SAKSPAPIRER MED VEDTAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPAPIRER MED VEDTAK"

Transkript

1 FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tid: kl SAKSPAPIRER MED VEDTAK DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/700 SØKNAD OM UTVIDET AVTALEHJEMMEL - FYSIOTERAPITJENESTE 22/09 09/507 OM KRAV OM OVERGREPSMOTTAK FOLLDAL, Trond G. Løkken leder Eventuelt forfall meldes snarest til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Representanter som mener de er inhabile i en sak varsler ordfører om dette slik at vararepresentant kan innkalles. Møtet er åpent for publikum.

2 Sak 21/09 SØKNAD OM UTVIDET AVTALEHJEMMEL - FYSIOTERAPITJENESTE Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 09/700 Saksbehandler: Brit Kværness Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 40/09 Formannskapet /09 Driftsstyret / Kommunestyret Vedlegg: Rammeavtale ASA 4313 for perioden Melding om vedtak sendes til: Snøhetta Fysioterapi v/kia Randen, 2580 FOLLDAL Andre dokumenter i saken: OPPGRADERING AV AVTALEHJEMMEL - FYSIOTERAPITJENESTER SVAR - OPPGRADERING AV AVTALEHJEMMEL - FYSIOTERAPITJENESTER Saksopplysninger: Folldal kommune mottok den 25. august 2009 et brev fra Snøhetta fysioterapi v/kia Randen med forespørsel om å øke deltids driftstilskudd fra 30 % til 40 % i perioden , og til 70 % fra og med I St.prp. nr. 68 ( ), Kommuneproposisjonen 2010 vises det til Stortingets endringer i finansieringsansvaret for fysioterapitjenester. Stortinget har sluttet seg til departementets forslag om at kommunenes finansieringsansvar for den avtalebaserte fysioterapitjenesten skal økes. Dette skal skje ved at de kommunale driftstilskuddene økes mot en tilsvarende reduksjon av refusjonstakstene fra trygden. Omleggingen skal foretas ved to forhandlinger. Andelen som ble foretatt per juli 2009 var på 25 % av den totale omleggingen. Det forutsettes etter dette at kommunene ved oppretting av nye hjemler tilpasser dimensjoneringen til behovet for fysioterapitjenester. Kommunen skal kun opprette deltidshjemler med minimum 40 prosent driftstilskudd når dette samsvarer med det reelle behovet for tjenesten. Omleggingen gir ikke fysioterapeuter med deltids driftstilskudd rett til å få økt disse. Det er utarbeidet en rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapiforbund om drift av privat fysioterapitjeneste som en del av den kommunale helsetjenesten, jf Kommunehelsetjenesteloven kap 4. (vedlagt). Folldal kommune Møteinnkalling: Driftsstyret Side 2 av 11

3 Folldal kommune har per i dag en kommunefysioterapeut i hel stilling og to driftsavtaler med fysioterapeuter: En avtale er på 100 % driftstilskudd, og en avtale er på 30 % driftstilskudd. Rådmannens saksvurdering: Folldal kommune må sies å ha en god dekning av fysioterapitjenester. Etter Kommunehelsetjenesteloven har kommunen et ansvar for å sørge for nødvendige helsetjenester for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, fysioterapi er en av tjenestene som kommunens helsetjeneste skal omfatte. En hensiktsmessig dimensjonering av ulike helsetjenester bør ta utgangspunkt i innbyggernes behov, kommunestyrets føringer og gjeldene økonomiplan. Tjenestens omfang og innhold bør være forankret i kommunens planverk. Folldal kommune har tidligere hatt en egen plan for fysioterapitjenesten i kommunen, sist vedtatt plan var for perioden Siden 2004 har det skjedd en utvikling innen fagområdene tilknyttet mange av kommunens tjenester innenfor fagområdet helse, ikke minst har sentrale rammeavtaler for blant annet fysioterapitjenesten blitt revidert. På bakgrunn av endrede føringer og forutsetninger, ikke minst etter føringer gitt i Samhandlingsreformen (St.meld.nr.47, ) og prosessen med revidert kommuneplan, har rådmannen allerede tatt opp behovet for en helhetlig oppdatert helseplan i Folldal kommune. Det er naturlig å ta fysioterapitjenesten inn som en del av denne. Arbeidet med en helhetlig helseplan bør starte så snart som mulig, og ferdigstilles vinteren 2009/2010. Kommunen har nå fått en konkret søknad om økt driftstilskudd / utvidet avtalehjemmel fra Kia Randen. Utgangspunktet for søknaden er en omlegging av finansieringsordningen for fysioterapeuter. Problemstillingen om finansieringsordning for fysioterapi er drøftet i konsultasjonsordningen mellom staten og KS. Etter rådmannens mening dreier saken seg i realiteten om to spørsmål; 1) Kommunens finansieringsansvar økes. Dette skal skje ved at de kommunale driftstilskuddene økes tilsvarende en reduksjon av refusjonstakstene fra trygden. Omleggingen iverksettes fra 01. juli 2009, og skal skje i to etapper. I revidert nasjonalbudsjett rundskriv H-09/09 var denne omleggingen ikke synliggjort i form av økt tilskudd til kommunen, og det er grunn til å tro at omleggingen legges direkte i rammen. 2) Samsvar mellom driftsavtale og praksisomfang. Forutsetningen i den nye finansieringsordningen er basert på tallgrunnlag der praksisomfang tilsvarer (deltids) driftstilskudd. Fysioterapeuter med driftsavtale med kommunene kan ikke kreve egenandeler eller andre honorar utover det som er fastsatt av staten. Ut fra disse føringene bør/skal ikke kommunene inngå nye driftsavtaler som er lavere enn 40 % etter juli Det blir presisert fra KS sin side at forhandlingsresultatet mellom KS og Norske Fysioterapeuters forbund ikke gir fysioterapeuter med deltids driftstilskudd rett til å få øket disse. Søker har per i dag et driftstilskudd på 30 %, og det framstår som rimelig klart at vedkommendes praksisomfang er større enn 30 %, og at ordningen som nå er innført vil falle ut til vedkommendes ulempe. Søker angir at praksisomfanget til vanlig er ca %. Side 3 av 11

4 Det er kommunestyret selv som må vurdere om behovet for fysioterapitjenester i Folldal kommune er større enn dagens ene kommunefysioterapeut + 1,3 stilling i form av driftstilskudd / avtalehjemmel. Slik rådmannen opplever situasjonen så er det per i dag god dialog mellom fysioterapeutene i kommunen, og det er grunn til å tro at det skjer en hensiktsmessig oppgavefordeling innenfor de rammene som en tradisjonell avtale gir. Samtidig er det uten tvil behov for en revisjon av avtalene mellom kommunen og privatpraktiserende fysioterapeuter, slik at de lokale avtalene er i samsvar med gjeldene rammeavtale. Kommunefysioterapeutens kompetanse brukes i dag til oppgaver utover kurativ virksomhet som f eks tilknyttet hjelpemidler og i forhold til forebyggende arbeid (Folldal som helsefremmende kommune / FYSAK). Dette er i tråd med sentrale og lokale føringer om at kommunene bør styrke sin interne samhandling mellom tjenestene, og en generell styrking av det forebyggende helsearbeidet. En utfordring i søknaden er at det ikke kun søkes om en justering av driftstilskuddet fra , men at det også søkes om en betydelig økning av tilskuddet fra Etter rådmannens mening bør en vurdering av en økning av driftstilskuddet fra omsøkte 40 % i 2009 til 70 % i 2010 tas i forbindelse med budsjettbehandlingen for Det er i budsjettarbeidet og behandlingen at kommunestyret har anledning til å se tjenestene i sammenheng, og på den måten gi sine føringer om ønsket retning for kommunen framover. Ut fra dette ønsker rådmannen å realitetsbehandle søknaden om en øking av avtalehjemmel fra 30 % til 40 % med virkningstidspunkt i denne saken, og komme tilbake til spørsmålet om en ytterligere økning i budsjettprosessen. Det er som nevnt kommunen selv som fatter vedtak om tildeling av avtalehjemmel. Ved tildelingen skal det legges vekt på saklige kriterier som faglig kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, evne til å drive privat praksis mv. Tildeling av avtalehjemmel er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Fysioterapeut Kia Randen ved Snøhetta fysioterapi søker om 40 % avtalehjemmel fra til , og hun søker om 70 % avtalehjemmel fra Søker er spesialist i psykosomatisk og psykiatrisk fysioterapi. Hun har drevet Snøhetta fysioterapi i en årrekke og hun har per i dag en avtalehjemmel på 30 % fra Folldal kommune. Det er kommunehelsetjenesteloven kap 4 som regulerer forholdet rundt privat virksomhet som en del av helsetjenesten i kommunen. Det er utarbeidet en sentral rammeavtale ASA 4313 ( ). Etter kommunehelsetjenesteloven er fysioterapi en helsetjeneste som kommunen skal kunne tilby innbyggerne (jf lovens 1-3). Folldal kommune vurderer det slik at tilbudet om psykomotorisk fysioterapi i kommunen kan bidra til å fremme innbyggernes helse, og tilbudet kan bidra til å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. På den ene siden vil en utvidelse av driftstilskuddet til en privat fysioterapeut økonomisk sett gå på bekostning av andre tilbud i kommunen. På den andre siden viser pasientgrunnlaget og tidligere erfaring at det er behov for tjenesten. Sentrale føringer som gis om sterkere innsats Side 4 av 11

5 på forebyggende helse og samhandling tilsier også økt bruk av ressurser på dette området framover. Det er ikke rimelig å tro at en privat praksis kan drives økonomisk forsvarlig med dagens finansieringsordning dersom praksisomfanget i realiteten er på ca 70 % - 80 % mens driftstilskuddet er på 30 %. Konklusjon: Folldal kommune tilbyr Snøhetta Fysioterapi v/kia Randen en avtalehjemmel på 40 % fra Spørsmålet om ytterligere økt avtalehjemmel fra 2010 behandles i budsjettet for Vilkår for økt avtalehjemmel er at det utarbeides en lokal avtale med utgangspunkt i rammeavtale ASA Vedtak om tildeling av avtalehjemmel er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og det kan påklages innen tre uker etter at søker har mottatt vedtaket. Etter rådmannens syn belyser saken på en grei måte behovet for en oppdatert helseplan i Folldal kommune, der fysioterapitjenesten er en del av planen. Saken belyser også behovet for å revidere eksisterende avtaler med begge de privatpraktiserende fysioterapeutene som mottar driftstilskudd fra kommunen. Rådmannen ønsker at det bygges på dagens gode dialog mellom fysioterapeutene, og at det lages oppdaterte avtaler i samsvar med rammeavtalen ASA 4313 snarlig, - også for den privatpraktiserende fysioterapeuten som ikke har søkt om endring av avtalehjemmelen. Rådmannen legger saken frem for både formannskap og driftsstyret før den går til kommunestyret fordi saken både har en rent helsefaglig side, og fordi saken omhandler et økonomisk spørsmål av mer prinsipiell karakter. Rådmannens innstilling: Formannskapet og driftsstyret anmoder kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Fysioterapeut Kia Randen ved Snøhetta fysioterapi søker om 40 % avtalehjemmel fra til , og hun søker om 70 % avtalehjemmel fra Søker er spesialist i psykosomatisk og psykiatrisk fysioterapi, hun har drevet Snøhetta fysioterapi i en årrekke og hun har per i dag en avtalehjemmel på 30 % fra Folldal kommune. Det er kommunehelsetjenesteloven kap 4 som regulerer forholdet rundt privat virksomhet som en del av helsetjenesten i kommunen. Det er utarbeidet en sentral rammeavtale ASA 4313 ( ). Etter kommunehelsetjenesteloven er fysioterapi en helsetjeneste som kommunen skal kunne tilby innbyggerne (jf lovens 1-3). Folldal kommune vurderer det slik at tilbudet om psykomotorisk fysioterapi i kommunen kan bidra til å fremme innbyggernes helse, og tilbudet kan bidra til å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. På den ene siden vil en utvidelse av driftstilskuddet til en privat fysioterapeut økonomisk sett gå på bekostning av andre tilbud i kommunen. På den andre siden viser pasientgrunnlaget og tidligere erfaring at det er behov for tjenesten. Sentrale føringer som gis om sterkere innsats på forebyggende helse og samhandling tilsier også økt bruk av ressurser på dette området framover. Side 5 av 11

6 Det er ikke rimelig å tro at en privat praksis kan drives økonomisk forsvarlig med dagens finansieringsordning dersom praksisomfanget i realiteten er på ca 70 % - 80 % mens driftstilskuddet er på 30 %. Konklusjon: Folldal kommune tilbyr Snøhetta Fysioterapi v/kia Randen en avtalehjemmel på 40 % fra Spørsmålet om ytterligere økt avtalehjemmel fra 2010 behandles i budsjettet for Vilkår for økt avtalehjemmel er at det utarbeides en lokal avtale med utgangspunkt i rammeavtale ASA Vedtak om tildeling av avtalehjemmel er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og det kan påklages innen tre uker etter at søker har mottatt vedtaket. 2. Rådmannen bes om å initiere arbeidet med en helhetlig helseplan for Folldal kommune. 3. Driftsavtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter gjennomgås og bringes i samsvar med rammeavtale ASA 4313 så snart som mulig. Behandling i Formannskapet : Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Formannskapet anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: 1. Fysioterapeut Kia Randen ved Snøhetta fysioterapi søker om 40 % avtalehjemmel fra til , og hun søker om 70 % avtalehjemmel fra Søker er spesialist i psykosomatisk og psykiatrisk fysioterapi, hun har drevet Snøhetta fysioterapi i en årrekke og hun har per i dag en avtalehjemmel på 30 % fra Folldal kommune. Det er kommunehelsetjenesteloven kap 4 som regulerer forholdet rundt privat virksomhet som en del av helsetjenesten i kommunen. Det er utarbeidet en sentral rammeavtale ASA 4313 ( ). Etter kommunehelsetjenesteloven er fysioterapi en helsetjeneste som kommunen skal kunne tilby innbyggerne (jf lovens 1-3). Folldal kommune vurderer det slik at tilbudet om psykomotorisk fysioterapi i kommunen kan bidra til å fremme innbyggernes helse, og tilbudet kan bidra til å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. På den ene siden vil en utvidelse av driftstilskuddet til en privat fysioterapeut økonomisk sett gå på bekostning av andre tilbud i kommunen. På den andre siden viser pasientgrunnlaget og tidligere erfaring at det er behov for tjenesten. Sentrale føringer som gis om sterkere innsats på forebyggende helse og samhandling tilsier også økt bruk av ressurser på dette området framover. Det er ikke rimelig å tro at en privat praksis kan drives økonomisk forsvarlig med dagens finansieringsordning dersom praksisomfanget i realiteten er på ca 70 % - 80 % mens driftstilskuddet er på 30 %. Side 6 av 11

7 Konklusjon: Folldal kommune tilbyr Snøhetta Fysioterapi v/kia Randen en avtalehjemmel på 40 % fra Spørsmålet om ytterligere økt avtalehjemmel fra 2010 behandles i budsjettet for Vilkår for økt avtalehjemmel er at det utarbeides en lokal avtale med utgangspunkt i rammeavtale ASA Vedtak om tildeling av avtalehjemmel er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og det kan påklages innen tre uker etter at søker har mottatt vedtaket. 2. Rådmannen bes om å initiere arbeidet med en helhetlig helseplan for Folldal kommune. 3. Driftsavtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter gjennomgås og bringes i samsvar med rammeavtale ASA 4313 så snart som mulig. Behandling i Driftsstyret : Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Driftsstyret : Driftsstyret anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: 1. Fysioterapeut Kia Randen ved Snøhetta fysioterapi søker om 40 % avtalehjemmel fra til , og hun søker om 70 % avtalehjemmel fra Søker er spesialist i psykosomatisk og psykiatrisk fysioterapi, hun har drevet Snøhetta fysioterapi i en årrekke og hun har per i dag en avtalehjemmel på 30 % fra Folldal kommune. Det er kommunehelsetjenesteloven kap 4 som regulerer forholdet rundt privat virksomhet som en del av helsetjenesten i kommunen. Det er utarbeidet en sentral rammeavtale ASA 4313 ( ). Etter kommunehelsetjenesteloven er fysioterapi en helsetjeneste som kommunen skal kunne tilby innbyggerne (jf lovens 1-3). Folldal kommune vurderer det slik at tilbudet om psykomotorisk fysioterapi i kommunen kan bidra til å fremme innbyggernes helse, og tilbudet kan bidra til å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. På den ene siden vil en utvidelse av driftstilskuddet til en privat fysioterapeut økonomisk sett gå på bekostning av andre tilbud i kommunen. På den andre siden viser pasientgrunnlaget og tidligere erfaring at det er behov for tjenesten. Sentrale føringer som gis om sterkere innsats på forebyggende helse og samhandling tilsier også økt bruk av ressurser på dette området framover. Det er ikke rimelig å tro at en privat praksis kan drives økonomisk forsvarlig med dagens finansieringsordning dersom praksisomfanget i realiteten er på ca 70 % - 80 % mens driftstilskuddet er på 30 %. Konklusjon: Folldal kommune tilbyr Snøhetta Fysioterapi v/kia Randen en avtalehjemmel på 40 % fra Spørsmålet om ytterligere økt avtalehjemmel fra 2010 behandles i budsjettet for Vilkår for økt avtalehjemmel er at det utarbeides en lokal avtale med utgangspunkt i rammeavtale ASA Side 7 av 11

8 Vedtak om tildeling av avtalehjemmel er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og det kan påklages innen tre uker etter at søker har mottatt vedtaket. 2. Rådmannen bes om å initiere arbeidet med en helhetlig helseplan for Folldal kommune. 3. Driftsavtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter gjennomgås og bringes i samsvar med rammeavtale ASA 4313 så snart som mulig. Side 8 av 11

9 Sak 22/09 Sak 22/09 OM KRAV OM OVERGREPSMOTTAK Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 09/507 Saksbehandler: Brit Kværness Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 22/09 Driftsstyret Melding om vedtak sendes til: Sykehuset innlandet HF, Divisjon Elverum-Hamar, Serviceboks, 2418 ELVERUM Andre dokumenter i saken: VEDRØRENDE VOLDTEKTSMOTTAK I HEDMARK Saksopplysninger: Landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen (jf Kommunehelsetjenesteloven 1-1). Kommunehelsetjenesten må drives forsvarlig (jf Kommunehelsetjenesteloven 6-3, siste ledd), og kommunen skal planlegge, organisere og legge til rette for at kommunen, helsetjenesten og helsepersonell kan oppfylle rettslig bindende krav. Det følger av dette at kommunen blant annet må ha et faglig forsvarlig tilbud til de som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner eller trusler om dette. Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for helsetjenesten i forhold til spørsmål om overgrepsmottak (IS 1457). Veilederen presiserer at kommunen kan organisere sin helsetjeneste på dette området slik den finner det hensiktsmessig innenfor lovgivningens rammer. Kommunene i Hedmark mottok i juni 2009 et brev fra Sykehuset Innlandet ved divisjonsdirektør Øyvind Graadal om saken. Gynekologisk avdeling, Elverum har gjennom flere år hatt etablert voldtektsmottak for kvinner fra kommunene i Hedmark. Avdelingen har opparbeidet seg kompetanse og erfaring med arbeidet. Erfaringstallene fra SI Elverum er at det oppstår rundt 20 tilfeller per år i Hedmark der denne kompetansen etterspørres. Spørsmålet om et døgnåpent tilbud med kompetanse og erfaring i forhold til overgrep er aktuell for alle kommunene i fylket. Rådmannsutvalget i Hedmark behandlet dette som sak på sitt møte den Rådmannsutvalget anbefaler kommunene å fortsette dialogen med SI Elverum om saken, slik at kommunene delegerer ansvaret for denne tjenesten til SI Elverum og at det etableres en samarbeidsavtale mellom kommunene og sykehuset som bygger på helsedirektoratets veileder. Kostnadene for tiltaket må dekkes av kommunene siden oppgaven i utgangspunktet er kommunal, og rådmannsutvalget anmoder kommunene om å støtte en avtale der det fastsettes en pris per innbygger ut fra erfaringstall fra sykehuset. Folldal kommune Møteinnkalling: Driftsstyret Side 9 av 11

10 Sak 22/09 Rådmannens saksvurdering: Med kommunens hovedansvar for å sørge for nødvendige helsetjenester til innbyggerne følger også ansvaret for enkelte tjenester der behovet ikke er stort i den enkelte kommune, men der det likevel er krav om en døgnåpen tjeneste som er faglig forsvarlig. Regjeringen og sosial- og helsedirektoratet har i de senere årene hatt et større fokus på spørsmål rundt håndteringen av pasienter som er utsatt for overgrep eller trusler. Folldal kommune har god legedekning, og teoretisk bør alle deler av helsetjenesten kunne pålegges kommunelegene. Samtidig innebærer akkurat denne tjenesten behov for kompetanse både på det medisinsk faglige og på det rettsmedisinske området. Med et antall hendelser per år på i underkant av 20 personer/pasienter i hele fylket, mener rådmannen at det ikke er hensiktsmessig å opprettholde og videreutvikle slik kompetanse lokalt. Kravet er videre at overgrepsmottaket skal være døgnåpnet, noe som for vår del tilsier at alle legene i regionen som har legevakt må være oppdaterte på de aktuelle fagområdene og de spesielle spørsmålsstillingene for at vi skal kunne tilfredsstille kravene som er gitt. Med en slik modell kan det gå år mellom hver gang en legevaktslege kommer i en situasjon der kompetansen som kreves i et overgrepsmottak er relevant og nødvendig. Samlet sett støtter rådmannen fylkets rådmannsutvalg i deres forslag om å fortsette dialogen med SI Elverum. Dersom kommunene i Hedmark støtter opp om denne modellen vil KS Hedmark/rådmannsutvalget ta på seg en rolle for å utarbeide en felles avtale som kan brukes av kommunene opp mot SI Elverum. Andre steder i landet har de allerede etablert slike samarbeidsavtaler (f eks Helse Nord-Trøndelag og Levanger kommune). Dagens kostnader til mottaket er fra SI Elverum stipulert til ca ,- per tilfelle. Dette tallet bør kvalitetssikres i forbindelse med avtaleinngåelsen. Samtidig er utgiften en kostnad som kommunene må bære, og rådmannen anbefaler at det legges inn en kostnad per innbygger på mellom 5 og 6 kroner i budsjettet for 2010 til dette tiltaket. Rådmannens innstilling: Rådmannen anmoder driftsstyret om å fatte følgende vedtak: 1. Folldal kommune slutter seg i utgangspunktet til intensjonen om at oppgaven med å sørge for et overgrepsmottak i tråd med veileder IS 1457 delegeres til SI Elverum. 2. Det utarbeides en avtale mellom Folldal kommune og SI Elverum. Folldal kommune vil ta utgangspunkt i forslaget til felles avtale for kommunene i Hedmark som utarbeides i dialog mellom KS/rådmannsutvalget og SI Elverum. 3. En foreløpig, stipulert kostnad tas inn i budsjettet for Behandling i Driftsstyret : Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Side 10 av 11

11 Sak 22/09 Vedtak i Driftsstyret : 1. Folldal kommune slutter seg i utgangspunktet til intensjonen om at oppgaven med å sørge for et overgrepsmottak i tråd med veileder IS 1457 delegeres til SI Elverum. 2. Det utarbeides en avtale mellom Folldal kommune og SI Elverum. Folldal kommune vil ta utgangspunkt i forslaget til felles avtale for kommunene i Hedmark som utarbeides i dialog mellom KS/rådmannsutvalget og SI Elverum. 3. En foreløpig, stipulert kostnad tas inn i budsjettet for Side 11 av 11

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. enhetsleder service- og kultur

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. enhetsleder service- og kultur FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 13.10.2009 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/700 SØKNAD OM UTVIDET AVTALEHJEMMEL - FYSIOTERAPITJENESTE

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tid: kl 19.00

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tid: kl 19.00 FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 22.10.2009 Tid: kl 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Før behandling av sakene vil flyktningkonsulent Maren Ensby Teslo snakke om erfaringer med

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 22.10.2009 Tid: kl 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET Før behandling av sakene vil flyktningskonsulent Maren Ensby Teslo snakke om

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Orientering fra oppvekstenheten før sakene behandles: - Folldal skole orienterer om elev- foreldre-

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, ANNE BERIT WANG,

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, Anne Berit Wang, orientere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte. Onsdag den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte. Onsdag den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte Onsdag den 18.01.2017 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4807-1 Arkiv: G27 Saksbehandler: Ingunn Torbergsen Sakstittel: OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådet for

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FORMANNSKAPET

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FORMANNSKAPET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl 10.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/09 09/823 BUDSJETTJUSTERING 2-2009 39/09 08/191

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 0900 Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 26.02.2009 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET

SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 08.10.2009 Tid: kl 10.00 SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKLISTE 38/09 09/823 BUDSJETTJUSTERING 2-2009 39/09 08/191

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 10.11.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER MED VEDTAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 46/11 11/610 FELLES NØDALARMERINGSSENTRAL I HEDMARK

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 08.09.2011 Tid: kl. 10.00 SAKSPAPIRER MED VEDTAK FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/11 11/589 SAKSFREMLEGG - SØKNAD OM TILSKUDD

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 06.09.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER MED VEDTAK DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/11 11/641 HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT TIL

Detaljer

SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE

SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 08.09.2011 Tid: kl. 10.00 SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/11 11/589 SAKSFREMLEGG - SØKNAD OM TILSKUDD TIL

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009 ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker 14.30 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/53 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 23.11.2017 Tid: Rett etter møtet i administrasjonsutvalget TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 96/17 15/694

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. Enhetsleder service- og kultur

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. Enhetsleder service- og kultur FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 25.01.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/60 FOLKEHELSEARBEID I FOLLDAL 2011 2/11 10/890

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Driftsavtaler fysioterapi lokalisert til Leklemsåsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2008/5616 - /G27 Saksordfører:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE SØKNAD OM TILSKUDD I FORBINDELSE MED 850- ÅRSJUBILEET FOR HAMAR BISPEDØMME

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE SØKNAD OM TILSKUDD I FORBINDELSE MED 850- ÅRSJUBILEET FOR HAMAR BISPEDØMME FOLLDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 30.01.03 Tid: Rett etter administrasjonsutvalgsmøtet SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 02/00782 SØKNAD OM

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 03.03.2016 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/16 16/63 ÅRSMELDING 2015 FRA KONTROLLUTVALGET

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 09.06.2015 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/268 NYE VEGNAVN I FOLLDAL KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 03.03.2016 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Det gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretime før kommunestyremøte settes. Informasjon

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 25.01.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/60 FOLKEHELSEARBEID I FOLLDAL 2011

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.12.2017 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. enhetsleder service- og kultur

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. enhetsleder service- og kultur FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 06.09.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/11 11/641 HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT TIL NY

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Før behandling av sakene: Oppvekstleder Vidar Birk informerer om flere større saker

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET. Etter behandlingen av de ordinære møtesakene avholder driftsstyret arbeidsmøte vedrørende vegadresser i Folldal kommune.

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET. Etter behandlingen av de ordinære møtesakene avholder driftsstyret arbeidsmøte vedrørende vegadresser i Folldal kommune. FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 29.04.2013 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Etter behandlingen av de ordinære møtesakene avholder driftsstyret arbeidsmøte vedrørende vegadresser

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Gruvekroa Møtedato: 06.11.2014 Tid: kl. 08.30 SAKSPAPIRER MED VEDTAK FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/14 14/664 ETTERGIVELSE AV LÅN FRA NÆRINGSFONDET - NORGES

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET SAKLISTE

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET SAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2008 Tid: kl. 18.00 Info fra PPT kl. 18.30 Vedtaksmøte OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 89/08 VALG AV LEVERANDØR

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 31.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/11 11/245 SØKNAD OM ØKONOMISK STØNAD TIL ORDBOK

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.03.2010 Tid: 19.00 22.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ORIENTERINGER: - PRESENTASJON AV LANDSKAPSANALYSE FOR OMRÅDEPLAN SKURLAGET-PLASSEN V/FESTE

Detaljer

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2016 Tid: 08:00-09:00 MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/16 16/1401 REVISJON AV TILSETTINGSREGLMENTET

Detaljer

Juni 29. Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

Juni 29. Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester Juni 29 HØRINGSSVAR 2017 Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester Privatpraktisere Fysioterapeuters Forbund takker for anledningen til å fremme synspunkter på Helse- og

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.2011 Tid: Kl. 18.00 Informasjon om notat: Bystatus for Tynset prosess for etablering av en omdømmestrategi. Diskusjonsgrunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 33/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 33/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 14.06.2012 058/12 AAN Kommunestyret 28.06.2012 096/12 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av saken,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Driftsavtaler fysioterapi lokalisert til Leklemsåsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2008/5616 - /G27 Saksordfører:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Frankmotunet Møtedato: 04.06.2009 Tid: kl 10.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 31/09 07/1129 BENYTTELSE AV MIDLER TIL FOREBYGGENDE OG

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

Fosnes Partsammensatt utvalg

Fosnes Partsammensatt utvalg Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteinnkalling Utvalg: Fosnes Partsammensatt utvalg Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 16.09.2015 Tidspunkt: 11:30 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Tid: Kl. ca TILLEGGSAKLISTE 0122/05 05/02045 AVTALE OM PRIVAT LEGEPRAKSIS I SIREVÅG

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Tid: Kl. ca TILLEGGSAKLISTE 0122/05 05/02045 AVTALE OM PRIVAT LEGEPRAKSIS I SIREVÅG HÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hå rådhus : 29.11.2005 Tid: Kl. ca.09.30 TILLEGGSAKLISTE Utvalsak Arkivsaksnr. Tittel 0122/05 05/02045 AVTALE OM PRIVAT LEGEPRAKSIS I SIREVÅG 0123/05 05/02226

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Møtested: Fagertun skole (merk!) Møtedato: 01.09.2009 Tid: kl.10:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 18/09 PANDEMIPLAN 2009 19/09 ENDRING AV VEDTEKTER FOR RENDALEN

Detaljer

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE 37/11 11/752 VALG AV FORMANNSKAPET FOR PERIODEN

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE 37/11 11/752 VALG AV FORMANNSKAPET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 06.10.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 36/11 11/747 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 05.05.2009 Tid: kl 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/09 09/228 SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2009/2010

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2010 Tid: Kl. 10.45 SAKLISTE Saksnr. Tittel 16/10 VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 TYNSET, den 26.11.2010 Aud Irene

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 5/11 11/35 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 5/11 11/35 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/11 11/35 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FAST UTVALG

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET

SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.01.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 09/902 DELING AV GRUNNEIENDOM BAKKMOEN GNR/BNR

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 18.03.2015 Tid: kl. 19.30 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/15 15/149 KOMMUNALT VILTFOND 2015 13/15

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle om dette til styrets leder, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle om dette til styrets leder, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING STYRET FOR RENDALEN KOMMUNESKOGER KF Møtested: Rendalen kommunehus - Møterom I Møtedato: 06.02.2012 Tid: 09:00 14:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 1/12 VURDERING AV VIDERE DRIFT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tid: kl Tittel

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tid: kl Tittel FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 28.09.2012 Tid: kl. 13.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/12 12/812 KOMMUNENS UTTALELSE ETTER FJELLOVA 23 FJERDE

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: etter FUP til kl. 14.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Fra kl. 08.30 er det orientering om følgende saker: Sølnkletten v/astrid A. haug

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skaslien Gjestgiveri OBS! Merk sted! Dato: Tirsdag 24.01.2012 Tidspunkt: Kl. 18.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR. 7/223 TIL GNR./BNR. 7/687

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR. 7/223 TIL GNR./BNR. 7/687 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 0930 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR.

Detaljer

ADMINISTRASJONSUTVALGET

ADMINISTRASJONSUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2010 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/10 REDUKSJON I BRUK AV UØNSKET DELTID 3/10 LØNNSPOLITISKE

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2013/3367-36300/2013 Saksbehandler: Andrea Brøvig Dato: 11.11.2013 Saksframlegg Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 65/13

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 23.02.2010 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Informasjon fra skolen v/rektor av nasjonale prover/resultater. Informasjon ved Arild

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

TOLGAKOMMUNE MØTEINNICALLING

TOLGAKOMMUNE MØTEINNICALLING TOLGAKOMMUNE MØTEINNICALLING Møtested: Øversjødalen samfunnshus Møtedato: 25.04.2013 Tid: kl. 19.30 KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 32/13 Tittel OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE I FORBINDELSE MED HØRINGSUTTALELSEN

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2007 Tid: kl 20.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2007 - GODKJENNING 75/07

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte:

Administrasjonsutvalgets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.06.2007

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 18.10.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 09.04.2015 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET Før behandlingen av de ordinære møtesakene vil det bli en orientering om velferdsteknologi

Detaljer

Formannskapet. Innkalles med dette til møte 18.01.2010 kl. 10.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE 3

Formannskapet. Innkalles med dette til møte 18.01.2010 kl. 10.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE 3 Formannskapet Innkalles med dette til møte 18.01.2010 kl. 10.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE 3 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/10 09/2853 SØKNAD OM UTVIDELSE AV AVTALEHJEMLER FOR FYSIOTERAPEUTER/MANUELLTERAPEUTER

Detaljer

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 25.10.2012 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET Før behandlingen av de ordinære møtesakene vil det bli følgende orienteringer: - NAV

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.11.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER OPPMØTE VED KOMMUNEHUSET KL. 09.00, FOR BEFARING TIL EIENDOMMEN GULLØIEN. BEFARINGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Gruvekroa Møtedato: Torsdag 06.11.2014 Tid: kl 08.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Formannskapet møter kl 08.30 for behandling av sak 55/14. Kl 09.00 12.00 blir det arbeidsmøte

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.10.2017 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 13.11.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møtested: Rendalen kommunehus (kommunestyresalen/sølen) Møtedato: Tid: 19.00

Møtested: Rendalen kommunehus (kommunestyresalen/sølen) Møtedato: Tid: 19.00 Innholdsfortegnelse SAKSLISTE FOR MØTE I KOMMUNESTYRET 15.02.2018 PS 6/18 FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGN TJENESTER FORSKRIFT OM RETT

Detaljer

Orientere om og drøfte behov for driftstilpasninger 2015 og senere år

Orientere om og drøfte behov for driftstilpasninger 2015 og senere år HITRA KOMMUNE Fillan den: 02.03.2015 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 19.01.2016 Tid: kl. 14:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE 6/14 14/866 FORNYET AVTALE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV IA- AVTALEN

MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE 6/14 14/866 FORNYET AVTALE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV IA- AVTALEN ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.10.2014 Tid: 0900-1030 MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/14 14/380 OPPSUMMERING ETTER VERNERUNDENE 2014

Detaljer

Saksnr Innhold PS 2/11 Søknad til Arbeids og velferdsdirektoratet - "ufrivillig deltid " PS 3/11 Prosjektsøknad - "Saman om ein betre kommune"

Saksnr Innhold PS 2/11 Søknad til Arbeids og velferdsdirektoratet - ufrivillig deltid  PS 3/11 Prosjektsøknad - Saman om ein betre kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 07.09.2011 Tid: 13:00 (Før formannskapets møte) Faste medlemmer er med

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 45/09 09/854 VEGADRESSERINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 45/09 09/854 VEGADRESSERINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/09 09/836 JUSTERING AV FESTEAVGIFT VED KIRKEGÅRDENE

Detaljer

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.10.2011 Tid: Kl. 19.00 Felles bespisning med gammelt kommunestyre i kulturhuskafeen. Kl. 20.00 Konstituerende møte

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 11/11 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 23.11.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING SAKLISTE TYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING SAKLISTE TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 06.10.2015 Tid: Kl. 19.00 Felles middag gammelt og nytt kommunestyre Kulturkafeen Kl. 20.00 Vedtaksmøte SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 14.10.2014 kl. etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

KLAGE PÅ KOMMUNENS VEDTAK OM DISPENSASJON FOR Å BEBYGGE EIENDOMMEN GNR/BNR 16/59 I HØSTDALEN

KLAGE PÅ KOMMUNENS VEDTAK OM DISPENSASJON FOR Å BEBYGGE EIENDOMMEN GNR/BNR 16/59 I HØSTDALEN ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2017 Tid: 08:15-09:00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/17 16/1334 KLAGE PÅ KOMMUNENS VEDTAK OM DISPENSASJON

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.08.2012 Tid: 16:30 Slutt: 20.00

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.08.2012 Tid: 16:30 Slutt: 20.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.08.2012 Tid: 16:30 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Geir Stavik-Karlsen,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Arkivsaksnr.: 09/1726-16 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.08.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN

Detaljer