Retningslinjer for anbefaling og andre forhold vedrørende DFEF sine forkynnere.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for anbefaling og andre forhold vedrørende DFEF sine forkynnere."

Transkript

1 Retningslinjer for anbefaling og andre forhold vedrørende DFEF sine forkynnere. 11 Han er det som gav noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, 12 for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, 13 inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, 14 for at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep. 15 Sannheten tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ef 4: Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, dyktig til å lære andre, 3 ikke drikkfeldig, ikke voldsom, men mild, ikke stridslysten eller pengekjær. 4 Han må styre sitt hus godt og ha lydige barn med all ærbarhet. 5 Men den som ikke vet å styre sitt eget hus, hvordan kan han ha omsorg for Guds menighet? 6 Han må ikke være en nyomvendt, for at han ikke skal bli oppblåst og falle under djevelens dom. 7 Han må også ha godt vitnesbyrd fra dem som er utenfor, så han ikke skal bli til spott og bli fanget i djevelens snare. 1Tim 3:2-7 7 For en tilsynsmann må være ulastelig som Guds husholder, ikke egenrådig, ikke bråsint, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, ikke lysten etter ussel vinning. 8 Han må være gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig, hellig, avholdende. 9 Han må holde fast ved det troverdige ord i samsvar med læren, slik at han kan være i stand til både å formane ut fra den sunne lære, og til å gjendrive dem som sier imot. Tit 1:7-9 Når vi nå forsøker å lage noen retningslinjer for DFEF i forhold til hvorledes man praktisk og åndelig skal tilrettelegge for predikanttjenesten iblant oss, er det Bibelen som er vår rettesnor. De ovennevnte versene fra Paulus taler klart om hvilke krav som skal stilles til en Herrens tjener. Disse krav er ufravikelige og skal ligge til grunn for hele anbefalingssystemet og vilkåret for å tre inn i tjeneste. Anbefaling Den som ønsker å stå som forkynner innen DFEF, må ha en anbefaling fra en lokal menighet. Det forventes at den lokale menighet kjenner personen som gis anbefaling så godt at den kan stå inne for dennes liv og lære. Områder som kandidaten selv bør redegjøre for: Personlige data. Side 1 av 5

2 Beskrivelse av utvikling i eget kristenliv. Beskrivelse av utvikling av kall og kallsbevissthet. Relevant utdannelse og yrkeserfaring/praksis. Etiske holdninger. Dersom vedkommende ikke har vokst opp i menigheten, opplyses det om personer som kan brukes som referanse. Dersom personen som ønsker anbefaling som forkynner ikke er godt kjent av menigheten, oppfordres den lokale menighet til å kontakte eventuelt tidligere menigheter som personen har hatt kontakt med for å få referanser fra disse. Dersom forhistorien til den som søker anbefaling som forkynner innen DFEF ikke er kjent av den lokale menighet, bør det kreves avgrenset politiattest for å bekrefte plettfri vandel. Følgende bør vurderes i forhold til Paulus sine ord om tilsynstjeneste: Ekteskapelige og mellommenneskelige relasjoner Livsførsel Teologisk ståsted Dersom den lokale menighet finner å kunne gi en person anbefaling som forkynner, oversender menigheten anbefalingen til Misjons- og hjemmeutvalget. MHU har på fellesskapets vegne i oppdrag å foreta en undersøkelse og helhetsvurdering av den anbefalte forkynners karakter før MHU eventuelt tiltrer anbefalingen. Dersom MHU finner grunnlag for ikke å tiltre anbefalingen, skal grunnen til dette meddeles den lokale menighet. Det anbefales således at den lokale menighet respekterer og akseptere MHUs avslag. Tilsynsmyndighet Den lokale menighet som gir en forkynner anbefaling, er tilsynsmyndighet for den gjeldende forkynner. Dette innebærer bl.a. et ansvar om å opprettholde kontakten med forkynneren for å tilse dennes arbeidsforhold, livsførsel og teologiske utvikling. Dersom en menighet med tilsynsansvar for en forkynner skulle nedlegges, eller menigheten på annet grunnlag ønsker å si fra seg tilsynsansvaret, kan dette overføres til MHU eller de av MHU delegerte utvalg, etter avtale. Det samme kan også vurderes dersom en forkynner, av ulike årsaker ikke lenger finner det naturlig å stå under tilsyn av den menigheten som en gang gav anbefalingen. Det er også mulig å overføre tilsynsmyndigheten fra en menighet til en annen, etter en gjensidig avtale mellom de to menigheter og den forkynner dette gjelder. Dette er særlig Side 2 av 5

3 aktuelt når en forkynner blir ansatt som pastor i en annen menighet enn sin utsendermenighet. Tilbaketrekking av anbefaling Dersom forhold ved en forkynners liv eller lære krever det, kan enten den lokale menighet eller MHU trekke tilbake anbefalingen. Dette skal først gjøres etter at forkynneren har vært inne til samtale og blitt informert om hvilke forhold som krever en slik beslutning. Også her er det viktig å følge Guds ord: Du skal ikke ta imot en anklage mot en eldste uten at den blir støttet av to eller tre vitner. 1Tim 5:19 MHU har mulighet til å overprøve den lokale menighet sin beslutning angående anbefaling, dersom MHU har saklige og vektige grunner til dette. Offentliggjørelse av anbefaling Når en person har fått anbefaling som forkynner i DFEF, skal dette offentliggjøres i Det gode Budskap. Offentliggjørelsen skal inneholde et personlig vitnesbyrd fra forkynneren, i tillegg til et anbefalingsbrev fra den lokale menighet og en tiltredelse fra MHU. Da han nå ville dra videre til Akaia, oppmuntret brødrene ham til dette. De skrev til disiplene der om å ta vel imot ham. Og da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stor hjelp for de troende. Apg 18:27 Forkynnere med forhold til andre kirkesamfunn En person med et medlemsforhold til et annet kirke- eller trossamfunn kan få anbefaling som forkynner innen DFEF, med tilsyn fra en lokal DFEF menighet. Det er viktig at tros- og læresetningene til forkynneren er i overensstemmelse med DFEF sin tro og lære. Det er ønskelig at Kraftskolen SBI arrangerer kortkurs i DFEF sin teologi, historikk og struktur. Dersom en forkynner med tilhørighet til et annet kirkesamfunn ansettes som fast forkynner/pastor i en av DFEF sine menigheter, skal denne forkynneren melde medlemsovergang til den lokale menighet overfor myndighetene. Forkynneres plikter og rettigheter En forkynner med anbefaling av DFEF bør prioritere å delta på DFEF sine fellessamlinger, så som FLK, predikantsamlinger og DFEFs landsmøte og sommerstevne. Det å delta på fellessamlinger er med på å skape en tilhørighet og bidra til et kollegialt fellesskap. Dette Side 3 av 5

4 handler ikke først og fremst om en selv og sine egne behov, men like mye om det å sette de andre først. I fellessamlingene kan en være med å påvirke, samt selv bli påvirket og justert. Dersom en forkynner med anbefaling fra DFEF gjentatte ganger uteblir fra DFEF sine fellessamlinger, ligger det innenfor MHU sitt mandat å vurdere denne forkynners rett til å stå som forkynner i DFEF. Dette vil først bli gjort etter at forkynneren har hatt medarbeidersamtale med Omsorgsrådet med tanke på å se på hvilke grunner forkynneren har for å holde seg borte fra fellesskapet. DFEFs misjons- og hjemmekontor har ansvaret for å tegne lovpålagt yrkesskadeforsikring for alle heltidsforkynnere med anbefaling av DFEF. Som heltidsforkynner regnes de som ikke står i andre arbeidstakerforhold, eller som ikke er uføretrygdet eller pensjonister. For forkynnere med et ansettelsesforhold til en lokal menighet er det arbeidsgivers ansvar å tegne yrkesskadeforsikring og lovpålagt OTP. Forkynnere uten juridiske arbeidsgivere er underlagt DFEF sitt omsorgsråd når det gjelder oppfølging og veiledning. I henhold til retningslinjer for Omsorgsrådet skal OR legge til rette for at det blir gjennomført medarbeidersamtaler med alle heltidsforkynnere hvert år. Alle forkynnere innen DFEF har rett på fri kost og logi for seg selv og sine kjernefamiliemedlemmer under 16 år under DFEF sitt landsmøte og sommerstevne. Dette krever imidlertid at man har meldt seg på og innbetalt stevneavgiften innen tidsfristen. Dersom man er aktiv forkynner ved inngangen til pensjonisttilværelse, vil man beholde de opparbeidede rettigheter under betegnelsen «seniorforkynner» Oppføring i adresseboka For å stå oppført som forkynner i DFEF sin adressebok må man ha en anbefaling og stå under tilsyn av en lokal menighet. Det skal fremgå av adresseboken hvilken menighet den enkelte forkynner tilhører. Dersom en forkynner fra et annet trossamfunn ansettes som pastor i en av DFEF sine menigheter, er det ingen automatikk i at denne føres opp under DFEF sine forkynnere. Så lenge denne personen fungerer som pastor, vil hans navn stå oppført under menigheten han betjener. Når ansettelsesforholdet opphører, vil hans navn bli strøket fra adresseboken, dersom han ikke har fått anbefaling som forkynner i tråd med retningslinjene. Dersom tjenesten av forskjellige grunner opphører, eller anbefalingen til en forkynner blir trukket, skal personen strykes av adresseboken. Dette skal det informeres om i DGB. Det er ingen menneskerett å tjene som forkynner innen DFEF. Forkynnertjenesten bygger på tillit mellom forkynneren og de enkelte lokale menigheter og MHU. Dersom en forkynner Side 4 av 5

5 over lengre tid ikke opplever å bli etterspurt sin tjeneste, bør den gjeldende forkynner sammen med den lokale menighet og MHU vurdere om den offisielle tjeneste bør avsluttes. Andre forhold vedr. forkynnere Det er mange andre forhold vedrørende våre forkynnere som bør drøftes og lages retningslinjer for. Dette gjelder: Nyrekruttering Ansettelsesforhold Lønnsregulativ Arbeidsvilkår Taushetspliktprinsippet Disse forhold vil det bli jobbet med i fremtiden, og MHU vil i samarbeid med Forkynner- og ledergruppa utarbeide retningslinjer for dette. Vedtatt på Landsmøtet 2012 Side 5 av 5

Gammelt budskap på nye føtter. DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere.

Gammelt budskap på nye føtter. DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere. Gammelt budskap på nye føtter DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere. KRISTI SENDEBUD I VÅR TID 2005-2009 2009-2013 1 Forord: DFEFs misjonsstrategidokument i sin nåværende form ble lagt

Detaljer

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8...

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... 6 del 7 Matt 6:19-27... 7 del 8 Matt 6:28-34... 8 del 9 Mat

Detaljer

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD Av Torleiv M. Haus http://home.lyse.net/kilden/index.htm 1 Joh 4:1-6 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

UKM 04/15 Kalt til å kalle

UKM 04/15 Kalt til å kalle UKM 04/15 Kalt til å kalle En bibelsk kallsfortelling I Johannes 4 leser vi om kvinnen fra Samaria som møtte Jesus og ga kallet videre: «Kom og se!» «Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på

Detaljer

Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010

Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2010 ved Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Printed

Detaljer

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap Nr. 3-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Utrustende lederskap 2 Tema: Utrustende lederskap Utrustende lederskap Jeg skriver til dere fedre, sier apostelen

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne... ORDNING FOR DÅP BOKMÅ INNHOD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp uten forsamlingens nærvær... 10 Dåp av voksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp uten forsamlingens

Detaljer

En medarbeider er en disippel

En medarbeider er en disippel Gunnar Elstad: Disippel og tjener Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når han kommer hjem fra markene: Kom nå og sett deg til bords? Nei, han vil si:

Detaljer

Retningslinjer og håndbok for misjons- og hjemmeutvalget De Frie Evangeliske Forsamlinger

Retningslinjer og håndbok for misjons- og hjemmeutvalget De Frie Evangeliske Forsamlinger 2012 Retningslinjer og håndbok for misjons- og hjemmeutvalget De Frie Evangeliske Forsamlinger DFEF Misjons og hjemmeutvalget 25.06.2012 Innhold DFEF sine vedtekter sier følgende om Misjons- og hjemmeutvalget

Detaljer

Kristendom side 92 til 127

Kristendom side 92 til 127 Kristendom side 92 til 127 Bibelen Det gamle testamentet og det nye testamentet Mål: Gjøre rede for hva Det gamle og Det nye testamentet handler om slik kristendommen forstår dette. Det gamle testamentet:

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.17b.

Bibelundervisning emne nr.17b. Bibelundervisning emne nr.17b. Familie, hjem og samfunn. A. Som ditt hjem er, slik er ofte ditt åndelige liv... Hjemmet's levende vitnesbyrd: Mange interesser fra vårt tidligere liv (før vi ble frelst)

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Uttalelse om endetidslæren og israelsspørsmålet

Uttalelse om endetidslæren og israelsspørsmålet Uttalelse om endetidslæren og israelsspørsmålet Salem Misjonsmenighet, Kristiansand, 2003 Forfattet av Reidar Salvesen og Lars Råmunddal, 2003 Innledning Enhet i det sentrale, frihet i det perifere og

Detaljer

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA Viktige adresser og telefoner Brenselsutsalget AS Fyllingsvn 11, 9900 Kirkenes Postboks 370 Tel. 78 99 25 09 Fax 78 99 37 57 E-mail: bjorn@brenselsutsalget.no Pasvik-gruppa

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham.

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham. Å SE OG HØRE GUD INNLEDNING Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. 1 Jeg har valgt å stille spørsmålet: Kan vi tale dersom vi ikke har sett og hørt? Det spørsmålet kan det være minst

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Fokus På Hellig Givertjeneste

Fokus På Hellig Givertjeneste Torah lesing KITISA Shemot (2.Mosebok) 30:11-34:35 Fokus På Hellig Givertjeneste Kapittel 6 PRESTELIG GIVERTJENESTE Og, så å si, gjennom Abraham har også Levi, han som tar imot tiende, blitt ilagt tiende.

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Dåpens innhold og historie Arild Ove Halås høsten 2011

Dåpens innhold og historie Arild Ove Halås høsten 2011 Dåpens innhold og historie Arild Ove Halås høsten 2011 1) INNLEDNING Den kristne dåp ble innstiftet av Jesus selv i dåps og misjonsbefalingen. Den ble første gang praktisert på pinsedag (Matt 28,18-20

Detaljer

INNLEDNING. Dokumentet er i denne formen myntet på ledere i lokalmenigheten og andre ledere i Frikirken.

INNLEDNING. Dokumentet er i denne formen myntet på ledere i lokalmenigheten og andre ledere i Frikirken. Organisasjons- og personalhåndbok / Erklæringer og prinsipputtalelser / Skriften og Kirken En uttalelse med utgangspunkt i Den Evangelisk Lutherske Frikirkes skrift- og kirkesynserklæring fra 1967 og 1968

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Debora En sterk og gudfryktig kvinne

Debora En sterk og gudfryktig kvinne Av nettstedet Beginning and End + Richard Tørressen Norsk oversettelse: Richard Tørressen Bibeltekster: Bibelselskapet 2011 Debora En sterk og gudfryktig kvinne Debora var profetinne og dommer i Israel.

Detaljer

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Når et barn under 15 år skal døpes, velger foreldrene faddere. De fleste foreldre er nøye med hvem de velger. De vil gjerne ha faddere som kan bety noe positivt for

Detaljer

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE ELLEVE Henvisninger 2. Timoteus 1 og 2; Alfa og Omega, bind 6, side 143, 341-348. Minnevers: «Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre» (2. Timoteus 1,8). Mål : At barna skal: Vite at Gud

Detaljer