Samfunnsøkonomisk analyse av sentrale tiltak for å øke den offentlige bruken av elektroniske prosesser i innkjøps- og betalingsprosesser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsøkonomisk analyse av sentrale tiltak for å øke den offentlige bruken av elektroniske prosesser i innkjøps- og betalingsprosesser"

Transkript

1 Samfunnsøkonomisk analyse av sentrale tiltak for å øke den offentlige bruken av elektroniske prosesser i innkjøps- og betalingsprosesser Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlige økonomistyring 15. november

2 Forord The message from public and private sector alike is clear: e stands for efficient, effective and empowered, and its use can generate significant savings. Office of Government Commerce, Storbritannia. e-ordet er over oss. Tittelen på denne rapporten Samfunnsøkonomisk analyse av sentrale tiltak for å øke den offentlige bruken av elektroniske prosesser i innkjøps- og betalingsprosesser kan ta pusten fra enhver, men temaet er ikke mindre viktig: Fornyelse av offentlig sektor. Å fornye seg og å drive effektivt betyr at vi hele tiden arbeider mot å bruke tiden vår så riktig som mulig på riktige ting. Ehandel kan være et nyttig virkemiddel i så måte. Ehandel er ikke et egentlig mål i seg selv, like lite som effektiv ressursbruk i offentlig sektor er det. Dette vil aldri være mer enn virkemidler, eller i beste fall delmål. De egentlige målene er knyttet til å skape mest mulig og best mulig tilbud av offentlige tjenester for hele Norge; det være seg velferdstjenester eller det å legge til rette for å skape langsiktige arbeidsplasser og verdiskapning generelt. Summa summarum dreier fornyelse seg om å frigjøre vår knappeste og viktigste ressurs arbeidskraft til de formål og på de måter samfunnet har mest bruk for den. Årsaksforholdene vil nødvendigvis være sammensatte, men det står like fullt til troende at effektiv offentlig drift trekker i retning av mer effektive offentlige tjenester. Dette bygger opp under resten av økonomien, både ved å yte gode tjenester og ved å legge beslag på mindre ressurser budsjettmessig og personellmessig. Alternativt kan vi bruke den samme mengde ressurser til å produsere mer og bedre offentlige tjenester. Det skal med andre ord godt gjøres å på prinsipielt grunnlag være imot dette. Samtidig følger innføring av ny teknologi gjerne med seg endringer i organisering og ansvar, noe som kan føre med seg motstand i en organisasjon. Dette må tas på alvor. Heller ikke alle tiltak er like egnet for å fremme ehandel. Denne rapporten vurderer gevinster og kostnader ved en sentralisert satsning på ehandel. Den er utarbeidet av Rolf Korneliussen og Simen Olstad (prosjektleder) i Senter for statlig økonomistyring (SSØ) i perioden september til november En styringsgruppe i SSØ, bestående av Anders Myhren, Marianne Andreassen og Espen Frøyland, har ledet arbeidet. Prosjektgruppen ønsker å takke alle som har bidratt med innspill til rapporten, spesielt Peder Berntsen i Ehandelssekretariatet og Erik Heen, Bjørnar Stifossmoen, Jan Bjørn Mortensen og Kjell Berget i SSØ. Jørgen Hansen utarbeidet SSØs analyse av elektronisk fakturabehandling i Vi understreker at vår rapport og vurderingene i denne alene står for SSØs ansvar. Vi tar ikke stilling til spørsmål knyttet til budsjettmessige prioriteringer generelt. Oslo, 15. november 2006 Prosjektgruppen 2

3 Forord Innledning og sammendrag Mandat Organisering Tilnærming til mandatet Sammendrag av rapporten Ehandel, dagens situasjon og relevant regelverk Om ehandel Anskaffelses- og betalingskjeden Mål for ehandel i offentlig sektor Omfanget av offentlig innkjøp Andelen elektroniske innkjøp i offentlig sektor Vurdering av målene for ehandel Relevant regelverk Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Økonomiregelverket for staten Ulike einnkjøpsløsninger Noen avsluttende betraktninger Virkninger av ehandel esourcing Kvalitativ drøfting einnkjøp (anskaffelsesprosessen) Kvalitativ drøfting Estimerte virkninger av einnkjøp for den enkelte virksomhet Elektronisk fakturabehandling (efb) Kvalitativ drøfting Estimerte virkninger av elektronisk fakturahåndtering for den enkelte virksomhet Betalingsprosessen Etablering av basisalternativ for hele offentlig sektor Nyttevirkninger Kostnadsvirkninger Oppsummering av basisalternativet Drøfting av tiltak for å fremme ehandel Skiftalternativet Prosessgevinster Rammeavtalegevinster Kostnader Sammenstilling av nytte og kostnader esourcing eauksjoner Behøver vi å stimulere ehandel i offentlig sektor? Mernytten av Markedsplassen ehandel.no Diskusjon av sentrale vs. lokale tiltak Tiltak: Regelverk Tiltak: Krav om å kunne sende og mottak elektronisk faktura Tiltak: Krav om at innkjøp i offentlig sektor må gjøres elektronisk Tiltak: Krav om dokumentasjon av godkjenning før bestilling Tiltak: Krav om et forpliktelsesregnskap (disposisjonsregnskap)

4 4.5.5 Tiltak: Krav om elektronisk publisering av konkurransegrunnlag Tiltak: Endringer av regelverket for å tillate self-billing Tiltak: Økonomiske virkemidler Enkelttiltak og kostnader Diskusjon av økonomiske tiltak Tiltak: Standardisering Standard for elektronisk faktura (efaktura) Standard innen einnkjøp System for klassifisering av produkter Tiltak: IT-løsninger Tiltak: Kompetansebygging og Organisering Tiltak: En sentral coachingfunksjon for einnkjøp Tiltak: Øvrige grep under organisering Tiltak: Måling Andre tiltak Tiltak: Få strategier om elektronisk verktøy på plass Tiltak: Krav fra virksomhetene mot leverandører Tiltak: Sentralt klageregister Avsluttende merknader Sensitivitets- og fordelingsvirkninger Sensitivitetsanalyse Tidsbesparelser Transaksjonsvolum Gevinster rammeavtaler Andelen egnet for einnkjøp Endring i alle variabler Noen vurderinger Fordelingsvirkninger Fordelingsvirkninger for offentlige virksomheter Fordelingsvirkninger for leverandører Ehandelsprogrammet, Markedsplassen og rammeavtaler (Vedlegg 1) Ehandelsprogrammet og Markedsplassen.no Ehandelsprogrammet og enorge Markedsplassen ehandel.no Gevinster av rammeavtaler Mer om gevinster av einnkjøpsløsninger Nærmere om regnskapssystemer og oversikt uten et einnkjøpssystem Kort om forholdet til regnskap Datagrunnlag og forutsetninger (Vedlegg 2) Offentlig sektor og andel egnet for ehandel Virksomheter som benytter e-innkjøp og efb i dag og videre utvikling Kalkulasjonsrente, levetid og skattekostnad Fakturavolum, antall bestillinger Antall fakturaer i kommunene Antall bestillinger fylkeskommunalt Antall fakturaer i staten Besparelsen pr transaksjon Empiri: virkninger av ehandel (Vedlegg 3) Utfordringer knyttet til estimering av virkninger Kort om gevinster

5 8.3 Kort om kostnader ved ehandel Gevinster av esourcing Gevinster av einnkjøp og elektronisk fakturahåndtering Prosesskjeden for einnkjøp og elektronisk fakturahåndtering Gevinster ved elektronisk fakturahåndtering Kostnader ved ehandel eauksjon esourcing Kostnader ved elektronisk faktura Vedlegg 4 Mandat Litteraturliste

6 1 Innledning og sammendrag 1.1 Mandat På oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) er Senter for statlig økonomistyring (SSØ) bedt om å utføre en samfunnsøkonomisk analyse av sentrale tiltak for å øke den offentlige bruken av elektroniske prosesser i innkjøps- og betalingsprosesser. Analysen skal identifisere nytten av en sentralisert satsning på innkjøpseffektivisering ved bruk av ehandel, i tillegg til å identifisere omfanget og innholdet i en slik satsning. Mandatet omtaler særlig tre fokusområder: 1. Analyse som beskriver kostnader og gevinster ved å innføre ehandel på virksomhetsnivå 2. Samfunnsøkonomisk analyse knyttet til behovet for sentrale tiltak for å sikre/påvirke offentlig sektor å ta i bruk elektronisk handel 3. Vurdering og mulige anbefalinger til et eventuelt sentralt initiativ, inklusive beskrivelse av organisering og budsjettbehov, som skal spilles inn til arbeidsgruppe for gjennomgang av det forvaltningspolitiske virkemiddelapparatet. Tiltaksområder som skal inkluderes i analysen er knyttet til nye regulatoriske rammebetingelser herunder regelverk for offentlige anskaffelser og økonomiregelverket for staten direkte tiltak for å redusere risiko og kostnader samt mer indirekte tiltak som standardisering, kompetanseheving, veiledning og andre forhold som kan forenkle bruken av ehandel. I mandatet er områder prioritert: Regelverk. Fjerne hindringer og innføre insentiver eller påbud for å sikre en god og riktig bruk av elektroniske forretningsprosesser Økonomi. Mulige økonomiske insentiver (og sanksjoner) for å øke implementeringstakten eller annen måte å påvirke adferd. Standardisering. Forhindre fordyrende og mulige inkompatible standarder som forvansker eller er barrierer for bruk av ehandel i hele verdikjeden. IT-løsninger. Tilrettelegge for eller etablere brukervennlige og funksjonelle systemløsninger som enten forenkler eller øker bruken av elektronisk handel. Kompetansebygging. Øke forståelse for hvorfor og hvordan elektronisk handel kan bidra til å effektivisere prosesser både hos kjøpere og leverandører. Organisering. Hvordan organisere og allokere ressurser for å sikre en god offentlig sektor med bedre, enklere og sikrere innkjøp gjennom bruk av ehandel. Måling. For å sikre effektive og målrettede tiltak må det opparbeides bedre kunnskap om dagens innkjøp og effektene av de ulike tiltakene. Mandatet i sin helhet følger av Vedlegg Organisering Fornyings- og administrasjonsdepartementet er oppdragsgiver og prosjekteier. Oppdraget er gitt i brev av fra FAD til Senter for statlig økonomistyring (SSØ). Ehandelssekretariatet har bidratt med innspill til rapporten, mens andre ressurser har vært trukket inn i prosjektet etter behov. Gjennomføringsansvaret har vært forankret i Forvaltnings- og analyseavdelingen i SSØ. 6

7 1.3 Tilnærming til mandatet Vi ser ehandel som hele transaksjonskjeden fra behovsidentifiseringen til betalingen. Dette inkluderer elektroniske prosesser knyttet til utlysning og evaluering av innkomne tilbud, selve innkjøpsprosessen, fakturabehandlingen og oppgjørsfunksjonen. Mandatet legger opp til et betydelig og vidtspennende arbeid innenfor korte tidsfrister. Samtidig foreligger en god del skriftlig materiale om ehandel, ikke minst fra Ehandelssekretariatet. Innenfor rammene gitt av tidsfristen, egne ressurser og mandatets fokus på drøfting av tiltak for å fremme ehandel, har prosjektgruppen valgt å ikke gå ut med egne systematiske spørreundersøkelser om virkninger av ehandel til offentlige virksomheter. Vi har i stedet vurdert det som mer fruktbart å kartlegge andre aktørers erfaringer, ut fra skriftelige kilder nasjonalt og internasjonalt. Kombinert med egne intervjuer (om lag 20 stk.) av virksomheter med og uten erfaringer med ehandel i privat og offentlig sektor, har vi søkt å vurdere og evt. supplere de anslag som følger av tilgjengelig datagrunnlag. Vi har også hatt tett kontakt med berørte enheter som Ehandelssekretariatet og SSØ Region Hamar som har ansvaret for tilbud av elektronisk fakturahåndtering for en rekke statlige virksomheter. Vi har søkt å besvare mandatet innenfor rammene av en vanlig samfunnsøkonomisk analyse, der hovedformålet er å klarlegge, synliggjøre og systematisere konsekvenser av tiltak før beslutninger fattes. For en innføring i slike analyser vises til Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser fra Samtidig må det understrekes at den kvantitative analysen i langt større grad vedrører virkninger for den enkelte offentlige virksomhet og for sentrale myndigheter, snarere enn en fullstendig samfunnsøkonomisk analyse. I kapittel 3 drøfter vi kvalitativt en del virkninger også for leverandørene, men i mangel på gode data herunder data vi har nødvendig tillitt til har vi ikke forsøkt å tallfeste disse. Det er også en rekke potensielle virkninger av ehandel for offentlige virksomheter som ikke er forsøkt verdsatt. I så måte skiller denne rapporten seg lite fra andre rapporter som har tatt for seg relaterte problemstillinger: Den kvantitative analysen begrenses til anslag om gevinster knyttet til interne prosesser og innkjøpspris samt kostnadsanslag knyttet til implementering og drift. En slik innretning er i seg selv ikke nødvendigvis en stor svakhet. Av og til mangler en rett og slett et tilstrekkelig godt datagrunnlag. Vi har i intervjuer forsøkt å få virksomhetene til å kvantifisere det som i analysen ble ikke-verdsatte virkninger, men dette førte ikke frem. En hovedregel for tallanslag må uansett være at disse skal veilede mer enn villede. Vi har ikke kunnet møte mandatets ønske om egne modeller for hvordan fordelingen mellom kvalitative og kvantitative gevinster skal kunne beregnes. Vi har ikke annet svar til mandatet enn at en med utgangspunkt i drøftingen av ehandel i kapittel 3 holder kontakt med virksomheter og leverandører før, under og etter implementering. Dette kan gi estimater på en del av de virkningene vi i dag kun kvalitativt forholder oss til. Det kan også tjene som en sjekk av de anslagene vi i dag faktisk har foretatt. (Rapporten forholder seg også i liten grad til mulige virkninger for andre enn offentlig sektor og leverandørene.) Tilsvarende forhold gjelder for mandatets ønske om et sett med prosess- og resultatindikatorer for ehandel. Drøftingen av kvalitative virkninger i kapittel 3 gir potensielt en meny av mulige indikatorer, og kontakt med og oppfølging mot berørte parter vil kunne utvikle nyttige 7

8 indikatorer. Generelt vises også til Statistisk sentralbyrås arbeid med kartlegging av IKT-bruk i offentlig sektor, som opplagt avleder gode statusindikatorer. Vi fremmer heller ikke konkrete forslag til hvordan en kan måle relasjoner mellom det offentlig og akademia, og er i utgangspunktet noe avventende til om og evt. hvordan dette best kan gjøres. Det kan imidlertid være nytte av gode kontakter og evt. egnede fora med akademia å trekke på etter behov. Noen klargjøringer En viktig presisering er at vi i vår rapport har valgt et annet utgangspunkt enn de tre anbefalte satsningsalternativene (liten eller ingen satsning, middels satsning og stor satsning). Disse var i betydelig grad knyttet til kostnadsrammen for en sentral satsning, mens vi har funnet det mer fruktbart å vurdere enkelttiltak hver for seg og i sammenheng innenfor en meny av potensielle sentrale tiltak for å fremme ehandel. Dette har flere årsaker: Noen tiltak er langt mer egnet enn andre. Vi vurderer det også som riktigere faglig å først vurdere hensiktsmessigheten av tiltak, for så å blant annet avlede et finansieringsbehov på basis av en slik analyse. I kapittel 4 vurderes derfor ett og ett tiltak. Ut fra dette gir vi vår hovedanbefaling om hvilke tiltak som bør implementeres. Offentlig sektor virker å være på god vei mot ehandel. Med utgangspunkt i en nylig utgitt publikasjon fra Statistisk sentralbyrå (SSB 2006) anslår vi at andelen offentlige virksomheter som har helhetlige systemer for elektronisk innkjøp og elektronisk fakturabehandling er klart høyere enn tidligere antatt. Vi bruker dette metodisk til å lage en utviklingsbane for hvilken utvikling vi venter over de neste ti år uten noen sentrale tiltak. Dette kaller vi for basisalternativet for offentlig sektor. For å vurdere virkninger av sentralt tiltak etablerer vi så et skiftalternativ for offentlig sektor, som representerer en raskere og mer omfattende innføringsbane av løsninger for ehandel enn basisalternativet. Med basis i dette vurderer vi mernytten av tiltak som avviket mellom basisalternativet og skiftalternativet. Det er viktig å merke seg at en betydelig andel av gevinstpotensialet ved ehandel dermed er tatt ut allerede i basisalternativet. 1 Rent metodiske bygger vi dermed på to alternativer; basisalternativet og skiftalternativet. Ulike sentrale tiltak antas hver for seg (eller sammen) å bringe tilpasningen opp mot skiftalternativet. I noen tilfeller er dette en relativt uproblematisk antagelse, ettersom skiftalternativet sammenfaller med forslag til direkte krav i regelverk. For en del andre tiltak er det langt vanskeligere å forutsi hva slags innføringsbaner som vil kunne følge av det enkelte tiltaket. En lang rekke ulike innføringsbaner for ulike tiltak vil etter vårt skjønn gjøre drøftingen vanskelig å følge. I tillegg vurderes usikkerheten i slike vurderinger å være meget stor. For å gjøre diskusjonen enklere har vi derfor som hovedregel valgt at de ulike tiltakene som diskuteres sikter mot å bringe tilpasningen mot skiftalternativet. Dette er en teoretisk antagelse det er ikke gitt at de enkelte tiltakene gjør at en når skiftalternativet. Rammeverket bygger likevel opp under vårt hovedfokus om hvor egnet de enkelte tiltakene er for å fremme økt bruk av ehandel generelt. Et siste spørsmål er i hvilken grad vi kan basere oss på SSBs data. Det er etter vår vurdering klart det beste utgangspunktet vi har. Mer fundamentalt er imidlertid at våre tilrådninger for tiltak i kapittel 4 er relativt robuste for om andelen offentlige virksomheter med 1 På den annen side kan en også se for seg at sentrale tiltak bidra til å understøtte den positive utviklingen vi legger til grunn gjennom perioden i basisalternativet. Vi holder imidlertid metodisk fast på vårt basisalternativ og ser bort fra slike virkninger. 8

9 ehandelssystemer i realiteten er noe lavere enn hva vi, på basis av SSBs grunndata, legger til grunn. 1.4 Sammendrag av rapporten Kapittel 2 presenterer de ulike bestandsdelene av ehandel og den prosesskjeden (eller resultatkjeden) knyttet til innkjøps- og betalingsprosesser. Ehandel deles inn i følgende fire deler: esourcing (utlysning, søk, utvelgelse m.m.) elektronisk innkjøp (einnkjøp) elektronisk fakturabehandling elektronisk betaling Målene for ehandel som er satt gjennom enorgeplanen 2009 presenteres og drøftes. Deretter følger en beskrivelse av offentlige innkjøp og andelen ehandelsløsninger som antas å være i offentlig sektor i dag, jf. SSBs analyse. Dette danner grunnlaget for hva vi i kapittel 3 presenterer som basisalternativet. Dernest vurderes de krav til prosessen som stilles gjennom relevant regelverk. Dette gir en beskrivelse av hvordan transaksjonene behandles i dag, og gir således en referanseramme til å vurdere virkninger av anskaffelser gjennom ehandel. En viktig konklusjon fra regelverksgjennomgangen er at hverken lov og forskrift for offentlige anskaffelser og økonomiregelverket for staten legger hindringer i veien for elektronisk handel. Dette må blant annet leses sammen med de endringene som ble gjennomført i forbindelse med gjennomgangen av regelverket i 2000/2002, der departementene nettopp søkte å ivareta hensynet til elektroniske prosesser. Som hovedregel er reglene nøytrale. På enkelte områder stilles det krav om elektroniske prosesser. Kapittel 3 har to formål: presentere kvalitativt og kvantitativt anslåtte gevinster og kostnader av ehandel for en enkeltvirksomhet etablering av et basisalternativ for offentlig sektor som helhet over perioden vi ser på For hver av de fire bestanddelene gis det en kvalitativ drøfting av potensielle gevinster av ehandel for en offentlig virksomhet og for leverandører. esourcing kan blant annet gi følgende gevinster for en offentlig virksomhet: mulighet til å nå flere potensielle leverandører på en kostnadseffektiv måte og oppmuntre til økt konkurranse og bedre fungerende markeder reduserte direkte kostnader knyttet til porto, annonser, fysiske papirer, fysisk tilstedeværelse mm. redusert resursbruk i å utforme anbudsdokumenter og motta tilbud, evaluere tilbydere og tilbud samt overvåke og vedlikeholde kontrakter, leveranser og (indirekte) kundeforhold. Mulighet for maler og elektronisk assistanse gjennom prosessen kortere innkjøpssykel gjennom raskere utlysninger og behandling av tilbud, jf. beskrivelse av forskrift om offentlige anskaffelser mulighet for mer ensartede offentlige utlysninger og kontakt med potensielle leverandører, etablere standarder, basert på en god praksis for offentlige sektor einnkjøp kan bidra til å gi flere gevinster for offentlig forvaltning, herunder: redusert tid på anskaffelsesprosessen, lavere transaksjonskostnader og ressursbruk gjennom automatisering 9

10 mer oversiktlige og transparente prosesser bidra til økt lojalitet til rammeavtaler bidra til økt konkurranse redusere antall feil knyttet til bestillinger Tilsvarende kan elektronisk fakturahåndtering gi gevinster gjennom: effektivisering av arbeidsprosesser og lavere transaksjonskostnader økt oversiktlighet og ryddighet raskere oppdatert regnskap mulighet for å samordne og spesialisere funksjoner gevinster knyttet til oppbevaring av dokumentasjon Kapittel 3 gir en helhetlig oversikt over potensielle gevinster for offentlige virksomheter og leverandører. For einnkjøp og elektronisk fakturabehandling gis det tallmessige anslag for årlige gevinster og kostnader for tre typer offentlige virksomheter en liten, middels og stor. Dette gjøres for å fange opp det store mangfoldet i offentlig sektor. Øvelsen gir grunnlag for å vurdere hvordan ehandel kan gi nytte for offentlige virksomheter, selv om en lang rekke potensielle gevinster altså ikke er tallfestet. Om vi ser på tilbakebetalingstiden ved innføring av elektronisk innkjøp for en offentlig virksomhet med 100 mill. kroner i årlige anskaffelser, er denne om lag ett år under våre forutsetninger. For en virksomhet med 10 mill. kroner i årlige anskaffelser, er tilbakebetalingsperioden rundt tre år. (Det vises til omtale av forutsetninger i Vedlegg 2) Tilsvarende tall for elektronisk fakturabehandling er henholdsvis et halvt år og to år. Dette er samtidig et teoretisk utgangspunkt der gevinstene antas å være fullt tatt ut fra dag 1 mens det i praksis tar det tid å innføre elektroniske løsninger. Jevnt over er det raskere tilbakebetaling av investeringen for elektronisk fakturabehandling enn elektronisk innkjøp. Dette henger blant annet sammen med at kostnadene ved å innføre elektronisk fakturabehandling er betydelig lavere enn elektronisk innkjøp. Et annet resultat er at tilbakebetalingsraten blir kortere jo større virksomhetene er. Videre presenteres basisalternativet for offentlig sektor, dvs. hvor vi tror vi er i dag og hva som er den forventede utviklingen uten sentrale tiltak fremover. Vi antar en bane der tre firedeler av offentlig virksomheter har helhetlige løsninger for elektronisk innkjøp og elektronisk fakturabehandling i løpet av ti år (prosjektperioden). Dette gir en netto nåverdi på 4,7 mrd. kroner i basisalternativet, sett i forhold til en situasjon der ingen offentlige virksomheter har ehandelsløsninger. Kapittel 4 tar for seg drøftingen av tiltak, i utgangspunktet basert på skiftalternativet. Metodisk legger vi her til grunn at samtlige offentlige virksomheter i løpet av 2010 har løsninger for elektronisk innkjøp og elektronisk fakturabehandling. Dette gir en mergevinst av skiftalternativet målt i netto nåverdi (neddiskontert årlig netto nytte i analyseperioden) på 4,1 mrd. kroner. Dette er etter vårt anslag potensialet for hva offentlig sektor som helhet kan hente ut ved å innføre sentrale tiltak for å øke innføringen av ehandel i offentlig sektor. 10

11 Vi drøfter først hvorvidt det i det hele tatt er nødvendig å stimulere ehandel i offentlig sektor, ettersom en virker å være på god vei mot å nå målene for ehandel (jf. basisalternativet i kapittel 3). Vi finner at en bør være åpne for å vurdere sentrale tiltak for å: bygge opp under og støtte en positiv utvikling stimulere til en raskere og mer omfattende implementering av løsninger bistå i implementeringen, blant annet for å gi bedre gevinstrealisering i de enkelte virksomhetene bistå med utforming av løsninger, standarder m.m. Vi drøfter også mernytten av den offentlige Markedsplassen ehandel.no, og finner at denne etter vårt skjønn har en viktig rolle å spille. Etter dette gis en kvalitativ og, så langt som vi finner hensiktsmessig, en kvantitativ drøfting av ulike sentrale tiltak for å fremme ehandel i offentlige sektor. Vi tar utgangspunkt i de fokusområdene som er gitt i mandatet. Vi tilrår blant annet følgende: Det stilles som krav at statlige virksomheter skal kunne motta og sende elektronisk faktura innen utgangen av 2010 Anslått netto nåverdi i skiftalternativet: 879 mill. kroner Dersom pågående prosesser ikke fører frem eller ser ut til å ville trekke langt ut i tid, tilrås sentrale myndigheter å etablere en standard for elektronisk faktura i løpet av 2007 Anslått netto nåverdi: 983 mill. kroner Vi tilrår en felles kompetanseenhet for å drive veiledning (coaching) ovenfor offentlige virksomheter i å innføre og trekke gevinster ut av ehandelsløsninger. Vi vil anbefale at dette etableres som en videreutvikling av den kompetansen som er bygget opp i dagens Ehandelssekretariat. Offentlige virksomheter som ikke har implementert en helhetlig einnkjøpsløsning bør kunne få et visst antall timer gratis eller betydelig subsidiert veiledning. Vi anser ett sted mellom 3 uker og 2 måneder å være passende. Basert på forutsetningene ovenfor, foreslår vi skjønnsmessig å styrke Ehandelssekretariatet over en 4-5 års periode med årsverk. Kostnaden av dette avhenger blant annet av om det er behov for å leie inn nye lokaler etc. Anslått merkostnad for sentrale myndigheter over 4-5 år av tiltaket: mill. kroner Etter vår vurdering er det viktig med en sterk politisk forankring for å sikre god fremdrift i arbeidet og generelt en god oppfølging av ehandel i offentlig sektor. Dette kan for eksempel ivaretas ved at det i regi av FAD etableres en styringsgruppe som kan fungere som en pådriver for ehandel i statlig sektor. Det stilles i løpet av 2007 krav om elektronisk publisering av konkurransegrunnlag Arbeid knyttet til produktklassifisering og produktbeskrivelser, herunder det som foregår i KS-registeret GAR og korrelasjonsdatabaser mot annen nomenklatur, vurderes som interessante. Det bør vurderes om det er formålstjenelig å støtte utviklingsarbeidet. 11

12 Det er store metodiske utfordringer knyttet til å gi anslag på forventet netto nytte av en del tiltak, herunder ny veilederfunksjon. Det understrekes derfor at det er betydelig usikkerhet knyttet til anslagene ovenfor. Vi tilrår ikke: krav om einnkjøp for hele eller deler av innkjøp i statlig sektor krav om dokumentasjon av godkjenning før bestilling krav om et forpliktelsesregnskap (disposisjonsregnskap) Kapittel 4 drøfter også en del mulige økonomiske virkemidler, men vi finner i hovedsak grunn til å være tilbakeholdne med offentlig økonomisk støtte til virksomhetene og leverandørene. Det vises blant annet til at gevinstene ved å ta i bruk ehandel i stor grad tilfaller virksomhetene selv. Vi drøfter også forhold knyttet til selvfakturering. I kapittel 5 gis en kort sensitivitets- og fordelingsanalyse. Sensitivitetsanalysen viser at selv i et worse-case senario vil netto nytten av skiftalternativet være positivt, om enn lite med 50 mill. kroner. Et optimistisk case gir en netto nytte på over 18 mrd. kroner, mens vårt opprinnelige skiftscenario gir en netto nytte over 10 år på i overkant av 4 mrd. kroner. Fordelingsanalysen viser at ehandel kan gi utfordringer særlig for mindre leverandører og virksomheter. Fellesløsninger for offentlig sektor, som Markedsplassen, kan imidlertid bidra til å lette disse utfordringene. I Vedlegg 1 gis en relativt inngående beskrivelse av Ehandelsprogrammet og Markedsplassen ehandel.no, gevinster ved rammeavtaler og gevinster av einnkjøpssystemer. Vedlegg 2 utdyper de forutsetninger vi har lagt til grunn i våre beregninger, mens Vedlegg 3 gir en gjennomgang av brorparten av tilgjengelig empiri. Mandatet fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet følger i sin helhet av Vedlegg 4. 12

13 2 Ehandel, dagens situasjon og relevant regelverk I denne rapporten vil vi tale om elektronisk handel eller kortformen ehandel, selv om mandatet gir et mer presist om enn omstendelig benevnelse i elektroniske prosser i innkjøps- og betalingsprosesser. Det vi ser på er bruk av elektroniske verktøy for å anskaffe varer og tjenester i offentlig sektor og hele prosessen knyttet til anskaffelsene, herunder søk eller leverandører, elektronisk fakturabehandling og oppgjør mellom partene. I sitt ideelle utgangspunkt er ehandel en økonoms drøm: Markedet er transparent, etablering er relativt billig, transaksjonskostnadene relativt lave og konkurrentene kun et klikk unna. Internett bør trekke i retning av lavere priser for forbruker og et bedre utvalg 2. Det er samtidig utfordringer, som vi skal komme tilbake til. Likevel kan ehandel være et virkemiddel for å effektivisere offentlige innkjøp, øke konkurransen og gi et bedre tilbud. Dette kan bidra til en mer effektiv offentlig sektor ved å frigjøre ressurser til kjerneoppgaver og kanskje også en mer effektiv leverandørsektor. Noen ord om ehandel som bakteppe for vår analyse: Ehandel slik vi kjenner det er uløselig knyttet til fremveksten av Internett, selv om telefaks, telefon og lukkede telenett la grunnlag for mer eller mindre elektroniske transaksjoner lenge før World Wide Web. Med Internett kom imidlertid en kanal med langt større potensiale for å markedsføre, søke etter og, ikke minst, direkte anskaffe og betale for produkter og tjenester. På tross av dette har ehandel etter tilgjengelig statistikk antatt begrensede proporsjoner. US Departement of Commerce 3 anslår for eksempel at detaljhandelen over Internett i USA kun utgjør om lag 2,5 pst av samlet omsetning. Estimatet utelukker imidlertid en del viktige e-tjenester som reise, finansielle tjenester, billettsalg, salg av medisin, gambling m.m., i tillegg til salg mellom enkeltpersoner som møtes via Internett. 4 SSBs undersøkelse av IKT-bruken fra i Norge viser at om lag 40 pst. av befolkningen har handlet på Internett det siste året, der reiser og innkvartering dominerer. En femdel av norske foretak har omsetning fra bestillinger over Internett, der volumet i 2005 var om lag 59 mrd. kroner en økning fra 9 mrd. i Ehandel i detaljmarkedet er dermed mer omfattende enn den rene statistikken skulle tilsi. I tillegg bruker mange kunder Internett til å orientere seg om produkter og pris, selv om de senere handler fysisk i butikken. Transaksjoner knyttet til bank- og finansnæringen er ikke inkludert i SSBs tall. Ehandel på markedsplasser mellom foretak 6 har imidlertid, stikk i strid med tidlige forventninger, hatt en tregere utvikling. Det finnes noen ehandelsbørser internasjonalt for spesialiserte produkter og store aktører for eksempel innen metaller, elektrisk kraft, kjemikalier og biler men omfanget er relativt beskjedent. Dette kan ha flere årsaker: Kjøperne kan ønske å unngå mellommenn og i stedet forholde seg direkte elektronisk til hverandre, normalt via leverandørenes hjemmesider. De kan foretrekke tradisjonelle forhold til et begrenset antall leverandører utenfor slike markedsplasser. Kjøperne kan imidlertid også føre innkjøp over egne kjøpsider på hjemmesidene, slik for eksempel kjøpesenterkjeden Wal- Mart har satt som krav overfor sine leverandører. Et annet forhold er at elektronisk innkjøp 2 I litteraturen omtales dette som long-tail virkning, der internett bidrar til et differensiert utvalg, ikke som ofte hevdet et smalere Commerce Departements tall inkluderer inntekter som genereres på auksjonsplasser på Internett, men ikke verdien av varer som selges der. 5 Informasjonssamfunnet business-to-business web-sites elektroniske handelsplass for handel mellom foretak. 13

Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn. Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring

Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn. Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring 9. juni 2006 Side 2 Side 3 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning og sammendrag...

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Espen Frøyland, gruppeleder, SSØ Dag Flater Hwang, seniorrådgiver, Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

AGFA - vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten

AGFA - vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten Rapport fra arbeidsgruppe for elektronisk faktura AGFA - vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten Versjon 1.0 25. mars 2008 Rapport fra arbeidsgruppe for elektronisk faktura AGFA - vurderinger

Detaljer

Evaluering av Høykom III

Evaluering av Høykom III Evaluering av Høykom III Statskonsult rapport 2006:22 Forord Statskonsult har evaluert Høykom III. Evalueringen er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veileder Omstilling av statlige virksomheter

Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder i beregning av samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader SSØ 06/2008, 1. opplag 1500 eks. Forord Dette er en veileder i beregning av samfunnsøkonomiske

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Innhold. Side Sammendrag..4

Innhold. Side Sammendrag..4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomgått fire statlige tilskuddsordninger der pengene følger brukeren. Hensikten har vært å vurdere om tilskuddsordninger

Detaljer

Effektive kommunale innkjøp med E-handel

Effektive kommunale innkjøp med E-handel ØF-notat nr. 05/2003 Effektive kommunale innkjøp med E-handel Innkjøpsanalyse og gevinstanalyse av Reidun Grefsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer

Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008

Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008 Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008 RAPPORT 4/2008 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Mandat, avgrensning og

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. E-handel i Bærum kommune. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 05.06 24.10

F R. Forvaltningsrevisjon. E-handel i Bærum kommune. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 05.06 24.10 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon E-handel i Bærum kommune Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: 05.06 24.10 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Anne Gro B. Thomas jurist

Detaljer

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon Rapport 2006-031 Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon ECON-rapport nr. 2006-031, Prosjekt nr. 48200 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-849-1 KIB/OSH/TES/pil, ODN, 7. april 2006 Offentlig

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer