LILLESAND 7 MODERNE ATRIUMSHUS. Priser fra kr ,- Fra 150m 2-200m 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LILLESAND 7 MODERNE ATRIUMSHUS. Priser fra kr. 4.300.000,- Fra 150m 2-200m 2"

Transkript

1 LILLESAND 7 MODERNE ATRIUMSHUS Priser fra kr ,- Fra 150m 2-200m 2

2 LUNTEVIKA ATRIUM ER LYST, ÅPENT OG BARNEVENNLIG LEV DET GODE LIVET I LILLESAND Lillesand er for mange Sørlandets perle. Her starter Blindleia, den vakreste delen av den sørlandske skjærgården. Her er husene hvitmalte og sjarmerende. Og her er menneskene åpne og varme om hjertet. Byen kan by på et komplett lite sentrum og har et rikholdig kulturliv. Her finner du kino, bibliotek, kirke, kunstforening, blandakor og mannskor. Vil du på handlesenter ligger disse både øst og vest for byen lillesandere har valgt å bosette seg midt mellom de sørlandske storbyene Kristiansand og Arendal. Her nyter de småbylivet, mens de av og til smetter øst- eller vestover for å oppleve kvalitetene i de større byene. Litt vest for Lillesand sentrum ligger Luntevika Atrium. Der skal det nå bygges trivelige hjem for 7 familier. Dette er første salgstrinn av totalt 16 enheter. Luntevika Atrium er lyst, åpent og barnevennlig. Boligene omkranser et stort grøntområde velegnet for lek og opphold for store og små. Stedets grønne hjerte, med eng og små bevokste bergnabber bevares. Her kan man faktisk finne orkidéer blant engas strå og markblomster. Luntevika preges av det sørlandske rolige omgivelser og nærhet til sjøen. Det tar ikke mer enn 2 minutter å gå ned til sjøen i Luntevika med utsikt til Blindleia og Skogerøya. Her er det en liten strand for de små og badetrapp for de større ytterst på flytebrygga. Har du med fiskestang kan du skaffe middagen med det samme. Velkommen til Luntevika Atrium og det gode livet i Lillesand!

3 DIN EGEN OASE Boligene i Luntevika Atrium er en tiltalende kombinasjon av glass og treverk utført i et modernistisk, tidløst design. Den utvendige behandlingen av treverket med jernvitriol vil etter hvert gi et sølvaktig preg og krever minimalt med vedlikehold. Husene har sjenerøse vindusflater som slipper inn store mengder energigivende lys. Selv om det tilbys forskjellige boligløsninger og av ulike størrelser har boligene klare familiære trekk som bidrar til å gi området identitet og egenart. Atrium* var i antikken et sentralt rom uten tak i et romersk privathus. I midten av atriet var et basseng som samlet regnvann. I Luntevika danner hvert enkelt bygg, sammen med nabobebyggelsen, slike skjermede uterom din egen oase, fri for innsyn og forstyrrelser. I Luntevika er romersk byggeskikk kombinert med tysk Bauhausskole for å skape moderne, funksjonelle boliger med særpreg. FUNKSJONELLE BOLIGER MED SÆRPREG

4 NØKKELINFORMASJON ENEBOLIGER LUNTEVIKA ATRIUM Eier/utbygger: Luntevika Eiendom AS Adresser: Boligene vil bli oppført i Luntevika i Lillesand kommune, og har adressene Nordre Bergshaven Matrikkelnummer: Eiendommen har matrikkelnummer: Gnr: 33 Bnr: 601 og 66 i Lillesand kommune, og selger påtar seg ansvaret for fradeling og oppmåling/tildeling av egne gnr/bnr til respektive boenheter. Areal tomter: Boligene får følgende tomteareal: Nordre Bergshaven 19: Nordre Bergshaven 21: 512,5 m2 375,5 m2 Reguleringsplaner/Reguleringsbestemmelser: Reguleringsplan for Gnr 33, Bnr 66 og 601: LUNTEVIKSLETTA Justert iht. vedtak planutvalget Justert rekkefølgebestemmelse Detaljregulering Gnr. 33 Bnr. 142 Luntevika Utbygger har sendt inn nytt reguleringsforslag på nabotomt BKS 2-6. Nåværende tomt regulert til allmennyttige formål AF1 vil bli søkt omregulert til eneboliger i kjede/rekkehus. Kontakt megler for ytterligere informasjon. Betalingsbetingelser: Kr ,- innbetales som forskudd senest 14 dager etter signert kjøpekontrakt. Resterende kjøpesum, samt omkostninger, innbetales ved overtagelse. Dersom forskudd skal utbetales til selger, må selger stille forskuddsgaranti etter 47 i Bustadoppføringslovas bestemmelser. Konsesjon: Det er boplikt i Lillesand kommune. Kjøper må undertegne egenerklæring om at boligen skal benyttes som helårsbolig. Utleie: Boligene har ikke egen utleiedel, men boligene kan fritt leies ut. Nordre Bergshaven 23: Nordre Bergshaven 25: Nordre Bergshaven 27: Nordre Bergshaven 31: 373,3 m2 394,4 m2 376,2 m2 402,6 m2 Omkostninger: Dokumentavgift Kr. 2,5% av tomteverdi, maksimum kr ,- Tinglysningsgebyr skjøte: Kr. 525,- Grunnboksutskrift: Kr. 172,- Tinglysningsgebyr per panteobligasjon: Kr. 525,- Nordre Bergshaven 33: 414,9 m2 Selger forbeholder seg rett til, uten erstatning, å foreta mindre justeringer av tomtegrensen i forhold til ovennevnte plan, samt rett til å ha nødvendig skjærings- og fyllingsskråninger inn på tomten. Beskaffenhet: Tomten leveres planert med gruset gårdsplass. Øvrige arealer leveres jordkledd. Areal boliger: Arealene som er angitt på tegninger i denne salgsoppgave og i prisliste er angitt i bruksareal (BRA). BRA er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, vegger og sjakter, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses P-rom, som i dette tilfellet er boligens BRA fratrukket innvendig boder og veggene til disse. Energimerking: Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Selger innestår for energimerke B og oppvarmingskarakter Rød. Ferdigattest: Det vil foreligge ferdigattest innen overtakelse. Vei, vann og kloakk: Kjøpere forplikter seg til å vedlikeholde beplantning mellom tomt og vei (asfalt). Dette vil bli nærmere beskrevet i vedtekter til velforeningen. Kommunale avgifter, renovasjon og eiendomsskatt: Endelige kommunale avgifter og eiendomsskatt vil tilkomme. Beløpene kan ikke opplyses ennå, da de beror på forbruk samt type abonnement, og fastsettes etter overtagelse. Ligningsverdi: Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell, som tar hensyn til om boligen er en såkalt primærbolig (der boligeieren er folkeregistrert/bosatt) eller sekundærbolig (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 40 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. I forslag til revidert nasjonalbudsjett er det foreslått å øke disse satsene. Se for mer informasjon. Byggetid/Overtagelse: Boligene antas å være ferdig innen September Selger skal varsle kjøper om eksakt overtakelsesdato senest 6 uker før ferdigstillelse. Kjøper plikter å overta tidligere dersom denne frist er overholdt. Heftelser: Følgende servitutter er tinglyst på hovedbølet: Erklæring/Avtale, Rettighetshaver: Jonette Jensen Bestemmelse om strandlinje Erklæring/Avtale, Rett for Lillesand kommune til å anlegge kloakkpumpeledning samt overvannsledning mv over eiend. Med fl. Best. Bl.a. om at det i et nærm. angitt belte ikke kan oppføres bebyggelse e.l. med fl.best Jordskifte Kopi av grunnboksutskrift kan fås ved henvendelse til megler, og bør leses før kontraktsinngåelse.

5 Forbehold om realisering: 4 boliger må selges før byggestart, samt at igangsettelsestillatelse må være gitt av kommunen. Selgers frist for dette er satt til Selgers forbehold/forutsetninger: Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter. Annet: Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må det til en viss grad forventes svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger, som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag, ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping, når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra selgers side, og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr. Tilvalg/endringer: Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og Luntevika Eiendom AS i en separat avtale, og faktureres direkte mellom partene. Selgers rett til endringer: Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal, så langt det er praktisk mulig, informere kjøper om slike endringer. Lovverk/avtalebetingelser Boligene selges iht. Bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Der hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse, selges boligene etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangelsvurdering foretas da etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. 3-7 og 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. Avhendingslovens 3-9. Skjøte: Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette før bindene avtale inngås. Gebyr ved videresalg: Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra selger på kr ,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. Videresalg kan ikke gjøres uten selgers samtykke. Selger kan nekte, uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper. Kredittvurdering/hvitvaskingsloven: Selger, eller bank, forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Eiendomsmeglere ble fra underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner Budregler: Boligen selges til fastpris. Bindende kjøpsbekreftelse fra Sørmegleren må benyttes. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse, da selger ikke er forbruker, og det benyttes kjøpsbekreftelse. Alle bud må inngis skriftlig, og budgiver må legitimere seg. Forsikring: Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger. Etter overtagelse må kjøper selv besørge fullverdiforsikring, samt innbo- og løsøreforsikring. Garantier: Boligen selges iht. Bustadoppføringslova, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden, og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av boligen til kjøper. Kjøpekontrakter: Avtale om kjøp forutsettes inngått i selgers standard kjøpekontrakt, eller i midlertidig kjøpsbekreftelse som vil bli benyttet ved salg. Selgers kontraktsdokument forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å kunne foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m. Ansvarlig megler: Sørmegleren AS, Avd.leder/jurist MNEF Eivind Severinsen ved Sørmegleren Lillesand, mob: Eiendomsmegler MNEF Lise Kjelle, mob: Eiendomsmegler MNEF Frode Kulien, mob Selgers representant: Luntevika Eiendom AS ved Christian Pedersen Visning/presentasjon: Etter avtale med megler. Kjøpers undersøkelsesplikt Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart. Det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås. Vedlegg til salgsoppgave kan fås ved henvendelse megler: Tegninger Reguleringsplan/ bestemmelser Utkast til utomhusplan. Denne er ikke formelt godkjent av kommunen. Foreløpig kjøpekontrakt Utkast vedtekter velforening Punktliste elektro Kjøkkentegninger Kristiansand LK.

6 ATRIET * I dag brukes atrium også om en hage eller et gårdsrom som er omsluttet av et eller flere lave hus, eller om et åpent, overbygget rom inne i et kontor, hotell eller annet offentlig bygg. Kilde: Wikipedia

7 TIDLØST OG SMART Atriumhusene i Luntevika har tidløst design og smarte planløsninger som tilfredsstiller dagens krav til et aktivt hjem. Byggene tåler kritiske blikk. Med store glassflater og åpne løsninger utvides rommene og kontakten med hagen og uterommene ivaretas. I tillegg vil alle boligene få syd-vestvendte, solrike takterrasser ut fra 2.etasje-planet. Badene er innbydende. Veggene i alle oppholdsrom er malt gips. Med andre ord; lyse og rene flater. Luftige løsninger åpner for fleksibel møblering og inndeling i ulike brukssoner. Kjøkkenet er i dag et av de viktigste rommene i et moderne hjem. I Luntevika kan du samle venner og kjære til et godt måltid inne, eller når været tillater det servere middagen i det innbydende atriet.

8 MED STORE GLASSFLATER OG ÅPNE LØSNINGER UTVIDES ROMMENE

9 SITUASJONSPLAN TEGNET AV NÆRMESTE NABO I 27 år var arkitekt Jan Egil Løvdahl en av de nærmeste naboene til stedet som nå blir Luntevika Atrium. - Jeg har hatt et nært forhold til Luntevika helt siden det ble drevet jordbruk her. Gården var for liten til å få tilskudd, men bonden Oskar klarte på en eller annen måte likevel å få det til. Han hadde stor kjærlighet til og kunnskap om alt som vokste. Han imponerte meg, forteller Løvdahl. Den erfarne arkitekten har alltid vært fascinert av landskapet i Luntevika, som han sammenlikner med havet. - Opp av det bølgende gresset stiger det svaberg, knauser og knatter. Stedet er et eldorado for små og store på tur. Luntevika har mange kvaliteter, men noen av dem kan kun små barn oppfatte: Strå som vaier, ville bringebær og markblomster. Et par modne kirsebær som du så vidt når å spise før måkene forsyner seg, sier Løvdahl. Landskapet har inspirert arkitekten. - I Luntevika Atrium har det vært viktig å beholde det grønne, som et hjerte i boligområdet, med bebyggelsen omkring. Fra alle boligene og de tilstøtende områdene er det direkte atkomst til dette trafikksikre, grønne hjertet, sier Løvdahl.

10 TOMTEGRENSE TOMTEGRENSE Nordre Bergshaven 19 Tomt: 512,5 m 2 P-rom: 145,6 m 2 Terrasse: 36,5 m 2 BRA: 1.etg= 112 m Nordre Bergshaven 21 Tomt: 375,5 m 2 P-rom: 145,6 m 2 Terrasse: 36,5 m 2 BRA: 1.etg= 112 m etg= 38,1 m 2 Totalt= 150,1 m 2 2.etg= 38,1 m 2 Totalt= 150,1 m 2

11 TOMTEGRENSE TOMTEGRENSE Nordre Bergshaven 23 Tomt: 373,3 m 2 P-rom: 145,6 m 2 Terrasse: 36,5 m 2 BRA: 1.etg= 112 m Nordre Bergshaven 25 Tomt: 394,4 m 2 P-rom: 195,5 m 2 Terrasse: 12,8 m 2 BRA: 1.etg= 123 m etg= 38,1 m 2 Totalt= 150,1 m 2 2.etg= 77 m 2 Totalt= 200 m 2

12 TOMTEGRENSE TOMTEGRENSE Nordre Bergshaven 27 Tomt: 376,2 m 2 P-rom: 195,5 m 2 Terrasse: 12,8 m 2 BRA: 1.etg= 123 m Nordre Bergshaven 31 Tomt: 402,6 m 2 P-rom: 195,5 m 2 Terrasse: 12,8 m 2 BRA: 1.etg= 123 m etg= 77 m 2 Totalt= 200 m 2 2.etg= 77 m 2 Totalt= 200 m 2

13 BYGGEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegningene. Enkelte illustrasjoner i tegningsmateriell kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse. Dette gjelder blant annet møblering, kjøkkenløsning, hvitevarer, garderobeløsning, fargevalg, tepper, dør og vindusform, bygningsmessig detaljer som for eksempel fasadedetaljer, byggdetaljer, fellesareal, materialvalg, blomsterkasser, beplantning, lekeutstyr etc. Tegningene i prospektet viser ikke den reelle leveranse. Sjakter og VVS-føringer er inntegnet, men det kan forekomme avvik. Det tas forbehold om måltaking av vegger i prospektets planer, da det er de ferdige prosjekterte detaljerte arbeidstegninger det bygges etter. Videre kan vindusplasseringen i den enkelte boligen avvike noe fra de generelle planer, som følger av blant annet av den arkitektoniske utformingen av bygget, krav til bæring, isolasjon osv. Konstruksjon: Boligen bygges etter gjeldende forskrifter. Utvendig er huset kledd med stående låvepanel av kjerneved med ulik bredde på kledningen, og med enkelte liggende spilefelt. Kledningen er behandlet med jernvitriol for å fremskynde gråningsprosessen. Kledningen krever minimalt med vedlikehold. Konstruksjonen er bygget på støpt ringmur, med reisverk og etasjeskille i tre. Taket er tekket med takpapp/takmembran. Takterrasse leveres med rekkverk av liggende trespiler, samt gulv av trykkimpregnert materiale. Pergolaen og rekkverk vil ikke være behandlet med jernvitriol. Standard innvendig behandling: Alle overflater (vegg/tak) bortsett fra vegg på bad vil bli sparklet gips malt i lyse farger. TOMTEGRENSE Gulv: Alle rom bortsett fra bad og hall-gang-garderobe levers med 14mm 3-stavs eikeparkett med mattlakk. Bad og hall-gang-garderobe leveres med fliser. Fliser på badegulv leveres i målene 20x20 cm av type Marazzi Style. På veggene vi det være en slett hvit flis i målene 20 x 40 cm. Gulvet i gangen flislegges med 30 x 60cm flis av typen Metor Nero. Innvendige dører: Hvite formpressede skyve- og slagdører med slett overflate. Dørvrider i børstet stål. Vinduer/vindusdører: Grå vinduer i PVC. Hovedinngangsdør: Dør leveres i moderne design med normal god standard, og med FG godkjent lås. Kjøkken: Kjøkken leveres fra Sigdal og er av typen Uno, farge hvit. Benkeplaten er i laminat. Det følger med kjøkkenvifte, men hvitevarer er ikke inkludert i prisen. Det utarbeides kjøkkentegninger for hver bolig som fåes hos megler. Det tas forbehold om avvik fra 3D-illustrasjoner og plantegninger. Bad: Nordre Bergshaven 33 Tomt: 414,9 m 2 P-rom: 195,5 m 2 Terrasse: 12,8 m 2 BRA: 1.etg= 123 m 2 2.etg= 77 m 2 Totalt= 200 m Badet inneholder vegghengt toalett, dusjnisje med innadslående glassdører. Baderomsinnredning er fra Mito bad og modellen heter «Lise». Se vedlagt bilde. Sanitær: Det monteres opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk, og opplegg for vaskemaskin på bad i 1 etg. ihht. til tegning. Varmtvannsbereder 200l plasseres i bod. Innredningen på bad i 1. etg. er 90 cm bred og levers med speil og lyskilde. Innredning Bad 2 etg. er 60 cm bredde og leveres med speil og lyskilde. Blandebatteri leveres som ettgrepsbatterier. Boligen vil være utstyrt med vannmåler ihht. kommunens krav.

14 Listverk: Alle rom, bortsett fra bad, leveres med lakkerte eikelister som gulvlist. Det vil være slette lister rundt dører og vinduer. Det vil ikke være taklist mellom vegg og tak. Denne overgangen fuges. Listene leveres behandlet fra fabrikk. Spikerhull i lister vil være synlige. Ventilasjon: Huset leveres med balansert ventilasjonssystem. Aggregatet plasseres i bod. Elektrisk: Boligene leveres ihht. til NEK 400. Det elektriske anlegget er delvis skjult i boligen. Det leveres lyslist under overskap på kjøkken. Det vil i alle rom være punkt i taket for montering av lyskilde. Lyskilden medfølger ikke. Det blir levert utebelysning, samt utvendige stikkontakter. Se vedlagt punktskjema. Det monteres røykvarslere og håndslukkerapparat ihht. krav. Oppvarming: Hovedvarmekilde i boligen vil være luft til luft varmepumpe. Varmepumpen plasseres i stue i 1. etg. Flislagte gulv leveres med innstøpte varmekabler. Ildsted og pipe er tilvalg, og ikke en del av leveransen. TV/Radio/Telefon Get leverer fiber inn til boligene. Get levere ulike abonnementer på TV-, internett- og telefonipakker etter kundens behov og budsjetter. TV-punkt i stue og loftstue medfølger. Boligsalg forsikring Trapp: Trappen leveres i furu og er hvitmalt. Denne boligen er Boligsalgforsikret Utenomhusarbeider: Tomten leveres planert med gruset gårdsplass. Resten av tomten leveres jordkledd. Noe beplantning i fellesarealer inngår. Tilvalgsmuligheter: Det vil i stor grad være mulig å skreddersy boligen utifra egne ønsker. I beskrivelsen over er det beskrevet en standard leveranse. Vi ønsker også å presisere følgene bygningsmessig som IKKE medfølger ihht. skissene. Carport Hvitevarer Garderobeskap Ovn/pipe Belegningsstein Terrasser på bakkenivå Listen er ikke uttømmende. Ta kontakt med byggherre for mer utfyllende informasjon. Utbygger har allerede tegnet og betalt boligsalgforsikring for deg som kjøper denne boligen. Forsikringen gir deg som kjøper rett til økonomisk kompensasjon hvis det tar tid å få solgt din egen bolig. Forsikring dekker kostnader på din nye bolig inntil den gamle er solgt. - Utbetalingen starter 3 måneder etter at din egen bolig er annonsert for salg, samt at du har overtatt din nye bolig. - Månedlige utbetalinger i inntil 12 måneder, med maksimalt kr pr mnd. Kr totalt. - Verdivurderingen skal foretas av eiendomsmegler som formidler forsikringen og som nevnt i forsikringsbeviset. - Ingen egenandel. - Forsikringen gjelder til budaksept på boligen du skal selge. Bud innenfor 95 % av meglers verdivurdering på din bolig må aksepteres, hvis ikke bortfaller forsikringen Informasjon om kjøper Fullstendige vilkår fås ved kontraktsinngåelse.

15 LUNTEVIKA PREGES AV DET SØRLANDSKE - ROLIGE OMGIVELSER OG NÆRHET TIL SJØ

16 luntevika.no Møglestu Tingsaker FUNDAMENT/ Foto: Anders Martinsen 3D: Fundament LILLESAND Dagligvare Barnehage Barnehage Bensin Barnehage Dagligvare Luntevika Skauerøya Justøya Eivind Sæbø Severinsen Avd. leder/ Jurist mob: Lise Kjelle Eiendomsmegler MNEF mob: Alle tegninger og 3D- illustrasjoner er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse/utsikt/omgivelser og kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse. Det tas forbehold om feil, samt utbyggers rett til å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standard som er beskrevet. Forbehold gjelder alt trykket og digitalt materiell for Luntevika. Mai 2014.

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 1 NATUREN SOM NÆRMESTE NABO Kort vei fra byen og sjarmerende plassert i hellingen med utsikt mot idylliske Gillsvann, ligger leilighetsbygget

Detaljer

moderne leiligheter TORVMOEN Gode hjem midt i Søgne www.torvmoen.no

moderne leiligheter TORVMOEN Gode hjem midt i Søgne www.torvmoen.no 15 moderne leiligheter TORVMOEN www.torvmoen.no 2 Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. GODE HJEM MIDT I SØGNE Vår visjon med Torvmoen har

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Nye leiligheter midt i Vågsbygd Nye leiligheter midt i Vågsbygd BYGG A 1. etasje Etasjeplan... 32 Plan takterrasser... 33 Leiligheter... 34 2. etasje Etasjeplan... 38 Plan takterrasser... 39 Leiligheter... 40 INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien

Detaljer

SALGSINFORMASJON. neskilenterrasse.no

SALGSINFORMASJON. neskilenterrasse.no SALGSINFORMASJON neskilenterrasse.no INNHOLDSFORTEGNELSE: Eiendomsmeglers kjøpsinformasjon side 3 splan side 10 Etasjeplan side 27 Situasjonsplan side 30 Romsskjema side 31 Byggebeskrivelse side 34 IN-ordning

Detaljer

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6 H A M R E S A D E HAMRESADE TRI 2 BYGG 6 1 REKREASJO OG AKTIVITET Hamresanden er det nærmeste vi kommer et nasjonalsymbol for sommer, sol og ferie. Stranden, rekreasjonsområdet og campingplassen er én

Detaljer

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 BYGGETRINN II panorama 5445 5 4 8 201 208 Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7528 CMYK: 5 10 17 15 RGB: 202 192 182 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 Med leilighet i

Detaljer

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA 22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA Ja takk, begge deler! En leilighet i Vennesla sentrum gir deg det beste av to verdener. Du har nærheten til ei travel bygate med butikker, bank, kontorer, kulturhus

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

KRÅMYRA PARK. PÅ ÅLESUNDS TAK BYGGER VI NÅ 29 NYE BOLIGER. BOLIGDRØMMEN DIN KAN ENDELIG BLI TIL VIRKELIGHET.

KRÅMYRA PARK. PÅ ÅLESUNDS TAK BYGGER VI NÅ 29 NYE BOLIGER. BOLIGDRØMMEN DIN KAN ENDELIG BLI TIL VIRKELIGHET. KRÅMYRA PARK. PÅ ÅLESUNDS TAK BYGGER VI NÅ 29 NYE BOLIGER. BOLIGDRØMMEN DIN KAN ENDELIG BLI TIL VIRKELIGHET. www.kråmyra.no Salgsoppgave del 1-02.06.2015 KRÅMYRA PARK 1 2 KRÅMYRA PARK INNHOLD. Kråmyra

Detaljer

Lune leiligheter midt på Flekkerøy

Lune leiligheter midt på Flekkerøy Lune leiligheter midt på Flekkerøy Folk som allerede bor på Flekkerøy ynder å kalle hjemstedet sitt Kristiansands best bevarte friluftshemmelighet. Her finnes rundt 4000 mål med tur- og friluftsområder

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

EIDET, JUSTNESHALVØYA. Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet

EIDET, JUSTNESHALVØYA. Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet EIDET, JUSTNESHALVØYA Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet Eneboligene ligger på Justneshalvøya kanskje Kristiansands mest familievennlige område? Boligene har nydelig beliggenhet i

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

21 NYE LEILIGHETER PÅ LUND

21 NYE LEILIGHETER PÅ LUND 21 NYE LEILIGHETER PÅ LUND Dette er Din Eiendom DIN EIENDOM Din Eiendom er en helt selvstendig eiendomsmegler som kun har fokus på å selge eiendom. Vi er ikke underlagt noen bank, og formidler derfor ikke

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet Bygg a Bygg b SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser SELGER

Detaljer

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka.

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA Kapteinslia, Sjøhagen Nå lanseres første byggetrinn

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C Bygg C SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Eventyrtunet

Detaljer

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med!

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! myklebust, tananger Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! 10 LEILIGHETER 59 M 2 2 SOVEROM Det gjør godt å bo ved havet. På en god dag ser du helt til England. Nesten. 2 3 Et steinkast unna Nordsjøen

Detaljer

Bolig, båt og brygge...

Bolig, båt og brygge... Bolig, båt og brygge... ENEBOLIGER I KJEDE HANGARGATEN SKIPSBYGGERGATEN NOE Å GLEDE SEG TIL I MANDAL nyevestnes.no En ny bydel tar form... NYE VESTNES i Mandal består av nye, moderne og funksjonelle boliger

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

Innhold. Nabolagsprofil 5. Arkitektur og omgivelser 7. Inneklima 9. Nærområdet 11. Rekkehus type b 18. Rekkehus type d 20.

Innhold. Nabolagsprofil 5. Arkitektur og omgivelser 7. Inneklima 9. Nærområdet 11. Rekkehus type b 18. Rekkehus type d 20. Innhold Nabolagsprofil 5 rkitektur og omgivelser 7 Inneklima 9 Nærområdet 11 Rekkehus type b 18 Rekkehus type d 20 Romskjema 22 Salgsoppgave 26 5 Nabolagsprofil Transport Bussforbindelse, Spikkestad 0,4

Detaljer

1. byggetrinn 24 leiligheter

1. byggetrinn 24 leiligheter 1. byggetrinn 24 leiligheter INNHOLD Nytt møter gammelt side 3 Velkommen side 5 Området side 7 lanoversikt side 9 lantegninger side 10 Leveringsbeskrivelse side 35 Kjøpsbetingelser side 38 2 OUTZEN STRØKET

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

VELKOMMEN LEILIGHETENE INNHOLD BOMILJØ VEDLEGG. 3D-illustrasjon

VELKOMMEN LEILIGHETENE INNHOLD BOMILJØ VEDLEGG. 3D-illustrasjon 3D-illustrasjon 8 18 VELKOMMEN LEILIGHETENE INNHOLD 11 57 BOMILJØ VEDLEGG 7 3D-illustrasjon TANGEN YTTERST Du har lett og du har ventet på det ytterste, det tryggeste og det mest spektakulære. Når fyrlysene

Detaljer

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna 11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna Trivsel ved kaikanten Bo midt i hjertet av den lune havna Den lune havna har vært byens hjerte gjennom generasjoner. De senere års utbygginger

Detaljer

19 selveierleiligheter. www.svelvik-marina.no

19 selveierleiligheter. www.svelvik-marina.no 19 selveierleiligheter www.svelvik-marina.no Kort historie om Svelvik Bilder: Svelvik Museum Tekst: Fra boken om Svelviks Historie Nåværende Svelvik er en sammenslåing utført i 1845 av de to gamle - Svelvigen

Detaljer

SAGDALSVEIEN 42. 15 Nye designleiligheter med industripreg. 1 km til Strømmen sentrum. Sagelva gir ro og harmoni. Tøft, urbant og moderne

SAGDALSVEIEN 42. 15 Nye designleiligheter med industripreg. 1 km til Strømmen sentrum. Sagelva gir ro og harmoni. Tøft, urbant og moderne SAGELVA BT1 SAGDALSVEIEN 42 15 Nye designleiligheter med industripreg 1 km til Strømmen sentrum Sagelva gir ro og harmoni Tøft, urbant og moderne Gamle Flaen Brug har fått nytt liv...! Dette er leiligheter

Detaljer

Sentralt på Kampen BRINKEN 63. 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park. www.brinken63.no

Sentralt på Kampen BRINKEN 63. 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park. www.brinken63.no Sentralt på Kampen BRINKEN 63 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park www.brinken63.no Kampen Park Brinken 63 *Kampen Park Hyggelige Kampen Brinken 63 ligger i en stille sidegate rett ved

Detaljer

Bolig, båt og brygge...

Bolig, båt og brygge... Bolig, båt og brygge... 17 SELVEIERLEILIGHETER HANGARGATEN 29 NOE Å GLEDE SEG TIL I MANDAL VESTNES FØR På slutten av 1800-tallet drev Lord Salvesen Vestnes Gård som var et mønsterbruk med grisehus, fjøs

Detaljer