RAUMA KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR OG ØKONOMISKE GODTGJØRINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAUMA KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR OG ØKONOMISKE GODTGJØRINGER"

Transkript

1 RAUMA KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR OG ØKONOMISKE GODTGJØRINGER VEDTATT AV RAUMA KOMMUNESTYRE I MØTE GJELDER FRA 1. OKTOBER 2011 Endret i kommunestyremøte sak 094/14

2

3 INNHOLDSOVERSIKT. 1. Innledning Side 4 2. Hvem reglementet gjelder for Side 4 3. Arbeidsvilkår og diverse bestemmelser Side Opplæring og informasjon Side Generelle arbeidsvilkår for de folkevalgte Side Retningslinjer for hjemme-pc ordning Side 5 4. Møter / møteplikt / permisjon Side Møter Side Folkevalgte forholdet til arbeidsgiver Side Møteplikt Side Permisjon Side 6 5. Godtgjøringer, diverse bestemmelser Side Forskjell på godtgjøring og lønn Side Hvem får utbetalt godtgjøringer Side Utbetaling av godtgjøring Side Ettergodtgjøring / Etterlønn Side Pensjon Side Tap av inntekt / påførte utgifter Side Grupper som kan få dekket ulegitimert tap Side Skyss- og kostgodtgjøring Side Kurs og konferanser Side Befaringer Side Godtgjøringer, satser m.v. Side Fast årlig godtgjøring Side Møtegodtgjørelser Side Tap av inntekt / påførte utgifter Side Reiseutgifter Side Justering av satsene Side Forsikringer Side Generelle vilkår Side 12 VEDLEGG 1: Arbeidsgodtgjørelse folkevalgte - satser i kroner. Side 3 av 14

4 1. INNLEDNING. Skal de folkevalgte kunne løse sine oppgaver på en tilfredstillende måte, kreves det at de nedlegger et betydelig arbeid med å tilegne seg kunnskap om de forskjellige saksområder. De må ofte gi avkall på deler av sin fritid og være fraværende fra sitt ordinære arbeid for å delta i kommunale møter. Gode arbeidsvilkår vil være en viktig faktor når det gjelder å sikre en forsvarlig utøvelse av kommunale verv og rekruttering av nye deltakere i lokalpolitikken. Kommuneloven fastslår at kommunalt tillitsvalgte har krav på godtgjøring for sitt arbeid og dekning av tap av inntekt og påførte utgifter etter regler fastsatt av kommunestyret. I tillegg skal reiseutgifter også dekkes etter regler fastsatt av kommunestyret. Dette reglement erstatter tidligere reglement, sist justert i møte HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR. Dette reglementet gjelder for folkevalgte og alle andre kommunale ombud. Det omfatter alle styrer, nemnder, utvalg, råd og komiteer som er oppnevnt i medhold av kommuneloven eller andre særlover. Reglementet gjelder ikke for ombud som deltar i organ som er opprettet av andre enn Rauma kommune. Kommunen dekker likevel hele eller deler av ombudets tap og utgifter i tillegg til møtegodtgjørelse for deltakelse i slike organer, dersom organet selv ikke dekker hele eller deler av dette. 3. ARBEIDSVILKÅR OG DIVERSE BESTEMMELSER 3.1 OPPLÆRING OG INFORMASJON: I begynnelsen av hver ny valgperiode skal de folkevalgte få tilbud om opplæring i kommunens politiske og administrative styringsstruktur, gjeldene reglement og retningslinjer for arbeidet i folkevalgte organer, tilgjengelige styringsverktøy samt øvrige forhold som er viktig for å utøve vervet som folkevalgt. Dette samordnes normalt med KS sitt kursopplegg for folkevalgte. Opplæring og øvrig informasjonstjeneste overfor de folkevalgte administreres av ordfører, rådmann og politisk sekretariat. Som ledd i den kontinuerlige oppdateringen av de folkevalgte, abonnerer kommunen på tidsskriftet Kommunal Rapport til alle kommunestyrerepresentanter og de folkevalgte medlemmer av kontrollutvalg, administrasjonsutvalg og utvalg for plan og forvaltning som ikke er medlemmer av kommunestyret. 3.2 GENERELLE ARBEIDSVILKÅR FOR DE FOLKEVALGTE: Kommunens politiske styringsstruktur legger til grunn at de folkevalgte som hovedregel skal utøve sine verv i sin fritid. Organer med stor saksmengde og hyppige møter kan legge deler av sin møtevirksomhet i normalarbeidstiden. Side 4 av 14

5 s møter begynner vanligvis kl. 14:00. For de andre organene er det opp til møteleder og organets medlemmer å komme fram til det mest hensiktsmessige møtetidspunkt. Alle oppgavepliktige utbetalinger rapporteres til ligningsmyndighetene og det foretas skattetrekk i all lønnsutbetaling. De folkevalgte må derfor årlig levere skattekort til kommunen. Dersom ikke blir det foretatt et skattetrekk på 50 %. 3.3 RETNINGSLINJER FOR HJEMME-PC/LESEBRETT ORDNING: Det er en målsetting at størstedelen av informasjonsutvekslingen mellom den folkevalgte og kommunen skjer elektronisk. Det samme vil gjelde for møteinnkallinger, saksutredninger m.v. Alle folkevalgte bør derfor ha mulighet til oppkobling mot internett hjemme. De som har eget utstyr hjemme som godkjennes av kommunen, kan benytte dette. Som en kompensasjon for dette dekker kommunen kr ,- pr. år. De som ikke har egen PC/lesebrett får låne utstyr av kommunen. Slikt utstyr bestilles av kommunen og nødvendig programvare installeres. Annen programvare enn den som er levert skal ikke installeres. Dersom dette gjøres, dekker ikke kommunen oppretting av feil på utstyret uansett grunn. Det forutsettes at utstyret oppbevares slik at uvedkommende ikke får tilgang til det og at det er sikret etter alminnelige forsikringsmessige bestemmelser. Ved utlevering av kommunalt utstyr vil det medfølge rutiner for hvordan brukeren skal forholde seg ved eventuelle feil. Alt utlevert utstyr og programvare forblir Rauma kommune sin eiendom og skal leveres tilbake til kommunen ved valgperiodens slutt. Dersom et medlem fratrer sin funksjon i valgperioden, skal utlevert utstyr straks leveres tilbake til kommunen. Før tilbakelevering må den folkevalgte tømme den utlåne PCen for eventuelt privat innhold. Dersom den enkelte har interesse for å overta utlånt utstyr, kan dette gjøres til en avtalt pris. 4. MØTER / MØTEPLIKT / PERMISJON. 4.1 MØTER: Kommunale utvalg gjør sine vedtak i møte som vanligvis holdes etter oppsatt møteplan, når lederen finner det påkrevd eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Lederen kaller utvalget sammen til møte. Innkallingen skal inneholde opplysning om tid og sted for møtet, spesifisert oppgave over de saker som skal behandles og nødvendige saksdokumenter eller henvisning til disse. Innkallingen sendes utvalgets medlemmer med kopi til varamedlemmene. Forfall skal meldes så snart som mulig til administrasjonen / politisk sekretariat. Forfallsgrunn skal oppgis når forfall meldes, eventuelt kan den oppgis direkte til lederen av vedkommende organ. Den som er / eller kan være inhabil i en sak melder også fra om dette på forhånd. Administrasjonen / politisk sekretariat innkaller varamedlemmer. Side 5 av 14

6 Elektronisk utsending av møteinnkalling, sakspapirer m.v. brukes som standard. Er det imidlertid noen som ikke har mulighet for å motta slik elektronisk informasjon vil de få dette på papir. Kommunen stiller en arbeidsplass på rådhuset på dagtid til disposisjon for kommunestyrets partigrupper, med tilgang til PC, skriver og kopimaskin. Utvalgene fastsetter selv starttidspunkt og tidsrammer for sine møter. På alle kommunale møter skal det være tilgang til kald drikke. På møter som forventes å vare mer enn to timer, gis det en enkel servering som er tilpasset møtets varighet. 4.2 FOLKEVALGTE FORHOLDET TIL ARBEIDSGIVER: Administrasjonen sender etter hvert kommunestyrevalg informasjon til arbeidsgiver om at den enkelte er valgt og hvilke forpliktelser arbeidsgiver og den folkevalgte har. 4.3 MØTEPLIKT: Politisk virksomhet fører ofte til fravær fra det ordinære arbeidet. Dette kan være tilfeldig og begrenset, eller fraværsbehovet kan bli så omfattende at det blir konflikt mellom yrkesplikter og politisk engasjement. Dette kan føre til vanskeligheter for den enkelte arbeidsgiver, arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende. Det kan også bety rekrutteringsproblemer som kan true bredden og representativiteten i det lokale folkestyret. Kommunelovens 40 nr. 1 fastslår at den som er valgt som medlem av kommunalt folkevalgt organ, plikter å delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall. Arbeidstaker har krav på fri fra arbeid i det omfang dette er nødvendig på grunn av møteplikten. Arbeidstaker har også rett til permisjon fra sitt arbeid i fire år eller for resten av valgperioden for å utføre heltids- eller deltids kommunalt verv. 4.4 PERMISJON: Med permisjon forstås avtale med arbeidsgiver om helt eller delvis tjenestefri fra ordinær yrkesstilling med eller uten lønn i hele eller deler av valgperioden. Dette for at en person skal kunne utføre heltids- eller deltids kommunalt verv. Loven må tolkes dit hen at dette gjelder kun for fire år. Går man på en ny periode, gjelder ikke loven, og det vil være opp til arbeidsgiver å gi permisjon. Får man det ikke, må den folkevalgte eventuelt si opp sin stilling. 5. GODTGJØRINGER DIVERSE BESTEMMELSER. 5.1 FORSKJELL PÅ GODTGJØRING OG LØNN. Begrepene brukes ofte om hverandre, men her legges til grunn følgende definisjon: Godtgjøring: Utbetalinger til folkevalgte er godtgjøringer. Godtgjøringer utbetales i samsvar med det kommunestyret har vedtatt i dette reglement. Lønn: Lønn er betaling til tilsette for utført arbeid. Lønn utbetales i samsvar med avtale som er inngått mellom kommunen som arbeidsgiver og arbeidstaker. Både godtgjøring og lønn er oppgavepliktige ifølge skatteloven. Godtgjøring gir ikke rett til feriepenger, mens de som får lønn har rett til feriepenger (de blir imidlertid trekt for ferie, noe de som får godtgjøring ikke blir). Side 6 av 14

7 5.2 HVEM FÅR UTBETALT GODTGJØRINGER. Hovedregel i følge kommunelovens 42 er at den som har et kommunalt tillitsverv har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret selv. Godtgjøring er en kompensasjon for det arbeidet man utfører i vervet som folkevalgt. Godtgjøringen gis for møtevirksomhet, men dekker også forarbeid og eventuelt etterarbeid som gjøres i forbindelse med møtet. Ordfører. Kommunen er en stor og komplisert organisasjon som styres av folkevalgte, med ordfører som leder. I Rauma skal ordfører normalt være frikjøpt på heltid. For dette arbeidet gis ordfører en årlig godtgjøring som reguleres i takt med grunnbeløpet i folketrygden. Det utbetales ingen annen godtgjøring eller erstatning i forbindelse med vervet, bortsett fra: Skyss- og kostgodtgjøring etter kommunens reiseregulativ for nødvendige reiser. Ordfører disponerer kommunal mobiltelefon. Varaordfører. Varaordfører er ordførerens stedfortreder og fungerer som ordfører under dennes ferier / fravær. I tillegg må vedkommende regne med en del representasjonsoppgaver. For dette kan varaordfører delvis frikjøpes med en fast årlig godtgjøring som fastsettes til en prosentsats av ordførerens godtgjøring. Dersom vedkommende må fungere i lengre tid (ut over 2 uker) ved ordførers sykdom eller andre spesielle fravær (ikke vanlig ferie), blir det utbetalt full godtgjøring dersom vedkommende har mulighet til å fungere på heltid. Som valgt medlem av styrer, nemnder, utvalg, råd og komiteer får varaordfører vanlig møtegodtgjøring (unntatt i perioder hvor vedkommende får full ordførergodtgjøring). Dessuten har varaordfører rett til følgende: Skyss- og kostgodtgjøring etter kommunens reiseregulativ for nødvendige reiser. Telefon er inkludert i den faste godtgjøringen. Øvrige medlemmer av formannskapet Formannskapet er det organ som har flest møter pr. år og behandler flest saker. Det skal behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Det kan ellers tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov (komm.lovens 8). Medlemmene, utenom ordfører og varaordfører, gis derfor en fast årlig godtgjøring. Beløpet er inkludert godtgjøring for telefon. I tillegg kommer vanlig møtegodtgjøring. Gruppeledere i kommunestyret Gruppelederne i kommunestyret har en del funksjoner og ekstraarbeid. For dette vil de få utbetalt en fast årlig godtgjøring i tillegg til møtegodtgjøringen. Leder av utvalg med besluttningsmyndighet og forslagsrett Lederne i følgende utvalg med beslutningsmyndighet og forslagsrett til kommunestyret, o Utvalg for plan og forvaltning, vil ha en god del merarbeid både forut og etter møtene. Bl.a. må de delta i en del møter både med administrasjonen og andre. For dette gis de en fast årlig godtgjøring i tillegg til at de får vanlig møtegodtgjøring. Dessuten har lederne rett til følgende: Skyss- og kostgodtgjøring etter kommunens reiseregulativ for nødvendige reiser. Telefon er inkludert i den faste godtgjøringen. Side 7 av 14

8 Ledere i andre kommunale styrer, nemnder, utvalg, råd og komiteer Ledere i andre kommunale styrer, nemnder, utvalg, råd og komiteer har også en del merarbeid i forbindelse med møter m.v. Disse gis en godtgjøring i tillegg til at de får vanlig møtegodtgjøring. Medlemmer / varamedlemmer i kommunale styrer, nemnder, utvalg, råd og komiteer Som godtgjøring for møtedeltakelse inkl. forarbeid og event. etterarbeid får medlemmer av kommunestyre, formannskap og andre kommunale styrer, nemnder, utvalg, råd og komiteer en godtgjøring pr. møte som fastsettes til en prosentsats av ordførerens godtgjørelse. Varamedlemmer som deltar på hele eller større deler av møtet får også vanlig møtegodtgjøring. Varamedlemmer som bare deltar i en liten del av møtet (i en eller få saker fordi et medlem for eksempel er inhabil) får halv godtgjøring. Personer som i følge lov, forskrift eller reglement er gitt møte- og talerett, i noen tilfeller også forslagsrett, tilkommer ingen godtgjøring. Godtgjøringer for andre verv. foretar valg og oppnevnelser til en rekke verv/ombud av særskilt karakter. Noen av disse er til statlige oppdrag. Disse får ingen godtgjøring fra Rauma kommune. Fjellstyrer (f.t. 3 i Rauma) velges av kommunestyret i h.h.t. fjellova 3. Etter samme lovs 7 skal medlemmene ha ei rimelig godtgjøring for arbeidet. Godtgjøringa blir utbetalt av fjellkassa. Dersom det ikke er nok midler der, blir den tilført nødvendige midler fra kommunekassa. Overformynderiet (vergemålsloven 19) består av 2 personer. Disse har oppgaver av spesiell natur, og arbeidet omfatter mye mer enn bare møter. Forretningsførende overformynder får derfor utbetalt en fast årlig godtgjørelse i tillegg til møtegodtgjøring. Dessuten får vedkommende også telefongodtgjøring.. Der kommunen har valgt en eller flere representanter i et styre eller lignende, får disse sin godtgjøring og dekning av utgifter normalt fra vedkommende firma/organisasjon. 5.3 UTBETALING AV GODTGJØRING. Faste årlige godtgjøringer utbetales med 1/12 hver måned. Eventuell refusjon av sykepenger eller lignende tilfaller kommunen. Ved fravær i mer enn ¼ av møta blir den faste godtgjøringen redusert tilsvarende. For at den folkevalgte skal få utbetalt møtegodtgjøringer m.v. må det foreligge møtereferat som inneholder opplysninger om når og hvor møtet har vært holdt, møtets varighet, hvem som var tilstede samt saksliste eller protokoll fra møtet. Alle folkevalgte som krev godtgjøring fra kommunen må oppgi bankkontonummer beløpet skal overføres til. Utbetaling skjer normalt den 12. i måneden etter at kravet er levert. 5.4 ETTERGODTGJØRING / ETTERLØNN. Folkevalgte som har vært frikjøpt på heltid vil kunne komme i en noe vanskelig stilling ved utløpet av valgperioden. Ikke alle som for eksempel ikke får fornyet tillit, eller får sine ombudsoppgaver vesentlig redusert etter valget, har et arbeid / yrke å gå tilbake til. I slike Side 8 av 14

9 tilfeller bør de få hjelp fra kommunen for å kunne områ seg på arbeidsmarkedet i en periode etter at tjenesten er avsluttet. I Rauma kommune gis ordfører følgende ettergodtgjøring / etterlønn, dersom han har vært frikjøpt på heltid: Godtgjøring i 1½ måned dersom vedkommende har arbeid (eventuelt en pensjon) å gå tilbake til. Godtgjøring i 3 måneder dersom vedkommende ikke har arbeid (eventuelt en pensjon) å gå tilbake til. 5.5 PENSJON. Kommuneloven 43 har en bestemmelse om at kommunestyret kan vedta å opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for folkevalgte i kommunen. Rauma kommune slutter seg til pensjonsordningen for folkevalgte f.t. i KLP for ordføreren så lenge vedkommende er frikjøpt i minst 50 % stilling. 5.6 TAP AV INNTEKT / PÅFØRTE UTGIFTER. Kommunelovens 41 nr. 2 fastsetter at tap av inntekt og påførte utgifter (for eksempel stedfortreder, barnepass og lignende) som følge av kommunalt tillitsverv erstattes opp til et visst beløp pr. dag, fastsatt av kommunestyret. Det skal fastsettes ulike satser for legitimerte og ulegitimerte tap. Godtgjøring for tap av inntekt ytes bare til den som har et faktisk tap i arbeidsinntekten. Ved legitimerte krav om tap av inntekt må det foreligge en attestert dokumentasjon fra arbeidsgiver over trekkets størrelse og tidsrom. For selvstendig næringsdrivende legges personinntekt fra næringsvirksomheten dividert på 260 dager til grunn. Kapital- og pensjonsinntekter regnes ikke med. Tap av fritid erstattes ikke. Dersom det er tvil/uenighet om legitimering eller fortolkning av regler om inntektstap og / eller utgiftsdekning, avgjøres dette av de politisk valgte medlemmene i administrasjonsutvalget. Tap av inntekt / påførte utgifter dekkes bare i forbindelse med offisielle møter, befaringer eller lignende. For partimøter, gruppemøter, deltakelse på møter en er invitert til som politiker og lignende gis ingen erstatning. For å få fullt dagsvederlag må møtet inkl. normal reisetid ha vart i minst 7,5 timer. For kortere møter reduseres vederlaget forholdsmessig avrundet opp til nærmeste halvtime. Erstatning for tap av inntekt / påførte utgifter blir bare dekt når det er satt fram krav om det i reiseregningen. 5.7 GRUPPER SOM KAN FÅ DEKKET ULEGITIMERT TAP. Ulegitimerte tap er tapt inntekt eller påførte utgifter som ikke kan legitimeres. Den som får fri uten lønnstrekk har ikke tap av inntekt. Grupper som kan få dekt ulegitimerte tap er bl.a. personer med omsorgsoppgaver, frilansere, næringsdrivende og lignende. Ulegitimerte tap gis ikke automatisk, men det må fremmes krav om og begrunnes i hvert enkelt tilfelle. Side 9 av 14

10 Folkevalgte som har omsorg for barn, syke, eldre og funksjonshemmede, får etter regning dekt utgifter til tilsyn og pleie i den tiden vedkommende er fraværende for å ivareta kommunale verv. Kommunen utbetaler refusjon for slike utgifter direkte til den person som har tatt på seg omsorgsansvaret mens den folkevalgte er fraværende. Vederlaget begrenses oppad tilsvarende den timesats den folkevalgte kunne ha fått som vederlag for ikke legitimert tapt arbeidsfortjeneste. 5.8 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRING. Medlemmer av folkevalgte organ i Rauma får utbetalt skyss- og eventuell kostgodtgjøring etter de til enhver tid gjeldene regler i kommunenes reiseregulativ. Normalt dekkes bare reiser innenfor kommunens grenser (alle må jo være registrert med bostedsadresse i kommunen). Unntak fra dette må avtales på forhånd. Alle reiser skal skje på billigste måte. Dekning av reiseutgifter utenom de som følger av vanlig møtevirksomhet må klareres med politisk/administrativ ledelse på forhånd. Folkevalgte som midlertidig oppholder seg utenfor kommunen pga studier, militærtjeneste og lignende får dekt reiseutgiftene fra og til oppholdsstedet i forbindelse med møte i kommunale organ. Reisen må avtales med leder på forhånd og den skal skje på billigste måte. KS- 94/2014 VEDTAK Det er ingen begrensninger på reisegodtgjørelse mht kontoradresse. Nytt samordna forslag til endring av reglement legges frem i et senere møte. 5.9 KURS OG KONFERANSER. Folkevalgte som er pålagt å delta på kurs, konferanser og lignende som ikke er en del av ordinær møtevirksomhet får dekket sine tap / utgifter og får møtegodtgjøring som for andre utvalg. Det må alltid foreligge tilfredsstillende kurs- / konferansedokumentasjon. All slik deltakelse må være avtalt med politisk / administrativ ledelse på forhånd BEFARINGER. Under befaringer som blir gjort av et samlet folkevalgt organ, og som disse er innkalt til, får medlemmene møtegodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og eventuelt refusjon for tapt arbeidsfortjeneste. Det samme gjelder for befaring som deler av organet gjør, når det enten er vedtatt av vedkommende organ, eller når ordfører eller rådmann har bedt om befaringen. Vedtaket må gå fram av protokollen for vedkommende organ. 6. GODTGJØRINGER, SATSER M.V. 6.1 FAST ÅRLIG GODTGJØRING. Ordfører har en fast årlig godtgjøring som tilsvarer 10 G (grunnbeløpet i folketrygden). Følgende har en fast årlig godtgjørelse som tilsvarer følgende prosentsats av ordførers godtgjørelse i tillegg til vanlig møtegodtgjørelse: Varaordfører 10 % Formannskapsmedlemmer 6 % Side 10 av 14

11 Leder av utvalg for plan og forvaltning 3 % Leder overformynderiet 2 % Gruppeledere kommunestyret 1,5 pr. medlem i gruppa. Ved fravær på over 25 % blir godtgjørelsen redusert tilsvarende. 6.2 MØTEGODTGJØRELSER. Kommunestyre 2,0 Formannskap - medlemmer 0,5 Formannskap - varamedlemmer 1,5 Utvalg for plan og forvaltning 1,5 Kontrollutvalg - leder 3,0 Kontrollutvalg - medlemmer 1,5 Adm.utv./Arb.m.utv. - leder 3,0 Adm.utv./Arb.m.utv. - medlemmer 1,5 Valgstyre - leder Ordfører Valgstyre - medlemmer 1,5 Ad hoc-utvalg - leder (saksordfører) 3,0 Ad hoc-utvalg - medlemmer 1,5 Andre utvalg / nemnder - leder 2,0 Andre utvalg / nemnder - medlemmer 1,5 6.3 TAP AV INNTEKT / PÅFØRTE UTGIFTER. Legitimerte tap / utgifter erstattes med inntil 3,0 av ordførerens årsgodtgjøring pr. arbeidsdag. Ulegitimerte tap / utgifter erstattes med inntil 1,5 av ordførerens årsgodtgjøring pr. arbeidsdag. Når det gjelder vilkår m.v., se pkt REISEUTGIFTER. Skyss- og kostgodtgjøring dekkes etter de til enhver tid gjeldende regler i kommunenes reiseregulativ. 6.5 JUSTERING AV SATSENE. Satsene justeres i forhold til den til en hver tid gjeldende G (Folketrygdloven 1-4). 7. FORSIKRINGER. Folkevalgte og andre kommunale ombud er dekket gjennom kommunens yrkesskadeforsikring under utøvelse av ombudet, herunder på reiser til og fra og under representasjonsplikter. Som folkevalgte / kommunale ombud regnes: s medlemmer og alle medlemmer av faste styrer, nemnder, utvalg, råd og komiteer når organene er oppnevnt for hele valgperioden, samt varamedlemmer når de møter som medlem. Side 11 av 14

12 8. GENERELLE VILKÅR. Møtegodtgjøring for kommunestyre, formannskap og andre organ knyttet til politisk sekretariat blir utbetalt automatisk hvert kvartal. Møtegodtgjøring for andre møter, eventuelt tapt inntekt og/eller påførte utgifter og eventuell skyss- og kostgodtgjøring sendes kommunen på fastsatt reiseregningsskjema snarest mulig og senest innen 6 seks måneder. Eldre krav er å anse som foreldet Side 12 av 14

13 VEDLEGG 1 ARBEIDSGODTGJØRELSE FOLKEVALGTE GJELDENDE FRA SATSER UTREGNET ETTER GRUNNBELØPET I FOLKETRYGDEN Satser vedtatt i K.sak 054/11 i møte Sats i % - (Av ordførerens godtgjørelse) Sats i kroner Ordfører 10 G Telefonordning; Kommunal mobiltelefon Varaordfører 10% pluss møtegodtgjørelse Gruppeledere 1,5 pr. medlem i gruppa pluss møtegodtgjørelse Formannskapsmedlemmer 6% pluss møtegodtgjørelse Leder, utvalg for plan og forvaltning 3% pluss møtegodtgjørelse Leder, Overformynderi 2% pluss møtegodtgjørelse Ved fravær på over 25 % blir godtgjørelsen redusert tilsvarende. GRUPPE I per møte per møte 2, Formannskap - medlemmer 0,5 442 Formannskap - varamedlemmer 1, Utvalg for plan og forvaltning 1, GRUPPE II per møte per møte Kontrollutvalg leder 3, Kontrollutvalg medlemmer 1, Adm/Amu leder 3, Adm/Amu medlemmer 1, Valgstyret leder Ordfører 0 Valgstyret - medlemmer 1, Ad hoc-utvalg - leder (saksordfører) 3, Ad hoc-utvalg - medlemmer 1, Andre utvalg og nemnder - leder 2, Andre utvalg og nemnder - medlemmer 1, ANDRE GODTGJØRINGER Skyss-, kost- og overnattingsutgifter Kommunens reiseregulativ Tap i arbeidsinntekt: Arbeidstakere / Næringsdrivende Se reglement, punkt 4.6, 4.7, 5.6 og 6,3 Møtevirksomhet i ferien Folkevalgte som i sin ferie deltar på kommunale møter, har rett på godtgjøring i samsvar med satsene for ikke legitimert tap i arbeidsforhold Fortolkning Avgjøres av nemnd som består av de politisk valgte medlemmene i administrasjonsutvalget Side 13 av 14

14 RAUMA KOMMUNE Side 14 av 14

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRELSE M.V. TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SUNNDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRELSE M.V. TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SUNNDAL KOMMUNE 1 SUNNDAL KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRELSE M.V. TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SUNNDAL KOMMUNE Gjeldende fra: 15. september 2011 Vedtatt av Sunndal kommunestyre: K.sak 25/05,

Detaljer

FORSKRIFT FOLKEVALGTES GODTGJØRING M.V. VERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT FOLKEVALGTES GODTGJØRING M.V. VERDAL KOMMUNE FORSKRIFT FOLKEVALGTES GODTGJØRING M.V. VERDAL KOMMUNE Forskriften har som mål å sikre at kommunens folkevalgte kompensasjon for sin arbeidsinnsats som ombudsmenn, erstatte tap i arbeidsinntekt, samt dekke

Detaljer

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016.

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte den 07.09.2015 som sak 43/15. Erstatter tidligere reglement vedtatt

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i Indre Fosen kommune I henhold til kommunelovens 42 vedrørende arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt i kommunestyre 26.04.12, sak 29/2012 Side 1 INNLEDNING Den kommunale virksomhet er bygd på ideene om folkevalgt, politisk styring.

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/ SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/00373-3 1. Hovedprinsipper a) Alle godtgjørelser relatert til stortingsrepresentanters/ordførers godtgjørelse justeres automatisk

Detaljer

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Valgperioden 2007-2011 1. Kommunale møter.... 3 1.1. Møteplaner.... 3 1.2. Tidspunkt for kommunale møter.... 3 2. Opplæring og informasjon til

Detaljer

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Valgperioden 2015 2019 Revidert...2018 Postadresse: Saksbehandler: Organisasjon: Line Therese Ertsås Organisasjonsnr. 938587418 line.ertsaas@verdal.kommune.no

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Innhold 1. Generelt om reglementet... 4 2. Tap av inntekt og vederlag for utlegg... 4 2.1. Generelle regler for utbetaling... 4 2.2. Tap av inntekt... 4 2.2.1.

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE INNLEDNING Den kommunale virksomheten er bygd på ideene om folkevalgt, politisk styring. De folkevalgte skal trekke opp retningslinjer for

Detaljer

REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Kommunale møter.

REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Kommunale møter. REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune. ------------------ 1. Kommunale møter. 1.1. Møteplaner. Det skal for hvert år utarbeides en samlet plan for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Sist revidert av kommunestyret i møte under sak 34/15

Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Sist revidert av kommunestyret i møte under sak 34/15 Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Sist revidert av kommunestyret i møte 24.6.2015 under sak 34/15 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 1. Hvem reglementet gjelder for Reglementet

Detaljer

Rissa kommune Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Rissa kommune Reglement for godtgjøring til folkevalgte Rissa kommune Reglement for godtgjøring til folkevalgte Vedtatt av Rissa kommunestyret den 31.08.11 46/11 Forslag til revidering 05.10.15 GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE 1.0 Ordfører og varaordfører 1.1 Ordfører-

Detaljer

Godtgjørelsesreglement. for folkevalgte - fra Froland kommune. Vedtatt Froland kommunestyre Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1)

Godtgjørelsesreglement. for folkevalgte - fra Froland kommune. Vedtatt Froland kommunestyre Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1) Godtgjørelsesreglement for folkevalgte - fra 01.01.2018 Froland kommune Vedtatt Froland kommunestyre 16.11.2017 Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1) Innhold FORMÅL:... 2 1. Årlig fast godtgjørelse... 2 1.1.

Detaljer

Godtgjøringsreglement for Nesset kommune - politisk virksomhet

Godtgjøringsreglement for Nesset kommune - politisk virksomhet NESSET KOMMUNE Ark: 082 Saksmappe: 2008/13 Godtgjøringsreglement for Nesset kommune - politisk virksomhet Arbeidsvilkår for folkevalgte Gode arbeidsforhold for folkevalgte er viktig for både rekruttering

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 REGULATIV FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 1. MÅLSETTING I samsvar med intensjonene i Kommuneloven er regulativets

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt av kommunestyre den som sak nr. /15

TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt av kommunestyre den som sak nr. /15 TVEDESTRAND KOMMUNE Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt av kommunestyre den 17.03.15 som sak nr. /15 2 1. Hvem reglementet gjelder for et gjelder for kommunale ombud, medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 08.11.16 av kommunestyret i sak 75/16. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

BRØNNØY KOMMUNE ' REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE AV KOMMUNALE OMBUD REGLEMENTETS VIRKEMÅTE OG MÅLSETTING

BRØNNØY KOMMUNE ' REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE AV KOMMUNALE OMBUD REGLEMENTETS VIRKEMÅTE OG MÅLSETTING BRØNNØY KOMMUNE ' REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE AV KOMMUNALE OMBUD Vedtatt av Brønnøy kommunestyre fra den 30.10.1995 Endret av kommunestyret, den 18.12.2002 gjeldende fra 01.01.03 Endret av kommunestyret,

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE. Hasvik kommune

REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE. Hasvik kommune REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE Hasvik kommune - innstilling i FOS 3.desember 2010 - realitetsbehandlet i KOS 15.desember 2010 1 GENERELT Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for

Detaljer

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Rindal kommune

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Rindal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Rindal kommune Vedtatt i kommunestyret 11.06.2019 KS 033/19 Reglementet gjelder for en fireårs periode. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning.. 3 1.1 Generelt...

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Sist endret i bystyrets møte 21.11.2012 Endringer i reglementets satser gjelder fra 1. januar 2015 1 - Reglementets omfang 1. Dette reglementet gjelder kommunale

Detaljer

GODTGJØRELSES REGLEMENT

GODTGJØRELSES REGLEMENT GODTGJØRELSES REGLEMENT Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte den 21.03.2013, sak K 19/2013 1 Formål Reglement for godtgjøring ved kommunale ombuds- og tillitsverv i Fauske kommune tar sikte på å yte en

Detaljer

GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE

GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE Gjeldende fra 17.12.2015 Ephorte 2011/1752-3 GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE 1. Reglementets omfang Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk valgte medlemmer og varamedlemmer

Detaljer

Godtgjøringsreglement

Godtgjøringsreglement UTKAST 26.september 2016 Temakomiteens anbefaling Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Sandefjord kommune Godtgjøringsreglement Gyldig fra 1.1.17 31.12.19 Vedtatt av Sandefjord kommunestyre xx.xx.2016,

Detaljer

Reglement. for godtgjørelse til folkevalgte i Hustadvika kommune

Reglement. for godtgjørelse til folkevalgte i Hustadvika kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Hustadvika kommune Gjeldende fra: 26.09.2019 Vedtatt av Fellesnemnda 23.05.2019 i sak 12/19. DEL A 1 Faste godtgjørelser 1.1 Godtgjørelse til ordfører heltid

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilka r

Folkevalgtes arbeidsvilka r Folkevalgtes arbeidsvilka r (Vedtatt av Malvik kommunestyre 22.6.92, sak 98/92. Endret i f-sak 23/93, k- sak 93/93, f-sak 269/93, k-sak 10/96, k-sak 84/96, k-sak 96/03, k-sak 24/06, k-sak 106/07, k-sak

Detaljer

VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6

VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6 VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6 Lønnsutviklingen i 2011 i KS området var på 4,26 %. Godtgjørelsessatsene i 3.2 3.6 vil dermed være: 3.2 Varaordfører Varaordførers årlige godtgjørelse kr. 89.888,- 3.3. Møtegodtgjørelse

Detaljer

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner...

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Saksnr. 13/709 Journal nr. 8023/13 Arkiv 080 Dato 30.05.2013 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Revidert av kommunestyret 30.05.2013 sak 16/13 1 Ordfører

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.1.2008. 1 GODTGJØRELSE TIL ORDFØRER 1.1 Fast godtgjørelse Ordføreren ytes godtgjørelse tilsvarende 93 % av stortingsrepresentantenes

Detaljer

Godtgjøringsreglement folkevalgte i Arendal kommune m. endringer i 2016, jfr. bystyresak 200/2016

Godtgjøringsreglement folkevalgte i Arendal kommune m. endringer i 2016, jfr. bystyresak 200/2016 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte

Detaljer

4. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringsaker kommune

4. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringsaker kommune 4. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringsaker kommune 1. Fast godtgjøring og møtegodtgjøring 1.1 Begrepet møte etter dette reglementet Med møte menes etter dette reglementet møter i styrer, råd

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. Historikk: Vedtatt av kommunestyret, sak 104/98, møtet 14.12.98, revidert i forhold til den til enhver tid

Detaljer

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Strand kommunestyre 22.02.2017 Behandlet i sak 012/17 JpId: 17/5257 INNHOLD 1. PRINSIPP FOR GODTGJØRING... 3 1.1 Ordfører... 3 1.2.

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE I henhold kommunelovens 42 vedr. arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 1. Bakgrunn Kommuneloven 8-3 Dekning av utgifter og økonomisk tap. 1. Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på skyss-,

Detaljer

Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Tønsberg kommune, Vestfold

Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Tønsberg kommune, Vestfold Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Tønsberg kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Tønsberg kommunestyre..2019 med hjemmel i lov 7. juni 2018 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Detaljer

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 Godtgjørelse til kommunale folkevalgte 2018 1. halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den 11.12.17, saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 1. Generelt Bakgrunnen for godtgjøring for folkevalgte er kommuneloven kapittel

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTES LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR

KRAGERØ KOMMUNE REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTES LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR KRAGERØ KOMMUNE REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTES LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR INNLEDNING 1.1. Formålet Dette reglementet har som formål å legge arbeidsforholdene til rette for de folkevalgte i Kragerø kommune,

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Reglement for arbeidsvilkår og godtgjøring av tillitsvalgte ARBEIDSVILKÅR

TROMSØ KOMMUNE Reglement for arbeidsvilkår og godtgjøring av tillitsvalgte ARBEIDSVILKÅR TROMSØ KOMMUNE Reglement for arbeidsvilkår og godtgjøring av tillitsvalgte Utgave: Skrevet av: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 2011 Kjell-Robert Pedersen 29.8.11 Tromsø kommunestyre 29.04.09 (tidligere

Detaljer

Forskrift for godtgjøring av folkevalgte

Forskrift for godtgjøring av folkevalgte Forskrift for godtgjøring av folkevalgte Fastsatt av kommunestyret i Moss 09/10 2019 vedtak xx/19 med hjemmel i kommuneloven. Formål Forskriften omhandler arbeidsgodtgjøring, dekning av økonomiske tap

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt av KST den 14.12.2011, ved kst.sak nr 082/11, satser justert per 1.1.2013, ved kst.sak 107/12, satser justert per 1.1.2014 ved kst.sak

Detaljer

Godtgjøringsreglement

Godtgjøringsreglement Side 1 Godtgjøringsreglement for folkevalgte Fra 01.10.2015 Rev. 01.05.2016 (nye satser) Side 2 1. Ordfører... 3 2. Varaordfører... 3 3. Formannskap/Kommunestyre... 3 4. Ledergodtgjøring... 3 5. Gruppeledere...

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Stab Dato 16.11.2007 Saksbehandler HA Saksnummer 04/2067 Løpenummer 11640/07 Arkiv 080 / / Fra... REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE Vedtatt i kommunestyret 22.6.2017 gjeldende fra 1.7.2017 1.1 Faste godtgjørelser og møtegodtgjørelser Ordførers godtgjørelse i % av

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE Gjeldende fra 17.10.2019 vedtatt i Kommunestyret 29.8.2019 1.1 Faste godtgjørelser og møtegodtgjørelser Ordførers godtgjørelse i %

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE I SEL 2011

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE I SEL 2011 ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE I SEL 2011 Vedtatt av Sel kommunestyre 29.08.2011 Satser endret 07.03.2013 Arbeidsvilkår for folkevalgte i Sel Skikkelige arbeidsforhold for folkevalgte ser ut til å bli stadig

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007 FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR OG GODTGJØRELSE Gjeldende 15.10.2007 Vedtatt i kst.møte 26.11.2007 kst.sak 154/07. Reglementet reguleres minimum før hver valgperiode av sittende kommunestyre. Godtgjørelsen

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

Reglement for godtgjøring av folkevalgte i Åfjord kommune

Reglement for godtgjøring av folkevalgte i Åfjord kommune Reglement for godtgjøring av folkevalgte i Åfjord kommune 1. Ordfører og varaordfører 1.1 Ordførers stilling settes til 100 %. Varaordførervervet settes til 35 % stilling. Vurdering og avtale om oppgavefordeling

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen kommune

Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen kommune Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen kommune Vedtatt i K-sak 110/16 i møte 22.11.16. Gjeldene fra 01.01.2017 Innhold 1 Møtegodtgjøring... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Møtegodtgjøring... 3 1.2.1 Høy

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt i kommunestyret den 24.mai 2006, sak nr.53/06, overskrift endret i Fsk-sak 199/06, satser sist endret i Kst-sak 093/09) 1. FAST GODTGJØRING

Detaljer

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte TROMSØ KOMMUNE Dok.id Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: Revidert Kjell-Robert Pedersen 28..august 2013 Tromsø kommunestyre

Detaljer

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble vedtatt av Vefsn kommunestyre 18.12.1991 og gjøres gjeldende fra 1. januar 1992. Endret i kommunestyret 19.10.94 og gjøres gjeldende fra

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 05.01.18 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 110/16. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn inkludert feriepengetillegget, eks. rådmannens åremålstillegg.

Detaljer

Reglement Godtgjørelse for folkevalgte

Reglement Godtgjørelse for folkevalgte Reglement Godtgjørelse for folkevalgte Vedtatt av Sørfold kommunestyre den 25.6.2019 1 Innhold 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Typer av godtgjørelse som ytes... 3 3 Når reglementet gjelder... 3 4

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Skaun kommune. Valgperioden Vedtatt i kommunestyret ESA 15/2911

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Skaun kommune. Valgperioden Vedtatt i kommunestyret ESA 15/2911 Folkevalgtes arbeidsvilkår i Skaun kommune Valgperioden 2015-2019 Vedtatt i kommunestyret 22.06.2017 ESA 15/2911 Innhold 1 Kommunale møter... 3 1.1 Møteplaner... 3 1.2 Tidspunkt for kommunale møter...

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE i Moss kommune, side 1 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE vedtatt av bystyret 23.09.2003 Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Rådmannen Rettelser og tillegg: Bystyrets

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt i Ringebu kommunestyre 25.september 2008 sak 082/08 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE Gjelder fra 01.01.2009 og ut valgperioden 2011 sist korr.

Detaljer

Reglement Godtgjørelse for folkevalgte

Reglement Godtgjørelse for folkevalgte Reglement Godtgjørelse for folkevalgte Vedtatt av Sørfold kommunestyre den 27.02.2017 1 Innhold 1 HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR... 3 2 TYPER AV GODTGJØRELSE SOM YTES.... 3 3 NÅR REGLEMENTET GJELDER... 3

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE MÅLSETTING Reglementet har som formål å sikre kommunens folkevalgte og andre politiske oppnevnte representanter

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019 Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 1 Målsetting Politikerne er valgt av innbyggerne til å styre kommunen. Målet vårt er å ha

Detaljer

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Sist vedtatt av kommunestyret den 18.9.2013, sak 38/13 1 Innledning 1.1 Generelt Dette reglement avløser tidligere reglement

Detaljer

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD Vedtatt kommunestyresak 054/07 og kommunestyresak 065/07 Vedtatt med endringer i kommunestyresak 045/11 Vedtatt med endring i kommunestyresak

Detaljer

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår I 8 Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 LOV OG REGELVERK, VEDTAK

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Flekkefjord kommune Vedtatt av Flekkefjord bystyre 23.10.2014 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Flekkefjord kommune Vilje til vekst Innhold 1.0 De folkevalgtes arbeidsvilkår

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte møter føre til reduksjon i den faste godtgjøringen med et beløp tilsvarende ordinær

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 2017 2019 Vedtatt i Ringebu kommunestyre 21.02.2017 og gjeldende fra 01.03.2017 Endringer kommunestyret 30.05.2017 Endringer i kommunestyret 31.10.2017 Reglement

Detaljer

Arendalsuka Fotograf Mona Hauglid. Godtgjøringsreglement for folkevalgte organer - for valgperioden

Arendalsuka Fotograf Mona Hauglid. Godtgjøringsreglement for folkevalgte organer - for valgperioden Arendalsuka 2018 - Fotograf Mona Hauglid Godtgjøringsreglement for folkevalgte organer - for valgperioden 2019-2023 Vedtatt i Arendal bystyret 20.12.2018 INNHOLD 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi Lynnebakken 1.sept 2014 KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

Deanu gielda- Tana kommune

Deanu gielda- Tana kommune Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 1. GENERELT Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som

Detaljer

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE RISØR KOMMUNE REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER OG DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av bystyret 21.03.96 Endret av bystyret: 19.12.96 med virkning fra 01.01.97 21.09.00 med

Detaljer

godtg Ørelse folkevalgte

godtg Ørelse folkevalgte LOPPA KOMMUNE R"glement godtg Ørelse folkevalgte Vedtatt i kommunesðrret 23.09.201+ Sak 39 / 14 1 GENERELT Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av folkevalgte

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 INNLEDNING Den kommunale virksomhet er bygd på ideene om folkevalgt, politisk styring.

Detaljer

Valgnemndas forslag til revidert godtgjøringsreglement for folkevalgte i Steinkjer kommune

Valgnemndas forslag til revidert godtgjøringsreglement for folkevalgte i Steinkjer kommune Valgnemndas forslag til revidert godtgjøringsreglement for folkevalgte i Steinkjer kommune 1. Generelt Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte

Detaljer

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte Service - Stolthet Trivsel Reglement for godtgjøring til folkevalgte Gjeldende fra 01.10.2015 Vedtatt av Holmestrand bystyre 25.06.96 i medhold av kommunelovens 42. Endret 16.09.98, 03.09.2003, 22.08.07,

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-4 DRAMMEN 30.10.2015 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15 Bystyresak 127/15 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /151 Kommunestyre /151

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /151 Kommunestyre /151 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 01.12.2012 11/151 Kommunestyre 14.12.2011 11/151 Arkivsaksnr: 2011/4602 Klassering: Saksbehandler: Tor-Odd Elnan GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR

Detaljer

29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE

29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE 29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE Vedtatt i bystyret 10.06.2015 Innhold GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

Detaljer

Deanu gielda- Tana kommune

Deanu gielda- Tana kommune Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 1. GENERELT Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 2017 2019 Vedtatt i Ringebu kommunestyre 21.02.2017 og gjeldende fra 01.03.2017 Endringer kommunestyret 30.05.2017 Endringer i kommunestyret 31.10.2017 Endringer

Detaljer

GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD

GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD Gjeldende fra 18.12.2012 1. Hvem reglementet gjelder for Reglementet gjelder for kommunale ombud, både medlemmer og varamedlemmer. Godtgjørelse gis for møter i bystyret,

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE Fastsatt av Snåsa kommunestyre i møte den 27/2-1997, sak 17/97, i medhold av 41-43 i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner.

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Med hjemmel i kommunelovens 42 Sør Varanger kommune Vedtatt av Sør Varanger kommunestyre 03.09.2012 1. HJEMMELSGRUNNLAG OG HVEM SOM OMFATTES AV ORDNINGEN Godtgjøring

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE Vedtatt av Hamar kommunestyre den 21 06 11 sak nr. 88 gjeldende fom kommunestyrets konstituering oktober 2011.. 1.0 MÅLSETTING Reglementet har som

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Regler om møtegodtgjørelse til folkevalgte

Hattfjelldal Kommune. Regler om møtegodtgjørelse til folkevalgte Hattfjelldal Kommune Regler om møtegodtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av kommunestyret 19.12.2012 Revidert av kommunestyret 20.04.2016 Telefon: 75 18 48 00 Telefax: 75 18 48 99 www.hattfjelldal-kommune.no

Detaljer