Dette samspillet kan illustreres i følgende modell:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette samspillet kan illustreres i følgende modell:"

Transkript

1 Hva betyr kompetanseene i Kunnskapsløftet for vårt arbeid? Alle ene i K 06 er kompetanse, og hvert omfatter tre komponenter som til sammen utgjør kompetansen. De tre komponentene er ferdigheter, forståelse og anvendelse. Alle spiller sammen og utgjør det vi kan kalle helhetlig matematisk kompetanse. Dette samspillet kan illustreres i følgende modell: Målet med denne planen er å: hjelpe skolene i arbeidet med å fordele Kunnskapsløftets i matematikk på alle trinn å gjøre det enklere for elever som flytter innad i kommunen å initiere til fagligpedagogiske debatter på skolene, som bidrar til å heve kompetansen i matematikk hos både lærere og elever Utgangspunktet for planen er Kunnskapsløftet og utkast fra Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Etter forslag fra matematikksenteret, er noen satt inn tidligere i vår kommunale plan enn i Kunnskapsløftet. Planen har vært ute til høring på alle skolene vinteren 2007, og er i etterkant justert noe. Planen vil være gjenstand for årlig justering. Det er forventet at alle skolene følger planen og lar den styre progresjonen i matematikkopplæringa. Hvordan arbeide med planen: Matematikkplanen er en skal-kunne-plan og skal være et arbeidsredskap for lærerne. Det betyr at: - læreren må delta i kontinuerlige prosesser og diskusjoner med seg selv, kollegaer og elever om valg av arbeidsmåter, innfallsvinkler og utvalg av lærestoff. - læreren må introdusere et område på et langt tidligere tidspunkt, enn når oppnåelse er forventet. - når ene er satt opp på et trinn, skal en ha jobbet med området så lenge at oppnåelse i stor grad skal være forventet. - etter oppnåelse, er det pedagogens ansvar å holde kunnskap og ferdighet ved like gjennom hele skoleløpet. Det er viktig å forstå at hvert eneste som er formulert i læreplanen har disse tre komponentene i seg. Med referanse til kompetansebegrepet til Mogens Niss (Niss, 2002), kan vi se på disse tre komponentene som sammensatt av flere delkompetanser slik: Anvendelse Forståelse Ferdigheter Hjelpemiddelkompetanse Problemløsningskompetanse Modelleringskompetanse Resonnementskompetanse Tankegangskompetanse Kommunikasjonskompetanse Representasjonskompetanse Symbol- og formalismekompetanse (http://www.matematikksenteret.no)

2 1.TRINN TALL og ing i Naturlige tall Posisjonssystemet Geometriske begrep og enkle 2- og 3-dimensjonale figurer Ha innsikt i tall som antall/mengde (kardinaltall) Ha innsikt i tall som nummer i en rekkefølge (ordinaltall, ordenstall) Ha innsikt i tall som navn (på hus, måneder, identitetsnummer osv) Kunne telle videre oppover og nedover fra et vilkårlig tall innenfor det tallområdet eleven er trygg på (eks og ) Øve på å skrive og si tallsymboler knyttet de ulike situasjonene det tallene forekommer. Kunne bygge mengder opp til 10 (0 10, 1 9, 2 8, 3 7, 4 6,5 5) Vite at 10 tiere er til sammen 100, Telle sikkert med 10 om gangen (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) Vite hvordan posisjonssystemet er bygd opp med 1-ere, 10-ere og 100-ere, og bevisstgjøres i hva som skjer med tallets verdi om siffer bytter plass i et tall (Eks: hva er det største og minste tallet man kan lage med sifrene 4, 7, 2?) Kunne sammenligne tall og mengdestørrelser. Større enn, mindre enn, anslå antall. Bruke symboler og skrive tallene.. Kunne utrykke tallstørrelser på varierte måter (forskjellige egenskaper ved tall, eks 6+1=2+5=10-3=1+3+3 osv, skriftlig/muntlig, med og uten hjelpemidler) Bygge opp tallinja med naturlige tall, og få innsikt i hvordan den kan brukes til å illustrere tallstørrelser, plassering, rekkefølge, logiske oppbygning med naturlige tall, sammenligne tallstørrelser Kunne hoppe på tallinja - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 om gangen Kunne de vanlige plasserings og sammenligningsbegrepene Kjenne begrepene linje, linjestykke, vinkel, rett vinkel Kunne navn på og egenskaper ved kvadrat, rektangel, parallellogram, generelle firkanter, likebeint og likesidet trekant, generelle trekanter Kunne navn på og egenskaper ved kube, prisme, pyramide slik at de kan kjenne dem igjen og sortere dem. MÅLING Tid Vite at det er 7 dager i ei uke, og kunne navnet på dagene i rekkefølge Vite at det er 12 måneder i et år, og kunne navnet på månedene i rekkefølge STATISTIKK

3 2.TRINN TALL Addisjon og subtraksjon Kunne utføre addisjon og subtraksjon. Bli bevisst på hvilke situasjoner det er naturlig å velge det ene framfor det andre. Kunne sentrale begreper: til sammen, i tillegg, forskjell, mer enn, mindre enn, pluss, minus Utvikle egne regneteknikker (hoderegningsstrategier og overgang fra hoderegning til skriftliggjøring av egne metoder og strategier) Utnytte dobling og halvering i forbindelse med hoderegning Bruke oppfylling til 10 der det er gunstig strategi (for eksempel ) for addisjon og ing i Symmetri og klassifisering av 2- og 3- dimensjonale figurer Måling av lengder og avstander. Kjenne igjen, samtale om og kunne beskrive egenskapene til partall, oddetall og kvadrattall. Kunne oppdage tallmønster og system, kunne beskrive det med ord, og illustrere det på ulike måter. (For eksempel trekanttall og firkanttall) Kunne gjenkjenne speilsymmetri i ske mønster, kunne forklare hvor speilingslinja går, og kunne tegne speilbildet av enkle mønster. Forstå hva som menes med sider, vinkler, hjørner, sidekanter og sideflater, og kunne beskrive figurene ut fra dette. Kunne sammenlikne lengder og avstander - erfare, e og observere at figurer med samme omkrets kan ha forskjellig areal og omvendt. MÅLING STATISTIKK Tid Valuta Innsamling og framstilling av data Kunne klokka i hele timer, både digitalt og analogt, og vite at det er 24 timer i et døgn Kunne regne ut hvor mye klokka er når det har gått et helt antall timer etter et gitt klokkeslett Kjenne norske mynter og sedler, og vite verdien på dem Kunne samle, sortere, notere og illustrere enkle data med tellestreker, tabeller og søylediagrammer

4 3.TRINN TALL og ing i MÅLING STATISTIKK Negative tall og overslagsregning Den lille multiplikasjons tabellen Måling med standard enheter for lengde, areal og volum Valuta Temperatur, masse og hul Innsamling og framstilling av data Kunne utvide tallområdet og kunne bruke positive og negative tall. Kunne utvide tallinja og plassere positive og negative hele tall på riktig sted. Kunne beskrive plassverdisystemet for de hele tallene, enkle brøker og desimaltall i praktiske sammenhenger, og uttrykke tallstørrelser på varierte måter Kunne avgjøre hvilke situasjoner som ikke krever eksakte svar, gjøre overslag med addisjon og subtraksjon, og vurdere om beregningene gir for store eller små verdier. Forstå multiplikasjon som gjentatt addisjon og som areal Beherske den lille multiplikasjonstabellen begge veier (dvs både kunne at for eksempel 4x8=32 og at 36=6x6=4x9) Kunne avgjøre om et tall er et primtall eller et sammensatt tall Kunne gjøre overslag og e volum av romlige figurer og vite at 1 dm3= 1liter Kunne gjøre overslag og e lengde og areal, med egendefinerte eenheter, og senere med standardiserte eenheter Kunne gjøre om mellom eenhetene mm, cm, dm, m, og kunne bruke hensiktsmessige enheter i praktiske situasjoner Valuta: Kunne veksle mellom mynter og sedler, og bruke penger til kjøp og salg Kunne løse praktiske oppgaver om kjøp og salg som innebærer addisjon og subtraksjon av hele tall (kroner) Temperatur, masse og hul: Kjenne celsiusskalaen og kunne lese av temperatur på ulike termometer, både varmegrader og kuldegrader Kjenne eenhetene gram (g) og kilogram (kg), og kunne bruke enkle eredskaper for masse til å sammenlikne og til å lese av verdier Kjenne eenhetene desiliter (dl) og liter (l), og kunne e opp væske og lese av verdier ved hjelp av ebeger Kunne samle og sortere data på ulike måter, bearbeide dem og kommunisere dem til andre. Kunne lage tabeller og søylediagram og kunne analysere og kommentere hva de viser

5 4.TRINN TALL og ing i Enkle brøker Divisjon Sirkel, polygon og polyeder Kunne definere brøk som del av en hel. Kunne avgjøre hvilke av to brøker med teller lik 1 som er størst og minst. Kunne skrive brøker med symboler. Kunne addere og subtrahere brøker med samme nevner Forstå divisjon som å dele likt Kunne utføre divisjon med naturlige tall i tallområde 0-100, symbolbruk og notasjon, og kunne bruke det i praktiske sammenhenger. Kunne enkle delbarhetsregler for 3 (tverrsum delelig med 3), 4 (de to siste siffer delelig med 4), 5 (tallet ender med 0 eller 5), 10 (tallet ender med 0) Kunne finne alle mulige faktoriseringer av tallene mellom 1 og 100 Forstå sammenhengen mellom de fire regneartene og velge riktig regneart i ulike kontekster Skal kjenne igjen, tegne, beskrive og lage modeller av sirkler og mangekanter (polygon) Vite hva som er sentrum, radius, diameter, tangent, korde, sirkelsektor og sirkelperiferi Kjenne begrepene spiss og stump vinkel, gjenkjenne vinkler på 90º og 45º, og vite at 360º er en hel omdreining Måle vinkler, og vite at sirkelperiferien kan deles i seks like deler ved hjelp av radius. Kjenne igjen, tegne, beskrive og lage modeller av kuler, sylindere og enkle polyeder (for eksempel tetraeder og kube) MÅLING Tid Skal forstå og kunne si og skrive hvilken dato det er, med standard betegnelser Vite at det er 60 minutter i en time og 60 sekunder i ett minutt Kunne klokka med hele og halve timer, kvart over og kvart på, både digitalt og analogt STATISTIKK Innsamling og framstilling av data Kunne regne ut hvor mange dager det er mellom to gitte datoer innenfor samme måned Vite hvor mange dager det er i hver måned og hvor mange dager det er i et år Vite hva som er skuddårsdagen, og hvor ofte den forekommer Skal kunne samle og sortere data på ulike måter, bearbeide dem og kommunisere dem til andre. Kunne lage tabeller og søylediagram og kunne analysere og kommentere hva de viser

6 5.TRINN TALL OG ALGEBRA Multiplikasjon og divisjon Brøkregning - multiplikasjon og divisjon med flersifrede tall - kunne identifisere likeverdige brøker - forstå betydningen av fellesnevner, og kunne sammenlikne brøker med ulike nevnere - kunne plassere brøker på tallinja og ing i Geometriske mønster og koordinat-systemet - kunne lage og utforske ske mønster (for eksempel mangekanter som fyller planet, tesseleringsmønster) - kunne speile, rotere og parallellforskyve ske figurer MÅLING STATISTIKK Tid Valuta Lengde Forholdstall Ulike typer datainnsamling - kunne klokka med minutters nøyaktighet både digitalt og analogt - kunne regne ut tidsintervaller mellom to ulike klokkeslett på samme dag - kunne e tid med stoppeklokke, og kunne regne med minutter og sekunder - kunne lese tidtabeller og tolke dem på varierte måter - kjenne valutaen euro, og kunne regne mellom norske kroner og euro - kunne gjøre om mellom eenhetene mm, cm, dm, m og kunne bruke hensiktsmessige enheter i praktiske situasjoner - kunne forstørre og forminske enkle ske figurer i forholdet 1 : 2 - e opp og blande væsker (for eksempel saft og vann) etter bestemte blandingsforhold - kunne planlegge datainnsamling, lage spørreskjemaer og gjennomføre eksperimenter for innsamling av data og kunne lese, tolke og vurdere hvor nyttige de er

7 6.TRINN TALL OG ALGEBRA og ing i MÅLING Brøkregning Positive/negative tall Perspektivtegning Geometriske mønster og koordinatsystemet Tid Lengde og masse STATISTIKK Sprednings for datamateriale - kunne finne minste felles multiplum ved hjelp av primtallsfaktorisering - kunne forkorte og utvide brøker - kunne gjøre om blanda tall til uekte brøk - kunne addere og subtrahere brøker med ulike nevnere, og skrive svaret på enklest mulig måte - kunne multiplisere og dividere brøk med heltall - kunne multiplisere brøk med brøk, med forkorting og forenkling for hensiktsmessig regning - kunne regne med positive og negative tall - kunne bygge enkle 3-dimensjonale modeller og tegne projeksjonen av dem i planet fra ulike retninger. - kunne lage perspektivtegninger med ett forsvinningspunkt av enkle tredimensjonale modeller - kunne orientere seg i koordinatsystem, kart og rutenett og beskrive posisjoner ved hjelp av koordinater - kunne beskrive plassering og bevegelse (rotasjon og translasjon (parallellforskyvning)) i et koordinatsystem ved hjelp av koordinater på papiret og digitalt - kunne beregne avstander parallelt med aksene i et koordinatsystem - kunne anslå tidsintervaller (minutter, sekunder og tidels sekunder), velge passe eredskaper og gjøre praktiske inger av tid og lengde og regne med fart - kunne anslå avstander (korte og lange), velge passe eredskaper og gjøre praktiske inger av lengde - kunne anslå masse (vekt, lette og tunge gjenstander), velge passe eredskaper og gjøre praktiske inger av masse - forstå hva som menes med median, typetall og gjennomsnitt, og kunne beregne disse for enkle datasett

8 7.TRINN TALL OG ALGEBRA Desimaltall Regningsarter og fremgangsmåter Prosentregning. - forstå desimaltall og posisjonssystemet for desimaltall som tideler, hundredeler, tusendeler osv, og kunne plassere disse på tallinja - kunne bruke forståelsen av multiplikasjon som areal til å utvide regningsartene til desimaltall. Herunder forstå ingsdivisjon og erfare multiplikasjon og divisjon med tall mellom 0 og 1 - utvikle og bruke metoder for hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning i de fire regningsartene, og bruke lommeregner i beregninger - stille opp, regne og forklare bergeninger og framgangsmåter, og argumentere for løsningsmetoder - utforske og beskrive strukturer og forandringer i enkle ske mønster og tallmønster - forstå prosent som hundredel og kunne regne prosent av en størrelse begge veier (hvor mye er p % av noe, og hvor mange prosent er Y av X) - forstå og kunne bruke oppsettet og notasjonen i et regneark - kunne lage og bruke formler i et regneark og ing i MÅLING STATISTIKK Beregning av areal, omkrets og volum Valuta Målestokk Enkel sansynlighetsregning - kunne beregne omkrets og areal av kvadrat, rektangel, parallellogram, rettvinklede trekanter og generelle trekanter, - forstå og kunne formlene - kunne gjøre om mellom eenhetene mm, cm, dm, m, og mellom cm2, dm2 og m2, og kunne bruke hensiktsmessige enheter i praktiske situasjoner - kunne overflate og volum av kuber og prismer - kunne regne ut priser fra en valuta til en annen når kursen er kjent - kunne regne med forholdstall i ulike praktiske sammenhenger - bruke estokk til å beregne avstander og - kunne lage enkle arbeidstegninger og kart - kunne velge riktige og hensiktsmessige eenheter, og kunne regne fra en eenhet til en annen (for eksempel fra meter til centimeter, og fra gram til kilogram) - gjøre eksperimenter og få erfaring med tilfeldighet og store talls lov - erfare sannsynlighet som forholdet mellom gunstige og mulige utfall (for eksempel ved kast av terning, er sannsynligheten 1/6 for å få en 4-er. Hvis en kaster to terninger, er sjansen 3/36 eller 1/12 for å få sum 4; 1-3, 2-2 og 3-1) - kunne vurdere sannsynligheter i praktiske situasjoner som spill og eksperimentering, og beregne sannsynlighet i enkle situasjoner

9 8.TRINN Tall og algebra De fire regningsartene Videreutvikle, bruke og gjøre greie for metoder i hoderegning, Sammenhengen mellom brøk, desimaltall og prosent. Tall på flere former overslagsregning og skriftlig regning med de fire regningsartene Skal kunne regne sikkert mellom de ulike uttrykksformene brøk, desimaltall og prosent Skal forstå og kunne regne med promille Skal kunne dividere brøk med brøk (herunder kunne forenkle brudne brøker, for eksempel 4 ) Skal automatisere brøkregning Skal regne med potenser og kvadratrøtter Skal kunne skrive store og små tall på standardform (av typen 1, og 3, ) og regne med disse Måling Tid, strekning og fart Skal kunne regne med tid, og gjøre om fra timer, minutter og sekunder til desimaltall Skal kunne regne med strekning, tid og fart i praktiske sammenhenger Statistikk og sannsynlighets beregning Regning med estokk og eusikkerhet Enkel kombinatorikk Sannsynlighetsberegning Skal kunne bruke og endre estokk Skal vurdere einstrument og emetoder, og drøfte presisjon og eusikkerhet Skal bruke resultatene fra et kombinatorisk problem til å beregne sannsynligheter Skal beskrive utfallsrom, og kunne beregne sannsynlighet som brøk, desimaltall og prosent Skal finne sannsynlighet gjennom eksperimentering, simulering og beregning

10 8.TRINN Geometri og ing i en Konstruksjon Elevene skal med passer og linjal og andre hjelpemidler (papirbretting, programvare for pc) kunne - konstruere parallelle linjer, normaler og midtnormaler - nedfelle en normal til ei rett linje fra et punkt - halvere vinkler - konstruere vinkler på 90º, 60º, halveringer og sammensetninger av disse - konstruere tangenter til en sirkel - bruke at enhver korde er normal til radius, og bruke dette til å finne sentrum til en gitt sirkel - utføre og begrunne konstruksjoner av sammensatte ske figurerer - forstå når to figurer er kongruente Funksjoner Empiriske funksjoner Skal kunne overføre empiriske data fra en tabell til punkter i et koordinatsystem Skal kunne tolke og analysere en empirisk funksjon, gjenkjenne ekstremalpunkter, og uttrykke forløpet for funksjonen verbalt forstå hva om menes med begrepene variabel, konstant og funksjonsverdi kunne skrive og forstå hva som menes med tallparet (x, f(x)), og finne det igjen som et punkt på grafen til f. Funksjonsbegrepet og lineære funksjoner Skal forstå en funksjon som en forskrift som tilordner en verdi til et gitt tall x, og bruke notasjonen f(x) Skal kunne identifisere en funksjon ut fra et funksjonsuttrykk, en tabell, en graf eller en tekst, og kunne oversette mellom de ulike representasjonene for en funksjon der dette er mulig Skal kunne finne stigningstall og konstantledd for en lineær funksjon ut fra to gitte punkter på grafen, både grafisk og ved regning, og skrive den på formen f(x) = ax + b Skal kunne lage en lineær tilnærming til en funksjon ut fra en rekke punkter på grafen, både for hånd og med digitale hjelpemidler

11 9.TRINN Hovedområde Tall og algebra Måling Statistikk og sannsynlighetsberegning Geometri og inger i en Funksjoner Bokstavregning og ligninger Formelberegning i 2 og 3 dimensjoner Proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser Skal kunne regne med bokstavuttrykk, herunder trekke sammen uttrykk, faktorisere, løse opp parenteser, og regne med brøkuttrykk med ett ledd i nevneren. Bruke dette til omregning av formler Skal kunne løse likninger av første grad med én ukjent, både ferdig oppstilte og uoppstilte Skal kjenne Pytagoras setning, og ha erfart at den gjelder (ved for eksempel ulike puslespill) Skal kunne bruke Pytagoras setning til å beregne sider i rettvinklede trekanter Skal kunne forklare hvordan tallet π framkommer som et sk forhold, kunne formelen for omkrets og areal av en sirkel, og bruke dem i beregninger Skal forstå og kunne utlede formelen for areal av alle slags trekanter og firkanter, og kunne bruke dem i beregninger Skal kunne formelen for overflate og volum av kube, prisme, pyramide, sylinder, kjegle og kule, og kunne bruke dem i beregninger Skal kjenne egenskapene til proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser, og kunne avgjøre om to størrelser er proporsjonale eller omvendt proporsjonale ved regning og ved å se på det grafiske bildet av dem Skal kunne gjenkjenne praktiske situasjoner der to størrelser er proporsjonale, omvendt proporsjonale eller beskriver en lineær sammenheng, og selv kunne finne slike eksempler

12 10.TRINN Tall og algebra Måling Geometri og inger i en Funksjoner Hovedområde Økonomi og problemløsning Bokstavregning og ligninger Bearbeiding av statistisk materiale Sprednings i klassedelt materiale Formlikhet og trekantberegning Statistikk og sannsynlighetsberegning Teknologi og design/ mønster Annengradsfunksjoner Skal kunne sette opp enkle budsjett med regneark, og gjøre beregninger omkring privat økonomi Skal kunne finne tallmønster og sette opp bokstavuttrykk som beskriver mønsteret (både rekursive og absolutte formler) Skal kunne utvikle problemløsningsstrategier, og kunne gjennomføre prosjekter med og uten digitale hjelpemidler Skal kunne løse enkle lineære likningssystemer med to ukjente algebraisk (med innsettingsmetode og addisjonsmetode) og grafisk, både ferdig oppstilte og uoppstilte Skal kunne finne relevante opplysninger, søke etter databaser og statistisk materiale, analysere og presentere resultatene Skal kunne vurdere og være kritiske til kilder Skal forstå hva som menes med variasjonsbredde, og kunne beregne denne sammen med andre sprednings som median, typetall og gjennomsnitt, også på klasseinndelt tallmateriale Skal kunne definere hva som menes med formlike trekanter, og bruke dette til å avgjøre om to figurer er formlike Skal kunne bruke formlikhet til å foreta beregninger av vinkler og sider i ske figurer Skal kunne plassere ske figurer i et koordinatsystem, og bruke koordinatene til å finne egenskaper til figurene Utforske, eksperimentere med og resonnere ved hjelp av ske ideer, og knytte dette opp mot teknologi, kunst og arkitektur Skal vite hva som menes med en kvadratisk funksjon Skal kunne gjenkjenne en parabel som en kvadratisk funksjon, og kunne tegne en parabel ut fra et gitt funksjonsuttrykk Skal kunne gi eksempler på praktiske situasjoner der kvadratiske funksjoner kan tjene som en god matematisk modell

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra:

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra: Kartlegging / vurdering av nivå Begynn året med et kort kurs i tall-lære og matematiske symboler. Deretter kartlegging som plasserer elevene i nivågruppe. De som kan dette, jobber med tekstoppgaver / problemløsning.

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM. Detaljert oversikt over innhold

UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM. Detaljert oversikt over innhold UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM Detaljert oversikt over innhold 1 Tall og tallsystemer (1) Innhold (stikkord) Spill og verktøy Læreplanmål 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Plassverdisystemet Brøk Desimaltall og prosent

Detaljer

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene Utdanningssektoren Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende regneferdighetene September 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 5 2. OPPBYGGING AV PLANEN s. 5 3. FORSKJELLEN PÅ FAGET

Detaljer

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 2 INNHOLD Innledning.. s. 3 Regneferdigheter kan læres... s. 4 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 6 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Overgang

Detaljer

INNLEDNING. Spørsmål til planen kan rettes til leder for arbeidet med planen; Kjetil Waaler, ved Brattås skole.

INNLEDNING. Spørsmål til planen kan rettes til leder for arbeidet med planen; Kjetil Waaler, ved Brattås skole. 1 2 INNHOLD Innledning.. s. 4 Regneferdigheter kan læres... s. 5 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 8 Overgang barnehage skole s. 11 Regning i alle fag

Detaljer

Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 2015/2016

Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 2015/2016 Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 01/01 Læreverk: Faglærere: Grunntall, Elektronisk Undervisningsforlag AS Undervisningen bygger på K0. Karsten Grytnes, David Romero, Torild Varhaug Arbeidsmåter Skriftlig

Detaljer

Positive tall Gruppering av tall og faktorisering Tall skrevet på forskjellige måter Negative tall Tallmønster

Positive tall Gruppering av tall og faktorisering Tall skrevet på forskjellige måter Negative tall Tallmønster Årsplan skoleåret 01/ 01 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer 10 1-1 Torild A. Varhaug Matematikk Læreverk: Grunntall 10 Opplysninger om organisering av eksamen (individuelt, par eller gruppe, spesiell tilrettelegging)

Detaljer

Tal og algebra. 8.trinn Læringsmål 9.trinn Læringsmål 10.trinn Læringsmål Kompetansemål etter 10.trinn

Tal og algebra. 8.trinn Læringsmål 9.trinn Læringsmål 10.trinn Læringsmål Kompetansemål etter 10.trinn 8.trinn Læringsmål 9.trinn Læringsmål 10.trinn Læringsmål Kompetansemål etter 10.trinn Tall og regning Hva siffer, tall og tallsystem er Hva partall, oddetall, primtall og sammensatte tall er Kunne primtallfaktorisering

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Læringstrapp tall og plassverdisystemet

Læringstrapp tall og plassverdisystemet Læringstrapp tall og plassverdisystemet 4. Bruke enkle brøker som 1/2, 1 /4, 1 /3, 1 /6, 1 /8, 1 /10 og enkle desimaltall som 0,5, 0,25, 0,75, og 0,1 i praktiske sammenhenger. Gjenkjenne partall, oddetall,

Detaljer

LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET

LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET 9 LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen Bjørnar Alseth Innhold Dette er Maximum.... III Grunnleggende ferdigheter.... III Grunnbok...

Detaljer

Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8

Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8 Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8 1 Trinn 8 Hovedtema 1 og 2 Tall og algebra Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Tall og algebra 7. årstrinn

Tall og algebra 7. årstrinn side 1 Tall og algebra 7. årstrinn Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Lokal læreplan i matematikk (8. trinn, 9. trinn og 10. trinn)

Lokal læreplan i matematikk (8. trinn, 9. trinn og 10. trinn) Lokal læreplan i matematikk (8. trinn, 9. trinn og 10. trinn) Hoved- områder Tall og Algebra Fokus (læringsmål) Tall Addere, subtrahere, multiplisere og dividere med heltall, flersifrete tall og desimaltall

Detaljer

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Regning med positive og negative tall 2 Regnerekkefølge og parenteser 3 Potenser 4 Algebra 5 Brøkregning 6 Ligninger 7 Ulikheter

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-38 Tema: Kap.1 «Tall og tallforståelse» sammenligne og omregne hele tall ( ) og tall på standardform,

Detaljer

Lokal læreplan i Matematikk Trinn10

Lokal læreplan i Matematikk Trinn10 Lokal læreplan i Matematikk Trinn10 1 10. trinn Hovedtema 1 Tall og algebra Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille

Detaljer

Karmøy kommune REGNING FOR LIVET UTVIKLINGSPLAN FOR REGNING OG MATEMATIKKOPPLÆRING I KARMØY

Karmøy kommune REGNING FOR LIVET UTVIKLINGSPLAN FOR REGNING OG MATEMATIKKOPPLÆRING I KARMØY Karmøy kommune REGNING FOR LIVET UTVIKLINGSPLAN FOR REGNING OG MATEMATIKKOPPLÆRING I KARMØY INNHOLD 1. INNLEDNING s. 4 2. REGNEKOMPETANSE s. 6 3. HOVEDMÅL.s. 7 4. KARTLEGGING OG OPPFØLGING.s. 7 4.1 Kartlegging

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2014. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2014. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06 Eksamensveiledning om vurdering av eksamensbesvarelser 014 MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06 Bokmål Innhold 1 Vurdering eksamensmodell og vurdering av

Detaljer

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET LÆRERENS BOK. Maximum 10 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme.

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET LÆRERENS BOK. Maximum 10 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme. LÆRERENS OK MTEMTIKK FOR UNGDOMSTRINNET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen jørnar lseth Maximum 1 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon om sentralt gitt eksamen

Detaljer

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61 16.10.06 14:59 Side 1 May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg Lærarrettleiing Fellesutgåve etra 9 DE NORSKE SAMLAGE etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61

Detaljer

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk ved Anita Valenta, Mona Nosrati, Roberth Åsenhus og Kjersti Wæge Skisse av den ideelle læreplan i matematikk Formål med faget Matematikk er en del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle

Detaljer

Tall og algebra Vg1 og Vg2

Tall og algebra Vg1 og Vg2 side 1 Tall og algebra Vg1 og Vg2 Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Læringsmål i regning. Eksempel på lokal læreplan i å kunne regne som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE

Læringsmål i regning. Eksempel på lokal læreplan i å kunne regne som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmål i regning Eksempel på lokal læreplan i å kunne regne som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter for voksne.

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer