ENHET STABENE utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENHET STABENE utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019"

Transkript

1 ENHET STABENE utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN Effektivisering av administrative tjenester med bakgrunn i ny teknologi og mer selvbetjente løsninger, krever ny kompetanse i administrasjonen. Vi trenger ny formell kompetanse, prosesskompetanse for å bidra til samhandling på tvers i organisasjonen, og teknisk kompetanse slik at kommunen kan utnytte ny teknologi. Ved endringer i administrative stillinger i stabene, vil vi vurdere behov for endret kompetanse og evt. også endring av organisasjonsstrukturen. I tillegg vil vi prioritere kompetanseheving for ansatte. Dette for å imøtekomme krav til effektivisering og bedre kvalitet på våre tjenester. Vi skal implementere nye systemer knyttet til saksbehandling, lønn, personal, økonomi, kommunal fakturering, e-handel og elektronisk utsendelse/samhandling med innbyggerne. I prosjektperioden vil vi ha behov for økte personalressurser. Etter implementering av nytt system for lønn, personal og økonomi og nytt sakssystem - vil vi i slutten av handlingsprogramperiode se muligheter for å spare inn ytterligere inntil 2 årsverk. E-kommune Bamble kommune har behov for å sikre at investeringer i, og forvaltning av IKT er i samsvar med kommunens målsettinger og fastsatte sentrale krav. Vi ser at det fortsatt vil være behov for større investeringer på flere av våre ITsystemer framover, og investeringsrammen foreslås økt. Det vil være behov for økning av investeringer fra 2016 ved igangsetting av felles løsning (integrasjonslag) for automatisering av arbeidsprosesser og mobilitet. Omleggingen vil ha følgende fokus: o Kartlegging av arbeidsprosesser før og etter omlegging o Mulighetsanalyse o Teknisk skisse integrasjonskomponenter o Forvaltningsregime ITG i Skien må være mer operative og sørge for gode støttefunksjoner mot våre tjenester. Det vil være behov for å øke behovet for beredskap knyttet til døgnåpen forvaltning både mot ITenheten og i egen organisasjon. Dette for å sikre gode tjenester til våre innbyggere. kommunen offensivt utnytter ny teknologi - har effektiv drift av virksomhetene - utvikler gode tjenester overfor publikum - oppleves som en attraktiv arbeidsgiver Kompetanseheving Kommunen har investert i oppgradering av IT plattform og flere felles- og fagsystemer. Det medfører et stort behov for kompetanseheving i hele organisasjonen - dette for å oppnå effektiv og riktig bruk av elektroniske verktøy. Vi vil også prioritere informasjonssikkerhet i tida framover.

2 Endringer/omstillinger Ved innføring av nye (evt. oppgradering av) elektroniske verktøy medfører det alltid endringer og omstillinger knyttet til arbeidsprosesser og rutiner. Det er viktig å igangsette gode prosesser som sikrer at man oppnår ønsket effekt. For å utvikle gode tjenester for innbyggerne må det etableres gode samarbeidsformer på tvers av fagområdene. Utvikle tjenester Selv om vi allerede har gjort flere investeringer er det svært viktig å fortsette utviklingen og gjøre fortløpende oppgraderinger framover. I tillegg må vi utvikle flere elektroniske tjenester som kan bidra til forenkling og forbedring av administrative prosesser. Det vil være viktig å få på plass en bedre løsning for integrasjon og samhandling mellom flere elektroniske systemer. Selvbetjening Det er viktig at de ulike prosjektene i kommunene samarbeider slik at man etter hvert kan tilby flere selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Det satses på å gjøre flere elektroniske skjemaer og tjenester tilgjengelige i portalen uavhengig av hvilket fagsystem det skal registreres i. Stortinget vedtok 3. juni endringer i forvaltningsloven som gjør digital kommunikasjon til hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med innbyggere og næringsliv. Etablering av sikker digital postkasse mot kommunens systemer. Kommunen skal arbeide aktivt for å ta i bruke e-faktura for kommunale avgifter Kommunen skal arbeide aktivt for at alle leverandører bruker e-faktura Service /servicekultur 2016 Stabene har satt service på dagsorden, og vi har jobbet med å få på plass standarder knyttet til 1. linjetjenesten, publikumshenvendelser, informasjon om møtevirksomhet på dag og kveldstid, saksbehandlingsrutiner, frister samt intern tjeneste. Felles tiltak bør gjøres gjeldende for hele organisasjonen for å sikre god og lik behandling av våre innbyggere og næringsliv. Planer og vedtak IKT-plan Omstilling og innsparinger Stabene skal omstille/spare 3,2 mill. årlig i handlingslingsprogramperioden. NØKKELTALL FOR ENHETEN Bamble 2011 Bamble 2012 Bamble 2013 Bamble 2014 Gruppe Landet 2014 Antall dokumenter behandlet i sakssystemet Brutto driftsutg. adm. i % av totale bruttodriftsutgt. KOSTRA 6,5 6,6 6,2 6,8 5,7 5,4 Antall besøk på kommunens hjemmeside Antall lønns- og trekkoppgaver

3 TJENESTEOMRÅDE: E-KOMMUNE UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN IKT-plan IKT-plan i Bamble er vedtatt og følges opp av IKT-forum i Bamble. Prioriterte tiltak behandles fortløpende og en ansvarsfordeling mellom enhetene og IKT er gjennomført. Det vil være behov for økt IKT-investeringsramme dersom vi skal klare målsettingene for de neste 2 årene. Prioriterte tiltak er: Helhetlig telefoniløsning (inkludert mobiltelefoni), velferdsteknologi, infrastruktur (fiber og trådløst nett), elektronisk utsendelse og mottak. Elektronisk utsendelse vil i hovedsak ha fokus på KS SvarUt/Inn og til håndtering av sikker digital boks til innbyggerne (digipost/eboks). Integrasjon - tjenesteorientert IT-arkitektur Prosjektet skal etablere en tjenesteorientert arkitektur som skal legge til rette for bedre integrasjon mellom fagsystemer. Dette arbeidet blir svært viktig med tanke på å få på plass ytterligere integrasjoner, samhandling mellom systemer og forenkling av tjenester og utvikling av moderne selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Prosjektet er forsinket og det er ITG i Skien som eier prosjektet. Informasjonssikkerhet Det er vedtatt ny strategi for informasjonssikkerhet og nettikette i Bamble. Det er behov for å sette informasjonssikkert på dagsorden for å få ned antall avvik, spesielt i skoler og barnehager. Fokus vil være holdningsskapende arbeid for å oppnå bedre informasjonssikkerhet og personvern. Forsvarlig dokumenthåndtering I kommunestyrevedtak 16/15 i møte ble det vedtatt at Bamble kommune skal søke IKA Kongsberg om medlemskap fra Det medfører behov for økt driftskostnad på kr Mobildekning og tilgjengelighet. Det er flere områder i kommunen som ikke har eller har dårlig mobildekning. Det er en utfordring med tanke å ta i bruk mobile enheter for å effektivisere arbeidshverdagen. Kommunen bør bidra til at kommersielle aktører har en utbyggingsplan som sikrer bedre dekning av fiber i kommunen. Omdømme Bamble kommune konkurrerer i et nasjonalt- og kanskje internasjonalt marked med tanke på bl.a. å øke folketallet og få til nyetablering av næringsvirksomhet. Omdømmeperspektivet bør synliggjøres i all virksomhet i vår kommune. Informasjons- og kommunikasjonsstrategien skal revideres i Planer og vedtak IKT-plan Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Omstilling og innsparinger Gevinstrealisering Vi innfører og oppgraderer mange av våre IT-systemer for å imøtegå dagens og morgendagens krav til digitalisering av tjenester. Vi må samtidig se på gevinstrealisering knyttet til direkte og indirekte kostnader, gjennomføring av prosessanalyser, organisatoriske endringer og kvalitetsmessige

4 gevinster. Det er etablert overordnede prinsipper for kostnader og gevinster, samt endringer av PLP malene. Det er få gevinster som kan tas ut i prosjektperioden, men dette må overføres fra prosjekt til linjeorganisasjonen ved prosjektslutt. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Result at 2014 Vedtatt 1.halvår Ønsket mål Antall besøk på websidene Antall elektroniske skjema Økt dokumentfangst i sakssystemet Brukertilfredshet Nytt mål 50% 60% 70% 80% 100% Antall stjerner DIFI s kartlegging 3 Nytt mål Elektronisk utsendelse KS SvarUt Nytt 30 % 50 % 70 % 80 %

5 TJENESTEOMRÅDE: LØNN OG PERSONAL UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN I er ansatte i avdeling Politisk virksomhet innlemmet i virksomhet Personal, HMS, informasjon og organisasjonsutvikling. Virksomheten har 2 store utviklingsprosjekter - Implementering av ERP HRM - Oppgradering internettportal/ansattportal I /2016 skal vi ta i bruk selvbetjening for ansatte dvs. elektroniske reiseregninger, timelønn og ferie/fraværsføring. I tillegg desentraliserer vi administrative oppgaver knyttet til HRM. Bamble kommune ønsker å framstå som en attraktiv arbeidsgiver bl.a. ved å gi riktige arbeidsavtaler. I forbindelse med ny bestemmelse i Arbeidsmiljøloven 14.4 om merarbeid, må vi har en grenseoppgang sammen med organisasjonene for å etablere en felles forståelse. Planer og vedtak Omstilling og innsparinger Se stabens samlede innsparingskrav vedr. økonomi. Alderssammensetning Inneværende år har virksomheten 8 ansatte (av totalt 21) over 60 år. I de kommende år vil virksomheten måtte rekruttere og overføre kompetanse til mange nye medarbeidere. Vi har en usikkerhet knyttet til bemanning på lønningskontoret pga. at flere oppgaver skal løses lokalt. Prosjektet forventes avsluttet 2016/2017. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Result at 2014 Vedtatt 1.halvår Ønsket mål Rett lønn til rett tid - Avvik 99,8% >99% <1% >99% <1% >99% <1% >99% <1% >99% <1% Holde avklarte frister Jfr. kval.std. Jfr. kval.std. Jfr. kval.std. Jfr. kval.std. Jfr. kval.std. Jfr. kval.std. Følges opp fortl. Intern tilfredshet med tjenester Opprett holde nivå Gj.føre brukerun ders. Oppret tholde nivå Gj.føre brukerun ders. Opprett holde nivå Gj.føre brukerun ders. Følges opp fortl

6 TJENESTEOMRÅDE: DOKUMENT- OG SERVICESENTER UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Salg- og skjenkeområdet. Arbeidet med salgs- og skjenkebevillinger er svært ressurskrevende. Arbeidet krever kompetanse på lov- og regelverk. Etablering av gode rutiner for salgs- og skjenkekontroller har de siste par årene ført til flere tilfeller av inndragning av bevillinger. Saksbehandlingen er svært krevende, og kvalitet i saksbehandlingen en forutsetning. I starter arbeidet med ny rusmiddelpolitisk handlingsplan, hvor alkoholpolitiske retningslinjer inngår. Dette arbeidet videreføres i 2016 og iverksettes fra Innbyggerservice Utvikling av selvbetjeningsløsninger for innbyggerne vil på sikt påvirke servicetorgets rolle. Vi forventer en overgang fra skranketjeneste og veiledning til utvidet bruk av elektroniske skjema, og veiledning via chat og sosiale medier (e-servicetorg). Døgnåpen forvaltning med mulighet for publikum til å benytte selvbetjeningsløsninger er en utfordring. Dette krever digital kompetanse, oppdatert informasjon og elektroniske skjema. Servicetorgets oppgave vil i større grad dreie seg om å veilede publikum til å kunne benytte selvbetjeningsløsninger. Dette krever kompetanse i å veilede på nett og mestre elektroniske verktøy og nye dialogkanaler. Ny sak og arkivløsning Nytt sak og arkivsystem gikk i produksjon 25. april Det kreves en oppgradering for å optimalisere løsningen (planlagt primo 2016), redusere kostnader til drift, samt få på plass de siste kravene i henhold til kravspesifikasjonen. Økt dokumentfangst er et av målene med prosjektet, og vi jobber vi kontinuerlig med dette. Vi har allerede oppnådd en bedre dokumentfangst, men vi mener fortsatt at det er forbedrings potensiale på alle nivåer i organisasjonen. Kompetansebehov på innkjøp lov om offentlige anskaffelser Kommunen er selv ansvarlig for enkeltanskaffelser, og vi ser at det har et økende omfang. Vi ønsker at GKI skal utføre disse tjenestene på vegne av kommunen. Imidlertid viser det seg at GKI har begrensede ressurser å tilby kommunen og vi må derfor vurdere om vi igjen skal øke egen kompetanse på område. Planer og vedtak Omstilling og innsparinger Se stabens samlede innsparingskrav vedr. økonomi.

7 TJENESTEOMRÅDE REGNSKAP UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Reduserte arbeidsoppgaver: Fra papir til elektronisk bilagsbehandling Økte arbeidsoppgaver: Mer faglig rådgivning og systemstøtte. Mer kontroll av kontering og momsbehandling av bilag ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL 2014 Vedtatt 1.halvår Ønsket mål Redusere mengden av inngående fakturaer på papir til EHF (elektronisk handelsformat) E-bilag (elektroniske hovedboksbilag) 31% 70% 60% 75% 80% 85% 90% 12.5% 20% 11% 30% 40% 50% 60% Effektiviser e fakturaflyte n og redusere arbeidsopp - gaver Unngå dobbeltregi - strering og redusere papirflyten Oppdatere anleggsmodulen ihht justeringsreglene for inngående merverdiavgift i kompensasjons- loven 16 og merverdiavgifts- lovens kap Nye prosjekter fra Nye prosjekt er fra Nye prosje kter fra 2016 Nye prosjekter fra 2017 Nye prosjekter fra 2018 Alle nye prosjekter i perioden skal være lagt inn med nødvendig e data Kompetanseopp- bygging Overhold e vedtatt kompetan seplan Overhol de vedtatt kompet ansepla n Overh olde vedtat t komp etans eplan Overholde vedtatt kompetan seplan Overholde vedtatt kompetan seplan Kompetans ekartet skal være uten røde lys.

8 TJENESTEOMRÅDE BUDSJETT, KONTROLL OG SYSTEM UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN En stadig økning i aktivitet i kommunen medfører større krav til kommunens økonomistyring og internkontroll. Det er nødvendig å ha fokus på å videreutvikle gode datasystemer, klare rutiner og god kompetanse i alle deler av organisasjonen. I samarbeid med Skien kommune er økonomi- og faktureringsystem byttet for Kompleksiteten i regnskapsføringen og i økonomiske saker er de senere årene. Vi har behov for bedre kvalitetssikring av saker med økonomiske konsekvenser til politisk behandling og til styrking av kommunens økonomiske internkontroll. Nye forskrifter stiller skjerpet krav til egenkompetanse i finansforvaltningen, noe som medfører økt Planer og vedtak Grenlandssamarbeidet har vedtatt innføring av e-handel, prosjektet er også i gang i Bamble. Omstilling og innsparinger All kommunal virksomhet er budsjettstyrt og har en økonomisk konsekvens. Dette medfører at ledere på alle nivåer i organisasjonen må inneha en minimumskompetanse ift. økonomistyring. Opplæring og kompetanseutvikling må ha kontinuerlig fokus. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Helintegrerte ERP systemer for effektivisering av økonomiprosessene Driftsstart ok: Økonomi Fakturering Innfordring Under oppstart: Budsjett Virksomhets rapportering Vedtatt Ny funksjonalit et: Elektronisk regnskap E-handel 1.halvår Virksomhet sstyring i drift ved driftsrappor teringer. Ehandel på vent Ønsket mål Ny funksjonalitet: Virksomhetsstyring Andel av budsjettendringer utført av enhetene 73% 50% 66% 50% 50% 50% 50% 50% Budsjettavvik på sumnivå, absolutte tall eks. avsetning til fond Avvik i enhetene 81 mill. / 6% 4% Avvik fellesutgifter/ finansiering 29 mill. / 3% 2% 66,6 mill/ 11% 15,3 mill/ 4% 3% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 2% 2% 0% Kompetanseoppbygging i alle ledd Internopplæring avholdt for enhetene, antall deltakere Antall eksterne kursdager pr ansatt i egen avdeling Nytt styringsmål Nytt styringsmål 40 3 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig

9 TJENESTEOMRÅDE FAKTURERING OG INNFORDRING UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Generelt vedr. resultater innfordring: Status i dag er at restansene viser økning, og vi jobber nå med å snu denne trenden. Vi utvikler oss mot en mer digitalisert hverdag, og derfor også mot mest mulig elektronisk utsendelse av fakturaer og elektroniske innbetalingsløsninger Planer og vedtak For å få til dette er vi i ferd med å gjennomføre flg. tiltak: 1. Vi har laget rutiner for best mulig effektiv håndtering av arbeidsoppgavene. Dette er vi nesten ferdig med. 2. Innføring av SMS varsling. Dette vil vi prøve ut, og samtidig måle effekten av for videre bruk / utvikling av tiltaket. 3. Vi prøver å få høyere hastighet på innfordringen, og i den forbindelse går vi gjennom arbeidsflytene for å legge til rette for optimal oppfølging og innkrevingsprosedyre. Innfordringsstrategi og valg av innfordringstiltak er en løpende prosess som evalueres i forbindelse med resultatmålingene 4. Øke volum på elektronisk utsendte fakturaer ved: Elektronisk signering via kommunes nettsider for avtale om efaktura og avtalegiro 5. Automatisk avtalefangst. Man får opp tilbud om å inngå avtale om efaktura og avtalegiro i nettbanken når fakturaer fra Bamble kommune blir betalt. 6. Innføring av Digipost / elektronisk utsendelse av brev og fakturaer. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL 2014 Vedtatt 1.halvår Ønsket mål Nøkkeltall volum på fakturert beløp siste 12 mnd Løsningsgrad målt i % Innbetalt beløp på krav utskrevet og forfalt siste 12 mnd Andel fakturaer distribuert elektronisk i % av totalt antall fakturert 97% 97,1% 99% 52% 70% 56% 80% Målt på kommunale avgifter, siste termin utskrevet.

10 Restanse av krav forfalt til betaling de siste 12 mnd. Spesifisert slik: Kommunale avgifter Husleie SFO/Barnehage Refusjonskrav i leieforhold Sum andre krav Restanse av krav forfalt til betaling, eldre enn 12 mnd: Redusert restanse Se mål for løsningsgrad Ingen økning av restansen Spesifisert slik: Kommunale avgifter Husleie SFO/Barnehage Refusjonskrav i leieforhold Sum andre krav Restanse totalsum av alle krav forfalt til betaling Nedgang i restansen

11 TJENESTEOMRÅDE SKATT UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Mer maskinell behandling. Mindre henvendelser. Planer og vedtak Innfordringsstrategier fastsatt av skattedirektoratet. mål fastsatt av Skatt sør. Omstilling og innsparinger Færre stillinger på avdelingen. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL 2014 Vedtatt Resu ltat 1.hal vår Ønsket mål Skatteregnskapet skal være korrekt og oppdatert. Periodisk oppgjør hver mnd. Årsoppgjør. Korrekt gjennomført innen gitte frister Innfordringen skal være effektiv. Andel totalt innbetalt skatt og avgift av sum krav: Restskatt personlige 94,54% skattytere 94,50 Forskuddsskatt personlige 97,28% skattytere 97,28 Forskuddstrekk 99,98% 99,90 Klare fastsatte resultatkrav Arbeidsgiveravgift 99,93% 99,80 Restskatt upersonlige 99,58% skattytere 99,00 Forskuddsskatt 99,91% upersonlige skattytere 99,90 Andel innfordret restskatt for personlige skattytere av sum krav til innfordring siste år 64,04% 60 Arbeidsgiverkontrollen skal holde et riktig omfang og fastsatt faglig nivå. Antall arbeidsgivere i kommunen som har vært gjenstand for kontroll Andel avdekkingskontroller med avdekket beløp 5,0% Antall: 197 5,0% 70,6% 50% Klare fastsatte resultatkrav Kompetanse. Manglet kompetanse på enkelte oppgaver. Opplæring. Ingen «røde lys» i kompetansekartet Årlig gjennomgang

12 TJENESTEOMRÅDE PLAN OG STYRING UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Plan og bygningsloven kom med endrede regler for kommunal planlegging i Planleggingen skal være rasjonell og strukturert. Hver valgperiode skal en planstrategi med prioriterte utfordringer og planer vedtas. Planarbeidet i kommunen ses i sammenheng med statlige prioriteringer og satsninger. Bamble har strukturert planarbeidet slik at dette er en vesentlig del av styringsystemet for kommunen. Samarbeid med andre offentlige myndigheter er blitt tettere både ved informasjonsinnhenting og ved utarbeidelse av planer. Planer og vedtak PLØK skal være Bambles ressurssenter for innhenting og tolking av nøkkeltall og statistikker (KOSTRA, SSB, folkehelse mv.). PLØK har ansvar for å gjennomføre arbeidet med planstrategiene og kommuneplanens samfunnsdel. Retningsgivende for PLØKs planarbeid skal være: Rikspolitiske føringer/regler Kommunestyrets vedtak/føringer Tidligere vedtatte planer Planarbeidet i Bamble skal følge PLP Enkeltsaker og prosjekter Utarbeidelse av styringsdokumenter Delta på kurs og seminarer for å være faglig oppdatert Omstilling og innsparinger Omstilling krever langsiktighet og klare mål og strategier for tjenestene basert på kunnskap om utviklingstrekk og rammevilkår. Det viktigste instrumentet kommunen har i omstillingsarbeidet er planarbeidet med informasjonsinnhenting og måldefinering som grunnlag for riktige prioriteringer av kommunens ressurser. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL 2014 Vedtatt 1.halvår Ønsket mål Planstrategi Oversikt planer behandling i kst innen april hvert år Dato/ saksnr. Dato/ saksnr. Dato/ saksnr. Innen april hvert år Utarbeidelse av planstrategi 1. året i valgperioden Planarbeid Enhetene uttrykker tilfredshet med bistand PLØK gir i planarbeidet/ prosess og utarbeidelse av plan Enhetene uttrykker tilfredshet med egen kunnskap i planarbeidet/ prosess og Oppstart av arbeid med ny planstrategi - - 4,5 (6 max) Vedtak ny planstrategi Oppstart av arbeid med ny planstrategi Innen 1 år etter valg av nytt kst En økning i tilfredshet 3,8 En økning i tilfredshet

13 utarbeidelse av plan Avholde intern kurs i planarbeid, antall deltakere -?? Antall planer til behandling i kommunestyret Fra planstrategie n Eierskapsmelding Årlig rullering av eierskapsmeldinga Kst oktober Folkevalgtop plæring Folkevalgto pplæring Innen 1.nov ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Gjennomføre salgs- og skjenkekontroller i h.h.t. alkohollovens bestemmelser Result at % Vedtatt 1.halvår Ønsket mål 100% 100% 100% 100% 100% Opplest svar fra Outlook for hele kommunen reduksjon av overførte samtaler til sentralbord Nytt 50 % 90 % Dagens journalføring skal være ferdig hver dag kl % 100% 85 % 100% 100% 100%

14 MAL FOR ENHETENS ØKONOMISKE RAMMER Skjemaene skal oversendes PLØK som grunnlag for talldelen av utfordringsnotatet. STATUS Virksomhet Tall i 1000 kroner Dokument og servicesenter OB Progno se Avvik Personal, Informasjon, HMS og organisasjonsutvikling Plan og økonomistyring Sum *) Skal også ha tiltakskjema ENHETENS FOND, SALDO OG UTVIKLING Behov for korreksjon er i Kommentarer budsjettet 2016 * 500 Økte utgifter til depot IKA Kongsberg Fond IB Bruk UB Planlagt disponering Tall i 1000 kroner Kommentarer Driftsfond Midlene skal brukes til kurs og * ekstrahjelp på virksomheten Driftsfond IKT Buffer for store IKT-svingninger Arkivdepot Kostnader knyttet til avlevering til depot Driftsfond Avhenger av prosjektmidler i * omstillingsprosess Jfr. driftsrapport Gjelder oppussing Halen gård Bufferfond for drift av Halen gård Ksak 88/ Fellesfond kompetanse Bruk avhenger av uttak av avspaseringsdager Ksak 14/ Finansierer økt inntak av lærlinger Driftsfond 116* Bufferfond Gjelder Rådhuskomiteen Driftsfond Ansvar 114* PLØK Virksomhetens driftsfond Midlene avsatt til å dekke Forsikringsfond egenandeler ved skade K-sak 33/03, P.6002/1368 Økonomisystem,efaktura Brukes til E-handelprosjektet,ehandel K 57/09+K Midlene tilbakeført Driftsfondet 52/10 Kommunal tertial planstrategi K 54/11 Regnskap menighetsrådene p Sum Midlene tilbakeført Driftsfondet 1.tertial

15 INVESTERINGER Investeringer skal være begrunnet i : - Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv. - Omstilling og innsparing - Oppfølging av vedtak og planer Alle investeringer skal være beskrevet i eget tiltaksskjema Investeringer Tiltaksskjema Tall i 1000 kroner Økt bevilgning IKT Tiltakskjem nr.1 Sum Beløp skal være eks mva, men med fradrag for prosjektspesifikke inntekter forøvrig ENDRINGER I DRIFTSRAMMENE 2018 Endringer i driftsrammene skal være begrunnet i : - Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv. - Omstilling og innsparing - Oppfølging av vedtak og planer Alle endringer skal være beskrevet i eget tiltakskjema Endringer i driftsrammene Tiltaksskjema Tall i 1000 kroner Depot IKA Kongsberg Tiltakskjema nr.2 Sum

16 TILTAKSSKJEMA NR. 1 ØKT BEVILGNING IKT Kryss av: Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv. Omstilling og innsparing Oppfølging av vedtak og planer x Beskrivelse Tiltak med finansieringsbehov - jfr. IKT-plan: ERP (Økonomi/kommunal fakturering/lønn/personal) Digitalisering av byggesak Nødnett Tjenesteorientert IT-arkitektur Oppgradering infrastruktur Helhetlig telefoniløsning Elektronisk utsendelse Investering Skal budsjetteres med forventet årsforbruk Tall i 1000 kroner Kommentarer Investeringsutgifter eks mva *) Endring fra 5 til 7 mill. Investeringsinntekter Disponering fond Sum netto *) Beregnet mva Driftskonsekvens teknisk Alle investeringer skal avklares med TE Tall i 1000 kroner Kommentarer Driftsutgifter Driftsinntekter Sum netto Driftskonsekvens tjenesten Alle lønnsutgifter skal avklares med personal Tall i 1000 kroner Kommentarer Lønnsutgifter Driftsutgifter Driftsinntekter Disponering fond Sum netto

17 TILTAKSSKJEMA NR. 2 - ARKIVDEPOT Kryss av: Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv. Omstilling og innsparing Oppfølging av vedtak og planer x Beskrivelse K-sak 16/15: «Bamble kommune beslutter å søke IKA Kongsberg om medlemskap fra Økning i driftsutgifter til arkivdepot på kr innarbeides i neste Utfordringsnotat.» Investering Skal budsjetteres med forventet årsforbruk Tall i 1000 kroner Kommentarer Investeringsutgifter eks mva *) Investeringsinntekter Disponering fond Sum netto *) Beregnet mva Driftskonsekvens teknisk Alle investeringer skal avklares med TE Tall i 1000 kroner Kommentarer Driftsutgifter Driftsinntekter Sum netto Driftskonsekvens tjenesten Alle lønnsutgifter skal avklares med personal Tall i 1000 kroner Kommentarer Lønnsutgifter Driftsutgifter Driftsinntekter Disponering fond Sum netto Økte driftsutgifter til depot

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN

UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN BAMBLE KIRKELIGE FELLESRÅD OG TILSKUDD TIL ANDRE TROSSAMFUNN utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019 UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN A. BAMBLE

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Sikker digital post. Først 2015. Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost

Sikker digital post. Først 2015. Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost Sikker digital post Først 2015 Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost 1. Status 2. Digitalisering i offentlig sektor 3. «Send til nettbank» 4. Gevinster 5. Muligheter i dag Fordelene ved et nasjonalt

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen IT (VARIT). I tilegg gis en status på økonomi

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor Dato: 31. mai 2011 FORUTV /11 Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor MAHO BYST-1210-200804170-37 Forretningsutvalget vedtok 01.02.11 følgende som punkt 6 i sak 33-11 Papirløse møter

Detaljer

Gevinstrealisering ved bruk av IKT i pleie- og omsorg. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune

Gevinstrealisering ved bruk av IKT i pleie- og omsorg. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gevinstrealisering ved bruk av IKT i pleie- og omsorg Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gardemoen, 11. juni 2010 Lyngdal kommune 7800 innbyggere per 01.04.2010 ca. 450 årsverk/600 ansatte Budsjett

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Bakgrunn I 2008 ble det foretatt en ekstern gjennomgang av IKTområdet. Det ble

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Digitale tjenester i Sørum kommune. Eksempler på digitale tjenester

Digitale tjenester i Sørum kommune. Eksempler på digitale tjenester Digitale tjenester i Sørum kommune Eksempler på digitale tjenester Innbyggere i Sørum kommune Våre innbyggere Eier eiendommer i Sørum kommune Søker på kommunale tjenester Mottar vedtak og dokumenter fra

Detaljer

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 Versjon: 0.4 Dokumenteier: Rådmannsgruppe 3-1 Dato: 2009-05-27 Dokumentansvarlig 3-1 IKT-styre Dokumentnavn: Felles 3-1 IKT-strategi 2010-2013 Godkjent

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN 29. APRIL 2016 Innholdsfortegnelse 1 Medlemmer av arbeidsgruppen... 2 2 Mandat... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Kompetansebehov... 3

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg Hovedpunkt fra mandatet som det er satt fokus på Hvordan kan dagens teknologi bidra til å understøtte effektmålet for

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Prosjekt E-skjema fase 3. Kundeinformasjon

Prosjekt E-skjema fase 3. Kundeinformasjon Prosjekt E-skjema fase 3 Kundeinformasjon 03.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda Bakgrunn En løsning for eksterne Gevinster Løsningen i hovedtrekk Krav og kostnader Informasjon og utrulling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

IT-plan Stokke kommune

IT-plan Stokke kommune Revidert: IT-plan Stokke kommune FOR PLANPERIODEN 2009-2012 12.02.2009 1/6 1 Situasjonsbeskrivelse Siste IT-plan er fra 2001. De fleste tiltakene i denne planen har blitt gjennomført. I etterkant er handlingsprogram

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE mellom Vestre Viken HF (heretter VVHF ) og kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker (heretter deltakerkommunene )

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig Brudd på internt regelv. Brudd eksternt regelv. EKSEMPEL - EKSEMPEL - EKSEMPEL Risikoanalyse økonomiske disposisjoner For hver linje (dvs. for hvert forhold som kan medføre risiko) settes ett kryss for

Detaljer

Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram. Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering

Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram. Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Normal måte for produksjon av IT-strategi? It-avdelingen avholder

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Opplysninger om fylkeskommunen Fylkenr Fylkeskommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Strategi 1 Har fylkeskommunen

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Kommentar til politikken og fornyingstiltakene. Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo

Kommentar til politikken og fornyingstiltakene. Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo Kommentar til politikken og fornyingstiltakene Jon Oluf Brodersen CIO Nokas Medlem av Dataforenings IT politiske råd Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo Sammendrag av programmet AMBISJON MÅL

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Fastlønn: Feilregistrering av grunnlagsdata.

Fastlønn: Feilregistrering av grunnlagsdata. splan Steg i Input/grunnlag Registrering Output/overføring Grunnlaget for registrering foreligger i form av kontrakt. Kontrakter utarbeides av Personalforvaltning i OSS, på grunnlag av ansettelsesvedtak.

Detaljer

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Olav Kristiansen, prosjektleder - elektronisk faktura, Difi Per Martin Jøraholmen seksjonssjef, DFØ

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid. NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen

Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid. NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid Side 1 Senter for statlig økonomistyring Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen

Detaljer

Sikker digital posttjeneste. Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret

Sikker digital posttjeneste. Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret Sikker digital posttjeneste Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret Bakgrunn «Innbyggerne skal kunne velge mellom markedsbaserte postkasseløsninger, og kunne få post fra det

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-7 Saksnr Sakstype Møtedato 15/01 Vedtakssak 23.02. Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA 2014

Detaljer

Gevinstrealisering i Lyngdal kommune. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune

Gevinstrealisering i Lyngdal kommune. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gevinstrealisering i Lyngdal kommune Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Med fokus på gevinstrealisering, Oslo 2.juni 2010 Lyngdal kommune 7800 innbyggere Ca. 450 årsverk/600 ansatte Budsjett ca 400

Detaljer

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019 Rådmann Lillian Nærem VISJON Hurdal skal være en god kommune å BO, LEVE og JOBBE i. MÅL Hurdal skal være et plussamfunn i 2025 Karbonnøytralt

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering Eksempel resultatmål

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Fagdag i feriepenger DFØ. Oslo, 16 og 17. april 2015

Fagdag i feriepenger DFØ. Oslo, 16 og 17. april 2015 Fagdag i feriepenger DFØ Oslo, 16 og 17. april 2015 Tildelingsbrev fra FIN Mål for lønnstjenestene (med tilhørende styringsparametere) DFØs tjenester på lønns- og regnskapsområdet leveres korrekt og rettidig

Detaljer

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang Agenda Difi og DFØ Historien om elektronisk faktura Standard prosesser Formater og status Kom i gang Regjeringen Regjeringen Solberg KMD - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Finansdepartementet Jan

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Gevinstrealiseringsplan e-handel

Gevinstrealiseringsplan e-handel <KUNDE> Gevinstrealiseringsplan e-handel Dokument 1.4.1.a Dokumentansvarlig: DFØ Forfatter: DFØ Dato opprettet: 09.02.11 Dato sist endret: 17.07.2012 Filnavn: 1.4.1.a - Gevinstrealiseringsplan e-handel_

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg Tjenesteutvikling digitalt førstevalg D I G I TA L D Ø G N Å P E N F O R VA LT N I N G - N Y P O R TA L LØ S N I N G F O R F O S E N KO M M U N E N E V/ P R O S J E K T L E D E R E I R I N F O L D E F

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv 1. Den digitale Kommune er med i en digital symfoni 2. Den effek8ve og samhandlende kommune har selvbetjente innbyggere og næringsliv Vi samhandler og nå

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

RegionData HANDLINGSPLAN. Planperiode: 2014

RegionData HANDLINGSPLAN. Planperiode: 2014 HANDLINGSPLAN Planperiode: 2014 Firma... : Organisasjonsnr.: 990494231 Eier... : Kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom, Skjåk Daglig Leder... : Egil Barhaugen Regiondata Felles IKT i Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling Årsrapport 2013 Plan, byggesak og oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i

Detaljer