Årsplan Herøy et hav av muligheter. Herøy skole 8850 Herøy 9. september 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2013-2014. Herøy et hav av muligheter. Herøy skole 8850 Herøy 9. september 2013"

Transkript

1 Herøy skole 8850 Herøy 9. september 2013 Herøy et hav av muligheter Årsplan System for skolebasert vurdering Kommunen skal ha et system for å påse at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir fulgt (oppl.loven 13-10). Skolen skal også jevnlig vurdere i hvilken grad organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen medvirker til å nå målene i læreplanverket ( 2-1 i forskrift til opplæringsloven). Systemet består av -årsplan -dokumentasjon/ statistikk -medarbeidersamtaler -årsmelding -tilsyn med rapport

2 1. Organisering av skolen Samarbeidsutvalg Adm. rektor, u.insp., rådgiver, kontor Trinnleder Henny Trinnleder Trude Trinnleder Erlend Voksenopplæring Birgit Daglig leder sfo Torill Leder s-team Britt Anne 1.-4.trinn Astrid, GunnL, Silje, Marthe, Henny, Jon O, Randi I, 5.-7.trinn Åge, Stian, Lillian,Sonja, Trude trinn Bjørn Å,Lise, Erlend, Rita, Kirsti, Bjørn A, Randi O, Odd I, Britt A VO sfo s.team Birgit, Charlotte, Bente Delfin Torill Stine/ Bodil Chris Solgløtt Marit Carina Inger L -Kontaktlærere -Faglærere -Assistenter -Renhold -Elevråd -FAU -Tillitsvalgte -Verneombud *Organisering av skoledagen Tid Organisering Alle Sfo t Pause m/ fysisk aktivitet, skolefrukt t B.tr Faglig veiledning/ arb.plan Matpause m/ fysisk aktivitet U.tr Faglig veiledning/arb.plan/ Undervisning Matpause m/ fysisk aktivitet Alle t Pause t Sfo

3 2.Utviklingsmål *Vurdering for læring Hos oss betyr dette: Elevene - forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem - får tilbakemeldinger som sier noe om kvaliteten på arbeidet - får råd om hvordan de kan forbedre seg - er involverte i eget læringsarbeid ved bla. Å vurdere eget arbeid og utvikling Behov for kompetanse: - kollegaveiledning/ deling i kollegiet -.. *Innføring av LP-modellen Hos oss betyr dette: - forpliktende samarbeid med læringsmiljøsenteret i Stavanger i 3 år med fokus på læringsmiljø og pedagogisk analyse - arbeid i grupper satt sammen på tvers av trinn hver 14`dag - jevnlige gruppeledermøter Behov for kompetanse: - 2 dager innføring i modellen for alle ansatte (kompetansedagene i september) - 1 dag faglig påfyll hvert halvår i 3 år *Innføring av MOT Hos oss betyr dette: - undervisningsopplegg i klassene på u.trinnet -synliggjøring av MOT`s verdier i hverdagen Behov for kompetanse: - Andre områder vi ønsker å vektlegge i perioden Kultur -Entreprenørskap -Klasseledelse -Vurdering for læring -Grunnleggende ferdigheter -Flerkulturell forståelse/ no-2

4 3.Brukerundersøkelser I dette arbeidet gjennomfører vi ståstedsundersøkelsen. Resultatene brukes i skolens interne arbeid med kvalitetssikring Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften til privatskoleloven. Målet er å skape en felles refleksjon over skolens praksis og hvilke områder skolen vil prioritere å arbeide videre med. Dette forutsetter at alle skolens ansatte er involvert i analysearbeidet. Kompetansedager: 15. og 16.aug: It`s learning, Oppstart 26. og 27.sept: Innføring i LP-modellen 3.jan.: LP-arbeid 22.april: Planlegging av neste skoleår 4.Definisjoner ved skolen: Hva er lekser: *Elever skal ikke måtte tilegne seg nytt, vanskelig lærestoff på egenhånd *Noen elever trenger ekstra drill på gjennomgått lærestoff *Større elevarbeider som prosjektoppgaver, langsvarsoppgaver,..

5 5.Administrative rutiner/ årshjul - lærere Når Hva Ansvar Kommentar Aug. -organisering av ansatte, rutiner og strukturer -infohefte -gjennomgang av planverk for skolen -aktivitetsplan for trinn -arb.plan for elever/ årsplaner i fag - heimeside -inspeksjonsplan -ansvarsområder orden-ute og inne -rektor -trinnleder Disponering av ansatte tas gjennom medarb.samtaler om våren -spesialpedagogiske rutiner + no-2 -s.teamleder Sept. -gjennomgang alle elever/ elevmappe -rutiner/ strukturer rundt klasse -vernearbeid ved skolen -foreldremøter klasse -konstituering elevråd -kontaktlærer -rektor/ verneombud Kontaktlærer/ FAU kontaktperson elevråd Avvikssystem, psyk. /sosialt arb.miljø, Kontoret kjøper inn kaffe og kjeks Møte hver 14.dag -myrdag/ aktivitetsdag -trinnleder Okt. Nov. Des -Kartlegging/ lesekurs -nasjonale prøver (5.+8., 9.kl) -GSI -elevsamtaler + utviklingssamtaler -Elevundersøkelsen kl -heim-skolearr. -oppfølging nasjonale prøver -skriving rapporter/ IOP -tentamen/ årsprøver kl -div. jul -kontaktlærer -underv.insp -rektor -kontaktlærer -underv.insp -trinnledere -s.teamleder/ kontaktlærer/ faglærere -s.teamleder -trinnleder/ faglærer -kontaktlærer -Oppsummering av skrives i Visma I samarbeid med FAU Vaktliste, frigjøre til rapportskriving Fritak fra nasjonale prøver (forskrift til opplæringsloven 2-4) -Eleven har spes.u -prøven har ikke noe å si for opplæringen til eleven -særskilt språkopplæring etter oppl.loven 2-8 -rektor gjør enkeltvedtak på ev. fritak

6 Når Hva Ansvar Kommentar Jan -yrkes/ utdanningsveiledning + overgang b.tr-u.tr -halvårsvurdering -utviklingsmål, annet planverk -oppfølging nasjonale prøver -rådgiver -kontaktlærer -trinnleder -rektor, s.teamleder Yrkesmesse arrangeres i samarbeid med næringsforening og kommunen Febr Mars April -foreldremøte/arr. -søke vgs spesielle vilkår (1/2) -medarbeidersamtaler -elevsamtaler + utviklingssamtaler -søke vgs (1/3) -evaluering/ oppfølging elevundersøkelsen -kontaktlærer, FAU -rådgiver -rektor, underv.insp. -kontaktlærer -rådgiver -trinnledere/ kontaktlærer elevråd -kontaktlærer -Resultater nasjonale prøver tas på kontakttimer -Oppsummering skrives i Visma Mai -innskriving 1.kl -infohefte -aktivitetsdag/ miljøuke -evaluering av årsplan -evaluering av nasjonale prøver og elevundersøkelsen -rektor -trinnleder Juni Juni -orientering neste års 8.kl -overgang b.hage-skole -utviklingsmål, annet planverk -tentamen/ årsprøver kl -terminkarakterer, fraværsprotokoll -skriving rapporter/ IOP -innlevering bøker og utstyr -rapportering spes.underv. Evaluering av skoleåret/ årsmelding - rådgiver -kontaktlærer -rektor -trinnleder/ faglærer -kontaktlærere -s.teamleder -underv.insp., kontaktlærer -s.teamleder -rektor Vaktliste, frigjøre til rapportskriving 9.kl ordner til/ baker

7 6.Statistikk 6.1: Nasjonale prøver Alle tall oppgitt i prosent 5.klasse År Lesing Regning Engelsk lesing Høst- 07 Høst- 08 Høst- 09 Høst- 10 Høst- 11 Høst- 12 Høst- 13 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå Nivå 1 defineres som kritisk sone 8.klasse År Lesing Regning Engelsk lesing Nivå 1 og 2 defineres som kritisk sone *Dataproblemer under gjennomføring av prøven i engelsk for 8.kl klasse År Lesing Regning Engelsk lesing Nivå 1 defineres som kritisk sone

8 6.3 Foreldredeltagelse på foreldremøter og kontakttimer Foreldremøter Høst 2010 Høst 2011 Høst 2012 Høst 2013 Kl. elever repr. Opp møte Opp møte elever repr. Opp møte Opp møte elever repr. Opp møte 1 9/ / Opp møte eleve r repr. Opp møte Opp møte 2 12/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / Sum 120/ / % 73 % Kontakttimer Høst 2010 Vår 2011 Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Høst kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Sum Vi registrerer antall elever som er representerte og hvordan fordelingen mellom og kvinner er. 6.3: Standpunkt- og eksamenskarakterer 10.klasse

9 År Norsk skriftlig Matematikk skriftlig Engelsk skriftlig St.pkt Eksamen St.pkt Eksamen St.pkt Eksamen ,1 3,6 2,8 3, ,1 3,7 2,8 4,3 3, ,7 3,4 3,1 3, ,5 3,5 3,2 3,8 3, ,1 3,8 3,8 4,2 4, ,7 3,2 2,7 3,8 3, ,12/ 3,85* 3,6/ 3,4* 3,81 4,35 3, ,1 2,9/ 3* 3,8 3, ,2/ 4,1* 3,0/ 3,1* 4,4 4, * sidemål 7. Aktuelt planverk Aktuelt planverk er tilgjengelig på skolens nettverk/ felles Hva Ansvar Kommentar -Et helhetlig opplæringsløp -Lokale læreplaner i fag -8 mnd kurs 1.klasse, 8 u kurs 2.klass -Plan for tilpasset opplæring og spesialundervisning Rektor, trinnleder Faglærer, trinnleder Planene er tilgjengelig på skolens nettverk -HMS, inkl. avvik -Kriseplan -Ordensregler -Permisjonsreglement -Mobbeplan -Arbeidstidsavtale -Rutiner ved bekymring -Bekymringsmelding -Samarbeid rundt klasse/ elevvurdering -Orientere ansatte rundt klasse om elevene -Overgang grunnskole-vgs -Rus plan: MOT-skole Rektor Kontaktlærer Rådgiver Kontaktlærer elevråd Alle ansatte plikter å delta i HMS-arbeid. Ved avvik brukes skjema for avviksrapportering

10 Prasoskaplan-ansvar Tiltak Ansvar Adm FAU Fadderordning b.tr x x Luciaopptog 13.des x Juletrefest x x x 17.mai x x Eldrefest x Avslutning 10.kl x x Kulturtime Oppstart,jul,sommer x Rydding: u.tr/skoleplass inkl bed u.tr/park.pl, hallinngang u.tr/ rundt skolen b.tr/løype x x x x b.tr/ rundt skole, bane x x x b.tr/bed x x x x Oppstart av nytt skoleår Hva Ansvar Kommentar Første skoledag -oppmøte utenfor hall, kulturtime i aula -flagging rektor elever Timeplan: Sjekk egen timeplan opp mot -klassens timeplan -fag- og timefordelingsplan -øvrige lærere og assistenter rundt klassen -romplan -egen stillingsprosent Klasserom: -møblering -bøker og utstyr -gruppering, rutiner og strukturer i klassen Planlegging av undervisning -årsplaner i fag Felles -gjennomgang av skolens årsplan -aktivitetsplan for trinn -orden rundt oss -oppsett av datanettverk/ felles -inspeksjonsplan Alle Kontaktlærer Kontaktlærer/ faglærer Trinnleder Kontaktlærer stiller med klasseplakat, samler sine Lærere som deler fag må koordinere stillingen sin. Noen skal ha fag deler av året. Kvittering av lærebøker Årsplaner og rutiner i klassen legges på heimesiden. Definere hvem som har ansvar hvor. Inspeksjonsplan lages i samarbeid med underv.insp

11 Jul Hva Ansvar Kommentar Feiring i klassene -sang -formidle julestemning kontaktlærer Adventsstund Tentamen/ juleprøver Felles juletregang/ juleverksted -juletregang i aula -aldersblandet juleverksted -julegrøt Siste skoledag før jul -julegudstjeneste -julelunch for elevene -kulturtime -personalkaffe Trinnleder kontaktlærer Kontaktlærer trinnleder trinnledere Rektor/ underv. insp De som tenner stearinlys har også ansvar for å slukke disse. Pass brannfaren!! Felles adventsstunder i adventstiden Julegrøten serveres på kantina/ u.tr og Sfo/ b.tr. Under juletregang plasseres elevene etter gruppene til juleverksted. Kontaktlærer gir melding til heimen at de som av overbevisningsgrunner ikke skal delta, Avslutning av skoleåret Hva Ansvar Kommentar Klasserom -bøker og utstyr leveres inn -kateter,hyller og skap ryddes -det som er opphengt utenom oppslagstavler tas ned. Tape og Tuck-it fjernes Kontaktlærer Egen arbeidsplass -rydding -søppel fjernes -avtal med renholder om vasking Fellesområder -rydding -kjøleskap og fryser ryddes/ tømmes Sjekke/ bestille -Sjekke at alle lærebøker er innlevert, evt. purre på kontaktlærere -Gå over pulter, stoler og øvrig inventar -Bestille lærebøker og fritt skolematr. Alle Trinnleder Underv.insp. Underv.inspektør får oversikt over ev. bøker/ utstyr som ikke er innlevert

12 Kulturtimer Oppstilling utenfor aula, rolig klassevis innmarsj med anvisning av plasser. Inngangsmusikk. Skolestart Jul Sommer -kontaktlærer med klasseplakat utenfor hall -klassevis innmarsj -fellessang, -presentere 1.kl -innslag -påminning bruk av bla. hjelm, omgangstone-/ form, -fellessang -innslag fra klassene -konkurranse -innslag fra kulturskolen -fellessang -innslag fra klassene -konkurranse -dåp/ 7.kl -bilder fra skolehverdagen -innslag fra kulturskolen Opplæringslovens 9a Hva Når Ansvar Kommentar Gjennomgang mobbeplan+ oppl.lov 9a -elevråd -FAU høst rektor Ansatte skal ha en felles forståelse for terskel for å varsle/ Gjennomgå ordensreglement høst kontaktlærer -utarbeide klasseregler -psykisk helse/ trivsel som tema i klasser Konstituere FAU + skolemiljøutvalg Sept. Rektor FAU-leder Lærersamarbeid rundt klasse Hele kontaktlærer året -medvirke og følge opp oppl.loven 9a -evaluering av elevundersøkelsen Hele året Kontaktperson elevråd -Ståstedsanalyse: Gjennomføre elev-, april rektor lærer og foreldreundersøkelse KFU kommunalt foreldreutvalg høst Kommunalleder 1 gripe inn.

13 Instrukser: *Rektor (96%): Skolens økonomiske, pedagogiske og administrative leder. Enhetsleder som rapporterer til rådmannen. *Underv.inspektør (50 %): Bla. vikar, inventar, bøker og materiell, disponere assistenter i samarb. Med daglig leder Sfo, oppfølging av sykemeldte/ inkluderende arbeidsliv, oppfølging av renholderne - rektor`s stedfortreder *Rådgiver (18%): Yrkes- og utdanningsveiledning, sosialpedagogiske oppgaver på u.tr, kontaktperson for entreprenørskap, administrere valgfag og 2.fremmedspråk/ arb.livsfag *Kontaktlærer (4%+ 2t/elev): Praktisk, administrativ og sosialpedagogisk ledelse av klasse, herunder elevsamtaler, kontakttimer og annen kontakt med heimen. Under dette ligger også å påse at klassens årsplaner ligger på skolens heimeside og orientering av klassens lærere og assistenter om ev. særlige behov. Lede ukentlig samarbeid rundt klasse. *Kontor: kontorarbeid, regnskap, post/ arkivering, heimeside, Herøyhallen *Trinnleder (8,5%) lede pedagogisk utviklingsarbeid på trinnet -planlegging/ lede trinnmøter -følge opp skolens utviklingsmål/ planverk på trinn -kulturtimer/ aktivitetsdager -lede pedagogisk utviklingsarbeid, rapportere til rektor -delta på trinnledermøter -følge opp ansvarsområder - orden -legge til rette for erfaringsutveksling/ orientering fra de som har vært på kurs -foreta jevnlige evalueringer -sammen med underv. inspektør lage/ følge opp inspeksjonsplan -fleksibel utnyttelse av trinnets ressurser *Ansvar for samlinger (innen arb.tidsavtalen): -ukentlig føre tilsyn og holde orden i samlingen -innkjøp/ komplettering etter avtale med rektor -informere og rettlede andre brukere (bla. rutiner, HMS,..) *S-teamleder (20%): lede utviklingsarbeid på trinnet -lede s-teammøter -følge opp og koordinere spesialpedagogiske behov og rutiner innen spesialundervisning og no-2 -veiledning assistenter/ lærere innen spesialundervisning og tilpasset opplæring -samarbeid med andre instanser (helsesøster, NAV, PPT, ) -bestille og avdekke hjelpebehov i form av utstyr og materiell fra HMS -pedagogisk ansvarlig for datamaskiner/ materiell fra hjelpemiddelsentralen

14 *Elevråd (4 %) -opplæring i elevrådsarbeid/ elevdemokrati -jevnlige møter med elevråd (hver 14.dag) -følge opp elevaktiviteter i friminutt -medvirke og følge opp oppl.loven 9a, følge opp elevundersøkelsen *Dataansvarlig (15 %) -ansvarlig for drift av skolens dataanlegg og maskinpark i samarbeid med kommunal IKT-leder datatekniske spørsmål, virusoppdateringer/ tykk-klienter, generere passord, server,. Slette gamle brukere på nettverket, opprette nye -veiledning av ansatte innen dataopplæring, programvare, heimeside -holde system og rydde på skolens nettverk -registrere, følge opp og ha oversikt over dataparken ved skolen *Kulturell skolesekk DKS (4 %) -koordinere tilbud fra DKS -ta imot/ legge til rette for besøk fra DKS -organisere kulturelle tiltak ved skolen -holde orden/ bygge opp samling i kulturhus/ aula + teatergarderobe -rapportere til fylket på bruk av midler/ aktivitet *MOT (4%) -kjøre undervisningsopplegg i klassene -jevnlige møter med rektor/ kommune - - -

15 Vedlegg: *Aksjonslæring nasjonale prøver Skjema 1. Bakgrunn for aksjonslæring som metode ved Herøy skole Mål: 1. Sette skolen som organisasjon bedre i stand til å utvikle seg faglig: Bli En lærende organisasjon 2. Forbedre faglige resultater Følgende faktorer er viktige i en lærende organisasjon : *Pedagogisk ledelse: Skolen har en klar strategi for pedagogisk arbeid *Tid: Prioritering av tid, tidsbruk på fellesmøter *Teamarbeid: Legge forholdene til rette for samarbeid, tilbakemelding på arbeid *Skriftlighet: Viktig for å rekonstruere hendelser *Erfaringsdeling: Erfare og reflektere sammen rundt fag/ klasse -Hvordan er Herøy skole som lærende organisasjon -Hva er vi god på? Hva kan vi bli bedre på? 4.2 Aksjonslæring som metode Tom Tiller (1999 s.47) sier at aksjonslæring kan defineres som en kontinuerlig lærings- og refleksjonsprosess støttet av kollegaer der intensjonen er å få gjort noe. Forskjellen på tilfeldig læring og utnyttelse av erfaringer er knyttet til begrepet erfaringslæring (Moxnes 1983, Tiller 1989). erfaringer Tiltak refleksjon teori Ved å bruke våre egne erfaringer som grunnlag for refleksjon, se erfaringene i sammenheng med teori, og så sette ny innsikt i sammenheng med videre praksis innenfor det valgte erfaringsfeltet, kan praksis fornyes og forbedres. Vårt utviklingsarbeid innen forbedring av grunnleggende ferdigheter i lesing., regning og engelsk er i tråd med Kunnskapsløftet. Dessuten er det i tråd med vår satsning på egen skole med lærersamarbeid og tilpasset opplæring.

16 Skjema 2: Evaluering nasjonale prøver Mål: Heve faglige resultater, samarbeid rundt fag/ klasse Tilstede: 1.Evaluering *Forberedelser i forkant? -Lesing: -Regning: -Engelsk: *Gjennomføring av prøvene -Lesing: -Regning: -Engelsk: *Gjennomgang av resultatene til hver enkelt elev -se vedlagt skjema 2.Oppfølging nasjonale prøver Klasse: Navn Lesing Regning Engelsk Nivå Må jobbe mer med Nivå Må jobbe mer med Nivå Må jobbe mer med 3.Undervisningen i klassen -Hvordan bruker vi ressursene i klassen (lærer, to-lærer, spes.u, assistent/lærling) -Hvordan tilpasser vi undervisningen til hver enkelt elev 4.Utprøving av tiltak

17 Organisering av LP-arbeidet Kommunal arbeidsgruppe Rektor, veileder Monica, kommunalleder 2 Skolens arbeidsgruppe 5 gruppeledere, LP-koordinator Ann Kristin, veileder Monica, rektor Arbeidsgrupper Gr.1 (møterom u.tr) Gruppeleder: Erlend Medlemmer: -Jon O -Astrid -Rita -Sonja -Birgit Gr.2 (møterom b.tr) Gruppeleder: Henny Medlemmer: -Stian -Gunn Lise -Kirsti -Bjørn Å -(Odd I) Gr.3 (kl.rom 5.kl) Gruppeleder: Trude Medlemmer: - Marthe -Randi O -Charlotte -Åge -Lise Gr.4 (kl.rom/vo) Gruppeleder: Britt Anne Medlemmer: -Randi I -Lillian -Bjørn Are -Bente Gr.5 (Sfo) Gruppeleder: Carina Medlemmer: -Torill -Marit -Stine -Chris -Bodil - Arbeidsgruppene møtes onsdag/hver 14`dag - Skolens arbeidsgruppe har møte i trinnledertid - Oppstartsseminar på kompetansedager sept. - Kompetansepåfyll 1 dag/ terminen

Ståstedsanalyse for Herøy Sentralskole 2010

Ståstedsanalyse for Herøy Sentralskole 2010 Ståstedsanalyse for Herøy 2010 Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Virksomhetsplan for Tverlandet skole

Virksomhetsplan for Tverlandet skole Virksomhetsplan for Tverlandet skole 2012 2013 Våre hovedmål for elevene er; Tverlandet skole har engasjerte, nysgjerrige og motiverte elever Tverlandet skole skal være et fellesskap preget av sosial trivsel

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune.

System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune. NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter Opplæringsloven i Notodden kommune. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling.

Detaljer

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 FILES\CONTENT.OUTLOOK\X2VLW5XF\V-PLAN 2015-16.DOCSIDE 1 AV 7 SKAUN UNGDOMSSKOLE Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 Denne virksomhetsplanen gjelder for skoleåret 15/16 og er en del av kommunens

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Vi vil gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes faglig og sosialt! Skolens fokusområder: Læring med fokus på grunnleggende

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

Herøy skole 8850 Herøy

Herøy skole 8850 Herøy Herøy skole 8850 Herøy Infohefte Herøy skole 2014/2015 Skoleskyss All skoleskyss organiseres fra Herøy skole. De som har ordinært krav på skyss er elever i 1.kl som har over 2 km skolevei og andre som

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Strategisk plan Bjørnholt skole 2011

Strategisk plan Bjørnholt skole 2011 Strategisk plan Bjørnholt skole Forelagt driftsstyret 07.12.2010 og vedtatt i driftstyret 18.01. sist endret 18.01. side 1 av 7 Strategisk mål 1.1: Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig bedre

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014.

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014. Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014. I tillegg er det laget en fullversjon med for de som ønsker å fordype

Detaljer

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015 splan Varden skole 2014 2015 KUNNSKAP OG VENNSKAP HÅND I HÅND Elevene på Varden er aktive og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø. Grunnleggende

Detaljer

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes!

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Velkommen til 8. trinn Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Vi utdanner elever for framtiden og vi ønsker å skape varig lærelyst Hver elev skal være trygg og trives på skolen Alle elever

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. juni 2010. Lokal handlingsplan SKOLEVURDERING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. juni 2010. Lokal handlingsplan SKOLEVURDERING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2010 Lokal handlingsplan SKOLEVURDERING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vurdering hjelper mot husblindhet mot selvtilfredshet og mismot Den gir selvtillit

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Kommunalt foreldreutvalg

Kommunalt foreldreutvalg Kommunalt foreldreutvalg KFU 27. januar 2014 Tilstede; Frol, Mule, Halsan, Nesheim, Nesset, Skogn, Ekne, Ytterøy og Hilde H. Karlsen Referat fra forrige møte ble godkjent, med unntak av epostadresse til

Detaljer

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Runni ungdomsskole Telefonnummer Skolens ledelse og administrasjon Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09 Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Avdelingsleder:

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

0 Ørnes skole Skoleåret 2010-2011

0 Ørnes skole Skoleåret 2010-2011 0 Ørnes skole Skoleåret 2010-2011 Innhold 1.0 Pedagogisk arbeid... 3 1.1 Årsplaner og fagrapport.... 3 1.2 Elevenes arbeidsplaner. 3 1.3 Individuelle opplæringsplaner (IOP).... 3 1.4 Vurdering av elevene.

Detaljer

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis.

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis. Resultatvurdering 2007 SKOLEFAKTA Porsmyrveien 33, 4314 Sandnes Rektor: Turid Askevold Klassetrinn: 1 7 http://www.porsholen-skole.no http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no 2007-08 2006-07 Antall

Detaljer

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Revidert høst 2014 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke

Detaljer

Referat fra møte samarbeidsutvalget ved Kråkstad skole 5. nov

Referat fra møte samarbeidsutvalget ved Kråkstad skole 5. nov Referat fra møte samarbeidsutvalget ved Kråkstad skole 5. nov 6. nov. 2013 Følgende repr. bes møte: Sigrid Skaarer Hjemmen Lillian Watz Renate Farberg Tiril Spæren Kristin Hjemmen Andersen Kirsten Nysæther

Detaljer

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte Vg1 og Vg2 høsten 2015 Skolens mål Vi skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning Alle elever som har forutsetning for det skal gå ut fra Sirdal vgs. med studiekompetanse Elevene skal

Detaljer

Årsmelding for skoleåret 2012 2013

Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Selvik skole ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Side: 1 Innholdsfortegnelse: 1. God oppvekst Side 3 a. Tidlig

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Meløy voksenopplæring. Planen skal legges felles og overordnede føringer for virksomheten

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

AKTIVITETSPLAN 2014/15 UTSIRA SKOLE. Årshjulfor

AKTIVITETSPLAN 2014/15 UTSIRA SKOLE. Årshjulfor Måne August 11 12 AKTIVITETSPLAN 2014/15 UTSIRA SKOLE Årshjulfor Planleggingsager 1 + Utsiraskole 2 Personalmøte m. Tema: Skole/barnehage Lunsj & frokost Etablering av teamsamarbei og samarbei egen planlegging/forb.

Detaljer

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13 Kjeller skole Virksomhetsplan 2014 utkast pr 29.11.11 25.11.13 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis FAGLIG UTVIKLING Elevene har gode muligheter til å nå målene i Kunnskapsløftet. Læreren vurderer elevenes utvikling og kompetanse

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014 ET LØFT I NES-SKOLEN På det pedagogiske plan, har høstens arbeid vært preget av «Et løft i Nes-skolen». Alle skolene i Nes har jobbet med føringene her, og for Østgårds

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule 2015-2016

Årshjul Vegårshei skule 2015-2016 Årshjul Vegårshei skule 2015-2016 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 5. klasse har skole de tre (3) først onsdagene onsdager i skoleåret. 1. 4. klasse har skole de to (2)

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

SPANGEREID SKOLE 2011/2012

SPANGEREID SKOLE 2011/2012 LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Virksomhetsplan for SPANGEREID SKOLE 2011/2012-1 - Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Avdelingens ansvarsområde 4. Kommune- og

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Britt Eva Fløisbonn, rektor Sveinung Austefjord, trinnleder Rebecca & Thea, YouMe elever Hege Westbye, sosiallærer Østersund ungdomsskole Organisasjonskart

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2010

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2010 plan for Melvold ungdomsskole 2010 Tema: Styrke brukerkapitalen ved å gjennomføre tiltak som legger vekt på tillit hos og samspill med foresatte og andre instanser for å bedre elevresultatene : Bedre elevresultater

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013 plan for Melvold ungdomsskole 2013 Tema: Økonomi : ressursutnyttelse innenfor virksomhetene. Strategi- og årsplan 2012-2015 Virksomhet: Melvold Elever/foresatte Resultatindikator Personalet kommuniserer

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Velkommen til 8. trinn

Velkommen til 8. trinn Velkommen til 8. trinn Møtets formål Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund ungdomsskole/foresatte Velkommen Kort presentasjon av

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2013-2014

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2013-2014 ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2013-2014 TIDSPUNKT HVA HVEM ANSVARLIG AUGUST 12.08- Planlegging og lærere 16.08.13 19.08.13 Skolestart Alle Alle Uke 34 Info.brev nr.1 til foreldre Skoleleder Skoleleder 23.08.13

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014

Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014 Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014 Vår visjon er: Gripe gleden møte mennesket - speile skjønnheten utvikle undringen Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10 Namdalseid kommunes kvalitetssystem etter opplæringslovens 13-10 August 2009 2 Bakgrunn Opplæringslovens 13-10 annet ledd sier følgende: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeier for privat skole skal etter

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter Kommunale satsingsområder:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing 1. Avdekking av mobbing Ansvarlig: Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen - Skolen gjennomfører

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ØSTGÅRD SKOLE 2015/2016 GLADE BARN I LÆRING OG LEK SOM SER NATUREN OG VERDEN MED HJERTET

VIRKSOMHETSPLAN ØSTGÅRD SKOLE 2015/2016 GLADE BARN I LÆRING OG LEK SOM SER NATUREN OG VERDEN MED HJERTET VIRKSOMHETSPLAN ØSTGÅRD SKOLE 2015/2016 GLADE BARN I LÆRING OG LEK SOM SER NATUREN OG VERDEN MED HJERTET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Lokal virksomhetsplan for Østgård skole 2015/ 2016. Side 3 Side 5 Side 6 Side

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole

Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole ( Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt

Detaljer

Kvalitetsoppfølgingen 2015. Orientering på områdemøter 10.09.2015 og 17.09.2015 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole

Kvalitetsoppfølgingen 2015. Orientering på områdemøter 10.09.2015 og 17.09.2015 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole Kvalitetsoppfølgingen 2015 Orientering på områdemøter 10.09.2015 og 17.09.2015 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole Hel- og halvdagsmøtene Tidsplan for gjennomføringen Gjennomføring av møtene

Detaljer

22114 Levekårsutvalget 11.09.2014 42114 Kommunestyre 23.09.2014 Tilstandsrapport for skoler, barnehager og bibtiotek

22114 Levekårsutvalget 11.09.2014 42114 Kommunestyre 23.09.2014 Tilstandsrapport for skoler, barnehager og bibtiotek LOPPA KOMMUNE Oppvekst- og kulturavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2014 20141470-0 I Liv Beate Karlsen liv.b.karsen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato 22114 Levekårsutvalget 11.09.2014

Detaljer

Mål: Elevane skal bli medvitne mulegheitene og bli kompetente til å ta eigne val i forhold til utdanning og yrkeskarriere.

Mål: Elevane skal bli medvitne mulegheitene og bli kompetente til å ta eigne val i forhold til utdanning og yrkeskarriere. Plan for karriererettleiinga ved Forsand ungdomsskole Rutinar, innhald, aktivitetar og ansvarsfordeling Mål: Elevane skal bli medvitne mulegheitene og bli kompetente til å ta eigne val i forhold til utdanning

Detaljer

PLAN FOR SKOLENE I GAMVIK KOMMUNE

PLAN FOR SKOLENE I GAMVIK KOMMUNE PLAN FOR SKOLENE I GAMVIK KOMMUNE FOR PERIODEN 2007 2010 OPPVEKSTETATENS STRATEGIDOKUMENT Revidert: november 2009 Innhold Innhold side 2 Forord side 3 Hensikt med planen side 4 Førende prinsipper side

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE 1. Slik sikrer rektor at undervisningspersonalet knytter opplæringens

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 INNHOLD Til foresatte Klassetrinnsteam Administrasjon/adresser/telefon/e-post Skolerute FAU Skoleporten Nytt fra klassetrinnene Skoledagen Nasjonale prøver

Detaljer

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert 1. PERSONALIA Elevens navn: Skole: Skoleår: Foresatt: Foresatt: Født:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE. skoleåret 2012 2013

VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE. skoleåret 2012 2013 ØSTRE TOTEN KOMMUNE GRUNNSKOLEN VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE skoleåret 2012 2013 Overordnet prinsipp for skolens virksomhet: VI ER PÅ SKOLEN FOR Å LÆRE Derfor skal vi følge med høre etter og gjøre

Detaljer

STRATEGISK PLAN Gruben ungdomsskole

STRATEGISK PLAN Gruben ungdomsskole STRATEGISK PLAN Gruben ungdomsskole 2015-2018 Gruben ungdomsskole har en visjon om at alle elever skal mestre de Grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre skolegang og senere

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

Møte arbeidsgruppa for utredning av en lærers arbeidsoppgaver.

Møte arbeidsgruppa for utredning av en lærers arbeidsoppgaver. Møte arbeidsgruppa for utredning av en lærers arbeidsoppgaver. KONTAKTMØTER: Faglæreruttalelser Kartlegging Samarbeid på trinn Elevsamtaler Forberedelser Innkalling IUP-skriving Gjennomføring Reservere

Detaljer

LP-MODELLEN PÅ SKISTUA SKOLE

LP-MODELLEN PÅ SKISTUA SKOLE LP-MODELLEN PÅ SKISTUA SKOLE En kort førsteinformasjon til nyansatte. LP står for læringsmiljø og pedagogisk analyse. LP-modellen bygger på forskning om hva som påvirker elevers læring og atferd i skolen.

Detaljer

Samarbeidsutvalget, Grødem skole

Samarbeidsutvalget, Grødem skole Type møte MØTEINNKALLING Samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/ klokke Onsdag 01.04.09 kl. 18. 19.30 Personer Forfall Referent Leder SU : Kristine Enger poltisk repr. FAU: Linda Abrahamsen, Kathrine Edland

Detaljer

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014 RAPPORT FRA SKOLEVURDERING Solvin skole, 3. 6. november 2014 SOLVIN SKAL VÆRE ET GODT STED Å VÆRE FOR Å LÆRE VÅRT MØTE MED SOLVIN SKOLE Stolthet og glede! God humør! Flotte elever! Flotte lærere! Engasjerte

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING

HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING Øygard ungdomsskole Juni 2015 FORORD TRYGGHET TRIVSEL LÆRING er visjonen til Øygard ungdomsskole. Vårt mål i arbeidet for å fremme trivsel og bekjempe

Detaljer