5. 26 Endre slutten av setninge n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5. 26 Endre slutten av setninge n"

Transkript

1 Nr Linje Type Endringsforslaget Forslagsstiller Innstilling Vedtak: nr Tillegg Et samfunnssystem der menneskelige behov og Vedtas individenes utfoldelse styrer samfunnsutviklingen, ikke kortsiktig profittjakt stryk Stryke linje Tillegg De velferdsordninger som er blitt kjempet Vedtas igjennom siden krigen har de siste 20 åra blitt angrepet i stadig sterkere grad i en situasjon hvor arbeiderbevegelsen har vært på defensiven. For SV er forsvaret av velferdsstaten en helt avgjørende del av kampen for et annet samfunn endre Opprinnelig tekst: Akershus SV går i mot privatisering og konkurranseutsetting av samfunnsviktige, offentlige tjenester og infrastruktur fordi privatisering og konkurranseutsetting begrenser offentlige myndigheters muligheter til utvikling av offentlig sektor og forringer kvaliteten på tjenestene og helhetlig styring. Vedtas Endre slutten av setninge n Akershus SV går derfor i mot privatisering og konkurranseutsetting av samfunnsviktige, offentlige tjenester og infrastruktur fordi privatisering og konkurranseutsetting gir dyrere og dårligere tjenester og svekker folkemakta og styrker kapitalmakta. Akershus SV går i mot privatisering og konkurranseutsetting av samfunnsviktige, offentlige tjenester og infrastruktur fordi privatisering og konkurranseutsetting begrenser offentlige myndigheters mulighet til utvikling av offentlig sektor og forringer Gudveig Havstad, Nesodden SV

2 ansettelsesvilkår for dem som yter tjenestene, og kan forringe tjenestenes kvalitet endre Linje Opprinnelig tekst: Dårlig offentlig økonomi øker presset på privatisering og konkurranseutsetting, noe som igjen begrenser de lokale myndighetenes muligheter til å sette i verk nødvendig opprustning av offentlige sektor. SV vil vitalisere det lokale folkestyret og bringe beslutningene tilbake til folkevalgte organ. Et levende folkestyre forutsetter og fremmer engasjement og deltakelse. I spenningsfeltet mellom demokratisk valgte representanter og folkelige organisasjoner, skal demokratiet styrkes og utvikles. Fylkestinget må være det politiske organet som forsvarer og utvikler det regionale folkestyret. Forslaget deles i tre av redaksjonsko miteen: Forslag 6A: Regeringens sparepolitikk overfor kommunene fører til økt press for privatisering og konkurranseutsetting i jakten på kortsiktige gevinster. Her må den rødgrønne regjeringen ta skeia i den andre handa. Skatteløftet må brytes, beskatningen må gjøres mer progressiv. Deltakelse i nederlagsdømte militære operasjoner som i Afghanistan må umiddelbart avsluttes. På lengre sikt må millarder av kroner som brukes på reklame vi ikke vil ha, som skaper et konsumpress vi ikke vil ha kanaliseres mot viktige uløste samfunnsoppgaver innafor miljø, skole, helse og omsorg. Forslag 6B: Både i privat og offentlig virksomhet er Dissens 1: Et mindretall i mot en stemme

3 mangelen på arbeidsplass demokrati et hinder for effektivitet og en kilde til byråkratisering. SV vil styrke de ansattes innflytelse på sin arbeidsplass. SV vil at ressurssløsende konkurranse erstattes av samarbeid mellom bedrifter og mellom bedrifter og det offentlig. komiteen ønsker å ikke vedta forslag 6B Forslag 6C: SV vil vitalisere det lokale folkestyret og bringe beslutningene tilbake til folkevalgte organ. Skal folk engasjere seg i det representative demokratiet så må folkevalgte organ kunne styre samfunnsutviklingen. Fylkestinget må være det politiske organet som forsvarer og utvikler det regionale folkestyret. Vedtas endre Linje Opprinnelig tekst: Menneskene er vår viktigste ressurs. Derfor må vi investere i utdanning. SV vil styrke skolen og gi alle rett til etter- og videreutdanning eller voksenopplæring. SV vil ha et videregående opplæringstilbud som bygger på medbestemmelse, opplevelse av mestring, engasjement, likeverd og lik rett til utdanning. Kunnskap er makt. Historisk sett har overklasen utdannet seg ikke primært for dette eller hint yrke, men for å styre samfunnet. Dette gjelder i enda større grad for det moderne samfunnet med raske teknologiske endringer. Skolens primære oppgave er å gi ungdommen kunnskap slik at den kan styre samfunnet i framtida, med et bedre kunnskapsgrunnlag og større evne til sjølstendig, kritisk stillingtagen enn tidligere generasjoner.

4 En annen viktig oppgave er å bidra til å utjamne de kunnskapsmessige og kulturelle forskjellene i samfunnet. Derfor er en offentlig enhetsskole av helt sentral betydning. Læreformer, pensum og struktur må utformes slik at de favoriserer de som ikke kommer fra boklige hjem, slik at sjansen øker for at ungdommen i økende grad selv skaper sitt boklige hjem. SVs utgangspunkt er at alle har forutsetninger for å klare å tilegne seg teoretiske kunnskaper på et høyt nivå. Det er samfunnets signaler til ungdommen og skolens læreformer og arbeidsnormer som er problemet. Teorien kan bli for teoretisk selv for de teoristerke. Et første viktig skritt er en kritisk gjennomgang hvordan dagens skole fungerer. Som et første skritt må en renske ut øvelser som har mistet sin opprinnelige mening, som for eksempel skriftlig sidemål. En må også kritisk vurdere læreformer som gruppe- og prosjektarbeid. En må legge opp til eksamensformer som fremmer en sjølstendig, hjelpemiddelfri beherskelse av det en skal lære. SV med dette utgangspunktet styrke skolen og gi alle rett til etter- og videreutdanning eller voksenopplæring. SV vil ha et videregående opplæringstilbud som bygger på medbestemmelse, opplevelse av mestring, engasjement, likeverd og lik rett til utdanning ny Den viktigste enkeltreformen i skolen er å få ned elevtallet. Bare det kan gi rom for mer tilrettelagt undervisning med utgangspunkt i den enkeltes og klassens forutsetninger. Vedtas stryk Stryke linje 43-45

5 Tillegg SV vil fjerne formell vurdering med karakterer i grunnskolen og gjennomføre en individuell vurdering av den positive fremgangen hver enkelt elev har tillegg Tillegg linje 49, etter første setning: Det primære er at man går på skoler i nærheten hvis ikke valg av fag krever at man Tillegg, etter første setning velger en annen skole. For å minske dette, vil SV gi tilbud om praktiske og estetiske valgfag på ungdomstrinnet endre Opprinnelig tekst: Elever som sliter med teorifagene, må tilbys alternative veier til fagbrev. Akershus SV vil legge vekt på universell utforming også i eksisterende bygg, ikke bare i nybygg. Trygve Wasa Avvises Trygve Wasa Avvises Elever som sliter med teorifagene, må få ekstra ressursinnsats for å få fagbrev. Det å senke kravene er ikke aktuelt. Det er ikke elevene det er noe feil med det er skolen og klassesamfunnet endre Opprinnelig tekst: Elever som sliter med teorifagene, må tilbys alternative veier til fagbrev. Akershus SV vil legge vekt på universell utforming også i eksisterende bygg, ikke bare i nybygg. Programkomit een Avvises til fordel for Red1 avvist Elever som sliter med teorifagene, må tilbys alternative veier til fagbrev. Det å senke kravene er ikke aktuelt. Det er ikke elevene det

6 er noe feil med det er skolen og klassesamfunnet. Akershus SV vil legge vekt på universell utforming også i eksisterende bygg, ikke bare i nybygg. Re d endre Elever som sliter med teorifagene, må tilbys alternative veier til fagbrev. Det å senke kravene er ikke aktuelt. Det er ikke elevene det er noe feil med. Akershus SV vil legge vekt på universell utforming også i eksisterende bygg, ikke bare i nybygg. Redaksjonsko miteen Vedtas Avvist, ikke vedtatt Stryk Stryke linje tillegg Linje 98. Ønske om tillegg på: Her må det skrives en setning eller to om hva Peder Morset modellen er Tillegg SV vil gjøre alle lønnsforhandlinger for ledere og lærere i grunnskolen til sentrale forhandlinger Nytt punkt Nytt punkt Nytt punkt linje 113: At en foretar en kritisk gjennomgang av læringsformer som har favoriserer elever fra ressursterke boklige hjem, som for utstrakt bruk av gruppe- og prosjektarbeid Nytt punkt linjen 114: At en foretar en kritisk gjennomgang av pensum mhp. å fjerne eller oppdatere og kunnskapsmål som ikke lenger er relevante. Det er grunn til å vurdere om skriftlig sidemål, sløyd, husstell fungerer etter intensjonene. Vedtas Bortfaller jf forslag 43 Trygve Wasa Avvises

7 endre Opprinnelig tekst: SVs mål med miljøpolitikken er å skape et samfunn hvor utviklingen ikke går på bekostning av framtidige generasjoner og balansen i jordens økosystem. Programkomit een deler forslaget i to: endre Forslag 20 A: Kapitalismens profittjakt fører til rovdrift både på mennesker og natur. SVs mål er et samfunn hvor utviklingen ikke går på bekostning av framtidige generasjoner og balansen i jordens økosystem. Forslag 20B: SVs mål er et samfunn hvor fossil energi ikke forbrukes i et tempo som truer klimaet og framtidige generasjoners rett til energi i former som er svært vanskelig å erstatte for en god del formål. Når det fossile brenslet er brukt opp, noe som vil skje før eller siden, må samfunnet basere seg på solenergi i ulike former. Ved å redusere bruken av fossil energi kraftig nå forhindrer vi katastrofale klimaendringer og vi gjør overgangen til fornybar samfunnet mer gradvis. Opprinnelig tekst: SV vil ha et samfunn som ikke er avhengig av å forbruke ikke-fornybare ressurser, og som ikke belaster luft, vann, jord og biologi ut over tålegrensene Vedtas Vedtas SV vil derfor ha et samfunn som er basert på bruk av fornybare ressurser, og som ikke belaster luft, vann, jord og biologi ut over tålegrensene.

8 Endre Opprinnelig tekst: Dette innebærer at elektrisitet i mindre grad skal brukes til oppvarming. Elektrisitet må erstattes av andre fornybare energikilder, noe som vil innebære en sterk satsing på bioenergi og ulike typer varmegjenvinning endre Dette innebærer en fornuftig bruk av høyverdig elektrisitet til oppvarming. Elektrisitet kan i en del tilfeller erstattes av andre fornybare energikilder, noe som vil innebære en sterk satsing på bioenergi og ulike typer varmegjenvinning. Opprinnelig tekst: Arealpolitikken i Akershus må ta vare på dyrka og dyrkbar jord, samtidig som den må legge til rette for fortetting rundt trafikknutepunktene. Næringsliv og boligområder skal utvikles, samtidig som man tar hensyn til landbruksarealer, verdifulle kulturminner og natur- og friluftsområder. Det må være en avveining mellom det å ta vare på matjorda og det å få til en bærekraftig utvikling gjennom å legge til rette for fortetting rundt knutepunktene og på den måten redusere transportbehovet gjennom at færre blir avhengige av privatbil. Arealpolitikken i Akershus være restriktiv. Det er på høy tid å slå klart fast at innbyggertallet i Akershus og Oslo regionen ikke må økes. Store nye boligfelt må overhodet ikke igangsettes. En

9 må sørge for en planmessig forgrønning av regionen. Det bør vedtas en indre markagrense, dvs. en fredning av dagens grøntareal. En må planmessig stimulerer for at arbeidsplasser kan flyttes til andre deler av landet. Strømmen må snus gjennom en kombinasjon av streng arealpolitikk og utbygging av kollektiv høyhastighetskommunikasjon til andre deler av landet. Bare ved å stanse befolkningsveksten kan en ta vare på dyrka og dyrkbar jord. Et fornuftig krav til økt areal per innbygger for enkelte grupper (ungdom, enslige) må tas ved fortetting rundt kollektivknutepunktene. Næringsliv og boligområder skal utvikles ikke for å øke innbyggertallet i regionen som helhet, men for åpne grønne korridorer fra befolkningssentra og ut i naturen, for å tilby flere muligheten for å bo bynært og landlig. Bare på denne måten kan en bevar landbruksarealer, verdifulle kulturminner og natur- og friluftsområder. Hvis veksten fortsetter vil offentlig og sosial infrastruktur uunngåelig måtte bygges på bekostning av de grønne lungene. En fortsatt vekst vil gjøre det umulig å gjøre regionen grønnere Nytt punkt Linje 167: Nytt kulepunkt: Bremse befolkningsvekst gjennom Innstilles avvist til fordel

10 RED2 Endri ngsfo rslag 24 Endring sforslag til endring sforslag Nytt punkt restriktiv arealpolitikk Føre en restriktiv arealpolitikk for å sikre gode offentlige tjenester til alle innbyggere. Linje 167: Nytt kulepunkt: Utarbeide en plan for en indre markagrense endre Opprinnelig tekst: utvikle de sentrale trafikknutepunktene utvikle de sentrale trafikknutepunktene for å gi anledning til økt boligareal for enkelte grupper. Redaksjonsko miteen for Red2 Vedtas Vedtas endre Linje Opprinnelig tekst: Biltrafikken er et problem for Oslo-regionen, ikke bare fordi den representerer et stort miljøproblem, men også for menneskene. I vinterhalvåret blir luften så dårlig i sentrumsområdene i Akershus og Oslo at unge og syke mennesker kan være i livsfare. Hovedsakelig må vi legge om samferdselsmønsteret fra bil til buss, tog og bane. Biltrafikken er et problem for Oslo-regionen. Den er både et globalt og et lokalt miljøproblem. Biltrafikken medfører med dagens fossile biler et betydelig C02-utslipp,

11 støyproblemer og dårlig luftkvalitet. Erfaringene fra London og Stockholm viser helt klart at det er først når det legges opp kraftig skattlegging av bilbruken at det blir fart i satsingen på kollektiv trafikken. Derfor må en innføre veiprisingsystemer som gjør det klart dyrere å bruke fossil-biler enn offentlig transport. Tommelfingerregelen må være at veiprisingsnivået bør tilsvare to til tre ganger en tilsvarende reise med kollektivtransport. Både fra et miljø, transport- og helsemessig synspunkt vil sykkelen ha en sentral plass i storbyregionens transport system. SV vil derfor at forslaget om at det på sikt bygges et system av velostradaer inn mot Oslo blir utredet og lagt fram for politisk vurdering i perioden. Bare et velostrada system kan få fortgang i utbygging av et fungerende sykkelveinett i Akershus og Oslo. I og med at velostradaen bygges over eksisterende vei og banetraseer unngår en de praktisk talt uløselige arealkonfliktene en kraftig utbygging av gangog sykkelveinettet ville medføre. Forholdene for helårssykling blir også radikalt forbedret endre Linje Opprinnelig tekst: Biltrafikken er et problem for Oslo-regionen, ikke bare fordi den representerer et stort miljøproblem, men også for menneskene. I vinterhalvåret blir luften så dårlig i Programkomit een Avvist til fordel for Red3

12 sentrumsområdene i Akershus og Oslo at unge og syke mennesker kan være i livsfare. Hovedsakelig må vi legge om samferdselsmønsteret fra bil til buss, tog og bane. Biltrafikken er et problem for Oslo-regionen. Den er både et globalt og et lokalt miljøproblem. Biltrafikken medfører med dagens fossile biler et betydelig C02-utslipp, støyproblemer og dårlig luftkvalitet. I vinterhalvåret blir luften så dårlig i sentrumsområdene i Akershus og Oslo at unge og syke mennesker kan være i livsfare. Hovedsakelig må vi legge om samferdselsmønsteret fra bil til buss, tog og bane. Red endre Biltrafikken er et problem for Oslo-regionen. Den er både et globalt og et lokalt miljøproblem. Biltrafikken medfører et betydelig C02-utslipp, støyproblemer og dårlig luftkvalitet. I vinterhalvåret blir luften så dårlig i sentrumsområdene i Akershus og Oslo at unge og syke mennesker kan være i livsfare. Hovedsakelig må vi legge om samferdselsmønsteret fra bil til buss, tog og bane. Redaksjonsko miteen Vedtas Tillegg Hovedsaklig må vi legge om Gudveig Vedtas

13 samferdselsmønsteret fra bil til buss, båt, tog og bane. Havstad, Nesodden SV stryk Stryke linje endre Det er viktig at ulike transportmidler Gudveig korresponderer bedre, slik at mindre tid går Havstad, tapt for alle som må bytte mange ganger i Nesodden SV løpet av sine arbeidsreiser tillegg Tilleggssetning, linje 233: I tillegg bør en utnytte de tekniske mulighetene som i dag finnes for å gjøre bompengesatsene avhengig av billeiers inntekt og formue Nytt punkt Kreve utredning av velostradaer inn mot Oslo sentrum for radikalt å bedre forholdene for de som velger sykkel, rulleski, rulleskøyter og lignende som framkomstmiddel endre Opprinnelig tekst: opprettholde bomringen som et trafikkregulerende tiltak Innføre veiprising for å redusere bilbruken og få fortgang i utbyggingen av kollektivtrafikken og velostradaer endre Opprinnelig tekst: etablere flere nattbusslinjer mellom Oslo og Akershus Vedtas Vedtas At det blir nattavganger på T-banen fram til kl og at det etableres flere nattbusslinjer mellom Oslo og Akershus natt til lørdag og natt til søndag.

14 endre Opprinnelig tekst: I løpet av de neste 20 årene vil Akershus få nye innbyggere, noe som vil øke presset på tettstedsutvikling en rekke steder i fylket. Tettstedsutvikling innebærer også et større behov for kultur, enten i form av møteplasser, kompetanse- og opplevelsessentre eller opplæringsvirksomheter. Det er derfor viktig å støtte eksisterende kulturvirksomhet i fylket, som biblioteker, museer, og formidlere av kulturkunnskap slik at de kan utvikle seg i takt med befolkningsveksten og etterspørselen. I et velferdssamfunn hvor de fleste basale behov er tilfredsstilt for det store flertall, øker behovet for kultur i vid forstand. Det være seg i form av møteplasser, kompetanse- og opplevelsessentre eller opplæringsvirksomheter og naturopplevelser. Det er derfor viktig å støtte eksisterende kulturvirksomhet i fylket, som biblioteker, museer, og formidlere av kulturkunnskap slik at de kan utvikle seg i takt med befolkningsveksten og etterspørselen Stryk Linje 307 stryk eller midlertidige arbeidskontrakter Begrunnelse: Midlertidige arbeidskontrakter brukes altfor ofte, det er rett, men kan nok ikke avskaffes. F.eks. er vikariater midlertidige arbeidskontrakter. Å drive videregående skole uten midlertidige tilsettinger vil f.eks. være Tom Chr. Axelsen

15 umulig i alle fall inntil det er nok lærere med godkjent pedagogisk utdanning. Og hvis vi som parti skal leve som vi lærer må det bli slutt på å engasjere f.eks. valgkampsekretærer. En intensjon om å redusere midlertidige arbeidskontrakter støttes selvsagt, men umulig å avskaffe! endre Linje 328 endre til redusere bruken av midlertidige arbeidskontrakter i fylkeskommunen Begrunnelse: Se strykningsforslag linje Nytt kapitel Nytt kapitel 7: Strukturelle endringer i regionen Forslag 39A Tom Chr Axelsen Avvises Mye har skjedd siden Akershus hovelen ble opprettet på 1500-tallet og omfattet foruten dagens Akershus også det nåværende Hedmark, Oppland, Buskerud og Oslo, foruten Askim, Eidsberg og Trøgstad i Østfold. I 1662 ble Akershus stiftamt opprettet, og 1685 ble Buskerud skilt ut som eget amt. I 1768 ble også Hedmark og Oppland skilt ut til Oplandenes amt, og i 1842 ble Christiania (Oslo) utskilt fra Akershus. Dette har ført til en situasjon hvor Akershus er delt i to deler en øst- og en vestregion. Akershus er det eneste fylke i landet som har sin administrasjon (midt) i et annet fylke. Integrasjonen med Oslo er sterk på alle områder, men denne gjensidige avhengigheten er ikke gjenspeilet på det politiske og

16 administrative nivå. Forslag 39B: Avvises Dagens løsning er ikke rasjonell med hensyn på å løse regionens utfordringer. Det har tatt altfor lang tid å integrere Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk og den fragmenterte beslutningsstrukturen er ikke effektiv. Det oppstår en lang rekke paradokser ved skolevalg, sykehusvalg osv. Hvis det er gevinster å hente ved kommunesammenslåinger, så kan dette i minst like stor grad gjelde for en så integrert region. Det er nå klart at fylkeskommunen består. I denne situasjonen mener Akershus SV at en bør utrede den politiske og administrative strukturen i Oslo-Akershus med henblikk på en struktur på fylkes og kommunenivå system som gjenspeiler den sterke integrasjonen i regionen og som samtidig styrker lokaldemokratiet både i Akershus og Oslo. 40 Linje Linje Stryking Linje strykes Harald Sævareid Endring sforslag Akershus SV ønsker å endre rammetildelingen til de videregående skolene slik at pengene ikke følger en elev fra skole til skole gjennom hele året. Elevtallet per 1.10 bør avgjøre tilskuddet Lene Haanshus Avvises til fordel for Red5 Innstilt avvist til fordel for Red5 Oppretthold, vedtatt avvist mot 8 stemmer opprettholdt

17 for hele skoleåret. RED5 Linje Endring Akershus SV ønsker å endre Redaksjonsko Vedtas sforslag rammetildelingen til de videregående skolene slik at en lavere andel følger elevene. 50 prosent av ressursene skal følge elevene og 50 prosent gis som rammetilskudd. Videre skal ikke pengene følge en elev fra skole til skole gjennom hele året; elevtallet per 1.10 skal avgjøre tilskuddet for hele skoleåret. miteen 42 Linje Tilleggsf... følges opp med nødvendig utstyr, Inger Johanne Vedtas 66 orslag læremidler som er universelt utformet og læreressurser. Norberg Endrin Opprettholde linje 71-3, med Britt Avvises Forslaget 73 gsforsl følgende tillegg:, eller kompetanse Fossumstue vedtas (red kom innstilling ag på lavere nivå. Opplæringen må n avvises) tilpasses den enkeltes elevs behov. 44 Linje Tilleggsf... legge vekt på universell utforming av Inger Johanne Avvises 72 orslag læremidler, eksisterende bygg, Norberg 45 Linje Endring Siste setning i avsnittet erstattes av: Inger Johanne Vedtas sforslag Akershus SV vil arbeide for opprettelsen av en folkehøgskole i Akershus som inkluderer ungdom med funksjonshemming. Folkehøgskole skal bygges på samme prinsipper som Peder morset Folkehøgskole i Sør-Trøndelag hvor omvendt integrering presenterer samfunnet for elevene fra et nytt synspunkt: Å være annerledes enn normalt, og menneskelighet teller mest. Norberg 46 Linje Endring Styrke (...) og sikre yrkesveiledning eller Hurdal SV Innstilles

18 Red9 108 sforslag til endring sforslag 14 Linje 108 Endring sforslag til endring sforslag Tillegg sforsla g Endrin gsforsl ag 49 Linje Linje 126 Endring sforslag Tilleggsf orslag veivalgsrådgiver (...) (til både ungdoms- og videregående skole). (dette skal normalt inngå i rådgivningstjenesten, men mange elever mangler et slikt tilbud) Styrke (...) og sikre yrkesveiledning. Rådgivningstjenesten må bestå av kvalifiserte fagpersoner fra arbeidslivet og fagbevegelsen. Styrke rådgivningstjenesten ved skolene, ( ). [... framtid med miljøvennlig energiforbruk.+ Dette innebærer at elektrisitet må brukes mye mer energieffektivt enn i dag, og at solenergi, ressursmessig forsvarlige former for bioenergi, varmegjenvinning og lavtemperatur energi må dekke det vesentlige av varmebehovet. *Dessuten skal...] Begrunnelse: formuleringen som står kan tolkes som at varmepumper ikke bør brukes, og dessuten er det ikke helt bra å rope hurra for enhver form for bioenergi. SV vil ivareta fylkeskommunens ansvar for pådriver- og samordningsfunksjonen for det sektorovergripende folkehelsearbeidet Redaksjonsko miteen Brit Fredriksen Britt Fossumstue n Trond Arild Ydersbond Ørn Terje Foss avvist til fordel for Red9 Vedtas Avvises Avvises Vedtas Innstilt avvist til fordel for Red6

19 RED6 Linje 164 Tilleggsf orslag Tillegg sforsla g Tillegg sforsla regionalt og lokalt med vekt på å understøtte folkehelsearbeidet i kommunene. I tråd med dette må fylkeskommunen bidra til at samhandlingsreformen kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte, og slik at ikke bare ansvaret for sykehus- og spesialisthelsetjenesten blir endret, men at forebyggende og helsefremmende tiltak, tannhelsetjenestetilbud og aktiv innarbeiding av folkehelsetiltak også blir ivaretatt i kommunale og interkommunale vedtak ved gjennomføring av samhandlingsreformen. SV vil ivareta fylkeskommunens ansvar som pådriver for det sektorovergripende folkehelsearbeidet. SV mener også at fylkeskommunen må støtte kommunenes arbeid på området. I tråd med dette må fylkeskommunen bidra til at samhandlingsreformen kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte. Reformen må ikke begrenses til bare å endre ansvaret for sykehus- og spesialisthelsetjenesten. Like viktig er det å sørge for at forebyggende og helsefremmende tiltak blir ivaretatt i forbindelse med gjennomføring av samhandlingsreformen. Bioenergi må ikke produseres på bekostning av matproduksjonen. Nytt kulepunkt: Si nei til anlegning av ny motorcrossbane ved markagrensa Redaksjonsko miteen Brit Fredriksen Oppegård SV Vedtas Anses ivaretatt Avvises Opprettholdt, innstillingen

20 Linje 226 RED7 Linje 226 g i Sørmarka. vedtatt mot 13 stemmer Oppret Endringsforslag 31 opprettholdes. Brit Avvises tholdel Fredriksen se av endrin gsforsl ag Tilleggsf orslag Tilleggsf orslag Tillegg sforsla g 56 Endri ng av endri ngsfo rslag Endri ng av endri ngsfo rslag 8. Linje 42 Endring sforslag Endring sforslag Utbyggingen må skje på en slik måte at syklister og gående får hvert sitt område på gang- og sykkelveien, slik at konflikter ikke oppstår mellom disse to gruppene. Utbyggingen må skje på en slik måte at syklister og gående får hvert sitt område på gang- og sykkelveien. Fornebubanen skal være miljøvennlig og gi redusert reisetid, både fra øst og sør i fylket. Som anders Ekelands forslag nr 39, 3. og 4. avsnitt, uten setningen Hvis det er gevinster å hente ved kommunesammenslåinger (...) en så integrert region. Og ordene...på fylkesog kommunenivå. Den viktigste endringsreformen i skolen er å få færre elever per lærer. Jan Sjølli Redaksjonsko miteen Brit Fredriksen Christian Hinze Holm Anne Braathen Innstilt avvist til fordel for Red7 Vedtas Avvises Avvises Vedtas 58? Nytt Jeg foreslår at SV skal ha en spesiell komite Karim Innstilles

21 punkt 59? Nytt punkt 60 Sak 9.2. Tilleg g linje 159 Tilleggsf orslag for valgkampen. Det skal være en valgkampgruppe samt den spesielle, og begge gruppene jobber med valget. På fylkesplan jobber også en representant for hver kommune før valget. Fylkeskommunens lovpålagte ansvar for å fremme folkehelse innebærer også å fremme regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. SV vil arbeide for et lavterskeltilbud som imøtekommer innbyggernes behov for informasjon, helsehjelp og opplæring. Dette omfatter primærforebygging, kroniske lidelser og arbeid for psykisk helse. Tilbudene må være tverrfaglige og kan knyttes til lokale helse- og rehabiliteringsentra. Fylkeskommunen skal ha en koordinerende funksjon i dette arbeidet. Allahweysi Karim Allahweysi Mari Ann Berg videresendt til FS Innstilles videresendt til FS Avvises til fordel for RED666 RED66 6 Sak 9.2. Tilleg g linje 159 Tilleggsf orslag I følge loven har fylkeskommunen plikt til å fremme regional utvikling, planlegging, forvaltning og tjenesteyting. SV jobber for at lokalbefolkningen skal få nok informasjon, helsehjelp og opplæring. Dette omfatter primærforebygging, kroniske lidelser og arbeid for psykisk Redaksjonsko miteen Vedtas

22 helse. Tilbudene må være tverrfaglige og kan knyttes til lokale helse- og rehabiliteringsentra. Fylkeskommunen skal ha en koordinerende funksjon i dette arbeidet.

SVs valgprogram til fylkestingsvalget i Akershus 2011

SVs valgprogram til fylkestingsvalget i Akershus 2011 SVs valgprogram til fylkestingsvalget i Akershus 2011 Kapittel 1. Innledning SV er et sosialistisk og feministisk parti, og alt partiet gjør er basert i disse grunnholdningene. Vi vil ha et samfunn der

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE

SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE SK 8/15 OPPGEFORDELING MELLOM FORLTNINGSNIÅENE NR Forslagsstiller Linje Type endring Endringsforslag Innstilling Merknad 1 Oslo 88-89 Flytte setning til R linje 86 «( ) Dette er senere gjennomført. Senterpartiet

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Kommunereform i Drammensregionen. Hva mener du om kommunereformen?

Kommunereform i Drammensregionen. Hva mener du om kommunereformen? Kommunereform i Drammensregionen Hva mener du om kommunereformen? Bystyret i Drammen har vedtatt å snakke med kommuner i Drammensregionen om muligheter for å danne en ny kommune sammen. Svelvik og Drammen

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg Kommunereformen - endelig retningsvalg I denne saken skal det besluttes hvilken alternativ kommunesammenslutning det skal arbeides videre med fram til endelig avgjørelse i bystyret i juni dette år, og

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Hefte 3 innkomne forslag

Hefte 3 innkomne forslag Hefte 3 innkomne forslag 3-1 Forslag til årsmøte saken «VALG» Fra Marthe Hammer og Marianne Sæhle : Styret i Bergen SV bes om at det velges en kvinnepolitisk leder for Bergen SV. Styret i Bergen SV velger

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 7-13 Emnekode 5120 Arkivsak 201203247 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Forslag til kommunal planstrategi 2012-2015 Bergen bystyre behandlet saken

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007

RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007 RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007 Dette er et program for hva RV/Rødt ønsker å gjøre på fylkestinget i perioden 2007 2011. Vi har basert oss på det arbeidet RV/Rødt

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

2. Planprogrammet med følgende tillegg skal legges til grunn for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel:

2. Planprogrammet med følgende tillegg skal legges til grunn for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel: Planprogram for ny kommuneplan 2015-2030 Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 061114 sak 265-14 og avga følgende innstilling: 1. Bergen bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Sak 2 Hovedkrav. Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag. Dato: sv.no/landsmote #svlm

Sak 2 Hovedkrav. Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag. Dato: sv.no/landsmote #svlm Sak 2 Hovedkrav Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag Dato: 19.03.2017 /landsmote #svlm /landsmote #svlm 1 2 RED1: Ny retning, ny regjering 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT FOR 6K KOMMUNE

GRUNNLAGSDOKUMENT FOR 6K KOMMUNE GRUNNLAGSDOKUMENT FOR 6K KOMMUNE Utkast, versjon 0.1 Grunnlagsdokumentet er utarbeidet av de seks kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Spydeberg og Trøgstad. Dokumentet danner grunnlag for en ny storkommunene

Detaljer

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Ungdommens kommunestyre Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Fra møte i Ungdommens kommunestyre 18. februar 2016 Innledning Det er vi som er unge i dag som best kan si noe om hvordan virkeligheten

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER:

NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER: NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER: Vedtatt program Oppegård Arbeiderparti: " Grunnleggende verdier.. Solidaritet innebærer evne og vilje til å ta ansvar for hverandre og omgivelsene.

Detaljer

Eidsvoll KrF 2015-2019 INFORMASJON. KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda.

Eidsvoll KrF 2015-2019 INFORMASJON. KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda. INFORMASJON Eidsvoll KrF 2015-2019 KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda. Eidsvoll krf facebook / www.krf.no / www.krf.no/akershus Pensjonert

Detaljer

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler Kommunereformen Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016 Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner Tema : Kommunen som samfunnsutvikler Felles arbeidsgruppe v/ Sidsel Haugen seniorrådgiver rådmannens stab, Sandnes

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai 2017 Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Totalt 35 delegater fra 16 lokallag. Representantskapet var med det vedtaksdyktig.

Totalt 35 delegater fra 16 lokallag. Representantskapet var med det vedtaksdyktig. Akershus SVs representantskap Mandag 10. mars kl. 1800 Fylkestingssalen, Galleri Oslo Delegater til stede: Rannveig Kvifte Andresen, Brit Østby Fredriksen, Eskild Gausemel Berge, Marianne Moltke-Hansen,

Detaljer

Buskerudbyen Areal-, transport- og klimasamarbeid i byområdet fra Lier til Kongsberg

Buskerudbyen Areal-, transport- og klimasamarbeid i byområdet fra Lier til Kongsberg Buskerudbyen Areal-, transport- og klimasamarbeid i byområdet fra Lier til Kongsberg - Seminar for folkevalgte 12.10.09 v/ Nils-Fredrik Wisløff, leder av styringsgruppen Buskerudbyen i større sammenheng

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Turnuskurs for fysioterapeuter 24.april 2013 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse Fylkeskommunen har ansvar for: Regional utvikling Videregående utdanning Fylkesveier

Detaljer

Østfolds nye fylkesplan - et verktøy for bærekraftig utvikling

Østfolds nye fylkesplan - et verktøy for bærekraftig utvikling Østfolds nye fylkesplan - et verktøy for bærekraftig utvikling Fremtidens byer Kristiansand des. 2010 Forvaltningsreformen og ny Plan- og bygningslov gir fylkeskommunen en tydeligere rolle som planmyndighet

Detaljer

Ruters miljøstrategi

Ruters miljøstrategi Ruters miljøstrategi Johanna Stigsdotter, Miljøkoordinator, Ruter As Ruter AS Ruter er regionenes kollektivtransportselskap Ruter planlegger, koordinerer, kjøper og markedsfører kollektivtransport i Oslo

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Kommunereform Rådmannens orientering. Tvedestrand kommune 2014

Kommunereform Rådmannens orientering. Tvedestrand kommune 2014 Kommunereform Rådmannens orientering Tvedestrand kommune 2014 Disposisjon 1. Fremdriftsplan 2. Om demokratiet 3. Kommunens oppgaver 4. Argumenter for og mot reform 5. Vedtak: Østre Agder 1. Fremdriftsplan

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Case 1 Makt og demokrati i Norge

Case 1 Makt og demokrati i Norge Case 1 Makt og demokrati i Norge Kristian Stokke kristian.stokke@sgeo.uio.no Makt og demokrati i Norge Hva skjer med makt og demokrati i Norge i en kontekst av globalisering? Hva er generelt og hva er

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Kommunereformen er i gang

Kommunereformen er i gang Kommunereformen er i gang Fylkesmannens rolle og oppdrag Hva gjør Frogn kommune? Anne-Marie Vikla prosjektdirektør Oslo og Akershus Kommunestyremøte i Frogn, 22.9.2014 Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Noen hypoteser fra tidligere arbeider

Noen hypoteser fra tidligere arbeider Målkonflikter, uenighet om virkemidler og forskjellige virkelighetsoppfatninger blant aktørene som forklaring på hvorfor det vedtas planer som gir vekst i biltrafikken Aud Tennøy, sivilingeniør fra NTH,

Detaljer

Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen

Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen Gardermoen, 21. oktober 2014 Geir Berg Utviklingstrekk som påvirker bransjen Økende knapphet på attraktive arealer for transportintensiv virksomhet

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje

Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje Gjesdal kommune synes det er bra med denne gjennomgangen for å sette fokus på de utfordringer som noen av våre innbyggere og tjenestemottakere har.

Detaljer

Konsekvensutredninger overordnede planer

Konsekvensutredninger overordnede planer Konsekvensutredninger for overordnede planer Plan- og miljøleder, Dag Bastholm 11. Mai 2012 23.05.2012 1 Det store bildet Forvaltningslovens 17 tilstrekkelig opplyst Naturmangfoldsloven kap II Miljøutredningsinstruksen

Detaljer

Skiptvet Senterparti 2015-2019

Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Hei sambygdninger! Nå er det valg, og du skal ta et viktig valg for bygda vår. Programmet du nå holder i hånda skal vise hvordan Skiptvet Sp

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer

2. Planprogrammet med følgende tillegg skal legges til grunn for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel:

2. Planprogrammet med følgende tillegg skal legges til grunn for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel: 274-14 Planprogram for ny kommuneplan 2015-2030 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 191114 sak 274-14 og fattet følgende vedtak: 1. Bergen bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 4 1 Bergen

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Helhet folkehelselov - kommuneplan Lovgrunnlag Kommunens planprosesser Kunnskapsgrunnlaget og planlegging Eksempler fra oversikt i Oppland Wibeke Børresen Gropen Oppland

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Case: Makt og demokrati i Norge

Case: Makt og demokrati i Norge Case: Makt og demokrati i Norge Marianne Millstein Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Makt og demokrati i Norge Hva skjer med makt og demokrati i Norge i en kontekst av globalisering?

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Inn på tunet og samfunnets behov for velferdstjenester

Inn på tunet og samfunnets behov for velferdstjenester Inn på tunet og samfunnets behov for velferdstjenester Bygdeforskningsdagen sesjon III Anne Strøm Prestvik og Ivar Pettersen, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Inn på tunet Definisjon: Tilrettelagte

Detaljer

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement»

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv Ski, 10.02.15 Jørgen Stavrum «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Ski Øst AS Ski Øst AS er et eiendomsselskap som står for en samlet, langsiktig utvikling av områdene

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle?

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Ekspedisjonssjef Tor Åm Oppstartsseminar nasjonal strategi Inn på tunet Oslo 17. november 2010 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i

Detaljer

Endringsforslag til Fylkestingsprogrammet for Hordaland SV 2015-2019

Endringsforslag til Fylkestingsprogrammet for Hordaland SV 2015-2019 Endringsforslag til Fylkestingsprogrammet for Hordaland SV 2015-2019 Forslag 1 Linje 25 Demokrati og folkestyre er særs viktig i en tid hvor klimatrusselen henger tungt over oss, luftforurensingen skaper

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

informasjon om kommunereformen informasjon

informasjon om kommunereformen informasjon informasjon om kommunereformen informasjon hvorfor? hva skjer framover? Alle landets kommuner er bedt om å utrede framtiden. Arbeidet er satt i gang gjennom kommunereformen i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Detaljer

Hole Venstre ønsker å bringe med seg grønne og bærekraftige visjoner. Venstre er et liberalt parti for folk som bryr seg om hverandre, miljøet, og om

Hole Venstre ønsker å bringe med seg grønne og bærekraftige visjoner. Venstre er et liberalt parti for folk som bryr seg om hverandre, miljøet, og om å 1 Hole Venstre ønsker å bringe med seg grønne og bærekraftige visjoner. Venstre er et liberalt parti for folk som bryr seg om hverandre, miljøet, og om den framtida vi selv har ansvar for å skape. Slagordet

Detaljer

Marker Arbeiderparti. Vår bygd og vårt felles ansvar. Program Arbeiderpartiet.no

Marker Arbeiderparti. Vår bygd og vårt felles ansvar. Program Arbeiderpartiet.no Marker Arbeiderparti Program 2015 2019 Vår bygd og vårt felles ansvar Arbeiderpartiet.no Marker Arbeiderparti Program 2015 2019 En levende bygd og et godt sted å bo Marker Vår bygd og vårt felles ansvar

Detaljer

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange 1 Bernt Reitan Jenssen, Ruter Hovedfokus har vært å svare på spørsmålet: Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med

Detaljer

Kommuner, fylkeskommuner og oppgaver

Kommuner, fylkeskommuner og oppgaver Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuner, fylkeskommuner og oppgaver Statssekretær Bjørnar Laabak Strømstad 07. juni 2017 1960- tallets kommunekart ommunene har ange og ompliserte ppgaver 2014:

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

PSN 26. mai Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 26. mai Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 26. mai 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen Planstrategi og planprogram for kommuneplanen Plan- og bygningslov 2008:» Kommunen

Detaljer

Deres ref L.nr. Arkivsaknr Arkivkode Avd/Seksj/Saksb Dato 2009/09 08/ SA/PERS/EBR

Deres ref L.nr. Arkivsaknr Arkivkode Avd/Seksj/Saksb Dato 2009/09 08/ SA/PERS/EBR Eidsberg kommune Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep, 0030 OSLO Deres ref L.nr. Arkivsaknr Arkivkode Avd/Seksj/Saksb Dato 2009/09 08/327 024 SA/PERS/EBR 18.02.2009 Høringsuttalelse - Forvaltningsreformen

Detaljer

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Re kommune 09.10.14 Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Markering av den internasjonale jorddagen 4. desember 2015. Det er mulig å bygge uten å bruke dyrka mark

Markering av den internasjonale jorddagen 4. desember 2015. Det er mulig å bygge uten å bruke dyrka mark Markering av den internasjonale jorddagen 4. desember 2015 Det er mulig å bygge uten å bruke dyrka mark Form følger miljø Et plusshus er en bygning som igjennom driftsfasen genererer mer fornybar energi

Detaljer

Halvdan Skard. Åpning ordførerkonferansen 8. mars 2005

Halvdan Skard. Åpning ordførerkonferansen 8. mars 2005 Halvdan Skard Åpning ordførerkonferansen 8. mars 2005 I internasjonale fora snakkes det ofte om den nordiske modellen; om velferdsstaten, eller velferdssamfunnet. Om de godene denne modellen innehar i

Detaljer

BIRKELAND ei bygd i vekst. v/siren Frigstad Teknisk Sjef - Birkenes kommune

BIRKELAND ei bygd i vekst. v/siren Frigstad Teknisk Sjef - Birkenes kommune BIRKELAND ei bygd i vekst Regional utvikling, regional planlegging, by - og stedsutvikling 16/6-2010 Regional utvikling, regional planlegging, by og stedsutvikling 16/6 2010 v/siren Frigstad Teknisk Sjef

Detaljer

Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 ( )

Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 ( ) Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 (2006 2007) Tromsø, 10. april 2008 Statssekretær Arvid Libak Mål for folkehelsepolitikken Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer