Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 10:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon eller e-post som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Knut Roger Hanssen Ordfører / sign. Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 1/13 PS 2/13 PS 3/13 RS 1/13 RS 2/13 RS 3/13 PS 4/13 PS 5/13 PS 6/13 PS 7/13 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Orienteringer Rapport vedr utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller Utvidelse av rammen for kassakreditt/likviditetslån Oppfølging av beslutning om styresammensetning i Stabbursdalen nasjonalparkstyre Forvaltningsrevisjonsrapport Sykefravær Forvaltningsrevisjonsrapport eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold Ombygging dementavdeling - flytting jordmorkontor PS 8/13 Suppleringsvalg meddommere for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 PS 9/13 Tilstandsrapport grunnskole 2012 PS 10/13 Årets Porsangerværing 2012 X 1

3 PS 1/13 Godkjenning av innkalling PS 2/13 Godkjenning av saksliste PS 3/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 1/13 Orienteringer 2

4 REFERATSAK Porsanger kommune Arkivsak: 2013/139-1 Arkiv: 214 Saksbeh: Anne-Marit Eira Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Utvidelse av rammen for kassakreditt/likviditetslån Saksutredning Kommunestyret behandlet i møte den fullmakt til rådmannen om å oppta kassekreditt/likviditetslån for å sikre likvider til løpende drift. Kommunestyret gav sin tilslutning og rammen ble satt til 10 millioner kroner. Vurdering Kommunestyret har i sin budsjettbehandling for 2013 vedtatt store investeringer. Rammene er satt til rundt 80 millioner. I starten av investeringsprosjektene vil disse ha store utbetalinger i form av avtalte forskudd og á konto utbetalinger til entreprenørene. Da fullmakt til kassakreditt/likviditetslån ble fremmet som sak til kommunestyret i april hadde ikke rådmannen sett for seg den markante økningen i investeringer som kom med budsjett Investeringsbudsjettet ble tredoblet fra Da rammen for kassakreditt/likviditetslån ble utredet så man for seg en investeringstakt tilsvarende det kommunen har hatt de siste årene. Videre ble behovet for reserver til lønnsutbetalinger gjennomgått, spesielt med tanke på at rammetilskudd ikke overføres alle måneder i året. Ettersom investeringsbudsjettet er økt markant og noen av investeringsprosjektene allerede er i gang ser man behovet for å få økt rammen for likviditetslån for å være sikret tilgjengelige likvider inntil investeringslån og tilskudd blir utbetalt. Rammen bør økes med 10 millioner slik at totalrammen er 20 millioner for kassakreditt/likviditetslån. Rådmannen bør ha mulighet til å avgjøre sammensetningen av kassakreditt og likviditetslån innenfor rammen på 20 millioner. Utgifter til kassekreditt/ likviditetslån dekkes innenfor gjeldende budsjett. 3

5 Rådmannens innstilling Rammen for kassekreditt/likviditetslån økes med 10 millioner. Den totale rammen for kassekreditt blir 20 millioner. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre sammensetningen av kassekreditt eller andre typer likviditetslån innenfor rammen på 20 millioner. Utgifter knyttet til kassekreditt/likviditetslån dekkes innefor gjeldende budsjett. Kassekreditt/ likviditetslån bør være oppgjort ved regnskapsavleggelse. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapet følger rådmannens innstilling: Votering: 4 stemmer for, 3 stemmer imot Formannskapet konstitueres som kommunestyre ihht kommunelovens 13 1.Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, et fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i dettes neste møte. Kommunestyret følger formannskapets innstilling: Votering: Kommunestyrets vedtak 6 stemmer for, 1 stemme imot Rammen for kassekreditt/likviditetslån økes med 10 millioner. Den totale rammen for kassekreditt blir 20 millioner. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre sammensetningen av kassekreditt eller andre typer likviditetslån innenfor rammen på 20 millioner. Utgifter knyttet til kassekreditt/likviditetslån dekkes innefor gjeldende budsjett. Kassekreditt/ likviditetslån bør være oppgjort ved regnskapsavleggelse. 4

6 Porsanger kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 033 Saksbeh: Gunnar Lillebo Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Oppfølging av beslutning om styresammensetning i Stabbursdalen nasjonalparkstyre Saksutredning Porsanger kommune (PK) behandlet styresammensetning i Stabbursdalen nasjonalparkstyre 21. juni Kommunestyret vedtok enstemmig om å anmode Miljøverndepartementet om å etterkomme PK s krav om en endret styresammensetning, som tok hensyn til Porsangers interesser. Svaret fra Miljøvernministeren ble mottatt av PK 17. oktober Miljøvernminister Solhjell avslår PK s anmodning om endret styresammensetning. Årsaken til avslaget begrunnes med nasjonale interesser og at kommunal styring ikke er ønskelig i denne sammenhengen. Tor Reidar Boland er Porsanger kommunes representant i nasjonalparkstyre. Han har gjort en henvendelse til kommunen, og anmoder at saken behandles på nytt i kommunestyret. Boland foreslår at kommunestyret bringer saken til sentrale myndigheter med følgende krav: 1. Stabbursdalen landskapsvernområde skal forvaltes av Porsanger kommune i tråd med kongelig resolusjon av Det oppnevnes nytt styre for nasjonalparken med flertall fra Porsanger kommune. 3. Det foretas en grunnlovsrettslig og folkerettslig prøvning av lovligheten av det utvida vernet i Stabbursdalen, jamfør Sametingets plenumsvedtak av Hvis kravene ikke innfris trekker Porsanger kommune sin deltakelse i nåværende nasjonalparkstyre. Vurdering PK har i sitt tidligere vedtak av 21. juni 2012, vedtatt følgende: Porsanger kommune skal velge styreleder, nestleder og minst to styremedlemmer med personlige varamedlemmer, alle bosatt i Porsanger kommune. Fylkeskommunen, Sametinget og Kvalsund kommune velger hver sin representant med vararepresentant. 5

7 Det var dette som avvist av Solhjell med bakgrunn i at Stabbursdalen nasjonalpark med tilstøtende landskapsvernområde var av nasjonal interesse og ikke et kommunalt anliggende. Forslaget fra Boland er et krav til sentrale myndigheter om større innflytelse og ansvar enn hva Miljøvernministeren vil gi. En vurdering av hjemmelsgrunnlag og lovanvendelse vil bety at PK går til sak mot Staten. Dette kan være en vanskelig og ressurskrevende metode. På nåværende tidspunkt er dette ikke å anbefale. Dersom PK velger en reaksjonsform som å trekke seg fra nasjonalparkstyret, om en ikke får endret styresammensetningen, vil nok dette bli registrert og kan gi resultater. På den annen side kan reaksjonen være fra Statens side at en tar dette til følge og fortsetter med det styret som er valgt. Det vil frata PK muligheten til å ha direkte innflytelse på saker som angår et område som tilnærmet ligger i sin helhet i Porsanger. Det vil være uheldig og lite ønsket. Saken kan også behandles og drøftes igjennom politiske kanaler. En slik tilnærming vil kunne gi spillerom for resultater i favør av PK, og er forsøket verdt. Et krav til miljøverndepartementet med trussel om å trekke seg fra samarbeidet og styret, vil være provoserende og kan skape reaksjoner som PK ikke er tjent med. Rådmannens innstilling Saken legges uten innstilling da dette er et vedtak fattet av kommunestyret. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapet følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling Saken legges uten innstilling da dette er et vedtak fattet av kommunestyret. 6

8 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 033 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/13 Kommunestyret Testutvalget Forvaltningsrevisjonsrapport Sykefravær Dokumenter i saken Rapport forvaltningsrevisjon Sykefravær Rapport forvaltningsrevisjon 2012 Sykefravær Saksutredning Det vises til vedlagte forvaltningsrevisjonsrapport Sykefravær og til revisjonens utredning med utfyllende opplysninger om prosjektet. Sekretariatet i kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalgsforskriften 20 et selvstendig ansvar for å påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet. I tråd med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon , behandlet kontrollutvalget i sak 6/2012 Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Sykefravær. Kontrollutvalget la da nærmere premisser for prosjektet med overordnede problemstillinger som skulle besvares i rapporten. Etter sekretariatets vurdering er forvaltningsrevisjonsrapporten fra revisjonen i tråd med intensjonene i Porsanger kommunes plan for forvaltningsrevisjon , og behandler de problemstillinger for prosjektet som kontrollutvalget vedtok i sak 6/2012. Ifølge kommuneloven 77 nr. 6 skal rådmannen gis anledning til å uttale seg i en sak før kontrollutvalget rapporterer resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. Rapporten er ifølge revisjonen forelagt rådmannen til uttalelse, og denne vil ventelig foreligge til kontrollutvalgets behandling av saken, og vil da bli lagt inn i rapporten som vedlegg. Det presiseres derfor at kontrollutvalget har på den måten allerede oppfylt lovens krav som nevnt ovenfor. Kontrollutvalgets innstilling Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrapporten Sykefravær til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger. 7

9 Som en oppfølging av dette ber kommunestyret rådmannen iverksette følgende tiltak: 1. På bakgrunn av fortsatt relativt høyt sykefravær i Porsanger kommune jobbe systematisk og målrettet med forebygging og oppfølging av sykemeldte, for å nå målsettingen om økt nærvær blant ansatte i kommunen 2. Sørge for å utarbeide korrekt sykefraværsstatistikk 3. Sørge for at enhetene utarbeider HMS-planer og planer for IA-tiltak 4. Sørge for entydig avklaring av ansvar for å kontrollere mottatte sykelønnsutbetalinger gjennom Altinn 5. Sørge for at ansatte har tilstrekkelig med opplæring i avstemming, for å unngå at kommunen går glipp av sykerefusjoner. 8

10 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 033 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/13 Kommunestyret Testutvalget Forvaltningsrevisjonsrapport eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold Dokumenter i saken Saksutredning Rapport - Forvaltningsrevisjon: Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold. Forvaltningsrevisjonsrapporten Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold. Saksutredning Det vises til vedlagte forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold og til revisjonens utredning med utfyllende opplysninger om prosjektet. Sekretariatet i kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalgsforskriften 20 et selvstendig ansvar for å påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet. I tråd med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon , behandlet kontrollutvalget i sak 24/2012 Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold. Kontrollutvalget la da nærmere premisser for prosjektet med overordnede problemstillinger som skulle besvares i rapporten. Etter kontrollutvalgsekretariatets vurdering er forvaltningsrevisjonsrapporten fra revisjonen i tråd med intensjonene i Porsanger kommunes plan for forvaltningsrevisjon , og behandler de problemstillinger for prosjektet som kontrollutvalget vedtok i sak 24/2012. Sekretariatet har for øvrig ingen merknader til de opplysninger og anbefalinger som fremkommer i tilhørende saksdokumenter fra revisjonen. Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten. Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger. 2. Kommunestyret ber rådmannen om å besørge følgende: Utarbeide langsiktige vedlikeholdsplaner for kommunale bygg. 9

11 Innføre rutiner som sikrer at det foretas jevnlig rapportering til kommunestyret om planlegging og gjennomføring av eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold. 10

12 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/120-1 Arkiv: G24 Saksbeh: Therese Thomassen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/13 Sektorstyre for helse og omsorg /13 Kommunestyret Ombygging dementavdeling - flytting jordmorkontor Kommunestyret i Porsanger kommune vedtok den i investeringsbudsjett for 2013 at ,- skulle brukes for ombygging Helse- og omsorg. Disse ,- ble i utgangspunktet tenkt brukt til legevaktskontor/ labratorietjeneste ombygging på sykeavdelingen. På bakgrunn av at tiltak nr Samhandlingsreform: Opprette 3 kommunale intermediærplasser 2013 ikke ble vedtatt i driftsbudsjett 2013, er avsatte midler til ombygging på ,- ikke hensiktmessig å bruke til tenkt formål. Tiltak nr.38, har en kostnadsramme på ,-. Uten vedtak av dette tiltaket (nr.38) i kommunestyret, er det liten hensikt å bruke de avsatte ,- på ombygging legevaktskontor/ laboratorie tjenester på sykeavdelingen. Saksutredning På bakgrunn av et økende behov for skjermede dementplasser i Porsanger kommune, ønsker Helse- og omsorgsadministrasjon å omdisponere disse midlene, og flytte lokalisering av jordmor til legestasjonen. Dette for å frigjøre arealer til å opprette to ekstra skjermede dementplasser. Vurdering For å klare å imøtekomme den økende etterspørselen etter skjermede dementplasser i Porsanger kommune og på bakgrunn av at det per i dag ikke er planlagt å bygge nye enheter, ser Helse- og omsorgs administrasjon det som nødvendig å flytte lokalisering av jordmorkontor til legestasjonen. Dette for å frigjøre lokaliteter til to ekstra dementplasser i eksisterende arealer. Nye brukere med langtkommet demens, som ikke får plass på en skjermet dementplass vil medføre betydelig økonomiske og personell ressurser. Dette da Helse- og omsorg må sørge for forsvarlig tjeneste, alternativene er da å enten oppbemanning av private hjem eller plass på sykeavdelingen med ekstra ressurs på den enkelte bruker. Dette er diskutert med jordmor og teknisk leder. 11

13 Konsekvenser om disse ,- blir tatt i bruk til ombygging dementavdeling - flytting jordmorkontor, vil være akseptable. Om eventuelt tiltak nr. 38 blir vedtatt ved seinere anledning, må nye ,- vedtas til ombygging. Da tiltak nr. 38 har en kostnadsramme på kroner ,-, vil nye ,- i investeringsbudsjett, være en god investering totalt sett. (Jamfør redusert medfinansiering helseforetak, mindre bruk av utskrivingsklare pasienter og lignende). Det er større og mer uheldige konsekvenser, om man ikke får på plass flere skjermede demensplasser. Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar å omdisponere ressursene avsatt til ombygging av legekontor/ laboratorium vedtatt av kommunestyret , til flytting av jordmorkontor til området legestasjonen og opprette to ekstra plasser på skjermet enhet for demente (der jordmorkontor er pr. i dag). Saksprotokoll i Sektorstyre for helse og omsorg Behandling Sektorstyret for helse og omsorg følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Sektorstyre for helse og omsorgs innstilling Kommunestyret vedtar å omdisponere ressursene avsatt til ombygging av legekontor/ laboratorium vedtatt av kommunestyret , til flytting av jordmorkontor til området legestasjonen og opprette to ekstra plasser på skjermet enhet for demente (der jordmorkontor er pr. i dag). 12

14 Porsanger kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 033 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Suppleringsvalg meddommere for perioden til Saksutredning Følgende meddommere har fått innvilget fritak: Anita Torp Didriksen Kate Persen Marita Sandmo Grethe Lindbæck Britt Svenøe Vikene Ragnar Moldekleiv Disse ble valgt inn som ny meddommer til Indre Finnmark Tingrett i perioden Rådmannen har ved delegert vedtak i henhold til domstollovens 76, jmfr 74, første ledd, innvilget disse fritak fra sitt verv i den resterende perioden frem til Anita Torp Didriksen og Kate Persen har søkt fritak på bakgrunn av personlige årsaker (uoff.). Marita Sandmo, Grethe Lindbæck, Britt Svenøe Vikene og Ragnar Moldekleiv har søkt fritak på bakgrunn av at de har hatt dette vervet i 2 perioder. I Porsanger kommune skal det være 23 kvinner og 23 menn som meddommere til Indre Finnmark Tingrett. Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til lekdommere: Fylt 21 år og under 70 år Ha stemmerett Valgbar til kommunestyret. Norsk eller nordisk statsborger eller har vært innført i norsk folkeregister som bosatt i Norge de siste tre årene. Må kunne snakke og forstår norsk. 13

15 De som er utelukket fra valg er Den som er idømt ubetinget fengsel i mer enn ett år, forvaring eller særreaksjon er varig utelukket fra vervet som meddommer. Den som er idømt ubetinget fengsel i inntil ett år er utelukket i 15 år, regnet fra når dommen var rettskraftig. Den som er idømt betinget frihetsstraff uansett straffens lengde er utelukket i 10 år, regnet fra når dommen var rettskraftig. Bøtestraff for forhold med en strafferamme på mer enn ett år medfører utelukkelse i 10 år boten er vedtatt. Verken botens størrelse eller den subsidiære fengselsstraffen som avgjør valgbarheten. Bøtestraff har betydning enten den er idømt i retten eller vedkommende har vedtatt et forelegg. Forenklede forelegg omfattes ikke. Betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse medfører utelukkelse, dersom det straffbare forholdet har en strafferamme på mer enn ett år. Domsutsettelse betyr at retten har avsagt dom på straffeskyld, men har unnlatt i idømme straff. Samfunnsstraff er en ubetinget reaksjon, og skal etter 72 annet ledd medføreutelukkelse i samsvar med enten nr. 1 eller 3 i første ledd, avhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. De som ikke kan velges er: Stortingets representanter og vararepresentanter Statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor Fylkesmenn og assisterende fylkesmenn Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene Ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen. Det samme gjelder personer i styret for Domstoladministrasjonen Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen Praktiserende advokater og advokatfullmektiger er utelukket Kommunens administrasjonssjef eller kommunerådets medlemmer i kommuner som er organisert i samsvar med kommuneloven kapittel 3, og kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget Vurdering I henhold til domsstolloven skal kommunestyret velge ut kandidat til meddommervervet. Formannskapet utnevner kandidater til kommunestyrets vurdering. Følgende personer er supplert til meddommervervet: Laila Nilsen Johansen Elin Salamonsen Sølvi Norås Marit Utsi Myhre Stein Even Fjellaksel Kommunestyret må velge 1 kvinnelig meddommer. Det er ikke kommet inn flere forslag på meddommere. Rådmannens innstilling Formannskapet peker ut ny kandidater som er valgbar til meddommervervet. 14

16 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Forslag fra Elisabeth H. Hansen: Administrasjonen gis i oppgave å finne 3 personer ( 2 kvinner og 1 mann) til meddommervervet i inneværende periode frem til Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling Administrasjonen gis i oppgave å finne 3 personer ( 2 kvinner og 1 mann) til meddommervervet i inneværende periode frem til

17 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/15-1 Arkiv: A20 Saksbeh: Bjarne Huru Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/13 Sektorstyre for oppvekst og kultur /13 Kommunestyret Tilstandsrapport grunnskole 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Tilstandsrapporten er en tilbakemelding til Kommunestyret som er skoleeiers øverste beslutningsorgan. Denne rapporten må ses i sammenheng med hovedmålsettingene og resultatmålene som ble vedtatt i kommunestyret den 23.juni Årets rapport er forenklet og forhåpentlig mer lesbar og oversiktlig i forhold til de 2 foregående rapportene. Når rapporten legges fram på første kommunestyremøte i det nye året så får en med de siste resultatene fra nasjonale prøver (15.desember). Karakterene til avgangselevene legges fram for kommunestyret i oktober/november. Årets rapport har med resultater fra nasjonale prøver og eksamensresultatene fra avgangskullet våren I tillegger det med indikatorer som sier noe om læringsmiljøet på skolene med vektlegging på trivsel mellom eleven og mellom lærer og elev. Et godt læringsmiljø er en forutsetning for å oppnå optimale faglige og ferdighetsmessige resultater. Den viktigste innsatsfaktoren i denne sammenheng er læreren. Læreren må være både faglig og pedagogisk godt kvalifisert for å oppnå optimal læring. Skolene i Porsanger har fra har i gjennomsnitt hatt score under landsgjennomsnittet på nasjonale prøver. Unntaket er resultatene for skoleåret da var resultatene på nasjonale prøver og eksamenskarakterene på ungdomstrinnet var svært gode (over nasjonalt nivå). Vedtatt målsetting: Porsanger kommune som skoleeier må ha som målsetting å stabilisere resultatene på over gjennomsnittet for landet. En skal bruke gjennomsnittresultatene for de 3 siste årene for Porsanger kommune. 16

18 Resultater fra læringsmiljø, nasjonale prøver og eksamen presenteres slik: 1. Sammenligner 2012 med Finnmark og nasjonalt 2. Porsanger kommune over 5 siste år Læringsmiljø - Elevundersøkelsen : 10.trinn Læringsmiljø 10.klasse: Sammenlignet 2012 Porsanger Porsángu Porsanki kommune Finnmark fylke Nasjonalt» Sosial trivsel 4,1 4,2 4,3» Trivsel med lærerne 3,4 3,6 3,8» Mestring 3,4 3,7 3,8» Faglig utfordring 3,7 4,1 4,1» Elevdemokrati 2,6 3,1 3,2» Fysisk læringsmiljø 2,1 2,8 2,7» Mobbing på skolen 1,2 1,4 1,4» Motivasjon 3,6 3,7 3,8» Faglig veiledning 2,7 3,1 3,1» Medbestemmelse 2,1 2,2 2,3» Karriereveiledning 3,6 3,6 3,6 17

19 Læringsmiljø - Elevundersøkelsen: 7.trinn Læringsmiljø 7.trinn: Sammenlignet 2012 Porsanger Porsángu Porsanki kommune Finnmark fylke Nasjonalt» Sosial trivsel 4,4 4,2 4,4» Trivsel med lærerne 4,2 3,9 4,1» Mestring 3,8 3,8 3,6» Faglig utfordring 3,9 4,0 4,0» Elevdemokrati 3,3 3,4 3,6» Fysisk læringsmiljø 3,0 2,8 3,2» Mobbing på skolen 1,4 1,5 1,4» Motivasjon 4,1 4,0 4,2» Faglig veiledning 3,4 3,3 3,4 18

20 Resultater Eksamen Eksamen sammenlignet Porsanger Porsángu Porsanki kommune Finnmark fylke Nasjonalt» Engelsk skriftlig eksamen 3,4 3,4 3,8» Engelsk muntlig eksamen 4,5 4,4» Matematikk skriftlig eksamen 2,8 2,7 3,1» Matematikk muntlig eksamen 5,3 4,2 4,1» Norsk hovedmål skriftlig eksamen 3,1 3,4 3,4» Norsk sidemål skriftlig eksamen 2,8 3,2 3,3» Norsk muntlig eksamen 4,3 4,4 19

21 Resultater - Nasjonale prøver 5. trinn: Resultater - Nasjonale prøver 5. trinn: Sammenlignet 2012 Porsanger Porsángu Porsanki kommune Finnmark fylke Nasjonalt» Engelsk 1,7 1,9 2,0» Lesing 1,9 1,9 2,0» Regning 1,7 1,9 2,0 20

22 Resultater - Nasjonale prøver 8.trinn: Resultater Nasjonale 8. trinn: Sammenlignet 2012 Porsanger Porsángu Porsanki kommune Finnmark fylke Nasjonalt» Engelsk 2,5 2,8 3,0» Lesing 2,8 3,0 3,1» Regning 3,0 2,9 3,1 Resultater - Nasjonale prøver 9. trinn: Resultater - Nasjonale prøver 9. trinn: Sammenlignet 2012 Porsanger Porsángu Porsanki kommune Finnmark fylke Nasjonalt 21

23 » Engelsk 2,5 2,8 3,0» Lesing 2,8 3,0 3,1» Regning 3,0 2,9 3,1 Resultat gjennomsnitt: : Sammenlignet Porsanger Finnmark Nasjonalt Avvik Skriftlig eksamen Engelsk 3,6 3,5 3,8-0,2 Matematikk 2,9 2,8 3,1-0,3 Norsk 3,4 3,4 3,45-0,5 Nasjonale prøver 5.trinn Engelsk 1,9 1,85 2,0-0,1 Lesing 1,85 1,9 2,0-0,05 Regning 1,7 1,85 2,0-0,3 8. trinn Engelsk 2,9 2,8 3,0-0,1 Lesing 3,2 3,0 3,1 +0,1 Regning 3,1 3,0 3,1 0 9.trinn Engelsk X X X Lesing 3,4 3,35 3,5-0,1 Regning 3,4 3,3 3,4 0 Snitt alle 2,85 2,8 2,95-0,10 Konklusjon: Læringsmiljø: Skolene i Porsanger har mindre mobbing enn i Finnmark og for 10. klasse også mindre enn nasjonalt. Nasjonale prøver: Andel elever som scorer på laveste mestringsnivå i lesing, regning og engelsk er uakseptabelt høyt. Innsatsområdet framover må være å få en høyere andel elever som kommer opp på de 2 høyeste mestringsnivåene. Tiltak: Tidlig innsats Skolene må i samarbeid med skoleeier styrke begynneropplæringen i ferdighetsfagene lesing, regning og engelsk på småtrinnet (1. til 4. kl.). Saksprotokoll i Sektorstyre for oppvekst og kultur Behandling Tilleggsforslag fra Roy Myrheim, Ap: Resultatoppnåelse i forhold til vedtatte mål. 22

24 Votering: Porsanger kommune har som målsetning å beholde en positiv trend på eksamen, nasjonal prøver og kvalitetsmåling av skolen. I forhold til tidligere målinger sett mot nasjonalt og fylkesnivå. Enstemmig Sektorstyre for oppvekst og kulturs innstilling Læringsmiljø: Skolene i Porsanger har mindre mobbing enn i Finnmark og for 10. klasse også mindre enn nasjonalt. Nasjonale prøver: Andel elever som scorer på laveste mestringsnivå i lesing, regning og engelsk er uakseptabelt høyt. Innsatsområdet framover må være å få en høyere andel elever som kommer opp på de 2 høyeste mestringsnivåene. Tiltak: Tidlig innsats Skolene må i samarbeid med skoleeier styrke begynneropplæringen i ferdighetsfagene lesing, regning og engelsk på småtrinnet (1. til 4. kl.). Resultatoppnåelse i forhold til vedtatte mål. Porsanger kommune har som målsetning å beholde en positiv trend på eksamen, nasjonal prøver og kvalitetsmåling av skolen. I forhold til tidligere målinger sett mot nasjonalt og fylkesnivå. 23

25 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 076 Saksbeh: Bjarne Huru Dato: Unntatt offentlighet: Off.l. 5 - utsatt offentlighet Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/13 Sektorstyre for oppvekst og kultur /13 Kommunestyret Årets Porsangerværing 2012 Saksutredning Porsanger Formannskap har i sak 0117/06 fattet vedtak om opprettelse av en årlig innbyggerpris kalt Årets Porsangerværing. Prisen er tenkt som et supplement til Kulturprisen som deles ut annet hvert år. Statutter/kriterier er sist revidert i Kommunestyret den og lyder som følger: 1. Porsanger kommunes pris til årets Porsangerværing deles ut hvert år, og er ment som støtte og motivasjon i det frivillige arbeidet som finner sted i Porsanger. 2. Prisen deles ut til enkeltperson som har tilhørighet til Porsanger. 3. Prisen tildeles på grunnlag av personens engasjement, innsats og resultater som er kommet den øvrige befolkningen i Porsanger til gode eller har på en annen måte markedsført eller synliggjort Porsanger kommune. Ikke bare siste års aktivitet kan legges til grunn. 4. Sektorstyret for oppvekst og kultur innstiller til kommunestyret. Saken avgjøres i første kommunestyre påfølgende år. 5. Alle innbyggerne i Porsanger kommune har forslagsrett. Frist for å fremme forslag til kandidat er utgangen av gjeldende år. Tidligere vinnere av prisen er: 2007 Svein Sjøveian 2008 Shirley Bottolfsen 2009 Paula Henriksen 2010 Aina Hanssen 2011 Miriam Karlsen Vurdering Det er innkommet 4 nominasjoner til prisen for Nominasjoner med begrunnelser legges frem i møtet. Endelig vedtak bør inneholde en skriftlig begrunnelse for valg av Årets Porsangerværing

26 Rådmannens innstilling Saken legges frem uten innstilling. Saksprotokoll i Sektorstyre for oppvekst og kultur Irene Persen stiller habilitetsspørsmål Enstemmig sektorstyre anser Persen som habil. Behandling Forslag fra sektorstyret for oppvekst og kultur: Innstillingen legges frem for kommunestyret under møtet med navn og begrunnelse. Votering: Enstemmig Sektorstyret for oppvekst og kulturs innstilling Innstillingen legges frem for kommunestyret under møtet med navn og begrunnelse 25

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 14.11.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 19.06.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 29.05.2012. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 29.05.2012. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 29.05.2012 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: 18.04.2013 Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: 18.04.2013 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: 18.04.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen.

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saks nr: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 31-40 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 07.05.2012 13:00 I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.08.2010 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer