ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITSKAPLEGE STUDIAR VED NTNU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITSKAPLEGE STUDIAR VED NTNU"

Transkript

1 ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITSKAPLEGE STUDIAR VED NTNU Søknadsfrist Svar på søknad om opptak Emner med avgrensa opptak Fristen for å søkje om opptak til vårsemesteret er 15. november. Fristen for å søkje på grunnlag av realkompetanse er 1. november Brev med avgjersle på opptak, vil bli sendt til alle kvalifiserte søkjarar i veke 50. Søkjarar som avsluttar vidaregåande skole hausten 2002, vil få stadfesting på opptak i januar. Du har også høve til å søkje emner med avgrensa opptak innanfor det fakultetet du søkjer opptak. Oversikt over emner med avgrensa opptak følgje vedlagt. Opptak til emner med avgrensa opptak skjer etter at du har fått opptak til eit fakultet. Svar på opptaket til avgrensa emner vil bli sendt ut like før semesterstart som er 13. januar Søkjarar til emner med avgrensa opptak blir rangert på grunnlag av konkurransepoeng. Tek du imot plassen Dersom du ikkje gjev oss beskjed om du tek imot studieplassen, mistar du han. Svarslippen må returnerast innan den fristen som blir gjeven. Generell studiekompetanse Realkompetanse Vedlegg til søknad Det er normalt krav om generell studiekompetanse for å bli teken opp som student ved NTNU. Dersom du avsluttar vidaregåande skole hausten 2002, må du opplyse det i søknaden. Frist for ettersending av vitnemål/fagkarakterbevis avslutta hausten 2002, er 15. januar Søkjer du opptak på grunnlag av realkompetanse, må du be om eit tilleggskjema. Gjeld kun for søkjarar som er 25 år eller eldre og som ikkje har generell studiekompetanse. All utdanning, praksis, kurs eller liknande som du meiner har verdi for søknaden din, må være lagt ved søknaden. Send oss kopiar av vitnemål og andre vedlegg. Hugs å få papira bekrefta ved eit offentleg kontor med stempel og underskrift før du sender dei! Dersom papira ikkje er bekrefta, kan du få avslag på søknaden din. Dette skjemaet gjeld kun for opptak til vårsemesteret på lågare grads studiar. For søknad til hovudfag, må eige skjema nyttast. For søknad om ordinært opptak til haustsemesteret, må eige nasjonalt søknadsskjema nyttast, som må sendtast til Samordna opptak i Oslo innan 15. april. Rettleiing for utfylling av søknadsskjemaet.

2 Tala nedanfor viser til tilsvarande rubrikkar på søknaden. 1. Personlege opplysningar Vær nøyaktig når du fyller ut rubrikkane. Du må skrive alle 11 sifra i fødselsnummeret ditt, elles kan vi ikkje handsame søknaden din. Har du endra til anna namn enn det som går fram av vedlegga, må du dokumentere namneendringa. Dersom du har ei anna svaradresse enn heimstadadresse må du oppgje dette for den perioden det gjeld. Dette for at vi skal kunne nå deg pr. post med brev, giro og anna informasjon. Endrar du adresse, må vi få skriftleg melding om dette umiddelbart. 2. Oppgje kva opptaksgrunnlag du har. 3. Studium ved NTNU Kryss av for det fakultetet der du ønskjer å studere. Undervisningstilboda er skildra i Studiehåndbøkene til dei ulike fakulteta. Søkjarar til vidaregåande emner, eller emner på mellomfagsnivå, bør ta kontakt med ein studierettleiar ved det aktuelle fakultetet for innpassing av anna utdanning i forhold til vidare studiar. Søknad om innpassing må sendast direkte til fakultetet. Har du spørsmål generelt vedrørande fag- og emnevalg, kan du ta kontakt med det einskilde fakultetet for studierettleiing. Studiehåndbøkene er tilgjengelege på heimesida til NTNU på internett: 4. Emner 1. semester. Ein del emner har avgrensa opptak. Ønskjer du å søkje desse emna, må du oppgje desse emna under punkt 4. Sjå oversikt over emner med avgrensa opptak som er lagt ved. Det er ikkje naudsynt å føre opp emner som ikkje er avgrensa. 5. Generell studiekompetanse Her må du krysse av ved den aktuelle rubrikken. Legg ved dokumentasjon for alle årskurs. Søkjer du på grunnlag av anna utdanning, t.d. delfag, yrkesutdanning, eller tilsvarande, må du leggje ved dokumentasjon på dette. Dersom du søkjer på grunnlag av kombinasjon av skole og praksis, må attestar for praksis være spesifisert med stillingsstørrelse og tidsrom. 6. Realkompetanse. Søkjer du på grunnlag av realkompetanse, må du be om eit tilleggskjema for at søknaden din skal bli handsama. Gjeld kun for søkjarar som er 25 år eller eldre og som ikkje har generell studiekompetanse. 7. Universitets- og høgskoleutdanning Har du utdanning frå eit anna universitet eller høgskole, må du leggje ved dokumentasjon på dette i form av karakterutskrift eller vitnemål. Slik utdanning kan gi deg tilleggspoeng som inngår i dei totale konkurransepoenga dine. Det er også viktig at du legg ved dette dersom du søkjer vidaregåande emner her ved NTNU. 8. Militær/Siviltensete, Folkehøgskole Tilleggspoeng for fullført militær- eller sivil førstegangsteneste kan ein berre få dersom dette er dokumentert med attestasjon for tjenesta. Kopi av vernepliktsboka blir ikkje godkjent. Det vert gjeven tilleggspoeng for fullført og bestått folkehøgskole som er fullført f.o.m. våren Merknader Forhold som ikkje har kome fram andre stader på søknadsskjemaet, men som du meiner kan ha verdi for søknaden din om opptak, skriv du her. 10. Underskrift Når skjemaet er fyllt ut, kontrollerer du at alle opplysningane er korrekte og skriv så under i dette feltet.

3 Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet Opptakskontoret, Dragvoll 7491 Trondheim Telefon: Telefax: Søknadsfristar: 1. november for søkjarar som søkjer på grunnlag av realkompetanse 15. november for ordinære søkjarar SØKNAD OM OPPTAK TIL ALLMENNVITSKAPLEGE STUDIAR VED NTNU (Sjå rettleiinga for utfylling) VÅREN Personlege opplysningar Etternamn, førenamn og mellomnamn (evt. tidlegare namn dersom du har endra namn) Heimstadadresse Fødselsnummer (11 siffer) Postnr Poststad Telefon Svaradresse Oppgje periode for svaradresse Postnr Poststad Telefon Land Målform! Bokmål! Nynorsk 2. Eg søkjer på grunnlag av: Norsk/nordisk utdanning! International Baccalaureate! Utenlandsk utdanning! Rudolf Steinerskole! Realkompetanse! (NB Sjå punkt 6 i rettleiinga) 3. Studium ved NTNU Oppgje kva fakultet du ønskjer opptak til. (kun eitt alternativ) Hist.-fil. fag! Samfunnsvit. fag! Realfag! Ex.phil./Ex.fac.! 4. Emner 1. semester. Må angis dersom du søkjer emner med avgrensa opptak, sjå vedlagte oversikt. Emnekode Emnetittel Ikkje skriv i feltet nedanfor! Til bruk for Studieavdelinga. Merknader Gsk. gr.lag: Karakterpoeng: Fordjuping: Realfagspoeng: Bonuspoeng: Tilleggspoeng: Konk.poeng: Saksbehandl.: Puncha: Kontrollert:

4 5.Generell studiekompetanse Grunnlag Vedlagt Vert avslutta hausten 2002 a Fullført og bestått 3-årig vidaregåande skole, Allmenne, økonomisk-administrative fag b Fullført og bestått 3-årig vidaregåande skole, andre studieretningar c International Baccalaureate d Fagbrev/svennebrev Dokumentasjon på fagkrav e Fylte 23 år i løpet av opptaksåret og 5 år fulltids arbeidserfaring/omsorgsarbeid/skolegang Dokumentasjon på fagkrav Dokumentasjon på arbeidserfaring/omsorgsarbeid/skolegang f Utanlandsk utdanning på nivå med norsk 3-årig videregåande skole, Planlagt/avlagt norsktest (kva test)...dato... h Rudolf Steinerskole i Anna utdanning som gjev studiekompetanse j Opptak på grunnlag av høgare utdanning 6. Realkompetanse Ny 37, nr. 2 i Lov om universiteter og høgskolar lyder: Institusjonen kan gje søkjarar som er 25 år eller eldre i opptaksåret, opptak til enkeltstudiar dersom dei på grunnlag av realkompetanse har dei nødvendige kvalifikasjonar for vedkommande studium. Søkjer du på grunnlag av realkompetanse, må du fylle ut eit tilleggsskjema for at søknaden din skal bli behandla. 7. Universitets- og høgskoleutdanning Lærestad Fag Sem./År Vedlegg nr. 8. Militær-/Sivilteneste, Folkehøgskole Verneplikt Folkehøgskole Sem./År Vedlegg nr. 9. Merknader (Sjå rettleiinga) 10. Underskrift Eg lovar å rette meg etter dei reglane som gjeld for studentar ved Noregs teknisk-naturvitskaplegege universitet ved å m.a. overhalde dei fastsette fristane som gjeld for betaling av semesteravgift, registrering, eksamensmelding og melding til vidare studium. Sted Dato Underskrift

5 Adgangsbegrensede fag og emner våren Vedtatt i Kollegiet For nærmere opplysninger om hvert enkelt emne vises det til studiehåndbøkene for NTNU. Disse finner du på nettadressen: Emnekode Tittel Studieplasser HF-fakultetet Grunnemner HFARK 120 Feltarkeologisk metode I 40 HFDT 101 Introduksjonsemne drama og teater 40 HFARK 220 Feltarkeologisk metode II 25 HFAVS220/HFMV210 IKT, kommunikasjon og kunnskapsutvikling 40 * HFDT 203 Dramapedagogisk fordypning 30 HFMV 202 Hypertekst og multimedier 20 * Fordeles mellom grunnfagsstudenter fra Informatikk, språk og kultur og Anvendt språkvitenskap med 30 og 10 plasser til hver av disse gruppene. SVT-fakultetet SVPSY 200 Psykologi mellomfag 40 SVIDR 214 Fysisk aktivitet og helse 10 * SVIDR 215 Motorikk og bevegelsesproblemer 10 * SVPED 211 Rådgivning/sosialpedagogisk arbeid 40 SVPED228/SVMV211 Mediepedagogikk I 30 SVPED 227 Spesialpedagogikk III 40 SVPED 321 Spesialpedagogikk III 10 ** * Undervises kun ved tilstrekkelig interesse og dersom fagmiljøet har nok undervisningsressurser. ** SVPED 321 er første del av hovedfaget i spesialpedagogikk, og studenter som tas opp til hovedfaget har fortrinnsrett til dette emnet. NT-fakultetet Grunnemner MNKBIGF Emnegruppe i biologi 80 * MNKBI 101 Molekylær- og cellebiologi 10 * MNKBI 102 Faunistikk og floristikk i norske økosystemer 10 * MNKKJ 120 Organisk kjemi 100 MNKAK 202 Vannkjemi/oseanografi 15 MNKAK 203 Grunnkurs i akvakultur 32 MNKBI 215 Molekylærbiologi lab.kurs 24 MNKBI 373 Gentoksikologi 15 MNKZO 251 Histologi 24 SIK 4005 Biokjemi vk 75 ** SIK 4009 Mikrobiologi 60 ** SIK 4017 Miljøbioteknologi 24 SIF 4070 Cellebiologi 36 SIF 4092 Strålingsbiofysikk 24

6 SIF 4094 Medisinsk fysikk 24 MNKKJ224/SIK3066 Organisk synteselab 20 MNKKJ253/SIK3038 Kromatografi 30 ** MNKKJ 270 Naturmiljøkjemi 20 SIK 2050 Prosessregulering 80 * Emnegruppe i biologi (MNKBI ) 20 vekttall, har felles opptak i vårsemesteret. Det er satt av 10 plasser til de som ønsker å MNKBI 101 og 102 som enkeltemner. ** Antall plasser er medregnet studenter fra de allmennvitenskapelige studier. IME-fakultetet MNFIT 291 Prosjektarbeider i informatikk 60

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU Søknadsfrist Svar på søknad om opptak Fristen for å søke om opptak til vårsemesteret er 15. november. Fristen for å søke på grunnlag av

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 31.10.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2 INNHALD. 1. Innleiing s. 1 2. Søking på internett s. 2 3. Rettleiing til vedleggsskjema s. 4 Vedleggsskjema 1 s. 4 Vedleggsskjema 2 s. 8 Vedleggsskjema 3 s. 8 4. Minoritetsspråklege søkjarar s. 9 5. Vaksne

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 6 E. Vurdering... 7 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 8 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak. 2004 Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.no Generell informasjon WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO På Samordna opptak

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS SØKNADSFRIST: 15. april 2004 SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS VIDEREUTDANNING, PÅBYGGINGSSTUDIER OG DELTIDSSTUDIER Etternavn: Fornavn: Fødselsdato/personnr.: (11 siffer): Personalia:

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG Frist: 26. juli IGANG-påmeldinga gjeld studentar som

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKULANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKULANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKULANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 Rettar... 2 Plikter... 2 C. Opptakskrav... 2 Spesielle opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 4 E. Vurdering... 5 F. Eksamensordning

Detaljer

Studiehandbok for realfag 2006/2007

Studiehandbok for realfag 2006/2007 Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk naturvitskaplege fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N - 2 - Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk-naturvitskaplege fakultet...universitetet

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

STUDIEHANDBOK 2003/2004

STUDIEHANDBOK 2003/2004 STUDIEHANDBOK 2003/2004 1 GENERELL INFORMASJON 2003/2004 INNHALD GENERELL INFORMASJON Kjære brukar................................................................... 5 Studieåret 2003/2004...........................................................

Detaljer

Fagvalg. skoleåret 2012/2013

Fagvalg. skoleåret 2012/2013 Fagvalg skoleåret 2012/2013 Informasjon om valg av programområde og programfag fram til generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse Vg2 og Vg3 GENERELL INFORMASJON. HVA ER DITT MÅL MED UTDANNINGEN?

Detaljer

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no Søkjarhandboka 204 Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Sentrum Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Jernbanestasjonen Agnes Mowinckels gt. Fjøsangerveien

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon blir lagt ut på nettsidene. Beskjeder kan også bli sendt til

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar.

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. St.prp. nr. 72 (1998 1999) og Innst. S. nr. 4 (1999 2000) St.prp. nr. 65 (2006 2007) og Innst. S. nr. 262 (2006 2007) St.meld. nr. 44 (2003

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113 Søkerhandboka 2008 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no 113 Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du den sist opp daterte

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007 rundskriv nr. 12/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 02.06.2007 MR 11995/2007/062 Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Av Arnfinn Kjelland Versjon 17.1.2003 Innhald Innhald...1 Pålogging...1 Framsida på Studentweb...2 Semesterregistrering epostadresse...3

Detaljer