Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM Fylkesrådmannens forslag pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2011. Fylkesrådmannens forslag pr 23.11.10"

Transkript

1 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2011 Fylkesrådmannens forslag pr

2 Regionalt handlingsprogram 2011 Utgiver : Oppland fylkeskommune Trykk: Andvord Grafisk 2

3 Innholdsfortegnelse Fylkesordførerens forord Føringer fra planstrategien Samarbeid med kommuner og regioner i Oppland Hadeland Gjøvik Lillehammer Valdres Midt-Gudbrandsdal Nord-Gudbrandsdal Politiske resultatmål FOLK 1. Høyt kompetansenivå blant Opplands innbyggere Høy kvalitet på videregående opplæring Stimulere ung skaperkraft Allsidige kunst- og kulturopplevelser Aktiv formidling av kulturarv Framtidsrettet bibliotek og arkiv Styrket flerkulturell deltagelse Universell utforming Framtidsrettet og brukervennlig kollektivtransport på veg God og effektiv skoleskyss God folkehelse og utjevning av sosiale helseforskjeller God og effektiv tannhelsetjeneste ARBEID OG NÆRING 13. Utvikle framtidsrettet kompetanse for arbeidslivet Innovative kompetanse- og forskningsmiljøer av høy internasjonal standard Vekstkraftige virksomheter innen industri, bioenergi og kulturbaserte næringer Vekstkraftig reiselivsnæring Robuste landbruksbaserte næringer OMGIVELSER 18. Aktiv og god regional og kommunal planlegging Vekstkraftige regioner gjennom sterke regionsentra Minst mulig utslipp av klimagasser Høy kvalitet på bruk og vern av natur- og kulturarv Ivareta kulturlandskap og fysiske kulturmiljøer Gode betingelser for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Sikre og effektive hovedtransportårer Sikkert og effektivt fylkesvegnett God miljøtilstand for alt vann i fylket Sikre livskraftige og produktive bestander av vilt og fisk Ressurser Budsjett og økonomiplan Fylkeskommunens økonomiske situasjon Overordnede økonomiske forutsetninger Hovedpunkter i det økonomiske opplegget Nærmere om det økonomiske opplegget for Nærmere om det økonomiske opplegget for Politiske prioriteringer og budsjettføringer Politiske føringer for organisasjonen Åpen organisasjon Lærende organisasjon Attraktiv, inkluderende og helsefremmende arbeidsplass God og effektiv drift

4 Fylkesordførerens forord Fylkesordførerens forord vil bli tatt inn i endelig, trykket versjon. 4

5 Fylkeskommunens eierskap i Innovasjon Norge Fylkeskommunene eier 49 % i Innovasjon Norge nasjonalt. Oppland fylkeskommune eier 2,7 %. Gjennom eierskapet kan vi påvirke strategiske beslutninger på nasjonalt og lokalt nivå og utvikle bedre samordning av virkemiddelbruken til næringsutvikling i Oppland. Innovasjon Norge Oppland er fylkeskommunens operative virksomhet for bedriftsfinansiering. Fylkeskommunens økte vegansvar Fylkeskommunen forvalter 3013 km fylkesveg og er den største vegeieren i Oppland. Statens vegvesen skal gjennomføre utbygging, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet etter bestilling fra Oppland fylkeskommune. Det er fylkeskommunen som legger de strategiske føringer og prioriterer ressursbruken. Samarbeidet er formelt nedfelt i en flerårig rammeavtale og årlige leveranseavtaler. Audun Tron Lillehammer 5

6 1. Føringer fra planstrategien Regional planstrategi er et overordnet politisk styringsdokument for Opplandssamfunnet. Planstrategien er utarbeidet i tett samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner. Planstrategien skal konkretiseres gjennom planstrategiforum der alle regionrådslederne er representert. Regionalt planstrategiforum skal gi anbefalinger til fylkestinget om hvilke tema som bør være gjenstand for videre regional planlegging. Planstrategien omfatter fire hovedutfordringer aktørene i fylket skal stå sammen om å møte: Sammenheng regional planstrategi og regionalt handlingsprogram Figur 1 Visjon: Et attraktivt og konkurransedyktig Oppland Overordnet styringsdokument for Opplandssamfunnet: Regional planstrategi z Attraktivitet og konkurransekraft z Kompetanse z Klima og miljø z Bruk og vern Hovedutfordring: Attraktivitet Hovedutfordring: Kompetanse Hovedutfordring: Klima og miljø Hovedutfordring: Bruk og vern Attraktivitet og konkurransekraft skal oppnås gjennom en bevisst satsing for å skape økt bolyst i Oppland og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet. Oppland fylkeskommunes styringsdokument: Regionalt handlingsprogram (RHP) Kompetansen i fylket skal bygges opp gjennom økt satsing på forskning og utvikling. Etableringen av Innlandsuniversitet, fokus på voksnes læring og videregående opplæring for ungdom er tre viktige innsatsområder. Politikkområde: Folk Politikkområde: Arbeid og næring Politikkområde: Omgivelser 6

7 Klima- og miljøutfordringene skal bidra til god ressursutnyttelse av fylkets fortrinn innen biomasse og ren energi. Bruk og vern skal imøtekommes ved at vi ivaretar vår genuine natur- og kulturarv samtidig som vi legger til rette for en positiv samfunnsutvikling i fylket. På bakgrunn av disse fire hovedutfordringene utarbeides det politiske resultatmål i regionalt handlingsprogram (RHP). Figuren over synliggjør den tette koblingen mellom dokumentene og hvordan de sammen bygger opp under visjonen om Et attraktivt og konkurransedyktig Oppland. De politiske resultatmålene innenfor politikkområdene Folk, Arbeid og næring og Omgivelser i RHP skal bidra til å møte de fire hovedutfordringene i planstrategien. Utfordringene definert gjennom arbeidet med planstrategien har angitt hovedretninger for RHP Det vil være interessant å følge utvalgte nøkkeltall over tid og på den måten synliggjøre endringer i utvikling innenfor områdene. Noen tall er tatt inn i rapporteringen for Ønsket utvikling over tid vil være å: z Snu flyttestrømmen slik at unge mennesker finner det attraktivt å bo og arbeide i Oppland z Utvikle konkurransekraften innen arbeids- og næringslivet z Heve utdanningsnivået i Oppland z Tilby tjenester som gir velferd, tilhørighet og utviklingskraft z Utvikle Opplands natur, kultur og miljø i et bærekraftig perspektiv gjennom aktiv bruk og vern I alle de tre politikkområdene er det fokus på attraktivitet og konkurransekraft. Mye av aktiviteten er initiert og igangsatt av fylkeskommunen for å tilrettelegge for et godt tjenestetilbud til befolkningen, stimulere til utvikling av næringslivet og bidra til vekstkraftige regioner. Kompetanse er særlig vektlagt innenfor politikkområdene Folk og Arbeid og næring. Hovedutfordringene Klima og miljø og Bruk og vern er hovedsakelig ivaretatt under politikkområdet Omgivelser. 7

8 2. Samarbeid med kommuner og regioner i Oppland Partnerskapsarbeid I Oppland er det utviklet et godt samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene/ regionene. Partnerskapsarbeidet har fornyet og forsterket det regionale utviklingsarbeidet. Fylkeskommunen har tatt i bruk en modell med regionkoordinatorer, partnerskapsmidler og representasjon i regionråd. Erfaringer og resultater fra det forpliktende samarbeidet mellom fylkeskommunen og samarbeidende kommuner ble evaluert våren Evalueringen viser et entydig ønske om å videreutvikle arbeidsformen. Til grunn for partnerskapet ligger et gjensidig ønske om å utvikle Opplands regioner. Partnerskapsarbedet har bidratt til gode prosesser for å framheve regionens satsingsområder. Oppland fylkeskommune viderefører partnerskapsarbeidet med basis i FT-sak 44/10. Partnerskap er en arbeidsform basert på tillit og ansvarsdeling mellom samarbeidspartene. Det er utviklet gode samhandlingsarenaer og møteplasser som ivaretar den enkelte region. Fylkeskommunen deltar i regionrådsmøtene. Partnerskapet med samarbeidende kommuner har vært formalisert gjennom forpliktende partnerskapsavtaler. Fylkeskommunens rolle er å bidra til ønsket utvikling i regionene gjennom egen tjenesteyting og produksjon. De prioriterte satsingene i hver region synliggjøres videre i dette kapitlet. Oppfølging av partnerskapsarbeidet Fylkeskommunens andel av partnerskapsmidlene videreføres på samme nivå som i 2010 mens kommunenes andel økes. Avtaleverket skal revideres og forbedres. Planstrategien vil ligge til grunn for utviklingen av partnerskapsavtalene. Konkrete handlingsplaner utformes i nært samarbeid med kommunene/regionene. Opplandstinget prøves ut som ny politisk partnerskapsarena. Representanter fra politiske komiteer og fylkesutvalget deltar på regionrådsmøtene. Oppfølging av planstrategien Planstrategien skal konkretiseres gjennom planstrategiforum der alle regionrådslederne er representert. Dette gir føringer for regionene, og dermed forventninger om å bidra til gjennomføring av vedtatte planer. 8

9 2.1 Hadeland Prioriterte satsingsområder z Utarbeide regional plan for Hadeland z Drøfte videreføring av BioReg Hadeland Ringerike z Arbeide for et godt kollektivtilbud på veg og bane mot Akershus og Buskerud Hvilken rolle har regionen? z Ta initiativ til regional planlegging i tråd med regionens behov og innenfor rammene som settes av Regional planstrategi for Oppland og Samordnet ATP-strategi for Oslo-regionen (areal- og transportplanlegging) z Legge til rette for god samhandling mellom kommunene, næringslivet, fylkeskommunen, fylkesmannen og samarbeidsparter i Oslo-regionen z Profilere Hadeland som en attraktiv tilflyttingsog etablerregion z Videreføre bioenergisatsinga gjennom prosjektet BioReg Hadeland-Ringerike z Videreutvikle reiselivssamarbeidet med Ringerike 2.2 Gjøvik Prioriterte satsingsområder z Attraksjonsutvikling og omdømmearbeid herunder utvikling av Musikkregion Gjøvik z Tilrettelegge for å videreutvikle nasjonalt kraftsenter for innovasjon og nyskaping (Norwegian Centre of Expertice (NCE) - Høgskolen i Gjøvik) Hvilken rolle har regionen? z Videreutvikle industri- og landbruksrelatert produksjon med vekt på kompetanse og innovasjon z Bidra til kompetanseflyt mellom næringsliv og regionens utdannings- og forskningsmiljøer z Bidra til å utvikle Arena Kallerud til et nasjonalt tyngdepunkt for høgere utdanning og forskning på universitetsnivå z Være pådriver for å bedre standarden på veg og jernbane z Profilere bo- og livskvalitetene i regionen og gjøre disse kjent, spesielt i Oslo-området 9

10 2.3 Lillehammer Prioriterte satsingsområder z Samarbeide om gjennomføringen av Snowball jf. prosjektets tiltaksplan for 2011 z Konkretisere og operasjonalisere samarbeidet omkring folkehelse med utgangspunkt i prosjekt Idrett i skole z Avklare videre finansiering og organisering av filmsatsingen i regionen Hvilken rolle har regionen? z Profilere regionen som nasjonalt og internasjonalt helårs reisemål gjennom å videreføre arbeidet med Snowball z Videreføre idrettssatsingen gjennom prosjektene Idrett i skole og Toppidrett z Videreføre arbeidet for et robust og tilpasningsdyktig landbruk gjennom prosjektet Mer GLØd z Befeste regionen som kraftsenter for kultur gjennom bl.a. å støtte opp under filmsatsingen i regionen z Bidra til å utvikle Campus Lillehammer til et nasjonalt tyngdepunkt for høyere utdanning og forskning på universitetsnivå z Samarbeide med kompetansemiljøene om kompetanse- og næringsutvikling i regionen z Jobbe mot sentrale myndigheter for snarlig utbygging av E6 og jernbane 2.4 Valdres Prioriterte satsingsområder z Videreføre Valdres Natur- og Kulturparksatsingen z Videreutvikle reiselivssatsingen i Valdres Hvilken rolle har regionen? z Støtte opp under hovedsatsingene i Valdres Natur- og Kulturpark: Regional merkevarebygging Næringsliv spesielt landbruk, reiseliv og foredling Frisk i Valdres Natur- og arealbruk Kultur og kulturminner Kompetanse Samferdsel Tilflytting 10

11 2.5 Midt-Gudbrandsdal Prioriterte satsingsområder z Aktiv deltagelse i Bolyst- og omdømmeprosjektet Midt i Gudbrandsdalen 2020, med utvikling og omdømmebygging for hele regionen z Aktivt arbeide for at infrastrukturforbedringer skal bli realisert i Gudbrandsdalen, både stamveg, fylkesveger og gang- og sykkelveger z Styrking av kultur- og opplevelsesnæringer ved samlokaliseringer å arbeide for å utvikle arrangement som gir merverdi/ringvirkninger for hele regionen styrking av landsbyen Ringebu som opplevelses- og kultursenter Hvilken rolle har regionen? z Initierende og medvirkende rolle sammen med andre aktører, samt være pådriver for gjennomføring av prioriterte tiltak z Aktiv profilering av regionen i sammenheng med Midt i Gudbrandsdalen 2020 z Ut over prioriterte satsinger nevnt ovenfor, skal regionrådet også: Sammen med næringslivet avrunde prosjektet Vegen til nye muligheter og implementere innspill i kommunalt planarbeid Sammen med fylkeskommunen avklare videreførte ungdomstiltak i ordinær drift etter avslutning av prosjektet Ung i Midtdalen Formokampen 2.6 Nord-Gudbrandsdal Prioriterte satsingsområder z Videreutvikle satsingen rundt Nasjonalparkriket z Utvikle gode tilbud ved Lokalmedisinsk senter z Sikre at hele regionen får et sterkt fokus på folkehelse og helsesamarbeid gjennom arbeidet med regional helseplan z Offensiv satsing for å få etablert flere arbeidsplasser i regionen Hvilken rolle har regionen? z Prioritere kompetanseutvikling som grunnlag for næringsutvikling, kommunal tjenesteproduksjon og livskvalitet z Ta initiativ til gode samarbeidsløsninger blant kommuner, innen næringslivet og mellom regionen og fylkeskommunen z Støtte opp under tiltak og initiativ fra næringsliv, kommuner og fylkeskommunen z Invitere til gode møteplasser med privat næringsliv z Bidra til å skape optimisme og godt omdømme i regionen 11

12 3. Politiske resultatmål I kapittel 1 ble det kort beskrevet hvordan politikkområdene Folk, Arbeid og næring og Omgivelser skal møte hovedutfordringene i planstrategien. Innenfor disse politikkområdene er det satt politiske resultatmål som skal bidra til et attraktivt og konkurransedyktig Oppland. Politikkområdene er overlappende og har en gjensidig avhengighet som er illustrert ved figuren. De tette koblingene gjør at målene innenfor ett politikkområde kan påvirke resultatmålene i de andre områdene. Struktur politiske resultatmål Figur 2 Folk Utvikle tjenester som gir trivsel, tilhørighet og utviklingskraft Kompetanseutvikling i skole og arbeid er et mål som står sentralt i både Folk og Arbeid og næring. Unge og voksne skal ha teoretiske og praktiske utviklingsmuligheter i fylket. Felles læringsarenaer, karrieresentre og høgskoler skal gi et tilbud til alle. Kompetanse er avgjørende for å skape et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Arbeid og næring Et innovativt og vekstkraftig arbeidsliv Omgivelser Utvikle Opplands natur-, miljø-, kultur- og stedskvaliteter i et bærekraftig perspektiv Politikkområdet Omgivelser vektlegger de fysiske betingelsene befolkningen trenger for å kunne trives. Oppland har en rekke muligheter, men også mange utfordringer. En sentral utfordring er å utvikle og bygge opp et næringsliv i områder som er preget av kulturminner og store verneinteresser. Næringslivet er ikke bare avhengig av lokaler for å etablere seg, men også en infrastruktur som gjør det mulig å frakte varene som produseres. En bevisst politisk satsing skal bidra til å finne løsninger som alle kan leve med. 12

13 FOLK Utvikle tjenester som gir trivsel, tilhørighet og utviklingskraft Hva skal til for å skape bolyst? Gjennom politikkområdet Folk ønsker fylkeskommunen å skape en tilhørighet til regionen. Virkemidlene til dette er mange og kompetanse er kanskje det viktigste feltet å utvikle. Kompetanseutvikling handler om å gi ungdom mulighet til å ta utdanning lokalt. Ungdom er en kjernegruppe det er viktig å beholde i fylket, de er fremtiden og våre fremste ambassadører. Samtidig skal det tilrettelegges for alle som ønsker å videreutdanne seg. Folk har også fokus på kulturtilbud, tilrettelegging for utvalgte grupper, helsetjenester og offentlig transport. Gjennom å styrke tilbudene og øke tilgjengeligheten skal Oppland bli et enda mer attraktivt fylke å bosette seg i. 1. Høyt kompetansenivå blant Opplands innbyggere z Øke kompetansenivået i den voksne befolkningen z At flere tar høyere utdanning z Styrke den internasjonale kompetansen hos befolkningen z Tilby karriereveiledning og opplæring ved karrieresenter i alle regioner z Tilby fagskoleutdanning ved Fagskolen i Gjøvik/ Innlandets Fagskole z Kartlegge kompetansebehov z Bygge nettverk mellom aktører for å tilrettelegge opplæring z Legge til rette for livslang læring z Pådriver for etablering av Innlandsuniversitetet z Arbeidslivet z Kommuner og regioner z NAV z Høgskolene z Arbeidslivets organisasjoner z Statlige myndigheter z Oppfølging av Tronutvalgets innstilling (FU-sak 38/09) z Overordnet plan for Karriere Oppland (FT-sak 40/09) z Internasjonal strategi (FT-sak 33/08) 13

14 2. Høy kvalitet på videregående opplæring z Være blant landets beste på Bredde og variasjon i opplæringstilbudet Læringsresultater Elevenes og lærlingenes gjennomføring Bruk av moderne IKT-løsninger Internasjonalisering Elevmedvirkning og elevdemokrati Helse og trivsel blant elever og ansatte z Øke toleransen og forståelsen mellom elever z Tilby videregående opplæring z Etablere gode fysiske forhold for læring z Videreutvikle gode læringsmiljøer z Samordningsansvar mellom grunnskole og videregående opplæring z Arbeidslivet z Kommuner og regioner z Evaluering av Kunnskapsløftet (FT-sak 26/09) z Lærerevaluering (FU-sak 38/09) z Rekruttering, etter- og videreutdanning av lærere (FT-sak 3/09) z Melding om kvalitet og aktivitet i videregående opplæring 2009 (FT-sak 39/09) z Innføring av sunne kantiner (FU-sak 66/10) z Internasjonal strategi (FT-sak 33/08) 3. Stimulere ung skaperkraft z Stimulere unges muligheter til å utvikle evner knyttet til aktivitet, kreativitet og skaperkraft innen kunst, musikk, dans, teater, film og entreprenørskap z Stimulere til refleksjon, læring og nyskaping, og legge til rette for at ungdom kan ta i bruk sine ressurser og sin kreativitet z Utarbeide en plan med prioriteringer, tiltak og handlinger for området med utgangspunkt i den vedtatte ungdomspolitikken for Oppland z Igangsette og legge til rette for opplæring, aktiviteter og arenaer z Tilby videregående opplæring innen kreative fag z Drifte programmer/aktiviteter z Forvalte tilskuddsmidler z Ungt Entreprenørskap z Kommuner og regioner z Lag og foreninger z Kunst- og kulturlivet nasjonalt og internasjonalt z Næringslivet 14

15 z Kulturpolitikk for Oppland (FT-sak 18/09) z Samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Oppland z Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Oppland (FU-sak 85/08) z Scenekunstmelding for Oppland (FT-sak 31/10) z Etablering av medieverksted for barn og unge z Regional filmsatsing i Innlandet (FT-sak 12/06) 4. Allsidige kunst- og kulturopplevelser z Legge til rette for et mangfold av kunst- og kulturopplevelser, formidling og kulturutøvelse z Bidra til drift, etablering og utvikling av kunstog kulturinstitusjoner/organisasjoner z Sikre at alle elever i barnehage, grunn- og videregående skole får et allsidig tilbud om profesjonelle kunstopplevelser gjennom Kulturmenyen z Forvalte utviklingsmidler og tilskuddsordninger z Legge til rette for gode muligheter for kreativitet, kunst, kultur og kompetanse z Kommuner og regioner z Kunst- og kulturlivet nasjonalt og internasjonalt z Organisasjoner z Næringslivet z Kulturpolitikk for Oppland (FT-sak 18/09) z Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Oppland (FU-sak 85/08) z Scenekunstmelding for Oppland (FT-sak 31/10) z Etablering av medieverksted for barn og unge z Regional filmsatsing i Innlandet (FT-sak 12/06) z Handlingsprogram for store idrettsanlegg z Teater Innlandet (FT-sak 1/10) z Internasjonal strategi (FT-sak 33/08) 15

16 5. Aktiv formidling av kulturarv z Øke befolkningens forståelse, læring og opplevelse gjennom informasjon om og formidling av kulturarven z Utvikle museer som viktige arenaer for læring, kultur og informasjon z Utvikle nye formidlingsformer i kontakten med publikum z Legge til rette for gode kulturproduksjoner i Den kulturelle skolesekken z Forvalte og utvikle kulturarven z Forvalte tilskuddsmidler z Gi veiledning og rådgivning z Samordningsansvar z Utvikle strategi z Kommuner og regioner z Nasjonale myndigheter z Museer z Eiere, frivillige organisasjoner og skoler z Kulturmenyen og Den kulturelle skolesekken z Reiselivsnæringen z Kulturarvsatsing i Oppland (FT-sak 40/10) z Pilegrimsleden som satsingsområde for Oppland fylkeskommune (FT-sak 27/08) z Satsing i kulturminneåret 2009 (FU-sak 109/08) z Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Oppland (FU-sak 85/08) z Klimapark 2469 (FU-sak 84/09) z Kulturpolitikk for Oppland (FT-sak 18/09) 6. Framtidsrettet bibliotek og arkiv z Utvikle bibliotekene som viktige arenaer for litteratur, læring, kultur og informasjon z Utvikle bibliotekene med nye, digitale tjenester z At bibliotekene skal bygge opp under regionenes satsingsområder z Utvikle arkivene som viktige arenaer for dokumentasjon og formidling z Kompetansesenter og nettverksbygger z Bidra til gjennomføring av regionale bibliotekplaner og utvikling av digitale tjenester z Koordinere interkommunale samarbeidsprosjekter som f.eks. Det sømløse bibliotek og Interkommunalt Arkiv Opplandene z Gjennomføre EU-prosjekter for å bygge opp kompetanse på internasjonalt samarbeid og flerkulturell forståelse z Bevare, forvalte og formidle offentlig og privat arkivmateriale z Nasjonale myndigheter z Kommuner og regioner z Næringslivet z Fylkesmannen i Oppland z Organisasjoner z Bibliotekplan for Oppland (FT-sak 24/04) z Internasjonal strategi (FT-sak 33/08) 16

17 7. Styrket flerkulturell deltagelse z Kulturelt mangfold skal være en viktig ressurs i arbeids- og samfunnsliv z Legge til rette for at innvandrere skal delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv z Etablere arenaer for dialog og samhandling z Forvalte tilskuddsmidler z Kommunene z Lag og foreninger z Fylkesmannen z Arbeidslivets organisasjoner z Politikk for det flerkulturelle Oppland (FT-sak 43/08) z Folkehelseprogrammet (FU-sak 21/06) 8. Universell utforming z Utforme bygg, tjenester og omgivelser på en måte som styrker mulighetene for samfunnsdeltakelse for alle z Pådriver- og utviklerrolle bl.a. knyttet til pilotfylkesatsing for universell utforming sammen med Hedmark z Regional planmyndighet med veiledningsansvar for kommunene z Sikre universell utforming av egne bygg, tjenester og omgivelser z Kommuner og regioner z Hedmark fylkeskommune z Statlige myndigheter z Reiseliv z Transportnæringen z Organisasjoner z Høgskolene Bihayo, Kongo z Universell utforming (FT-sak 43/07) z Prosjektbeskrivelse for pilotfylkene for universell utforming Hedmark og Oppland (FU-sak 126/09) 17

18 9. Framtidsrettet og brukervennlig kollektivtransport på veg z Gjøre det enkelt for alle å reise kollektivt z Utfordre nasjonale myndigheter for økte rammer og en mer samordnet organisering av offentlig betalt transport z Øke antall kollektivreisende i fylket z Videreutvikle et trygt, presist og framtidsrettet kollektivtilbud z Sikre miljøvennlig transport som er tilgjengelig for alle z Overføre erfaringer fra KID-prosjektet (Kollektivtransport i distriktene) til flere deler av fylket z Planlegge, bestille og markedsføre kollektivtransporttjenester z Utvikle nye transportløsninger z Rutebilselskaper, drosjesentraler, turbiloperatører z Andre fylkeskommuner z Statlige myndigheter z Kommuner z Statens vegvesen 10. God og effektiv skoleskyss z Sikre en trygg, rasjonell og miljøvennlig skoleskyss z Kartlegge behov for skoleskyss og finne samfunnsøkonomisk optimale transportløsninger z Organisere og bestille transporttjenester fra transportørene z Rutebilselskaper, drosjesentraler og turbiloperatører z Kommuner z Trygg Trafikk z Reglement for grunnskoleskyssen i Oppland og Hedmark (FU- sak 58/07) z Prinsipper og framdriftsplan for kjøp av transporttjenester (FU-sak 118/09) 18

19 11. God folkehelse og utjevning av sosiale helseforskjeller z Bidra til god helse for hele befolkningen z Redusere helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn z Utarbeide folkehelseplan for Oppland i samarbeid med sentrale samarbeidspartnere z Utarbeide oversikt over helsetilstanden i fylket og de faktorer som kan virke inn på denne z Understøtte kommunenes folkehelsearbeid gjennom veiledning, kompetanse- og metodeutvikling z Fremme folkehelse innen de oppgaver fylkeskommunen er tillagt z Lede folkehelsearbeidet i fylket gjennom samarbeid på tvers av sektorer og nivåer z Kommuner og regioner z Lag, foreninger, organisasjoner z Fylkesmannen i Oppland z Sykehuset Innlandet z NAV, Helsedirektoratet z Høgskolene z Folkehelseprogrammet (FU-sak 21/06) z Innføring av sunne kantiner (FU-sak 66/10) z Oppstart av arbeidet med folkehelseplan i Oppland (FU-sak 39/10) 12. God og effektiv tannhelsetjeneste z Innfri befolkningens lovbestemte rettigheter til tannhelsetjenester z Utvikle gode og rekrutterende fagmiljøer z Utvikle tannklinikker med fagmiljøer som rekrutterer personale z Gi nødvendig forebygging og tannbehandling til barn og ungdom og andre grupper med lovbestemte rettigheter z Følge-med-ansvar for tannhelseutviklingen hos barn og ungdom z Bidra til tjenestetilbud også for voksenbefolkningen z Aktiv deltakelse i folkehelsearbeidet z Systematisk samarbeid med helsestasjoner, skoler og sykehjem z Kommuner z Fylkeskommunene Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark om Kompetansesenter Øst z Odontologiske læresteder z Sykehuset Innlandet z Tannklinikkstruktur i Valdres (FU-sak 43/10) z Kompetansesenter Øst (FT-sak 25/10) 19

20 ARBEID OG NÆRING Et innovativt og vekstkraftig arbeidsliv Stadig flere tar høyere utdanning og etterspørselen etter kompetansearbeidsplasser øker. Hvis fylket ikke kan tilby slike arbeidsplasser mister vi verdifull kompetanse. Utfordringene øker når bedriftene utvikler mer kompetansebaserte produkter og ikke kan rekruttere arbeidskraft lokalt. Å kunne tilby og stimulere til etter- og videreutdanning lokalt blir derfor viktig fremover. Dette vil stille krav til hvordan fylkets utdanningsinstitusjoner videreutvikles og samarbeider. Det å kunne utnytte fylkets unike natur og kultur til næringsformål er viktig. Opplands fortrinn er spesielt knyttet til geografisk plassering og ressurstilgang innen landbruk og energi. Reiseliv, landbruk og bioenergi er derfor blant de prioriterte næringsområder. Satsing på næringslivet skal bidra til et innovativt og vekstkraftig arbeidsliv i fylket. 13. Utvikle framtidsrettet kompetanse for arbeidslivet z Utvikle et tett samarbeid mellom opplæring og arbeidsliv bl.a. gjennom tett oppfølging av lærebedrifter z Gi et opplæringstilbud som dekker kompetansebehovet til et arbeidsliv i utvikling z Legge til rette for utvikling av språkkompetanse og internasjonal erfaring z Tilby videregående opplæring z Tilby karriereveiledning og opplæring ved karrieresenter i alle regioner z Pådriver og tilrettelegger for samarbeidsprosjekter med arbeidslivet, herunder oppretting av læreplasser i yrkesfag z Arbeidslivets organisasjoner z NAV z Høgskolene z Kommuner og regioner z VOX z Overordnet plan for Karriere Oppland (FT-sak 40/09) z Internasjonal strategi (FT-sak 33/08) z Fag- og yrkesopplæring i Oppland (FT-sak 27/07) 20

21 14. Innovative kompetanse- og forskningsmiljøer av høy internasjonal standard z Øke Opplands andel av landets totale FoU-aktivitet z Etablere Innlandsuniversitetet z Bidra til campusutvikling i Lillehammer og Gjøvik z Øke deltagelsen i internasjonale programmer z Påvirke nasjonal politikk z Pådriver for å koble FoU og nærings-/arbeidsliv z Være en aktiv pådriver og tilrettelegger for etablering og videreutvikling av kompetanseog forskningsmiljøer z Innovasjon Norge z Høgskolene z Hedmark fylkeskommune z Base Jørstadmoen z Næringsliv z Norges forskningsråd, forskningsinstitusjoner z Kunnskapsparker og næringshager z Nasjonale og internasjonale kompetansemiljøer 15. Vekstkraftige virksomheter innen industri, bioenergi og kulturbaserte næringer z Arbeide for gode rammebetingelser for innovasjon og nyskaping innen industri, bioenergi og kulturbaserte næringer z Utøve et aktivt eierskap i Innovasjon Norge z Forvalte tilskuddsmidler for etablering, drift og prosjekter z Bidra med kompetanse og legge til rette for utviklingsprosjekter og nødvendig infrastruktur z Skape møteplasser og arenaer z Kommuner og regioner z Innovasjon Norge z Næringslivet z Kunnskapsparker og næringshager z Høgskolene z Norges forskningsråd, forskningsinstitusjoner z Bioenergi i Oppland (FT-sak 37/05) z Kulturpolitikk for Oppland (FT-sak 18/09) z FoU-strategi for Hedmark og Oppland (FT-sak 19/09) z Internasjonal strategi (FT-sak 33/08) z Samarbeidsavtale og tilleggsavtale for Prosjekt Innlandsuniversitetet 21

22 16. Vekstkraftig reiselivsnæring z Videreutvikle Oppland som et attraktivt reiselivsfylke gjennom bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser z Utrede videre satsing for FjellNorge z Pådriver for samhandling og utvikling i reiselivet z Bidra til økt verdiskaping gjennom markedstilpassede produkter/opplevelser z Påvirke reiselivsnæringens bidrag i å markedsføre Norge z Bidra til god transport og informasjon langs vegnettet z Legge til rette for kompetanse og kvalitet i reiselivsnæringen z Reiselivslagene z Nasjonale landsdelsselskaper z Reiselivsnæringen z Innovasjon Norge z Kommuner og regioner z Fylkesmannen z FoU-institusjoner z Reiselivsstrategi for Oppland (FT-sak 28/07) z Pilegrimsleden som satsingsområde for Oppland fylkeskommune (FT-sak 27/08) 17. Robuste landbruksbaserte næringer z Påvirke nasjonal landbrukspolitikk for å gi bedre og mer forutsigbare rammebetingelser for landbruket i Oppland z Legge til rette for innovasjon og tilleggsnæringer i landbruket z Legge til rette for attraktive utdanningsløp innen naturbruk z Forvalte tilskuddsmidler til rekruttering, kompetanse og likestilling z Være aktiv i forhold til utviklingsprosjekter z Tilby gode utdanningsmuligheter innen landbruket z Kommuner og regioner z Fylkesmannen z Landbruksorganisasjoner z Innovasjon Norge z Landbrukspolitikk (FT-sak 14/05) z Strategi for skog- og tresektoren (FT-sak 16/08) z Tilskuddsbrev landbruks- og matområdet z Strategier for landbruksrelatert næringsutvikling i Oppland

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Regionalt handlingsprogram 2010 er vedtatt av Fylkestinget 08.12.09 (FT-sak 42/09) Utgiver : Oppland fylkeskommune Trykk: Andvord

Detaljer

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND. Høringsutkast pr 22.09.09 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND. Høringsutkast pr 22.09.09 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Høringsutkast pr 22.09.09 Innholdsfortegnelse 1. Fylkesordførerens forord... 3 2. Utvikling av Opplandssamfunnet gjennom samarbeid

Detaljer

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12 Foto: Heidal Rafting Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12 Innholdsfortegnelse 1. Fylkesrådmannens føringer... 4 2. Samarbeid med kommuner

Detaljer

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Mulighetenes OPPLAND P REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Side 2 Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Forkortelser brukt i dokumentet ABM: Arkiv,

Detaljer

Mulighetenes O P P L A N D

Mulighetenes O P P L A N D Mulighetenes O P P L A N D REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Side Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Oppland fylkeskommunes 2-årige arbeidsstipend for kunstnere bosatt

Detaljer

OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005

OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005 Mulighetenes OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005 Oppland fylkeskommune Side 2 SAMARBEIDSPARTNERE Innovasjon Norge Fylkesmannen i Oppland aetat Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Lillehammer

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag INNHOLD 1. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING... 3 2. FYLKESRÅDMANNENS PRIORITERINGER OG MÅL... 5 Budsjettforslag i balanse... 5 Regionale hovedutfordringer...

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Innhold I Innledning og hovedprofil... 4 2 Styringsprosessen... 6 3 Strategisk overbygning... 7 3.1 Fylkeskommunens rolle og samfunnsoppdrag...

Detaljer

Mulighetenes OPPLAND Høringsutkast Fylkesplan 2005-2008

Mulighetenes OPPLAND Høringsutkast Fylkesplan 2005-2008 Mulighetenes OPPLAND Høringsutkast Fylkesplan 2005-2008 Mulighetenes Oppland Fylkesplan for Oppland 2005-08 1 INNLEDNING... 3 1.1 MULIGHETENES OPPLAND OPPBYGGING OG INNHOLD... 3 1.2 ORGANISERING OG PROSESS

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden 01-01 er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019. Utfordringsdokument

STRATEGIPLAN 2016-2019. Utfordringsdokument STRATEGIPLAN 2016-2019 Utfordringsdokument Vår ambisjon: Å utvikle regionen til en av Europas mest kreative regioner Våre verdier: Vi skal gjøre hverandre gode, vi skal være grensesprengende Roan 1632

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Strategiplan 2012-2015

Strategiplan 2012-2015 VEDTATT Strategiplan 2012-2015 Med budsjett 2012 gode ideér SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 13. DESEMBER 2011 SAK 145/2011 Strategiplandokumentet slik det ble lagt fram for fylkestinget

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 Hedmark fylkeskommune FORORD... 1 1. INNLEDNING... 2 2. HOVEDPUNKTER

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 FORSIDE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 4 ØKONOMISKE UTSIKTER 2016-2019... 6 Forventet utvikling i frie inntekter, netto finansutgifter

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 9.mai 2014 SAKENE 8/14-12/14 Regionalplan for Hadeland 2014 2021 Utkast mai 2014 Utkast per 18.4.14 Innhald: 1. Bakgrunn og mål... 4 2. En del av Osloregionene

Detaljer

Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede

Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Handlings- og økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Dokksfløydammen, skjeggklokke og Dokkadelta. Forslag til

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

Strategiplan 2010-2013

Strategiplan 2010-2013 Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 Fylkesrådmannens forslag gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem Forord Fylkestinget vedtok overordnede mål og strategier for fylkeskommunens

Detaljer

Strategiplan 2012-2015

Strategiplan 2012-2015 Strategiplan 2012-2015 Med budsjett 2012 Fylkesrådmannens forslag gode ideér 1 INNLEDNING... 1 1.1 Utforming av dokumentet... 1 1.2 Delegasjon... 3 2 ØKONOMISKE UTFORDRINGER OG HOVEDTABELLER... 4 2.1

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer