[5-13] si magasinet. Vasker flere titalls tonn i uka 8. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[5-13] si magasinet. Vasker flere titalls tonn i uka 8. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2013"

Transkript

1 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2013 [5-13] si magasinet Vasker flere titalls tonn i uka 8 Sykehuset Innlandets blodomløp 10 Jubileumsfest på indre bane 22 Sykehuset Innlandet i ny TV-serie 38

2 Innhold SI Magasinet 5/13 3 Leder Det interne er eksternt 4 Investerer 500 millioner de neste årene: Omfattende digital fornying 8 Tekstilvask Innlandet: Vasker flere titalls tonn i uka 10 Alt avhenger av Divisjon Eiendomog intern service: Sykehuset Innlandets blodomløp 16 Elektronisk samhandling: Full fart framover 17 Det nærmer seg: Klart for nødnett 18 Fag- og forskningsdagen sprengte alle rammer: Som sild i tønne på Sanderud 19 Sanderuddagene: Åpnet dørene 20 I nyhetene siden sist 22 Sykehuset Innlandet 10 år: Jubileumsfest på indre bane 24 Besøkte Sykehuset Innlandet: Styreleder på visitt 26 For dårlig oversikt over legers tilstedeværelse: - Må planlegge bedre 27 Jubileum: 50 år med blodbank 28 Medarbeiderundersøkelsen Ta Pulsen: Fokus på arbeidsmiljø 30 Annerledes dag på jobben På vakt med Innlandskongressen for helseforskning: Imponerende bredde 34 Faglig påfyll: Engasjerende lederkonferanse 35 Fokus på ernæringstett mat: Når litt ikke er nok 36 Ekspertene samlet: Fistel i fokus 37 Viktig rutine: Øvelse i traumemottak 38 Vi holder liv i Norge: Sykehuset Innlandet i ny TV-serie 39 Peter Skredderprisen 2013: Prisvinner med langvarig engasjement 40 Gode erfaringer ved Revmatismesykehuset: Når du vil raskere tilbake 42 Helhetlig utviklingsplan: Klar for neste steg 43 Samfunnspanelet: Støtter framgangsmåten 44 Brukerutvalget: Brukermedvirkning også på kommunalt nivå Ansvarlig utgiver: n Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Telefon Redaksjonen: n Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum Telefon n Redaktør/ kommunikasjonsrådgiver: Line Fuglehaug Telefon n Kommunikasjonsrådgiver: Trond Tendø Jacobsen Telefon / n Kommunikasjonsrådgiver: Herman Stadshaug Telefon n Kommunikasjonsrådgiver: Linda-Theres Trondsen Telefon n Redaksjonen avsluttet 19. oktober n Vi tar forbehold om feil og endringer. n Foto forside: Line Fuglehaug Målgruppe: n Ansatte og primærleger er hovedmålgruppe for SI Magasinet, som i papirversjon også gjøres tilgjengelig for pasienter, pårørende, besøkende og andre. Grafisk produksjon: n Design/førtrykk: Sykehuset Innlandet n Trykk: Møklegaard Printshop AS n Opplag: ISSN: n ISSN (trykt utgave) n ISSN (elektronisk utgave)

3 Leder: Det interne er eksternt Denne utgaven av SI Magasinet går i trykken når Norge akkurat har fått en ny regjering på plass. Under forhandlingene mellom FrP og Høyre ble det holdt pressekonferanser daglig om at samtalene gikk sin gang, men at de to partilederne ikke ønsket å si noe om innholdet. «Ingenting er klart før alt er klart», hørte vi Erna Solberg si. De siste ukene har vært preget av spekulasjoner om hvem som ville få hvilke statsrådsposter og hvordan den nye regjeringen vil sette sitt preg på statsbudsjettet den rødgrønne regjeringen har lagt frem. Slik må det være i partipolitikken og som mediemenneske er jeg imponert over hvor tett de klarte å holde kortene. Hos oss i Sykehuset Innlandet holdes ingen kort tett. Jeg kjenner etter hvert mange større offentlige organisasjoner fra innsiden og har aldri opplevd en virksomhet som er like åpen. Styremøtene er åpne, styreseminarene er åpne, avdelingssjefsamlingene er åpne og døren til Morten Lang-Ree er åpen, den også. Det er helt unikt, helt fantastisk og samtidig svært krevende. Vi forvalter fellesskapets penger og fellesskapets helsetilbud. Derfor ønsker vi å være en gjennomsiktig organisasjon hvor alle kan vite hvordan vi styrer organisasjonen. Det betyr at i motsetning til at «ingenting er klart før alt er klart», så vil allmennheten få tilgang til at det er «mange løsninger som diskuteres før ting er bestemt». For i en så stor organisasjon som Sykehuset Innlandet er det ofte langt mellom ideen og gjennomføringen. For eksempel diskuteres nå hvordan vi skal klare å spare nærmere 300 millioner kroner de neste årene. Ledelsen kunne valgt å holde kortene tett. Vi kunne kommet med en ferdig løsning til våren og unngått spekulasjoner og usikkerhet i mellomtiden. Men vi mener at åpenheten fører til bedre beslutninger og mer tillit til at den løsningen vi faller ned på er gjennomarbeidet, selv om den kan være upopulær. Som ansatt i Sykehuset Innlandet fører gjennomsiktigheten til at det av og til kan være vanskelig å vite hvordan arbeidsplassen utvikler seg og hvordan endringer vil berøre deg. Det er kostnaden ved åpenheten. Det interne blir eksternt hos oss. Budskapene blir mottatt, tolket og formidlet av langt flere enn ledere og ansatte i Sykehuset Innlandet. Det krever god kommunikasjon internt i organisasjonen og god dialog mellom ledere og ansatte. Det krever tillitt til våre offisielle kanaler og egne budskap. Det krever god ledelse. Jeg håper og tror at hver enkelt krever god kommunikasjon fra sin leder og setter seg inn i den informasjonen som finnes om hvilke endringer vi står midt oppe i og hvordan veien videre fortoner seg. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til endringer, men god informasjon fra egen organisasjon og egen leder - det har du krav på. Kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum Side 3 si magasinet 5/2013

4 Investerer 500 millioner de neste årene: Omfattende digital fornying Det er litt av et løft Sykehuset Innlandet og resten av Helse Sør-Øst nå har gitt seg i kast med. Prosjekt Digital fornying vil merkes av oss alle. Det er en omfattende modernisering og fornying som er på gang, i alt seks strategiske programmer skal i løpet av de neste årene gi forbedringer på en rekke felt. Av: Trond Tendø Jacobsen Digital fornying: Slik markerer administrerende direktør Morten Lang-Ree og IKT-sjef Roar Halvorsen den svære IKT-satsingen vi nå står foran. Blant annet PC-er skal skiftes ut i Det er etablert egne programstyrer som følger opp at programmene utvikles i tråd med mandatene. Sykehuset Innlandet og de andre helseforetakene har egne mottaksprosjekter som skal sørge for at programmene fases inn på en god måte. De seks programmene er: } Klinisk dokumentasjon } RIS/PACS } Laboratoriesystemer } Digital samhandling } Virksomhetsstyring } Infrastrukturmodernisering 500 millioner I løpet av fire til fem år skal Sykehuset Innlandet bruke 500 millioner av regionale investeringsmidler på en helt nødvendig modernisering av den digitale infrastrukturen. En vesentlig del av dette, 210 millioner kroner, brukes neste år. I tillegg kommer behovet for lokale IKT-investeringer. Situasjonen i dag er den, ifølge IKT-sjef Roar Halvorsen, at hele teknologiplattformen vår er i ferd med å forvitre. De teknologiske løsningene er ikke gode nok i dagens verden. Vi har for eksempel ikke bra nok internettilgang, og vi har gamle utdaterte PC-er som benytter gammel teknologi. - Det er mye som må gjøres. Flere kjernesystemer, blant andre røntgensystemene, er gått ut på dato. Vi kan ikke fortsette med ulike IT-plattformer i foretakene. I det moderne IT-samfunnet må vi i fullt monn kunne «snakke sammen» på tvers av foretaksgrensene, sier han. Halvorsen presiserer at det i tillegg til de regionale midlene også er behov for mange ressurser fra Sykehuset Innlandet for å klare dette løftet, og forteller at det allerede jobbes meget godt av mange dyktige ansatte. Regional strategi Det er felles løsninger som gjelder. Helse Sør-Øst bruker i år 1,3 milliarder kroner på denne fornyingen, og neste år er budsjettet på 1,5 milliarder kroner. I løpet av en planperiode på sju år vil det investeres milliarder kroner. - Det blir ingen «gratis lunsj» på de enkelte foretakene. Investeringene må dekkes gjennom økt tjenestepris i form av avskrivninger og driftspris. Dette vil selvsagt merkes, spesielt i økonomisk trange tider, men dette er helt nødvendige investeringer, sier Halvorsen. Det er en forutsetning at det realiseres effekter og gevinster av dette IKT-løftet, i form av blant annet forenklede og mer effektive arbeidsprosesser, samt bedre tjenestetilbud og kvalitet. I Sykehuset Innlandet bruker vi i dag om lag 2,5 prosent av totalbudsjettet til IKT-formål. I følge Statsconsult bruker staten i gjennomsnitt ca. fire prosent av budsjettet til slike formål, og det private næringslivet bruker fra sju prosent og oppover. I prosjektet SI-IT 2004, som ble gjennomført i perioden , ble det etablert felles teknologi innad i SI. Den gang var de samlede investeringene omkring 220 millioner kroner. Det var helt nødvendig, det var til dels svært ulike systemer i de enkelte foretakene. Da var det ikke mulig å få til fellesløsninger for hele RHF-et. Dette løftet kommer nå. Side 4 si magasinet 5/2013

5 En journal I løpet av fem til seks år er det også håp om at det kan etableres et nasjonalt system med en journal per pasient, der en kan hente journalinformasjon om pasienten uavhengig av hvor i landet han eller hun befinner seg. Dette er også avhengig av en forventet endring av lovverket. I Sykehuset Innlandet utarbeides det nå en IKTområdeplan ( IKT-Strategi ), som om kort tid legges fram for styret. Der vil en se investeringene og de ulike teknologiinnføringene og endringene i et sjuårsperspektiv. - Det vi gjør innen teknologiutviklingen de neste årene må sees i forhold til arbeidet mot et nytt hovedsykehus. Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som ser på og definerer de teknologiske mulighetene et nytt sykehus åpner for. Teknologiutviklingen de neste årene gir store muligheter for å understøtte arbeidet mot og realiseringen av et nytt hovedsykehus, sier han. Les mer om Digital fornying på Intranett og på Helse Sør-Øst sine hjemmesider. Viktig og krevende løft - Det er et viktig og krevende løft Sykehuset Innlandet og resten av helseregionen nå står foran, sier administrerende direktør Morten Lang-Ree. - Gjennom prosjekt Digital fornying vil vi levere bedre kvalitet og få gode løsninger på tvers for samhandling med andre helseforetak, kommunene, fastleger og i siste instans også med pasientene, sier han. Han og de andre administrerende direktørene i helseforetakene utgjør et fornyingsstyre som er rådgivende for administrerende direktør Peder Olsen i Helse Sør-Øst. - Det er dessverre slik, sier han, at IKT i helsevesenet ligger noe etter andre bransjer i forhold til å sette av ressurser til dette. Derfor er det et svært viktig løft som nå tas, sier han. - Vi ser jo at IKT som arbeidsverktøy bli stadig mer integrert i den medisinske virksomheten og bidrar til å fremme utviklingen av nye behandlingsmetoder. IKT-verktøyet må også utvikles videre for å sikre enda bedre kommunikasjonsløsning mot våre mange samarbeidspartnere. Nå får vi endelig standardiserte løsninger, det er det som er det vesentlige i den satsingen som skjer. Vi er et så lite land at vi bør få en standardisering som omfatter hele landet, mener han. - Vi er i ferd med å få viktige regionale løsninger på plass. I de prioriteringer vi gjør må vi også tenke framover, og slik legge til rette for det kommende hovedsykehuset, sier Morten Lang-Ree. IKT er nøkkelen til kommunikasjon, og blir spesielt viktig når vi nå har fått samhandlingsreformen og skal kommunisere med 49 kommuner. Tilgang til egen journal og å sikre at pasienten settes i sentrum i forhold til kommunikasjon, ser jeg på som det neste viktige tiltaket. Det er det mange foretak som jobber med. - Når IKT får en så sentral betydning blir vi også mer sårbare og avhengige. Sårbare i forhold til driftsbrudd og mot det å sikre at taushetsbelagte opplysninger ikke kommer på avveie, minner han om. Skifter og fornyer PC-er En standardisering av IKT-plattformen i Helse Sør-Øst vil merkes av alle ansatte i Sykehuset Innlandet. Plattformprosjektet er selve grunnstammen i den omfattende endringen som nå skal gjennomføres. Blant annet skal samtlige PC-er enten skiftes eller gjennomgå en fullstendig oppgradering PC-er skal skiftes ut, og skal»tankes på nytt», med nytt operativsystem og oppsett. Inntil 130 millioner i investeringskroner koster den fornyelsen, som etter planen skal være fullført innen oktober neste år. Andre sentrale elementer i standardiseringen og omleggingen av IKT-plattformen er en lenge ønsket oppgradering av RIS/PACS, røntgensystemene. Det blir flere fellessystemer og bedre samhandling internt, og med andre foretak. Det blir enklere pålogging for brukerne og bedre kommunikasjonsløsninger. Det blir også direkte internettilgang. Det er sterkt fokus på å forbedre brukerverktøyet. Skrotes: av de PC-er i Sykehuset Innlandet skal skiftes og erstattes av nye, mens de resterende skal oppgraderes med nytt operativsystem og oppsett. Side 5 si magasinet 5/2013

6 Permisjonsvarsel: Det kan nå sendes ut permisjonsvarsel til alle faksmaskiner i Sykehuset Innlandet, men helst går det mot full oppsigelse. Den nye plattformen vil også danne grunnlag for fortløpende tilpasninger til moderne teknologi. Selve nettverket og den viktigste infrastrukturen er allerede skiftet og klar til bruk. - En utfordring i Sykehuset Innlandet er det store antallet små og store enheter, 77 når alle ambulansestasjonene også regnes med. Alle skal ha samme nettilgang og henge sammen i et felles nettverk. RIS/PACS-pilot i SI Sykehuset Innlandet er pilot for en ny regional RIS/PACS-løsning, det skal være «oppe å gå» innen april neste år. I RIS/PACS-sammenheng har helseforetakene i Helse Sør-Øst nesten vært som øde øyer, uten elektronisk samkvem på tvers. Det er svært viktig at denne situasjonen snart blir historie. - Det jobbes intenst for å få de nye systemene på plass, sier IKT-sjef Roar Halvorsen. Det nye RIS/PACS blir ikke vesentlig annerledes å bruke for klinikerne, men for de som jobber på de radiologiske avdelingene blir det behov for ganske mye opplæring. Løsningen skal i stor grad baseres på en omforent regional arbeidsflyt og prosesser. Det skal også innføres elektronisk talegjenkjenning på alle røntgenavdelingene i SI. - Det blir etter hvert helt nye kommunikasjonsløsninger som gjør at vi kan sende bilder på tvers mellom helseforetakene. Da blir det endelig slutt på at bilder enkelte ganger må sendes med taxi, sier han. RIS står for Radiology Information System, og PACS er forkortelse for Picture Archiving and Communication System. Digital samhandling De usikrede og utilstrekkelige kommunikasjonsløsningene mellom sykehuset og kommunene førte til at telefaksen, som de fleste vel hadde stuet bort på lageret, ble tatt fram igjen etter at Samhandlingsreformen ble igangsatt. Dette viste seg å være den eneste rimelig sikre måten å utveksle taushetsbelagte pleie- og omsorgsmeldinger mellom sykehuset og kommunene. Ved hjelp av prosjektet Digital samhandling kan faksene snart permitteres for godt. I Sykehuset Innlandet ble det startet et pilotprosjekt på Gjøvik i februar, og i Hamar i mai. Her erstatter pleie- og omsorgsmeldingene (PLO) den ressurskrevende og usikre papirhåndteringen. Det sendes nå elektroniske meldinger som kommunenes systemer forstår. Erfaringene så langt er gode. I løpet av april neste år vil dette være fullt utbygget mellom SI og de 48 kommunene i Innlandet. Dette vil da danne grunnlaget for videre elektronisk samhandling. (Se egen sak side 16) Prosjektet Digital samhandling er tredelt; Elektronisk henvisning, Interaktiv henvisning og rekvirering og pleie- og omsorgsmeldinger og meldingsutveksling med kommunene. Det som nå gjøres er mye «nybrottsarbeide» og danner grunnlaget for videre digital samhandling aktørene mellom. Virksomhetsstyring Programmet Regional virksomhetsstyring skal utvikle standardiserte prosesser innenfor virksomhetsstyring og standardisere felles grunndata og kodeverk der det er hensiktsmessig. Slik skal brukerne få tilgang på oppdatert, korrekt og sammenlignbar informasjon. Dette legger til rette for bedre pasientsikkerhet, drift og økonomistyring. Det skal kunne utvikles bedre bemanningsplaner og støtten for innkjøp, drift og økonomistyring skal styrkes. Klinisk dokumentasjon Programmet Regional klinisk dokumentasjon skal Side 6 si magasinet 5/2013

7 Kardiogram: Det blir felles kurveløsning for hele regionen. gi felles løsninger for all informasjon knyttet til pasientbehandlingen i sykehuset. Løsningene vil også danne grunnlag for elektronisk utveksling av informasjon mellom helseforetakene når det er tilrettelagt for dette. IKT-løsningene overfører relevant informasjon elektronisk til fastleger og kommunehelsetjenesten. Løsningene vil gi helsepersonell bedre støtte for standardiserte behandlingsprosesser. Alle sykehusene skal etter hvert over på samme løsning for elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system basert på DIPS og det utvikles standardiserte oppsett og arbeidsprosesser. Det blir også felles kurveløsning for hele regionen. Dette er en løsning som viser grafisk detaljert informasjon om pasientens tilstand og den behandlingen som gis i sykehuset. Løsningen omfatter også system for medisinering slik at faren for feilmedisinering blir redusert. Andre relevante løsninger som kommer gjennom dette programmet er E-resept, Cytostatikasystem og multimedialøsninger. Laboratoriesystem Det skal også etableres ett felles standardisert laboratoriesystem med tilhørende standardiserte arbeidsprosesser i hele Helse Sør-Øst. Dette vil gi felles system for rekvirering, prøvemottak, resultatregistrering, rapportering og arkivering av prøver som er gjennomført i helseforetakenes laboratorier. Prøvesvar og analyseresultater vil bli integrert med den elektroniske pasientjournalen. Sykehuset Innlandet vil innføre denne nye regionale standardiserte løsningen i Standardisering: Felles standardisering av laboratoriesystemene innebærer blant annet standardiserte arbeidsprosesser. Side 7 si magasinet 5/2013

8 Tekstilvask Innlandet: Vasker flere titalls tonn i uka Hver uke leverer de rent arbeidstøy til om lag ansatte. Nærmere plagg i form av grønne og hvite legefrakker, skjorter, bukser, håndklær, sengetøy og pasientklær er innom vaskeriet på Biri. Forbruket av tekstiler er stort, og tøyet fra sykehusene i Innlandet utgjør mesteparten av leveransen ved Tekstilvask Innlandet. Store mengder: Flere titalls tonn med arbeidstøy går gjennom vasken hver uke. FAKTA Sykehuset Innlandet eier 94 prosent av Tekstilvask Innlandet og utgjør 60 prosent av omsetningen. Av: Line Fuglehaug I 2012 ble vaskeriene på Sanderud og Lillehammer slått sammen og samlokalisert i lokalene til det tidligere kjøpesenteret på Biri. Etter en del innkjøringsproblemer og utfordringer etter sammenslåingen, er det nå full fart framover for Tekstilvask Innlandet. Enorm logistikk Det er et øredøvende leven og et imponerende maskineri som møter oss når døren til produksjonshallen ved vaskeriet går opp. Skjorter og bukser transporteres på hengere oppe under taket i den flere tusen kvadratmeter store hallen. Vaskemaskiner og tørketromler på størrelser som en vanlig husmor bare kan drømme om kaster rundt på håndklær og sengetøy, mens ansatte mater de ulike maskinene med rene tekstiler til tørk, bretting, pakking og levering. Daglig leder, Dag Georg Jørgensen forteller entusiastisk om driften mens han viser oss rundt og forklarer logistikken i vaskeriet. Det er mange faktorer som skal fungere optimalt for at produksjonen skal gå knirkefritt, forteller han. Når tusenvis av sykehusansatte kommer på jobb hver eneste dag, skal arbeidstøy og tekstiler være tilgjengelig i alle varianter og størrelser, på alle avdelinger og ved alle sykehusene. Det er vaskeriet som eier tekstilene og sykehuset som leier dem. Problemer ga problemer Jørgensen legger ikke skjul på at perioden etter sammenslåingen har vært krevende. De har også fått erfare at problemer ofte fører til nye problemer og at de ofte forplanter seg og fører til konsekvenser for mange. Ettersom vi ikke har stort overskudd av tøy, er vi avhengige av en stabil rotasjon ved at vi får tilbake urent tøy i samme rytme som vi leverer ut rene. Dette var en av utfordringene vi møtte etter sammenslåingen i fjor vår, forteller han. Dag Georg Jørgensen er midlertidig administrerende direktør for selskapet etter at stillingen ble ledig i juli. I tillegg er Jørgensen styreleder for selskapet. Da selskapet fikk problemer med innkjøring av produksjonen klarte vi i perioder ikke å levere nok rent tøy ut til foretakene raskt nok. I tillegg ble store mengder urent tøy stående for lenge i sommervarmen og ødelagt på grunn av flere dagers Side 8 si magasinet 5/2013

9 stans i anlegget. Tekstiler for et par millioner gikk tapt, noe som har tatt tid å få erstattet. Dette førte til at det i en lengre periode har vært underskudd på tekstiler, forteller han. Dette har igjen ført til at bilene som transporterer ut tøy har måttet vente på utkjøring til de har hatt nok rent tøy og så videre. På bakgrunn av dette førte innkjøringsvanskene også til økonomiske utfordringer. Det er klart at de økonomiske vanskene vaskeriet har hatt i løpet av det siste året er en direkte konsekvens av at både kostnadsberegningene med sammenslåingen slo feil og at det oppsto innkjøringsproblemer med produksjonen. Dette er nå heldigvis i ferd med å snu, og vi håper å kunne skape balanse i regnskapene i 2014, sier Jørgensen. Kjøper nytt Selskapet har arbeidet med kostnadsreduksjoner og tilpasning av produksjonsrutiner, og utsiktene begynner å se lysere ut når produksjonen går bedre. Alt henger sammen, og i disse dager er vi i full gang med å kjøpe inn nye tekstiler. Normalt må vi kjøpe inn tøy for mellom tre og fire millioner kroner årlig. Med åtte millioner i underskudd i fjor har dette måttet vente, forteller Jørgensen. Nå er det nylig kjøpt inn ti tusen nye sett med arbeidstøy, altså nye plagg. Vi håper også å kunne fortsette oppgraderingen av tøylagrene. Dette vil kompensere noe, men vi håper å få kjøpt inn mer i løpet av kort tid, forteller han. Målet er å få bygd opp et lager, slik at de har litt å gå på om det skulle oppstå uforutsette problemer. Det nye tøyet er også ID-merket ved at det er sydd inn en liten minnebrikke. Maskinene leser av brikken og kan på denne måten vite hva de vasker, hvor mange ganger plagget har vært vasket og hvor det sendes. Dette vil effektivisere driften kraftig i framtiden, både når det gjelder sortering, kvalitet og oversikt over svinn og lignende. I tillegg jobber vaskeriet aktivt med å øke kundemassen. Vi har i dag større kapasitet enn vi utnytter. Blant annet har vi bare ett vaktskift, mens vi i teorien kan ha produksjon døgnet rundt, sier Jørgensen, som arbeider for å skaffe nye store kunder og økt produksjon i tiden framover. Kulepenner koster millioner Blekk gir bokstavelig talt røde tall for Tekstilvask Innlandet. Hvert eneste år må flere tonn tøy kastes fordi det blir ødelagt av kulepenner som ligger gjenglemt i lommene. Det er nok dessverre slik at tekstiler for flere hundre tusen kroner årlig går i søpla på grunn av dette, forteller vaskerisjef Bent Mailand. Hvis en kulepenn kommer med i vasken vil blekket smitte til det andre tøyet i maskinen. Mailand viser oss den siste tidens fangst av de fryktede pennene, som de helst skulle ønske de slapp å se i vaskeriet. Det er imidlertid umulig for de vaskeriansatte å søke gjennom lommer i de enorme mengdene skittentøy de mottar til sortering før vask. Jeg tror nok ikke alle er like bevisste på hvor stor skade disse kan gjøre, men mange har det travelt når de vrenger av seg arbeidstøyet ved arbeidsdagens slutt, og glemmer å tømme lommene. Det er viktig å være oppmerksom på at dette påfører både vaskeriet og sykehusene store tap. Mens det er kulepennene som gjør størst skade i vasken kan Mailand fortelle at de også finner mye annet rart i arbeidstøyets lommer. Jeg husker blant annet en fortvilet dame fra Lillehammer som ringte etter sin første arbeidsdag på sykehuset. Hun hadde glemt gifteringen i skjorten hun hadde kastet i vask. Vi satte i gang med en rask og effektiv leteaksjon i det mottatte tøyet og klarte å finne ringen. Dagen etter fikk vi kake på døra, smiler han, og forteller at de også har det litt moro når de for eksempel ringer fra sykehjem som etterlyser høreapparater som ligger igjen i skittentøyet. Da svarer vi «hæ?» ler Mailand. Kort i vask: Daglig ender både bankkort, nøkkelkort og annet lommefyll sine dager i vaskeriet. Vaskeriets fiende: Vaskerisjef Bent Mailand med den siste fangsten av uønskede kulepenner, og kurven med tekstiler som er merket med pennenes blekk. Savner sin eier: Er det din Ola som er gravert inn i denne gullringen som nylig dukket opp i vasken, kan du gjenforenes med den på Biri. Side 9 si magasinet 5/2013

10 Alt avhenger av Divisjon Eiendom og intern service: Sykehuset Innlandets blodomløp Tenk deg at strømforsyningen svikter, at livsviktige leveranser ikke kommer fram i tide, at renholdet sviktet, at maten uteble, - i det hele tatt at de tjenestene vi får fra Divisjon Eiendom og intern service plutselig skulle svikte fatalt. Da ville vi merke hvor totalt avhengig den svære sykehusorganisasjonen er av det mangfoldet av tjenester vi får fra denne divisjonen. Av: Trond Tendø Jacobsen Servicetorg: Det har skjedd en sterk ansiktsløfting av servicetorget og inngangsområdet ved sykehuset i Lillehammer. Som et ledd i dette er den interne postordningen endret, slik at post nå er tilgjengelig i avdelingsvise postbokser hele døgnet. - Jeg ser det som en viktig forbedring av tilbudet, sier divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad. Karin Aslien (t.h.) har foreløpig fått få tilbakemeldinger. -Jeg tror det fungerer bra, sier Kirsti Børde. Divisjonens brede og ofte usynlige tjenester er Sykehuset Innlandets blodomløp - det når ut til hver minste krok i foretaket, vi er helt avhengig av det. Så kan vi heller diskutere hva som er sykehusets hjerte. Så lenge alt går på skinner merker vi ingen ting, og reflekterer vel knapt nok over at det er et svært apparat i sving for at kjernevirksomheten skal fungere. Derfor fant vi i SI Magasinet ut at det er på tide å gi en bred presentasjon av divisjonen, som strekker ut sine armer i hele foretaket. Selv middagsmat leveres nå fra kjøkkenet på Lillehammer til alle større enheter i foretaket. Det ville ikke overraske om det er Norges mest vidtfavnende distribusjon av middagsmat. - Vi har veldig fokus på at vi ikke er en del av sykehusets kjernevirksomhet, men at vi er en tjenesteleverandør, sier divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad. - Vi må være veldig bevisste på at vi har en viktig kunde vi skal betjene. Derfor er det så viktig at vi hele tiden leverer sikre og gode tjenester. Tredelt Virksomheten er tredelt. - Vi har forsyningstjenester som transport, forsyning av varer og forbruksmateriell til alle enheter, mat, renhold, tekstil og servicetorg. Så har vi driften av den svære bygningsmassen, og vi har innkjøp- og kontrakter. Vi handler varer og tjenester for opp mot 2,5 milliarder kroner i året, sier Bjørnstad. Sykehuset Innlandet eier et bygningsareal på kvadratmeter, like mye som eneboliger på 150 kvadratmeter. - I tillegg leier vi inn omkring kvadratmeter, hovedsakelig til prehospitale tjenester, psykisk helsevern og habilitering og - rehabilitering ifølge Bjørnstad. Vi leier ut til apotek, Narvesen og har omkring 950 tjenesteleiligheter. Krav om arealkutt - SI har krav på seg fra Helse Sør-Øst om en arealreduksjon på ti prosent. - Ja, jeg føler meg jo litt som ei vaktbikkje. Det er mange ønsker fra de kliniske miljøene om nye eller mer sentrale og mer sentrale arealer. En kan få inntrykk av at det er en iboende imperialisme i de kliniske miljøene. Jeg har selvsagt forståelse for at de trenger gode lokaler, men det er ikke mulig å innfri alle ønsker. I forhold til Helse Sør-Østs krav er det som skjer innen psykisk helsevern et spennende bidrag, som kan redusere vårt eiendomsareal med Side 10 si magasinet 5/2013

11 Må redusere: Flyttingen av virksomheten på Hov i Land reduserer Sykehuset Innlandets bygningsareal med kvadratmeter. kvadratmeter. Avviklingen av virksomheten på Hov i Land vil alene frigjøre kvadratmeter. Vedlikeholdsbehov: to milliarder - Vi har nylig fått gjennomført en tilstandsanalyse som viser at det de neste ti årene er et vedlikeholdsbehov på to milliarder kroner. Da er det ikke tatt med ønsker om flere enerom, bad på alle pasientrom og lignende, det har kun vært snakk om behov som må innfris for å oppgradere bygningsmassen til et akseptabelt tilstandsnivå. Disse pengene får vi ikke. De finnes ikke. Det ville heller ikke vært en klok bruk av offentlige midler å legge så mye penger i den sykehusstrukturen vi har nå, sier Bjørnstad. Hvor og hvordan? - Det blir en veldig spennende oppgave framover, og i nær dialog med klinikken å se både på hvordan en kan organisere kjernevirksomheten slik at vi kan begynne å plukke ut bygningselementer som vi ikke trenger å ta så godt vare på lenger. For det er helt klart at vi på ett eller annet tidspunkt må redusere det vedlikeholdsvolumet vi har nå. Det er en konkurranse mellom ønsket om ombygging og ønsker om å ta vare på. Men dette har vi gode prosesser på, der hele sykehusets ledergruppe involveres. - Hvilke prosjekter er aktuelle nå? - Vi har nettopp åpnet nye operasjonsstuer på Gjøvik til 25 millioner kroner. Det største nå er investeringene i kreftenheten på Hamar, med budsjett på 20 millioner, det neste blir ny dialyseavdeling på Elverum til 16 millioner kroner. Ikke minst skal vi investere millioner kroner innefor psykisk helsevern de neste månedene. Dette inkluderer den nye sikkerhetsavdelingen på Reinsvoll. Bjørnstad er ikke så lite stolt av kompetansen i divisjonen. -Vi blir bedre og bedre til å planlegge og prosjektere. Det har gått sport i at vi ikke skal ha budsjettsprekk i byggeprosjektene våre. Jeg kan ikke huske sist det skjedde! Avbruddsfri strømforsyning - Det er noen områder jeg er mer opptatt av enn andre. Det er ikke greit om vinduer er utette og gulvbelegget sprekker opp. Men det er enda mindre greit at vi ennå ikke har en tilfredsstillende sikker avbruddsfri strømforsyning. Dette skal sikres ved installering av store og dyre batteripakker som slår inn når strømforsyningen faller ut, slik at vi ikke får avbrudd i de viktigste funksjonene, for eksempel på operasjonsstuene. Vi har nå etablert slike batteripakker på Lillehammer, Gjøvik, Kongsvinger og Tynset. Hamar får en slik sikker backup i løpet av høsten, da står Elverum igjen. Dette er svære investeringer som ingen ser, men som er helt avgjørende for at vi skal være sikret en avbruddsfri strømforsyning. Når også sykehuset i Elverum har fått UPS (Uninterruptible Powet Supply) vil det på få år være brukt opp mot millioner kroner til et behov som er lite synlig, men helt avgjørende. Side 11 si magasinet 5/2013

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 [6-13] si magasinet Livet hos patologen 40 I gang med hjemmedialyse 10 Satser på simulering 16 Øves i voldsmestring 32 Innhold SI Magasinet 6/13 3 Leder

Detaljer

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13]

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] si magasinet Sett med andres øyne 28 Sykehuset Innlandet har modnet 4 På rett sted til rett tid 10 HELSEekspressen - for hvem? 16 Innhold SI-magasinet

Detaljer

[2-14] si magasinet. Mekanisk operatør på Hamar 6. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014

[2-14] si magasinet. Mekanisk operatør på Hamar 6. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014 [2-14] si magasinet Mekanisk operatør på Hamar 6 Utrolig flaks i uflaksen 8 I gang med SMS-varsling 24 Åpnet nytt pasienthotell 26 Innhold SI Magasinet

Detaljer

Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2009. Besøk i «underverdenen» 6-7

Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2009. Besøk i «underverdenen» 6-7 [1-09] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2009 SI magasinet Besøk i «underverdenen» 6-7 Fokus på ventetidene 8-9 Enhetlig slagbehandling 14-15 Sluttet etter 51 år 19 Det er ikke bare-bare å

Detaljer

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo d mag Et magasin fra DIPS ASA 2-2013 Ingen tid å miste Vaktlistene til leger og sykepleiere kan nå integreres med timeboka i DIPS, slik at det blir enklere å planlegge effektivt. Helse Vest har regnet

Detaljer

[5-12] SI magasinet. Ta av ringen! 22. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2012

[5-12] SI magasinet. Ta av ringen! 22. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2012 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2012 [5-12] SI magasinet Ta av ringen! 22 Fikk skryt av Støre 5 Lean on Lillehammer 16 Pallplass til ambulanselærlinger 32 Innhold SI-magasinet 5/12 3 Leder

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 [1-11] SI magasinet Trener opp armfunksjonen 16-19 Strategisk fokus i fokus 10-12 Prosjekt psykisk helsevern 13-15 PIFFs opp i Elverum 34-37 Innhold SI-magasinet

Detaljer

[2-07] SI magasinet 14-15. Jobber med de døde for de levende. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2007

[2-07] SI magasinet 14-15. Jobber med de døde for de levende. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2007 [2-07] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2007 SI magasinet Jobber med de døde for de levende 14-15 Praksiskoordinatoren 4 5 Om varsling 8 9 Helse på nett 16 17 De aller fleste vil oppleve

Detaljer

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2013 Med blikk for horisonter SIDE 28-31 ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Hovedtrekkene i «Én innbygger én journal» kan være realisert mindre enn fem år fra nå, mener stortingsmeldingens

Detaljer

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21 d:mag ET MAGASIN FRA DIPS ASA Nye Ahus får helautomatisk MEDISIN- MASKIN Pasientene ved Nye Ahus vil få sin medisin levert i slike endosepakker, direkte fra en maskin. Sykehuset er først i verden med helautomatisk

Detaljer

[3-07] SI magasinet. Banebrytende DVD-produksjon. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2007

[3-07] SI magasinet. Banebrytende DVD-produksjon. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2007 [3-07] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2007 SI magasinet Banebrytende DVD-produksjon 4 5 Bedre HMS-tilbud 3 Angstmestring på Tynset 10-11 Vil ha bedre samhandling 14-15 Jeg er ikke født

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

[3-10] SI magasinet. Spreke damer på Gjøvik 28-29. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010

[3-10] SI magasinet. Spreke damer på Gjøvik 28-29. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010 [3-10] SI magasinet Spreke damer på Gjøvik 28-29 Justerer Strategisk fokus 4-6 Nytt akuttbygg 14-17 For mange undersøkelser 22-23 Innhold SI-magasinet 3/10

Detaljer

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk tema: 28 sider ikt morgendagens politi Norsk Politi nr.4 // desember 2012 digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Elektroniske spor førte til gjennombrudd i «barnedrapssaken».

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

d:mag på Vei til suksess Tester tryggere kirurgi i vest Bestiller time på internett Som å gå fra

d:mag på Vei til suksess Tester tryggere kirurgi i vest Bestiller time på internett Som å gå fra d:mag et magasin fra DIPS ASA på Vei til suksess I 112 timer driftet Helse Bergen HF og fem private, ideelle institusjoner tilknyttet foretaket på reservesystemer, mens millioner av dokumenter ble matet

Detaljer

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående!

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående! Ny og nytenkende Just Ebbensen er på plass som adm. direktør side 4 Barn skal ses Nå skal psykiatrien ta barna til syke foreldre på alvor, sier Turid Takle side 11 Frukt på grillen Prøv en frisk og sommerlig

Detaljer

[2-13] SI magasinet. Feirer rundt tall 12. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013

[2-13] SI magasinet. Feirer rundt tall 12. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013 [2-13] SI magasinet Feirer rundt tall 12 Stor sak for små under 4 Tydelige brukerstemmer 18 Sammen på skjermen 34 Innhold SI-magasinet 2/13 3 Leder Viktige

Detaljer

Brennhet sykehusdebatt

Brennhet sykehusdebatt fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 3 2002 Brennhet sykehusdebatt Side 12 17 NTE er strømleverandør til Helse Nord-Trøndelags sykehus og institusjoner Ditt lokale energiselskap I tillegg til

Detaljer

Suksessen som endte i svik. Snart klart for obspost. Bygger team via tvskjerm

Suksessen som endte i svik. Snart klart for obspost. Bygger team via tvskjerm Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 3 13. mars 2009 Suksessen som endte i svik Som 13-åring trente Peter Dalan (18) som en toppidrettsutøver i flere måneder, og oppnådde fantastiske resultater. På grunn

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2013 Tøffe budsjett-tak STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning.

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning. 01/2011 Årgang 10. Et magasin fra KVALItets- LØFTET Seks direktører og deres prioriteringer. Side 4 6 pasienter setter karakter Revmatologisk avdeling prøver ut Bruker Spør Bruker-modellen. Side 22 Styrmann

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3 HELSE 02/2009 Årgang 8 Et magasin fra Helse Midt-Norge Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF se leder side 2 3 Tema: Kvalitetsløft side 14 27 På lag med deg for din helse Vi ønsker en helsetjeneste

Detaljer