LFH. tall & fakta NAV. Tekniske hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LFH. tall & fakta NAV. Tekniske hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne"

Transkript

1 NAV Tekniske hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne LFH tall & fakta

2 LFH tall og fakta LFH tall og fakta NAV 212 er LFHs første publikasjon i rekken av markedsspesifikke statistikksamlinger. Gjennom fire årlige publikasjoner som hver for seg presenterer statistikk relatert til markedsområdene NAV, kommune, HF og det private markedet, ønsker LFH å bidra til en sterkere synliggjøring av leverandørenes verdibidrag. Statistikken som presenteres er en sammenstilling av regnskapstall utlevert fra NAV sentralt og bransjestatistikk utformet av Institutt for Bransjeanalyse. LFH har et godt samarbeide med NAV i forhold til uthenting av mer detaljerte data, og ser frem til å kunne utgi flere publikasjoner med tilsvarende spesifiseringer ned på detaljnivået det her vises til. Om Leverandører for helse-norge (LFH) Leverandører for helse-norge (LFH) er bransjeorganisasjonen for leverandører av medisinsk utstyr og hjelpemidler for funksjonshemmede i Norge. Produktene og tjenestene som leveres benyttes daglig, blant annet i diagnostisering, forebygging, rehabilitering og behandling. Produktene og tjenestene benyttes i noen tilfeller også som støtte ved medisinering. LFH tall og fakta NAV presenterer statistikk over produkter og tjenester anskaffet av NAV. Av LFH sine medlemsbedrifter er det omtrent 4 firmaer som leverer hjelpemidler og spesialtilpassede biler til funksjonshemmede. Disse bedriftene sysselsetter omtrent 13 personer og har en omsetning på i overkant av 4 milliarder kroner i året. Deres hovedkunde er NAV. Foretakene som leverer er kjennetegnet ved deres sterke lokale tilstedeværelse og evne til å levere produkter og tjenester spesialtilpasset den enkelte brukers behov. LFH har 12 medlemsbedrifter som nøkternt anslått omsetter for omtrent 1 milliarder kroner i året og sysselsetter 4 2 mennesker. 2 LFH

3 Introduksjon LFH gir årlig ut publikasjonen «LFH tall og fakta NAV tekniske hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne». Publikasjonen er en statistikksamling over det velferdsteknologiske markedet i Norge. Basert på regnskapstall fra NAV og LFHs egen bransjestatistikk, fremstilt ved Institutt for Bransjeanalyse (IBA), gis leseren et overordnet bilde over markedet for tekniske hjelpemidler. Årets publikasjon er den første i rekken, og i denne utgaven rettes oppmerksomheten spesielt mot produksjonen av og ombygging av spesialtilpassede biler for funksjonshemmede, to av flere segment der bransjen har opplevd et utilbørlig prispress de siste årene. NAVs utgifter til hjelpemidler og andre velferdsteknologiske løsninger økte fra 1998 og frem til 28 i snitt med 3 % hvert år, en kostnadsvekst tilnæmret lik den i spesialisthelsetjenesten. Fra 28 har utgiftene til hjelpemidler for funksjonshemmede sunket jevnlig. Den negative prisutviklingen har i tillegg blitt forsterket av et utilbørlig prispress på flere sentrale produktområder: Mens antallet bestilte elektriske har holdt seg rimelig konstant de siste årene, har prisene på for eksempel elektriske sunket med hele 3 % de siste 2 årene. Dette til tross for at kvaliteten har økt, og at teknologien har hatt en rivende utvikling på dette området. Damwad slår fast i sin rapport av 14. juni 211 «Velferdsteknologi for fremtiden» at potensialet for eksport av velferds-teknologi i Norge er stort. LFH er i dag bekymret for at anbudsspesifikasjoner som favoriserer eksisterende leverandører og kjent teknologi vil kunne resultere i et dårligere utvalg av produkter og tjenester. Dette vil i tillegg kunne ha den effekt at produktutvikling på sikt blir ikke-eksistende på grunn av mangel på insentiver. Den velferdsteknologiske bransjen opplever i dag store innovasjonsbarrierer og et utilbørlig prispress som går ut over kompetansenivået. Bildet er dog ikke så dystert som det kan se ut som. Leverandørutviklingsprosjektet er ett av flere gode tiltak der LFH er delaktige, som har bidratt til å bedre bestillerkompetansen og sikre at flere brukere sikres økt tilgang til dagliglivet og arbeidslivet. God lesning! Hos bilombyggerne har en vedvarende usikkerhet i anskaffelsesprosessen, og et utilbørlig prispress på deler, vært sterkt medvirkende til en 21 % reduksjon i bemanningen på dette området siden 21. Dette til tross for at antallet brukere er konstant eller svakt økende. LFH 3

4 Innkjøp basert på samfunnsøkonomiske vurderinger LFH har som målsetting at innkjøp til helse-norge skal være basert på samfunnsøkonomiske vurderinger og kvalitet. En samfunnsøkonomisk vurdering er blant annet kjennetegnet ved at den i tillegg til de direkte kostnadene ved en anskaffelse, også ser på de indirekte kostnadene. En indirekte kostnad kan for eksempel være redusert effektivitet på arbeidsplassen eller sykefravær som et resultat av at det ikke tas tilstrekkelig hensyn til brukerens nedsatte funksjonsnivå. Den direkte kostnaden er til sammenligning prisen på det tekniske hjelpemiddelet inklusive opplæring og oppfølging. Kvalitet i anskaffelsesprosessene Kvalitet handler om egenskapene til produktet eller tjenesten som tilbys og i hvor stor grad disse er tilpasset behovene produktet er ment å dekke. Det har de siste årene vært en rivende utvikling innen velferdsteknologiske løsninger. Dette er i hovedsak løsninger ment å hjelpe personer med nedsatt funksjonsevne, herunder hørselsplager, nedsatt syn, transport, nedsatt evne til egen forflytning osv. Dette er nye og i noen tilfeller forbedrede hjelpemidler som kvalitetsmessig møter brukerens behov på en bedre måte enn tidligere utgaver. Med utgangspunkt i at kvaliteten på hjelpemiddelet avgjør hvor godt produktet eller tjenesten bidrar til å dekke brukerens behov, er NAVs avveining mellom pris og kvalitet i en anbudsprosess, og hvilke prinsipper som her legges til grunn, av vesentlig betydning. Med utgangspunkt i anbudene som lyses ut på den statlige anbudsportalen Doffin er det en klar trend at pris vektes sterkere enn kvalitet i NAVs anbudsutforminger. Med NAV som den dominerende aktøren i markedet ser LFH det som sannsynlig at dersom dagens prioriteringsprinsipper mellom pris og kvalitet opprettholdes vil dette føre til økt forringelse av kvaliteten på produktene NAV leverer til sluttbrukerne. Brukere får ikke det hjelpemiddelet de har rett til I ytterste konsekvens kan dette bidra til at brukeren ikke får de hjelpemidlene de har rett til. I tillegg kan dette på sikt føre med seg et uhensiktsmessig stort gap mellom de som har anledning til, og de som ikke har anledning til, selv å kjøpe disse produktene og med det personens forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet, så vel som dagliglivet. LFH ser at leverandørene som i dag har NAV som sin hovedkunde også leverer produkter til det private markedet i et stadig økende tempo. En konsekvens av Holte-utvalgets innstilling (NOU 21:5) er at stadig flere hjelpemidler til dagliglivet trekkes ut fra stønadsordningene til NAV fordi de de anses som forbrukerprodukter. Brukerne må på bakgrunn av dette dekke hele eller vesentlige deler av kostnadene for hjelpemiddelet selv. LFH ser med bekymring på denne trenden med utgangspunkt i at produktene som tilbys på det private markedet ofte kun vil være tilgjengelig for de kjøpesterke. Fortsetter denne trenden vil en fremtidig tilpasning være kjennetegnet av en stor andel private aktører som tilbyr hjelpemidler til betalingsvillige. Er dagens prisutvikling bærekraftig? Med utgangspunkt i at pris er tilpasset forholdet mellom tilbud og etterspørsel er det ikke urimelig å si at NAV som en dominerende aktør på kjøpersiden har en avgjørende innvirkning på prisnivået på hjelpemiddelområdet. Siden 29 har enkelte produktgrupper blitt gjenstand for en prisnedgang på nesten 3 % til tross for store kvalitetsforbedringer. Med dette utgangspunktet kan det være hensiktsmessig å reise den følgende problemstillingen: «Er prisutviklingen i hjelpemiddelmarkedet bærekraftig på lang sikt?» 4 LFH

5 LFH mener at NAV, som en tilnærmet lik monopolkunde, har en klart avgjørende innvirkning på prisutviklingen på hjelpemiddelområdet. LFH stiller spørsmålet om hvorvidt dagens avveininger mellom pris og kvalitet er av en slik karakter at de ikke sikrer bærekraftighet på hjelpemiddelområdet. Kompetansebortfall i leverandørleddet Kompetansebortfall i leverandørleddet er et alvorlig problem med utgangspunkt i at kompetansen som ofte kreves for å tilby hjelpemidler og annet spesialtilpasset utstyr tar lang tid å bygge opp. Bemanningsundersøkelser blant medlemmene i LFH har vist en betydelig nedbygging av antall personer som bidrar til tilpasning og opplæring i bruk av hjelpemidler, service og kompetanseoverføring, blant annet til NAVs hjelpemiddelsentraler. I perioden var det for leverandørene i LFH som leverte til NAV en nedgang i antall ansatte på 14 %. Blant leverandørene av hørselstekniske hjelpemidler var det en nedgang på hele 28 %. Tendensen med redusert antall ansatte hos hjelpemiddelleverandøren fortsatte også i 211, hvor det spesielt var bilombyggere som måtte redusere staben. Disse menneskene representerer en spesialkompetanse som det vil ta mer enn to år å bygge opp igjen. LFHs bemanningsundersøkelse fra 21 viste at mer enn 2 % av alle leverandører til NAV hadde opplevd nedbemanninger det siste året. Med utgangspunkt i at antallet brukere har holdt seg tilnærmet konstant de siste 1 årene kan dette tyde på at prispresset i dagens marked fører til nedbemanninger, og på sikt en innsnevring i tilbudet av velferdsteknologiske hjelpemidler. Med utgangspunkt i at det fortsatt er mange norske produsenter av hjelpemidler er det viktig, også fra et næringspolitisk perspektiv, å avdekke i hvilken grad prisutviklingen er bærekraftig over tid. Fakta om markedet for hjelpemidler 6 personer i Norge har i dag av en form for funksjonshemming Antallet personer som mottar stønad fra NAV til anskaffelse av tekniske hjelpemidler har ligget stabilt mellom 145 og 16 de siste 1 årene NAVs utgifter til hjelpemidler har i samme periode hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på beskjedne 2 4 % NAV disponerer 5,2 milliarder kroner årlig (212) som stønad til anskaffelse av hjelpemidler for funksjonshemmede LFHs leverandører har opplevd et betydelig prispress, som har svekket lønnsomheten og ført til bemanningsreduksjoner Betydelig kompetansebortfall hos leverandørene: 14 % reduksjon i antall ansatte, 28 % nedgang innen hørselsområdet i perioden For enkelte produktgrupper som er prisene nesten halvert i løpet av 6 år Antallet biler bestilt av NAV for spesialtilpasning for funksjonshemmede er mer enn halvert i perioden (fra 8 til 3). LFH 5

6 Statistikksamling NAV hjelpemidler for funksjonshemmede 1. NAVs totale utgifter til hjelpemidler (E = Estimert) 1.2 Antall mottakere av tekniske hjelpemidler fra NAV Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler Hjelpemidler mv i alt Antall mottakere (tallene er estimater basert på en sammenstilling av halvårlige og årlige tall fra NAV regnskap for perioden ) Figur 1. viser en årlige 3 % økning i NAV sine utgifter til hjelpemidler i perioden , med en utflatning av kostnader til bedring av funksjonsevnen fra 27 og utover. Figur 1.2 viser antall mottakere av tekniske hjelpemidler representert med enkeltstående søyler. Det fremkommer fra figuren at antallet personer NAV har levert tekniske hjelpemidler til de siste 1 årene har vært relativt konstant. Mellom 15- og 16 mennesker har i snitt mottatt støtte fra NAV til anskaffelse og bruk av tekniske hjelpemidler hvert år, i perioden NAVs utgifter til hjelpemidler i 21 (E) fordelt på regnskapsposter 9% 15% 18% 2% 2% 54% Bedring av funksjonsevne, hjelpemidler Bedring av funksjonsevnene, andre formål Hjelpemidler mv under arbeid og utdanning Stønad til bil Ortopediske hjelpemidler mv Høreapparater Figur 1.1 viser at av de totalt 5,2 mrd. norske kronene NAV brukte på hjelpemidler i 21 gikk nærmere 3 mrd. kroner, eller 54 % av de samlede utgiftene til hjelpemidler for å bedre den enkeltes funksjonsevne. 6 LFH

7 1.3 Antall og deler bestilt av NAV Tabell 1.3.1: Antall bestilt av NAV Manuelle Elektriske med manuell styring Elektriske med motorisert styring Tabell : Antall og deler bestilt av NAV Manuelle Tilbehør manuelle Elektriske med manuell styring Elektriske med motorisert styring Tilbehør til elektriske Drivaggregater Tilbehør Tilbehør til tilleggsutstyr (drivaggregater) manuelle Tilskudd til biler 1.4 NAVs totale tilskudd til bygging av spesialtilpassede biler Figur 1.4 viser en sterk svinging i den totale årlige verdien av NAVs tilskudd til spesialtilpasning av biler for personer med nedsatt funskjonsevne. Fra ser denne trenden ut til å ha utviklet seg til en negativ tendens der utgiftene på området har sunket med mer enn 25 % i perioden Det fremgår av figur og tabell at kvantum omsatt innenfor de definerte produktgruppene, med noen unntak, har holdt seg stabilt eller moderat økende i perioden LFH 7

8 1.5 Antall spesialtilpassede biler bestilt av NAV Figur : Prisutvikling rekviret av NAV linjediagram Antall bestillinger fra NAV % 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % Kilde: LFH bransjestatistikk, samt tall fra bilimportørene Figur 1.5 viser at antall bestilte gruppe 2-biler (avansert spesialtilpassede biler) ble redusert fra 7 stk i 28 til 3 stk i 211, tilsvarende en 57 % nedgang på 3 år. Tilbehør til elektriske Elektriske mot. styring 29 Elektriske man. styring Tilbehør manuelle Manuelle 1.6 Prisutvikling rekvirert av NAV Figur 1.6.1: Prisutvikling rekvirert av NAV søylediagram 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % Kilde:NAV Manuelle Tilbehør manuelle Elektriske man. styring Elektriske mot. styring Tilbehør til elektriske Tabell 1.6.3: Prisutvikling rekviert av NAV tabell Manuelle 1 % 92 % 94 % Tilbehør manuelle 1 % 94 % 97 % Elektriske med manuell styring 1 % 89 % 76 % Elektriske med motorisert styring 1 % 98 % 87 % Tilbehør til elektriske 1 % 55 % 75 % Drivaggregater 1 % 97 % 98 % Tilbehør 1 % 111 % 92 % Tilbehør til tilleggsutstyr (drivaggregater) manuelle 1 % 87 % 16 % Graf og og tabell viser gjennomsnittsprisene i de enkelte produktgruppene sammenlignet med referanseåret 29. Grafen viser en klar negativ trend de siste tre årene med sterkt synkende priser. Det fremkommer fra figuren at den gjennomsnittlige prisen på en elektrisk rullestol har sunket med nesten 3 % fra 29 frem til i dag, og som det fremgår av søylediagrammet er trenden tilsvarende for de andre produktgruppene innenfor området. 8 LFH

9 NAVs totale utgifter til og tilbehør Figur : NAVs totale utgifter til og tilbehør søyle Manuelle Kilde:NAV Manuelle Tilbehør manuelle Elektriske med manuell styring Tilbehør manuelle Elektriske man. styring Elektriske med motorisert styring Elektriske mot. styring Tilbehør til elektriske Tilbehør til elektriske Drivaggregater Annet Tilbehør Tilbehør til tilleggsutstyr (drivaggregater) manuelle Figur og tabell viser en økning i NAVs kostnader til reservedeler mellom 29 og 211, og relativt stabile utgifter på manuelle og elektriske. 1.8 Prisutvikling på madrasser solgt av LFHs medlemmer 16 % 14 % 12 % 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % 28 Kilde: LFH Bransjestatistikk Overmadrasser, skum Overmadrasser, luft Madrasser 211 Figur 1.8 viser en tydelig negativ prisutvikling på madrasser i perioden For noen av produktgruppene har NAV halvert prisene i over en treårs-periode. 1.9 Prisutvikling på pasientløftere solgt av LFHs medlemmer 16 % 14 % 12 % 1 % Tabell 1.7.2: NAVs totale utgifter til og tilbehør tabell Manuelle Tilbehør manuelle Elektriske med manuell styring Elektriske med motorisert styring Tilbehør til elektriske Drivaggregater Tilbehør Tilbehør til tilleggsutstyr (drivaggregater) manuelle Kilde:NAV 8 % 6 % 4 % 2 % Stasjonære personløftere badekarmontert Stasjonære personløftere Mobile personløftere m/løftefunksjon 28 Kilde: LFH Bransjestatistikk Mobile personløftere m/ståfunksjon Figur 1.9 viser en negativ prisutvikling på madrasser i perioden Med unntak av en mindre produktgruppe er trenden en prisnedgang på omlag 3 % i denne perioden, for de øvrige produktgrupper innen pasientløftere. LFH 9

10 1.1. Prisutvikling på sitteputer og senger solgt av LFHS medlemsbedrifter Figur 1.1.1: Prisutvikling på sitteputer solgt av LFHs medlemsbedrifter 12 % 1 % Figur 1.1.2: Prisutvikling på senger solgt av LFHs medlemsbedrifter % 8 6 % 4 % 2 % Sitteputer skum/gele Sitteputer luft/skum Sitteputer luft Sengeløftere med el.reg. 4 Senger og sengebunner med el.reg Kilde: LFH bransjestatistikk 211 Kilde: LFH Bransjestatistikk Det fremgår av og at det har det vært en generell prisnedgang også på produktområdene senger og sitteputer. 1 LFH

11

12 FORSKNINGSPARKEN Gaustadalléen 21 NO-349 Oslo Telefon Mail:

HØRINGSSVAR NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering et helhetlig hjelpemiddeltilbud

HØRINGSSVAR NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering et helhetlig hjelpemiddeltilbud Det kongelige Arbeidsdepartement Deres ref 200704148/GT Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo 15.oktober 2010 HØRINGSSVAR NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering et helhetlig hjelpemiddeltilbud

Detaljer

Diabetes LFH. kunnskap

Diabetes LFH. kunnskap Diabetes LFH kunnskap LFH kunnskap DIABETES Diagnostisering og behandling «En sammenstilling av fagartikler og forskningsresultater om samfunnsmessige konsekvenser av forekomsten av diabetes i den norske

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat 2012/36

RAPPORT. Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat 2012/36 RAPPORT 2012/36 Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat Simen Pedersen, Maja Tofteng, Rolf Røtnes, Maria Dahl Nielsen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer

Detaljer

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus.

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. Rapport Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2011 av Sveinung Fjose, Leo A. Grünfeld og Ove Skaug Halsos Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3

Detaljer

Åsmund Hermansen. Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren

Åsmund Hermansen. Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Åsmund Hermansen Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Åsmund Hermansen Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:14 Fafo 2011 ISSN 0804-5135 2 Innhold

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

Byggenæringens fremtidsbarometer

Byggenæringens fremtidsbarometer Byggenæringens fremtidsbarometer BNL-rapport 2/13 Foto: Thomas Tryti Pilgrim Innhold Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Utviklingen de siste årene 6 Bedre tiltro til egen enn til landets økonomi

Detaljer

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden og Linn Pettersen oktober 2012 Bransjens behov for statistikk I denne statistikken anvendes begrepene

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger Rapport 2005-021 Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger ECON-rapport nr. 2005-021, Prosjekt nr. 43630 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-770-3 RSA/ROS/pil, RAR,

Detaljer

Omverdensanalyse 2014 Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025

Omverdensanalyse 2014 Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025 // Rapport 2 // 2014 Omverdensanalyse 2014 Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025 NAV Juni 2014 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo Rapporten er tilgjengelig

Detaljer

STATISTIKK OG TRENDER

STATISTIKK OG TRENDER STATISTIKK OG TRENDER INNHOLD Forord NHO Service i et nøtteskall Hvorfor kommer rapporten nå? Vi blir hørt! Innovasjon i servicenæringen Tariff 2013 et mellomoppgjør Konjunkturutviklingen Utviklingen i

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

Rapport fra Bransjeundersøkelsen 2014. Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014

Rapport fra Bransjeundersøkelsen 2014. Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014 Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014 03.09.2014 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. Om bransjeundersøkelsen 4 1.2. Datainnsamling. 4 1.2.1. Medlemsdelen.... 5 1.2.2. Virksomhetsdelen. 6 1.2.3. Stillingskategorier

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690 Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 Tilråding fra av 19. september 2003, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Rapport 2009-056. Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten

Rapport 2009-056. Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten Rapport 2009-056 Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten Econ-rapport nr. 2009-056, Prosjekt nr. 5Z080151.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-061-0 GLU/MSV/pil, EBO, 8. juni 2009 Offentlig Ressursbruk

Detaljer

Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet

Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet Av Christian Andersen Rune Mjørlund SNF-prosjekt 4540 Konsekvenser ved en liberalisering av postmarkedet Prosjektet er finansiert av Samferdselsdepartementet

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer