SENTRALADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENTRALADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN"

Transkript

1 SENTRAL- ADMINISTRASJONEN Side 44 ÅB OG HP

2 A. SENTRALADMINISTRASJONEN Sektoren omfatter: A. Politisk ledelse B. Administrativ ledelse/ rådmannskontoret C. Økonomiavdelingen D. Planlegging, næringsutvikling E. Organisasjon, personal, fellestjenesten, lønn, IT, WEB og informasjon F. Eiendomsavdelingen G. Eksterne tjenester H. Revisjon S-1 ØKONOMIPLAN Budsjett SUM LØNN SUM DRIFTSUTG SUM DRIFTSINNT SUM UTG./ INNT Herav E-skattefinansiert drift SUM INVESTERING Herav E-skattefinansiert inv Endringer i aktiviteten/planer for årsbudsjett og handlingsprogram Bevilgning til næringsutviklingsarbeid er økt med 1 mill. kroner fra Bevilgningen skal brukes til årlige driftstilskudd til næringsselskapene som kommunen er engasjert i. I tillegg er det tidligere vedtatt i forrige HP å bevilge 2 mill. kroner til næringsprosjekter fra eiendomsskattemidler i perioden 2015 til Av disse tilrår rådmannen at kr disponeres til prosjekter i Kunnskapsbyen Lillestrøm. Lønn til prosjektstilling som EU-koordinator ( ) og tilhørende driftsstøtte tas ut fra 2016 iht. vedtak fra kommunestyret. Miljøavdelingen er flyttet over til teknisk sektor, og budsjettrammen på kr ,- er overført fra sentraladministrasjonen som følge av dette. Det budsjetteres med ny stilling på innkjøpsfunksjonen som de første årene skal benyttes til å hjelpe organisasjonen til å gjøre innkjøpene ved hjelp av e-handel. Dette vil sikre at innkjøpene i større grad kanaliseres til de leverandørene vi har avtale med. Dermed forhindrer vi å bryte bestemmelsene om offentlig innkjøp og vi sikrer i større grad enn tidligere at vi får avtalte priser. På sikt vil stillingen gå inn i ordinært innkjøpsarbeid i kommunen, en funksjon som er viktig både av hensyn å gjøre korrekte innkjøp og økonomisk gunstige innkjøp. I tillegg er det lagt inn midler til programvare e-handel som følge av bortfall av DIFI støtte. Til sammen er økonomiavdelingen tilført 1,0 mill. kroner på innkjøpsområdet. Koordinering av beredskapsfunksjonen ivaretas av en halv stilling. Vedkommende som innehar stillingen er ansatt på helse- og sosialsektoren. Lønn for beredskapsarbeidet overføres fra helse- og sosial fordi budsjettet for beredskap skal være i sentraladministrasjonen. Det er lagt inn midler til 1 stilling på lønnsavdelingen (rammeøkning). ÅB OG HP Side 45

3 Økt bruk av innbyggerportalen gir økte kostnader. For å dekke økte utgifter fra 2015 med kr foreslås det å omdisponere bevilgningen til kompetanseløft. Med dette grepet vil kompetanseløftordningen, slik vi har hatt den til nå, avvikles. Sektorene har pekt på noen digitaliseringsprosjekter som spesielt viktige. Disse vil kreve tilpasninger i innbyggerportalen. Analysearbeid er også betydelig, slik at man treffer best mulig med løsningsforslag før utviklingen starter. Det kreves midler til prosjektledelse for å få dette til. Det foreslås derfor å bevilge kr i 2015 ved å omdisponere midler fra fond for felles kurs og konferanser (engangsmidler). Intranettet har svakheter og møter ikke de krav en kunnskapsorganisasjon som Skedsmo kommune skal ha. Innføring av nytt intranett i Skedsmo kommune koster i størrelsesorden 3 mill. kroner, men er et digitaliseringsprosjekt med høyt potensiale for å ta ut gevinst. Det foreslås å starte opp et forprosjekt i 2015, og det bevilges kr til prosjektet. Bevilgningen dekkes ved å omdisponere midler fra fond kurs og konferanser (engangsmidler). Bevilgning til nytt intranett settes på S6-lista i Det er lagt inn kr ,- på IKT-avdelingens budsjett til videre utvikling av printkonsept. Det foreslås at bevilgningen dekkes ved å omdisponere midler fra fond for felles kurs og konferanser (engangsmidler). Driftskostnader og lisenser for teknisk utstyr (Ipads) til politikere koster kr mer enn vi har i budsjettet. Dette er en årlig kostnad. I tillegg vil det komme kr i økt kostnad til innkjøp av utstyr til nye politikere etter valget i 2015, det foreslås å øke bevilgningen til dette formålet (rammeøkning). Systemet for håndtering av inngående faktura (del av regnskapssystemet) fases ut fra leverandøren i 2015, og må erstattes av et nytt system. Dette vil anslagsvis koste kr , og det foreslås å bevilge dette beløpet til formålet. Bevilgningen dekkes ved bruk av avsatte fondsmidler fra regnskapet for Driftsbudsjettet i eiendomsavdelingen er økt med 3,1 mill. kroner for å dekke driftskostnadene til nye Bråtejordet skole (2,2 mill. kroner) og Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter (0,9 mill. kroner fra ). Barnevernet er flyttet ut fra rådhuset til leide lokaler. Årlige kostnader er 4,1 mill. kroner som var budsjettert på sentraladministrasjonen. Midlene flyttes over til helse- og sosialsektoren. Eiendomsavdelingens andel av drift av Slorahallen er lagt inn med pr. år finansiert av eiendomsskatt i hele perioden, også Fordeling av driftsramme mellom kultursektoren og e-avd. er justert siden budsjettrundskrivet med kroner mer til kultur. Asak skole ble kjøpt i 2014, og finansiert med lån. Dette var tidligere et OPS prosjekt, og kommunen betalte husleie som var bevilget i eiendomsavdelingens budsjett. Bevilgningen på 8,812 mill. er overført til felleskapitlet for dekning av renter/avdrag på lånet. Til økt vedlikehold i eiendomsavdelingen bevilges 2,0 mill. kroner i Bevilgningen dekkes ved omdisponering av fondsmidler (se vedtaksforslag 7). 1. gangs oppstartingstilskudd til Romerike revisjon IKS er redusert fra kr ,- i 2014 til kr i 2015 og kr i Romerike KontrollUtvalgsSekretariat (ROKUS IKS) gis en særskilt realvekst fra 2015 til 2016 på kr Investeringer: Tabellen nedenfor viser de investeringene som er innarbeidet i ÅB/HP-perioden: Investeringer i HP-perioden Div. investeringer i eiendomsavdelingen Fiberoptisk plan Enøk-tiltak EPC prosjekt pakke Ny barnehage Bråtejordet Vei - Bråtejordet Side 46 ÅB OG HP

4 Tilbygg Strømmen barnehage Tilbygg Lillestrøm barnehage Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter Sum investeringer i ÅB/HP-perioden (Beløp i hele 1000 kr) eks. mva Pkt 1,2,3 er en videreføring av årlige bevilgninger EPC pakke 1 Rådmannen foreslår å bevilge 39 mill. kroner til en energisparekontrakt såkalt EPCprosjekt. Prosjektet finansieres av fondsmidler ENØK/lån som nedbetales med innsparte energikostnader. Prosjektet er beskrevet i egen sak til kommunestyret Ny barnehage Bråtejordet Totalt budsjett for hele prosjektet på 95,0 mill. kroner fordelt på årene , i 2015 er restbevilgning på 46,0 mill. kroner lagt inn. Totalbudsjettet er en videreføring av det opprinnelige kostnadsanslaget etter første anbudsrunde høsten Kommunestyret ønsket da en ny prosess for å få ned kostnadene. Resultatet etter ny anbudsrunde høsten 2014, er ikke helt klart når dette skrives, men kan føre til redusert budsjett for prosjektet i Vei - Bråtejordet Bevilgningen for veien på Bråtejordet er fordelt på 2014 og Det som legges inn i 2015 er restbevilgningen for prosjektet Tilbygg Strømmen og 2079 Tilbygg Lillestrøm barnehage Det ligger til rette for tilbygg på begge barnehagene. Dette vil gi en nødvendig kapasitetsutvidelse. I budsjettet er tilbygget på Strømmen lagt inn i 2015, og tilbygget i Lillestrøm er lagt inn i Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter Totalt budsjett for hele prosjektet er 334,2 mill. kroner fordelt på årene 2014 og Senteret er planlagt åpnet i november I 2015 er restbeløpet på 144,250 mill. kroner lagt inn. S-2.1 MÅL FOR HELE SEKTOREN Sektorovergripende mål som alle sektorene skal utarbeide mål etter. 1. Skedsmo kommune skal være blant de fremste kommuner i Norge på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning. Mål for sentraladministrasjonen Har gjennomgått en tverrsektoriell prosess og vurdert og foreslått hensiktsmessig organisering av IKT-ressursene i hele organisasjonen, slik at det sikres innbyggervennlige digitale løsninger, helhetlige løsninger og god nytte/kost. 2. Ha iverksatt koordinerte og helhetlige tiltak slik at innvandrerbefolkningen integreres på en god måte og har høy deltakelse i samfunn, utdanning og yrkesliv. Mål for sentraladministrasjonen Ved kjøp av boliger til bosetting av flyktninger etterstrebes det en geografisk spredning for å lette integreringen i lokalsamfunnet. ÅB OG HP Side 47

5 3. Ha inkludert folkehelseperspektivet i planverk og tiltak i de ulike sektorer i kommunen slik at det sikres helhetlig og koordinert ressursbruk for bedre folkehelse. Mål for Sentraladministrasjonen Drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygninger skjer på en måte som fremmer folkehelsen gjennom fokus på innemiljø og nærmiljø. De mest sentrale årsmålene for sentraladministrasjonen: ÅB 1 Videreutvikle verktøy for elektronisk distribusjon av sakspapirer til politiske møter, slik at politikerne til enhver tid har et godt verktøy for lesing og bearbeiding av politiske dokumenter. ÅB 2 Det skal leveres bidrag til utredninger og videre prosesser knyttet til de utfordringer og samarbeidsoppgaver som ligger i saken om kommunereformen. Disse skal være egnet til å gi et godt grunnlag for kommunestyrets beslutninger knyttet til de spørsmål som reformprosessen kan reise. ÅB 3 Nytt system for fakturahåndtering er implementert og klart for ordinær drift, slik at det oppnås effektiv fakturaflyt og god integrering med regnskapssystemet. ÅB 4 75% av alle fakturaer som sendes ut fra kommunen skal være på e-faktura, slik at kravene til digital tilgjengelighet for brukerne er ivaretatt og rutinen er kostnadseffektiv for kommunen. ÅB 5 Organisasjons og personalavdelingen skal iverksette tiltak slik at kommunen søker deltakelse i prosjekt finansiert gjennom EUs sektorprogram, Interregprogrammene eller EØS-finansieringsmekanisme i ÅB 6 Fellestjenesten skal bistå i arbeidet med å digitalisere data- og dokumentflyten mellom kommunen og innbyggeren, samt internt i kommunen, slik at arkivverdige data fanges og arkiveres, journalføringsplikten ivaretas, effektiviseringsgevinster tas ut, samt at interne brukere og innbyggerne i kommunen opplever god kvalitet og en enklere hverdag. ÅB 7 Ved innføring av A-ordning (ny felles ordning for digital innrapportering av ansettelses- og inntektsopplysninger) vil lønnsdata kvalitetssikres, slik at elektronisk overføring til myndighetene er korrekt. ÅB 8 Web og portalavdelingen skal tilrettelegge for digital tjenesteutvikling og bistå sektorene i arbeidet med å lage brukervennlige selvbetjeningsløsninger slik at innbyggerne får løst sin oppgave på en enklere måte. ÅB 9 IT skal bistå i arbeidet med Datafangst i form av elektroniske søknader samt bruk av «digital utgående post» mot innbygger, slik at det sikres gjenbruk av data til alle IKTfagsystemer som har behov for oppdatering. ÅB 10 75% av samlet antall fakturaer inn til kommunen skal mottas elektronisk, slik at det oppnås kostnadseffektiv behandling med høy kvalitet. S-2.2 MÅL FOR PROGRAMOMRÅDENE Programområde A - Politisk ledelse ÅB 1: Videreutvikle verktøy for elektronisk distribusjon av sakspapirer til politiske møter, slik at politikerne til enhver tid har et godt verktøy for lesing og bearbeiding av politiske dokumenter. ÅB 2: Gjennomføre kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 effektivt og korrekt, slik at valgresultatet blir godkjent. Side 48 ÅB OG HP

6 SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Programområde B - Administrativ ledelse (rådmannskontoret) HP 1 Det gjennomføres omstillinger, effektiviseringer og prioriteringer i kommunen, slik at det skapes handlingsrom i årsbudsjettene. ÅB 1 Bevilgninger til budsjettet prioriteres for å levere vedtatte tjenester med forventet kvalitet innenfor kommunens økonomiske rammer. ÅB 2 Det skal leveres bidrag til utredninger og videre prosesser knyttet til de utfordringer og samarbeidsoppgaver som ligger i saken om kommunereformen. Disse skal være egnet til å gi et godt grunnlag for kommunestyrets beslutninger knyttet til de spørsmål som reformprosessen kan reise. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Programområde C - Økonomiavdelingen HP 1 Alle overordnede rutiner på økonomiområdet er definert og samlet i økonomireglementet, og i sektorenes økonomiske kontrollsystemer. HP 2 Rutiner og systemer for økonomisk internkontroll på tvers av sektorene og fagområdene er etablert og dokumentert. HP 3 E-handel er den fremtidige måten å gjennomføre innkjøp på i Skedsmo kommune. HP 4 Skatteinnfordringen i Skedsmo kommune skal være blant de tre beste i Akershus. ÅB 1 ÅB 2 ÅB 3 ÅB 4 ÅB 5 ÅB 6 Nytt system for fakturahåndtering er implementert og klart for ordinær drift, slik at det oppnås effektiv fakturaflyt og god integrering med regnskapssystemet. Det gjennomføres internkontroll av inntektsstrømmene i sektorene. Disse dokumenteres og rutinene gjøres kjent i sektorene. 1/3 av alle vare- og tjenestekjøp gjøres via e-handel, slik at det bidrar til effektive innkjøpsrutiner og ivaretar statens krav til e-handelsløsninger. Dataprogram for Konkurransegjennomføring (KGV-verktøy) og avtaleforvaltning (AFV-verktøy) er anskaffet og satt i drift, slik at det bidrar til å effektivisere innkjøpsprosessene på de områder disse verktøyene er aktuelle. 75% av samlet antall fakturaer inn til kommunen skal mottas elektronisk, slik at det oppnås kostnadseffektiv behandling med høy kvalitet, slik at det oppnås kostnadseffektiv behandling med høy kvalitet. 75% av alle fakturaer som sendes ut fra kommunen skal være på e-faktura, slik at kravene til digital tilgjengelighet for brukerne er ivaretatt og rutinen er kostnadseffektiv for kommunen. ÅB OG HP Side 49

7 SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Programområde D - Planlegging, næringsutvikling HP 1 Kommunens samarbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm og Lillestrøm 2020 om videre urbanisering og næringsetableringer i byen konsolideres og forsterkes innsatsmessig. Erfaringer, kunnskap og samarbeidsprosesser etablert gjennom STRAKKS søkes utnyttet videre i denne sammenheng. HP 2 Det etableres og bidras over tre år til gjennomføring av et EU-finansiert byutviklingsprosjekt i samarbeid med kommunene Bærum og Ski innenfor EUprogrammet URBACT. ÅB 1 Det leveres bidrag til kommunens innspill til det regionale plansamarbeidet Oslo/Akershus og til kommuneplanen, som behandles og legges frem for behandling i kommunestyret. Gjennom en parallell behandling av de to, skal det oppnås sterkere forståelse på regionalt og statlig nivå for kommunens utfordringer og de løsninger som Skedsmo søker. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Programområde E - Organisasjon, personal, fellestjenesten, lønn, IT, web og informasjon Organisasjon- og personalavdelingen ÅB 1 Importere all ferie og fravær fra forsystem og/eller tar i bruk elektronisk registrering for flere fraværstyper i web modulen (Visma) slik at vi får høyere datakvalitet og gjenbruker data. ÅB 2 Organisasjons og personalavdelingen skal iverksette tiltak slik at kommunen søker deltakelse i prosjekt finansiert gjennom EUs sektorprogram, Interregprogrammene eller EØS-finansieringsmekanisme i Informasjon ÅB 1 Det skal utarbeides en kanalstrategi for informasjon, slik at informasjon når de ulike målgrupper som kommunen har. Strategien skal omfatte interne og eksterne kanaler, og en eventuell vurdering av behovet for nye kanaler. ÅB 2 Klart språk prosjektet skal utarbeide et opplegg for overføring av ansvar fra prosjektet til sektorene, slik at Klart språk arbeidet blir ivaretatt som en del av den enkelte sektors daglige arbeid. Side 50 ÅB OG HP

8 13030 Lønnsavdelingen ÅB 1 Ved innføring av A-ordning (ny felles ordning for digital innrapportering av ansettelses- og inntektsopplysninger) vil lønnsdata kvalitetssikres, slik at elektronisk overføring til myndighetene er korrekt. ÅB 2 Arbeidet med innføring av fullelektroniske personalmapper videreføres, slik at papirflyten reduseres og kvaliteten på lønnsbilag sikres. ÅB 3 Opplæring og behandling av fravær implementeres i lønnskurs og gjennomføres 2 ganger i året, slik at forståelse av behandling av fraværsområdet ivaretas Fellestjenesten ÅB 1 Fellestjenesten skal bistå i arbeidet med å digitalisere data- og dokumentflyten mellom kommunen og innbyggeren, samt internt i kommunen, slik at arkivverdige data fanges og arkiveres, journalføringsplikten ivaretas, effektiviseringsgevinster tas ut, samt at interne brukere og innbyggerne i kommunen opplever god kvalitet og en enklere hverdag. ÅB 2 Arbeidet med å samle inn, katalogisere og deponere kommunens eldste materiale skal fortsette, slik at materialet sikres mot uautorisert innsyn og forringelse, og enklere kan gjenfinnes og gjøres tilgjengelig for kommunens innbyggere og forskere. ÅB 3 Arbeidet med kommunens arkivplan skal fortsette, slik at den også omfatter kommunens fagsystemer og den arkivdanningen som skjer gjennom bruken av disse systemene. Det skal utarbeides rutiner for prosessene i arkivdanningen slik at de er i samsvar med Arkivlov med forskrifter Web og portalavdelingen ÅB 1 Web og portalavdelingen skal tilrettelegge for digital tjenesteutvikling og bistå sektorene i arbeidet med å lage brukervennlige selvbetjeningsløsninger slik at innbyggerne får løst sin oppgave på en enklere måte. ÅB 2 Web og portalavdelingen skal tilrettelegge for bruk av mobile flater slik at vi gjør innhold og tjenester mer tilgjengelig for våre brukere. ÅB 3 Web og portalavdelingen skal videreutvikle og tilrettelegge for en smidig utviklingsmetodikk, slik at det leveres flere tjenester i portalen med høyere kvalitet IKT - avdelingen HP 1 Kommunens IKT-infrastruktur skal videreutvikles slik at målene i kommunens digitaliseringsstrategi kan oppfylles. ÅB 1 IT skal bistå i arbeidet med Datafangst i form av elektroniske søknader samt bruk av «digital utgående post» mot innbygger, slik at det sikres gjenbruk av data til alle IKTfagsystemer som har behov for oppdatering. ÅB 2 IT skal innføre et system for overvåking av kritiske hendelser i datateknisk infrastruktur og programvare, slik at nedetid reduseres. ÅB 3 IT skal ta i bruk ett nytt brukerstøttesystem, for effektiv håndtering av feilsituasjoner, service og support, slik at kommunikasjon med it-brukerstøtte blir enklere for våre brukere. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING ÅB OG HP Side 51

9 Programområde F - Eiendomsavdelingen ÅB 1 Produktiviteten innen boligforvaltningen styrkes ved at søkere til kommunale boliger gis mulighet til å kommunisere med kommunen på en digital plattform. ÅB 2 Ved kjøp av boliger til bosetting av flyktninger etterstrebes det en geografisk spredning for å lette integreringen i lokalsamfunnet. ÅB 3 Drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygninger skjer på en måte som fremmer folkehelsen gjennom fokus på innemiljø og nærmiljø. ÅB 4 Innføre adgangskontrollsystemer i rådhuset, slik at sikkerheten for publikum og ansatte forbedres. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Programområde G - Eksterne tjenester ÅB/HP 1 Gi Eldrerådet arbeidsmessig støtte og informasjonstilgang slik at eldrerådet kan følge med i, og gi sine uttalelser om saker som berører eldre. ÅB/HP 2 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gis arbeidsmessig støtte og informasjonstilgang slik at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan følge med i, og gi sine uttalelser om, saker som berører funksjonshemmede. ÅB/HP 3 Videreutvikle beredskapsarbeidet slik at det hele tiden er oppdatert iht. nasjonale krav. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Programområde H - Revisjonen Revisjonen skal ivaretas av Romerike revisjon IKS, og målsetningene behandles i styret for denne interkommunale virksomheten, samt i kommunens felles behandling av interkommunale foretak. Programområdet revisjon omfatter den direkte bevilgningen og betaling for styredeltakelse. Målsetningene for programområdet på både kort og lang sikt er: Forholdene er lagt til rette for at revisjonen kan utføre et tilfredsstillende revisjonsarbeid. Revisjonen utfører et arbeid som tilfredsstiller våre ønsker for revisjonsarbeid innenfor de økonomiske rammer vi stiller til rådighet. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Side 52 ÅB OG HP

10 S-3 BEMANNING Politisk ledelse 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Adm ledelse 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Økonomiavdelingen 42,0 43,6 43,0 43,0 43,0 Plan, næring (PN) 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Org., personal, lønn, IT, info 60,5 62,0 61,0 61,0 61,0 Eiendomsavdelingen 177,9 183,0 184,0 184,0 184,0 Eksterne tjenester 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Revisjon (interkommunal) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM ÅRSVERK 289,9 297,6 297,0 297,0 297,0 Hovedendringer i bemanningen: 50% stilling til beredskapsarbeid er lagt inn på avdeling eksterne tjenester. Stillingen er overført fra helse- og sosialsektoren i Det er lagt inn 1,0 stilling i økonomiavdelingen til e-handel. Skatteseksjonen har økt med 0,6 stilling i forhold til 2014 (vil reduseres som følge av naturlig avgang i 2016). 2 stillinger i miljøavdelingen er flyttet til teknisk sektor. Lønningsavdelingen er økt med 1,3 stilling. Det er 1 ny stilling, og utvidelse av en deltidsstilling med 30%. 1 stilling fra teknisk er flyttet til plan- og næringsavdelingen (kommuneplanarbeid). Stilling som EU-koordinator har bare bevilgning fra kommunestyret i 2 år ( ) og er trukket ut fra Eiendomsavdelingen har lagt inn 1,2 vaktmesterstillinger og 3,9 renholdstillinger (til Asak skole, KAD og Romerike krisesenter). 1 administrativ stilling er opprettet i Skedsmo kommunale boliger. En juriststilling er flyttet fra eiendomsavdelingen til org- og personalavdelingen i 2015 (som del av et kvalifiseringsprogram). 1,2% lønnsøkning inkl. pensjon og arbeidsgiveravg. utgjør for sektoren kr S-4 UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER I SEKTOREN Sentraladministrasjonen skal sikre enhetlig utvikling og tilstrekkelig kapasitet på felles administrative funksjoner. I dette budsjettet er det en økt satsing på digitalisering i samarbeid med sektorene. Arbeidet gjennomføres i samsvar med nylig vedtatt digitaliseringsstrategi. Sentrale administrative funksjoner bør være samlet i rådhuset. For å få dette til, har det vært nødvendig å flytte ut funksjoner som kan ligge utenfor rådhuset. Det må være en løpende vurdering framover ut fra en kost/nytte betraktning om kapasiteten i Rådhuset skal utvides. Det skal vurderes om det er hensiktsmessig å slå Skedsmo kommune sammen med en eller flere andre kommuner. Staten v/fylkesmannen har pålagt kommunene å gjennomføre prosesser, og gi svar tilbake innen første halvår Det er lagt detaljerte føringer for hvilke temaer som skal drøftes, og som det skal gis tilbakemeldinger på. Fylkesmannen skal, bl.a. ved hjelp av den informasjon som kommer fra kommunene, gi anbefaling til regjeringen om hva som skal være den nye kommunestrukturen i Akershus. HMS - mål ÅB OG HP Side 53

11 1. Sammen med utvalgte ledere finne forbedringstiltak for å følge opp funnene fra kartleggingen som er gjennomført blant alle ledere i Skedsmo kommune for å få en vurdering av balansen mellom administrasjon og ledelse. 2. HMS-dugnaden evalueres, konsolideres og videreutvikles. Prosessbistand og nye kurs tilbys ledere slik at ansatte følges godt opp i fht. arbeidsmiljøet. Investeringer som det ikke er funnet rom for i kommende HP-periode I strategiplanen for kommunens helse- og omsorgstjenester er ombygging/ nybygging av LIBOS-østfløy omtalt som neste investeringstrinn innen eldreomsorgen i kommunen. Det er iverksatt et arbeid med å analysere hvilke muligheter for utbygging den aktuelle tomta gir. Det pågår et arbeid innenfor rammene av Samhandlingsprosjektet for Nedre Romerike og Rømskog som tar sikte på å etablere et Lokalmedisinsk senter i regionen. Leiekontraktene for de tjenestene som kan være aktuelle å legge inn i senteret utløper våren 2020, og det ville vært hensiktsmessig om prosjektet lot seg finansiere mot slutten av HP perioden. Hverken omfang eller lokalisering er foreløpig avklart. Bro og gangvei ved Slora lar seg ikke bygge innenfor de rammer som er avsatt til flerbrukshallprosjektet. Flere sentrale service/ støttefunksjoner vil i løpet av få år trenge nye lokaler. Sentralkjøkkenet nærmer seg kapasitetsgrensen, maskinparken må snart byttes ut og stadig strengere smittevernregler vanskeliggjør forsvarlig produksjon. Kommunens 3 vaskerier tilfredsstiller heller ikke kravene i smittevernsbestemmelsene, og kommunens hjelpemiddelsentral har vokst ut av sine lokaler. Det er behov for å se på utviklingen av disse tjenesteområdene, og det antas å være økonomisk fordelaktig å se på dem samlet. En samlokalisering i et eget servicebygg bør utredes. Det er fremkommet et ønske om ny tribune i Skedsmohallen, anslått til 4 mill. kroner. S-5 KONSEKVENSER FOR ANDRE SEKTORER Oppgavene er overordnet ledelse, koordinering, spisskompetanse på enkeltfunksjoner og drift av fellesfunksjoner som lønn, regnskap, IT, innfordring og arkiv. Høy kvalitet på tjenestene fra sentraladministrasjonen er grunnlag for god tjenesteproduksjon i sektorene. Side 54 ÅB OG HP

12 S-6 AKTIVITETER UTENFOR FASTSATT RAMME I PRIORITERT REKKEFØLGE MED HØYEST PRIORITET (tilsvarende 2% av brutto driftsutgifter): Prioritet Aktivitet ÅB 2015 HP 2016 HP 2017 HP 2018 Drift 1 Smitteverntiltak Libos, Skedsmotun, skyllerom Smitteverntiltak vaskeriene, ombygging og utskifting av maskinparken 3 Utskifting maskiner back-up i Leiraveien Vedlikehold Sørum fritidsgård Vedlikehold Skedsmohallen Arbeidsprosesskartlegging Økt politikergodtgjørelse Klart språk ny stilling IT-avdelingen nye lærlinger Nytt intranett Retting av HMS avvik flere bygg Utskifting/vedlikehold lekeapparater Utskifting av nød- og ledelys rådhuset Adgangskontrollsystem rådhuset Smia på Huseby rehab Investering 1 Tilpasning av barnehager utomhusareal/ stellerom etc Ventilasjon Tæruddalen BH Fornying av uteområder skoler/barnehager Utskifting/rehab av personheiser Skole Lillestrøm Sofie Radichsvei 0 0 0??? 5 Husebylåven Prisnivå pr , netto kr. Kommentarer: Drift Smitteverntiltak Libos, Skedsmotun - skyllerom Bygningsmessige tilpasninger bl. a for å skille ren og uren sone. Smitteverntiltak i vaskeriene, ombygging og utskifting av maskinparken Dagens utstyr og standard tilfredsstiller ikke krav som stilles i forskrift for levering av tøy til helseinstitusjoner. Utskifting maskiner back-up drift i Leiraveien Det er etablert en backup drift av kommunens IT-systemer i Leiraveien. For å gjennomføre utskiftinger i maskinparken er det behov for kr i ÅB OG HP Side 55

13 Vedlikehold Sørum fritidsgård Det som spesielt nevnes er utskifting av vantet i ridehall, sykeboksavdelingen og skolestua i låven, oppussing av stabbur, bygging av toalettbygg. Vedlikehold Skedsmohallen Det er behov for generell økning av vedlikeholdet i Skedsmohallen. Samlet bygningsmessig rehabiliteringsbehov i tilstandsanalyse er estimert opp mot 15,0 mill. kroner, inkl. mobile tribuner (4 mill. kroner). Arbeidsprosesskartlegging Det er behov for å gjennomføre et prosjekt med en arbeidsprosesskartlegging av saksbehandlingsstøttesystem og elektronisk arkiv. Dette fordi vi ønsker å kunne vurdere om dagens systemer er gode nok, og kunne vurdere om det eksisterer gode alternativer. Prosessen koster kr Økt politikergodtgjørelse Det er forslag fra arbeidsgruppen som har vurdert politikergodtgjørelse om å øke godtgjørelsen til ordfører, varaordfører (til hel stilling) og gruppeledere. Til sammen koster dette kr Klart språk Klart språk prosjektet har stor nytteverdi, og det er behov for videre opplæring. For å komme videre er det behov for kr ny stilling IT-avdelingen Driften av IT systemene er presset. Det er behov for å øke bemanningen for å yte gode tjenester for organisasjonen og ut til innbyggerne. Det er foreslått èn ny stilling. 10 nye lærlinger Det er ønskelig å øke antallet lærlinger. Det er anbefalt at kommunene skal ha 1 lærling pr 1000 innbyggere. Skedsmo kommune burde således hatt 52 lærlinger, mens vi har 27 lærlinger i dag. En lærling koster kr for hele lærlingperioden. Vi er helt avhengig av at det utdannes fagpersonale, men har ikke funnet plass til å øke bevilgningen til lærlinger i dette budsjettet. På S6 føres det opp bevilgning til 10 til nye lærlinger hvert år, kr Nytt intranett Nytt intranett i Skedsmo kommune er et digitaliseringsprosjekt med høyt potensiale for å ta ut gevinst. Et nytt system koster i størrelsesorden 3 mill. kroner. Det legges inn en bevilgning på kr til et forprosjekt i Bevilgning på 3 mill. kroner føres på S6 i Retting av HMS avvik flere bygg Det er lagt inn 4,4 mill. kroner i vedlikeholdsmidler i eiendomsavdelingen. Noe av disse midlene må brukes til lukking av akutte HMS avvik, men behovet er større enn det er mulig å få til innenfor budsjettet. Utskifting/vedlikehold lekeapparater Samme kommentar som forrige punkt. Utskifting av nød- og ledelys rådhuset: Ikke funnet rom for å dekke dette innenfor budsjettet. Adgangskontroll rådhuset: Ikke funnet rom for å dekke dette innenfor budsjettet. Side 56 ÅB OG HP

14 Smia på Huseby rehabilitering: Behov for full rehabilitering. Investeringer Tilpasning av barnehager utomhusareal, stellerom etc Som følge av en sterk økning i antall barn under 3 år, er det de siste årene lagt stor vekt på å bedre tilbudet for denne gruppen barn. Dette er i hovedsak bygningsmessige tilpasninger i de eksisterende barnehagene og standardheving på eksisterende stellerom, endring av garderober og større areal til overdekkede soveplasser ute for barnevogner. Dette er ikke sluttført, og det må i 2015 fullføres flere mindre prosjekter på Breidablikk, Åsenhagen, Tæruddalen og Uglebakken. Videre har flere barnehager ønsker fra foreldrene om matservering, bl.a. som smørelunsj, men for å etterkomme det vil det være nødvendig med oppgraderinger for å tilfredsstille krav fra Mattilsynet. Det er lagt inn 5 mill. kr på S-6 listen hvert år i programperioden. Ventilasjon Tæruddalen barnehage Barnehagen har ikke vært omfattet av tidligere etablering av luftbehandlingsanlegg. For å oppfylle nødvendige innemiljømål må slikt anlegg etableres med anlegg inne i tak og med kanaler til alle rom. Kostnaden er beregnet til 3,5 mill. kr, og legges inn på S-6 lista. Fornying av uteområder skoler og barnehager Inntil 2011 har en hatt 1,5 mill. kroner av eiendomsskattemidlene til nye lekeapparater i skoler og barnehager. De årlige kontrollene avdekker imidlertid feil og mangler som medfører at noe utstyr må fjernes. Det har blitt et betydelig etterslep, og spesielt i barnehagene er uteområdet og lekeapparatene viktig for den pedagogiske tilretteleggingen. Nødvendige tiltak, beregnet til 2,5 mill. kr hvert år i programperioden, er ført opp på eiendomsavdelingens S-6-liste. Skole Lillestrøm Sofie Radichsvei Skolebehovsplanen anslår at elevtallsveksten utløser behov for en ny skole i Lillestrøm i løpet av 4 5 år. Kommunen har kjøpt tomt i Sophie Radichsvei til dette formålet. Bygging av ny skole skulle derfor vært startet i løpet av HP perioden, men det er ikke funnet rom for å legge investeringen inn i budsjettet. Husebylåven: Vedtak i kommunestyret : 1. Forprosjektrapport pr. mai 2014 «Låven på Huseby gård» tas til orientering og legges til grunn for videre arbeid. 2. Rådmannen får fullmakt til å arbeide videre med en virksomhetsplan som beskriver innhold, tjenestebehov, driftsmodell og økonomi. Den nedsatte styringsgruppen leder dette arbeidet videre. 3. Investeringsmidler for realisering vurderes i forbindelse med behandlingen av ÅB 2015/HP Sak som følger opp pkt. 2 i vedtaket, legges frem til politisk behandling i desember Prosjektet føres opp i påvente av avklaringen knyttet til driftsmodell og økonomi. Rådmannen finner ikke plass til prosjektet innenfor eksisterende drift og det føres opp på S-6 listen. ÅB OG HP Side 57

15 S-7 AKTIVITETER INNENFOR FASTSATT RAMME I PRIORITERT REKKEFØLGE MED LAVEST PRIORITET (tilsvarende 2% av brutto driftsutgifter): Prioritet Aktivitet ÅB 2015 HP 2016 HP 2017 HP 2018 Drift 1 Redusert drift (uspesifisert) 1,0 1,0 1,0 1,0 2 Redusert bemanning (uspes) 4,0 4,0 4,0 4,0 3 Investering 1 Prisnivå pr , netto kr. Reduksjon på driftspostene vil kunne skje på poster for konsulentkjøp, velferdsordninger og ved mindre reduksjoner på ordinære driftsposter. Muligheten er begrenset. De fleste driftspostene er bundet opp til funksjoner som hele kommuneorganisasjonen er avhengig av for å fungere, eller det er driftsposter som er bundet opp til inngåtte avtaler. Reduksjon på lønnsposter vil gjennomføres der det til enhver tid er mulig og gjennomførbart. Frihetsgrader som følge av vakanser i stillinger, og muligheter for å redusere standard på funksjonen med minst mulig konsekvenser blir vektlagt. Side 58 ÅB OG HP

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

SENTRALADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN

SENTRALADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN Side 44 ÅB OG HP 2014-2017 A. SENTRALADMINISTRASJONEN Sektoren omfatter: A. Politisk ledelse B. Administrativ ledelse/ rådmannskontoret C. Økonomiavdelingen D. Planlegging, næringsutvikling,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 1 Innlegget er basert på FoU om digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing 2 FoU-rapporten inneholder en detaljert

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 113/13 FORMANNSKAP Dato: 25.11.2013 031/13 ELDRERÅDET

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksutskrift Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/01620-1 Saksbehandler Emil Schmidt Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.06.2017 38/17 Formannskapets behandling

Detaljer

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Hvilke reelle valg har vi?

Hvilke reelle valg har vi? Midtre-Agder Hvilke reelle valg har vi? Utgangspunkt Det er flertall i Stortinget for å gjennomføre en kommunereform, jfr. kommuneøk.prp for 2015 Alle landets kommuner skal delta i prosesser med sikte

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/4595-3 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hansen/Falch/Amundsen Bodø, 2.12.2016 Styresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 115-2016 Formål Styret i Helse

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/796-19 Dato: 4.11.14 DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 23.11.2011 076/11 Kommunestyret 08.12.2011 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 11/18666 Saksbehandler:

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett , vedlegg 2.

Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett , vedlegg 2. Ås kommune Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett 2015-2018, vedlegg 2. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 15/00980-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 23.11.2015 15/153533 15/245258 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Formannskapet 01.12.2015

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Helse, sosial- og omsorg. Liv Kari Johansen Bodil Stormo Bjørn Andor Hanssen

MØTEPROTOKOLL. Helse, sosial- og omsorg. Liv Kari Johansen Bodil Stormo Bjørn Andor Hanssen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER Konsekvenser av å endre kommunenummer April 2017 Forbehold: Dette er en delleveranse for en pågående utredning. Flere områder er ikke ferdig utredet, og det tas

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018 021 Vår dato Vår referanse 2 av 7 Handlingsplan 2018 2021 Handlingsplanen er utarbeidet etter strategimålene satt i Strategi 2017 2020 og bygger videre på målene i Handlingsplanen

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Økonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet

Økonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet Økonomiplan 2018-2021 - konsolidering og utvikling Presentasjon 6.11.2017 for formannskapet Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og

Detaljer

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland Forprosjekt lønn og regnskap Styringsgruppa 12.11.2010 Jan Willy Føreland Oppdraget Felles kompetanseutvikling og samarbeid om spisskompetanse Standardisering og samordning av rutiner og prosedyrer, innføring

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

IKT Fjellregionen IKS

IKT Fjellregionen IKS IKT Fjellregionen IKS RÅDHUSET 2500 TYNSET Styret i FARTT Tynset 04.10.2016 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 15/1498-17 18265/16 056 Sverre Jenssen (Vennligst oppgi Vår ref. ved svar)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

RegionData HANDLINGSPLAN. Planperiode: 2014

RegionData HANDLINGSPLAN. Planperiode: 2014 HANDLINGSPLAN Planperiode: 2014 Firma... : Organisasjonsnr.: 990494231 Eier... : Kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom, Skjåk Daglig Leder... : Egil Barhaugen Regiondata Felles IKT i Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Årsplan 2016 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 25/15 Tiltak reduksjon varekostnader Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.10.2015 Saksansvarlig: Jan Morten Søraker Saksbehandler:

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Oppstartbarnehage - barnehagegaranti

KONGSVINGER KOMMUNE. Oppstartbarnehage - barnehagegaranti KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.02.2009 017/09 USTR Komité for oppvekst 05.03.2009 008/09 USTR Kommunestyret 19.03.2009 027/09 USTR Saksansv. Tove

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Økonomiplanlegging. i en. kommunesammenslåingsprosess

Økonomiplanlegging. i en. kommunesammenslåingsprosess Økonomiplanlegging i en kommunesammenslåingsprosess TBU 8. desember 2016 3 kommuner blir til 1 (1. januar 2017) Skyggebudsjett (fellesnemnda desember 2015) Bestilling fra fellesnemnda mai 2015. Hensikt:

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/5183 Arkiv: Saksbehandler: Ann-Eva Jacobsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Kommunestyret Økonomiske

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr Saksbehandler Formannskapet 30.09.203 098/3 ODV Administrasjonsutvalget 30.09.203 03/3 PEU Arbeidsmiljøutvalget 30.09.203 024/3 PEU Kommunestyret

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 12.04.2016 15/153354 16/52286 Saksbehandler: Liv Birgit Hansteen Saksansvarlig: Kristine Hjellup Horne Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer