Årsplan Herøy et hav av muligheter. Herøy skole 8850 Herøy 9. september 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2013-2014. Herøy et hav av muligheter. Herøy skole 8850 Herøy 9. september 2013"

Transkript

1 Herøy skole 8850 Herøy 9. september 2013 Herøy et hav av muligheter Årsplan System for skolebasert vurdering Kommunen skal ha et system for å påse at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir fulgt (oppl.loven 13-10). Skolen skal også jevnlig vurdere i hvilken grad organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen medvirker til å nå målene i læreplanverket ( 2-1 i forskrift til opplæringsloven). Systemet består av -årsplan -dokumentasjon/ statistikk -medarbeidersamtaler -årsmelding -tilsyn med rapport

2 1. Organisering av skolen Samarbeidsutvalg Adm. rektor, u.insp., rådgiver, kontor Trinnleder Henny Trinnleder Trude Trinnleder Erlend Voksenopplæring Birgit Daglig leder sfo Torill Leder s-team Britt Anne 1.-4.trinn Astrid, GunnL, Silje, Marthe, Henny, Jon O, Randi I, 5.-7.trinn Åge, Stian, Lillian,Sonja, Trude trinn Bjørn Å,Lise, Erlend, Rita, Kirsti, Bjørn A, Randi O, Odd I, Britt A VO sfo s.team Birgit, Charlotte, Bente Delfin Torill Stine/ Bodil Chris Solgløtt Marit Carina Inger L -Kontaktlærere -Faglærere -Assistenter -Renhold -Elevråd -FAU -Tillitsvalgte -Verneombud *Organisering av skoledagen Tid Organisering Alle Sfo t Pause m/ fysisk aktivitet, skolefrukt t B.tr Faglig veiledning/ arb.plan Matpause m/ fysisk aktivitet U.tr Faglig veiledning/arb.plan/ Undervisning Matpause m/ fysisk aktivitet Alle t Pause t Sfo

3 2.Utviklingsmål *Vurdering for læring Hos oss betyr dette: Elevene - forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem - får tilbakemeldinger som sier noe om kvaliteten på arbeidet - får råd om hvordan de kan forbedre seg - er involverte i eget læringsarbeid ved bla. Å vurdere eget arbeid og utvikling Behov for kompetanse: - kollegaveiledning/ deling i kollegiet -.. *Innføring av LP-modellen Hos oss betyr dette: - forpliktende samarbeid med læringsmiljøsenteret i Stavanger i 3 år med fokus på læringsmiljø og pedagogisk analyse - arbeid i grupper satt sammen på tvers av trinn hver 14`dag - jevnlige gruppeledermøter Behov for kompetanse: - 2 dager innføring i modellen for alle ansatte (kompetansedagene i september) - 1 dag faglig påfyll hvert halvår i 3 år *Innføring av MOT Hos oss betyr dette: - undervisningsopplegg i klassene på u.trinnet -synliggjøring av MOT`s verdier i hverdagen Behov for kompetanse: - Andre områder vi ønsker å vektlegge i perioden Kultur -Entreprenørskap -Klasseledelse -Vurdering for læring -Grunnleggende ferdigheter -Flerkulturell forståelse/ no-2

4 3.Brukerundersøkelser I dette arbeidet gjennomfører vi ståstedsundersøkelsen. Resultatene brukes i skolens interne arbeid med kvalitetssikring Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften til privatskoleloven. Målet er å skape en felles refleksjon over skolens praksis og hvilke områder skolen vil prioritere å arbeide videre med. Dette forutsetter at alle skolens ansatte er involvert i analysearbeidet. Kompetansedager: 15. og 16.aug: It`s learning, Oppstart 26. og 27.sept: Innføring i LP-modellen 3.jan.: LP-arbeid 22.april: Planlegging av neste skoleår 4.Definisjoner ved skolen: Hva er lekser: *Elever skal ikke måtte tilegne seg nytt, vanskelig lærestoff på egenhånd *Noen elever trenger ekstra drill på gjennomgått lærestoff *Større elevarbeider som prosjektoppgaver, langsvarsoppgaver,..

5 5.Administrative rutiner/ årshjul - lærere Når Hva Ansvar Kommentar Aug. -organisering av ansatte, rutiner og strukturer -infohefte -gjennomgang av planverk for skolen -aktivitetsplan for trinn -arb.plan for elever/ årsplaner i fag - heimeside -inspeksjonsplan -ansvarsområder orden-ute og inne -rektor -trinnleder Disponering av ansatte tas gjennom medarb.samtaler om våren -spesialpedagogiske rutiner + no-2 -s.teamleder Sept. -gjennomgang alle elever/ elevmappe -rutiner/ strukturer rundt klasse -vernearbeid ved skolen -foreldremøter klasse -konstituering elevråd -kontaktlærer -rektor/ verneombud Kontaktlærer/ FAU kontaktperson elevråd Avvikssystem, psyk. /sosialt arb.miljø, Kontoret kjøper inn kaffe og kjeks Møte hver 14.dag -myrdag/ aktivitetsdag -trinnleder Okt. Nov. Des -Kartlegging/ lesekurs -nasjonale prøver (5.+8., 9.kl) -GSI -elevsamtaler + utviklingssamtaler -Elevundersøkelsen kl -heim-skolearr. -oppfølging nasjonale prøver -skriving rapporter/ IOP -tentamen/ årsprøver kl -div. jul -kontaktlærer -underv.insp -rektor -kontaktlærer -underv.insp -trinnledere -s.teamleder/ kontaktlærer/ faglærere -s.teamleder -trinnleder/ faglærer -kontaktlærer -Oppsummering av skrives i Visma I samarbeid med FAU Vaktliste, frigjøre til rapportskriving Fritak fra nasjonale prøver (forskrift til opplæringsloven 2-4) -Eleven har spes.u -prøven har ikke noe å si for opplæringen til eleven -særskilt språkopplæring etter oppl.loven 2-8 -rektor gjør enkeltvedtak på ev. fritak

6 Når Hva Ansvar Kommentar Jan -yrkes/ utdanningsveiledning + overgang b.tr-u.tr -halvårsvurdering -utviklingsmål, annet planverk -oppfølging nasjonale prøver -rådgiver -kontaktlærer -trinnleder -rektor, s.teamleder Yrkesmesse arrangeres i samarbeid med næringsforening og kommunen Febr Mars April -foreldremøte/arr. -søke vgs spesielle vilkår (1/2) -medarbeidersamtaler -elevsamtaler + utviklingssamtaler -søke vgs (1/3) -evaluering/ oppfølging elevundersøkelsen -kontaktlærer, FAU -rådgiver -rektor, underv.insp. -kontaktlærer -rådgiver -trinnledere/ kontaktlærer elevråd -kontaktlærer -Resultater nasjonale prøver tas på kontakttimer -Oppsummering skrives i Visma Mai -innskriving 1.kl -infohefte -aktivitetsdag/ miljøuke -evaluering av årsplan -evaluering av nasjonale prøver og elevundersøkelsen -rektor -trinnleder Juni Juni -orientering neste års 8.kl -overgang b.hage-skole -utviklingsmål, annet planverk -tentamen/ årsprøver kl -terminkarakterer, fraværsprotokoll -skriving rapporter/ IOP -innlevering bøker og utstyr -rapportering spes.underv. Evaluering av skoleåret/ årsmelding - rådgiver -kontaktlærer -rektor -trinnleder/ faglærer -kontaktlærere -s.teamleder -underv.insp., kontaktlærer -s.teamleder -rektor Vaktliste, frigjøre til rapportskriving 9.kl ordner til/ baker

7 6.Statistikk 6.1: Nasjonale prøver Alle tall oppgitt i prosent 5.klasse År Lesing Regning Engelsk lesing Høst- 07 Høst- 08 Høst- 09 Høst- 10 Høst- 11 Høst- 12 Høst- 13 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå Nivå 1 defineres som kritisk sone 8.klasse År Lesing Regning Engelsk lesing Nivå 1 og 2 defineres som kritisk sone *Dataproblemer under gjennomføring av prøven i engelsk for 8.kl klasse År Lesing Regning Engelsk lesing Nivå 1 defineres som kritisk sone

8 6.3 Foreldredeltagelse på foreldremøter og kontakttimer Foreldremøter Høst 2010 Høst 2011 Høst 2012 Høst 2013 Kl. elever repr. Opp møte Opp møte elever repr. Opp møte Opp møte elever repr. Opp møte 1 9/ / Opp møte eleve r repr. Opp møte Opp møte 2 12/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / Sum 120/ / % 73 % Kontakttimer Høst 2010 Vår 2011 Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Høst kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Sum Vi registrerer antall elever som er representerte og hvordan fordelingen mellom og kvinner er. 6.3: Standpunkt- og eksamenskarakterer 10.klasse

9 År Norsk skriftlig Matematikk skriftlig Engelsk skriftlig St.pkt Eksamen St.pkt Eksamen St.pkt Eksamen ,1 3,6 2,8 3, ,1 3,7 2,8 4,3 3, ,7 3,4 3,1 3, ,5 3,5 3,2 3,8 3, ,1 3,8 3,8 4,2 4, ,7 3,2 2,7 3,8 3, ,12/ 3,85* 3,6/ 3,4* 3,81 4,35 3, ,1 2,9/ 3* 3,8 3, ,2/ 4,1* 3,0/ 3,1* 4,4 4, * sidemål 7. Aktuelt planverk Aktuelt planverk er tilgjengelig på skolens nettverk/ felles Hva Ansvar Kommentar -Et helhetlig opplæringsløp -Lokale læreplaner i fag -8 mnd kurs 1.klasse, 8 u kurs 2.klass -Plan for tilpasset opplæring og spesialundervisning Rektor, trinnleder Faglærer, trinnleder Planene er tilgjengelig på skolens nettverk -HMS, inkl. avvik -Kriseplan -Ordensregler -Permisjonsreglement -Mobbeplan -Arbeidstidsavtale -Rutiner ved bekymring -Bekymringsmelding -Samarbeid rundt klasse/ elevvurdering -Orientere ansatte rundt klasse om elevene -Overgang grunnskole-vgs -Rus plan: MOT-skole Rektor Kontaktlærer Rådgiver Kontaktlærer elevråd Alle ansatte plikter å delta i HMS-arbeid. Ved avvik brukes skjema for avviksrapportering

10 Prasoskaplan-ansvar Tiltak Ansvar Adm FAU Fadderordning b.tr x x Luciaopptog 13.des x Juletrefest x x x 17.mai x x Eldrefest x Avslutning 10.kl x x Kulturtime Oppstart,jul,sommer x Rydding: u.tr/skoleplass inkl bed u.tr/park.pl, hallinngang u.tr/ rundt skolen b.tr/løype x x x x b.tr/ rundt skole, bane x x x b.tr/bed x x x x Oppstart av nytt skoleår Hva Ansvar Kommentar Første skoledag -oppmøte utenfor hall, kulturtime i aula -flagging rektor elever Timeplan: Sjekk egen timeplan opp mot -klassens timeplan -fag- og timefordelingsplan -øvrige lærere og assistenter rundt klassen -romplan -egen stillingsprosent Klasserom: -møblering -bøker og utstyr -gruppering, rutiner og strukturer i klassen Planlegging av undervisning -årsplaner i fag Felles -gjennomgang av skolens årsplan -aktivitetsplan for trinn -orden rundt oss -oppsett av datanettverk/ felles -inspeksjonsplan Alle Kontaktlærer Kontaktlærer/ faglærer Trinnleder Kontaktlærer stiller med klasseplakat, samler sine Lærere som deler fag må koordinere stillingen sin. Noen skal ha fag deler av året. Kvittering av lærebøker Årsplaner og rutiner i klassen legges på heimesiden. Definere hvem som har ansvar hvor. Inspeksjonsplan lages i samarbeid med underv.insp

11 Jul Hva Ansvar Kommentar Feiring i klassene -sang -formidle julestemning kontaktlærer Adventsstund Tentamen/ juleprøver Felles juletregang/ juleverksted -juletregang i aula -aldersblandet juleverksted -julegrøt Siste skoledag før jul -julegudstjeneste -julelunch for elevene -kulturtime -personalkaffe Trinnleder kontaktlærer Kontaktlærer trinnleder trinnledere Rektor/ underv. insp De som tenner stearinlys har også ansvar for å slukke disse. Pass brannfaren!! Felles adventsstunder i adventstiden Julegrøten serveres på kantina/ u.tr og Sfo/ b.tr. Under juletregang plasseres elevene etter gruppene til juleverksted. Kontaktlærer gir melding til heimen at de som av overbevisningsgrunner ikke skal delta, Avslutning av skoleåret Hva Ansvar Kommentar Klasserom -bøker og utstyr leveres inn -kateter,hyller og skap ryddes -det som er opphengt utenom oppslagstavler tas ned. Tape og Tuck-it fjernes Kontaktlærer Egen arbeidsplass -rydding -søppel fjernes -avtal med renholder om vasking Fellesområder -rydding -kjøleskap og fryser ryddes/ tømmes Sjekke/ bestille -Sjekke at alle lærebøker er innlevert, evt. purre på kontaktlærere -Gå over pulter, stoler og øvrig inventar -Bestille lærebøker og fritt skolematr. Alle Trinnleder Underv.insp. Underv.inspektør får oversikt over ev. bøker/ utstyr som ikke er innlevert

12 Kulturtimer Oppstilling utenfor aula, rolig klassevis innmarsj med anvisning av plasser. Inngangsmusikk. Skolestart Jul Sommer -kontaktlærer med klasseplakat utenfor hall -klassevis innmarsj -fellessang, -presentere 1.kl -innslag -påminning bruk av bla. hjelm, omgangstone-/ form, -fellessang -innslag fra klassene -konkurranse -innslag fra kulturskolen -fellessang -innslag fra klassene -konkurranse -dåp/ 7.kl -bilder fra skolehverdagen -innslag fra kulturskolen Opplæringslovens 9a Hva Når Ansvar Kommentar Gjennomgang mobbeplan+ oppl.lov 9a -elevråd -FAU høst rektor Ansatte skal ha en felles forståelse for terskel for å varsle/ Gjennomgå ordensreglement høst kontaktlærer -utarbeide klasseregler -psykisk helse/ trivsel som tema i klasser Konstituere FAU + skolemiljøutvalg Sept. Rektor FAU-leder Lærersamarbeid rundt klasse Hele kontaktlærer året -medvirke og følge opp oppl.loven 9a -evaluering av elevundersøkelsen Hele året Kontaktperson elevråd -Ståstedsanalyse: Gjennomføre elev-, april rektor lærer og foreldreundersøkelse KFU kommunalt foreldreutvalg høst Kommunalleder 1 gripe inn.

13 Instrukser: *Rektor (96%): Skolens økonomiske, pedagogiske og administrative leder. Enhetsleder som rapporterer til rådmannen. *Underv.inspektør (50 %): Bla. vikar, inventar, bøker og materiell, disponere assistenter i samarb. Med daglig leder Sfo, oppfølging av sykemeldte/ inkluderende arbeidsliv, oppfølging av renholderne - rektor`s stedfortreder *Rådgiver (18%): Yrkes- og utdanningsveiledning, sosialpedagogiske oppgaver på u.tr, kontaktperson for entreprenørskap, administrere valgfag og 2.fremmedspråk/ arb.livsfag *Kontaktlærer (4%+ 2t/elev): Praktisk, administrativ og sosialpedagogisk ledelse av klasse, herunder elevsamtaler, kontakttimer og annen kontakt med heimen. Under dette ligger også å påse at klassens årsplaner ligger på skolens heimeside og orientering av klassens lærere og assistenter om ev. særlige behov. Lede ukentlig samarbeid rundt klasse. *Kontor: kontorarbeid, regnskap, post/ arkivering, heimeside, Herøyhallen *Trinnleder (8,5%) lede pedagogisk utviklingsarbeid på trinnet -planlegging/ lede trinnmøter -følge opp skolens utviklingsmål/ planverk på trinn -kulturtimer/ aktivitetsdager -lede pedagogisk utviklingsarbeid, rapportere til rektor -delta på trinnledermøter -følge opp ansvarsområder - orden -legge til rette for erfaringsutveksling/ orientering fra de som har vært på kurs -foreta jevnlige evalueringer -sammen med underv. inspektør lage/ følge opp inspeksjonsplan -fleksibel utnyttelse av trinnets ressurser *Ansvar for samlinger (innen arb.tidsavtalen): -ukentlig føre tilsyn og holde orden i samlingen -innkjøp/ komplettering etter avtale med rektor -informere og rettlede andre brukere (bla. rutiner, HMS,..) *S-teamleder (20%): lede utviklingsarbeid på trinnet -lede s-teammøter -følge opp og koordinere spesialpedagogiske behov og rutiner innen spesialundervisning og no-2 -veiledning assistenter/ lærere innen spesialundervisning og tilpasset opplæring -samarbeid med andre instanser (helsesøster, NAV, PPT, ) -bestille og avdekke hjelpebehov i form av utstyr og materiell fra HMS -pedagogisk ansvarlig for datamaskiner/ materiell fra hjelpemiddelsentralen

14 *Elevråd (4 %) -opplæring i elevrådsarbeid/ elevdemokrati -jevnlige møter med elevråd (hver 14.dag) -følge opp elevaktiviteter i friminutt -medvirke og følge opp oppl.loven 9a, følge opp elevundersøkelsen *Dataansvarlig (15 %) -ansvarlig for drift av skolens dataanlegg og maskinpark i samarbeid med kommunal IKT-leder datatekniske spørsmål, virusoppdateringer/ tykk-klienter, generere passord, server,. Slette gamle brukere på nettverket, opprette nye -veiledning av ansatte innen dataopplæring, programvare, heimeside -holde system og rydde på skolens nettverk -registrere, følge opp og ha oversikt over dataparken ved skolen *Kulturell skolesekk DKS (4 %) -koordinere tilbud fra DKS -ta imot/ legge til rette for besøk fra DKS -organisere kulturelle tiltak ved skolen -holde orden/ bygge opp samling i kulturhus/ aula + teatergarderobe -rapportere til fylket på bruk av midler/ aktivitet *MOT (4%) -kjøre undervisningsopplegg i klassene -jevnlige møter med rektor/ kommune - - -

15 Vedlegg: *Aksjonslæring nasjonale prøver Skjema 1. Bakgrunn for aksjonslæring som metode ved Herøy skole Mål: 1. Sette skolen som organisasjon bedre i stand til å utvikle seg faglig: Bli En lærende organisasjon 2. Forbedre faglige resultater Følgende faktorer er viktige i en lærende organisasjon : *Pedagogisk ledelse: Skolen har en klar strategi for pedagogisk arbeid *Tid: Prioritering av tid, tidsbruk på fellesmøter *Teamarbeid: Legge forholdene til rette for samarbeid, tilbakemelding på arbeid *Skriftlighet: Viktig for å rekonstruere hendelser *Erfaringsdeling: Erfare og reflektere sammen rundt fag/ klasse -Hvordan er Herøy skole som lærende organisasjon -Hva er vi god på? Hva kan vi bli bedre på? 4.2 Aksjonslæring som metode Tom Tiller (1999 s.47) sier at aksjonslæring kan defineres som en kontinuerlig lærings- og refleksjonsprosess støttet av kollegaer der intensjonen er å få gjort noe. Forskjellen på tilfeldig læring og utnyttelse av erfaringer er knyttet til begrepet erfaringslæring (Moxnes 1983, Tiller 1989). erfaringer Tiltak refleksjon teori Ved å bruke våre egne erfaringer som grunnlag for refleksjon, se erfaringene i sammenheng med teori, og så sette ny innsikt i sammenheng med videre praksis innenfor det valgte erfaringsfeltet, kan praksis fornyes og forbedres. Vårt utviklingsarbeid innen forbedring av grunnleggende ferdigheter i lesing., regning og engelsk er i tråd med Kunnskapsløftet. Dessuten er det i tråd med vår satsning på egen skole med lærersamarbeid og tilpasset opplæring.

16 Skjema 2: Evaluering nasjonale prøver Mål: Heve faglige resultater, samarbeid rundt fag/ klasse Tilstede: 1.Evaluering *Forberedelser i forkant? -Lesing: -Regning: -Engelsk: *Gjennomføring av prøvene -Lesing: -Regning: -Engelsk: *Gjennomgang av resultatene til hver enkelt elev -se vedlagt skjema 2.Oppfølging nasjonale prøver Klasse: Navn Lesing Regning Engelsk Nivå Må jobbe mer med Nivå Må jobbe mer med Nivå Må jobbe mer med 3.Undervisningen i klassen -Hvordan bruker vi ressursene i klassen (lærer, to-lærer, spes.u, assistent/lærling) -Hvordan tilpasser vi undervisningen til hver enkelt elev 4.Utprøving av tiltak

17 Organisering av LP-arbeidet Kommunal arbeidsgruppe Rektor, veileder Monica, kommunalleder 2 Skolens arbeidsgruppe 5 gruppeledere, LP-koordinator Ann Kristin, veileder Monica, rektor Arbeidsgrupper Gr.1 (møterom u.tr) Gruppeleder: Erlend Medlemmer: -Jon O -Astrid -Rita -Sonja -Birgit Gr.2 (møterom b.tr) Gruppeleder: Henny Medlemmer: -Stian -Gunn Lise -Kirsti -Bjørn Å -(Odd I) Gr.3 (kl.rom 5.kl) Gruppeleder: Trude Medlemmer: - Marthe -Randi O -Charlotte -Åge -Lise Gr.4 (kl.rom/vo) Gruppeleder: Britt Anne Medlemmer: -Randi I -Lillian -Bjørn Are -Bente Gr.5 (Sfo) Gruppeleder: Carina Medlemmer: -Torill -Marit -Stine -Chris -Bodil - Arbeidsgruppene møtes onsdag/hver 14`dag - Skolens arbeidsgruppe har møte i trinnledertid - Oppstartsseminar på kompetansedager sept. - Kompetansepåfyll 1 dag/ terminen

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE Virksomhetsplan skoleåret 2014-15 ØRNES SKOLE Innhold 1.0 Forord... 3 2.0 Pedagogisk arbeid... 4 2.1 Kvalitetssikring av undervisningen... 4 2.2 Individuelle opplæringsplaner (IOP)... 4 2.3 Vurdering av

Detaljer

Skolebasert vurdering i Lierneskolen

Skolebasert vurdering i Lierneskolen 2015 Skolebasert vurdering i Dokumentet beskriver system for skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling ved skolene i Lierne. Patrik Lundgren Oppvekst- og kultursjef 30.04.2015 Innledning Lierne kommune

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2016-2017 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 4. klasse har skole følgende onsdager: 28. sept, 26. okt, 30. nov, 19 april og 7. juni 5. klasse har

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Ståstedsanalyse for Herøy Sentralskole 2010

Ståstedsanalyse for Herøy Sentralskole 2010 Ståstedsanalyse for Herøy 2010 Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2015

SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2015 SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2015 HVA ANSVAR NÅR HAVLIMYRAS SKOLES VERDIER Alle jobber for: Alle Trygghet, trivsel og læring for alle Respekt, inkludering og toleranse for hverandre Ordensregler Ordensreglement

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

ÅRSHJUL FOR OPPVEKSTSEKTOREN

ÅRSHJUL FOR OPPVEKSTSEKTOREN ÅRSHJUL FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2015 2016 I FRØYA, HITRA OG SNILLFJORD KOMMUNER Vedtatt 19. mai 2015 Hele året Leder Gjennomgående bruk av Arbeidsløypa Arbeidsløypa Leder skal til enhver tid sikre bruk og

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

SAMARBEID SKOLE - HJEM

SAMARBEID SKOLE - HJEM SAMARBEID SKOLE - HJEM I den generelle del av den nasjonale læreplanen påpekes det at foreldrene har hovedansvaret for oppdragelsen, og at skoleverket skal samarbeide med elevenes foreldre. Denne klare

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Vi vil gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes faglig og sosialt! Skolens fokusområder: Læring med fokus på grunnleggende

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Virksomhetsplan for Tverlandet skole

Virksomhetsplan for Tverlandet skole Virksomhetsplan for Tverlandet skole 2012 2013 Våre hovedmål for elevene er; Tverlandet skole har engasjerte, nysgjerrige og motiverte elever Tverlandet skole skal være et fellesskap preget av sosial trivsel

Detaljer

Herøy skole 8850 Herøy

Herøy skole 8850 Herøy Herøy skole 8850 Herøy Infohefte Herøy skole 2014/2015 Skoleskyss All skoleskyss organiseres fra Herøy skole. De som har ordinært krav på skyss er elever i 1.kl som har over 2 km skolevei og andre som

Detaljer

System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune.

System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune. NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter Opplæringsloven i Notodden kommune. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling.

Detaljer

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 FILES\CONTENT.OUTLOOK\X2VLW5XF\V-PLAN 2015-16.DOCSIDE 1 AV 7 SKAUN UNGDOMSSKOLE Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 Denne virksomhetsplanen gjelder for skoleåret 15/16 og er en del av kommunens

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Strategisk plan Bjørnholt skole 2011

Strategisk plan Bjørnholt skole 2011 Strategisk plan Bjørnholt skole Forelagt driftsstyret 07.12.2010 og vedtatt i driftstyret 18.01. sist endret 18.01. side 1 av 7 Strategisk mål 1.1: Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig bedre

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. juni 2010. Lokal handlingsplan SKOLEVURDERING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. juni 2010. Lokal handlingsplan SKOLEVURDERING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2010 Lokal handlingsplan SKOLEVURDERING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vurdering hjelper mot husblindhet mot selvtilfredshet og mismot Den gir selvtillit

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015 splan Varden skole 2014 2015 KUNNSKAP OG VENNSKAP HÅND I HÅND Elevene på Varden er aktive og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø. Grunnleggende

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

Vedlegg 1: Sjekkliste opplæringsloven

Vedlegg 1: Sjekkliste opplæringsloven Vedlegg 1: Sjekkliste opplæringsloven Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Sikre at alle barn i kommunen i opplæringspliktig

Detaljer

Velkommen til Godlia skole

Velkommen til Godlia skole Godlia skole Velkommen til Godlia skole Skolestart 2016/2017 Godlia skole 470 elever 65 ansatte Åpnet i 1968, nedlagt i 1981, gjenåpnet i 1998 og utvidet i 2014 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis.

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis. Resultatvurdering 2007 SKOLEFAKTA Porsmyrveien 33, 4314 Sandnes Rektor: Turid Askevold Klassetrinn: 1 7 http://www.porsholen-skole.no http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no 2007-08 2006-07 Antall

Detaljer

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes!

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Velkommen til 8. trinn Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Vi utdanner elever for framtiden og vi ønsker å skape varig lærelyst Hver elev skal være trygg og trives på skolen Alle elever

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

Kommunalt foreldreutvalg

Kommunalt foreldreutvalg Kommunalt foreldreutvalg KFU 27. januar 2014 Tilstede; Frol, Mule, Halsan, Nesheim, Nesset, Skogn, Ekne, Ytterøy og Hilde H. Karlsen Referat fra forrige møte ble godkjent, med unntak av epostadresse til

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

Referat fra møte samarbeidsutvalget ved Kråkstad skole 5. nov

Referat fra møte samarbeidsutvalget ved Kråkstad skole 5. nov Referat fra møte samarbeidsutvalget ved Kråkstad skole 5. nov 6. nov. 2013 Følgende repr. bes møte: Sigrid Skaarer Hjemmen Lillian Watz Renate Farberg Tiril Spæren Kristin Hjemmen Andersen Kirsten Nysæther

Detaljer

AKTIVITETSPLAN 2014/15 UTSIRA SKOLE. Årshjulfor

AKTIVITETSPLAN 2014/15 UTSIRA SKOLE. Årshjulfor Måne August 11 12 AKTIVITETSPLAN 2014/15 UTSIRA SKOLE Årshjulfor Planleggingsager 1 + Utsiraskole 2 Personalmøte m. Tema: Skole/barnehage Lunsj & frokost Etablering av teamsamarbei og samarbei egen planlegging/forb.

Detaljer

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014.

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014. Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014. I tillegg er det laget en fullversjon med for de som ønsker å fordype

Detaljer

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Runni ungdomsskole Telefonnummer Skolens ledelse og administrasjon Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09 Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Avdelingsleder:

Detaljer

0 Ørnes skole Skoleåret 2010-2011

0 Ørnes skole Skoleåret 2010-2011 0 Ørnes skole Skoleåret 2010-2011 Innhold 1.0 Pedagogisk arbeid... 3 1.1 Årsplaner og fagrapport.... 3 1.2 Elevenes arbeidsplaner. 3 1.3 Individuelle opplæringsplaner (IOP).... 3 1.4 Vurdering av elevene.

Detaljer

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Revidert høst 2014 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte Vg1 og Vg2 høsten 2015 Skolens mål Vi skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning Alle elever som har forutsetning for det skal gå ut fra Sirdal vgs. med studiekompetanse Elevene skal

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Meløy voksenopplæring. Planen skal legges felles og overordnede føringer for virksomheten

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014 ET LØFT I NES-SKOLEN På det pedagogiske plan, har høstens arbeid vært preget av «Et løft i Nes-skolen». Alle skolene i Nes har jobbet med føringene her, og for Østgårds

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule 2015-2016

Årshjul Vegårshei skule 2015-2016 Årshjul Vegårshei skule 2015-2016 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 5. klasse har skole de tre (3) først onsdagene onsdager i skoleåret. 1. 4. klasse har skole de to (2)

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER FAU MØTE 18. SEPTEMBER Saksliste Sak 1 12/13 Sak 2 12/13 Sak 3 12/13 Sak 4 12/13 Sak 5 12/13 Sak 6 12/13 Sak 7 12/13 Sak 8 12/13 Sak 9 12/13 Sak 10 12/13 Sak 11 12/13 Sak 12 12/13 Sak 13 12/13 Sak 14 12/13

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis FAGLIG UTVIKLING Elevene har gode muligheter til å nå målene i Kunnskapsløftet. Læreren vurderer elevenes utvikling og kompetanse

Detaljer

Årshjul Haraldsvang skole per xlsx

Årshjul Haraldsvang skole per xlsx August 18.8. 33 08:30 Lærerne Planleggingsdag Skolen Adm 19.8. 33 08:30 Lærerne Planleggingsdag Skolen Adm 22.8. 34 08:25-11:55 Alle Skolestart for elevene Skolen Teamene 24.-25.8 34 08:30 9A SLTtur til

Detaljer

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13 Kjeller skole Virksomhetsplan 2014 utkast pr 29.11.11 25.11.13 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2010

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2010 plan for Melvold ungdomsskole 2010 Tema: Styrke brukerkapitalen ved å gjennomføre tiltak som legger vekt på tillit hos og samspill med foresatte og andre instanser for å bedre elevresultatene : Bedre elevresultater

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Hedmark fylkeskommune Trysil videregående skole Tidsrom: Desember 2014-februar 2015 Arkivkode 2014/8301

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Stenbråten skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Program Velkommen og presentasjon v/rektor Informasjon om skolen v/rektor Nina Merete Ringnes Informasjon om AKS v/leder Ingelin Nørstenæs

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Årsmelding for skoleåret 2012 2013

Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Selvik skole ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Side: 1 Innholdsfortegnelse: 1. God oppvekst Side 3 a. Tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Årvoll skole Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring Kommunikasjon skole/hjem Videregående skole Annet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014

Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014 Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014 Vår visjon er: Gripe gleden møte mennesket - speile skjønnheten utvikle undringen Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring SIKT (Skoleplattform Oslo) FAU Annet

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

SPANGEREID SKOLE 2011/2012

SPANGEREID SKOLE 2011/2012 LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Virksomhetsplan for SPANGEREID SKOLE 2011/2012-1 - Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Avdelingens ansvarsområde 4. Kommune- og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter Kommunale satsingsområder:

Detaljer

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2013-2014

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2013-2014 ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2013-2014 TIDSPUNKT HVA HVEM ANSVARLIG AUGUST 12.08- Planlegging og lærere 16.08.13 19.08.13 Skolestart Alle Alle Uke 34 Info.brev nr.1 til foreldre Skoleleder Skoleleder 23.08.13

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Britt Eva Fløisbonn, rektor Sveinung Austefjord, trinnleder Rebecca & Thea, YouMe elever Hege Westbye, sosiallærer Østersund ungdomsskole Organisasjonskart

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

1. Overgang barnehage skole side Overgang mellom 4. og 5. klasse side Overgang barnetrinn ungdomstrinn side 5

1. Overgang barnehage skole side Overgang mellom 4. og 5. klasse side Overgang barnetrinn ungdomstrinn side 5 PLAN FOR OVERGANGER Sokndal kommune Målsetting Skape trygghet Styrke samarbeidet mellom ulike avdelinger for å skape sammenheng i barns oppvekstmiljø. Ha en tydelig overgang fra barnehage til 1.klasse,

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013 plan for Melvold ungdomsskole 2013 Tema: Økonomi : ressursutnyttelse innenfor virksomhetene. Strategi- og årsplan 2012-2015 Virksomhet: Melvold Elever/foresatte Resultatindikator Personalet kommuniserer

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ØSTGÅRD SKOLE 2015/2016 GLADE BARN I LÆRING OG LEK SOM SER NATUREN OG VERDEN MED HJERTET

VIRKSOMHETSPLAN ØSTGÅRD SKOLE 2015/2016 GLADE BARN I LÆRING OG LEK SOM SER NATUREN OG VERDEN MED HJERTET VIRKSOMHETSPLAN ØSTGÅRD SKOLE 2015/2016 GLADE BARN I LÆRING OG LEK SOM SER NATUREN OG VERDEN MED HJERTET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Lokal virksomhetsplan for Østgård skole 2015/ 2016. Side 3 Side 5 Side 6 Side

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole

Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole ( Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt

Detaljer

Mål- og resultatstyring P12 Skole

Mål- og resultatstyring P12 Skole Mål- og styring P12 Skole Virksomhet: Virksomhetsleder: Hvordan fylle ut? Spørsmål? Marienlyst skole Åse Kalfoss Det er lagt opp til at en kan fylle ut fra 1 til 5 virksomhetsmål per økonomiplanmål, og

Detaljer

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10 Namdalseid kommunes kvalitetssystem etter opplæringslovens 13-10 August 2009 2 Bakgrunn Opplæringslovens 13-10 annet ledd sier følgende: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeier for privat skole skal etter

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole

Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole 2016-2020 Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole 1 Kvalitetsplan 2016-2020 Hafrsfjord skoles nye kvalitetsplan som gjelder fra 2016 202. Planen er forankret i Kunnskapsløftet og knyttet opp mot Stavanger kommune

Detaljer