Innkomne resolusjoner til fylkesårsmøtet 2015, med komiteens innstilling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkomne resolusjoner til fylkesårsmøtet 2015, med komiteens innstilling."

Transkript

1 SAK 9. Resolusjoner Innkomne resolusjoner til fylkesårsmøtet 2015, med komiteens innstilling. Res nr: Tittel Fra 1 Nei til salg av naturressurser i Norge Resolusjonskomiteen 2 Nei til salg av naturressurser i Norge Trondheim Senterparti 3 Nei til byfylke Trondheim Senterparti 4 Bevar og styrk høyskolene Trondheim Senterparti 5 Bru over Trondheimsfjorden Senterpartilaga på Fosen 6 Styrke Rørosregionens samferdselstilbud til Østlandet Holtålen Senterparti 7 Rassikring og veistandard. Resolusjonskomiteen 8 Rassikring Senterpartilaga på Fosen 9 Satsing på sikring av ras og skredutsatte vei og banestrekninger. Holtålen Senterparti 10 Fv 710 mellom Orkanger og Valset må utbedres Agdenes Senterparti 11 Praktiske estetiske fag i skolen Trondheim Senterparti 12 Søndagsåpne butikker Trondheim Senterparti 13 Ørn tar bufe et økende problem Senterpartilaga på Fosen 14 Nærskole Senterungdommen 15 Tanker rundt lokalsamfunnene våre økonomi og tjenesteproduksjon. Holtålen Senterparti 16 Naturskadefondet Holtålen Senterparti 17 Utvikling av mineralressurser Holtålen Senterparti 19 Kommunereform Holtålen Senterparti 20 Utvikle Trøndelag som reiselivsdestinasjon også for barn og unge Holtålen Senterparti Styrking og videreutvikling av turisme/reiselivsopplevelser i forbindelse med lokalmatsatsing. 22 Mer likestilling innen helsevesenet, vekk med uønsket deltid Agdenes Senterparti 23 Jordfond Resolusjonskomiteen 1

2 Nei til salg av naturressurser i Norge (med nedkortings- /endringsforslag fra komiteen) Dagens Høyre/Fremskrittspartiregjering har høye ambisjoner om at staten skal selge seg ned i mange selskaper og foretak. I denne tenkningen inngår blant annet naturressurser i form av skogeiendommer og fiskeressurser. Statskog er forvaltningsorganet for statens skogseiendommer, og har tinglyst eierskap til vel en femtedel av fastlands-norge. En privatisering vil føre til en reduksjon i allmennhetens tilgang til friluft, jakt og fiske. Dagens kunnskapsbaserte forvaltning av eiendommene reduseres, og felleskapets tilgang til naturressurser som bioenergi og vannkraft blir utradert. Likeledes mulighetene for utvinning av mineralforekomster. Vi mener regjeringen ved sitt forslag i Tveteråsutvalget (NOU 2014: 16) om kjøp og salg av konsesjoner og kvoter på fiskeressursene mellom private aktører er å privatisere fellesskapets ressurser. Det er ikke lov å overføre en tillatelse til en annen person eller selskap, noe vi mener fremdeles må gjelde. Staten, som fellesskapets eier, skal ha styringen på konsesjoner og kvoter. Naturressursene er hele folkets arv, som skal forvaltes til det beste for befolkningen. Sør- Trøndelag Senterparti ser på den foreslåtte privatiseringen som et ran av fellesskapets ressurser, og må derfor stoppes. 2. Nei til salg av naturressurser i Norge Dagens Høyre/Fremskrittspartiregjering har høye ambisjoner om at staten skal selge seg ned i mange selskaper og foretak. Regjeringen styres av en ideologi som har som en retningslinje at markedet og kapitalen skal få styre de sidene ved samfunnet som omhandler næring, eiendom og kapitale. I denne tenkningen inngår også våre naturressurser. Så langt vil regjeringen ikke selge seg ned i Statoil, men andre naturressurser er nå i fare for å selges ut. Sør-Trøndelag Senterparti mener dette er en feil ideologi. Natur ressursene er hele folkets arv, som skal forvaltes til det beste for befolkningen. Det som nå står på spill er skogseiendommer og fiskeressursene. Statskog er forvaltningsorganet for statens skogseiendommer og har tinglyst eierskap til vel en femtedel av fastlands-norge. Mye av dette består av skog og regjeringen vil privatisere dette. En privatisering vil føre til en reduksjon i allmennhetens tilgang til friluft, jakt og fiske. Dagens kunnskapsbaserte forvaltning av eiendommene reduseres og felleskapets tilgang til 2

3 naturressurser som bioenergi, vannkraft og vannkraft blir utradert. Likeledes mulighetene for utvinning av forekomster av mineraler. Lokale bønder kan også få verdifulle tilleggsarealer fra Statskog. Sør-Trøndelag Senterparti mener vi må beholde denne delen som statlig eid skog og utmark og ser eiendomsrett både som en strategisk ressurs og som en felles verdi. Vi mener staten må opprettholde sin eierandel i Stat Skog og ikke selge ut til private investorer. Vi mener regjeringen ved sitt forslag i Tveteråsutvalget ( NOU 2014: 16)) om kjøp og salg av konsesjoner og kvoter på fiskeressursene mellom private aktører, er å privatisere fellesskapets ressurser. Det er ikke lov å overføre en tillatelse til en annen person eller selskap. Dette mener vi fremdeles må gjelde. Forslaget om privatisering vil bidra til å utradere kystflåten og små kystsamfunn. Staten, som fellesskapets eier, skal ha styringen på konsesjoner og kvoter. Dette er fellesskapets verdier, ressurser som tilkommer oss gratis og som er i fellesskapets eie, kan ikke regjeringen selge ut. Sør-Trøndelag Senterparti ser på dette som et ran av fellesskapets ressurser og det må stoppes Resolusjonskomiteens innstilling: Avvises da den sees ivaretatt i resolusjon nr.1 3. Nei til byfylke Som en konsekvens av at regjeringen og stortingsflertallet ønsket en kommunestrukturreform har diskusjon rundt storbyenes utvikling kommet, og svaret til flere har vært at storbykommunene må få flere oppgaver, og å bli tilnærmet lik Oslo i oppgavestruktur. Resultatet blir da at de største byene i Norge blir byfylker. Senterpartiet i Sør Trøndelag sier klart nei til en slik utvikling. De største byene i landet er mer enn bare seg selv, og i en utvikling av kan man ikke bare tenke på hva de største byene kan gjøre av oppgaver men hva som er best for hele regionen sin utvikling. Byene er like avhengige av sitt omland som omlandet er av byene, og gjennom en ensidig fokusering på hva de største byene trenger rokker vi ved dette forholdet. Senterpartiet i Sør Trøndelag mener sterkere regioner med flere statlige oppgaver, ikke et nytt nivå av byfylker og restfylker er veien å gå. Senterpartiet i Sør Trøndelag sier et klart nei til utvikling av byfylker. 3

4 Bevar og styrk høgskolane På oppdrag frå Kunnskapsdepartementet er det sett i gang arbeid for ei mogleg samanslåing av NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Ålesund (HiÅ) og Høgskolen i Narvik (HiN) til den største utdanningsinstitusjonen i landet med over studentar. Dette er ein del av departementet sitt hasteoppdrag kalla SAKS: å fusjonere til store og «robuste» høgare utdanningsinstitusjonar (SAKS=Samarbeid, Arbeidsdeling, Konsentrasjon, Samanslåing). Senterpartiet i Sør-Trøndelag går sterkt i mot den raseringa av høgskolane som no er i ferd med å skje. Senterpartiet er ikkje enig med regjeringa i at kvantitet = kvalitet, og det finst ikkje forskingsmessig grunnlag for å seie at store institusjonar fører til høgare kvalitet i undervisning og forsking. Tvert i mot vil mindre klassar ved høgskolane, med større andel praksis og lab.arbeid enn ved universiteta, medføre betre oppfølging av kvar einskild student, og større sjanse for at studentane trivast og fullfører studiet. Dei årvisse studentundersøkingane syner at universiteta har enormt fråfall i bachelorstudia trass i stor tilgang på høgt kvalifiserte studentar og gode ressursar. Høgskolane har betre gjennomføringsgrad, sjølv med mindre ressursar enn universiteta. Forsking ved Universitetet i Oslo syner at større institusjonar automatisk medfører meir byråkrati. Talet på administrative stillingar aukar raskare enn talet på vitskapelege stillingar, og di større institusjon di større blir misforholdet mellom byråkratar og lærarar/forskarar. Desse resultata blir underbygde m.a. av auken i administrasjonskostnadar etter dei danske universitetsfusjonane i Hovudvinklinga til universiteta er internasjonal konkurranse og spissing av omframt gode forskingsfelt. Senterpartiet meiner det er ein reell fare for at høgskolane sine profesjonsutdanningar vil bli taparane i store undervisningsforetak, med meir akademisering, mindre og billigare praksis samt sentralisering av studiestadene. Utanfor folkevald kontroll blir det enkelt å slakte fagmiljø og å legge ned studiestader jamfør det som skjer i helseføretaka. Tanken bak det desentraliserte høgskolesystemet er at tilgangen til høgre utdanning skal vere lik for alle, uavhengig av bustad. Høgskolane bidreg med verdfulle forskingsbidrag til lokalt næringsliv og gjev tilgang til kvalifisert arbeidskraft over heile landet. Forsking ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus syner at ferdigutdanna studentar i stor grad finn arbeid i den regionen dei har studert, og dette seier mykje om kor viktige dei regionale høgskolane er for lokalt næringsliv og for skular og helsevesen i distrikta. Nettopp difor ser vi 4

5 også at næringsliv og industriklynger kringom i landet er svært skeptiske til denne føreslegne høgskolemassakren. Senterpartiet i Sør-Trøndelag meiner det er viktig å dyrke eigenarten til både høgskolar og universitet. NTNU ser med rette sine utfordringar i eit globalt perspektiv. HIST tek regionalt ansvar, og får jamnleg respons frå næringslivet om at det er lettare å oppnå kontakt og å få til forskings-, utviklings- og innovasjonssamarbeid med HiST enn med NTNU. Med nye nobelprisar i «bagasjen» ligg NTNU no an til å klatre voldsomt på internasjonale rangeringslister. Dersom dei sluker høgskolar med mange og lite publiserande høgskolelektorar så vil dette bidra svært negativt på poengskalaen i desse rankingane over verdas universitet. Senterpartiet i Sør-Trøndelag ber Stortinget om å vektlegge eigenarten til respektive høgskolar og universitet og å styrke høgskolane. Dersom høgskolane får større ansvar for bachelorutdanningane og for å bidra til regionalt arbeidsliv, vil studentar og næringsliv over heile landet få betre vilkår både fagleg og økonomisk, og studentane vil oppleve tilhøyrigheit og lukkast i større grad med studia sine. Universiteta vil, med hovudsatsing på master, ph.d. og internasjonalt omframt god forsking, få høve til å reindyrke sin profil og lykkast betre i konkurransen internasjonalt. 5. Bru over Trondheimsfjorden En bruforbindelse mellom Trondheim og Fosen vil ha store positive ringvirkninger for næringsliv og bosetting på begge sider av fjorden. Den vil gi muligheter for plass til nye innbyggere sentralt i regionen. Bare 20 minutter fra Trondheim sentrum kan det utvikles bærekraftige samfunn med egne skole-, helse-, arbeidsplasser- og fritidstilbud har arkitekt Neil Alperstein som jobber med byutviklingspotensialet med en framtidig bru over Trondheimsfjorden. Bru over Trondheimsfjorden vil være ledd i løsning som kan redusere kjøretid med bil og buss ned mot dette nivået. Praktisk og miljømessig vil det gi bedre løsninger, for både pendlere og varetransport. Ei bru vil gi spart reisetid, sparte ferge og hurtigbåtkostnader, mindre utslipp til luft på grunn av mindre drivstoff-forbruk, en reduksjon på %, selv om trafikken vil øke. Ei bru vil gi oss tilgjengelighet hele døgnet, det vil bety tilflytting, økt næringsvirksomhet og økt verdi på eiendommer. Det vil gi vekst og optimisme på Fosen. 5

6 Det ar utredet mulighet for ferjefri fjordkryssing og har foreslått en kombinert flytebru og skråstagsbru mellom Flakk og Rørvik. Brua vil bli 6,7 km lang, med verdens lengste flytebru på 5,3 km. Brua får et hovedspenn på 700 m. Seilløpet under kan få en fri høyde på 90 meter. Brua over Trondheimsfjorden må arbeides inn i planene som en del av E39 som kan gi Fosen en fergefri kyststamvei. Den nasjonale kampflybasen på Fosen, næringslivet og befolkningen trenger ny trafikkløsning med en fergefri forbindelse. Varetransport, pendling og reiser må i framtida kunne gå over en i en døgnåpen fjordkryssing. Senterpartiet i Sør-Trøndelag mener at ei bru over Trondheimsfjorden er positivt for framtidas utvikling i Trøndelag og vil arbeide for at Prosjektet Bru over Trondheimsfjorden kommer med i Nasjonal Transportplan i Styrke Rørosregionens samferdselstilbud til Østlandet FOT-ruten (anbudsruten) med fly Røros- Oslo har hatt en svært positiv passasjerutvikling med Rød-grønn regjering. For å styrke Rørosregionen er det viktig med god og rask samferdsel til Østlandsområdet. Å styrke flyruten Røros Oslo med et tredje anløp på ukedager med minimum 30-seters fly vil styrke næringslivet og gi reiselivet i området større muligheter. Senterpartiet ønsker 3 daglig avganger med minimum 30-seters fly Røros Oslo. 7. Rassikring og veistandard Senterpartiet i Sør Trøndelag krever større bevilgninger til rassikring av vei og jernbanestrekninger i Sør Trøndelag. Veien er dessuten mange plasser så dårlig og smal at det ikke er mulig å møtes for to store kjøretøy. Det viktigste er at folk kan reise trygt, spesielt for de som må kjøre på rasutsatte og smale veier daglig til barnehage, skole og arbeid med fare for helse og tap av menneskeliv. Trygge veier er god samfunnsøkonomi da det hindrer ulykker og stengte veier med ekstra kostnader for folk og næringsliv. Dårlig veistandard kan også hindre bolyst og tilflytning, og dermed bidra til økt sentralisering Senterpartiet i Sør Trøndelag krever større bevilgninger til rassikring på vei og jernbane samt bedre veistandard på smale veier med mye tungtransport. 6

7 Rassikring Senterpartiet i Sør-Trøndelag krever større bevilgninger til rassikring av farlige vegstrekninger i Sør-Trøndelag/ Region Midt. Det viktigste er at folk kan reise trygt, spesielt for de som må kjøre på rasutsatte veger daglig til barnehage, skole og arbeid - med fare for helse og tap av menneskeliv. Rassikker vei er også god samfunnsøkonomi - trygg vei hindrer ulykker, og stengte veier med ekstra kostnader for folk og næringsliv. For at dette skal være mulig må det bevilges mer penger til planlegging og gjennomføring av rassikringsprosjekt. Rasfarlige veier kan også hindre bolyst og tilflytning, og dermed bidra til økt sentralisering! Senterpartiet i Sør-Trøndelag krever at bevilgningene til rassikring må økes nå! Resolusjonskomiteens innstilling: Avvises, da den sees ivaretatt i resolusjon nr Satsing på sikring av ras og skredutsatte vei- og banestrekninger. Resolusjonskomiteens innstilling: Avvises, da den sees ivaretatt i resolusjon nr FV 710 mellom Orkanger og Valset må utbedres Denne veien er eneste aktuelle landforbindelse mellom Orkdal og Ørland kommuner, og hoveddelen av strekningen går gjennom Agdenes kommune. I dag er det svært mye tungtransport langs veien, og i framtida vil det sannsynligvis bli enda mer. Vi tenker her på transportutfordringer knyttet til bygging av ny kampflybase på Ørlandet. I dag er veien så smal, at det mange steder ikke er mulig å møtes for to store kjøretøy. Veibanen er dessuten så nedslitt at profilen neppe oppfyller noen standard. Hver dag oppstår det farlige situasjoner i forbindelse med transport langs FV 710. Det bør settes av midler til å rette ut veien både horisontalt og vertikalt, og bredden bør tilpasses trafikken. Resolusjonskomiteens innstilling: Avvises, da den sees ivaretatt i resolusjon nr Styrk de praktisk estetiske fagene i skolen Helt siden Norge opplevde det såkalte Pisa sjokket i 2000 har fokuset på basisfagene, matematikk, norsk, engelsk og IKT bare økt. I tillegg har realfagene og deres betydning blitt styrket, og troen på at disse fagene er svaret på norsk skoles utfordringer er sterk. Selv om fokuset er og fortsatt skal være fra regjeringens side på disse fagene viser internasjonal 7

8 forskning at det er gjennom større fokus på praktisk estetiske fag at resultatene kommer. Elever som tilegner seg kunnskap gjennom praktisk estetiske fag som musikk, sang, dans, drama eller visuell kunst gjør det bedre på de tradisjonelle testene som nasjonale prøver og PISA i matematikk og realfag. Ved å satse på praktisk estetiske fag blir også skolehverdagen mer variert og undervisningen i teoritunge fag kan bli bedre for elevene. Senterpartiet i Sør Trøndelag tar denne forskningen og de erfaringene på alvor og ønsker å styrke de praktisk estetiske fagenes stilling i skolen, på alle nivå. 12. Søndagsåpne butikker Et stort flertall i befolkningen sier nei til at butikkene kan være søndagsåpne hele året. Argumentene for søndagsåpne butikker er ønsket om økt tilgjengelighet på handelsvarer. Siden Brustadbua ble etablert i 1997 så har handlemønsteret endret seg dramatisk. 89% over 18 år handler på nett. Ca 6 prosent av all varehandel gjøres i nettbutikker, og 80% av netthandelen foregår i norskeide nettbutikker. Vi kan forvente at netthandelen vil øke mye i tiden fremover. Tradisjonelle butikker møter hard konkurranse fra nettbutikker, som kan drive langt mer kostnadseffektivt enn de vanlige butikkene. Å holde søndagsåpent vil medføre store personalkostnader for butikkene, og ytterligere forverre forretningenes konkurransekraft. Dette vil i sin tur medføre oppsigelser og konkurser. Det er å forvente at dette vil ramme mindre forretninger og forretninger i distriktene hardest. Senterpartiet i Sør Trøndelag mener at en fortsatt argumentasjon mot Brustadbuas utilstrekkeligheter er uhensiktsmessig i Man bør i langt større grad se hen til tiltak som kan minske forbruket i stedet for å øke det. Å ha helligdagsfred er et gode for arbeidstakere og familier som Senterpartiet ønsker å holde fast på. Søndagsåpne butikker vil påvirke vår samfunnsstruktur i stor grad. Vi mener det er uheldig at markedet alene skal få fullmakt til å endre en samfunnsstruktur som et bredt flertall i befolkningen vil bevare. Vi ønsker ikke et 24/7 samfunn. Senterpartiet i Sør Trøndelag sier derfor nei til søndagsåpne butikker 13. Ørn tar bufe et økende problem Ørn er en stor skadegjører på bufe. Vi etterlyser forvaltningsplan for ørn på linje med andre rovdyr. Det må komme en registrering av ørnebestanden og en må få klarlagt hvor mange hekkende par vi skal ha. Dette bør samordnes med et forskningsprosjektet i Midt-Norge som 8

9 pågår angående tap av bufe til ørn. 14. Nærskoler Sør-Trøndelag Senterungdom vil arbeide for at kommunene i Sør-Trøndelag skal ha muliheten til å ivareta den skolestrukturen se ser på som optimal. Kommunene vet best selv hvordan situasjonen er og vil være i best stand til å ta avgjørelser omkring skolesturkturen. Samtidig vil Sør-Trøndelag senterungdom understreke at det er svært viktig at kommunen tar hensyn til lokalsamfunnet der skolen mange plasser er veldig viktig for innbyggernes velferd. Skolen er og bør være en viktig aktør i de sørtrønderske lokalsamfunn. Vi vil ivareta nærskoler der faglige og trivselsmessige forhold er tilfredsstillende. Sør-Trøndelag Senterungdom vil: - At kommunene sikres midler til å drive skole på en god måte. - Opprettholde nærskolen for å ta vare på levende lokalsamfunn. 15. Tanker rundt lokalsamfunnene våre økonomi og tjenesteproduksjon. De fleste Senterpartister uttrykker bekymring for viljen til å prioritere en god kommuneøkonomi. Omvendt Robin Hood med ny regjering - både på det personlige og kommunale plan men det er vel de de har gått til valg på? Senterpartiet at regjeringen og stortingsflertallet bidrar til rammer som gjør det mulig å levere gode tjenester i rimelig nærhet til folks bosted uavhengig av om stedet heter Bærum, Grorud, Holtålen eller Lesja. Sulteforing av kommunene blir det ikke konstruktive prosesser av! Senterpartiet brenner for levelige rammer for kommunene, det sikrer i større grad et godt tjenestetilbud også i fremtiden. Det er i kommunene velferden skapes. 16. Naturskadefondet Med villere og våtere vær er det naturlig å interessere seg for ordninger som betyr lite for samfunnet, men mye for enkeltpersoner som rammes av ras, flom, brann eller andre utfordringer. 9

10 Naturskadefondets saksbehandlingstid bør reduseres, egenandelssatser reduseres og driftsenheter i landbruket ses på som en enhet for å dempe de negative konsekvensene av mer ekstremvær for enkeltmennesker. 17. Utvikling av mineralressurser Sammenlignet med nabolandene Sverige og Finland er Norge et «u-land» på mineralfeltet. La oss lære av egne erfaringer i petroleumsnæringen. Utvikling av mineralressursene våre er en stor mulighet for verdiskapning, kompetansebygging og sysselsetting i Norge. Vi ønsker et statlig hel- eller deleid lete- og utvinningsselskap på mineralsiden, som skal satse på utvikling av metallressursene til beste for fellesskapet etter modell av petroleumsnæringen. 18. Kommunereform Strukturendringer i kommunene må baseres på frivillighet og folkeavstemming. Geografi, store avstander og befolkningsstruktur må hensyntas. Bevar lokaldemokratiet, innbyggernes nærhet til viktige beslutninger og det brede folkestyret. Det forutsettes god tilgang på og kvalitativt gode tjenester over hele landet. 19. Utvikle Trøndelag som reiselivsdestinasjon også for barn og unge Etabler en opplevelsespark sentralt i Trøndelag - som en stor attraksjon for barn og unge, gjerne basert på den rike historietradisjonen knyttet til vikingetiden. Parken bør ligge sentralt i regionen og skape grunnlag for gode opplevelser og næringsaktivitet. Resolusjonskomiteens innstilling: Oversendes til fylkesstyret 20. Styrking og videreutvikling av turisme/reiselivsopplevelser i forbindelse med lokalmatsatsingen. 21. Mer likestilling innen helsevesenet, vekk med uønsket deltid Resolusjonskomiteen innstilling: Avvises, da årsmøtet i 2014 vedtok en likelyden resolusjon fra Trondheim Sp 10

11 Jordfond Alle vet at Senterpartiet har en restriktiv holdning til nedbygging av dyrka jord, men likevel skjer det i stort omfang over hele landet. Det er lite areal som blir nydyrket i dag. Det koster mye og det er lite eller ingenting å få i støtte til slike tiltak. Senterpartiet vil at matjorda skal få et sterkere lovmessig vern, og at jordvern i større grad skal vektlegges i planprosesser og arealplaner. Når dyrkajord likevel blir nedbygd, bør det koste ekstra. Vi foreslår derfor at det opprettes et «jordfond» og at deler av salgssummen overføres til dette fondet. Gardbrukere som ønsker å nydyrke jord skal kunne søke støtte fra dette fondet

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Til Kunnskapsdepartementet Pb 8119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse til Stjernøutvalget: NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Voksenopplæringsforbundet (VOFO) takker for muligheten til

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018 Regional samhandling Statleg leiargruppe Januar 2018 + + Høgskulen på Vestlandet 1. januar 2017 slo Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund seg saman til Høgskulen

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Noen sentrale spørsmål fra regjeringen: Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av andre i regionen? Hvor og hvordan finner og

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei?

Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei? Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei? Vi krever at folkestyret respekteres! Det norske folk har sagt nei til EU-medlemskap i folkeavstemming to ganger, og i over ti år har det vært

Detaljer

Innspill til faglig organisering ved NTNU

Innspill til faglig organisering ved NTNU Arkivsak-dok. 201515797-2 Saksbehandler Mari Grut Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 2015-2019 12.01.2016 Innspill til faglig organisering ved NTNU FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Fylkesutvalget vedtar følgende

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.april 2015, Bodø Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren Fylkesordfører;

Detaljer

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND best i jordvern? Kva er Rogalands overordna strategi for jordvern? Planar om ny E39 Ålgård-Søgne Planar om Bybåndet Sør Planar om Sandnes Øst Planlegg dobbeltspor Sandnes Nærbø Langsiktig grense for landbruk

Detaljer

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Nettverk for regional og kommunal planlegging 2. desember 2014 Alf-Petter Tenfjord, prosjektleder for kommunereformen Folk

Detaljer

Hva vil vi med det regionale Norge?

Hva vil vi med det regionale Norge? Hva vil vi med det regionale Norge? Fagdirektør Hans Henrik Bull Molde 21. november 2013 Disposisjon Regjeringens regionalpolitikk Tilleggsbudsjettet første signaler Infrastruktur og regional utvikling

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon.

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon. Faktablad for Framstegspartiet Fylt ut av Sivert Dette partiet får vanlegvis ca. 14-15 % av stemmene ved stortingsval. [] kommunisme [] sosialisme [] sosialdemokrati [] konservatisme [x] liberalisme bruke

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui TRØNDELAGSUTREDNINGEN HØRINGSSVAR FRA SØR-TRØNDELAG KrF opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen Det politiske organet Ti kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Fortsatt egen kommune (0-alt.) Muligheter og utfordringer 1 : Agenda Hvorfor kommunesammenslåinger? Demografisk utvikling Økonomi Ekspertutvalgets kriterier Nye oppgaver for kommunene Interkommunale løsninger

Detaljer

NOU 2014 : 14 FAGSKOLEN - ET ATTRAKTIVT UTDANNINGSVALG

NOU 2014 : 14 FAGSKOLEN - ET ATTRAKTIVT UTDANNINGSVALG NOU 2014 : 14 FAGSKOLEN - ET ATTRAKTIVT UTDANNINGSVALG HØYRINGSUTTALE FRÅ ROGALAND FYLKESKOMMUNE, VEDTATT AV FYLKESUTVALGET DEN 17-03.2015. 1 INNLEIING Rogaland fylkeskommune (RFK) vil innleiingsvis gi

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eigedomspolitikk Jordvern for meir mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjorda for å mette dagens og komande generasjonar. Behovet for mat er venta

Detaljer

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR Hans-Erik Ringkjøb Ordførar, Voss kommune SLIDE 1 AGENDA Kva er kompetansearbeidsplassar? To framtidsbilder SAIL Port Northern Europe Attraktivitet gjennom kvalitetar

Detaljer

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Rammer: Regjeringssammensetning Samarbeidsavtale Regjeringserklæring Aktuelle tema for friluftslivet

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Alternativ til Orkanger hamn?

Alternativ til Orkanger hamn? Alternativ til Orkanger hamn? Utbygging av regionhamn på Grønøra vil føre til Alvorleg skade på naturverdiar, uansett alternativ Auka trafikk gjennom Orkanger, støy, støv m.m Lite framtidsretta: Verken

Detaljer

10Velstand og velferd

10Velstand og velferd 10Velstand og velferd Norsk økonomi Noreg eit rikt land BNP bruttonasjonalproduktet: Samla verdi av ferdige varer og tenester som blir produserte i eit land gjennom eit år. Målestokk for den økonomiske

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

Grendemøter Nasjonal kommunereform

Grendemøter Nasjonal kommunereform Grendemøter Nasjonal kommunereform Nasjonal kommunestrukturreform Alle kommuner skal delta i en prosess for gjennomgang av kommunestrukturen i Norge, jf. kommuneproposisjon 2015 Regjeringen mål: Gode og

Detaljer

Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015. Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning

Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015. Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015 Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning Det vises til utsendt brev fra Nordland Fylkeskommune av 18. mai

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no?

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Den viktigaste komiteen for lokalpolitikken 2 Kommunalkomiteen Ansvarsområder: Kommuneøkonomi Kommunereformen IKT Innvandringspolitikk

Detaljer

Høringsseminar Regional planstrategi

Høringsseminar Regional planstrategi Høringsseminar Regional planstrategi Hvor går Sør-Trøndelag? Har vi felles strategier? 16. Desember 2012 Karen Espelund Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt

Detaljer

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug 05.01.12 Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt folkevalgt

Detaljer

Kommunereformen oppgaver og retningsvalg for Trondheim kommune. Foto: Geir Hageskal

Kommunereformen oppgaver og retningsvalg for Trondheim kommune. Foto: Geir Hageskal Kommunereformen oppgaver og retningsvalg for Trondheim kommune Foto: Geir Hageskal Februar 2015 Kommunegrenser fra 1964 store oppgaver til kommunenes bare siden 2000 Fastlegeordningen 2001 Introduksjonsprogrammet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Bru over Trondheimsfjorden kunstnerens versjon

Bru over Trondheimsfjorden kunstnerens versjon Bru over Trondheimsfjorden kunstnerens versjon BAKGRUNN Ferja er tilgjengelig 44 ganger per dag Reisetid og venting tar 45 minutter for en strekning på 7,5 km 25 000 innbyggere på Fosen bør bli bedre integrert

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020. Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020. Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020 Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Universitets - og høyskolesektoren i Norge 8 universiteter 8 vitenskapelige høgskoler 2 kunsthøgskoler

Detaljer

Byen som motor i den regionale utviklinga. Nasjonal nettverkssamling for regional planlegging, 06.06.2012, Kjersti Hasselø

Byen som motor i den regionale utviklinga. Nasjonal nettverkssamling for regional planlegging, 06.06.2012, Kjersti Hasselø Byen som motor i den regionale utviklinga Nasjonal nettverkssamling for regional planlegging, 06.06.2012, Kjersti Hasselø Trendar nasjonalt og internasjonalt Globalisering, verda både meir fragmentert

Detaljer

regionalpolitisk verktøy etter forvaltningsreformen og distrikts- og regionalmeldingen Regional nettverkssamling Sandnes, 6.

regionalpolitisk verktøy etter forvaltningsreformen og distrikts- og regionalmeldingen Regional nettverkssamling Sandnes, 6. Regional planlegging l som regionalpolitisk verktøy etter forvaltningsreformen og distrikts- og regionalmeldingen Regional nettverkssamling Sandnes, 6. mai 2009 1 Forvaltningsreformen: mål Forsterket folkestyre

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN TA KAMPEN FOR ET FOR VARMT FELLESSKAPET STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger Rendalen SV Fellesskap og grønt skifte RENDALEN SV SER ETTER MULIGHETER FRAMFOR

Detaljer

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 1 Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 Informasjon og drøfting av prosessen med å organisere «nye NTNU» - Gjøvikregionens forslag til modell. Oversendelse av saksutredning og vedtak : Vedtak: 1.Regionrådet

Detaljer

Kommunereform, veien videre. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform, veien videre. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform, veien videre ET STERKERE LOKALDEMOKRATI 2014: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing, bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem,

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave.

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave. Referat fra Folkemøte 19.01.15 Haltdalen samfunnshus Kl. 19.00 21.15 Antall til stede: ca. 100 stk. inkl. andre politikere. Administrasjon representasjon: rådmann, ass.rådmann Politisk representasjon:

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle i reformen Oppdragsbrev av 3. juli 2014 fra KMD: «Alle kommuner har fått et utredningsansvar» «Det er et mål å sørge for gode og lokalt

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

5. februar201611:44 PostmottakSTFK;PostmottakNord-TrøndelagFylkeskommune TRØNDELAGSUTREDNING, høyringsvar

5. februar201611:44 PostmottakSTFK;PostmottakNord-TrøndelagFylkeskommune TRØNDELAGSUTREDNING, høyringsvar Fra: Sendt: Til: Emne: Vedlegg: RigmorBjerche 5. februar201611:44 PostmottakSTFK;PostmottakNord-TrøndelagFylkeskommune TRØNDELAGSUTREDNING, høyringsvar SLSørTrøndelagHØYRINGSUTTALE

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Resultat fra folkemøte 8. april 2015

Resultat fra folkemøte 8. april 2015 Resultat fra folkemøte 8. april 2015 Regionkommune Sunnmøre Styrker: Sterk region God tilgang på fagfolk/sterkare fagmiljø Gode utdanningsinstitusjonar Betre kvalitet og meir likeerdige tenester Profesjonell

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 3. utkast 16.02.2016 LIV HUSBY UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. Bakgrunn Stortinget har

Detaljer

Folkemøte kommunereform

Folkemøte kommunereform Folkemøte kommunereform. 23.10.2014 Bakgrunn Kommunereformen ble behandlet i Stortinget 18. juni (Kommuneproposisjonen 2015, Innst. 300S 2013 2014) Bred politisk tilslutning (Statsrådens ord). Regjering

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Rullert av rektor pr. 15.01.15, jf. S-sak 63/14 vedtakspkt. 1 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby

Detaljer

St.meld. nr. 21 ( ) Hjarte for heile landet Om distrikts og regionalpolitikken. (Åslaug Haga og Liv Signe Navarsete, Næroset, 16.

St.meld. nr. 21 ( ) Hjarte for heile landet Om distrikts og regionalpolitikken. (Åslaug Haga og Liv Signe Navarsete, Næroset, 16. St.meld. nr. 21 (2005 2006) Hjarte for heile landet Om distrikts og regionalpolitikken (Åslaug Haga og Liv Signe Navarsete, Næroset, 16. juni 2006) 1 Befolkningsendring 1990 2003 i bo- og arbeidsmarkedsregioner,

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Jostein Tvedte, Høgskulen Stord/Haugesund = nettlærar sidan starten (JITOL/NITOL) = seksjonsleiar for IKT i avd. for LU =medlem av styret i HSH Kven er

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark

Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole 9.10.2013 Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark å bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning, forskning og faglig og

Detaljer

Innkomne forslag til resolusjoner:

Innkomne forslag til resolusjoner: Innkomne forslag til resolusjoner: Nr Fra Tema Forslag til Nr behandling 1 Aglen og Borten Moe Helseforetakene må utvikles Styremøtet 1602 2 Aglen og Borten Moe Ny helsereform nå Styremøtet 1602 3 Aglen

Detaljer

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Karen Espelund - STFK Trøndelag Trondheim Øvrige kommuner Kommunestørrelse og befolkning Trøndelag har en svært stor kommune, og et flertall

Detaljer

Høringsuttalelse til "KOMMUNEPLAN 2013 / 2026 FORSLAG TIL PLANPROGRAM OG PLANSTRATEGI ØRLAND KOMMUNE"

Høringsuttalelse til KOMMUNEPLAN 2013 / 2026 FORSLAG TIL PLANPROGRAM OG PLANSTRATEGI ØRLAND KOMMUNE Trondheimsfjord pendlerforening www.tfpendler.com styret@tfpendler.com Ørland kommune Postboks 401 7129 Brekstad 13.9.2013 Høringsuttalelse til "KOMMUNEPLAN 2013 / 2026 FORSLAG TIL PLANPROGRAM OG PLANSTRATEGI

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

KOMMUNEREFORM grensejusteringer. Lokalutvalgene 21. januar 2016

KOMMUNEREFORM grensejusteringer. Lokalutvalgene 21. januar 2016 KOMMUNEREFORM grensejusteringer Lokalutvalgene 21. januar 2016 Agenda Kommunereformen, status Lokalutvalgenes syn på grensejusteringer Videre prosess Samferdsel orientering Fremdriftsplan, hovedmilepæler

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi - er ikke en plantype men et felles arbeidsredskap for prioritering Regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Nord-Trøndelag SV Postboks 59, 7871 Grong

Nord-Trøndelag SV Postboks 59, 7871 Grong Fra: Torgeir Strøm Sendt: 22. januar 2016 21:14 Til: Postmottak Nord-Trøndelag Fylkeskommune Emne: Trøndelagsutredninga + intensjonsplan "Høringssvar" Nord-Trøndelag SV Postboks

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

jernø-utvalget) NITO Studentenes høringssvar

jernø-utvalget) NITO Studentenes høringssvar Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oslo, 30. apr. 2008 Vår ref. #175011/ED Deres ref. 200800545-/KOE NOU 2008:3 Sett under ett (Stjernø jernø-utvalget) NITO Studentenes høringssvar Vi viser

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær Fra: Nord-Trøndelag KrF Sendt: 5. februar 2016 10:47 Til: Postmottak Nord-Trøndelag Fylkeskommune Emne: Re: Trøndelagsutredningen og tilhørende intensjonsplan høring Vedlegg: Høring Trøndelagsutredningen

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR

VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR Saksnummer Utval Vedtaksdato 032/15 Kommunestyret 26.05.2015 Saksbehandlar: Vårvik, Magne Inge Sak - journalpost: 15/1051-2015006975 FORSLAG OM ENDRING I HELLIGDAGSLOVA OM

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER INTENSJONSAVTALE FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER STYRINGSGRUPPAS FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE FOR ETABLERINGEN AV EN NY KOMMUNE ---

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Oppland-Gausdal.qxp_Layout Side 1

Oppland-Gausdal.qxp_Layout Side 1 Oppland-Gausdal.qxp_Layout 1 09.06.15 11.43 Side 1 Oppland-Gausdal.qxp_Layout 1 09.06.15 11.43 Side 2 Stuttreist politikk Senterpartiet er opptatt av trygge og inkluderende nærmiljøer. Vi ønsker at alle

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Naturhus og informasjonssenter også i våre kommunar?

Naturhus og informasjonssenter også i våre kommunar? Naturhus og informasjonssenter også i våre kommunar? 2012: 35 nasjonalparker (på fastlandet) 15 autoriserte nasjonalparksenter Mange andre typar informasjons-senter Mange ynskjer senter til sitt verneområde

Detaljer

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 Lustrasamfunnet i framtida - i går? - i morgon? Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 - Side 1 - Kommuneplanarbeidet er på gang. *********** Medverknad/ innspel er viktig. Difor bygdemøte. ***********

Detaljer

RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMMING

RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMMING RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMMING Torsdag 2. juni 2016 Terje Haugen Skal vi ha de samme kommunegrensene som før eller slå oss sammen med Alta og eventuelt Kvænangen? STØRRE KOMMUNER Loppa, Alta og eventuelt Kvænangen.

Detaljer