Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2014"

Transkript

1 5.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB Verdigrunnlag Prioriterte mål Organisasjon Styret Utvalg, komiteer og funksjoner Lag og treningsgrupper Medlemmer, rettigheter og plikter Miljømessig utvikling Sportslige forhold Prioriterte mål og organisering av sportslig ledelse Tilrettelegging for lagene Rekruttering og spillerutvikling Dommerutvikling Trener- og lederutvikling Barnefotball Allidrett G/J6 (G/J 2008) G/J7 (G/J 2007) G8 (G 2006) G9 (G 2005) J9/10 (J 2004/2005) G10/11 (G G/J2003) Ungdomsfotball Junior herrer (17 19 år) Junior damer (16 17 år) Gutt (15 16 år) Jente (15 år) Smågutt (13 14 år) Småjente (13 14 år) Voksenfotball Kvinner senior Menn senior: Andre seniorlag Informasjon Arrangement VinterCup Anlegg og utstyr Anleggsutvikling Disponering av anlegg Drift og vedlikehold av anlegg Utstyr til lag, trenere, ledere og dommere Økonomi Mål og retningslinjer Organisering Økonomigruppe Markedsgruppe Kiosk på hjemmebaner BUDSJETT

2 5.1 Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2014 Ifølge Handlingsplan for Kurland Fotballklubb skal det sittende styret hvert år utarbeide en Virksomhetsplan for det kommende driftsåret, og legge denne fram for årsmøtet. Virksomhetsplanen skal inneholde nærmere presisering og prioritering av de oppgaver som skal løses og være det kommende styrets sentrale arbeidsredskap Verdigrunnlag Kurland Fotballklubb er en lokalt forankret breddefotballklubb som bygger sin miljøskapende virksomhet på ideen om «idrett for alle». Klubben har som hovedmålsetting å gi sine medlemmer, og da spesielt barn og unge, et tilbud om deltakelse i organisert fotball tilpasset den enkeltes alder, utvikling og ambisjoner som fotballspiller. Disse prinsippene legges også til grunn i klubbens organisasjonsarbeid og miljøskapende arbeid. I tillegg til å gi et best mulig sportslig tilbud skal samarbeid, åpenhet, toleranse og engasjement være bærende verdier i klubbens virksomhet Prioriterte mål 2014 Styret vil sesongen 2014 i tillegg prioritere følgende mål: Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer Øke kvaliteten på aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen gjennom å tilsette en trenerkoordinator Rekruttere flere trenere blant de aktive og tidligere aktive Etablere gruppe for spillere født Videreføre tilbudet om allidrett for førskolebarn. Legge til rette for at seniorlagene har solide og velfungerende treningsgrupper Identitet gjennom uniformering. Alle lag skal spille i klubbens drakt, og trenere skal representere i klubbantrekk. Drifte undervarmet kunstgressbane på Kurlandsparken forsvarlig og kostnadseffektivt. Styret har for 2014 ikke funnet rom for å øke aktiviteten i seniorfotballen. Styret vil i stedet for prioritere å engasjere trenerkoordinator til barne- og ungdomsfotballen Organisasjon Handlingsplanens overordnede mål for organisasjon/ledelse Det vil være en sentral oppgave å engasjere flest mulig medlemmer i driften av Kurland FK. Dette vil medføre at arbeidsbelastningen på sentrale tillitsvalgte blir redusert, og at flere føler at de tar aktivt del i styringen av klubben. En stabil organisasjonsmodell hvor stor grad av delegering til utvalg og enkeltpersoner er gjennomgående, vil øke kontinuiteten i tillitsmannsapparatet samt øke medlemmenes kunnskap om hvilke krav som stilles til driften av et idrettslag. Alle som har interesse for Kurland Fotballklubb skal til enhver tid være oppdatert om hva som skjer i klubben, både når det gjelder sportslige aktiviteter og utenom sportslige aktiviteter, for å kunne delta aktivt eller passivt.

3 Styret Innenfor det som er bestemt av krets, forbund og i klubbens vedtekter skal årsmøtet fastsette overordnede mål og retningslinjer i en «Handlingsplan» (HP). Denne planen rulleres hvert fjerde år og skal være retningsgivende for klubbens virksomhet. Gjeldende handlingsplan dekker årene og ble vedtatt på årsmøtet i Det sittende styret utarbeider hvert år en årsplan for det kommende driftsåret og legger denne fram for årsmøtet. Årsplanen skal inneholde nærmere presisering og prioritering av de oppgaver som skal løses neste sesong. Planen sendes over til det nye styret og skal være dettes viktigste arbeidsredskap. Styrets årsmelding skal være en evaluering av måloppnåelsen i forhold til årsplanen. Styret utarbeider til hvert årsmøte følgende planer Organisasjonsplan Budsjett Hvert 4. år skal følgende planer utarbeides / rulleres: Handlingsplan for neste 4-års periode Sportslig skoleringsplan Disse planene skal være overordnede styringsverktøy for klubben, og det er viktig at planprosessene blir gjennomført på et bredt og demokratisk grunnlag. For å engasjere flest mulig i arbeidet med klubbdriften og for å effektivisere styrets arbeid bør styret etablere og bruke utvalg. De enkelte utvalg og lag skal i samsvar med Kurland FKs årsplan, utarbeide årsplaner for sin egen virksomhet. Disse planene skal leveres og godkjennes av styret innen 1. februar det enkelte år. Dersom det i utvalgenes eller lagenes virksomhet er vesentlige avvik fra årsplanen skal dette rapporteres til og godkjennes av styret. Utvalgenes eller lagenes virksomhet skal evalueres i en årsmelding til styret innen 1. november hvert år. Styret foreslår at det settes av kr til fordeling på styrets sju medlemmer etter styrets avgjørelse, under posten 5310 Tilskudd tillitsvalgte. Godtgjørelsen kommer i stedet for annen utgiftsdekning. Begrunnelsen for tiltaket er vanskelighetene med å rekruttere og beholde medlemmer til særlig de tyngste funksjonene i styret. Inkludert i dette beløpet er kr hver til leder VinterCup og sportslig leder. Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Adm. utgifter Tilskudd tillitsvalgte Utgiftsgodtgjørelse (20 000) Styrehonorar (55 000) SUM

4 Utvalg, komiteer og funksjoner Følgende utvalg vil bli forsøkt etablert i 2014: Sportslig utvalg Markedsgruppe Økonomigruppe Kioskgruppe Anleggsgruppe Turneringskomité I tillegg vil følgende funksjoner bli besatt: Materialforvalter Webmaster Utvalgene, komiteene og funksjonens rapportering, oppgaver og myndighet vil bli nærmere beskrevet nedenfor der de tematisk hører hjemme Lag og treningsgrupper Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Påmelding serie Gebyrer Overganger, kampavgifter, bøter, spillerforsikring 7220 Dommerregninger SUM Alle aktive spillere skal tilhøre en treningsgruppe. Med treningsgruppe mens administrativ enhet bestående av ett eller flere lag som har felles årsplan og økonomi. Med lag menes i denne sammenheng lag påmeldt til seriespill Lag som ikke har meldt omberammelse av kamp til oppsatt dommer må selv dekke dommerregningen. Alle treningsgrupper skal ha følgende funksjoner besatt: Ansvarlig lagleder (oppmann) Kasserer Informasjonsansvarlig Trener Alle treningsgrupper bør i tillegg ha følgende funksjoner besatt: Medtrenere/hjelpetrenere/keepertrener Lagledere Økonomigruppe Arrangementsgruppe Alle lag skal ved behov ha følgende funksjoner besatt: Kampleder Lagleder

5 Ansvarlig lagleder er lagets kontaktperson for styret, utvalg, krets og motstanderlag. Vedkommende (lagleder eller kasserer) er økonomisk ansvarlig på laget, disponerer lagets konti og anviser på disse. Hovedtrenerne er gruppas sportslige ansvarlige. Innenfor rammen av lagets årsplan fasetter og gjennomfører de lagets sportslige aktiviteter. Det er satt av budsjettmidler til å uniformere trenere som signerer kontrakt med klubben for kommende sesong. I barnefotballen er det ønskelig at alle foresatte blir med og tar et verv. Det er sentralt for KFK å få formidlet til de foresatte at det å være medlem i klubben medfører forpliktelser utover å betale kontingent. Kontingenten er ikke betaling for en tjeneste, men betaling for rett til å delta i et sosialt fellesskap. Nedenfor er det gitt et eksempel på mulig organisering. Trenergruppe Oppmannsgruppe Lagledergruppe ØkonomigruppeArrangementsgruppe Hovedtrenere Ansvarlig lagleder NN (leder) NN (leder) NN (leder) Hjelpetrenere Informasjonsansvarlig NN NN NN Kampledere Keepertrener NN NN NN Kasserer Revisor NN NN Planlegge trening Regnskap Inntekts Gjennomføre trening Lede kamper Utstyr til trening bringende tiltak Organisere loddsalg Kontingent Infoansvarlig web og klubbavis Kontakt med klubb, krets og motstander lag Årsplan Aktivitetsliste Adresseliste Påmelding turnering Praktiske rundt avvikling av kamp Ta imot motstander og dommer Garderobe åpne/låse Organiserer kioskvakt på Parken Organisere dugnad VinterCup Organisere lagets oppgaver vårdugnad Avslutninger Turer og turneringer Andre sosiale arrangement Det nærmere innholdet i de ulike funksjonene vil bli beskrevet i KFKs Organisasjonsplan og lagt ut på Alle lag skal innen 1. februar det enkelte år ha levert årsplan til styret. Målgruppene for årsplanen er følgende: Spillere og foresatte på laget Trenere og ledere på laget Styret og utvalgene Årsplanen skal utarbeides innenfor rammen av bestemmelsene som er gitt av NIF/NFF, krets og klubb. Når det gjelder klubb er det særlig følgende styringsdokument som er sentrale: Handlingsplan for KFK Styrets virksomhetsplan Sportsplan Innen 15. oktober skal laget ha levert årsmelding med regnskap. Trenere og ledere på lag som ikke leverer årsmelding med regnskap er ikke berettiget å kreve utgiftsgodtgjørelse fra klubben.

6 Medlemmer, rettigheter og plikter Spiller, trener, leder og lagets rettigheter Spiller og lagets plikter Lag overfor klubb Påmelding til serien Dommerutgifter seriekamper Treningstid Nødvendig utstyr til trening og kamp, herunder drakttrøyer Trener Gratis deltakelse KFK VinterCup Påmeldingsavgift lag Troll cup Det ovennevnte gjelder for alle lag i klubben fra MG6 seniorlagene. Spiller overfor lag og klubb Deltakelse i lagets aktiviteter Deltakelse i klubbens aktiviteter Forsikring/lisens Trenere og ledere overfor klubb Gratis støttemedlemskap Trenere disponerer klubbantrekk og nøkkel som kvitteres ut ved kontraktinngåelse. Dette leveres tilbake ved kontraktslutt Utgiftsdekning etter avtale, som hovedregel: telefon 750 (11 er)/500 (andre) pr. lag kjøring til trening og kamper kr 1 pr. km x 2 stk. pr. lag. Gratis kurs etter godkjenning av Sportslig Utvalg. Spiller overfor klubb Kontingent. Ulike satser for familie og enkeltmedlemskap og for spiller over/under 12 år Spiller holder selv rød shorts, røde strømper og leggskinn i samsvar med klubbens utstyrsstandard. Utstyrsleverandør er Admiral Sportswear. Spiller overfor laget Treningsavgift. Lag fastsetter selv ev. treningsavgift eller dugnad til aktiviteter som ikke dekkes av klubben, herunder til leie av undervarmet kunstgress og turneringer/cuper. Lag overfor klubb Baneleie etter første økt i perioden Gratis 1. økt og økter utenfor kjernetid. Halv pris av markedsleie for økt nr. 2 osv. man tor. kl To økter dugnad på Vintercup + levering av bakverk pr. spiller Kioskvakt på Kurlandsparken. Alle grupper har ansvaret for kiosken to uker pr. år. Kiosken skal være åpen når det spilles kamper på Parken. Vårdugnad på klubbens baner og anlegg Miljømessig utvikling Budsjett Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Trollcup Trollcup lagsavgift Å utvikle og bevare klubbmiljøet, skal være en høyt prioritert oppgave. Et spesielt ansvar for dette påhviler klubbens tillitsvalgte. Miljø-/holdningsmessige og sportslige mål skal regelmessig drøftes med utøvere og foresatte og dette skal inngå i årsplanen for hvert enkelt lag.

7 På lag mot mobbing Vi tar avstand fra mobbing, både i og utenfor fotballmiljøene. Fotballen skal være en positiv og trivselsfremmende aktivitet for alle. Fargerik fotball mot vold og rasisme Vi tolererer ingen form for rasisme eller vold i fotballen. Fotballen skal være åpen og inkluderende for alle. Fair play! Vi skal sammen sørge for at fotballen preges av fairspillende aktører, både på og utenfor fotballbanen. Trenernes og spillernes holdninger til medspillere, motspillere og ikke minst dommere, må preges av respekt og forståelse i alle sammenhenger. Alle som er tilknyttet fotballklubben må være seg sitt ansvar bevisst som forbilder for barn og ungdom. Antidoping Kampen mot doping er en kamp fotballen ikke har råd til å tape. Kurland FK skal derfor jobbe for at alle spillere, ledere og trenere tar et klart standpunkt mot bruk av doping. Doping er usunt og helseskadelig og er noe vi ikke kan godta i Kurland FK. Forholdet til andre og deltakelse i turneringer Miljøet omfatter også forholdet mellom klubben og omgivelsene. Klubben legger betydelig vekt på å vise korrekt framferd og god samarbeidsholdning utad til andre organisasjoner. Turer er alltid populære tiltak for barn og ungdom. Følgelig bør det settes mye inn på at aldersbestemte lag får delta i minst en cup eller turnering med overnatting hvert år. Deltakelse i slike cuper/turer må skje i henhold til kretsens og forbundets retningslinjer. Hensikten med å delta i cuper/turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, samtidig som det skal virke sportslig stimulerende og utviklende. Klubben ønsker at lagene i barnefotballen deltar samlet på en overnattingsturnering. KFK anbefaler sesongen 2014 lagene i barnefotballen å delta på Troll cup. Andre tiltak Det er viktig å avholde regelmessige spillermøter, sammenkomster og tilstelninger for å styrke miljø og samhold blant aktive, medlemmer og tillitsvalgte. For å etablere og ivareta et fagmiljø for trenere i klubben, bør det etableres eget forum for denne gruppen tillitsvalgte der fokuset skal være på det trenerfaglige. Det skal etablere spillerutvalg og ungdomsutvalg (for spillere fra 16 år) for å gi mulighet for medbestemmelse og innflytelse i klubben fra disse aldersgruppene Sportslige forhold Prioriterte mål og organisering av sportslig ledelse Styret vil sesongen 2014 prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet sportslige forhold: Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer

8 Øke kvaliteten på aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen gjennom å tilsette en trenerkoordinator Rekruttere flere trenere blant de aktive og tidligere aktive Etablere egen gruppe for spillere født Videreføre tilbudet om allidrett for førskolebarn. Legge til rette for at seniorlagene har solide og velfungerende treningsgrupper Organisering av sportslig ledelse SU bør neste sesongen organiseres som følger: Sportslig leder Utdanningskontakt Dommerkontakt Banedisponering Medlem Medlem Trenerkoordinator er utvalgets sekretær og rådgiver. Seniortrenerne bør delta på møtene. De bør delta minst en trener fra barne- og en trener fra ungdomsfotballen i utvalget. Det er sportslig leders oppgave å lede arbeidet i SU. Oppgavene knyttet til å skaffe trenere og ledere på lagene kan delegeres. Sportslig utvalg har myndighet til blant annet å melde på lag til seriespill, fordele treningstid og deltakelse på kurs. Utvalget skal videre være ansvarlig for sportslig utvikling av spillere, dommere, ledere og trenere. SU bør ha fast møte uka før styremøte en gang i måneden, med unntak av august Tilrettelegging for lagene Mål: Effektiv forvaltning av tilstrekkelig mengde felles utstyr Budsjett: Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Trenings- og instruksjonstiltak Helsveisa minimål Fotballtennisnett + stativ SUM Tiltak og strategier: Nødvendig fellesutstyr til trening og kamp skal være tilgjengelig i utstyrsrommet. Lagene til dels kun draktsett, matchballer og legekoffert. Unntatt fra dette er de lagene som bruker 3 er baller (6 8 år). De beholder treningsballer som eget lagsutstyr. I Fyrhuset skal det være følgende utstyr: 2 nett med 15 treningsballer str. 5 (Vinter og sommer) 4 nett med 15 treningsballer str. 4 (Sommer) 2 nett med 15 treningsballer str. 4 (Vinter)

9 8 ringer a 10 vester str. 7 (blå, rød, gul, grønn) 8 ringer a 10 vester str. 5 (blå, rød, gul, grønn) 8 ringer a 10 vester str. 3 (2 x 10 ringer blå, 2 x 10 rød ringer, 10 stk. gul, 10 stk. grønn) 1 ring a 15 vester str. 5 (blå) til bruk som bortedrakt 1 ring a 10 vester str. 3 (blå) til bruk som bortedrakt Stiger 2 soccerwave 4 småmål 8 stk. 7 er mål 4 stk. 11 er mål Fotballtennisnett + stativ Rekruttering og spillerutvikling Mål: Etablere minst ett lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole og motivasjonsarbeid på Kurland SFO. Det skal legges opp til en målrettet talentutvikling i samsvar med de mål og virkemidler som er angitt i klubbens skoleringsplan. I tillegg til de treninger som foregår i regi av det enkelte lag, skal det legges opp til talentutviklingstiltak utenfor lagene. Delmål: Etablere tilbud om Fotball-SFO Bruke flere kanaler til rekruttering Påmelding og oppfølging krets- og forbundsaktiviteter Hospitering satt i system Budsjett: Post nr. Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 4210 Trenings- og instruksjonstiltak Sone og kretslagsavgift Godtgjørelse instruktør SFO SUM Kurland FK har et lite rekrutteringsområde for barnefotballen, kun inntaksområdet til Kurland skole. Normalt er det to små parallell klasser å rekruttere fra. Skal KFK klare å stille lag på alle årganger er vi avhengig av å rekruttere bredt. KFK var i mange år meget aktive på å bruke barnehage, skole og SFO som kanal for å dele ut rekrutteringsmateriell. Etter at vi fikk på plass Allidretten, har styret vært av den oppfatning at rekruttering til klubben best skjer fra dette tiltaket og at den beste rekruttering skjer ved at venner drar med venner. Styret har utarbeidet og distribuert to informasjonsbrosjyrer. En eksternbrosjyre, hvis formål er omdømmebygging og en internbrosjyre rettet mot barn og foresatte i inntaksområdet.

10 Formålet med internbrosjyren er rekruttering og motivasjon for deltakelse i klubbaktiviteter. Målgruppen for den er foresatte. Brosjyren skal brukes av lagledere mot foresatte/spillere, for å motivere for deltakelse på klubbens og lagets inntektsbringende aktiviteter. Typisk forklare hvorfor det er viktig for KFK at foresatte deltar på dugnad i VinterCup. I tillegg er det utarbeidet en rekke enkle brev til bru i spillerrekrutteringsøyemed på Kurland skole, SFO og barnehagene i området. Styret ønsker et organisert treningstilbud til alle SFO barn 1 time i uke om våren og om høsten. Skole og SFO er positive til tiltaket og finansieringen er på plass. Utfordringen består i å rekruttere egnede instruktører. Skal KFK kunne gi tilbud til ikke bare barn og voksene, men også ungdom (13 19 år) må vi også være gode til å beholde spillere. KFK er et lite rekrutteringsområde, kun inntaksområde til Kurland skole. Det gir oss et rekrutteringspotensiale på aktive pr årgang. Skal KFK klare å stille lag på alle alderstrinn, må vi få med en stor del av barna pr årgang (rekruttere). Når vi først har fått med en stor andel av barna må vi lage et så godt tilbud at barna fortsetter å spille (beholde). I og med at vi har et så lite rekrutteringspotensiale, blir hverdagen for KFK en kamp for å opprettholde tilbud til på alle alderstrinn. Arbeidet må ha fokus på å rekruttere og å beholde for at vi skal kunne bestå som klubb. KFK har så langt brukt enheten «årgang» (= barna på et klassetrinn på Kurland skole) som verktøy. Her har vi elev og foresatte strukturer vi kan spille på. Det kan være KFK har lagt for stor vekt på årgangen som enhet, særlig gjelder dette for jentene. Når en treningsgruppe synker under 10 utøvere, blir det vanskeligere å lage gode og engasjerende treningsøkter. Videre vil en gruppe på under 10 spillere ikke kunne fortsette som eget lag etter at utøverne er fylt 13 år, forutsatt at de skal spilles 11 er fotball. KFK bør derfor vurdere å gjøre treningsgruppene mer robuste ved tidligere å slå sammen årganger til treningsgrupper og evt. felles lag. Klubben ønsker å legge til rette for at talentfulle spillere skal kunne utvikle seg i klubben. Ved å engasjere trenerkoordinator vil aktiviteten på Parken bli bedre organisert og trenerne dyktigere. Vi jobber med og få på plass ytterligere ressurser som f.eks. Talentutvikler. Felles for jente- og guttesiden er at SU vil involvere seg ytterligere i prosessen med å gi spillere muligheten til å hospitere på laget nivået over. Videre ønsker styret å etablere egne keepertreninger felles for klubbens keepere.

11 Dommerutvikling Mål: Alle KFKs lag i barnefotballen skal få oppsatt dommer på hjemmekamper. Klubben skal beholde og rekruttere nok dommere for med egne dommere å kunne dekke de kamper kretsen ikke setter opp dommer i aldersbestemte kamper Ingen lag skal oppleve mer enn en gang pr. sesong at det ikke møter dommer til terminfestet kamp. Ingen dommer skal oppleve mer enn en gang pr. sesong at hjemmelaget ikke møter ved avtalt oppdrag. Alle lagledere ringer oppsatt dommer og bekrefter oppdrag senest 24 timer før kampstart. Budsjett: Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Trenings- og Dommerrekruttering instruksjonstiltak bonus/avgift 4210 Trenings- og Kurs og samlinger dommere instruksjonstiltak 4610 Idrettsmateriell Dommerutstyr SUM Det legges til rette for en bedre oppfølging av klubbens dommere ved at det skaffes en dommerkontakt som kan bruke den nødvendige tid på oppgaven. Det vil bli satt særlig fokus på klubbdommere som har evner og ambisjoner om å bli kretsdommere. Det skal inngås kontrakt mellom klubb og rekrutterings- og kretsdommer. Denne gruppa dommere vil få noe mer utstyr enn klubbdommerne. I barnefotballen skal det settes opp dommer på alle hjemmekamper. Det publiseres liste på nettsiden som fortløpende holdes ved like. Vi har ikke ambisjoner om å kjøre eget klubbdommerkurs i De som ønsker kurs vil bli henvist til naboklubber. Neste kurs vil være rettet inn mot 2001-generasjonen. Klubbdommere som fyller 16 i løpet av året tilbys klubbdommerkurs for 11 er fotball. Autoriserte kretsdommere skal prioriteres med tanke på utstyr. Akershus Fotballkrets har fastsatt følgende norm for klubbers plikt til å rekruttere dommere: Klubber som har deltatt med minst tre nye, aktive rekrutteringsdommere i løpet av inneværende sesong og de to foregående og som har blitt registrert av AFK med minst 12 dommeroppdrag i sesongen fritas fra bidraget. For å bli fritatt for bidrag må i tillegg dommerkontakten, eller annen representant fra klubben ha deltatt på minst ett møte eller samling for dommerkontakter i regi av AFK i inneværende sesong, eller det må ha vært tatt initiativ fra klubben og gjennomført besøk fra AFK med dommerrekruttering som tema.

12 Klubber som oppfyller normen, vil dele på 25 % av innkommet bidrag fordeles likt til klubber som har nok rekrutteringsdommere påmeldt. For å kunne motta bidrag må dommerkontakten, eller annen representant fra klubben ha deltatt på minst ett møte eller samling for dommerkontakter i regi av AFK i inneværende sesong. KFK må rekruttere 3 ny rekrutteringsdommer for å oppfylle disse vilkårene sesongen Trener- og lederutvikling Mål: Det skal arbeides aktivt med å utdanne trenere og ledere. Spesielt må trenerutdanningen vektlegges og det er et mål å utdanne to trenere på nivå II og seks trenere på nivå I i handlingsplanperioden (4-års periode). Alle trenere i barnefotballen skal få tilbud om å delta på delkurs 1 og 2 i trener I kurset. Trenere, ledere og dommere skal gis tilbud om gratis utdanning mot å binde seg til verv i klubben for en viss periode. I handlingsplanperioden (4-års periode) skal det rekrutteres fem trenere, ledere eller dommere per sesong fra ungdomsfotballen. Budsjett: Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Trenings- og Godtgjørelse trenere instruksjonstiltak ungdomsfotball 4210 Trenings- og Trenerkoordinator instruksjonstiltak 4210 Trenings- og Kurs trenere instruksjonstiltak 4210 Trenings- og Kurs ledere instruksjonstiltak 4210 Trenings- og Sportslig utvalg instruksjonstiltak SUM Som et virkemiddel for å beholde spillere, ønsker Kurland FK å ha gode og velutdannede trenere. Vi vil derfor legge vekt på at våre trenere tar de kurs krets og SU anbefaler for det nivået de befinner seg på. Klubben vil også legge til rette for trenerkurs, temakvelder og trenerforum på vårt klubbhus. KFK ønsker før sesongen 2014 å signere kontrakter med alle trenere i klubben. KFK erkjenner at på lag i ungdom og voksenfotballen er det nødvendig å benytte instruktører som mottar godtgjørelse. I barnefotball er utgangspunktet at de foresatte stiller som trenere. Godtgjørelsen til instruktører pr. treningsgruppe bør avgrenses som følger: Barn: Inntil kr Ungdom: Inntil kr Voksen: Inntil kr

13 Dersom det er flere trenere i gruppa, skal beløpene som hovedregel betraktes som tak pr. gruppe. Intern fordeling gjøres i kontraktsforhandling med den enkelte trener. Klubben yter tilskudd til trenerkostnader som beskrevet ovenfor til grupper i ungdom og voksenfotball. I barnefotball er det forutsatt at gruppa selv dekker utgifter til trenere i form av treningsavgift. Styret kan se at kostnadene pr. spiller for en liten gruppe i barnefotballen kan bli urimelig stor med løsningen beskrevet ovenfor. Styret anbefaler derfor klubben skal bidra til å dekke deler av lagenes utgifter til trenere fra barna begynner med 7-er fotball etter avtale. Den sentrale forutsetningen er at det gjelder en trener som signerer kontakt med klubben. I kontrakten skal det avtales blant annet krav til kompetanse og tid som skal gå med til vervet. Dersom treneren ikke har den avtalte kompetanse, skal det avtales når og hvordan vedkommende skal skaffe seg slik kompetanse. Styret er generelt av den oppfatningen at trenere og ledere i klubben, med de unntak som er beskrevet ovenfor, kun skal motta en beskjeden utgiftsgodtgjørelse for vervet. Hovedregelen er ulønnet idealistisk arbeid, dugnad. Flest mulig foresatte bør delta aktivt i driften av lagene i barnefotballen. Klubben skal stille opp med gratis kurs til alle som ønsker å øke sin kompetanse. KFK til hensikt å engasjere en trenerkoordinator for barne- og ungdomsfotballen. Vedkommende skal gjøre våre trenere i barne- og ungdomsfotballen bedre og sørge for at aktiviteten i vår klubb kommer opp på et høyere sportslig nivå, gjennom å kvalitetssikre tilbudet som gis på det enkelte lag, slik at det legges til rette for både trivsel og god ferdighetsutvikling. Følge opp trenerne gjennom: Trenerforum (informasjons- og diskusjonsarena) Råd og veiledning til hver enkelt, i forhold til retningslinjer, treningsinnhold, mengde, hospitering etc. Observasjon av treninger/kamper gi treneren tilbakemelding Stimulere til trenerutdanning Når det gjelder ledere er det en viktig og prioritert oppgave for SU å legge til rette for at flere av våre ledere får muligheten til å være med på kurs. Det må jobbes aktivt med å finne eksterne kurs som dekker de behov våre ledere har for opplæring. Vi vil i klubbens regi arrangere temakvelder og lederforum på klubbhuset Barnefotball Mål: Aktiviteten på dette nivået skal preges av allsidig fotballek i et trygt og godt miljø. På denne måten skal barna lære seg både å bli fortrolige med spillet og glad i det. Samtidig skal det jobbes aktivt med å utvikle lag/årganger/generasjoner med stor bredde og et vel fungerende og stabilt støtteapparat. Antall spillere skal være viktigere enn antall seire. Rekruttering, foreldremobilisering og leder-/trener-«jakt» og opplæring bør være de høyest prioriterte arbeidsoppgavene. Kurland FK støtter NFFs foreldrevettregler, og oppfordrer alle lag i barnefotballen til å gjøre disse kjent i foreldregruppa, og jobbe for at de blir etterlevd. Det er

14 et mål å rekruttere spillere fra ungdoms- og seniorfotballen til treneroppgaver for denne aldersgruppen. Barnefotball (7 12 år) Resultatmål: Etablere minst ett lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole og motivasjonsarbeid på Kurland SFO. Fotballaktiviteten skal foregå i en atmosfære av «fotballek» og med lik spilletid for alle. Budsjett Barnefotballen får av klubben nødvendig utstyr for å drive fotballaktiviteten (fotballer, kjegler, vester og liknende), spillerskjorter, påmeldingsavgiften for seriespill. Lagene skal selv dekke kostnader knyttet til deltakelse i turneringer med unntak av KFK VinterCup. I tillegg kan etter avtale klubben dekke deler av utgiftsgodtgjørelsen til trenere på 7 er lag i barnefotballen. Følgende grupper søkes etablert i barnefotballen 2014: Allidrett 5 og 6 år ( ) Gutt/jente 6 år (2008) Gutt/jente 7 år (2007) Gutt/jente 8 år (2006) Gutt 9 år (2005) Jente 9/10 (2004 og 2005) Gutt 10 år (2004) Gutt/jente 11 år (2003) Allidrett Det lykkes ikke KFK å få noen foresatte til å ta instruktøransvaret høsten Tiltaket stoppet derfor opp. KFK bør starte opp tilbudet på nytt høsten G/J6 (G/J 2008) Gruppa sliter med å rekruttere trenere fra foreldregruppa. KFK setter i gang trening for gruppa i gymsalen fra og med januar. Målet er at det skal rekrutteres trenere fra foreldregruppa i løpet av vinteren G/J7 (G/J 2007) Det etableres en treningsgruppe med trenere og ledere som i Det bør trolig meldes på 3 lag i seriespill. Jentene i gruppa tilbys i tillegg spill på J8 (2006) G8 (G 2006) Oppmann: Jürgen Richter Trenere:

15 Robert Øyri Espen Olsen Tommy Åsberg Gruppa består av 14 gutter og 6 jenter. Gruppa stiller 2 stk. 5 er lag for gutter og eget jentelag. Gruppa trenere felles ut i vinter. Jentene tilbys i tillegg egen økt i gymsalen sammen med 2007-jentene G9 (G 2005) Spillere (grupper som har spillere av begge kjønn merker med G og J) Antall pr. årgang Født Merknad Spillere ved sesongslutt: / Elever på trinnet Kurland skole 49 Prosent aktive av 47 % av ant. elever totalen Mulig frafall 2014 Mulig rekruttering gutter og 10 jenter født i 2005 i tillegg har vi hatt med 5/6 jenter født i 2004 på treninger etter sommeren Mulig at 1 av guttespillerne flytter Vi jobber med dette hele tiden, men håper også klubben jobber mer aktivt mot skolen her, spesielt hvis de skal nå målsetningen om 75%/50%. Trenere og ledere 2014: Oppmann/ansvarlig lagleder Trenere Ledere (med rolle) Rune Aakvik Kaare Flood Morten Rugtvedt Monica Knutsen Trond Harsvik Ronnie Hallen Trond Ryen Rikard Martinsen Aktiviteter 2014: Vinter Ant treninger 2 Sommer 1 2 avhengig av kamper Serie/nivå Turneringer Sosiale aktivitet 2 guttelag og 1 jentelag i 2005 serie. Vi er veldig usikre hva 2004 jentene gjør! Bør også ha et lag i 2004 serie for jenter. Nivå vil vurderes 1 2 Avhenger av påmeldinger, men minst 2 på våren og 2 på høsten. Håper på tur til Trollcup for både jenter og gutter. Sommeravslutning og sesongavslutning.

16 løpende. Planer 2014: Vi håper vi kan få litt tilvekst av spillere. Hvis klubben har som mål at 75% av gutten og 50% av jentene på Kurland Skole skal spille fotball forventer vi at de gjør noe mot skole/sfo for å fremme rekrutteringen (tilsvarende det som blir gjort av dans, ishockey, taekwondo, bordtennis, håndball). Flere aktiviteter/idretter gir også tilbud gjennom SFO hvilket gir barna et inntrykk av aktiviteten/idretten, noe som igjen øker sannsynligheten for at de starter med dette på fritiden. Med de spillerne vi har nå regner vi med å stille med 2 guttelag i 2005 serie, ett jentelag i 2005 serie og ett jentelag i 2004 serie, men dette avhenger av at noen 2004 jenteforeldre blir med for å lede laget i kamper. De jentene som ønsker det vil få bli med i guttekamper (men det har ikke vært interesse for dette i 2013). Vi vil fortsatt å ha en fellestrening for gutter og jenter ute, mens innetreningene deler vi gruppa i to. På utetreningene deler vi nå også stort sett opp grupper i jenter og gutter, men vi vil ha en trening i måneden hvor vi mikser guttene og jentene sammen. De jentene som ligger lengst fremme vil bli satt sammen med guttene noe oftere. Vi jobber for å få flere aktive foreldre på trenersiden, dette ser det ut til at vi har lyktes med. Mange som har sagt seg villige til å bidra gjennom vinteren og neste sesong. Vi håper å få arrangert tur til Trollcup igjen for både jenter og gutter. Dette vil bli et flott sosialt arrangement for både barn og voksne J9/10 (J 2004/2005) Med de spillerne vi har nå regner vi med å stille med 2 guttelag i 2005 serie, ett jentelag i 2005 serie og ett jentelag i 2004 serie, men dette avhenger av at noen 2004 jenteforeldre blir med for å lede laget i kamper. De jentene som ønsker det vil få bli med i guttekamper (men det har ikke vært interesse for dette i 2013). Vi vil fortsatt å ha en fellestrening for gutter og jenter ute, mens innetreningene deler vi gruppa i to. På utetreningene deler vi nå også stort sett opp grupper i jenter og gutter, men vi vil ha en trening i måneden hvor vi mikser guttene og jentene sammen. De jentene som ligger lengst fremme vil bli satt sammen med guttene noe oftere G10/11 (G G/J2003) Styret anbefaler på sikt å slå sammen årsklassene 03 og 04 til en treningsgruppe. Det vil si at gruppa avholder treninger sammen, men at det blir meldt på lag i respektive årsklasser. Administrativt blir laget en gruppe med felles budsjett og oppmann. Styret ser at vi har en rekruttere/beholde-utfordring og ønsker å ta grep i forhold til å slå sammen årskull til større og mer robuste treningsgrupper. Treningsgruppa bør bestå av gutter og jenter født 2003 (11 gutter/1 jente) og gutter født 2004 (11 gutter). I 2014 består 03 og 04 som egne grupper. G03 melder på ett 7 er lag i G11 og G04 melder på to stk 5 er lag i klasse G10. Gruppene begynner i løpet av sesongen 2014 å ha enkelte samtreninger for å forsiktig spleise lagene. Deretter bør det være fellesmøter mellom foreldrene på lagene fra oppstart av sesongen med informasjon rundt klubbens ønske om å slå

17 sammen lagene. Mot slutten av neste sesong kan vi allerede begynne å spikre en felles plattform på trener og støtte siden. Følgende tiltak settes i verk fra klubben: G03 (12 stk) og G04 (11 stk) settes opp med trening på samme tid på Parken resten av sesongen. Treningstidene endres fra i tråd med dette. Lagene oppfordres til å utnytte mulighetene som ligger i dette. Lagene forblir egne administrative grupper ut sesongen G03 har 2-3 foresatte som vil være assistenttrenere. De øvrige foresatte stepper inn og tar økter ved behov. SU skaffer ekstern hovedtrener til G03. Dersom hovedtrener krever over styrets budsjett, inviteres G03 til å ta deler av overskytende kostnad. SU kommuniserer med oppmann på G04 om engasjement av trener. G03 bør delta med to lag i VinterCup. G04 bidrar med spillere, ca. 6 stk. Begge lag bør delta på Troll cup. Klubben dekker lagenes påmeldingsavgifter. Prosess med å slå sammen lagene til en gruppe starter medio september Ungdomsfotball Mål: Resultatmålene skal fokusere på bredde, antall ferdighetsmerker, antall spillere på kretslag, antall spillere rekruttert til seniorfotballen og antall dommere, trenere og ledere per årgang. Det vil dessuten være akseptabelt med en gradvis «spissing», utskillelse av talenter til spesiell trening, og oppgradering av prestasjoner i løpet av perioden. Klubben skal minst en gang i året arrangere prøver for ferdighetsmerke. Lagene både i ungdomsfotballen og barnefotballen oppfordres til å fokusere på ferdighetsmerke prøvene i sitt treningsarbeid. Også de eldste lagene i barnefotballen (de som spiller 7 er fotball) bør få mulighet til å avlegge prøver til ferdighetsmerket. Det er et mål å rekruttere spillere fra seniorfotballen til treneroppgaver for denne aldersgruppen. Budsjett: Ungdomsfotballen får av klubben nødvendig utstyr for å drive fotballaktiviteten (fotballer, kjegler, vester og liknende.), spillerskjorter, dommerutgifter og påmeldingsavgiften for seriespill. I tillegg settes det av midler til å leie inn eksterne trenere. Ungdomsfotball år Resultatmål: Fram til senioralder er utvikling av den enkelte spiller viktigere enn utvikling av gode lag. Det kan skje en gradvis fokusering på lagresultater etter barnefotballen, dog slik at fokus alltid er rettet mot at flest mulig spillere skal fortsette å spille fotball. Stille ett lag i hver årgang under juniornivå Junior herrer (17 19 år) Resultatmål: Ha et etablert lag i klassen menn junior / G19. Det er en målsetting at det hvert år utvikles 1 3 spillere fra juniorklassen med kvalitet som gjør at de naturlig tas opp og konkurrerer om spill på klubbens seniorlag.

18 Klassen består av spillere født 1997/96/95. Det er ikke grunnlag for å stille lag i denne klassen i Spillere på dette alderstrinnet kan delta på menn senior 1, 2 eller 7 er Junior damer (16 17 år) Resultatmål: Etablere et stabilt lag i 1. divisjon. Det er en målsetting at det hvert år utvikles 1 3 spillere fra juniorklassen med kvalitet som gjør at de naturlig tas opp og konkurrerer om spill på klubbens seniorlag. Akershus Fotballkrets har gjennomført en høring blant klubbene pr. mail og på 'Jenter i fokus'-samlingen 18. september. På bakgrunn av tilbakemeldingene, har kretsstyret ved at AFK tilbyr J15 og J17 permanent fra Det var et klart flertall blant klubbene som ønsket J15 og J17. I praksis går det ut på at det ikke blir tilbud for J16 og J19, i stedet er tilbudet J15 og J17. Klassen består av spillere født 1998/97. Det er ikke grunnlag for å stille lag i denne klassen i Spillere på dette alderstrinnet kan delta på kvinner senior Gutt (15 16 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud om 11 er fotball for begge årganger samlet. Hvis mulig etableres det to lag. Klassen består av spillere født 1999/98. Det er trolig tilbud om egen G15 klasse for spillere født Spillere (grupper som har spillere av begge kjønn merker med G og J) Antall pr. årgang Født Merknad Spillere ved sesongslutt: Elever på trinnet Kurland skole Prosent aktive av ant. elever Mulig frafall Mulig rekruttering Trenere og ledere 2014: Oppmann/ansvarlig lagleder Trenere Ledere (med rolle) Øistein Bratlie Thomas Bakken Frode Storløkken Terje Bernton Bjørn Throndsen Frode Halvorsen Axel Huus Aktiviteter 2014: Ant treninger Serie/nivå Turneringer Sosiale aktivitet Vinter Sommer 3 2/3 2 1 Planer 2014:

19 Flest mulig lengst mulig! Vi skal fortsette utviklingen av spillere og mennesker herunder: Holdninger / sosialt glede seg til å komme på trening kamp Spillestil Individuell oppfølging (teknisk utvikling) Alle skal vite og gjøre følgende: Kontring Gjenvinning 1,2 og 3 forsvarer Holde ballen i laget Bevisstgjøre valg Jente (15 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud om 11 er fotball for begge årganger samlet i 1. divisjon. Akershus Fotballkrets har gjennomført en høring blant klubbene pr. mail og på 'Jenter i fokus'-samlingen 18. september. På bakgrunn av tilbakemeldingene, har kretsstyret ved at AFK tilbyr J15 og J17 permanent fra Det var et klart flertall blant klubbene som ønsket J15 og J17. I praksis går det ut på at det ikke blir tilbud for J16 og J19, i stedet er tilbudet J15 og J17. Klassen består av jenter født Gruppa er nystartet og består av 12 spillere. Det meldes på 7 er lag. Det må rekrutteres ledere i foreldregruppa. Gruppa bør trene samtidig med J2001/ Smågutt (13 14 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud med et 11 er lag i hver årgang for gutter. 75 % av spillerne skal ha tatt ferdighetsmerke (minimum bronsemerke). Klassen består av spillere født 2000/01. Det er ikke spillergrunnlag for å stille lag i denne klassen i Spillere i disse årgangene kan delta på G16/ Småjente (13 14 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud med et felles 11 er lag for jenter i disse årgangene. 75 % av spillerne skal ha tatt ferdighetsmerke (minimum bronse merke). Klassen består av jenter født 2000/2001. Det er trolig tilbud om egen J13 klasse for jenter født I J13 spilles det 7 er fotball.

20 Spillere (grupper som har spillere av begge kjønn merker med G og J) Antall pr. årgang Født Merknad Spillere ved sesongslutt: og jenter er født i 2001, 3 jenter er født i 2002 Elever på trinnet Kurland skole 2001 = = 30 Prosent aktive av ant. elever Mulig frafall En av jentene har gitt beskjed om at hun slutter. Mulig rekruttering 2014 KFK tar kontakt med naboklubber for å få rekruttere flere spillere til laget. Trenere og ledere 2014: Oppmann/ansvarlig lagleder Trenere Ledere (med rolle) Anne Britt Killi Eva Maritha Moe (hovedtrener) Ida Herø (hjelpetrener) Morten Rugtvedt (hjelpetrener) Dugnadsansvarlig Webansvarlig Evy Luneng Kristiansen/ Oddbjørg Jonsdottir Sosialkomité Aktiviteter 2014: Ant treninger Serie/nivå Turneringer Sosiale aktivitet Vinter 2 Vintercup 1 Sommer 2 7-er, 2. div. Ja, det ønskes å delta på flere turneringer 2 Planer 2014: Laget har også i år en stor utfordring, siden det blir færre aktive spillere på laget. Per oktober 2013 er de 9 aktive spillere, siden en av jentene nylig har meddelt at hun slutter. Vi planlegger å trene to ganger i uken gjennom vinteren, en ute og en inne. Vi er nesten avhengige av flere spillere for å kunne være sikre på å kunne stille lag i seriespill neste sesong. Med kun 9 spillere er vi for sårbare. Får ikke vært med i Trollcup lenger, men ønsker en turnering med overnatting. 3 spillere er meldt opp til sonelag for J01. Klubben vil fullfinansiere lønn til hovedtrener.

21 Voksenfotball Mål: Seniorfotballens oppgave er å prestere så gode resultater som mulig innenfor de rammer som ressursgrunnlaget setter. Klubben bør også ha et tilbud til de som vil begrense seg til mosjonsbasert fotballaktivitet. Klubbens A-lag for kvinner skal utvikles til et lag med stabilt 3. divisjonsnivå. Klubbens A-lag for menn skal utvikle et lag med stabilt 5. divisjonsnivå. Eventuell kvalifikasjon til spill i høyere divisjoner for senior lagene, vil være en meget god bonuseffekt. Aktivitetene i seniorfotballen skal også ivareta de miljø- og trimbehov som eksisterer blant klubbens medlemmer. Dette tilsier at det må gis tilbud om spill i lavere divisjoner for utøvere som ikke ønsker å satse på de kvalitetsmålsettinger som er skissert foran. Det må også skje gjennom aktiviteter for spillere i klassene Old boys/menn veteran/old girls o.l. Budsjett: Post nr. Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 4030 Reiseutgifter/tilskudd Menn senior Reiseutgifter/tilskudd Kvinner senior SUM Beløpet foreslås redusert med kr 5000 per lag i forhold til Samtidig bortfaller klubbens krav om at laget dekker spillerforsikring med kr 200 per spiller. I tillegg kommer ytelser som alle lag i klubben mottar, samt de inntektene lagene skaffer selv Kvinner senior Mål: Klubbens A-lag for kvinner skal utvikles til et lag med stabilt 3. divisjonsnivå. Resultatmål: Etablere seg i 3. div. Still to lag i seriespill Kvinner senior er sesongen 2014 kvalifisert for spill i 3. divisjon. Gruppa tilføres kr til drift utover det lagene i barne- og ungdomsfotballen gjør. Det er ikke begrensninger på banekapasitet. Gruppa kan gjennomføre så mange aktiviteter i uka som er ønskelig fra lagets side. Trenere og ledere for sesongen 2014 er engasjert. Spillersamtaler og forhandlinger om kontrakt er i gang.

22 For å kunne stille to 11 er lag bør gruppa bestå av minst 30 spillere. Det behøver ikke stilles krav om regelmessig trening for deltakelse på kamper for KS2. Dette kan være med på holde de eldste spillerne lengre i klubben. Det er en forutsetning for å lykkes med to lag at aktiviteten spres utover uka og at spillerne på KS2 blir sett av hovedtrenere Menn senior: Mål: Klubbens A-lag for menn skal utvikle et lag med stabilt 5. divisjonsnivå. Resultatmål: Opprykk til 5. div. Være i snitt mer enn 14 stk. på trening Etablere en solid og velfungerende treningsgruppe med garderobekultur. Spillere (grupper som har spillere av begge kjønn merker med G og J) Antall Født Merknad Spillere ved sesongslutt: Ca Mulig frafall 2014? Mulig rekruttering 2014 Ja Har behov for å øke antall og kvalitet i troppen. Spesielt i bakre ledd. Trenere og ledere 2014: Ikke avklart. Aktiviteter 2014: Ant treninger Serie/nivå Turneringer Sosiale aktivitet Vinter 2 3 KM, Vintercup Sommer div./? Treningsleir Planer 2014: Laget burde utvikle videre den spillestilen som er forsøkt spilt de siste 2 år. Det må legges mer vekt på definisjoner av roller i spillestilen og den må tilpasses for å bli mer gjennombruddshissig på de rett tidspunktene. Det er store forbedringer å gjøre i faser av spillet som f.eks. gjenvinning og kalibrering av ambisjoner i de valgene man gjør. Det kan trenes bedre fysisk for å øke kapasiteten slik at tempoet kan varieres oftere og man vil stå kampene bedre. Det bør kritisk vurderes hvor mange 11 er lag som skal stilles. Det kan med fordel ryddes opp i stallen. De som skal delta bør ønske å delta på to aktiviteter i uka.

23 Andre seniorlag Mål: Aktivitetene i seniorfotballen skal også ivareta de miljø- og trimbehov som eksisterer blant klubbens medlemmer. Dette tilsier at det må gis tilbud om spill i lavere divisjoner for utøvere som ikke ønsker å satse på de kvalitetsmålsettinger som er skissert foran. Det må også skje gjennom aktiviteter for spillere i klassene Old boys/menn veteran/old girls o.l Menn senior 7 er Spillergruppa som deltok på dette laget i 2013 er integrert i menn senior. Et eventuelt 7 er lag bør fungere som rekrutteringslag for menn senior 1 sesongen Allidrettsfedrene Fedrene til barna i allidretten tildeles egen treningstid på Parken. Dersom de ønsker det kan det meldes på lag i klasse OB+33 eller MV Menn veteran Menn veteran organiseres som en egen administrativ enhet og treningsgruppe. Gruppa tilbyr organisert trening og kamp for godt voksne spillere som ønsker 1 2 aktiviteter pr. uke. Organisasjonen rundt laget skal minimum bestå av ansvarlig lagleder. Gruppa stiller lag i klasse Informasjon Mål: Alle som har en tilknytning til Kurland Fotballklubb skal få den informasjonen de har behov for, for å kunne delta passivt eller aktivt. skal være den sentrale kanalen for presentasjonen av klubben. Budsjett: Post nr. Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 5200 Adm. utgifter Leie webhotell Adm. utgifter Kostnader webmaster 3000 SUM skal være den sentrale åpne kilden der alle med tilknytning til KFK kan søke informasjon om klubben og dens aktivitet Alle nyheter på publiseres også på KFKs Facebook-side Den daglige informasjonen skjer via nettsiden, e-post og SMS Det skal utvikles og vedlikeholdes e-post-grupper for informasjon til ulike grupper brukere i klubben Alle lag skal ha en informasjonsansvarlig Rekrutteringsinformasjon mot barnehage, skole og SFO skal skje på papir Informasjon som skal styrke vårt omdømme publiseres på papir til alle husstandene i Kurland skoles inntaksområde

24 Informasjonsansvarlig er opprettet som selvstendig funksjon på en del lag, men fortsatt er det trener/oppmann som dekker funksjonen på mange av lagene. Informasjonsansvarlig bør fortrinnsvis ikke ha andre funksjoner. Informasjonsansvarlig skal sørge for: At den informasjonen som ligger på siden til laget på er korrekt og oppdatert At laget er kort presentert på denne siden At det kommer en nyhet på hovedsiden om laget minst hver 14. dag Nettsidene skal være KFKs viktigste informasjonskanal. Ikke bare skal nettsidene formidle kontakt mellom klubben og medlemmene, men via Facebook også være en måte å nå ut til de som ikke er medlemmer. Nettsidene er under stadig oppdatering og målet har hele tiden vært å skape dynamisk/interaktiv nettside som krever lite vedlikehold, men aktiv deltakelse fra brukerne. Styret vil ved oppstart av trening på nyåret og ved nytt skoleår i august distribuere rekrutteringsskriv som ranselpost på skolen og alle barnehager i skolens inntaksområde. Ved oppstart av Allidretten i september skal det gå ut ranselpost i alle barnehagene i inntaksområdet Arrangement VinterCup Mål: Arrangere en kvalitetsturnering som gjør at deltakerne kommer tilbake år etter år Budsjett: Post nr. Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 3320 VinterCup VinterCup SUM VinterCup 2014 vil bli arrangert i januar for gutteklassene og i februar for jenteklassene. Datoene er januar 2013 og 8. februar 10. februar Turneringskomiteen består stort sett av de samme personene som har vært med fra starten i Olav Strand holder nettsidene våre oppdatert. Rune Andersen og Espen Kornberg er erstattet av Simen Berg, Einar Blankborg og Lea Tokerud. For å lykkes forutsettes det at hele klubben deltar på gjennomføringen. Vi har de siste årene blitt færre medlemmer. For å ha tilstrekkelig mannskap til å gjennomføre turneringshelgene må alle spillere påregne å jobbe en økt i begge helger, samt levere bakverk begge helger.

25 5.1.8 Anlegg og utstyr Anleggsutvikling Mål: Videreutvikle Kurlandsparken til en enda bedre arena for klubbens virksomhet Klubben vil jobbe for at det på sikt bygges en ball binge i tilknytning til Kurlandsparken. Denne bør være av en slik størrelse at en kan avvikle 5 er kamper i ball bingen. Bane og uteområder Vi ønsker også å fortsette arbeidet med å forskjønne arealene rundt selve banen. Det er ønskelig å etterfylle sand/jord i store deler av skråningen på tribunesiden, for å lette arbeidet med å holde gresset nede under sommerdrift. Ett alternativ som kan vurderes for å få løst denne oppgaven, er å kjøpe tjenesten av en anleggsgartner. Ballfang på kortsiden mot bingen er ennå ikke på plass. Stolper og ballfang er kjøpt inn, men ikke satt opp enda. Det må støpes fundamenter til stolpene. Ytterligere ballfang mot klubbhuset vurderes også. Vi ønsker oss også utendørs høyttaleranlegg og stadion ur (klokke på veggen av klubbhuset). På lengre sikt ønsker vi også å gjennomføre flere tiltak for å videreutvikle Kurlandsparken som arena. Følgende tiltak er «på blokka»: Bygninger Traktorgarasje / utstyrs bod / fyrrom fungerer greit. På sikt ønskelig å få opp veggspon i traktorgarasjen, mot utstyrsrommet (innvendig, altså). Også aktuelt å behandle gulv i alle tre rom, med EPOKSY eller tilsvarende, men det er ikke noe som haster. Selve klubbhuset drar nå på årene, og inventaret er slitt. Ønskelig med nye møbler (bord og stoler) i møtesalen oppe. Her kunne vi også tenkt oss nytt gulv, og kanskje også smartpanel på veggene. Ytterdører i klubbhuset er alle slitne og dårlig isolert, og snart modne for utskifting. Når det må gjøres, er det kommunen sitt ansvar. Standarden i garderobene er grei, men badstue ovnen fungerer ikke. Varmeelementet er sannsynlig vis gåent, må enten skifte element, eller kjøpe ny ovn. Vi bør også vurdere å gå til anskaffelse av ett ordentlig «hjemmekinoanlegg». Ny prosjektor i HD kvalitet, i kombinasjon med ett moderne 5-kanals lydanlegg hadde vært ideelt. Da kunne en eksempelvis dratt i gang interne sosiale arrangementer i klubbregi, i forbindelse med attraktive fotballkamper på TV. I tillegg ville klubbhuset blitt mer attraktivt som utleie objekt. Diverse Parkeringsplassen i tilknytning til banen er ikke merket opp. Dette gjør at kapasiteten ofte blir dårlig utnyttet. En bør vurdere å merke opp, for å få utnyttet kapasiteten optimalt.

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august.

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 18.06.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Lørenskog hus, restaurant Buen Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus 33/14 Innkalling, saksliste

Detaljer

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016 Side 1 av 10 - Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013-2016 Innhold: Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016 1 Verdier og overordnede mål... 2 1.1 Verdier... 2 1.2 Overordnede mål... 2 1.2.1

Detaljer

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 Utkast 1,0)

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 Utkast 1,0) Side 1 av 9 Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 Innhold: Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 ) 1 Verdier og overordnede mål...2 1.1 Verdier...2 1.2 Overordnede

Detaljer

Styret gikk gjennom rapporten og utarbeidet følgende prognose for driftsresultatet:

Styret gikk gjennom rapporten og utarbeidet følgende prognose for driftsresultatet: Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.08.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus Forfall: Saksnr. Sak Ansvar 37/14 Innkalling,

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no Innhold 5.4 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2013... 2 5.4.1 Virksomhetsidé... 2 5.4.2 Organisasjon... 2 5.4.2.1 Styret... 3 5.4.2.2 Utvalg, komiteer

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Referat fra ledermøte 1/13 i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 20.45 Sted: Klubbhuset Tilstede: Fra styret: Bjørn, Lea, Simen, Klaus,

Detaljer

5.1.1 Verdigrunnlag Prioriterte mål Organisasjon Miljømessig utvikling Sportslige forhold...

5.1.1 Verdigrunnlag Prioriterte mål Organisasjon Miljømessig utvikling Sportslige forhold... Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2016 Innhold 5.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2016... 2 5.1.1 Verdigrunnlag... 2 5.1.2 Prioriterte mål 2016... 2 5.1.3 Organisasjon... 2 5.1.4 Miljømessig

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2012

Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2012 5.1 Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2012 Ifølge Handlingsplan for Kurland Fotballklubb 2009 2012, skal det sittende styret hvert år utarbeide en Årsplan for det kommende driftsåret, og legge denne

Detaljer

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret.

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 15.08.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Lea, Klaus,, Nina,. Forfall: Wenche, Nina (fra sak 38/13) 35/13 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon...

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon... Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no 5 Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2015 Innhold 5 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2015... 1 5.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for (Vedtatt på årsmøtet )

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for (Vedtatt på årsmøtet ) (Vedtatt på årsmøtet 27.11.2003) Innhold: 1. VIRKSOMHETSIDÉ...2 2. OVERORDNEDE MÅL...2 2.1 INNLEDNING...2 2.2 BARNEFOTBALLEN (7 12 ÅR)...2 2.3 UNGDOMSFOTBALLEN (13 19 ÅR)...2 2.4 SENIORFOTBALLEN...2 2.5

Detaljer

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.09.15 Tid: Kl. 18.30 21:30 Sted: Klubbhuset Til stede: Simen Wenche, Klaus, Ole, Lea, Kari Mette Forfall: Bjørn 36/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.06.12 Tid: Kl 18.30 Sted: Lørenskogs hus, Restaurant Buen Tilstede:, Klaus,, Simen, Wenche, Ole Forfall: Irene, 45/12 Innkalling, saksliste

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.05.12 Tid: Kl 18.30 21.30 Sted: Klubbhuset Til:, Klaus, Nina,, Forfall: Irene, Wenche, Ole, 37/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Årshjul KFK Dato/ 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Bane Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Uke 48 Kontraktsforhandlinger seniorspillere. Henholdsvis min 10 kvinner/15 menn senior signert.

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea, Wenche Forfall: Nina, Klaus (sak 6 og 7 pkt sportslig utvalg) 06/13

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks Løvenstad ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014

Postboks Løvenstad  ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.01.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Ole, Nina, Stig, Bjørn, Oddrun og Ola Forfall: Bjørn 06/08 19.45 Innkalling og saksliste

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

Postboks Løvenstad ÅRSMØTE

Postboks Løvenstad  ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2015 Dato: Torsdag 3. mars 2016 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder,

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Sportslig handlingsplan Fotball

Sportslig handlingsplan Fotball Sportslig handlingsplan Fotball 2016-2019 I Sportslig handlingsplan, versjon, 2. mars 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Delmål og virkemidler, individuelt nivå... 2 Delmål og virkemidler.

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2017... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Regnskapsrapport Ingen rapport, da Wenche hadde ferie. Bør få tilsendt regnskapsrapport i god til før neste styremøte den 17/11.

Regnskapsrapport Ingen rapport, da Wenche hadde ferie. Bør få tilsendt regnskapsrapport i god til før neste styremøte den 17/11. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 10.10.15 Tid: Kl. 18.30 21:30 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen Wenche, Klaus, Ole, Lea, Kari Mette Forfall: Wenche og Klaus 42/15 Innkalling

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Postboks Løvenstad ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2012

Postboks Løvenstad  ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2012 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2012 Dato: Torsdag 22. november 2012 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

Postboks Løvenstad ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2013

Postboks Løvenstad  ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2013 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2013 Dato: Torsdag 28. november 2013 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 13.09.07 Tid: Kl. 19.45 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Ole, Bjørn, Nina, Kathe og. Alf Larsen deltok ved behandlingen av sak 44/07. Forfall:

Detaljer

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 23.01.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea,, Susanne Forfall: 06/14 Innkalling, saksliste 07/14 Orientering Regnskapsrapport

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 20.01.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche, Nina (sak 10/15) og Sara (sak 8/15 og 10/15) Forfall:

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24.02.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche (sak 13 og 14), Simen Forfall: Wenche fra sak 15

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 21.12.05 Tid: 19.00 22.00 Sted: Fuseta, Portugisisk restaurant, Strømmen, 1 etg Idrettens hus Tilsted: Klaus, Jacob, Mari, Nina, Ole, Bjørn og

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. 67/ Innkalling og saksliste Klaus. 68/ Referat fra styremøtet i mai Klaus. 69/ Orienteringer Alle

Saksnr. Tidspunkt Sak. 67/ Innkalling og saksliste Klaus. 68/ Referat fra styremøtet i mai Klaus. 69/ Orienteringer Alle Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24. mai 2003 Tid: 19.00 22.00 Sted: Klubbhuset Til Stede:, Jacob, Nina, Morten, Vidar, Anne-Marie Forfall: Hilda 67/03 18.30 Innkalling og saksliste

Detaljer

Forretningsorden og møteplan 2015

Forretningsorden og møteplan 2015 Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Forretningsorden og møteplan 2015 1 Innledning Dette dokumentet beskriver Saksbehandlingsreglene for styret Myndighetsforholdene i styret Styrets møteplan Hovedterminliste

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken.

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.05.15 Tid: Kl. 18.30 20:00 Sted: Klubbhuset Til stede: Bjørn, Simen, Klaus, Ole,Kari Mette Forfall: Wenche, Lea 33/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 14.12.11 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Buen, Lørenskog hus Tilstede:, Simen, Nina, Klaus, Ole, Irene Forfall: Wenche 01/12 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun.

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun. Referat: Dato: Tirsdag 11. juni 2002 Tid: 19.30-22.00 Sted: Klubbhuset Saksnr. Tidspunkt Sak 60/02 Innkalling og saksliste Godkjent uten merknader 61/02 Referat fra styremøtet i mai Nina påpeker at det

Detaljer

Forretningsorden og møteplan 2014

Forretningsorden og møteplan 2014 Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Forretningsorden og møteplan 2014 1 Innledning Dette dokumentet beskriver Saksbehandlingsreglene for styret Myndighetsforholdene i styret Styrets møteplan Hovedterminliste

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

FGI Fotball. Handlingsplan

FGI Fotball. Handlingsplan Forus & Gausel IL FGI Fotball Handlingsplan 2013-2017 Visjon Fotball for alle sammen om en bedre bydel FGI Fotball Målsetting FGI Fotball skal gi et kvalitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent, med tillegg av sak kontingentfritak under eventuelt.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent, med tillegg av sak kontingentfritak under eventuelt. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 23.05.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede: Lea, Wenche, Klaus, Simen, Nina, Ole, Forfall: Bjørn, 26/13 Innkalling, saksliste Simen

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 11.05.17 Tid: Kl. 19.00 21.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Marja,, Ole, Kenneth og Anders Forfall: Lene 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 Dette dokumentet omhandler mål, ambisjoner og treningsopplegg for Skedsmo Tiur sesongen 2015. Fokuset i denne sesongen vil være å opprettholde trivselen og fotballgleden

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer