Optimal kvalitet på kamskjell side 6. Er dei lokaleigde selskapa snart historie? side 16. Kortreist marinemat side 24. Makrellstørje side 28

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Optimal kvalitet på kamskjell side 6. Er dei lokaleigde selskapa snart historie? side 16. Kortreist marinemat side 24. Makrellstørje side 28"

Transkript

1 NUMMER Optimal kvalitet på kamskjell side 6 Er dei lokaleigde selskapa snart historie? side 16 Kortreist marinemat side 24 Makrellstørje side 28

2

3

4 innhold Optimal kvalitet på kamskjell fra fangst til marked 6 Muligheter med sjømat fra Norge 10 Fest og premiedryss for norsk mat 12 Er dei lokaleigde selskapa snart historie? 16 Asbjørns spalte: En kokebok fra Egypt et robust sildemarked 20 Fellestur til ESE Brussel Kortreist marinemat 24 Bli med på NM i røkt og gravet laks 27 Makrellstørje fra nær utryddelse til høstbar bestand? 28 Advokatens hjørne: Nye eierskapsbegrensninger veien fremover 30 Fersk torsk i Europa mer utfordringer enn muligheter? 32 Standarder for mattrygghet 38 Rett fra rogna: Utkant, næringsliv og varetransport 41 Vant prisen for beste fiskerett i Bocuse D Or Dypdykk i Arkivet Sjømatdagene Supermarked og bærekraft 48 Kjøkkenbenken: Stekt skrei med egg og kapers 51 ACE nye tekniske løsninger for havbruk 52 FIAS-NYTT 54 SJØMATNYTT 56 Norsk Sjømat gis ut av Norske Sjømatbedrifters Landsforening. Redaktør: Svein A. Reppe Administrerende direktør i NSL: Svein A. Reppe Trondheim: Telefon Telefax Mobil Adresse: Pb. 639 Sentrum, 7406 Trondheim Besøksadresse: Dronningens gt. 7 Redaksjonsråd: Jurgen Meinert Frode Kvamstad Kari Merete Griegel Kristin Sæther Annonsesalg: Kathrine Schjetne Telefon Mobil Web: Abonnementspris: kr. 490,- pr. år Abonnementet løper til det sies opp. Forsidefoto: Kamskjelldykker i aksjon utenfor Frøya. Møreforsking Marin Grafisk design: Britt-Inger Håpnes Trykk: Trykkpartner AS ISSN Bladet er trykket på miljøpapir. 4 norsk sjømat

5 LEDER Verdien av lokalt eierskap 12. desember slapp regjeringen nyheten om at Norge gir etter for presset fra EU/ESA mot eierskapstaket innen norsk fiskeoppdrett på 25 %. Marine Harvest sin klage til EU om lovligheten til en slik begrensning var dermed tatt til følge. Når regelverket blir endret på dette punkt med det første, er det fritt fram for de som måtte ønske å eie en større del av denne viktige kystnæringa. I sin grunngiving for opphevelse av 25 %-regelen anføres at det ønskes mer verdiskaping, og statsråden uttaler; «Regjeringen er opptatt av mangfold i eierskap i havbruksnæringa. Vi trenger både små og store selskap. Disse forslagene berører ikke de små selskapene, men jo større del av fellesskapets resurser et selskap får benytte seg av, jo mer bør de bidra med tilbake til kystdistriktene.» Dette ligner sterkt på ordningen med leveringsplikt for trålflåten i nord, og som alle vet ikke fungerer slik det var tenkt da den ble innført. Aktørene bryr seg ikke med det samfunnsløftet som ble avgitt da de fikk tilgang til store deler av fellesskapets ressurser i Barentshavet. Fisken blir anvendt slik at den gir best mulig økonomisk uttelling for eierne, og slik vil det også bli innen oppdrett. Dette er økonomisk basispraksis og anvendes i all næringsaktivitet. For å bøte på det som regjeringen helt sikkert forstår er galt med å oppheve begrensningene, forsøker de seg med innføring av «avgifter» i form av krav til foredlingsgrad, FoU-innsats og lærlingeplasser i kystdistriktene. Dette er et forsøk på å erstatte tapet av verdiene et lokalt eierskap naturlig fører med seg. Dette fungerer ikke i andre næringer og vil heller ikke fungere på sikt i oppdrettsnæringen. Dette følger av at det naturligvis vil stilles krav til maksimal avkastning på investert kapital og størst mulig avkastning til eierne. Slik er det, vi lever tross alt ikke i vår egen boble her i Norge, selv om det i noen sammenhenger kan se slik ut. Verdien av lokalt eierskap kan ikke kompenseres med krav og avgifter. Jeg tror på et mangfold av eierskap og at dette vil tjene kystdistriktene best både nå, og i framtiden. Opphevingen av eierskapsbegrensningene er på sikt ikke til lokalsamfunnenes beste. Det er jeg rimelig sikker på. NSL Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), er en landsdekkende bransjeforening for fiskeri- og havbruksnæringen. Alle bedrifter som produserer eller omsetter fisk og sjømat kan bli medlemmer i NSL. NSL har i dag medlemsbedrifter innen områdene eksportører, grossister, foredlingsbedrifter, fiskemottak, slakterier, detaljister og oppdrettere. Vi ivaretar medlemsbedriftenes felles interesser av næringspolitisk, økonomisk og faglig art. Fagbladet Norsk Sjømat er en del av dette arbeidet. NSL har et styre av tillitsvalgte og egne fagutvalg. Administrasjonen sitter i Trondheim. norsk sjømat

6 Levering av kamskjell ved Seashell sitt anlegg på Frøya. Foto: Møreforsking Marin. Tilberedte kamskjell. Foto: Seashell. Optimal kvalitet på kamskjell fra fangst til marked Bedriften Seashell og Møreforsking Marin har i et 3-årig NFR-prosjekt hatt som mål å bidra til økt lønnsomhet i omsetning av levende håndplukkede kamskjell (Pecten maximus) med optimal kvalitet gjennom hele året. Forbedringer i produkthåndtering og levendelagring i bedriften, samt mulige differensieringsstrategier og merkevarebygging har stått i fokus. Seashell Seashell er en produksjons- og salgsbedrift for fersk fisk og skalldyr på Frøya i Sør-Trøndelag. Bedriften ble startet som et utviklingsprosjekt for lite utnyttede ressurser fra kysten i 1991, og har siden jobbet med fangst, pakking og salg av kamskjell. Siden 1997 har Seashell hatt ukentlige forsendelser av ferske, håndplukkede kamskjell til det europeiske markedet. I 2011 sto Seashell for 65 % av Norges totalproduksjon av kamskjell. Fangst av kamskjell i Europa og produktvarianter Totalvolum for produksjon av kamskjell i Europa var vel tonn i De dominerende aktørene i markedet er Frankrike og Storbritannia, som nærmest utelukkende tilbyr trålfanget kamskjell. Norge er derimot underlagt et forbud mot kamskjelltråling, og all fangst gjøres av dykkere som håndplukker kamskjellene. Til sammen ble det i 2011 høstet 740 tonn av norske dykkere, hvorav 560 tonn ble eksportert. Produktvarianter av ferske kamskjell i det europeiske markedet: Hele levende kamskjell: Håndplukket av dykkere og trålfangst av god kvalitet. Ferske half shell : Skjellene blir åpnet og renset før muskel og gonade blir lagt tilbake i den ene skjelldelen. Ferske rensede muskler: Skjellene blir renset og muskelen vasket. Musklene blir bl.a. pakket tørr eller i lake i ulike beholdere/emballasje. Kun en mindre andel kamskjell omsettes levende og hele i markedet. Én årsak er at flere land har innført forbud mot dykking som metode for fangst av kamskjell. Trålfanget kamskjell kan i liten grad omsettes levende grunnet skader påført under fangst og håndtering. Norske kamskjell er 6 norsk sjømat

7 Tekst: Kari Lisbeth Fjørtoft, Astrid Kari Woll, Snorre Bakke, Bjørn Tore Nystrand, Møreforsking Marin derfor nærmest alene i denne kategorien, sammen med en mindre andel fransk trålfangst og skotske håndplukkede kamskjell. I Irland og Skottland må skjellene renses før musklene blir omsatt. Grunnen er innholdet av biotoksiner i fordøyelseskjertelen, først og fremst algegiften ASP (Amnesic Shellfish Poisoning). Unntaket er håndplukkede kamskjell i området der en har kontroll på ASP nivået. Mengde i tonn Utviklingstrekk konsument Hele skjell av god kvalitet omsettes i «high-end»-markedet, mens bearbeidede produkter omsettes i lavere betalte segmenter. Utviklingen går mot mer ferdigrensa produkt. I Frankrike var omsetning av kamskjell i % hele skjell og 40 % muskler, mens den i 2009 var 35 % hele skjell og 65 % muskler. Samtidig øker andelen solgte kamskjellmuskler uten rogn. I Italia har en ikke sett denne utviklingen da det er sterke preferanser for rogn. Hovedprodukt i Italia er half shell, der fyldig gonade (rogn) er et kvalitetsstempel. Produkthåndtering og levendelagring Seashell er geografisk lokalisert med nærhet til råstoffet. Tilknyttet bedriften er spesialtilpassede, hurtiggående fartøy som gjør at tiden fra skjellene tas opp til levering ved anlegget er maksimalt fire timer. Ved anlegget blir kamskjell holdt levende i tanker for revitalisering etter fangst. En av bedriftens utfordringer ligger i den lange distansen til de europeiske markedene, hvor kundene krever punktlige leveranser. Transporttiden med kjølebil kan bli opptil tre døgn. Med flytransport reduseres tiden til omtrent ett døgn, men da med betydelig større fraktkostnader. En annen utfordring er å holde en bufferkapasitet med levendelagrede kamskjell av god kvalitet og levedyktighet når uvær eller andre omstendigheter hindrer daglige leveranser av skjell til bedriften eller i perioder med høy etterspørsel og gode priser (f.eks. juletider). En analyse av logistikken i bedriften ble gjennomført, hvor kritiske punkt fra fangst til pakking ble identifisert og forslag til optimaliseringer foretatt. Skader på skjellkanten forekom hyppig i produksjonsprosessen, hvor det ble funnet en tydelig sammenheng mellom grad av fysisk påkjenning og antall Storbritannia Frankrike Irland Isle of Man Belgia Norge Channel Islands Nederland Spania Fangstnasjoner og kvantum av P. maximus (kilde: FAO). skjell med skallskader. Laboratorieforsøk som ble foretatt viste at skjell som fikk røff behandling hadde betydelig redusert evne til overlevelse sammenlignet med skjell som var håndtert skånsomt. Sjøtemperaturen i et levendelagringsanlegg har stor betydning for skjellenes vitalitet og oksygenbehov. Seashell har et relativt grunt sjøvannsinntak som følge av sjøbunnens topografi ved anlegget. Om vinteren går temperaturen i anlegget ned mot 5-6 C. I august/september kommer den opp mot C, og den høye temperaturen og sammenfallende gyting gjør at skjellene blir mer ømtålig for håndtering. For å øke bufferkapasiteten ønsket bedriften å øke lagringstiden i karene til 13 dager om vinteren og seks dager om sommeren, uten å påvirke dødelighet i karene. Skjellene ble lagret i kar på 1000 liter, og av hensyn til plass og håndtering innad i bedriften har det vært mest rasjonelt å stable karene fulle med skjell. I prosjektet ble det funnet at ved å redusere stabelhøyden så øker levetiden for skjellene. Parallelle forsøk i mars og i september ble foretatt i lab og bedriften med stabelhøyder på 15, 30 og 55 cm, og viste at stabelhøyden måtte være mindre enn 30 cm for å oppnå den ønskede lagringstiden uten dødelighet. Forsøket ble gjentatt i storskalaforsøk i bedriften. I karene som var stablet fulle (55 cm), økte dødeligheten i nedre del av karet. Ved registrering av de døde skjellene, viste det seg at rundt halvparten var skadet, noe som videre påpeker viktigheten av en skånsom håndtering i alle ledd. Forsøk ble foretatt med ulike typer lagringskar og ny metode for vanngjennomstrømming. Seashell brukte å tilføre vann Forhåndsundersøkelse av stabelhøyde av kamskjell, foretatt hos Seashell. Foto: Møreforsking Marin. norsk sjømat

8 Pakking og sortering av kamskjell i Seashell sitt produksjonslokale på Frøya. Foto: Møreforsking Marin. gjennom slanger, enten ved å legge vannslangen ned i skjellmassen, eller legge den på toppen. Målinger av oksygen i ulike deler av karet viste da svært varierende oksygenkonsentrasjoner, og dårligst vannmiljø ved bunnen av karet. Innsett av en falsk bunn og en fordelingsstokk med vanntilførsel under denne, medførte svært positive forbedringer i oksygenfordelingen i karet. Den falske bunnen hadde også en positiv virkning i forhold til sand og alger, da mye av sanden ble vasket av og la seg under den falske bunnen, mens en del av rødalgene fulgte med «upstream» og forsvant ut av lagringskaret. Forsøk i mars (5 C) og september (14 C) viste et oksygenforbruk hos skjellene på hhv. 0,1 og 0,24 mg O2 min -1 kg skjell -1. Dette tilsvarer et vannbehov på 0,14 L min -1 kg skjell -1 i vintersituasjon og 0,5 L min -1 kg skjell -1 ved de høyeste sjøtemperaturene. Skjellene transporteres med kjølebil til markedet pakket i isoporkasser med knust is eller gelis. Etter tre dagers transport er Franske tråla kamskjell med mye sand (markert med rød sirkel) fotografert ute i markedet. Foto: Møreforsking Marin. vitaliteten betydelig redusert, noe som gjør det vanskelig med videre levendelagring ved ankomst i markedet. Simulert transport og storskalaforsøk i bedriften viste at skjell som var transportert med våt treull og gelis på toppen hadde en signifikant lavere dødelighet sammenlignet med skjell transportert direkte på knust is. Treull og gelis på toppen gir en jevnere temperatur og noe høyere temperatur i kassene (1-2 C) sammenlignet med knust is hvor temperaturen kan gå ned mot null, noe som er ugunstig for levende kamskjell. Knust is er imidlertid en billigere pakkemetode, og skjellene vil være av god kvalitet for enkelte marked, selv om vitaliteten er svekket. Differensiering og konkurransefortrinn Seashell kan på flere områder differensiere sine kamskjell og skape konkurransefortrinn. De er vurdert av flere importører og anerkjente kokker til å ligge på topp kvalitetsmessig fremfor andre europeiske leverandører. Skjellene har en god søtlig mineralsmak og god konsistens. Sand som setter seg i muskel er vanskelig å vaske bort under tilberedning og er ofte et problem i trålfanget kamskjell. Norske håndplukkede kamskjell oppleves som store og rene uten sand, hvor skånsom høsting bevarer kvaliteten uten at det blir skader på skjellene. I Frankrike og Skottland har kamskjell blitt høstet ved intensiv tråling i mer enn 30 år, og gjennomsnittlig størrelse på skjellene er som en følge av det mindre enn i Norge. De norske fangstene inneholder en høy andel store skjell, som er et markedsmessig fortrinn. Høyklasserestauranter ønsker store skjell og er villige til å betale høyere pris for disse. Miljøfokus har fått større oppmerksomhet de senere årene, men det eksisterer ulike holdninger til miljø og bærekraft i ulike land. Skånsom og selektiv høsting av råvarer blir stadig viktigere for flere kjøpere og forbrukere. Sammenlignet med tråling, og skader dette forårsaker på havbunnen, er dykking etter kamskjell både selektivt og mer skånsomt. Dykkerne som håndplukker kamskjell tar ut de største skjellene, mens de små får fortsette å vokse. Dette gir Norge et vesentlig konkurransefortrinn. Markedskommunikasjon og merkevarebygging Det finnes flere kamskjellprodukter og andre substitutter som konkurrerer i markedet, og en utfordring for Seashell er å skape sterkere preferanser for sitt produkt. Det er viktig å finne ut hvordan forbruker skal oppfatte produktet og hvordan en skal differensiere produktet for å bygge en merkevare. En må jobbe bevisst og langsiktig for å bygge positive assosiasjoner til Seashell-merket og til handplukkede kamskjell fra norskekysten. Seashell jobber på flere felt for å posisjonere sitt produkt og skape en merkevare. Kamskjell fra Seashell har oppnådd å posisjonere seg i den øvre delen av HoReCasegmentet, først og fremst i restaurantmarkedet, hvor en oppnår bedre pris for sitt produkt enn for kamskjell fra trålfangst. Seashell bruker slagordet Verdens beste håndplukka kamskjell om sine skjell. Dette underbygger budskapet om et eksklusivt og bærekraftig produkt. Seashell bruker firmanavnet og logo som varemerke for sine produkter. De benytter merket på alle etiketter og kasser, samt på plastklipset som festes på alle skjell som en kvalitetstagg. En kan også skape positive assosiasjoner ved navnevalg på produktet. Seashell har valgt å bruke Hand picked by divers sammen med Seashell-logoen. De kommuniserer dermed direkte til kjøper hvordan kamskjellene er høstet. I tillegg illustrerer logoen et kamskjell, og navnet Seashell forteller samtidig hva produktet er. Rykte ( word of mouth ) og omdømme kan ha uvurderlig effekt. Seashell har opplevd å få mange nye kunder gjennom word of mouth fra bl.a. profilerte kokker, restauranter og andre sluttbrukere. Kam- 8 norsk sjømat

9 Kamskjell med klips, pakket direkte på knust is. Foto: Møreforsking Marin. Kamskjell med fyldig rogn pakket med fuktig treull. Skjellet er åpnet for å vise produktet ute i markedet. Foto: Møreforsking Marin. Mengde i tonn skjell fra Seashell har vært offisiell råvare i verdens mest prestisjefylte kokkekonkurranse Bocuse d Or i Lyon to ganger (1999 og 2009), og har gjennom dette mottatt meget gode tilbakemeldinger. Levende kamskjell fra Seashell har også vunnet premien for beste produkt innen kategorien fisk og skalldyr to ganger i den nasjonale konkurransen Det Norske Måltid (2008 og 2011). Dette er med på å skape positive assosiasjoner om at produktet er av god kvalitet. Den beste måten å formidle budskapet og detaljinformasjonen om Seashell sitt produkt er å nå ut til sluttkunden (kjøkkensjefen) direkte. Det er tross alt innkjøper og kjøkkensjefen som tar den endelige avgjørelsen på om en vil bruke produktet og om kvaliteten og prisen står i samsvar. Seashell mener at deres egne folk er best egnet til å formidle dette budskapet da de sitter på egenerfaringer og opparbeidet kompetanse på produktet. Dette gir en glød og lidenskap for produktet som sluttkunden raskt oppfatter og omdanner til tillit og trygghet til leverandør. Her har man unike muligheter til å diskutere smak, konsistens og ulike kvalitetskriterier over bordet. Seashell bygger også historie ved å ta med kjøpere til sitt anlegg, der de viser fangstområde, dykking etter kamskjell og produksjonslokaliteter. De forteller også historien om hvordan produksjon av kamskjell startet. Seashell har også en sosial happening med god mat og opplevelser, hvor de serverer kamskjell og forteller om egenskapene til produktet. Det er også viktig å informere om det utvidede produktet, som for eksempel ressurstilgang, fangstmetode og produksjon. Erfaringer fra Seashell viser at direkte kommunikasjon mot sluttbruker og distributør er et effektivt virkemiddel for å skape relasjoner og differensiering innad i bransjen Fangst (tonn) Eksport (tonn) Gjennomsnittlig eksportpris/kg Norsk fangst og eksport av levende kamskjell P. maximus, samt gjennomsnittlig årlig eksportpris i kroner per kg (kilde: Norges råfisklag og SSB) Pris i NOK/kg Verdikjedefokus For å opprettholde høy kvalitet er det viktig å tenke kvalitet gjennom hele verdikjeden, fra høsting til sluttkunde. En må involvere alle ledd, fra dykkere, produksjonsarbeidere, eksportør, importør, grossist til sluttkunde, for å binde tette relasjoner og skape god produktforståelse. Om en svikter i ett ledd i verdikjeden, vil det ha konsekvenser for sluttbruker i forhold til ønsket kvalitet. Beste håndtering for skjellene (biologisk) er ikke alltid optimalt økonomisk og markedsmessig. En må imidlertid ha fokus på optimal produkthåndtering så langt det lar seg gjøre, da økt levetid og kvalitet kan gi høyere pris på kamskjellene. Møreforsking Marin Møreforsking Marin er lokalisert i Ålesund, midt i den marine klyngen på Nord-Vestlandet. Møreforsking Marin skal bidra med kunnskap gjennom forskning og utviklingsarbeid som øker verdiskapingen i næringen. Møreforsking Marin gjennomfører ulike forsknings- og utviklingsprosjekter for fiskeflåte, oppdrettsnæring, foredlingsindustri, eksportører, bransjeorganisasjoner og salgslag. Mange av prosjektene har verdikjedefokus der en ser på problemstillinger fra fangst til marked. norsk sjømat

10 Muligheter med sjømat fra Norge Velg en framtid som byr på spennende og stødige karrieremuligheter både i Norge og i utlandet. Innenfor norsk sjømatnæring kan du finne varierte og framtidsrettede jobber. På land og til havs. Her kan du jobbe med mye mer og annet enn det du i første omgang tenker på når sjømatnæringen kommer på tale. For eksempel miljøspørsmål, biologi, teknologi, eksport, jus, markedsføring, renhold og mye, mye mer. Sett Sjøbein arbeider for å styrke rekrutteringen til hele den marine sektor og alle ledd i næringen. Søknadsfristen for skoleplass til høsten nærmer seg og man er kanskje ikke klar over hvilke muligheter man har og hvilken karriere man skal velge. Det kan være vanskelig å få en oversikt over alle de ulike karrieremulighetene som norsk sjømatnæring tilbyr. For mange er sjømatnæringen kun fiskeri og havbruk, mange har kanskje ikke sett mulighetene utover det tradisjonelle. Det finnes mange jobber og utdanningsløp å velge mellom. For du kan bli akkurat hva du selv måtte ønske, men det er jo en fordel å kjenne til alternativene og mulighetene du har og vi tilbyr. For hver dag som går spiser 37 millioner mennesker et måltid med norsk sjømat. For at sjømaten skal hevde seg internasjonalt og holde så høy kvalitet som mulig, er det avgjørende viktig med gode prosesser og rutiner innen hele næringssektoren til lands og til vanns, før og etter slakting og under transport og oppbevaring. Utfordringene er mange og krevende. Derfor trenger fiskeri- og havbruksnæringen mange flinke folk. Og de som arbeider i næringen må hele tiden arbeide for å styrke sin kompetanse og bli dyktigere. Sjømatnæringen trenger deg Det er flere veier fram til yrker innen marin sektor. Utdanningsmulighetene er lagt til rette både for praktikere og de som trives på skolebenken. 10 norsk sjømat

11 Tekst og foto: sett sjøbein Ulike veier Via studier Etter å ha fullført tre år på videregående med faglig fordypning, har man generell studiekompetanse. Dette er tilstrekkelig til å søke opptak til høyere utdanning ved høyskoler og universitet, og i tillegg er du kvalifisert til opptak på en Teknisk fagskole. For å studere fag som Fiskehelse og Havbruk og ledelse er det nok med generell studiekompetanse. Andre fag som; Akvakultur, Fiskehelse, Marin biologi, Bioteknologi, Havbruksbiologi og Marin bioteknologi krever realfaglig studiekompetanse. Med realfaglig studiekompetanse menes det at du må ha mer enn generell studiekompetanse. Det vil si at du trenger helt spesielle fagkombinasjoner fra videregående skole. Via TAF TAF er et unikt videregående skoletilbud som etter 4 år gir deg både fagbrev og studiekompetanse. Opplæringa på TAF skjer i samarbeid mellom den videregående skolen og lokalt næringsliv, både privat og offentlig. Den teoretiske opplæringa får du ved en av TAF-skolene; den praktiske opplæringa får du ved en av samarbeidsbedriftene i TAF-ordningen. De fleste bedriftene betaler alt skolemateriell, og i tillegg får du lønn fra første dag. Studiet for Tekniske og allmenne fag gir deg en solid og allsidig utdanning. Etter fullført videregående skole har du disse mulighetene: Via praksis Med minimum fem års praksis i faget ditt, har du mulighet til å ta fagbrev gjennom praksiskandidatordningen. Via fagbrev Dersom du har fagbrev har du flere muligheter for etter- og videreutdanning, både ved teknisk fagskole, høyskole og universitet. For teknisk fagskole kvalifiserer fagbrev i Fiske og fangst, motormannfaget og matrosfaget til opptak. Dersom du ønsker å studere videre ved høyskole og universitet finnes det 2 muligheter, enten påbygning til generell studiekompetanse eller Y-veien. Y-veien er forkortelse for yrkesveien, og gir mulighet for opptak til studier med relevante fagbrev som er godkjent av undervisningsdepartementet. Fagbrev i akvakultur kvalifiserer til en treårig bachelorutdanning ved universitetet i Nordland. Fagbrev i motormannfaget eller matrosfaget kvalifiserer til opptak til treårig bachelorutdanning i ingeniørfagene Marin teknikk, Grunnleggende mekatronikk og Elektriske styringssystemer ved Universitetet i Agder. Om du ønsker det er det mulighet for å studere videre og ta en mastergrad. Dersom du har fagbrev i Fiske og fangst, vil vi anbefale deg å få vurdert kompetansen din med tanke på en mulig individuell tilpasning av studiet. Fagbrev i matrosfaget kvalifiserer deg til treårig bachelorutdanning i nautikk ved Høgskolen i Ålesund. Dersom du har fagbrev i Fiske og Fangst, vil vi anbefale deg å få vurdert kompetansen din med tanke på en mulig individuell tilpasning av studiet. Fagbrev i motormannfaget kvalifiserer deg til treårig bachelorutdanning i ingeniørfaget Maskinteknisk design ved Høgskolen i Telemark. Om du har spørsmål ta kontakt med oss i Sett Sjøbein på eller send oss en epost til norsk sjømat

12 Fest og premiedryss for norsk mat Programlederne Heine Totland og Arne Hjeltenes sammen med prosjektlederne for Det Norske Måltid, Harald Osa fra Stiftelsen Norsk Matkultur og Jostein Soland fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Det Norske Måltid er en årlig feiring av det mangfoldige norske matlandskapet. Lørdag 5. januar ble vinnerproduktene i 2012 kåret i en feiende flott finale i Stavanger konserthus. Det Norske Måltid er et samarbeidsprosjekt som involverer en rekke aktører i hele måltidsnæringen. Prosjektet har som mål å synliggjøre lokale og regionale råvarer, skape stolthet og formidle matglede og kunnskap om norsk mat til hele Norges befolkning. Det er Næringsforeningen i Stavangerregionen og Stiftelsen Norsk Matkultur som står bak prosjektet Det Norske Måltid. Arne Hjeltnes og Heine Totland ledet finaleshowet som drysset priser over norske matprodusenter. Én etter én ble vinnerne av Det Norske Måltid avslørt. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum sto for prisutdelingen i kategoriene Årets ost og Årets kjøttprodukt. Vi har utrolig mye bra kjøtt i Norge takket være et solid landbruk og dyktige norske bønder, sa landbruks- og matministeren. Prisen for Årets kjøttprodukt gikk for andre år på rad til DalPro Gårdsmat på Hitra. DalPro har fått fram den aller beste kvaliteten av villsau fra produsenter på Hitra og Frøya til markedet. De ble belønnet med prisen Årets kjøttprodukt for sadel av villsau. I kategorien ost var det Pascale Baudonnel, foregangskvinne for lokale gårdsysterier og bonde i Undredal Sogn og Fjordane som endelig kunne motta pris for Årets ost i Det Norske Måltid. Kvit Undredal, vel- 12 norsk sjømat

13 Tekst: Marit Strand, Stiftelsen Norsk Matkultur. foto: Hanne Sirnes, Det Norske Måltid lagret, er Årets ost Juryen mente at denne osten har sjel! Prisen til årets fisk- og skalldyrprodukt ble delt ut av Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Denne gangen var det et innlandsprodukt som fikk flest poeng hos den nasjonale juryen, og prisen gikk til Villfisken AS, Hallingby i Buskerud, for Lagesildrogn, som er et nytt produkt i Norge. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg- Hansen gledet seg stort over muligheten til å sette pris på de beste norske produktene og ønsker at dette skal inspirere produsentene. Det er opplagt at det er flere og flere som etterspør lokal mat og norske kvalitetsprodukter, sa hun. Prosjektet og konkurransen Det Norske Måltid er et viktig tiltak for å synliggjøre mangfoldet av utsøkte råvarer og produkter som vi har i Norge. Det er godt å se at de norske råvarene og produktene får den anerkjennelsen og hyllesten de fortjener, sa ministeren. Programleder Arne Hjeltnes og landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum delte ut prisen for Årets kjøttprodukt 2012 til Sverre Johansen og Sadel av villsau fra Dalpro på Hitra i Sør-Trøndelag. Prisen for Årets nyskapning ble delt ut av Gunn Ovesen, administrerende direktør i Innovasjon Norge. Vinneren er Andekråsconfit fra Holte Gård i Drangedal. Juryen mente dette er en spennende nyhet med god smak av and, behagelig konsistens og flott presentasjon. Smaken av Norge Under finalefesten i Zetlitz-salen i Stavanger konserthus fikk 600 gjester, smake på en lang rekke av de beste norske matproduktene i 2012, blant annet nyskapningen andekråsconfit. Menyen var satt opp av Maestro F&B/ Spiseriet ved kjøkkensjef Gunnar Hvarnes. Norsk drikke fulgte hele måltidet. Programleder Arne Hjeltnes og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen deler ut prisen for Årets fisk- og skalldyrprodukt 2012 til Lagesildrogn fra Villfisken AS, Hallingby i Buskerud. Synne Vahl Rogn mottok prisen på vegne av Villfisken. Om konkurransen: I Det Norske Måltid er landet delt i regionene NORDPÅ, MIDTI, VESTPÅ, SØRPÅ og ØSTPÅ. Etter regionale nominasjoner og juryering, ble ett produkt fra hver region, i hver kategori, sendt videre til finalen. Den seks mann sterke fagjuryen med Bent Stiansen som leder har bedømt de tjue finalistene og smakt seg fram til vinnerne i fire kategorier: Årets kjøtt, Årets fisk og skalldyr, Årets ost og Årets nyskapning. Administrerende direktør Gunn Ovesen i Innovasjon Norge delte ut prisen for Årets nyskaping til Halvor Olsen og Andekråsconfit fra Holte Gård i Drangedal i Telemark. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum sammen med Pascale Beaudonnel som mottok prisen Årets ost for Kvit Undredal, vellagra. norsk sjømat

14 Årets øl, Årets kremmerpris og Årets hederspris har hatt egne juryer. Nordpå er Årets matlag 2012 Under finalen i Stavanger konserthus konkurrerte de fem regionene Vestpå, Sørpå, Østpå, Midti og Nordpå om å lage den beste maten ut fra regionens råvarer. Matlaget Nordpå dro i land seieren i konkurransen om tittelen Årets matlag 2012 i Det Norske Måltid. Dette er fantastisk, nå skal vi feire på ekte nordnorsk vis, sa Tommy Dalheim, en av de tre på laget. Det kom frem allerede før desserten at det hadde utpekt seg en favoritt hos juryen. Spenningen var stor da Bent Stiansen var klar til å annonsere vinnerlaget, og da Nordpå ble utropt som vinner brøt jubelen løs fra et feststemt publikum i Stavanger konserthus. Vi var aldri i tvil, Nordpå-laget leverte jevnt på toppnivå hele veien, det var 3 x 19,5 fra alle de fire dommerne. Vellaget og smakfull mat basert på utsøkte råvarer gjorde utslaget, sa Bent Stiansen om Årets matlag Matlaget Nordpå besto av kokken Gunnar Jensen fra vertshuset Skarven i Tromsø, driftssjef Tommy Dalheim fra Nordlaks AS og Åse Vøllestad fra Fylkesmannens landbruksavdeling i Finnmark. Dommerpanelet uttrykte stolthet over hva matlagene hadde prestert under stort press under den TV-sendte finalen. Dommerne under matkampen var: Arne Brimi, Bent Stiansen, Halvor Heuch og Wenche Andersen. Vinnermenyen Forrett: Kongekrabbe fra Bugøynes med brokkolikrem, sprø brokkolistilk, akevittsyltet småløk, tangkapers, løkkrem og kongekrabbesaus. Hovedrett: Multeglasert ytrefilet av rein fra Varanger vilt, bakte beter, gulrotkrem, tyttebærgelé, syltet kantarell Skierri, gulløye fylt med røkt reinhjerte og kremet viltsaus. Dessert: Blå Vägen fra Straumbotn Gård med gulrotsyltetøy, rugstrø, honningkarse og løksirup. Programleder Arne Hjeltnes og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen deler ut prisen for Årets Øl 2012 til Ægir India Pale Ale fra Ægir bryggeri i Flåm ved Evan Lewis. Fagjuryen på Det Norske Måltid 2012, Arne Brimi, Wenche Andersen, Halvor Heuch og Bent Stiansen. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen sammen med Årets matlag (Nordpå), Åse Vøllestad, Gunnar Jensen og Tommy Dalheim. 14 norsk sjømat

15 norsk sjømat

16 Tredjegenerasjons fiskeoppdrettar Erik Osland og Sissel Christin Øren med dotter Cornelia på ein av lokalitetane til Osland Havbruk AS. Er dei lokaleigde selskapa snart historie? Medan det i landbruket er lovfesta rett til å overta jorda etter førre generasjon, er det i havbruket stadig færre familieverksemder att. Mange fryktar at regionalisering gjennom driftsforskriftene og eit bortfall av eigarskapsavgrensingane skal slå dei siste spikrane i kisteloket for dei familiedrivne oppdrettsselskapa. Erik Osland er tredje generasjons fiskeoppdrettar. Verksemda Osland Havbruk AS er den eldste reindyrka oppdrettsverksemda i landet, starta i Dei driv med fem konsesjonar for laks og aure i verdast lengste fjord, Sognefjorden. Frå bestefaren sine eksperiment med aure i dammar på land og avstengde vikar, driv Erik i dag ei topp moderne oppdrettsverksemd med spissposar og kameraovervaking av merdane. Med eigarskap i rognselskap, setjefiskproduksjon og eksportselskap har han kunnskap om heile verdikjeda. - Ein snakkar gjerne om foredling av slaktefisken, men vi foredlar fisken i alle ledd, seier Erik Osland. Gjennom avl, fokus på smoltkvalitet, god kvalitet på fôret og godt marknadsarbeid, er vi med og aukar verdien på den fisken vi produserar. Det må jo vere formålet med foredling. Produksjonen går bra. Verksemda har flinke folk, ei blanding av erfaring og ungdom, og nesten lik fordeling mellom kvinner og menn. Dessutan er Sognefjorden eit utmerka område for fiskeoppdrett, ferskvatn frå elvar og brear er med på å redusere påslaget frå lakselus. Dermed unngår ein mykje handtering og stress av fisken. Det som uroar leiaren er snarare det som skjer i Oslo. Arealutvalet har føreslege å innføre produksjonssonar der det blir rigide sonar for utsett og brakklegging. Dette vil kaste heilt om på det systemet som ein har satsa på til no, med at kvar oppdrettar er ansvarleg for sitt område. - Oppdrettarane i Sogn og Fjordane gjorde ein stor jobb for ein del år sida, der 16 norsk sjømat

17 Tekst: Øyvind Kråkås, Salmon Group. Foto: Osland (private bilder) kvar enkelt flytta heim produksjon til sitt kjerneområde. Oppkjøp hadde laga ein meir samanvevd lokalitetsstruktur, men no fekk kvar og ein eit heimeområde der ein sjølv hadde ansvaret og kontrollerte utsett og brakklegging. Sjølv har eg berre Marine Harvest som nabo, og vi har løyst dette greitt mellom oss. Når den eine har stor fisk har den andre liten, og i periodar er området tomt. Dette minskar presset frå lus og sjukdom. Heimflagginga av lokalitetar er det heilt omvende av det arealutvalet føreslår, og ikkje like lett å gjennomføre i alle fylke. Men å kaste om på dette systemet no, etter den innsatsen som vart gjort og dei resultata ein har hausta, ser Osland på som meiningslaust. - Dette er slikt som tar motet frå ein, sjølv om ein har stridd det meste av utfordringar i denne næringa. Det står føre oss som bakvendt og meiningslaust å skulle gjennomføre ei slik kuvending. Gjennom 40 år med fiskeoppdrett har næringa mange gongar sett ut til å vere i solnedgang. Aggressive sjukdomar, konkurs i salslaget, priskrakk, nervøse bankar og straffetiltak frå den viktigaste marknaden, EU, har vore blant dei mest søvnfordrivande utfordringane oppdrettarane har kjent på kroppen. På den andre sida har det ikkje mangla på freistande tilbod om å selje til dei store aktørane. - Dei som enno driv oppdrett i familieselskap er dei tøffaste som har vore i næringa, seier Nils Inge Hitland, dagleg leiar i nettverket Salmon Group. Han har ansvaret for eit fellesskap der denne typen verksemder forhandlar store avtalar i lag, og dannar ein felles front i viktige saker, politisk og fagleg. I dag representerar nettverket 100 matfiskkonsesjonar, om lag 10 % av den norske lakseproduksjonen. - Desse bedriftseigarane har levd med stadige trugsmål om ruin på den eine sida, og gullkanta tilbod om å selje seg ut på den andre. Å halde fram, satse og utvikle under slike vilkår, tydar på ein vilje av stål og sterke tankar om å utrette noko for lokalsamfunna. Frå åpning av ny avdeling på settefiskanlegget som Osland Havbruk overtok frå Marine Harvest i Håkon Østerbø (t.v.) var gründeren som starta anlegget i Ny eigar Erik med dotter Cornelia og sonen Einar. Lovverket kring eigarskap har endra seg gjennom ulike epokar sidan den gong kvar oppdrettar berre kunne eige ein konsesjon, og han sjølv måtte vere tilsett på anlegget. Dei siste åra har der vore ein lovfesta avgrensing på kor mykje ein eigar kunne kontrollere av den totale lakseproduksjonen i landet. Først endra dei raudgrøne den frå 30 % til 25 %. Men etter press frå ESA, organet som overvakar EØS-avtalen, er der no gjort framlegg om å fjerne heile avgrensinga. I prinsippet vil då ein enkelt aktør kunne vokse seg så stor som han vil og evnar. - Det er klart at jo større ein dominant aktør blir, og til færre konkurrentar der er i næringa, dess mindre attraktivt vert det å sitje att på den andre enden av vektstonga, seier Hitland. På eit tidspunkt vil ein ha noko tilnærma ein monopolist, ei verksemd som kontrollerar alle viktige premissar for bransjen. Erik Osland har ingen planar om å selje. Sognefjorden er den same gamle, laksen veks, prisane ser ut til å bli bra ei stund, og folk i Bjordal gler seg over at verksemda gjere det godt og sysselset mange både i eiga og andre næringar. Entreprenørar, handverkarar, mekaniske bedrifter og ei rekkje andre tenesteytarar leverar til Osland Havbruk. I nabokommunen Gulen er dei heilt avgjerande for å halde slakteriet i Brekke i drift. Men får vi sjå enno ein generasjon oppdrettarar i pioneren sine fotspor? - Det er store val å ta. Vi er ivrige på å ta næringa vidare, fylgje nye krav og helst vere i føringa. Men vi klarar ikkje å stå imot ei statsmakt som ikkje ser verdien av lokaleigde verksemder i denne bransjen. Det ha vore eit eventyr å få vere med på framveksten av norsk laksenæring. Frå dei enkle forsøka til ein effektiv produksjon. Frå nokre kassar med slaktefisk og til 1,1 million tonn. Men sjølv eventyr tek vel slutt ein dag norsk sjømat

18 En kokebok fra 1887 Det følger med alderen å rydde i skuffer og skap. I en kartong som har stått på loftet siden forrige århundre, og som inneholdt diverse trykksaker og fotografier som min svigermor hadde tatt vare på, finner jeg en gammel kokebok skrevet i Slitt av elde og løs i innbindingen og ikke lett å lese, slik den er trykket med gotiske bokstaver som var vanlig i vårt land frem mot 1900-tallet. Tittelen er Kogebog for hvermand med undertittelen; Veiledning i etter de billige og de lette fremgangsmaader at stege, koge, bage, sylte for alle i husholdninger anvendelig for kommende retter og maaltider. Utgaven jeg sitter med er den 8. trykket i år 1900, og opplaget er da passert Prisen var kr.1,75 som var overkommelig for de fleste. I forordet til første opplag datert Cristiania i april 1887 skriver forleggeren: Naar vi har besluttet oss til at udgive nærværende kogebog, er det efter talrige oppfordringer fra forretningsvenner. Det forekommer, som bekjendt, mange kogebøger i handelen; men det lader til, at behovet ikke er tilfredsstillet på langt nær, og grunden skal, efter hva vi har erfaret, være den, at disse bøger er altfor svære og alfor høit anlagte. De er beregnede på store husholdninger og elegante selskaber, og oppskriftene er derfor ofte saa flotte, at kun rigfolk kan benytte dem.(dette være sagt med all mulig respekt for disse bøger i og for seg). Forfatterinden af nærværende bog har øiensynlig sat sig til oppgave i et greit sprog og i en enkel, lettfattelig fremstilling at give veiledning i, hvordan man laver saavel finere som simplere retter velsmagende og kraftige, med saa smaa midler som mulig, og vi antager de ærede læserinder vil finde, at opgaven er løst med dygtighed. Cristiania i april Forl. 18 norsk sjømat

19 asbjørns spalte Kogebogen er på hele 208 sider uten bilder eller tegninger. Et opplag på er imponerende stort i et land som på 1890-tallet passerte sin andre million, og som det står skrevet i forordet var det mange kogebøger i handelen den gang som i dag. Forleggeren antager at de ærede læserinder vil finde at oppgaven er løst med dygtighet. Mannlige lesere var som vi forstår ikke noen aktuell målgruppe for utgivelsen i den tiden. Vi kan vel trygt si at dette har endret seg i vår tid, og mangel på flotte kokebøker og oppslagsverk er ingen mangelvare i dag heller og bra er det. Likevel, ved inngangen til et nytt år bekjenner jeg meg et savn etter bedre status rundt det enkle måltidet. Kokebøker forfattet av mesterkokker ser jeg nå tar for seg hverdagsmat som er enkel, lettfattelig og velsmakende og det er tankevekkende og gledelig. Pendelen svinger og historien viser at ting gjentar seg. Kanskje er tiden kommet der vi ønsker mer enkelthet. Boken byr ikke på mer enn vel 20 fiskeretter men det doble med kjøttretter som seg hør og bør. Den omtaler fiskeretter av ål, torsk, hvitting, flyndre, makrell og småsild. Fiskegratin, fiskefarce og fiskeboller i karry eller hvid sauce har fått sin rettmessige plass, og tilberedning av bjørnestek hører naturlig med under kjøttrettene. Ørret som er den eneste laksefisken som omtales tilberedes slik: Så var ikke Ingrid Espelid Hovig først med kruspersille likevel, og oppdrettslaks var det ingen som hadde hørt om. I 1887 ble for øvrig Det Norske Arbeiderparti stiftet, og vi var fortsatt i union med Sverige med Oscar 2 som vår felles konge. Industrialiseringen av Norge var i rask utvikling, og utvandringen til USA var på sitt høyeste. Kanskje kokeboken fra 1887 var å finne i ferdakisten til de som la ut på langtur til den nye verden. En silderett fanger også oppmerksomhten; Stor fedsild renskes. Hoved og hale skjæres bort, rygbenet tages ud, og den legges i vann i 6 a 8 timer. Derpå vaskes den godt og tørres samt fyldes i bugen med litt finhakket løg. Skrivepapir oversmøres med smør og omvikles hver sild, saa at den er ganske skjult. Den steges i en stegepande med litt smør indtil papiret er brunt på begge sider. Den serveres varm med papiret paa og bruges til frokost. Asbjørn Ekse har vært aktiv i fiskebransjen siden 1970, og har fått sin egen spalteplass i vårt fagblad Asbjørn s spalte blir sikkert et spennende år, og vi er fortsatt et privilegert folk som har tilgang på nok mat av høy kvalitet. Det kan bli mange gode måltider å se frem til, og de enkle løsninger som anbefales i bokens forord er sannelig verdt å prøve på vårt hjemlige kjøkken. Så ble det kanskje litt lettere å be venner på besøk til noe enkelt men godt. Ha et godt nytt år! Asbjørn Man aabner ikke ørreten i bugen, men trækker indvoldene ud, idet man skjærer bort ganen. Den skjæres i skraa, ikke for tynde skiver, vaskes i flere vand, koges godt i salt vand og skummes. Den pyntes med kruspersille og spises med persillesmør. norsk sjømat

20 Saltet og røkt sild er det vanligste produktformatet i Egypt. Her fra et lite utsalgssted i Alexandria, Egypt. Egypt et robust sildemarked I år med lave kvoter og høye priser reduseres gjerne eksporten av norsk sild til mange marked. På tross av økte priser har silda oppretthold sin posisjon i det egyptiske markedet som har begrenset kjøpekraft. Denne artikkelen ser på mulige forklaringer på denne utviklingen og diskuterer framtidige muligheter og utfordringer for norsk sild i Egypt. Egypt er langt unna geografisk, og kanskje enda lengre unna kulturelt og sosialt. For å få et innblikk i dette markedet har Nofima derfor intervjuet egyptiske sildeimportører i Kairo og Alexandria. Artikkelen forklarer hvordan egypterne spiser sild, hvordan verdikjeden for sild i Egypt er organisert og diskuterer hvilke muligheter norske aktører har for å øke eksporten hit. Vi argumenterer for at mulighetene finnes både innen produkttilpassing på industrielt nivå og innenfor reduksjon av ikke-tariffære handelshindringer (samlebetegnelse for alle typer tiltak som kan begrense internasjonal handel utenom tollbarrierer). 20 norsk sjømat

Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE 17 ]

Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE 17 ] NUMMER 1 2015 Hva skjer når Russland ikke har norsk laks? [ SIDE 6 ] Lønnsom næring med evighetsperspektiv er globalt attraktiv [ SIDE 12 ] Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE

Detaljer

Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ]

Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ] NUMMER 2 2012 Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ] Nye etiketter på fiskekasser [ side 44 ] Anticimex Matsikkerhetsavtale

Detaljer

Taste Of North går nye veier side 6. Senja som ein del av annleisfylket side 8. Boston Sword and Tuna side 16. Intervju med Frank Bakke-Jensen side 20

Taste Of North går nye veier side 6. Senja som ein del av annleisfylket side 8. Boston Sword and Tuna side 16. Intervju med Frank Bakke-Jensen side 20 NUMMER 3 2013 Taste Of North går nye veier side 6 Senja som ein del av annleisfylket side 8 Boston Sword and Tuna side 16 Intervju med Frank Bakke-Jensen side 20 innhold Taste Of North går nye veier

Detaljer

Fersk laksefilet og levende hummer SIDE 6. Fisk er råkult SIDE 16. Havbruksnæringen er mer enn laks! SIDE 34. Et hav av muligheter SIDE 48

Fersk laksefilet og levende hummer SIDE 6. Fisk er råkult SIDE 16. Havbruksnæringen er mer enn laks! SIDE 34. Et hav av muligheter SIDE 48 NUMMER 1 2014 Fersk laksefilet og levende hummer SIDE 6 Fisk er råkult SIDE 16 Havbruksnæringen er mer enn laks! SIDE 34 Et hav av muligheter SIDE 48 Akvakultur FOR DRIFTIGE JENTER OG GUTTER Val videregående

Detaljer

NUMMER 4 2013. Kongen på haugen side 6. Måsøval fiskeoppdrett 40 år side 8. Messeliv side 22. Smått er godt på Husøy i Senja side 34

NUMMER 4 2013. Kongen på haugen side 6. Måsøval fiskeoppdrett 40 år side 8. Messeliv side 22. Smått er godt på Husøy i Senja side 34 NUMMER 4 2013 Kongen på haugen side 6 Måsøval fiskeoppdrett 40 år side 8 Messeliv side 22 Smått er godt på Husøy i Senja side 34 Røyk Kok Intensivanlegg Klimaanlegg Kombidampere Prosessutstyr Oppskjærsmaskiner

Detaljer

Ukraina etter Sovjetunionen [ SIDE 6 ] Rørvik blir merkevare for god sjømat [ SIDE 16 ] Forum for visningsanlegg i havbruk [ SIDE 26 ]

Ukraina etter Sovjetunionen [ SIDE 6 ] Rørvik blir merkevare for god sjømat [ SIDE 16 ] Forum for visningsanlegg i havbruk [ SIDE 26 ] NUMMER 2 2014 Ukraina etter Sovjetunionen [ SIDE 6 ] Rørvik blir merkevare for god sjømat [ SIDE 16 ] Forum for visningsanlegg i havbruk [ SIDE 26 ] Dei bortkomne sønene [ SIDE 28 ] Egenskaper Stalam

Detaljer

NUMMER 6 2012. Julesilda i hus side 6. Som perler på en snor side 8. Fra Bekkjarvik til Bocuse d Or side 20. Studietur til Barcelona side 42

NUMMER 6 2012. Julesilda i hus side 6. Som perler på en snor side 8. Fra Bekkjarvik til Bocuse d Or side 20. Studietur til Barcelona side 42 NUMMER 6 2012 Julesilda i hus side 6 Som perler på en snor side 8 Fra Bekkjarvik til Bocuse d Or side 20 Studietur til Barcelona side 42 Røyk Kok Intensivanlegg Klimaanlegg Kombidampere Prosessutstyr

Detaljer

NUMMER 5 2014. Norgesmester i sjømat [ SIDE 6 ] Fra idé til suksess [ SIDE 14 ] Big in Japan [ SIDE 20 ] Norges fiskeri- og kysthistorie [ SIDE 28 ]

NUMMER 5 2014. Norgesmester i sjømat [ SIDE 6 ] Fra idé til suksess [ SIDE 14 ] Big in Japan [ SIDE 20 ] Norges fiskeri- og kysthistorie [ SIDE 28 ] NUMMER 5 2014 Norgesmester i sjømat [ SIDE 6 ] Fra idé til suksess [ SIDE 14 ] Big in Japan [ SIDE 20 ] Norges fiskeri- og kysthistorie [ SIDE 28 ] Røyk Kok Intensivanlegg Klimaanlegg Kombidampere Oppskjærsmaskiner

Detaljer

Markedsutvikling i pelagisk sektor En studie av mulighetene for større eksport av norsk sild til Egypt

Markedsutvikling i pelagisk sektor En studie av mulighetene for større eksport av norsk sild til Egypt Rapport 44/2010 Utgitt desember 2010 Markedsutvikling i pelagisk sektor En studie av mulighetene for større eksport av norsk sild til Egypt Finn-Arne Egeness Nofima er et næringsrettet forskningskonsern

Detaljer

SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ]

SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ] NUMMER 1 2012 SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ] [ innhold ] SKREI et kulinarisk høydepunkt

Detaljer

Matjes et gammelt, men ukjent produkt [ side 10 ] Travel norsk sjømatuke i Shanghai [ side 12 ] Død eller levende [ side 17 ]

Matjes et gammelt, men ukjent produkt [ side 10 ] Travel norsk sjømatuke i Shanghai [ side 12 ] Død eller levende [ side 17 ] NUMMER 6 2010 Matjes et gammelt, men ukjent produkt [ side 10 ] Travel norsk sjømatuke i Shanghai [ side 12 ] Død eller levende [ side 17 ] Mjødurt til øl og fisk? [ side 24 ] Røyk Kok Intensivanlegg

Detaljer

VELKOMMEN TIL SJØMATDAGENE PÅ HELL SJØMATNÆRINGENS STØRSTE MØTEPLASS. Smaken sitter ved beinet! [ SIDE 6 ] Ervik Laks & Ørret AS [ SIDE 12 ]

VELKOMMEN TIL SJØMATDAGENE PÅ HELL SJØMATNÆRINGENS STØRSTE MØTEPLASS. Smaken sitter ved beinet! [ SIDE 6 ] Ervik Laks & Ørret AS [ SIDE 12 ] NUMMER 6 2014 Smaken sitter ved beinet! [ SIDE 6 ] Ervik Laks & Ørret AS [ SIDE 12 ] Fjellbonden fra Tydal som sjømatprodusent [ SIDE 14 ] Akvakultur i Vesterålen bli med på laksesafari! [ SIDE 18 ] VELKOMMEN

Detaljer

En gullkantet fremtid 2015

En gullkantet fremtid 2015 En gullkantet fremtid 2015 BIOMAR BioMar er verdens tredje største leverandør av fiskefôr av verden gjenstår å oppdages To tredjedeler av kloden er dekket av vann. Likevel vet vi alt for lite om livet

Detaljer

Rosenkilden. Slik blir 2012 Tallene Prognosene KommenTarene Bransjene. .Side 26 27

Rosenkilden. Slik blir 2012 Tallene Prognosene KommenTarene Bransjene. .Side 26 27 Rosenkilden Slik blir 2012 Tallene Prognosene KommenTarene Bransjene NæriNgslivsmagasiNet nr. 1 2012 årgang 19 Mannen som fant gull Letesjefen i Lundin Petroleum er en av Norges mest erfarne geologer.

Detaljer

NUMMER 2 2009. Pangasius [ side 4 ] Fartøyer i krabbenæring [ side 8 ] Kultivering av havet [ side 24 ] Sporing krever samarbeid [ side 42 ]

NUMMER 2 2009. Pangasius [ side 4 ] Fartøyer i krabbenæring [ side 8 ] Kultivering av havet [ side 24 ] Sporing krever samarbeid [ side 42 ] NUMMER 2 2009 Pangasius [ side 4 ] Fartøyer i krabbenæring [ side 8 ] Kultivering av havet [ side 24 ] Sporing krever samarbeid [ side 42 ] [ LEDER ] Alle arter vil dø ut Norsk Sjømat gis ut av Norske

Detaljer

PROGRAM FINNER DU MIDT I BLADET

PROGRAM FINNER DU MIDT I BLADET NUMMER 6 2011 Fishermans Pride [ side 6 ] Havet har skylda! [ side 18 ] Neptun Fisk nekter å gi seg [ side 26 ] På jakt etter Listeria [ side 34 ] PROGRAM FINNER DU MIDT I BLADET Røyk Kok Intensivanlegg

Detaljer

Måler krefter med naturen [ side 4 ] Matvareproduksjon og forbrukeransvar [ side 10 ] Rekrutteringsutfordringer for marin sektor [ side 20 ]

Måler krefter med naturen [ side 4 ] Matvareproduksjon og forbrukeransvar [ side 10 ] Rekrutteringsutfordringer for marin sektor [ side 20 ] NUMMER 4 2009 Måler krefter med naturen [ side 4 ] Matvareproduksjon og forbrukeransvar [ side 10 ] Rekrutteringsutfordringer for marin sektor [ side 20 ] Fangstskader reduserer produktverdi [ side 40

Detaljer

NUMMER 2 2015. Brussel er mer enn bare Grand Place [ SIDE 6 ] Miljøfondet [ SIDE 9 ] Det viktige hjemmemarkedet [ SIDE 26 ] Permaskjørt [ SIDE 28 ]

NUMMER 2 2015. Brussel er mer enn bare Grand Place [ SIDE 6 ] Miljøfondet [ SIDE 9 ] Det viktige hjemmemarkedet [ SIDE 26 ] Permaskjørt [ SIDE 28 ] NUMMER 2 2015 Brussel er mer enn bare Grand Place [ SIDE 6 ] Miljøfondet [ SIDE 9 ] Det viktige hjemmemarkedet [ SIDE 26 ] Permaskjørt [ SIDE 28 ] Egenskaper Stalam tineteknologi: Tineprosess på kun få

Detaljer

Design og utvikling av emballasje [ side 4 ] Ferdskriver for matvarer [ side 10 ] Ferskfisk og sensorisk kvalitet [ side 16 ]

Design og utvikling av emballasje [ side 4 ] Ferdskriver for matvarer [ side 10 ] Ferskfisk og sensorisk kvalitet [ side 16 ] NUMMER 5 2009 Design og utvikling av emballasje [ side 4 ] Ferdskriver for matvarer [ side 10 ] Ferskfisk og sensorisk kvalitet [ side 16 ] Omdømme og laks [ side 24 ] [ LEDER ] Norsk Sjømat gis ut av

Detaljer

En selsom sak [ side 6 ] Emballasjerevolusjon [ side 13 ] Om kval, kveite og kystkultur [ side 16 ] Resirkuleringsanlegg i Norge [ side 26 ]

En selsom sak [ side 6 ] Emballasjerevolusjon [ side 13 ] Om kval, kveite og kystkultur [ side 16 ] Resirkuleringsanlegg i Norge [ side 26 ] NUMMER 5 2010 En selsom sak [ side 6 ] Emballasjerevolusjon [ side 13 ] Om kval, kveite og kystkultur [ side 16 ] Resirkuleringsanlegg i Norge [ side 26 ] Nå lan I 30 år har vi spesialisert oss på EPS

Detaljer

En blå ungdomsbølge. S4 Full klaff på en, to, tre. S14 Forsker på fisk og fedme

En blå ungdomsbølge. S4 Full klaff på en, to, tre. S14 Forsker på fisk og fedme FORSKNING / AKTUELT ET MAGASIN FRA En blå ungdomsbølge Ferdinand Lileng er en av mange ungdommer som har fattet interesse for havbruk. Forum ser på utdanning og rekruttering til næringen. Side 7 13 S4

Detaljer

NUMMER 3 2010. Seabass og Seabream [ side 6 ] Grillmat [ side 11 ] Sjøveien gjennom Norge [ side 16 ] Ren som Hardangerfjorden [ side 30 ]

NUMMER 3 2010. Seabass og Seabream [ side 6 ] Grillmat [ side 11 ] Sjøveien gjennom Norge [ side 16 ] Ren som Hardangerfjorden [ side 30 ] NUMMER 3 2010 Seabass og Seabream [ side 6 ] Grillmat [ side 11 ] Sjøveien gjennom Norge [ side 16 ] Ren som Hardangerfjorden [ side 30 ] NSL [ LEDER ] Norsk Sjømat gis ut av Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

Detaljer

GJØR ALLE TIL LAGS! S18 Sen glemsel og hurtig læring. S10 Ris og ros til næringen. Problemfri fôring - vårt felles mål. Med lov skal havet avluses

GJØR ALLE TIL LAGS! S18 Sen glemsel og hurtig læring. S10 Ris og ros til næringen. Problemfri fôring - vårt felles mål. Med lov skal havet avluses FORSKNING / AKTUELT ET MAGASIN FRA GJØR ALLE TIL LAGS! Bli med Carl-Erik Arnesen en helt vanlig dag på jobben. S6 Problemfri fôring - vårt felles mål S8 Med lov skal havet avluses S10 Ris og ros til næringen

Detaljer

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS 13 10 Fiskeri og havbruk Vi bygger nye tradisjoner... I mer enn 110 år har Nordlandsbanken opparbeidet seg en unik kompetanse om nordnorsk næringsliv og fiskerinæringen.

Detaljer

SjømaT. // TEma. Verdens største sjømatkonferanse. Med røttene i havet. Salma satser internasjonalt BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

SjømaT. // TEma. Verdens største sjømatkonferanse. Med røttene i havet. Salma satser internasjonalt BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2013 // TEma SjømaT Verdens største sjømatkonferanse til Bergen Med røttene i havet Salma satser internasjonalt www.bergen-chamber.no // TEma Verdens største sjømatkonferanse

Detaljer

Rosenkilden. Samling om matens Oscar. .Side 36, 37, 38 og 39. . Side 32, 33, 34 og 35. .Side 44, 46, 45, 47 og 48

Rosenkilden. Samling om matens Oscar. .Side 36, 37, 38 og 39. . Side 32, 33, 34 og 35. .Side 44, 46, 45, 47 og 48 Rosenkilden N æ r i n g s l i v s - m a g a s i n e t n r. 1 0-2 0 1 0 å r g a n g 1 7 Samling om matens Oscar En matens Oscar på riksdekkende tv fra Stavanger, skal spille en sentral rolle når Matfylkets

Detaljer

Rosenkilden. Bygget verdens største riggselskap og måtte gå fra jobben: - Bra at Fredriksen kjøpte Seadrill

Rosenkilden. Bygget verdens største riggselskap og måtte gå fra jobben: - Bra at Fredriksen kjøpte Seadrill Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 11 2012 årgang 19 Bygget verdens største riggselskap og måtte gå fra jobben: - Bra at Fredriksen kjøpte Seadrill Han ledet Seadrill fram til å bli verdens største

Detaljer

Rosenkilden. SAMMEN om å løse boligkrisen. . Side 28 31. .Side 16 18

Rosenkilden. SAMMEN om å løse boligkrisen. . Side 28 31. .Side 16 18 Rosenkilden SAMMEN om å løse boligkrisen Næringslivsmagasinet n r. 1 0 2 0 1 1 å r g a n g 1 8 1836-2011 år Et tettere samarbeid mellom Stavanger kommune og byggebransjen er det viktigste våpenet for å

Detaljer

Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ]

Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ] NUMMER 1 2008 Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ] Kan marin sektor overleve uten taus kunnskap [

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26 ÅRSMELDING 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Etablering av Global Pelagic... 7 Strekkodemerking... 7 Avvikling av Stiftelsen Rubin... 7 Avvikling av Maring Forum... 8 Maring fagdag...

Detaljer