Invitasjon til haustsamling og kurs 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon til haustsamling og kurs 2012"

Transkript

1 Invitasjon til haustsamling og kurs 2012 Det er også i år to samlingar som vert haldne slik: 23., 24. og 25. oktober Quality Airport Hotel Gardermoen. Påmeldingsfrist 8. oktober! Viktig at fristen vert halden. Sogn og Fjordane, Hordaland, Vest- og Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Finnmark Ettermiddag 23. og formiddag 24. oktober er kursdagar. 13., 14. og 15. november Rica Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 15. oktober! Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal og Rogaland! Ettermiddag 13. og føremiddag 14. november er kursdagar. Kurs: Også i år kan de velja mellom 4 kurs. Programmet finn de i invitasjonen. Når det gjeld Daldatakurset, gjer vi merksame på at første dag er delt inn i to kurs (2 og 3); Grunnkurs og Vidaregåande. Dersom det vert for lite påmelde til eitt av kursa første dag, vert dei slått saman. Kursa kostar kr. 1750,00 pr. deltakar. Dette dekkjer kurskostnader, overnatting, lunsj og middag. Reisekostnaden blir dekka av NLT for dei som også deltek på haustsamlinga. Andre må dekka reisekostnaden sjølv. Kostnad for haustsamlinga kjem i tillegg. Haustsamlingar: Sjå program på side 6. NLT dekkjer alle kostnader; reise, opphald (fullpensjon), førelesarar og festmiddag. Tapt arbeidsinntekt og utgifter til vikar/avløysar vert ikkje dekka av NLT. I ettertid vil laga bli fakturert for ein eigendel på kr ,00,- pr. deltakar. De kan melda på deltakarar for berre ein dag; eigendel blir då kr. 1500,00,- Vi tek atterhald om nok påmeldingar til kvart einskilt kurs og endringar i innhald i programma. Det er likevel avgrensa plass, så ver rask. Påmelding frammøte: Det vert berre lagt ut elektronisk påmeldingsskjema på heimesidene våre: Haustsamlingar 2012 Påmelding skjer samla på eit elektronisk skjema både for kurs og haustsamling. Pass på at e- postadressene er korrekt. Ta gjerne ein ekstra sjekk. Det er viktig at de fullfører påmeldingsskjema for at påmeldinga vert registrert. Fyll ut påmeldinga så snart som råd. Det er viktig at dei lag som ikkje kan/vil møta, og registrerar seg. Det hjelper oss med å halda oversikt. Hugs: Ei påmelding pr. deltakar. Det er ikkje noko grense for tal på deltakarar frå kvart lag. Avmeldingsfristen er seinast 10 arbeidsdagar før samlinga. Dersom denne fristen ikkje vert halden, vil laget bli fakturert for NLT sine faktiske kostnader. Ved sjukdom etter denne fristen må sjukemelding sendast oss. Kontakt oss snarast ved andre uforutsette hendingar. Dersom du ikkje kan møta på den samlinga du høyrer til, er det råd å melda seg på den andre. Ta i så fall kontakt med NLT. Evt. flybillettar vert tinga av NLT. Ver difor nøye med utfylling av påmeldinga. For dei som har meldt seg på kurs i forkant, vert dette tilpassa. Eiga tinging av flybillettar berre etter avtale med NLT.

2 Kursprogram Kurs 1 - Leiarkurs Kurshaldarar: Ola Jordhøy, sivilagronom i Borgersen & Partners og Ingun Hagen, teolog og organisaorganisasjonsvegleiar, Steg for Steg. Kurset høver godt både for styremedlemmer og tilsette i administrasjonen, spesielt nyvalde og nytilsette Innleiing. Presentasjon. Forventningar Program og gjennomføring. Mål for kurset Kva er godt styrearbeid? Arbeid og samarbeid i styret Godt styrearbeid, styreinstruks Korleis skape eit godt arbeidsmiljø i styret Styret som kollegium Styreleiaren si rolle Pause Tilhøve mellom styret og administrasjonen Rolledeling Styret som arbeidsgjevar Tilsetje/seie opp dagleg leiar Diversity Icebreaker eit kommunikasjonsvertøy Gjer oss betre rusta til å forstå ulikskap og samhandla i endringsprosessar Oppsummering av dagen Kva må ein vere merksam på for å få til gode endringsprosessar? Informasjon og kommunikasjon Vere klar over kulturen i organisasjonen/organisasjonane Utfordringar ved samanslutningar/fusjonar Oppsummering ordet fritt Mål for kurset: Bli ein betre leiar Få inspirasjon og motivasjon til å utføre oppgåva som styremedlem Få betre forståing for og lære meir om endringsprosessar Bli meir klar over sin eigen kommunikasjon Få diskutert erfaringar og dilemma ein står i eller har erfart.

3 Kurs 2 Daldata - Grunnkurs Kurshaldarar: Peder Hodøl og Solfrid Græsli I haust kjem mange nye funksjonar i Duett. Det er nyttig informasjon for alle, og ut frå det har vi bestemt oss for å ha dag 2 felles. HL Lønn: - Gjennomgang av kartotek og oppsett - Arbeidstypar - prinsipp og konsekvensar - Påslagssatsar - oppsett og endringar - Arbeidsflyt - alternative registreringsmetodar - Faste rapportar - frie rapportar - Kontroll av opplysningar - Menyoversikt - Oppslag i systemet - Bilagsregistrering - oppsett - Fakturering - Rapportar generelt - mest brukte Felles program, kurs 2 og 3 - Duett Autotrans ( elektronisk fakturaflyt ) - efaktura - Bilagsbilete i bilagsregistrering - Rapportar for avløysarlag - Duett Dialog - Duett kundeportal også for avløysarlaga (?) - Tips og triks Oppsummering

4 Kurs 3 Daldata - Vidaregåande Kurshaldarar: Peder Hodøl og Solfrid Græsli I haust kjem mange nye funksjonar i Duett. Det er nyttig informasjon for alle, og ut frå det har vi bestemt oss for å ha dag 2 felles HL Lønn: - Betalingsformidling: OCR, avtalegiro, autogiro - Tilknytingar gruppering av kundar - Renteberekning, purringar - Budsjett - HL Lønn som personalsystem - Lønsreguleringar - Fråværsregistrering på faste tilsette - Elektroniske lønsslippar - moglegheit for Digipost - Rapportar - endringar Felles program, kurs 2 og 3 - Duett Autotrans ( elektronisk fakturaflyt ) - efaktura - Bilagsbilete i bilagsregistrering - Rapportar for avløysarlag - Duett Dialog - Duett kundeportal også for avløysarlaga (?) - Tips og triks Oppsummering

5 Kurs 4 - SunPro Kurshaldar: Arne Gjerde Regnskap: - Kort presentasjon av SunPro Regnskap versjon 2, som resten av dagen dreier seg om - Rapportane, som har blitt fleire og meir lesbare - Bilagsregistrering, som er mykje raskare og meir fleksibel - Faktureringsrutinen, som er heilt ny og går som ein leik - Kontaktmodulen, eit nytt heilintegrert verktøy - Kategorisering av kundar, leverandørar, medlemer og kontaktar - Forslagskasse og andre e-postbaserte funksjonar - Medlemsoppgåve som einaste gyldige salsdokument - OCR-innbetaling og andre importrutinar - Automatisk belastning av medlemskontingent etc. - Rentebelastning av medlemer Lønn - Integrasjonen med WebTemp - Gjeldande reglar for feriepengar og for AGA - Grundig gjennomgang av faste personopplysningar - Registrering og rapportering av fråvær - Kategoriseringsmoglegheit i lønnsprogrammet - Viktige avslutningsvise moment for SunPro programma

6 Program for haustsamlingane 2011 Kl Kl Kl Lunsj Velkomen Praktisk informasjon om samlinga Informasjon frå valnemnda Marknadsføring i NLT, m.a. oppfølging i Bondebladet, fagpressa elles HMS i Landbruket Presentasjon av nemnder nedsett i NLT NHO Mat og Landbruk (NHOML) Informasjon om advokatkontoret på haustsamlinga o Direktør, advokat Nikolai A. Westlie, advokat Anne Løken og advokatfullmektig Christel Kirkøen vil vera til stades på begge samlingane Vikarbyrådirektivet Nye tariffar, ny overeinskomst Kl Kl Kl Kl ? Willis (forsikringsmeklaren) Pensjonsforsikring o Informasjon om dagens tenestepensjonsordning o Kva er innskotspensjon, kort om sparing til alderspensjon, utbetalingsreglar, medlemskap. o Kva skjer når den tilsette sluttar? o Kort om utanlandske statsborgarar Presentasjon frå dagens Livselskap o Forvaltning og ansatteportalen Informasjon frå Verveaksjonsnemnda Framdrift Tidsperspektiv Delmål Fylkesvise samlingar Val (forslag til agenda er sendt valnemndene i alle fylka) Gruppeoppgåver i samband med Vervingsaksjonen Festmiddag med dans.

7 Torsdag: Kl Kl Kl Kl Kl Oppsummering av gruppeoppgåver vervingsaksjonen Gjennomgang av ein del felles utfordringar Kva gjer vi med alle tilsynsrapportar og nye pålegg frå Arbeidstilsynet? Introduksjon ved Liv Lian Kosberg Verdas beste Landbruksvikarordning? o Regionale Landbruksvikarkurs. Aud Fossøy frå Lt. Sogn informerer om erfaringar frå Hordaland og Sogn og Fjordane sine regionale kurs dei siste 5 åra. Lunsj og utsjekk NHOML Lønnspolitikk ved Mona Haug Medhus, NHO Ordet fritt og oppsummering Vel heim! Beste helsing styret og administrasjon i Norske Landbrukstenester. NHO Mat og Landbruk vil ha advokatkontor og Willis vil ha ein stand under samlingane. Vel møtt! Beste helsing Styret og administrasjonen

Invitasjon til kurs og haustsamling 2014

Invitasjon til kurs og haustsamling 2014 Invitasjon til kurs og haustsamling 2014 Det er også i år to samlingar som vert haldne slik: 21., 22. og 23. oktober Quality Airport Hotel Gardermoen. Påmeldingsfrist 2. oktober. Sogn og Fjordane, Hordaland,

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Norske Landbrukstenester

Norske Landbrukstenester Norske Landbrukstenester Velkomen til Årsmøte 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 10.-11. 11. april 2013 Sakliste... 3 Utsendingar... 4 Forretningsorden... 6 Driftsåret... 7 Årsmelding... 12 Rekneskap...

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Storkurshelga 2013. Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4

Storkurshelga 2013. Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4 Kurskatalog 27.-29. sept. Storkurshelga 2013 Innhaldsliste: side Psykisk Førstehjelp 3 Voice Broadcast 3 Administrativ Leiing 4 Grunnkurs Organisasjon 4 Temakurs Valnemdarbeid 5 Temakurs Mangfold 5 Introduksjon

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 7/2003 Best på nett Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane Svein Ølnes,

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Årdalstangen Idrettslag Laget for alle 2012-2013 Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Handballgruppa ÅTIL Innhald Kontaktinformasjon... 5 Styret i handballgruppa... 5 Andre funksjonar... 5 Sportsleg

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

UNGDOMMENS FYLKESTING 2010

UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Møre og Romsdat fylkeskomrnune UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Kristiansund 5. - 7. november Quality Hotel Grand Velkomstbrev med praktisk informasjon Program Sakspapir Møteprotokoll frå Ungdommens fylkesting

Detaljer

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august!

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Vi opnar skulen og tek imot deg frå kl 1000. Kom i god tid, gjerne tidleg på dagen, for å installere deg på internatet. Vi ynskjer å møte foreldre

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 Forprosjektrapport SIKKER EVAKUERING 08/02-2011 - Peshawa Galali (Prosjektleiar) - Jan-André Førde Systad AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 http://prosjekt.hisf.no/~11sikkerevakuering/

Detaljer

Evaluering Haustsamling Sør 2014

Evaluering Haustsamling Sør 2014 Evaluering Haustsamling Sør 2014 Hva er din rolle i laget Answer Options Percent Administrativt ansatt 63,2% 43 Tillitsvalgt 36,8% 25 answered question 68 skipped question 0 Hva er din rolle i laget Administrativt

Detaljer