Sak 7C/2004 Lm Holtekilen Folkehøgskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 7C/2004 Lm Holtekilen Folkehøgskole"

Transkript

1 Sak 7C/2004 Lm Holtekilen Folkehøgskole Utredningskomiteens rapport Se Utredningskomiteens rapport som ligger vedlagt sakspapirene. Utredningskomiteen fremmer der følgende forsalg (konklusjon A): Under forutsetning av at det vil være mulig å gjennomføre en forsvarlig økonomisk drift av Holtekilen Folkehøgskole foreslås utredningskomiteen følgende: Hovedstyret i Det Norske Baptistsamfunn må snarest avklare hva som ligger i begrepet "baptistsamfunnets primære målsetting" Styret for Holtekilen Folkehøgskole gis ansvar for at det innen juli 2005 utarbeides en strategisk plan for omstrukturering av folkehøgskolens drift , i tråd med intensjonene i pkt En folkehøgskole for Baptistsamfunnet. Planen skal godkjennes av hovedstyret. Strategisk plan for omstrukturering iverksettes fra skoleåret 2005/2006. I perioden avlegges det årlig rapport om omstruktureringsarbeidet ved skolen til DNBs landsmøte og halvårlig til DNBs hovedstyre. Hovedstyret i DNB får ansvar for at det til landsmøtet 2008 foreligger en vurdering av Holtekilen Folkehøgskole relatert til DNBs primære målsetting og prioriterte satsningsområder. Et flertallet i Hovedstyret støtter utredningsutvalgets rapport og konklusjon A og foreslår i tillegg for landsmøtet at det arbeiders videre med: Vurdering og utredning av forslag til rasjonelle former for drifts- og eiendomsforhold ved Baptistsenteret. Forslag til organisasjonsstruktur som avklarer ansvar og myndighet mellom Hovedstyret og styret for Holtekilen Folkehøgskole i saker som angår Holtekilen Folkehøgskole. Vurdering av sammensetning og størrelse på styret for Holtekilen Folkehøgskole, for å sikre en best mulig utvikling og virksomhet ved skolen. Utredning av alternative bruksmåter og forvaltning av verdien som baptistsenteret representerer med realitetsbehandling av ulike alternativer på landsmøtet i 2008 Begge disse forslagene er også støttet av styret for Holtekilen Folkehøyskole. Forslag til vedtak i sak 7.c: Landsmøtet slutter seg til de framlagte konklusjoner fra utredningsutvalget og fra Hovedstyret og styret for Holtekilen Folkehøyskole

2 Rapport fra Utredningsutvalget for Holtekilen Folkehøgskole utrede folkehøgskolens framtid mht økonomisk drift og kirkesamfunnets primære målsetning Herved fremlegges utredningsutvalgets rapport og konklusjon. Mandatet for utvalget sier ikke noe om hvordan rapporten skal behandles videre. Utvalget har imidlertid valgt å antyde et par alternativer for videre arbeid i saken. Det viste seg tidlig i arbeidet at "kirkesamfunnets primære målsetning" er ikke klart definert. Dette har vært en utfordring for utvalget. Utvalget konstaterer også at Holtekilen har flere dokumenter som presenterer både verdisyn og formål, men at det heller ikke her er noen entydige formuleringer. Med bakgrunn i dette og for å komme videre i arbeidet -, valgte utvalget følgende innfallsvinkel til arbeidet: Situasjonsanalyse for DNB og Holtekilen. Dette for å få et inntrykk av hvilke utfordringer DNB står overfor, og som Holtekilen Folkehøgskole og andre virkegrener bør medvirke til å løse. Situasjonsanalysen står for utvalgets egen regning, og vil sikkert kunne suppleres og utdypes av andre. Gjennomgang av ulike verdidokumenter både for DNB og Holtekilen Folkehøgskole. Denne gjennomgangen var nødvendig får å få et best mulig bilde av hvilke mål begge parter arbeider for å realisere. I løpet av utvalgets arbeid har det også fremkommet en del organisasjonsmessige forhold og samarbeidsrelasjoner som utvalget mener ikke er tilstrekkelig avklart, og som det derfor bør arbeides videre med. Dette punktet er strengt tatt på siden av utvalgets mandat, men utvalget har likevel valgt å peke på disse. For enhver organisasjon er det viktig å ha klare mål, prioriteringer og strategier. Utvalget håper at vedlagte rapport skal bidra til at det kan fattes riktige beslutninger i en viktig sak for DNB Elsebeth Hansen - Magnar Mæland - Niels Fredrik Skarre - Kari-Bente Øye Skråstad - Per Øvergaard Ledelys Igjen talte Jesus til folket og sa: "Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys:" Joh. 8,12 Utredningsutvalget Holtekilen

3 1.0 Innledning Rapport fra Utredningsutvalget for Holtekilen Folkehøgskole Landsmøtet for DNB (DNB) behandlet under sak 7/2003Lm rapport, regnskap arbeidsplaner og budsjett for Holtekilen Folkehøgskole (Holtekilen). Følgende forslag ble vedtatt: Landsmøtet ber Hovedstyret sammen med folkehøgskolens styre om å sette ned et utvalg som skal utrede folkehøgskolens framtid mht økonomisk drift og kirkesamfunnets primære målsetning. Konklusjoner bør foreligge 1. november Utvalget Utvalget har følgende medlemmer (alfabetisk): Elsebeth Hansen ( rektor Holtekilen), Magnar Mæland (HS), Niels Fredrik Skarre (Holtekilen), Kari-Bente Øye Skråstad (Holtekilen), Per Øvergaard (HS). Utvalget har konstituert seg med Per Øvergaard som leder, og Niels Fredrik Skarre som sekretær. 3.0 Mandatet Som det fremgår av protokollen fra DNB's landsmøte har utvalget følgende mandat:. utrede folkehøgskolens framtid mht økonomisk drift og kirkesamfunnets primære målsetning. 4.0 Utvalgets arbeid 4.1 Møter og arbeidsform Utvalget har hatt 6 møter. For å få et best mulig arbeidsgrunnlag har et av møtene vært et "idèseminar" hvor aktuelle baptistiske brukere og samarbeidspartnere i Oslo-området var invitert. Videre har styreleder for Holtekilen, Jarl Jakobsen, og daglig leder for Informasjonskontoret for Kristne Folkehøgskoler (IKF) Tor Grønvik, deltatt på et møte hver. 4.2 Drøfting av mandatet Det viste seg tidlig i arbeidet at "kirkesamfunnets primære målsetning" er ikke klart definert. Dette har vært en utfordring for utvalget. Utvalget konstaterer også at Holtekilen har flere dokumenter som presenterer både verdisyn og formål, men at det heller ikke her er noen entydige formuleringer. Med bakgrunn i dette har utvalget valgt følgende innfallsvinkel til arbeidet: Situasjonsanalyse for DNB og Holtekilen. Gjennomgang av ulike verdidokumenter både for DNB og Holtekilen Folkehøgskole. Disse fremkommer i kapitlene 5 og 6 nedenunder. 4.3 Tidsramme Utvalget fikk ikke avholdt sitt første møte før 25. september. Dette innebar at det ikke var mulig å gjennomføre et tilfredsstillende arbeid innen landsmøtets tidsfrist den 1.november. Utvalget har derfor tatt sikte på å fremlegge sin rapport på Samarbeidsrådet i 2004, og at den deretter settes opp på sakskartet for landsmøtet 2004 som forutsatt. Utredningsutvalget Holtekilen

4 5.0 DNB situasjon, verdigrunnlag og mål 5.1 Situasjon - DNB: DNB er i dag kjennetegnet av stort mangfold. Det er stor variasjon og frihet i menighetslivet til å arbeide ut fra lokale forhold og ressurser. DNB har 69 menigheter og har de siste ti årene kunnet ønske flere nye menigheter velkommen enn på mange år. Menighetene har imidlertid et synkende antall medlemmer og et synkende antall heltidsansatte. Pastorrollen er i endring, en del menigheter ansetter ungdoms- eller barnepastor fremfor tradisjonell pastor. Av de 69 baptistmenighetene i landet har 27 under 30 medlemmer, mens kun 9 har over 150 medlemmer. Det som særpreger baptistene fremheves sjelden. Mange mangler en forankring til baptismen. Dette, sammen med en opplevelse av manglende åndelig liv og omsorg, gjør overgangen lettere til andre trossamfunn. Dette er noe av det som tapper oss for medlemmer. Mange baptister er opptatt av menigheten lokalt, og har lite engasjement og forpliktelse for vårt fellesarbeid. Som baptister har vi hatt tilbakegang i landets største byer. Vi strever med å skape meningsfulle menighetsfellesskap og å kommunisere evangeliet til omverdenen. I DNB er det en økende bevissthet omkring vårt sosiale ansvar. Til eksempel kan nevnes at Ålgård baptistmenighet driver Grubeli rehabiliteringssenter og Oslo 3. baptistmenighet driver Storbyteamet. DNB har to skoler, Baptistenes Teologiske Seminar (BTS) og Holtekilen Folkehøgskole (Holtekilen). BTS har to avdelinger, SALT Oslo og Bibelskolen Innovation. BTS engasjerer baptistene mer enn Holtekilen. Dette kan si noe om hvordan folk ser på viktigheten av skolene, men synes også å være en konsekvens av de endringer som er gjort på BTS de seneste årene. Folkehøgskolen synes å ha en mer perifer plass i menighetens arbeid. DNB s landsmøte er generelt lite opptatt av skolene våre. Baptistsamfunnet har ingen helhetlige målsetninger eller langsiktige planer for DNB s nasjonale og internasjonale misjon. DNB er preget av lite tilfredsstillende kommunikasjon og informasjon mellom ulike ledd sentralt og lokalt. I de senere år har vi sett et økende engasjement for forandring, menighetsutvikling, misjon, evangelisering og menighetsplanting. 5.2 Mål DNB (fra Strategidokumentet "En ny framtid" vedtatt på Landsmøtet 1994) Vårt fellesarbeid skal legge forholdene til rette slik at vi sammen i Den Hellige Ånds ledelse kan: formidle evangeliet til frelse hjelpe hverandre til nærhet til Kristus og våre medmennesker engasjere og dyktiggjøre til tjeneste for Kristus og vår neste Utredningsutvalget Holtekilen

5 5.3 Verdigrunnlag DNB (Utdrag fra Å være kristen i dag. Baptistisk kristendomstolkning, 1995) 1. Vi er en del av den hele, verdensomfattende kristne kirke, og vi bekjenner troen på én Gud som Fader, Sønn og Hellig Ånd. 2. Vi understreker at det er nødvendig å ha en personlig tro på Jesus Kristus og å leve i hans etterfølgelse. 3. Vår endegyldige autoritet for tro og gjerning er Jesus Kristus, slik han er åpenbart i skriftene og nærværende blant sitt folk ved Den Hellige Ånd. 4. Vi anerkjenner skriftene i Det gamle og nye testamentet som den grunnleggende autoritet til forståelsen av Guds åpenbaring i Kristus. 5. Vi forstår menigheten som fellesskapet av troende, som deler Herrens bord. 6. Vi praktiserer dåp, bare for troende, til Kristi legeme. 7. Vi understreker at hver lokale menighet har frihet til og ansvar for å oppdage Kristi mening for sitt liv og sin virksomhet. 8. Vi understreker det alminnelige prestedømme", at alle menighetens medlemmer er kalt til tjeneste. Noen er kalt til å utøve åndelig lederskap, som alltid må forstås som tjeneste. 9. Vi tror at den gjensidige forpliktelse som uttrykkes i dåp og medlemsskap i en lokal menighet leder til et videre fellesskap mellom menigheter, der dette er mulig. 10. Vi tror at enhver Kristi disippel er kalt til å vitne om Jesus Kristus som Herre, og at menigheten som en del av Guds rike skal delta i hele Guds misjon i verden 11. Vi bekrefter at det er nødvendig å bevare samvittighetsfriheten, og følgelig aksepterer vi de forskjeller som finnes blant oss. 12. Vi står for skille mellom kirke og stat, grunnet i troen på Kristus som den eneste Herre, og for å ivareta religionsfriheten. 13. Som troende kristne lever vi i håpet om at Kristus endegyldig skal åpenbares i herlighet og at hele skaperverket skal forvandles. 5.4 Visjon - DNB (Vedtatt på DNB's landsmøte ) DNBs visjon er: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet. Utredningsutvalget Holtekilen

6 6.0 Holtekilen situasjon, verdigrunnlag og mål 6.1 Situasjon Holtekilen: Holtekilen har et gjennomsnittlig elevtall på 55, dyktig og entusiastisk personale og vilje og evne til nytenkning og omstilling. Holtekilen har i dag seks ulike linjer samt halvårskurs og en rekke kortkurs. Holtekilen representerer en unik mulighet for utadrettet arbeid som DNB ikke har maken til i dag, da skolen hovedsakelig benyttes av ungdom som ikke har sin bakgrunn fra våre menigheter. Eierne, representert ved landsmøtet og hovedstyret, gir sjelden styringssignaler for hvilken del av DNBs fellesarbeid det er Holtekilens oppgave å ivareta. Dette kan blant annet skyldes at mange menigheter har et uklart bilde av Holtekilens målsetning, tilbud og arbeid, samtidig som det må sees i sammenheng med den generelle mangelen på primære målsetninger i DNB. Skolen har for tiden en trang økonomi, men statlige tilskuddsordninger og god økonomistyring vil normalt være tilstrekkelig for forsvarlig drift. 6.2 Skolens formål (Fra Holtekilens personalhåndbok) Holtekilen bygger sin virksomhet på kristen grunn. Skolen har som mål å gi undervisning på ulike aldersog utdanningsnivå, og skal hjelpe elevene til vekst og utvikling, til å vise respekt og toleranse og til ansvar og interesse for fellesskapet, lokalt, nasjonalt så vel som internasjonalt. Skolevirksomheten har også som mål å vekke og å nære et personlig kristenliv. 6.3 Verdigrunnlag (Fra Holtekilens verdidokument) Holtekilen står i to ulike tradisjoner samtidig: Den eies og drives av Det Norske Baptistsamfunn og den er en folkehøgskole med en pedagogisk tradisjon som har rot i N.F.S Grundtvigs skoleideer. Menneskesyn Mennesket er både "støv og ånd". Dette kommer tydelig frem både i det baptistiske og grundtvigske menneskesyn og understreker at mennesket er en del av naturen og samtidig et åndsvesen skapt i Guds bilde. Å betrakte mennesket som skapt i Guds bilde innebærer en tro på at mennesket har store muligheter og stort potensiale, blant annet til å motta ordets ånd og mening. Vi tror mennesket er menings- og sannhetssøkende og har ansvar for å kjempe i det godes tjeneste. Kunnskapssyn Kunnskap skal være en del av den folkeopplysning som "gir tro på egne muligheder og styrker den enkeltes selvagtelse gjennom oplevelse af at være betydningsfuld i et ligeverdigt fellesskab." Folkeopplysningens mål er et levende samfunn basert på personlig myndiggjorte mennesker i et folkelige fellesskap. Folkelig opplysning er frigjørende, den gir livsmot og åpner for innsikt i livets muligheter og den fører til emosjonelt og etisk engasjement. Folkeopplysning i betydningen allmenndanning har det allsidige og reflekterte menneske med verdimessig forankring som mål. I denne prosessen står dialog, refleksjon og tilegnelse av nødvendige ferdigheter sentralt. Trosformidling I overensstemmelse både med baptismen og gruntvigianismen ønsker vi å gi elevene anledning til åndelig avklaring og vekst. Holtekilen vil bidra til åndelig bevisstgjøring hos de som tilbringer et år på skolen. "Tvang til tro er dårers tale" i følge Grundtvig, derfor er respekt for andres tro og overbevisning grunnleggende. Enkeltmenneskets samvittighetsfrihet skal respekteres, samtidig som vi mener at toleranse forutsetter tydelig identitet og overbevisning om eget ståsted. Utredningsutvalget Holtekilen

7 7.0 Folkehøgskolens fremtid 7.1 Økonomi Etter utvalgets mening er det primært Holtekilens ledelse og styre som har som ansvar og oppgave å løse de økonomiske utfordringene som Holtekilen står overfor. Utvalget er informert om tiltak som gjennomføres for å bringe økonomien under kontroll. Holtekilens inntekt består av: Statstilskudd (elevbasert tilskudd og husleietilskudd), kostpenger, vandrerhjemsdrift og utleie av hybler, boliger og parkeringsplasser. Gaveinntekter fra DNB s menigheter og medlemmer utgjør en liten del av skolens budsjett. På tross av statsstøtten har skolen de siste årene hatt trang økonomi. Skolens styre og ledelse ser at antall ansatte ikke står i forhold til statsstøtte. Skolen synes også overbemannet i forhold til folkehøgskoler det er naturlig å sammenligne med. Inntektene fra vandrerhjemsdriften har dessuten gått ned de siste årene. Styret har iverksatt både inntektsøkende og kostnadsreduserende tiltak, det er blant annet gjennomført bemanningsreduksjon fra og med den Videre har styret jobbet med gjeldssanering, kortkurs, energiøkonomisering og vedlikeholdsplaner. Skolen er i en vedlikeholdskrevende alder. Det arbeides også med utviklingsmuligheter og alternativ bruk av eiendommen i lavsesongen for skoledrift. Utredningsutvalget har tillit til at folkehøgskolens styre og rektor håndterer de økonomiske utfordringene på en tilfredsstillende måte, noe som vil gi folkehøgskolen en økonomisk plattform for videre drift. Informasjon fra Informasjonskontoret for Kristne Folkehøgskoler (IKF) tilsier at det er mulig å gjennomføre en forsvarlig økonomisk drift for en folkehøgskole tilsvarende Holtekilen innenfor de rammer som gis ved statlige tilskudd og elevpenger. Det er i dag bred politisk støtte for folkehøgskolen og gjeldende tilskuddsordninger muliggjør akseptabel drift. Det er i tillegg en sterk økning i ungdomskullene. De siste årene har en stabil gruppe på ca.10% av ungdomskullet i Norge søkt seg til ulike folkehøgskoler i landet. Det er snarere en tendens til økning enn til at dette skal avta. Erfaring innad i IKF er at tilskuddet fra staten gjør folkehøgskolen mindre avhengig av tilskudd fra eierorganisasjonen. Med bakgrunn i dette er det utvalgets mening at skolens drift kan gjennomføres uten budsjetterte tilskudd fra eierorganisasjonen. Dette forutsetter god økonomistyring. 7.2 Folkehøgskolen i fremtiden En folkehøgskole for Det Norske Baptistsamfunn For DNB er det etter utvalgets mening avgjørende å ha en folkehøgskole som: tydeliggjør sitt kristne og baptistiske verdigrunnlag har fokus på trosformidling og menneskerettigheter har en spiss og tydelig profil Etter utvalgets mening må Holtekilen styrke sin kristne profil. Denne må komme klarere til uttrykk i skolens totale virksomhet. Samtidig som trosformidlingen styrkes må også menneskerettigheter og individets sosiale ansvar fokuseres i større grad enn nå. Dette er emner som bør inngå i skolens profil, som må være så tydelig at det ikke hersker tvil om hva Holtekilen er opptatt av og står for som skole. Skolens ledelse og personale må sørge for dette gjennom handlingsplaner, undervisningens innhold og eventuelt administrative endringer. Utredningsutvalget Holtekilen

8 Videre vil det være viktig å ha en folkehøgskole som: er et tilbud til ungdom med ulik bakgrunn har aktuelle linjetilbud har et diakonalt og internasjonalt fokus danner plattform for DNBs menigheter i forhold til å møte og nå ut til ungdom tar initiativ til samarbeid og kommunikasjon med menigheter, virkegrener mv. tar initiativ til langsiktig og forpliktende samarbeid med BTS kan være en mulig praksisplass for andre DNB-skoler er et kompetansesenter (fredssenter el.l.) tilbyr aktuelle kortkurs (f. eks. sang og musikk, kreative ferdigheter, diakoni/sosialt ansvar) At Holtekilen er et tilbud til ungdom med ulik bakgrunn ser utvalget som en styrke det er viktig å holde fast på. Den varierte sammensetningen av elevkullene danner et godt grunnlag for skolens virksomhet og måloppnåelse. For at tilbudet skal være attraktivt må skolen sørge for å ha aktuelle linjetilbud. At skolen bør ha et diakonalt og internasjonalt fokus er i overensstemmelse med DNBs mål (5.2) og verdigrunnlag (5.3). Dette må også sees i sammenheng med skolen kan utvikle seg til å bli et kompetansesenter for fred, diakoni eller lignende. Utvalget mener Holtekilen i større grad enn i dag kan danne et grunnlag for DNBs muligheter til kontakt med ungdom. Konkret kan dette være å formidle kontakt mellom lokale menigheter og elever som flytter etter et år på Holtekilen, eller mer generelt, - som å være til hjelp med å forstå, undersøke og nærme seg ungdommer og ungdomskultur. I dette ligger det også samarbeid og kommunikasjon med menighetene og virkegrenene. Skolen må informere om hva den kan bidra med og menighetene eller aktuelle virkegrener må kunne rette ønsker, spørsmål og kommentarer til skolen. I denne sammenhengen vil det blant annet være aktuelt å anvende skolens kortkurs. Tilsvarende samarbeid bør det også være mulig å etablere mellom Holtekilen og BTS, der vekselbruk av skolenes ansatte og bredere utnyttelse av deres kunnskap og ferdigheter vil være sentralt. Generelt er folkehøgskolen et alternativ til mer eksamensrettede skole- og studietilbud. Det kan være nyttig for et kirkesamfunn som ser det som sitt sosiale ansvar å representere alternativ tenkning og alternative tilbud med tanke på de nasjonale og globale utfordringer vi står overfor som enkeltindivider og samfunn Ressursforvaltning Utnyttelsen av DNBs eiendomsmasse på Stabekk er for lite fleksibel. Etablering av et eiendomsselskap for "Baptistsenteret" kan bedre dette. Et eiendomsselskap som ivaretar økonomi, drift og vedlikehold vil kunne gi en bedre faglig eiendomsforvaltning enn hva som er tilfelle i dag. Også personalressursene på Baptistsenteret bør kunne disponeres mer helhetlig og målrettet enn i dag. Dette forutsetter en helhetlig og forpliktende personalhåndtering mellom de ulike aktører på Baptistsenteret (se forøvrig avsnitt 7.2.1). Det vil også i fremtiden være aktuelt å ha ulik inntektsbringende virksomhet. Slike kan være vandrerhjem, cateringvirksomhet og ulik utleie. På dette feltet kan det også være muligheter for samarbeid mellom de ulike institusjonene på "Baptistsenteret". Utredningsutvalget Holtekilen

9 7.3 En fremtid uten folkehøgskole En nedleggelse av Holtekilen vil åpne for annen utnyttelse av eiendommen i regi av DNB, eller salg. Imidlertid er det flere forhold som må avklares nærmere dersom DNB vurderer at folkehøgskoledrift ikke er forenlig med fremtidige mål og arbeid for kirkesamfunnet. Utvalget vil peke på følgende alternativer: Utleie Utvalget mener det ikke er en noe som tilsier at man skal leie ut eiendommen med mindre de økonomiske forhold taler sterkt for. Salg Ved eventuelt salg av eiendommene må en nøye vurdere hvilke konsekvensene dette vil få for den øvrige virksomheten på Baptistsenteret. Dette må også innebære en vurdering av om det vil være økonomisk gunstig å selge alle eiendommene på området og ikke bare en av eiendommene. Ved et eventuelt salg anbefaler utvalget at DNB legger klare, langsiktige planer for forvaltning av inntektene. For eksempel: pengene settes av i et menighetsfond for styrking av baptistenes arbeid i Norge pengene settes av i et skole- /utdanningsfond for å sikre videre skoledrift og utdanningsmuligheter for norske baptister pengene settes av til misjon konstruktiv kombinasjon av disse alternativene Annen egen bruk av lokalene DNB må vurdere om eiendommen kan brukes på andre måter i tråd med helhetlig målsetting. Utredningsutvalget Holtekilen

10 8.0 Nødvendige avklaringer Utvalget har gjennom sitt arbeid funnet at det er flere forhold som bør avklares nærmere dersom en velger å opprettholde driften ved Holtekilen Folkehøgskole. Her nevnes: 8.1 Styringsstruktur Det er utvalgets formening at det er folkehøgskolens styre som representerer eierne og ivaretar eiernes interesser overfor folkehøgskolens ledelse. Det er imidlertid uklart i vedtektene hvorvidt folkehøgskolens styre mellom landsmøtene skal rapportere til hovedstyret, som landsmøtets utøvende myndighet. Dette er det viktig å få avklart og vedtektsfestet. 8.2 Styret Det er svært viktig at Holtekilen har et styre med god og variert kompetanse, samt bedre geografisk representasjon. Etter utvalgets mening bør det i styret både være pedagogisk og økonomisk kompetanse. Styret bør også klarere i dag har representasjon fra ulike brukergrupper og ulike regioner. For å sikre en god sammensetning av styret bør det i vedtektene for styresammensetningen tydeliggjøres både ønskelig kompetanse og representasjon. 8.3 Samarbeid mellom Holtekilen og BTS Etter utvalgets mening bør det være i skolenes og eiernes interesse å initiere til et bedre og mer forpliktende samarbeid mellom de to skolene. Som det fremgår under punktene og tviler utvalget på om samarbeidet mellom Holtekilen og BTS i dag sikrer en god og effektiv utnyttelse av de samlede ressurser på "Baptistsenteret". Utvalget mener det er potensiale for bedre kompetanseutnyttelse av personalet på de to skolene. Til en viss grad har man utnyttet hverandres ressurser ved at enkelte i personalet på en av skolene også har arbeidet for den andre skolen, men utvalget mener at potensialet ikke er utnyttet fullt ut. Et bredere samarbeid vil kunne styrke studiemiljøet på "Baptistsenteret". Det vil bli et større og mer variert miljø der elever på begge skoler vil kunne få og bidra med nye og nyttige impulser til hverandre. Utvalget tror også muligheter for en bedre administrativ samordning mellom skolene. Dette kan muligens også være økonomisk lønnsomt. I tillegg vil det kunne medføre en sterkere og mer effektiv markedsføring av skolene og "Baptistsenteret" i ulike miljøer. Utredningsutvalget Holtekilen

11 9.0 Konklusjon Etter utvalgets mening er det ingenting som tilsier at framtidig virksomhet ved Holtekilen Folkehøgskole ikke skal kunne være i tråd med Baptistsamfunnets primære målsetting. Det er imidlertid et problem både for Baptistsamfunnet som eier og folkehøgskolen som forvalter, at Baptistsamfunnet ikke har avklart hva som skal være den primære målsetting. Baptistsamfunnet har derved heller ikke gitt tydelige styringssignaler verken til folkehøgskolens styre eller dets ledelse. Det er utvalgets mening at dersom en velger å satse videre på Holtekilen Folkehøgskole som en av virkegrenene i Det Norske Baptistsamfunn, må det være tettere bånd mellom skolen og eierne. 9.1 Økonomi Det er utvalgets mening at Holtekilens drift kan gjennomføres uten budsjetterte tilskudd fra eierorganisasjonen (se pkt.7.1). Dette forutsetter god økonomistyring. 9.2 En folkehøgskole for Baptistsamfunnet Baptistsamfunnet har vedtatt at det ikke skal avholdes landsmøte i Ut fra utredningsutvalgets vurdering ville et landsmøte i 2005 gitt den beste mulighet for en god behandling av folkehøgskolesaken. Utvalget velger å antyde to mulige behandlingsprosedyrer for denne saken. Konklusjon a) forholder seg til vedtaket om gjennomføring av landsmøter i 2004 og 2006, mens konklusjon b) har som forutsetning at det blir et landsmøte også i Konklusjon a) Under forutsetning av at det vil være mulig å gjennomføre en forsvarlig økonomisk drift av Holtekilen Folkehøgskole foreslås følgende: Hovedstyret i Det Norske Baptistsamfunn må snarest avklare hva som ligger i begrepet "baptistsamfunnets primære målsetting" Styret for Holtekilen Folkehøgskole gis ansvar for at det innen juli 2005 utarbeides en strategisk plan for omstrukturering av folkehøgskolens drift , i tråd med intensjonene i pkt En folkehøgskole for Baptistsamfunnet. Planen skal godkjennes av hovedstyret. Strategisk plan for omstrukturering iverksettes fra skoleåret 2005/2006. I perioden avlegges det årlig rapport om omstruktureringsarbeidet ved skolen til DNBs landsmøte og halvårlig til DNBs hovedstyre. Hovedstyret i DNB får ansvar for at det til landsmøtet 2008 foreligger en vurdering av Holtekilen Folkehøgskole relatert til DNBs primære målsetting og prioriterte satsningsområder. Konklusjon b) Under forutsetning av at det vil være mulig å gjennomføre en forsvarlig økonomisk drift av Holtekilen Folkehøgskole foreslås følgende: Hovedstyret i Det Norske Baptistsamfunn må snarest avklare hva som ligger i begrepet "baptistsamfunnets primære målsetting" Utredningsutvalget Holtekilen

12 Styret for Holtekilen Folkehøgskole gis ansvar for at det innen landsmøtet 2005 utarbeides en strategisk plan for omstrukturering av folkehøgskolens drift , i tråd med intensjonene i pkt En folkehøgskole for Baptistsamfunnet. Planen skal vedtas av Landsmøtet Strategisk plan for omstrukturering iverksettes fra skoleåret 2005/2006. I perioden avlegges det årlig rapport om omstruktureringsarbeidet ved skolen til DNBs landsmøte og halvårlig til DNBs hovedstyre. Hovedstyret i DNB får ansvar for at det til landsmøtet 2008 foreligger en vurdering av Holtekilen Folkehøgskole relatert til DNBs primære målsetting og prioriterte satsningsområder Andre forhold Det er utredningsutvalgets mening at dersom DNB opprettholder videre drift av Holtekilen bør følgende forhold ivaretas: Forholdet mellom landsmøtet, hovedstyret for DNB og styret for Holtekilen Folkehøgskole må avklares nærmere for å sikre en tjenlig organisasjonsstruktur som ivaretar folkehøgskolens drift på en best mulig måte. Sammensetning og størrelse på styret for Holtekilen Folkehøgskole må endres, for å sikre en best mulig utvikling og virksomhet ved skolen. Det bør snarest igangsettes en prosess som sikrer et forpliktende samarbeid mellom Holtekilen og Baptistenes Teologiske seminar, med målsetting å få til optimal ressursutnyttelse til beste for begge skolene. 10. Litteratur Personalhåndboka ved Holtekilen Folkehøgskole Verdidokument for Holtekilen Folkehøgskole MITT ÅR folkehøgskole gir muligheter. Alle folkehøgskolene, alle tilbudene, skoleåret 2004/2005. Katalog utgitt av Informasjonskontoret for folkehøgskolen og Informasjonskontor for kristen folkehøgskole. En ny framtid Strategiutvalget DNB, 1994 Å være kristen Baptistisk Kristendomstolkning, 1995 Utredningsutvalget Holtekilen

STRATEGISK PLAN FOR OMSTRUKTURERING AV HOLTEKILEN FOLKEHØGSKOLE

STRATEGISK PLAN FOR OMSTRUKTURERING AV HOLTEKILEN FOLKEHØGSKOLE Sak 15/2008 Lm SLUTTRAPPORT: STRATEGISK PLAN FOR OMSTRUKTURERING AV HOLTEKILEN FOLKEHØGSKOLE 1. Bakgrunn: Landsmøtevedtak 2003 Landsmøtet ber Hovedstyret sammen med folkehøgskolens styre sette ned et utvalg

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

Utredning. Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET. April 2010 Eiendomsutvalget

Utredning. Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET. April 2010 Eiendomsutvalget Utredning Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET April 2010 Eiendomsutvalget Utredning Baptistsenteret på Stabekk Innledning med Mandat, medlemmer i utvalget mv På landsmøtet i Bergen i 2007 ble det

Detaljer

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET)

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN FRA Oslo, den 20.mars 2017 1368 Stabekk Sak 5/2017 LM Søknad om menighetsopptak Leder (Chaimian) Church Bawi Vum Liankal

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Evaluering av Holtekilen Folkehøgskole

Evaluering av Holtekilen Folkehøgskole Sak 17/2009 LM Evaluering av Holtekilen Folkehøgskole Vurdering av Holtekilen Folkehøgskole relatert til DNBs primære målsettinger og prioriterte arbeidsmål. Baptistsamfunnet kjøpte i 1950/51 eiendommen

Detaljer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer Sak 7/2013 LM Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer BYKIRKA LILLEHAMMER Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Bykirka Lillehammer skal være en kirke i byen, for byen. Vi vil være til

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

STRATEGIER. Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet

STRATEGIER. Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet STRATEGIER Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet Innledning Et fellesskap levende, grepet Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske

Detaljer

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN Det Norske Baptistsamfunn ved konstituert generalsekretær Arild Harvik Micheletsvei 62c 1367 Stabekk Oslo, 10.06.2010 SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN The Gospel for All Nations (GFAN)

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) - FELLESFAG YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. Kristendomskunnskap

Detaljer

Holtekilens plass i Det Norske Baptistsamfunn

Holtekilens plass i Det Norske Baptistsamfunn Holtekilens plass i Det Norske Baptistsamfunn Rapport og innstilling fra evalueringsutvalget til Landsmøtet 2014 Mandat: Evaluering av Holtekilen Folkehøgskoles plass i Det Norske Baptistsamfunns virksomhet

Detaljer

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader KM 07/12 Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh 2010 Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn for sin behandling,

Detaljer

Godkjenning av: E) Innkallingen. Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte. F) Sakslisten

Godkjenning av: E) Innkallingen. Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte. F) Sakslisten Saksliste for Baptistenes Landsmøte 2015 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 30. juni 1. juli 2015 Kl. 09.00: Åpning 1. Hovedstyrets leder

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET Statuttene er utarbeidet med utgangspunkt i Forbundstyrets forslag til anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund av november 2003. Endringene

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke ISBN 13: 978-82-7545-066-9 Flere eksemplar kan bestilles fra: Kirkerådet Postboks 799

Detaljer

Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag.

Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. KRISTENDOMSKUNNSKAP - FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. Kristendomskunnskap

Detaljer

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter:

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter: 1 Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: 1 Basis Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5) Godkjent av Udir 31. mars 2014 KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5) - FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. VEDTEKTER FOR NLA HØGSKOLEN AS (Vedtatt i generalforsamling 9. desember 2009 med endringer 21.11.2012 og 21.05.2014) 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling FELLESFAG I YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Fag utover timerammen Formål Kristendomskunnskap med diakonal vinkling er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag

Detaljer

Folkekirken mulighetenes kirke

Folkekirken mulighetenes kirke Folkekirken mulighetenes kirke Foredrag på konferansen «Muligheter i folkekirken» Stavanger 22. november 2013 Harald Hegstad Menighetsutvikling i Stavanger bispedømme «Å selge sand i Sahara»? Et bispedømme

Detaljer

CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud!

CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud! CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud! Den verste fattigdom Det dypeste mørke Den tyngste byrde.. er et liv uten kjennskap til Jesus Kristus. Det største svik.. er å la mennesker leve og dø uten å få bli kjent

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Flertydig tittel kan være ulike på så mange måter. Men "kristne" peker i retning av teologiens/konfesjonens betydning for skoletenkningen. Som norsk lutheraner

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og. Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og. Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 GRIMSTAD MISJONSMENIGHET VEDTEKTER Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 Statuttene bygger på Anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund vedtatt av DNMs generalforsamling

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05 ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN IKF skal på representantskapsmøte høsten 2004 presentere en langtidsstrategi

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 BESTILLINGEN: Kristen misjon foregår på ulike måter, fra evangelisering til helsebistand. I en del av verdens land er «tradisjonell» misjon umulig

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO CURRICULUM VITAE NAVN: KÅRE RUNE HAUGE PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn: Kåre Rune Hauge Fødselsdato: 11.august 1958 Sivilstatus: Gift Nåværende

Detaljer

Revidert 231210 ÅRSSTUDIUM I DIAKONI. Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN

Revidert 231210 ÅRSSTUDIUM I DIAKONI. Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I DIAKONI Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 Studiets fagforståelse og profil... 3 Målgruppe og opptakskrav... 4 Planens struktur...

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012 plan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Vedtatt av årsmøtet den 23.3.2012 Forankring planen bygger på K-studs visjon, virksomhetside og formål, slik de er gjengitt nedenfor. De overordnede målene i

Detaljer

ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND

ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND 1 FORMÅL OG MOTTO 1.1 FORMÅL Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt eget land. Menigheten

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) Godkjent av Udir 31. mars 2014 KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) - FELLESFAG I YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1+1)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1+1) KRISTENDOMSKUNNSKAP (1+1) - PROSJEKT TIL FORDYPNING YRKESFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag.

Detaljer

08.04.2009. Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien. Vi lever i en tid med individualisme. Individualismens historie

08.04.2009. Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien. Vi lever i en tid med individualisme. Individualismens historie Vi lever i en tid med individualisme Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien Personlig trener Personlig rådgiver Individuelle profiler på operativsystem, seteinnstillinger, varmesoner

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook.

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook. 1 Hvordan bruker menighetene sosiale medier? Hvilke risikosituasjoner utspiller seg på sosiale medier, og hvilke muligheter finnes? Kan noen av mekanismene i kommunikasjonen senke terskelen for å motta

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Et livssynsåpent samfunn i Nord-Aurdal. Høringsuttalelse NOU 2013:1 fra Nord-Aurdal kirkelige Fellesråd.

Et livssynsåpent samfunn i Nord-Aurdal. Høringsuttalelse NOU 2013:1 fra Nord-Aurdal kirkelige Fellesråd. Et livssynsåpent samfunn i Nord-Aurdal Høringsuttalelse NOU 2013:1 fra Nord-Aurdal kirkelige Fellesråd. Livssynsåpent Nord-Aurdal kirkelige fellesråd ser det som positivt at uttrykket livssynsnøytralt

Detaljer

Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen

Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen SMÅGRUPPER I MENIGHETENE I vår norske tradisjon har vi ofte ikke stilt oss spørsmål om hvordan smågruppearbeidet skal

Detaljer

Til menighetsrådene i Stavanger.

Til menighetsrådene i Stavanger. Til menighetsrådene i Stavanger. Bakgrunn: Innhentingen av informasjon til prosjektet «Kirken i Stavanger mot 2020», avdekket mange spennende ønsker angående kirkens relevans og utviklingen i årene framover.

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Stabekk, 12. februar 2015 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

likeverd inkludering tilrettelegging

likeverd inkludering tilrettelegging Den norske kirkes betjening av mennesker med utviklingshemning likeverd inkludering tilrettelegging Uttalelse fra Kirkerådet november 2009 Vedtak fra Kirkemøtet april 2012 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kirkerådet

Detaljer

KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke Vedtak

KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke Vedtak KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke 2002-2005 - Vedtak Innstilling fra kirkemøtekomité F: Saksorientering: Kirkemøtet vedtok i 1998 "Strategidokument for Den norske kirke 1999 2002". I forbindelse

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Veiledning i religionsmøte

Veiledning i religionsmøte KM 12.2/06 Veiledning i religionsmøte Forord Møtet med mennesker som tilhører andre religiøse tradisjoner enn den kristne, utfordrer kirken til teologisk refleksjon og praktisk engasjement. Noen ganger

Detaljer

Molde-fellesskapet

Molde-fellesskapet Molde-fellesskapet 07.05.2017 Om Normisjon Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon og har kontakt med over 70 000 personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta - barn og unge i Normisjon.

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

En invitasjon til fredens og rettferdighetens pilegrimsvandring

En invitasjon til fredens og rettferdighetens pilegrimsvandring En invitasjon til fredens og rettferdighetens pilegrimsvandring NORWAY-WCC BOOKLET 2016.indd 1 08.11.16 14:41 NORWAY-WCC BOOKLET 2016.indd 2 08.11.16 14:41 En invitasjon til fredens og rettferdighetens

Detaljer

GÅ UT SENTERET TRONDHEIM

GÅ UT SENTERET TRONDHEIM GÅ UT SENTERET TRONDHEIM PRESSESKRIV 10. desember 2014 BAKGRUNN Landstyret i Normisjon har de siste årene utredet fremtiden til Misjonsskolen Gå Ut Senteret i Hurdal. Bakgrunnen er at skolen i flere år

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I KRLE 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-UKE 37. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I KRLE 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-UKE 37. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-UKE 37 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I KRLE 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling,

Detaljer

Hvilke utfordringer representerer flat. organisasjonsstruktur.. ..for lederskap og. arbeidsgiverpolitikk?

Hvilke utfordringer representerer flat. organisasjonsstruktur.. ..for lederskap og. arbeidsgiverpolitikk? Hvilke utfordringer representerer flat organisasjonsstruktur....for lederskap og arbeidsgiverpolitikk? Hvor lønn ikke er noe tema vi betaler det markedet krever Lederskap i kommuner utøves i det skapende

Detaljer

11.3 Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par Vedtatt av synodestyret (sak 340/2005-2008).

11.3 Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par Vedtatt av synodestyret (sak 340/2005-2008). Organisasjons- og personalhåndbok / Høringsuttalelser / Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par 11.3 Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par Vedtatt av synodestyret

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

UKM 06/13 Økumenisk dialog

UKM 06/13 Økumenisk dialog UKM 06/13 Økumenisk dialog Bakgrunn for saken: De senere år har UKM og KM behandlet flere saker som vedrører økumenikk. Noen eksempler: 1) I 2009 behandlet UKM en sak om Kirke som fellesskap (UKM 04/09).

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Frelsesarmeens har sitt grunnlag i The Salvation Army s International Orders and Regulations, tilpasset den norske Frelsesarmeen

Frelsesarmeens har sitt grunnlag i The Salvation Army s International Orders and Regulations, tilpasset den norske Frelsesarmeen VEDTEKTER FOR FRELSESARMEEN 1. FRELSESARMEEN Organisasjonen Frelsesarmeen i Norge ble grunnlagt den 22. januar 1888. Organisasjonen i Norge er en del av den internasjonale Frelsesarmeen The Salvation Army,

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Norsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Norsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Norsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes muligheter

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Høring Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning

Høring Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning SEF BESTÅR AV KUNST I SKOLEN, KUNST OG DESIGN I SKOLEN OG MUSIKK I SKOLEN Til Norsk kulturskoleråd post@kulturskoleradet.no Oslo 19. juni 2013 Høring Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11. Studieforbund læring for livet

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11. Studieforbund læring for livet NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11 Studieforbund læring for livet Evaluering på systemnivå - Kvalitet i grensen mellom frivillighet og kontroll Den norske regjeringen ønsket en offentlig utredning

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen Undermenyens tema har denne fargen.

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen Undermenyens tema har denne fargen. Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen Undermenyens tema har denne fargen. Velkommen Sjelesorg og veiledning En kort presentasjon av sidene

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE

VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE Formål med faget Kristendommen er den største av verdensreligionene. Fra sin spede begynnelse i Jerusalem for to tusen år

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Mål og strategier. FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar

Mål og strategier. FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar Mål og strategier FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar 2008 1 Suppe, såpe og frelse; det var viktig for William Booth både å vise hva som var målet og hvilke strategier en skulle

Detaljer

Hvilket ansvar har framtidens lærere og pedagoger for å fremme likestilling, mangfold og motarbeide diskriminering?

Hvilket ansvar har framtidens lærere og pedagoger for å fremme likestilling, mangfold og motarbeide diskriminering? 10 Landsmøtedebatten Sak: LM 10/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Jørgen Jakobsson Sted: Sundvolden 1 Landsmøtedebatten 2 3 4 5 6 7 8 Pedagogstudentene har som tradisjon å starte landsmøtet med

Detaljer