Handel og kjøpesenter i Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handel og kjøpesenter i Hordaland"

Transkript

1 Handel og kjøpesenter i Hordaland Nr AUD-rappor t

2 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) Tittel: Handel og kjøpesenter i Hordaland Publikasjonsserie/nr: AUD-rapport nr: Dato: 6. september 2013 Forfattarar: Lasse Kolbjørn Anke Hansen / Stian Skår Ludvigsen, PhD Tlf: / E-post: / 2

3 Innhald Innleiing : Omsetting og dekningsgrad i detaljhandelen : Varehandel, fordeling mellom daglegvarebutikkar og kjøpesenter : E-handel (inklusive postordrehandel) : Kjøpesenter i Hordaland Vedlegg Kjelder Tabelliste Tabell 1: Omsetting av varetypar i BA-regionar i Tabell 2: Dekningsgrad i kommunane og BA-regionane... 7 Tabell 3: Handelsgevinst/-lekkasje i kommunane og BA-regionane (millionar kr.)... 8 Tabell 4: Dekningsgrad i bydelane i Bergen... 9 Tabell 5: Handelsgevinst/-lekkasje i bydelane i Bergen (millionar kr.)... 9 Tabell 6: Detaljhandelomsetting totalt og gjennom kjøpesenter Tabell 7: Detaljhandelsomsetting totalt og gjennom kjøpesenter i kommunane (2012) Tabell 8: Nøkkeltal for kjøpesentera i Hordaland i Tabell 9: Eigarstruktur i kjøpesentera i Hordaland Tabell 10: Noregs 30 største kjøpesenter første halvår i Tabell 11: Gruppering av varegrupper i tabell Tabell 12: Samanlikning av varegrupper ved postordre-/internetthandel og detaljhandel i butikk/kiosk/torg Figurliste Figur 1: Utvikling i handel etter vareslag, nasjonale tal, 2008T1-2013T Figur 2: Utvikling i postordre-/internetthandel sin del av detaljhandelen, nasjonale tal, Figur 3: Samla framskriving av postordre- og internetthandel, nasjonale tal, Figur 4: Framskriving etter varetype, nasjonale tal,

4 Innleiing Analyse, utgreiing og dokumentasjon i Regionalavdelinga i Hordaland fylkeskommune (AUD) har samanfatta denne rapporten på førespurnad frå Planseksjonen i same avdeling. Den er meint som ei samanstilling av data, og inneheld få kommentarar eller analyse. Rapporten inneheld fire kapittel, der første kapittel inneheld data om omsetting, dekningsgrad og handelsgevinst/-lekkasje i kommunane og bu- og arbeidsmarknadsregionane i fylket, andre kapittel inneheld data om fordeling mellom daglegvarebutikkar og kjøpesenter i Hordaland, tredje kapittel inneheld nasjonale data om elektronisk handel, mens siste kapittel inneheld ein del detaljert statistikk om kjøpesentera i fylket. I AUD opererer vi vanlegvis med dei politiske eller kulturelle samarbeidsregionane i fylket, men i varehandelsamanheng ser vi desse grensene som unaturlege, og har i staden halde oss til NIBR si inndeling i bu- og arbeidsmarknadsregionar (BA-regionar). Vi ser bu- og arbeidsmarknaden som meir relevant for handelsdataa enn politiske samarbeidsregionar. Fordi vi har nokre kommunar i fylket som deler BA-regionar med kommunar i nabofylka, har vi inkludert data frå Gulen og Haugalandet i rapporten. Vi opererer soleis med eit utvida «fylke». 4

5 1: Omsetting og dekningsgrad i detaljhandelen Dette kapitlet gir data på omsetting, dekningsgrad og handelsgevinst/-lekkasje i kommunane og buog arbeidsmarknadregionane i Hordaland, og i bydelane i Bergen. Omsettingsdata er levert i direkteleveranse frå SSB, dekningsgrad for kommunane og BA-regionane er rekna ut på bakgrunn av SSB Statistikkbanken, tabell 04776: Omsetting per innbygger i detaljhandel, mens dekningsgrad for bydelane i Bergen er rekna ut på bakgrunn av «Varehandelsrapporten 2013» frå SpareBank1 SR-Bank (som har fått sine data utlevert frå SSB). 1.1 Definisjonar Bu- og arbeidsmarknadsregionar (BA-regionar) er definert av Gundersen og Juvkam (2013). 1 I denne inndelinga inngår Etne og Sveio i BA-region 45 Haugesund, og Gulen i BA-region 59 Masfjorden /Gulen. Vi har derfor inkludert dei kommunane utanfor Hordaland som inngår i desse regionane i vår utrekning av dekningsgrad. Når vi nedanfor skriv «fylket», inkluderer vi derfor Haugesund, Bokn, Tysvær, Karmøy, Vindafjord og Gulen, saman med Hordaland. Bydelane i Bergen: Kjelda for handelsdata i bydelane i Bergen har berre oppgitt data for handelssentera i bydelane. For å rekne ut dekningsgrad må vi definere eit tilhøyrande handelsomland: bydelane i Bergen følgjer den inndelinga av grunnkrinsar i bydelar i Bergen som er publisert på med følgjande unntak: Laksevåg er definert som strekninga frå Gyldenpris til Lyngbø, inkludert Melkeplassen og Nipedalen (grunnkrinsane og til -2014). Loddefjord er definert som alt vest for Lyderhorn, samt Bjørndalsskogen (grunnkrinsane til -1925) Nesttun er definert som området frå Storetveit, Nedre Nattland og Sædalen i nord, Brattland og Totland i aust, Kaland og Samdal i sør-aust, Øvstun i sør, Skjold i sør-vest, og Hop i vest (grunnkrinsane til -0421, til -1314, og -1319, og til -1404). Fana/Rådal er definert som resten av Fana samt Ytrebygda. Dekningsgrad er definert som omsetting per innbyggjar i kommune eller BA-region delt på omsetting per innbyggjar i heile fylket [Bergen ved dekningsgrad i bydelane], multiplisert med 100. Fylket får dermed alltid ein dekningsgrad på 100 [Bergen får ein dekningsgrad på 100 når vi ser på dekningsgraden i bydelane]. Innbyggjartalet som er brukt er middelfolkemengde, som er (folketalet ved inngangen av året pluss folketalet ved utgangen av året) dividert på 2. Handelsgevinst/-lekkasje er definert som (total handel i kommune eller BA-region) minus (innbyggjartal i kommune eller region multiplisert med omsetting per innbyggjar i heile fylket [Bergen ved dekningsgrad i bydelane]). Fylket [Bergen] får dermed alltid null handelsgevinst/-lekkasje. Vi får da tal for kommunane og BA-regionane [bydelane] som blir sett i relasjon til totalomsettinga i fylket [Bergen], og i sum går opp i null. Sjølvsagt skjer det handel på tvers av fylkesgrensene [bygrensene], men dette er utanfor vårt område, og derfor ikkje rekna inn. Varegrupper er samanstilt i vedlegg 1, og basert på SSB sin Standard for næringsinndeling På grunn av at det er mange små kommunar i Hordaland med få utsal av fleire av varegruppene, har vi fått levert dataa for BA-regionane. Mange av desse er heller ikkje store nok til at det er fleire utsal, så 1 «Inndelinger i senterstruktur, senteralitet og BA-regioner», NIBR-rapport 2013:1, 5

6 Noreg Haugesund Bergen Stord Jondal/Kvam Kvinnherad Odda Voss Austevoll Modalen Fedje Masfjorden/Gulen SSB har undertrykt omsettingstalet for varegrupper der det berre er eitt eller to føretak. Breitt vareutval dominerer handelen i alle BA-regionane. Det er også stor omsetting i føretak med anna spesialisert vareutval. Elles er det berre regionane Bergen, Voss og Haugesund som har omsetting innanfor alle varetypar. I dei minste regionane, Austevoll, Modalen, Fedje og Masfjorden/Gulen, er det manglande tilbod innanfor dei fleste varetypar. Samstundes kan det hende at desse har tilgang til dei manglande varetypane gjennom butikkar med breitt vareutval. 1.2 Tabellar Kapitlet har fem tabellar: først oversikt over omsetting av varetypar i BA-regionar, deretter dekningsgrad i kommunane og BA-regionane, så utrekna handelsgevinst/-lekkasje i kommunane og BAregionane, og til sist to tabellar med dekningsgrad og handelsgevinst/-lekkasje for bydelane i Bergen. Tabell 1: Omsetting av varetypar i BA-regionar i 2012 ( = millionar kroner; = milliardar kroner) Breitt vareutval 162 3,4 13 1, : : 138 Klede, utstyrsvarar, m.m , : Belysningsutstyr, kjøkken, m.m , : : El. hushaldsapparat, TV, m.m ,4 114 : : Bøker, papir, aviser, m.m : : : 10 IKT-utstyr : Apotek, medisin, helsekost, m.m ,6 132 : : : 73 Byggjevarer , : Anna spesialisert vareutval 54 1,0 4, ,5 Tabellen viser samla omsetting for ulike grupper av varetypar i BA-regionane i Hordaland. Varetypane er gruppert etter føretakas næringskode. Sjå vedlegg 1 for oversyn over innhaldet i kategoriane. Dersom det er berre to eller eit føretak innanfor ein varetype i ein region blir omsettingstalet understrykt av SSB av anonymiseringsomsyn (uttrykt med kolon ( : ) i tabell). Tal med ein apostrof bak er i millionar kroner, tal med to apostrofar er i milliardar kroner. Kjelde: SSB. 6

7 Tabell 2: Dekningsgrad i kommunane og BA-regionane Hordaland, Haugesund og Gulen Haugesund Haugesund Bokn Tysvær Karmøy Vindafjord Etne Sveio Bergen Bergen Fusa Samnanger Os (Hord.) Sund Fjell Askøy Vaksdal Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Stord Bømlo Stord Fitjar Tysnes Jondal/Kvam Jondal Kvam Kvinnherad Kvinnherad Odda Odda Ullensvang Eidfjord Voss Ulvik Granvin Voss Austevoll Austevoll Modalen Modalen Fedje Fedje Masfjorden/Gulen Masfjorden Gulen Tabellen viser dekningsgrad (omsetting per innbyggjar delt på omsetting per innbyggjar i heile Hordaland inklusive Gulen og Haugalandet, multiplisert med 100), for kommunane og bu- og arbeidsmarknadsregionane der fylkets kommunar inngår. Kjelde: eigne berekningar av SSB Statistikkbanken, tabell

8 Tabell 3: Handelsgevinst/-lekkasje i kommunane og BA-regionane (millionar kr.) Hordaland, Haugesund og Gulen Haugesund Haugesund Bokn Tysvær Karmøy Vindafjord Etne Sveio Bergen Bergen Fusa Samnanger Os (Hord.) Sund Fjell Askøy Vaksdal Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Stord Bømlo Stord Fitjar Tysnes Jondal/Kvam Jondal Kvam Kvinnherad Kvinnherad Odda Odda Ullensvang Eidfjord Voss Ulvik Granvin Voss Austevoll Austevoll Modalen Modalen Fedje Fedje Masfjorden/Gulen Masfjorden Gulen Tabellen viser handelsgevinst/-lekkasje ((total handel i kommune eller BA-region) minus (innbyggjartal i kommune eller region multiplisert med omsetting per innbyggjar i heile Hordaland inklusive Gulen og Haugalandet)). Dette er tal for kommunane og BA-regionane som blir sett i relasjon til totalomsettinga i fylket, og i sum går opp i null. Kjelde: eigne berekningar av SSB Statistikkbanken, tabell

9 Tabell 4: Dekningsgrad i bydelane i Bergen Bergen Bergen sentrum (Bergenhus) Bergen syd (Årstad) Åsane Arna Fyllingsdalen Loddefjord Laksevåg Nesttun Fana/Rådal (Fana og Ytrebygda u/nesttun) Uoppgjeve 0 0 Tabellen viser dekningsgrad (omsetting per innbyggjar delt på omsetting per innbyggjar i heile Bergen, multiplisert med 100), for bydelane i Bergen. Kjelde: eigne berekningar av «Varehandelsrapporten 2013» frå SpareBank1 SR-Bank. Tabell 5: Handelsgevinst/-lekkasje i bydelane i Bergen (millionar kr.) Bergen 0 0 Bergen sentrum (Bergenhus) Bergen syd (Årstad) Åsane Arna Fyllingsdalen Loddefjord Laksevåg Nesttun Fana/Rådal (Fana og Ytrebygda u/nesttun) Uoppgjeve Tabellen viser handelsgevinst/-lekkasje ((total handel i bydel) minus (innbyggjartal i bydel multiplisert med omsetting per innbyggjar i heile Bergen)). Kjelde: eigne berekningar av «Varehandelsrapporten 2013» frå SpareBank1 SR-Bank. 9

10 2: Varehandel, fordeling mellom daglegvarebutikkar og kjøpesenter Detaljhandelsomsetting gjennom kjøpesenter i Hordaland, % av total Det er estimert at kjøpesentera i Hordaland hadde ei detaljhandelsomsetting på 14,9 milliardar kroner eksklusiv meirverdiavgift i Den samla detaljhandelsomsettinga i Hordaland var same år på 37,3 milliardar eks. mva. 3 Dermed sto detaljhandelsforretningane kjøpesentera i Hordaland for tett på 40 prosent av den samla detaljhandelomsettinga i Hordaland i Om vi ser på Hordaland pluss dei tilstøytande kommunane som inngår i BA-regionar som inkluderer kommunar i Hordland, var den samla detaljhandelomsettinga gjennom kjøpesenter på 17,39 milliardar kroner eksklusiv meirverdiavgift i Den totale detaljhandelsomsettinga i same område var på 45,5 milliardar kroner eksklusiv meirverdiavgift. For heile området var altså kjøpesentera sin del av detaljhandelsomsettinga på 38,2 prosent Detaljhandelsomsetting gjennom kjøpesenter i bu- og arbeidsmarknadsregionane og kommunane i Hordaland, % av total Fem av BA-regionane i Hordaland har kjøpesenter: Bergen, Haugesund, Stord, Kvinnherad og Voss. Tabellen under viser detaljhandelsomsettinga i kjøpesentera i desse regionane, den totale detaljhandelsomsettinga i regionane, samt kjøpesentera sin del av den totale detaljhandelsomsettinga. Alle tal er eksklusiv meirverdiavgift. Tabell 6: Detaljhandelomsetting totalt og gjennom kjøpesenter BA-region Total detaljhandelsomsetting Kjøpesenteromsetting Del gjennom kjøpesente- (mill. kr.) (mill. kr.) ra (prosent) Bergen , ,0 42,8 Haugesund 8 124, ,0 31,6 Stord 2 405,7 947,0 39,4 Voss 1 307,3 178,0 13,6 Kvinnherad 799,4 424,0 53,0 Odda 722,6 0 0,0 Jondal/Kvam 644,5 0 0,0 Austevoll 287,9 0 0,0 Masfjorden/Gulen 149,3 0 0,0 Fedje 16,1 0 0,0 Modalen 13,6 0 0,0 Hordaland og tilstøytande BA-regionar Kjelder: SSB og Kvarud Analyse , ,0 38,2 2 Detaljhandel eksklusiv sal av motorvogner, drivstoffsal, samt eksklusiv detaljhandel utanom fast stad for utsal (postordre- og internetthandel, homeparties, etc.). For meir om berekninga av detaljhandelsomsettinga på kjøpesenter, sjå punkt I desse tala er også detaljhandel utanom fast stad for utsal inkludert. Slik handel skjer i liten eller ingen grad gjennom kjøpesenter, så denne skilnaden mellom definisjonane av omsetting har lite å seie for utrekninga av kjøpesenters del av detaljhandelsomsettinga. 10

11 Tabell 7: Detaljhandelsomsetting totalt og gjennom kjøpesenter i kommunane (2012) Kommune Total detaljhandelsomsetting Kjøpesenter- Del gjennom kjøpesentera (mill. kr.) omsetting (mill. kr.) (prosent) Askøy 1 331, ,0 79,8 Fjell 2 049, ,0 70,5 Tysvær 345,7 188,0 54,4 Kvinnherad 799,4 424,0 53,0 Etne 242,1 113,0 46,7 Stord 1 503,0 684,0 45,5 Lindås 1 252,8 555,0 44,3 Bømlo 611,9 263,0 43,0 Fusa 134,6 55,0 40,9 Bergen , ,0 40,5 Sund 158,5 63,0 39,7 Øygarden 134,8 52,0 38,6 Os 1 173,2 384,0 32,7 Osterøy 272,3 89,0 32,7 Haugesund 4 569, ,0 32,1 Karmøy 2 409,2 690,0 28,6 Vindafjord 431,5 107,0 24,8 Voss 1 246,2 178,0 14,3 Bokn 17,9 0,0 0,0 Sveio 109,0 0,0 0,0 Fitjar 141,7 0,0 0,0 Tysnes 149,2 0,0 0,0 Jondal 79,5 0,0 0,0 Odda 553,7 0,0 0,0 Ullensvang 110,5 0,0 0,0 Eidfjord 58,4 0,0 0,0 Ulvik 35,7 0,0 0,0 Granvin 25,3 0,0 0,0 Kvam 565,0 0,0 0,0 Samnanger 89,4 0,0 0,0 Austevoll 287,9 0,0 0,0 Vaksdal 125,1 0,0 0,0 Modalen 13,6 0,0 0,0 Meland 348,4 0,0 0,0 Radøy 170,7 0,0 0,0 Austrheim 148,6 0,0 0,0 Fedje 16,1 0,0 0,0 Masfjorden 53,2 0,0 0,0 Gulen 96,1 0,0 0,0 Hordaland og tilstøytande BA-regioner Kjelde: SSB og Kvarud Analyse , ,0 38,2 11

12 Kvinnherad hadde den største delen av detaljhandelsomsettinga gjennom kjøpesenter. Kommunens eine kjøpesenter sto for over halvparten av den totale detaljhandelsomsettinga i I BA-region Bergen sto dei 18 kjøpesentera for nær 43 prosent av den totale detaljhandelsomsettinga i regionen, mens i BA-region Haugesund sto kjøpesentera for nesten ein tredjedel av detaljhandelsomsettinga. Berre 4,4 prosent av kjøpesenteromsettinga i BA-region Haugesund fann sted i Hordland (Etne senter). Senteret sto for 1,4 prosent av den totale detaljhandelsomsettinga i BA-region Haugesund. Ser vi på delen omsetting gjennom kjøpesenter for alle kommunane i Hordaland og tilstøytande BAregionar er det Askøy som ligg klart øvst med 79,8 prosent av detaljhandelsomsettinga gjennom kjøpesentera i kommunen. Nest etter dei kjem Fjell med 70,5 prosent, medan det er eit sprang ned til Tysvær på tredjeplass med 54,4 prosent. 12

13 3: E-handel (inklusive postordrehandel) 3.1 Definisjon av e-handel SSB definerer internett- og postordrehandel som følgjer: Ved detaljhandel i denne næringsgruppen gjør kjøperen valget sitt på grunnlag av annonser, kataloger, informasjon på Internett, modeller eller andre former for reklame. Kunden bestiller via brev, telefon eller Internett (normalt via Websider). Varene hentes enten direkte på Internett eller leveres fysisk til kunden. Omfatter detaljhandel med alle varetyper via postordre eller via Internett. Omfatter også direkte salg via TV, radio og telefon og auksjonshandel på Internett. Ekskluderer detaljhandel med motorvogner, reservedeler og utstyr til motorvogner via Internett grupperes under hhv.: 45.1 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler og: 45.3 Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler. Detaljhandel med motorsykler, reservedeler og utstyr til motorsykler via Internett grupperes under: Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr. 4 E-handelstala frå SSB finns berre på nasjonalt nivå, og berre om norsk e-handel. Tala er likevel relevante: Hordaland er på mange vis eit gjennomsnittsfylke i Noreg, og viss vi venter oss at Hordaland ikkje skil seg nemneverdig frå resten av landet, vil den nasjonale utviklinga i e-handel òg vere relevant for Hordaland. Vi viser fire figurar: først for utvikling i all handel etter varegrupper, deretter utviklinga i internett- og postordrehandel sin del av all handel (etter varegrupper), så utvikling og prognose i samla internett- og postordrehandel, og til sist utvikling og prognose i internett- og postordrehandel etter varegrupper. Den første figuren er meint for å gje eit overordna bilete: kva varer aukar i omsetting, og kva varer går ned? Dette er viktige tal for ein del av internetthandelsvarene: omsetting av bøker og helsekost går ned, men har store deler av sitt volum i internetthandel. Den neste figuren viser dette. Helsekost, der omsettinga over internett eller postordre året fram til og med første termin 2013 utgjorde 40 % av all omsetting, har søkkande omsetting og relativt låg verdi (1,9 mrd. siste år), mens breitt vareutval har hatt kraftig auke, og vart omsett for 164 mrd. siste år, men hadde berre 0,7 av omsettinga sin over internett eller postordre. I sum er likevel omsetting av breitt vareutval større enn helsekost over internett eller postordre: 0,7 % av 164 mrd. er 1,2 milliardar, mens 40 % av 1,9 milliardar er 770 millionar. Figurane må derfor tolkast i samanheng. Prognosane må lesast med varsemd. Dei er ikkje meint som ei reell forventning til kva som vil skje i framtida, men er mest med for å ved å strekkje dei historiske trendane framover få tydelegare fram trendane i dataa. Til dømes er den negative trenden for bøker, aviser, papir og blader så sterk, at den framskrivne trendlinja går i null for termin 4 og 5 i Dette er sjølvsagt ikkje realistisk, men ein peikepinn på kva retning utviklinga går i. Det er laga separate prognosar for kvar termintype for kvar varegruppe. Dette er gjort på grunn av den sterke sesongvariasjonen. For å kunne gruppere internett- og postordrehandel saman med vanleg handel, treng vi ei sortering av varegruppene. Vi har gruppert handelen med utgangspunkt i SSB sin Standard for næringsinndeling Dette er vist i vedlegg

14 2008T1 2008T3 2008T5 2009T1 2009T3 2009T5 2010T1 2010T3 2010T5 2011T1 2011T3 2011T5 2012T1 2012T3 2012T5 2013T1 2008T6 2009T2 2009T4 2009T6 2010T2 2010T4 2010T6 2011T2 2011T4 2011T6 2012T2 2012T4 2012T6 3.2 Handel fordelt på vareslag Belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møblar og innredningsartiklar (24,8 mrd.) Breitt vareutval (163,8 mrd.) Anna spesialisert vareutval (103,6 mrd.) IKT-utstyr (4,2 mrd.) Tekstilar, utstyrsvarer, klede, skotøy, reiseeffektar og lêrvarer (41,7 mrd.) Elektriske hushaldningsapparat, radio, fjernsyn, musikkinstrument, innspelt film/musikk (20,2 mrd.) Helsekost (1,9 mrd.) Bøker, papir, aviser og blader (5,3 mrd.) Figur 1: Utvikling i handel etter vareslag, nasjonale tal, 2008T1-2013T1 Figuren viser indeks av seksterminars glidande gjennomsnitt i nasjonal omsetting av vareslag, med gjennomsnittet av 2008T1-2008T6 som basis (100). Tala i parentes etter vareslaga viser total omsetting i milliardar kroner siste seks terminar (2012T2-2013T1). Både butikk- og internetthandel er inkludert. Kjelde: eiga samanstilling av data frå SSB Statistikkbanken, tabell Helsekost (40,1 %) Bøker, papir, aviser og blader (17,5 %) IKT-utstyr (12,5 %) Elektriske hushaldningsapparat, radio, fjernsyn, musikkinstrument, innspelt film/musikk (13,3 %) Tekstilar, utstyrsvarer, klede, skotøy, reiseeffektar og lêrvarer (5,1 %) Anna spesialisert vareutval (2,3 %) Belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møblar og innredningsartiklar (0,9 %) Breitt vareutval (0,7 %) Figur 2: Utvikling i postordre-/internetthandel sin del av detaljhandelen, nasjonale tal, 2008T1-2013T1 Figuren viser kor stor del av omsettinga innan ulike varegrupper i detaljhandelen som har skjedd over postordre og internett. Tala i parentes etter vareslaga viser postordre-/internetthandelen sin del av handelen innan varegruppene siste seks terminar. Kjelde: eiga samanstilling av data frå SSB Statistikkbanken, tabell

15 2008T1 2008T3 2008T5 2009T1 2009T3 2009T5 2010T1 2010T3 2010T5 2011T1 2011T3 2011T5 2012T1 2012T3 2012T5 2013T1 P2013T3 P2013T5 P2014T1 P2014T3 P2014T5 P2015T1 P2015T3 P2015T5 P2016T1 P2016T3 P2016T5 2008T1 2008T3 2008T5 2009T1 2009T3 2009T5 2010T1 2010T3 2010T5 2011T1 2011T3 2011T5 2012T1 2012T3 2012T5 2013T1 P2013T3 P2013T5 P2014T1 P2014T3 P2014T5 P2015T1 P2015T3 P2015T5 P2016T1 P2016T3 P2016T5 3.3 Prognose for framtidig utvikling Ikkje-lineær framskriving Historisk utvikling Figur 3: Samla framskriving av postordre- og internetthandel, nasjonale tal, 2013T2-2016T6 Figuren viser kor stor omsettinga over postordre og internett er venta å vere, per termin. Framskrivinga er gjort med føresetnad om at den historiske utviklinga følgjer ei gradvis aukande kurve framover. Framskrivingane er reint matematiske, og er ikkje grunna i anna kjennskap til dataa. Kjelde: eiga framskriving av data frå SSB Statistikkbanken, tabell Elektriske hushaldningsapparat, radio, fjernsyn, musikkinstrument, innspelt film/musikk Anna spesialisert vareutval Tekstilar, utstyrsvarer, klede, skotøy, reiseeffektar og lêrvarer Breitt vareutval Bøker, papir, aviser og blader Helsekost IKT-utstyr Figur 4: Ikkje-lineær framskriving etter varetype, nasjonale tal, 2013T2-2016T6 Figuren viser kor stor omsettinga er venta å vere over postordre og internett per varegruppe, per termin, om utviklinga følgjer eit gradvis aukande mønster (utrekna som terminnr x terminnr). Kjelde: eiga framskriving av SSB Statistikkbanken, tabell

16 4: Kjøpesenter i Hordaland Dette kapitlet er skrive av Kvarud Analyse, og redigert og omsett av AUD. 4.1 Definisjon av kjøpesenter Eit kjøpesenter består av eit bygg eller ei samling bygg som er planlagt, utvikla, eigd og drive som ei eining. Dei einskilde funksjonane/føretaka er samla i ein bygning eller gruppert omkring eit torg, gågate eller open plass. Salsarealet skal vere større enn kvadratmeter og senteret skal innehalde minst fem ulike detaljhandelseiningar. Senteret har gjerne ein eigen funksjon for sal og marknadsføring av tenestene til senteret. 4.2 Kjøpesentera i Hordaland Tabell 8 viser alle kjøpesentra i Hordaland gitt definisjonen i punkt 4.1. Det finst i dag 37 kjøpesenter i Hordaland. 30 av desse er lokalisert i region Bergen, og av desse ligg 18 i Bergen kommune. I Sunnhordaland er det 6 kjøpesenter og i region Voss eit kjøpesenter. I region Odda er det ingen kjøpesenter. 4.3 Omsetting i kjøpesentera Tabell 8 viser mellom anna detaljhandelsomsetjinga i kjøpesentra i Hordland. Detaljhandelsføretaka i kjøpesentera i Hordaland omsette brutto for om lag 18,2 milliardar kroner i Dette utgjer om lag 92 prosent av den totale omsettinga til kjøpesentera og kallast butikkomsetting. I denne omsettinga inngår ikkje omsettinga til serveringsstadane eller omsettinga til service- og tenesteytande verksemder (flikkbarar, låsesmedar, reisebyrå, vaskeri/renserier, frisørar, solstudio, treningssenter, og så vidare). I dei kjøpesentera vi ikkje kjenner bransjefordelinga har vi anteke at butikkomsettinga (altså detaljhandelsomsettinga) utgjer 92 prosent av den totale om-setnaden til kjøpesentret. For ein del av dei mindre sentera er omsettinga basert på opplysningar for 2011 frå Institutt for Bransjeanalyser. Butikkomsettinga i kjøpesentera i Hordaland er anteke å vere snaue 15 milliardar kroner eksklusiv meirverdiavgift. Den samla butikkomsettinga i Hordaland var ifølgje Statistisk senteralbyrå i fjor på vel 36,7 milliardar kroner Salsareal i kjøpesentera Tabell 8 viser mellom anna salsarealet i kjøpesentra i Hordaland. Dei har eit samla salsareal på ca kvadratmeter. Salsarealet består av sjølve salsarealet, altså det arealet som kundane har tilgjenge til (inkludert prøverom og areal kor varer er utstilt) og tilhøyrande bakrom (lage, kontor, spiserom og andre rom som leigetakar har eksklusiv tilgjenge til). Dette inkluderer areal til butikkar, servering og tenester. 4.5 Omsetting per kvadratmeter (arealeffektivitet) Tabell 8 viser mellom anna bruttoomsettinga per kvadratmeter salsareal i kjøpesentera i Hordaland. I omsettinga her inngår den totale omsettinga til senteret unntatt omsetting knytte til anna verksemd, det vil seie at bank og post, meklarverksemd, kino, bowling, bingo, tannlege, lege, fysioterapeutar og liknande, og dessutan kommunale verksemder. Omsettingstala omfattar med andre ord omsetting til detaljhandelsføretak, serveringsstader og service og tenesteytande verksemder. 6 Salsarealet er definert i pkt. 4.4 og omfattar arealet til alle verksemder som inngår i senteret si totalomsetting (ekskl. anna verksemd), altså detaljhandelsføretak, serveringsstader og service- og tenesteytande verksemder. 5 Butikkhandel definerast i denne samanhengen som detaljhandel eksklusiv sal av motorvogner og sal på bensinstasjonar, og dessutan eksklusiv detaljhandel utanom fast utsalssted (postordre- og internetthandel, homeparties, og så vidare). 6 Omsettingstala under punkt inkluderer ikkje serveringsstader og service og tenesteytande verksemder, så tala som brukast for å berekne omsetting per kvadratmeter er difor annleis. Kvarud Analyse forklarar det slik: «Når det gjeld omsetting per kvadratmeter inngår også omsettinga til serveringsstader og service- og tenesteyting i omsettingstala. Dette er nytta fordi dei salstal som finst gjeld totalt areal for dei verksemdene som inngår i totalomsettinga til kjøpesentera, ekskl. anna verksemd. Skulle eg regna ut arealeffektiviteten ved å nytte butikkomsetting og delt dette på totalt salsareal ville omsettinga per kvm blitt for lav, då arealtala også omfattar anna enn butikkareal (blant anna areal til serveringsstader og service og tenesteyting).» 16

17 Tabell 8: Nøkkeltal for kjøpesentera i Hordaland i 2012 Senternamn Detaljhandelsomsetting (mill. kr. inkl. mva) Salsareal (m 2 ) Omsetting inkl. mva per m 2 Tal detaljhandels-føretak Tal parkerings-plasser Tal arbeidsplasser GALLERIET BERGEN SUNDT MOTEHUS SLETTEN SENTER OASEN KJØPESENTER LAGUNEN STORSENTER OG LAGUNEPARKEN VESTKANTEN STORSENTER BERGEN STORSENTER KLØVERHUSET GULLGRUVEN SENTER ØYRANE TORG KILDEN SENTER FANATORGET NESTTUN SENTER LAKSEVÅG SENTER XHIBITION ÅSANE STORSENTER BLOMSTERDALEN SENTER DROTNINGSVIK SENTER ETNE SENTER BØMLO STORSENTER 1) AMFI STORD BYTUNET HEIANE STORSENTER HUSNES STORSENTER AMFI VOSS FJORD'N SENTER AMFI OS SUND SENTER SARTOR STORSENTER KLEPPESTØ SENTER STRUSSHAMN SENTER ASKØY SENTER RAVNANGER SENTER OSTERØY SENTER RONG SENTER KNARVIK SENTER LINDÅS SENTER KJØPESENTERA I HORDALAND ) Består av Sams Senter, Østensen bygget og Sekstanten Senter. Kjelde: Kvarud Analyse 17

18 Kjøpesentera i Hordaland omsette i fjor for kroner inkl. mva per kvadratmeter salsareal. Arealeffektiviteten varierer betydeleg frå senter til senter, avhengig av storleik, om dei er i ein ombyggingsfase og ikkje minst butikkmiks. Vi gjer oppmerksam på at det knyter seg ein del usikkerheit rundt arealtala og at arealeffektivitetstala difor bør brukast med varsemd. 4.6 Tal på butikkar Tabell 8 viser mellom anna tal på detaljhandelsføretak i kjøpesentra i Hordaland. I 2012 var det totalt detaljhandelsføretak i de 37 kjøpesentera i Hordaland. I tillegg er det om lag 300 serveringsstader og service- og tenesteytande verksemder. På toppen av det kjem eit ukjent tal kontor og offentlege og private tenestefunksjoner. Anslagsvis er kvar tredje detaljhandelsføretak (butikk) i fylket lokalisert i eit kjøpesenter. 4.7 Parkeringsplassar i kjøpesentera I tabell 8 kan ein sjå kor mange parkeringsplassar som er knytt til kjøpesentra i Hordaland. Samla har dei om lag parkeringsplassar. Dette talet inkluderer kommunale parkeringsplassar i Bergen Storsenter. Det finst ikkje oversyn over kor mange av desse som er gratis parkeringsplassar og kor mange som er betalande. I fleire senter er parkeringsplassen gratis dei to første timane, deretter må ein betale avgift. 4.8 Arbeidsplassar Tabell 8 viser mellom anna talet på arbeidsplassar ved kjøpesentra i Hordaland. Totalt vert det anteke at kjøpesentera i Hordaland gjev arbeid til personar (inkl. deltid). Kjøpesentera er difor ein svært viktig arbeidsplass i Hordaland. Truleg arbeider nær halvparten av dei som arbeider i ein butikk i Hordaland i ein butikk lokalisert i eit kjøpesenter. Kjøpesentera gjev arbeid til om lag 5 prosent av alle som arbeider i Hordaland. 4.9 Eigarstruktur I tabell 9 blir det vist kven som eig kjøpesentera i Hordaland (for ein del senter manglar det opplysningar). Når det gjeld drift eller forvalting av kjøpesentera, blei seks senter forvalta av AMFI Drift, fire av Olav Thon Gruppa og to av Sektor EiendomsUtvikling 4.10 Nokre av Noregs største kjøpesenter Tabell 10 viser dei 30 største kjøpesentera i Norge første halvår i 2013, målt i bruttoomsetting eksklusiv anna verksemd (sjå punkt 4.5 for definisjon). I tillegg har vi inkludert dei tre kjøpesentera i Hordaland som låg mellom nummer 30 og 60. Alle kjøpesentera i Hordaland på lista ligg i Bergen, og fire av dei 30 største i landet låg her. Lagunen Storsenter hadde nest høgast bruttoomsetting eksklusiv anna verksemd første halvår i 2013 etter å ha lege på topp same periode året før. 18

19 Tabell 9: Eigarstruktur i kjøpesentera i Hordaland Senternamn Eigar GALLERIET BERGEN SUNDT MOTEHUS SLETTEN SENTER OASEN SENTER LAGUNEN STORSENTER OG LAGUNEPARKEN VESTKANTEN STORSENTER BERGEN STORSENTER KLØVERHUSET GULLGRUVEN SENTER ØYRANE TORG KILDEN SENTER FANATORGET NESTTUN SENTER LAKSEVÅG SENTER XHIBITION ÅSANE STORSENTER BLOMSTERDALEN SENTER DROTNINGSVIK SENTER ETNE SENTER BØMLO STORSENTER 1) AMFI STORD BYTUNET HEIANE STORSENTER DNB Næringseiendom DNB Næringseiendom Slettebaksveien 104 AS Sektor EiendomsUtvikling Olav Thon Gruppen (42%), Nordås Industrier (42%) og Kronås Eiendom (16%) Olav Thon Gruppen Olav Thon Gruppen Kløver Eiendom Scala Retail Property Nistadgruppen AS Aberdeen Property Investors Rema Eiendom Zuhaar & Rubb AS Scala Retail Property Kløver Eiendom Nordea Liv/Steen & Strøm Blomsterdalen Senter AS West Coast Invest AS Bømlo Storsenter AS Amfi Eiendom Sektor EiendomsUtvikling HUSNES STORSENTER Storebrand Eiendom (75%) og Mosvold Gruppen (25 %) AMFI VOSS FJORD'N SENTER AMFI OS SUND SENTER SARTOR STORSENTER KLEPPESTØ SENTER STRUSSHAMN SENTER ASKØY SENTER RAVNANGER SENTER OSTERØY SENTER RONG SENTER KNARVIK SENTER LINDÅS SENTER Amfi Eiendom Sambygg AS Amfi Eiendom/ Forretningsbygg AS Sartor Holding AS/ Olav Thon Gruppen Kleppestø Torg Eiendomsselskap AS, Askøy Møbler Eiendomsavdeling AS og Askøy Kommune Storetræet AS Zuhaar & Rubb AS Maxi Eiendom AS Fleire eigarar 1) Består av Sams Senter, Østensen bygget og Sekstanten Senter. Kjelde: Kvarud Analyse Rema Eiendom, TH Eiendom, Lindås Tomteselskap, Skruen Lindås og Lindås Blomster 19

20 Tabell 10: Noregs 30 største kjøpesenter første halvår i 2013 Rangering 1. halvår Senter Stad Bruttoomsetting ekskl. anna verksemd (mill. kr.) halvår halvår 2012 Endring i % 1 2 Sandvika Storsenter Sandvika ,4 2 1 Lagunen Storsenter Bergen ,3 3 3 AMFI Moa 1) Ålesund , Strømmen Storsenter 2) Strømmen ,5 5 4 Kvadrat Sandnes ,8 6 7 CC Vest Oslo ,7 7 8 Storo Storsenter Oslo ,3 8 6 Ski Storsenter Ski ,1 9 5 City Syd Trondheim , ALNA Senter Oslo , Åsane Storsenter Bergen Oslo City Oslo , Sartor Storsenter 3) Bergen , Sørlandssenteret 4) Kristiandsand Jessheim Storsenter Jessheim , Vestkanten 5) Bergen , Jekta Storsenter 6) Tromsø , City Lade 7) Trondheim , CC Gjøvik Gjøvik , Gulskogen Senter Drammen , Amanda Storsenter Haugesund , AMFI Steinkjer Steinkjer , City Nord Bodø Herkules Kjøpesenter Skien , Farmandstredet Tønsberg , AMFI Madla Hafrsfjord , Strandtorget Handelspark 8) Lillehammer , Vinterbro Senter 9) Vinterbro , Buskerud Handelspark 10) Drammen , Aker Brygge 11) Oslo , Bergen Storsenter Bergen , Galleriet Bergen , Oasen Kjøpesenter 12) Bergen ,2 Kjelde: Kvarud Analyse 1) Utvidelse ble ferdigstilt i 4. kvartal 2012., 2) Senteret har vært under utbygging siden midten av Nyåpner 25. oktober ) Pga utbygging er handelsarealet redusert med kvm. Senteret har 15 færre butikker per enn per ) Senteret delåpnet i oktober Endelig ferdigstillelse er 17. november ) Senteret bygget ut i Nyåpner 22. november. Har 16 flere virksomheter per enn per ) Senteret er under utbygging. Senteret delåpnet 15.november Har 127 virksomheter per mot 53 per Senteret ferdigstilles september ) Senteret er under om- og utbygging. 8. august åpnes byggetrinn 1 og 1. oktober 2014 vil senteret være ferdigstilt med i alt 100 butikker. 8) Omsettinga til eksterne butikker utgjør ca. 20 prosent av totalomsettinga. 9) Senteret har vært under omfattende ombygging siden Nyåpnet i midten av juni ) Meny avviklet ) Senteret er under ombygging. 21 færre virksomheter per enn per ) Senteret er under ombygging. 20

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4 Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Hordaland fylkeskommune prognosar 2016-2030 Vedlegg 4 Innhald 1 Prognosar 3 1.1 Prognose for folketal i Hordaland 3 1.2 Prognose for 16-18 åringar i Hordaland

Detaljer

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr. 17-09 Desember 2009 Kjøpesenterstatistikk I Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2013

ANALYSE HORDALAND 2013 ANALYSE HORDALAND 2013 INNHOLD 1 HORDALAND... 2 1.1 Handelsbalanse... 2 1.2 Netthandel... 3 2 BERGENSREGIONEN... 5 2.1 Bergen sentrum fortsatt på topp innenfor klær og sko... 6 2.2 Bergen sentrum... 7

Detaljer

Arbeidsliv 2014-2030

Arbeidsliv 2014-2030 Fylkesprognosar Hordaland: Arbeidsliv 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 03-14 Foto: Business Region Bergen Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig arbeidsstyrke i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er

Detaljer

Bustadbehov i Bergensregionen

Bustadbehov i Bergensregionen Bustadbehov i Bergensregionen - DU r appo rt A Statistikkgrunnlag for regional areal- og transportplan for Bergensområdet Nr. 9-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2014

ANALYSE HORDALAND 2014 ANALYSE HORDALAND 2014 INNLEDNING Varehandelsrapporten 2014 er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag av SpareBank 1 SRbank. Det er bankens intensjon å utarbeide en rapport til bruk for og av varehandelen.

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Faktagrunnlag til regional planstrategi r appo rt DU A Nr. 06-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Analyse, utgreiing

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og. regionane 2014-2030

Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og. regionane 2014-2030 Fylkesprognosar Hordaland: Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og regionane 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 04-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND Om Hordaland fylke Kysten av Hordaland var i norrøn tid kjend som Hǫrðafýlki. Før 1919 var namnet på Hordaland fylke «Søndre Bergenhus amt». Namnet «Hordaland» kjem av folkenamnet Hǫrðar. Hǫrðar er ei

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Stian Skår Ludvigsen, PhD Spesialrådgjevar Analyse, utgreiing og dokumentasjon Regionalavdelinga Hordaland fylkeskommune Korleis måler vi

Detaljer

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side Nr. 1/88 25. januar 1988 HORDALAND INNHALD Emne Side 21 Framskriving av folkemengda, 1987-2050 (K) 1 23 Grunnskolar, 1. oktober 1987 (K) 14 23 Nynorsk som hovudmål i grunnskolen, 1977-1987 (K) 15 26 Overformynderia.

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

Varehandel og personlig tjenesteyting. Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder

Varehandel og personlig tjenesteyting. Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder Varehandel og personlig tjenesteyting Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder Detaljhandelsrapporten 2008 Detaljhandel data Utvikling Sammenligningsgrunnlag:

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune. Konkret info. Antall leger. Rang landet. Snitt pr liste. Konkret service. Generell info.

Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune. Konkret info. Antall leger. Rang landet. Snitt pr liste. Konkret service. Generell info. 9 1 Strand Legesenter Askøy 7 779 100,0 48,0 100,0 70,0 70,2 10 2 Jondal Legekontor Jondal 2 750 96,0 60,0 100,0 55,0 70,1 34 3 Eidfjord Legekontor Eidfjord 2 1 000 100,0 58,0 100,0 45,0 66,7 60 4 Kirsten

Detaljer

SANDVIKA STORSENTER ER NORGES STØRSTE KJØPESENTER MÅLT I OMSETNING SANDVIKA STORSENTER

SANDVIKA STORSENTER ER NORGES STØRSTE KJØPESENTER MÅLT I OMSETNING SANDVIKA STORSENTER SANDVIKA STORSENTER ER NORGES STØRSTE KJØPESENTER MÅLT I OMSETNING SANDVIKA STORSENTER 2017 OM SENTERET SANDVIKA STORSENTER HAR 194 BUTIKKER OG SPISESTEDER BELIGGENHET Sandvika Storsenter ligger sentralt

Detaljer

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Askøy 1247 Askøy 1668-1852 (Skjold skibrede) Nordhordland -1852

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Sakshandsarnar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 24.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2014/15772 331.2 Dykkar referanse Kommunal- og modemiseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Næringsanalyse for Hordaland 2009

Næringsanalyse for Hordaland 2009 Næringsanalyse for Hordaland 2009 - ei oppsummering Desember 2009 AUD-rapport nr. 16-09 Oppsummering av Næringsanalyse for Hordaland 2009 Telemarksforsking har på oppdrag frå Hordaland fylkeskommune, utarbeidd

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 3944804 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015

Varehandelsrapporten 2015 Varehandelsrapporten 2015 Torsdag 11. juni 2015 Erik M. Throndsen Regiondirektør Bedriftsmarked Varehandel hva er det? Dagligvarer Utvalgshandel Møbler & Elektro Sport & Fritid Interiør Byggvare Klær og

Detaljer

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland 1 Innleiing Folkebiblioteka rapporterer kvart år inn statistikk til Nasjonalbiblioteket. Statistikktala er frå fleire områd av drifta, og kan gi eit

Detaljer

Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum

Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum 2005 - ¹SSB varegruppe 47 (butikkhandel unntatt med motorvogner og motorsykler, eks. mva) 4759 Butikkh. møbler/belys.utstyr m.m. 47591 Butikkh. møbler 47592

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland : Bustadbehov

Fylkesprognosar Hordaland : Bustadbehov Fylkesprognosar Hordaland 2016-2040: Bustadbehov r appo rt DU A Nr. 1.2-16 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5516789 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5347774 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5456045 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Sårbarheitsindeksen 2009

Sårbarheitsindeksen 2009 Sårbarheitsindeksen 2009 Hordaland September 2009, korrigert mai 2010 AUD- rapport nr. 11-09, 2. versjon SAMANDRAG: Dei mest sårbare bu- og arbeidsmarknadsregionane i fylket: Kvinnherad er i følge resultata

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 6031922 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5916008 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Desember 2016

Om tabellene. Desember 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5557430 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland Klimaplan for Hordaland Mobile utslepp: Arealbruk og transport Park Hotell Vossevangen 13. januar 2009 Hans Petter Duun Innhald Status og utviklingstrekk Litt om teknologisk utvikling Prognoser for utslepp

Detaljer

Elbilar og ladestasjonar

Elbilar og ladestasjonar Elbilar og ladestasjonar Plankonferansen 2014 Klima i areal og transportplanlegging Per Hjalmar Svae, Seniorrådgjevar, miljø Hordaland fylkeskommune Elbilar i Hordaland 21,7 % elbilar av nybilsalet i Hordaland

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Samla oversikt over talet på innbyggjarar og befolkningsutvikling i kommunane i Helse Fonnaområdet:

Samla oversikt over talet på innbyggjarar og befolkningsutvikling i kommunane i Helse Fonnaområdet: Dette dokumentet viser datagrunnlaget for Odda sjukehus sitt opptaksområde for 2015, slik det ble utarbeidd våren 2016 for prosjektet «Odda og Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan

Detaljer

Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland

Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland Foto: Creativ Commons CC - Daryl Fritz DU r appo rt A Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland Nr. 9-15 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Seksjon for forsking, internasjonalisering

Detaljer

Sysselsette (arbeidsplassar i Nordhordland)

Sysselsette (arbeidsplassar i Nordhordland) Sysselsette i Nordhordland Det er henta ut statistikk frå SSB som viser sysselsette i Nordhordland i perioden 2008 2015 og kor dei som bur i Nordhordland er sysselsatt med omsyn til næring. Har delt det

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 4066292 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland : Bustad

Fylkesprognosar Hordaland : Bustad Fylkesprognosar Hordaland 2017-2040: Bustad AUD-rapport nr. 1.2-17 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio Næringsanalyse, og Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 35/2007 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra SNU AS. Hensikten var å få fram utviklingen i næringslivet

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen

Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen Varehandel hva er det? Dagligvarer Sport og spill Internett Annen utvalgshandel Møbler og elektro Byggevarer Klær og sko Dette

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

2. Privat forbruk. Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst. 20 Statistisk sentralbyrå

2. Privat forbruk. Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst. 20 Statistisk sentralbyrå Kulturstatistikk 2009 Statistiske analysar 2. Privat forbruk Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst 2.1. Nokre resultat Forbruksundersøkinga 2007-2009 viser at det gjennomsnittlege forbruket

Detaljer

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen.

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen. Endringar i talet på bedrifter i Hordaland Fleire bedrifter med tilsette Talet på bedrifter i Hordaland auka 2002-2005 med 7 %. I same periode har talet på bedrifter med tilsette auka med 4,5 %. Auken

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland : Bustadbehov

Fylkesprognosar Hordaland : Bustadbehov Fylkesprognosar Hordaland 2015-2035: Bustadbehov Nr. 3.2-15 AUD-rappor t Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

Bedrifter i Hardanger

Bedrifter i Hardanger Bedrifter i Hardanger 211 216 25 234 2 1948 1739 1729 188 1853 15 Alle næringar Utan tilsette 1 162 154 163 163 176 116 Alle næringar Med tilsette 5 211 212 213 214 215 216 Bedrifter i Hardanger 211 216

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Case: AMFI Moa fra møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter

Case: AMFI Moa fra møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter Case: AMFI Moa fra møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter AMFI Moa fra sko- og møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter MOA2013 KONFERANSEN 30. oktober 2013 Kjøpesenteroversikt Amfi

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5140762 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

kjøpesenterindeks NOVEMBER

kjøpesenterindeks NOVEMBER kjøpesenterindeks NOVEMBER - 2016 Snø og kulde i første del av november, Black Friday og en ekstra handledag ga 7 prosent vekst i november. Omsetningen Black Friday var 2,5 ganger høyere enn gjennomsnittlig

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2016

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/6750-39 Saksbehandlar: Marianne Ose Askvik, Elin Molven Wilhelmsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 12.10.2016

Detaljer

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Elevar i grunnskulen 2004/2005 og vidaregåande skule 2005/2006 Juni 2007 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Innleiing: Føremålet med analysen er

Detaljer

Ullensvang. Prognosar for folketalet, 2012-2040. August 2011. AUD-rapport nr. 4.4-11

Ullensvang. Prognosar for folketalet, 2012-2040. August 2011. AUD-rapport nr. 4.4-11 Ullensvang Prognosar for folketalet, 2012-2040 August 2011 AUD-rapport nr. 4.4-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Ullensvang

Detaljer

Risikoindeks for folkehelse 2012. Hordaland

Risikoindeks for folkehelse 2012. Hordaland Risikoindeks for folkehelse 2012. Hordaland AUD- rappor Nr. 10-12 t Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud «Risikoindeks for folkehelse

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hordaland

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hordaland Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Hordaland Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200906373-6 Arkivnr. 814 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.04.2010 22.04.2010 RADIOSAMBAND I TUNNELAR I

Detaljer

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon NOTAT Til: Arbeidslag for reiseliv Dato: 14. august 2008 Frå: Analyse, utgreiing og dokumentasjon Arkivsak: 200705160-4/RSTR Produksjon og ringverknader

Detaljer

Fiskeriverksemd i Hordaland

Fiskeriverksemd i Hordaland Fiskeriverksemd i Hordaland August 2009 AUD- rapport nr. 9-09 INNHALD: Side: Innleiing... 2 Fiskerimiljøet i Hordaland konsentrert til Austevoll, Bømlo og Sund... 3 Lite ilandføring av fisk til Hordaland...

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa 24. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Bustadbehov

Bustadbehov Fylkesprognosar Hordaland: Bustadbehov 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 02-14 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Fylkesprognosar

Detaljer

AUD-rapport Berekning av dispensasjonar frå skuleskyssordninga. Grunnlag for svar til helse og opplæringsutvalet.

AUD-rapport Berekning av dispensasjonar frå skuleskyssordninga. Grunnlag for svar til helse og opplæringsutvalet. AUD-rapport 13-17 Berekning av dispensasjonar frå skuleskyssordninga Grunnlag for svar til helse og opplæringsutvalet. OM RAPPORTEN Ansvarleg avdeling/eining: Torbjørn Eidsheim Bøe, Gis-koordinator/seniorrådgjevar.

Detaljer

Folketal, demografi og prognose for Nordhordland. Folketal pr og prognose

Folketal, demografi og prognose for Nordhordland. Folketal pr og prognose Folketal, demografi og prognose for Nordhordland 1 Innleiing SSB kom med oppdatert prognose for utvikling av folketalet i kommunane i juni 216. I dette notatet er det laga ein samanstilling av utviklinga

Detaljer

2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ

2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ LANDSANALYSE DETALJHANDEL 2013 2014 2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ UTFØRT AV: AVANT MANAGEMENT AS MAI 2015 1. INNLEDNING Avant Management har gjennomført en analyse for å vise Tromsøs utvikling i detaljhandelen.

Detaljer

Næringsareal. -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040

Næringsareal. -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040 Næringsareal -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040 1) Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur Dagens sysselsetting, Bergensområdet

Detaljer

2008 2009 2. halvår 09

2008 2009 2. halvår 09 LANDSANALYSE DETALJHANDEL 2008 2009 2. halvår 09 FOKUS TROMSØ UTFØRT AV: AVANT MANAGEMENT AS JUNI 2010 1. INNLEDNING Avant Management har gjennomført en analyse for å vise Tromsøs utvikling i detaljhandelen.

Detaljer

Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte distriktsutfordringar

Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte distriktsutfordringar REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2017/2708-2 Saksbehandlar: hans Inge Gloppen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 30.03.2017 Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte

Detaljer

Delområda på Askøy. Prognosar for folketalet, Desember AUD-rapport nr

Delområda på Askøy. Prognosar for folketalet, Desember AUD-rapport nr Delområda på Askøy Prognosar for folketalet, 2012-2040 Desember 2011 AUD-rapport nr. 4.7-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Lindås. Prognosar for folketalet, August AUD-rapport nr

Lindås. Prognosar for folketalet, August AUD-rapport nr Lindås Prognosar for folketalet, 2012-2040 August 2011 AUD-rapport nr. 4.6-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Lindås Prognosar

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 213-9-3 Ulykkesbarometer for Hordaland 213 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt systematiske

Detaljer

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - høyring av framlegg til område

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - høyring av framlegg til område SAKSHANDSAMAR Even Gaukstad Kristi Vindedal VÅR REF. 13/03111-5 ARK. 351.8 Forvaltningsarkivet DYKKAR REF. INNVALSTELEFON +47 98202846 DYKKAR DATO VÅR DATO 27.05.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

Søknad om samtykke til detaljhandel- Kleppestø sentrum områdeplan Plan Askøy kommune

Søknad om samtykke til detaljhandel- Kleppestø sentrum områdeplan Plan Askøy kommune REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/488-18 Saksbehandlar: Tina Sinclair Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 06.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Søknad

Detaljer

Etablering og organisering av vaksenopplæringssenter i Hordaland

Etablering og organisering av vaksenopplæringssenter i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/4318-1 Saksbehandlar: Per Willy Mørk Karlsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland: Befolkning 2014-2030. Nr. 01-14

Fylkesprognosar Hordaland: Befolkning 2014-2030. Nr. 01-14 Fylkesprognosar Hordaland: Befolkning 2014-2030 Nr. 01-14 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Fylkesprognosar Hordaland:

Detaljer

Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering

Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen

Detaljer

Det får være grenser. Om kommunereformen. NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Det får være grenser. Om kommunereformen. NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Det får være grenser. Om kommunereformen NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema De aller villeste kommunegrensene Grensevandring i Hordaland Hvis det blir tid:

Detaljer

SALG! Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Nå 398,- Før 598,- Smykke i sølv med cubic zirkonia. *kjede med på kjøpet

SALG! Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Nå 398,- Før 598,- Smykke i sølv med cubic zirkonia. *kjede med på kjøpet Stort Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Pr. del Før pr. del. Smykke og ørepynt i sølv 1/2 PRIS! SPAR 499,- KSP80643, KSE80647 Før 1 498,- Ring i 9 karat/375 hvitt gull BGR92003

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene. Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015

Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene. Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015 Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015 Handelspark på Brulandsvellene Kva skjer rundt oss.. Bergen: Ålesund: IKEA kjøpt tomt Ålesund

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

ELEVTALSUTVIKLINGA

ELEVTALSUTVIKLINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200810207 Arkivnr. 111 Saksh. Haukeli,Per Viken,Karl Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 02.12. 2008 04.12.2008. ELEVTALSUTVIKLINGA

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer