Vi tar dæ me fra A te B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi tar dæ me fra A te B"

Transkript

1 1 Årsrapport

2 Innledning / s. 4 AtB AS / s. 6 Trafikk og markedsutvikling / s. 8 Vi tar dæ me fra A te B Rutetilbudet, kontrakter og anbud / s. 10 Trafikk og markedsutvikling / s. 12 Markedsføring og informasjon / s. 14 Salg og billetter / s. 16 Miljø / s. 18 Styrets beretning / s. 22 Årsregnskap / s. 25 Revisjonsberetning / s Videre utvikling av kollektivtransporten i Sør-Trøndelag / s. 20

3 Innledning AtBs hovedaktiviteter i 2013 har vært knyttet til forberedelser for oppstart av buss og skoleskyss i regionene i august, og oppstart av hurtigbåt i januar I tillegg har det vært drift av det etablerte kollektivtilbudet i Trondheim og omegn, omlegging av sentrums-terminalen i Trondheim og tilpassing av AtBs organisasjon til de oppdragene vi til en hver tid er satt til å løse. Et av de viktigste målene til AtB er å få flere til å reise kollektivt. Den positive trafikkveksten 2013 ble det registrert en økning på 6,3 % i antall passasjerreiser i Trondheim/Klæbu, og en økning på 7,6 % fra nærkommunene rundt Trondheim. Det har vært jobbet grundig gjennom hele året for å forberede oppstarten i regionene i august både i forhold til rutetilbud, nye operatører og det å gjøre kollektivreisende klar over endringene som ville tre i kraft. Oppstarten i august ble krevende av mange ulike årsaker for AtB. Dette handlet både om informasjon, rutetilbud og måten dette ble gjennomført på av operatørene. AtB fikk på kort tid iverksatt tiltak som gjorde at utfordringene knyttet til oppstarten ble forbedret, og har gjennom høsten og vinteren fått erfaringer som legger grunnlaget for et godt arbeid videre. AtB har et velfungerende billettsystem, og de fleste som reiser kollektivt i Sør-Trøndelag betaler sin billett enten med t:kort eller Mobillett. Dette er med på å gjøre det enkelt å reise kollektivt, holde kontantomsetningen om bord i bussene nede, i tillegg til at kundene i stor grad server seg selv med nettbaserte løsninger. Det er hele tiden fokus på å legge til rette for at det skal være enkelt å reise kollektivt, enkelt å kjøpe billett og finne riktig ruteinformasjon til riktig tid. Resultatene fra kundeundersøkelser som er gjort viser at kundene setter pris på løsningene og at det har blitt enklere å reise kollektivt nå enn tidligere. AtB samarbeider med andre administrasjonsselskap i Norge for gjensidig nytte i forhold til utvikling og erfaringsutveksling. AtB som organisasjon er fremdeles under utvikling i forhold til nye oppgaver som tillegges selskapet, og hvilke ressursbehov som knytter seg til dette. 4 5

4 AtB AS AtBs oppgave er å tilby attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport. Oppgaven ivaretas ved å utvikle, planlegge, bestille og markedsføre et kollektivtilbud som innenfor gitte økonomiske rammer best mulig svarer på de overordnede samferdselspolitiske målene som Sør-Trøndelag fylkeskommune har satt for kollektivtrafikken. AtB er et aksjeselskap som eies 100 % av Sør-Trøndelag fylkeskommunen. Selskapet ble opprettet i AtBs mål er å utvikle et helhetlig og attraktivt kollektivtilbud, og skal være eiers kompetanseorgan for kollektivtrafikken. Rutetrafikken utføres av ulike operatørselskap som har kontrakt med AtB. Kontraktene tildeles etter anbudskonkurranser som gjennomføres etter Lov om offentlig anskaffelser. AtB vil i perioden 2009 til 2015 gradvis overta ansvaret for alle kollektivtransporttjenester i fylket, både når det gjelder buss, båt og ferge. Dette er regulert gjennom etablering av en rammeavtale og årlige leveranseavtaler mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og AtB. 2.1 AtBs forretningsidé AtB har ansvaret for å planlegge, kjøpe og markedsføre effektive, attraktive og miljøvennlige kollektivtjenester i Sør-Trøndelag. 2.2 AtBs visjon Vi er førstevalget fra A til B. 2.3 AtBs verdier Helhetlig Gjennom effektiv, punktlig, tilgjengelig og samordnet transport skal kunden oppleve at vi er helhetlig og inkluderende. Hele verdikjeden fra informasjon til selve reisen skal henge sammen. Gjennom åpen kommunikasjon og leveranser i forhold til forventninger, skal vi opparbeide oss tillit og respekt. Innovativ Gjennom gode og effektive løsninger skal kunden oppleve at vi er innovative og fremtidsrettet. De skal merke at AtB har fokus på moderne og miljøvennlige tjenester. Vi forplikter oss til å være offensive, endringsvillige, ha fokus på mål og å nå mål. Forutsigbar Kundene skal på en enkel måte komme seg fra A til B gjennom at vi er på rett sted til avtalt tid både når det gjelder informasjon og selve reisen. Vi skal være tydelig og synlig i vår kommunikasjon. 2.4 Kundeløfte Vi gjør ditt valg enkelt. Hele veien. 2.5 AtBs organisasjon AtB har vært under gradvis oppbygging siden etableringen i AtB hadde i utgangen av ansatte. I dag består organisasjonen av tre avdelinger: Markedsavdeling, plan- og driftsavdeling, og IKT-avdeling. I tillegg kommer stabsfunksjonene økonomi, administrasjon og jus. 6 7

5 Trafikk og markedsutvikling Det er forventet høy befolkningsvekst i de største byene i Norge i årene som kommer. For å møte denne veksten med et godt kollektivtilbud, er det viktig at de ulike etater som påvirker byutvikling jobber og planlegger sammen. Gjennom godt samarbeid med kommune, fylkeskommune, Statens vegvesen og næringslivet legges grunnlaget for hvordan kollektivtilbudet skal tilpasses og legges til rette for at flest mulig skal kunne ha dette som et reelt tilbud på reiser mellom hjem, arbeidsplass, skole og fritid. Som grunnlag for dette arbeidet ble det i 2013 blant annet vedtatt at det skal gjennomføres et nytt rutestrukturprosjekt for Trondheimsregionen, hvor hovedtyngden av kollektivreiser gjennomføres. AtB forholder seg til ulike områder med ulike hensyn å ta knyttet til trafikk og markedsutvikling. Trondheimsområdet, pendlerområdet som dekkes både av buss og båt og regionene. Disse områdene krever ulikt tilbud og har ulike målgrupper og reisebehov å ta hensyn til. Det har de siste årene vært en jevn økning av antall kollektivreisende i Trondheimsregionen, og markedet utvikler seg positivt med hensyn til fokus på kollektivtrafikk. Andelen kollektivreisende øker. Miljøfaktoren spiller også en rolle ift at folk velger å reise kollektivt. Bedre tilbud gjennom fremkommelighet, frekvens og mer effektivt transportsystem, i tillegg til miljøvennlige busser gjør det enklere å velge buss fremfor bil i Trondheimsregionen. I regionene har det også vært vekst på enkelte av rutene. AtB har i stor grad lagt opp til markedstilpasset rutetilbud, og fører statistikk gjennom billettsystemet for å kunne følge med denne utviklingen. Reisestatistikk i tillegg til dialog med kommuner og operatører legger grunnlaget for rutetilbudet. 3.1 Passasjerstatistikk med fordeling på områder Passasjerveksten fra 2012 ble videreført i 2013 i Stor- Trondheim (Trondheim og Klæbu) og Trondheimsregionen (Melhus, Malvik, Orkdal og Skaun) flere reisende i Stor-Trondheim i 2013 sammenlignet med 2012 en vekst på 6,3% flere reisende i Trondheimsregionen i 2013 sammenlignet med 2012 en vekst på ca 7,6%. 3.2 Kundetilfredshet og omdømme AtB har en sammensatt kundegruppe som dekker hele befolkningen. Våre tjenester er en viktig del av hverdagen til folk, og AtB tar sitt samfunnsansvar på alvor. Etter hvert som AtB har overtatt ansvaret for nye områder, har målgruppesammensetningen endret seg. Selskapet har stor fokus på kundene og tilbakemeldinger som kommer fra markedet, og skal flere reise kollektivt må tilbudet i størst mulig grad tilpasses de som skal reise. For at kundene skal oppleve det å reise kollektivt som et godt alternativ til bilen er det viktig å tilrettelegge hele reisen i forhold til dette. Enkle verktøy og nok informasjon om alternativene, vise at kundene blir tatt på alvor og at de som har tatt valget om å reise kollektivt blir verdsatt. I tillegg er det viktig å ha fokus på kvalitetssikring og forbedring på elementer som er enkle å gjøre noe med, og som gjør opplevelsen til kundene enda bedre. AtBs kundeløfte «Vi gjør ditt valg enkelt. Hele veien» handler om dette. AtB stiller også store krav til kvaliteten som leveres av operatørene ut mot kundene, knyttet til kundeservice, trygghet og sikkerhet, kjørestil og andre elementer som påvirker opplevelsen på turen. Resultater fra kundeundersøkelser, brukerforum og kontinuerlig tilbakemeldinger fra kunder knyttet til ulike tema blir brukt i utvikling av det totale kollektivtilbudet. Dette gjelder både rutetilbud, billettløsninger, informasjon og andre viktige elementer som er med å påvirke kundenes opplevelse av det å reise kollektivt. AtB gjennomfører kundetilfredshetsundersøkelser (KTI) 2 ganger årlig. Denne undersøkelsen gir oss oversikt over hvordan kundene opplever den totale leveransen fra AtB. Dette dreier seg blant annet om kundetilfredshetselementer, lojalitet og omdømme. AtB oppnådde for Trondheim totalt KTI på 77 i april og i november 74 poeng av 100 mulige i Det ble gjennomført KTI-måling i regionen i april før AtB overtok ansvaret og i oktober etter oppstart i august. Resultatene i april ga en total KTI på 72 og tilsvarende resultat i oktober. Resultatene i regionene gav ulike lokale utslag etter en krevende oppstart i august. I enkelte om Passasjerutviklingen i Trondheim og Klæbu januar januar februar februar mars mars april april mai mai juni juni Passasjerutvikling i Trondheimsregionen januar januar juli juli august august Rute Rute 12, 12, 14, 14, 15, 15, 301, 301, 391, 391, 501, 501, februar februar mars mars april april mai mai juni juni råder var resultatene bedre enn i april, mens i andre områder var det dårligere. I forhold til oppstartsproblemene som oppsto i enkelte områder var dette som forventet, og understreket kundenes opplevelse knyttet til dette. Selv om det ble raskt ryddet opp i hovedproblemene rundt oppstarten, ble det en del negative medieoppslag lokalt. Dette har nok påvirket kundenes oppfattelse av AtB og omdømmet til kollektivtrafikken i negativ retning. AtB har hatt stor fokus på å rette opp dette sammen med operatørene. Våre undersøkelser viser at 8 av 10 anbefaler andre å reise kollektivt i Trondheim, og tilsvarende i regionene i Sør- Trøndelag. 2.3 Trafikksikkerhet ulykker kampanjer Det har ikke vært alvorlige passasjerulykker i AtB fokuserer på trafikksikkerhet både i oppfølging av operatørene og gjennom ulike kampanjer. Det har vært stor fokus på å unngå ståplasser på rutene som kjører på motorvei, og har i den forbindelse blitt satt inn ekstra juli juli august august september september oktober oktober november november september september oktober oktober november november desember desember desember desember kapasitet. Busser med sikkerhetsbelter har blitt oppdatert med informasjon om bord i forhold til påbud, og det gjennomføres jevnlig kampanjer knyttet til det å bruke setebelte. AtB følger alle retningslinjer og krav i forhold til sikkerhet om bord. Alle skolebusser og regionbusser har sikkerhetsbelte, og kapasitet på skoleskyss er tilpasset slik at alle barn med rett til skyss har sitteplass og sikkerhetsbelte. I tillegg er det stilt strenge krav til kjøremønster rundt skoler i forbindelse med skoleskyss. Det blir i løpet av året delt ut tusenvis av reflekser til reisende. Dette knyttes også opp mot Trygg trafikk sine aksjoner ift refleksbruk. Alle holdeplasser er merket med informasjon og oppfordring om å holde avstand til buss i bevegelse

6 Rutetilbudet, kontrakter og anbud 4.1 Kjøp av Transporttjenester Bussruter i Trondheim og Klæbu Det er etablert nye ruter, samt styrking av allerede eksisterende tilbud for å imøtekomme økt etterspørsel. 1. desember 2013 åpnet nye holdeplassene i Prinsens gate og Kongens gate i Trondheim sentrum, og dette førte til omlegging av hele sentrumsterminalen. Torget be stengt for trafikk, og holdeplassene øverst i Munkegata ble avviklet. Dette har effektivisert og forbedret tilbudet til kundene Bussruter i resten av Sør-Trøndelag Året har vært preget av drift av etablerte kontrakter og forberedelse til oppstart av nye anbudskontrakter. Del II av regionanbudet, som i all hovedsak består av skolekjøring og noe lokale ruter, ble kunngjort 3. oktober 2012, og tilfalt operatørene Nettbuss Midt-Norge, Boreal Transport og TrønderBilene. Kontraktene hadde oppstart 19. august Som kjent var det en del oppstartsproblemer, bl.a. utfordringer knyttet til prosesser rundt virksomhetsoverdragelse av sjåfører i noen områder. Det er jobbet systematisk sammen med operatørene i ettertid for å sikre et godt tilbud for kundene. Kundetilfredshetsundersøkelser gir også et godt grunnlag for å måle utviklingen over tid Trikken i Trondheim Ny tilskuddsavtale for 2013 ble inngått 18. januar Nytt f.o.m 2013 er at avtalen med Boreal Transport Midt- Norge nå er gjort om til en bruttoavtale, hvor AtB har inntektsansvaret. Dette ble gjort bl.a. som følge av innføring av Mobillett hvor det ikke skilles mellom billetter til buss og trikk, og dermed umuliggjør en korrekt fordeling av inntektene Båtruter AtB videreførte administrasjonen av nettoavtalen for Øyrekken med FosenNamsos Sjø ut Anbudskontrakter for hurtigbåt i Sør-Trøndelag og fylkeskryssende ruter mot Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag ble inngått med FosenNamsos Sjø 25. februar Ny bruttoavtale med FosenNamsos Sjø hadde oppstart 1. januar Det har vært noen utfordringer knyttet til oppstart, knyttet til avvik på benyttede fartøyer. Det jobbes p.t for å få løst disse utfordringene Ferjeruter Administrasjonen har etter Fylkestingsvedtaket av juni 2012 (sak 60/12) gjennomført konkurransen «Rutetransport ferge 2015» som en åpen konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriften del II. Anbudskonkurransen dekket totalt fire fergesamband i ytre Trondheimsfjord: Pakke 1: Brekstad-Valset. Pakke 2: Garten-Storfosna, Garten-Storfosna-Værnes-Leksa og Dypfest-Tarva Følgende selskap ble tildelt kontrakt på anbudet ferge 2015: Norled AS (rutepakke 1), Fosenlinjen AS (rutepakke 2). Fosenlinjen AS har påklaget tildelingen som ble gjort til Norled AS ift rutepakke 1. Saken er pr. desember 2013 ikke avsluttet Skoleskyss i Sør-Trøndelag All skoleskyss med buss og drosje i regionene i Sør-Trøndelag omfattes nå av anbudskontrakter som hadde oppstart 19. august Etter dette vil AtB sitte med alt ansvar for planlegging og gjennomføring av skoleskyssen, samt ansvaret for innkreving av egenandeler fra grunnskolene i fylket. Oppfølgingsverktøyet CERT ble implementert i forkant av oppstart. Alle skolebarn med rett til skoleskyss har etter hvert fått t:kort skole som reisebevis Eierskap og drift av infrastruktur Bussdepoter AtB ivaretar den daglige driften av bussdepotene på Sandmoen og Sorgenfri. Fylkeskommunen eier anlegget på Sandmoen. Det er egne avtaler for bussdepot Sorgenfri mellom AtB og Trondheim kommune og NTNU. AtB har bidratt i prosessene samt forestått nødvendig kvalitetssikring med hensyn til at infrastruktur etableres til riktig tid og ivaretar nødvendige krav for kaier og infrastruktur på land. Det er Sør-Trøndelag fylkeskommune som er ansvarlig for kaier/landinfrastruktur for hurtigbåt Miljøpakken i Trondheim Fylkeskommunen har foretatt ulike bestillinger overfor AtB knyttet til Miljøpakkefinansierte aktiviteter for AtB har vært en bidragsyter ift. å utvikle kollektivtransporttilbudet i Trondheimsregionen slik at målene i miljøpakken kan nås. Bussruter Sør-Trøndelag fylkeskommune har ansvar for at det foreligger avtaler mellom berørte fylkeskommuner om fylkeskryssende trafikk. Før nye ruter/aktiviteter etableres på kryss av fylkesgrenser, skal avtale være inngått. Alle etablerte rutetjenester som krysser fylkesgrenser skal sikres med egne avtaler i løpet av AtB har gjennom året bidratt til å utarbeide nødvendig underlag som sikrer riktig fordeling av kostnader og inntekter mellom fylkeskommunene ift. rutetjenester som krysser fylkesgrenser. Båtruter hurtigbåtanbud 2014 Det er etablert egen avtale mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK), Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) og Møre og Romsdal fylkeskommune (MRFK) om etablering og drift av de båtruter som inngår i pakke 3 i «Hurtigbåtanbud 2014». De tre fylkeskommunene har likeverdige posisjoner i utforming av det oppdraget som STFK gir til AtB. Dette ivaretas ved at et samarbeidsorgan bestående av representanter fra de 3 fylkeskommunene skal behandle alle ruteendringer, alle takstendringer og andre forhold som kan påvirke leveransens kvalitet, omfang eller netto risiko. Organets beslutninger formidles via Sør-Trøndelag fylkeskommun

7 Avviksfordeling og sammenligning 2013 mot 2012 For tidlig avgang Forsinket avgang Frakjøring Innstilt avgang Manglende annonsering Manglende billettering Mindre avvik iht til KGL Total Totalsum Kunder og kvalitet Avvik by prosent av antall avganger pr mnd Avvik Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des For tidlig avgang 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,01 % 0,00 % Forsinket avgang 1,57 % 1,90 % 1,22 % 1,09 % 1,10 % 0,73 % 0,33 % 1,36 % 1,67 % 1,94 % 2,21 % 1,78 % Innstilt avgang 0,05 % 0,04 % 0,05 % 0,05 % 0,06 % 0,04 % 0,04 % 0,06 % 0,11 % 0,07 % 0,10 % 0,11 % Frakjøring 0,24 % 0,24 % 0,20 % 0,16 % 0,09 % 0,10 % 0,08 % 0,26 % 0,27 % 0,25 % 0,22 % 0,13 % Manglende annonsering av holdeplass ,06 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,03 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % Manglende billettering 0,09 % 0,10 % 0,09 % 0,10 % 0,07 % 0,07 % 0,03 % 0,05 % 0,06 % 0,12 % 0,06 % 0,05 % Mindre avvik iht KGL 0,04 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % Total 2,06 % 2,34 % 1,61 % 1,44 % 1,35 % 0,99 % 0,51 % 1,76 % 2,14 % 2,40 % 2,62 % 2,08 % Driftsavvik Trondheim 5.1 Forventet kvalitet God og gjennomført kvalitet er viktig for å få fornøyde kunder, samarbeidspartnere og ansatte. AtB jobber kontinuerlig med å sikre kvaliteten på de ulike leveransene for å tilfredsstille de kvalitetskrav og forventninger som er i markedet. Dette knyttes opp mot blant annet rutetilbud, billettløsninger og andre tjenester kundene er avhengige av for å reise, kundeservice og selve bussturen fra A til B. Det er i stor grad høye forventninger i markedet, og ulike behov i forhold til ulike reisevaner. 5.2 Styringsinstrumenter for å måle kvalitet AtB har ulike styringsverktøy for å kontrollere, forbedre og opprettholde kvaliteten på de ulike tjenestene Incitamentsordning Kvaliteten på leveransen til operatørene reguleres og måles gjennom incitamentsordning. Operatørene kan oppnå bonusutbetaling for godt arbeid knyttet blant annet til fornøyde kunder målt gjennom kundeundersøkelser, og god måloppnåelse i ulike forbedringsprosjekt som er etablert. Operatørene kan bli ilagt gebyr dersom de går ut over bestemte kvalitetskrav som styres av kontrakten. Dette rapporteres jevnlig til operatørene, og ved større avvik blir det satt inn tiltak. 5.3 Avviksrapport vedr regularitet Trondheim 2013 Generelt ses tydelige sesongmessige variasjoner knyttet til punktlighet og kapasitetsproblemer, som følge av årstidenes varierende vær- og føreforhold og variasjoner i antallet reisende gjennom året. Avvik knyttet til punktlighet har hatt størst omfang i 2013, og forsinkede avganger fra avgangssted utgjør den klart største andelen av driftsavvik. Forsinkede avganger har også hatt en relativt høy økning sammenlignet med 2012 (økning på ca. 18%). Hovedårsaken til dette er trafikale forhold, og ses i sammenheng med omfattende vegarbeid ifm Rotvollkrysset og på E6 sør i Når det gjelder frakjøring har det vært en positiv utvikling med en nedgang på ca. 10% til tross for en betydelig passasjervekst også i 2013, noe som indikerer at de kontinuerlige kapasitetsøkningene gjennom året samt de periodevise styrkingene av tilbudet i forbindelse med ruteendring har hatt positiv effekt. Det er likevel store variasjoner på rutenivå der spesielt rute 18 har hatt en betydelig økning i frakjøring som følge av økt behov på østsiden av traseen, mens rute 5 har hatt en betydelig nedgang i kapasitetsproblemer etter at leddbussene kom i drift høsten jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des For tidlig avgang Innstilt avgang Mindre avvik iht til KGL Forsinket avgang Manglende annonsering av holdeplass Frakjøring Manglende billettering Billettløsninger og inntektssikring Det er viktig for kollektivbransjen å ha gode billettløsninger som gjør det enkelt og effektivt å reise, som sikrer inntekter og bidrar til effektiv av og påstigning på holdeplass. Gjennom kontinuerlig oppfølging av billettsystemene, statistikk, billettkontroll og fokus på inntektssikring opp mot operatørene, har AtB høy fokus på dette Kundeservice AtBs kundeservice knyttes til tilgjengelighet på telefon, sosiale medier og i kundesenter, samt kvaliteten på skriftlige besvarelser. Kundesenteret blir målt opp i mot ventetid både i kundesentrene og på telefon. I tillegg settes det krav til hvordan og hvor fort kundene skal få svar på skriftlige henvendelser. Dette henger sammen med hvilken kanal det er snakk om og ulike forventninger til disse. Kundeservice på selve bussturen er det sjåførene hos de ulike operatørselskapene som står for. AtB stiller ulike krav til kunnskap og servicegrad, og alle dagens operatører har stor fokus på god kundeservice underveis på reisen. På rutenivå er det spesielt rute 55 og 63 som har en negativ utvikling i punktlighet i Rute 506 og 38 som erstattet rute 301 fra høsten 2013 opplever også stort omfang av forsinkelser. Rute 5 har hatt en positiv utvikling, spesielt etter at de nye holdeplassene i Kongens gate ble tatt i bruk i august. For regionionskjøringen er det foreløpig noe tidlig å konkludere med tanke på en klar trend basert på avviksstatistikken grunnet manglende data/underrapportering i oppstartsfasen av ruteproduksjonen. Det er ellers verdt å bemerke at omfanget av innstilte avganger for bytrafikken er svært lavt, med et årsgjennomsnitt på 0,06 % i forhold til totalt antall avganger. Forsinkede avganger utgjør i toppmånedene ca. 2 % målt fra avgangssted, noe som indikerer at bussene stort sett er i rute fra startpunkt selv om det oppstår forsinkelser underveis

8 * Ole Ekker HK Reklamebyrå Foto: * HK Reklamebyrå * HK Reklamebyrå Foto: Ole Ekker N y i b yg d a N y i b yg d a Markedsføring og informasjon Vi jobber med å gjøre reis en enda enklere. Gi oss gjerne tilbakeme lding på nye atb.no nye busser Fra 19. august ruller det til å ta deg på veiene. Vi gleder oss røndelag. med fra A til B i hele Sør-T Fra 19. august ruller det nye busser på veiene. Vi gleder oss til å ta deg med fra A til B i hele Sør-Tr øndelag. atb.no Ruteopplysning tlf 177samv ittighet. God tur. God Ruteopplysning tlf 177 atb.no Enda enklere fra A til B De største kommunikasjonsutforingene i 2013 var knyttet til oppstart i regionene i Sør-Trøndelag. Det å gjøre både AtB og rutetilbudet kjent i forkant og etter oppstart i august. panje med tittel Busshelter. Denne skapte stort engasjement blant kundene og ble godt mottatt, da dette påvirker hver enkelt av våre kunders opplevelse rundt selve reisen. AtBs markedsføring og informasjon skal knyttes opp mot eksisterende og potensielle kunders behov. Målet er å få flere til å reise kollektivt, og fortelle om det på en måte som gjør at det er enkelt å ta dette valget. Dette knytter seg til praktisk informasjon rundt produkter, rutetilbud og billettløsninger. Generelt har vi fokus på gode holdninger knyttet til det å reise kollektivt, gjennomført uttrykk, samt det å gjøre eksisterende kunder «stolte» av å reise kollektivt. All informasjon og markedsføring av AtB skal være gjennomført i forhold til profil og skape gjenkjennelse i markedet. Gjennom hele året har kundene fått informasjon knyttet til AtBs tjenester som gjør det enklere å reise kollektivt. Mobillett, påfylling av t:kort via nettbutikk, reiseplanleggere og muligheten for å bruke t:kort på tog for periodekortbrukere. For å gjøre det enkelt å reise kollektivt, er det viktig med god og tilgjengelig informasjon. Ny versjon av ble lansert i juni, og den nye nettsiden fikk gode tilbakemeldinger fra kundene. I tillegg ble det lansert ny reiseplanlegger-app. Det har vært jevn fokus gjennom hele året knyttet til ruteendringer og ruteinformasjon, billettløsninger og andre små og store aktiviteter. Åpning av nye stasjoner i Prinsenkrysset har foregått i to faser, og dette har krevd mye tilpasset informasjon. Sosiale medier (facebook og twitter) har blitt en viktig informasjons- og dialogkanal for å nå ut til mange. Besvarelsen av sosiale medier er satt i system gjennom kundesenteret. Dette er viktige kanaler å følge opp, og det jobbes kontinuerlig med å få flere «likes» på siden slik at vi når ut til enda flere. I april var det takstendring med økning av grunnpris med 2,3%. Her ble det gjennomført kampanje med fokus på bruk av t:kort og Mobillett. Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag bevilger hvert år penger til Russebusskort for hele fylket. AtB koordinerer, selger og markedsfører dette direkte mot russen. Det blir mottatt som et meget positivt tiltak, og det selges flere tusen kort. Holdeplasser Det jobbes kontinuerlig med forbedring av informasjon på holdeplasser både i by og region. Noe av utfordringen på region er manglende infrastruktur knyttet til f.eks buss-skilt osv. For å forbedre dette er AtB i dialog og samarbeid med Statens vegvesen. I tillegg foregår det oppgradering av holdeplassfasiliteter på flere områder i de ulike kommunene. Det er et kontinuerlig et behov for å minne på reisende hvordan hver enkelt kan bidra til at reisen blir mer effektiv og bra for alle på en positiv måte. Det ble gjennomført kam14 God tur. God samvittighet. Kundeundersøkelsene viser at opplevelsen på holdeplassen er en viktig del av reisen. Det er viktig at det er trygg av- og påstigning, belysning knyttet til både trygghet og generelt, tilgjengelighet og informasjon. Nye navneskilt er montert på holdeplassene i regionen og Stor-Trondheim, der hvor det ikke er leskur. Dette er et ledd i universell utforming rundt informasjon på holdeplass. Totalt hadde AtB nærmere 450 medieoppslag i Disse omhandlet ruteendringer og tekniske utfordringer, i tillegg til saker med kundeperspektiv. I saker med kundeperspektiv var det både proaktive saker knyttet til aktiviteter som f.eks takstendring, gode bussvaner osv, i tillegg til forventninger kundene har hatt som ikke har blitt innfridd. Kundedialog AtB har kunden i fokus. Vi søker å kjenne våre ulike målgrupper så godt som mulig, for å kunne tilpasse det totale tilbudet. Dette gjør vi gjennom brukerforum, kundeundersøkelser, kontinuerlig kontakt og dialog via kundesenteret i forhold til skriftlige henvendelser, sosiale medier og møter med kunder og brukergrupper. I tillegg har vi direkte kontakt med studentorganisasjoner, bedrifter, pendlerforeninger, kommuner og andre samarbeidspartnere for å avdekke deres reisebehov og å finne løsninger for disse. Forbrukerrådet foretok i november en undersøkelse i de 4 største byene i Norge (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger). Bakgrunnen for testen var knyttet til brukervennlighet og billettsystem og hvor lett det var å finne informasjon rundt dette på holdeplasser. I følge resultatet fra rapporten viser den at informasjonen på holdeplassene i Trondheim er bedre enn i andre byer. Særlig ble det lagt vekt på informasjonen knyttet til hvordan du kunne kjøpe billett via mobil for å ha billett tilgjengelig før kundene kommer om bord i bussen. I tillegg fikk Trondheim gode tilbakemeldinger i forhold til informasjon om reisegaranti på holdeplassene. Kommunikasjon AtB er en viktig del av hverdagen til veldig mange, og det er mange som har en mening og bryr seg om det vi leverer. Sånn skal det være, og det viser hvor viktig kollektivtrafikken er i et velfungerende samfunn. Det er høye forventninger til kollektivtrafikken, og terskelen for å melde tilbake når forventningene ikke blir innfridd, er lav. AtB legger opp til en åpen og ærlig dialog med kunder og markedet for øvrig, og svarer på alle henvendelser i våre egne kanaler og gjennom media. Medieomtale og kommunikasjon AtB jobber proaktivt opp mot media for å skaffe medieomtale på ulike prosjekt, og har oppnådd god dialog med både lokalpresse i regionen i tillegg til Adresseavisen og NRK. AtB ble i mars utfordret av Adresseavisens «Oppdraget», og opplevde dette som positivt. I forbindelse med oppstarten i regionen ble det gjennom høsten en del negative medieoppslag knyttet til for dårlig rutetilbud og leveranse. Sosiale medier og digitale kanaler er mer og mer viktig i forhold til å informere kundene. Gjennom å holde disse kanalene oppdatert med ny informasjon, gjør vi det enklere for kundene å reise kollektivt. Besvarelser på sosiale medier gjennomføres av kundesenteret, og har blitt en viktig kanal for å nå ut til mange på en gang. Mediehåndtering har høy prioritet, og ambisjonen er høy servicegrad og oppfølging av alle redaksjoner. 15

9 Salg og billetter! 7.1. Etablering av Takst- og Soneprosjekt AtB har på oppdrag fra Sør-Trøndelag fylkeskommune jobbet med prosjekt for «Forenkling av Takst- og sonestruktur i Sør- og Nord-Trøndelag». Arbeidet har vært utført gjennom prosjektgruppe. Endelig forslag ble presentert for Sør- Trøndelag fylkeskommune i november, men ikke vedtatt Utvidet funksjonalitet Nettbutikk for t:kort Pr desember 2013 er det over registrerte brukere i AtBs nettbutikk for påfylling av t:kort. Omsetning i Nettbutikken i 2012 var på 38,4 Mill, mens for 2013 endte dette på 76,0 Mill. Omsetning januar 2014 på 11,1 Mill. Totalt utgjør salg av periodebilletter ca 80 % av total omsetning i Nettbutikken Avvikling av Reisekonto for t:kort. Avsluttet juni 2013 Reisekonto som påfyllingskanal for t:kort ble avsluttet i juni. Dette ble en god prosess, hvor nærmere reisekonto-kunder ble fulgt opp og enten overført til andre løsninger eller fikk tilbakebetalt sine reisekontobeløp. at billettering skal kunne skje på sparket, gjør at man må tenke helt nytt rundt billetteringsstrategien for årene fremover. Det ble i løpet av 2 og 3. kvartal gjennomført en anbudskonkurranse for anskaffelse og levering av neste generasjons Mobillett som lanseres våren Billettautomater og kommisjonærer I Trondheimsområdet har kundene mulighet for å kjøpe enkeltbilletter via billettautomater og ferdige oppfylte fler-reisekort hos kommisjonærer. Mobilletter pr mnd Mobillett I 2013 ble det solgt totalt billetter via Mobillett. Oversikten under viser at utviklingen er positiv, og at flere og flere tar i bruk denne muligheten til på en enkel måte kjøpe seg billett for reise på buss/trikk Driftserfaringene med Mobillett viser få avvikssaker og svært fornøyde kunder. Mulighetene til å kjøpe billett via SMS har derimot ført til noe snik. Mye av dette var relatert til skoleungdom, men ble redusert etter gjennomført informasjonskampanjer rettet mot skolene. Erfaringene med at det er enkelt for kundene og generelt høye forventninger til Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Antall solgte Mobilletter Okt Nov Des 16 17

10 Miljø 8.1 AtB - Førstevalget fra A til B AtBs miljøtiltak har tre fokusområder. AtBs viktigste tiltak er gjennom informasjon, markedsføring og kvaliteten i tjenesteproduksjonen å få flest mulig til og reise kollektivt fremfor bruk av egen bil. Det er gjennom økning i passasjertallet vi kan tilføre de største forbedringene for miljøet. Når flere lar bilen stå og velger å reise kollektivt gir dette den mest effektive reduksjonen av utslipp. AtB vil være aktive også fremover for å øke andelen som velger den kollektive reisemåten. Det andre tiltaket er å stille krav til og premiere materiell i anbudskonkurransene som bidrar til redusert utslipp. Til slutt har AtB hatt fokus på andre mulige tiltak for å redusere utslipp som går på sjåførens kjørestil, drift på bussdepot osv. 8.2 Bussflåten i Sør-Trøndelag AtB påvirker det ytre miljø indirekte gjennom kjøp av transporttjenester. Gjennom å tilby attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport bidrar AtB til å redusere den negative miljøpåvirkningen fra persontransport. 86 % av bybussene i Trondheim er i dag drevet av naturgass eller hybrid motorteknologi. Dette har medført en halvering av NOxutslipp og 84 % reduksjon av partikkelutslipp i Trondheim i perioden I tillegg er utslipp av Co2 redusert med 11 % i samme periode. Nye miljøbusser bidrar til å redusere miljøpåvirkningen, men kollektivtransportens viktigste bidrag til miljøet er å få flere til å benytte busstilbudet i stedet for privatbil. Dette er et viktig element i all profilering, kommunikasjon og markedsføring. AtB har hatt høye mål med hensyn til å oppnå eiers miljøambisjoner. Det ble derfor i anbudsprosessene stilt et minstekrav for materiell av standarden Euro 5. AtBs målsettinger ligger både på reduksjon av lokale utslipp i form av partikler og NOX, samt på globale utslipp av Co2. Det er en målsetting av fossilt drivstoff skal fases ut. AtB vil derfor erstatte dette med biogass så snart dette er tilgjengelig i vår region Andre miljøtiltak AtB har vektlagt miljø høyt i anbudsprosessene. I tillegg til evaluering av miljøvenning drivstoff, evalueres støy, drivstoffreduserende tiltak, opplæringstiltak med hensyn på reduserte klimautslipp, tiltak for reduksjon av støy fra egen virksomhet og andre tiltak vurdert og poengsatt. Et viktig tiltak i denne sammenhengen er drivstoff sparing. Det er derfor lagt inn krav om system for å måle dette. Buss-operatørene gjennomfører kursing i økonomisk kjørestil og tidskrav på tomgangskjøring på maksimalt 1 minutt. Videre er det tatt i bruk dekk som reduserer friksjon og vekt, for å redusere drivstofforbruk og det søkes i så stor grad som mulig å kjøre piggfritt

11 Videre utvikling av kollektivtransporten i Sør-Trøndelag Det er en uttalt målsetting, bl a i arbeidet med ny Nasjonal transportplan at veksten i all persontransport i de største byene i Norge skal tas med sykkel, gange eller kollektivtransport. De neste 20 årene forventes befolkningen i de ni største byene i Norge å øke med ca 30 %. Dette vil føre til ca 2 mill nye reiser hver dag. Hvis disse nye reisene skal håndteres med sykkel eller kollektivtransport, må antall kollektivreiser øke med ca 4,5 % årlig på nasjonalt nivå i de neste 20 årene. For Trondheimsområdet går ambisjonene i fht økt antall kollektivreiser, utover det som kan tilskrives årlig befolkningsvekst. Miljøpakken i Trondheim har som mål at andelen som reiser med privatbil skal reduseres fra 58 % til 50 % frem mot For at kollektivtrafikken skal gi sitt bidrag til denne måloppnåelse, må den årlige veksten i antall kollektivreiser ligge på rundt 7-8 %. Dette krever en kontinuerlig utvikling av tilbudet, og det må arbeides på flere felt for å legge til rette for økt kapasitet særlig for buss i Trondheimsområdet. AtB er opptatt av å utvikle kollektivtilbudet i takt med hvordan markedet utvikler seg. Det er derfor viktig for oss å fortsatt være i tett dialog med kommuner og aktører som driver boligbygging og utvikling av næringsareal. Frem mot 2020 ser vi at utfordringene vil være størst i Trondheim, hvor vi har en konsentrasjon av boligbygging i øst og næringsutvikling i sør. I fylket for øvrig er det særlig forventet en vekst i tilknytning til ny kampflybase på Ørlandet. Dette vil påvirke både buss-, ferge- og båttilbudet. Det vil bli vanskelig å opprettholde den gode veksten som har vært de siste årene med mindre det gjennomføres investeringer i infrastruktur og legges til rette for nok driftsmidler. En forutsigbar finansiering av kollektivtilbudet er en forutsetning for å kunne planlegge godt og langsiktig. AtB vil ta initiativ, både overfor STFK og Miljøpakken i Trondheim, for å få på plass langsiktige avtaler som sikrer finansiering av den årlige vekten i kollektivtilbudet som er påkrevet for nå de overordnede målsettingene. For å få en best mulig nytte av de samlede kollektivressurser i regionen, er det viktig å se de ulike tilbudene i sammenheng. Det har derfor blitt etablert et tett samarbeid mellom NSB og AtB, nettopp for å se på samvirke tog/buss på Trønderbanen

12 22 23

13 24 25

14 26 27

15 28 29

16 30 31

17 32 33

18 34 35

19 36 37

20 38 39

Vi tar dæ me fra A te B

Vi tar dæ me fra A te B 1 Årsrapport Vi tar dæ me fra A te B 2 Innledning / s. 4 AtB AS / s. 6 Trafikk og markedsutvikling / s. 8 Rutetilbudet, kontrakter og anbud / s. 10 Trafikk og markedsutvikling / s. 12 Markedsføring og

Detaljer

Vi tar dæ me fra A te B

Vi tar dæ me fra A te B 1 Årsrapport AtB AS / s. 4 Inntektsfordeling Sammendrag / s. 6 Per Magne Reitbakken 18.6.2015 14.57 Deleted:... [48] Vi tar dæ me fra A te B Buss - Trondheim/Klæbu Buss - Region Trikk Båt Tilskudd Kunden

Detaljer

En presentasjon av AtB

En presentasjon av AtB En presentasjon av AtB Forretningsidé AtB skal levere effektive, attraktive og miljøvennlige kollektivtjenester i Sør-Trøndelag slik at mange velger å reise med oss! Vår visjon Når du ikke sykler eller

Detaljer

Årsrapport for AtB AS

Årsrapport for AtB AS Årsrapport for AtB AS 1 Vi tar dæ me fra A te B 45 2 A+10+45+ AtB AS / s. 4 Sammendrag / s. 8 Mål og strategier for kollektivtrafikken / s. 6 Markedsutvikling / s. 14 Nøkkeltall / s. 10 Fremtidens rutestruktur

Detaljer

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Incitamentsordning for Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 6 Incitamentsordning Versjon 2.6 Sist Oppdatert: 09.09.2010 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav

Detaljer

Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser

Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser Trond Myhre Markedsdirektør 932 39 400 trondm@vkt.no Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT)

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Konsulenttjenester innenfor sikkerhet og beredskapskompetanse KRAVSPESIFIKASJON. Vedlegg 2 Kravspesifikasjonen

Innholdsfortegnelse. Konsulenttjenester innenfor sikkerhet og beredskapskompetanse KRAVSPESIFIKASJON. Vedlegg 2 Kravspesifikasjonen Konsulenttjenester innenfor sikkerhet og beredskapskompetanse Vedlegg 2 Kravspesifikasjonen INNHOLD Innholdsfortegnelse 1. AtB generelt... 2 2. AtB og oppdraget spesielt... 2 3. AtBs verdigrunnlag... 2

Detaljer

30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst. Kollektivtiltak og fremkommelighet

30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst. Kollektivtiltak og fremkommelighet 30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst Kollektivtiltak og fremkommelighet Seminar for erfaringsdeling Litteraturhuset i Bergen, 30. mai 2013 Bakgrunn for dagens seminar Skyss/HFK er i gang med et arbeid

Detaljer

Høystandard kollektivtransport i Trondheim

Høystandard kollektivtransport i Trondheim Høystandard kollektivtransport i Trondheim Innlegg på Tekna s konferanse om høystandard kollektivtransport i norske byområder Bergen, 10.02.-11.02 2009 Fylkesordfører Tore O. Sandvik Sør-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Vedlegg 6. Incitamentsordning. Vedlegg 6. Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 6. Incitamentsordning. Vedlegg 6. Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 6 Incitamentsordning Vedlegg 6 Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav... 3 2. Økonomisk

Detaljer

Gassbuss i Trondheim. Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle

Gassbuss i Trondheim. Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle Gassbuss i Trondheim Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle Utviklingen i Trondheimsregionen Nye anbud fra 2010 og 2011. Krav til miljø- og klimautslipp. Valget

Detaljer

Fremtidens transportutfordringer Kollektivtrafikkens rolle i utviklingen av bærekraftig vekst i storbyregionen

Fremtidens transportutfordringer Kollektivtrafikkens rolle i utviklingen av bærekraftig vekst i storbyregionen Fremtidens transportutfordringer Kollektivtrafikkens rolle i utviklingen av bærekraftig vekst i storbyregionen SmartCity Bærum, frokostseminar 28 januar 2014 Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Ruter

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg 6 Versjon 1.1 11.03.2016 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Linje 25 2017 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 BEREGNING AV BONUS... 2 2.3 FAKTURERING...

Detaljer

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Kundevekst med nye ruter i Bergen Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Agenda 1. Om Skyss 2. Bakgrunn for innføring av nye ruter 3. Ny rutestruktur, tilbud og gjennomføring 4. Hvordan

Detaljer

21.01.2015 Drift av kollektivtrafikken

21.01.2015 Drift av kollektivtrafikken 21.01.2015 Drift av kollektivtrafikken Drift av kollektivtrafikken Målfrid Vik Sønstabø Konst. direktør Skyss/leiar Trafikktilbod Kva er Skyss? Oppretta i 2007 som ytre eining i Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

AtB 2011 Innhold side

AtB 2011 Innhold side Årsrapport AtB 2011 Innhold side Innledning s.2 Sammendrag s.3 AtBs verdigrunnlag s.4 AtBs organisasjon s.4 Arbeidsmiljø s.4 Kjøp av transporttjenester s.5 Trafikk- og markedsutvikling s.6 Rutetilbudet

Detaljer

1 AtB AS / 4. 2 Mål og strategier for kollektivtrafikken / 6. 3 Sammendrag / 8. 4 Sentrale nøkkeltall / Markedsutvikling / 14

1 AtB AS / 4. 2 Mål og strategier for kollektivtrafikken / 6. 3 Sammendrag / 8. 4 Sentrale nøkkeltall / Markedsutvikling / 14 Årsrapport 2016 1 AtB AS / 4 2 Mål og strategier for kollektivtrafikken / 6 3 Sammendrag / 8 4 Sentrale nøkkeltall / 10 5 Markedsutvikling / 14 6 Kunden i fokus / 16 7 Fremtidens rutestruktur for Stor-Trondheim

Detaljer

Sømløst i sør. Strategiforum 26.2.2015

Sømløst i sør. Strategiforum 26.2.2015 Sømløst i sør Strategiforum 26.2.2015 Presentasjon av Sømløst i sør 23.1.2015 foreløpig medierespons Sømløshet innebærer Kundene skal ikke møte organisatoriske eller praktiske problemer som følge av at

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport

Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport Sammendrag: Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport Det har aldri reist flere med kollektivtransport i Norge enn nå. Hvor mye fylkeskommunene må betale for kollektivtransport varierer både

Detaljer

Hybridbuss på el og biogass

Hybridbuss på el og biogass 27.03.2014 Hybridbuss på el og biogass Hybridbuss på el og biogass Oddmund Sylta, Direktør i Skyss Den Norske Gasskonferansen Stavanger, 27. mars 2014 Hordaland fylkeskommune Tredje største fylke i Norge

Detaljer

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad 7. oktober 2009 1 Dagens miljøutfordringer: 7. oktober

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS

RAMMEAVTALE MELLOM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS RAMMEAVTALE MELLOM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE OG VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS Avtalen fastsetter rammebetingelser og retningslinjer for samarbeidet mellom partene i forbindelse med kjøp av definerte oppgaver

Detaljer

Kollektivtrafikk i distriktene

Kollektivtrafikk i distriktene Kollektivtrafikk i distriktene BAKGRUNN 1.1 BESTILLING Kontrollutvalget i SFTK fattet i sak 31/16, i møte den 26.05.2016, følgende vedtak: 1. ( ) 2. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon om kollektivtrafikk

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1 23.09.2014 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 ØKONOMISK OMFANG OG FAKTURERING... 2

Detaljer

En til en møter med leverandørene gjennomføres 23 og 24 mai. Halv time per leverandør.

En til en møter med leverandørene gjennomføres 23 og 24 mai. Halv time per leverandør. Presentasjon av AtB i dag En til en møter med leverandørene gjennomføres 23 og 24 mai. Halv time per leverandør. Påmelding innen 21. Mai. Først til mølla ang tidspunkt. Påmelding til gunvor.klausen@atb.no

Detaljer

Konsulentbistand på IKT området

Konsulentbistand på IKT området Konsulentbistand på IKT området Dialogkonferanse hos Ruter Endre Angelvik, IT-sjef Innhold Ruter og IT i Ruter Retningen framover Dagens forskjellige rammeavtaler 2 Et administrasjonsselskap Ruter er administrasjonsselskapet

Detaljer

Staten Togtrafikk og noen få veier med kollektivtrafikk. Rådgiver. Avtale om Sams.

Staten Togtrafikk og noen få veier med kollektivtrafikk. Rådgiver. Avtale om Sams. Fylkeskommunen: Ansvarlig for all kollektivtrafikk innen fylket. Også skoleskyss både sin egen vgs. og grunnskole, tt-transport, Mange viktige veier for kollektivtrafikk. Kommunene. Kommer med ønsker/krav.

Detaljer

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13 Ny dag, nye tider Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 9.06.3 Ny pris- og sonestruktur (NYPS) Ruteendringen i desember 202 Begge tiltakene

Detaljer

Info fra Troms fylkestrafikk. Priser og rabatter 2016

Info fra Troms fylkestrafikk. Priser og rabatter 2016 Info fra Troms fylkestrafikk Priser og rabatter 2016 Priser, rabatter og endringer i kollektivtransport fra januar 2016 Stor satsning på kollektivtrafikken - lavere pris på periodebilletter, familierabatt

Detaljer

Kurs i kollektivtransport SVV Region Midt «Kan du nok om kollektivtransport»

Kurs i kollektivtransport SVV Region Midt «Kan du nok om kollektivtransport» Kurs i kollektivtransport SVV Region Midt «Kan du nok om kollektivtransport» Tema: Drift av kollektivtransport «Hvordan få flere fornøyde kunder og samhandling med etatene» Presentasjonen kommer til å

Detaljer

Årsrapport. AtB 2010

Årsrapport. AtB 2010 Årsrapport AtB 2010 1 2 Innhold fra A til B i 2010 Innledning 5 Sammendrag 7 AtBs verdigrunnlag og organisasjon 9 AtBs organisasjon 9 Styring av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag 10 Videre utvikling av

Detaljer

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sømløst i sør Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sør Oslo syd Follo i Akershus Østfold Ca. 470 000 innbyggere Ca. 50 millioner kollektivtrafikkreiser årlig Kostnad ca. 2,5 milliarder kroner

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1.2 23.09.2014 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 ØKONOMISK OMFANG OG FAKTURERING...

Detaljer

Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand

Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni 2018 Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand Kunden i sentrum Opplandstrafikks løfte til passasjerene er at vårt tilbud skal være Enkelt

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS. Siv Elisabeth Wiken, administrerende direktør, Agder Kollektivtrafikk AS Kristiansand,

AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS. Siv Elisabeth Wiken, administrerende direktør, Agder Kollektivtrafikk AS Kristiansand, AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS Siv Elisabeth Wiken, administrerende direktør, Agder Kollektivtrafikk AS Kristiansand, 8.3.2017 Visjon Visjonen er formulert slik: «Det skal være enkelt og attraktivt å reise

Detaljer

Miljøpakken i Trondheim - Et byutviklingsprosjekt med hårete mål

Miljøpakken i Trondheim - Et byutviklingsprosjekt med hårete mål Miljøpakken i Trondheim - Et byutviklingsprosjekt med hårete mål Adm. & politiske prosesser Vekting av kollektivtrafikk Innholdet i pakken Hva M&R kan lære Henning Lervåg Prosjektleder Trondheim kommune

Detaljer

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester i Oslo Syd 2010 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

2.1. TRASÉ Operatør skal beskrive linjens trasé. Alle forhold som Ruter kan ha interesse av å ha kjennskap til, skal beskrives i trasébeskrivelsen.

2.1. TRASÉ Operatør skal beskrive linjens trasé. Alle forhold som Ruter kan ha interesse av å ha kjennskap til, skal beskrives i trasébeskrivelsen. 1. INNLEDNING Prisavtalene vil være et supplement for til Ruters øvrige kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Samarbeidet skal i tillegg til Ruters øvrige tilbud og samarbeid med annen kollektivtrafikk (for

Detaljer

Miljøgevinsten av stamlinjenett og ruteeffektivisering i fire norske byer Mads Berg Urbanet Analyse

Miljøgevinsten av stamlinjenett og ruteeffektivisering i fire norske byer Mads Berg Urbanet Analyse Miljøgevinsten av stamlinjenett og ruteeffektivisering i fire norske byer Mads Berg Urbanet Analyse Innledning 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Miljøvennlig satsing på kollektivtransport 3. Klimagevinst ved

Detaljer

Kapasitetsutfordringer for hurtigbåttilbudet Trondheim - Brekstad

Kapasitetsutfordringer for hurtigbåttilbudet Trondheim - Brekstad Arkivsak-dok. 201514751-1 Saksbehandler Lars Fabricius Saksgang Møtedato Komite for kollektivtrafikk og regional utvikling 2015-25.11.2015 2019 Fylkestinget 2015-2019 16.12.2015 Kapasitetsutfordringer

Detaljer

TRONDHEIM SWARCO NORGE AS

TRONDHEIM SWARCO NORGE AS TRONDHEIM SWARCO NORGE AS Innledning Høsten 2009: SWARCO tildeles PT system leveransen i Trondheim SWARCO tildeles omgjøringen av 51 signalanlegg i Trondheim Februar 2010: SWARCO åpner kontor i Trondheim

Detaljer

- Informasjon fra AtB v/harald Storrønning

- Informasjon fra AtB v/harald Storrønning Formannskapet Ørland kommune 1 3. 01. 1 6 - Informasjon fra AtB v/harald Storrønning Hurtigbåt Kapasiteten r800, Trondheim - Brekstad. Ferge Brekstad Valset, status 2015 og prognose 2016 m/tiltak K apasitet

Detaljer

Miljøpakken for transport i Trondheim

Miljøpakken for transport i Trondheim Miljøpakken for transport i Trondheim Mål Resultat så langt Hva skjer framover Organisering September 2014 Tore Langmyhr Miljøpakken: Både politiske forpliktelser og investeringsprogram Politiske virkemidler:

Detaljer

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde Kurs i kollektivtrafikk Statens vegvesen 27. - 28. Januar 2015 ; Eksempler fra Kristiansund og Molde Sivilingeniør Jørgen Rødseth Disposisjon Bakgrunn, mål og strategier Dagens situasjon Kommuneplan og

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse Linje 25

Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 1 av 10 Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Vedlegg 5 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitet på kollektivtrafikken i Oslo -------------------------------------------------------

Detaljer

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.0 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Hedmark Trafikk. Samferdselskomiteen 2. juni 2014

Hedmark Trafikk. Samferdselskomiteen 2. juni 2014 Hedmark Trafikk Samferdselskomiteen 2. juni 2014 3 i foretaketsvedtekter HedmarkTrafikker et foretaksomskalha ansvarfor overordnetruteplanleggingog markedsføringavkollektivtilbudet,samtsamordningavdrift

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress UTFORDRINGER «BAKTEPPE» Ekspressbussnæringen i Norge opplevde en sterk passasjervekst frem til

Detaljer

SLIPP BUSSEN FRAM! Dialogmøte om neste kontrakt for Kristiansandsområdet. 31.mai 2016

SLIPP BUSSEN FRAM! Dialogmøte om neste kontrakt for Kristiansandsområdet. 31.mai 2016 SLIPP BUSSEN FRAM! Dialogmøte om neste kontrakt for Kristiansandsområdet 31.mai 2016 Agenda 31.5.2016 (kl 10-15) Innledning Formålet med dialogmøtet Presentasjon av deltakere Presentasjon fra AKT Innlegg

Detaljer

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele 309Ruters trafikkområde i 2013 2 av side 114 103 % millioner

Detaljer

NTP Ønsker fra Sør-Trøndelag

NTP Ønsker fra Sør-Trøndelag NTP Ønsker fra Sør-Trøndelag Er de innfridd? 1. E6 sør/rv3. som ett prosjekt første del i perioden. Ivaretatt, bompenger dominerende finansiering. 2. Tidlig elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen

Detaljer

Et bedre kollektivtilbud gjennom økt kundeinnsikt

Et bedre kollektivtilbud gjennom økt kundeinnsikt Et bedre kollektivtilbud gjennom økt kundeinnsikt Kollektivtrafikkonferansen, 10.11.2011 Vibeke Skar, merkevaresjef og Espen Martinsen, leder strategi Om Ruter Ruter planlegger, samordner, kjøper og markedsfører

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

UTKAST. Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019

UTKAST. Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Vedlegg 6 Versjon 0.4 23.08.2017 Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde Eidsvoll/Nes Nannestad/Gjerdrum Bjørkelangen Enebakk Nittedal/Lørenskog UTKAST Innhold INNHOLD...

Detaljer

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet - Innspill fra Skyss Oddmund Sylta, direktør i Skyss Om Skyss Buss 11 kontrakter 762 busser Bybane Ferge 1 kontrakt 17 bybanevogner 4

Detaljer

Vedlegg 1: Tiltaksliste

Vedlegg 1: Tiltaksliste Vedlegg 1: Tiltaksliste 1.1. Forslag til kontraktstrategi for 2. generasjons anbud kollektivtransport i Troms Hva Nye anbudskontrakter inngås som bruttokontrakter. Kommende anbudsr om drift av kollektivtrafikk

Detaljer

Mobilitetskonferansen 5. juni 2013 Nasjonal Reiseplanlegging. Prosjektleder Jacob Trondsen 06.06.2013

Mobilitetskonferansen 5. juni 2013 Nasjonal Reiseplanlegging. Prosjektleder Jacob Trondsen 06.06.2013 Mobilitetskonferansen 5. juni 2013 Nasjonal Reiseplanlegging Prosjektleder Jacob Trondsen 06.06.2013 1 Hvorfor? Bedre reiseplanlegging med alle reisealternativer Flere tjenester for reiseplanlegging Oppdatert

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og Forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune for bærekraftig areal- og transportutvikling i byregionene Ragnar Evensen, Teknisk Direktør Eksempel fra Kristiansandsregionen Areal- og transportprosjektet

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL Geir Isaksen Konsernsjef NSB Forutsetninger: Folketallet i Norge passerer 6 million mennesker i år 2031, det vil si en årlig vekst på omlag1,5 % i gjennomsnitt over

Detaljer

Servicereisen

Servicereisen Servicereisen 31.05.2016 Bakgrunn for arbeidet 20.01.15. Strategiforum ønsket at vi i felleskap skulle jobbe med bedre kundeopplevelse. Kundene har vi og eier vi i felleskap, vi ønsker at kundetilfredsheten

Detaljer

Kollektivtiltak i Moss

Kollektivtiltak i Moss Fakta om kommunen Kollektivtiltak i Moss Spesielt om fergetrafikken som lager rush 25 ganger i døgnet Pendlere 1500 månedskort med tog +3000 bilpendlere Historikk kollektivandel i bytrafikken Gjennomført

Detaljer

Heidi Fossland Leder Miljøpakken, Trondheim kommune

Heidi Fossland Leder Miljøpakken, Trondheim kommune Heidi Fossland Leder Miljøpakken, Trondheim kommune Hva er Miljøpakken i Trondheim? Hva omhandler Bymiljøavtalen som Trondheim og staten har inngått? Hvordan bidrar Bymiljøavtalen til trafikksikkerhet?

Detaljer

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23.

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. september 2014: «Endring av reisevaner» Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy Eva Larsen Statens vegvesen Region

Detaljer

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss B R L Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss Gjelder i perioden 01.07.2012 19.08.2012 NSB_Sommerruter_komplett.indd 1 08.06.12 14.23 Bybuss Regionruter 0 0 2 2 B1 Hamar vest Sanderud 170

Detaljer

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Mobilitet 2011 Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Utviklingsdirektør 1 Tore Kåss, Ruter AS 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering

Detaljer

PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012)

PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012) TRANSPORTPLAN SØR- TRØNDELAG 2014-2023 Utarbeides som regional plan etter plan- og bygningsloven PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012) Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken Arkivsaksnr.: 08/41438 Saksbehandler: Tore Langmyhr

Saksframlegg. Trondheim kommune. Felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken Arkivsaksnr.: 08/41438 Saksbehandler: Tore Langmyhr Felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken Arkivsaksnr.: 08/41438 Saksbehandler: Tore Langmyhr Saksframlegg Forslag til vedtak: 1. Det etableres et interimsstyre med 6 medlemmer for å styre prosessen

Detaljer

Status i arbeidet i komiteen SN/K 560 Effektivisering av persontransport

Status i arbeidet i komiteen SN/K 560 Effektivisering av persontransport 2016-11-09 Status i arbeidet i komiteen SN/K 560 Effektivisering av persontransport PERSONTRANSPORT MED BUSS FUNKSJONELLE OG TEKNISKE KRAV TIL BUSSER RAGNAR KROSSER NETTBUSS KOMITELEDER SN/K 560 Standard

Detaljer

Miljø- og transportpakke i Trondheim

Miljø- og transportpakke i Trondheim Miljø- og transportpakke i Trondheim Et klimaforlik som omfatter en helhetlig pakke av tiltak 6 partier i Trondheim bystyre har underskrevet en avtale om: Trafikkbegrensende arealbruk Restriktiv parkeringspolitikk

Detaljer

Busstjenester Oslo nord-øst Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Oslo nord-øst Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Oslo nord-øst 2013 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange 1 Bernt Reitan Jenssen, Ruter Hovedfokus har vært å svare på spørsmålet: Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med

Detaljer

Kollektivtransportens finansieringsbehov:

Kollektivtransportens finansieringsbehov: Kollektivtransportens finansieringsbehov: Er løsningen mer av det samme, eller finnes det mer effektive måter å finansiere kollektivtransporten på? Bård Norheim Befolkningsvekst og transportbehov 9 største

Detaljer

Kollektivtrafikken er viktig for å oppnå visjonen «Ett tilgjengelig Trøndelag»

Kollektivtrafikken er viktig for å oppnå visjonen «Ett tilgjengelig Trøndelag» Kollektivtrafikken er viktig for å oppnå visjonen «Ett tilgjengelig Trøndelag» Nødvendige tiltak for et helhetlig kollektivtilbud i Trøndelag Tema for dagens presentasjon Ett tilgjengelig Trøndelag Informasjonsportal

Detaljer

04.09.2014. Buskerudbypakke 2

04.09.2014. Buskerudbypakke 2 04.09.2014 Buskerudbypakke 2 Felles areal- og transportplan er vedtatt Fremlagt skisse er grunnlag for drøfting og forhandling med staten Buskerudbypakke 2 finansiering Statlige midler Bymiljøavtalemidler

Detaljer

Dialogkonferanse Skyss: Strategiske veivalg nye ferjanbud i Hordaland. 7. November 2014

Dialogkonferanse Skyss: Strategiske veivalg nye ferjanbud i Hordaland. 7. November 2014 Dialogkonferanse Skyss: Strategiske veivalg nye ferjanbud i Hordaland 7. November 2014 Visjon Vi skal yte service utover det forventede GOD TUR! Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Tromsø

Detaljer

OBOS boligkonferanse 26. august 2014 Adm. direktør Bernt Reitan Jenssen, Ruter As. Kollektiv byutvikling Går byutviklingen på skinner?

OBOS boligkonferanse 26. august 2014 Adm. direktør Bernt Reitan Jenssen, Ruter As. Kollektiv byutvikling Går byutviklingen på skinner? OBOS boligkonferanse 26. august 2014 Adm. direktør Bernt Reitan Jenssen, Ruter As Kollektiv byutvikling Går byutviklingen på skinner? Forside Etter 43 år og 7 forsøk.... ble Ruter dannet i 2007 ved sammenslåing

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer.

Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer. Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer. Steinar Simonsen Statens vegvesen Region midt Regional kollektivtransportkoordinator Innhold NTP 2014-23

Detaljer

Erfaringer Lillehammer - samarbeid om kjøp av off transporter

Erfaringer Lillehammer - samarbeid om kjøp av off transporter Kollektivtransport i distriktene Samferdselsdepartementet 26.06.07 Samferdselssjef Arild Bøhn Erfaringer Lillehammer - samarbeid om kjøp av off transporter Reisevaner Lillehammer 2005 Reisemiddelfordeling

Detaljer

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Bakgrunn Formannskapet utfordret i april 2009 de sentrale kollektivselskapene i regionen og byen til å presentere

Detaljer

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Møre og Romsdal Fylke 261 530 innbyggere (5,1 % av landets befolkning) 65 157 i alderen 0-20 år (5,1 %) 157 902 i alderen 20-66 år (4,9%)

Detaljer

Omlegging til mer miljøvennligtransport Hvordan gjør vi det inspirasjon fra Miljøpakken

Omlegging til mer miljøvennligtransport Hvordan gjør vi det inspirasjon fra Miljøpakken Omlegging til mer miljøvennligtransport Hvordan gjør vi det inspirasjon fra Miljøpakken 13.2.2017 Henning Lervåg leder Miljøpakkens sekretariat Miljøpakkens kjennetegn 10 klare og etterprøvbare mål Nullvekst

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene

Detaljer

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Innlegg for kontrollutvalget for de fire vestlandsfylkene, Hotell Thon Opera 19.03.2013 Avdelingsleder Frode Longva, TØI flo@toi.no Vi blir flere,

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1.1 11.03.2016 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Indre by Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 BEREGNING AV BONUS... 2 2.3 FAKTURERING...

Detaljer

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013.

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013. Sentraladministrasjonen Samferdselsavdelinga Arkivsak: 09/01280 Arkivkode: _ Saksbeh: David Karlsen Ugradert Saksgang Fylkestinget Møtedato 15.6.2010 Saksnr. 10/22 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT

Detaljer

NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler. Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet

NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler. Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet 18.02.2014 Utgangspunkt for bymiljøavtalene: Mål i NTP 2014-2023 og Klimaforliket «Regjeringen har

Detaljer

Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse

Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst gir høy transportvekst Ca 1,6 millioner flere reiser per dag i 2030 enn i dag

Detaljer

Regional transportplan for Midt-Norge - felles fylkeskommunalt innspill til ny NTP. Orientering Orkdalsregionen

Regional transportplan for Midt-Norge - felles fylkeskommunalt innspill til ny NTP. Orientering Orkdalsregionen Regional transportplan for Midt-Norge - felles fylkeskommunalt innspill til ny NTP Orientering Orkdalsregionen 4.juni 2015 v/gaute Dahl Disposisjon Styringsgruppe for RTP, vedtak og milepælsplan Retningslinje

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse Sentrum

Incitamentsbeskrivelse Sentrum Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 1 av 11 Incitamentsbeskrivelse Sentrum Vedlegg 5 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitet på kollektivtrafikken i Oslo -------------------------------------------------------

Detaljer

Mer og bedre kollektivtrafikk

Mer og bedre kollektivtrafikk Møte med statssekretær Tom-Christer Nilsen Mer og bedre kollektivtrafikk Jofri Lunde, næringspolitisk sjef NHO Transport Jon H. Stordrange, administrerende direktør NHO Transport 22.09.16 Hvem er vi? NHO

Detaljer