Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM Fylkesrådmannens forslag pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2011. Fylkesrådmannens forslag pr 23.11.10"

Transkript

1 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2011 Fylkesrådmannens forslag pr

2 Regionalt handlingsprogram 2011 Utgiver : Oppland fylkeskommune Trykk: Andvord Grafisk 2

3 Innholdsfortegnelse Fylkesordførerens forord Føringer fra planstrategien Samarbeid med kommuner og regioner i Oppland Hadeland Gjøvik Lillehammer Valdres Midt-Gudbrandsdal Nord-Gudbrandsdal Politiske resultatmål FOLK 1. Høyt kompetansenivå blant Opplands innbyggere Høy kvalitet på videregående opplæring Stimulere ung skaperkraft Allsidige kunst- og kulturopplevelser Aktiv formidling av kulturarv Framtidsrettet bibliotek og arkiv Styrket flerkulturell deltagelse Universell utforming Framtidsrettet og brukervennlig kollektivtransport på veg God og effektiv skoleskyss God folkehelse og utjevning av sosiale helseforskjeller God og effektiv tannhelsetjeneste ARBEID OG NÆRING 13. Utvikle framtidsrettet kompetanse for arbeidslivet Innovative kompetanse- og forskningsmiljøer av høy internasjonal standard Vekstkraftige virksomheter innen industri, bioenergi og kulturbaserte næringer Vekstkraftig reiselivsnæring Robuste landbruksbaserte næringer OMGIVELSER 18. Aktiv og god regional og kommunal planlegging Vekstkraftige regioner gjennom sterke regionsentra Minst mulig utslipp av klimagasser Høy kvalitet på bruk og vern av natur- og kulturarv Ivareta kulturlandskap og fysiske kulturmiljøer Gode betingelser for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Sikre og effektive hovedtransportårer Sikkert og effektivt fylkesvegnett God miljøtilstand for alt vann i fylket Sikre livskraftige og produktive bestander av vilt og fisk Ressurser Budsjett og økonomiplan Fylkeskommunens økonomiske situasjon Overordnede økonomiske forutsetninger Hovedpunkter i det økonomiske opplegget Nærmere om det økonomiske opplegget for Nærmere om det økonomiske opplegget for Politiske prioriteringer og budsjettføringer Politiske føringer for organisasjonen Åpen organisasjon Lærende organisasjon Attraktiv, inkluderende og helsefremmende arbeidsplass God og effektiv drift

4 Fylkesordførerens forord Fylkesordførerens forord vil bli tatt inn i endelig, trykket versjon. 4

5 Fylkeskommunens eierskap i Innovasjon Norge Fylkeskommunene eier 49 % i Innovasjon Norge nasjonalt. Oppland fylkeskommune eier 2,7 %. Gjennom eierskapet kan vi påvirke strategiske beslutninger på nasjonalt og lokalt nivå og utvikle bedre samordning av virkemiddelbruken til næringsutvikling i Oppland. Innovasjon Norge Oppland er fylkeskommunens operative virksomhet for bedriftsfinansiering. Fylkeskommunens økte vegansvar Fylkeskommunen forvalter 3013 km fylkesveg og er den største vegeieren i Oppland. Statens vegvesen skal gjennomføre utbygging, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet etter bestilling fra Oppland fylkeskommune. Det er fylkeskommunen som legger de strategiske føringer og prioriterer ressursbruken. Samarbeidet er formelt nedfelt i en flerårig rammeavtale og årlige leveranseavtaler. Audun Tron Lillehammer 5

6 1. Føringer fra planstrategien Regional planstrategi er et overordnet politisk styringsdokument for Opplandssamfunnet. Planstrategien er utarbeidet i tett samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner. Planstrategien skal konkretiseres gjennom planstrategiforum der alle regionrådslederne er representert. Regionalt planstrategiforum skal gi anbefalinger til fylkestinget om hvilke tema som bør være gjenstand for videre regional planlegging. Planstrategien omfatter fire hovedutfordringer aktørene i fylket skal stå sammen om å møte: Sammenheng regional planstrategi og regionalt handlingsprogram Figur 1 Visjon: Et attraktivt og konkurransedyktig Oppland Overordnet styringsdokument for Opplandssamfunnet: Regional planstrategi z Attraktivitet og konkurransekraft z Kompetanse z Klima og miljø z Bruk og vern Hovedutfordring: Attraktivitet Hovedutfordring: Kompetanse Hovedutfordring: Klima og miljø Hovedutfordring: Bruk og vern Attraktivitet og konkurransekraft skal oppnås gjennom en bevisst satsing for å skape økt bolyst i Oppland og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet. Oppland fylkeskommunes styringsdokument: Regionalt handlingsprogram (RHP) Kompetansen i fylket skal bygges opp gjennom økt satsing på forskning og utvikling. Etableringen av Innlandsuniversitet, fokus på voksnes læring og videregående opplæring for ungdom er tre viktige innsatsområder. Politikkområde: Folk Politikkområde: Arbeid og næring Politikkområde: Omgivelser 6

7 Klima- og miljøutfordringene skal bidra til god ressursutnyttelse av fylkets fortrinn innen biomasse og ren energi. Bruk og vern skal imøtekommes ved at vi ivaretar vår genuine natur- og kulturarv samtidig som vi legger til rette for en positiv samfunnsutvikling i fylket. På bakgrunn av disse fire hovedutfordringene utarbeides det politiske resultatmål i regionalt handlingsprogram (RHP). Figuren over synliggjør den tette koblingen mellom dokumentene og hvordan de sammen bygger opp under visjonen om Et attraktivt og konkurransedyktig Oppland. De politiske resultatmålene innenfor politikkområdene Folk, Arbeid og næring og Omgivelser i RHP skal bidra til å møte de fire hovedutfordringene i planstrategien. Utfordringene definert gjennom arbeidet med planstrategien har angitt hovedretninger for RHP Det vil være interessant å følge utvalgte nøkkeltall over tid og på den måten synliggjøre endringer i utvikling innenfor områdene. Noen tall er tatt inn i rapporteringen for Ønsket utvikling over tid vil være å: z Snu flyttestrømmen slik at unge mennesker finner det attraktivt å bo og arbeide i Oppland z Utvikle konkurransekraften innen arbeids- og næringslivet z Heve utdanningsnivået i Oppland z Tilby tjenester som gir velferd, tilhørighet og utviklingskraft z Utvikle Opplands natur, kultur og miljø i et bærekraftig perspektiv gjennom aktiv bruk og vern I alle de tre politikkområdene er det fokus på attraktivitet og konkurransekraft. Mye av aktiviteten er initiert og igangsatt av fylkeskommunen for å tilrettelegge for et godt tjenestetilbud til befolkningen, stimulere til utvikling av næringslivet og bidra til vekstkraftige regioner. Kompetanse er særlig vektlagt innenfor politikkområdene Folk og Arbeid og næring. Hovedutfordringene Klima og miljø og Bruk og vern er hovedsakelig ivaretatt under politikkområdet Omgivelser. 7

8 2. Samarbeid med kommuner og regioner i Oppland Partnerskapsarbeid I Oppland er det utviklet et godt samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene/ regionene. Partnerskapsarbeidet har fornyet og forsterket det regionale utviklingsarbeidet. Fylkeskommunen har tatt i bruk en modell med regionkoordinatorer, partnerskapsmidler og representasjon i regionråd. Erfaringer og resultater fra det forpliktende samarbeidet mellom fylkeskommunen og samarbeidende kommuner ble evaluert våren Evalueringen viser et entydig ønske om å videreutvikle arbeidsformen. Til grunn for partnerskapet ligger et gjensidig ønske om å utvikle Opplands regioner. Partnerskapsarbedet har bidratt til gode prosesser for å framheve regionens satsingsområder. Oppland fylkeskommune viderefører partnerskapsarbeidet med basis i FT-sak 44/10. Partnerskap er en arbeidsform basert på tillit og ansvarsdeling mellom samarbeidspartene. Det er utviklet gode samhandlingsarenaer og møteplasser som ivaretar den enkelte region. Fylkeskommunen deltar i regionrådsmøtene. Partnerskapet med samarbeidende kommuner har vært formalisert gjennom forpliktende partnerskapsavtaler. Fylkeskommunens rolle er å bidra til ønsket utvikling i regionene gjennom egen tjenesteyting og produksjon. De prioriterte satsingene i hver region synliggjøres videre i dette kapitlet. Oppfølging av partnerskapsarbeidet Fylkeskommunens andel av partnerskapsmidlene videreføres på samme nivå som i 2010 mens kommunenes andel økes. Avtaleverket skal revideres og forbedres. Planstrategien vil ligge til grunn for utviklingen av partnerskapsavtalene. Konkrete handlingsplaner utformes i nært samarbeid med kommunene/regionene. Opplandstinget prøves ut som ny politisk partnerskapsarena. Representanter fra politiske komiteer og fylkesutvalget deltar på regionrådsmøtene. Oppfølging av planstrategien Planstrategien skal konkretiseres gjennom planstrategiforum der alle regionrådslederne er representert. Dette gir føringer for regionene, og dermed forventninger om å bidra til gjennomføring av vedtatte planer. 8

9 2.1 Hadeland Prioriterte satsingsområder z Utarbeide regional plan for Hadeland z Drøfte videreføring av BioReg Hadeland Ringerike z Arbeide for et godt kollektivtilbud på veg og bane mot Akershus og Buskerud Hvilken rolle har regionen? z Ta initiativ til regional planlegging i tråd med regionens behov og innenfor rammene som settes av Regional planstrategi for Oppland og Samordnet ATP-strategi for Oslo-regionen (areal- og transportplanlegging) z Legge til rette for god samhandling mellom kommunene, næringslivet, fylkeskommunen, fylkesmannen og samarbeidsparter i Oslo-regionen z Profilere Hadeland som en attraktiv tilflyttingsog etablerregion z Videreføre bioenergisatsinga gjennom prosjektet BioReg Hadeland-Ringerike z Videreutvikle reiselivssamarbeidet med Ringerike 2.2 Gjøvik Prioriterte satsingsområder z Attraksjonsutvikling og omdømmearbeid herunder utvikling av Musikkregion Gjøvik z Tilrettelegge for å videreutvikle nasjonalt kraftsenter for innovasjon og nyskaping (Norwegian Centre of Expertice (NCE) - Høgskolen i Gjøvik) Hvilken rolle har regionen? z Videreutvikle industri- og landbruksrelatert produksjon med vekt på kompetanse og innovasjon z Bidra til kompetanseflyt mellom næringsliv og regionens utdannings- og forskningsmiljøer z Bidra til å utvikle Arena Kallerud til et nasjonalt tyngdepunkt for høgere utdanning og forskning på universitetsnivå z Være pådriver for å bedre standarden på veg og jernbane z Profilere bo- og livskvalitetene i regionen og gjøre disse kjent, spesielt i Oslo-området 9

10 2.3 Lillehammer Prioriterte satsingsområder z Samarbeide om gjennomføringen av Snowball jf. prosjektets tiltaksplan for 2011 z Konkretisere og operasjonalisere samarbeidet omkring folkehelse med utgangspunkt i prosjekt Idrett i skole z Avklare videre finansiering og organisering av filmsatsingen i regionen Hvilken rolle har regionen? z Profilere regionen som nasjonalt og internasjonalt helårs reisemål gjennom å videreføre arbeidet med Snowball z Videreføre idrettssatsingen gjennom prosjektene Idrett i skole og Toppidrett z Videreføre arbeidet for et robust og tilpasningsdyktig landbruk gjennom prosjektet Mer GLØd z Befeste regionen som kraftsenter for kultur gjennom bl.a. å støtte opp under filmsatsingen i regionen z Bidra til å utvikle Campus Lillehammer til et nasjonalt tyngdepunkt for høyere utdanning og forskning på universitetsnivå z Samarbeide med kompetansemiljøene om kompetanse- og næringsutvikling i regionen z Jobbe mot sentrale myndigheter for snarlig utbygging av E6 og jernbane 2.4 Valdres Prioriterte satsingsområder z Videreføre Valdres Natur- og Kulturparksatsingen z Videreutvikle reiselivssatsingen i Valdres Hvilken rolle har regionen? z Støtte opp under hovedsatsingene i Valdres Natur- og Kulturpark: Regional merkevarebygging Næringsliv spesielt landbruk, reiseliv og foredling Frisk i Valdres Natur- og arealbruk Kultur og kulturminner Kompetanse Samferdsel Tilflytting 10

11 2.5 Midt-Gudbrandsdal Prioriterte satsingsområder z Aktiv deltagelse i Bolyst- og omdømmeprosjektet Midt i Gudbrandsdalen 2020, med utvikling og omdømmebygging for hele regionen z Aktivt arbeide for at infrastrukturforbedringer skal bli realisert i Gudbrandsdalen, både stamveg, fylkesveger og gang- og sykkelveger z Styrking av kultur- og opplevelsesnæringer ved samlokaliseringer å arbeide for å utvikle arrangement som gir merverdi/ringvirkninger for hele regionen styrking av landsbyen Ringebu som opplevelses- og kultursenter Hvilken rolle har regionen? z Initierende og medvirkende rolle sammen med andre aktører, samt være pådriver for gjennomføring av prioriterte tiltak z Aktiv profilering av regionen i sammenheng med Midt i Gudbrandsdalen 2020 z Ut over prioriterte satsinger nevnt ovenfor, skal regionrådet også: Sammen med næringslivet avrunde prosjektet Vegen til nye muligheter og implementere innspill i kommunalt planarbeid Sammen med fylkeskommunen avklare videreførte ungdomstiltak i ordinær drift etter avslutning av prosjektet Ung i Midtdalen Formokampen 2.6 Nord-Gudbrandsdal Prioriterte satsingsområder z Videreutvikle satsingen rundt Nasjonalparkriket z Utvikle gode tilbud ved Lokalmedisinsk senter z Sikre at hele regionen får et sterkt fokus på folkehelse og helsesamarbeid gjennom arbeidet med regional helseplan z Offensiv satsing for å få etablert flere arbeidsplasser i regionen Hvilken rolle har regionen? z Prioritere kompetanseutvikling som grunnlag for næringsutvikling, kommunal tjenesteproduksjon og livskvalitet z Ta initiativ til gode samarbeidsløsninger blant kommuner, innen næringslivet og mellom regionen og fylkeskommunen z Støtte opp under tiltak og initiativ fra næringsliv, kommuner og fylkeskommunen z Invitere til gode møteplasser med privat næringsliv z Bidra til å skape optimisme og godt omdømme i regionen 11

12 3. Politiske resultatmål I kapittel 1 ble det kort beskrevet hvordan politikkområdene Folk, Arbeid og næring og Omgivelser skal møte hovedutfordringene i planstrategien. Innenfor disse politikkområdene er det satt politiske resultatmål som skal bidra til et attraktivt og konkurransedyktig Oppland. Politikkområdene er overlappende og har en gjensidig avhengighet som er illustrert ved figuren. De tette koblingene gjør at målene innenfor ett politikkområde kan påvirke resultatmålene i de andre områdene. Struktur politiske resultatmål Figur 2 Folk Utvikle tjenester som gir trivsel, tilhørighet og utviklingskraft Kompetanseutvikling i skole og arbeid er et mål som står sentralt i både Folk og Arbeid og næring. Unge og voksne skal ha teoretiske og praktiske utviklingsmuligheter i fylket. Felles læringsarenaer, karrieresentre og høgskoler skal gi et tilbud til alle. Kompetanse er avgjørende for å skape et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Arbeid og næring Et innovativt og vekstkraftig arbeidsliv Omgivelser Utvikle Opplands natur-, miljø-, kultur- og stedskvaliteter i et bærekraftig perspektiv Politikkområdet Omgivelser vektlegger de fysiske betingelsene befolkningen trenger for å kunne trives. Oppland har en rekke muligheter, men også mange utfordringer. En sentral utfordring er å utvikle og bygge opp et næringsliv i områder som er preget av kulturminner og store verneinteresser. Næringslivet er ikke bare avhengig av lokaler for å etablere seg, men også en infrastruktur som gjør det mulig å frakte varene som produseres. En bevisst politisk satsing skal bidra til å finne løsninger som alle kan leve med. 12

13 FOLK Utvikle tjenester som gir trivsel, tilhørighet og utviklingskraft Hva skal til for å skape bolyst? Gjennom politikkområdet Folk ønsker fylkeskommunen å skape en tilhørighet til regionen. Virkemidlene til dette er mange og kompetanse er kanskje det viktigste feltet å utvikle. Kompetanseutvikling handler om å gi ungdom mulighet til å ta utdanning lokalt. Ungdom er en kjernegruppe det er viktig å beholde i fylket, de er fremtiden og våre fremste ambassadører. Samtidig skal det tilrettelegges for alle som ønsker å videreutdanne seg. Folk har også fokus på kulturtilbud, tilrettelegging for utvalgte grupper, helsetjenester og offentlig transport. Gjennom å styrke tilbudene og øke tilgjengeligheten skal Oppland bli et enda mer attraktivt fylke å bosette seg i. 1. Høyt kompetansenivå blant Opplands innbyggere z Øke kompetansenivået i den voksne befolkningen z At flere tar høyere utdanning z Styrke den internasjonale kompetansen hos befolkningen z Tilby karriereveiledning og opplæring ved karrieresenter i alle regioner z Tilby fagskoleutdanning ved Fagskolen i Gjøvik/ Innlandets Fagskole z Kartlegge kompetansebehov z Bygge nettverk mellom aktører for å tilrettelegge opplæring z Legge til rette for livslang læring z Pådriver for etablering av Innlandsuniversitetet z Arbeidslivet z Kommuner og regioner z NAV z Høgskolene z Arbeidslivets organisasjoner z Statlige myndigheter z Oppfølging av Tronutvalgets innstilling (FU-sak 38/09) z Overordnet plan for Karriere Oppland (FT-sak 40/09) z Internasjonal strategi (FT-sak 33/08) 13

14 2. Høy kvalitet på videregående opplæring z Være blant landets beste på Bredde og variasjon i opplæringstilbudet Læringsresultater Elevenes og lærlingenes gjennomføring Bruk av moderne IKT-løsninger Internasjonalisering Elevmedvirkning og elevdemokrati Helse og trivsel blant elever og ansatte z Øke toleransen og forståelsen mellom elever z Tilby videregående opplæring z Etablere gode fysiske forhold for læring z Videreutvikle gode læringsmiljøer z Samordningsansvar mellom grunnskole og videregående opplæring z Arbeidslivet z Kommuner og regioner z Evaluering av Kunnskapsløftet (FT-sak 26/09) z Lærerevaluering (FU-sak 38/09) z Rekruttering, etter- og videreutdanning av lærere (FT-sak 3/09) z Melding om kvalitet og aktivitet i videregående opplæring 2009 (FT-sak 39/09) z Innføring av sunne kantiner (FU-sak 66/10) z Internasjonal strategi (FT-sak 33/08) 3. Stimulere ung skaperkraft z Stimulere unges muligheter til å utvikle evner knyttet til aktivitet, kreativitet og skaperkraft innen kunst, musikk, dans, teater, film og entreprenørskap z Stimulere til refleksjon, læring og nyskaping, og legge til rette for at ungdom kan ta i bruk sine ressurser og sin kreativitet z Utarbeide en plan med prioriteringer, tiltak og handlinger for området med utgangspunkt i den vedtatte ungdomspolitikken for Oppland z Igangsette og legge til rette for opplæring, aktiviteter og arenaer z Tilby videregående opplæring innen kreative fag z Drifte programmer/aktiviteter z Forvalte tilskuddsmidler z Ungt Entreprenørskap z Kommuner og regioner z Lag og foreninger z Kunst- og kulturlivet nasjonalt og internasjonalt z Næringslivet 14

15 z Kulturpolitikk for Oppland (FT-sak 18/09) z Samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Oppland z Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Oppland (FU-sak 85/08) z Scenekunstmelding for Oppland (FT-sak 31/10) z Etablering av medieverksted for barn og unge z Regional filmsatsing i Innlandet (FT-sak 12/06) 4. Allsidige kunst- og kulturopplevelser z Legge til rette for et mangfold av kunst- og kulturopplevelser, formidling og kulturutøvelse z Bidra til drift, etablering og utvikling av kunstog kulturinstitusjoner/organisasjoner z Sikre at alle elever i barnehage, grunn- og videregående skole får et allsidig tilbud om profesjonelle kunstopplevelser gjennom Kulturmenyen z Forvalte utviklingsmidler og tilskuddsordninger z Legge til rette for gode muligheter for kreativitet, kunst, kultur og kompetanse z Kommuner og regioner z Kunst- og kulturlivet nasjonalt og internasjonalt z Organisasjoner z Næringslivet z Kulturpolitikk for Oppland (FT-sak 18/09) z Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Oppland (FU-sak 85/08) z Scenekunstmelding for Oppland (FT-sak 31/10) z Etablering av medieverksted for barn og unge z Regional filmsatsing i Innlandet (FT-sak 12/06) z Handlingsprogram for store idrettsanlegg z Teater Innlandet (FT-sak 1/10) z Internasjonal strategi (FT-sak 33/08) 15

16 5. Aktiv formidling av kulturarv z Øke befolkningens forståelse, læring og opplevelse gjennom informasjon om og formidling av kulturarven z Utvikle museer som viktige arenaer for læring, kultur og informasjon z Utvikle nye formidlingsformer i kontakten med publikum z Legge til rette for gode kulturproduksjoner i Den kulturelle skolesekken z Forvalte og utvikle kulturarven z Forvalte tilskuddsmidler z Gi veiledning og rådgivning z Samordningsansvar z Utvikle strategi z Kommuner og regioner z Nasjonale myndigheter z Museer z Eiere, frivillige organisasjoner og skoler z Kulturmenyen og Den kulturelle skolesekken z Reiselivsnæringen z Kulturarvsatsing i Oppland (FT-sak 40/10) z Pilegrimsleden som satsingsområde for Oppland fylkeskommune (FT-sak 27/08) z Satsing i kulturminneåret 2009 (FU-sak 109/08) z Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Oppland (FU-sak 85/08) z Klimapark 2469 (FU-sak 84/09) z Kulturpolitikk for Oppland (FT-sak 18/09) 6. Framtidsrettet bibliotek og arkiv z Utvikle bibliotekene som viktige arenaer for litteratur, læring, kultur og informasjon z Utvikle bibliotekene med nye, digitale tjenester z At bibliotekene skal bygge opp under regionenes satsingsområder z Utvikle arkivene som viktige arenaer for dokumentasjon og formidling z Kompetansesenter og nettverksbygger z Bidra til gjennomføring av regionale bibliotekplaner og utvikling av digitale tjenester z Koordinere interkommunale samarbeidsprosjekter som f.eks. Det sømløse bibliotek og Interkommunalt Arkiv Opplandene z Gjennomføre EU-prosjekter for å bygge opp kompetanse på internasjonalt samarbeid og flerkulturell forståelse z Bevare, forvalte og formidle offentlig og privat arkivmateriale z Nasjonale myndigheter z Kommuner og regioner z Næringslivet z Fylkesmannen i Oppland z Organisasjoner z Bibliotekplan for Oppland (FT-sak 24/04) z Internasjonal strategi (FT-sak 33/08) 16

17 7. Styrket flerkulturell deltagelse z Kulturelt mangfold skal være en viktig ressurs i arbeids- og samfunnsliv z Legge til rette for at innvandrere skal delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv z Etablere arenaer for dialog og samhandling z Forvalte tilskuddsmidler z Kommunene z Lag og foreninger z Fylkesmannen z Arbeidslivets organisasjoner z Politikk for det flerkulturelle Oppland (FT-sak 43/08) z Folkehelseprogrammet (FU-sak 21/06) 8. Universell utforming z Utforme bygg, tjenester og omgivelser på en måte som styrker mulighetene for samfunnsdeltakelse for alle z Pådriver- og utviklerrolle bl.a. knyttet til pilotfylkesatsing for universell utforming sammen med Hedmark z Regional planmyndighet med veiledningsansvar for kommunene z Sikre universell utforming av egne bygg, tjenester og omgivelser z Kommuner og regioner z Hedmark fylkeskommune z Statlige myndigheter z Reiseliv z Transportnæringen z Organisasjoner z Høgskolene Bihayo, Kongo z Universell utforming (FT-sak 43/07) z Prosjektbeskrivelse for pilotfylkene for universell utforming Hedmark og Oppland (FU-sak 126/09) 17

18 9. Framtidsrettet og brukervennlig kollektivtransport på veg z Gjøre det enkelt for alle å reise kollektivt z Utfordre nasjonale myndigheter for økte rammer og en mer samordnet organisering av offentlig betalt transport z Øke antall kollektivreisende i fylket z Videreutvikle et trygt, presist og framtidsrettet kollektivtilbud z Sikre miljøvennlig transport som er tilgjengelig for alle z Overføre erfaringer fra KID-prosjektet (Kollektivtransport i distriktene) til flere deler av fylket z Planlegge, bestille og markedsføre kollektivtransporttjenester z Utvikle nye transportløsninger z Rutebilselskaper, drosjesentraler, turbiloperatører z Andre fylkeskommuner z Statlige myndigheter z Kommuner z Statens vegvesen 10. God og effektiv skoleskyss z Sikre en trygg, rasjonell og miljøvennlig skoleskyss z Kartlegge behov for skoleskyss og finne samfunnsøkonomisk optimale transportløsninger z Organisere og bestille transporttjenester fra transportørene z Rutebilselskaper, drosjesentraler og turbiloperatører z Kommuner z Trygg Trafikk z Reglement for grunnskoleskyssen i Oppland og Hedmark (FU- sak 58/07) z Prinsipper og framdriftsplan for kjøp av transporttjenester (FU-sak 118/09) 18

19 11. God folkehelse og utjevning av sosiale helseforskjeller z Bidra til god helse for hele befolkningen z Redusere helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn z Utarbeide folkehelseplan for Oppland i samarbeid med sentrale samarbeidspartnere z Utarbeide oversikt over helsetilstanden i fylket og de faktorer som kan virke inn på denne z Understøtte kommunenes folkehelsearbeid gjennom veiledning, kompetanse- og metodeutvikling z Fremme folkehelse innen de oppgaver fylkeskommunen er tillagt z Lede folkehelsearbeidet i fylket gjennom samarbeid på tvers av sektorer og nivåer z Kommuner og regioner z Lag, foreninger, organisasjoner z Fylkesmannen i Oppland z Sykehuset Innlandet z NAV, Helsedirektoratet z Høgskolene z Folkehelseprogrammet (FU-sak 21/06) z Innføring av sunne kantiner (FU-sak 66/10) z Oppstart av arbeidet med folkehelseplan i Oppland (FU-sak 39/10) 12. God og effektiv tannhelsetjeneste z Innfri befolkningens lovbestemte rettigheter til tannhelsetjenester z Utvikle gode og rekrutterende fagmiljøer z Utvikle tannklinikker med fagmiljøer som rekrutterer personale z Gi nødvendig forebygging og tannbehandling til barn og ungdom og andre grupper med lovbestemte rettigheter z Følge-med-ansvar for tannhelseutviklingen hos barn og ungdom z Bidra til tjenestetilbud også for voksenbefolkningen z Aktiv deltakelse i folkehelsearbeidet z Systematisk samarbeid med helsestasjoner, skoler og sykehjem z Kommuner z Fylkeskommunene Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark om Kompetansesenter Øst z Odontologiske læresteder z Sykehuset Innlandet z Tannklinikkstruktur i Valdres (FU-sak 43/10) z Kompetansesenter Øst (FT-sak 25/10) 19

20 ARBEID OG NÆRING Et innovativt og vekstkraftig arbeidsliv Stadig flere tar høyere utdanning og etterspørselen etter kompetansearbeidsplasser øker. Hvis fylket ikke kan tilby slike arbeidsplasser mister vi verdifull kompetanse. Utfordringene øker når bedriftene utvikler mer kompetansebaserte produkter og ikke kan rekruttere arbeidskraft lokalt. Å kunne tilby og stimulere til etter- og videreutdanning lokalt blir derfor viktig fremover. Dette vil stille krav til hvordan fylkets utdanningsinstitusjoner videreutvikles og samarbeider. Det å kunne utnytte fylkets unike natur og kultur til næringsformål er viktig. Opplands fortrinn er spesielt knyttet til geografisk plassering og ressurstilgang innen landbruk og energi. Reiseliv, landbruk og bioenergi er derfor blant de prioriterte næringsområder. Satsing på næringslivet skal bidra til et innovativt og vekstkraftig arbeidsliv i fylket. 13. Utvikle framtidsrettet kompetanse for arbeidslivet z Utvikle et tett samarbeid mellom opplæring og arbeidsliv bl.a. gjennom tett oppfølging av lærebedrifter z Gi et opplæringstilbud som dekker kompetansebehovet til et arbeidsliv i utvikling z Legge til rette for utvikling av språkkompetanse og internasjonal erfaring z Tilby videregående opplæring z Tilby karriereveiledning og opplæring ved karrieresenter i alle regioner z Pådriver og tilrettelegger for samarbeidsprosjekter med arbeidslivet, herunder oppretting av læreplasser i yrkesfag z Arbeidslivets organisasjoner z NAV z Høgskolene z Kommuner og regioner z VOX z Overordnet plan for Karriere Oppland (FT-sak 40/09) z Internasjonal strategi (FT-sak 33/08) z Fag- og yrkesopplæring i Oppland (FT-sak 27/07) 20

21 14. Innovative kompetanse- og forskningsmiljøer av høy internasjonal standard z Øke Opplands andel av landets totale FoU-aktivitet z Etablere Innlandsuniversitetet z Bidra til campusutvikling i Lillehammer og Gjøvik z Øke deltagelsen i internasjonale programmer z Påvirke nasjonal politikk z Pådriver for å koble FoU og nærings-/arbeidsliv z Være en aktiv pådriver og tilrettelegger for etablering og videreutvikling av kompetanseog forskningsmiljøer z Innovasjon Norge z Høgskolene z Hedmark fylkeskommune z Base Jørstadmoen z Næringsliv z Norges forskningsråd, forskningsinstitusjoner z Kunnskapsparker og næringshager z Nasjonale og internasjonale kompetansemiljøer 15. Vekstkraftige virksomheter innen industri, bioenergi og kulturbaserte næringer z Arbeide for gode rammebetingelser for innovasjon og nyskaping innen industri, bioenergi og kulturbaserte næringer z Utøve et aktivt eierskap i Innovasjon Norge z Forvalte tilskuddsmidler for etablering, drift og prosjekter z Bidra med kompetanse og legge til rette for utviklingsprosjekter og nødvendig infrastruktur z Skape møteplasser og arenaer z Kommuner og regioner z Innovasjon Norge z Næringslivet z Kunnskapsparker og næringshager z Høgskolene z Norges forskningsråd, forskningsinstitusjoner z Bioenergi i Oppland (FT-sak 37/05) z Kulturpolitikk for Oppland (FT-sak 18/09) z FoU-strategi for Hedmark og Oppland (FT-sak 19/09) z Internasjonal strategi (FT-sak 33/08) z Samarbeidsavtale og tilleggsavtale for Prosjekt Innlandsuniversitetet 21

22 16. Vekstkraftig reiselivsnæring z Videreutvikle Oppland som et attraktivt reiselivsfylke gjennom bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser z Utrede videre satsing for FjellNorge z Pådriver for samhandling og utvikling i reiselivet z Bidra til økt verdiskaping gjennom markedstilpassede produkter/opplevelser z Påvirke reiselivsnæringens bidrag i å markedsføre Norge z Bidra til god transport og informasjon langs vegnettet z Legge til rette for kompetanse og kvalitet i reiselivsnæringen z Reiselivslagene z Nasjonale landsdelsselskaper z Reiselivsnæringen z Innovasjon Norge z Kommuner og regioner z Fylkesmannen z FoU-institusjoner z Reiselivsstrategi for Oppland (FT-sak 28/07) z Pilegrimsleden som satsingsområde for Oppland fylkeskommune (FT-sak 27/08) 17. Robuste landbruksbaserte næringer z Påvirke nasjonal landbrukspolitikk for å gi bedre og mer forutsigbare rammebetingelser for landbruket i Oppland z Legge til rette for innovasjon og tilleggsnæringer i landbruket z Legge til rette for attraktive utdanningsløp innen naturbruk z Forvalte tilskuddsmidler til rekruttering, kompetanse og likestilling z Være aktiv i forhold til utviklingsprosjekter z Tilby gode utdanningsmuligheter innen landbruket z Kommuner og regioner z Fylkesmannen z Landbruksorganisasjoner z Innovasjon Norge z Landbrukspolitikk (FT-sak 14/05) z Strategi for skog- og tresektoren (FT-sak 16/08) z Tilskuddsbrev landbruks- og matområdet z Strategier for landbruksrelatert næringsutvikling i Oppland

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2012

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2012 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2012 Regionalt handlingsprogram 2012 er vedtatt av Fylkestinget 14.12.11, FT-sak 90/11. Utgiver: Oppland fylkeskommune Trykk: Andvord

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM Høringsutkast Fylkesutvalget

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM Høringsutkast Fylkesutvalget Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2012 Høringsutkast Fylkesutvalget 20.09.11 Regionalt handlingsprogram 2012 er vedtatt av Fylkestinget dato, FT-sak... Utgiver : Oppland

Detaljer

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Regionalt handlingsprogram 2010 er vedtatt av Fylkestinget 08.12.09 (FT-sak 42/09) Utgiver : Oppland fylkeskommune Trykk: Andvord

Detaljer

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND. Høringsutkast pr 22.09.09 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND. Høringsutkast pr 22.09.09 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Høringsutkast pr 22.09.09 Innholdsfortegnelse 1. Fylkesordførerens forord... 3 2. Utvikling av Opplandssamfunnet gjennom samarbeid

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020 Mål: «Vekst og utvikling med basis i regionens natur- og kulturressurser» Vedtatt i Regionrådet 10. mars 2016 1.0 Bakgrunn: Regionrådet for

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai 2017 Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Velkommen til Oppland. Mulighetenes Oppland

Velkommen til Oppland. Mulighetenes Oppland Velkommen til Oppland Oppland fylke Areal: Ca. 25.000 km2 Innbyggere: Ca. 180.000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal, Nord-Gudbrandsdal Byer: 5 Lillehammer,

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Strategisk plan for Buskerud fylkeskommune 2030

Strategisk plan for Buskerud fylkeskommune 2030 Buskerud fylkeskommune [Avdeling] mars 2017 Innhold 1. INNLEDNING...4 2. ET STERKT OG BÆREKRAFTIG BUSKERUD MED EVNE TIL ENDRING...4 3. INNSATSOMRÅDER...5 3.1 Buskerud som et attraktivt sted å bo, arbeide

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET Dato: Arkivref: 15.11.2010 2009/7787-27794/2010 / V00 Saksframlegg Saksbehandler: Hans Fløystad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET

Detaljer

Program Mulighetenes Oppland

Program Mulighetenes Oppland Program 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:15 12:15-12:45 12:45-14:00 PlanOppland Regional planstrategi/fylkesstatistikk Kommunal planstrategi, Gausdal kommune Lunsj Kommunal planstrategi Nord-Aurdal

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Telemark.

Regional plan for folkehelse i Telemark. Regional plan for folkehelse i Telemark Det systematiske folkehelsearbeidet Evaluering Oversikt Tiltak Planstrategi Her er vi nå Fastsette mål i plan Organisering Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2013

Økonomiplan / Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016/ Årsbudsjett 2013 Fylkesrådets forslag Pressekonferanse 20. november 2012 Utgangspunktet for fylkesrådets arbeid: Fylkesrådets tiltredelseserklæring: 220.000 Regional planstrategi

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Mandag 14. mars, Møte i regionalt partnerskap, Tynset Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Hedmark fylkeskommune Regional planstrategi Regional planmyndighet skal

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken REGIONAL PLANLEGGING Klekken 03.11.2015 Rollen som regional planmyndighet Fylkeskommunen har ansvar for det regionale plansystemet som omfatter: regional planstrategi regionale planer regional planbestemmelse

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunens rolle og oppgaver i folkehelsearbeidet Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunen: Ett

Detaljer

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Planarbeid i Østfold Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Fylkesting Akershus og Østfold fylkesrevisjon Fylkesrådmann Administrativ organisering Akershus

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Fellesmøte fylkeskommunale råd. Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune

Fellesmøte fylkeskommunale råd. Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune 21.09.2017 Fellesmøte fylkeskommunale råd Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune Bakgrunn Fylkesmannen og fylkeskommunen prioriterte folkehelse som oppgave i oppstarten av forsøket med enhetsfylke

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Høringsseminar Regional planstrategi

Høringsseminar Regional planstrategi Høringsseminar Regional planstrategi Hvor går Sør-Trøndelag? Har vi felles strategier? 16. Desember 2012 Karen Espelund Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr : Saksbehandler: Martin Sæbu RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak Bakgrunn for saka: Rådmenn utarbeidet etter oppdrag fra Ordfører/rådmannsforum

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Vår ref.: 201106452-38 Lillehammer, 19. mars 2013 Deres ref.: 13/187-1

Vår ref.: 201106452-38 Lillehammer, 19. mars 2013 Deres ref.: 13/187-1 Regionalenheten Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Vår ref.: 201106452-38 Lillehammer, 19. mars 2013 Deres ref.: 13/187-1 Regionalenheten; Statsbudsjettet 2012 - Kap.551 post

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Fylkeskommunens framtid

Fylkeskommunens framtid Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Fagernes, 1. november 2017 Fylkeskommunens framtid Dagens fylkesinndeling I dag er det stort sett bare fylkeskommunene igjen som er delt inn i 19 regioner. Blir 18

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE KS-konferanse Brekstad 9.juni 2016 Karen Havdal Plan- og bygningsloven (Pbl.) (Lov om planlegging og byggesaksbehandling) (plandelen) Lovens formål (i 1): Fremme

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 13/13626-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

fb.com/trondelagfylke

fb.com/trondelagfylke Hvorfor? Livskraft, bærekraft og konkurransekraft Nytt fylke og ny folkevalgt region Muligheter for en balansert utvikling i Trøndelag Trøndersk innflytelse nasjonalt Kvalitet i regionens tjenester til

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug 05.01.12 Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt folkevalgt

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN 21.05.15 Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere Disposisjon Felles innledning om planer Litt om "Næringsplanen"

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Saknr. 16/369-32 Saksbehandler: Tove Krattebøl Lisa Moan Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

NYE OPPGAVER TIL FYLKESKOMMUNENE

NYE OPPGAVER TIL FYLKESKOMMUNENE NYE OPPGAVER TIL FYLKESKOMMUNENE NÆRING, KOMPETANSE OG INTEGRERING SAMFERDSEL KLIMA, MILJØ OG NATUR- RESSURSER KULTUR OG KULTUR- MINNE- VERN HELSE OG LEVEKÅR Regionreformen: Desentralisering av oppgaver

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3669 026 Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG: Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud

Detaljer

/

/ Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.04.2016 2012/2648-30 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 06.06.2016 Hovedutvalg for samferdsel 01.06.2016 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 01.06.2016 Hovedutvalg for

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Møtested. Tingvoll. Sak nr: STRATEGIDOKUMENT FOR FJELLREGIONENE

Møtested. Tingvoll. Sak nr: STRATEGIDOKUMENT FOR FJELLREGIONENE MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr: R-54/06: STRATEGIDOKUMENT FOR FJELLREGIONENE.//. Det vises til brev av 02.10.d.å. fra Arena Innlandet der regionrådene i fjellregionene i Hedmark og Oppland har fått oversendt

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer