Regional næringsutvikling i en global økonomi - hva er flyplassenes rolle? Rune Dahl Fitjar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional næringsutvikling i en global økonomi - hva er flyplassenes rolle? Rune Dahl Fitjar"

Transkript

1 Regional næringsutvikling i en global økonomi - hva er flyplassenes rolle? Rune Dahl Fitjar

2 Temaer 1. Mot en global økonomi Indikasjoner på globalisering i økonomien 2. Er jorden flat? Hvorfor økonomisk aktivitet konsentreres stadig mer 3. Når og hvordan er nærhet viktig? Avstandsbegrepets ulike dimensjoner 4. Internasjonal mobilitet i næringslivet Hvorfor reiser vi stadig mer nå som vi har internett? 5. Arkipeløkonomier og verdensbynettverket Hva kan mindre byer gjøre? 6. Byers interne geografi Hvorfor utfordres urbane sentra av Edge Cities?

3 Mot en global økonomi? Globalisering som dominerende trend i verdensøkonomien siden 1972 Synkende transportkostnader Økt bevegelse av mennesker, kapital, varer og ideer

4 Import og eksport som andel av verdens BNP 1870: 10% 1900: 17% 1913: 21% 1929: 13% 1938: 8% 1950: 14% 1973: 23% 1992: 27% 2002: 28%

5 Internasjonal handel med USA 14% 12% 10% % GDP 8% 6% gh Goods imports Goods Exports Services Exports Services Imports 4% 2% 0%

6 Internasjonal handel i ulike verdensdeler

7 Multinasjonale selskaper

8 Internasjonalt forskningssamarbeid

9 In a flat world, you can innovate without having to emigrate (Thomas Friedman, 2005: The World is Flat) 10. oktober

10 The cost of communicating ideas and data is now distance-free, thanks to the Internet and to the dramatic change in telephone tariffs (Frances Cairncross, 2001: The Death of Distance) 10. oktober

11 Er jorden flat? Økonomisk aktivitet, målt ved lysstråling Kilde: R. Florida (2005): The World is Spiky. The Atlantic Monthly

12 Er jorden flat? Registrerte patenter Kilde: R. Florida (2005): The World is Spiky. The Atlantic Monthly

13 Er jorden flat? Vitenskapelige siteringer Kilde: R. Florida (2005): The World is Spiky. The Atlantic Monthly

14 Patenter etter region

15

16 At their heart, cities are the absence of physical space between people (Ed Glaeser) 10. oktober

17 Hvorfor konsentrasjon? Agglomerasjonsøkonomier Urbaniseringseffekter Konsentrasjon av infrastruktur og fellesressurser Lokaliseringseffekter Klynger av beslektet aktivitet Sharing Arbeidsdeling: Transaksjoner mellom bedrifter utgjør 2/3 av økonomien Avstand viktig hvis det er korte tidsfrister, usikkerhet, små kvanta eller kompliserte ordre Matching Arbeidsmarkedseffekter Learning Flyt av arbeidskraft mellom bedrifter Uformell kontakt mellom mennesker

18 Hvilke faktorer er viktigst for bedriftene? Urbaniseringseffekter Bygninger og arbeidskraft Regionalt transportsystem Forretningstjenester Kapital 1,36 Lokaliseringseffekter 3,23 Lokale leverandører 1,93 2,58 Industrikompetanse og erfaring 1,81 1,42 Lokale kunder 1,57 (Simmie og Sennett 1999) (How has being located in South East England contributed to your innovations? Rate each of the following factors on a scale from 1 to 5, where 1 = not important and 5 = very important)

19 Hvilke faktorer er viktigst for bedriftene? Urbaniseringseffekter Bygninger og arbeidskraft Regionalt transportsystem Lokaliseringseffekter 3,23 Lokale leverandører 1,93 2,58 Industrikompetanse og erfaring 1,81 Flyplass 3,03 Lokale kunder 1,57 Nasjonalt veinett 2,75 London 2,73 Jernbanenett 2,33 Lite køer 2,07 Forretningstjenester 1,42 Kapital 1,36 (Simmie og Sennett 1999)

20 Så hvorfor bor vi ikke på et knappenålshode? Agglomerasjonsulemper Økte eiendomspriser Overbefolkningsproblemer Spørsmålet er: For hvilke aktiviteter er behovet for nærhet sterkt nok til å veie opp for agglomerasjonsulempene? Innovasjon, usikkerhet, fleksibilitet, kompleksitet, små kvanta vs. Store og stabile markeder, standardisert produksjon, etablerte produkter

21 Når er nærhet viktig? (Storper og Venables 2004)

22 Innovasjonspartnerskap på ulike nivåer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Regional National International 0,5 0,0 Oslo Bergen Stavanger Trondheim Kristiansand

23 Regionalt samarbeid og radikal produktinnovasjon Likelihood of radical product innovation No. of regional partners

24 Internasjonalt samarbeid og radikal produktinnovasjon Likelihood of radical product innovation No. of international partners

25 Ulike dimensjoner av nærhet Geografisk nærhet Kognitiv nærhet Pro: Evne til å identifisere, tolke og utnytte ny kunnskap krever grunnleggende forståelse Men: Læring krever ulike, komplementære kunnskapsbaser Organisatorisk nærhet Pro: Mekanismer for overføring av kunnskap Men: Avhengighet av et sett forhåndsbestemte partnere begrenser fleksibilitet og nyhetsgrad Sosial nærhet Pro: Tillit fremmer overføring av taus kunnskap og begrenser opportunisme Men: For sterk lojalitet kan ha negative konsekvenser Institusjonell nærhet Pro: Felles regler og normer forenkler koordinering og gir stabile og forutsigbare rammevilkår Men: Kan medføre handlingslammelse og redsel for å utfordre de felles normene (Boschma 2005)

26 Ikke for nært, ikke for fjernt

27 Ulike dimensjoner av nærhet Permanent nærhet Midlertidig nærhet Geografisk nærhet er viktig for kunnskapsoverføring Men nærhet er bare nødvendig i visse stadier av innovasjonsprosessen Permanent samlokalisering av FoU-aktiviteter er dermed ikke nødvendig Behovet for nærhet kan ivaretas ved korte eller lengre besøk Individuell mobilitet gjør det mulig å bruke denne mekanismen (Torre 2008)

28 Midlertidige næringsklynger F.eks.: Konferanser, utstillinger, messer Liknende mekanismer for kunnskapsoverføring som permanente næringsklynger Personlige møter med kunder og leverandører Oversikt over hva konkurrentene gjør Bygge sosiale relasjoner Finne nye partnere Men i kortvarig og intensivert form Integrerer lokale og globale kommunikasjonsstrømmer Kraftig vekst i antall og deltakelse Endring i funksjon: Tradisjonelle markeder: Møtested hvor kunder kan sammenlikne og vurdere produkter Standardisering og industriell produksjon har gjort dette overflødig I dag: Representasjoner av unike varer av høy verdi og som produseres i små kvanta (Maskell et al. 2006)

29 Organisering av kunnskapsoverføring (Maskell et al. 2006)

30 Forretningsreiser Dette kan også forklare at utviklingen av reisesubstituerende teknologi (internett, e- mail, videokonferanser, etc.) ikke har ført til en nedgang i antall forretningsreiser. Tvert imot: Storbritannia: Økning på 277 % (ut) / 270 % (inn) forretningsreiser fra 1982 til 2007 (5 % i året) 75 % av reisene i 2007 ble foretatt med fly Antall forretningsreisende til Storbritannia med fly økte fra 4,9 mill i 1996 til 6,5 i 2007 USA: Økning fra $595 mrd til $843 mrd (42 %) i omsetning på forretningsreiser fra 2003 til 2008 Danmark: Antall passasjerer på internasjonale flygninger økte med 76 % fra 1990 til % av utenlandsreiser fra danske flyplasser er forretningsrelaterte (Beaverstock et al. 2009, Lassen 2009)

31 Innenlands- og utenlandsreiser

32 Yrkesreiser

33 Utenlandsreiser etter transportmiddel

34 Yrkesreiser utenlands etter transportmiddel

35 Forretningsreiser og nærhet Behov for å møte mennesker for å bygge relasjoner Tillit Gjensidighet Forståelse Relasjoner til Kunder / klienter Kollegaer i samme selskap Tilfeldige møter Forretningsreiser som en metode for å knytte sammen spredt aktivitet Hybridkonstruksjon av sosiale relasjoner som trosser geografisk avstand vha Fysiske møter (forretningsreiser) Virtuelle møter (IKT)

36 Ulike typer forretningsreisende (Wickham og Vecchi 2009)

37 Typer av internasjonal mobilitet Permanent rekruttering fra eksternt eller internt arbeidsmarked Langvarige oppdrag (1-4 år) Karriereutvikling for ansatte, kunnskapsoverføring for bedriften Kortvarige oppdrag (3-12 måneder) Prosjektoppstart, prosjektsamarbeid Pendling Turnus Offshore, ørkeninstallasjoner, perifere områder Utvidede forretningsreiser (30-90 dager) Prosjektrelatert Forretningsreiser (< 30 dager) Møtevirksomhet Virtuell mobilitet Telekonferanser, felles databaser, samarbeidssystemer (Millar og Salt, 2008)

38 Faktorer som påvirker internasjonal mobilitet Strukturelle årsaker Fusjoner og akkvisisjon, etablering av multinasjonale selskaper, intern rasjonalisering og omorganisering, konsolidering av funksjoner Markeder og markedsutvikling Internasjonal handel, fremvoksende markeder, offshoring av produksjon Kunder og kundeforhold Teknisk, relasjonell og kontraktuell kompleksitet, lobbyering, fremforhandling av avtaler Egenskaper ved produkter, prosjekter og prosesser Kostnader, risiko og usikkerhet ved produkter Kompleksitet og langvarighet i prosjekter Standardisering og automatisering av prosesser (Millar og Salt, 2008)

39 A new type of city has emerged. It is the global city. (Saskia Sassen, 1991: The Global City) 10. oktober

40 Arkipeløkonomier Data for 46 multinasjonale selskaper (Beaverstock et al. 2000)

41 Arkipeløkonomier Urban success or failure depends on inter-urban connectivity. [ ] The prosperity of a successful World City is due to its privileged location at the intersection of all that matters in global economic terms flows of people, goods, capital and ideas Verdensøkonomien som (Beaverstock et al. 2002) et horisontal nettverk med stadig tettere bånd mellom de store nodene vertikale bånd til underordnede lag av urbane hierarkier og periferier blir stadig mindre viktige (Pierre Veltz) «The most important physical factor for being an attractor of flows of economic activity is a well-connected international airport» (Ewers 2007) 10. oktober

42 Verdensbynettverket målt ved antall flyreiser (Derudder og Witlox 2005)

43 Knutepunkter i verdensbynettverket (Derudder et al. 2007)

44 Knutepunkter, men ikke endepunkter (Derudder et al. 2007)

45 Så hvilke muligheter har mindre steder? Håpe på spredningseffekter fra større byer? t 0 t (McCann 2008)

46 Eller forsøke å bygge innovasjonsevne? Buzz-varianten Oppfordre til agglomerasjon av bedrifter i samme eller relaterte næringer Kjært barn har mange navn: Industrielle distrikter, lærende regioner, næringsklynger, regionale innovasjonssystemer, innovative miljøer Innlåsingsproblemer Pipeline-varianten Oppfordre til samarbeid over større avstander Bygge broer fra den lokale økonomien til omverden Vanskelig, kostbart og usikkert, men kan gi bedre resultater

47 Kan vi vedta agglomerasjonseffekter? Populært å forsøke Vekstpol-politikk i mange u-land på og 70-tallet Teknologiparker Klyngepolitikk «Silikon»-ditt og -datt Få har lyktes Bare noen transaksjoner er lokaliserte Stimulering av aktiviteter betyr ikke nødvendigvis at man vil lykkes «Katedraler i ørkenen»

48 Buzz og pipelines (Bathelt et al. 2004)

49 «Jeg stoler på andre bedriftsledere i regionen» Oslo Bergen Stavanger Trondheim Kristiansand Fully agree Partly agree Neutral Partly disagree Fully disagree

50 «Jeg synes det er lettere å samarbeide med lokale og regionale aktører enn med folk fra andre steder i landet» Oslo Bergen Stavanger Trondheim Kristiansand Fully agree Partly agree Neutral Partly disagree Fully disagree

51 Regional orientering og regionalt samarbeid Number of regional partner types used Regional orientation

52 Regional orientering og internasjonalt samarbeid Number of international partner types use Regional orientation

53 Regional tillit og regionalt samarbeid Number of regional partner types used General trust

54 Regional tillit og internasjonalt samarbeid Number of international partner types use General trust

55 Åpenhet og regionalt samarbeid Number of regional partner types used Open-mindedness

56 Åpenhet og internasjonalt samarbeid Number of international partner types used Open-mindedness

57 The rise of the Edge City reflects us moving our jobs [ ] out to where we ve been living and shopping for two generations (Garreau, 1991) 10. oktober

58 Konsentrasjon internt i byene City of London, Hollywood, Wall Street Exopolis: Forstedene forsvinner Nettverk av spesialiserte småbyer Byregioner med funksjonell differensiering Fra:

59 Konsentrasjon internt i byene City of London, Hollywood, Wall Street Exopolis: Forstedene forsvinner Nettverk av spesialiserte småbyer Byregioner med funksjonell differensiering Via:

60 Konsentrasjon internt i byene City of London, Hollywood, Wall Street Exopolis: Forstedene forsvinner Nettverk av spesialiserte småbyer Byregioner med funksjonell differensiering Til:

61 «Edge cities» Konsentrasjoner av kontorer, butikker og boliger i nye bydeler langt unna historiske sentra Tre stadier Folk flyttet fra byer til forsteder Handelsvirksomhet flyttet dit kundene var Arbeidsplasser flyttet dit arbeidskraften var Soja (1993): Byen snudd på vrangen Trend i amerikansk byutvikling siden 1970-tallet Eks.: Schaumburg (Chicago), Route 128 (Boston), Galleria (Houston), Irvine (LA/OC) Historiske strukturer har så langt begrenset utviklingen i Europa Økonomiske vekstpoler i utkanten av byene ofte begrenset til enkeltfunksjoner som krever mye plass og god tilgang for kjørende (f.eks. varehus) Det finnes likevel eksempler: Croydon (London), Massy-Saclay (Paris), Schiphol/Hoofddorp (Amsterdam), Tres Cantos (Madrid), Südraum (Berlin) (Bontje og Burdack 2005)

62 Hvorfor «edge cities»? Bedrifter har behov for å lokalisere seg nær Arbeidskraft Infrastruktur Kunder Flyplasser som vesentlig infrastruktur for mange bedrifter Tradisjonelt lå mange flyplasser utenfor selve byen Vekst av byene («urban sprawl») førte til at forstedene vokste ut forbi flyplassene Flyplasser som nye regionale sentra, særlig om de betjener flere byer Sørøst-Asia: Bygging av nye byer rundt viktige flyplasser («Aerotropolis»)

63 Flyplasshoteller et symptom på «edge cities»? Knytter sammen to viktige møtesteder for næringslivet: Flyplassen og hotellet Verdiskaping for flyplassene Attraktivitet, synergi med annen næringsvirksomhet, tilbud til forsinkede passasjerer, forutsigbar inntektsstrøm Sentralitet for hotellene Flyplasser som noder mellom ulike transportformer (fly, tog, vei, bane) Flyplasser som regionale sentra, gjerne lokalisert mellom flere byer (Randstad, Dallas-Fort Worth, Aerotropolis) Forandring i type og funksjon Fra billige motell til Forretningshotell Luksushotell Integrerte terminalhotell Bare fem-stjerners hotell har høyere kapitalutlegg enn flyplasshotell i USA (McNeill 2009)

64 Takk for oppmerksomheten! Rune Dahl Fitjar Seniorforsker, PhD Tlf / Hjemmeside:

65 Referanser Asheim, B., Gertler, M.S., (2005). The geography of innovation: Regional innovation systems, in: Fagerberg, J., Mowery, D., Nelson, R.R. (Eds), Oxford Handbook of Innovation. Oxford University Press, Oxford, pp Audretsch, D.B., Feldman M.P., R&D spillovers and the geography of innovation and production. American Economic Review 86, Aydalot, P., Milieux innovateurs en Europe. GREMI, Paris. Bathelt, H., Malmberg, A., Maskell, P Clusters and knowledge: Local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation. Progress in Human Geography 28, Beaverstock, J.V., Doel, M.A., Hubbard, P.J., Taylor, P.J. (2002): Attending to the World: Competition, Cooperation and Connectivity in the World City Network. Global Networks 2(2): Beaverstock, J.V., Derudder, B., Faulconbridge, J.R., Witlox, F. (2009): International Business Travel: Some Explorations. Geografiska Annaler B 91(3): Becattini, G., Mercato e forze locali: Il distretto industriale. Il Mulino, Bologna. Bontje, M., Burdack, J. (2005): Edge Cities, European-style: Examples from Paris and the Randstad. Cities 22(4): Boschma, R.A. (2005): Proximity and Innovation: A Critical Assessment. Regional Studies 39(1): Bush V., Science: The Endless Frontier. Ayer, North Stratford, N.H. Cairncross, F. (2001): The Death of Distance: How the Communications Revolution is Changing our Lives. 2nd edition. Boston: Harvard Business School Press. Cooke, P., Morgan, K., The Associational Economy: Firms, Regions, and Innovation. Oxford University Press, Oxford. Derudder, B., Witlox, F. (2005): An Appraisal of the Use of Airline Data in Assessing the World City Network: A Research Note on Data. Urban Studies 42(13): Derudder, B., Devriendt, L., Witlox, F. (2007): Flying Where You Don t Want to Go: An Empirical Analysis of Hubs in the Global Airline Network. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 98(3): Ewers, M.C. (2007): Migrants, Markets and Multinationals: Competition among World Cities for the Highly Skilled. GeoJournal 68: Fitjar, R.D., Rodríguez-Pose, A. (2011): When Local Interaction does not Suffice: Sources of Firm Innovation in Norway. Environment and Planning A 43(6): Fitjar, R.D., Rodríguez-Pose, A. (2012): Firm Collaboration and Modes of Innovation in Norway. Research Policy [forthcoming]. Florida, R. (2005): The World is Spiky. The Atlantic Monthly, October, s Friedman, T. (2005): The World is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century. New York: Farrar, Straus and Giroux. Gertler M.S., Being there : Proximity, organization, and culture in the development and adoption of advanced manufacturing technologies. Economic Geography 71, Jensen, M.B., Johnson, B., Lorenz, E., Lundvall, B.-Å., Forms of knowledge and modes of innovation. Research Policy 36, Lassen, C. (2009): Networking, Knowledge Organizations and Aeromobility. Geografiska Annaler B 91(3): Lundvall, B.-Å. (Ed.), National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter Publishers, London. Maclaurin, W.R., The sequence from invention to innovation and its relation to economic growth. Quarterly Journal of Economics 67, Maskell, P., Bathelt, H., Malmberg, A. (2006): Building Global Knowledge Pipelines: The Role of Temporary Clusters. European Planning Studies 14(8): McCann, P. (2008) Globalization and economic geography: the world is curved, not flat. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 1(3): McNeill, D. (2009): The Airport Hotel as Business Space. Geografiska Annaler B 91(3): Millar, J., Salt, J. (2008): Portfolios of Mobility: The Movement of Expertise in Transnational Corporations in Two Sectors Aerospace and Extractive Industries. Global Networks 8(1): Moodysson, J., Coenen, L., Asheim, B.T., Explaining spatial patterns of innovation: Analytical and synthetic modes of knowledge creation in the Medicon Valley life-science cluster. Environment and Planning A 40, Morgan, K., The learning region: Institutions, innovation and regional renewal. Regional Studies 31, Sassen, S. (1991): The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton: Princeton University Press. Simmie, J., Sennett, J. (1999): Innovative Clusters: Global or Local Linkages? National Institute Economic Review 170: Soja, E. (1993): Los Angeles, eine nach außen gekehrte Stadt: Die Entwicklung der postmodernen Metropole in den USA. Rom-Madrid-Athen. Die neue Rolle der städtischen Peripherie, (eds) V Kreibich, B Krella, U von Petz and P Potz, s (Dortmunder Beiträge zur Raumplanung 62), Institut für Raumplanung, Dortmund. Sonn, J.W., Storper M., The increasing importance of geographical proximity in technological innovation: An analysis of U.S. patent citations, Environment and Planning A 40, Storper, M., Venables, A.J. (2004): Buzz: Face-to-face Contact and the Urban Economy. Journal of Economic Geography 4(4): Torre, A. (2008): On the Role Played by Temporary Geographical Proximity in Knowledge Transmission. Regional Studies 42(6): Wickham, J., Vecchi, A. (2009): The Importance of Business Travel for Industrial Clusters: Making Sense of Nomadic Workers. Geografiska Annaler B 91(3):

Forus i en global økonomi. Rune Dahl Fitjar

Forus i en global økonomi. Rune Dahl Fitjar Forus i en global økonomi Rune Dahl Fitjar Utviklingsforskjeller på ulike nivåer Hva påvirker steders økonomiske utvikling? Sortering Av mennesker Av bedrifter Av kunnskap Utvikling Utvikling av mennesker,

Detaljer

WP3: Innovation modes, geography of knowledge flows and social capital. Example from the Agder region, Norway.

WP3: Innovation modes, geography of knowledge flows and social capital. Example from the Agder region, Norway. WP3: Innovation modes, geography of knowledge flows and social capital. Example from the Agder region, Norway. VEKSTFORSK konferanse NFR 22. september 2009 Ingrid Helene Garmann Johnsen PhD Student ingrid.h.johnsen@uia.no

Detaljer

Capabilities for regional innovation in a globalizing world. Martin Gjelsvik

Capabilities for regional innovation in a globalizing world. Martin Gjelsvik Capabilities for regional innovation in a globalizing world Martin Gjelsvik Utgangspunkt Regional innovasjonsevne er nødvendig for å møte utfordringene fra globaliseringen: mer markedsøkonomi, langt billigere

Detaljer

Innovative bedrifter i en global økonomi

Innovative bedrifter i en global økonomi Innovative bedrifter i en global økonomi Rune Dahl Fitjar Professor i innovasjonsstudier, Handelshøgskolen ved UiS Universitetet i Stavanger uis.no 31.01.2014 Påstand 1: Samarbeid er viktig for innovasjon

Detaljer

... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer. Harald Furre, 14. april 2011

... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer. Harald Furre, 14. april 2011 Hva vet vi?... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer Harald Furre, 14. april 2011 1 Min bakgrunn grenselandet mellom teori og praksis 20 år i forsknings- og konsulentvirksomhet med innovasjon som

Detaljer

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge?

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Innovasjon Norge og SIVAs rolle Ragnar Tveterås Centre for Innovation Research Vår nasjonale utfordring Vi ligger på topp globalt i verdiskaping

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse av Ringeriksregionen. 27. september 2013 Eskil Le Bruyn Goldeng HiBu

Strategisk utviklingsanalyse av Ringeriksregionen. 27. september 2013 Eskil Le Bruyn Goldeng HiBu Strategisk utviklingsanalyse av Ringeriksregionen 27. september 2013 Eskil Le Bruyn Goldeng HiBu Tre industrielle paradigmer 1 - Næringsliv som industri 2 - Næringsliv som næringsklynger 3 - Næringsliv

Detaljer

Produktivitet, byvekst og kommunenes framtid. Refleksjoner over urbanitet som vekstdriver. For TBU 11. desember.

Produktivitet, byvekst og kommunenes framtid. Refleksjoner over urbanitet som vekstdriver. For TBU 11. desember. Produktivitet, byvekst og kommunenes framtid Refleksjoner over urbanitet som vekstdriver. For TBU 11. desember. Hva skal dette foredraget handle om? Hvordan sikre høy produktivitet i framtiden? Hvilken

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway. Globally distributed knowledge networks Workpackage 2

Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway. Globally distributed knowledge networks Workpackage 2 Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway Globally distributed knowledge networks Workpackage 2 Hvorfor fokusere på globale kunnskaps/verdinettverk? 1. Strukturelle endringer

Detaljer

Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland

Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland 1. Forskningsspørsmål og avgrensing 2. Regionalpolitisk diskurs - Kunnskapsinstitusjoner og det regionale innovasjonssystemet 3. Teori og metode 4. Empiriske

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato:

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato: Notat Emne: Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne Dato: 23.3.2011 Som en del av grunnlagsmaterialet for Midtveisevalueringen har brukerpartnere i de 14 sentrene som ble evaluert,

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet og mulighetene i nord Forsker Åge Mariussen NIFUSTEP

Det norske innovasjonssystemet og mulighetene i nord Forsker Åge Mariussen NIFUSTEP Det norske innovasjonssystemet og mulighetene i nord Forsker Åge Mariussen NIFUSTEP ANTENNAE GALAKSEN. MED HØY STARBURST-FAKTOR ER ET RESULTAT AV KOLLISJONEN MELLOM NGC 4038 OG NGC 4039 NORDOMRÅDENE: STORE

Detaljer

Hvilken rolle har VRI spilt i det regionale innovasjonsarbeidet?

Hvilken rolle har VRI spilt i det regionale innovasjonsarbeidet? KULTUR FOR SAMHANDLING: NÆRINGSLIV OG KUNNSKAPSMILJØER SKAPER STERKE REGIONER FORSKNING FOR INNOVATIVE REGIONER JENS KRISTIAN FOSSE Hvilken rolle har VRI spilt i det regionale innovasjonsarbeidet? Utvikling

Detaljer

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare?

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Industrien må ha tilgang

Detaljer

Hvordan sikrer vi et framtidsrettet regionalt næringsliv?

Hvordan sikrer vi et framtidsrettet regionalt næringsliv? Hvordan sikrer vi et framtidsrettet regionalt næringsliv? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 31. Januar 2011 Senter for innovasjonsforskning Donasjon på 50

Detaljer

Vekst for Innlandets næringsliv

Vekst for Innlandets næringsliv Vekst for Innlandets næringsliv Omstilling og nye muligheter Omstilling gjennom næringsklynger Teknologi- og polymerdagene 2015 Sverre Narvesen Leder Innlandsutvalget Norge og globalisering Regionforstørring

Detaljer

ergefri E39: Utvikling av næringsklynger

ergefri E39: Utvikling av næringsklynger ergefri E39: Utvikling av næringsklynger Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Agenda E 39 Molde,22.11.2012 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest Konkurranseevne

Detaljer

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa På lag med det nye Norge Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål Innovasjon

Detaljer

Tette naborelasjoner eller avstandsforbindelser?

Tette naborelasjoner eller avstandsforbindelser? Tette naborelasjoner eller avstandsforbindelser? Martin Gjelsvik, IRIS Rune Dahl Fitjar, IRIS Introduksjon Storbyregionene er den primære drivkraften i norsk økonomi. Innpå halvdelen av den norske befolkningen

Detaljer

Forskning og nytte, hvordan utvikle samspillet mellom forskning og næringsliv

Forskning og nytte, hvordan utvikle samspillet mellom forskning og næringsliv Forskning og nytte, hvordan utvikle samspillet mellom forskning og næringsliv Einar Rasmussen Tromsø 6. oktober 2015 Økt verdiskaping: Forskning som er relevant for næringslivet? Kunnskapsoverføring blant

Detaljer

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Urmas Lepik Region Europa Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Norway: a small open economy Too fast or too slow? In the front

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene i VRI VRI Forskersamling i Kristiansand, 25.04.2012 v/ Anne H. Gausdal, prosjektleder forskerprosjekt Buskerud og Vestfold Disposisjon 1. Forskere fasiliteter

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Mastergrad Læring i Komplekse Systemer

Mastergrad Læring i Komplekse Systemer Mastergrad Læring i Komplekse Systemer Storefjell 26.04.08 Master of Science; Learning in Complex Systems Backgound AUC runs one of the most highly profiled research programs in applied behavior analysis

Detaljer

organisasjonsanalyse på tre nivåer

organisasjonsanalyse på tre nivåer organisasjonsanalyse på tre nivåer Makronivået -overordnede systemegenskaper- Mesonivået avgrensete enheter, avdelinger, kollektiver Mikronivået -individer og smågrupper- Høyere nivå gir rammer og føringer

Detaljer

LEDERE MED PASJON OG TEKNOLOGI NYSGJERRIGHET. Copyright 2012 Allinnovation All Rights Reserved.

LEDERE MED PASJON OG TEKNOLOGI NYSGJERRIGHET. Copyright 2012 Allinnovation All Rights Reserved. LEDERE MED PASJON OG TEKNOLOGI NYSGJERRIGHET Litt om meg Arbeidsliv: Gründer Allinnovation & Partner Radgiverne Global Produkt Direktør Digital Government og Direktør Innovasjon, Læring og Teknologi i

Detaljer

Nye horisonter for forskning i VRI

Nye horisonter for forskning i VRI Nye horisonter for forskning i VRI Av Professor Arne Isaksen, UiA og Agderforskning VRI-storsamling 21-22. sept., Trondheim Programplanen til VRI VRI ( ) kombinerer både et systemperspektiv og et bedrifts-/aktørperspektiv

Detaljer

Smarte byer og lokalsamfunn i Østfold Prioriterte områder

Smarte byer og lokalsamfunn i Østfold Prioriterte områder Smarte byer og lokalsamfunn i Østfold Prioriterte områder Workshop 30. - 31. oktober - Fredriksten Hotell, Halden Knut H. Johansen Styreleder NCE Smart Utgangspunkt Østfold som smart region fra visjon

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Globalisering av regionale kunnskapsnettverk, Rolv Amdam. City-regions, knowledge bases and innovation support systems, Knut Onsager

Globalisering av regionale kunnskapsnettverk, Rolv Amdam. City-regions, knowledge bases and innovation support systems, Knut Onsager Innovasjonsprosjektene i Demosreg-programmet Globalisering av regionale kunnskapsnettverk, Rolv Amdam City-regions, knowledge bases and innovation support systems, Knut Onsager Regional vekst, nyskapning

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Samhandling for en bedre byutvikling

Samhandling for en bedre byutvikling Samhandling for en bedre byutvikling Aller først: hvorfor samhandling? Fordi nesten alle norske byer er for små Og de må vokse for å overleve Samhandling kan gjøre vekst mulig Noen svære trender som treffer

Detaljer

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer

Innovasjon, forskning om innovasjon og betydningen av forskning for innovasjon

Innovasjon, forskning om innovasjon og betydningen av forskning for innovasjon Innovasjon, forskning om innovasjon og betydningen av forskning for innovasjon Jan Fagerberg, TIK-senteret, Universitetet i Oslo Norges Forskningsråd 14 Januar 2010 Tre spørsmål Hva vet vi om innovasjon?

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Kommunensektoren i en foranderlig verden

Kommunensektoren i en foranderlig verden Kommunensektoren i en foranderlig verden absorbasjonsevne Hva er dette? 10500 28000 120 000 De største utfordringene? Innvandring Og alt som følger med Arbeid Boliger Næringslivsvekst kompetanse Kommuneøkonomi

Detaljer

Hva er egentlig et regionkontor?

Hva er egentlig et regionkontor? Hva er egentlig et regionkontor? Ikke en måte å bli «nesten-medlem» i EU. En europeisk måte å jobbe på. De første regionkontorene kom tidlig på 80-tallet. Tyskerne og britene var først ute I dag er det

Detaljer

Globaliseringens geografi

Globaliseringens geografi Globaliseringens geografi Kristian Stokke kristian.stokke@sgeo.uio.no Definisjon I Globalisering som internasjonalisering Globalisation refers to a growth of transactions and interdependence between countries.

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

Klynger og Norsk Næringsliv

Klynger og Norsk Næringsliv Klynger og Norsk Næringsliv En gjennomgang av ulike teoretiske tilnærminger, med praktiske eksempler fra landsdelen Jan Terje Henriksen Krister Salamonsen Jan Oddvar Sørnes UiN-rapport nr. 12-2012 VRI

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Industrielle muligheter i Norge

Industrielle muligheter i Norge Industrielle muligheter i Norge Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder

Detaljer

Hvor er fremtidens arbeidsplasser? Paul Chaffey, Abelia

Hvor er fremtidens arbeidsplasser? Paul Chaffey, Abelia Hvor er fremtidens arbeidsplasser? Paul Chaffey, Abelia Noen spørsmål: Hvor mye skjer på 20 år? Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Hvor fort er fort? Hvem blir truffet av «the next itunesmoment?»

Detaljer

Hva har byutvikling med produktivitet å gjøre? For Produktivitetskommisjonen Fredag 24. oktober Erling Dokk Holm

Hva har byutvikling med produktivitet å gjøre? For Produktivitetskommisjonen Fredag 24. oktober Erling Dokk Holm Hva har byutvikling med produktivitet å gjøre? For Produktivitetskommisjonen Fredag 24. oktober Erling Dokk Holm Noen næringer eksisterer kun i byene Fire næringer 1) hvor Oslo og Stavanger 2) har relativ

Detaljer

Ulike barn innoverer best?

Ulike barn innoverer best? Ulike barn innoverer best? Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim Post Doctor, Center for Innovation research, UiS Business School, University of Stavanger @MarteCWSolheim Paul Iske Ulveflokk-syndromet oppstår

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Living Labs key to cuccess & fast forward progress in complex projects

Living Labs key to cuccess & fast forward progress in complex projects Living Labs key to cuccess & fast forward progress in complex projects Marknadsundersökningens Dag 2009 Stockholm, den 12. mars We only have two sources of competitive advantage the ability to learn more

Detaljer

Nettverk og relasjonsbygging. Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014

Nettverk og relasjonsbygging. Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014 Nettverk og relasjonsbygging Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014 Hvorfor har vi relasjoner? Eller: Hvordan skal bedriften organisere samarbeid med omverdenen? Innkjøp Leverandør A Leverandør

Detaljer

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid Ole Petter Ottersen, rektor UiO Networks must compensate for geographical distance Vi samarbeider intenst allerede! Forskerinitiert samarbeid Programinitiert

Detaljer

Hva er en Smart By? Impact Week 2016 My Smart City. Eirik Gundegjerde, Konserndirektør Lyse AS

Hva er en Smart By? Impact Week 2016 My Smart City. Eirik Gundegjerde, Konserndirektør Lyse AS Hva er en Smart By? Impact Week 2016 My Smart City Eirik Gundegjerde, Konserndirektør Lyse AS Hva skjer i byene? Urban movement Globalizing Climate changes The growht of elderly people Aging Infrastructure

Detaljer

Higher education and regional economy. Høgskolens rolle i regionale innovasjonssystem.

Higher education and regional economy. Høgskolens rolle i regionale innovasjonssystem. Higher education and regional economy. Høgskolens rolle i regionale innovasjonssystem. Thomas Brekke, Høgskolen i Vestfold, Senter for Regional Innovasjon Phd. Candidate EDWOR II v/ntnu/iøt. Hvorfor dette

Detaljer

Hva må byene i Osloregionen gjøre for å lykkes med byutviklingen?

Hva må byene i Osloregionen gjøre for å lykkes med byutviklingen? Hva må byene i Osloregionen gjøre for å lykkes med byutviklingen? Hva er en Catch up history? Velkommen til CITY realiteten Sterk sentralisering Men opplever vi urbanisering? 1960 2012 Tromsø sentrum 10000

Detaljer

Forskerutdanning 2.0?

Forskerutdanning 2.0? Forskerutdanning 2.0? Bør vi internasjonalisere forskerutdanningen? Ragnar Lie, seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet (UHR) Noen temaer Vår investering i ph.d.-utdanning Utviklingen i Europa Europe

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Nettverksstyring (i den grad det er mulig...)

Nettverksstyring (i den grad det er mulig...) Nettverksstyring (i den grad det er mulig...) Espen Gressetvold Trondheim økonomiske høgskole, HiST espen.gressetvold@hist.no Hva er et nettverk? -Mer spesifikt, hva er et inter-organisatorisk nettverk?

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Klynger og omstilling. Professor og senterleder Stig-Erik Jakobsen 09.06.2015

Klynger og omstilling. Professor og senterleder Stig-Erik Jakobsen 09.06.2015 Klynger og omstilling Professor og senterleder Stig-Erik Jakobsen 09.06.2015 Hva er en KLYNGE? Næringsklynger Like og relaterte bedrifter (kunnskap, teknologi, marked) Regionalt forankret, og med nasjonale

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Knut Ingar Westeren. Kunnskapsøkonomi og kunnskapsregioner bergreper med eller uten innhold

Knut Ingar Westeren. Kunnskapsøkonomi og kunnskapsregioner bergreper med eller uten innhold Knut Ingar Westeren Kunnskapsøkonomi og kunnskapsregioner bergreper med eller uten innhold NS-RSA Dansk Regionalforsker seminar 2008, 24-25.04.08 Syddansk Universitet, Sønderborg Utgangspunkt for en kunnskapsbasert

Detaljer

Globalisering. Kristian Stokke.

Globalisering. Kristian Stokke. Globalisering Kristian Stokke kristian.stokke@sgeo.uio.no Antagelser om globalisering Globalisering virker økonomisk homogeniserende/regionaliserende Globalisering underminerer/underminerer ikke nasjonalstaten

Detaljer

Bergen våg å bygg by!

Bergen våg å bygg by! Bergen våg å bygg by! De siste 20-30 årene, hovedtrekk Vekst Urbanisering Sentralisering Gentrifisering Velkommen til CITY Befolkningsutviklingen i Oslo 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

Smartere sammen! Smartbyen Stavanger. Gunnar Edwin Crawford Leder av Smartbyen Stavanger SMARTBYEN STAVANGER

Smartere sammen! Smartbyen Stavanger. Gunnar Edwin Crawford Leder av Smartbyen Stavanger SMARTBYEN STAVANGER Smartere sammen! Smartbyen Stavanger Gunnar Edwin Crawford Leder av Smartbyen Stavanger Behovet for smartere løsninger Flere sammenfallende faktorer utfordrer byer over hele verden til å finne smartere

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

"Luck favours those who are prepared" Teknologi er løsningen

Luck favours those who are prepared Teknologi er løsningen "Luck favours those who are prepared" Teknologi er løsningen NGU 6.februar 2014 Unni Steinsmo. Konsernsjef SINTEF Teknologi er løsningen! 1 SINTEF1950 2010: Fra oppdragskontor ved NTH til et av Europas

Detaljer

Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth

Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth Eventyret kan fortsette om vi vil Hvert år bidrar sjømatnæringen med 61 milliarder kroner til den norske økonomien, og den har en sysselsetting på i underkant

Detaljer

Verktøy. til understøttelse av innovasjonsprosessen

Verktøy. til understøttelse av innovasjonsprosessen Verktøy til understøttelse av innovasjonsprosessen Kim Hamli, Induct Software, 26.mai 2011 Helping Norway, Sweden, and Denmark Form EU-Funded Open Healthcare Innovation Zone KASK Innovation Project: Exploit

Detaljer

Roboter: - En viktig komponent i ny verdiskapning? - Konsekvenser for den globale økonomien?

Roboter: - En viktig komponent i ny verdiskapning? - Konsekvenser for den globale økonomien? Roboter: - En viktig komponent i ny verdiskapning? - Konsekvenser for den globale økonomien? Thomas Laudal Førsteamanuensis, HH UiS Næringsforeningen, 11. mai 2016 Hovedpunkter Vekstmotoren i den globale

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Å våge å lede: 10 tips til kvinner som leder på tvers av kulturer

Å våge å lede: 10 tips til kvinner som leder på tvers av kulturer Å våge å lede: 10 tips til kvinner som leder på tvers av kulturer Hvordan kan ledere utvikle kommunikasjonsadferd for økt gjennomslagskraft på tvers av kulturer? Vi må våge å gjøre en forskjell hver dag!

Detaljer

Prosjekt: Merkevaren Norge Vertskapsattraktivitet. Anne Grete Ellingsen GCE NODE

Prosjekt: Merkevaren Norge Vertskapsattraktivitet. Anne Grete Ellingsen GCE NODE Prosjekt: Merkevaren Norge Vertskapsattraktivitet Anne Grete Ellingsen GCE NODE 78 teknologi selskaper i Agder Mer enn 100 filialer i Norge og utlandet Platforms and subsea 78 teknologi selskaper i Agder

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

Industriens dag Verdal 21. Oktober 2015. Gaute Knutstad, Dr.ing., forskningsleder SINTEF Teknologi og samfunn Teknologiledelse

Industriens dag Verdal 21. Oktober 2015. Gaute Knutstad, Dr.ing., forskningsleder SINTEF Teknologi og samfunn Teknologiledelse Industri 4.0 - Betydning for norske virksomheter! Industriens dag Verdal 21. Oktober 2015 Gaute Knutstad, Dr.ing., forskningsleder SINTEF Teknologi og samfunn Teknologiledelse 1 Europa satser for fullt

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

Hvorfor jobbe i nettverk i helse?

Hvorfor jobbe i nettverk i helse? Hvorfor jobbe i nettverk i helse? Erfaringer fra Oslo Medtech - Helsenettverk in action Inspiria, June19th 2014 Kathrine Myhre, CEO Oslo Medtech 1 Norwegian and global societal trends and challenges Less

Detaljer

Globalisering av FoU:

Globalisering av FoU: Globalisering av FoU: Internasjonale trender og betydning for Norge Terje Grønning, PFI - UiO REN-nettverket, 28/4-2005 Temaer som jeg har tenkt å streife... Globalisering og globalisering av FoU Trender:

Detaljer

Fleksibel og fremtidsrettet bystruktur

Fleksibel og fremtidsrettet bystruktur Fleksibel og fremtidsrettet bystruktur i et campus-perspektiv Byutviklingskonferansen i Trondheim 2016 Fredrik Shetelig, dekan fakultet for arkitektur og billdkunst, leder arbeidsgruppen for NTNU campus

Detaljer

Velkommen til. Vekst gjennom ny business og kompetanse. Workshop i NCE Smarts Fremtidsprogram

Velkommen til. Vekst gjennom ny business og kompetanse. Workshop i NCE Smarts Fremtidsprogram 1 Velkommen til Vekst gjennom ny business og kompetanse Workshop i NCE Smarts Fremtidsprogram 25. 26. januar 2012, Quality Spa & Resort Strömstad Workshop - Vekst gjennom ny business og kompetanse Overordnet

Detaljer

Maritim klynge 2030 Fagseminar Maritimt Forum Nordvest

Maritim klynge 2030 Fagseminar Maritimt Forum Nordvest Maritim klynge 2030 Fagseminar Maritimt Forum Nordvest Svein Kleven Innovasjonsdirektør Rolls-Royce Marine Ålesund, 10. Juni 2014 Sterk klynge innovativt miljø Stolt maritim historie Skipsindustriell klynge

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

UTVIKLINGEN PÅ OG OMKRING GARDERMOEN OSLOREGIONENS RÅDSMØTE 03 JUNI 2014

UTVIKLINGEN PÅ OG OMKRING GARDERMOEN OSLOREGIONENS RÅDSMØTE 03 JUNI 2014 UTVIKLINGEN PÅ OG OMKRING GARDERMOEN OSLOREGIONENS RÅDSMØTE 03 JUNI 2014 GARDERMOEN PROGNOSE PASSASJERVEKST Litt om utviklingen Om CO2 utslipp Om CO2 utslipp Copenhagen Airport has set a goal of CO2 neutral

Detaljer

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET?

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? Norwegian Innovation Cluster Forum 2016 Erik W. Jakobsen Bergen, 8. september FORNYELSE OG OMSTILLING HVA ER DET? Omstilling = innovasjon Omstilling uten innovasjon

Detaljer

Lederskap og Tillitskultur - hvorfor de beste lykkes

Lederskap og Tillitskultur - hvorfor de beste lykkes Lederskap og Tillitskultur - hvorfor de beste lykkes Tron Kleivane Great Place to Work 28 oktober 2015 1 We would rather be ruined than changed, We would rather die in our dread Than climb the cross of

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Øvelsesoppgave i: ECON30 Dato for utlevering: Tirsdag 27.09.20 Dato for innlevering: Onsdag 2.0.20 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Innleveringssted: Ved siden av SV-info-senter mellom kl. 0.00

Detaljer