Årsplan Herøy et hav av muligheter. Herøy skole 8850 Herøy 9. september 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2013-2014. Herøy et hav av muligheter. Herøy skole 8850 Herøy 9. september 2013"

Transkript

1 Herøy skole 8850 Herøy 9. september 2013 Herøy et hav av muligheter Årsplan System for skolebasert vurdering Kommunen skal ha et system for å påse at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir fulgt (oppl.loven 13-10). Skolen skal også jevnlig vurdere i hvilken grad organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen medvirker til å nå målene i læreplanverket ( 2-1 i forskrift til opplæringsloven). Systemet består av -årsplan -dokumentasjon/ statistikk -medarbeidersamtaler -årsmelding -tilsyn med rapport

2 1. Organisering av skolen Samarbeidsutvalg Adm. rektor, u.insp., rådgiver, kontor Trinnleder Henny Trinnleder Trude Trinnleder Erlend Voksenopplæring Birgit Daglig leder sfo Torill Leder s-team Britt Anne 1.-4.trinn Astrid, GunnL, Silje, Marthe, Henny, Jon O, Randi I, 5.-7.trinn Åge, Stian, Lillian,Sonja, Trude trinn Bjørn Å,Lise, Erlend, Rita, Kirsti, Bjørn A, Randi O, Odd I, Britt A VO sfo s.team Birgit, Charlotte, Bente Delfin Torill Stine/ Bodil Chris Solgløtt Marit Carina Inger L -Kontaktlærere -Faglærere -Assistenter -Renhold -Elevråd -FAU -Tillitsvalgte -Verneombud *Organisering av skoledagen Tid Organisering Alle Sfo t Pause m/ fysisk aktivitet, skolefrukt t B.tr Faglig veiledning/ arb.plan Matpause m/ fysisk aktivitet U.tr Faglig veiledning/arb.plan/ Undervisning Matpause m/ fysisk aktivitet Alle t Pause t Sfo

3 2.Utviklingsmål *Vurdering for læring Hos oss betyr dette: Elevene - forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem - får tilbakemeldinger som sier noe om kvaliteten på arbeidet - får råd om hvordan de kan forbedre seg - er involverte i eget læringsarbeid ved bla. Å vurdere eget arbeid og utvikling Behov for kompetanse: - kollegaveiledning/ deling i kollegiet -.. *Innføring av LP-modellen Hos oss betyr dette: - forpliktende samarbeid med læringsmiljøsenteret i Stavanger i 3 år med fokus på læringsmiljø og pedagogisk analyse - arbeid i grupper satt sammen på tvers av trinn hver 14`dag - jevnlige gruppeledermøter Behov for kompetanse: - 2 dager innføring i modellen for alle ansatte (kompetansedagene i september) - 1 dag faglig påfyll hvert halvår i 3 år *Innføring av MOT Hos oss betyr dette: - undervisningsopplegg i klassene på u.trinnet -synliggjøring av MOT`s verdier i hverdagen Behov for kompetanse: - Andre områder vi ønsker å vektlegge i perioden Kultur -Entreprenørskap -Klasseledelse -Vurdering for læring -Grunnleggende ferdigheter -Flerkulturell forståelse/ no-2

4 3.Brukerundersøkelser I dette arbeidet gjennomfører vi ståstedsundersøkelsen. Resultatene brukes i skolens interne arbeid med kvalitetssikring Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften til privatskoleloven. Målet er å skape en felles refleksjon over skolens praksis og hvilke områder skolen vil prioritere å arbeide videre med. Dette forutsetter at alle skolens ansatte er involvert i analysearbeidet. Kompetansedager: 15. og 16.aug: It`s learning, Oppstart 26. og 27.sept: Innføring i LP-modellen 3.jan.: LP-arbeid 22.april: Planlegging av neste skoleår 4.Definisjoner ved skolen: Hva er lekser: *Elever skal ikke måtte tilegne seg nytt, vanskelig lærestoff på egenhånd *Noen elever trenger ekstra drill på gjennomgått lærestoff *Større elevarbeider som prosjektoppgaver, langsvarsoppgaver,..

5 5.Administrative rutiner/ årshjul - lærere Når Hva Ansvar Kommentar Aug. -organisering av ansatte, rutiner og strukturer -infohefte -gjennomgang av planverk for skolen -aktivitetsplan for trinn -arb.plan for elever/ årsplaner i fag - heimeside -inspeksjonsplan -ansvarsområder orden-ute og inne -rektor -trinnleder Disponering av ansatte tas gjennom medarb.samtaler om våren -spesialpedagogiske rutiner + no-2 -s.teamleder Sept. -gjennomgang alle elever/ elevmappe -rutiner/ strukturer rundt klasse -vernearbeid ved skolen -foreldremøter klasse -konstituering elevråd -kontaktlærer -rektor/ verneombud Kontaktlærer/ FAU kontaktperson elevråd Avvikssystem, psyk. /sosialt arb.miljø, Kontoret kjøper inn kaffe og kjeks Møte hver 14.dag -myrdag/ aktivitetsdag -trinnleder Okt. Nov. Des -Kartlegging/ lesekurs -nasjonale prøver (5.+8., 9.kl) -GSI -elevsamtaler + utviklingssamtaler -Elevundersøkelsen kl -heim-skolearr. -oppfølging nasjonale prøver -skriving rapporter/ IOP -tentamen/ årsprøver kl -div. jul -kontaktlærer -underv.insp -rektor -kontaktlærer -underv.insp -trinnledere -s.teamleder/ kontaktlærer/ faglærere -s.teamleder -trinnleder/ faglærer -kontaktlærer -Oppsummering av skrives i Visma I samarbeid med FAU Vaktliste, frigjøre til rapportskriving Fritak fra nasjonale prøver (forskrift til opplæringsloven 2-4) -Eleven har spes.u -prøven har ikke noe å si for opplæringen til eleven -særskilt språkopplæring etter oppl.loven 2-8 -rektor gjør enkeltvedtak på ev. fritak

6 Når Hva Ansvar Kommentar Jan -yrkes/ utdanningsveiledning + overgang b.tr-u.tr -halvårsvurdering -utviklingsmål, annet planverk -oppfølging nasjonale prøver -rådgiver -kontaktlærer -trinnleder -rektor, s.teamleder Yrkesmesse arrangeres i samarbeid med næringsforening og kommunen Febr Mars April -foreldremøte/arr. -søke vgs spesielle vilkår (1/2) -medarbeidersamtaler -elevsamtaler + utviklingssamtaler -søke vgs (1/3) -evaluering/ oppfølging elevundersøkelsen -kontaktlærer, FAU -rådgiver -rektor, underv.insp. -kontaktlærer -rådgiver -trinnledere/ kontaktlærer elevråd -kontaktlærer -Resultater nasjonale prøver tas på kontakttimer -Oppsummering skrives i Visma Mai -innskriving 1.kl -infohefte -aktivitetsdag/ miljøuke -evaluering av årsplan -evaluering av nasjonale prøver og elevundersøkelsen -rektor -trinnleder Juni Juni -orientering neste års 8.kl -overgang b.hage-skole -utviklingsmål, annet planverk -tentamen/ årsprøver kl -terminkarakterer, fraværsprotokoll -skriving rapporter/ IOP -innlevering bøker og utstyr -rapportering spes.underv. Evaluering av skoleåret/ årsmelding - rådgiver -kontaktlærer -rektor -trinnleder/ faglærer -kontaktlærere -s.teamleder -underv.insp., kontaktlærer -s.teamleder -rektor Vaktliste, frigjøre til rapportskriving 9.kl ordner til/ baker

7 6.Statistikk 6.1: Nasjonale prøver Alle tall oppgitt i prosent 5.klasse År Lesing Regning Engelsk lesing Høst- 07 Høst- 08 Høst- 09 Høst- 10 Høst- 11 Høst- 12 Høst- 13 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå Nivå 1 defineres som kritisk sone 8.klasse År Lesing Regning Engelsk lesing Nivå 1 og 2 defineres som kritisk sone *Dataproblemer under gjennomføring av prøven i engelsk for 8.kl klasse År Lesing Regning Engelsk lesing Nivå 1 defineres som kritisk sone

8 6.3 Foreldredeltagelse på foreldremøter og kontakttimer Foreldremøter Høst 2010 Høst 2011 Høst 2012 Høst 2013 Kl. elever repr. Opp møte Opp møte elever repr. Opp møte Opp møte elever repr. Opp møte 1 9/ / Opp møte eleve r repr. Opp møte Opp møte 2 12/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / Sum 120/ / % 73 % Kontakttimer Høst 2010 Vår 2011 Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Høst kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Sum Vi registrerer antall elever som er representerte og hvordan fordelingen mellom og kvinner er. 6.3: Standpunkt- og eksamenskarakterer 10.klasse

9 År Norsk skriftlig Matematikk skriftlig Engelsk skriftlig St.pkt Eksamen St.pkt Eksamen St.pkt Eksamen ,1 3,6 2,8 3, ,1 3,7 2,8 4,3 3, ,7 3,4 3,1 3, ,5 3,5 3,2 3,8 3, ,1 3,8 3,8 4,2 4, ,7 3,2 2,7 3,8 3, ,12/ 3,85* 3,6/ 3,4* 3,81 4,35 3, ,1 2,9/ 3* 3,8 3, ,2/ 4,1* 3,0/ 3,1* 4,4 4, * sidemål 7. Aktuelt planverk Aktuelt planverk er tilgjengelig på skolens nettverk/ felles Hva Ansvar Kommentar -Et helhetlig opplæringsløp -Lokale læreplaner i fag -8 mnd kurs 1.klasse, 8 u kurs 2.klass -Plan for tilpasset opplæring og spesialundervisning Rektor, trinnleder Faglærer, trinnleder Planene er tilgjengelig på skolens nettverk -HMS, inkl. avvik -Kriseplan -Ordensregler -Permisjonsreglement -Mobbeplan -Arbeidstidsavtale -Rutiner ved bekymring -Bekymringsmelding -Samarbeid rundt klasse/ elevvurdering -Orientere ansatte rundt klasse om elevene -Overgang grunnskole-vgs -Rus plan: MOT-skole Rektor Kontaktlærer Rådgiver Kontaktlærer elevråd Alle ansatte plikter å delta i HMS-arbeid. Ved avvik brukes skjema for avviksrapportering

10 Prasoskaplan-ansvar Tiltak Ansvar Adm FAU Fadderordning b.tr x x Luciaopptog 13.des x Juletrefest x x x 17.mai x x Eldrefest x Avslutning 10.kl x x Kulturtime Oppstart,jul,sommer x Rydding: u.tr/skoleplass inkl bed u.tr/park.pl, hallinngang u.tr/ rundt skolen b.tr/løype x x x x b.tr/ rundt skole, bane x x x b.tr/bed x x x x Oppstart av nytt skoleår Hva Ansvar Kommentar Første skoledag -oppmøte utenfor hall, kulturtime i aula -flagging rektor elever Timeplan: Sjekk egen timeplan opp mot -klassens timeplan -fag- og timefordelingsplan -øvrige lærere og assistenter rundt klassen -romplan -egen stillingsprosent Klasserom: -møblering -bøker og utstyr -gruppering, rutiner og strukturer i klassen Planlegging av undervisning -årsplaner i fag Felles -gjennomgang av skolens årsplan -aktivitetsplan for trinn -orden rundt oss -oppsett av datanettverk/ felles -inspeksjonsplan Alle Kontaktlærer Kontaktlærer/ faglærer Trinnleder Kontaktlærer stiller med klasseplakat, samler sine Lærere som deler fag må koordinere stillingen sin. Noen skal ha fag deler av året. Kvittering av lærebøker Årsplaner og rutiner i klassen legges på heimesiden. Definere hvem som har ansvar hvor. Inspeksjonsplan lages i samarbeid med underv.insp

11 Jul Hva Ansvar Kommentar Feiring i klassene -sang -formidle julestemning kontaktlærer Adventsstund Tentamen/ juleprøver Felles juletregang/ juleverksted -juletregang i aula -aldersblandet juleverksted -julegrøt Siste skoledag før jul -julegudstjeneste -julelunch for elevene -kulturtime -personalkaffe Trinnleder kontaktlærer Kontaktlærer trinnleder trinnledere Rektor/ underv. insp De som tenner stearinlys har også ansvar for å slukke disse. Pass brannfaren!! Felles adventsstunder i adventstiden Julegrøten serveres på kantina/ u.tr og Sfo/ b.tr. Under juletregang plasseres elevene etter gruppene til juleverksted. Kontaktlærer gir melding til heimen at de som av overbevisningsgrunner ikke skal delta, Avslutning av skoleåret Hva Ansvar Kommentar Klasserom -bøker og utstyr leveres inn -kateter,hyller og skap ryddes -det som er opphengt utenom oppslagstavler tas ned. Tape og Tuck-it fjernes Kontaktlærer Egen arbeidsplass -rydding -søppel fjernes -avtal med renholder om vasking Fellesområder -rydding -kjøleskap og fryser ryddes/ tømmes Sjekke/ bestille -Sjekke at alle lærebøker er innlevert, evt. purre på kontaktlærere -Gå over pulter, stoler og øvrig inventar -Bestille lærebøker og fritt skolematr. Alle Trinnleder Underv.insp. Underv.inspektør får oversikt over ev. bøker/ utstyr som ikke er innlevert

12 Kulturtimer Oppstilling utenfor aula, rolig klassevis innmarsj med anvisning av plasser. Inngangsmusikk. Skolestart Jul Sommer -kontaktlærer med klasseplakat utenfor hall -klassevis innmarsj -fellessang, -presentere 1.kl -innslag -påminning bruk av bla. hjelm, omgangstone-/ form, -fellessang -innslag fra klassene -konkurranse -innslag fra kulturskolen -fellessang -innslag fra klassene -konkurranse -dåp/ 7.kl -bilder fra skolehverdagen -innslag fra kulturskolen Opplæringslovens 9a Hva Når Ansvar Kommentar Gjennomgang mobbeplan+ oppl.lov 9a -elevråd -FAU høst rektor Ansatte skal ha en felles forståelse for terskel for å varsle/ Gjennomgå ordensreglement høst kontaktlærer -utarbeide klasseregler -psykisk helse/ trivsel som tema i klasser Konstituere FAU + skolemiljøutvalg Sept. Rektor FAU-leder Lærersamarbeid rundt klasse Hele kontaktlærer året -medvirke og følge opp oppl.loven 9a -evaluering av elevundersøkelsen Hele året Kontaktperson elevråd -Ståstedsanalyse: Gjennomføre elev-, april rektor lærer og foreldreundersøkelse KFU kommunalt foreldreutvalg høst Kommunalleder 1 gripe inn.

13 Instrukser: *Rektor (96%): Skolens økonomiske, pedagogiske og administrative leder. Enhetsleder som rapporterer til rådmannen. *Underv.inspektør (50 %): Bla. vikar, inventar, bøker og materiell, disponere assistenter i samarb. Med daglig leder Sfo, oppfølging av sykemeldte/ inkluderende arbeidsliv, oppfølging av renholderne - rektor`s stedfortreder *Rådgiver (18%): Yrkes- og utdanningsveiledning, sosialpedagogiske oppgaver på u.tr, kontaktperson for entreprenørskap, administrere valgfag og 2.fremmedspråk/ arb.livsfag *Kontaktlærer (4%+ 2t/elev): Praktisk, administrativ og sosialpedagogisk ledelse av klasse, herunder elevsamtaler, kontakttimer og annen kontakt med heimen. Under dette ligger også å påse at klassens årsplaner ligger på skolens heimeside og orientering av klassens lærere og assistenter om ev. særlige behov. Lede ukentlig samarbeid rundt klasse. *Kontor: kontorarbeid, regnskap, post/ arkivering, heimeside, Herøyhallen *Trinnleder (8,5%) lede pedagogisk utviklingsarbeid på trinnet -planlegging/ lede trinnmøter -følge opp skolens utviklingsmål/ planverk på trinn -kulturtimer/ aktivitetsdager -lede pedagogisk utviklingsarbeid, rapportere til rektor -delta på trinnledermøter -følge opp ansvarsområder - orden -legge til rette for erfaringsutveksling/ orientering fra de som har vært på kurs -foreta jevnlige evalueringer -sammen med underv. inspektør lage/ følge opp inspeksjonsplan -fleksibel utnyttelse av trinnets ressurser *Ansvar for samlinger (innen arb.tidsavtalen): -ukentlig føre tilsyn og holde orden i samlingen -innkjøp/ komplettering etter avtale med rektor -informere og rettlede andre brukere (bla. rutiner, HMS,..) *S-teamleder (20%): lede utviklingsarbeid på trinnet -lede s-teammøter -følge opp og koordinere spesialpedagogiske behov og rutiner innen spesialundervisning og no-2 -veiledning assistenter/ lærere innen spesialundervisning og tilpasset opplæring -samarbeid med andre instanser (helsesøster, NAV, PPT, ) -bestille og avdekke hjelpebehov i form av utstyr og materiell fra HMS -pedagogisk ansvarlig for datamaskiner/ materiell fra hjelpemiddelsentralen

14 *Elevråd (4 %) -opplæring i elevrådsarbeid/ elevdemokrati -jevnlige møter med elevråd (hver 14.dag) -følge opp elevaktiviteter i friminutt -medvirke og følge opp oppl.loven 9a, følge opp elevundersøkelsen *Dataansvarlig (15 %) -ansvarlig for drift av skolens dataanlegg og maskinpark i samarbeid med kommunal IKT-leder datatekniske spørsmål, virusoppdateringer/ tykk-klienter, generere passord, server,. Slette gamle brukere på nettverket, opprette nye -veiledning av ansatte innen dataopplæring, programvare, heimeside -holde system og rydde på skolens nettverk -registrere, følge opp og ha oversikt over dataparken ved skolen *Kulturell skolesekk DKS (4 %) -koordinere tilbud fra DKS -ta imot/ legge til rette for besøk fra DKS -organisere kulturelle tiltak ved skolen -holde orden/ bygge opp samling i kulturhus/ aula + teatergarderobe -rapportere til fylket på bruk av midler/ aktivitet *MOT (4%) -kjøre undervisningsopplegg i klassene -jevnlige møter med rektor/ kommune - - -

15 Vedlegg: *Aksjonslæring nasjonale prøver Skjema 1. Bakgrunn for aksjonslæring som metode ved Herøy skole Mål: 1. Sette skolen som organisasjon bedre i stand til å utvikle seg faglig: Bli En lærende organisasjon 2. Forbedre faglige resultater Følgende faktorer er viktige i en lærende organisasjon : *Pedagogisk ledelse: Skolen har en klar strategi for pedagogisk arbeid *Tid: Prioritering av tid, tidsbruk på fellesmøter *Teamarbeid: Legge forholdene til rette for samarbeid, tilbakemelding på arbeid *Skriftlighet: Viktig for å rekonstruere hendelser *Erfaringsdeling: Erfare og reflektere sammen rundt fag/ klasse -Hvordan er Herøy skole som lærende organisasjon -Hva er vi god på? Hva kan vi bli bedre på? 4.2 Aksjonslæring som metode Tom Tiller (1999 s.47) sier at aksjonslæring kan defineres som en kontinuerlig lærings- og refleksjonsprosess støttet av kollegaer der intensjonen er å få gjort noe. Forskjellen på tilfeldig læring og utnyttelse av erfaringer er knyttet til begrepet erfaringslæring (Moxnes 1983, Tiller 1989). erfaringer Tiltak refleksjon teori Ved å bruke våre egne erfaringer som grunnlag for refleksjon, se erfaringene i sammenheng med teori, og så sette ny innsikt i sammenheng med videre praksis innenfor det valgte erfaringsfeltet, kan praksis fornyes og forbedres. Vårt utviklingsarbeid innen forbedring av grunnleggende ferdigheter i lesing., regning og engelsk er i tråd med Kunnskapsløftet. Dessuten er det i tråd med vår satsning på egen skole med lærersamarbeid og tilpasset opplæring.

16 Skjema 2: Evaluering nasjonale prøver Mål: Heve faglige resultater, samarbeid rundt fag/ klasse Tilstede: 1.Evaluering *Forberedelser i forkant? -Lesing: -Regning: -Engelsk: *Gjennomføring av prøvene -Lesing: -Regning: -Engelsk: *Gjennomgang av resultatene til hver enkelt elev -se vedlagt skjema 2.Oppfølging nasjonale prøver Klasse: Navn Lesing Regning Engelsk Nivå Må jobbe mer med Nivå Må jobbe mer med Nivå Må jobbe mer med 3.Undervisningen i klassen -Hvordan bruker vi ressursene i klassen (lærer, to-lærer, spes.u, assistent/lærling) -Hvordan tilpasser vi undervisningen til hver enkelt elev 4.Utprøving av tiltak

17 Organisering av LP-arbeidet Kommunal arbeidsgruppe Rektor, veileder Monica, kommunalleder 2 Skolens arbeidsgruppe 5 gruppeledere, LP-koordinator Ann Kristin, veileder Monica, rektor Arbeidsgrupper Gr.1 (møterom u.tr) Gruppeleder: Erlend Medlemmer: -Jon O -Astrid -Rita -Sonja -Birgit Gr.2 (møterom b.tr) Gruppeleder: Henny Medlemmer: -Stian -Gunn Lise -Kirsti -Bjørn Å -(Odd I) Gr.3 (kl.rom 5.kl) Gruppeleder: Trude Medlemmer: - Marthe -Randi O -Charlotte -Åge -Lise Gr.4 (kl.rom/vo) Gruppeleder: Britt Anne Medlemmer: -Randi I -Lillian -Bjørn Are -Bente Gr.5 (Sfo) Gruppeleder: Carina Medlemmer: -Torill -Marit -Stine -Chris -Bodil - Arbeidsgruppene møtes onsdag/hver 14`dag - Skolens arbeidsgruppe har møte i trinnledertid - Oppstartsseminar på kompetansedager sept. - Kompetansepåfyll 1 dag/ terminen

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer

Arbeidsinstruks for Sokndal Skole

Arbeidsinstruks for Sokndal Skole Arbeidsinstruks for Sokndal Skole TIPS: Viser du siden i fullskjermslesing, kommer du direkte til siden ved å trykke på arbeidsinstruksen du ønsker. Innhold Fellesoppgaver ledergruppa:... 2 Arbeidsinstruks

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

Rullert høsten 2011 Side 1

Rullert høsten 2011 Side 1 Side 1 Rullert høsten 2011 Bakgrunn. Skolen har mange forhold å ta hensyn til i sitt virke. Lover og forskrifter gir retning for hvilke krav skolen står overfor. En kvalitetssikringsplan som denne skal

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Etter en del usikkerhet i forhold til økonomi og skolestruktur på tampen av forrige skoleår, er nå det meste på plass i forhold til plassering av lærere og aktiviteter som skal

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2011 OPPLÆRINGSETATEN

ÅRSMELDING FOR 2011 OPPLÆRINGSETATEN ÅRSMELDING FOR 2011 OPPLÆRINGSETATEN SKOLENE A. ELEV-/PERSONALOPPLYSNINGER 1. Elevtall, gruppeinndeling Årstrinn Elevtall Antall grupper Antall i SFO 1. årstrinn 10 1 6 2. 18 2 11 3. 15 2 5 4. 17 2 1 5.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Innhold 0. Sammendrag av tilsynsrapporten... 3 1. Innledning... 3 1.1 Overordet utviklingsarbeid og satsingsområder... 3 2. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10 Skolebrosjyre

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler

Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen onsdag 15. februar 2012 Innhold Ved å bruke SØK-funksjonen i dette dokumentet finner du raskt fram til informasjon

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen Kommunenes Kvalitetsvurderingssystem Oversikt og innsikt Hensikten med kvalitetsvurderingssystemet Bidra til åpenhet, innsyn, og dialog om skolens virksomhet. Gi utdanningssektoren informasjon som grunnlag

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune.

System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune. NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter Opplæringsloven i Notodden kommune. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling.

Detaljer

Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013

Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013 Rød skole Kråkerøy Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013 1. Sammendrag Virksomhetsplanen er utarbeidet av rektor i samarbeid med undervisningsinspektør,

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012 Skrevet av Mona Søbyskogen og Jon Stanley Fredriksen Mandag 3. desember, 2012 Tilstandsrapport for Askimskolen 2011/2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014

VERDAL KOMMUNE. Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014 VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014 1 Innhold Forord s. 3 Viktige hendelser og veien videre Elevtall og elevprognose s. 5 Skolestruktur Kapittel 1: Resultater. s. 7 Nasjonale

Detaljer