Rammeavtale Konkurransegrunnlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeavtale Konkurransegrunnlag"

Transkript

1 Rammeavtale Konkurransegrunnlag Kjøp av juridiske tjenester i forbindelse med grunnerverv og forvaltning av grunneiendom Statens vegvesen Region nord, Nordland, Troms og Finnmark Dokumentets dato: Med endringer av Saksnummer: Sveis Side 1 av 22

2 Rammeavtale - Kjøp av juridiske tjenester i.f.m. grunnerverv og forvaltning av grunneiendom Rn Side 2 av 22

3 Rammeavtale - Kjøp av juridiske tjenester i.f.m. grunnerverv og forvaltning av grunneiendom Rn Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 A Informasjon om anskaffelsen... 4 A.1 Innbydelse til konkurranse... 4 A.2 Orientering om anskaffelsen... 4 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav... 6 B.1 Spesielle konkurranseregler... 6 B.2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner (firmakvalifikasjon)... 7 B. 3 Kriterier for valg av tilbud C Kontraktsbestemmelser C.1 Partene og deres representanter C.2 Avtaleperiode og opsjoner C.3 Beskrivelse av oppdraget C.4 Arbeidets organisering C.5 Plikter for Leverandør C.6 Plikter for Oppdragsgiver C.7 Priser C.8 Fakturering og betalingsbetingelser C.9 Bakgrunnsrett og tvisteregler D Beskrivelse/Kravspesifikasjon D.1 Bakgrunn for oppdraget samt oppdragets omfang D.2 Generelle krav D.3 Tilgjengelighet og tidsfrister D.4 Organisering av oppdraget D.5 Beskrivelse av oppdraget D.6 Kontraktens varighet D.7 Priser E Svardokumenter Vedlegg Vedlegg Side 3 av 22

4 Rammeavtale - Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del A A Informasjon om anskaffelsen A.1 Innbydelse til konkurranse A.1.1 Om oppdragsgiver Statens vegvesen Region nord («oppdragsgiver») innbyr til konkurranse for kjøp av juridiske tjenester for staten og for fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark. Tjenestene omfatter prosess- og rådgivningsoppdrag i forbindelse med grunnerverv og forvaltning av grunneiendom. Statens vegvesen Region nord er ett av fem regionvegkontor i Norge, og består av fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Regionvegkontoret hører inn under Vegdirektoratet i saker som gjelder riksveg og under fylkeskommunen i saker som gjelder fylkesveger, jf. vegloven 10. Informasjon om Statens vegvesen finnes på: A.1.2 Nærmere om anskaffelsesprosedyren Anskaffelsene skjer etter regelverket om offentlige anskaffelser: Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (FOA) Konkurransen omfatter anskaffelse av uprioriterte tjenester, tjenestekategori 21. Anskaffelsene gjøres etter åpen anbudskonkurranse. Anskaffelsene er kunngjort i DOFFIN. Det vil ikke bli avholdt tilbudskonferanse eller befaring. Det vil ikke bli avholdt offentlig tilbudsåpning. A.1.3 Taushetsplikt Tilbyder er underlagt taushetsplikt om oppdragsgivers forhold som måtte komme til uttrykk gjennom denne konkurransen. Oppdragsgivers taushetsplikt er regulert av forskrift om offentlige anskaffelser 3-6. A.2 Orientering om anskaffelsen A.2.1 Anskaffelsens formål, art og omfang Tjenesten omfatter juridisk bistand i form av prosess- og rådgivningsoppdrag ved erverv av grunn og rettigheter i tilknytning til riks- og fylkesvegnettet. Dette omfatter blant annet skjønn, overskjønn, tiltaksjordskifte, forhandlinger om minnelige avtaler og lignende. Tjenesten omfatter også juridiske tjenester i forbindelse med forvaltning av grunneiendom, men dette vil ha lite omfang. Det skal inngås rammeavtale med én leverandør for hvert av fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Det kan gis tilbud på tjenester for ett eller flere fylker. Rammeavtalene vil ha en varighet på to år, med opsjon for oppdragsgiver på ett pluss ett års forlengelse. Side 4 av 22

5 Rammeavtale - Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del A Avtalene inngås med oppstart umiddelbart etter at konkurransen er gjennomført. Rammeavtalen gjelder ikke for oppdrag som er påbegynt før rammeavtalens ikrafttredelse. Statens vegvesen Region nord har fullmakt fra henholdsvis Vegdirektoratet og fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark til å erverve grunn og rettigheter til vegformål og til å forvalte veggrunnen. Vi tar forbehold om at disse fullmaktene kan endres. Omfanget er usikkert og vil kunne variere sterkt fra år til år. Som en rettesnor gjengis tall for bruk av prosessfullmektig i skjønnsprosesser de fire siste år ( ). Vi antar at omfanget vil øke framover. Andre tjenester har i perioden vært av ubetydelig omfang. Vi antar at det fortsatt vil bli slik. Antall skjønn, overskjønn og motparter, og tilknytta advokatanskaffelse (vegvesenets prosessfullmektig) i kroner, summer for hele fireårsperioden : Sum antall skjønn og overskjønn Skjønn Skjønnsparter Overskjønn Overskjønnsparter Advokatsalær, kr eks. mva Finnmark Troms Nordland Sum Side 5 av 22

6 Rammeavtale - Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del B B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B.1 Spesielle konkurranseregler B.1.1 Dekning av kostnader for å delta i konkurransen Leverandøren må selv dekke kostnader til å utarbeide tilbud og andre kostnader han påføres ved å delta i konkurransen. B.1.2 Oppdragsgivers rett til å foreta rettelser, suppleringer eller endringer Oppdragsgivers rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer fremgår av FOAs bestemmelser om dette. B.1.3 Leverandørens rett til å tilbakekalle eller endre tilbud Leverandørens rett til å tilbakekalle eller endre tilbud fremgår av FOAs bestemmelser om dette. B.1.4 Tilbudsfrist frist for innlevering av tilbudet Siste frist for innlevering av tilbudet er: klokka 12:00. Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av tilbudsfristen. Tilbud som ikke er kommet oppdragsgiver i hende innen tilbudsfristen vil bli avvist. B.1.5 Vedståelsesfrist Tilbudet er bindende til klokka 12:00. B.1.6 Adresse for levering av tilbud Oppdragsgivers leveringsadresse er: Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31/33, 8002 Bodø Leverandøren bærer ansvaret for forsinkelser i postgangen o.l. Levering av tilbudet på andre adresser enn ovenfor, kan føre til avvisning. B.1.7 Spørsmål og svar i kunngjøringsperioden Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt med oppdragsgiver i god tid før tilbudsfristens utløp dersom det oppdages at konkurransegrunnlaget inneholder feil, utelatelser, uklarheter eller annet, og dette har betydning for tilbudet. Dersom leverandøren har spørsmål vedrørende konkurransen, skal spørsmål i den forbindelse fremsettes på e-post til oppdragsgiver: Navn: Kåre Belsheim E-post: Spørsmål skal fremsettes på e-post innen klokka 12:00. Side 6 av 22

7 Rammeavtale - Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del B Alle spørsmål og svar vil bli lagt ut på DOFFIN uten å oppgi identiteten til spørsmålsstilleren. Meddelelsen er en del av konkurransegrunnlaget. B.1.8 Tilbudskonvolutt- eller pakke Tilbudet skal leveres i lukket konvolutt eller pakke. Konvolutten eller pakken (dette gjelder også budpakker) skal være merket med: Tilbud: Rammeavtale Statens vegvesen Region nord: Kjøp av juridiske tjenester i forbindelse med grunnerverv og forvaltning av grunneiendom Tilbudet skal ikke leveres per e-post. B.1.9 Språk, format og kopier Det skal leveres to eksemplar av tilbudet, en original og en kopi der taushetsbelagte opplysninger, jf. forskrift om offentlige anskaffelser 3-6, er sladdet. Originalen skal være merket «original». Det skal i tillegg leveres en elektronisk kopi av tilbudet og av den sladdede kopien. Den elektroniske versjonen kan f.eks. leveres på minnepenn, e-post godtas ikke. Ved motstrid mellom elektronisk utgave og original papirutgave, vil original papirutgave ha forrang. Innsendte tilbud vil ikke bli returnert. Tilbudet skal være på norsk. B.1.10 Tilbudet Tilbudet skal inneholde dokumentasjon som er etterspurt i del E Svardokumenter. B.1.11 Deltilbud Det er anledning til å gi tilbud for ett eller flere fylker. Tilbudene må gjelde hele oppdraget innenfor det enkelte fylket. B.1.12 Alternative tilbud Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. B.1.13 Forbehold og avvik Forbehold og/eller avvik i tilbudet vil kunne føre til avvisning. B.2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner (firmakvalifikasjon) For å avgjøre om tilbyder har tilstrekkelige kvalifikasjoner vil krav og dokumentasjon som følger nedenfor legges til grunn. Side 7 av 22

8 Rammeavtale - Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del B B.2.1 Obligatoriske og ufravikelige krav som følger av regelverket Kvalifikasjonskrav Skatteattester Foretaket skal ha ordnede forhold hva gjelder betaling av skatter og avgifter. HMS-egenerklæring Foretaket skal oppfylle lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Dokumentasjonskrav Tilbyder skal vedlegge to attester: 1. Attest fra kemner eller kommunekasserer (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk og arbeidsgiveravgift). 2. Attest fra skattekontor i vedkommende region (merverdiavgift). Norske firma: Attestene skal være så nye som mulig og ikke eldre enn seks måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Begge attestene skal ha betegnelsen RF-1244 og være fastsatt av Skattedirektoratet. Utenlandske firma: For utenlandske leverandører skal det fremlegges attester som dokumenterer at tilbyder har oppfylt sine forpliktelser vedrørende betaling av skatter og avgifter. Tilbyder skal vedlegge utfylt og undertegnet HMSegenerklæring. (Mal for egenerklæring ligger på: Egenerklæringen skal være undertegnet av daglig leder og en representant for de ansatte. B.2.2 Andre kvalifikasjonskrav Kvalifikasjonskrav Leverandøren må være et lovlig etablert foretak. Dokumentasjonskrav Firmaattest. For enkeltpersonsforetak vedlegges registerutskrift fra enhetsregisteret. Leverandøren må ha god økonomisk og finansiell stilling. Leverandøren må kunne tilby advokater/advokatfullmektiger som har rett til å drive advokatvirksomhet i Norge. Siste års årsberetning og regnskap med revisorerklæring. Nyetablert firma kan dokumentere at kravet er oppfylt på annen måte, f.eks. ved aktuelt resultat- og balanseregnskap og revisorerklæring. Advokatbevilling for de advokater som tilbys for utførelsen av oppdrag under rammeavtalen. For advokatfullmektiger vedlegges autorisasjon. I tillegg vedlegges dokumentasjon for at Side 8 av 22

9 Rammeavtale - Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del B forskriftsmessig sikkerhet er stilt og for at det er betalt bidrag til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Som dokumentasjon godtas også liste over firmaets advokater fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Listen må være underskrevet og stemplet av Tilsynsrådet, og den må ikke være eldre enn tre måneder gammel. De aktuelle advokater må markeres på listen. Det skal ikke foreligge interessekonflikt. Leverandøren, dvs. firmaet, og de advokater som tilbys for oppdrag under rammeavtalen kan ikke ha prosess- eller rådgivningsoppdrag mot oppdragsgiver som kan komme i strid med regler for god advokatskikk punkt 3.2, eller som medfører at oppdrag under avtalen kan komme i konflikt med disse reglene. Redegjørelse for om det foreligger situasjoner med interessekonflikt, eventuelt tilfeller som grenser til interessekonflikt. Dette gjelder både leverandøren generelt og de advokater som tilbys for oppdraget spesielt. B.2.3 Arbeidsfellesskap erklæring om solidaransvar Der tilbyder støtter seg på andre leverandører for å bli kvalifisert, skal det med tilbudet følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor oppdragsgiver og tredjemann. Videre skal hvert enkelt deltakende firma i arbeidsfellesskapet gi slike opplysninger om sitt firma som er krevd i konkurransegrunnlaget. Arbeidsfellesskap vil bli vurdert under ett for alle kvalifikasjonskrav unntatt HMS. For HMS vurderes hver enkelt deltager individuelt. B.2.4 Bruk av underleverandør krav om forpliktelseserklæring Der leverandøren støtter seg på en underleverandør for å bli kvalifisert, må leverandøren dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene. Dette kan dokumenteres ved at leverandøren fremlegger en gjensidig forpliktelseserklæring eller tilsvarende. Side 9 av 22

10 Rammeavtale - Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del B B. 3 Kriterier for valg av tilbud For denne konkurransen vil tildeling av kontrakt skje på grunnlag av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier: Tildelingskriterier Vekt Dokumentasjonskrav Pris Det vil bli lagt vekt på timepris ekskl. mva. for de advokater og advokatfullmektiger som tilbys til å utføre oppdrag i konkurransen. Prisen vil bli vektet etter gjennomsnittlig timepris for de advokater/-fullmektiger som tilbys. 30 % Utfylt prisskjema, vedlegg 2. Kvalitet Det vil bli lagt vekt på hvilken erfaring og kompetanse den eller de advokater og advokatfullmektiger som tilbys under rammeavtalen har med prosedyre- og rådgivningsoppdrag på de rettsområder anskaffelsen gjelder. Det vil også bli lagt vekt på om erfaringen er av nyere dato. Kjennskap til skjønnspraksis i det aktuelle geografiske området vil bli tillagt vekt. Det vil videre bli lagt vekt på hvilke rutiner leverandøren har for å sikre kvalitet ved gjennomføringen av prosessog rådgivningsoppdrag. Det vil også bli lagt vekt på hvilke systemer leverandøren har for oppbygging og vedlikehold av kompetanse innenfor de rettsområdene anskaffelsen gjelder. 60 % CV for de advokater (inkludert ansvarlig partner/advokat for avtalen) og advokatfullmektiger som tilbys å utføre oppdrag under. CV-ene skal bl.a. inneholde oversikt over: - Generell faglig kompetanse og erfaring på det fagområdet anskaffelsen gjelder. - Erfaring med prosess- og rådgivningsoppdrag på det rettsområdet anskaffelsen gjelder. For hver advokat/advokatfullmektig må det redegjøres for minst to, maksimum fire, referanseoppdrag innenfor fagområdene konkurransen gjelder, primært ønskes referanseoppdrag som gjelder grunnerverv. Referanseoppdragene kan være prosesseller rådgivningsoppdrag, men minst to oppdrag må være prosessoppdrag. For prosessoppdrag der saken er endt med dom/skjønn må det vedlegges kopi samt dom/skjønn. Forlik vedlegges så fremt dette ikke er forhindret av taushetsplikt. For referanseoppdragene skal det vedlegges skriftlig referanse fra minst to Side 10 av 22

11 Rammeavtale - Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del B Kapasitet og effektivitet Det vil bli lagt vekt på leverandørens kapasitet til å håndtere oppdrag på kort varsel og på hvilke rutiner leverandøren har for å sikre effektivitet ved gjennomføringen av prosess- og rådgivningsoppdrag. 10 % av oppdragsgiverne som beskriver referansepersonens oppfatning av advokatens/advokatfullmektigens faglige dyktighet og effektivitet. Redegjørelse for rutiner som foreligger for å sikre kvalitet ved gjennomføringen av prosess- og rådgivningsoppdrag, samt de systemer leverandøren har for oppbygging og vedlikehold av kompetanse innenfor det de rettsområdene tilbudet gjelder. Redegjørelse for leverandørens kapasitet til å håndtere oppdrag på kort varsel og for leverandørens rutiner for å sikre effektivitet ved gjennomføringen av oppdrag, herunder ved sykdom, ferie og annet fravær. I tillegg til den dokumentasjon som tilbyder har levert vil oppdragsgiver kunne vektlegge egne dokumenterte erfaringer med tilbyderen. Side 11 av 22

12 Rammeavtale - Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del C C Kontraktsbestemmelser Det er i dag inngått avtale om levering av juridiske tjenester i forbindelse med grunnerverv og forvaltning av grunneiendom i [Nordland/Troms/Finnmark] mellom Leverandør: Organisasjonsnr.: Postadresse: Telefonnr.: Postnr.: Poststed: Telefaksnr.: Kontaktperson: Direkte tlf: e-postadresse: Og Oppdragsgiver: Organisasjonsnr.: Statens vegvesen, Region nord Postadresse: Telefonnr.: Postboks Postnr.: Poststed: Telefaksnr.: 8002 BODØ Kontaktperson: Direkte tlf: e-postadresse: * Avtalen mellom partene omfatter følgende kontraktsdokumenter i rangert rekkefølge. Ved eventuell motstrid er det dokumentet med høyest rang som har forrang: 1. Avtaledokumentet [Tittel på eventuelle vedlegg] [med [antall] vedlegg] 2. Konkurransegrunnlaget 3. Tilbud fra leverandør [dato + ev. referansenummer på tilbud] Dette avtaledokument med eventuelle vedlegg er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt signerte eksemplar. [Sted + dato] [Sted + dato] (sign) Statens vegvesen, Region nord (sign) Leverandør Side 12 av 22

13 Rammeavtale - Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del C C.1 Partene og deres representanter Partene i denne avtalen er: Statens vegvesen, Region nord, heretter benevnt «Oppdragsgiver», og [leverandør], heretter benevnt «Leverandør». Alle henvendelser vedrørende avtalen skal rettes til: Navn: Telefon Mobiltlf E-post [Oppdragsgivers kontaktperson] [Leverandørens kontaktperson] Kontraktspartene kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen. C.2 Avtaleperiode og opsjoner Avtalen gjelder fra og med [dato] til og med [dato]. Oppdragsgiver har rett til å forlenge avtalen for ett pluss ett år. Dersom Oppdragsgiver ønsker å forlenge avtalen, skal Oppdragsgiver gi Leverandøren skriftlig melding om dette senest tre måneder før utløp av avtaleperioden. Oppdrag som er påbegynt i avtaleperioden skal fullføres. C.3 Beskrivelse av oppdraget Denne avtalen omfatter levering av juridiske tjenester som beskrevet i konkurransegrunnlagets del B i [Nordland/Troms/Finnmark] fylke. C.4 Arbeidets organisering Oppdraget utføres av [navn på enkeltpersoner]. Leverandøren er ansvarlig for at oppdraget blir utført av de navngitte advokatene/advokatfullmektigene som er utpekt i tilbudet. Dersom en utpekt advokat/advokatfullmektig slutter i sin stilling hos Leverandøren, sykemeldes eller tar ut permisjon i løpet av kontraktsperioden, plikter Leverandøren straks å erstatte vedkommende med en annen med samme eller tilsvarende faglige kompetanse. Leverandøren skal varsle Oppdragsgiver om dette så snart som mulig og oversende dokumentasjon som nevnt i B.2.2 for den nye advokaten/advokatfullmektigen som tilbys. Oppdragsgiver kan avvise bruk av ny advokat/advokatfullmektig som ikke anses egnet til å utføre oppdraget. Nødvendig opplæring av ny advokat/advokatfullmektig, bekostes av Leverandøren og belastes ikke Oppdragsgiver. Med opplæring forstås også den tid som går med til å sette seg inn i arbeidet. Side 13 av 22

14 Rammeavtale - Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del C C.5 Plikter for Leverandør Det forutsettes at Leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene som nevnt i konkurransegrunnlaget Del A gjennom hele avtaleperioden. Forvaltningslovens (lov av 10. februar 1967) regler om taushetsplikt kommer til anvendelse for leverandøren (og eventuelle underleverandører) og deres personale. Dersom Leverandøren blir klar over forhold som kan medføre interessekonflikt skal Oppdragsgiver straks varsles om dette. C.6 Plikter for Oppdragsgiver Oppdragsgiver skal stille saksdokumenter til rådighet for at Leverandøren skal kunne utføre oppdraget. Oppdragsgiver skal også bidra med den muntlige informasjon som er nødvendig for utførelse av oppdraget. C.7 Priser Levering skal skje i henhold til de priser som er oppgitt i tilbudet, jf. skjema i vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget. Priser er oppgitt i norske kroner (NOK) ekskl. mva. Alle reiser skal forhåndsgodkjennes av Oppdragsgiver. Reisetid i forbindelse med oppdraget skal ikke faktureres. Reise- og oppholdsutgifter refunderes etter Statens reiseregulativ. Andre kostnader i forbindelse med oppdraget, dekkes av Oppdragsgiver dersom de er godkjent av Oppdragsgiver før de påløper. C.8 Fakturering og betalingsbetingelser Betaling skjer innen 30 dager etter at faktura er mottatt. Betaling skjer etter kontraktsmessig levering. Spesifiserte salæroppgaver skal sendes Oppdragsgiver etter nærmere bestemmelser. For prosessoppdrag innebærer det at det skal sendes faktura etter avsluttet behandling i én instans. For løpende rådgivningsoppdrag skal det sendes en samlet faktura kvartalsvis. Det vil ikke bli betalt ut forskudd. Det skal ikke betales ekspedisjons- eller fakturagebyrer. Ved faktura skal det vedlegges timelister for utført arbeid. Timelistene skal også vise hvilken advokat/advokatfullmektig som har utført arbeidet. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter lov 12. desember 1976 nr. 100 om forsinkelsesrenter. Faktura skal merkes med saksnummer og prosjektnummer, ansvar og attestant som oppgis for det enkelte avrop på første side av fakturaen og sendes til: Side 14 av 22

15 Rammeavtale - Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del C Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien VADSØ Minstekrav til faktura: Merket med saksnummer som oppgis for det enkelte oppdrag. God trykk med nøytral bakgrunn Organisasjonsnummer Bankkontonummer Fakturanummer Fakturadato Fakturabeløp (må komme tydelig frem) Attestant og eventuelt ansvarsområde Navn og adresse på avsender. Oppdragsgiver har rett til å returnere fakturaer som ikke oppfyller disse minstekravene. C.9 Bakgrunnsrett og tvisteregler Norske rettsregler gjelder som bakgrunnsrett for avtalen. Eventuelle tvister skal avgjøres etter norske prosessregler ved norske domstoler. Dersom det oppstår tvister i forbindelse med avtalen, skal disse søkes løst ved forhandlinger før tvisten bringes inn for domstolene. Side 15 av 22

16 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del D D Beskrivelse/Kravspesifikasjon D.1 Bakgrunn for oppdraget samt oppdragets omfang Vegdirektoratet er myndighet for riksveger og fylkeskommunen er myndighet for fylkesveger. Statens vegvesen Region nord har fullmakt fra henholdsvis Vegdirektoratet og fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark til å erverve grunn og rettigheter til vegformål og til å forvalte veggrunnen. Fullmaktene gjelder også å engasjere advokater til å prosedere skjønn og overskjønn i forbindelse med grunnerverv. Det tas forbehold om at fullmaktene kan bli endret. Statens vegvesen Region nord ervervet grunn og rettigheter fra cirka grunneiere pr. år i perioden For 0-5 prosent av grunneierne blir erstatningen fastsatt i skjønn enten med grunnlag i en avtale eller med grunnlag i et ekspropriasjonsvedtak. Oppdragsmengden varierer fra år til år, også geografisk, og omfanget av anskaffelsen er således usikkert. Det understrekes at rammeavtalen vil gi oppdragsgiver rett, men ingen plikt til å foreta avrop under rammeavtalen. D.2 Generelle krav Norsk språk skal benyttes til utførelse av oppdraget. Målformene bokmål og nynorsk skal brukes i samsvar med de krav som til enhver tid gjelder for offentlig forvaltning. Oppdraget skal utføres i samsvar med Statens vegvesens etiske retningslinjer for grunnerverv (håndbok 218) og det vises også spesielt til Advokatforeningens Regler for god advokatskikk. Vegvesenet etiske retningslinjer finnes på Statens vegvesens internettsider under menyvalg fagstoff og deretter menyvalg grunnerverv. Leverandør forplikter seg til å sette seg inn i etatens håndbøker og veiledere som er relevant i forbindelse med utførelse av det enkelte oppdrag. Leverandøren forplikter seg også til å rette seg etter det som til enhver tid er staten og etatens policy og prosesstandpunkt. Uttalelser til retten skal normalt være avklart med oppdragsgiver. D.3 Tilgjengelighet og tidsfrister Oppdraget innebærer at leverandør må kunne yte bistand på kort varsel og være tilgjengelig for løpende forespørsler. Forberedelser til skjønn innebærer at leverandør må kunne delta på befaringer og stille i møter med oppdragsgiver. Det er en forutsetning at de advokater som skal utføre oppdraget er tilgjengelige på e-post og telefon. Skriftlig evaluering av skjønn, overskjønn, samferdselsjordskifte og overjordskifte skal være oppdragsgiver i hende innen en uke etter forkynning. Leverandør skal rapportere påløpte kostnader og timeforbruk senest 5 virkedager etter at oppdragsgiver har bedt om det. D.4 Organisering av oppdraget Leverandøren skal oppnevne en ansvarlig partner/advokat, som skal være kontaktperson ved henvendelser om nye oppdrag innenfor kontrakten og ved alle andre henvendelser i Side 16 av 22

17 Rammeavtale - Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del D anledning kontrakten. Videre kan leverandøren tilby inntil to andre advokater som kan bistå med prosess- og rådgivningsoppdrag under rammeavtalen. D.5 Beskrivelse av oppdraget Oppdraget gjelder juridisk bistand ved erverv av grunn og rettigheter til riks- og fylkesvegnettet i fylkene Nordland, Troms og Finnmark på følgende områder: Prosedere skjønn og overskjønn og delta i forberedelsene til disse Prosedere ved tiltaksjordskifte og overjordskifte og forberedelse til dette Evaluering av skjønn, overskjønn, samferdselsjordskifte og overjordskifte, spesielt med hensyn på anke For saker som gjelder grunnerverv til fylkesveg kan oppdraget også omfatte forberedelse og prosedering av saker for Høyesterett. Unntaksvis kan oppdraget også omfatte forberedelse og prosedering av riksvegsaker for Høyesterett. Levere juridisk bistand ved forhandlinger om minnelige avtaler Rådgivning og prosessoppdrag innenfor fast eiendoms rettsforhold, f.eks. avklaring av rettigheter og grenser, avhending/bortleie m.m. Oppdragsgiver velger selv i hvilken grad advokat skal benyttes og forbeholder seg retten til å ta tilbake det enkelte oppdrag på et hvilket som helst tidspunkt under prosessen, for å utføre oppdraget med egne ansatte eller med bistand fra Regjeringsadvokaten. På samme måte vil fylkeskommunene ha anledning til å benytte egen advokat der de ønsker dette. Dersom ett oppdrag strekker seg over en fylkesgrense, står oppdragsgiver fritt til å velge hvilken rammeavtale som skal benyttes. Dersom en leverandør i et fylke ikke kan påta seg ev. fullføre - et oppdrag, kan oppdragsgiver forespørre en leverandør i et annet fylke fortrinnsvis nabofylke - om å ta oppdraget. D.6 Kontraktens varighet Rammeavtalen vil ha en varighet på to år, med opsjon for oppdragsgiver på 1+1 års forlengelse. Tildeling av oppdrag under rammeavtalen (avrop) kan skje i hele rammeavtalens periode. Hvert avrop under rammeavtalen kan ha varighet utover rammeavtalens varighet, det vil si fram til rettskraftig dom/skjønn. Bestemmelsene i rammeavtalen gjelder også for disse avropene. D.7 Priser Priser skal oppgis som timepris for den enkelte advokat/advokatfullmektig som tilbys ekskl. mva., jf. prisskjemaer i vedlegg 2. Priser skal være inklusive samtlige kostnader forbundet med oppdraget, slik som administrasjons- og faktureringskostnader. Oppdragsgiver dekker reise- og oppholdsutgifter til befaringer og møter, etter Statens satser. Reisetid skal ikke faktureres. Dersom ikke annet fremgår av kontrakten, er prisene faste i hele avtaleperioden. Side 17 av 22

18 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del E E Svardokumenter I dette kapittelet redegjøres for hvordan opplysningene skal presenteres i tilbudet. Tilbyder skal fylle ut vedlagte skjemaer. Tilbyder skal selv utforme en beskrivelse av oppdragsgjennomføring. Attester for skatt og merverdiavgift er standardiserte dokumenter. Følgende dokumenter ligger til grunn for tilbudet Punkt i konkurransegrunnlaget Komplett konkurransegrunnlag som utsendt av oppdragsgiver Del A-E med vedlegg Spørsmål og svar i kunngjøringsperioden Punkt B.1.7 Dokumenter sendt av oppdragsgiver i ettertid Dokumentasjon som skal innleveres (i nedenfor angitte rekkefølge) og som sammen med tilbudsbrevet utgjør tilbudet Tilbudsbrev: a. Tilbudsbrevet skal være datert og signert av en person med nødvendig fullmakt til å binde tilbyderen, Tilbyders eget dokument (mal ikke utarbeidet) b. I tillegg bør tilbudsbrevet inneholde en innholdsfortegnelse over tilbudsbesvarelsen og vedlagt dokumentasjon, og c. Det må gå klart frem av tilbudsbrevet hvilke(t) fylke(r) tilbudet gjelder Skatteattest fra kommunekasserer (kemner) Skatteattest fra skattekontor i fylket HMS egenerklæring Dokumentasjon og redegjørelse for oppfyllelse av kvalifikasjonskravene B.2.1, dokumentet vedlegges tilbudet B.2.1, dokumentet vedlegges tilbudet B.2.1, vedlegg 1 fylles ut B.2.2 Firmaattest/registerutskrift Årsregnskap mv. Advokatbevilling mv. Redegjørelse ad. interessekonflikt Side 18 av 22

19 Rammeavtale - Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del D Erklæring(er) om solidaransvar for arbeidsfellesskap (hvis aktuelt for tilbyder) Tilbyders eget dokument (mal ikke utarbeidet), jf. kapittel B.2.3 Forpliktelseserklæring eller tilsvarende for underleverandører (hvis aktuelt for tilbyder) Tilbyders eget dokument (mal ikke utarbeidet), jf. punkt B.2.4 Dokumentasjon vedrørende tildelingskriteriene: Prisskjema CV for tilbudt personell Beskrivelse og dokumentasjon ad referanseoppdrag, skriftlige referanser Redegjørelse for rutiner for å sikre kvalitet og effektivitet, systemer for oppbygging og vedlikehold av kompetanse samt for leverandørens kapasitet Vedlegg 2 B.3 Side 19 av 22

20 Rammeavtale - Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - vedlegg Vedlegg 1 EGENERKLÆRING OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Denne bekreftelsen gjelder: Firma: Adresse: Postnr./-sted: Land* Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder: (sign) Dato Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Representant for de ansatte: (sign) Dato * For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Forpliktende underskrift: Daglig leder: (sign) Dato Side 20 av 22

21 Rammeavtale - Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del D Vedlegg 2 PRISSKJEMA Leverandøren er innforstått med at de medarbeiderne som oppgis nedenfor skal kunne stilles til rådighet for oppdragsgiver gjennom hele avtaleperioden, med mindre annet er avtalt jf. konkurransegrunnlaget pkt. C.4. Timepriser som skal benyttes ved utførelse av oppdraget. Alle priser oppgis ekskl. mva. Firma: NORDLAND FYLKE Ansvarlig partner/advokat for oppdraget Navn Stilling Timesats Øvrige advokater/advokatfullmektiger Navn Stilling Timesats Side 21 av 22

22 Rammeavtale - Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - del D TROMS FYLKE Ansvarlig partner/advokat for oppdraget Navn Stilling Timesats Øvrige advokater/advokatfullmektiger Navn Stilling Timesats FINNMARK FYLKE Ansvarlig partner/advokat for oppdraget Navn Stilling Timesats Øvrige advokater/advokatfullmektiger Navn Stilling Timesats, den (stempel og underskrift) Side 22 av 22

Konkurransegrunnlag. for rammeavtale om kjøp av juridiske tjenester kontrakts /entrepriserett. Prosessoppdrag og rådgivning

Konkurransegrunnlag. for rammeavtale om kjøp av juridiske tjenester kontrakts /entrepriserett. Prosessoppdrag og rådgivning Konkurransegrunnlag for rammeavtale om kjøp av juridiske tjenester kontrakts /entrepriserett. Prosessoppdrag og rådgivning Dokumentets dato: 26. mai 2010 Saksnummer: 2010108796 Innholdsfortegnelse: Del

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase.

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase. Konkurransegrunnlag Del C Utkast til kontrakt AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) og Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM KANTINEDRIFT Region nord, kontorsted Vadsø.

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM KANTINEDRIFT Region nord, kontorsted Vadsø. Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM KANTINEDRIFT Region nord, kontorsted Vadsø mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region nord Oppdragsgiver

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Dokumentets dato: 18.04.12 Saksnummer: 2012048013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013 Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013 mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) Og Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag For anskaffelse av Rammeavtale på vedlikehold og kjøp av Microsoft Enrollment for Application Platform lisenser

Konkurransegrunnlag For anskaffelse av Rammeavtale på vedlikehold og kjøp av Microsoft Enrollment for Application Platform lisenser Konkurransegrunnlag For anskaffelse av Rammeavtale på vedlikehold og kjøp av Microsoft Enrollment for Application Platform lisenser Dokumentets dato: 15.10.2013 Saksnummer: [2011021865] Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV Konsulenttjenester til prosjektet Ny organisering av Statens vegvesen

AVTALE OM LEVERING AV Konsulenttjenester til prosjektet Ny organisering av Statens vegvesen Statens vegvesen Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Konsulenttjenester til prosjektet Ny organisering av Statens vegvesen MELLOM [Fyll inn leverandør]

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester RAMMEAVTALE OM LEVERING AV FoU-tjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS mellom ( Leverandør ) og Statens

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK)

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Dokumentets dato: 22 juni 2012 Saksnummer: 2012067214

Detaljer

[Fyll inn leverandør]

[Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rådgivende ingeniørtjenester Statens vegvesen Region sør, avdeling Buskerud mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Dokumentets dato: 08.09.09 Saksnummer: 2009/125607 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rammeavtale Konsulentbistand Geodataseksjonen Region sør mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for klarspråksarbeid Dokumentets dato: 2012 02 02 Saksnummer 2012014608 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt. mellom XXXX. Statens vegvesen Vegdirektoratet

AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt. mellom XXXX. Statens vegvesen Vegdirektoratet Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt mellom XXXX ( Tilbyder ) og Statens vegvesen Vegdirektoratet ( Oppdragsgiver

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Vegdirektoratet

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Vegdirektoratet Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Konsulentbistand for gjennomføring av Interreg-prosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) mellom

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Region sør

Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Region sør Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Ingeniørgeologiske tjenester Fv 469 Hidra landfast mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Dokumentets dato: 28.02 2012 Saksnummer: 2012021795 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Måling av støvproduksjon ved bruk av ulike pigger i vinterdekk mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør )

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Dokumentets dato: 29.02.12. Saksnummer: 2012010029 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Internasjonale retningslinjer for iverksetting og valg av rensetiltak for forurenset vann fra veg under anleggsperiode og drift Dokumentets dato: 20.06.2012

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kjøp av rådgiving og prosjekteringstjenester innen fagområdet elektrotekniske anlegg. Rammeavtale for Statens vegvesen Region midt Dokumentets dato: 5.10.2010

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen [fyll inn enhet] Oppdragsgiver Dokumentets dato:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Strategi-, veg- og transportavdelingen Rådgiver innen transportanalyse og gjennomføring av transportanalyser for KVU Kryssing av Oslofjorden Dokumentets

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser AVTALE OM LEVERING AV. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Region Vest

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser AVTALE OM LEVERING AV. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Region Vest Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser AVTALE OM LEVERING AV Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere Dokumentets dato: 2012 02 03 Saksnummer: 2012012687 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale støy juni 2012 desember 2013 Dokumentets dato: 23. mars 2012 Saksnummer: 2012011998 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for FoU-tjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS.

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for FoU-tjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS. Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for FoU-tjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS. Dokumentets dato: 28.02 2012 Saksnummer: 2012021733 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for medierådgiving, planlegging, forhandling og formidling knyttet til kampanjer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for medierådgiving, planlegging, forhandling og formidling knyttet til kampanjer Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for medierådgiving, planlegging, forhandling og formidling knyttet til kampanjer Dokumentets dato: 19.02.2013 Saksnummer:2013003509 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy mellom Leverandør og Oppdragsgiver Dokumentets dato: 07.02.2012

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis Dokumentets dato: 3.5.2012 Saksnummer: 2010/193636 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV

AVTALE OM LEVERING AV Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Byggeledere til prosjekter i Oslo og Akershus fylkesavdelinger MELLOM [Fyll inn leverandør] Leverandør [Fyll

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale GNSS-instrumenter, totalstasjoner, nivellerer, GNSS/GIS løsning og GNSS for VegReg

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale GNSS-instrumenter, totalstasjoner, nivellerer, GNSS/GIS løsning og GNSS for VegReg Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale GNSS-instrumenter, totalstasjoner, nivellerer, GNSS/GIS løsning og GNSS for VegReg Dokumentets dato: 17. januar 2013 Saksnummer: 2012139467

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand knyttet til revisjon av Håndbok 146 Trafikkberegninger Dokumentets dato: 11.03.2014 Saksnummer: 2014019268

Konkurransegrunnlag Bistand knyttet til revisjon av Håndbok 146 Trafikkberegninger Dokumentets dato: 11.03.2014 Saksnummer: 2014019268 Konkurransegrunnlag Bistand knyttet til revisjon av Håndbok 146 Trafikkberegninger Dokumentets dato: 11.03.2014 Saksnummer: 2014019268 Side 1 av 23 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - Innholdsfortegnelse

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Rammeavtale for klarspråksarbeid.

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Rammeavtale for klarspråksarbeid. Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rammeavtale for klarspråksarbeid mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Oppdragsgiver

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Byggelederassistent på bruprosjekt i Sogn distrikt

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Byggelederassistent på bruprosjekt i Sogn distrikt Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Byggelederassistent på bruprosjekt i Sogn distrikt Dokumentets dato: 18.02.09 Saksnummer: 2009023073 Del A Tilbudsregler Konkurransegrunnlag byggelederassistent

Detaljer

Rammeavtale Konkurransegrunnlag

Rammeavtale Konkurransegrunnlag Rammeavtale Konkurransegrunnlag Kjøp av Ingeniørgeologisk og tunnelteknisk rådgivning Dokumentets dato: 17.01.2014 Saksnummer: 2013140522 Side 1 av 21 Rammeavtale - Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere Trykking av plakater, hefter og foldere Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets omfang... 3 1.3 Frister for anbudsgjennomføring... 3 1.4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver)

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) Konkurranse med forhandling (ett trinns prosess) 1. KORT OM ANSKAFFELSEN...2 2. TILBUDSINNLEVERING...2 3. ALMINNELIGE REGLER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF).

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). Dashboard Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV bistand til utvikling av undervisningsopplegg knyttet til kampanjen Si ifra i Region sør mellom [Fyll inn leverandør]

Detaljer

Rammeavtale med minikonkurranse - avropsmal

Rammeavtale med minikonkurranse - avropsmal Rammeavtale med minikonkurranse - avropsmal Kjøp av FoU tjenester innen trafikksikkerhet, tittel på minikonkurransen og Statens vegvesen, [enhet]] Saksnummer: 2015001264 Dokumentets dato: [dd.mm.åååå]

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien Dokumentets dato: 01.07.2013 Saksnummer: 2010231837 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. VIDEOVEGG til Vegtrafikksentralen vest (VTS vest)

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. VIDEOVEGG til Vegtrafikksentralen vest (VTS vest) Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen VIDEOVEGG til Vegtrafikksentralen vest (VTS vest) Dokumentets dato: 07.07.2014 Saksnummer: [2014082781] Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av sekretariat for sykkelbynettverket. Dokumentets dato: Saksnummer:

Konkurransegrunnlag. Kjøp av sekretariat for sykkelbynettverket. Dokumentets dato: Saksnummer: Konkurransegrunnlag Kjøp av sekretariat for sykkelbynettverket Dokumentets dato: 13.06.2013 Saksnummer: 2013055428 Side 1 av 20 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del A regler for konkurransen. Nasjonal rutedatabase Kommunikasjonstjenester

Konkurransegrunnlag. Del A regler for konkurransen. Nasjonal rutedatabase Kommunikasjonstjenester Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nasjonal rutedatabase Kommunikasjonstjenester Dokumentets dato: 05.10.2012 Saksnummer: 2012120275 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy Dokumentets dato: 7.2.2012 Saksnummer: 2011163998 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Konkurranse for innleie av byggeleder til prosjektet Rv. 22 Lillestrøm - Fetsund Dokumentets dato:

Konkurransegrunnlag Konkurranse for innleie av byggeleder til prosjektet Rv. 22 Lillestrøm - Fetsund Dokumentets dato: Konkurransegrunnlag Konkurranse for innleie av byggeleder til prosjektet Rv. 22 Lillestrøm - Fetsund Dokumentets dato: 29.04.2014 Saksnummer: 2014042144 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE prosjekteringsledelse 2010-2012 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Rammeavtale om

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag for tømming av sandfangkummer, septiktanker i spredd bebyggelse, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune 2-årig Rammeavtale

Detaljer

Konkurransegrunnlag Konkurranse for innleie av

Konkurransegrunnlag Konkurranse for innleie av Konkurransegrunnlag Konkurranse for innleie av Byggherrepersonell til prosjektene E16 Sandvika Skaret / Høvik stasjon og E18 Ørje - Vinterbro Dokumentets dato: 15.2.2013 Saksnummer: 2013/19707 Side 1 av

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE Konkurransegrunnlag Del I Anskaffelse av lekeplassutstyr til Harøy skule INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

ETT-TRINNS KONKURRANSE MED FORHANDLINGER TILBUDSFORESPØRSEL MED KONKURRANSEREGLER

ETT-TRINNS KONKURRANSE MED FORHANDLINGER TILBUDSFORESPØRSEL MED KONKURRANSEREGLER Ett-trinns konkurranse med forhandlinger - GJELDER FRA: REV.NR.: 3.00 SIDE 1 av 14 ETT-TRINNS KONKURRANSE MED FORHANDLINGER TILBUDSFORESPØRSEL MED KONKURRANSEREGLER 501578 RYKKINN SKOLE AVD. BERGER JURIDISK

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer

Konkurransegrunnlagets del I - innbydelse

Konkurransegrunnlagets del I - innbydelse Konkurransegrunnlagets del I - innbydelse 1 Orientering Forsvarsdepartementet har pålagt Forsvarsbygg å gjennomføre en evaluering av virksomhetens avhendingsfunksjon for å få informasjon om effektivitet,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Rapport om skyggekast fra vindturbiner og forslag til NVEs forvaltningspraksis på området

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Rapport om skyggekast fra vindturbiner og forslag til NVEs forvaltningspraksis på området Konkurransegrunnlag for for kjøp av Rapport om skyggekast fra vindturbiner og forslag til NVEs forvaltningspraksis på området For levering til NVE Saksnummer: 201201606 Konkurransegrunnlag anskaffelser

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg Dokumentets dato: 15.04.2011 Saksnummer: 2011062413 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om Statens vegvesen Informasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 430175 Kristiansten festning Sikringstiltak murer

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av Busstransport i forbindelse med Jubileum Dokumentets dato: Saksnummer: Sveisnummer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av Busstransport i forbindelse med Jubileum Dokumentets dato: Saksnummer: Sveisnummer Konkurransegrunnlag Kjøp av Busstransport i forbindelse med Jubileum 2014 Dokumentets dato: 21.02.14 Saksnummer: Sveisnummer 2014-020666 Side 1 av 12 Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp - Innholdsfortegnelse

Detaljer

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I Helleren AS KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I LOVPÅLAGT REGNSKAPSREVISJON OG REVISJONSRELATERT BISTAND / RÅDGIVNING for levering til Helleren AS Anskaffelsesnr.

Detaljer

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse)

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse) NESNA KOMMUNE Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna (åpen anbudskonkurranse) Tilbudsfrist: 31.05.2016, kl. 12:00 1 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse... 3 2 Leveransens omfang... 3 3 Oppdragsgivers

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober Tokt nr: fly

Konkurransegrunnlag. Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober Tokt nr: fly Konkurransegrunnlag Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober 2007 Tokt nr: 2007 805 fly Tilbudsfrist 10. august 2007 kl. 1430 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering om oppdragsgiver:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag for tømming av sandfangkummer, septiktanker i spredd bebyggelse, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune 2-årig Rammeavtale

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012

18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012 18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012 E Svardokumenter I dette kapittelet redegjøres for hvordan opplysningene skal presenteres i tilbudet. Tilbyder skal

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER TILBUDSMAPPE Tilbudsbrev (dette dokumentet med vedlegg) til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag for administrative tjenesteanskaffelser

Konkurransegrunnlag for administrative tjenesteanskaffelser Konkurransegrunnlag for administrative tjenesteanskaffelser Kjøp av prosessleder til prosjektet «ny jord» og bistand/rådgivning E18 Ørje - Vinterbro Saksnummer: 2015020858 Dokumentets dato: 23.03.2015

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer