EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 13 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 13 ISSN 1022-9310. 22. årgang 5.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN Nr årgang EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen III EU-ORGANER 1. Kommisjonen 2015/EØS/13/ /EØS/13/ /EØS/13/ /EØS/13/ /EØS/13/ /EØS/13/ /EØS/13/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7302 Styrolution/ Braskem/JV) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... 1 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7419 TeliaSonera/ Telenor/JV) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7476 Holtzbrinck Publishing Group/Springer Sciende + Business Media GP Acquisition SCA/JV)... 3 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7499 Altrice/ PT Portugal)... 4 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7501 China Shipbuilding Power Engineering Institute/Wärtsilä Technology/CSSC Wärtsilä Engine) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... 5 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7503 Talanx/Mota Engil/ Indaqua) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... 6 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7544 Centerbridge/ Senvion) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte /EØS/13/08 Innledning av behandling (Sak M.7408 Cargill/ADM Chocolate Business) /EØS/13/09 Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.7252 Holcim/Lafarge)... 8

2 2015/EØS/13/10 Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.7393 Albemarle/Rockwood) /EØS/13/11 Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.7464 Bladt Industries/EEW Special Pipe Constructions/TAG Energy Solution Limited s Assets) /EØS/13/12 Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.7497 Daimler/Kamaz/JV) /EØS/13/13 Sammendrag av kommisjonsvedtak av 10. september 2014 om å erklære en foretakssammenslutning forenlig med det indre marked og EØS-avtalens virkemåte (Sak M.7061 Huntsman Corporation/Equity Interests held by Rockwood Holdings) /EØS/13/14 Melding fra Slovakias miljøverndepartement i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner /EØS/13/15 Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. til 31. oktober 2014 og fra 1. til 31. januar /EØS/13/16 Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføringen av rådsdirektiv 89/686/EØF av 21. desember 1989 om tilnærming av medlemsstatenes lover om personlig verneutstyr (Offentliggjøring av titler og referanser for harmoniserte standarder i henhold til Unionens harmoniseringsregelverk) /EØS/13/17 Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF av 23. mars 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (Offentliggjøring av titler og referanser for harmoniserte standarder i henhold til Unionens harmoniseringsregelverk)... 35

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1 EU-ORGANER KOMMISJONEN Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/13/01 (Sak M.7302 Styrolution/Braskem/JV) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 23. februar 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Styrolution Group GmbH ( Styrolution, Tyskland) og foretaket Braskem S.A. ( Braskem, Brasil) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nystiftet fellesforetak ( JV ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Styrolution: framstilling og salg av en rekke termoplastiske harpikser basert på styren til ulike bruksområder. Braskem: framstilling og salg av termoplastiske harpikser (f.eks. polyeten, polypropen og polyvinyl klorid) og kjemiske basisråvarer. JV: salg av visse termoplastiske harpikser i Brasil og andre søramerikanske land, bl.a. på bakgrunn av foretakets egen produksjon i Brasil. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.( 2 ) 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i C 72 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7302 Styrolution/ Braskem/JV, per faks (+32 (0) ), per e-post eu) eller per post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ). ( 2 ) C 366 av , s. 5.

4 Nr. 13/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/13/02 (Sak M.7419 TeliaSonera/Telenor/JV) 1. Kommisjonen mottok 27. februar 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket TeliaSonera AB ( TeliaSonera, Sverige) og foretaket Telenor Danmark Holding A/S (Danmark), kontrollert av Telenor ASA ( Telenor, Norge), i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nystiftet fellesforetak ( JV, Danmark) ved å bidra med sine respektive danske forretningsvirksomheter til det nystiftede fellesforetaket. 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: TeliaSonera: aktiv i Danmark som mobilnettoperatør som leverer mobile telekommunikasjons tjenester, herunder mobile tjenester til sluttkunder, tilknyttingstjenester i grossistleddet og internasjonale nettgjestingstjenester. TeliaSonera leverer også faste telekommunikasjonstjenester, bredbåndstjenester via Internett og fjernsynstjenester i Danmark. Telenor: aktiv i Danmark som mobilnettoperatør som leverer mobile telekommunikasjonstjenester, herunder mobile tjenester til sluttkunder, tilknyttingstjenester i grossistleddet og inter nasjonale nettgjestingstjenester. Telenor leverer også faste telekommunikasjonstjenester, bredbånds tjenester via Internett og fjernsynstjenester i Danmark. JV: vil levere mobile og faste telekommunikasjonstjenester, bredbåndstjenester via Internett og, i mindre grad, fjernsynstjenester i Danmark. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i C 78 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7419 TeliaSonera/ Telenor/JV, per faks (+32 (0) ), per e-post eu) eller per post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ).

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/3 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/13/03 (Sak M.7476 Holtzbrinck Publishing Group/Springer Science + Business Media GP Acquisition SCA/JV) 1. Kommisjonen mottok 24. februar 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Holtzbrinck Publishing Group ( HPG, Tyskland), kontrollert av Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG ( Holtzbrinck, Tyskland), og Springer Science + Business Media G.P. Acquisition SCA ( SSBM SCA, Nederland), kontrollert av BC Partners Holdings Limited (Det forente kongerike), ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet fellesforetak ( Fellesforetaket ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: HPG: internasjonalt medieforetak med virksomhet innen forlagsvirksomhet for ulike bransjer, utdanning, naturvitenskap, aviser og tidskrifter samt innen elektroniske medier og tjenester. HPG tilbyr forlagsvirksomhet i tre ulike avdelinger: Macmillan Science and Education (naturvitenskap og utdanning), Macmillan Publishers (skjønnlitteratur og faglitteratur) og Holtzbrinkc Digital, Information&Services (internettforetak, nyhetsmedier og nyhetstjenester). SSBM SCA: morselskapet i SSBM-konsernet, med virksomhet særlig innen forlagsvirksomhet med akademiske publikasjoner og bøker, i hovedsak innen naturvitenskap, teknologi og medisin, og med noe virksomhet innen online databaser og arbeidsflytverktøy og lokale fagspråkpublikasjoner blant annet i Tyskland og Nederland. Fellesforetaket: vil kombinere alle SSBM SCAs virksomheter og det meste av HPGs avdeling Macmillan Science and Education. Foretaket vil i hovedsak ha virksomhet innen akademisk forlagsvirksomhet. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i C 74 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7476 Holtzbrinck Publishing Group/Springer Science + Business Media GP Acquisition SCA/JV, per faks (+32 (0) ), per e-post eller per post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ).

6 Nr. 13/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/13/04 (Sak M.7499 Altice/PT Portugal) 1. Kommisjonen mottok 25. februar 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Altice SA ( Altice, Luxembourg), ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over de portugisiske aktiva til foretaket PT Portugal SGPS ( PT Portugal, Portugal). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Altice: multinasjonalt kabel- og telekommunikasjonsforetak. I Portugal kontrollerer Altice for øyeblikket, gjennom sitt datterselskap Altice Portugal, to telekommunikasjonsoperatører: Cabovisão Televisão por Cabo ( Cabovisão ) og Onitelecom ( ONI ). Cabovisão leverer betal-tv-tjenester, bredbåndstjenester for internettilkobling og tjenester knyttet til fasttelefoni i hovedsak til privatkunder, både frittstående og i pakke (multiple play-pakke). ONI leverer telekommunikasjonstjenester (B2B) til foretakskunder. Tjenestene består av nettjenester og tjenester knyttet til fasttelekommunikasjon, herunder taletjenester, datatjenester og tjenester knyttet til fast internettilkobling. PT Portugal: telekommunikasjons- og multimedieoperatør med virksomhet som omfatter alle telekommunikasjonssegment i Portugal. PT Portugal leverer telekommunikasjonstjenester til privatkunder og bedriftskunder. PT Portugal tilbyr privatkunder faste og mobile taleog datatjenester, bredbåndstjenester for internettilkobling og betal-tv-tjenester, som enten selges frittstående eller som pakketilbud (multiple play-pakke). PT Portugals tilbud til bedriftskunder omfatter faste og mobile tale- og datatjenester samt IT-tjenester, herunder løsninger med datasentraler, virtualiseringstjenester, sky, utsetting av forretningsfunksjoner og andre merverditjenester. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i C 77 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7499 Altice/PT Portugal, per faks (+32 (0) ), per e-post eller per post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ).

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/5 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/13/05 (Sak M.7501 China Shipbuilding Power Engineering Institute/Wärtsilä Technology/ CSSC Wärtsilä Engine) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 23. februar 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket China Shipbuilding Power Engineering Institute Co., Ltd. ( CSPI, Folkerepublikken Kina), et datterselskap til China State Shipbuilding Corporation ( CSSC, Folkerepublikken Kina), i siste instans kontrollert av den kinesiske stat, og foretaket Wärtsilä Technology Oy Ab (Finland), et datterselskap av Wärtsilä Corporation ( Wärtsilä, Finland) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet foretak CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd. ( JV, Folkerepublikken Kina). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: CSSC: virksomhet innen verftsindustrien og produksjon av maritimt utstyr samt tilknyttet ikkemaritim virksomhet som romsektoren, byggebransjen og kraftproduksjonsområdet. Wärtsilä: leverer skipsdrivkraft til verft, redere og operatører av skip og offshoreanlegg. Virksomheten har et verdensomspennende nettverk som leverer tjenester til kundenes skipsmaskineri på alle stadier i livssyklusen. Den leverer kraftverkstjenester samt driftstjenester og service i hele produktenes levetid i forbindelse med desentralisert strømproduksjon. JV: vil framstille og selge firetakts diesel- og dual fuel-motorer i mellomklassen i Kina. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.( 2 ) 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i C 74 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7501 China Shipbuilding Power Engineering Institute/Wärtsilä Technology/CSSC Wärtsilä Engine, per faks (+32 (0) ), per e-post eller per post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ). ( 2 ) C 366 av , s. 5.

8 Nr. 13/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/13/06 (Sak M.7503 Talanx/Mota Engil/Indaqua) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 26. februar 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Mota Engil Ambiente e Serviços, SGPS S.A. ( Mota Engil, Portugal), som tilhører Mota Engil SGPS ( Mota Engil Group, Portugal), og foretaket Talanx Infrastructure Portugal GmbH ( Talanx, Portugal), som i siste instans er kontrollert av HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G. ( HDI Group, Tyskland), ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Indaqua Industry and water management, S.A. ( Indaqua, Portugal). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Talanx AG: tilhører HDI Group som er aktiv innen forsikringsvirksomhet på internasjonalt nivå. Mota Engil: aktiv innen teknologi- og byggebransjen, miljø- og tjenestevirksomhet, gruvedrift, havnevirksomhet og avfallshåndtering. Indaqua: aktivitet innen vannforsyning i detaljistleddet, blant annet forsyning av vann til forbrukere og industrien og rensing av avløpsvann. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.( 2 ) 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i C 78 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7503 Talanx/Mota Engil/ Indaqua, per faks (+32 (0) ), per e-post eller per post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ). ( 2 ) C 366 av , s. 5.

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/7 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/13/07 (Sak M.7544 Centerbridge/Senvion) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 25. februar 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det amerikanske foretaket Centerbridge Partners, L.P. ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det tyske foretaket Senvion SE. 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Centerbridge Partners, L.P.: porteføljeforvaltningsforetak med kontor i New York og London med fokus på risikokapitalfond og høyrisikoinvesteringer. Investeringer gjøres innen en rekke ulike sektorer, herunder byggematerialer, foretakstjenester, energi, finansielle tjenester, helseog sykepleie, industri, medier, telekommunikasjon og teknologi, eiendom, spill og overnatting, detaljhandel og konsumvarer, strukturerte produkter og transport og logistikk. Senvion SE: Tysklandsbasert produsent og leverandør av vindkraftverk. Senvion utvikler, produserer og distribuerer vindkraftverk som er egnet for ulike steder, herunder land- og havsbaserte prosjekter. Senvion leverer også service og vedlikehold, transport, installasjon samt utforming av grunnkonstruksjon. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.( 2 ) 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i C 77 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7544 Centerbridge/ Senvion, per faks (+32 (0) ), per e-post eller per post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ). ( 2 ) C 366 av , s. 5.

10 Nr. 13/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Innledning av behandling 2015/EØS/13/08 (Sak M.7408 Cargill/ADM Chocolate Business) Kommisjonen vedtok 23. februar 2015 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde fastslått at den meldte foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med det felles marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den meldte foretakssammenslutningen. Vedtaket er hjemlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ). Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort i C 72 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7408 Cargill/ADM Chocolate Business, per faks ( ) eller med post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Bruxelles/Brussels BELGIQUE/BELGIË Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 2015/EØS/13/09 (Sak M.7252 Holcim/Lafarge) Kommisjonen vedtok 15. desember 2014 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) sammenhold med artikkel 6 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32014M7252. EUR-Lex gir tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). ( 1 ) L 24 av , s. 1 (Fusjonsforordningen). ( 2 ) L 24 av , s. 1.

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/9 Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 2015/EØS/13/10 (Sak M.7393 Albemarle/Rockwood) Kommisjonen vedtok 13. november 2014 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32014M7393. EUR-Lex gir tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.7464 Bladt Industries/EEW Special Pipe Constructions/TAG Energy Solutions Limited s Assets) 2015/EØS/13/11 Kommisjonen vedtok 20. januar 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7464. EUR-Lex gir tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

12 Nr. 13/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 2015/EØS/13/12 (Sak M.7497 Daimler/Kamaz/JV) Kommisjonen vedtok 23. februar 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7497. EUR-Lex gir tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). Sammendrag av kommisjonsvedtak av 10. september 2014 om å erklære en foretakssammenslutning forenlig med det indre marked og EØS-avtalens virkemåte 2015/EØS/13/13 (Sak M.7061 Huntsman Corporation/Equity Interests held by Rockwood Holdings) Kommisjonen gjorde 10. september 2014 vedtak i en fusjonssak i henhold til rådsforordning (EF) nr. 139/2004 av 20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger( 1 ), særlig forordningens artikkel 8 nr. 2. En ikke-fortrolig utgave av det fullstendige vedtaket er gjengitt på originalspråket på nettsiden til generaldirektoratet for konkurransesaker: ( 1 ) L 24 av , s. 1.

13 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/11 Melding fra Slovakias miljøverndepartement i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner 2015/EØS/13/14 Det slovakiske miljødepartementet gir med dette melding om at det 22. desember 2014 mottok en søknad om konsesjon for geologisk undersøkelse og bekreftelse av en forekomst av brennbar naturgass (hydrokarboner) i Klenová -området for en søknadsperiode på fire år. Det foreslåtte utvinningsområdet dekker 41,82 km 2 i distriktet Snina og er avgrenset av linjene mellom punkter som danner en lukket geometrisk figur. Punkter og koordinater for det aktuelle utvinningsområdet: Punkt Y X , , , , , , , ,00 Punktene ovenfor er identifisert i henhold til koordinatene i Slovakias enhetlige landmålingsnett. Selskaper som er interessert i å søke om konsesjon for leting etter brennbar naturgass (hydrokarboner), kan inngi konkurrerende søknader innen 90 dager etter offentliggjøring av denne meldingen ( C 66 av , s. 6). Søknader mottatt etter denne fristen vil ikke bli tatt i betraktning. Det slovakiske miljøverndepartementet vil gjøre vedtak i forbindelse med de mottatte søknadene senest seks måneder etter fristen som er angitt ovenfor, og vil underrette alle søkerne om resultatene. Søknadene må inneholde alle grunnleggende opplysninger som er fastsatt i paragraf 23 nr. 5 i Lov nr. 569/2007 om geologiske arbeider, som endret som kunngjort i slovakisk lovtidende 25. oktober 2007, samt opplysninger om den tekniske og økonomiske kapasitet til foretaket som skal inngå kontrakten. Søknader som ikke inneholder disse opplysningene, vil ikke bli vurdert. Søknader om utpeking av et utvinningsområde skal framsettes skriftlig på slovakisk og sendes i forseglet konvolutt merket Konkurencný návrh PÚ Klenová til følgende adresse: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sekcia geológie a prírodných zdrojov Námestie Ľudovíta Štúra Bratislava SLOVENSKO/SLOVAKIA Nærmere opplysninger fås av geologisk avdeling i det slovakiske miljøverndepartementet (tlf /108). E-post: Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. til 31. oktober 2014 og fra 1. til 31. januar /EØS/13/15 Oversikt over beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. til 31. oktober 2014 og fra 1. til 31. januar 2015 er nå offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 71 av , s. 1, 2 og 11.

14 Nr. 13/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføringen av rådsdirektiv 89/686/EØF av 21. desember 1989 om tilnærming av medlemsstatenes over om personlig verneutstyr 2015/EØS/13/16 (Offentliggjøring av titler og referanser for harmoniserte standarder i henhold til Unionens harmoniseringsregelverk) CEN EN 132:1998 Åndedrettsvern Definisjoner av termer og piktogrammer CEN EN 133:2001 Åndedrettsvern Klassifikasjon CEN EN 134:1998 Åndedrettsvern Terminologi for komponenter CEN EN 135:1998 Åndedrettsvern Liste over likeverdige termer CEN EN 136:1998 Åndedrettsvern Helmasker Krav, prøving, merking EN 132: EN 133: EN 134: EN 135: EN 136:1989 EN :1992 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) EN 136:1998/AC: CEN EN 137:2006 Åndedrettsvern Selvforsynt pusteutstyr med åpent kretsløp og luft under trykk Krav, prøving, merking CEN EN 138:1994 Åndedrettsvern Pusteutstyr med friskluftslange forbundet med helmaske, halvmaske eller munnstykkeanordning Krav, prøving, merking CEN EN 140:1998 Åndedrettsvern Halvmasker og kvartmasker Krav, prøving, merking EN 137: EN 140:1989 ( ) ( ) EN 140:1998/AC: CEN EN 142:2002 Åndedrettsvern Munnbittanordninger Krav, prøving, merking CEN EN 143:2000 Åndedrettsvern Partikkelfiltre Krav, prøving, merking EN 142: EN 143:1990 ( ) ( ) EN 143:2000/A1: Note 3 ( ) EN 143:2000/AC: CEN EN 144-1:2000 Åndedrettsvern Ventiler for gassflasker Del 1: Gjengeforbindelser for innsetningsstuss EN 144-1:1991 ( ) EN 144-1:2000/A1: Note 3 ( ) EN 144-1:2000/A2: Note 3 ( )

15 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/13 CEN EN 144-2:1998 Åndedrettsvern Ventiler for gassflasker Del 2: Utløpskoplinger CEN EN 144-3:2003 Åndedrettsvern Ventiler for gassflasker Del 3: Utløpskoplinger for nitrox og oksygen EN 144-3:2003/AC: CEN EN 145:1997 Åndedrettsvern Bærbart og selvforsynt kretsløpapparat med trykkoksygen eller trykkoksygen-nitrogen Krav, prøving, merking EN 145:1988 EN 145-2:1992 ( ) EN 145:1997/A1: Note 3 ( ) CEN EN 148-1:1999 Åndedrettsvern Gjenger for masker og munnbitt Del 1: Normert skrukopling CEN EN 148-2:1999 Åndedrettsvern Gjenger for masker og munnbitt Del 2: Sentralkopling CEN EN 148-3:1999 Åndedrettsvern Gjenger for masker og munnbitt Del 3: Skrukopling M 45 x EN 148-1: EN 148-2: EN 148-3:1992 ( ) ( ) ( ) CEN EN 149:2001+A1:2009 Åndedrettsvern Filtrerende halvmasker til beskyttelse mot partikler Krav, prøving, merking EN 149:2001 ( ) CEN EN 166:2001 Øyevern Spesifikasjoner CEN EN 167:2001 Øyevern Optiske prøvingsmetoder CEN EN 168:2001 Øyevern Ikke-optiske prøvingsmetoder CEN EN 169:2002 Personlig øyevern Filtre for sveising og beslektede teknikker Krav til transmisjonsgrad og anbefalt bruk CEN EN 170:2002 Personlig øyevern Ultrafiolette filtre Krav til transmisjonsgrad og anbefalt bruk CEN EN 171:2002 Personlig øyevern Infrarøde filtre Krav til transmisjonsgrad og anbefalt bruk CEN EN 172:1994 Øyevern Solbeskyttelsesfilter for bruk i industrien EN 166: EN 167: EN 168: EN 169: EN 170: EN 171: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) EN 172:1994/A1: Note 3 ( ) EN 172:1994/A2: Note 3 ( )

16 Nr. 13/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende CEN EN 174:2001 Øyevern Skibriller for alpin skikjøring CEN EN 175:1997 Personlig beskyttelse Utstyr for øye- og ansiktsvern ved sveising og liknende prosesser CEN EN 207:2009 Øyevern Filtre og øyevern mot laserstråling (laser-øyevern) EN 174: EN 207:1998 ( ) ( ) EN 207:2009/AC: CEN EN 208:2009 Øyevern Øyevern for tilpasningsarbeid på lasere og lasersystemer (lasertilpasningsøyevern) CEN EN 250:2014 Åndedrettsvern Selvforsynt kretsløpsapparat, åpen krets, med komprimert luft for dykking Krav, prøving, merking CEN EN 269:1994 Åndedrettsvern Motordrevet pusteutstyr, med friskluftslange forbundet med hette Krav, prøving, merking CEN EN 342:2004 Vernetøy Antrekk og klesplagg for beskyttelse mot kulde EN 208: EN 250: ( ) ( ) EN 342:2004/AC: CEN EN 343:2003+A1:2007 Vernetøy Beskyttelse mot regn EN 343:2003 ( ) EN 343:2003+A1:2007/AC: CEN EN 348:1992 Beskyttelsesklær Prøvingsmetode: Bestemmelse av materialers oppførsel ved treff av små skvetter smeltet metall EN 348:1992/AC: CEN EN 352-1:2002 Hørselsvern Generelle krav Del 1: Øreklokker CEN EN 352-2:2002 Hørselsvern Generelle krav Del 2: Øreplugger CEN EN 352-3:2002 Hørselsvern Generelle krav Del 3: Øreklokker festet til industrivernehjelm CEN EN 352-4:2001 Hørselsvern Krav til sikkerhet og prøving Del 4: Nivåavhengige øreklokker EN 352-1: EN 352-2: EN 352-3: ( ) ( ) ( ) EN 352-4:2001/A1: Note 3 ( )

17 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/15 CEN EN 352-5:2002 Hørselsvern Krav til sikkerhet og prøving Del 5: Øreklokker med aktiv støyreduksjon EN 352-5:2002/A1: Note 3 ( ) CEN EN 352-6:2002 Hørselsvern Krav til sikkerhet og prøving Del 6: Øreklokker med audiokommunikasjon CEN EN 352-7:2002 Hørselsvern Krav til sikkerhet og prøving Del 7: Nivåavhengige øreplugger CEN EN 352-8:2008 Hørselsvern Krav til sikkerhet og prøving Del 8: Øreklokker for underholdning CEN EN 353-2:2002 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder Del 2: Selvlåsende glider på fleksibel føring EN 353-2:1992 ( ) CEN EN 354:2010 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder Forbindelsesliner EN 354:2002 ( ) CEN EN 355:2002 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder Falldempere CEN EN 358:1999 Personlig verneutstyr for posisjonering og sikring mot fall fra høyder Belter for posisjonering og posisjonsbegrensning og støttestropper CEN EN 360:2002 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder Selvstrammende fanganordninger CEN EN 361:2002 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder Kroppsseler CEN EN 362:2004 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder Koblingsstykker CEN EN 363:2008 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder Personlige vernesystemer mot fall fra høyder CEN EN 364:1992 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder Prøvingsmetoder EN 355: EN 358: EN 360: EN 361: EN 362: EN 363: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) EN 364:1992/AC: CEN EN 365:2004 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder Generelle krav til bruksanvisninger for bruk, vedlikehold, periodisk kontroll, reparasjoner, merking og pakking EN 365:1992 ( ) EN 365:2004/AC:

18 Nr. 13/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende CEN EN 367:1992 Vernetøy Beskyttelse mot varme og ild Prøvingsmetode: Bestemmelse av transmisjonsvarmen under eksponering for åpen ild EN 367:1992/AC: CEN EN 374-1:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer Del 1: Terminologi og funksjonskrav CEN EN 374-2:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer Del 2: Bestemmelse av motstand mot gjennomtrengning CEN EN 374-3:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer Del 3: Bestemmelse av motstand mot molekylær gjennomtrengning av kjemikalier EN 374-1: EN 374-2: EN 374-3:1994 ( ) ( ) ( ) EN 374-3:2003/AC: CEN EN 374-4:2013 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer Del 4: Bestemmelse av motstand mot kjemikalier CEN EN 379:2003+A1:2009 Øyevern Automatiske sveisefiltre EN 379:2003 ( ) CEN EN 381-1:1993 Vernetøy for brukere av manuelle kjedesager Del 1: Utstyr for prøving av motstand mot gjennomskjæring med kjedesag CEN EN 381-2:1995 Vernetøy for brukere av manuelle kjedesager Del 2: Prøvingsmetoder for beinvern CEN EN 381-3:1996 Vernetøy for brukere av håndholdte kjedesager Del 3: Prøvingsmetoder for fottøy CEN EN 381-4:1999 Vernetøy for brukere av håndholdte kjedesager Del 4: Prøvingsmetoder for vernehansker til kjedesager CEN EN 381-5:1995 Vernetøy for brukere av manuelle kjedesager Del 5: Krav til beinvern CEN EN 381-7:1999 Vernetøy for brukere av håndholdte kjedesager Del 7: Krav til vernehansker til kjedesager CEN EN 381-8:1997 Vernetøy for brukere av håndholdte kjedesager Del 8: Prøvingsmetoder for vernegamasjer ved bruk av kjedesager

19 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/17 CEN EN 381-9:1997 Vernetøy for brukere av håndholdte kjedesager Del 9: Krav til vernegamasjer ved bruk av kjedesager CEN EN :2002 Vernetøy for brukere av håndholdte kjedesager Del 10: Prøvingsmetode for overkroppsvern CEN EN :2002 Vernetøy for brukere av håndholdte kjedesager Del 11: Krav til overkroppsvern CEN EN 388:2003 Vernehansker mot mekanisk påførte skader EN 388:1994 ( ) CEN EN 397:2012+A1:2012 Vernehjelmer for industri EN 397:1995 ( ) CEN EN 402:2003 Åndedrettsvern Pusteregulerende selvforsynt kretsløpapparat, åpen krets, med komprimert oksygen og helmaske eller munnbittanordning for rømning Krav, prøving, merking CEN EN 403:2004 Åndedrettsvern for egen redning Filtreringsanordninger med hette for rømning fra ild Krav, prøving, merking CEN EN 404:2005 Åndedrettsvern for egen redning Filter med munnstykke for egen redning fra karbonmonoksid EN 402: EN 403: EN 404:1993 ( ) ( ) ( ) CEN EN 405:2001+A1:2009 Åndedrettsvern Filtrerende halvmasker med ventil til beskyttelse mot gasser eller mot gasser og partikler Krav, prøving, merking EN 405:2001 ( ) CEN EN 407:2004 Vernehansker mot termiske risikoer (varme og/eller ild) EN 407:1994 ( ) CEN EN 420:2003+A1:2009 Vernehansker Generelle krav og prøvingsmetoder EN 420:2003 ( ) CEN EN 421:2010 Vernehansker mot ioniserende stråling og radioaktiv forurensning CEN EN 443:2008 Hjelmer for brannslokking i bygninger og andre byggverk CEN EN 458:2004 Hørselsvern Anbefalinger for valg, bruk, stell og vedlikehold Retningslinjer EN 421: EN 443: EN 458:1993 ( ) ( ) ( )

20 Nr. 13/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende CEN EN 464:1994 Vernetøy til bruk mot flytende og gassformige kjemikalier, innbefattet aerosoler og faste partikler Prøvingsmetode: Bestemmelse av tetthet av gasstette dresser (prøving med innvendig trykk) CEN EN 469:2014 Vernetøy for brannmannskap Ytelseskrav til vernetøy for brannslokking CEN EN 510:1993 Spesifikasjon for vernetøy til bruk når det er fare for fasthekting i bevegelige deler CEN EN 511:2006 Vernehansker mot kulde CEN EN 530:2010 Slitasjemotstand hos materiale til vernetøy Prøvingsmetoder CEN EN 564:2006 Fjellklatringsutstyr Hjelpetau Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder CEN EN 565:2006 Fjellklatringsutstyr Bånd Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder CEN EN 566:2006 Fjellklatringsutstyr Slynger Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder CEN EN 567:2013 Fjellklatringsutstyr Tauklemmer Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder CEN EN 568:2007 Fjellklatringsutstyr Isforankringer Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder CEN EN 569:2007 Klatreutstyr Ringbolter Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder CEN EN 659:2003+A1:2008 Vernehansker for brannvesen EN 469: EN 659:2003+A1:2008/AC: CEN EN 702:1994 Vernetøy Beskyttelse mot varme og brann Prøvingsmetode: Bestemmelse av transmisjonsvarme ved kontakt gjennom vernetøy eller dets materialer CEN EN 795:1996 Vern mot fall fra høyder Forankringsanordninger Krav og prøving EN 511: EN 530: EN 564: EN 565: EN 566: EN 567: EN 568: EN 569: EN 659: ( ) ( ) Dato utløp ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) EN 795:1996/A1: Note 3 ( ) Advarsel: Denne publikasjonen berører ikke utstyret beskrevet i klasse A (strukturelle forankringer), C (forankringsutstyr med horisontale fleksible tråder) eller D (forankringsutstyr med horisontale faste forankringsskinner) som omtalt i avsnittene , , , 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, (når det gjelder klasse A1), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 6 (når det gjelder klasse A, C og D), vedlegg A (avsnitt A.2, A.3, A.5 og A.6), vedlegg B og vedlegg ZA (når det gjelder klasse A, C og D). For slikt utstyr foreligger det ikke direktiv 89/686/EØF.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 22. årgang 19.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 22. årgang 19.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 11 22. årgang 19.2.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 12 22. årgang 26.2.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet 1 Veiledning til aktivitetsforskriften KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Revidert - Juli 2015 1 Versjon 3 Juli 2015 De viktigste endringene i forhold til 2. utgave av temaveiledningen

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge Slik virker EU EUs delegasjon til Norge Innhold Hva er EU?.... 3 EUs historie... 4 EUs traktater... 6 EUs grunnleggende traktater.... 6 Utviklingen av traktatgrunnlaget... 6 Lisboa-traktaten... 6 Lover

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/11

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/11 E-2/11-32 RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTAstatene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Borgarting lagmannsrett

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010 RAPPORT N 2010 EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV LØVSKOGEN I TROMS KNUT FALK QVIGSTAD/WWF-NORGE EN

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Finn.no - leveringsnektelse av internettbaserte boligannonsetjenester - konkurranseloven 11

Finn.no - leveringsnektelse av internettbaserte boligannonsetjenester - konkurranseloven 11 Den norske Boligbørs AS Postboks 204 1322 HøvikHøvik Deres ref.: Vår ref.: 2005/542 MAB-M2 GEPE 545.5 Saksbeh.: Dato: 7. oktober 2005 Finn.no - leveringsnektelse av internettbaserte boligannonsetjenester

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer