INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014"

Transkript

1 Årsmelding 2014

2 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F. Ungdomsarbeid G. Familie- og voksenarbeid H. Bispevisitasen I. Annet til informasjon 2. Utvalg, råd og tjenester. A. Husrådet og prosjekt: Utvidelse av Flekkerøy kirke B. Gudstjenesteutvalget C. Undervisningsutvalget D. Diakoniutvalget Sorg og Omsorg i Kristiansand Domprosti 2014 E. Ressursgruppen F. Økonomiutvalget G. Kommunikasjonsutvalget 3. Gudstjenestelivet 4. Økonomi og regnskap 2014 A. Menighetens regnskap og balanse B. Koret FløyBaGos og SoulKids, regnskap C. Koret Flekkerøy SoulChildren, regnskap D. Fritidsklubben, YOU2

3 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 3 1. MENIGHETSRÅDETS ARBEID A. MENIGHETENS OPPDRAG, VISJON OG VERDIER VÅRT OPPDRAG Flekkerøy menighet er del av Den norske kirke med ansvar for Flekkerøy. Vi er et evangelisk - luthersk trossamfunn. Vi forvalter Guds ord og sakramentene til frelse for mennesker. Vi forkynner en levende Jesus og gir plass for tro og undring, tjeneste og fellesskap. Menigheten deler Jesu oppdrag i misjonsbefalingen med alle kristne på Flekkerøy VÅR VISJON Alle vil vi ha med på veien til himmelen Vårt mål er at alle mennesker skal bekjenne Far, Sønn og Hellig Ånd som Herre. Vårt ønske er at alle på Flekkerøy skal få del i den kristne tro og følge Jesus. Samtidig ønsker vi å dele troen med andre mennesker i verden. VÅRE VERDIER OG HOLDNINGER Vi følger Jesus gjennom bibel og bønn. På dette grunnlaget ønsker vi at alle i vår menighet arbeider med å være Vennlige (Filipperne 4:5) Inkluderende (Kolosserne 3:12) Tjenende (1. Petersbrev 4:10) Vi er en levende og tilgjengelig menighet på Flekkerøy.

4 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 4 B. MENIGHETENS STRUKTUR

5 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 5 C. MENIGHETSRÅDET Flekkerøy menighetsråd har i 2014 hatt følgende sammensetning. Medlemmer: Vidar Røsstad Siv Ingrid Hansson Harald Fjell Sverre Andås Leif Pedersen Paul Richardsen Åshild Guttormsen Olsen Marte Stine Richardsen Tove Nilsen Grastveit Leder i menighetsrådet, repr. i arbeidsutvalget Nestleder, repr. i arbeidsutvalget Repr. repr. i husrådet og undervisningsutvalget. Fellesrådsrepresentant og repr. i plankomitèen. Fellesråds vararepresentant og repr. i økonomiutvalget. Repr. i gudstjenestevalg og musikk-komitèen. Repr. i diakoniutvalget. Repr. i kommunikasjonsutvalget. 1. varamedlem og repr. i gudstjenesteutvalget. Varamedlemmer: 2. Kjetil Kragset Repr. for Torsdagstreff. 3. Heidi Marie Eikås Johannessen Repr. for Kirkens Nødhjelp. 4. Gunnar Torset Repr. i diakoniutvalget. 5. Bård Gotskalk Austefjord Repr. i kommunikasjonsutvalget. Menighetsrådsmøtene: Alle medlemmer og sokneprest, samt 1. varamedlem møter fast til møtene. I tillegg møter daglig leder (sekretær) i Flekkerøy menighet. Møtene i menighetsrådet holdes for åpne dører, dersom ikke rådet selv har bestemt noe annet. Menighetsrådets arbeidsutvalg: Saksforberedende organ for menighetsrådet. Består av leder, nestleder, sokneprest og daglig leder. Menighetsrådet har i 2014 hatt 9 møter, hvor 97 saker har vært behandlet. Menigheten har hatt 1 menighetsmøte i 2014 samt 3 åpne møter om planløsning for nytt kirkebygg.

6 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 6 Menighetsrådets virksomhet oversikt.

7 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 7 VESENTLIGE AV MENIGHETSRÅDETS SAKER I Bispevisitasen, februar 2014 for Voie og Flekkerøy menigheter. Program for bispevisitasen på Flekkerøy. 19. febr.: - Åpningsmøte på Flekkerøy med gjennomgang av program. - Møte med menighetsrådet. - Temakveld i Flekkerøy kirke. Stikkord fra biskopens møte med menighetsrådet. - Menighetens verdigrunnlag og ID-plattform. - Handlingsplanen, Fire hovedprioriterte handlinger: Givertjeneste, diakoni, ungdomsarbeid og digital kommuniksjon. - Givertjeneste: Økning av ungdomsarbeider fra 50% til 100%. - Kirkeutvidelse. Prosessen til nå. - Forordnede gudstjenester i Flekkerøy kirke. - Menighetsdannelser og forsamlinger på Flekkerøy. Oppjustering av kabler og utstyr til lyd og bildeanlegget i kirken. Menighetsrådet bevilget delstøtte på kr ,- for oppjustering av teknisk anlegg i kirken etter behov fra frivillige. Menighetsrådets handlingsprogram, Utvidelse av ungdomsarbeiderstillingen fra 50% til 100%. Igangsetting av prosess med å øke givertjenesten med kr ,-. Gudstjenesteforordningen. Etter oppfordring fra biskopen i Agder og Telemark, har menighetsrådet på ny sendt inn ønske om gudstjenesteforordning med flere gudstjenester på Flekkerøy. Damehelg på tvers av menighetene/ forsamlingene på Flekkerøy. Menighetsrådet er positiv til å bli med på damehelg som arrangeres i januar Representanter for menigheten i arrangørkomitèen. Tverrkirkelig mannshelg for Flekkerøy. En menighetsmedlem i Flekkerøy menighet har henvendt seg til menighetsrådet med forespørsel om menighetens tilslutning til å delta på mannshelg for alle menigheter og kristne forsamlinger på Flekkerøy. Menighetsrådet sier JA til det. Representanter for menigheten i arrangørkomitèen. Lovsangsfest i Flekkerøyhallen. Flekkerøy menighet er invitert med på felles lovsangsfest for alle menigheter og forsamlinger på Flekkerøy i Flekkerøyhallen, søndag 15. februar Menighetsrådet er positiv til tiltaket og er medarrangør. Representanter for menigheten til arrangørkomitèen. Påsken Menighetsrådet ønsker å legge til rette for samlinger hele påskeuken, fra palmesøndag 1. påskedag. Mandag - onsdag i påskeuken blir det kveldsandakter. Onsdag: Påskefilm. Menighetens årsmøte, 27. april 2014 etter gudstjenesten kl Årsmelding og regnskap. Menighetsrådets fokus fremover.

8 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 8 Møte med Flekkerøy kristelige ungdomsforening. Informasjons- og samtalemøte med Flekkerøy kr. Ungdomsforening rundt ungdomsarbeidet. Hvordan kan vi organisere, strukturere, presentere og drive ungdomsarbeidet i tiden fremover. Diakoni Diakoni er en av menighetsrådets hovedprioriterte handlinger for perioden Forslag: Lage en godhetsfestival på øya i samarbeid med andre aktører på Flekkerøy. Målet er å bygge fellesskap for alle. Synliggjøre kirkens budskap. Skape godhets- og raushetskultur. Det har vært samtaler mellom diakoniutvalget og menighetsrådet. I samtalene kom det frem to klare tiltak i diakonisatsningen: Båttur til Lillesand og gatefest på Flekkerøy. Menighetsrådet ønsket i denne omgang å satse på gatefest på Flekkerøy innen sommeren Diakoniutvalget fikk i oppdrag å legge føringer for et slikt arrangement. I slutten av året ga diakoniutvalget beskjed om at de av ulike årsaker ikke hadde mulighet for å arbeide med tiltaket nå. Kirkebygg endring i regelverk høring. Menighetsrådet støtter hovedlinjene i høringsdokumentet fra Kirkerådet og ønsker derfor ikke å besvare enkeltspørsmålene i høringen. Kirkelig inndeling i Agder og Telemark bispedømme høring. Flekkerøy menighet er ikke foreslått endret i forslag til ny kirkelig inndeling fra Agder og Telemark bispedømmeråd. Menighetsrådet har derfor ingen merknader. Onsdagskirke. Samtale og undervisning i menigheten. Menighetsrådet reserverer annenhver onsdags kveld til undervisning i kirken. Undervisningsutvalget har hovedansvar for planlegging og gjennomføring. Informasjonsskjerm på menighetstorget. Kommunikasjonsutvalget ønsker at menighetsrådet går til anskaffelse av stor flatskjerm til menighetstorget. Dette for å synliggjøre all den gode aktiviteten og kommende arrangementer i menigheten. Ansatte. Hilmar Hilmarsson ble ansatt som ny kirketjener i 50% stilling, høsten Jofrid Rypestøl ble ansatt som ny ungdomsarbeider i 100% stilling, høsten Prosjekt: Utvidelse av Flekkerøy kirke. Prosjektbeskrivelse fra plankomitèen. Prekvalifiseringskonkurranse. Giveroffensiv kirkeutvidelse. Mål for innsamling i 2015: kr ,-. Proste- og kirkevergebesøk. Prost, Bjarne Sveinall og ny kirkeverge, Hans Erik Ruud besøkte menighetsrådet. Stikkord fra samtalen: - Informasjon om kirkevergens oppgave for menigheten. - Oppfølging av bispevisitasen. - Kirkeutvidelse. - Gudstjenesteforordning.

9 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 9 Kirkevalget Nominasjonskomitè. - Kandidatliste. - Valgkurs. - Valgstyre. Regnskap. Gjennomgang av driftsregnskap D. PERSONELL Flekkerøy menighet har hatt følgende ansatte i 2014: Stig Rune Skaran Kirketjener, 35%. Vikar for kirketjener fra Hilmar Hilmarson Kirketjener, 50%. Fra Gunnar Lindtveit Sokneprest i Flekkerøy menighet, 100%. Oscar Jansen Organist i 30%. Tom Elias Bakke Miljøarbeider, 20%. Tom Else Norheim Trosopplærer, 50%. Roy Øverland Daglig leder, 70%. Menighetsfinansierte stillinger, 2014: Aase Randi Iversen Renholder av menighetslokalet, 20%. + Vikar renholder i 15% for kirketjener frem til Anstein Norheim Ungdomsarbeider, 50%. Tom Ungdomsarbeiderstillingen: 30% finansieres av Kristiansand kirkelige fellesråd. Jofrid Rypestøl Ungdomsarbeider, 100%. Fra % finansieres av Kristiansand kirkelige fellesråd. Roy Øverland Menighetsarbeider, 30%. Menighetsfinansierte stillinger er lønnet via menigheten givertjeneste. KIRKENS HUS I KRISTIANSAND: Åpningstid: Mandag fredag Kl Tlf.: Felles sentralbord for alle menighetene. - Inn og utmelding av kirken. Innmelding av dåp. - Avtale tid og sted for vigsel. Generell info. FLEKKERØY KIRKE: Kontortid: Mandag, tirsdag og onsdag kl Sokneprest, onsdager kl

10 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 10 Stilling etc.: Navn: Tlf. : E-post: Flekkerøy menighet Sokneprest Gunnar Lindtveit Kirketjener Hilmar Hilmarsson Organist Jon Harald Balsnes Ungdomsarbeider Jofrid Rypestøl Trosopplærer Else Norheim Renholder Aase Randi Iversen av menighetslokalet Daglig leder Roy Øverland INTERNETT: Menighetens hjemmeside: flekkeroymenighet.no E. BARNEARBEID Generelt: Flekkerøy menighet er i ferd med å innføre tilbud om 315 undervisningstimer for barn- og unge i alderen 0-18 år. Denne oppbyggingen av trosopplæringen skjer trinnvis i samarbeid med trosopplærer, ungdomsarbeider,undervisningsutvalget, frivillige og øvrige ansatte. I 2011 ble det inngått en intensjonsavtaler med de bestående barne- og ungdomslagene på Flekkerøy, når det gjelder enkelte tiltak. I 2014 har vi gjennomført 21 av de 27 tiltakene som står i trosopplæringsplanen for Flekkerøy menighet. Menigheten har i 2014 hatt ansvar for følgende barnearbeid: Forbedertjeneste for dåpsbarn (0-4 år): Alle barn som blir døpt og bor på Flekkerøy får en/to forbedere fra menigheten i 4 år. Barna følges opp med forbønn og en hilsen på 1, 2, 3 og 4 års dåpsdag. Hovedansvar i 2013:Elisabeth Tønnesøl Skogseid, daglig leder, forbedere. Babysang for babyer fra 0-12 måneder med foresatt: Vi har arrangert 2 kurs på 8 samlinger på våren og 12samlinger på høsten av Samlingene inneholdt sangstund og felles lunsj. Første kurs ble holdt av Maria Svendsen og Merethe Liane. Det andre kurset ble holdt av Bergitte Olsen og Birgitte Lindebø Skeie. Deltakere på tilbudet i 2014: 34 barn av 48 inviterte. Småbarnsgudstjeneste for 1-3 åringer m/ familie: Søndag 2.november hadde vi en enkel og tilrettelagt gudstjeneste for små barn. Gudstjenesten inneholdt sang, andakt, bønnestasjoner og nattverd. Vi spiste kveldsmat sammen etterpå. Fremmøte på gudstjenesten var ca.91 stk., og av disse var det 21 barn av de 118 som var invitert.

11 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 11 Gave til 4-års medlemmer: «Min kirkebok» Søndag 24. august fikk alle 4 åringer utdelt 4års-boka. Gudstjenesten arrangeres i samarbeid med søndagsskolen. Etter gudstjenesten arrangerte menighetsrådet fest for 4 åringer med familier i samarbeid med søndagsskolen. Barna fikk da informasjon og tilbud om å begynne i Flekkerøy søndagsskole/søndagsklubben og barnekoret FløyBaGos. Foreldrene fikk noen tips til tro i hjemmet ved trosopplærer, mens Svein Pedersen og Kathrine Thomassen hadde minisøndagsskole for 4- åringene. Deltagere på tilbudet i 2014: 34 stk. av 41 inviterte. Frivillig tilbud for 4 og 5 åringer: Barna fikk informasjon om tilbudet på festen for 4.åringer og på oppstartsfesten for 5.åringer 27.aug. Tilbudene er deltakelse på søndagsskole, søndagsklubb og FløyBaGos. Deltakere på tilbudet i 2014: 52 stk. av 83 inviterte. Valgfrie former for 5-åringer: 5-åringene ble invitert til en oppstartsfest sammen med familien sin 27. august. Her ble de presentert for lagene søndagsskolen, søndagsklubben og FløyBaGos, som de kunne delta på det neste semesteret. Barna fikk også utdelt dvd-en «Propell», som er utgitt av Søndagsskolen Norge, som inneholder mange fine sanger og så gis det tips til tro i hjemmet. Deltagere på tilbudet i 2014: 16 stk. av 42 inviterte. Dåpsskole for 6 års medlemmer: Dåpsskolens innhold: -Utdeling av 6-årsbok ved familiegudstjeneste. -3 enkeltsamlinger i kirken. -Utdeling av diplom ved gudstjeneste, der barna deltar på søndagsklubben. Ansvarlige for dåpsskolen 2014: Mari Kleggetveit, Gunnhild kristiansen, Gunn Irene Kristiansen og Else Norheim Deltagere på tilbudet i 2014: 31stk. av 47 inviterte. ½ års abonnement på medieklubben «Superblink»: 2.trinn fikk tilbud om ½ års gratis abonnement på medieklubben «Superblink». Redaktøren Torunn Haraldsen hadde et informasjonsmøte for de påmeldte. Barna får 3 blader i posten, 2 cd-er og tilgang til nettstedet «superblinkland» Deltakere på tilbudet i 2014: 15 stk. av 42 inviterte. Tilbud for 3.trinn: Søndagsskolen/søndagsklubben: Barna får brev om at de ønskes spesielt velkommen til høsthalv-året på søndagsskolen/søndagsklubben. Deltakere på tilbudet i 2014: 10stk av 42 inviterte. Tårnagenthelg for 3.trinn: Helga april var barna sammen med flere foreldre på lørdagen og var agenter med forstørrelsesglass og lommelykt og fikk flere oppdrag som de måtte løse. Et av oppdragene var å lage innhold til gudstjenesten neste dag. Dette klarte de kjempefint. Barna deltok med masse forskjellig på gudstjenesten påfølgende søndag. Foreldre og ungdommer hjalp til hele helga. Bestemødre lagde mat. Deltakere på tilbudet i 2014: 36 stk. av 44 inviterte.

12 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 12 Valgfrie former for 4.trinn: Tilbudet startet med en oppstartsfest der barna ble presentert for de aktuelle lagene de kunne delta på. Lagene var: Sennepskornet jenteforening, Rasken gutteforeningen Speideren og Flekkerøy Soulkids. Deltakere på tilbudet i 2014: 41 stk. av 43 inviterte. Påskevandring for 4.trinn: Onsdag før påske hadde vi påskevandring i kirka. Først fikk barna påskelunsj. Etter å ha hørt påskeevangeliet ble barna delt inn i grupper og gikk en vandring gjennom de ulike dagene i påsken. Alle var samlet til1.påskedagsfeiring og da sang barna av full hals. De lagde også sommerfugler og påskeliljer som det ble pyntet med i kirken under påskehøytiden. Deltakere på tilbudet i 2014: 45stk av 56 inviterte. Bibel til alle i 5. trinn: Menigheten har i en årrekke samarbeidet med Flekkerøy barneskole om utdeling av bibel til 5. trinn. Bibelen ble delt ut ved egen skolegudstjeneste, 11.november. Antall elever som fikk bibel i 2014: 61stk. Bibelkurs for 5.trinn: I etterkant av bibelgudstjenesten arrangerte vi 6 kursdager á 2 timer på onsdager rett etter skoletid. De store linjene i bibelen ble gjennomgått og det ble fokusert på enkelte fortellinger/ personer i Bibelen. Sokneprest og trosopplærer delte på undervisningen. Voksne og ungdommer var med og hjalp til med ulike aktiviteter. Mødre/bestemødre lagte mat til alle da de kom. Deltagere på tilbudet i 2014: 45 stk. av 56 inviterte. Frivillige tilbud, 6.trinn Tilbudet startet med en oppstartsfest den 1.sept.. Der ble barna presentert for de aktuelle lagene de kunne delta på. Det var Soul children, jenteforeningen Sydkorset, søndagsskolen/ søndagsklubben, Speideren og You 2. Deltakere på tilbudet i 2014: 37stk. av 53 inviterte. «Lys våken» for 6.trinn: Fra lørdag ettermiddag den 29.nov.til etter gudstjenesten på søndag den 30.nov var vi samlet i kirka. Hele staben var med på å gjennomføre tilbudet og det var flott. Vi hadde tema «Frihet i Jesus», spiste taco og godteri, løype i mørke og samling rundt bål. De hadde ulike oppgaver som de øvde på til gudstjenesten. Alle overnattet inne i kirkesalen. Gudstjenesten ble gjennomført med «Lys våken» sangen, drama/ dans rundt tema og flere innslag av barna. Deltakere på tilbudet: 29stk. av 52 inviterte. Disippelkurs for 8.trinn: sept. leide vi Høyfjellet og hadde kurs der deltakerne ble lært opp i å være noe for andre. Undervisningen var rundt temaet om trekant-forholdet: Gud-meg selv- nesten. Vi vekslet med undervisning, vitnesbyrd og gøye gruppeoppgaver både ute og inne. Vi overnattet. Vi hadde med oss flotte unge voksne og foreldre. I etterkant av kurset fikk ungdommene velge praksis-sted i menigheten der de hadde ulike hjelpeoppgaver. Til slutt mottok de et diplom på fest i kirka 15.desember. Deltakere på tilbudet i 2014: 43 stk av 59 inviterte. ( 2 deltok kun på kurset)

13 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 13 Frivillige tilbud for 9.trinn: Konfirmantåret startet med et orienteringsmøte først i setember. Der ble både foreldre og 9.trinn orientert om ungdomstilbudene i menigheten;: Large, Krik, Connect, Soul Children og Uf-turer/ arrangementer. 10 av konfirmanttimene skal dekkes av deltakelse på noen av disse tilbudene. Øygospel for 10.trinn og 1.videregående: Alle på trinnene får program tilsendt i posten med oppfordring om deltakelse og helgepass til redusert pris. Det var mange som var på enkeltarrangement, men kun11 benyttet seg av redusert pris på helgepasset. TAKK til alle dere som har vært med å bedt for arbeidet. Det har uendelig stor verdi. TAKK også til alle frivillige medarbeidere i de ulike tilbudene. Både dere som har vært med på enkelttilbud, som medhjelpere eller på kjøkkenet, og dere som trofast er med i et av de bestående lagene våre. Uten deres hjelp hadde vi ikke kunnet gjennomføre tilbudene våre og nådd så mange barn og unge med evangeliet. Årsmelding for Søndagsklubben, 2014 Søndagsklubben er et fast innslag for barn under gudstjenesten. Vi har Søndagsklubben under de fleste vanlige gudstjenester som menigheten eller Misjonsforeningen arrangerer. Ledere: Ledere i Søndagsklubben har i 2014 vært inndelt i fire team bestående av ungdom og voksne. Det er +/- 8 voksenledere i hvert team. Teamledere i 2014 har vært: Anne Nilsen, Jorunn Sagedal, Anne Margrethe Vik, Marielle Løvås Antall barn: Det varier veldig hvor mange barn som kommer på Søndagsklubben det kan være alt i fra 10 til 50. Alder på barna er fra 0-12 år (ca). Innhold: Barna går opp på Ungdomsloftet etter å ha sunget Søndagsklubbsangen (et stykke ut i gudstjenesten). Vi blir der oppe i ca 45 min. Vi starter med en fellesdel med sang og andakt. Etterpå deler vi barna inn i tre grupper: 0-4 år, 4-8 år og 8-12 (og 12+ hvis det er aktuelt). I disse gruppene har vi alderstilpassede aktiviteter. Som hjelpemidler bruker vi enten Søndagsskolens Sprell eller vi lager et eget opplegg tilpasset dagens tekst. Søndagsklubben er en gruppe som fungerer godt, og de enkelte teamene jobber selvstendig. Søndagsklubben har nå blitt en del av Flekkerøy Søndagsskole. Vi prøver derfor så godt det lar seg gjøre og skrive ned hvem som er på Søndagsklubben, slik at Søndagsskolen kan få støtte for disse barna også. Hilsen hovedleder, Torunn Haraldsen

14 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 14 Årsmelding for FløyBaGos og Soulkids, 2014 Vi har fortsatt delingen av FløyBaGos og Soulkids i 2014 og det har vært vellykket. Soulkids øver hver tirsdag kl 1700 i kirka. FløyBaGos øver annenhver tirsdag (oddetallsuker) samme tid, kl Vi har regnskap sammen og Eirin Fidje er kasserer for begge kor. FløyBaGos (FBG) FløyBaGos har dette året hatt 59 registrerte barn. Ledere her er fortsatt Asbjørn og Anne Aadnevig. De har fått med seg Elin og Håvar Lomheim. To kreative og sangglade mennesker. Det er som regel ca barn på øvelsene i FBG. Vi synger litt, har en kort andakt, har litt sangleker i ring før vi synger litt som kor til slutt. Dette året var det store høydepunktet Øygospel våren Da sang vi sammen med de andre barnekorene og mannskor. Vi hadde også eget band!! Vi har også sunget på gudstjeneste sammen med Soulkids og på basar. Soulkids Hos Soulkids er det rundt 40 på øvelsen. Her er lederne nå Anne Bentsen, Karin Vige, Christina Johnsen, Anna-Lena Andersen og Eirin Fidje. Det er stor pågang på å være solister og det er bra! Vi ser en stadig utvikling hos sangerne og de lar ser utfordre både de eldste og de yngste. Vi var også med på Øygospel våren Vi fikk da oppleve den gode festivalfølelsen. Høsten 2014 var høydepunktet gudstjenesten vi fikk være med å feire i Flekkerøy kirke. Vi brukte et opplegg laget av Oslo Soul Children «Livsglede 3, gudstjeneste for barn og unge». Dette var en stor oppgave som barna tok på strak arm!! Vårt hovedfokus er fortsatt arrangementer i nærmiljøet og det har vært vellykket. Utfordringer og gleder Vi har snakket om at vi ønsker oss noen som kan stille opp med enkel servering/salg av enkel middagsrett et par ganger i halvåret og dette har vi fått. Ekteparet Helga og Arne Mikael Landro organiserer «Supertirsdager» Hilsen oss i FløyBaGos/Soulkids

15 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 15 Årsmelding for Flekkerøy Sou Children (FSC), 2014 Ledere : Anne-Britt Thompson, Eva D.Vik, Janet S. Hansson, Kirsten Nilsen og Torhild Skraastad. FSC har ca.50 medlemmer og øver hver tirsdag fra kl Første tirsdag i hver måned har vi kveldsmat sammen. En stor takk til Marry Sjøvold og Lisa Kristiansen som stiller opp og steller til maten for oss. Året 2014 har vært spennende og givende. Vi har deltatt på gudstjeneter, You2, 17.mai, øygospel og t.o.m vært med på markeringen av Sabeltanns 25-års jubileum. Litt gøy og være "pirat" for en dag :-) Årets høydepukt ble nok turen til Oslo hvor vi deltok på Oslo Soul Childrens festival,sammen med ca,1500 andre barn/tweens/ungdommer. Dette ble en stor opplevelse for alle, så nå har vi allerede meldt oss på til høstens festival. Jippi!!!!! Vil her benytte anledningen og takke de foreldrene som ble med og hjalp til på turen. TAKK! Det er en fantstisk gjeng vi har i koret. Vi deler sangen og troen med hverandre. Fortsatt er det korets medlemmer som holder andakt på øvelsene. Vi ønsker at dette skal være en arena hvor de kan formidle Jesus på en trygg og god måte. Vær med å be for Flekkerøy Soul Children. Tilslutt vil vi rette en STOR takk til Jostein Viste som avsluttet en lang og trofast karriere som leder i koret. Bless you :-) Med vennlig hilsen lederne i Flekkerøy Soul Children F. UNGDOMSARBEID Menigheten har i 2014 hatt ansvar for følgende ungdomsarbeid: Årsmelding for fritidsklubben YOU2 Dette var åttende året med YOU2 i Flekkerøy menighet. Tilbudet er for barn/ungdommer på 6-8 trinn, men hovedbrukerne er 6.og 7. trinn. YOU2 har gjennom 2014 hatt en stabil gjeng med ledere. Disse har hatt ulike ansvarsområder. Noen har hatt ansvar for samling i kirkerommet, aktiviteter, kjøkken osv. Det er blitt arrangert klubbkvelder ca. en gang pr. mnd. Det er 14 voksne ledere og 8 ungdomsledere. YOU2 ønsker å bidra til at barna/ungdommene skal føle seg hjemme i menigheten. Vi tror at sjansene da er større for at de vil fortsette å gå på aktiviteter i kirke/bedehus når de blir eldre. Klubbkveldene er fredag i Flekkerøy kirke og har normalt fulgt følgende program: 19.00: Inngang/Kiosk : Grupper/aktiviteter : Samling i kirkerommet 20.40: Konkurranse 20.45: Matservering ved matgruppen/kiosk 21.00: Slutt!

16 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 16 Vi har hatt følgende aktiviteter: hobbyverksted, luftgevær, brettspill, rompefotball og mange forskjellige konkurranser. Vi har hatt to annerledes kvelder: Siste You2 våren 2014 ble arrangert sammen med Krik i hallen. Her hadde vi mange aktiviteter og leker, andakt, pølser og brus. I desember hadde vi Stjerner i Sikte. Her var det show med mange flinke artister og kvelden ble avsluttet med pizza fra Pizzabakeren. Det har totalt vært arrangert 6 klubbkvelder i 2014: 7. februar, 14. mars, 5.april, 25. april, 26. september, 7.oktober og 5. desember. Fremmøtetallet dette året har ligget på 42 i gjennomsnitt. Under samling i kirkerommet har vi samlet inn kollekt. Kollekten har gått til kirkens misjonsprosjekt. Vi planlegger at klubben skal fortsette en fredag i måneden også i vår. Det arbeides med planer om å øke frekvensen fra høsten Alle ledere takkes for en flott innsats i året som har gått. Bjørn Vidar Nilsen Konfirmantundervisningen: Høsten 2014 ble 43 ungdommer konfirmert. Høsten 2013 var foreldre og konfirmanter blitt invitert til informasjonsmøte. Konfirmasjonstiden innledes nå ved at konfirmantene deltar på valgfrie ungdomstilbud gjennom hele det forutgående skoleåret. Undervisningen gikk som vanlig på torsdagskvelder fra januar til april etter boka «Con Dios». 36 eldre ungdommer og voksne bidro som ledere og forbedere. Etter en halv times undervisning fikk vi mat levert av foreldre, dette koste vi oss med under gruppesamtalen. Til hver konfirmantgruppe var det minst 4 ledere/hjelpeledere som gjorde en super innsats. Presten inviterte totalt 5 undervisere i tillegg til seg selv. Helgeturen i januar gikk også dette året til Fredheim leirsted ved Oggevatn med ungdomsleder Anstein som turleder og Gunnar prest som underviser og Jorunn Hageland Tønnessen på kjøkkenet. Ledere og konfirmanter bidro med naturtursti og leker og masse godt humør. Godt vitnemøte lørdag kveld. Søndag avsluttet vi med gudstjeneste med bønnevandring. Konfirmantene var med og gikk fra dør til dør på fasteaksjonen 8. april.. Her ble det samlet inn kr 31598,- til Kirkens nødhjelp. Etter siste undervisningssamling 24. april samlet vi lederne til kosekveld med pizza og evaluering av opplegget.

17 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 17 De fleste konfirmantene ble med Stig Rune Skaran og noen andre ledere på KonfCamp på Risøy med stort utbytte i begynnelsen av sommerferien. Etter ferien samlet Anstein og Gunnar alle konfirmantene tre torsdager og forberedte samtalegudstjeneste og konfirmasjon sammen med enkelte ledere fra ungdomsforeningen. Etter samtalegudstjenesten holdt ungdomsforening og menighetsråd fest for konfirmanter med nærmeste familie. Takk til alle som gjorde 2014 til et godt konfirmantår! Sokneprest Gunnar Lindtveit

18 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 18 Årsmelding fra Ungdomsarbeider i Flekkerøy kirke På Flekkerøy er det et stort og aktivt ungdomsarbeid med tilbud for alle alderstrinn. I tillegg til å ha egne aktiviteter og trosopplæringstilbud samarbeider Flekkerøy menighet blant annet med Flekkerøy kristelige ungdomsforening om fritidstilbud for ungdom. Sammen har vi i 2014 kunnet tilby følgende fritidstilbud til ungdom; Flekkerøy Soulchildren. Alder: klasse. Soulchildren møtes hver tirsdag kl i kirken. Samlingene består både av korsang, dans, drama og andakt. YOU2 fritidsklubb. Alder: klasse YOU2 er en kristen fritidsklubb som har samlinger i Flekkerøy kirke en fredag i måneden fra kl Yngres. Alder: 7. klasse -> Ungdomssamling i bedehuskjelleren hver onsdag fra kl 19:30. På samlingen får du oppleve en kort andakt, lovsang og annet moro. Yngres drar også årlig på en flott tur sammen til Audnastrand. Connect. Alder: 8. klasse -> Ungdomsmøte ca annen hver fredag i bedehuset kl Connect har tre ulike konsepter som de rullerer på å arrangere på fredagene: Connect Night Møte på bedehuset med andakt og sang, etterfulgt av kiosk hvor det også er lek og moro, spill eller quiz. Connect Home Samling hjemme hos en av lederne hvor man går gjennom et bibelgruppe-opplegg. Connect Action En kveld med ulike aktiviteter som bowling, gymsal ++ Disippelkurs praksis. Alder: 8. klasse Medlemmer i 8. trinn deltar på disippelkurs og får praksisperiode i løpet av høsten. Avslutningsfest til jul med diplom! Ungdomsforening (UF)-tur. Alder: 9.klasse -> Hvert år arrangerer Ungdomsforeningen to turer. En høsttur og en vintertur. De siste årene har vinterturen gått til Knaben Leirsted hvor vi har kost oss på ski, i bakken eller i solveggen. På turene finner vi på mye moro av aktiviteter, leker og bader i badebassenget på leirstedet. Høstturen har de siste årene vært sammen med Flekkerøy menighet på menighetsturen til Hove. Her finner vi på masse gøy av leker og teambuilding.

19 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 19 Large. Alder: 9. klasse -> Ungdomsmøte hver lørdag i kirka kl 20:00. Her samles ungdommer hver lørdagskveld til møte med lovsang, tale, drama, lek og andre morsomme innsalg. Etter møtet er det kafé oppe på ungdomsloftet hvor folk også sitter og prater, spiller spill eller leker. KRIK. Alder: 9. klasse -> KRIK er hver fredag, fra kl , i hallen (ute på våren og sensommeren). På Krik er det sportslige aktiviteter og kristent samhold. Fra kl ca er det aktiviteter, og fra kl spilles det ofte fotball. UF arrangementer. Alder: 9.klasse -> Hvert år arrangerer UF både Basar, 16-mai fest, St.Hans feiring og Jule 9-gruppe. Konfirmasjon. Alder: klasse. Alle medlemmer i 9. trinn får invitasjon til å delta i konfirmant-undervisningen og konfirmasjon i Flekkerøy kirke. Invitasjonen sendes ut ved oppstart av skoleåret. Øygospel Øygospel er en årlig happening på øya vår besøkende får inspirasjon og kontakt med nye mennesker gjennom møter, konserter og seminarer. Bibelgrupper Bibelgrupper for ungdom samles i private hjem på øya. Dette er en flott mulighet til å kunne snakke i et trygt fellesskap om det å være kristen. Konfirmantene utfordres hvert år til å fortsette i bibelgruppe.

20 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 20 G. FAMILIE- OG VOKSENARBEID Menigheten har i 2014 hatt ansvar for følgende familie- og voksenarbeid: Menighetens bønnetimer: Bibelen forteller i Lukas 5 om den lamme som fikk både sine synder tilgitt og førligheten tilbake fordi noen menn bar den lamme til Jesus. «Da Jesus så deres tro, sa han: «Venn, syndene dine er tilgitt.» og videre «Stå opp, ta båren din og gå hjem!» I partallsuker er kirken åpen for stillhet og bønn mandag fra kl ,00. Fra er det i menighetssalen mulighet til samtale og forbønn blant annet for sykdom. (Se under) Kl samles vi rundt alteret i bønn for øya, menigheten og verden. Du er hjertelig velkommen med dine ønsker om forbønn og til å være med i bønnearbeidet i vår menighet. Vi er ikke mange, men annenhver mandag er det alltid noen som ber Guds nåde inn i våre sammenhenger og bringer mennesker fram til Jesus. Bønn for syke Jeg synes det er fantastisk å se hva Gud gjør:-) Han møter mennesker som kommer til forbønn. Ei dame ble helt frisk fra hodesmerter og svimmelhet! Takk Jesus!! Ei dame kom til forbønn for carpal tunnel syndrom, og fikk etter det overraskende fort plass til kirurgi. Ble 100% frisk! Både menn og kvinner har kommet til forbønn for bl.a tretthets-/utmattelsesproblematikk, nedsatt syn, hjerteproblemer og kreft m.m. De sier de opplever "å få kraft og styrke","blir løftet og båret","får gode ord som er med på å gi styrke i hverdagen" Noen kommer også igjen gang etter gang for de kjenner de "trenger det", "ønsker å være i Guds nærvær" Det har også skjedd at personer som ikke kan komme til kirken har ringt og spurt om vi kan komme på hjemmebesøk. Det er flott, og Gud er mektig! Ellers ber vi for alle vi vet er syke, og vi hører at det er folk "der ute" som blir bedre. Det er jo oppmuntrende og vi takker Gud for det Så all ære til Gud! Hilsen Bønn for syke v/ Anette Landelius Bønn rundt alteret v/ Arve Nilsen Årsmelding «Show and Tell» familiearbeid Vi i «Show and Tell» kan se tilbake på nok et år med stor takknemlighet og glede! Takknemlig over alle som er med å gjøre det til det det er, og at det blir satt pris på i menigheten. Glede over alle små og store skritt vi tar sammen med hverandre og Gud. Visjonen vår er å bli bedre kjent med Gud og hverandre, og gjennom små og store utfordringer vise hva vi opplever med Gud og fortelle det videre. Emner for 2014/2015 har hatt overskriften «Med Jesus i sikte». Har sett på hvordan helter i Bibelen har hatt fokus på Jesus. Fem helger med ulike helter; 1. Nehemja 2. Maria, søster til Martha 3. Peter 4. David 5. Sakkeus

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 25.03.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 1 13 / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 1 13 / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 28.01.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 36-50/ 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 36-50/ 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 27.05.14 Fra kl 19:00 Til kl 21:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2015

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2015 Årsmelding 2015 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid / trosopplæring F. Ungdomsarbeid G. Familie-

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FLEKKERØY MENIGHETSRÅD Dato: Tirsdag16. oktober 2012. Kl. 19.00 22.20

MØTEPROTOKOLL FLEKKERØY MENIGHETSRÅD Dato: Tirsdag16. oktober 2012. Kl. 19.00 22.20 Sted: Flekkerøy kirke, foreningsrommet. MØTEPROTOKOLL FLEKKERØY MENIGHETSRÅD Dato: Tirsdag16. oktober 2012. Kl. 19.00 22.20 Tilstede: Harald Fjell, Siv Ingrid Hansson, Gunnar Torset, Åshild Guttormsen

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FLEKKERØY MENIGHETSRÅD Dato: Tirsdag 5. juni 2012. Kl. 18.00 22.20

MØTEPROTOKOLL FLEKKERØY MENIGHETSRÅD Dato: Tirsdag 5. juni 2012. Kl. 18.00 22.20 Sted: Flekkerøy kirke, kirkestuen. MØTEPROTOKOLL FLEKKERØY MENIGHETSRÅD Dato: Tirsdag 5. juni 2012. Kl. 18.00 22.20 Tilstede: Siv Ingrid Hansson, Åshild Guttormsen Olsen, Marte Stine Richardsen, Vidar

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Den norske kirke Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Lurer du? Årets sommerferie nærmer seg og du er ferdig med 8. klasse. Når du etter ferien begynner i 9. klasse, er du i alderen for konfirmasjon.

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkluderende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket Godkjent august 2009 1 Fungerende tiltak Inkluderende fellesskap

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill.

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill. Årsplan 2013/2014 for sporty Hunstad 1 og 2 NB: Med forbehold om endringer! Merk at det er ulike dager og klokkeslett. Merk ut dagene din gruppe skal møte. Høsten 2013 ukedag dato Tid/hvem/hvor hva skjer

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8 Roadservice Se hva det er på side 8 Konfirmant 2010 Her kommer en brosjyre med informasjon om konfirmant på Askøy 2010. Les den og finn ut om du vil være konfirmant i en av kirkene på Askøy. Vi håper du

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009

VIRKSOMHETSPLAN 2009 . VIRKSOMHETSPLAN 2009 Fjell menighet www.fjellkirke.no Virksomhetsplan for Den norske kirke på Fjell 2009 side 1 av 8 Visjon for Fjell menighet Fjell kirke er et hellig sted som er åpent for alle. Et

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer