Notat 1 Lokalisering av arealkrevende detaljhandel i Bergen - Handelsanalyse. Gustav Nielsen Tore Kvarud Geir Myklebust Oslo juli 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat 1 Lokalisering av arealkrevende detaljhandel i Bergen - Handelsanalyse. Gustav Nielsen Tore Kvarud Geir Myklebust Oslo juli 2006"

Transkript

1 Notat 1 Lokalisering av arealkrevende detaljhandel i Bergen - Handelsanalyse Gustav Nielsen Tore Kvarud Geir Myklebust Oslo juli 2006

2 Forord 3 Sammendrag Definisjoner og metode Planområdets avgrensning og oppdeling Definisjoner Nærmere om statistikkgrunnlaget Utvikling og status for arealkrevende handel Handelens utvikling i Bergensregionen de siste 20 årene Motorkjøretøytjenester Byggevarer Blomster og hagesentre Møbelbransjen Elektrobransjen Sport, fritidsutstyr, spill og leker Dagligvare Oppsummering av status for arealkrevende handel i Bergen Tunge trender som skaper nye handelskonsepter Ti generelle trender som påvirker detaljhandelens struktur Globalisering Vekst som fokusområde Bransjeglidning Standardisering Egne merker Discount Økt produktivitet og kostnadskutt Butikkonseptenes differensiering Teknologi og IT styrer verdikjeden - RFID revolusjonen E-handel kombinert med butikkhandel Forbrukertrender og aktørenes strategier Flere eldre økt vekt på funksjonalitet, ergonomi og helse Livsstil i det postmoderne samfunn ulike trender...57 Kundebehov Aktørenes strategier og etterspørsel etter arealer for handel Fremtidig etterspørsel etter arealer for detaljhandel i Bergen Hvordan vil trender og forbrukerbehov påvirke detaljhandelen? Mulige aktører som kan påvirke utviklingen Utvikling i befolkningen, forbruket og detaljhandelen Anslag på etterspørsel etter arealer for arealkrevende handel Fremtidig lokalisering av arealkrevende handel i Bergen Befolkningens fordeling på bydeler og mulige storkjøpsområder En modell for lokalisering av arealkrevende handel Mulig handelsutvikling i Åsane og Arna Mulig handelsutvikling i Fana og Ytrebygda Mulig handelsutvikling i Laksevåg og Fyllingsdalen Mulig handelsutvikling i Bergenshus og Årstad Oppsummering av trolige konsekvenser for senterstruktur Styringsutfordringer for kommunen Varehandelens rolle i samfunnet og byutviklingen Skisse til strategi for kommunen Arealkrevende detaljhandel i Bergen notat 1 SIDE 2 AV 108

3 Forord Dette notatet inngår i en utredning om lokalisering av arealkrevende varehandel i Bergen. Utredningen er gjennomført av en konsulentgruppe bestående av Kvarud Analyse, Balanza Gruppen AS og Civitas AS, med sistnevnte som prosjektleder. Utredningen er utført etter oppdrag fra Bergen kommune, Plan- og miljøetaten. Kommunens prosjektansvarlige er Gyda Strømmen. Hensikten med utredningen er å skaffe grunnlag for beslutninger om lokalisering av arealkrevende handelsvirksomheter i Bergen kommune, samt for fastsettelse av retningslinjer for slike virksomheter. Det er aktuelt å innarbeide konklusjonene fra utredningen i kommuneplanens arealdel. Oppdraget er for øvrig beskrevet i Bergen kommunes notat av og i konsulentenes tilbud av 7. mars Notatet er utarbeidet av: Tore Kvarud, Kvarud Analyse, som har ansvaret for de statistiske analyser av utviklingstrekk og status for handelen i Bergen. Geir Myklebust, Balanza Gruppen AS, som har skrevet omtalen av generelle utviklingstrekk i handelen og et første innspill til drøfting av kommunens styringsmuligheter i fremtiden. Gustav Nielsen, Civitas AS, som har foretatt en redaksjonell bearbeiding og sammenstilling av materialet og sett det i sammenheng med de konkrete planutfordringer Bergen kommune står overfor. I tillegg til dette notatet har vi utarbeidet notat 2, som inneholder en analyse av de aktuelle områdene for arealkrevende handel som Bergen kommune ønsker å drøfte. En analyse av trafikale konsekvenser av slik utbygging er tema for notat nr 3. Oslo, juli 2006 Gustav Nielsen, prosjektleder Civitas AS Arealkrevende detaljhandel i Bergen notat 1 SIDE 3 AV 108

4 Sammendrag Metode Utredningen studerer utviklingen av handelen med plasskrevende varer i Bergen kommune. I omtalen av handelens utvikling presenteres også en del tall for hele landet, samt for Hordaland fylke. Vi ser også på hvor handelen er lokalisert internt i kommunen. Hensikten er å gi kommunen et faktagrunnlag for å bestemme hvordan denne delen av varehandelen skal innpasses i kommuneplanens arealdel for årene fremover. Til den konkrete analysen av utviklingstrekk og status i dag bygger vi på varehandelsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå for de siste 20 årene, supplert med opplysninger innsamlet direkte av oss fra bedriftsregister og andre lokale kilder i Bergen. Handelens utvikling i Bergensregionen de siste tyve årene De siste tyve årene har detaljhandelen i Bergensregionen, som i de andre storbyområdene i Norge, gjennomgått en omfattende strukturendring. Utviklingen kjennetegnes av: Økende andel av omsetningen skjer i befolkningstette regioner Økende andel av omsetningen skjer i eksterne kjøpesentre og i bykjernene Butikkenhetene blir stadig større De store handelsforetakene og kjedene tar en økende andel av handelen Bedriftene søker samlokalisering. I Hordaland har detaljhandelen i Bergensregionen styrket sin posisjon i fylket. Men innenfor regionen har utviklingen de siste tyve årene klart gått i disfavør av Bergen kommune. Mens detaljhandelen i Bergen kommune la beslag på 69 prosent av detaljhandelsomsetningen i Hordaland i 1983, var andelen i 2003 sunket til knappe 64 prosent. Det henger delvis sammen med den sterke befolkningsveksten i Bergens nabokommuner, men skyldes også endringer i detaljhandelens struktur og lokalisering. Historien viser at detaljhandelen er en svært dynamisk sektor med stadige endringer, og en kan forvente at denne utviklingen vil fortsette. Helt siden midten av 1960-tallet har utviklingen i Bergensregionen vært preget av kjøpesentrenes fremvekst. Kjøpesentrene i Hordaland har økt sin markedsandel med 10 prosentpoeng til 45 prosent i løpet av de ti siste årene. De seneste fem årene har kjøpesentrene utenfor Bergensregionen hatt størst omsetningsfremgang. Svakest utvikling i denne perioden har kjøpesentrene i Bergen sentrum hatt. Utviklingen viser at butikkene blir stadig større og at nye stormarkedskonsepter vinner frem i alle bransjer. I Bergensområdet er det mange eksempler på at områdene rundt kjøpesentrene har blitt attraktive steder for etablering av handelsvirksomhet i bransjer som krever store arealer eller for butikker med varetilbud hvor kundene er avhengig av å komme nær butikken med bil. Arealkrevende detaljhandel i Bergen notat 1 SIDE 4 AV 108

5 Lokalisering av kjøpesentre i Bergen. Åsane Senter Arken Senter Gullgruven Øyrane Torg Galleriet Bergen Storsenter Kløverhuset Sundt Xhibition Laksevåg Senter Vestkanten Oasen Bydelssenter Sletten Senter Nesttun Senter Fanatorget Kilden Senter Lagunen Storsenter kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm Kjøpesenterlokaliseringer i Bergen FAKTA 17 kjøpesentre kvm bruksareal 10,6 milliarder kroner i nettoomsetning i 2005 Utbygginger : Sletten Senter: kvm ( ) Fanatorget kvm Vestkanten: kvm Arken: kvm ( ) Typiske etableringer i slike områder er store dagligvarebutikker, stormarkeder, møbelvarehus, elektrovarehus, kontor- og databutikker, hagesentre, sport- og fritidssentre, bilforhandlere og bilrekvisitaforretninger, samt meget store butikker innen tradisjonell butikkhandel. Vi ser også klare tendenser til etablering av handelsparker og også bransjesentre der 3 5 større butikkonsepter etablerer seg i samme område. Nye konsepter og driftsformer endrer arealbehovet og dermed også handelsmønsteret. For 30 år siden foregikk handelen stort sett på tre arenaer; i nærbutikken, i bydelssenteret med et noe mer utvidet butikktilbud og i bysentrum der man fant alle spesialbutikkene. I dag er bildet mye mer nyansert. Kampen om kundene foregår på flere nye arenaer. Skjematisk bilde av endringene i handels- og senterstrukturen. Den tradisjonelle, hierarkiske sentremodellen gjenspeiler ikke lenger virkeligheten. Fra tradisjonell til nyere senterstruktur Bysentrum Bransjesenter Bysentrum Multisenter Bydelsenter Stormarked Bydelssenter Regionalt kjøpesenter Nærbutikk Nærbutikk Handelspark Hypermarked Arealkrevende detaljhandel i Bergen notat 1 SIDE 5 AV 108

6 Dagens situasjon for arealkrevende handel i Bergen Når en ikke bare ser på kjøpesentrene, men også det som skjer i den arealkrevende handelen, ser vi enda tydeligere at den klassiske senterstrukturen har gått i oppløsning i forhold til varehandelens lokalisering. Vi har analysert omsetningen i detaljhandelen med plasskrevende varer. Status for disse bransjene i hele landet, Hordaland og Bergen kommune er omtalt. Vi har dessuten beskrevet hvor disse virksomhetene finnes i de ulike bydeler innenfor Bergens grenser. Følgende bransjer og handelskonsepter er omtalt med hensyn til dagens situasjon og utvikling: Arealkrevende handel, bransjegruppe I: Salg, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer Byggevarer og trelast Blomster, planter og hagesentre Arealkrevende handel, bransjegruppe II: Møbler Elektrobransjen Arealkrevende handel, bransjegruppe III: Sport, leker og fritidsutstyr Dagligvare Til sammen stod disse bransjene for nærmere 72 prosent av den samlede detaljhandelsomsetningen (inkl. motorkjøretøytjenester) i Bergen i Ser vi bort fra Arealkrevende handel III som består av sport, leker og fritidsutstyr samt dagligvare gjennom storkjøpskonsepter, har de arealkrevende bransjene en markedsandel på 39 prosent. Arealkrevende handelsbransjer. Andel av total detaljhandelsomsetning i Omfatter NACE , 50.2, , og 52. Kilde: Statistisk sentralbyrå og egne anslag. Bydel Total detaljhandel Omsetning, millioner kroner i 2004 Arealkrevende bransjer I+II Arealkrevende bransjer III Sum arealkrevende bransjer Andel av total omsetning Arealkrevende bransjer I+II Arealkrevende bransjer III Arna ,7 % 80,8 % Bergenshus ,1 % 46,5 % Fana ,9 % 71,1 % Fyllingsdalen ,8 % 76,7 % Laksevåg ,8 % 73,9 % Ytrebygda ,0 % 84,5 % Årstad ,3 % 90,3 % Åsane ,8 % 80,1 % Bergen ellers ,0 % 64,2 % Bergen totalt ,1 % 71,9 % Høyest omsetningsandel har de plasskrevende bransjene som faller inn under gruppe I og II i bydelene Årstad, Åsane og Ytrebygda, der disse bransjene står for mer enn halvparten av detaljhandelsomsetningen. I Arna står de plasskrevende bransjene for snaue 50 prosent av omsetnin- Arealkrevende detaljhandel i Bergen notat 1 SIDE 6 AV 108

7 gen. I de øvrige bydelene, med unntak av Bergenshus, står de arealkrevende bransjene for om lag en tredjedel av detaljhandelsomsetningen i bydelen. Inkluderer vi også de plasskrevende bransjene i gruppe III er omsetningsandelen høyest i Årstad, Arna og Åsane. Den mer detaljerte beskrivelsen av hvor de ulike bransjene er lokalisert gir et konkret grunnlag for å vurdere konsekvenser av ny utbygging i de aktuelle områdene som Bergen kommune vurderer å få utviklet for arealkrevende handel. Lokalisering av utvalgte bedrifter innen arealkrevende handel i Bergen. Byggmakker Åsane, Byggeriet Åsane, Coop Bygg Mix, Nyborg Ikea, Bohus Nordås Nyborg, Skeidar Bergen, Sovesofa Spesialisten Åsane Hagesenter, Plantasjen Åsane Elkjøp Giganten, Bonus Åsane, Elprice Åsane Auto, Bergheim Auto, Bobilsenteret, Sande Auto, Hope Auto, Frydenbø Bilsenter, Algaard, Toyota BilsenterTores Autoservice, Solberg Dekk (Mjølkeråen) Kjøpesentrene Åsane Senter, Arken Senter og Gullgruven Europris, SparKjøp, Binders Byggmakker Drotningsvik Bohus Nordås Godvik Johs.Oldervoll Bilforretning, Møller Vest Kjøpesenteret Vestkanten Bønes Hagesenter, Fyllingsdalen Hagesenter Tores Autoservice, Bilhuset Kråkenes, Auto 23 Kjøpesenteret Oasen Bydelssenter Europris Byggmakker Nordås Bohus Nordås Elkjøp, Bonus Kjøpesenteret Kilden Teppeland, Europris Kjøpesenteret Fanatorget Fana Bilforretning, Bilsalg Kokstad, Scanauto, Bilhandel, Mathisen Autoservice Plantasjen Birkeland SparKjøp, Biltema Byggeriet Laksevåg, Byggkjøp Florvaag Bruk, Laksevåg Plantasjen Gravdal Kjøpesenteret Laksevåg Senter Bergen Caravan Byggevarehuset Adolf Jahnsen Re Bil Nesttun Hagesenter Arealkrevende handel i Bergen Byggeriet Bruvik Byggsenter Garnes Hagesenter Oddvar Bjelde, Algaard Kjøpesenteret Øyrane Torg Byggkjøp Florvaag Bruk, Minde, Minde Trelast, Geitanger Bygg Møbelringen P.Larsen Fantoft Hagesenter Frydenbø Bilsenter, Algaard, Jæger Automobile,Kverneland Bil Kjøpesenteret Sletten Senter Binders Valle Bil, Sandven, Johs. Oldervoll Bilforretning, Møller Nesttun, Bilsenteret (Paradis) Kjøpesenteret Nesttun Senter Europris, Jysk Coop Obs Bygg Lagunen Living Lefdal, Elgiganten Fana Toys R US Kjøpesenteret Lagunen Tunge trender som skaper nye handelskonsepter Utviklingen i Bergensområdet gjenspeiler den alminnelige utviklingen i varehandelen i Norge og resten av verden. Vi har identifisert ti ulike trender som påvirker detaljhandelens utbredelse, utvikling og utforming. På ulike måter finner vi igjen de samme tendensene i de fleste bransjer: 1. Globalisering 2. Vekstfokus 3. Bransjeglidning 4. Standardisering 5. Egne merker 6. Discount 7. Produktivitet og kostnadskutt 8. Butikkenes differensiering 9. Teknologien styrer Arealkrevende detaljhandel i Bergen notat 1 SIDE 7 AV 108

8 Trender som påvirker arealkrevende handel. 10. E-handel og butikkhandel Alt tyder på at disse trendene vil bidra til ytterligere endringer og omstruktureringer i handelen og handlemønsteret, i et tempo som minst tilsvarer det vi har sett de seneste tiårene. 1. Globalisering 2. Vekst-fokus 3. Bransjeglidning 4. Standardisering 5. Egne merker 6. Discount 7. Produktivitet og kostnadskutt 8. Butikkenes differensiering 9. Teknologi styrer 10. E-handel og butikkhandel Internasjonale eiere Nye stormarkeder Global vareforsyning Økt konkurranse Krav til effektivitet Butikk-differensiering Stormarkedsvekst Differensierte kundebehov Teknologi styrer verdikjeden E-handel supplerer butikkh. Forbrukertrender og handleatferd Endringene i befolkningens aldersammensetning, med stadig flere eldre, kan forventes å få følger for fremtidens forbruk og handel. Dette vil ikke bare påvirke vareutvalget, varenes utforming og profilering, men også kundenes krav til butikkenes tilgjengelighet, komfort og service. Dette understøttes av de politiske myndighetenes målsettinger om universell tilgjengelighet og virkemidler i form av offentlige lovbestemmelser med krav til bygninger, atkomstveier, kollektive transportløsninger, etc. Endringer i livsstil og forbrukernes verdier vil også påvirke handelens utvikling. Vi vil spesielt peke på den betydningen kundenes innkjøpssituasjon vil ha for valg av innkjøp og handlevaner, og dermed konkurransen mellom ulike handelskonsepter og lokaliseringer. Generelt kan fire ulike situasjoner identifiseres: 1. Kvikt handleærend: Noe mangler eller har gått i stykker, det haster og en må raskt skaffe seg en erstatning. 2. Påfyll: Produktene er brukt opp, en må fylle på med nye varer. 3. Bunkring: En storhandler for å fylle på lagrene for at alt skal være komplett og på plass. Dette krever gjerne litt planlegging på forhånd. 4. Shopping: Deler av innkjøpsaktiviteten er blitt en del av vårt liv på linje med arbeid, fritidsaktiviteter osv.. Noen går til det med stor glede, mens andre gjør det av ren nødvendighet. Det kan avhenge av både livssituasjon og livsstil. Arealkrevende detaljhandel i Bergen notat 1 SIDE 8 AV 108

9 Dette gir oss en generell modell for analyse av kundebehov og handleatferd, som en støtte for å utvikle en praktisk politikk overfor handelens utviklingsbehov og etableringsønsker. Kundebehov og handleatferd. Demografi Materialist Moderne Tradisjonell Idealist Differensierte kundebehov Innkjøpssituasjoner Kvikt handleærend Påfyll Bunkring/ Sjeldenkjøp Valg av handlealternativ Livsstil Shopping Handleadferd Erobring gjennom nye store enheter Detaljhandelsutviklingen i Europa viser at aktørene gjerne bruker stormarkeder eller hypermarkeder som våpen når de skal erobre nye markeder eller gå over landegrensene. Da tilfredstilles bunkrings- og sjeldenkjøpsbehovene til kundene, tildels også shoppingbehov. Penetrasjon ved differensiering av konseptene Når en aktør skal feste grepet i et gitt markedsområde eller land benyttes mer fininnstilte verktøy. Da er butikkonseptene i langt større grad rettet inn mot å tilfredsstille kundenes påfylls- eller kvikt handleærends behov der kunden ferdes eller bor. En slik penetrasjon av alle deler av markedet krever en differensiert butikkportefølje. På denne måten utvikler aktørene butikkonsepter som passer for ulike typer lokaliseringer, sentra og bymiljøer med varierende kundegrunnlag. Prognoser peker mot stor vekst i arealkrevende handel i Bergen de neste tyve årene Basert på historisk statistikk over utviklingen de siste tyve år, og forventet vekst frem mot 2009, har vi beskrevet omsetningen i arealkrevende bransjer frem mot 2025 etter tre alternative vekstbaner: Lav vekst der omsetningen i volum øker med 2,5 prosent pr år, middels vekst der årlig vekst er 3,5 prosent og høy vekst der volumveksten er 4,5 prosent pr år. Det fremgår at selv en relativt lav vekstrate vil representere en betydelig økning i omsetningen i de arealkrevende bransjene, og dermed stort behov for vekst og omstilling i næringen. Den forventede befolkningsveksten i Bergen kommune på over flere innbyggere i løpet av de neste 20 årene vil alene tilsi en betydelig ekspansjon i handelen i byen. Denne veksten er av samme størrelsesorden som for eksempel Ålesund by. I tillegg kommer en forventet vekst i Arealkrevende detaljhandel i Bergen notat 1 SIDE 9 AV 108

10 inntekter og forbruk, som kanskje vil overgå det en har sett de foregående 20 årene i denne regionen. Framskrivning av omsetningen i arealkrevende handel i Bergen frem mot 2025, sammenliknet med faktisk omsetning i Omsetning i millioner kroner pr år. Bransje 2004 Lav vekst 2,5 % p.a Middels vekst 3,5 % p.a. Høy vekst 4,5 % p.a. Arealkrevende I Motorkjøretøyer Byggevarer Blomster og planter Arealkrevende II Møbel Elektro Arealkrevende III Sport/fritid Dagligvare Sum arealkrevende Mulig etterspørsel etter nye arealer for arealkrevende handel Det er naturligvis usikkert hvordan etterspørselen etter arealer til ulike typer handel vil utvikle seg i årene fremover. Men trendene peker klart i retning av stor ekspansjon og fortsatt betydelige omstillinger i handelen i Bergensområdet, som i andre voksende byregioner i de rike landene. Ut fra de tre vekstalternativene for detaljhandelsomsetning har vi laget anslag over fremtidige arealbehov. Beregningen er basert på nøkkeltall for arealbehov pr omsatt millioner kroner innenfor de ulike bransjer, samt på erfaringer og kvalifisert skjønn. Etter vår oppfatning vil middels være det mest sannsynlige alternativet for nytt arealbehov de neste 20 år. I beregningen er det tatt hensyn til at eksisterende butikkarealer vil kunne ta 25 prosent av veksten, mens 75 prosent vil komme på nye arealer. Vi anser disse forutsetninger å være nøkterne. I noen tilfeller kan nok eksisterende arealer ta mer enn 25 prosent av veksten, men dette vil bli oppveiet av at deler av nåværende butikkflate vil bli ansett som lite egnet for arealkrevende handel. Anslått etterpørsel etter 700 dekar tomteareal Med forbehold for alle usikre faktorer, har vi anslått et samlet arealbehov på 700 dekar til nye tomter for vekst i arealkrevende handel i Bergen de neste tyve årene. Etter vårt syn er dette estimatet nøkternt. Det er mer sannsynlig at etterspørselen etter tomteareal blir større enn at den blir mindre. Med basis i observasjoner av hva som har skjedd med postordre og med nyere former for internettbasert handel, er det også vår oppfatning at den anslåtte etterspørselen etter mer plass for arealkrevende handel ikke vil bli mye påvirket av utviklingen i elektronisk handel. Anslaget for samlet arealbehov bygger på vurderinger av de enkelte bransjene: Bransjegruppe I omfatter bilbransjen, byggevarebransjen og hagesentre. Den antas å ville etterspørre 370 dekar nye utbyggingsarealer. 200 dekar av dette er anslått for handel med motorkjøretøyer. På grunn av nye EU- Arealkrevende detaljhandel i Bergen notat 1 SIDE 10 AV 108

11 regler innenfor handel med motorkjøretøyer er det her vi er mest i tvil om hvilken vei utviklingen vil ta. For byggevarer kan det bli snakk om 150 dekar tomteareal, som vil gi plass til 5 10 nye byggevarehus. Hagesenterbransjen kan tenkes å etterspørre nye arealer til 2 3 hagesentre, som til sammen tilsvarer ca 20 dekar tomteareal. Bransjegruppe II omfatter handel med møbler og elektrovarer, som antas å ville etterspørre omlag 75 dekar i planperioden. For møbelbransjen antar vi at halvparten av en forventet vekst i omsetning blir fanget opp av eksisterende møbelvarehus, men at det i tillegg vil bli etterspurt nye tomtearealer av størrelsesorden 3 5 møbelvarehus på til sammen 35 dekar. For elektrobransjen kan en se for seg en vekst i omsetningen som tilsvarer et nytt gjennomsnittlig elektrovarehus hvert eneste år. Et forsiktig anslag kan tilsi at elektrobransjen vil etterspørre ca 40 dekar tomteareal i planperioden. Bransjegruppe III omfatter sport/fritidsbransjen, samt storkonsepter innen dagligvare. Bransjegruppe III anslås å ville etterspørre om lag 255 dekar tomteareal i planperioden. De fleste butikkonseptene innen sport/ fritid er av en størrelse som godt kan innpasses i eksisterende sentra. Men det vokser frem supermarkedskonsepter som vanskelig lar seg innpasse i eksisterende senterstruktur. Et grovt anslag på den arealkrevende delen av bransjen kan tilsi en etterspørsel på 75 dekar tomteareal i planperioden. Også innen dagligvare øker utbredelsen av stormarkeder i størrelsesorden kvadratmeter eller hypermarkeder i størrelsesorden opp mot kvm, som kombinerer dagligvarer med salg av non-food - varer. I følge middels vekstprognose gir dette et behov for 180 nye dekar for dagligvare/hypermarkedsformål i Bergen de neste tyve årene. Den samlede etterspørsel etter nye tomtearealer på 700 dekar tomteareal kommer i tillegg til en betydelig andel av veksten som vil bli fanget opp av eksisterende handelsområder, kjøpesentra og frittstående butikker. Anslag på etterspørsel etter nye tomtearealer til arealkrevende handel i Bergen kommune i perioden Dekar ubebygget tomteareal som forventes etterspurt ved ulike alternativer for vekst i omsetningen i arealkrevende detaljhandel i Bergen. Alternativ fremskrivning Bransje Arealkrevende I Handel med motorkjøretøyer, byggevarer, blomster og planter Arealkrevende II Handel med møbler og elektrovarer Arealkrevende III Handel med sport-, fritids- og dagligvarer i storkjøpsbutikker Lav vekst 2,5 % p.a. Vekst i omsetning Middels vekst 3,5 % p.a. Høy vekst 4,5 % p.a Sum arealkrevende bransjer Forslag til strategi: Satsing på storkjøpsområder i ulike deler av kommunen For å kunne oppnå sine mål, må den offentlige styringen av handelens lokalisering tilpasses den nye virkeligheten i detaljhandelsmarkedene. En kan ikke lenger basere seg på en tradisjonell, hierarkiske sentermodell Arealkrevende detaljhandel i Bergen notat 1 SIDE 11 AV 108

12 som den eneste rette modell for bystrukturen. Kartleggingen av dagens handelsmønster og lokaliseringene av de ulike typer handel i Bergen, viser dette klart. Videre er det meget vanskelig å styre handelen med basis i bransjeinndelinger som er i full oppløsning, slik vi har vist. Samtidig synes Bergen kommune å tape handel innenfor de arealkrevende bransjer. Det er knapphet på arealer til stormarkedshandel og den vekst vi ellers kunne ha forventet i Bergen lekker ut til nabokommunene. Derfor foreslår vi en utviklingsmodell som fanger opp den faktiske situasjonen og utviklingstrekkene i varehandelen, slik at kommunen bedre kan bidra til en utvikling av handelen og bystrukturen som kombinerer hensynet til en effektiv detaljhandel med hensynet til en bærekraftig byutvikling. Modellen tar utgangspunkt i den eksisterende og forventede fordelingen av befolkningen mellom de ulike deler av kommunen, og en satsing på noen få, nye storkjøpsområder der det finnes tilstrekkelig med arealer egnet for dette formålet. Samtidig utnytter den at den differensierte konseptutviklingen som aktørene gjennomfører kan tilpasses den differensierte senterstrukturen i kommunen, fra sentrum til bydelssentre og eksterne storkjøpsområder. Det foreslås en fordeling av arealvekst i to eller tre storkjøpsområder henholdsvis i nord, syd og eventuelt vest i kommunen. Det vil bidra til balanse mellom boligbygging, folkevekst og økning i detaljhandelstilbudet og legge et grunnlag for å få til en mer bærekraftig utvikling. I disse områdene vil vi tilrå at det åpnes for utbygging av alle typer arealkrevende handel, både stormarkeder, hypermarkeder og lavpris uavhengig av bransje. Tankemodell for lokalisering av handelen i Bergen: Innkjøpssituasjoner og geografisk fordeling av befolkningsveksten. Kvikt handleærend Storkjøpsområde Nord I) 150 II) 30 III) 100 Fordeling av arealkrevende handelsvekst på 3 storkjøpsområder Påfyll Bunkring/ Sjeldenkjøp I) 75 II) 15 III) 50 Storkjøpsområde Vest I) 150 II) 30 III) % 20% 40% 700 Dekar Shopping Storkjøpsområde Syd Innkjøpssituasjoner Handelsvekst Arealkrevende detaljhandel i Bergen notat 1 SIDE 12 AV 108

13 Klare fordeler med samlokalisering i storkjøpsområder På denne måten kan etterspørselen i markedet kanaliseres til de best egnede områdene i byen og regionen. Både kunder og detaljister ser fordeler i at butikker er samlokaliserte. Detaljistene vurderer samlokalisering positivt fordi det er flere tilbud som tiltrekker seg flere kunder. Kundene får fordelene av at de kan utføre flere typer innkjøp på samme sted og kombinere handleturene. Dette vil legge til rette for mer planlagte innkjøp og redusert bruk av bil. Dessuten vil det bli lettere å tilrettelegge for betjening av storkjøpsområdene med kollektivtrafikk. Effektiv trafikkbetjening er lettere å få til når handelen samles i forhold til alternativet, som vil være en mer klattvis og spredt utbygging. Små negative konsekvenser for eksisterende senterstruktur I første omgang vil det være snakk om å fornye og relokalisere det som allerede finnes av stormarkeder eller arealkrevende handel. Konsekvensene vil bli størst for den delen av handelen som allerede er samlet i store enheter. Her vil det bli økt konkurranse, lavere priser, bedre tilbud, mer spennende vareutvalg. Alt i alt en utvikling som vil tjene kommunens forbrukere. En må regne med at med flere aktører og flere nye stormarkedskonsepter vil gi vekst i disse segmenter av markedet. En kan ikke utelukke at eksisterende butikker vil bli påvirket av en slik utvikling. Men i forhold til de eksisterende sentrenes levedyktighet forventer vi at slike virkninger bare vil være av mer kortsiktig karakter. Kjedene viser god vilje og evne til å utvikle butikkonsepter for alle typer senterstruktur. Konkurransen mellom aktørene, og deres evne til å penetrere alle deler av markedet, vil motvirke uønskede effekter på senterstrukturen. Over tid vil dette føre til at eventuelle huller i strukturen vil bli fylt. Dessuten vil forventet befolkningsvekst, kombinert med fortsatt økning i vareforbruket, virke skånende for eksisterende senterstruktur. Den pågående differensieringen i butikktilbudet vil fortsette ved at det legges opp til at storhandel/sjeldenkjøpshandel kan utføres i tilrettelagte storkjøpsområder, mens nærhandelen, påfyll og de kvikke ærender uten hindringer kan utføres i eksisterende bydelssentra. Det er hva slags type innkjøpstur kundene vil gjøre, som avgjør om de velger det nærmeste bydelssenteret eller storkjøpssenteret, ikke hvilken bransje varene måtte tilhøre. De mulige konsekvenser for eksisterende sentrestruktur er drøftet relativt detaljert for hver av de fire områdene Bergen kommune kan deles opp i: I Bergen nord vil det etter vårt syn være naturlig å utvikle Åsane sentrum (Ulset) og Nyborg til et mest mulig sammenhengende storkjøpsområde. Eventuelt kan Eidsvåg settes av som et reserveområde for arealkrevende handel. Vi kan ikke se at en slik utvikling av både Ulset og Nyborg vil være en hindring for å bygge ut Åsane sentrum med flere servicefunksjoner, slik at det fremstår som bydelens naturlige sentrum. Arealkrevende detaljhandel i Bergen notat 1 SIDE 13 AV 108

14 I Bergen syd vil det være mest naturlig å finne fram til et lignende utbyggingsscenario som i nord. I dag er Lagunen/Rådal det dominerende storkjøpsområdet i syd. Om det ikke er mulig å ta noen nye grep som gir større utbyggingsmuligheter i tilknytning til dette eksisterende området, synes det mest naturlig å tenke seg en utvidelsesakse mot Kokstad. En mer klattvis og spredt utbygging i syd vil kunne føre til at presset på Bergen nord øker eller at handelen over tid spres ytterligere både videre sydover mot nabokommunen Os og vestover. Dette vil gi en mindre balansert utvikling mellom befolkningsvekst og handelstilbud i Bergen syd. Dessuten anser vi at utbyggingsaksen Lagunen Kokstad vil få mindre konsekvenser for det eksisterende Nesttun sentrum. For Bergen vest er vi usikre på hva som vil være den beste løsningen for handelen og forbrukerne. Forventet befolkningsutvikling er mindre sterk i Bergen vest. Det synes derfor naturlig å betrakte et økt handelstilbud i denne delen av kommunen i sammenheng med utviklingen i nabokommunene Fjell og Askøy. Sartor i Fjell kommune ligger svært nær de vestlige bydeler i Bergen kommune. Å videreutvikle Sartor i Fjell kommune som et storkjøpsområde vil kunne la seg gjøre uten at ubalansen i Bergen vest blir for stor. Men det synes naturlig å tenke seg Fagerdalen, som har en trafikkmessig god beliggenhet, kan bli et avlastningsområde for Fjell/Sartor i vest. For Bergen sentrum og resten av Bergenshus og Årstad bydeler vil det bli små konsekvenser. Arealkrevende handel er i stor grad allerede utflyttet fra kommunens mest sentrale deler. Dessuten er det kun veksten i denne handelen som vi tenker oss fordelt på de ytre bydeler i forhold til folketallet. Videre vil de ulike aktørene og bransjene fortsette å utvikle butikkonsepter som passer også for sentrum og indre by. Liten tilrettelegging for utviklingen av arealkrevende detaljhandel vil stimulere byspredning og øke presset mot eksisterende bebyggelse Et alternativ til den foreslåtte strategien kan være å forsøke å stoppe markedets utvikling av en mer segmentert detaljhandel ved å la være å planmessig legge til rette velegnede arealer for arealkrevende handel. Men det kan lett få større negative konsekvenser. Det vil hindre eller utsette utskifting av de svakere eller utdaterte butikkkonseptene, samtidig som det vil hemme konkurransen. Distribusjonskostnadene blir høye, og forbrukerne vil bli rammet i form av dårligere tilbud og høyere priser. Dette har Konkurransetilsynet stilt seg kritisk til, blant annet i en utredning om dagligvarehandelen. Videre vil en eventuell mangelfull kommunal regulering og annen tilrettelegging av arealer i forhold til etterspørselen lett føre til ineffektive og lite attraktive løsninger, med en spredning av handelen på mange små og mer tilfeldig lokaliserte og utformede områder, ofte med økt biltrafikk på lokalveier. Slik vekst i allerede utbygde områder kan også bli en trussel mot viktige kulturverdier og bebyggelsens karakter og skala i eldre bygningsmiljøer. Arealkrevende detaljhandel i Bergen notat 1 SIDE 14 AV 108

15 En slik politikk vil også legge til rette for en mye sterkere satsing på arealkrevende handel i Bergens nabokommuner. Det vil etter alt å dømme gi større og mer spredt trafikk med bil, økte miljøulemper, og en handelsstruktur som er mindre hensiktsmessig sett fra publikums side. Vi ser allerede i dag en god del negative konsekvenser av en slik arealsituasjon. Med den sterke etterspørselen etter lokaler og arealer som en kan forvente i Bergensregionen i årene fremover, vil disse ulempene øke dersom en ikke får til en hensiktsmessig kommunal tilrettelegging for handelsnæringen. Videre utvikling av den kommunale styringen Følgende strategi for den kommunale styringen av detaljhandelens lokalisering kan skisseres: 1. Klargjør kommunens målsettinger i forhold til handelens utvikling i Bergen. I den forbindelse bør en være seg bevisst varehandelens betydning økonomisk og sysselsettingsmessig, og det faktum at dette er en av de mest dynamiske og vekstkraftige arealbruksfunksjonene i bysamfunnet. 2. Pek ut beliggenhet for egnede storkjøpsområder som er trafikkmessig gunstige og reguler disse for detaljhandel innenfor tilstrekkelig romslige rammer for utnyttelsesgrad. 3. Still krav til internt trafikkmønster og omfang av parkering i de områder som pekes ut. 4. Legg inn krav om tiltak for tilgjengelighet også med kollektive transportmidler og kvaliteter for syklister og gående. Ikeabussene til/fra Oslo sentrum er eksempel på et slikt, frivillig tiltak. I et storkjøpsområde kan flere aktører samarbeide om slik kollektivbetjening. Enda bedre vil det være om det ordinære kollektivtilbudet ka tilpasses for å gi bedre betjening av handelen. 5. Still krav til utforming av fasader, utomhusarealer, skilting og reklame som løfter den estetiske standard i storkjøpsområdene. 6. Ta en proaktiv rolle i forhold til detaljhandelen og klarlegg kommunens mål og hensikter med byplanleggingen gjennom ulike former for dialog. Seminarer og møter hvor ekspertise fra begge sider utveksler synspunkter vil være nyttig. 7. Sett inn positive virkemidler i eksisterende senterstruktur hvor det oppstår bekymring for midlertidig svekkelse av tilbudet, for eksempel i henhold til følgende punkter: Kartlegg problemer og utfordringer som en står overfor, og identifiser hvilke lokale parter som er involvert eller bør involveres. Dette kan legges opp som et forprosjekt/forstudie som kommunen initierer. Samle representanter for gårdeiere, detaljhandel, servicebransjen, finans- og eiendomsmegling, personlig service, offentlig service, skole og kultur, samt huseierforeninger, velforeninger og borettslag. Skap felles forståelse av situasjonen og pek ut løsningsmuligheter. Dette kan være del av et gjennomføringsprosjekt. Arealkrevende detaljhandel i Bergen notat 1 SIDE 15 AV 108

16 Opprett lokale organisasjoner som kan være handlekraftige og være i stand til å sette inn løsningstiltak. Slike organer kan bygges opp etter samme modell som i et kjøpesenter. Finn frem til permanente lokale organisasjoner som tar på seg drift og vedlikehold. Kommunens rolle i denne sammenheng kan være å koordinere ulike typer interesser samt å være initiativtaker. Arealkrevende detaljhandel i Bergen notat 1 SIDE 16 AV 108

17 1 Definisjoner og metode 1.1 Planområdets avgrensning og oppdeling Utredningen gjelder lokaliseringer innenfor Bergen kommunes grenser. I omtalen av handelens utvikling presenteres også en del tall for hele landet, samt for Hordaland fylke. I utviklingen av en politikk for handelen i Bergen er Bergens rolle i fylket og landsdelen et relevant tema. Vi ser også på hvor handelen er lokalisert internt i kommunen, med hovedvekt på bydelsnivået. Det gir grunnlag for vurdering av konsekvenser av mulige nye etableringer i de konkrete områdene som kommunen ønsker å vurdere. Områdevurderingene er tema for notat nr Definisjoner I utredningen skilles det mellom flere grupper av handelsbransjer og konsepter som faller inn under begrepet arealkrevende detaljhandel. Inndelingen er laget for å passe med de ulike scenarier for lokalisering av denne typen virksomhet som kommunen ønsker å få vurdert konsekvensene av, som er definert slik i kommunens grunnlagsnotat: I. Handel med sjeldenkjøpsvarer av arealkrevende type, dvs. trelast/byggevare, motorkjøretøyer og hagesentre. II. Handel med møbler og elektrovarer (brune- og hvitevarer). III. Detaljvarehandel, som vi har tolket til å inkludere sport- og fritidsvarer, samt ulike stormarkedskonsepter med hovedvekt på dagligvarer. Arealkrevende detaljhandel gruppe I Denne første gruppen omfatter forretninger med salg av biler og motorkjøretøyer, trelast og andre større byggevarer samt planteskoler/ hagesentre. I SSBs varehandelstatistikk og standard for næringsgruppering (NACE) omfatter dette følgende næringsgrupper: Handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer: NACE Detaljhandel med motorkjøretøyer og NACE 50.2 Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer. Disse næringsundergruppene bør ses under ett da flere bedrifter både driver verksted og selger biler. Byggevarer: NACE Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og byggevarer (hovedsakelig byggevarehus), NACE Butikkhandel med trelast, NACE Engroshandel med trelast, og NACE Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted. Hagesentre: Inngår i NACE Butikkhandel med blomster og planter. Arealkrevende detaljhandel i Bergen notat 1 SIDE 17 AV 108

18 Arealkrevende detaljhandel gruppe II Den andre gruppen omfatter møbelvarehus og elektrobransjen med utsalg av brune- og hvitevarer. I SSBs varehandelstatistikk og standard for næringsgruppering omfatter dette følgende næringsgrupper: Møbelbransjen: NACE Butikkhandel med møbler. Elektrobransjen: NACE Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn. Arealkrevende detaljhandel gruppe III Utviklingen i handelen de senere år viser at det vokser frem stormarkedskonsepter innen de fleste bransjer der kravene til økt areal blir mer og mer fremtredende. Også disse konseptene vil vi se nærmere på i notatet. Eksempler på dette kan være: Stormarkeder og hypermarkeder, f.eks. Coop OBS! Supermarkeder, f.eks. Ultra Store sports- fritidsforretninger, f.eks. Super-G og XXL Andre storhandelskonsepter, f.eks. Smart-Club I SSBs varehandelstatistikk og standard for næringsgruppering omfatter dette: Sport/fritidsutstyr: NACE Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers, og NACE Butikkhandel med fritidsutstyr, spill og leker. Arealkrevende dagligvarekonsepter: NACE Butikkhandel med bredt vareutvalg, med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler. Noen nøkkelbegreper Følgende begreper fra varehandelsbransjen blir benyttet i dette notatet og kan trenge en kort forklaring. De ulike typer handel er nærmere omtalt senere i dokumentet. Supermarked betegner en middels stor dagligvarebutikk på m2 med et bredt varesortiment, inklusive ferskvarer. Stort supermarked er større, med m2 og større sortiment, inklusive ferskvarer, delikatesser og produksjon i butikken. Stormarked er enda et nummer større, m2, der det er et betydelig innslag av bestselgere og sesongrelaterte faghandelsvarer. Hovedvekt på enkel og rasjonell storhandel av basisvarer. Hypermarked er den største enheten i dagligvaresektoren, med m 2, en årlig omsetning på minst 200 millioner kroner og et bredt og dypt vareutvalg, som inkluderer både butikkproduksjon av matvarer og faghandlesvarer fra minst tre ulike bransjer. Bransjen opererer ellers med enkelte nordamerikanske/engelske uttrykk som det er nyttig å kjenne til: A Better Class of Shopping anvendes i denne sammenheng om butikkonsepter hvor kundene forsynes med varer som design- og motemessig er av høyeste klasse, mens priser og gjerne også teknisk kvalitet er på lavere nivå. Butikkens utforming kombinert med varenes Arealkrevende detaljhandel i Bergen notat 1 SIDE 18 AV 108

19 eksponering bidrar i stor grad til å gi disse produktene verdi. Det tenkes på butikkonsepter som H&M, Zara, IKEA osv.. Denne type butikker skiller seg fra rene luksusvarer og luksusbutikker hvor både pris og kvalitet ligger på høyt nivå. Category killer anvendes her på butikkonsepter som har spesialisert seg på et begrenset antall varekategorier og fører et bredt og dypt utvalg av disse. Av denne grunn har de også blitt benevnt kategorispesialist. Butikkflaten er stor og disse stormarkedene gir inntrykk av å ha alt på sitt begrensede område. Eksempler er Elkjøp/Elgiganten på elektriske varer, Toys R'Us på leker. At de på engelsk kalles killer antyder at de er meget konkurransedyktige på pris og slår ut tradisjonelle faghandelsbutikker. Utvalget har ofte preg av å være teknisk kompliserte varer. Discount betegner smale handelskonsepter med begrenset vareutvalg og primitivt utformede butikker, som satser på å vinne markedsandeler kun fordi de har en prisfordel. Hard-discount og soft-discount betegner butikkonsepter hvor harddiscount har svært snevert vareutvalg ( dagligvarer) og merkbart lavere priser. Kjedens egne merker dominerer. Eksempler er Lidl og Aldi. Soft-discount har litt større bredde i utvalget ( dagligvarer) og har en miks av kjedens egne merker og industriens kjente merkevarer, men har til gjengjeld noe høyere priser. I gjennomsnitt 5prosent over hard-discount. Prisnivået er imidlertid gunstig i forhold til supermarkeder som ligger 10-12prosent over det laveste nivået. DiY = Do it Yourself, dvs gjør det selv. Begrepet brukes innen detaljhandel med byggevarer. Det er gjerne de store enhetene i stormarkeds eller hypermarkedsklassen som har fått betegnelsen DiY. Disse utsalgene henvender seg først og fremst til detaljistkunder til forskjell fra den type byggevarehandel som først og fremst selger til håndverkere og proffmarkedet. Drugstore er gjerne små butikker som fører en blanding av personlig pleie produkter samt teknisk/kjemiske produkter til husholdningen. Det finnes ingen slike rendyrkede butikkonsepter i Norge. I resten av Europa finner vi butikkonsepter som Boots (i England) og Schlecker i Tyskland. General merchandise er en moderne form for landhandel som vi her hjemme finner i hypermarkedene dersom en trekker fra matvarene. Dette er en blanding av produkter fra en rekke bransjer som regnes for lette å omsette. Dette er varer som ofte kjøpes på impuls. De skiller seg fra mer teknisk kompliserte produkter som ofte har en mer omfattende kjøpeprosess. I Norge er Coop Obs! og ICA Maxi kjent for å føre et slikt vareutvalg. Det kan dreie seg om alt fra klær til kjøkkenutstyr, musikk, video osv. Shop in Shop brukes gjerne på å betegne større butikkers avdelinger som har fått en slik utforming at de fremstår som en egen butikk i butikken. For eksempel opptrer kosmetikkavdelingene på denne måte i flere av de kjente klesbutikkene her i landet. Arealkrevende detaljhandel i Bergen notat 1 SIDE 19 AV 108

20 1.3 Nærmere om statistikkgrunnlaget Data fra Statistisk sentralbyrå Bergen kommunes detaljhandelsanalyse av bygget i hovedsak på SSBs detaljhandelsstatistikk på kommunenivå/postnummernivå, med de begrensninger som ligger i denne statistikken med hensyn til konfidensialitet etc. I denne utredningen ønsker en å se på etablering av sjeldenkjøpsvarer av arealkrevende type (f. eks. trelast/byggevare, motorkjøretøyer, hagesentre, møbler og elektro samt store konsepter innen sport og fritid samt dagligvare). Da gir detaljhandelsstatistikken fra SSB ikke tilstrekkelig informasjon i den form den foreligger. Det skyldes både at de bransjer vi ønsker å undersøke ikke er entydige i statistikken og at noen av bransjene faller inn under så vel detaljhandel som agentur- og engroshandel. Byggevarehandel og handel med motorkjøretøyer er typiske i denne henseende. Butikkhandel med blomster og planter omfatter både vanlige blomsterforretninger og hagesentre. For landbruksvarer (omtales ikke i rapporten) finnes det ikke tall på kommunenivå per dags dato. For de fleste bransjene vil det trolig heller ikke finnes data på postnummernivå da det i dag trolig er færre enn tre aktører innen de aktuelle byområder. Omsetningen er i denne rapporten hele tiden beregnet uten merverdiavgift og målt i løpende kroneverdi. Hvis en ønsker å se på veksten i samlet volum, kan en korrigere veksttallene for endringene i SSBs konsumprisindeks, som var 104,7 prosent fra 1983 til indeksen lå 2,0 prosent over 2003 (i følge historisk tabell på Supplerende informasjon Som supplement/korreksjon til detaljhandelsstatistikken har det derfor vært nødvendig å hente inn informasjon fra kjeder og storforetak innenfor de aktuelle bransjene oppdragsgiver ønsker belyst. Det er også foretatt spesialutkjøringer fra SSB for å kunne belyse bransjenes utvikling på bydelsnivå. I tillegg er det hentet inn opplysninger på bedriftsnivå fra Brønnøysundregisteret. Videre bygger notatet på egen markedskunnskap og supplerende informasjon innhentet direkte gjennom samtaler med aktører i markedet. 1 Vår gjennomgang av statistikken gir noe annerledes tall for omsetningen i de enkelte bransjer og bydeler enn det som fremkommer i detaljhandelsanalysen. Det inngår ikke i vårt oppdrag å oppklare hva årsaken til dette kan være. Arealkrevende detaljhandel i Bergen notat 1 SIDE 20 AV 108

Innholdsfortegnelse. 3 av 23

Innholdsfortegnelse. 3 av 23 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. Innledning med definisjoner... 4 1.1.Sentrale begrep... 4 1.2.Innsamling av data... 5 1.3.Justering av dekningsgrad... 5 1.4.Civitas handelsanalyse... 6

Detaljer

Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen

Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen Konsekvensutredning - Handel i Bodø Oktober 2013 Foto: Terje Rakke - Nordic Life Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen Sammendrag Handelsanalysen er utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø

Detaljer

RAPPORT. Handels- og sentrumsanalyse Sande i Vestfold 2014/41. Hanne Toftdahl

RAPPORT. Handels- og sentrumsanalyse Sande i Vestfold 2014/41. Hanne Toftdahl RAPPORT 2014/41 Handels- og sentrumsanalyse Sande i Vestfold Hanne Toftdahl Dokumentdetaljer AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling Prosjektleder Oppdragsgiver Publisert Rapport nummer

Detaljer

Detaljvarehandel i 20 bykommuner

Detaljvarehandel i 20 bykommuner TØI rapport 1303/2014 Arvid Strand Tore Kvarud Petter Christiansen Øystein Engebretsen Detaljvarehandel i 20 bykommuner Analyse av utviklingen i bysentrum og kommunen totalt 2004-2012 TØI rapport 1303/2014

Detaljer

HANDELSANALYSE HADELANDSPARKEN. En utredning fra

HANDELSANALYSE HADELANDSPARKEN. En utredning fra HANDELSANALYSE HADELANDSPARKEN En utredning fra O-2615 Rapportdato: 3. januar 2008 Utreder: Org.nr: 965 335 269 NCM Donaldsons AS Stranden 3B 0250 OSLO Kontaktperson: Jan-Eirik Berntsen Telefon: 2311 8900/direkte:

Detaljer

Krokstad senterområde Handelsanalyse tilknyttet planforslag med konsekvensutredning.

Krokstad senterområde Handelsanalyse tilknyttet planforslag med konsekvensutredning. Krokstad senterområde Handelsanalyse tilknyttet planforslag med konsekvensutredning. Rapport utarbeidet av Utreders referansenummer: O 2632 Planområdet i dag Oppdragsgiver: Utreder: Org.nr. 959 222 381

Detaljer

SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER OG SPA- /BADEANLEGG PÅ SYDSIDEN AV RV 156

SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER OG SPA- /BADEANLEGG PÅ SYDSIDEN AV RV 156 ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR REGIONAL HANDELSUTVIKLING OG UTVIKLING AV VINTERBRO SOM HANDELS- OG OPPLEVELSESDESTINASJON VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL

Detaljer

VAREHANDEL OG PERSONLIG TJENESTEYTING I ET FREMTIDS- PERSPEKTIV

VAREHANDEL OG PERSONLIG TJENESTEYTING I ET FREMTIDS- PERSPEKTIV Prosjektrapport nr. 7-2008 VAREHANDEL OG PERSONLIG TJENESTEYTING I ET FREMTIDS- PERSPEKTIV HORDALAND, ROGALAND, AUST- OG VEST AGDER Mai 2008 Tittel Varehandel og personlig tjenesteyting i et fremtidsperspektiv,

Detaljer

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget FYLKESDELPLAN FOR HANDELSVIRKSOMHET, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Forord Ved kongelig resolusjon av 8. januar 1999 ble det med hjemmel i plan- og bygningsloven fastsatt en rikspolitisk bestemmelse om midlertidig

Detaljer

handelsrapporten 2013

handelsrapporten 2013 handelsrapporten 2013 En verdiskapende varehandel fremtidens forbruker fremtidens handel www.virke.no vekstvinnere og tapere Som hovedorganisasjon for norsk varehandel er vi stolte av å presentere Handelsrapporten

Detaljer

status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel

status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel 1 innhold og forord 1 1 innhold og Forord I perioden 197 21 var veksten i varehandelen det dobbelte av vekst i fastlands BNP. Verdiskapningen

Detaljer

Vertikal integrasjon, private merker og. konkurranse i matvarehandelen

Vertikal integrasjon, private merker og. konkurranse i matvarehandelen Vertikal integrasjon, private merker og konkurranse i matvarehandelen av Tommy Staahl Gabrielsen og Lars Sørgard Prosjektnummer: 4342 SNF-rapport - 52/98 Forord Denne rapporten er skrevet på oppdrag av

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske. av store handelsetableringer RAPPORT

FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske. av store handelsetableringer RAPPORT RAPPORT FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av store handelsetableringer MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2014 Mai 2014 Av Erland Skogli, Jens Fredrik B. Skogstrøm, Peter Aalen, Endre Kildal Iversen

Detaljer

Årskavalkade Sentrumshandel og senterhandel Kjøpesenterutviklingen 2001-2011 Handelsfelt og regioner

Årskavalkade Sentrumshandel og senterhandel Kjøpesenterutviklingen 2001-2011 Handelsfelt og regioner Årskavalkade Sentrumshandel og senterhandel Kjøpesenterutviklingen 2001-2011 Handelsfelt og regioner Utgiver: Andhøy AS, tlf. 22 89 02 00, post@andhoy.no, www.andhoy.no ISBN: 978-82-92266-14-4 Forsidebilde:

Detaljer

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune Dokumentnr A008188-1 Versjon

Detaljer

www.iris.no Arild Aurvåg Farsund Scenarier 2029 Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver Arbeidsnotat IRIS - 2012/027

www.iris.no Arild Aurvåg Farsund Scenarier 2029 Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver Arbeidsnotat IRIS - 2012/027 Arild Aurvåg Farsund Scenarier 2029 Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver Arbeidsnotat IRIS - 2012/027 Prosjektnummer: 7252295 Prosjektets tittel: Scenarier 2029 Oppdragsgiver:

Detaljer

Næringslivets arealbehov og lokaliseringspreferanser

Næringslivets arealbehov og lokaliseringspreferanser BUSINESS REGION BERGEN Næringslivets arealbehov og lokaliseringspreferanser Oktober 2009 BUSINESS REGION BERGEN 1 KOLUMNETITTEL DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 Rapport 2010/25 fra Vista Analyse AS Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 H. Toftdahl og B. Jorde Vista Analyse AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling

Detaljer

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen Høyt og lavt En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. 26 Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen INNHOLD Innledning 3 Sammendrag 4. Bakgrunn og antakelser om

Detaljer

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Vedtatt av Fylkestinget 20. oktober 2009 Miljøverndepartementet

Detaljer

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34 2.2.1 DAGENS SITUASJON 8 2.2.2 BESKRIVELSE AV TILTAKETS EFFEKT/PÅVIRKNING 8 2.2.3 VURDERING AV TILTAKETS KONSEKVENSER 9 2.2.4 RANGERING AV HOVEDKORRIDOR-ALTERNATIVENE 10 2.2.5 NÆRMERE OM TRAFIKKGRUNNLAG

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling i Ullensaker Asplan Viak og Opinion - juli 7 BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? ULLENSAKER

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Sørlandsparkens utvikling og markedsutstrekning

Sørlandsparkens utvikling og markedsutstrekning Sørlandsparkens utvikling og markedsutstrekning Martin Raael Johnsen Veileder Theis Theisen Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av denne

Detaljer

Kjuagutt og stril - mindre bil

Kjuagutt og stril - mindre bil Kjuagutt og stril - mindre bil Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet R A P P O R T Statens vegvesen Region vest Dato: 13.5.211 Austrheim Modalen Masfjorden Fedje Radøy Lindås

Detaljer

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier MENON publikasjon Nr. 5/2007 Alderdom og spesialisering Norsk næringsstruktur i 2025 i lys av eldrebølge og globalisering Leo A. Grünfeld Jørgen Heibø Modalsli Rolf Røtnes ENON AS kompetansenettverk for

Detaljer