Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique Norvegien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique Norvegien"

Transkript

1 73. argang NR. 12,1955 STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique Norvegien INNHOLD Kontrollmetoder nyttet under bearbeidingen av bedriftstellingen 1953 Av Svein Nordbotten 333 Jordbruksareal og husdyrhold pr. 20. juni Hagebrukets avkasting i Overformynderiene i Register for maneds- og kvartalsstatistikk. *62 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO

2 333 Nr. 12. Kontrollmetoder nyttet under bearbeidingen av bedriftstellingen Av Svein N o r d b o t t e n. /. Innledning. Enhver statistisk unders0kelse tar sikte pa a male visse kjennemerker. Kjennemerkene m defineres slik at det ikke hersker tvil om hvorledes de kan males, det vil si kjennemerkedefinisjonene ma inneholde utf0rlige maleforskrifter. Skal en f. eks. male bearbeidingsverdien i gruppen av sagbruksbedrifter, er det ikke tilfredsstillende a si at den er lik bruttoproduksjonsverdien minus rastoffforbruk etc. Det ma gis en utf0rlig beskrivelse av hva et sagbruk er og hvordan alle sagbruk skal identifiseres, hvilke kalkulasjons- og bokf0ringsprinsipper som skal nyttes ved registering av bruttoproduksjonsverdi, rastoffverdi etc., hvorledes det observerte primsermaterialet skal bearbeides osv. I prinsippet skulle alle kjennemerkedefinisjonene vsere sa utf0rlige at alle problemer var forutsett og 10st. Resultatene av en unders0kelse gjennomf0rt i samsvar med disse definisjoner kunne en kalle kjennemerkenes s a n n e verdier. Av 0konomiske eller andre grunner vil det i praksis svsert ofte vaere ugj0rlig a gjeunomf0re en unders0kelse i samsvar med definisjonene. Ved maling av bruttoproduksjonsverdien vil det f. eks. ikke la seg gj0re a fa alle oppgavegiverne til a nytte det 0nskede kalkuleringsprinsipp. Det vil heller ikke veere mulig av tidsmessige grunner a la kodere og punche-damer arbeide sa omstendelig at de aldri gjorde en feil. Maleresultatet vil derfor oftest avvike fra den sanne kjennemerkeverdi. Disse avvik kan betraktes som malefeil. Malefeilene kan igjen oppfattes som summen av svarfeil, kodefeil, revisjonsfeil, punchefeil etc. Pa forhand vil det i alminnelighet ikke vsere mulig a si hvor store feil et bestemt opplegg for en unders0kelse vil medf0re i maleresultatene. Det kan derfor vsere 0nskelig a nytte kontrollmetoder for vurdering og eventuell korrigering av de meet graverende og utslagsgivende feil. I det f01gende skal en gi en beskrivelse av de kontrollmetoder som ble nyttet for a vurdere og korrigere feil i industrisektoren i Statistisk Sentralbyras bedriftstelling i II. Om bedriftstellingen. Industrisektoren, det vil si nseringene bergverk og industri, omfattet etter bedriftstellingen i alt bedriftsenheter. I denne massen av industribedrifter skulle det males naer inn pa 100 kjennemerker. Det er her innlysende at en tellingsplan for idealmaling i samsvar med presise definisjoner m& bli meget 23

3 _J955^ 334 komplisert og kostbar. En nyttet i stedet et forenklet tellingsopplegg, hvor de utf0rlige definisjoner var byttet ut med enkle skjemasp0rsmal. Definisjoner for egenproduserte varer i en bedrift ble f. eks. erstattet med et skjemasp0rsmal om «salgsverdi av varer produsert for egen regning». Det er mange tolkningsmuligheter for dette sp0rsmal, og en ma derfor regne med «svarfeil» som kan fa innvirkning pa det endelige maleresultat. En bar likeledes for bearbeidingens vedkommende gitt avkall pa a f01ge et kostbart opplegg for a unnga ubetydelige bearbeidingsfeil. For a holde svarfeilene innen rimelige grenser har det vaert vanlig a la alle oppgaver bli gjennomgatt av revisorer. Dette ble ogsa gjort under bearbeidingen av industrisektoren i bedriftstellingen. Alt i alt ble det pa denne revisjon nyttet om lag dagsverk, hvilket svarte til en revisjon av gjennomsnittlig 25 skjemaer pr. dagsverk. I disse tallene er det ogsa inkludert revisjon av om lag skjemaer for bedrifter som egentlig ikke h0rte inn under industrisektoren, men som var knyttet til en industribedrift pa grunn av samme eier. Revisjonsarbeidet apner imidlertid muligheten for en spesiell type bearbeidingsfeil, nemlig revisjonsfeil. Den oppstar nar den ideelle revisjonsinstruks ikke blir fulgt til punkt og prikke. Det er av vesentlig betydning a klarlegge hvor store feil en kontroll operasjon som egentlig utf0res for a rette feil, kan f0re til. For a unders0ke dette ble det foretatt en kvalitetsvurdering av revisjonsarbeidet pa samplingbasis. Oppgavene ble deretter punchet og fullstendig kontrollpunchet pa hullkort. Til slutt ble det foretatt en endelig koiitroll av bade svar- og bearbeidingsfeil pa hullkortene ved hjelp av hullkortmaskiner. Da kvalitetsvurderingen av revisjonsarbeidet og den endelige kontroll ved hjelp av hullkortmaskiner trolig kan vaere av interesse fra et metodesynspunkt, skal en her ga litt nabrmere inn pa disse kontroller. ///. Kvalitetsvurdering av revisjonsarbeidet. Hensikten med den kvalitetsvurdering som fulgte etter revisjonen var a fastsla hvilken virkning revisjonsfeilene hadde pa f01gende kjennemerketotaler: 1. Samlet sysselsetting pa tellingsdagen, 2. Utbetalt 10nn i 1952 og 3. Bruttoproduksjonsverdi i Kvalitetsvurderingen tok saledes bare sikte pa a a n s 1 a malefeilenes st0rrelse uten a korrigere de enkelte feil. Den ble imidlertid utf0rt slik at en raskt kunne gripe inn dersom enkelte revisorer hadde misforstatt instruksen. De feil som ble gjort regner en med ble funnet og rettet i den endelige kontroll. Et 5 pet. utvalg stratifisert etter revisor ble trukket ut systematisk med tilfeldig startpunkt hver dag. Utvalgsskjemaene ble kontrollert sa omhyggelig som mulig med sikte pa a finne feil i de nevnte kjennemerker. Resultatene av kvalitetsvurderingen gir saledes et uttrykk for feilene ved den summariske revisjon i forhold til hva en ville fatt om alle skjemaene var blitt kontrollrevidert. Sa lenge det lot seg gj0re ble det Want annet skrevet til bedriftene og bedt om

4 Nr detaljerte tilleggsopplysninger i ethvert tilfelle, hvor det oppsto tvil om oppgavenes palitelighet. Sommeren 1954 var det imidlertid gatt sa lang tid siden tellingen ble holdt at det ble n0dvendig a innskrenke revisjonskorrespondansen til det aller n0dvendigste. Kontrollrevisjonens resultater ble direkte overf0rt til hullkort av kontroll revisoren ved hjelp av mark-sensing og materialet ble derpa bearbeidd videre ved hjelp av hullkortmaskiner. Da metoden og en del fore!0pige resultater for en mindre del av massen er beskrevet i en annen artikkel1), skal en her bare gi et sammendrag av de endelige resultater av kvalitetsvurderingen. Tobeli 1. Estimater pa relative revisjonsfeil med estimerte spredninger. Kjennemerke Sma bedrifter Relativ Spredfeil ning Bruttoproduksjonsverdi Total sysselsetting ± ± ± Store bedrifter Relativ Spredfeil ning 3 4 Alle bedrifter Relativ Spredfeil ning ± ± ± ±0.006 Tabellen viser at estimatene pa alle de relative revisjonsfeilene er sma og lite utsagnskraftige. Det er med andre ord lite som tyder pa at de feil som ble begatt under revisjonen var sserlig utslagsgivende. En vil ogsa kunne si at en mer omhyggelig revisjon av hele massen ikke ville ha f0rt til vesentlig bedre resultater hva angar de tre kjennemerketotaler som her er kontrollert. En helt annen ting er hvorvidt de enkelte svarfeil som ble rettet av revisorene var av utslagsgivende st0rrelsesorden i resultatene. Dette sp0rsmal ble ikke studert under bearbeidingen av bedriftstellingen. IV. Opplegg for kontroll av feil ved hjelp av hullkortmaskiner. Kvalitetsvurderingen av revisjonsarbeidet viste at det trolig ikke var mulig a finne flere svarfeil uten en betydelig mer o"mstendelig revisjon. Det kunne likevel enna vsere store svarfeil i materialet, og etter bearbeidingen matte en ogsa regne med andre feil, f. eks. revisjonsfeil, punchefeil etc., som kunne pavirke de endelige resultater. For a knipe disse feil ble det lagt opp en inngaende kontroll av de ferdig punchede hullkort. Kontrollen var lagt opp slik at den kunne utf0res med IBM's Electronic Statistical Machine, Type 101, som sorterte ut kort med de forskjellige typer av umulige eller mistenkelige kombinasjoner av kjennemerkeverdier. Disse kortene ble deretter sammenholdt med de tilh0rende skjemaer. En stor fordel ved denne kontroll var det at maskinen kunne skille mellom forskjellige typer feil. 1 Svein Nordbotten, ((Measuring the Error of Editing the Questionnaires in a Censuso, Journal of the American Statistical Association, June 1955, Vol. 50, pp

5 F01gende grupper av kontroller ble foretatt: 1. Kontroll av handverkskoden mot handverkskommunene og startar mot arstallet da handverksloven ble gjort gjeldende i kommunen. 2. Kontroll av handverksbrev i bedrifter i nseringsgrupper hvor handverksloven ikke gjelder. 3. Kontroll av bedrifter med startar f0r bedriftens nsering antas a ha hatt ncen utbredelse. 4. Kontroll av handverksbrev i nseringsgrupper som betinger et annet handverksbrev enn det oppgitte. 5. Kontroll av bedrifter som ligger i fylker hvor bedriftenes nsering vanligvis ikke drives. 6. Kontroll av bedrifter med eierforhold som ikke er i overensstemmelse med oppgavene for sysselsetting pa tellingsdagen. 7. Kontroll av bedrifter som har gitt opp at de sysselsetter hjemmearbeidere og som arbeider i naeringsgrupper hvor hjemmearbeidere vanligvis ikke forekommer. 8. Kontroll av bedrifter med sserlig store tall i ett eller flere felter. 9. Kontroll av eierforholdet i bedrifter hvor dette er i uoverensstemmelse med oppgavene under gjennomsnittlig sysselsetting. 10. Kontroll av bedrifter som drives som frihandverk og som if01ge gjennomsnittlig sysselsetting har ansatte arbeidere og/eller Iserlinger. 11. Kontroll av bedrifter med startar 1953 og oppgitt gjennomsnittlig sysselsetting i Kontroll av bedrifter med startar 1953 og oppgitt produksjon i Kontroll av bedrifter med startar 1952 og lager pr. 1/ Kontroll av bedrifter med oppgitt leiearbeid i nseringsgrupper hvor leiearbeid vanligvis ikke forekommer. 15. Kontroll av reparasjonsbedrifter i nseringsgrupper hvor reparasjonsarbeid vanligvis ikke forekommer. 16. Kontroll av bedrifter med salg av handelsvarer st0rre enn kr Kontroll av bedrifter med eierkode som ikke er forenlig med oppgitt aksjekapital. 18. Kontroll av aksjeselskapsbedrifter med fserre enn 3 aksjeeiere. 19. Kontroll av bedrifter med transportmidler med uvanlig kapasitet. 20. Kontroll av bedrifter med bortsatt arbeid st0rre enn bruttoproduksjonsverdi. 21. Kontroll av bedrifter med bade betalt husleie og beregnet husleie. 22. Kontroll av bedrifter med uvanlig forbruk av rastoff etc. i forhold til bruttoproduk s j onsver di. 23. Kontroll av bedrifter hvor det er st0rre uoverensstemmelse niellom salg og br uttopr oduks j ons verdi. 24. Kontroll av bedrifter i hjemmeindustri med oppgitt salg til utlandet.

6 NT Kontroll av bedrifter med kj01e- og fryseutstyr i nseringsgrupper hvor slikt utstyr vanligvis ikke forekommer. 26. Kontroll av bedrifter med en bruttoproduksjonsverdi som er uvanlig i forhold til bedriftens gjenuomsnittlige sysselsetting. 27. Kontroll av bedrifter med st0rre uoverensstemmelse mellom gjennomsnittlig sysselsetting og sysselsetting pr. tellingsdato. 28. Kontroll av bedrifter med en utbetalt 10nn som er uvanlig i forhold til sysselsettingen. 29. Kontroll av alle bedrifter med koder som ikke skal forekomme. Som et eksempel pa en umulig kombinasjon av kjennemerkeverdier pa et kort, er bedrifter med startar 1953 og bruttoproduksjonsverdi i Slike bedrifter blir sortert ut pa kontroll nr. 12. Kortene for disse bedrifter ma alltid rettes. Den andre typen utsorterte kort er de med mistenkelige kjennemerkekombinasjoner, f. eks. uvanlig bruttoproduksjonsverdi pr. sysselsatt som blir kastet ut pa kontroll 26. Disse kort ma gjennomgas n0ye for a finne orn det er en feil i kortet eller om det er andre faktorer som kan forklare den uvanlige kombinasjon. Slike kontroller ble laget etter f01gende skjema: Skjema. Tillatte kombinasjoner (x) mellom bruttoproduksjonsverdi og gjennomsnittlig Bruttoproduksj onsverdi kr Gj.snittlig sysselsetting 0 Under osv Her er det ikke bare bruttoproduksjon pr. sysselsatt som kontrolleres, en tillater forskjellige forholdstall i de forskjellige st0rrelsesgrupper. Enklere, men mindre elastisk, blir kontrollen om en bare vil kontrollere forholdstallet uavhengig av bedriftens st0rrelse. En kan da kalkulere forholdstallet og lage et enkelt toleranseomrade for forholdet. De tillatte kjennemerkekombinasjoner ble fastsatt pa forhand uavhengig av massen som skulle kontrolleres. V. Resultater fra den maskinelle kontroll. Det ble punchet opptil 7 hullkort av forskjellig type for hver bedrift. Imidlertid var det bare de tre f0rste korttypene som inneholdt sentrale opplysninger om bedriftene, og kontrollen ble konsentrert om disse. Korttype 1 ga opplysninger om bedriftens sysselsetting pa tellingsdagen og

7 nn i 1952 fordelt pa stillinger, handverksfag, naering, beliggenhet, startar etc. Om lag 17 pet. av bedriftene ble sortert ut med uriktige eller mistenkelige kjennemerkeverdier. Etter naernere inspeksjon kunne en pavise feil i vel en tredjedel av tilfellene. Korttype 2 ga diverse opplysninger om den kvartalsvise sysselsetting i 1952, mens korttype 3 inneholdt oppgaver om bruttoproduksjonsverd i spesifisert pa enkelte komponenter. Prosentvis var tallet pa utsorterte kort 3.0 pet. og 7.2 pet. for henholdsvis kort 2 og pet. og 2.3 pet. viste seg a vaere feilkort. Tabell 2. Maskinelt utsorterte kort og feilkort i pet. av reviderte bedrifter i alt. for Utsorterte Feilkort i pet. Feilkort for Feilkort foretaksbekort i pot. av av tallet pa enebedrifter drifter i pot. tallet pa alle bedrifter i pet. av tallet av tallet Korttype pa i alt bedrifter pa enebedr. foretaksbedr. 1 Kort 1 Kort 2 Kort Tabell 2 viser at feilprosenten i de sakalte foretaksbedrifter var noe h0yere enn blant enebedriftene. Det liar trolig sin naturlige forklaring i at mulighetene for a gj0re feil er langt st0rre bade for oppgavegivere og statistikere, nar de skal holde oversikt over flere bedrifter som regnskapsmessig er knyttet sammen. Det ble nevnt ovenfor at en ikke hadde hatt anledning til a studere st0rrelsesordenen av de korreksjoner revisorene foretok. For den endelige maskinelle kontroll har det imidlertid veert mulig a registrere virkningen av de korreksjoner som ble gjort som f01ge av kontrollen. I tabell 3 har en tatt med en del tall som skulle vise virkningen av kontrollen pa noen av kjennemerkene pa kort 3. For «bruttoproduksjonsverdien» i industrisektoren i sin helhet er de relative avvik mellom den ukontrollerte og den kontrollerte verdi ubetydelig. Grupperingen pa naeringsgrener viser imidlertid at det for enkelte nseringsgrener er avvik av mer utslagsgivende st0rrelsesorden. For kjennemerket «produksjon for egen regning» er de relative avvik enda mindre enn for bruttoproduksjonsverdien. Ser en pa kjennemerket «verdi av leie-, reparasjonsarbeid og salg av haiidelsvarer», er forholdet derimot et belt annet. Her finner en f. eks. kjennemerkeverdier som er blitt redusert til bare 2 pet. av sin verdi f0r kontrollen. Det bilde en far av dette kjennemerket etter den maskinelle kontroll er fullstendigforskjelligfra det en ville fatt uten kontroll. I absolutte verdier er imidlertid avvikene for dette kjennemerke i mange tilfelle mindre enn avvikene for de to andre kjennemerker. VI. Sluttmerknader. Det er her vist hvorledes en ved kontrollmetoder i bedriftstellingen har funnet og korrigert feil som skyldtes den forenklede tellingsplan som ble nyttet. Selv om de st0rste svar- og bearbeidingsfeil saledes skulle veere eliminert, kan det enna vsere feil i materialet. Det kan nevnes at en ikke har hatt muligheter for a kontrollere virkningen av sakalte dekningsfeil, det vil si feil som oppstar fordi en ikke har klart a identifisere alle bedriftsenhetene.

8 Tabell 3. Bruttoproduksjonsverdl m. v. for og etter maskinell Icontroll. Bruttoproduksjonsverdi Tallet pa F0r Etter bedrifter maskinell maskinell (1):(2) kontroll kontroll B e r g v e r k og i n d u s t r i i alt Av dette: 12. Bryting av malm 14. Stein-, sand- og grusdrift 15. Mineralbrott 19, Annen ekstrakt. virksomhet Nseringsmiddelindustri 21. Drikkevareindustri 22. Tobakksindustri 23. Tekstilindustri 24. Bekledningsindustri 25. Tre- og korkindustri 26. M0bel- og innredningsindustri Tref oredlingsindustri. 28. Grafisk industri m. v Lserindustri 31. Kjemisk industri 32. Kull- og mineraloljeforedling Primaer jern- og metallindustri.. Jern- og metallvareindustri... Maskinindustri Elektroteknisk industri Transportmiddelindustri Diverse industri Verdi av produksjon for egen regning j Verdi av leie-, rep.arb. og salg av handelsvarer F0r Etter maskinell maskinell (4) : (5) kontroll kontroll F0r Etter maskinell maskinell ( 7 ) : (8) kontroll kontroll Oi w co % 1 i K;

ETFAGBLADFOE SOSIAL0KONOMEK,

ETFAGBLADFOE SOSIAL0KONOMEK, ETFGBLDFOE SOSIL0KONOMEK, I DETTE N U M M E R : r,~ ktivisering 3 M0te i Sos.ok, Samfunn /2 54. 6 Svein Nordbotten: Vurdering av statistikkens noyaktighet 8 Student-enquete 2 Tor Sekse: Gi en fremstilling

Detaljer

OM MASKINELL GRANSKNING AV STATISTISKE PRIM^ROPPGAVER 1

OM MASKINELL GRANSKNING AV STATISTISKE PRIM^ROPPGAVER 1 Sartryck ur Statistisk Tidskrift 1961:11. OM MASKINELL GRANSKNING AV STATISTISKE PRIM^ROPPGAVER 1 Av byrasjef SVEIN NORDBOTTEN, Statistisk Sentralbyra, Oslo Innhold 1. Innf0ring 1.1. Statistiske estimater

Detaljer

K4GBLAPFQE A A. En komites endeligt? Eskild Jensen: Enkelte hovedtrekk ved det norske kredittsystem. Kritisk KringsjS, Enquete om prisntviklingen ihfe

K4GBLAPFQE A A. En komites endeligt? Eskild Jensen: Enkelte hovedtrekk ved det norske kredittsystem. Kritisk KringsjS, Enquete om prisntviklingen ihfe sar K4GBLPFQE - m En komites endeligt? 3 < jk Eskild Jensen: Enkelte hovedtrekk ved det norske kredittsystem 4 k "" mpi, i ""< I DETTE N U M M E R : v K Kritisk KringsjS, 12 Enquete om prisntviklingen

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 960 Nr. Økonomisk utsyn over året 959 Economic survey 2 Lønnsstatistikk 958 Wage statistics 3 Norges kommunale

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 81 PRODUKSJONSSTATISTIKK 1960. Industrial Production Statistics. Annual Survey 1960

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 81 PRODUKSJONSSTATISTIKK 1960. Industrial Production Statistics. Annual Survey 1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 8 NORGES INDUSTRI PRODUKSJONSSTATISTIKK 960 Industrial Production Statistics. Annual Survey 960 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 962 Tidligere

Detaljer

DUS MED DEUCE Hullkortmaskinen ble oppfunnet av den amerikanske statistiker Herman Hollerith og det var problemer i forbindelse med de amerikanske

DUS MED DEUCE Hullkortmaskinen ble oppfunnet av den amerikanske statistiker Herman Hollerith og det var problemer i forbindelse med de amerikanske DUS MED DEUCE Hullkortmaskinen ble oppfunnet av den amerikanske statistiker Herman Hollerith og det var problemer i forbindelse med de amerikanske folketellingene i 1890 og 1900 som f0rte til at han ga

Detaljer

TIS TISK SENTRALBYR: IB 64/4 Oslo, 10. november 1964. Systemrapport om kontroll og retting av oppgavene til Bedriftstellingen 1963

TIS TISK SENTRALBYR: IB 64/4 Oslo, 10. november 1964. Systemrapport om kontroll og retting av oppgavene til Bedriftstellingen 1963 TIS TISK SENTRALBYR: IB 64/4 Oslo, 10. november 1964 Systemrapport om kontroll og retting av oppgavene til Bedriftstellingen 1963 Av Otto Carlson og Kari Karlsen INNHOLD 1. Sammendrag 2. Samordning av

Detaljer

Hvordan sikre øvrig norsk produksjon gjennom oljealderen? Chr. Anton Smedshaug

Hvordan sikre øvrig norsk produksjon gjennom oljealderen? Chr. Anton Smedshaug Hvordan sikre øvrig norsk produksjon gjennom oljealderen? Chr. Anton Smedshaug Sentralbanksjefens tale 2013 Fra 12.4 % til 9.2 % industrisysselsetting 3000000 2500000 Sysselsatte i andre sektorer Sysselsatte

Detaljer

INTEGRERT DATABEARBEIDING I STATISTIKKPRODUKSJONEN 1

INTEGRERT DATABEARBEIDING I STATISTIKKPRODUKSJONEN 1 INTEGRERT DATABEARBEIDING I STATISTIKKPRODUKSJONEN 1 Av byrasjef SVEIN NORDBOTTEN, Statistisk Sentralbyra, Oslo Innhold 0. Innledning 1. Statistikkproduksjonen 1.1. Et teoretisk skjema for Statistikkproduksjonen

Detaljer

BRUK AV EN EDB-MASKIN I STATISTIKK- PRODUKSJONEN 1

BRUK AV EN EDB-MASKIN I STATISTIKK- PRODUKSJONEN 1 Sartryck ur Statistisk Tidskrift 1959: 9,' BRUK AV EN EDB-MASKIN I STATISTIKK- PRODUKSJONEN 1 Av byrasjef SVEIN NORDBOTTEN, Statistisk Sentralbyra, Oslo 1. Oversikt Fra a vsere et biprodukt av annen virksomhet

Detaljer

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen O 67/6 Oslo, 4. november 967 Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri a v Nils Bakke og b Thomsen NNOLD Side. nnledning.000000000000000_00

Detaljer

GEOGRAFISK KLASSIFISERING VED HJELP AV ADRESSEREGISTER I ET SYSTEM MED RUTER AV VARIERENDE ST0RRELSE

GEOGRAFISK KLASSIFISERING VED HJELP AV ADRESSEREGISTER I ET SYSTEM MED RUTER AV VARIERENDE ST0RRELSE SN/ea, 26/3-68 GEOGRAFISK KLASSIFISERING VED HJELP AV ADRESSEREGISTER I ET SYSTEM MED RUTER AV VARIERENDE ST0RRELSE av Svein Nordbotten 1. Geografisk klassifisering En viktig side av den offisielle statistikkproduksjon

Detaljer

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD Tromsøstatistikk Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD 1. Sysselsetting 2008-2015... 2 2. Sysselsatte etter næring, prosentvis fordeling 2015... 5 3. Sysselsatte etter næring 2008-2015...

Detaljer

Statistisk behandling av kalibreringsresultatene Del 1. v/ Rune Øverland, Trainor Elsikkerhet AS

Statistisk behandling av kalibreringsresultatene Del 1. v/ Rune Øverland, Trainor Elsikkerhet AS Statistisk behandling av kalibreringsresultatene Del 1. v/ Rune Øverland, Trainor Elsikkerhet AS Denne artikkelserien handler om statistisk behandling av kalibreringsresultatene. I de fleste tilfeller

Detaljer

Notat for utarbeiding av prognose for fremtidig næringsareal til plasskrevende næringer i Trondheimsregionen

Notat for utarbeiding av prognose for fremtidig næringsareal til plasskrevende næringer i Trondheimsregionen Notat for utarbeiding av prognose for fremtidig næringsareal til plasskrevende næringer i Trondheimsregionen Joakim Dalen, Byplankontoret, Trondheim kommune 03.01.2014. Formålet med dette notatet er å

Detaljer

DOKUMENTASJON AV SIFONREGISTERET. Reidunn Halvorsen INNHOLD

DOKUMENTASJON AV SIFONREGISTERET. Reidunn Halvorsen INNHOLD DOKUMENTASJON AV SIFONREGISTERET av Reidunn Halvorsen INNHOLD Side 1. Innledning 1 2. Datamaterialet 1 3. Beskrivelse av de enkelte kjennemerker 2 4. Kildematerialet 4 5. Oppdatering av registeret år T

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. fr. 3/72 12. januar 1972 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1971 Skipsopplegg pr. 31. desember 1971 Detaljomsetningen i november 1971 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke X1IIJ

Norges offisielle statistikk, rekke X1IIJ Norges offisielle statistikk, rekke X1IIJ Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1963 Nr. 109 Forsikringsselskaper 1961 Socia6s d'assurances - 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics

Detaljer

INNHOLD. Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen l964)

INNHOLD. Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen l964) Nr. 16-6. årgang Oslo, 13, april INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i mars. ForelOpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. mars Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke XI. Trykt 95. Nr. 44. Jordbruksstatistikk 949. (Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes etc.)

Detaljer

Detaljerte forklaringer av begreper og metoder.

Detaljerte forklaringer av begreper og metoder. Appendiks til Ingar Holme, Serena Tonstad. Risikofaktorer og dødelighet oppfølging av Oslo-undersøkelsen fra 1972-73. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 456 60. Dette appendikset er et tillegg til artikkelen

Detaljer

IB 69/1 Oslo, 7, januar 1969 REGISTRERT OG OPPGITT FLYTTEDATO. En undersøkelse av norske flyttedata for Eivind Gilje, Jan Mo Moen og Helge Skaug

IB 69/1 Oslo, 7, januar 1969 REGISTRERT OG OPPGITT FLYTTEDATO. En undersøkelse av norske flyttedata for Eivind Gilje, Jan Mo Moen og Helge Skaug IB 69/1 Oslo, 7, januar 1969 REGISTRERT OG OPPGITT FLYTTEDATO En undersøkelse av norske flyttedata for 1967 av Eivind Gilje, Jan Mo Moen og Helge Skaug Dette notat er et internt arbeidsdokument og må ikke

Detaljer

Eksamen i emnet Stat111 - Statistiske metoder 28. mai 2014, kl

Eksamen i emnet Stat111 - Statistiske metoder 28. mai 2014, kl UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet Stat111 - Statistiske metoder 28. mai 2014, kl. 09-13 BOKMAL Tillatt hjelpemiddel: Kalkulator med tomt minne i samsvar

Detaljer

Desisjonstabeller og generering av maskinprogrammer for granskning av statistisk primser mater iale'

Desisjonstabeller og generering av maskinprogrammer for granskning av statistisk primser mater iale' Sdrtryck ur Statistisk Tidskrift 965:4 Desisjonstabeller og generering av maskinprogrammer for granskning av statistisk primser mater iale' av underdirektor Svein ordbotten Artlkkelen ble delvis utarbeidd

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

orges offisielle statistikk, rekke XII

orges offisielle statistikk, rekke XII orges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII 11 Trykt 1963 r. 96 økonomisk utsyn over året 1962 Economic survey - 97 Folkemengdens bevegelse 1960 Vital statistics and

Detaljer

Konfidensiell behandling av data, informasjoiisnytte og klassifisering av data *

Konfidensiell behandling av data, informasjoiisnytte og klassifisering av data * Sartryck ur Statistisk tidskrift 1968: 5 Konfidensiell behandling av data, informasjoiisnytte og klassifisering av data * av avdelingsdirektor Svein Nordbotten 1. Konfidensiell behandling Statistikk-konsumentene

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Løsningskisse for oppgaver til undervisningsfri uke 8 ( februar 2012)

Løsningskisse for oppgaver til undervisningsfri uke 8 ( februar 2012) 1 ECON 130 HG - februar 01 Løsningskisse for oppgaver til undervisningsfri uke 8 (0.-. februar 01) Oppg..1. Variabel: x = antall kundehenvendelser pr. dag 1. Antall observasjoner: n = 100 dager. I Excel

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 1955 Nr.204 Norges handel 1953 Del I Foreign trade of Norway Part I 205 Norges fiskerier 1952 Fisheries statistics

Detaljer

PERSONDATAREGISTRERING, -ARKIVERING OG -MODELLUTVIKLING I STATISTISK SENTRALBYRA I. Av Svein Nordbotten I N N H 0 L D

PERSONDATAREGISTRERING, -ARKIVERING OG -MODELLUTVIKLING I STATISTISK SENTRALBYRA I. Av Svein Nordbotten I N N H 0 L D SutUtisk S*nlra!byr4 10 60/22 N T R A L B Y R Oslo, 26. September 1960 PERSONDATAREGISTRERING, -ARKIVERING OG -MODELLUTVIKLING I STATISTISK SENTRALBYRA I Av Svein Nordbotten I N N H 0 L D 1. Innledning

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Mappe nr.: Saksbehandler: JAN ERIK JOHANSEN

FAUSKE KOMMUNE. Mappe nr.: Saksbehandler: JAN ERIK JOHANSEN FAUSKE KOMMUNE SAKSUTREDNING FOR EN SAK KOMMUNESTYRE Journalnr: 99/ 767 Arkivkode.: Mappe nr.: 970000777 Saksbehandler: JAN ERIK JOHANSEN Sluttbehandlede vedtaksinnstans: KOMMUNESTYRE Sak nr.: SEKTORSTYRE

Detaljer

REFERAT FRA ORDINARY ARSM0TE 1994 I GRORUDDALEN GOLFKLUBB

REFERAT FRA ORDINARY ARSM0TE 1994 I GRORUDDALEN GOLFKLUBB REFERAT FRA ORDINARY ARSM0TE 1994 I GRORUDDALEN GOLFKLUBB Ordinaert arsm0te ble avholdt torsdag 30. november 1994 kl. 18.00 pa Tokerud skole. Til behandling forela 01gende saker: 1. Arsberetninger fra

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Advokat Erik A. 0yen MNA

Advokat Erik A. 0yen MNA Hob0l kommune Elvestadveien 1000 1827 Hobol Advokat Erik A. 0yen MNA Tel: 64 87 Org.nr.: 55 00 998 - Faks: 681 64 820 87 55 01 Torgveien 2, 1400 Ski erik@adv-oyen.no Sendes ogsa til: Ski kommune Fylkesmannen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN. STAT111 Statistiske metoder

UNIVERSITETET I BERGEN. STAT111 Statistiske metoder Bokmal UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk naturvitenskapelige fakultet STAT111 Statistiske metoder Eksamen 28. mai 2015, 0900-1300 Tillatt hjelpemiddel: Kalkulator i henhold til fakultetets regler,

Detaljer

2. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år

2. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal Nivå og endringstall i forhold til samme periode forrige år Utgis av NHO/Lønn og tariff på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell 2: Tabell

Detaljer

1. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år

1. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2017 Nivå og endringstall i forhold til samme periode forrige år Utgis av NHO/Lønn og tariff på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell 2: Tabell

Detaljer

Grad av aktiv forvaltning for fond i DNB Norge-familien

Grad av aktiv forvaltning for fond i DNB Norge-familien Grad av aktiv forvaltning for fond i DNB Norge-familien Analyse av DNB Norge, DNB Norge I, Avanse Norge I og Avanse Norge II for tidsrommet 31..2009 til 31..2014. Petter Bjerksund, professor NHH og Trond

Detaljer

FoU og innovasjon i norsk næringsliv

FoU og innovasjon i norsk næringsliv FoU og innovasjon i norsk næringsliv Frank Foyn, frf@ssb.no Indikatorrapportens lanseringsseminar 19.10.2016 1 19.10.2016. Næringslivet og FoU Målet for næringslivet er lønnsomhet/avkastning, ikke FoU

Detaljer

PERSONMODELLER, PERSONREGNSKAPSSYSTEMER OG PERSONDATAARKIVER

PERSONMODELLER, PERSONREGNSKAPSSYSTEMER OG PERSONDATAARKIVER ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRA NR. 38 PERSONMODELLER, PERSONREGNSKAPSSYSTEMER OG PERSONDATAARKIVER Av Svein Nordbotten POPULATION MODELS, POPULATION ACCOUNTING SYSTEMS AND INDIVIDUAL DATA BANKS OSLO

Detaljer

Innlegg pa Nordisk Seminar i Datainnsamlingsteknikk, Kongsberg mars 1971.

Innlegg pa Nordisk Seminar i Datainnsamlingsteknikk, Kongsberg mars 1971. SN/WA, 20/2-71 Forel0pig sammendrag av innlegg om Behov for informasjon, statistikkproduksjon og datainnsamling i 1970-arene. 1^ av Svein Nordbotten Side 1. Innledning 1 2. Behov for statistisk informasjon

Detaljer

USIS ET SYSTEM FOR FORMIDLING AV KONTAKT MELLOM VITENS0KER OG VITENKILDE

USIS ET SYSTEM FOR FORMIDLING AV KONTAKT MELLOM VITENS0KER OG VITENKILDE o CL &it& POPULXCRVITENSKAPELIG SERIE USIS ET SYSTEM FOR FORMIDLING AV KONTAKT MELLOM VITENS0KER OG VITENKILDE Av Professor Svein Nordbotten Institutt for informasjonsvitenskap Store kunnskapsmengder.

Detaljer

Hvem skal eie norsk matindustri i fremtiden?

Hvem skal eie norsk matindustri i fremtiden? 1164516 Hvem skal eie norsk matindustri i fremtiden? Oppsummering av «Mat og industri 2012» 17. Oktober 2012 Ivar Pettersen, NILF Norges største industri Nødvendig ledd i leveringskjeden Mat og industri

Detaljer

EMIL MOESTUE AS. 50 dr som frimerketrykkeri

EMIL MOESTUE AS. 50 dr som frimerketrykkeri EMIL MOESTUE AS 50 dr som frimerketrykkeri Frimerket er i dag blitt en selvf01- gelighet i var hverdag. Vi bruker det til a forskuddsbetale Postverkets arbeid med var post, uten kanskje a tenke naermere

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kapittel 7: Utvalgsfordeling Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 2 Fra kapittel 1: Populasjon Den mengden av individer/objekter som vi ønsker å analysere. Utvalg

Detaljer

Krig og produksjonsfall

Krig og produksjonsfall Norsk industri siden 1829 Industrien 1940-1945 Tor Skoglund Krig og produksjonsfall Norsk industri ble, i likhet med samfunnet for øvrig, sterkt påvirket av annen verdenskrig. Samlet industriproduksjon

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics,:series XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics,:series XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics,:series XII Rekke XII Trykt 960 Nr. 2 Skogbrukstellingen i Norge. september 957 II Oversikt Census offorestry II General survey 22 Kommunevalgene

Detaljer

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING 1. INNLEDNING Bemanningen varierer mye både mellom fartøygrupper og etter fartøystørrelse. For å kunne sammenligne arbeidsgodtgjørelse og lottutbetaling mellom forskjellige

Detaljer

Nr. 42/160 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave 3. Dersom vedkommende myndighet nevnt i nr. 2 anser at verdien av de komplette industrianleggene er for lav til at

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 21.01.2015 kl. 15:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

Universitetet i Oslo EDB-sentret

Universitetet i Oslo EDB-sentret Universitetet i Oslo EDB-sentret 24.9.1980

Detaljer

Kapittel 5: Mengdelære

Kapittel 5: Mengdelære MAT1030 Diskret Matematikk Forelesning 9: Mengdelære Roger Antonsen Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Kapittel 5: Mengdelære 17. februar 2009 (Sist oppdatert: 2009-02-17 15:56) MAT1030 Diskret

Detaljer

Sannsynlighetsbegrepet

Sannsynlighetsbegrepet Sannsynlighetsbegrepet Notat til STK1100 Ørnulf Borgan Matematisk institutt Universitetet i Oslo Januar 2004 Formål Dette notatet er et supplement til kapittel 1 i Mathematical Statistics and Data Analysis

Detaljer

REFERAT FRA ORDIN/ERT ARSM0TE 1993 I GRORUDDALEN GOLFKLUBB

REFERAT FRA ORDIN/ERT ARSM0TE 1993 I GRORUDDALEN GOLFKLUBB REFERAT FRA ORDIN/ERT ARSM0TE 1993 I GRORUDDALEN GOLFKLUBB Ordinaert arsm0te ble avholdt tirsdag 30. november 1993 kl. 18.00 pa Tokerud skole. Til behandling forela folgende saker: 1. Arsberetning fra

Detaljer

0. Innledning... 1. 1.1 Statlige oppgaver... 1. statsforvaltning... 8

0. Innledning... 1. 1.1 Statlige oppgaver... 1. statsforvaltning... 8 SVEIN NORDBOTTEN: DATAMASKINER I NORSK STATSFORVALTNING Side 0. Innledning... 1 1. Statlige sy sterner...... 1 1.1 Statlige oppgaver......... 1 1.2 Statlige informasj on ssy sterner...... 2 1. 3 Utbyggingsplanlegging......

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

2 Om å lære matematikk og litt om vurdering av måloppnåelse/kompetanse

2 Om å lære matematikk og litt om vurdering av måloppnåelse/kompetanse Fagdag 5-3MX Innhold: 1. Tilbakemelding på første termin 2. Om å lære matematikk og vurdering 3. Sannsynlighetsfordelinger (7.2), forventning og varians (7.3, 7.4): Gjennomgåelse 4. Oppgaver 1 Tilbakemelding

Detaljer

Introduction to the Practice of Statistics

Introduction to the Practice of Statistics David S. Moore George P. McCabe Introduction to the Practice of Statistics Fifth Edition Chapter 4: Probability: The Study of Randomness Copyright 2005 by W. H. Freeman and Company Statistisk inferens

Detaljer

Kompleksitetsanalyse Helge Hafting 25.1.2005 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO117D Algoritmiske metoder

Kompleksitetsanalyse Helge Hafting 25.1.2005 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO117D Algoritmiske metoder Helge Hafting 25.1.2005 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO117D Algoritmiske metoder Innhold 1 1 1.1 Hva er en algoritme?............................... 1 1.2

Detaljer

Grunnleggende testteori

Grunnleggende testteori 1 Grunnleggende testteori Industri - og software produkt Industriprodukt: Fysisk produkt Testes under produksjon og til slutt om produktet oppfyller kravene Tilpasses, endres, redesignes, og justeres så

Detaljer

2. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Utskriftsdato: 16.12.2017 08:28:34 Status: Gjeldende Dato: 8.10.2010 Utgiver: Foreningen for god kommunal

Detaljer

DE NORDISKA STATISTIKERMOTENA I HELSINGFORS 1960

DE NORDISKA STATISTIKERMOTENA I HELSINGFORS 1960 NORDISK STATISTISK SKRIFTSERIE 7 DE NORDISKA STATISTIKERMOTENA I HELSINGFORS 1960 Sartryck Helsingfors 1961 Elektronmaskinene og statistikkens framtidige utforming av byrdsjef Svein Nordbotten, Norge ^

Detaljer

Løsningsforslag til utsatt eksamen 2. desember 2015

Løsningsforslag til utsatt eksamen 2. desember 2015 Løsningsforslag til utsatt eksamen 2. desember 2015 Oppgave 1 (vekt 20 %) a) Løs ligningen 3x 2 7x + 2 = 0 ved å bruke formelen for løsning av andregradsligninger. Løsning. 3x 2 7x + 2 = 0 x = ( 7) ( 7)2

Detaljer

BESLUTNINGER UNDER USIKKERHET

BESLUTNINGER UNDER USIKKERHET 24. april 2002 Aanund Hylland: # BESLUTNINGER UNDER USIKKERHET Standard teori og kritikk av denne 1. Innledning En (individuell) beslutning under usikkerhet kan beskrives på følgende måte: Beslutningstakeren

Detaljer

Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål»)

Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål») Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål») Innhold Punktene A, B og C i Altinn (A og B på papir)... 1 Om spm 1, 2, 3 og 4 Hva regnes med som offentlig

Detaljer

Energibruk i norsk industri

Energibruk i norsk industri 2001/14 Rapporter Reports Trygve Martinsen Energibruk i norsk industri Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode-

Detaljer

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Lønnsomhet i produksjon av laks og regnbueørret

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Lønnsomhet i produksjon av laks og regnbueørret Om statistikken 1. Administrative opplysninger 1.1. Navn Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret, http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/statistikk/akvakultur/loennsomhet 1.2. Emnegruppe

Detaljer

Slide 1. Slide 2 Statistisk inferens. Slide 3. Introduction to the Practice of Statistics Fifth Edition

Slide 1. Slide 2 Statistisk inferens. Slide 3. Introduction to the Practice of Statistics Fifth Edition Slide 1 David S. Moore George P. McCabe Introduction to the Practice of Statistics Fifth Edition Chapter 4: Probability: The Study of Randomness 9/22/2010 Copyright 2005 by W. H. Freeman and Company Slide

Detaljer

PROTOKOLL FRA ARSM0TET 11. FEBRUAR 2012 I ELVERUM FLYKLUBB/SEILFLYGRUPPA.

PROTOKOLL FRA ARSM0TET 11. FEBRUAR 2012 I ELVERUM FLYKLUBB/SEILFLYGRUPPA. PROTOKOLL FRA ARSM0TET 11. FEBRUAR 2012 I ELVERUM FLYKLUBB/SEILFLYGRUPPA. Sted: Klubbhuset Antall framm0tte med stemmerett: 18 Sak 1: Godkjenning av innkalling: Enstemmig godkjent. Sak 2: Valg av meteleder

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

2. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2013 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

KAPITTEL I. Innledning

KAPITTEL I. Innledning KAPITTEL I Innledning Når det blir bestemt at det skal være en sosiolog i stedet for for eksempel en psykolog eller en historiker som skal lage en bestemt undersokelse, er det allerede foretatt en innstramning

Detaljer

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve.

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve. Forord Denne artikkelen har interesse fra to ulike synspunkter. For det første gir den hovedresultatene av de beregninger som i noen tid har foregått i Byrået over utviklingen og sammensetningen av realkapitalen

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt 24. september 2015 Sjeføkonom Inge Furre Internasjonal økonomi - Vekst Veksten i verdensøkonomien er intakt Utviklingen i Kina representerer den største

Detaljer

Notater. Samuel Abonyo og Thomas Hagen. Tidsbruksundersøkelse - hvor lang tid bruker oppgavegiver på rapportering til kvartalsvis lønnsstatistikk

Notater. Samuel Abonyo og Thomas Hagen. Tidsbruksundersøkelse - hvor lang tid bruker oppgavegiver på rapportering til kvartalsvis lønnsstatistikk 2006/1 Notater 2006 Samuel Abonyo og Thomas Hagen Notater Tidsbruksundersøkelse - hvor lang tid bruker oppgavegiver på rapportering til kvartalsvis lønnsstatistikk Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk

Detaljer

Regning med tall og bokstaver

Regning med tall og bokstaver Regning med tall og bokstaver M L N r du har lest dette kapitlet, skal du kunne ^ bruke reglene for br kregning ^ trekke sammen, faktorisere og forenkle bokstavuttrykk ^ regne med potenser ^ l se likninger

Detaljer

Fritidshusundersøkelse 1967/1968

Fritidshusundersøkelse 1967/1968 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSÜKELSER Nr. 5 Fritidshusundersøkelse 1967/1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr. 5 FRITIDSHUSUNDERSØKELSE 1967/1968 Statistisk

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

Forelesning 23 og 24 Wilcoxon test, Bivariate Normal fordeling

Forelesning 23 og 24 Wilcoxon test, Bivariate Normal fordeling Forelesning 23 og 24 Wilcoxon test, Bivariate Normal fordeling Wilcoxon Signed-Rank Test I uke, bruker vi Z test eller t-test for hypotesen H:, og begge tester er basert på forutsetningen om normalfordeling

Detaljer

Forelesning 9. Mengdelære. Dag Normann februar Mengder. Mengder. Mengder. Mengder OVER TIL KAPITTEL 5

Forelesning 9. Mengdelære. Dag Normann februar Mengder. Mengder. Mengder. Mengder OVER TIL KAPITTEL 5 Forelesning 9 Mengdelære Dag Normann - 11. februar 2008 OVER TIL KAPITTEL 5 De fleste som tar MAT1030 har vært borti mengder i en eller annen form tidligere. I statistikk og sannsynlighetsteori på VGS

Detaljer

19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1445/2005. av 5. september 2005

19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1445/2005. av 5. september 2005 Nr. 10/179 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1445/2005 2009/EØS/10/28 av 5. september 2005 om fastsettelse av egnede kriterier for kvalitetsvurdering og innhold i kvalitetsrapporten for avfallsstatistikk i

Detaljer

Fart og trafikkulykker: evaluering av potensmodellen

Fart og trafikkulykker: evaluering av potensmodellen TØI-rapport 740/2004 Forfattere: Rune Elvik, Peter Christensen, Astrid Amundsen Oslo 2004, 134 sider Sammendrag: Fart og trafikkulykker: evaluering av potensmodellen Sammenhengen mellom fart og trafikksikkerhet

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 2 Fra første forelesning: Populasjon Den mengden av individer/objekter som vi ønsker å analysere. Utvalg En delmengde av

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

1 Sammendrag. Skattyternes etterlevelse ved salg av aksjer

1 Sammendrag. Skattyternes etterlevelse ved salg av aksjer Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Innledning hvordan måle skattyternes etterlevelse ved salg av aksjer... 3 2.1 Analysepopulasjonen... 3 2.2 Vurdering av skattyters etterlevelse... 4 3 Utvikling

Detaljer

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura):

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura): Konteringsmaler Konteringsmaler kan benyttes under bilagsregistrering og under registrering av leverandørfakturaer. De brukes for å forenkle konteringen av bilagene. Når du bruker en konteringsmal trenger

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

Tilbudsskjema skal leveres bak skilleark 4 i tilbudet, jf. grunndokumentet pkt. 4.9.

Tilbudsskjema skal leveres bak skilleark 4 i tilbudet, jf. grunndokumentet pkt. 4.9. 1 INNLEDNING Dette vedlegget bekrefter tildelingskriteriene, og utdyper oppdragsgivers anvendelse og evaluering av disse. Videre inneholder vedlegget skjema for pristilbud pkt 4 nedenfor. Det aktuelle

Detaljer

Notater. Arvid Raknerud, Dag Rønningen og Terje Skjerpen

Notater. Arvid Raknerud, Dag Rønningen og Terje Skjerpen 2004/70 Notater 2004 Arvid Raknerud, Dag Rønningen og Terje Skjerpen Notater Dokumentasjon av kapitaldatabasen En database med data for varige driftsmidler og andre økonomiske data på foretaksnivå Forskningsavdelingen

Detaljer

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Anne May Melsom, Tor Arne Pladsen og Majken Thorsager Omtrent 12 000 skattytere har fått informasjonsbrev om hvordan de skal rapportere opplysninger

Detaljer

Fra første forelesning:

Fra første forelesning: 2 Fra første forelesning: ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag opulasjon Den mengden av individer/objekter som vi ønsker å analysere. Utvalg En delmengde av populasjonen

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer