HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST"

Transkript

1 HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST Oppdatert pr

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INTRODUKSJON OM PROGRAMMENE. 3 FAGPERSONALE.. 8 GJESTELÆRERE.. 23 BACHELORPROGRAM I KUNSTFAG.. 28 Åpent program for BA studenter 2. og 3. studieår. Emner høsten 2008 Fordypningsgrupper Presentasjonsforum ÅPEN UNDERVISNING FOR BA OG MA STUDENTER 79 Teoriseminar MASTERPROGRAM I KUNSTFAG 81 Prosjekt (1. sem. MA1) Prosjekt (3. sem. MA2) BIBLIOTEK 82 2

3 INTRODUKSJON OM PROGRAMMENE BA Kunstfag 180 studiepoeng Studieleder: Høgskolelektor Anne Thomassen Førstesemesteransvarlig: Høgskolelektor Dyveke Sanne Treårig bachelorstudium som gir den enkelte student innsikt i Kunstfagenes egenart og historie samt samtidskunstens mer generelle virkefelt. Studiets fordypningsområder er tekstilkunst, keramisk kunst, grafisk kunst, og metall- og smykkekunst. Disse fagområdene ivaretar og utvikler kunstartens egenart, historie, tradisjon og samtid. I tillegg undervises det i kunstteori, form/skulptur og tegning. Studiet bygges opp av første semester som har et fast obligatorisk program der det veksler mellom felles kunstnerisk innføring til studiet, både praktisk og teoretisk, samt introduksjon til de ulike fagområdene. Etter første semester velger studenten selv sitt eget studieløp ut fra en åpen emneplan der faglig spesialisering og profesjonsorienterte kurs gir grunnlaget for kunstnerisk praksis som er studentens eget atelier arbeid. Siste semester vil være fokusert mot BA eksamen. Bestått eksamen gir grunnlag for å søke videre på Mastergradstudiet enten ved KHiO eller andre tilsvarende utdanningsinstitusjoner. Studiet i Kunstfag er komplekst og variert. Det reflekterer kunstnerisk virksomhet i forhold til samfunnet og en kunstscene som er i konstant utvikling. Studentene skal innenfor dette feltet utforme individuelle kunstneriske uttrykksformer. Det sentrale er utviklingen av egen kunstnerisk praksis. I tillegg vektlegges evnen til å presentere, kontekstualisere og reflektere over eget og andres kunstneriske arbeid. Dette arbeidet støttes av veiledning, individuelt eller i gruppe, og av den teoriundervisningen som er felles for kunstfagene, i tillegg til den teorien som utvikles innenfor de ulike fagområdene tekstilkunst, keramisk kunst, grafisk kunst, og metall- og smykkekunst. Deler av studiet kan taes i utlandet gjennom skolens utvekslingsavtaler. 3

4 Metall- og smykkekunst Dette er landets eneste høyere kunstutdanning med hovedvekt på metallfag. Kjerneområdene er i dag; smykker, objekter og utsmykkingsprosjekter. Utdanningen baseres på kunstfaglig teori og metoder i tillegg til kunnskap om form materialer og teknikker. Det oppmuntres til eksperimentering og undersøkende virksomhet. Erfaringsmessig er det ofte i verkstedene at ideer oppstår og tar form. Derfor tilbyr vi grunnleggende opplæring og mulighet for spesialisering i et bredt spekter av metallbearbeiding som gullsmedteknikker, støp, smiing, sveising, patinering mm. En del undervisning er tematisk basert og det avholdes forskjellige workshops og seminarer. Studiet innebærer drøfting av ideer, mål og mening, estetiske virkemidler, symboler og tegn. Keramisk kunst Denne kunstarten er mediespesifikk. Det arbeides med keramikk i alle de kunstneriske kategoriene vi finner i kunsthistorien, både objekter og installasjoner som primært har kunstnerisk funksjon, og slike som forholder seg til en bruksfunksjon. Det bygges på internasjonale/globale tradisjoner, og da ikke bare på vestlige. Et hovedarbeidsområde er arkitekturrelatert keramisk kunst, først og fremst i flaten, men også som tredimensjonalt utformede arbeider. Studieretningen bruker en del digital teknologi både i arbeide med utsmykningsutkast og direkte i forbindelse med for eksempel trykking av bilder og tekst på keramiske arbeider. Den faglige bredden ivaretas i den forstand at man på den ene siden kan velge designorienterte kunstneriske uttrykk, på den andre siden friere kunstneriske uttrykksformer. Grafisk kunst Grafisk kunst er en kunstart med røtter langt tilbake i menneskehetens historie. Kunstartens utvikling utgjør en viktig del av fagundervisningen, siden flere av utviklingens faser er representert i dagens grafikk gjennom tradisjon og teknikker som fortsatt gjør krav på vital interesse, i brytningen mellom kunst og design og i møtesteder for ulike teknologiske prosjekter. Grafisk kunst har fortsatt levende røtter i teknologi som ble utviklet ut fra enkle prinsipper for mangfoldiggjøring i oldtiden, og paradokset ved at man kombinerer det unike med mangfoldiggjøring har i dag en like magisk tiltrekningskraft som for hundre eller tusen år siden. I hovedsak handler grafikk om tresnitt eller høgtrykk, metalltrykk eller dyptrykk, litografi eller plantrykk og silketrykk. Tradisjonelle teknikker prioriteres for å ta vare på og utvikle individuelle ferdigheter med basis i tegning og form og begrepsutvikling knyttet til billedspråk. Møtet med de langsomme grafiske teknikker gir en utmerket grobunn for en slik språkutvikling. Om man ønsker å integrere ulike andre overføringsprosesser, gir digital teknologi en mengde muligheter. Vi arbeider i spennet mellom bildet, den kunstnertrykte boka og inn i området for bokdesign. Et samarbeid med profesjonelle formgivere av bøker og med fagmiljøet ved Fakultet for design, er under utvikling for bla. å gjenoppta bruken av tradisjonell typografi. 4

5 Tekstilkunst Studieretning tekstil formidler kunnskap, historie, tradisjon, ny teknologi, material-, verktøy-, og kunstteori fra den tekstile og samtidige kunstscenen. Den faglige profil vektlegger metodiske og analytiske ferdigheter. Målet er at studentene utvikler en kritisk bevissthet i forhold til valg av virkemidler til et individuelt kunstnerisk uttrykk. Fagområdet tilbyr fordypning i vev og stofftrykk. Innenfor begge fagfeltene satses det på ny teknologi både på verktøy- og materialsiden. Studieretning tekstil tilbyr både grunnleggende opplæring og spesialisering innenfor disse områdene, deriblant silketrykk og datastyringssystemer for vev. Det tilbys kurs i innfarging av tekstile fibre, tekstil som medium og tekstilhistorie. Undervisningen kan bygges opp omkring tema som f.eks. tekstil - kropp, tekstil - rom, tekstil - samfunn og tekstil - teknologi. Den faglige spesialiseringen gis gjennom kurs, workshops, seminarer og veiledning og skal gi studentene kunnskap om verktøy og metoder som sammen med atelierarbeid danner utgangspunkt for egen kunstnerisk praksis. Opptak Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Søkernes rangeres i forhold til resultatene av opptaksprøvene. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner. 5

6 MA Kunstfag 120 studiepoeng Toårig masterstudium. Studieleder: Teori-koordinator: Holger Koefoed Fullført utdanning gir graden Master i Visuell Kunst. Mastergradsstudiet i Kunstfag utdanner selvstendige og profesjonelle kunstnere. Studiet åpner opp for både fagspesifikt og interdisiplinært arbeid; man kan fordype seg innenfor feltene tekstilkunst, keramisk kunst, grafisk kunst, metall- og smykkekunst og områder som ligger mellom disse. Studenten sees på som en viktig bidragsyter, og det forventes at hun tar aktivt del i studiet, både faglig og sosialt. Mastergradsstudiet består av tre hoveddeler: - Kunstnerisk praksis - Etablering og utstilling - Teoretiske emner Kunstnerisk praksis Kjernen av studiet består av kunstnerisk arbeid. Denne delen av studiet består av atelier- og verkstedsarbeid, individuell veiledning, gruppearbeid, diskusjoner og studentpresentasjoner. Hver student har en hovedveileder. Etablering og utstilling Arbeid med avgangsutstilling og katalog, samt estetiske og praktiske problemstillinger knyttet til utstillingsvirksomhet og distribusjon. Kurs og forelesninger som handler om å etablere seg som kunstner, med fokus på både fagpolitiske, praktiske og økonomiske. spørsmål Teoretisk emner Teoriundervisningen bygger opp under kunstnerisk praksis. Den består av forelesninger, seminarer og diskusjoner om aktuell kunstteori og kunsthistorie, samt arbeid med tekst og skriveundervisning Skriveundervisningen foregår som kurs og som individuell veiledning med både eksterne og interne lærere. 6

7 Eksamener Det avholdes to eksamener i løpet av masterstudiet. Begge vurderes med bestått/ikke bestått. - Første eksamen holdes i slutten av 1. semester, og er en evaluering av forprosjektet: Studenten presenterer sitt kunstneriske prosjekt sammen med en relevant tekst på opptil 5 sider. - Andre, avsluttende eksamen holdes på slutten av 4. semester. Den består av presentasjon av kunstnerisk prosjekt og en relevant tekst på opptil 10 sider. Opptak Krav for opptak er bestått Bachelor-grad innenfor fagfeltet, eller annen relevant utdanning tilsvarende 180 studiepoeng. Søkerne vurderes ut fra en prosjektbeskrivelse av MA-prosjektet, dokumentasjon av tidligere arbeid, og intervju. Opptaket foretas av representanter fra kunstfeltene, ekstern kunstner, studieleder og studentrepresentant. 7

8 FAGPERSONALE Tiril Schrøder Dekan Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobil E-post: Kompetanseområder: Billedkunst Kunstfag Utdannet på kunstakademiene i København, Oslo og Hamburg. Hun jobber med collager i form av tegning, tekst og datamanipulasjon, med utgangspunkt i dame- og interiørbladers idealmennesker. Schrøder har hatt en rekke utstillinger, blant annet separatutstilling på Stenersenmuseet og i prosjektrommet på Kunstnernes Hus. Schrøder er innkjøpt av Norsk Kulturråd, Nasjonalgalleriet og Museet for Samtidskunst. Utdannelse: Hochschüle für Bildende Künste, Hamburg, Tyskland Statens Kunstakademi, Oslo, Norge Det Kongelige Danske Kunstakademi, Avd. for Teori og Formidling, (cand. philos i kunstteori og formidling) København, Danmark , Hennes CV kan leses på (Kunstnerregisteret Tiril Schrøder) Hege Bratsberg Høgskolelektor (50 %) Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobil: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Høgskolelektor på Fakultet for Visuell kunst. Det viktigste ansvarsområde, er å være med på å åpne det tekstile feltet for studentene, formidle kunnskap om konstruksjons-prinsipper for vevde flater, om redskaper og om materialer; og å sette studentene i stand til å gjennomføre sine individuelle prosjekter. Ved siden av min undervisningsstilling sitter jeg i styringsgruppen for Byggetrinn 2. Produserer stoffer i samarbeid med industrien. Disse syes opp til enkle produkter. Utviklingen innen ny tekstil-teknologi er et av mine store interesseområder. Det har skjedd en eksplosiv utvikling som revolusjonerer muligheter innen alt fra arkitektur og rom-industri til til sport og fashion, og også for kunsten. Det er interessant, men også til dels skremmende å se hvordan vi mennesker ikke lenger bare kan forstå oppbyggingen av naturen, men nå er kommet så langt at vi selv kan bygge opp materie med egenskaper etter eget ønske på mikro- og til og med på nano-nivå. 8

9 Karen Disen Høgskolelektor (50 %) Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobil: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Høgskolelektor med hovedansvar for fagområdet Ornament. Karen Disen emner i komposisjon og improvisasjon, i tillegg til undervisning i ulike komposisjonsemner ved klær og kostymedesign, visuell kommunikasjon, interiør- og møbeldesign på Fakultet for Design. Den visuelle tenkning, - se og vurdere komposisjonselementer i skisser og arbeidsprosesser er hennes faglige hovedinnfallsvinkel. Å komponere er en prosess der en selv lager forutsetningen og gjør kontinuerlig valgte endringer for å møte den intensjon/fornemmelse som lar prosess/verk nå sin form. Det å jobbe bevisst og metodisk med visuelle fenomen gir større rom for improvisasjons muligheter. Disen har spesielt erfaring fra oppbygging av ornamenter. Det å lage, - å kunne omforme materialer til uttrykk, forsøke å se fortid og fremtid, møte mennesker med visuelle, gjerne estetiske, overraskelse er hun opptatt av og interessert i. Disen er smykkekunstner, i tillegg lager hun utsmykkinger, fat, grafikk og ting. Hun har diplom fra SHKS Metall i -85 og undervist i Ornament (tegning) siden -89. Det har gitt henne en fabelaktig visuell komposisjons trim. 9

10 Steinar Elstrøm Høgskolelektor (50 %) Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Er utdannet fra SHKS, Oslo og Statens Kunstakademi Separatutstillinger: Galleri 27 Oslo (1991), Kunstnerforbundet Oslo (1994), Kunstnerforbundet Oslo (1998). Gruppeutstillinger: Unge Kunstneres Samfunds jubileumsutstilling (1981), LNM-20 års jubileumsutstilling (1988), Juniutstillingen Kunstnerforbundet Oslo (1989), Sakrale motiv i norsk billedkunst (1990), "Nyervervelser 89-91" Museet for samtidskunst Oslo (1991), Kunstnerforbundet Oslo (1994), Kunstnerforbundet Oslo (1998). Utsmykninger: Holtet videregående skole (2000). Innkjøpt av: Norsk kulturråd, Museet for samtidskunst, Utenriksdepartementet. Marit Gulbrandsen Førsteamanuensis (50 %). Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Er utdannet fra SHKS, Oslo Mitt ansvarsområde og min kompetanse er knyttet til tekstile problemstillinger. Tekstil er et samlebegrep for et mangfold av materialer og ulike teknikker. I dette mangfoldet er mitt spesialfelt stofftrykk. Jeg ønsker å bidra til å utvide studentenes vokabular i møte mellom ideer som formuleres kombinert med utforskningen av materialenes og trykkteknikkenes muligheter. Utstillingsvirksomhet fra gallerier og museer i Norge og utlandet. Har vært engasjert i utsmykkingsprosjekter. Jeg inspireres av andre kunstuttrykk som litteratur, film og musikk. Har interesse for artist books og håndlaget papir. Mest av alt engasjeres jeg av relasjoner mellom mennesker; vår sårbarhet og utsatthet i en vanskelig verden. 10

11 Ingjerd Hanevold Professor (50 %) Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobil: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Professor på Fakultet for Visuell kunst, og underviser ved fagretning metall- og smykkekunst. Mine fordypingsområder er innen smykker, symboler og rituelle objekter. I tillegg underviser jeg generelt innen kunstfag med vekt på formgiving, metallbearbeiding og arbeidsmetodikk. Jeg arbeider først og fremst med smykker, som utvikles på verkstedet fra ide til ferdig gjenstand. Smykkene presenteres gjennom gallerier i Norge og i utlandet, både som separat- og i gruppeutstillinger. Det passer meg å jobbe i små formater som gir relativt raske resultater, i motsetning til langsomme mentale prosesser som jeg ofte befinner meg i. Jeg er også opptatt av å få til etableringen av en malinesisk smykkesamling i museet i Bamako, hovedstaden i Mali. Med hage som hobby kan jeg observere vekstprinsipper, formutvikling og farger på nært hold. Jeg blir aldri lei, et lite Utopia. Det handler om forandringer og utviklingsprosesser, noe vi også utsettes for hele tiden! Danuta Haremska Førsteamanuensis (50 %) Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobil: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Førsteamanuensis med ansvarsområde: utsmykking/stedspesifisert kunst med tilknytning til metall- fordypnings område. Jeg jobber med skulptur, tegning, installasjon. Arbeidene mine problematiserer en primær følelse av allmenn karakter, alle levende veseners behov for vern. Kommer fra Polen med master studie fra Kunstakademiet i Poznan. Jeg føler meg veldig rik ved å ha to ståsteder i to kulturer. Jeg har hatt flere separate og kollektive utstilinger her i Norge og i Tyskland, Polen, Finland, Island, Japan. Mine arbeider ble kjøpt av Nasjonalgalleriet i Oslo, Nord- Trøndelag Fylkesgalleri, Asker Kommune, Nasjonal Museum i Nürnberg og Berlin, Nasjonal Skulptur Galleri i Oronsko i Polen og Kunstmedalje Museum i Wroclaw i Polen. Jeg har utført flere oppdrag i offentlig rom: Leif Høegh & Co. AS, Hovedkontor, Oslo; Ungdomspsykiatrisk Klinikk i Oslo; Foldevegg utsmykking i Ungdomsskole i Larvik. 11

12 Dag Hofseth Førsteamanuensis Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Fagansvarlig for grafikk, og tidligere rektor på SHKS. Arbeider med maleri og grafikk. Utdannelse fra Universitetet i Oslo og Statens kunstakademi. Har hatt utstillinger i Galleri 27, Kunstnerforbundet; Galleri K og i Galleri Norske Grafikere. Dessuten en del vanlige gruppeutstillinger. Fagansvarlig for grafikkstudiet i en årrekke og har, sammen med Guttorm Guttormsgaard, hatt ansvaret for et par bøker om grafikk. Har de siste årene arbeidet med å bygge nettverk i Kina for utveksling av utstillinger, studenter, lærere og tanker og ideer. Å arbeide med visuelle uttrykk i tegning, maleri og grafikk gir meg den sterkeste fornemmelse av identitet, bevegelse og dynamikk. Tiden er verken stille eller i bevegelse. Det er vi som beveger oss. Jeg har verksted og atelier i Grue Finnskog med en vidunderlig utsikt over Glåmdalen, og med vannspeilet flere kilometer borte. Jeg samler på kinesisk kunst og orientalske tepper. Poul Johannes Jensen Professor i 37,5 % stilling, tilknyttet fagområdet keramikk Fakultet for visuell kunst Mobil: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Diplom fra SHKS, keramikk Undervist ved SHKS og BKHS i perioder på 80`tallet. Prof. II ved keramikk Designsjef/kunstnerisk leder ved Porsgrunds Porselænsfabrik A/S Dekan ved KHiO BA ansvarlig ved Kunstfag Keramiker, som arbeider med keramisk og keramiske utsmykninger. Arbeider for det meste i porselen og vedfyrt steingods. Noe med støpt glass. Områdene er: - utsmykking i det offentlige rom - funksjonelle unika produkter - industridesign Siste store utsmykning ble avduket 5.okt på Ullevål universitetssykehus. (Samarbeide med billedkunstner Anne Marie Wilhelmsen). Mange utstillinger i inn- og utland. I Norge bl.a. 2 ganger i Kunstnerforbundet og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. I utlandet bl.a. Kassel i Tyskland, Faeza i Italia og London i England (Victoria & Albert Museum). Innkjøpt til alle kunstindustrimuseene i Norge, Kunstindustrimuseet i København i Danmark og Victoria & Albert Museum i London, bl.a. Er opptatt av å kombinere forskjellige materialer og teknikker, og å samarbeide på tvers av faggrenser. Musikkelsker. 12

13 Arne Magnus Johnsrød Førsteamanuensis Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobil: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Stilling som 1. amanuensis ved kunstfag, med metallkunst som fagområde. Underviser på alle årstrinn innen mitt fagområde og veileder studenter innen BA og MA - studiet. Har spisskompetanse innen overflatebehandling av kunstobjekter, kunststøpeteknikker og sølvkorpus. Har deltatt i en rekke utstillinger i inn- og utland med egne arbeider. Arbeider med avslutningen på en doktorgradsavhandling med tittel " Mikrobiell patinering av metaller, og parallelt med en utstilling som baserer seg på foto av mikrolandskapet som oppstår under prosessen. Arbeidet skal være avsluttet innen Jeg er tilknyttet som professor II ved masterstudiet, avd. for tradisjonskunst, Høyskolen i Telemark, hvor jeg foreleser om teoridannelser innen folkekunsten i kontekst vitenskapsteori. Anne Knutsen Førsteamanuensis (50 %) Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobiltelefon: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Førsteamanuensis i 50 % stilling med ansvar for undervisning og veiledning på fagområde tekstil Mitt ansvarsområde er intromodul/ vev i samarbeid med Hege Bratsberg, fordypningsmoduler og tematiske moduler innenfor fagfeltet tekstil og veiledning av BA og MA studenter I min øvrige kunstneriske virksomhet bygger jeg tekstile flater av tråd, lys eller andre materialer som jeg installerer i rom eller som rom. Arbeider også som kunstnerisk konsulent i utsmykkingsutvalget for Nytt Operahus. 13

14 Holger Koefoed Førsteamanuensis Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobiltelefon: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag 1. amanuensis med ansvar for kunsthistorie og teori. Født Kunsthistoriker (mag.art), utdannet ved Universitetet i Oslo (med støttefag: filosofi og klassikkarkeologi). Har skrevet en rekke bøker om norsk og nordisk kunst. Har en bred yrkeserfaring innen kunstformidling, men har vært ansatt ved Nasjonalgalleriet (fra 1978) og Museet for samtidskunst ( ) i før jeg kom til KHiO i Arbeider i grenseområdet design, kunsthåndverk og kunst. Min faglige aktivitet består bl.a. å forske/formidle kunst i alle former. Jeg har 2006 avsluttet et forsknings prosjekt, et tverrfaglig prosjekt (med papirkonservator Kari Greve, Nasjonalmuseet), på Lars Hertervigs sene kunst på papir Mitt bidrag har særlig vært rettet mot hans tilknytning til kvekerbevegelsens pietistiske tro. Utstillingen og katalogen: Fragmenter: Lars Hertervigs sene kunst på papir , har vært vist på Rogaland og Bergen kunstmuseum samt Nasjonalmuseet 2005/06. Har forskningsfri for å fullføre en ny monografi om Lars Hertervig basert på resultatene fra dette forskningsprosjektet som avsluttes i løpet av De årene som jeg har igjen på KHiO, har jeg tenkt å konsentrere med om de materialbaserte fagene og problematikk rundt materialitet, verksted, medium og kunstens mange bruksdimensjoner. Jeg er for å være tilknyttet en høgskole som har et bredt tilbud til studentene der nettopp ikke den materielle kulturs uttrykk er utradert. Referanserammene er selvsagt det som skjer på de forskjellige kunstscenene. I regi av KHiO kommer en fagbok laget rundt Peter Butenschøns seminardag ved Kunstfags seminar den 15. oktober 2004 kalt: Kunstene og det mediespesifikke, som jeg har redigert. Vi arbeider med ny fagbok i samme serie med Knut A. Bull: Ny diskurs for kunsthåndverket og de materialbaserte kunsten. Holger Koefoed (b. 1945) Associate professor at the National Academy of the Arts, Oslo, at the Faculty of Visual Arts/Arts and crafts. He has headed the Institute of Humanities from Art historian with degree from the University of Oslo (1972). He has written books on different themes from Norwegian and Nordic history of art, especially from periods of romanticism and modernism. As an author he has also won international acclaim for his books on art for children and a book on Aphrodisiac Cooking. He has worked as editor of art-books, and also as a senior lecturer and curator at the Norwegian National Gallery and the National Museum of Contemporary Art (Oslo) from He curated the exhibition on the romantic painter Lars Hertervigs late works and was shown in Stavanger, Oslo and Bergen in The two lectures/seminars given in China 2006 were about two outsiders in Norwegian art: the well known early modernist painter Edvard Munch ( ) and the almost unknown: Lars Hertervig ( ). Both are extremely interesting artists from the point of view of the individual and the collective. 14

15 Kirsten Kokkin Førsteamanuensis Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobil: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Førsteamanuensis, skulptur klassisk modeller Født 1951 i Oslo, utdannet ved SHKS, Statens Kunstakademi, Kunsthøgskolan i Stockholm. Studert og arbeidet med skulptur siden Arbeidet i Norge, Sverige, Australia, Italia og USA. Hadde sin første store utsmykning på Idrettshøyskolen i Oslo, med skulpturen "JOY" i Siden 1985 har hun arbeidet med oppdragsbasert virksomhet og utstillinger. Har undervist ved KHIO siden 2000 på institutt for Form, i figurativ skulptur. Siden 1987 bodd og arbeidet i USA, og deler i dag sin tid mellom Oslo og USA. Arbeidene er fokusert rundt den figurative skulpturen. Hun arbeider helst med figurer i bevegelse, eller aktstudier og portrettet. Hun er opptatt av formens bevegelse i rommet og det hun kaller "skulpturens hemmelige språk". Kirsten Kokkin er en anerkjent kunstner som har vakt internasjonal oppsikt. Hun figurerte 2006 i mediene med store oppslag rundt kontroversen med skulpturen Triangel i Loveland i USA. Kirsten Kokkin har fått den ære å få sin skulptur av kronprinsesse Märtha installert som den femte skulpturen som er oppført i Slottsparken. Skulpturen ble gitt som en gave fra Stortinget til HM Kong Harald i anledning hans 70-årsdag. Skulpturen av Märtha er allerede installert foran den norske ambassaden i Washington D.C. Fra før står hun for en rekke kjente skulpturer som portrettbysten av tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, flere av skulpturene utenfor Ekebergrestauranten, og for tiden holder hun på med et allerede medieomtalt monument av Ole Einar Bjørndalen. Ole Lislerud Professor (50 %) Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobiltelefon: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Professor ved fagområdet Keramikk. Hovedfokus på undervisning innen områdene Kunst i Arkitektur / Stedsrelatert Kunst. Min FoU virksomhet er basert på utvikling av digitale teknikker til noe som er så gammeldags som glass, metall, tekstil, lerret og keramikk. Digitale teknikker har tilført de materialbaserte kunstfagene nytt potensial og utfordringer spesielt innefor arkitektur. Mitt mål å skape forståelse for at kunst laget i keramikk har sin plass i samtidskunsten. Hjemmeside: 15

16 Bror Mikkelborg Høgskolelektor (50 %) Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobiltelefon: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Høgskolelektor som underviser i litografi på avdeling for grafikk. Veileder og er involvert i forskjellige komiteer. Grafiker, og jobber primært som trykker for eksterne kunstnere. Utdanninger: Århus kunstakademi. Jydske kunstakademi. Hospitant SHKS rader/lito. Ansatt siden Har vært gjestelærer på Statens kunstakademi i Oslo. Kunstakademiet i Bergen. Kunstakademiet i Trondheim. Nordnorsk kunst og filmskole og hatt kurs i litografi på norske grafikeres verksted i Oslo. Mitt spesialfelt er håndpressetrykking av litografier i stort format, å strekke teknikken så langt det lar seg gjøre. Ser på meg selv like mye som håndverker som billedkunstner, og har i mange år samarbeidet med en rekke kunstnere innen grafikk prosjekter. Haico Nitzsche Førsteamanuensis (50 %) Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobil: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Født , Ulm Tyskland. Keramikk udanning Mesterskolen i Landshut. Arbeidet som designer og keramiker på Gustavsbergs Fabrikker på Stig Lindbergs Atelier, har vært lærer på National Design Inst. of India, har jobbet som designer og driftleder på Søholms Fabrikker i Danmark, eget atelier siden 80-tallet først på Bornholm, nå i Drøbak, Norge. Ansatt siden 93 på SHKS/ KHiO. Arbeider i den gamle tradisjonen å imitere materialer å tilføre dem nye uttrykk. Til dette bruker jeg ofte glasurer og trykketeknikker som boktrykk og silketrykk ofte på tredimensjonale former fra hverdagen, som skjorter, vesker, aviser og lignende. Se min webside: 16

17 Heidi Sand Førsteamanuensis (80 %) Fakultet for visuell kunst Direktetelefon Mobiltelefon: E-post: Hjemmeside: Kompetanseområder: Kunstfag Førsteamanuensis for fagområdet Metall og smykkekunst Utdannelse: Haystake Mountain School for Crafts Maine USA 1985, SHKS Metall , State University of New York College at New Paltz USA 1984, Svennebrev gullsmed Separatutstillinger: Kunstnerforbundet Oslo 1995, "Tendenser" Galleri F15 Moss 1997, Akershus kunstnersenter Lillestrøm 2002, Kunstnerforbundet Oslo 2006, Galleri Format Bergen En rekke gruppeutstillinger, prosjekter og festivaler i inn- og utland samt deltakelse ved års- eller landsdelsutstillinger fra 1985 og fram til i dag. Utsmykninger: Fantoft omsorgshjem Bergen 2004, St. Olavs hospital Trondheim Innkjøpt av: Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Trondheim 1987, Vestlandske Kunstindustrimuseum Bergen 1987, Röhsska Konstslöjdmuseet Göteborg 1989, Kunstindustrimuseet i Oslo 1991, Norske Kunsthåndverkeres innkjøpsfond for kunstindustrimuseene , Norsk Kulturråd , Pilotgalleriet - Akershus Kunstnersenter Strømmen , Radiumhospitalets kunstforening Oslo 2005, Utenriksdepartementet Oslo Dyveke Sanne Høgskolelektor (50 %). Ansvarlig for 1.semester BA kunstfag Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Utdannelse: Statens lærerskole i forming Oslo ( ), SHKS ( ), SHKS ( ), Statens Kunstakademi ( ) Separatutstillinger: Galleri UKS Oslo (1993), "Dixi" Langesgt. 1 Oslo (1995), Galleri UKS Oslo (1998) Gruppeutstillinger: "Perspektiv på papir" Maihaugen Lillehammer (1989), "Omriss" Galleri Vognremissen Oslo (1990), Galleri Aktuell Kunst Oslo (1990), "Mitt seneste blad" Galleri F15 Moss (1991), "Unge norske kunstnere" Statens Kunstakademi Oslo (1992), "Copenhagen Photo Week" Huset København (1992), Avgangsutstilling Statens Kunstakademi (1993), Akershus Kunstnersenter Lillehammer (1997), "Den andre kunsten" Galleri UKS Oslo (1997), "Walk on"- Asker 2000 års markering (uterom) (2000), "Grannland Norge" Sverige (2000). Utsmykninger: Rikshospitalet Oslo (1989), Vestfold sentralsykehus (2000), Nye Rikshospitalet Oslo (2000), Rogaland teater Stavanger (2001). 17

18 Erik Solheim Høgskolelærer (50 %) Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Høgskolelærer for fagområdet Grafikk. Modulsundervisning i litografi og digital print, samt veiledning av studenter på BA- og MA-nivå. Utdannet grafisk designer SHKS 78/82 og har praksis som tegner og grafiker. Praktiserer som grafiker med litografi som spesialområde, med eget kunstnerisk arbeid og i samarbeid med en rekke grafikere og billedkunstnere. Min spesielle faglige kompetanse omfatter LITOGRAFI. En grafisk teknikk jeg i en årrekke har praktisert ved skolens litografiverksted. Fortrinnsvis i samarbeidsprosjekter med etablerte billedkunstnere. Litografiverkstedets historie er enestående og omfangsrik, og de erfaringer jeg har fra denne historie, anser jeg som min spisskompetanse. De senere år har min interesse for digital billedbehandling benyttet for fremstilling av Grafisk kunst vært økende. Jeg ser på DIGITAL PRINT som et område med et stort utviklingspotensiale, som kan likestilles med de øvrige grafikkteknikker, og som bør presenteres for grafikkstudenter ved skolen. Min undervisningspraksis og modulansvar er beskrevet som: - Grunnleggende og spesialisert teknikk: Litografi - Farge og Grafikk med hovedvekt Litografi - Digital Grafikk Leif Stangebye-Nielsen Førsteamanuensis Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobiltelefon: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Førsteamanuensis med ansvar for teknisk grunnopplæring i metall og temaer innenfor materialitet, form og plastisk bearbeiding i metall. I tillegg til dette bestyrer jeg også metallverkstedene i Ullevålsveien. Jeg arbeider innenfor den materialbaserte kunsten. Materialet er et av de bærende elementene i uttrykket, og arbeidene rettes mot mennesket som individ og dets sanseapparat. Mine arbeider vises på utstillinger. Etter at jeg tok eksamen på SHKS i 1983, har jeg hele tiden vært aktiv som metallkunstner. Jeg har deltatt på utstillinger i inn og utland, holdt flere separatutstillinger, utført et par utsmykningsoppdrag og mottatt diverse stipender og priser. Min spisskompetanse er, foruten generelt verkstedarbeid, korpus. Kort forklart, objekter smidd av metallplater. I mitt virke som lærer ønsker jeg å gi studentene et solid grunnlag i teknikker, kunnskap om kunst, fenomener og begreper innen form, forståelse for materialer og sansbare fenomener med mer. Studentene må spores til å søke sin individuelle metode og prosess som baserer seg på deres egne motiver, bakgrunn og temperament. Kunnskap gir frihet til å uttrykke seg. 18

KURSPLAN HØSTSEMESTERET 2014 OG VÅRSEMESTERET 2015

KURSPLAN HØSTSEMESTERET 2014 OG VÅRSEMESTERET 2015 KURSPLAN HØSTSEMESTERET 2014 OG VÅRSEMESTERET 2015 Avdeling Kunst og håndverk Bachelorstudium i Medium- og materialbasert kunst Masterstudium i Medium- og materialbasert kunst Masterstudium i Kunst og

Detaljer

Nysatsning innen Formingsfaget

Nysatsning innen Formingsfaget Vedlegg 2 Rapport Nysatsning innen Formingsfaget - Torshus folkehøgskole - Læringsentreprenørene Anne Ma Tveito & Borgny Knudsen 15.03.2007. 2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING...

Detaljer

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Detaljer

Kjære BKH- medlemmer og publikum! Innholdsfortegnelse Forord 3 Historisk tilbakeblikk 4

Kjære BKH- medlemmer og publikum! Innholdsfortegnelse Forord 3 Historisk tilbakeblikk 4 Innholdsfortegnelse Forord 3 Historisk tilbakeblikk 4 Finn Aage Andersen 6 Ragnhild Arneberg 7 Ann Avranden 8 Linda Bakke 9 Anne Bekkelund 10 Alf-Kaare Berg 11 Siri Bjerke 12 Anne Kampmann 31 Svein Tore

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST Oppdatert pr. 04.07.2008 INTRODUKSJON... 3 ÅPNINGSUKE...

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Laila B. Fauske Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming

Laila B. Fauske Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming Laila B. Fauske Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming Sammendrag I 1976 ble hovedfag i forming startet opp ved to lærerutdanningsinstitusjoner

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN BA Billedkunst Kunstakademiet MA Billedkunst Kunstakademiet Versjon: 22. juni 2011 Endringer i semesterplanen kan forekomme Oppdatert semesterplan: www.khio.no KUNSTHØGSKOLEN

Detaljer

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold Del I Hovedmål... 9 1 Det visuelle kunstfeltet i Norge... 11 1.1 Bakgrunn for og hovedspørsmål som

Detaljer

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Å styrke den visuelle kunstscenen i Troms er vår ambisjon. Det skjer mye spennende på det visuelle kunstfeltet

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen (forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014 Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå Kunsthøgskolens

Detaljer

Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design

Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design www.khib.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1.1. Aktivitet i 2012... 4 1.2 Studenttall... 8 1.2.1. Studenttall for vår og

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

Teknologi og Design i grunnskolen.

Teknologi og Design i grunnskolen. Masteroppgave i yrkespedagogikk Master in Vocational Pedagogy Teknologi og Design i grunnskolen. Marianne Bergskaug Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

1 2 t G N A G R Å - 5 0 0 2-3. R rappor N R RB

1 2 t G N A G R Å - 5 0 0 2-3. R rappor N R RB r a p p o r t N R. - 2 0 0 5 - Å R G A N G 2 1 RBR 3 Redaksjonen: Styret: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene i Rogaland

Detaljer

Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff. Kunsthøgskolen. Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff. Kunsthøgskolen. Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff Kunsthøgskolen Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015 Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Dato 08.12.2014 Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner

Detaljer

ARTIST IN RESIDENCE BERGEN. Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie

ARTIST IN RESIDENCE BERGEN. Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie ARTIST IN RESIDENCE BERGEN Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie 1 INNHOLD side 3 side 6 side 6 INNLEDNING DEL 1 CASE BESKRIVELSE Kulturpolitisk forankring side 7 Nasjonaliteter side

Detaljer

Solveig Nedrum Kandidatnummer 111

Solveig Nedrum Kandidatnummer 111 Masteroppgave i formgiving, kunst og håndverk 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt for estetiske fag. Solveig Nedrum Kandidatnummer 111 Image not shown

Detaljer

TEKS ÅRSRAPPORT 2004 1. OM TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER, TEKS

TEKS ÅRSRAPPORT 2004 1. OM TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER, TEKS TEKS ÅRSRAPPORT 2004 1. OM TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER, TEKS 1.1 Historikk TEKS ble opprettet som en ideell stiftelse januar 2002 i Trondheim i forståelse med PNEK og Norsk kulturråd. Produksjonsnettverk

Detaljer

ÅND I HANSKE REKRUTTERING TIL FIGURTEATER I NORGE 1/2011. «Hvordan kan vi bruke våre egne og andres erfaringer for å komme videre?

ÅND I HANSKE REKRUTTERING TIL FIGURTEATER I NORGE 1/2011. «Hvordan kan vi bruke våre egne og andres erfaringer for å komme videre? ÅND I HANSKE TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 1/2011 REKRUTTERING TIL FIGURTEATER I NORGE «Hvordan kan vi bruke våre egne og andres erfaringer for å komme videre?» Årgang 29 ÅND I HANSKE 1/2011 RekruttERINg

Detaljer

ROM3. En internasjonal satsning på tverrkunstneriske uttrykk og teknologi - lokalisert i Grenland ROM3 1 28 EZENZ

ROM3. En internasjonal satsning på tverrkunstneriske uttrykk og teknologi - lokalisert i Grenland ROM3 1 28 EZENZ ROM3 En internasjonal satsning på tverrkunstneriske uttrykk og teknologi - lokalisert i Grenland ROM3 1 28 EZENZ «Det du gir kommer trefold tilbake» Heksenes magiske regel om tre gir navn og motto til

Detaljer

Oslo kommune Munchmuseet ÅRSBERETNING 2014

Oslo kommune Munchmuseet ÅRSBERETNING 2014 Oslo kommune Munchmuseet ÅRSBERETNING 2014 Side 2 Innhold 1. ANSVARSOMRÅDE... 4 1.1 Organisasjon/bemanning... 6 2. MÅL OG RESULTATER... 7 2.1.a Situasjonsbeskrivelse... 7 2.1.b Mål... 9 2.2 Strategier

Detaljer

Innhold. westerdals.no

Innhold. westerdals.no Innhold Om Westerdals Oslo ACT Studietilbud bachelor Avdeling for Film, TV og spill Avdeling for Teknologi Avdeling for Kunstfag Avdeling for Kommunikasjon Avdeling for Ledelse Studiemiljø Kontakt med

Detaljer

ROMMET SOM INTENSJONAL TEKST

ROMMET SOM INTENSJONAL TEKST ROMMET SOM INTENSJONAL TEKST Et utviklingsprosjekt ved Høgskolen i Vestfold, førskolelærerutdanningen Hege Hansson, Thor K. Sanna, Turid T. Jansen, Gunnar Aasen Rapport 5 / 2005 Rapport 5 / 2005 Høgskolen

Detaljer

WEIDEMANN KUNSTSENTER. Jakob Weidemann: Hestehov, krokus og akeleier 1973

WEIDEMANN KUNSTSENTER. Jakob Weidemann: Hestehov, krokus og akeleier 1973 prosjektrapport WEIDEMANN KUNSTSENTER Jakob Weidemann: Hestehov, krokus og akeleier 1973 Fotografer: Frode Johansen s 7 Lillehammer kunstmuseum s 34 Jan Martinsen s 15 Odd Georg Skjemstad s 20, 26 Morten

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 Oversikt over

Detaljer

Foto: Magnus Knutsen Bjørke / SCANPIX

Foto: Magnus Knutsen Bjørke / SCANPIX Nasjonalmuseets årsmelding 2006 Nasjonalmuseet satser sterkt på formidling av kunst til barn. Her forteller kurator formidling, Morten Eid, en skoleklasse om Edvard Munchs Skrik. Munchs skriver selv

Detaljer

Microsoft Paint et tegneverktøy i kunst og håndverk?

Microsoft Paint et tegneverktøy i kunst og håndverk? Microsoft Paint et tegneverktøy i kunst og håndverk? Ane Nordbø Tønnesland Kandidatnummer 110 Masteroppgave i formgiving, kunst og håndverk Emnekode: ZMFKH09 Fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt

Detaljer

Teater som fag, kall og yrke. En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET

Teater som fag, kall og yrke. En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET Teater som fag, kall og yrke En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET TF-rapport nr. 291 2011 TF-rapport Tittel: Teater som fag, kall og yrke.

Detaljer