Prosjektperiode: August november 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektperiode: August 2005 - november 2007"

Transkript

1

2 Prosjektperiode: August november 2007 Rapporten er forfattet av: Anne Marte B. Evenstad, prosjektleder Mona Østhus, enhetsleder Johan L. Okkenhaug, overlege Ole Kristen Aanerød, psykologspesialist Ellen Jacobsen, sykepleier Anne Bærulfsen, psykiatrisk hjelpepleier Kristine Rørvik Kjærnem, fysioterapeut Anne-Marthe Strand, fysioterapeut Beate T. Oppedal, klinisk ernæringsfysiolog Trykk: THURE TRYKK AS, Skien,

3 Forord I St. prp. nr. 63 ( ) om Opptrappingsplan for psykisk helse er det satt fokus på forebygging og behandling av spiseforstyrrelser pga. mangelfullt utbygget behandlingstilbud til denne pasientgruppa, for lite kompetanse blant fagpersonell på området og mangel på samhandling mellom de ulike forvaltningsnivåene. I Plan for psykisk helsevern (2004) ved er det nedfelt at psykiatriske sykehusenheter skal gi tilbud til personer med lidelser som krever spesiell kompetanse. Kompliserte spiseforstyrrelser nevnes som en av lidelsene. Enhet 1B ved seksjon for intermediærpsykiatri fikk høsten 2005 i oppdrag fra klinikkledelsen ved Psykiatrisk klinikk å opprette et behandlingstilbud til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Arbeidet ble organisert som et prosjekt. Utviklingsarbeidet har stilt store krav til prosjektmedarbeiderne i enheten i løpet av prosjektperioden. Det har vært en utfordring å utvikle og implementere et behandlingsprogram i en travel arbeidshverdag. Medarbeiderne har vist et stort engasjement og fortjener takk for at prosjektet har lyktes. Prosjektperioden har også vist at utviklingsarbeid hele tiden må følges opp og støttes av enhetens ledelse. Enhetsleder Mona Østhus og overlege Johan Okkenhaug har vært aktive og engasjerte pådrivere under hele prosessen og fortjener også en stor takk for sin innsats. En spesiell takk til prosjektleder Anne Marte Evenstad!, september 2008 Jostein Todal Klinikksjef 3

4 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 5 RAPPORTENS OPPBYGGING... 7 KAPITTEL 1. INNLEDNING KORT OM BAKGRUNN OG MÅLSETTING FOR PROSJEKTET PROSJEKTORGANISERING GENERELT OM ENHET 1B Plass i organisasjonen Pasienter og personale KAPITTEL 2. GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET PRE PROSJEKTFASE, HØSTEN Fagutviklingsgruppa for spiseforstyrrelser ved Psykiatrisk klinikk, STHF OPPSTARTSFASEN, HØSTEN Endring av bemanningsplanen Fordeling av personalet i forhold til hovedkategorier av pasienter Hospitering/studiebesøk Bygningsmessig renovering Opprettelse av arbeidsgrupper Oppstartseminar GJENNOMFØRINGSFASEN, VÅREN 2006 HØSTEN Opprettelse av veiledningsgrupper Arbeidsgruppenes oppgaver Seminar og fagdager AVSLUTNINGSFASEN, HØSTEN FREMDRIFTSPLAN HEMMENDE OG FREMMENDE FAKTORER FOR PROSJEKTETS VIRKSOMHET Hemmende faktorer Fremmende faktorer KAPITTEL 3 TEORETISK BAKGRUNN SPISEFORSTYRRELSER Diagnostikk Prevalens og mortalitet Behandling RETNINGSLINJER FOR MILJØTERAPEUTISK BEHANDLING Forvern Prøveuke Samarbeidsavtale Kontraktsbrudd Mat og måltider Veiing og vektkrav Individualsamtaler Fysisk aktivitet Pasientundervisning og fysioterapi Virksomheten til klinisk ernæringsfysiolog ved enhet 1B Samarbeid med pårørende Sluttfasen KAPITTEL 4. ERFARINGER RESULTATER PASIENTSTATISTIKK PROGRAMOPPFYLLELSE PASIENTTILFREDSHET REFLEKSJONER FRA EN TIDLIGERE PASIENT KAPITTEL 5 KONKLUSJON OG VEIEN VIDERE REFERANSER

5 Sammendrag Spiseforstyrrelser utgjør i dagens Norge et betydelig helseproblem. Internasjonale studier anslår at alvorlige spiseforstyrrelser rammer ca. 2 % av kvinner i alderen 15 til 45 år, hvorav ca. 0,2 0,5 % har anorexia nervosa (Seierstad, Langengen, Nylund, Rainar & Jamtvedt, 2004). I Norge anslås livstidsprevalens for anorexia nervosa og bulimia nervosa samlet til 3 % for kvinner og 0,2 % for menn (Kringlen, Torgersen & Cramer, 2001). I Opptrappingsplan for psykisk helse er det satt fokus på forebygging og behandling av spiseforstyrrelser pga. mangelfullt utbygget behandlingstilbud til denne pasientgruppa, for lite kompetanse blant fagpersonell på området og mangel på samhandling mellom de ulike forvaltningsnivåene. I Plan for psykisk helsevern (2004) ved ble det nedfelt at Psykiatrisk klinikk skulle etablere et behandlingstilbud til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Klinikken skulle dermed bli selvhjulpen når det gjaldt å diagnostisere, utrede og behandle voksne pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Enhet 1B ved seksjon for intermediærpsykiatri ved sykehuset fikk i oppdrag fra klinikkledelsen å utvikle denne tjenesten. Spesielt skulle det siktes mot å gi et tilfredsstillende tilbud overfor pasientgrupper som tidligere hadde blitt behandlet som gjestepasienter utenfor, særlig ved Capio Anoreksi Senter. Arbeidet ble organisert som et prosjekt. Prosjektet ble forberedt høsten 2005 og vedvarte gjennom årene 2006 og Hovedintensjonen med prosjektet var å heve enhetens kompetanse innen utredning og behandling av spiseforstyrrelser for derved å styrke de tjenester og den behandlingen som ytes denne pasientgruppa. Enheten skulle i løpet av prosjektperioden utarbeide retningslinjer og innhold for et behandlingsprogram for pasienter mellom ca. 18 og 50 år med alvorlige spiseforstyrrelser, tuftet på anerkjente og virksomme behandlingsprinsipper. Brukermedvirkning skulle stå sentralt i arbeidet. I tillegg ønsket en å etablere og sikre en god dialog med viktige samarbeidspartnere, både internt og eksternt i behandlingen av denne pasientgruppa. Arbeidet skulle etter prosjektperioden inngå i enhetens vanlige drift. Behandlingsprogrammet ble i stor grad basert på retningslinjer utarbeidet ved Regional enhet for spiseforstyrrelser, Sykehuset Levanger (Retningslinjer for miljøterapeutisk behandling av alvorlige spiseforstyrrelser, 2004). Som ledd i opplæringen og implementeringen av retningslinjene, ble det utført målinger blant medarbeiderne for å sjekke i hvilken grad retningslinjene ble fulgt. Målingene viser en relativ høy programoppfyllelse som indikerer at medarbeiderne har vært lojale og i stor grad fulgt retningslinjene. Det ble også utarbeidet et spørreskjema som pasientene ble bedt om å fylle ut ved utskrivelse for å høre om deres erfaringer med oppholdet i avdelingen. Målingene viser en relativt høy gjennomsnittlig pasienttilfredshet, men det er fortsatt forbedringspotensialer på enkelte områder, spesielt i forhold til pårørende. 5

6 Til sammen 22 pasienter fulgte behandlingsprogrammet ved enheten i prosjektperioden. Tall samlet for disse årene viser at benyttet kapasitet (inntil 4 plasser for spiseforstyrrelser av 12 plasser totalt) ble økt fra 50 % i 2006 til 65 % i Denne økningen skyldes antageligvis ikke øket forekomst av spiseforstyrrelser i Telemark i denne perioden, men heller at enheten har lyktes med å informere om det spissede tilbudet som er bygd opp. På nasjonalt plan ser man også en økende oppdagelse av spiseforstyrrelser. Ut fra både nasjonale og lokale trender kan det synes som om det dermed er et reelt behov for et slikt spisset tilbud ved Sykehuset Telemark. Det er også sannsynlig at det vil være et behov for å opprettholde minst like mange sengeplasser for denne pasientgruppa ved sykehuset i årene fremover. Erfaringer fra disse to prosjektårene, samt nyere metodeutvikling, viser også betydningen av å videreutvikle tilbudet til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Det vil være naturlig å arbeide for at behandlingen av pasientgruppa utvides til også å inneholde elementer av poliklinisk og ambulant virksomhet, samt et dagtilbud. 6

7 Rapportens oppbygging Rapporten består av 5 kapitler: Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Innledning med en kort redegjørelse for bakgrunn, målsetting og organisering av prosjektet, samt en generell beskrivelse av enhet 1B. En kronologisk beskrivelse og evaluering av prosjektets fire faser. I de fire fasene inngår Pre prosjektfasen for å beskrive mer inngående bakgrunnen for prosjektet. Til slutt i kapittelet nevnes faktorer som kan ha hemmet og fremmet prosjektets virksomhet. Teoretisk bakgrunn. Her gis en definisjon av spiseforstyrrelser etter ICD-10. Prevalens - og mortalitetstall for spiseforstyrrelser presenteres, og det redegjøres kort for forskning knyttet til eksisterende behandling av spiseforstyrrelser. Til slutt gis en presentasjon av retningslinjer for miljøterapeutisk behandling. Kapittel 4: Erfaringer og resultater fra prosjektet. Første del av kapittelet omhandler pasientstatistikk for prosjektperioden. Deretter presenteres resultater fra målinger som ble utført i samme periode. Målingene er fremstilt grafisk og viser programoppfyllelse og pasienttilfredshet. Til slutt gjengis noen refleksjoner fra en pasient som har gjennomgått behandlingstilbudet i enheten. Kapittel 5: Konklusjon og veien videre. I tillegg til konklusjonen presenteres noen refleksjoner hvordan behandlingen av pasientgruppa kan videreutvikles og utvides til også å inneholde elementer av poliklinisk og ambulant virksomhet. 7

8 KAPITTEL 1. INNLEDNING 1.1 Kort om bakgrunn og målsetting for prosjektet I St. prp. nr. 63 ( ) om Opptrappingsplan for psykisk helse er det satt fokus på forebygging og behandling av spiseforstyrrelser pga. mangelfullt utbygget behandlingstilbud til denne pasientgruppa og for lite kompetanse blant fagpersonell på området. En stor svakhet er også mangel på samhandling mellom ulike forvaltningsnivå, mellom institusjoner og den enkelte behandler. I Plan for psykisk helsevern (2004) ved (STHF) ble det nedfelt at Psykiatrisk klinikk skulle etablere et behandlingstilbud til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Det ble bestemt at enhet 1B ved seksjon for intermediærpsykiatri skulle utvikle denne tjenesten. Enheten ble frem til årsskiftet drevet som en 5-døgns sengeenhet med stengt i helgene. Dermed ble behandlingsmulighetene betydelig begrenset. Enheten hadde som mål å få etablert et 7-døgns behandlingstilbud slik at Psykiatrisk klinikk kunne bli selvhjulpen når det gjaldt å diagnostisere, utrede og behandle voksne pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Spesielt skulle det siktes mot å gi et tilfredsstillende tilbud overfor pasientgrupper som ble behandlet som gjestepasienter utenfor Sykehuset Telemark HF, særlig ved Capio Anoreksi Senter. Arbeidet ble organisert som et prosjekt. Prosjektet ble forberedt høsten 2005 og vedvarte gjennom to år. Det ble evaluert og avsluttet november Prosjektets hovedmålsetting har vært å heve enhetens kompetanse innen utredning og behandling av spiseforstyrrelser for derved å styrke de tjenester og den behandlingen som ytes pasienter med spiseforstyrrelser. Enheten skulle i løpet av prosjektperioden: Skape en felles forståelse og enighet rundt behandlingsfilosofi, hensikt og strategi. Utarbeide retningslinjer og innhold for et behandlingsprogram for pasienter mellom ca. 18 og 50 år med alvorlige spiseforstyrrelser. Retningslinjene skulle tuftes på gode og anerkjente behandlingsprinsipper. Sikre reell brukermedvirkning i utformingen av behandlingstilbudet. Sikre samordning og kontinuitet av tjenestetilbudet innen og mellom forvaltningsnivåene. 1.2 Prosjektorganisering Det ble høsten 2005 opprettet ei prosjektgruppe. Gruppen bestod av aktuelle fagpersoner med interesse og/eller spisskompetanse for feltet spiseforstyrrelse, samt en representant for brukerorganisasjonen Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser (IKS). Fagpersonene ble rekruttert fra ulike deler av tjenesteapparatet, både fra kommunehelsetjenesten og Psykiatrisk klinikk. 8

9 Prosjektgruppas oppgaver: Komme med faglige innspill på det arbeidet som ble gjort underveis. Drøfte kliniske og metodiske dilemmaer som dukket opp. Bidra med forslag til alternative tilnærminger og løsninger. Prosjektgruppas medlemmer: Johan L. Okkenhaug, overlege, enhet 1B. Reidun Jensen, psykolog, enhet 1B (sluttet våren 2006). Mona Østhus, enhetsleder, enhet 1B. Liv Narum, psykiatrisk sykepleier og leder av enhet 1Bs faggruppe for spiseforstyrrelser (sluttet våren 2007). Erstattet av Ellen Jakobsen, sykepleier, enhet 1B. Jorunn Glittenberg, klinisk sosionom, enhet for poliklinisk behandling, DPS Porsgrunn. Torhild Julseth, brukerrepresentant fra IKS. Ingjerd Abrahamsen, representant fra helsesøstrene, Skien kommune. Anne Marte B. Evenstad, prosjektleder i ca 20 % stilling. I tillegg til prosjektgruppa ble det nedsatt flere arbeidsgrupper bestående av medarbeidere fra enhet 1B som skulle jobbe med konkrete oppgaver. 1.3 Generelt om enhet 1B Plass i organisasjonen Psykiatrisk klinikk, STHF er organisert i 7 seksjoner. En av disse er seksjon for intermediærpsykiatri. Denne seksjonen består av tre enheter: sengeenhet 1A, sengeenhet 1B og tidlig intervensjons poliklinikk (TIP). Seksjonen skal utrede, diagnostisere og behandle pasienter med lidelser og kombinasjoner av sykdommer som krever spesiell kompetanse. Pasientgruppa omfatter kompliserte spiseforstyrrelser, alvorlige personlighetsforstyrrelser med omfattende selvskading (1B), samt unge med nydiagnostisert alvorlig sinnslidelse (1A og TIP). Sengeenhetene 1A og 1B har inntil videre også en subakuttfunksjon overfor pasienter innlagt ved seksjon for akuttpsykiatri. Dette innebærer at det ved ledig kapasitet kan overføres pasienter fra akuttenhetene som strengt tatt ikke tilhører målgruppene. Hovedfokus ved interne overføringer fra akuttenhetene er likevel å samtidig finne de pasientene som vil kunne ha utbytte av det spissede behandlingstilbudet ved seksjon for intermediærpsykiatri. Pasientene kommer primært fra Telemark fylke. Enhetene tar imot pasienter etter søknad hovedsakelig fra terapeuter ved DPSene eller sykehusets øvrige enheter, i enkelte tilfeller direkte fra fastleger. Normalt vil man gjennomføre et eller flere forvern for å kartlegge om behandlingstilbudet ved aktuelle enhet er det rette for pasienten, og om pasienten er i en fase av sykdommen hvor hun/han kan nyttiggjøre seg behandlingen. Ved avsluttet behandlings- eller utredningsperiode vil de fleste pasienter bli overført til videre behandling ved en DPS-enhet inkludert anbefalinger for hva den videre behandling bør bestå av. 9

10 1.3.2 Pasienter og personale Pasientene er oftest mellom 18 og 50 år med alvorlige spiseforstyrrelser og med motivasjon for utredning/behandling i sengeenhet. Andre pasientgrupper er dominert av selvskading (ofte kombinert med ustabil eller annen personlighetsforstyrrelse) eller kompliserte depresjons- angst- eller tvangslidelser som har vært vanskelig å diagnostisere eller behandle. Enhet 1B har særlig kompetanse på behandling av selvskading og etter hvert også spiseforstyrrelser. En hadde i tidsrommet et prosjekt for å øke kompetansen på behandling av selvskading (Waldenstrøm, 2004). Siden er kompetansen vedlikeholdt og videreført i den daglige drift. Enheten får stadig henvendelser om hospitering og undervisning både i forhold til selvskading og spiseforstyrrelser. Ved selvskading legges det vekt på å øke pasientens trygghet når det gjelder å rapportere kuttetrang og utsette/minimere/avverge kutting ved å tilby alternativ mestring. Ved spiseforstyrrelser legges det vekt på spisestøtte rundt måltider og vektregulering etter anerkjente prinsipper, samt arbeid med motivasjon. Ved angst- og tvangslidelser arbeides det med et kognitivt atferdsterapeutisk utgangspunkt som har vekt på eksponering med responsprevensjon, samt sosial trening. Ved depresjoner arbeides det med samme terapeutiske utgangspunkt, i tillegg til sunn døgnrytme og aktivisering. Enhet 1B legger stor vekt på fysisk aktivitet i form av gåturer, trim- og bevegelsesgruppe, styrketrening og kroppsbevissthetsgruppe tilpasset spiseforstyrrelser. Vi har ukentlig tur til et naturområde. Det er innført regelmessig og systematisk undervisning av pasientene. Psykofarmaka brukes ved behov. Enheten har 24 stillinger hvorav noen i deltid (21,31 årsverk). Enhetsleder er psykiatrisk sykepleier. Enheten har stilling for overlege, psykologspesialist, fysioterapeut, sosionom (50 %), aktivitør (50 %), sekretær, kjøkkenassistent og klinisk ernæringsfysiolog i en mindre stillingsandel. Tidvis har en også lege i spesialisering tilknyttet enheten. 16 av miljøpersonalet går i turnus, hvorav 2 kun på natt. Disse er enten sykepleier, vernepleier eller hjelpepleier. 14 av miljøpersonalet er organisert i 3 faggrupper som tilsvarer de 3 kliniske pasientgruppene. 10

11 KAPITTEL 2. GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET BESKRIVELSE OG EVALUERING Prosjektprosessen kan beskrives i 4 faser: Pre- prosjektfasen, høsten : Opprettelse av Fagutviklingsgruppa for spiseforstyrrelser (FU- gruppa) ved Psykiatrisk klinikk. Oppstartsfasen, høsten 2005: Opprettelse av prosjektgruppe og arbeidsgrupper ved enhet 1B. Gjennomføringsfasen, våren 2006 høsten 2007: Utprøving av behandlingsprogrammet. Avslutningsfasen, høsten 2007: Evaluering av prosjektet. I de følgende kapitler beskrives fasene kronologisk. 2.1 Pre prosjektfase, høsten I dette kapittelet beskrives noe av bakgrunnen for prosjektet. Kapittelet omhandler bl.a. det kartleggingsarbeidet som ble utført av ei arbeidsgruppe i forhold til diagnostisering og behandling av spiseforstyrrelser i Telemark. Det gjengis også utdrag fra rapporten som ble skrevet (Dahl, 2004). Videre beskriver kapittelet oppfølgingen etter at rapporten ble avgitt med bl.a. opprettelse av Fagutviklingsgruppa for spiseforstyrrelser ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Telemark HF. Gruppa har fungert som ei lokal nettverksgruppe for Helse Sørs regionale nettverk og har vært viktig for kompetanseutvikling og samarbeid i forhold til behandling av pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser i Telemark. Gruppa har også spilt en sentral rolle i prosjektet ved enhet 1B og har bl.a. vært med på å fremme kompetanseoppbygging ved enheten under prosjektperioden Fagutviklingsgruppa for spiseforstyrrelser ved Psykiatrisk klinikk, Tilbakeblikk I september 2003 ble det nedsatt ei gruppe av 3 personer fra voksen-, barne- og ungdomspsykiatrien ledet av daværende sjefpsykolog Terje Dahl. Gruppa skulle inkludere overlege fra medisinsk enhet og fra barneenheten på minst to av møtene. Formålet med gruppas arbeid var å: Kartlegge utførlig det arbeidet som gjøres med hensyn til diagnostikk og behandling av spiseforstyrrelser i de 3 klinikker med hensyn til omfang, faglig tilnærming, personalkompetanse og samarbeid. 11

12 Kartlegge i noen grad tilsvarende arbeid ved de somatiske enheter, STHF og andre aktører som primærhelsetjenesten og privatpraktiserende psykologer og psykiatere i fylket. Arbeidsgruppa skulle videre foreslå samarbeidsrutiner mellom de 3 klinikker vedrørende: Kliniske oppgaver/enkelt pasienter. Faglige møter av teoretisk og praktisk-klinisk art. Kompetanseoppbygging og utvikling. Skriftlig rapport ble levert fra gruppa , den såkalte Dahl-rapporten som det nedenfor gjengis utdrag fra (Dahl, 2004). Rapport fra samarbeidsgruppe ang. spiseforstyrrelser ved STHF. Det har ikke latt seg fremskaffe et eksakt antall pasienter med spiseforstyrrelser. Dette skyldes at de ulike klinikker bruker ulike pasientregistreringssystem, at systemet registrerer antall diagnoser, og ikke antall pasienter. En må telle pasienter, da flere har opptil 3 ulike spiseforstyrrelsesdiagnoser. Systemet registrerer heller ikke bidiagnoser. (For eksempel vil en deprimert anorektiker som blir behandlet med antidepressiva, sannsynligvis få hoveddiagnosen depresjon. Ved BUPA dreier det seg om følgende tall (nyhenviste): 2000: : : : 7 En snakker da om Skien/Porsgrunn. (Tallene for Kragerø/Notodden er ukjente) Ved Psykiatrisk klinikk dreier det seg om rundt pasienter i behandling pr. år, hvorav ca. 10 innleggelser. Anorexia nevrosa (AN) (F50.0) utgjør ca.20 pasienter, bulimia nevrosa (F50.2) (BN) 32 pasienter (Mai ). Kun to menn har vært til behandling. Utenom innleggelsestiden får disse pasientene rundt konsultasjonstimer. Hvor mye tid som brukes til samarbeid, er ikke registrert spesifikt, men en regner med at den tiden der pasienten er med på samarbeidsmøtene, ligger i tallene. Eksakte tall fra somatisk enheter foreligger ikke. Ut fra epidemiologisk forskning regner en med at ca. 2 % av kvinner mellom 15 og 45 år lider av spiseforstyrrelser. Anoreksi utgjør ca. 0,2-0,5 %. For Grenland ( innb.) vil en da forvente ca. 375 kvinner med spiseforstyrrelser, hvorav ca har alvorlig AN. En ville forvente at ca 30 % av AN er i behandling, dvs. ca pasienter. Andelen bulimikere er betydelig større, men det er en lavere prosentdel som søker behandling. Dette synes å stemme forbløffende godt med de aktuelle tall fra STHF. Behandlingstiden er oftest 2-7 år, uten at det klart fremkommer hvilke suksessfaktorer en her regner inn. (Avbrutt behandling? Tilbakefall? Osv.) I tillegg kommer tvangsspising som har vært et ikke-prioritert område. Behandling. A. BUPA. Det er standard å gi dem et individualterapeutisk tilbud og et tilbud om familiebehandling. Pasientene regnes som ressurskrevende. I tillegg kommer 12

13 tverrfaglige møter hvor både fastlege og skole trekkes inn. BUK er i gang med å se på hvordan de skal få til et konstruktivt terapeutisk samarbeid i forhold til denne pasientgruppen, særlig i forhold til dem som er innlagt på barneenheten. Barneenheten tar pasienter til innleggelse opp til 16 år. Er de over 16 år, sorterer de under medisinsk klinikk. Begge de somatiske enhetene forteller at det går relativt greit med én pasient innlagt. Men dersom to eller flere pasienter er innlagt samtidig, blir det uro og konflikter i personalgruppen. Hvorvidt innleggelsen er frivillig eller under tvang, blir ikke problematisert. Dersom det ikke kommer rask vektøkning, blir sonde lagt inn. På barneenheten er det vanlig at en pårørende også blir innlagt. B. Ved Psykiatrisk klinikk behandles de fleste poliklinisk. Søknadsmassen til poliklinikkene er altfor stor til at én enkelt behandler i hvert team kan ta alle sakene, følgelig vil de fleste få noen saker. Dersom en spør hvilken behandling som gis, er det vanskelig å få eksakte svar, men det svares: psykodynamisk orientert psykoterapi, kognitiv behandling og lignende. De fleste faggruppene har noen pasienter. Det synes å være varierende grad av samarbeid med primærlegene. Innlagte pasienter behandles frivillig ved 1B, noe som også er foreslått i psykiatriplanen for Telemark. Unntaksvis er det også behandlet pasienter ved akuttenhetene under tvang. En har ikke forsøkt systematisk å kartlegge behandlingen av spiseforstyrrelser utenfor sykehuset. Forespørsler til privatpraktiserende spesialister gir som svar at de ikke har noen god oversikt over verken antall henvisninger/henvendelser, eller antall pasienter, eller hvor mange timer de enkelte har fått i løpet av et år. Noen har flere over noe tid. Alle vegrer seg for å ta de dårligste. Primærlegers uttalelser spriker også meget i forhold til antall og grad de går inn i problemområdet. Inntrykket er at klart de fleste blir henvist videre. Det kan synes som om de fleste pasientene er innom somatikken før de blir viderehenvist til psykiatrien. Oppfølging etter avgitt rapport og opprettelse av Fagutviklingsgruppa. Dahlgruppen foreslo å opprette et tverrfaglig ressursteam. Dette ble fulgt opp med møter i Psykiatrisk klinikk (PK) høsten 2004 og det ble nedsatt en kontaktgruppe. Våren 2005 ble gruppa utvidet og fikk navn av fagutviklingsgruppe med flg. mandat godkjent av ledelsen: 1. F-gruppa for spiseforstyrrelser ved PK skal være tverrfaglig sammensatt fra ulike seksjoner innen PK. 2. Deltakerne skal holde hverandre, sine fagmiljøer og resten av PK orientert og oppdatert om situasjonen i forhold til behandling av spiseforstyrrelser. 3. F-gruppa søker å samarbeide med andre klinikker ved STHF, distriktspsykiatrien ellers i Telemark og primærhelsetjenesten. 4. F-gruppa søker å samarbeide med brukermiljøer innen spiseforstyrrelser. 5. F-gruppa skal arbeide for å heve kompetansen i forhold til behandling av spiseforstyrrelser i egne fagmiljøer og PK som helhet samt i forhold til eksterne samarbeidspartnere. 6. F-gruppa deltar på kurs og seminarer innen fagfeltet og søker selv å arrangere lokale kurs. 7. F-gruppa søker å stimulere til avgrensete fagutviklingsprosjekter ved enheter/seksjoner innen Psykiatrisk klinikk med ekstern veiledning. 13

14 8. F-gruppa utarbeider kliniske retningslinjer for samarbeid mellom somatikk og psykiatri vedrørende spiseforstyrrelser hos voksne pasienter. 9. F-gruppa v/leder forholder seg til klinikkdirektør i administrative og økonomiske spørsmål og samarbeider med klinikkoverlegen i faglige spørsmål. En søker dessuten samarbeid med Kompetansegruppa ved PK, for eksempel om kursarrangementer. 10. F-gruppa møtes ca. 3 5 ganger i semesteret. Referater fra møtene sendes også til klinikkdirektørene, klinikkoverlegen og Kompetansegruppas leder. Virksomheten i Fagutviklingsgruppa Fagutviklingsgruppa har samtidig fungert som lokal nettverksgruppe for Helse Sørs regionale nettverk der gruppas leder har deltatt. En har derved lokalt fått del i noe av den kurs- og veiledningsaktivitet som det regionale nettverket har arrangert. Et eksempel er at en av deltakerne deltok i hele kursserien på 9 kurs arrangert av Regional avdeling for spiseforstyrrelser (RASP), Ullevål universitetssykehus HF i 2006/2007 og en annen deltaker i samme kursserie i 2007/2008. Lederen har deltatt på flere studiereiser med det regionale nettverket, som til Aarhus og London. Noen av gruppas deltakere har fått bidrag fra klinikkens ledelse til å delta på internasjonale kongresser, for eksempel i London og København. Alle faglige kurs refereres til deltakerne på møtene der det også drøftes problemkasus og orienteres om administrative og organisatoriske tema av betydning. Gruppa har møttes 3-5 ganger i semesteret som forutsatt. En har også hatt veiledningsdager med ressurspersoner utenfra som overlege Inger Halvorsen, Drammen (nå Oslo) og overlege Sigrid Bjørnelv, Levanger. En hadde tidlig møter med somatiske overleger og har hatt besøk av representanter fra Barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, STHF og fra IKS. Gruppa har sørget for abonnement til sykehuset på European Eating Disorders Review. Ca. halvparten av gruppas medlemmer har deltatt helt fra starten, men noe utskiftning har det vært pga. endret arbeidssituasjon/-sted. Gruppas sammensetning våren 2008 er slik: Johan L. Okkenhaug, overlege, enhet 1B (leder). Ole Kristen Aanerød, psykolog, enhet 1B. Mona Østhus, enhetsleder/spesialsykepleier, enhet 1B. Ellen Jacobsen, gruppeleder/sykepleier, enhet 1B. Reidun Jensen, psykologspesialist, allmenn poliklinikk, DPS Skien. Marian van der Meijde, spesialfysioterapeut, allmenn poliklinikk, DPS Skien. Jorunn Glittenberg, klinisk sosionom, enhet for poliklinisk behandling, DPS Porsgrunn. Layla Aarnes, spesialsykepleier, voksenpsykiatrisk enhet, DPS Vestmar. Ingeborg Greve, psykologspesialist, Blefjell Sykehus, DPS Notodden. En anser at fagutviklingsgruppa har fungert etter sin hensikt og har vært viktig for kompetanseutvikling og samarbeid i forhold til behandlingen av pasienter med spiseforstyrrelser i Telemark. Det er særlig viktig at behandlere i sengeenhet og poliklinikker har god kjennskap til hverandre slik at terskelen for å konsultere og henvise blir lavest mulig. 14

15 2.2 Oppstartsfasen, høsten 2005 Høsten 2005 ble arbeidet organisert som et prosjekt Endring av bemanningsplanen Enhet 1B var drevet som en 5-døgns sengeenhet med stengt i helgene. Målet var å få etablert et 7-døgns behandlingstilbud. Det ble gjort en grundig belysning av turnusplan/personellfaktor. Det ble i forkant foretatt en sammenligning av tilsvarende sengeenheter med spesialisert behandlingstilbud til pasienter med spiseforstyrrelser (Sykehuset Innlandet, avdeling Reinsvoll og Nordlandssykehuset, Bodø). Pasientbelegget ved sengeenheten ble redusert fra 16 til 12 pasienter. En siktet mot å opprette 4 plasser forbeholdt pasienter med primærdiagnoser spiseforstyrrelser. I prinsippet skulle det hovedsakelig åpnes for pasienter mellom 18 og 50 år, både med anorexia nervosa og bulimia nervosa, men det ble antatt at de fleste pasientene ville tilhøre anorexiagruppa og at disse erfaringsmessig vil være jenter/kvinner Fordeling av personalet i forhold til hovedkategorier av pasienter Personalet ble delt inn i tre hovedgrupper eller team som skulle jobbe med ulike typer pasientkategorier: 1.pasienter med spiseforstyrrelser, 2.pasienter med personlighetsforstyrrelser/selvskading og 3.pasienter med angst/ tvang/depresjon. Det ble foreslått at hovedgruppene ble organisert som faggrupper som også skulle foreslå tiltak for egen fagutvikling innen sitt felt. Hver gruppe fikk en teamleder. Inndelingen i disse gruppene ble gjort på bakgrunn av erfaring og den enkeltes ønske Hospitering/studiebesøk En del av personalet hadde våren 2005 hospitert på ulike enheter både i Norge (Nordlandssykehuset, Bodø og Capio Anoreksi Senter i Fredrikstad) og i Danmark (København). Høsten 2005 besøkte ei gruppe Modum Bad Bygningsmessig renovering Det ble ikke foretatt noen omfattende bygningsmessige renoveringer. Det ble satt av et hvilerom for pasienter med spiseforstyrrelser som ble malt og pusset opp. Det ble også diskutert hvorvidt denne pasientgruppa skulle få et eget spiserom. Det ble i stedet avsatt et eget bord i kombinert stue/spisesal Opprettelse av arbeidsgrupper Det ble opprettet to arbeidsgrupper som besto av medarbeidere fra enhet 1B. Den ene gruppa jobbet med å utarbeide klare retningslinjer for behandlingsopplegget. Retningslinjene tok utgangspunkt i Retningslinjer for miljøterapeutisk behandling av alvorlige spiseforstyrrelse (2004), utarbeidet ved Regional enhet for spiseforstyrrelser, Sykehuset Levanger. Den andre gruppa utarbeidet et undervisningsopplegg som skulle være en del av behandlingsopplegget der hensikten er å sette pasientene i stand til å forstå og mestre egen sykdom. 15

16 2.2.6 Oppstartseminar Et to dagers seminar i november 2005 med forelesere fra Nordlandssykehuset, Bodø markerte oppstarten på prosjektet. Invitasjonen gikk til leger, psykologer og pleie- /miljøpersonell ved både somatiske og psykiatriske enheter ved sykehuset, samt til primærhelsetjenesten. Ved å invitere bredt fikk en anledning til å markedsføre det faglige arbeidet som ble satt i gang. Oppslutningen var stor, ca. 100 mennesker var til stede den første dagen. Den andre dagen var forbeholdt personalet ved enhet 1B. 2.3 Gjennomføringsfasen, våren 2006 høsten 2007 I januar 2006 startet arbeidet med utprøvingen av behandlingsprogrammet på pasienter i målgruppa Opprettelse av veiledningsgrupper Det er en stor utfordring å implementere et nytt behandlingsprogram i en døgnenhet. Det handler blant annet om å opparbeide en felles forståelse og enighet rundt behandlingsfilosofi, samt sikring av legitimitet og rammebetingelser. Erfaring viser at utsending av nye retningslinjer, handlingsprogrammer osv. i liten grad endrer medarbeidernes arbeidsmåter. Løpende tilbakemelding på eget arbeid og refleksjon i grupper kan derimot skape endringer. Enheten har hatt til sammen 5 veiledningssamlinger i løpet av prosjektperioden med veiledning fra Nordlandssykehuset, Bodø. Hele personalgruppa har fått tilbud om veiledning. Hver samling har vært delt i to. Første del har vært forbeholdt faggruppa som jobber med spiseforstyrrelser. Siste del har vært for hele personalgruppa. Veiledningen har i stor grad vært metodeveiledning, dvs. veiledning på å ta i bruk behandlingsprinsippene. Veiledningen har tatt utgangspunkt i praksis og i de utfordringer personalet møter i arbeidshverdagen med pasientgruppa. Systemproblemer og rammebetingelser har også vært et tema. Veiledning har vært nyttig og nødvendig for å kunne jobbe med pasientgruppa. Det har vært en utfordring for miljøpersonalet å stå i ambivalensen som disse pasientene opplever. Veiledning har vært med på å opprettholde motivasjonen og engasjementet og utvikle og beholde kompetansen på feltet. Refleksjonene og drøftingen i veiledningen har vært med på å skape en felles faglig forståelse, holde fokus på målene og hvordan nå disse Arbeidsgruppenes oppgaver Arbeidsgruppene fortsatte sitt arbeid utover vårsemesteret De jobbet med å utarbeide retningslinjer, prosedyrer og rutiner (jfr. kap. 3.2), ulike måleverktøy (jfr. kap. 4.2 og 4.3), kontrakt/samarbeidsavtale mellom pasient, miljøkontakt og behandlingsansvarlig(vedlegg1), undervisningsopplegg og ulike typer gruppeaktiviteter (jfr. kap og 3.2.9). 16

17 2.3.3 Seminar og fagdager Det ble i løpet av prosjektperioden avholdt åpne fagdager hvor enheten inviterte både kommune- og spesialisthelsetjenesten, samt brukerorganisasjoner. I tillegg ble det arrangert interne arbeids- og erfaringsseminar hvor en drøftet problemstillinger og reflekterte over egen praksis. Det viste seg å være vanskelig å få til møteplasser for faggruppa i det daglige pga. stort travelhet i enheten. Derfor var disse seminardagene sammen med veiledningen, helt avgjørende for at man skulle lykkes med å opparbeide en fellesfaglig forståelse og enighet rundt behandlingsfilosofien, dens hensikt og strategi. 2.4 Avslutningsfasen, høsten 2007 Enhetens ledelse bestemte at prosjektet skulle forlenges med et halvt år for å samle flere erfaringer. I løpet av høsten 2007 ble det arrangert et todagers erfaringsseminar for hele personalgruppa hvor man evaluerte prosjektet og drøftet videreføringen av arbeidet. Sluttkonferansen ble avholdt i november samme år. Inviterte var samarbeidspartnere i både spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. Her presenterte enheten resultater og erfaringer fra prosjektet. Siste del av konferansen ble viet nyere forskning på feltet, presentert ved dr. med. Øivind Rø, Modum Bad 17

18 2.5 Fremdriftsplan Fase Måned Aktivitet Deltakere Oppstartsfasen Januar-juni 2005 August-nov 2005 Hospitering Opprettelse av prosjektlederstilling Informasjonsarbeid i enheten Gjennomgang av turnus/ personellfaktor Fordeling av personalet i faggrupper Opprettelse av prosjektgruppe Opprettelse av arbeidsgrupper Bygningsmessig renovering Oppstartseminar Gjennomføringsfasen Januar 2006 Behandlingsprogrammet utprøves på de første pasientene Avslutningsfasen Terapeuter og miljøpersonalet ved 1B Kommune- og spesialisthelsetjenesten, prosjektgruppa og repr. fra brukerorganisasjoner Terapeuter og miljøpersonalet ved 1B Februar veiledningssamling En del for faggruppa og en del for hele personalgruppa ved 1B Mars arbeidsseminar Faggruppa for spiseforstyrrelser ved 1B April veiledningssamling En del for faggruppa og en del for hele personalgruppa ved 1B Juni erfaringsseminar Hele personalgruppa ved 1B samt prosjektgruppa Okt veiledningssamling En del for faggruppa og en del for hele personalgruppa ved 1B Nov Fagdag m/psykiater Finn Skårderud Kommune - og spesialisthelsetjenesten og brukerorganisasjoner Februar veiledningssamling En del for faggruppa og en del for hele personalgruppa ved 1B April arbeidsseminar Faggruppa for spiseforstyrrelser ved 1B April veiledningssamling En del for faggruppa og en del for hele personalgruppa ved 1B Juni 2007 Fagdag Hele personalgruppa ved 1B samt prosjektgruppa September dagers erfaringskonferanse Hele personalgruppa ved 1B Sluttkonferanse/fagdag m/ dr. med. Øyvind Rø, Modum Bad Kommune- og spesialisthelsetjenesten, prosjektgruppa og brukerorganisasjoner 18

19 2.6 Hemmende og fremmende faktorer for prosjektets virksomhet Det har vært mange faktorer som både har hemmet og fremmet prosjektets virksomhet. Her presenteres de mest sentrale Hemmende faktorer Overbelegg i enheten. Kravet om å ta i mot pasienter fra akuttenhetene førte til overbelegg i perioder. Overføringene kunne skje raskt og det var ofte pasienter med stor selvskadeproblematikk som hadde behov for tett oppfølging av personalet. Dette medførte bl.a. at pasienter med spiseforstyrrelser ikke fikk den oppfølgingen og behandlingen de hadde behov for. Faggruppa opplevde til tider at virksomheten i prosjektet ble satt til side på bekostning av den vanlige driften i enheten. Gjennomtrekk av personalet i faggruppa for spiseforstyrrelser. Tre medarbeidere sluttet i løpet av prosjektperioden. De som sluttet var enhetens psykolog og to av gruppas sykepleiere. En av disse sykepleierne var leder av faggruppa. I tillegg gikk fysioterapeuten ut i svangerskapspermisjon. Faggruppa ble erstattet av to nye sykepleiere, en ny psykolog og en ny fysioterapeut. Samtlige av de som kom inn i faggruppa var også nye medarbeidere i enheten. Skifte av medarbeidere i faggruppa medførte at mye tid gikk til opplæring. Høyt sykefravær i enheten generelt, men også blant medarbeidere i faggruppa for spiseforstyrrelser. Dette førte også til at pasientene ikke fikk den oppfølgingen de hadde behov for. Mangelfull kjennskap til spiseprosjektets innhold blant personalet i de to andre faggruppene i enheten. Det har vært en stor utfordring å skape en fellesfaglig forståelse og enighet rundt behandlingsfilosofien i hele personalgruppa. Manglende felles faglig forståelse har ført til mye frustrasjon. Mange har vegret seg for å følge opp pasienter i denne målgruppa når de har vært på vakt, enten på grunn av manglende formelle eller personlige kvalifikasjoner eller at de kan ha vært uenige i behandlingstilnærmingen. Dette har i enkelte tilfeller ført til at miljøpersonell har tatt egne bestemmelser og handlet på tvers av de faglige prinsippene i behandlingsprogrammet. Det har ikke alltid vært like lett å skille hva som har vært legitime faglige uenigheter og hva som har vært motstand av mindre legitim art. For å avdekke noe av denne motstanden, burde man ha etablert flere fellesarenaer der også de andre faggruppene hadde vært tilstede og fått tatt del i diskusjoner og drøftinger rundt oppfølgingen av pasientene. På denne måten hadde hele personalgruppa fått større del i kompetanseoppbyggingen av spiseforstyrrelser og et større eierforhold til prosjektet. I perioder lav tilstrømning av pasienter med spiseforstyrrelser. Erfaringer fra prosjektet ser ut til å vise en forringet effekt av behandlingsopplegget når antall pasienter med spiseforstyrrelser har vært lavt i enheten. Pasientene 19

20 synes å nyttiggjøre seg behandlingsopplegget i større grad når det er 3-4 pasienter innlagt samtidig Fremmende faktorer Støtte fra ledelsen. Støtte fra ledelsen handler om å sikre de grunnleggende betingelsene for et utviklings og forbedringsarbeid. Medarbeiderne må sikres tilstrekkelige rammebetingelser og ledelsen må vise vilje og engasjement til å gjennomføre arbeidet. Både enhetsleder og overlegen i enheten viste et stort engasjement og var aktive pådrivere i arbeidet. Dette bidro til større trygghet blant personalet. Enhetsleders engasjement for å legge til rette for prosjektarbeidet ut fra de forutsetninger som fantes, var også helt avgjørende for å lykkes. Aktive og engasjerte medarbeidere med stå på-vilje. Systematisk veiledning (jfr. kap.2.2.1). Fagutviklingsgruppa for spiseforstyrrelser ved Psykiatrisk klinikk, STHF (jfr. kap ). 20

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling En veileder for helsepersonell Skrevet av: Stein Frostad Jon Haug

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram Mer helhetlig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, NAV og fastlegene innenfor arbeidsrettet rehabilitering Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektets målgruppe og målsetning... 6 1.3 Prosjektgruppen... 7 1.4 Metode

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern

Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang IS-1370 Flere eksemplarer av denne rapporten kan bestilles fra trykksak@shdir.no eller på telefon 810 20 050 IS-1370 Sosial - og helsedirektoratet

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Årsrapport 2010 Planer 2011 og 2012 Innledning Høgskolen i Østfold har fått i oppdrag fra NAPHA (Nasjonalt

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer