Innkomne resolusjoner til fylkesårsmøtet 2015, med komiteens innstilling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkomne resolusjoner til fylkesårsmøtet 2015, med komiteens innstilling."

Transkript

1 SAK 9. Resolusjoner Innkomne resolusjoner til fylkesårsmøtet 2015, med komiteens innstilling. Res nr: Tittel Fra 1 Nei til salg av naturressurser i Norge Resolusjonskomiteen 2 Nei til salg av naturressurser i Norge Trondheim Senterparti 3 Nei til byfylke Trondheim Senterparti 4 Bevar og styrk høyskolene Trondheim Senterparti 5 Bru over Trondheimsfjorden Senterpartilaga på Fosen 6 Styrke Rørosregionens samferdselstilbud til Østlandet Holtålen Senterparti 7 Rassikring og veistandard. Resolusjonskomiteen 8 Rassikring Senterpartilaga på Fosen 9 Satsing på sikring av ras og skredutsatte vei og banestrekninger. Holtålen Senterparti 10 Fv 710 mellom Orkanger og Valset må utbedres Agdenes Senterparti 11 Praktiske estetiske fag i skolen Trondheim Senterparti 12 Søndagsåpne butikker Trondheim Senterparti 13 Ørn tar bufe et økende problem Senterpartilaga på Fosen 14 Nærskole Senterungdommen 15 Tanker rundt lokalsamfunnene våre økonomi og tjenesteproduksjon. Holtålen Senterparti 16 Naturskadefondet Holtålen Senterparti 17 Utvikling av mineralressurser Holtålen Senterparti 19 Kommunereform Holtålen Senterparti 20 Utvikle Trøndelag som reiselivsdestinasjon også for barn og unge Holtålen Senterparti Styrking og videreutvikling av turisme/reiselivsopplevelser i forbindelse med lokalmatsatsing. 22 Mer likestilling innen helsevesenet, vekk med uønsket deltid Agdenes Senterparti 23 Jordfond Resolusjonskomiteen 1

2 Nei til salg av naturressurser i Norge (med nedkortings- /endringsforslag fra komiteen) Dagens Høyre/Fremskrittspartiregjering har høye ambisjoner om at staten skal selge seg ned i mange selskaper og foretak. I denne tenkningen inngår blant annet naturressurser i form av skogeiendommer og fiskeressurser. Statskog er forvaltningsorganet for statens skogseiendommer, og har tinglyst eierskap til vel en femtedel av fastlands-norge. En privatisering vil føre til en reduksjon i allmennhetens tilgang til friluft, jakt og fiske. Dagens kunnskapsbaserte forvaltning av eiendommene reduseres, og felleskapets tilgang til naturressurser som bioenergi og vannkraft blir utradert. Likeledes mulighetene for utvinning av mineralforekomster. Vi mener regjeringen ved sitt forslag i Tveteråsutvalget (NOU 2014: 16) om kjøp og salg av konsesjoner og kvoter på fiskeressursene mellom private aktører er å privatisere fellesskapets ressurser. Det er ikke lov å overføre en tillatelse til en annen person eller selskap, noe vi mener fremdeles må gjelde. Staten, som fellesskapets eier, skal ha styringen på konsesjoner og kvoter. Naturressursene er hele folkets arv, som skal forvaltes til det beste for befolkningen. Sør- Trøndelag Senterparti ser på den foreslåtte privatiseringen som et ran av fellesskapets ressurser, og må derfor stoppes. 2. Nei til salg av naturressurser i Norge Dagens Høyre/Fremskrittspartiregjering har høye ambisjoner om at staten skal selge seg ned i mange selskaper og foretak. Regjeringen styres av en ideologi som har som en retningslinje at markedet og kapitalen skal få styre de sidene ved samfunnet som omhandler næring, eiendom og kapitale. I denne tenkningen inngår også våre naturressurser. Så langt vil regjeringen ikke selge seg ned i Statoil, men andre naturressurser er nå i fare for å selges ut. Sør-Trøndelag Senterparti mener dette er en feil ideologi. Natur ressursene er hele folkets arv, som skal forvaltes til det beste for befolkningen. Det som nå står på spill er skogseiendommer og fiskeressursene. Statskog er forvaltningsorganet for statens skogseiendommer og har tinglyst eierskap til vel en femtedel av fastlands-norge. Mye av dette består av skog og regjeringen vil privatisere dette. En privatisering vil føre til en reduksjon i allmennhetens tilgang til friluft, jakt og fiske. Dagens kunnskapsbaserte forvaltning av eiendommene reduseres og felleskapets tilgang til 2

3 naturressurser som bioenergi, vannkraft og vannkraft blir utradert. Likeledes mulighetene for utvinning av forekomster av mineraler. Lokale bønder kan også få verdifulle tilleggsarealer fra Statskog. Sør-Trøndelag Senterparti mener vi må beholde denne delen som statlig eid skog og utmark og ser eiendomsrett både som en strategisk ressurs og som en felles verdi. Vi mener staten må opprettholde sin eierandel i Stat Skog og ikke selge ut til private investorer. Vi mener regjeringen ved sitt forslag i Tveteråsutvalget ( NOU 2014: 16)) om kjøp og salg av konsesjoner og kvoter på fiskeressursene mellom private aktører, er å privatisere fellesskapets ressurser. Det er ikke lov å overføre en tillatelse til en annen person eller selskap. Dette mener vi fremdeles må gjelde. Forslaget om privatisering vil bidra til å utradere kystflåten og små kystsamfunn. Staten, som fellesskapets eier, skal ha styringen på konsesjoner og kvoter. Dette er fellesskapets verdier, ressurser som tilkommer oss gratis og som er i fellesskapets eie, kan ikke regjeringen selge ut. Sør-Trøndelag Senterparti ser på dette som et ran av fellesskapets ressurser og det må stoppes Resolusjonskomiteens innstilling: Avvises da den sees ivaretatt i resolusjon nr.1 3. Nei til byfylke Som en konsekvens av at regjeringen og stortingsflertallet ønsket en kommunestrukturreform har diskusjon rundt storbyenes utvikling kommet, og svaret til flere har vært at storbykommunene må få flere oppgaver, og å bli tilnærmet lik Oslo i oppgavestruktur. Resultatet blir da at de største byene i Norge blir byfylker. Senterpartiet i Sør Trøndelag sier klart nei til en slik utvikling. De største byene i landet er mer enn bare seg selv, og i en utvikling av kan man ikke bare tenke på hva de største byene kan gjøre av oppgaver men hva som er best for hele regionen sin utvikling. Byene er like avhengige av sitt omland som omlandet er av byene, og gjennom en ensidig fokusering på hva de største byene trenger rokker vi ved dette forholdet. Senterpartiet i Sør Trøndelag mener sterkere regioner med flere statlige oppgaver, ikke et nytt nivå av byfylker og restfylker er veien å gå. Senterpartiet i Sør Trøndelag sier et klart nei til utvikling av byfylker. 3

4 Bevar og styrk høgskolane På oppdrag frå Kunnskapsdepartementet er det sett i gang arbeid for ei mogleg samanslåing av NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Ålesund (HiÅ) og Høgskolen i Narvik (HiN) til den største utdanningsinstitusjonen i landet med over studentar. Dette er ein del av departementet sitt hasteoppdrag kalla SAKS: å fusjonere til store og «robuste» høgare utdanningsinstitusjonar (SAKS=Samarbeid, Arbeidsdeling, Konsentrasjon, Samanslåing). Senterpartiet i Sør-Trøndelag går sterkt i mot den raseringa av høgskolane som no er i ferd med å skje. Senterpartiet er ikkje enig med regjeringa i at kvantitet = kvalitet, og det finst ikkje forskingsmessig grunnlag for å seie at store institusjonar fører til høgare kvalitet i undervisning og forsking. Tvert i mot vil mindre klassar ved høgskolane, med større andel praksis og lab.arbeid enn ved universiteta, medføre betre oppfølging av kvar einskild student, og større sjanse for at studentane trivast og fullfører studiet. Dei årvisse studentundersøkingane syner at universiteta har enormt fråfall i bachelorstudia trass i stor tilgang på høgt kvalifiserte studentar og gode ressursar. Høgskolane har betre gjennomføringsgrad, sjølv med mindre ressursar enn universiteta. Forsking ved Universitetet i Oslo syner at større institusjonar automatisk medfører meir byråkrati. Talet på administrative stillingar aukar raskare enn talet på vitskapelege stillingar, og di større institusjon di større blir misforholdet mellom byråkratar og lærarar/forskarar. Desse resultata blir underbygde m.a. av auken i administrasjonskostnadar etter dei danske universitetsfusjonane i Hovudvinklinga til universiteta er internasjonal konkurranse og spissing av omframt gode forskingsfelt. Senterpartiet meiner det er ein reell fare for at høgskolane sine profesjonsutdanningar vil bli taparane i store undervisningsforetak, med meir akademisering, mindre og billigare praksis samt sentralisering av studiestadene. Utanfor folkevald kontroll blir det enkelt å slakte fagmiljø og å legge ned studiestader jamfør det som skjer i helseføretaka. Tanken bak det desentraliserte høgskolesystemet er at tilgangen til høgre utdanning skal vere lik for alle, uavhengig av bustad. Høgskolane bidreg med verdfulle forskingsbidrag til lokalt næringsliv og gjev tilgang til kvalifisert arbeidskraft over heile landet. Forsking ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus syner at ferdigutdanna studentar i stor grad finn arbeid i den regionen dei har studert, og dette seier mykje om kor viktige dei regionale høgskolane er for lokalt næringsliv og for skular og helsevesen i distrikta. Nettopp difor ser vi 4

5 også at næringsliv og industriklynger kringom i landet er svært skeptiske til denne føreslegne høgskolemassakren. Senterpartiet i Sør-Trøndelag meiner det er viktig å dyrke eigenarten til både høgskolar og universitet. NTNU ser med rette sine utfordringar i eit globalt perspektiv. HIST tek regionalt ansvar, og får jamnleg respons frå næringslivet om at det er lettare å oppnå kontakt og å få til forskings-, utviklings- og innovasjonssamarbeid med HiST enn med NTNU. Med nye nobelprisar i «bagasjen» ligg NTNU no an til å klatre voldsomt på internasjonale rangeringslister. Dersom dei sluker høgskolar med mange og lite publiserande høgskolelektorar så vil dette bidra svært negativt på poengskalaen i desse rankingane over verdas universitet. Senterpartiet i Sør-Trøndelag ber Stortinget om å vektlegge eigenarten til respektive høgskolar og universitet og å styrke høgskolane. Dersom høgskolane får større ansvar for bachelorutdanningane og for å bidra til regionalt arbeidsliv, vil studentar og næringsliv over heile landet få betre vilkår både fagleg og økonomisk, og studentane vil oppleve tilhøyrigheit og lukkast i større grad med studia sine. Universiteta vil, med hovudsatsing på master, ph.d. og internasjonalt omframt god forsking, få høve til å reindyrke sin profil og lykkast betre i konkurransen internasjonalt. 5. Bru over Trondheimsfjorden En bruforbindelse mellom Trondheim og Fosen vil ha store positive ringvirkninger for næringsliv og bosetting på begge sider av fjorden. Den vil gi muligheter for plass til nye innbyggere sentralt i regionen. Bare 20 minutter fra Trondheim sentrum kan det utvikles bærekraftige samfunn med egne skole-, helse-, arbeidsplasser- og fritidstilbud har arkitekt Neil Alperstein som jobber med byutviklingspotensialet med en framtidig bru over Trondheimsfjorden. Bru over Trondheimsfjorden vil være ledd i løsning som kan redusere kjøretid med bil og buss ned mot dette nivået. Praktisk og miljømessig vil det gi bedre løsninger, for både pendlere og varetransport. Ei bru vil gi spart reisetid, sparte ferge og hurtigbåtkostnader, mindre utslipp til luft på grunn av mindre drivstoff-forbruk, en reduksjon på %, selv om trafikken vil øke. Ei bru vil gi oss tilgjengelighet hele døgnet, det vil bety tilflytting, økt næringsvirksomhet og økt verdi på eiendommer. Det vil gi vekst og optimisme på Fosen. 5

6 Det ar utredet mulighet for ferjefri fjordkryssing og har foreslått en kombinert flytebru og skråstagsbru mellom Flakk og Rørvik. Brua vil bli 6,7 km lang, med verdens lengste flytebru på 5,3 km. Brua får et hovedspenn på 700 m. Seilløpet under kan få en fri høyde på 90 meter. Brua over Trondheimsfjorden må arbeides inn i planene som en del av E39 som kan gi Fosen en fergefri kyststamvei. Den nasjonale kampflybasen på Fosen, næringslivet og befolkningen trenger ny trafikkløsning med en fergefri forbindelse. Varetransport, pendling og reiser må i framtida kunne gå over en i en døgnåpen fjordkryssing. Senterpartiet i Sør-Trøndelag mener at ei bru over Trondheimsfjorden er positivt for framtidas utvikling i Trøndelag og vil arbeide for at Prosjektet Bru over Trondheimsfjorden kommer med i Nasjonal Transportplan i Styrke Rørosregionens samferdselstilbud til Østlandet FOT-ruten (anbudsruten) med fly Røros- Oslo har hatt en svært positiv passasjerutvikling med Rød-grønn regjering. For å styrke Rørosregionen er det viktig med god og rask samferdsel til Østlandsområdet. Å styrke flyruten Røros Oslo med et tredje anløp på ukedager med minimum 30-seters fly vil styrke næringslivet og gi reiselivet i området større muligheter. Senterpartiet ønsker 3 daglig avganger med minimum 30-seters fly Røros Oslo. 7. Rassikring og veistandard Senterpartiet i Sør Trøndelag krever større bevilgninger til rassikring av vei og jernbanestrekninger i Sør Trøndelag. Veien er dessuten mange plasser så dårlig og smal at det ikke er mulig å møtes for to store kjøretøy. Det viktigste er at folk kan reise trygt, spesielt for de som må kjøre på rasutsatte og smale veier daglig til barnehage, skole og arbeid med fare for helse og tap av menneskeliv. Trygge veier er god samfunnsøkonomi da det hindrer ulykker og stengte veier med ekstra kostnader for folk og næringsliv. Dårlig veistandard kan også hindre bolyst og tilflytning, og dermed bidra til økt sentralisering Senterpartiet i Sør Trøndelag krever større bevilgninger til rassikring på vei og jernbane samt bedre veistandard på smale veier med mye tungtransport. 6

7 Rassikring Senterpartiet i Sør-Trøndelag krever større bevilgninger til rassikring av farlige vegstrekninger i Sør-Trøndelag/ Region Midt. Det viktigste er at folk kan reise trygt, spesielt for de som må kjøre på rasutsatte veger daglig til barnehage, skole og arbeid - med fare for helse og tap av menneskeliv. Rassikker vei er også god samfunnsøkonomi - trygg vei hindrer ulykker, og stengte veier med ekstra kostnader for folk og næringsliv. For at dette skal være mulig må det bevilges mer penger til planlegging og gjennomføring av rassikringsprosjekt. Rasfarlige veier kan også hindre bolyst og tilflytning, og dermed bidra til økt sentralisering! Senterpartiet i Sør-Trøndelag krever at bevilgningene til rassikring må økes nå! Resolusjonskomiteens innstilling: Avvises, da den sees ivaretatt i resolusjon nr Satsing på sikring av ras og skredutsatte vei- og banestrekninger. Resolusjonskomiteens innstilling: Avvises, da den sees ivaretatt i resolusjon nr FV 710 mellom Orkanger og Valset må utbedres Denne veien er eneste aktuelle landforbindelse mellom Orkdal og Ørland kommuner, og hoveddelen av strekningen går gjennom Agdenes kommune. I dag er det svært mye tungtransport langs veien, og i framtida vil det sannsynligvis bli enda mer. Vi tenker her på transportutfordringer knyttet til bygging av ny kampflybase på Ørlandet. I dag er veien så smal, at det mange steder ikke er mulig å møtes for to store kjøretøy. Veibanen er dessuten så nedslitt at profilen neppe oppfyller noen standard. Hver dag oppstår det farlige situasjoner i forbindelse med transport langs FV 710. Det bør settes av midler til å rette ut veien både horisontalt og vertikalt, og bredden bør tilpasses trafikken. Resolusjonskomiteens innstilling: Avvises, da den sees ivaretatt i resolusjon nr Styrk de praktisk estetiske fagene i skolen Helt siden Norge opplevde det såkalte Pisa sjokket i 2000 har fokuset på basisfagene, matematikk, norsk, engelsk og IKT bare økt. I tillegg har realfagene og deres betydning blitt styrket, og troen på at disse fagene er svaret på norsk skoles utfordringer er sterk. Selv om fokuset er og fortsatt skal være fra regjeringens side på disse fagene viser internasjonal 7

8 forskning at det er gjennom større fokus på praktisk estetiske fag at resultatene kommer. Elever som tilegner seg kunnskap gjennom praktisk estetiske fag som musikk, sang, dans, drama eller visuell kunst gjør det bedre på de tradisjonelle testene som nasjonale prøver og PISA i matematikk og realfag. Ved å satse på praktisk estetiske fag blir også skolehverdagen mer variert og undervisningen i teoritunge fag kan bli bedre for elevene. Senterpartiet i Sør Trøndelag tar denne forskningen og de erfaringene på alvor og ønsker å styrke de praktisk estetiske fagenes stilling i skolen, på alle nivå. 12. Søndagsåpne butikker Et stort flertall i befolkningen sier nei til at butikkene kan være søndagsåpne hele året. Argumentene for søndagsåpne butikker er ønsket om økt tilgjengelighet på handelsvarer. Siden Brustadbua ble etablert i 1997 så har handlemønsteret endret seg dramatisk. 89% over 18 år handler på nett. Ca 6 prosent av all varehandel gjøres i nettbutikker, og 80% av netthandelen foregår i norskeide nettbutikker. Vi kan forvente at netthandelen vil øke mye i tiden fremover. Tradisjonelle butikker møter hard konkurranse fra nettbutikker, som kan drive langt mer kostnadseffektivt enn de vanlige butikkene. Å holde søndagsåpent vil medføre store personalkostnader for butikkene, og ytterligere forverre forretningenes konkurransekraft. Dette vil i sin tur medføre oppsigelser og konkurser. Det er å forvente at dette vil ramme mindre forretninger og forretninger i distriktene hardest. Senterpartiet i Sør Trøndelag mener at en fortsatt argumentasjon mot Brustadbuas utilstrekkeligheter er uhensiktsmessig i Man bør i langt større grad se hen til tiltak som kan minske forbruket i stedet for å øke det. Å ha helligdagsfred er et gode for arbeidstakere og familier som Senterpartiet ønsker å holde fast på. Søndagsåpne butikker vil påvirke vår samfunnsstruktur i stor grad. Vi mener det er uheldig at markedet alene skal få fullmakt til å endre en samfunnsstruktur som et bredt flertall i befolkningen vil bevare. Vi ønsker ikke et 24/7 samfunn. Senterpartiet i Sør Trøndelag sier derfor nei til søndagsåpne butikker 13. Ørn tar bufe et økende problem Ørn er en stor skadegjører på bufe. Vi etterlyser forvaltningsplan for ørn på linje med andre rovdyr. Det må komme en registrering av ørnebestanden og en må få klarlagt hvor mange hekkende par vi skal ha. Dette bør samordnes med et forskningsprosjektet i Midt-Norge som 8

9 pågår angående tap av bufe til ørn. 14. Nærskoler Sør-Trøndelag Senterungdom vil arbeide for at kommunene i Sør-Trøndelag skal ha muliheten til å ivareta den skolestrukturen se ser på som optimal. Kommunene vet best selv hvordan situasjonen er og vil være i best stand til å ta avgjørelser omkring skolesturkturen. Samtidig vil Sør-Trøndelag senterungdom understreke at det er svært viktig at kommunen tar hensyn til lokalsamfunnet der skolen mange plasser er veldig viktig for innbyggernes velferd. Skolen er og bør være en viktig aktør i de sørtrønderske lokalsamfunn. Vi vil ivareta nærskoler der faglige og trivselsmessige forhold er tilfredsstillende. Sør-Trøndelag Senterungdom vil: - At kommunene sikres midler til å drive skole på en god måte. - Opprettholde nærskolen for å ta vare på levende lokalsamfunn. 15. Tanker rundt lokalsamfunnene våre økonomi og tjenesteproduksjon. De fleste Senterpartister uttrykker bekymring for viljen til å prioritere en god kommuneøkonomi. Omvendt Robin Hood med ny regjering - både på det personlige og kommunale plan men det er vel de de har gått til valg på? Senterpartiet at regjeringen og stortingsflertallet bidrar til rammer som gjør det mulig å levere gode tjenester i rimelig nærhet til folks bosted uavhengig av om stedet heter Bærum, Grorud, Holtålen eller Lesja. Sulteforing av kommunene blir det ikke konstruktive prosesser av! Senterpartiet brenner for levelige rammer for kommunene, det sikrer i større grad et godt tjenestetilbud også i fremtiden. Det er i kommunene velferden skapes. 16. Naturskadefondet Med villere og våtere vær er det naturlig å interessere seg for ordninger som betyr lite for samfunnet, men mye for enkeltpersoner som rammes av ras, flom, brann eller andre utfordringer. 9

10 Naturskadefondets saksbehandlingstid bør reduseres, egenandelssatser reduseres og driftsenheter i landbruket ses på som en enhet for å dempe de negative konsekvensene av mer ekstremvær for enkeltmennesker. 17. Utvikling av mineralressurser Sammenlignet med nabolandene Sverige og Finland er Norge et «u-land» på mineralfeltet. La oss lære av egne erfaringer i petroleumsnæringen. Utvikling av mineralressursene våre er en stor mulighet for verdiskapning, kompetansebygging og sysselsetting i Norge. Vi ønsker et statlig hel- eller deleid lete- og utvinningsselskap på mineralsiden, som skal satse på utvikling av metallressursene til beste for fellesskapet etter modell av petroleumsnæringen. 18. Kommunereform Strukturendringer i kommunene må baseres på frivillighet og folkeavstemming. Geografi, store avstander og befolkningsstruktur må hensyntas. Bevar lokaldemokratiet, innbyggernes nærhet til viktige beslutninger og det brede folkestyret. Det forutsettes god tilgang på og kvalitativt gode tjenester over hele landet. 19. Utvikle Trøndelag som reiselivsdestinasjon også for barn og unge Etabler en opplevelsespark sentralt i Trøndelag - som en stor attraksjon for barn og unge, gjerne basert på den rike historietradisjonen knyttet til vikingetiden. Parken bør ligge sentralt i regionen og skape grunnlag for gode opplevelser og næringsaktivitet. Resolusjonskomiteens innstilling: Oversendes til fylkesstyret 20. Styrking og videreutvikling av turisme/reiselivsopplevelser i forbindelse med lokalmatsatsingen. 21. Mer likestilling innen helsevesenet, vekk med uønsket deltid Resolusjonskomiteen innstilling: Avvises, da årsmøtet i 2014 vedtok en likelyden resolusjon fra Trondheim Sp 10

11 Jordfond Alle vet at Senterpartiet har en restriktiv holdning til nedbygging av dyrka jord, men likevel skjer det i stort omfang over hele landet. Det er lite areal som blir nydyrket i dag. Det koster mye og det er lite eller ingenting å få i støtte til slike tiltak. Senterpartiet vil at matjorda skal få et sterkere lovmessig vern, og at jordvern i større grad skal vektlegges i planprosesser og arealplaner. Når dyrkajord likevel blir nedbygd, bør det koste ekstra. Vi foreslår derfor at det opprettes et «jordfond» og at deler av salgssummen overføres til dette fondet. Gardbrukere som ønsker å nydyrke jord skal kunne søke støtte fra dette fondet

Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker

Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo, 18. 21. april 2013 Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling»

Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling» Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling» Innen fristen 25. mars 2015 Heftet inneholder forslag fra: Oslo Arbeiderparti Den socialdemokratiske forening Grønland, Tøyen,

Detaljer

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 Med hjerte for hele Sør- Trøndelag Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 - 2 - Innledning Senterpartiets Verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse

Detaljer

Sak 13/13 RESOLUSJONER

Sak 13/13 RESOLUSJONER Sak / RESOLUSJONER 1. Fristen for innsending av forslag til resolusjoner utløp onsdag. mars.. Innkomne forslag.. Redaksjonskomiteen ble oppnevnt av sentralstyret i møte 1. mars og sammensatt slik: Leder:

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 1) Ny vekst og utvikling for Oppland Oppland er et fylke med store variasjoner og store avstander. Næringslivet består av sterke industriklynger,

Detaljer

Fylkespartiprogram 2015-2019. Sør-Trøndelag Arbeiderparti

Fylkespartiprogram 2015-2019. Sør-Trøndelag Arbeiderparti Fylkespartiprogram 2015-2019 Sør-Trøndelag Arbeiderparti Ambisjoner for Trøndelag. Fylkespartiprogram 2015-2019 Trøndelag er en ressursrik region. Vi har et levende landbruk, en stor skogbruksnæring og

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kjøreplan årsmøte 2015...................................................................... s. 6 Dagsorden...................................................................................

Detaljer

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 1 2 3 4 5 6 7 Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Omstrukturering

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen!

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen! 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Forord Senterpartiets programkomité legger med dette fram sitt endelige forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden 00-01. Programmet skal stake

Detaljer

Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram 2015 2019

Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram 2015 2019 Sør Trøndelag Fylkestingsprogram 2015 2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktige grunntrekk i Senterpartiets politikk er:... 3 Kap 1: Kultur, idrett og frivillighet... 4 Sør Trøndelag Senterparti

Detaljer

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 Vedtatt på årsmøtet 7. 8. februar 2015 1.0 ET HELHETLIG PROGRAM FOR EN OFFENSIV NORDOMRÅDEUTVIKLING Å benytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32)

SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32) SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32) En god skole for alle er bærebjelken i et godt samfunn. I fellesskolen møtes barn fra alle samfunnslag og bakgrunner hverandre og lærer i felleskap.

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Forord. Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2009-2013

Forord. Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2009-2013 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 00-01 Forord Dere sitter nå med høringsutkastet til nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Innst. S. nr. 56 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.meld. nr. 21 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om distrikts- og regionalpolitikken

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 0-0 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT 1 0 1 1 1 0 1 0 1 INNHOLD 1. MED VISJONER FOR FRAMTIDA - OG HJERTE FOR DET GRØNNE HEDMARK....

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

1) STORD ARBEIDERPARTI... 6 SKULANE VÅRE... 6 2) AUF I HORDALAND... 6 HEILT ELEKTRISK... 6 3) OSTERØY ARBEIDERPARTI... 6

1) STORD ARBEIDERPARTI... 6 SKULANE VÅRE... 6 2) AUF I HORDALAND... 6 HEILT ELEKTRISK... 6 3) OSTERØY ARBEIDERPARTI... 6 1) STORD ARBEIDERPARTI... 6 SKULANE VÅRE... 6 2) AUF I HORDALAND... 6 HEILT ELEKTRISK... 6 3) OSTERØY ARBEIDERPARTI... 6 HEILT ELEKTRISK... 6 4) SVEIO ARBEIDERPARTI... 7 NYTT FENGSEL I SUNNHORDLAND OG

Detaljer