INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014"

Transkript

1 Årsmelding 2014

2 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F. Ungdomsarbeid G. Familie- og voksenarbeid H. Bispevisitasen I. Annet til informasjon 2. Utvalg, råd og tjenester. A. Husrådet og prosjekt: Utvidelse av Flekkerøy kirke B. Gudstjenesteutvalget C. Undervisningsutvalget D. Diakoniutvalget Sorg og Omsorg i Kristiansand Domprosti 2014 E. Ressursgruppen F. Økonomiutvalget G. Kommunikasjonsutvalget 3. Gudstjenestelivet 4. Økonomi og regnskap 2014 A. Menighetens regnskap og balanse B. Koret FløyBaGos og SoulKids, regnskap C. Koret Flekkerøy SoulChildren, regnskap D. Fritidsklubben, YOU2

3 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 3 1. MENIGHETSRÅDETS ARBEID A. MENIGHETENS OPPDRAG, VISJON OG VERDIER VÅRT OPPDRAG Flekkerøy menighet er del av Den norske kirke med ansvar for Flekkerøy. Vi er et evangelisk - luthersk trossamfunn. Vi forvalter Guds ord og sakramentene til frelse for mennesker. Vi forkynner en levende Jesus og gir plass for tro og undring, tjeneste og fellesskap. Menigheten deler Jesu oppdrag i misjonsbefalingen med alle kristne på Flekkerøy VÅR VISJON Alle vil vi ha med på veien til himmelen Vårt mål er at alle mennesker skal bekjenne Far, Sønn og Hellig Ånd som Herre. Vårt ønske er at alle på Flekkerøy skal få del i den kristne tro og følge Jesus. Samtidig ønsker vi å dele troen med andre mennesker i verden. VÅRE VERDIER OG HOLDNINGER Vi følger Jesus gjennom bibel og bønn. På dette grunnlaget ønsker vi at alle i vår menighet arbeider med å være Vennlige (Filipperne 4:5) Inkluderende (Kolosserne 3:12) Tjenende (1. Petersbrev 4:10) Vi er en levende og tilgjengelig menighet på Flekkerøy.

4 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 4 B. MENIGHETENS STRUKTUR

5 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 5 C. MENIGHETSRÅDET Flekkerøy menighetsråd har i 2014 hatt følgende sammensetning. Medlemmer: Vidar Røsstad Siv Ingrid Hansson Harald Fjell Sverre Andås Leif Pedersen Paul Richardsen Åshild Guttormsen Olsen Marte Stine Richardsen Tove Nilsen Grastveit Leder i menighetsrådet, repr. i arbeidsutvalget Nestleder, repr. i arbeidsutvalget Repr. repr. i husrådet og undervisningsutvalget. Fellesrådsrepresentant og repr. i plankomitèen. Fellesråds vararepresentant og repr. i økonomiutvalget. Repr. i gudstjenestevalg og musikk-komitèen. Repr. i diakoniutvalget. Repr. i kommunikasjonsutvalget. 1. varamedlem og repr. i gudstjenesteutvalget. Varamedlemmer: 2. Kjetil Kragset Repr. for Torsdagstreff. 3. Heidi Marie Eikås Johannessen Repr. for Kirkens Nødhjelp. 4. Gunnar Torset Repr. i diakoniutvalget. 5. Bård Gotskalk Austefjord Repr. i kommunikasjonsutvalget. Menighetsrådsmøtene: Alle medlemmer og sokneprest, samt 1. varamedlem møter fast til møtene. I tillegg møter daglig leder (sekretær) i Flekkerøy menighet. Møtene i menighetsrådet holdes for åpne dører, dersom ikke rådet selv har bestemt noe annet. Menighetsrådets arbeidsutvalg: Saksforberedende organ for menighetsrådet. Består av leder, nestleder, sokneprest og daglig leder. Menighetsrådet har i 2014 hatt 9 møter, hvor 97 saker har vært behandlet. Menigheten har hatt 1 menighetsmøte i 2014 samt 3 åpne møter om planløsning for nytt kirkebygg.

6 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 6 Menighetsrådets virksomhet oversikt.

7 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 7 VESENTLIGE AV MENIGHETSRÅDETS SAKER I Bispevisitasen, februar 2014 for Voie og Flekkerøy menigheter. Program for bispevisitasen på Flekkerøy. 19. febr.: - Åpningsmøte på Flekkerøy med gjennomgang av program. - Møte med menighetsrådet. - Temakveld i Flekkerøy kirke. Stikkord fra biskopens møte med menighetsrådet. - Menighetens verdigrunnlag og ID-plattform. - Handlingsplanen, Fire hovedprioriterte handlinger: Givertjeneste, diakoni, ungdomsarbeid og digital kommuniksjon. - Givertjeneste: Økning av ungdomsarbeider fra 50% til 100%. - Kirkeutvidelse. Prosessen til nå. - Forordnede gudstjenester i Flekkerøy kirke. - Menighetsdannelser og forsamlinger på Flekkerøy. Oppjustering av kabler og utstyr til lyd og bildeanlegget i kirken. Menighetsrådet bevilget delstøtte på kr ,- for oppjustering av teknisk anlegg i kirken etter behov fra frivillige. Menighetsrådets handlingsprogram, Utvidelse av ungdomsarbeiderstillingen fra 50% til 100%. Igangsetting av prosess med å øke givertjenesten med kr ,-. Gudstjenesteforordningen. Etter oppfordring fra biskopen i Agder og Telemark, har menighetsrådet på ny sendt inn ønske om gudstjenesteforordning med flere gudstjenester på Flekkerøy. Damehelg på tvers av menighetene/ forsamlingene på Flekkerøy. Menighetsrådet er positiv til å bli med på damehelg som arrangeres i januar Representanter for menigheten i arrangørkomitèen. Tverrkirkelig mannshelg for Flekkerøy. En menighetsmedlem i Flekkerøy menighet har henvendt seg til menighetsrådet med forespørsel om menighetens tilslutning til å delta på mannshelg for alle menigheter og kristne forsamlinger på Flekkerøy. Menighetsrådet sier JA til det. Representanter for menigheten i arrangørkomitèen. Lovsangsfest i Flekkerøyhallen. Flekkerøy menighet er invitert med på felles lovsangsfest for alle menigheter og forsamlinger på Flekkerøy i Flekkerøyhallen, søndag 15. februar Menighetsrådet er positiv til tiltaket og er medarrangør. Representanter for menigheten til arrangørkomitèen. Påsken Menighetsrådet ønsker å legge til rette for samlinger hele påskeuken, fra palmesøndag 1. påskedag. Mandag - onsdag i påskeuken blir det kveldsandakter. Onsdag: Påskefilm. Menighetens årsmøte, 27. april 2014 etter gudstjenesten kl Årsmelding og regnskap. Menighetsrådets fokus fremover.

8 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 8 Møte med Flekkerøy kristelige ungdomsforening. Informasjons- og samtalemøte med Flekkerøy kr. Ungdomsforening rundt ungdomsarbeidet. Hvordan kan vi organisere, strukturere, presentere og drive ungdomsarbeidet i tiden fremover. Diakoni Diakoni er en av menighetsrådets hovedprioriterte handlinger for perioden Forslag: Lage en godhetsfestival på øya i samarbeid med andre aktører på Flekkerøy. Målet er å bygge fellesskap for alle. Synliggjøre kirkens budskap. Skape godhets- og raushetskultur. Det har vært samtaler mellom diakoniutvalget og menighetsrådet. I samtalene kom det frem to klare tiltak i diakonisatsningen: Båttur til Lillesand og gatefest på Flekkerøy. Menighetsrådet ønsket i denne omgang å satse på gatefest på Flekkerøy innen sommeren Diakoniutvalget fikk i oppdrag å legge føringer for et slikt arrangement. I slutten av året ga diakoniutvalget beskjed om at de av ulike årsaker ikke hadde mulighet for å arbeide med tiltaket nå. Kirkebygg endring i regelverk høring. Menighetsrådet støtter hovedlinjene i høringsdokumentet fra Kirkerådet og ønsker derfor ikke å besvare enkeltspørsmålene i høringen. Kirkelig inndeling i Agder og Telemark bispedømme høring. Flekkerøy menighet er ikke foreslått endret i forslag til ny kirkelig inndeling fra Agder og Telemark bispedømmeråd. Menighetsrådet har derfor ingen merknader. Onsdagskirke. Samtale og undervisning i menigheten. Menighetsrådet reserverer annenhver onsdags kveld til undervisning i kirken. Undervisningsutvalget har hovedansvar for planlegging og gjennomføring. Informasjonsskjerm på menighetstorget. Kommunikasjonsutvalget ønsker at menighetsrådet går til anskaffelse av stor flatskjerm til menighetstorget. Dette for å synliggjøre all den gode aktiviteten og kommende arrangementer i menigheten. Ansatte. Hilmar Hilmarsson ble ansatt som ny kirketjener i 50% stilling, høsten Jofrid Rypestøl ble ansatt som ny ungdomsarbeider i 100% stilling, høsten Prosjekt: Utvidelse av Flekkerøy kirke. Prosjektbeskrivelse fra plankomitèen. Prekvalifiseringskonkurranse. Giveroffensiv kirkeutvidelse. Mål for innsamling i 2015: kr ,-. Proste- og kirkevergebesøk. Prost, Bjarne Sveinall og ny kirkeverge, Hans Erik Ruud besøkte menighetsrådet. Stikkord fra samtalen: - Informasjon om kirkevergens oppgave for menigheten. - Oppfølging av bispevisitasen. - Kirkeutvidelse. - Gudstjenesteforordning.

9 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 9 Kirkevalget Nominasjonskomitè. - Kandidatliste. - Valgkurs. - Valgstyre. Regnskap. Gjennomgang av driftsregnskap D. PERSONELL Flekkerøy menighet har hatt følgende ansatte i 2014: Stig Rune Skaran Kirketjener, 35%. Vikar for kirketjener fra Hilmar Hilmarson Kirketjener, 50%. Fra Gunnar Lindtveit Sokneprest i Flekkerøy menighet, 100%. Oscar Jansen Organist i 30%. Tom Elias Bakke Miljøarbeider, 20%. Tom Else Norheim Trosopplærer, 50%. Roy Øverland Daglig leder, 70%. Menighetsfinansierte stillinger, 2014: Aase Randi Iversen Renholder av menighetslokalet, 20%. + Vikar renholder i 15% for kirketjener frem til Anstein Norheim Ungdomsarbeider, 50%. Tom Ungdomsarbeiderstillingen: 30% finansieres av Kristiansand kirkelige fellesråd. Jofrid Rypestøl Ungdomsarbeider, 100%. Fra % finansieres av Kristiansand kirkelige fellesråd. Roy Øverland Menighetsarbeider, 30%. Menighetsfinansierte stillinger er lønnet via menigheten givertjeneste. KIRKENS HUS I KRISTIANSAND: Åpningstid: Mandag fredag Kl Tlf.: Felles sentralbord for alle menighetene. - Inn og utmelding av kirken. Innmelding av dåp. - Avtale tid og sted for vigsel. Generell info. FLEKKERØY KIRKE: Kontortid: Mandag, tirsdag og onsdag kl Sokneprest, onsdager kl

10 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 10 Stilling etc.: Navn: Tlf. : E-post: Flekkerøy menighet Sokneprest Gunnar Lindtveit Kirketjener Hilmar Hilmarsson Organist Jon Harald Balsnes Ungdomsarbeider Jofrid Rypestøl Trosopplærer Else Norheim Renholder Aase Randi Iversen av menighetslokalet Daglig leder Roy Øverland INTERNETT: Menighetens hjemmeside: flekkeroymenighet.no E. BARNEARBEID Generelt: Flekkerøy menighet er i ferd med å innføre tilbud om 315 undervisningstimer for barn- og unge i alderen 0-18 år. Denne oppbyggingen av trosopplæringen skjer trinnvis i samarbeid med trosopplærer, ungdomsarbeider,undervisningsutvalget, frivillige og øvrige ansatte. I 2011 ble det inngått en intensjonsavtaler med de bestående barne- og ungdomslagene på Flekkerøy, når det gjelder enkelte tiltak. I 2014 har vi gjennomført 21 av de 27 tiltakene som står i trosopplæringsplanen for Flekkerøy menighet. Menigheten har i 2014 hatt ansvar for følgende barnearbeid: Forbedertjeneste for dåpsbarn (0-4 år): Alle barn som blir døpt og bor på Flekkerøy får en/to forbedere fra menigheten i 4 år. Barna følges opp med forbønn og en hilsen på 1, 2, 3 og 4 års dåpsdag. Hovedansvar i 2013:Elisabeth Tønnesøl Skogseid, daglig leder, forbedere. Babysang for babyer fra 0-12 måneder med foresatt: Vi har arrangert 2 kurs på 8 samlinger på våren og 12samlinger på høsten av Samlingene inneholdt sangstund og felles lunsj. Første kurs ble holdt av Maria Svendsen og Merethe Liane. Det andre kurset ble holdt av Bergitte Olsen og Birgitte Lindebø Skeie. Deltakere på tilbudet i 2014: 34 barn av 48 inviterte. Småbarnsgudstjeneste for 1-3 åringer m/ familie: Søndag 2.november hadde vi en enkel og tilrettelagt gudstjeneste for små barn. Gudstjenesten inneholdt sang, andakt, bønnestasjoner og nattverd. Vi spiste kveldsmat sammen etterpå. Fremmøte på gudstjenesten var ca.91 stk., og av disse var det 21 barn av de 118 som var invitert.

11 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 11 Gave til 4-års medlemmer: «Min kirkebok» Søndag 24. august fikk alle 4 åringer utdelt 4års-boka. Gudstjenesten arrangeres i samarbeid med søndagsskolen. Etter gudstjenesten arrangerte menighetsrådet fest for 4 åringer med familier i samarbeid med søndagsskolen. Barna fikk da informasjon og tilbud om å begynne i Flekkerøy søndagsskole/søndagsklubben og barnekoret FløyBaGos. Foreldrene fikk noen tips til tro i hjemmet ved trosopplærer, mens Svein Pedersen og Kathrine Thomassen hadde minisøndagsskole for 4- åringene. Deltagere på tilbudet i 2014: 34 stk. av 41 inviterte. Frivillig tilbud for 4 og 5 åringer: Barna fikk informasjon om tilbudet på festen for 4.åringer og på oppstartsfesten for 5.åringer 27.aug. Tilbudene er deltakelse på søndagsskole, søndagsklubb og FløyBaGos. Deltakere på tilbudet i 2014: 52 stk. av 83 inviterte. Valgfrie former for 5-åringer: 5-åringene ble invitert til en oppstartsfest sammen med familien sin 27. august. Her ble de presentert for lagene søndagsskolen, søndagsklubben og FløyBaGos, som de kunne delta på det neste semesteret. Barna fikk også utdelt dvd-en «Propell», som er utgitt av Søndagsskolen Norge, som inneholder mange fine sanger og så gis det tips til tro i hjemmet. Deltagere på tilbudet i 2014: 16 stk. av 42 inviterte. Dåpsskole for 6 års medlemmer: Dåpsskolens innhold: -Utdeling av 6-årsbok ved familiegudstjeneste. -3 enkeltsamlinger i kirken. -Utdeling av diplom ved gudstjeneste, der barna deltar på søndagsklubben. Ansvarlige for dåpsskolen 2014: Mari Kleggetveit, Gunnhild kristiansen, Gunn Irene Kristiansen og Else Norheim Deltagere på tilbudet i 2014: 31stk. av 47 inviterte. ½ års abonnement på medieklubben «Superblink»: 2.trinn fikk tilbud om ½ års gratis abonnement på medieklubben «Superblink». Redaktøren Torunn Haraldsen hadde et informasjonsmøte for de påmeldte. Barna får 3 blader i posten, 2 cd-er og tilgang til nettstedet «superblinkland» Deltakere på tilbudet i 2014: 15 stk. av 42 inviterte. Tilbud for 3.trinn: Søndagsskolen/søndagsklubben: Barna får brev om at de ønskes spesielt velkommen til høsthalv-året på søndagsskolen/søndagsklubben. Deltakere på tilbudet i 2014: 10stk av 42 inviterte. Tårnagenthelg for 3.trinn: Helga april var barna sammen med flere foreldre på lørdagen og var agenter med forstørrelsesglass og lommelykt og fikk flere oppdrag som de måtte løse. Et av oppdragene var å lage innhold til gudstjenesten neste dag. Dette klarte de kjempefint. Barna deltok med masse forskjellig på gudstjenesten påfølgende søndag. Foreldre og ungdommer hjalp til hele helga. Bestemødre lagde mat. Deltakere på tilbudet i 2014: 36 stk. av 44 inviterte.

12 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 12 Valgfrie former for 4.trinn: Tilbudet startet med en oppstartsfest der barna ble presentert for de aktuelle lagene de kunne delta på. Lagene var: Sennepskornet jenteforening, Rasken gutteforeningen Speideren og Flekkerøy Soulkids. Deltakere på tilbudet i 2014: 41 stk. av 43 inviterte. Påskevandring for 4.trinn: Onsdag før påske hadde vi påskevandring i kirka. Først fikk barna påskelunsj. Etter å ha hørt påskeevangeliet ble barna delt inn i grupper og gikk en vandring gjennom de ulike dagene i påsken. Alle var samlet til1.påskedagsfeiring og da sang barna av full hals. De lagde også sommerfugler og påskeliljer som det ble pyntet med i kirken under påskehøytiden. Deltakere på tilbudet i 2014: 45stk av 56 inviterte. Bibel til alle i 5. trinn: Menigheten har i en årrekke samarbeidet med Flekkerøy barneskole om utdeling av bibel til 5. trinn. Bibelen ble delt ut ved egen skolegudstjeneste, 11.november. Antall elever som fikk bibel i 2014: 61stk. Bibelkurs for 5.trinn: I etterkant av bibelgudstjenesten arrangerte vi 6 kursdager á 2 timer på onsdager rett etter skoletid. De store linjene i bibelen ble gjennomgått og det ble fokusert på enkelte fortellinger/ personer i Bibelen. Sokneprest og trosopplærer delte på undervisningen. Voksne og ungdommer var med og hjalp til med ulike aktiviteter. Mødre/bestemødre lagte mat til alle da de kom. Deltagere på tilbudet i 2014: 45 stk. av 56 inviterte. Frivillige tilbud, 6.trinn Tilbudet startet med en oppstartsfest den 1.sept.. Der ble barna presentert for de aktuelle lagene de kunne delta på. Det var Soul children, jenteforeningen Sydkorset, søndagsskolen/ søndagsklubben, Speideren og You 2. Deltakere på tilbudet i 2014: 37stk. av 53 inviterte. «Lys våken» for 6.trinn: Fra lørdag ettermiddag den 29.nov.til etter gudstjenesten på søndag den 30.nov var vi samlet i kirka. Hele staben var med på å gjennomføre tilbudet og det var flott. Vi hadde tema «Frihet i Jesus», spiste taco og godteri, løype i mørke og samling rundt bål. De hadde ulike oppgaver som de øvde på til gudstjenesten. Alle overnattet inne i kirkesalen. Gudstjenesten ble gjennomført med «Lys våken» sangen, drama/ dans rundt tema og flere innslag av barna. Deltakere på tilbudet: 29stk. av 52 inviterte. Disippelkurs for 8.trinn: sept. leide vi Høyfjellet og hadde kurs der deltakerne ble lært opp i å være noe for andre. Undervisningen var rundt temaet om trekant-forholdet: Gud-meg selv- nesten. Vi vekslet med undervisning, vitnesbyrd og gøye gruppeoppgaver både ute og inne. Vi overnattet. Vi hadde med oss flotte unge voksne og foreldre. I etterkant av kurset fikk ungdommene velge praksis-sted i menigheten der de hadde ulike hjelpeoppgaver. Til slutt mottok de et diplom på fest i kirka 15.desember. Deltakere på tilbudet i 2014: 43 stk av 59 inviterte. ( 2 deltok kun på kurset)

13 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 13 Frivillige tilbud for 9.trinn: Konfirmantåret startet med et orienteringsmøte først i setember. Der ble både foreldre og 9.trinn orientert om ungdomstilbudene i menigheten;: Large, Krik, Connect, Soul Children og Uf-turer/ arrangementer. 10 av konfirmanttimene skal dekkes av deltakelse på noen av disse tilbudene. Øygospel for 10.trinn og 1.videregående: Alle på trinnene får program tilsendt i posten med oppfordring om deltakelse og helgepass til redusert pris. Det var mange som var på enkeltarrangement, men kun11 benyttet seg av redusert pris på helgepasset. TAKK til alle dere som har vært med å bedt for arbeidet. Det har uendelig stor verdi. TAKK også til alle frivillige medarbeidere i de ulike tilbudene. Både dere som har vært med på enkelttilbud, som medhjelpere eller på kjøkkenet, og dere som trofast er med i et av de bestående lagene våre. Uten deres hjelp hadde vi ikke kunnet gjennomføre tilbudene våre og nådd så mange barn og unge med evangeliet. Årsmelding for Søndagsklubben, 2014 Søndagsklubben er et fast innslag for barn under gudstjenesten. Vi har Søndagsklubben under de fleste vanlige gudstjenester som menigheten eller Misjonsforeningen arrangerer. Ledere: Ledere i Søndagsklubben har i 2014 vært inndelt i fire team bestående av ungdom og voksne. Det er +/- 8 voksenledere i hvert team. Teamledere i 2014 har vært: Anne Nilsen, Jorunn Sagedal, Anne Margrethe Vik, Marielle Løvås Antall barn: Det varier veldig hvor mange barn som kommer på Søndagsklubben det kan være alt i fra 10 til 50. Alder på barna er fra 0-12 år (ca). Innhold: Barna går opp på Ungdomsloftet etter å ha sunget Søndagsklubbsangen (et stykke ut i gudstjenesten). Vi blir der oppe i ca 45 min. Vi starter med en fellesdel med sang og andakt. Etterpå deler vi barna inn i tre grupper: 0-4 år, 4-8 år og 8-12 (og 12+ hvis det er aktuelt). I disse gruppene har vi alderstilpassede aktiviteter. Som hjelpemidler bruker vi enten Søndagsskolens Sprell eller vi lager et eget opplegg tilpasset dagens tekst. Søndagsklubben er en gruppe som fungerer godt, og de enkelte teamene jobber selvstendig. Søndagsklubben har nå blitt en del av Flekkerøy Søndagsskole. Vi prøver derfor så godt det lar seg gjøre og skrive ned hvem som er på Søndagsklubben, slik at Søndagsskolen kan få støtte for disse barna også. Hilsen hovedleder, Torunn Haraldsen

14 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 14 Årsmelding for FløyBaGos og Soulkids, 2014 Vi har fortsatt delingen av FløyBaGos og Soulkids i 2014 og det har vært vellykket. Soulkids øver hver tirsdag kl 1700 i kirka. FløyBaGos øver annenhver tirsdag (oddetallsuker) samme tid, kl Vi har regnskap sammen og Eirin Fidje er kasserer for begge kor. FløyBaGos (FBG) FløyBaGos har dette året hatt 59 registrerte barn. Ledere her er fortsatt Asbjørn og Anne Aadnevig. De har fått med seg Elin og Håvar Lomheim. To kreative og sangglade mennesker. Det er som regel ca barn på øvelsene i FBG. Vi synger litt, har en kort andakt, har litt sangleker i ring før vi synger litt som kor til slutt. Dette året var det store høydepunktet Øygospel våren Da sang vi sammen med de andre barnekorene og mannskor. Vi hadde også eget band!! Vi har også sunget på gudstjeneste sammen med Soulkids og på basar. Soulkids Hos Soulkids er det rundt 40 på øvelsen. Her er lederne nå Anne Bentsen, Karin Vige, Christina Johnsen, Anna-Lena Andersen og Eirin Fidje. Det er stor pågang på å være solister og det er bra! Vi ser en stadig utvikling hos sangerne og de lar ser utfordre både de eldste og de yngste. Vi var også med på Øygospel våren Vi fikk da oppleve den gode festivalfølelsen. Høsten 2014 var høydepunktet gudstjenesten vi fikk være med å feire i Flekkerøy kirke. Vi brukte et opplegg laget av Oslo Soul Children «Livsglede 3, gudstjeneste for barn og unge». Dette var en stor oppgave som barna tok på strak arm!! Vårt hovedfokus er fortsatt arrangementer i nærmiljøet og det har vært vellykket. Utfordringer og gleder Vi har snakket om at vi ønsker oss noen som kan stille opp med enkel servering/salg av enkel middagsrett et par ganger i halvåret og dette har vi fått. Ekteparet Helga og Arne Mikael Landro organiserer «Supertirsdager» Hilsen oss i FløyBaGos/Soulkids

15 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 15 Årsmelding for Flekkerøy Sou Children (FSC), 2014 Ledere : Anne-Britt Thompson, Eva D.Vik, Janet S. Hansson, Kirsten Nilsen og Torhild Skraastad. FSC har ca.50 medlemmer og øver hver tirsdag fra kl Første tirsdag i hver måned har vi kveldsmat sammen. En stor takk til Marry Sjøvold og Lisa Kristiansen som stiller opp og steller til maten for oss. Året 2014 har vært spennende og givende. Vi har deltatt på gudstjeneter, You2, 17.mai, øygospel og t.o.m vært med på markeringen av Sabeltanns 25-års jubileum. Litt gøy og være "pirat" for en dag :-) Årets høydepukt ble nok turen til Oslo hvor vi deltok på Oslo Soul Childrens festival,sammen med ca,1500 andre barn/tweens/ungdommer. Dette ble en stor opplevelse for alle, så nå har vi allerede meldt oss på til høstens festival. Jippi!!!!! Vil her benytte anledningen og takke de foreldrene som ble med og hjalp til på turen. TAKK! Det er en fantstisk gjeng vi har i koret. Vi deler sangen og troen med hverandre. Fortsatt er det korets medlemmer som holder andakt på øvelsene. Vi ønsker at dette skal være en arena hvor de kan formidle Jesus på en trygg og god måte. Vær med å be for Flekkerøy Soul Children. Tilslutt vil vi rette en STOR takk til Jostein Viste som avsluttet en lang og trofast karriere som leder i koret. Bless you :-) Med vennlig hilsen lederne i Flekkerøy Soul Children F. UNGDOMSARBEID Menigheten har i 2014 hatt ansvar for følgende ungdomsarbeid: Årsmelding for fritidsklubben YOU2 Dette var åttende året med YOU2 i Flekkerøy menighet. Tilbudet er for barn/ungdommer på 6-8 trinn, men hovedbrukerne er 6.og 7. trinn. YOU2 har gjennom 2014 hatt en stabil gjeng med ledere. Disse har hatt ulike ansvarsområder. Noen har hatt ansvar for samling i kirkerommet, aktiviteter, kjøkken osv. Det er blitt arrangert klubbkvelder ca. en gang pr. mnd. Det er 14 voksne ledere og 8 ungdomsledere. YOU2 ønsker å bidra til at barna/ungdommene skal føle seg hjemme i menigheten. Vi tror at sjansene da er større for at de vil fortsette å gå på aktiviteter i kirke/bedehus når de blir eldre. Klubbkveldene er fredag i Flekkerøy kirke og har normalt fulgt følgende program: 19.00: Inngang/Kiosk : Grupper/aktiviteter : Samling i kirkerommet 20.40: Konkurranse 20.45: Matservering ved matgruppen/kiosk 21.00: Slutt!

16 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 16 Vi har hatt følgende aktiviteter: hobbyverksted, luftgevær, brettspill, rompefotball og mange forskjellige konkurranser. Vi har hatt to annerledes kvelder: Siste You2 våren 2014 ble arrangert sammen med Krik i hallen. Her hadde vi mange aktiviteter og leker, andakt, pølser og brus. I desember hadde vi Stjerner i Sikte. Her var det show med mange flinke artister og kvelden ble avsluttet med pizza fra Pizzabakeren. Det har totalt vært arrangert 6 klubbkvelder i 2014: 7. februar, 14. mars, 5.april, 25. april, 26. september, 7.oktober og 5. desember. Fremmøtetallet dette året har ligget på 42 i gjennomsnitt. Under samling i kirkerommet har vi samlet inn kollekt. Kollekten har gått til kirkens misjonsprosjekt. Vi planlegger at klubben skal fortsette en fredag i måneden også i vår. Det arbeides med planer om å øke frekvensen fra høsten Alle ledere takkes for en flott innsats i året som har gått. Bjørn Vidar Nilsen Konfirmantundervisningen: Høsten 2014 ble 43 ungdommer konfirmert. Høsten 2013 var foreldre og konfirmanter blitt invitert til informasjonsmøte. Konfirmasjonstiden innledes nå ved at konfirmantene deltar på valgfrie ungdomstilbud gjennom hele det forutgående skoleåret. Undervisningen gikk som vanlig på torsdagskvelder fra januar til april etter boka «Con Dios». 36 eldre ungdommer og voksne bidro som ledere og forbedere. Etter en halv times undervisning fikk vi mat levert av foreldre, dette koste vi oss med under gruppesamtalen. Til hver konfirmantgruppe var det minst 4 ledere/hjelpeledere som gjorde en super innsats. Presten inviterte totalt 5 undervisere i tillegg til seg selv. Helgeturen i januar gikk også dette året til Fredheim leirsted ved Oggevatn med ungdomsleder Anstein som turleder og Gunnar prest som underviser og Jorunn Hageland Tønnessen på kjøkkenet. Ledere og konfirmanter bidro med naturtursti og leker og masse godt humør. Godt vitnemøte lørdag kveld. Søndag avsluttet vi med gudstjeneste med bønnevandring. Konfirmantene var med og gikk fra dør til dør på fasteaksjonen 8. april.. Her ble det samlet inn kr 31598,- til Kirkens nødhjelp. Etter siste undervisningssamling 24. april samlet vi lederne til kosekveld med pizza og evaluering av opplegget.

17 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 17 De fleste konfirmantene ble med Stig Rune Skaran og noen andre ledere på KonfCamp på Risøy med stort utbytte i begynnelsen av sommerferien. Etter ferien samlet Anstein og Gunnar alle konfirmantene tre torsdager og forberedte samtalegudstjeneste og konfirmasjon sammen med enkelte ledere fra ungdomsforeningen. Etter samtalegudstjenesten holdt ungdomsforening og menighetsråd fest for konfirmanter med nærmeste familie. Takk til alle som gjorde 2014 til et godt konfirmantår! Sokneprest Gunnar Lindtveit

18 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 18 Årsmelding fra Ungdomsarbeider i Flekkerøy kirke På Flekkerøy er det et stort og aktivt ungdomsarbeid med tilbud for alle alderstrinn. I tillegg til å ha egne aktiviteter og trosopplæringstilbud samarbeider Flekkerøy menighet blant annet med Flekkerøy kristelige ungdomsforening om fritidstilbud for ungdom. Sammen har vi i 2014 kunnet tilby følgende fritidstilbud til ungdom; Flekkerøy Soulchildren. Alder: klasse. Soulchildren møtes hver tirsdag kl i kirken. Samlingene består både av korsang, dans, drama og andakt. YOU2 fritidsklubb. Alder: klasse YOU2 er en kristen fritidsklubb som har samlinger i Flekkerøy kirke en fredag i måneden fra kl Yngres. Alder: 7. klasse -> Ungdomssamling i bedehuskjelleren hver onsdag fra kl 19:30. På samlingen får du oppleve en kort andakt, lovsang og annet moro. Yngres drar også årlig på en flott tur sammen til Audnastrand. Connect. Alder: 8. klasse -> Ungdomsmøte ca annen hver fredag i bedehuset kl Connect har tre ulike konsepter som de rullerer på å arrangere på fredagene: Connect Night Møte på bedehuset med andakt og sang, etterfulgt av kiosk hvor det også er lek og moro, spill eller quiz. Connect Home Samling hjemme hos en av lederne hvor man går gjennom et bibelgruppe-opplegg. Connect Action En kveld med ulike aktiviteter som bowling, gymsal ++ Disippelkurs praksis. Alder: 8. klasse Medlemmer i 8. trinn deltar på disippelkurs og får praksisperiode i løpet av høsten. Avslutningsfest til jul med diplom! Ungdomsforening (UF)-tur. Alder: 9.klasse -> Hvert år arrangerer Ungdomsforeningen to turer. En høsttur og en vintertur. De siste årene har vinterturen gått til Knaben Leirsted hvor vi har kost oss på ski, i bakken eller i solveggen. På turene finner vi på mye moro av aktiviteter, leker og bader i badebassenget på leirstedet. Høstturen har de siste årene vært sammen med Flekkerøy menighet på menighetsturen til Hove. Her finner vi på masse gøy av leker og teambuilding.

19 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 19 Large. Alder: 9. klasse -> Ungdomsmøte hver lørdag i kirka kl 20:00. Her samles ungdommer hver lørdagskveld til møte med lovsang, tale, drama, lek og andre morsomme innsalg. Etter møtet er det kafé oppe på ungdomsloftet hvor folk også sitter og prater, spiller spill eller leker. KRIK. Alder: 9. klasse -> KRIK er hver fredag, fra kl , i hallen (ute på våren og sensommeren). På Krik er det sportslige aktiviteter og kristent samhold. Fra kl ca er det aktiviteter, og fra kl spilles det ofte fotball. UF arrangementer. Alder: 9.klasse -> Hvert år arrangerer UF både Basar, 16-mai fest, St.Hans feiring og Jule 9-gruppe. Konfirmasjon. Alder: klasse. Alle medlemmer i 9. trinn får invitasjon til å delta i konfirmant-undervisningen og konfirmasjon i Flekkerøy kirke. Invitasjonen sendes ut ved oppstart av skoleåret. Øygospel Øygospel er en årlig happening på øya vår besøkende får inspirasjon og kontakt med nye mennesker gjennom møter, konserter og seminarer. Bibelgrupper Bibelgrupper for ungdom samles i private hjem på øya. Dette er en flott mulighet til å kunne snakke i et trygt fellesskap om det å være kristen. Konfirmantene utfordres hvert år til å fortsette i bibelgruppe.

20 Årsmelding FLEKKERØY MENIGHET 20 G. FAMILIE- OG VOKSENARBEID Menigheten har i 2014 hatt ansvar for følgende familie- og voksenarbeid: Menighetens bønnetimer: Bibelen forteller i Lukas 5 om den lamme som fikk både sine synder tilgitt og førligheten tilbake fordi noen menn bar den lamme til Jesus. «Da Jesus så deres tro, sa han: «Venn, syndene dine er tilgitt.» og videre «Stå opp, ta båren din og gå hjem!» I partallsuker er kirken åpen for stillhet og bønn mandag fra kl ,00. Fra er det i menighetssalen mulighet til samtale og forbønn blant annet for sykdom. (Se under) Kl samles vi rundt alteret i bønn for øya, menigheten og verden. Du er hjertelig velkommen med dine ønsker om forbønn og til å være med i bønnearbeidet i vår menighet. Vi er ikke mange, men annenhver mandag er det alltid noen som ber Guds nåde inn i våre sammenhenger og bringer mennesker fram til Jesus. Bønn for syke Jeg synes det er fantastisk å se hva Gud gjør:-) Han møter mennesker som kommer til forbønn. Ei dame ble helt frisk fra hodesmerter og svimmelhet! Takk Jesus!! Ei dame kom til forbønn for carpal tunnel syndrom, og fikk etter det overraskende fort plass til kirurgi. Ble 100% frisk! Både menn og kvinner har kommet til forbønn for bl.a tretthets-/utmattelsesproblematikk, nedsatt syn, hjerteproblemer og kreft m.m. De sier de opplever "å få kraft og styrke","blir løftet og båret","får gode ord som er med på å gi styrke i hverdagen" Noen kommer også igjen gang etter gang for de kjenner de "trenger det", "ønsker å være i Guds nærvær" Det har også skjedd at personer som ikke kan komme til kirken har ringt og spurt om vi kan komme på hjemmebesøk. Det er flott, og Gud er mektig! Ellers ber vi for alle vi vet er syke, og vi hører at det er folk "der ute" som blir bedre. Det er jo oppmuntrende og vi takker Gud for det Så all ære til Gud! Hilsen Bønn for syke v/ Anette Landelius Bønn rundt alteret v/ Arve Nilsen Årsmelding «Show and Tell» familiearbeid Vi i «Show and Tell» kan se tilbake på nok et år med stor takknemlighet og glede! Takknemlig over alle som er med å gjøre det til det det er, og at det blir satt pris på i menigheten. Glede over alle små og store skritt vi tar sammen med hverandre og Gud. Visjonen vår er å bli bedre kjent med Gud og hverandre, og gjennom små og store utfordringer vise hva vi opplever med Gud og fortelle det videre. Emner for 2014/2015 har hatt overskriften «Med Jesus i sikte». Har sett på hvordan helter i Bibelen har hatt fokus på Jesus. Fem helger med ulike helter; 1. Nehemja 2. Maria, søster til Martha 3. Peter 4. David 5. Sakkeus

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset Årsmelding for Hisøy menighet 2014 Foto: A.G. Dannevig ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset A. Statistikk B. Bemanning og frivillige C. Menighetsrådets sammensetning D. Menighetens

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 25.03.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2010 5 Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer