ENHET STABENE utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENHET STABENE utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019"

Transkript

1 ENHET STABENE utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN Effektivisering av administrative tjenester med bakgrunn i ny teknologi og mer selvbetjente løsninger, krever ny kompetanse i administrasjonen. Vi trenger ny formell kompetanse, prosesskompetanse for å bidra til samhandling på tvers i organisasjonen, og teknisk kompetanse slik at kommunen kan utnytte ny teknologi. Ved endringer i administrative stillinger i stabene, vil vi vurdere behov for endret kompetanse og evt. også endring av organisasjonsstrukturen. I tillegg vil vi prioritere kompetanseheving for ansatte. Dette for å imøtekomme krav til effektivisering og bedre kvalitet på våre tjenester. Vi skal implementere nye systemer knyttet til saksbehandling, lønn, personal, økonomi, kommunal fakturering, e-handel og elektronisk utsendelse/samhandling med innbyggerne. I prosjektperioden vil vi ha behov for økte personalressurser. Etter implementering av nytt system for lønn, personal og økonomi og nytt sakssystem - vil vi i slutten av handlingsprogramperiode se muligheter for å spare inn ytterligere inntil 2 årsverk. E-kommune Bamble kommune har behov for å sikre at investeringer i, og forvaltning av IKT er i samsvar med kommunens målsettinger og fastsatte sentrale krav. Vi ser at det fortsatt vil være behov for større investeringer på flere av våre ITsystemer framover, og investeringsrammen foreslås økt. Det vil være behov for økning av investeringer fra 2016 ved igangsetting av felles løsning (integrasjonslag) for automatisering av arbeidsprosesser og mobilitet. Omleggingen vil ha følgende fokus: o Kartlegging av arbeidsprosesser før og etter omlegging o Mulighetsanalyse o Teknisk skisse integrasjonskomponenter o Forvaltningsregime ITG i Skien må være mer operative og sørge for gode støttefunksjoner mot våre tjenester. Det vil være behov for å øke behovet for beredskap knyttet til døgnåpen forvaltning både mot ITenheten og i egen organisasjon. Dette for å sikre gode tjenester til våre innbyggere. kommunen offensivt utnytter ny teknologi - har effektiv drift av virksomhetene - utvikler gode tjenester overfor publikum - oppleves som en attraktiv arbeidsgiver Kompetanseheving Kommunen har investert i oppgradering av IT plattform og flere felles- og fagsystemer. Det medfører et stort behov for kompetanseheving i hele organisasjonen - dette for å oppnå effektiv og riktig bruk av elektroniske verktøy. Vi vil også prioritere informasjonssikkerhet i tida framover.

2 Endringer/omstillinger Ved innføring av nye (evt. oppgradering av) elektroniske verktøy medfører det alltid endringer og omstillinger knyttet til arbeidsprosesser og rutiner. Det er viktig å igangsette gode prosesser som sikrer at man oppnår ønsket effekt. For å utvikle gode tjenester for innbyggerne må det etableres gode samarbeidsformer på tvers av fagområdene. Utvikle tjenester Selv om vi allerede har gjort flere investeringer er det svært viktig å fortsette utviklingen og gjøre fortløpende oppgraderinger framover. I tillegg må vi utvikle flere elektroniske tjenester som kan bidra til forenkling og forbedring av administrative prosesser. Det vil være viktig å få på plass en bedre løsning for integrasjon og samhandling mellom flere elektroniske systemer. Selvbetjening Det er viktig at de ulike prosjektene i kommunene samarbeider slik at man etter hvert kan tilby flere selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Det satses på å gjøre flere elektroniske skjemaer og tjenester tilgjengelige i portalen uavhengig av hvilket fagsystem det skal registreres i. Stortinget vedtok 3. juni endringer i forvaltningsloven som gjør digital kommunikasjon til hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med innbyggere og næringsliv. Etablering av sikker digital postkasse mot kommunens systemer. Kommunen skal arbeide aktivt for å ta i bruke e-faktura for kommunale avgifter Kommunen skal arbeide aktivt for at alle leverandører bruker e-faktura Service /servicekultur 2016 Stabene har satt service på dagsorden, og vi har jobbet med å få på plass standarder knyttet til 1. linjetjenesten, publikumshenvendelser, informasjon om møtevirksomhet på dag og kveldstid, saksbehandlingsrutiner, frister samt intern tjeneste. Felles tiltak bør gjøres gjeldende for hele organisasjonen for å sikre god og lik behandling av våre innbyggere og næringsliv. Planer og vedtak IKT-plan Omstilling og innsparinger Stabene skal omstille/spare 3,2 mill. årlig i handlingslingsprogramperioden. NØKKELTALL FOR ENHETEN Bamble 2011 Bamble 2012 Bamble 2013 Bamble 2014 Gruppe Landet 2014 Antall dokumenter behandlet i sakssystemet Brutto driftsutg. adm. i % av totale bruttodriftsutgt. KOSTRA 6,5 6,6 6,2 6,8 5,7 5,4 Antall besøk på kommunens hjemmeside Antall lønns- og trekkoppgaver

3 TJENESTEOMRÅDE: E-KOMMUNE UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN IKT-plan IKT-plan i Bamble er vedtatt og følges opp av IKT-forum i Bamble. Prioriterte tiltak behandles fortløpende og en ansvarsfordeling mellom enhetene og IKT er gjennomført. Det vil være behov for økt IKT-investeringsramme dersom vi skal klare målsettingene for de neste 2 årene. Prioriterte tiltak er: Helhetlig telefoniløsning (inkludert mobiltelefoni), velferdsteknologi, infrastruktur (fiber og trådløst nett), elektronisk utsendelse og mottak. Elektronisk utsendelse vil i hovedsak ha fokus på KS SvarUt/Inn og til håndtering av sikker digital boks til innbyggerne (digipost/eboks). Integrasjon - tjenesteorientert IT-arkitektur Prosjektet skal etablere en tjenesteorientert arkitektur som skal legge til rette for bedre integrasjon mellom fagsystemer. Dette arbeidet blir svært viktig med tanke på å få på plass ytterligere integrasjoner, samhandling mellom systemer og forenkling av tjenester og utvikling av moderne selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Prosjektet er forsinket og det er ITG i Skien som eier prosjektet. Informasjonssikkerhet Det er vedtatt ny strategi for informasjonssikkerhet og nettikette i Bamble. Det er behov for å sette informasjonssikkert på dagsorden for å få ned antall avvik, spesielt i skoler og barnehager. Fokus vil være holdningsskapende arbeid for å oppnå bedre informasjonssikkerhet og personvern. Forsvarlig dokumenthåndtering I kommunestyrevedtak 16/15 i møte ble det vedtatt at Bamble kommune skal søke IKA Kongsberg om medlemskap fra Det medfører behov for økt driftskostnad på kr Mobildekning og tilgjengelighet. Det er flere områder i kommunen som ikke har eller har dårlig mobildekning. Det er en utfordring med tanke å ta i bruk mobile enheter for å effektivisere arbeidshverdagen. Kommunen bør bidra til at kommersielle aktører har en utbyggingsplan som sikrer bedre dekning av fiber i kommunen. Omdømme Bamble kommune konkurrerer i et nasjonalt- og kanskje internasjonalt marked med tanke på bl.a. å øke folketallet og få til nyetablering av næringsvirksomhet. Omdømmeperspektivet bør synliggjøres i all virksomhet i vår kommune. Informasjons- og kommunikasjonsstrategien skal revideres i Planer og vedtak IKT-plan Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Omstilling og innsparinger Gevinstrealisering Vi innfører og oppgraderer mange av våre IT-systemer for å imøtegå dagens og morgendagens krav til digitalisering av tjenester. Vi må samtidig se på gevinstrealisering knyttet til direkte og indirekte kostnader, gjennomføring av prosessanalyser, organisatoriske endringer og kvalitetsmessige

4 gevinster. Det er etablert overordnede prinsipper for kostnader og gevinster, samt endringer av PLP malene. Det er få gevinster som kan tas ut i prosjektperioden, men dette må overføres fra prosjekt til linjeorganisasjonen ved prosjektslutt. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Result at 2014 Vedtatt 1.halvår Ønsket mål Antall besøk på websidene Antall elektroniske skjema Økt dokumentfangst i sakssystemet Brukertilfredshet Nytt mål 50% 60% 70% 80% 100% Antall stjerner DIFI s kartlegging 3 Nytt mål Elektronisk utsendelse KS SvarUt Nytt 30 % 50 % 70 % 80 %

5 TJENESTEOMRÅDE: LØNN OG PERSONAL UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN I er ansatte i avdeling Politisk virksomhet innlemmet i virksomhet Personal, HMS, informasjon og organisasjonsutvikling. Virksomheten har 2 store utviklingsprosjekter - Implementering av ERP HRM - Oppgradering internettportal/ansattportal I /2016 skal vi ta i bruk selvbetjening for ansatte dvs. elektroniske reiseregninger, timelønn og ferie/fraværsføring. I tillegg desentraliserer vi administrative oppgaver knyttet til HRM. Bamble kommune ønsker å framstå som en attraktiv arbeidsgiver bl.a. ved å gi riktige arbeidsavtaler. I forbindelse med ny bestemmelse i Arbeidsmiljøloven 14.4 om merarbeid, må vi har en grenseoppgang sammen med organisasjonene for å etablere en felles forståelse. Planer og vedtak Omstilling og innsparinger Se stabens samlede innsparingskrav vedr. økonomi. Alderssammensetning Inneværende år har virksomheten 8 ansatte (av totalt 21) over 60 år. I de kommende år vil virksomheten måtte rekruttere og overføre kompetanse til mange nye medarbeidere. Vi har en usikkerhet knyttet til bemanning på lønningskontoret pga. at flere oppgaver skal løses lokalt. Prosjektet forventes avsluttet 2016/2017. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Result at 2014 Vedtatt 1.halvår Ønsket mål Rett lønn til rett tid - Avvik 99,8% >99% <1% >99% <1% >99% <1% >99% <1% >99% <1% Holde avklarte frister Jfr. kval.std. Jfr. kval.std. Jfr. kval.std. Jfr. kval.std. Jfr. kval.std. Jfr. kval.std. Følges opp fortl. Intern tilfredshet med tjenester Opprett holde nivå Gj.føre brukerun ders. Oppret tholde nivå Gj.føre brukerun ders. Opprett holde nivå Gj.føre brukerun ders. Følges opp fortl

6 TJENESTEOMRÅDE: DOKUMENT- OG SERVICESENTER UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Salg- og skjenkeområdet. Arbeidet med salgs- og skjenkebevillinger er svært ressurskrevende. Arbeidet krever kompetanse på lov- og regelverk. Etablering av gode rutiner for salgs- og skjenkekontroller har de siste par årene ført til flere tilfeller av inndragning av bevillinger. Saksbehandlingen er svært krevende, og kvalitet i saksbehandlingen en forutsetning. I starter arbeidet med ny rusmiddelpolitisk handlingsplan, hvor alkoholpolitiske retningslinjer inngår. Dette arbeidet videreføres i 2016 og iverksettes fra Innbyggerservice Utvikling av selvbetjeningsløsninger for innbyggerne vil på sikt påvirke servicetorgets rolle. Vi forventer en overgang fra skranketjeneste og veiledning til utvidet bruk av elektroniske skjema, og veiledning via chat og sosiale medier (e-servicetorg). Døgnåpen forvaltning med mulighet for publikum til å benytte selvbetjeningsløsninger er en utfordring. Dette krever digital kompetanse, oppdatert informasjon og elektroniske skjema. Servicetorgets oppgave vil i større grad dreie seg om å veilede publikum til å kunne benytte selvbetjeningsløsninger. Dette krever kompetanse i å veilede på nett og mestre elektroniske verktøy og nye dialogkanaler. Ny sak og arkivløsning Nytt sak og arkivsystem gikk i produksjon 25. april Det kreves en oppgradering for å optimalisere løsningen (planlagt primo 2016), redusere kostnader til drift, samt få på plass de siste kravene i henhold til kravspesifikasjonen. Økt dokumentfangst er et av målene med prosjektet, og vi jobber vi kontinuerlig med dette. Vi har allerede oppnådd en bedre dokumentfangst, men vi mener fortsatt at det er forbedrings potensiale på alle nivåer i organisasjonen. Kompetansebehov på innkjøp lov om offentlige anskaffelser Kommunen er selv ansvarlig for enkeltanskaffelser, og vi ser at det har et økende omfang. Vi ønsker at GKI skal utføre disse tjenestene på vegne av kommunen. Imidlertid viser det seg at GKI har begrensede ressurser å tilby kommunen og vi må derfor vurdere om vi igjen skal øke egen kompetanse på område. Planer og vedtak Omstilling og innsparinger Se stabens samlede innsparingskrav vedr. økonomi.

7 TJENESTEOMRÅDE REGNSKAP UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Reduserte arbeidsoppgaver: Fra papir til elektronisk bilagsbehandling Økte arbeidsoppgaver: Mer faglig rådgivning og systemstøtte. Mer kontroll av kontering og momsbehandling av bilag ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL 2014 Vedtatt 1.halvår Ønsket mål Redusere mengden av inngående fakturaer på papir til EHF (elektronisk handelsformat) E-bilag (elektroniske hovedboksbilag) 31% 70% 60% 75% 80% 85% 90% 12.5% 20% 11% 30% 40% 50% 60% Effektiviser e fakturaflyte n og redusere arbeidsopp - gaver Unngå dobbeltregi - strering og redusere papirflyten Oppdatere anleggsmodulen ihht justeringsreglene for inngående merverdiavgift i kompensasjons- loven 16 og merverdiavgifts- lovens kap Nye prosjekter fra Nye prosjekt er fra Nye prosje kter fra 2016 Nye prosjekter fra 2017 Nye prosjekter fra 2018 Alle nye prosjekter i perioden skal være lagt inn med nødvendig e data Kompetanseopp- bygging Overhold e vedtatt kompetan seplan Overhol de vedtatt kompet ansepla n Overh olde vedtat t komp etans eplan Overholde vedtatt kompetan seplan Overholde vedtatt kompetan seplan Kompetans ekartet skal være uten røde lys.

8 TJENESTEOMRÅDE BUDSJETT, KONTROLL OG SYSTEM UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN En stadig økning i aktivitet i kommunen medfører større krav til kommunens økonomistyring og internkontroll. Det er nødvendig å ha fokus på å videreutvikle gode datasystemer, klare rutiner og god kompetanse i alle deler av organisasjonen. I samarbeid med Skien kommune er økonomi- og faktureringsystem byttet for Kompleksiteten i regnskapsføringen og i økonomiske saker er de senere årene. Vi har behov for bedre kvalitetssikring av saker med økonomiske konsekvenser til politisk behandling og til styrking av kommunens økonomiske internkontroll. Nye forskrifter stiller skjerpet krav til egenkompetanse i finansforvaltningen, noe som medfører økt Planer og vedtak Grenlandssamarbeidet har vedtatt innføring av e-handel, prosjektet er også i gang i Bamble. Omstilling og innsparinger All kommunal virksomhet er budsjettstyrt og har en økonomisk konsekvens. Dette medfører at ledere på alle nivåer i organisasjonen må inneha en minimumskompetanse ift. økonomistyring. Opplæring og kompetanseutvikling må ha kontinuerlig fokus. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Helintegrerte ERP systemer for effektivisering av økonomiprosessene Driftsstart ok: Økonomi Fakturering Innfordring Under oppstart: Budsjett Virksomhets rapportering Vedtatt Ny funksjonalit et: Elektronisk regnskap E-handel 1.halvår Virksomhet sstyring i drift ved driftsrappor teringer. Ehandel på vent Ønsket mål Ny funksjonalitet: Virksomhetsstyring Andel av budsjettendringer utført av enhetene 73% 50% 66% 50% 50% 50% 50% 50% Budsjettavvik på sumnivå, absolutte tall eks. avsetning til fond Avvik i enhetene 81 mill. / 6% 4% Avvik fellesutgifter/ finansiering 29 mill. / 3% 2% 66,6 mill/ 11% 15,3 mill/ 4% 3% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 2% 2% 0% Kompetanseoppbygging i alle ledd Internopplæring avholdt for enhetene, antall deltakere Antall eksterne kursdager pr ansatt i egen avdeling Nytt styringsmål Nytt styringsmål 40 3 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig

9 TJENESTEOMRÅDE FAKTURERING OG INNFORDRING UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Generelt vedr. resultater innfordring: Status i dag er at restansene viser økning, og vi jobber nå med å snu denne trenden. Vi utvikler oss mot en mer digitalisert hverdag, og derfor også mot mest mulig elektronisk utsendelse av fakturaer og elektroniske innbetalingsløsninger Planer og vedtak For å få til dette er vi i ferd med å gjennomføre flg. tiltak: 1. Vi har laget rutiner for best mulig effektiv håndtering av arbeidsoppgavene. Dette er vi nesten ferdig med. 2. Innføring av SMS varsling. Dette vil vi prøve ut, og samtidig måle effekten av for videre bruk / utvikling av tiltaket. 3. Vi prøver å få høyere hastighet på innfordringen, og i den forbindelse går vi gjennom arbeidsflytene for å legge til rette for optimal oppfølging og innkrevingsprosedyre. Innfordringsstrategi og valg av innfordringstiltak er en løpende prosess som evalueres i forbindelse med resultatmålingene 4. Øke volum på elektronisk utsendte fakturaer ved: Elektronisk signering via kommunes nettsider for avtale om efaktura og avtalegiro 5. Automatisk avtalefangst. Man får opp tilbud om å inngå avtale om efaktura og avtalegiro i nettbanken når fakturaer fra Bamble kommune blir betalt. 6. Innføring av Digipost / elektronisk utsendelse av brev og fakturaer. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL 2014 Vedtatt 1.halvår Ønsket mål Nøkkeltall volum på fakturert beløp siste 12 mnd Løsningsgrad målt i % Innbetalt beløp på krav utskrevet og forfalt siste 12 mnd Andel fakturaer distribuert elektronisk i % av totalt antall fakturert 97% 97,1% 99% 52% 70% 56% 80% Målt på kommunale avgifter, siste termin utskrevet.

10 Restanse av krav forfalt til betaling de siste 12 mnd. Spesifisert slik: Kommunale avgifter Husleie SFO/Barnehage Refusjonskrav i leieforhold Sum andre krav Restanse av krav forfalt til betaling, eldre enn 12 mnd: Redusert restanse Se mål for løsningsgrad Ingen økning av restansen Spesifisert slik: Kommunale avgifter Husleie SFO/Barnehage Refusjonskrav i leieforhold Sum andre krav Restanse totalsum av alle krav forfalt til betaling Nedgang i restansen

11 TJENESTEOMRÅDE SKATT UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Mer maskinell behandling. Mindre henvendelser. Planer og vedtak Innfordringsstrategier fastsatt av skattedirektoratet. mål fastsatt av Skatt sør. Omstilling og innsparinger Færre stillinger på avdelingen. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL 2014 Vedtatt Resu ltat 1.hal vår Ønsket mål Skatteregnskapet skal være korrekt og oppdatert. Periodisk oppgjør hver mnd. Årsoppgjør. Korrekt gjennomført innen gitte frister Innfordringen skal være effektiv. Andel totalt innbetalt skatt og avgift av sum krav: Restskatt personlige 94,54% skattytere 94,50 Forskuddsskatt personlige 97,28% skattytere 97,28 Forskuddstrekk 99,98% 99,90 Klare fastsatte resultatkrav Arbeidsgiveravgift 99,93% 99,80 Restskatt upersonlige 99,58% skattytere 99,00 Forskuddsskatt 99,91% upersonlige skattytere 99,90 Andel innfordret restskatt for personlige skattytere av sum krav til innfordring siste år 64,04% 60 Arbeidsgiverkontrollen skal holde et riktig omfang og fastsatt faglig nivå. Antall arbeidsgivere i kommunen som har vært gjenstand for kontroll Andel avdekkingskontroller med avdekket beløp 5,0% Antall: 197 5,0% 70,6% 50% Klare fastsatte resultatkrav Kompetanse. Manglet kompetanse på enkelte oppgaver. Opplæring. Ingen «røde lys» i kompetansekartet Årlig gjennomgang

12 TJENESTEOMRÅDE PLAN OG STYRING UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Plan og bygningsloven kom med endrede regler for kommunal planlegging i Planleggingen skal være rasjonell og strukturert. Hver valgperiode skal en planstrategi med prioriterte utfordringer og planer vedtas. Planarbeidet i kommunen ses i sammenheng med statlige prioriteringer og satsninger. Bamble har strukturert planarbeidet slik at dette er en vesentlig del av styringsystemet for kommunen. Samarbeid med andre offentlige myndigheter er blitt tettere både ved informasjonsinnhenting og ved utarbeidelse av planer. Planer og vedtak PLØK skal være Bambles ressurssenter for innhenting og tolking av nøkkeltall og statistikker (KOSTRA, SSB, folkehelse mv.). PLØK har ansvar for å gjennomføre arbeidet med planstrategiene og kommuneplanens samfunnsdel. Retningsgivende for PLØKs planarbeid skal være: Rikspolitiske føringer/regler Kommunestyrets vedtak/føringer Tidligere vedtatte planer Planarbeidet i Bamble skal følge PLP Enkeltsaker og prosjekter Utarbeidelse av styringsdokumenter Delta på kurs og seminarer for å være faglig oppdatert Omstilling og innsparinger Omstilling krever langsiktighet og klare mål og strategier for tjenestene basert på kunnskap om utviklingstrekk og rammevilkår. Det viktigste instrumentet kommunen har i omstillingsarbeidet er planarbeidet med informasjonsinnhenting og måldefinering som grunnlag for riktige prioriteringer av kommunens ressurser. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL 2014 Vedtatt 1.halvår Ønsket mål Planstrategi Oversikt planer behandling i kst innen april hvert år Dato/ saksnr. Dato/ saksnr. Dato/ saksnr. Innen april hvert år Utarbeidelse av planstrategi 1. året i valgperioden Planarbeid Enhetene uttrykker tilfredshet med bistand PLØK gir i planarbeidet/ prosess og utarbeidelse av plan Enhetene uttrykker tilfredshet med egen kunnskap i planarbeidet/ prosess og Oppstart av arbeid med ny planstrategi - - 4,5 (6 max) Vedtak ny planstrategi Oppstart av arbeid med ny planstrategi Innen 1 år etter valg av nytt kst En økning i tilfredshet 3,8 En økning i tilfredshet

13 utarbeidelse av plan Avholde intern kurs i planarbeid, antall deltakere -?? Antall planer til behandling i kommunestyret Fra planstrategie n Eierskapsmelding Årlig rullering av eierskapsmeldinga Kst oktober Folkevalgtop plæring Folkevalgto pplæring Innen 1.nov ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Gjennomføre salgs- og skjenkekontroller i h.h.t. alkohollovens bestemmelser Result at % Vedtatt 1.halvår Ønsket mål 100% 100% 100% 100% 100% Opplest svar fra Outlook for hele kommunen reduksjon av overførte samtaler til sentralbord Nytt 50 % 90 % Dagens journalføring skal være ferdig hver dag kl % 100% 85 % 100% 100% 100%

14 MAL FOR ENHETENS ØKONOMISKE RAMMER Skjemaene skal oversendes PLØK som grunnlag for talldelen av utfordringsnotatet. STATUS Virksomhet Tall i 1000 kroner Dokument og servicesenter OB Progno se Avvik Personal, Informasjon, HMS og organisasjonsutvikling Plan og økonomistyring Sum *) Skal også ha tiltakskjema ENHETENS FOND, SALDO OG UTVIKLING Behov for korreksjon er i Kommentarer budsjettet 2016 * 500 Økte utgifter til depot IKA Kongsberg Fond IB Bruk UB Planlagt disponering Tall i 1000 kroner Kommentarer Driftsfond Midlene skal brukes til kurs og * ekstrahjelp på virksomheten Driftsfond IKT Buffer for store IKT-svingninger Arkivdepot Kostnader knyttet til avlevering til depot Driftsfond Avhenger av prosjektmidler i * omstillingsprosess Jfr. driftsrapport Gjelder oppussing Halen gård Bufferfond for drift av Halen gård Ksak 88/ Fellesfond kompetanse Bruk avhenger av uttak av avspaseringsdager Ksak 14/ Finansierer økt inntak av lærlinger Driftsfond 116* Bufferfond Gjelder Rådhuskomiteen Driftsfond Ansvar 114* PLØK Virksomhetens driftsfond Midlene avsatt til å dekke Forsikringsfond egenandeler ved skade K-sak 33/03, P.6002/1368 Økonomisystem,efaktura Brukes til E-handelprosjektet,ehandel K 57/09+K Midlene tilbakeført Driftsfondet 52/10 Kommunal tertial planstrategi K 54/11 Regnskap menighetsrådene p Sum Midlene tilbakeført Driftsfondet 1.tertial

15 INVESTERINGER Investeringer skal være begrunnet i : - Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv. - Omstilling og innsparing - Oppfølging av vedtak og planer Alle investeringer skal være beskrevet i eget tiltaksskjema Investeringer Tiltaksskjema Tall i 1000 kroner Økt bevilgning IKT Tiltakskjem nr.1 Sum Beløp skal være eks mva, men med fradrag for prosjektspesifikke inntekter forøvrig ENDRINGER I DRIFTSRAMMENE 2018 Endringer i driftsrammene skal være begrunnet i : - Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv. - Omstilling og innsparing - Oppfølging av vedtak og planer Alle endringer skal være beskrevet i eget tiltakskjema Endringer i driftsrammene Tiltaksskjema Tall i 1000 kroner Depot IKA Kongsberg Tiltakskjema nr.2 Sum

16 TILTAKSSKJEMA NR. 1 ØKT BEVILGNING IKT Kryss av: Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv. Omstilling og innsparing Oppfølging av vedtak og planer x Beskrivelse Tiltak med finansieringsbehov - jfr. IKT-plan: ERP (Økonomi/kommunal fakturering/lønn/personal) Digitalisering av byggesak Nødnett Tjenesteorientert IT-arkitektur Oppgradering infrastruktur Helhetlig telefoniløsning Elektronisk utsendelse Investering Skal budsjetteres med forventet årsforbruk Tall i 1000 kroner Kommentarer Investeringsutgifter eks mva *) Endring fra 5 til 7 mill. Investeringsinntekter Disponering fond Sum netto *) Beregnet mva Driftskonsekvens teknisk Alle investeringer skal avklares med TE Tall i 1000 kroner Kommentarer Driftsutgifter Driftsinntekter Sum netto Driftskonsekvens tjenesten Alle lønnsutgifter skal avklares med personal Tall i 1000 kroner Kommentarer Lønnsutgifter Driftsutgifter Driftsinntekter Disponering fond Sum netto

17 TILTAKSSKJEMA NR. 2 - ARKIVDEPOT Kryss av: Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv. Omstilling og innsparing Oppfølging av vedtak og planer x Beskrivelse K-sak 16/15: «Bamble kommune beslutter å søke IKA Kongsberg om medlemskap fra Økning i driftsutgifter til arkivdepot på kr innarbeides i neste Utfordringsnotat.» Investering Skal budsjetteres med forventet årsforbruk Tall i 1000 kroner Kommentarer Investeringsutgifter eks mva *) Investeringsinntekter Disponering fond Sum netto *) Beregnet mva Driftskonsekvens teknisk Alle investeringer skal avklares med TE Tall i 1000 kroner Kommentarer Driftsutgifter Driftsinntekter Sum netto Driftskonsekvens tjenesten Alle lønnsutgifter skal avklares med personal Tall i 1000 kroner Kommentarer Lønnsutgifter Driftsutgifter Driftsinntekter Disponering fond Sum netto Økte driftsutgifter til depot

ENHET STABENE Utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram ;

ENHET STABENE Utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram ; ENHET STABENE Utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2017-2020; UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN Stabene vil fokusere på følgende prioriterte område i rådmannens

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

Sektorgruppe 4 Stab- og støttefunksjoner

Sektorgruppe 4 Stab- og støttefunksjoner Sektorgruppe 4 Stab- og støttefunksjoner Informasjon Dokumentsenter Kommunetorg Kommunikasjon og web Rådmann- og ordførersekretariat Personal Personalforvaltning Lønn Lærlingordningen Økonomi og IKT Budsjett

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

«ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet

«ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet «ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet Prosjekt: Nytt sak og arkivsystem Et tilbakeblikk: Samarbeidet i Grenland startet i 2008 nytt sak og arkivsystem. Prosjekt etablert og anskaffelsesprosess igangsatt

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN

UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN BAMBLE KIRKELIGE FELLESRÅD OG TILSKUDD TIL ANDRE TROSSAMFUNN utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019 UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN A. BAMBLE

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16 Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret 12.05.2016 sak 56/16 1 Generelt om økonomireglementet 1.1 Bakgrunn a) Reglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Rådmannens utfordringsnotat Kommunens enheter

Rådmannens utfordringsnotat Kommunens enheter Rådmannens utfordringsnotat 2018-2021 Kommunens enheter Stabene... 4 Service og dokumentsenter... 7 Personal- og organisasjonsutvikling... 14 Plan- og økonomistyring, skatt og innfordring... 23 Kirkelige

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018 021 Vår dato Vår referanse 2 av 7 Handlingsplan 2018 2021 Handlingsplanen er utarbeidet etter strategimålene satt i Strategi 2017 2020 og bygger videre på målene i Handlingsplanen

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen IT (VARIT). I tilegg gis en status på økonomi

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre for brukerne Januar R E G I O N R Å D E T B E R G E N S R E G I O N E N Innledning Bergensregionens ekommunestrategi

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /16 2 Kommunestyret /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /16 2 Kommunestyret /16 Bamble kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 16/01699-1 Arkivkode. 150 Saksbehandler Gunn Ellen Berg Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 21.04.2016 34/16 2 Kommunestyret 12.05.2016 55/16 PROSESS FOR ARBEIDET

Detaljer

Digitale tjenester i Sørum kommune. Eksempler på digitale tjenester

Digitale tjenester i Sørum kommune. Eksempler på digitale tjenester Digitale tjenester i Sørum kommune Eksempler på digitale tjenester Innbyggere i Sørum kommune Våre innbyggere Eier eiendommer i Sørum kommune Søker på kommunale tjenester Mottar vedtak og dokumenter fra

Detaljer

Årsplan 2016 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Sikker digital post. Først 2015. Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost

Sikker digital post. Først 2015. Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost Sikker digital post Først 2015 Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost 1. Status 2. Digitalisering i offentlig sektor 3. «Send til nettbank» 4. Gevinster 5. Muligheter i dag Fordelene ved et nasjonalt

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett , vedlegg 2.

Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett , vedlegg 2. Ås kommune Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett 2015-2018, vedlegg 2. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 15/00980-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Informasjonssikkerhet er et lederansvar. Topplederen er øverste ansvarlig for at virksomheten har et velfungerende system for

Informasjonssikkerhet er et lederansvar. Topplederen er øverste ansvarlig for at virksomheten har et velfungerende system for Velkommen til Difis høstkonferanse om informasjonssikkerhet! Det er veldig hyggelig å se så mange. Informasjonssikkerhet har hatt et spesielt fokus nå i oktober ifbm sikkerhetsmåneden Men informasjonssikkerhet

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Bakgrunn I 2008 ble det foretatt en ekstern gjennomgang av IKTområdet. Det ble

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 1 Innlegget er basert på FoU om digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing 2 FoU-rapporten inneholder en detaljert

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

«Digitalisering, effektivisering og #ORG2022» Aulaen 13.desember 2016 Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm

«Digitalisering, effektivisering og #ORG2022» Aulaen 13.desember 2016 Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm «Digitalisering, effektivisering og #ORG2022» Aulaen 13.desember 2016 Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm 14.12.2016 SIDE 2 Hvorfor har jeg satt i gang #ORG2022? Oppfølging av avbyråkratiseringskrav/-kuttet

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Gevinstrealisering ved bruk av IKT i pleie- og omsorg. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune

Gevinstrealisering ved bruk av IKT i pleie- og omsorg. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gevinstrealisering ved bruk av IKT i pleie- og omsorg Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gardemoen, 11. juni 2010 Lyngdal kommune 7800 innbyggere per 01.04.2010 ca. 450 årsverk/600 ansatte Budsjett

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 Versjon: 0.4 Dokumenteier: Rådmannsgruppe 3-1 Dato: 2009-05-27 Dokumentansvarlig 3-1 IKT-styre Dokumentnavn: Felles 3-1 IKT-strategi 2010-2013 Godkjent

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret for Fosen Regionråd 20. april 2012 sak 08/12 FOSEN REGIONRÅD Nærhet gjennom digital samhandling ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN 2012-2013 1 ekommunestrategi for kommunene på

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

Sammen for alle - i dag og i fremtiden -

Sammen for alle - i dag og i fremtiden - Sammen for alle - i dag og i fremtiden - Administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan 2017-2020 Rådmann Gro Anita Trøan Vi er til for menneskene i Eigersund side 2 Hva betyr «sammen for alle»?

Detaljer

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Opplysninger om fylkeskommunen Fylkenr Fylkeskommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Strategi 1 Har fylkeskommunen

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN 29. APRIL 2016 Innholdsfortegnelse 1 Medlemmer av arbeidsgruppen... 2 2 Mandat... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Kompetansebehov... 3

Detaljer

1 Innledning Utfordringer Satsingsområder med mål Digital forvaltning Velferdsteknologi... 5

1 Innledning Utfordringer Satsingsområder med mål Digital forvaltning Velferdsteknologi... 5 IKT-strategi Innhold 1 Innledning... 3 2 Utfordringer... 3 3 Satsingsområder med mål... 4 3.1 Digital forvaltning... 4 3.2 Velferdsteknologi... 5 3.3 Digital dialog... 6 3.4 Kompetanse... 7 3.5 IKT-organisering

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Halvårsberetning 2007 SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Innledning Marginavsetning Skatteinngang Fordelingsprosenter Resultatkrav/oppnådd resultat Oversikt restanser

Detaljer

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor Dato: 31. mai 2011 FORUTV /11 Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor MAHO BYST-1210-200804170-37 Forretningsutvalget vedtok 01.02.11 følgende som punkt 6 i sak 33-11 Papirløse møter

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig Brudd på internt regelv. Brudd eksternt regelv. EKSEMPEL - EKSEMPEL - EKSEMPEL Risikoanalyse økonomiske disposisjoner For hver linje (dvs. for hvert forhold som kan medføre risiko) settes ett kryss for

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Organisasjonsavdelingen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram. Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering

Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram. Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Normal måte for produksjon av IT-strategi? It-avdelingen avholder

Detaljer

Budsjett og handlingsplan i Bamble kommune

Budsjett og handlingsplan i Bamble kommune Budsjett og handlingsplan i Bamble kommune Utfordringsnotat - gjeldende handlingsplan - 1. tertialrapport - kommuneproposisjonen - politisk behandling - august Budsjett/Handlingsplan - politiske vedtak

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/5183 Arkiv: Saksbehandler: Ann-Eva Jacobsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Kommunestyret Økonomiske

Detaljer

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret Innhold Målsettingen med felles, integrert forvaltningssystem Hovedleveranser

Detaljer

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» Meld. St. nr. 9 (2012-2013), «Én innbygger én journal» En felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg Hovedpunkt fra mandatet som det er satt fokus på Hvordan kan dagens teknologi bidra til å understøtte effektmålet for

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 10822/16 Arkivsaksnr.: 16/2000-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 10822/16 Arkivsaksnr.: 16/2000-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 10822/16 Arkivsaksnr.: 16/2000-1 Saksbehandler: Cathrine Furu 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 Vedlegg: Regional rådmannsgruppes forslag til felles digitaliseringsstrategi

Detaljer

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou Kategoristyring og gevinstrealisering Heidi Rygg og Thomas Ballou 07.09.2017 Agenda Om Bærum Kategoristyring hva og hvorfor? Inndeling i kategorier Modell for realisering av gevinster Identifisere Planlegge

Detaljer

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN 7 kommuner 55 000 innbyggere 5.000 ansatte Hva er digitale tjenester? Hva er digitalisering? Forenkle, fornye og forbedre! Brukeren i sentrum! Digitaliseringen går ikke

Detaljer

Vertskommunesamarbeid med Røst kommune IKT

Vertskommunesamarbeid med Røst kommune IKT IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.04.2017 27879/2017 2017/2464 060 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.04.2017 Bystyret 11.05.2017 Vertskommunesamarbeid med Røst kommune

Detaljer

Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss.

Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss. Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss Våre tanker om digitalisering Verdensbildet Digital agenda for Norge 5 prioriteringer Brukeren i sentrum IKT som vesentlig innsatsfaktor for innovasjon

Detaljer