ENHET STABENE utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENHET STABENE utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019"

Transkript

1 ENHET STABENE utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN Effektivisering av administrative tjenester med bakgrunn i ny teknologi og mer selvbetjente løsninger, krever ny kompetanse i administrasjonen. Vi trenger ny formell kompetanse, prosesskompetanse for å bidra til samhandling på tvers i organisasjonen, og teknisk kompetanse slik at kommunen kan utnytte ny teknologi. Ved endringer i administrative stillinger i stabene, vil vi vurdere behov for endret kompetanse og evt. også endring av organisasjonsstrukturen. I tillegg vil vi prioritere kompetanseheving for ansatte. Dette for å imøtekomme krav til effektivisering og bedre kvalitet på våre tjenester. Vi skal implementere nye systemer knyttet til saksbehandling, lønn, personal, økonomi, kommunal fakturering, e-handel og elektronisk utsendelse/samhandling med innbyggerne. I prosjektperioden vil vi ha behov for økte personalressurser. Etter implementering av nytt system for lønn, personal og økonomi og nytt sakssystem - vil vi i slutten av handlingsprogramperiode se muligheter for å spare inn ytterligere inntil 2 årsverk. E-kommune Bamble kommune har behov for å sikre at investeringer i, og forvaltning av IKT er i samsvar med kommunens målsettinger og fastsatte sentrale krav. Vi ser at det fortsatt vil være behov for større investeringer på flere av våre ITsystemer framover, og investeringsrammen foreslås økt. Det vil være behov for økning av investeringer fra 2016 ved igangsetting av felles løsning (integrasjonslag) for automatisering av arbeidsprosesser og mobilitet. Omleggingen vil ha følgende fokus: o Kartlegging av arbeidsprosesser før og etter omlegging o Mulighetsanalyse o Teknisk skisse integrasjonskomponenter o Forvaltningsregime ITG i Skien må være mer operative og sørge for gode støttefunksjoner mot våre tjenester. Det vil være behov for å øke behovet for beredskap knyttet til døgnåpen forvaltning både mot ITenheten og i egen organisasjon. Dette for å sikre gode tjenester til våre innbyggere. kommunen offensivt utnytter ny teknologi - har effektiv drift av virksomhetene - utvikler gode tjenester overfor publikum - oppleves som en attraktiv arbeidsgiver Kompetanseheving Kommunen har investert i oppgradering av IT plattform og flere felles- og fagsystemer. Det medfører et stort behov for kompetanseheving i hele organisasjonen - dette for å oppnå effektiv og riktig bruk av elektroniske verktøy. Vi vil også prioritere informasjonssikkerhet i tida framover.

2 Endringer/omstillinger Ved innføring av nye (evt. oppgradering av) elektroniske verktøy medfører det alltid endringer og omstillinger knyttet til arbeidsprosesser og rutiner. Det er viktig å igangsette gode prosesser som sikrer at man oppnår ønsket effekt. For å utvikle gode tjenester for innbyggerne må det etableres gode samarbeidsformer på tvers av fagområdene. Utvikle tjenester Selv om vi allerede har gjort flere investeringer er det svært viktig å fortsette utviklingen og gjøre fortløpende oppgraderinger framover. I tillegg må vi utvikle flere elektroniske tjenester som kan bidra til forenkling og forbedring av administrative prosesser. Det vil være viktig å få på plass en bedre løsning for integrasjon og samhandling mellom flere elektroniske systemer. Selvbetjening Det er viktig at de ulike prosjektene i kommunene samarbeider slik at man etter hvert kan tilby flere selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Det satses på å gjøre flere elektroniske skjemaer og tjenester tilgjengelige i portalen uavhengig av hvilket fagsystem det skal registreres i. Stortinget vedtok 3. juni endringer i forvaltningsloven som gjør digital kommunikasjon til hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med innbyggere og næringsliv. Etablering av sikker digital postkasse mot kommunens systemer. Kommunen skal arbeide aktivt for å ta i bruke e-faktura for kommunale avgifter Kommunen skal arbeide aktivt for at alle leverandører bruker e-faktura Service /servicekultur 2016 Stabene har satt service på dagsorden, og vi har jobbet med å få på plass standarder knyttet til 1. linjetjenesten, publikumshenvendelser, informasjon om møtevirksomhet på dag og kveldstid, saksbehandlingsrutiner, frister samt intern tjeneste. Felles tiltak bør gjøres gjeldende for hele organisasjonen for å sikre god og lik behandling av våre innbyggere og næringsliv. Planer og vedtak IKT-plan Omstilling og innsparinger Stabene skal omstille/spare 3,2 mill. årlig i handlingslingsprogramperioden. NØKKELTALL FOR ENHETEN Bamble 2011 Bamble 2012 Bamble 2013 Bamble 2014 Gruppe Landet 2014 Antall dokumenter behandlet i sakssystemet Brutto driftsutg. adm. i % av totale bruttodriftsutgt. KOSTRA 6,5 6,6 6,2 6,8 5,7 5,4 Antall besøk på kommunens hjemmeside Antall lønns- og trekkoppgaver

3 TJENESTEOMRÅDE: E-KOMMUNE UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN IKT-plan IKT-plan i Bamble er vedtatt og følges opp av IKT-forum i Bamble. Prioriterte tiltak behandles fortløpende og en ansvarsfordeling mellom enhetene og IKT er gjennomført. Det vil være behov for økt IKT-investeringsramme dersom vi skal klare målsettingene for de neste 2 årene. Prioriterte tiltak er: Helhetlig telefoniløsning (inkludert mobiltelefoni), velferdsteknologi, infrastruktur (fiber og trådløst nett), elektronisk utsendelse og mottak. Elektronisk utsendelse vil i hovedsak ha fokus på KS SvarUt/Inn og til håndtering av sikker digital boks til innbyggerne (digipost/eboks). Integrasjon - tjenesteorientert IT-arkitektur Prosjektet skal etablere en tjenesteorientert arkitektur som skal legge til rette for bedre integrasjon mellom fagsystemer. Dette arbeidet blir svært viktig med tanke på å få på plass ytterligere integrasjoner, samhandling mellom systemer og forenkling av tjenester og utvikling av moderne selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Prosjektet er forsinket og det er ITG i Skien som eier prosjektet. Informasjonssikkerhet Det er vedtatt ny strategi for informasjonssikkerhet og nettikette i Bamble. Det er behov for å sette informasjonssikkert på dagsorden for å få ned antall avvik, spesielt i skoler og barnehager. Fokus vil være holdningsskapende arbeid for å oppnå bedre informasjonssikkerhet og personvern. Forsvarlig dokumenthåndtering I kommunestyrevedtak 16/15 i møte ble det vedtatt at Bamble kommune skal søke IKA Kongsberg om medlemskap fra Det medfører behov for økt driftskostnad på kr Mobildekning og tilgjengelighet. Det er flere områder i kommunen som ikke har eller har dårlig mobildekning. Det er en utfordring med tanke å ta i bruk mobile enheter for å effektivisere arbeidshverdagen. Kommunen bør bidra til at kommersielle aktører har en utbyggingsplan som sikrer bedre dekning av fiber i kommunen. Omdømme Bamble kommune konkurrerer i et nasjonalt- og kanskje internasjonalt marked med tanke på bl.a. å øke folketallet og få til nyetablering av næringsvirksomhet. Omdømmeperspektivet bør synliggjøres i all virksomhet i vår kommune. Informasjons- og kommunikasjonsstrategien skal revideres i Planer og vedtak IKT-plan Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Omstilling og innsparinger Gevinstrealisering Vi innfører og oppgraderer mange av våre IT-systemer for å imøtegå dagens og morgendagens krav til digitalisering av tjenester. Vi må samtidig se på gevinstrealisering knyttet til direkte og indirekte kostnader, gjennomføring av prosessanalyser, organisatoriske endringer og kvalitetsmessige

4 gevinster. Det er etablert overordnede prinsipper for kostnader og gevinster, samt endringer av PLP malene. Det er få gevinster som kan tas ut i prosjektperioden, men dette må overføres fra prosjekt til linjeorganisasjonen ved prosjektslutt. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Result at 2014 Vedtatt 1.halvår Ønsket mål Antall besøk på websidene Antall elektroniske skjema Økt dokumentfangst i sakssystemet Brukertilfredshet Nytt mål 50% 60% 70% 80% 100% Antall stjerner DIFI s kartlegging 3 Nytt mål Elektronisk utsendelse KS SvarUt Nytt 30 % 50 % 70 % 80 %

5 TJENESTEOMRÅDE: LØNN OG PERSONAL UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN I er ansatte i avdeling Politisk virksomhet innlemmet i virksomhet Personal, HMS, informasjon og organisasjonsutvikling. Virksomheten har 2 store utviklingsprosjekter - Implementering av ERP HRM - Oppgradering internettportal/ansattportal I /2016 skal vi ta i bruk selvbetjening for ansatte dvs. elektroniske reiseregninger, timelønn og ferie/fraværsføring. I tillegg desentraliserer vi administrative oppgaver knyttet til HRM. Bamble kommune ønsker å framstå som en attraktiv arbeidsgiver bl.a. ved å gi riktige arbeidsavtaler. I forbindelse med ny bestemmelse i Arbeidsmiljøloven 14.4 om merarbeid, må vi har en grenseoppgang sammen med organisasjonene for å etablere en felles forståelse. Planer og vedtak Omstilling og innsparinger Se stabens samlede innsparingskrav vedr. økonomi. Alderssammensetning Inneværende år har virksomheten 8 ansatte (av totalt 21) over 60 år. I de kommende år vil virksomheten måtte rekruttere og overføre kompetanse til mange nye medarbeidere. Vi har en usikkerhet knyttet til bemanning på lønningskontoret pga. at flere oppgaver skal løses lokalt. Prosjektet forventes avsluttet 2016/2017. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Result at 2014 Vedtatt 1.halvår Ønsket mål Rett lønn til rett tid - Avvik 99,8% >99% <1% >99% <1% >99% <1% >99% <1% >99% <1% Holde avklarte frister Jfr. kval.std. Jfr. kval.std. Jfr. kval.std. Jfr. kval.std. Jfr. kval.std. Jfr. kval.std. Følges opp fortl. Intern tilfredshet med tjenester Opprett holde nivå Gj.føre brukerun ders. Oppret tholde nivå Gj.føre brukerun ders. Opprett holde nivå Gj.føre brukerun ders. Følges opp fortl

6 TJENESTEOMRÅDE: DOKUMENT- OG SERVICESENTER UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Salg- og skjenkeområdet. Arbeidet med salgs- og skjenkebevillinger er svært ressurskrevende. Arbeidet krever kompetanse på lov- og regelverk. Etablering av gode rutiner for salgs- og skjenkekontroller har de siste par årene ført til flere tilfeller av inndragning av bevillinger. Saksbehandlingen er svært krevende, og kvalitet i saksbehandlingen en forutsetning. I starter arbeidet med ny rusmiddelpolitisk handlingsplan, hvor alkoholpolitiske retningslinjer inngår. Dette arbeidet videreføres i 2016 og iverksettes fra Innbyggerservice Utvikling av selvbetjeningsløsninger for innbyggerne vil på sikt påvirke servicetorgets rolle. Vi forventer en overgang fra skranketjeneste og veiledning til utvidet bruk av elektroniske skjema, og veiledning via chat og sosiale medier (e-servicetorg). Døgnåpen forvaltning med mulighet for publikum til å benytte selvbetjeningsløsninger er en utfordring. Dette krever digital kompetanse, oppdatert informasjon og elektroniske skjema. Servicetorgets oppgave vil i større grad dreie seg om å veilede publikum til å kunne benytte selvbetjeningsløsninger. Dette krever kompetanse i å veilede på nett og mestre elektroniske verktøy og nye dialogkanaler. Ny sak og arkivløsning Nytt sak og arkivsystem gikk i produksjon 25. april Det kreves en oppgradering for å optimalisere løsningen (planlagt primo 2016), redusere kostnader til drift, samt få på plass de siste kravene i henhold til kravspesifikasjonen. Økt dokumentfangst er et av målene med prosjektet, og vi jobber vi kontinuerlig med dette. Vi har allerede oppnådd en bedre dokumentfangst, men vi mener fortsatt at det er forbedrings potensiale på alle nivåer i organisasjonen. Kompetansebehov på innkjøp lov om offentlige anskaffelser Kommunen er selv ansvarlig for enkeltanskaffelser, og vi ser at det har et økende omfang. Vi ønsker at GKI skal utføre disse tjenestene på vegne av kommunen. Imidlertid viser det seg at GKI har begrensede ressurser å tilby kommunen og vi må derfor vurdere om vi igjen skal øke egen kompetanse på område. Planer og vedtak Omstilling og innsparinger Se stabens samlede innsparingskrav vedr. økonomi.

7 TJENESTEOMRÅDE REGNSKAP UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Reduserte arbeidsoppgaver: Fra papir til elektronisk bilagsbehandling Økte arbeidsoppgaver: Mer faglig rådgivning og systemstøtte. Mer kontroll av kontering og momsbehandling av bilag ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL 2014 Vedtatt 1.halvår Ønsket mål Redusere mengden av inngående fakturaer på papir til EHF (elektronisk handelsformat) E-bilag (elektroniske hovedboksbilag) 31% 70% 60% 75% 80% 85% 90% 12.5% 20% 11% 30% 40% 50% 60% Effektiviser e fakturaflyte n og redusere arbeidsopp - gaver Unngå dobbeltregi - strering og redusere papirflyten Oppdatere anleggsmodulen ihht justeringsreglene for inngående merverdiavgift i kompensasjons- loven 16 og merverdiavgifts- lovens kap Nye prosjekter fra Nye prosjekt er fra Nye prosje kter fra 2016 Nye prosjekter fra 2017 Nye prosjekter fra 2018 Alle nye prosjekter i perioden skal være lagt inn med nødvendig e data Kompetanseopp- bygging Overhold e vedtatt kompetan seplan Overhol de vedtatt kompet ansepla n Overh olde vedtat t komp etans eplan Overholde vedtatt kompetan seplan Overholde vedtatt kompetan seplan Kompetans ekartet skal være uten røde lys.

8 TJENESTEOMRÅDE BUDSJETT, KONTROLL OG SYSTEM UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN En stadig økning i aktivitet i kommunen medfører større krav til kommunens økonomistyring og internkontroll. Det er nødvendig å ha fokus på å videreutvikle gode datasystemer, klare rutiner og god kompetanse i alle deler av organisasjonen. I samarbeid med Skien kommune er økonomi- og faktureringsystem byttet for Kompleksiteten i regnskapsføringen og i økonomiske saker er de senere årene. Vi har behov for bedre kvalitetssikring av saker med økonomiske konsekvenser til politisk behandling og til styrking av kommunens økonomiske internkontroll. Nye forskrifter stiller skjerpet krav til egenkompetanse i finansforvaltningen, noe som medfører økt Planer og vedtak Grenlandssamarbeidet har vedtatt innføring av e-handel, prosjektet er også i gang i Bamble. Omstilling og innsparinger All kommunal virksomhet er budsjettstyrt og har en økonomisk konsekvens. Dette medfører at ledere på alle nivåer i organisasjonen må inneha en minimumskompetanse ift. økonomistyring. Opplæring og kompetanseutvikling må ha kontinuerlig fokus. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Helintegrerte ERP systemer for effektivisering av økonomiprosessene Driftsstart ok: Økonomi Fakturering Innfordring Under oppstart: Budsjett Virksomhets rapportering Vedtatt Ny funksjonalit et: Elektronisk regnskap E-handel 1.halvår Virksomhet sstyring i drift ved driftsrappor teringer. Ehandel på vent Ønsket mål Ny funksjonalitet: Virksomhetsstyring Andel av budsjettendringer utført av enhetene 73% 50% 66% 50% 50% 50% 50% 50% Budsjettavvik på sumnivå, absolutte tall eks. avsetning til fond Avvik i enhetene 81 mill. / 6% 4% Avvik fellesutgifter/ finansiering 29 mill. / 3% 2% 66,6 mill/ 11% 15,3 mill/ 4% 3% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 2% 2% 0% Kompetanseoppbygging i alle ledd Internopplæring avholdt for enhetene, antall deltakere Antall eksterne kursdager pr ansatt i egen avdeling Nytt styringsmål Nytt styringsmål 40 3 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig

9 TJENESTEOMRÅDE FAKTURERING OG INNFORDRING UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Generelt vedr. resultater innfordring: Status i dag er at restansene viser økning, og vi jobber nå med å snu denne trenden. Vi utvikler oss mot en mer digitalisert hverdag, og derfor også mot mest mulig elektronisk utsendelse av fakturaer og elektroniske innbetalingsløsninger Planer og vedtak For å få til dette er vi i ferd med å gjennomføre flg. tiltak: 1. Vi har laget rutiner for best mulig effektiv håndtering av arbeidsoppgavene. Dette er vi nesten ferdig med. 2. Innføring av SMS varsling. Dette vil vi prøve ut, og samtidig måle effekten av for videre bruk / utvikling av tiltaket. 3. Vi prøver å få høyere hastighet på innfordringen, og i den forbindelse går vi gjennom arbeidsflytene for å legge til rette for optimal oppfølging og innkrevingsprosedyre. Innfordringsstrategi og valg av innfordringstiltak er en løpende prosess som evalueres i forbindelse med resultatmålingene 4. Øke volum på elektronisk utsendte fakturaer ved: Elektronisk signering via kommunes nettsider for avtale om efaktura og avtalegiro 5. Automatisk avtalefangst. Man får opp tilbud om å inngå avtale om efaktura og avtalegiro i nettbanken når fakturaer fra Bamble kommune blir betalt. 6. Innføring av Digipost / elektronisk utsendelse av brev og fakturaer. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL 2014 Vedtatt 1.halvår Ønsket mål Nøkkeltall volum på fakturert beløp siste 12 mnd Løsningsgrad målt i % Innbetalt beløp på krav utskrevet og forfalt siste 12 mnd Andel fakturaer distribuert elektronisk i % av totalt antall fakturert 97% 97,1% 99% 52% 70% 56% 80% Målt på kommunale avgifter, siste termin utskrevet.

10 Restanse av krav forfalt til betaling de siste 12 mnd. Spesifisert slik: Kommunale avgifter Husleie SFO/Barnehage Refusjonskrav i leieforhold Sum andre krav Restanse av krav forfalt til betaling, eldre enn 12 mnd: Redusert restanse Se mål for løsningsgrad Ingen økning av restansen Spesifisert slik: Kommunale avgifter Husleie SFO/Barnehage Refusjonskrav i leieforhold Sum andre krav Restanse totalsum av alle krav forfalt til betaling Nedgang i restansen

11 TJENESTEOMRÅDE SKATT UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Mer maskinell behandling. Mindre henvendelser. Planer og vedtak Innfordringsstrategier fastsatt av skattedirektoratet. mål fastsatt av Skatt sør. Omstilling og innsparinger Færre stillinger på avdelingen. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL 2014 Vedtatt Resu ltat 1.hal vår Ønsket mål Skatteregnskapet skal være korrekt og oppdatert. Periodisk oppgjør hver mnd. Årsoppgjør. Korrekt gjennomført innen gitte frister Innfordringen skal være effektiv. Andel totalt innbetalt skatt og avgift av sum krav: Restskatt personlige 94,54% skattytere 94,50 Forskuddsskatt personlige 97,28% skattytere 97,28 Forskuddstrekk 99,98% 99,90 Klare fastsatte resultatkrav Arbeidsgiveravgift 99,93% 99,80 Restskatt upersonlige 99,58% skattytere 99,00 Forskuddsskatt 99,91% upersonlige skattytere 99,90 Andel innfordret restskatt for personlige skattytere av sum krav til innfordring siste år 64,04% 60 Arbeidsgiverkontrollen skal holde et riktig omfang og fastsatt faglig nivå. Antall arbeidsgivere i kommunen som har vært gjenstand for kontroll Andel avdekkingskontroller med avdekket beløp 5,0% Antall: 197 5,0% 70,6% 50% Klare fastsatte resultatkrav Kompetanse. Manglet kompetanse på enkelte oppgaver. Opplæring. Ingen «røde lys» i kompetansekartet Årlig gjennomgang

12 TJENESTEOMRÅDE PLAN OG STYRING UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Plan og bygningsloven kom med endrede regler for kommunal planlegging i Planleggingen skal være rasjonell og strukturert. Hver valgperiode skal en planstrategi med prioriterte utfordringer og planer vedtas. Planarbeidet i kommunen ses i sammenheng med statlige prioriteringer og satsninger. Bamble har strukturert planarbeidet slik at dette er en vesentlig del av styringsystemet for kommunen. Samarbeid med andre offentlige myndigheter er blitt tettere både ved informasjonsinnhenting og ved utarbeidelse av planer. Planer og vedtak PLØK skal være Bambles ressurssenter for innhenting og tolking av nøkkeltall og statistikker (KOSTRA, SSB, folkehelse mv.). PLØK har ansvar for å gjennomføre arbeidet med planstrategiene og kommuneplanens samfunnsdel. Retningsgivende for PLØKs planarbeid skal være: Rikspolitiske føringer/regler Kommunestyrets vedtak/føringer Tidligere vedtatte planer Planarbeidet i Bamble skal følge PLP Enkeltsaker og prosjekter Utarbeidelse av styringsdokumenter Delta på kurs og seminarer for å være faglig oppdatert Omstilling og innsparinger Omstilling krever langsiktighet og klare mål og strategier for tjenestene basert på kunnskap om utviklingstrekk og rammevilkår. Det viktigste instrumentet kommunen har i omstillingsarbeidet er planarbeidet med informasjonsinnhenting og måldefinering som grunnlag for riktige prioriteringer av kommunens ressurser. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL 2014 Vedtatt 1.halvår Ønsket mål Planstrategi Oversikt planer behandling i kst innen april hvert år Dato/ saksnr. Dato/ saksnr. Dato/ saksnr. Innen april hvert år Utarbeidelse av planstrategi 1. året i valgperioden Planarbeid Enhetene uttrykker tilfredshet med bistand PLØK gir i planarbeidet/ prosess og utarbeidelse av plan Enhetene uttrykker tilfredshet med egen kunnskap i planarbeidet/ prosess og Oppstart av arbeid med ny planstrategi - - 4,5 (6 max) Vedtak ny planstrategi Oppstart av arbeid med ny planstrategi Innen 1 år etter valg av nytt kst En økning i tilfredshet 3,8 En økning i tilfredshet

13 utarbeidelse av plan Avholde intern kurs i planarbeid, antall deltakere -?? Antall planer til behandling i kommunestyret Fra planstrategie n Eierskapsmelding Årlig rullering av eierskapsmeldinga Kst oktober Folkevalgtop plæring Folkevalgto pplæring Innen 1.nov ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Gjennomføre salgs- og skjenkekontroller i h.h.t. alkohollovens bestemmelser Result at % Vedtatt 1.halvår Ønsket mål 100% 100% 100% 100% 100% Opplest svar fra Outlook for hele kommunen reduksjon av overførte samtaler til sentralbord Nytt 50 % 90 % Dagens journalføring skal være ferdig hver dag kl % 100% 85 % 100% 100% 100%

14 MAL FOR ENHETENS ØKONOMISKE RAMMER Skjemaene skal oversendes PLØK som grunnlag for talldelen av utfordringsnotatet. STATUS Virksomhet Tall i 1000 kroner Dokument og servicesenter OB Progno se Avvik Personal, Informasjon, HMS og organisasjonsutvikling Plan og økonomistyring Sum *) Skal også ha tiltakskjema ENHETENS FOND, SALDO OG UTVIKLING Behov for korreksjon er i Kommentarer budsjettet 2016 * 500 Økte utgifter til depot IKA Kongsberg Fond IB Bruk UB Planlagt disponering Tall i 1000 kroner Kommentarer Driftsfond Midlene skal brukes til kurs og * ekstrahjelp på virksomheten Driftsfond IKT Buffer for store IKT-svingninger Arkivdepot Kostnader knyttet til avlevering til depot Driftsfond Avhenger av prosjektmidler i * omstillingsprosess Jfr. driftsrapport Gjelder oppussing Halen gård Bufferfond for drift av Halen gård Ksak 88/ Fellesfond kompetanse Bruk avhenger av uttak av avspaseringsdager Ksak 14/ Finansierer økt inntak av lærlinger Driftsfond 116* Bufferfond Gjelder Rådhuskomiteen Driftsfond Ansvar 114* PLØK Virksomhetens driftsfond Midlene avsatt til å dekke Forsikringsfond egenandeler ved skade K-sak 33/03, P.6002/1368 Økonomisystem,efaktura Brukes til E-handelprosjektet,ehandel K 57/09+K Midlene tilbakeført Driftsfondet 52/10 Kommunal tertial planstrategi K 54/11 Regnskap menighetsrådene p Sum Midlene tilbakeført Driftsfondet 1.tertial

15 INVESTERINGER Investeringer skal være begrunnet i : - Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv. - Omstilling og innsparing - Oppfølging av vedtak og planer Alle investeringer skal være beskrevet i eget tiltaksskjema Investeringer Tiltaksskjema Tall i 1000 kroner Økt bevilgning IKT Tiltakskjem nr.1 Sum Beløp skal være eks mva, men med fradrag for prosjektspesifikke inntekter forøvrig ENDRINGER I DRIFTSRAMMENE 2018 Endringer i driftsrammene skal være begrunnet i : - Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv. - Omstilling og innsparing - Oppfølging av vedtak og planer Alle endringer skal være beskrevet i eget tiltakskjema Endringer i driftsrammene Tiltaksskjema Tall i 1000 kroner Depot IKA Kongsberg Tiltakskjema nr.2 Sum

16 TILTAKSSKJEMA NR. 1 ØKT BEVILGNING IKT Kryss av: Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv. Omstilling og innsparing Oppfølging av vedtak og planer x Beskrivelse Tiltak med finansieringsbehov - jfr. IKT-plan: ERP (Økonomi/kommunal fakturering/lønn/personal) Digitalisering av byggesak Nødnett Tjenesteorientert IT-arkitektur Oppgradering infrastruktur Helhetlig telefoniløsning Elektronisk utsendelse Investering Skal budsjetteres med forventet årsforbruk Tall i 1000 kroner Kommentarer Investeringsutgifter eks mva *) Endring fra 5 til 7 mill. Investeringsinntekter Disponering fond Sum netto *) Beregnet mva Driftskonsekvens teknisk Alle investeringer skal avklares med TE Tall i 1000 kroner Kommentarer Driftsutgifter Driftsinntekter Sum netto Driftskonsekvens tjenesten Alle lønnsutgifter skal avklares med personal Tall i 1000 kroner Kommentarer Lønnsutgifter Driftsutgifter Driftsinntekter Disponering fond Sum netto

17 TILTAKSSKJEMA NR. 2 - ARKIVDEPOT Kryss av: Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv. Omstilling og innsparing Oppfølging av vedtak og planer x Beskrivelse K-sak 16/15: «Bamble kommune beslutter å søke IKA Kongsberg om medlemskap fra Økning i driftsutgifter til arkivdepot på kr innarbeides i neste Utfordringsnotat.» Investering Skal budsjetteres med forventet årsforbruk Tall i 1000 kroner Kommentarer Investeringsutgifter eks mva *) Investeringsinntekter Disponering fond Sum netto *) Beregnet mva Driftskonsekvens teknisk Alle investeringer skal avklares med TE Tall i 1000 kroner Kommentarer Driftsutgifter Driftsinntekter Sum netto Driftskonsekvens tjenesten Alle lønnsutgifter skal avklares med personal Tall i 1000 kroner Kommentarer Lønnsutgifter Driftsutgifter Driftsinntekter Disponering fond Sum netto Økte driftsutgifter til depot

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 INNHOLD Rådmannens innledning... 3 Sentrale utviklingstrekk... 4 Oversikt planarbeider... 6 Internkontroll og kvalitet... 7 Økonomisk analyse

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Kjerneoppgaver Seksjonen skal ivareta stabs- og

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14. Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14. Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14 Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Inn for landing 31.10.2014 Side 1 Side 2 INNHOLD INNHOLD... 3 RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 KOMMUNESTYRETS VEDTAK -SAK 86/14...

Detaljer

Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008. Verdal 20.03.09

Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008. Verdal 20.03.09 Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008 Verdal 20.03.09 2 av 24 1. INNLEDNING.... 5 1.1 Etablering og organisering av samkommunen (ISK).... 5 1.2 Formål og hovedmål for ISK... 6 1.3 Administrasjonssjefens

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Rapport. Budsjettsituasjonen 31.08.13. Verdal 25.09.13

Rapport. Budsjettsituasjonen 31.08.13. Verdal 25.09.13 Rapport Budsjettsituasjonen Verdal 25.09.13 Innhold: 1 Innledning og administrasjonssjefens kommentar 3 2 Sykefravær 4 3 Årsverk 5 4 Tiltaksrapportering 6 5 Gjennomgang av enhetene 8 700 Politiske organer

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Kongsbergregionen 18.09.13 Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86 63 27 mob: 48 16 63 27 Bakgrunn: I forbindelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 13.11.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng Rogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022

Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Del I Bakgrunn, nåværende situasjon og ønsket framtidig utvikling Innkjøpsstrategi MK 2015-22

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer