Handel og kjøpesenter i Hordaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handel og kjøpesenter i Hordaland"

Transkript

1 Handel og kjøpesenter i Hordaland Nr AUD-rappor t

2 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) Tittel: Handel og kjøpesenter i Hordaland Publikasjonsserie/nr: AUD-rapport nr: Dato: 6. september 2013 Forfattarar: Lasse Kolbjørn Anke Hansen / Stian Skår Ludvigsen, PhD Tlf: / E-post: / 2

3 Innhald Innleiing : Omsetting og dekningsgrad i detaljhandelen : Varehandel, fordeling mellom daglegvarebutikkar og kjøpesenter : E-handel (inklusive postordrehandel) : Kjøpesenter i Hordaland Vedlegg Kjelder Tabelliste Tabell 1: Omsetting av varetypar i BA-regionar i Tabell 2: Dekningsgrad i kommunane og BA-regionane... 7 Tabell 3: Handelsgevinst/-lekkasje i kommunane og BA-regionane (millionar kr.)... 8 Tabell 4: Dekningsgrad i bydelane i Bergen... 9 Tabell 5: Handelsgevinst/-lekkasje i bydelane i Bergen (millionar kr.)... 9 Tabell 6: Detaljhandelomsetting totalt og gjennom kjøpesenter Tabell 7: Detaljhandelsomsetting totalt og gjennom kjøpesenter i kommunane (2012) Tabell 8: Nøkkeltal for kjøpesentera i Hordaland i Tabell 9: Eigarstruktur i kjøpesentera i Hordaland Tabell 10: Noregs 30 største kjøpesenter første halvår i Tabell 11: Gruppering av varegrupper i tabell Tabell 12: Samanlikning av varegrupper ved postordre-/internetthandel og detaljhandel i butikk/kiosk/torg Figurliste Figur 1: Utvikling i handel etter vareslag, nasjonale tal, 2008T1-2013T Figur 2: Utvikling i postordre-/internetthandel sin del av detaljhandelen, nasjonale tal, Figur 3: Samla framskriving av postordre- og internetthandel, nasjonale tal, Figur 4: Framskriving etter varetype, nasjonale tal,

4 Innleiing Analyse, utgreiing og dokumentasjon i Regionalavdelinga i Hordaland fylkeskommune (AUD) har samanfatta denne rapporten på førespurnad frå Planseksjonen i same avdeling. Den er meint som ei samanstilling av data, og inneheld få kommentarar eller analyse. Rapporten inneheld fire kapittel, der første kapittel inneheld data om omsetting, dekningsgrad og handelsgevinst/-lekkasje i kommunane og bu- og arbeidsmarknadsregionane i fylket, andre kapittel inneheld data om fordeling mellom daglegvarebutikkar og kjøpesenter i Hordaland, tredje kapittel inneheld nasjonale data om elektronisk handel, mens siste kapittel inneheld ein del detaljert statistikk om kjøpesentera i fylket. I AUD opererer vi vanlegvis med dei politiske eller kulturelle samarbeidsregionane i fylket, men i varehandelsamanheng ser vi desse grensene som unaturlege, og har i staden halde oss til NIBR si inndeling i bu- og arbeidsmarknadsregionar (BA-regionar). Vi ser bu- og arbeidsmarknaden som meir relevant for handelsdataa enn politiske samarbeidsregionar. Fordi vi har nokre kommunar i fylket som deler BA-regionar med kommunar i nabofylka, har vi inkludert data frå Gulen og Haugalandet i rapporten. Vi opererer soleis med eit utvida «fylke». 4

5 1: Omsetting og dekningsgrad i detaljhandelen Dette kapitlet gir data på omsetting, dekningsgrad og handelsgevinst/-lekkasje i kommunane og buog arbeidsmarknadregionane i Hordaland, og i bydelane i Bergen. Omsettingsdata er levert i direkteleveranse frå SSB, dekningsgrad for kommunane og BA-regionane er rekna ut på bakgrunn av SSB Statistikkbanken, tabell 04776: Omsetting per innbygger i detaljhandel, mens dekningsgrad for bydelane i Bergen er rekna ut på bakgrunn av «Varehandelsrapporten 2013» frå SpareBank1 SR-Bank (som har fått sine data utlevert frå SSB). 1.1 Definisjonar Bu- og arbeidsmarknadsregionar (BA-regionar) er definert av Gundersen og Juvkam (2013). 1 I denne inndelinga inngår Etne og Sveio i BA-region 45 Haugesund, og Gulen i BA-region 59 Masfjorden /Gulen. Vi har derfor inkludert dei kommunane utanfor Hordaland som inngår i desse regionane i vår utrekning av dekningsgrad. Når vi nedanfor skriv «fylket», inkluderer vi derfor Haugesund, Bokn, Tysvær, Karmøy, Vindafjord og Gulen, saman med Hordaland. Bydelane i Bergen: Kjelda for handelsdata i bydelane i Bergen har berre oppgitt data for handelssentera i bydelane. For å rekne ut dekningsgrad må vi definere eit tilhøyrande handelsomland: bydelane i Bergen følgjer den inndelinga av grunnkrinsar i bydelar i Bergen som er publisert på med følgjande unntak: Laksevåg er definert som strekninga frå Gyldenpris til Lyngbø, inkludert Melkeplassen og Nipedalen (grunnkrinsane og til -2014). Loddefjord er definert som alt vest for Lyderhorn, samt Bjørndalsskogen (grunnkrinsane til -1925) Nesttun er definert som området frå Storetveit, Nedre Nattland og Sædalen i nord, Brattland og Totland i aust, Kaland og Samdal i sør-aust, Øvstun i sør, Skjold i sør-vest, og Hop i vest (grunnkrinsane til -0421, til -1314, og -1319, og til -1404). Fana/Rådal er definert som resten av Fana samt Ytrebygda. Dekningsgrad er definert som omsetting per innbyggjar i kommune eller BA-region delt på omsetting per innbyggjar i heile fylket [Bergen ved dekningsgrad i bydelane], multiplisert med 100. Fylket får dermed alltid ein dekningsgrad på 100 [Bergen får ein dekningsgrad på 100 når vi ser på dekningsgraden i bydelane]. Innbyggjartalet som er brukt er middelfolkemengde, som er (folketalet ved inngangen av året pluss folketalet ved utgangen av året) dividert på 2. Handelsgevinst/-lekkasje er definert som (total handel i kommune eller BA-region) minus (innbyggjartal i kommune eller region multiplisert med omsetting per innbyggjar i heile fylket [Bergen ved dekningsgrad i bydelane]). Fylket [Bergen] får dermed alltid null handelsgevinst/-lekkasje. Vi får da tal for kommunane og BA-regionane [bydelane] som blir sett i relasjon til totalomsettinga i fylket [Bergen], og i sum går opp i null. Sjølvsagt skjer det handel på tvers av fylkesgrensene [bygrensene], men dette er utanfor vårt område, og derfor ikkje rekna inn. Varegrupper er samanstilt i vedlegg 1, og basert på SSB sin Standard for næringsinndeling På grunn av at det er mange små kommunar i Hordaland med få utsal av fleire av varegruppene, har vi fått levert dataa for BA-regionane. Mange av desse er heller ikkje store nok til at det er fleire utsal, så 1 «Inndelinger i senterstruktur, senteralitet og BA-regioner», NIBR-rapport 2013:1, 5

6 Noreg Haugesund Bergen Stord Jondal/Kvam Kvinnherad Odda Voss Austevoll Modalen Fedje Masfjorden/Gulen SSB har undertrykt omsettingstalet for varegrupper der det berre er eitt eller to føretak. Breitt vareutval dominerer handelen i alle BA-regionane. Det er også stor omsetting i føretak med anna spesialisert vareutval. Elles er det berre regionane Bergen, Voss og Haugesund som har omsetting innanfor alle varetypar. I dei minste regionane, Austevoll, Modalen, Fedje og Masfjorden/Gulen, er det manglande tilbod innanfor dei fleste varetypar. Samstundes kan det hende at desse har tilgang til dei manglande varetypane gjennom butikkar med breitt vareutval. 1.2 Tabellar Kapitlet har fem tabellar: først oversikt over omsetting av varetypar i BA-regionar, deretter dekningsgrad i kommunane og BA-regionane, så utrekna handelsgevinst/-lekkasje i kommunane og BAregionane, og til sist to tabellar med dekningsgrad og handelsgevinst/-lekkasje for bydelane i Bergen. Tabell 1: Omsetting av varetypar i BA-regionar i 2012 ( = millionar kroner; = milliardar kroner) Breitt vareutval 162 3,4 13 1, : : 138 Klede, utstyrsvarar, m.m , : Belysningsutstyr, kjøkken, m.m , : : El. hushaldsapparat, TV, m.m ,4 114 : : Bøker, papir, aviser, m.m : : : 10 IKT-utstyr : Apotek, medisin, helsekost, m.m ,6 132 : : : 73 Byggjevarer , : Anna spesialisert vareutval 54 1,0 4, ,5 Tabellen viser samla omsetting for ulike grupper av varetypar i BA-regionane i Hordaland. Varetypane er gruppert etter føretakas næringskode. Sjå vedlegg 1 for oversyn over innhaldet i kategoriane. Dersom det er berre to eller eit føretak innanfor ein varetype i ein region blir omsettingstalet understrykt av SSB av anonymiseringsomsyn (uttrykt med kolon ( : ) i tabell). Tal med ein apostrof bak er i millionar kroner, tal med to apostrofar er i milliardar kroner. Kjelde: SSB. 6

7 Tabell 2: Dekningsgrad i kommunane og BA-regionane Hordaland, Haugesund og Gulen Haugesund Haugesund Bokn Tysvær Karmøy Vindafjord Etne Sveio Bergen Bergen Fusa Samnanger Os (Hord.) Sund Fjell Askøy Vaksdal Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Stord Bømlo Stord Fitjar Tysnes Jondal/Kvam Jondal Kvam Kvinnherad Kvinnherad Odda Odda Ullensvang Eidfjord Voss Ulvik Granvin Voss Austevoll Austevoll Modalen Modalen Fedje Fedje Masfjorden/Gulen Masfjorden Gulen Tabellen viser dekningsgrad (omsetting per innbyggjar delt på omsetting per innbyggjar i heile Hordaland inklusive Gulen og Haugalandet, multiplisert med 100), for kommunane og bu- og arbeidsmarknadsregionane der fylkets kommunar inngår. Kjelde: eigne berekningar av SSB Statistikkbanken, tabell

8 Tabell 3: Handelsgevinst/-lekkasje i kommunane og BA-regionane (millionar kr.) Hordaland, Haugesund og Gulen Haugesund Haugesund Bokn Tysvær Karmøy Vindafjord Etne Sveio Bergen Bergen Fusa Samnanger Os (Hord.) Sund Fjell Askøy Vaksdal Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Stord Bømlo Stord Fitjar Tysnes Jondal/Kvam Jondal Kvam Kvinnherad Kvinnherad Odda Odda Ullensvang Eidfjord Voss Ulvik Granvin Voss Austevoll Austevoll Modalen Modalen Fedje Fedje Masfjorden/Gulen Masfjorden Gulen Tabellen viser handelsgevinst/-lekkasje ((total handel i kommune eller BA-region) minus (innbyggjartal i kommune eller region multiplisert med omsetting per innbyggjar i heile Hordaland inklusive Gulen og Haugalandet)). Dette er tal for kommunane og BA-regionane som blir sett i relasjon til totalomsettinga i fylket, og i sum går opp i null. Kjelde: eigne berekningar av SSB Statistikkbanken, tabell

9 Tabell 4: Dekningsgrad i bydelane i Bergen Bergen Bergen sentrum (Bergenhus) Bergen syd (Årstad) Åsane Arna Fyllingsdalen Loddefjord Laksevåg Nesttun Fana/Rådal (Fana og Ytrebygda u/nesttun) Uoppgjeve 0 0 Tabellen viser dekningsgrad (omsetting per innbyggjar delt på omsetting per innbyggjar i heile Bergen, multiplisert med 100), for bydelane i Bergen. Kjelde: eigne berekningar av «Varehandelsrapporten 2013» frå SpareBank1 SR-Bank. Tabell 5: Handelsgevinst/-lekkasje i bydelane i Bergen (millionar kr.) Bergen 0 0 Bergen sentrum (Bergenhus) Bergen syd (Årstad) Åsane Arna Fyllingsdalen Loddefjord Laksevåg Nesttun Fana/Rådal (Fana og Ytrebygda u/nesttun) Uoppgjeve Tabellen viser handelsgevinst/-lekkasje ((total handel i bydel) minus (innbyggjartal i bydel multiplisert med omsetting per innbyggjar i heile Bergen)). Kjelde: eigne berekningar av «Varehandelsrapporten 2013» frå SpareBank1 SR-Bank. 9

10 2: Varehandel, fordeling mellom daglegvarebutikkar og kjøpesenter Detaljhandelsomsetting gjennom kjøpesenter i Hordaland, % av total Det er estimert at kjøpesentera i Hordaland hadde ei detaljhandelsomsetting på 14,9 milliardar kroner eksklusiv meirverdiavgift i Den samla detaljhandelsomsettinga i Hordaland var same år på 37,3 milliardar eks. mva. 3 Dermed sto detaljhandelsforretningane kjøpesentera i Hordaland for tett på 40 prosent av den samla detaljhandelomsettinga i Hordaland i Om vi ser på Hordaland pluss dei tilstøytande kommunane som inngår i BA-regionar som inkluderer kommunar i Hordland, var den samla detaljhandelomsettinga gjennom kjøpesenter på 17,39 milliardar kroner eksklusiv meirverdiavgift i Den totale detaljhandelsomsettinga i same område var på 45,5 milliardar kroner eksklusiv meirverdiavgift. For heile området var altså kjøpesentera sin del av detaljhandelsomsettinga på 38,2 prosent Detaljhandelsomsetting gjennom kjøpesenter i bu- og arbeidsmarknadsregionane og kommunane i Hordaland, % av total Fem av BA-regionane i Hordaland har kjøpesenter: Bergen, Haugesund, Stord, Kvinnherad og Voss. Tabellen under viser detaljhandelsomsettinga i kjøpesentera i desse regionane, den totale detaljhandelsomsettinga i regionane, samt kjøpesentera sin del av den totale detaljhandelsomsettinga. Alle tal er eksklusiv meirverdiavgift. Tabell 6: Detaljhandelomsetting totalt og gjennom kjøpesenter BA-region Total detaljhandelsomsetting Kjøpesenteromsetting Del gjennom kjøpesente- (mill. kr.) (mill. kr.) ra (prosent) Bergen , ,0 42,8 Haugesund 8 124, ,0 31,6 Stord 2 405,7 947,0 39,4 Voss 1 307,3 178,0 13,6 Kvinnherad 799,4 424,0 53,0 Odda 722,6 0 0,0 Jondal/Kvam 644,5 0 0,0 Austevoll 287,9 0 0,0 Masfjorden/Gulen 149,3 0 0,0 Fedje 16,1 0 0,0 Modalen 13,6 0 0,0 Hordaland og tilstøytande BA-regionar Kjelder: SSB og Kvarud Analyse , ,0 38,2 2 Detaljhandel eksklusiv sal av motorvogner, drivstoffsal, samt eksklusiv detaljhandel utanom fast stad for utsal (postordre- og internetthandel, homeparties, etc.). For meir om berekninga av detaljhandelsomsettinga på kjøpesenter, sjå punkt I desse tala er også detaljhandel utanom fast stad for utsal inkludert. Slik handel skjer i liten eller ingen grad gjennom kjøpesenter, så denne skilnaden mellom definisjonane av omsetting har lite å seie for utrekninga av kjøpesenters del av detaljhandelsomsettinga. 10

11 Tabell 7: Detaljhandelsomsetting totalt og gjennom kjøpesenter i kommunane (2012) Kommune Total detaljhandelsomsetting Kjøpesenter- Del gjennom kjøpesentera (mill. kr.) omsetting (mill. kr.) (prosent) Askøy 1 331, ,0 79,8 Fjell 2 049, ,0 70,5 Tysvær 345,7 188,0 54,4 Kvinnherad 799,4 424,0 53,0 Etne 242,1 113,0 46,7 Stord 1 503,0 684,0 45,5 Lindås 1 252,8 555,0 44,3 Bømlo 611,9 263,0 43,0 Fusa 134,6 55,0 40,9 Bergen , ,0 40,5 Sund 158,5 63,0 39,7 Øygarden 134,8 52,0 38,6 Os 1 173,2 384,0 32,7 Osterøy 272,3 89,0 32,7 Haugesund 4 569, ,0 32,1 Karmøy 2 409,2 690,0 28,6 Vindafjord 431,5 107,0 24,8 Voss 1 246,2 178,0 14,3 Bokn 17,9 0,0 0,0 Sveio 109,0 0,0 0,0 Fitjar 141,7 0,0 0,0 Tysnes 149,2 0,0 0,0 Jondal 79,5 0,0 0,0 Odda 553,7 0,0 0,0 Ullensvang 110,5 0,0 0,0 Eidfjord 58,4 0,0 0,0 Ulvik 35,7 0,0 0,0 Granvin 25,3 0,0 0,0 Kvam 565,0 0,0 0,0 Samnanger 89,4 0,0 0,0 Austevoll 287,9 0,0 0,0 Vaksdal 125,1 0,0 0,0 Modalen 13,6 0,0 0,0 Meland 348,4 0,0 0,0 Radøy 170,7 0,0 0,0 Austrheim 148,6 0,0 0,0 Fedje 16,1 0,0 0,0 Masfjorden 53,2 0,0 0,0 Gulen 96,1 0,0 0,0 Hordaland og tilstøytande BA-regioner Kjelde: SSB og Kvarud Analyse , ,0 38,2 11

12 Kvinnherad hadde den største delen av detaljhandelsomsettinga gjennom kjøpesenter. Kommunens eine kjøpesenter sto for over halvparten av den totale detaljhandelsomsettinga i I BA-region Bergen sto dei 18 kjøpesentera for nær 43 prosent av den totale detaljhandelsomsettinga i regionen, mens i BA-region Haugesund sto kjøpesentera for nesten ein tredjedel av detaljhandelsomsettinga. Berre 4,4 prosent av kjøpesenteromsettinga i BA-region Haugesund fann sted i Hordland (Etne senter). Senteret sto for 1,4 prosent av den totale detaljhandelsomsettinga i BA-region Haugesund. Ser vi på delen omsetting gjennom kjøpesenter for alle kommunane i Hordaland og tilstøytande BAregionar er det Askøy som ligg klart øvst med 79,8 prosent av detaljhandelsomsettinga gjennom kjøpesentera i kommunen. Nest etter dei kjem Fjell med 70,5 prosent, medan det er eit sprang ned til Tysvær på tredjeplass med 54,4 prosent. 12

13 3: E-handel (inklusive postordrehandel) 3.1 Definisjon av e-handel SSB definerer internett- og postordrehandel som følgjer: Ved detaljhandel i denne næringsgruppen gjør kjøperen valget sitt på grunnlag av annonser, kataloger, informasjon på Internett, modeller eller andre former for reklame. Kunden bestiller via brev, telefon eller Internett (normalt via Websider). Varene hentes enten direkte på Internett eller leveres fysisk til kunden. Omfatter detaljhandel med alle varetyper via postordre eller via Internett. Omfatter også direkte salg via TV, radio og telefon og auksjonshandel på Internett. Ekskluderer detaljhandel med motorvogner, reservedeler og utstyr til motorvogner via Internett grupperes under hhv.: 45.1 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler og: 45.3 Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler. Detaljhandel med motorsykler, reservedeler og utstyr til motorsykler via Internett grupperes under: Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr. 4 E-handelstala frå SSB finns berre på nasjonalt nivå, og berre om norsk e-handel. Tala er likevel relevante: Hordaland er på mange vis eit gjennomsnittsfylke i Noreg, og viss vi venter oss at Hordaland ikkje skil seg nemneverdig frå resten av landet, vil den nasjonale utviklinga i e-handel òg vere relevant for Hordaland. Vi viser fire figurar: først for utvikling i all handel etter varegrupper, deretter utviklinga i internett- og postordrehandel sin del av all handel (etter varegrupper), så utvikling og prognose i samla internett- og postordrehandel, og til sist utvikling og prognose i internett- og postordrehandel etter varegrupper. Den første figuren er meint for å gje eit overordna bilete: kva varer aukar i omsetting, og kva varer går ned? Dette er viktige tal for ein del av internetthandelsvarene: omsetting av bøker og helsekost går ned, men har store deler av sitt volum i internetthandel. Den neste figuren viser dette. Helsekost, der omsettinga over internett eller postordre året fram til og med første termin 2013 utgjorde 40 % av all omsetting, har søkkande omsetting og relativt låg verdi (1,9 mrd. siste år), mens breitt vareutval har hatt kraftig auke, og vart omsett for 164 mrd. siste år, men hadde berre 0,7 av omsettinga sin over internett eller postordre. I sum er likevel omsetting av breitt vareutval større enn helsekost over internett eller postordre: 0,7 % av 164 mrd. er 1,2 milliardar, mens 40 % av 1,9 milliardar er 770 millionar. Figurane må derfor tolkast i samanheng. Prognosane må lesast med varsemd. Dei er ikkje meint som ei reell forventning til kva som vil skje i framtida, men er mest med for å ved å strekkje dei historiske trendane framover få tydelegare fram trendane i dataa. Til dømes er den negative trenden for bøker, aviser, papir og blader så sterk, at den framskrivne trendlinja går i null for termin 4 og 5 i Dette er sjølvsagt ikkje realistisk, men ein peikepinn på kva retning utviklinga går i. Det er laga separate prognosar for kvar termintype for kvar varegruppe. Dette er gjort på grunn av den sterke sesongvariasjonen. For å kunne gruppere internett- og postordrehandel saman med vanleg handel, treng vi ei sortering av varegruppene. Vi har gruppert handelen med utgangspunkt i SSB sin Standard for næringsinndeling Dette er vist i vedlegg

14 2008T1 2008T3 2008T5 2009T1 2009T3 2009T5 2010T1 2010T3 2010T5 2011T1 2011T3 2011T5 2012T1 2012T3 2012T5 2013T1 2008T6 2009T2 2009T4 2009T6 2010T2 2010T4 2010T6 2011T2 2011T4 2011T6 2012T2 2012T4 2012T6 3.2 Handel fordelt på vareslag Belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møblar og innredningsartiklar (24,8 mrd.) Breitt vareutval (163,8 mrd.) Anna spesialisert vareutval (103,6 mrd.) IKT-utstyr (4,2 mrd.) Tekstilar, utstyrsvarer, klede, skotøy, reiseeffektar og lêrvarer (41,7 mrd.) Elektriske hushaldningsapparat, radio, fjernsyn, musikkinstrument, innspelt film/musikk (20,2 mrd.) Helsekost (1,9 mrd.) Bøker, papir, aviser og blader (5,3 mrd.) Figur 1: Utvikling i handel etter vareslag, nasjonale tal, 2008T1-2013T1 Figuren viser indeks av seksterminars glidande gjennomsnitt i nasjonal omsetting av vareslag, med gjennomsnittet av 2008T1-2008T6 som basis (100). Tala i parentes etter vareslaga viser total omsetting i milliardar kroner siste seks terminar (2012T2-2013T1). Både butikk- og internetthandel er inkludert. Kjelde: eiga samanstilling av data frå SSB Statistikkbanken, tabell Helsekost (40,1 %) Bøker, papir, aviser og blader (17,5 %) IKT-utstyr (12,5 %) Elektriske hushaldningsapparat, radio, fjernsyn, musikkinstrument, innspelt film/musikk (13,3 %) Tekstilar, utstyrsvarer, klede, skotøy, reiseeffektar og lêrvarer (5,1 %) Anna spesialisert vareutval (2,3 %) Belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møblar og innredningsartiklar (0,9 %) Breitt vareutval (0,7 %) Figur 2: Utvikling i postordre-/internetthandel sin del av detaljhandelen, nasjonale tal, 2008T1-2013T1 Figuren viser kor stor del av omsettinga innan ulike varegrupper i detaljhandelen som har skjedd over postordre og internett. Tala i parentes etter vareslaga viser postordre-/internetthandelen sin del av handelen innan varegruppene siste seks terminar. Kjelde: eiga samanstilling av data frå SSB Statistikkbanken, tabell

15 2008T1 2008T3 2008T5 2009T1 2009T3 2009T5 2010T1 2010T3 2010T5 2011T1 2011T3 2011T5 2012T1 2012T3 2012T5 2013T1 P2013T3 P2013T5 P2014T1 P2014T3 P2014T5 P2015T1 P2015T3 P2015T5 P2016T1 P2016T3 P2016T5 2008T1 2008T3 2008T5 2009T1 2009T3 2009T5 2010T1 2010T3 2010T5 2011T1 2011T3 2011T5 2012T1 2012T3 2012T5 2013T1 P2013T3 P2013T5 P2014T1 P2014T3 P2014T5 P2015T1 P2015T3 P2015T5 P2016T1 P2016T3 P2016T5 3.3 Prognose for framtidig utvikling Ikkje-lineær framskriving Historisk utvikling Figur 3: Samla framskriving av postordre- og internetthandel, nasjonale tal, 2013T2-2016T6 Figuren viser kor stor omsettinga over postordre og internett er venta å vere, per termin. Framskrivinga er gjort med føresetnad om at den historiske utviklinga følgjer ei gradvis aukande kurve framover. Framskrivingane er reint matematiske, og er ikkje grunna i anna kjennskap til dataa. Kjelde: eiga framskriving av data frå SSB Statistikkbanken, tabell Elektriske hushaldningsapparat, radio, fjernsyn, musikkinstrument, innspelt film/musikk Anna spesialisert vareutval Tekstilar, utstyrsvarer, klede, skotøy, reiseeffektar og lêrvarer Breitt vareutval Bøker, papir, aviser og blader Helsekost IKT-utstyr Figur 4: Ikkje-lineær framskriving etter varetype, nasjonale tal, 2013T2-2016T6 Figuren viser kor stor omsettinga er venta å vere over postordre og internett per varegruppe, per termin, om utviklinga følgjer eit gradvis aukande mønster (utrekna som terminnr x terminnr). Kjelde: eiga framskriving av SSB Statistikkbanken, tabell

16 4: Kjøpesenter i Hordaland Dette kapitlet er skrive av Kvarud Analyse, og redigert og omsett av AUD. 4.1 Definisjon av kjøpesenter Eit kjøpesenter består av eit bygg eller ei samling bygg som er planlagt, utvikla, eigd og drive som ei eining. Dei einskilde funksjonane/føretaka er samla i ein bygning eller gruppert omkring eit torg, gågate eller open plass. Salsarealet skal vere større enn kvadratmeter og senteret skal innehalde minst fem ulike detaljhandelseiningar. Senteret har gjerne ein eigen funksjon for sal og marknadsføring av tenestene til senteret. 4.2 Kjøpesentera i Hordaland Tabell 8 viser alle kjøpesentra i Hordaland gitt definisjonen i punkt 4.1. Det finst i dag 37 kjøpesenter i Hordaland. 30 av desse er lokalisert i region Bergen, og av desse ligg 18 i Bergen kommune. I Sunnhordaland er det 6 kjøpesenter og i region Voss eit kjøpesenter. I region Odda er det ingen kjøpesenter. 4.3 Omsetting i kjøpesentera Tabell 8 viser mellom anna detaljhandelsomsetjinga i kjøpesentra i Hordland. Detaljhandelsføretaka i kjøpesentera i Hordaland omsette brutto for om lag 18,2 milliardar kroner i Dette utgjer om lag 92 prosent av den totale omsettinga til kjøpesentera og kallast butikkomsetting. I denne omsettinga inngår ikkje omsettinga til serveringsstadane eller omsettinga til service- og tenesteytande verksemder (flikkbarar, låsesmedar, reisebyrå, vaskeri/renserier, frisørar, solstudio, treningssenter, og så vidare). I dei kjøpesentera vi ikkje kjenner bransjefordelinga har vi anteke at butikkomsettinga (altså detaljhandelsomsettinga) utgjer 92 prosent av den totale om-setnaden til kjøpesentret. For ein del av dei mindre sentera er omsettinga basert på opplysningar for 2011 frå Institutt for Bransjeanalyser. Butikkomsettinga i kjøpesentera i Hordaland er anteke å vere snaue 15 milliardar kroner eksklusiv meirverdiavgift. Den samla butikkomsettinga i Hordaland var ifølgje Statistisk senteralbyrå i fjor på vel 36,7 milliardar kroner Salsareal i kjøpesentera Tabell 8 viser mellom anna salsarealet i kjøpesentra i Hordaland. Dei har eit samla salsareal på ca kvadratmeter. Salsarealet består av sjølve salsarealet, altså det arealet som kundane har tilgjenge til (inkludert prøverom og areal kor varer er utstilt) og tilhøyrande bakrom (lage, kontor, spiserom og andre rom som leigetakar har eksklusiv tilgjenge til). Dette inkluderer areal til butikkar, servering og tenester. 4.5 Omsetting per kvadratmeter (arealeffektivitet) Tabell 8 viser mellom anna bruttoomsettinga per kvadratmeter salsareal i kjøpesentera i Hordaland. I omsettinga her inngår den totale omsettinga til senteret unntatt omsetting knytte til anna verksemd, det vil seie at bank og post, meklarverksemd, kino, bowling, bingo, tannlege, lege, fysioterapeutar og liknande, og dessutan kommunale verksemder. Omsettingstala omfattar med andre ord omsetting til detaljhandelsføretak, serveringsstader og service og tenesteytande verksemder. 6 Salsarealet er definert i pkt. 4.4 og omfattar arealet til alle verksemder som inngår i senteret si totalomsetting (ekskl. anna verksemd), altså detaljhandelsføretak, serveringsstader og service- og tenesteytande verksemder. 5 Butikkhandel definerast i denne samanhengen som detaljhandel eksklusiv sal av motorvogner og sal på bensinstasjonar, og dessutan eksklusiv detaljhandel utanom fast utsalssted (postordre- og internetthandel, homeparties, og så vidare). 6 Omsettingstala under punkt inkluderer ikkje serveringsstader og service og tenesteytande verksemder, så tala som brukast for å berekne omsetting per kvadratmeter er difor annleis. Kvarud Analyse forklarar det slik: «Når det gjeld omsetting per kvadratmeter inngår også omsettinga til serveringsstader og service- og tenesteyting i omsettingstala. Dette er nytta fordi dei salstal som finst gjeld totalt areal for dei verksemdene som inngår i totalomsettinga til kjøpesentera, ekskl. anna verksemd. Skulle eg regna ut arealeffektiviteten ved å nytte butikkomsetting og delt dette på totalt salsareal ville omsettinga per kvm blitt for lav, då arealtala også omfattar anna enn butikkareal (blant anna areal til serveringsstader og service og tenesteyting).» 16

17 Tabell 8: Nøkkeltal for kjøpesentera i Hordaland i 2012 Senternamn Detaljhandelsomsetting (mill. kr. inkl. mva) Salsareal (m 2 ) Omsetting inkl. mva per m 2 Tal detaljhandels-føretak Tal parkerings-plasser Tal arbeidsplasser GALLERIET BERGEN SUNDT MOTEHUS SLETTEN SENTER OASEN KJØPESENTER LAGUNEN STORSENTER OG LAGUNEPARKEN VESTKANTEN STORSENTER BERGEN STORSENTER KLØVERHUSET GULLGRUVEN SENTER ØYRANE TORG KILDEN SENTER FANATORGET NESTTUN SENTER LAKSEVÅG SENTER XHIBITION ÅSANE STORSENTER BLOMSTERDALEN SENTER DROTNINGSVIK SENTER ETNE SENTER BØMLO STORSENTER 1) AMFI STORD BYTUNET HEIANE STORSENTER HUSNES STORSENTER AMFI VOSS FJORD'N SENTER AMFI OS SUND SENTER SARTOR STORSENTER KLEPPESTØ SENTER STRUSSHAMN SENTER ASKØY SENTER RAVNANGER SENTER OSTERØY SENTER RONG SENTER KNARVIK SENTER LINDÅS SENTER KJØPESENTERA I HORDALAND ) Består av Sams Senter, Østensen bygget og Sekstanten Senter. Kjelde: Kvarud Analyse 17

18 Kjøpesentera i Hordaland omsette i fjor for kroner inkl. mva per kvadratmeter salsareal. Arealeffektiviteten varierer betydeleg frå senter til senter, avhengig av storleik, om dei er i ein ombyggingsfase og ikkje minst butikkmiks. Vi gjer oppmerksam på at det knyter seg ein del usikkerheit rundt arealtala og at arealeffektivitetstala difor bør brukast med varsemd. 4.6 Tal på butikkar Tabell 8 viser mellom anna tal på detaljhandelsføretak i kjøpesentra i Hordaland. I 2012 var det totalt detaljhandelsføretak i de 37 kjøpesentera i Hordaland. I tillegg er det om lag 300 serveringsstader og service- og tenesteytande verksemder. På toppen av det kjem eit ukjent tal kontor og offentlege og private tenestefunksjoner. Anslagsvis er kvar tredje detaljhandelsføretak (butikk) i fylket lokalisert i eit kjøpesenter. 4.7 Parkeringsplassar i kjøpesentera I tabell 8 kan ein sjå kor mange parkeringsplassar som er knytt til kjøpesentra i Hordaland. Samla har dei om lag parkeringsplassar. Dette talet inkluderer kommunale parkeringsplassar i Bergen Storsenter. Det finst ikkje oversyn over kor mange av desse som er gratis parkeringsplassar og kor mange som er betalande. I fleire senter er parkeringsplassen gratis dei to første timane, deretter må ein betale avgift. 4.8 Arbeidsplassar Tabell 8 viser mellom anna talet på arbeidsplassar ved kjøpesentra i Hordaland. Totalt vert det anteke at kjøpesentera i Hordaland gjev arbeid til personar (inkl. deltid). Kjøpesentera er difor ein svært viktig arbeidsplass i Hordaland. Truleg arbeider nær halvparten av dei som arbeider i ein butikk i Hordaland i ein butikk lokalisert i eit kjøpesenter. Kjøpesentera gjev arbeid til om lag 5 prosent av alle som arbeider i Hordaland. 4.9 Eigarstruktur I tabell 9 blir det vist kven som eig kjøpesentera i Hordaland (for ein del senter manglar det opplysningar). Når det gjeld drift eller forvalting av kjøpesentera, blei seks senter forvalta av AMFI Drift, fire av Olav Thon Gruppa og to av Sektor EiendomsUtvikling 4.10 Nokre av Noregs største kjøpesenter Tabell 10 viser dei 30 største kjøpesentera i Norge første halvår i 2013, målt i bruttoomsetting eksklusiv anna verksemd (sjå punkt 4.5 for definisjon). I tillegg har vi inkludert dei tre kjøpesentera i Hordaland som låg mellom nummer 30 og 60. Alle kjøpesentera i Hordaland på lista ligg i Bergen, og fire av dei 30 største i landet låg her. Lagunen Storsenter hadde nest høgast bruttoomsetting eksklusiv anna verksemd første halvår i 2013 etter å ha lege på topp same periode året før. 18

19 Tabell 9: Eigarstruktur i kjøpesentera i Hordaland Senternamn Eigar GALLERIET BERGEN SUNDT MOTEHUS SLETTEN SENTER OASEN SENTER LAGUNEN STORSENTER OG LAGUNEPARKEN VESTKANTEN STORSENTER BERGEN STORSENTER KLØVERHUSET GULLGRUVEN SENTER ØYRANE TORG KILDEN SENTER FANATORGET NESTTUN SENTER LAKSEVÅG SENTER XHIBITION ÅSANE STORSENTER BLOMSTERDALEN SENTER DROTNINGSVIK SENTER ETNE SENTER BØMLO STORSENTER 1) AMFI STORD BYTUNET HEIANE STORSENTER DNB Næringseiendom DNB Næringseiendom Slettebaksveien 104 AS Sektor EiendomsUtvikling Olav Thon Gruppen (42%), Nordås Industrier (42%) og Kronås Eiendom (16%) Olav Thon Gruppen Olav Thon Gruppen Kløver Eiendom Scala Retail Property Nistadgruppen AS Aberdeen Property Investors Rema Eiendom Zuhaar & Rubb AS Scala Retail Property Kløver Eiendom Nordea Liv/Steen & Strøm Blomsterdalen Senter AS West Coast Invest AS Bømlo Storsenter AS Amfi Eiendom Sektor EiendomsUtvikling HUSNES STORSENTER Storebrand Eiendom (75%) og Mosvold Gruppen (25 %) AMFI VOSS FJORD'N SENTER AMFI OS SUND SENTER SARTOR STORSENTER KLEPPESTØ SENTER STRUSSHAMN SENTER ASKØY SENTER RAVNANGER SENTER OSTERØY SENTER RONG SENTER KNARVIK SENTER LINDÅS SENTER Amfi Eiendom Sambygg AS Amfi Eiendom/ Forretningsbygg AS Sartor Holding AS/ Olav Thon Gruppen Kleppestø Torg Eiendomsselskap AS, Askøy Møbler Eiendomsavdeling AS og Askøy Kommune Storetræet AS Zuhaar & Rubb AS Maxi Eiendom AS Fleire eigarar 1) Består av Sams Senter, Østensen bygget og Sekstanten Senter. Kjelde: Kvarud Analyse Rema Eiendom, TH Eiendom, Lindås Tomteselskap, Skruen Lindås og Lindås Blomster 19

20 Tabell 10: Noregs 30 største kjøpesenter første halvår i 2013 Rangering 1. halvår Senter Stad Bruttoomsetting ekskl. anna verksemd (mill. kr.) halvår halvår 2012 Endring i % 1 2 Sandvika Storsenter Sandvika ,4 2 1 Lagunen Storsenter Bergen ,3 3 3 AMFI Moa 1) Ålesund , Strømmen Storsenter 2) Strømmen ,5 5 4 Kvadrat Sandnes ,8 6 7 CC Vest Oslo ,7 7 8 Storo Storsenter Oslo ,3 8 6 Ski Storsenter Ski ,1 9 5 City Syd Trondheim , ALNA Senter Oslo , Åsane Storsenter Bergen Oslo City Oslo , Sartor Storsenter 3) Bergen , Sørlandssenteret 4) Kristiandsand Jessheim Storsenter Jessheim , Vestkanten 5) Bergen , Jekta Storsenter 6) Tromsø , City Lade 7) Trondheim , CC Gjøvik Gjøvik , Gulskogen Senter Drammen , Amanda Storsenter Haugesund , AMFI Steinkjer Steinkjer , City Nord Bodø Herkules Kjøpesenter Skien , Farmandstredet Tønsberg , AMFI Madla Hafrsfjord , Strandtorget Handelspark 8) Lillehammer , Vinterbro Senter 9) Vinterbro , Buskerud Handelspark 10) Drammen , Aker Brygge 11) Oslo , Bergen Storsenter Bergen , Galleriet Bergen , Oasen Kjøpesenter 12) Bergen ,2 Kjelde: Kvarud Analyse 1) Utvidelse ble ferdigstilt i 4. kvartal 2012., 2) Senteret har vært under utbygging siden midten av Nyåpner 25. oktober ) Pga utbygging er handelsarealet redusert med kvm. Senteret har 15 færre butikker per enn per ) Senteret delåpnet i oktober Endelig ferdigstillelse er 17. november ) Senteret bygget ut i Nyåpner 22. november. Har 16 flere virksomheter per enn per ) Senteret er under utbygging. Senteret delåpnet 15.november Har 127 virksomheter per mot 53 per Senteret ferdigstilles september ) Senteret er under om- og utbygging. 8. august åpnes byggetrinn 1 og 1. oktober 2014 vil senteret være ferdigstilt med i alt 100 butikker. 8) Omsettinga til eksterne butikker utgjør ca. 20 prosent av totalomsettinga. 9) Senteret har vært under omfattende ombygging siden Nyåpnet i midten av juni ) Meny avviklet ) Senteret er under ombygging. 21 færre virksomheter per enn per ) Senteret er under ombygging. 20

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Arbeidsliv 2014-2030

Arbeidsliv 2014-2030 Fylkesprognosar Hordaland: Arbeidsliv 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 03-14 Foto: Business Region Bergen Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2014

ANALYSE HORDALAND 2014 ANALYSE HORDALAND 2014 INNLEDNING Varehandelsrapporten 2014 er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag av SpareBank 1 SRbank. Det er bankens intensjon å utarbeide en rapport til bruk for og av varehandelen.

Detaljer

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Faktagrunnlag til regional planstrategi r appo rt DU A Nr. 06-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Analyse, utgreiing

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og. regionane 2014-2030

Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og. regionane 2014-2030 Fylkesprognosar Hordaland: Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og regionane 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 04-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015

Varehandelsrapporten 2015 Varehandelsrapporten 2015 Torsdag 11. juni 2015 Erik M. Throndsen Regiondirektør Bedriftsmarked Varehandel hva er det? Dagligvarer Utvalgshandel Møbler & Elektro Sport & Fritid Interiør Byggvare Klær og

Detaljer

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland Klimaplan for Hordaland Mobile utslepp: Arealbruk og transport Park Hotell Vossevangen 13. januar 2009 Hans Petter Duun Innhald Status og utviklingstrekk Litt om teknologisk utvikling Prognoser for utslepp

Detaljer

Elbilar og ladestasjonar

Elbilar og ladestasjonar Elbilar og ladestasjonar Plankonferansen 2014 Klima i areal og transportplanlegging Per Hjalmar Svae, Seniorrådgjevar, miljø Hordaland fylkeskommune Elbilar i Hordaland 21,7 % elbilar av nybilsalet i Hordaland

Detaljer

Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland

Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland Foto: Creativ Commons CC - Daryl Fritz DU r appo rt A Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland Nr. 9-15 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Seksjon for forsking, internasjonalisering

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio Næringsanalyse, og Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 35/2007 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra SNU AS. Hensikten var å få fram utviklingen i næringslivet

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 4066292 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Ullensvang. Prognosar for folketalet, 2012-2040. August 2011. AUD-rapport nr. 4.4-11

Ullensvang. Prognosar for folketalet, 2012-2040. August 2011. AUD-rapport nr. 4.4-11 Ullensvang Prognosar for folketalet, 2012-2040 August 2011 AUD-rapport nr. 4.4-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Ullensvang

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5140762 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Elevar i grunnskulen 2004/2005 og vidaregåande skule 2005/2006 Juni 2007 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Innleiing: Føremålet med analysen er

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen.

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen. Endringar i talet på bedrifter i Hordaland Fleire bedrifter med tilsette Talet på bedrifter i Hordaland auka 2002-2005 med 7 %. I same periode har talet på bedrifter med tilsette auka med 4,5 %. Auken

Detaljer

2. Privat forbruk. Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst. 20 Statistisk sentralbyrå

2. Privat forbruk. Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst. 20 Statistisk sentralbyrå Kulturstatistikk 2009 Statistiske analysar 2. Privat forbruk Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst 2.1. Nokre resultat Forbruksundersøkinga 2007-2009 viser at det gjennomsnittlege forbruket

Detaljer

Case: AMFI Moa fra møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter

Case: AMFI Moa fra møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter Case: AMFI Moa fra møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter AMFI Moa fra sko- og møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter MOA2013 KONFERANSEN 30. oktober 2013 Kjøpesenteroversikt Amfi

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Det får være grenser. Om kommunereformen. NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Det får være grenser. Om kommunereformen. NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Det får være grenser. Om kommunereformen NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema De aller villeste kommunegrensene Grensevandring i Hordaland Hvis det blir tid:

Detaljer

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon NOTAT Til: Arbeidslag for reiseliv Dato: 14. august 2008 Frå: Analyse, utgreiing og dokumentasjon Arkivsak: 200705160-4/RSTR Produksjon og ringverknader

Detaljer

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - høyring av framlegg til område

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - høyring av framlegg til område SAKSHANDSAMAR Even Gaukstad Kristi Vindedal VÅR REF. 13/03111-5 ARK. 351.8 Forvaltningsarkivet DYKKAR REF. INNVALSTELEFON +47 98202846 DYKKAR DATO VÅR DATO 27.05.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ

2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ LANDSANALYSE DETALJHANDEL 2013 2014 2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ UTFØRT AV: AVANT MANAGEMENT AS MAI 2015 1. INNLEDNING Avant Management har gjennomført en analyse for å vise Tromsøs utvikling i detaljhandelen.

Detaljer

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200906373-6 Arkivnr. 814 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.04.2010 22.04.2010 RADIOSAMBAND I TUNNELAR I

Detaljer

Risikoindeks for folkehelse 2012. Hordaland

Risikoindeks for folkehelse 2012. Hordaland Risikoindeks for folkehelse 2012. Hordaland AUD- rappor Nr. 10-12 t Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud «Risikoindeks for folkehelse

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland: Befolkning 2014-2030. Nr. 01-14

Fylkesprognosar Hordaland: Befolkning 2014-2030. Nr. 01-14 Fylkesprognosar Hordaland: Befolkning 2014-2030 Nr. 01-14 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Fylkesprognosar Hordaland:

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

SALG! Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Nå 398,- Før 598,- Smykke i sølv med cubic zirkonia. *kjede med på kjøpet

SALG! Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Nå 398,- Før 598,- Smykke i sølv med cubic zirkonia. *kjede med på kjøpet Stort Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Pr. del Før pr. del. Smykke og ørepynt i sølv 1/2 PRIS! SPAR 499,- KSP80643, KSE80647 Før 1 498,- Ring i 9 karat/375 hvitt gull BGR92003

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

2008 2009 2. halvår 09

2008 2009 2. halvår 09 LANDSANALYSE DETALJHANDEL 2008 2009 2. halvår 09 FOKUS TROMSØ UTFØRT AV: AVANT MANAGEMENT AS JUNI 2010 1. INNLEDNING Avant Management har gjennomført en analyse for å vise Tromsøs utvikling i detaljhandelen.

Detaljer

Etablering og organisering av vaksenopplæringssenter i Hordaland

Etablering og organisering av vaksenopplæringssenter i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/4318-1 Saksbehandlar: Per Willy Mørk Karlsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling!

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Kva kjenneteiknar kommunar og regionar som lukkast med næringsutvikling? Korleis ligg kommunane og regionane i Hordaland an? Kva kan kommunane sjølve gjere for

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Nordhordland ein kommune 2020?

Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020? 1 Innhald 1. Nordhordland

Detaljer

Næringsareal. -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040

Næringsareal. -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040 Næringsareal -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040 1) Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur Dagens sysselsetting, Bergensområdet

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/99-60 Saksbehandlar: Hanne Espe og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.04.2016 Tilskot

Detaljer

Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene. Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015

Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene. Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015 Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015 Handelspark på Brulandsvellene Kva skjer rundt oss.. Bergen: Ålesund: IKEA kjøpt tomt Ålesund

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Samspel mellom syklistar og bilistar.

Samspel mellom syklistar og bilistar. Bakgrunn/Mål Status - Tiltak Vegen vidare Samspel mellom syklistar og bilistar. 01.12.2014 Reidun M. Instanes, SVV, Plan og forvaltning Bergen Nasjonale mål 8 % sykkelandel. 10 20 % sykkelandel i by. Betre

Detaljer

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Reduksjonar i verksemda ved Bjølvefossen i 2001 Agnes Mowinckelsgt. 5, Postboks 7900 5020 Bergen Bergen, JUNI 2001 Rapport Rapporten er utgjeven av Avdeling for regional utvikling,

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 INNHALD Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? 1 Kriteria for inntak på

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

ANALYSE ROGALAND 2013

ANALYSE ROGALAND 2013 ANALYSE ROGALAND 2013 INNHOLD 1 ROGALAND... 2 1.1 Netthandel... 2 1.2 Handelsbalanse... 3 2 STAVANGERREGIONEN... 4 2.1 Stavanger sentrum... 7 2.2 Sandnes sentrum... 8 2.3 Lura... 8 2.4 Forus... 9 2.5 Hillevåg-Mariero...

Detaljer

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland DU r appo rt A Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan Nr. 8-13 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og

Detaljer

Hordaland i tal. Folketal og demografi

Hordaland i tal. Folketal og demografi Hordaland i tal Folketal og demografi Nr. 1 2014 Foto på framsida: Eva Mostraum, flickr CC - 17. mai i Bergen. Hordaland i tal Nr. 1-2014 3 Forord Folketalet i Hordaland held fram med å stige. Hordaland

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Samandrag Omlag 51 700 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 4. kvartal 2008 (veke 40 til 52). Dette er omlag det same som førre kvartal då 51 000 hushaldskundar

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

«El 39» og erfaringar frå Hordaland

«El 39» og erfaringar frå Hordaland «El 39» og erfaringar frå Hordaland Infrastruktur for elbilar, Molde 25.10.2012 Per Svae Klima og naturressursseksjonen, Hordaland fylkeskommune Elbilar og lading Hordaland fase 1: Normallading: Omlag

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

-20% DIAMANTDAGER. 1 498,-Pr. stk. Solitaire diamantsmykke i hvitt eller gult gull 0,08ct. w/si XDP10108H3, XGP20150. Allianseringer TILBUD!

-20% DIAMANTDAGER. 1 498,-Pr. stk. Solitaire diamantsmykke i hvitt eller gult gull 0,08ct. w/si XDP10108H3, XGP20150. Allianseringer TILBUD! DAGER Diamantsmykker i hvitt eller gult gull til SUPERPRIS! 1 498,- Solitaire diamantsmykke i hvitt eller gult gull 0,08ct. w/si XDP10108H3, XGP20150 Allianseringer -20% TILBUD! Se side 4 Modellen har

Detaljer

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Fylkesmannen i Hordaland Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Dato Status Ansvarlig 16.10.2012 Godkjent Rune Fjeld/ Kari Tepstad Utvær 01.11.2012 Ajourført

Detaljer

Totalomsetningen i Norge ble NOK 54.975 mill, + 3,3 %, dvs en økning på NOK 1.757 mill fra 2011.

Totalomsetningen i Norge ble NOK 54.975 mill, + 3,3 %, dvs en økning på NOK 1.757 mill fra 2011. PRESSEMELDING FRA: KJØPESENTERDIVISJONEN I OLAV THON GRUPPEN/AMFI SAK: KJØPESENTRE I OLAV THON GRUPPEN/AMFI NØKKELTALL FOR 2012 Olav Thon Gruppen inklusive datterselskapet Amfi Drift AS eier eller forvalter

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer

Totalomsetningen i Norge ble NOK 52.618 mill, + 2,6 %, dvs en økning på NOK 1.328 mill fra 2010.

Totalomsetningen i Norge ble NOK 52.618 mill, + 2,6 %, dvs en økning på NOK 1.328 mill fra 2010. PRESSEMELDING FRA: KJØPESENTERDIVISJONEN I OLAV THON GRUPPEN/AMFI SAK: KJØPESENTRE I OLAV THON GRUPPEN/AMFI NØKKELTALL FOR 2011 Olav Thon Gruppen inklusive datterselskapet Amfi Drift AS eier eller forvalter

Detaljer

Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland

Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland - Ei kartlegging av bruken av organisert fysisk aktivitet i skuletida utanom kroppsøvingsfaget og friminutta Høgskulelektor Trond

Detaljer

STATUS ØH SENGER MAI 2015

STATUS ØH SENGER MAI 2015 SAMARBEID OM ØH SENGER I KOMMUNANE I HELSE BERGEN STATUS ØH SENGER MAI 2015 Oversikt over status innfasing av kommunale ØH senger i HB Pr mai 2015, til saman 56 senger starta og under planlegging. Samnanger

Detaljer

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Nr. 1 / 2007

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Nr. 1 / 2007 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Nr. 1 / 2007 Forord Hordaland i tal har fått ny utforming! Innhaldet er bygd opp på samme måte som før, men vi håpar at den nye utforminga gjer det lettare for deg som

Detaljer

Har egentlig e-handel tatt av?

Har egentlig e-handel tatt av? Har egentlig e-handel tatt av? Paal Wangsness, forsker Transportøkonomisk Institutt PERSSON SEMINARET: E-HANDEL & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 26. februar 2015, Handelshøyskolen BI La oss ta en titt på tallene

Detaljer

Kartlegging av elektroniske arkiv

Kartlegging av elektroniske arkiv INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND IKS Kartlegging av elektroniske arkiv Eirik Netteland, Øyvind Westad Olsen 01.09.2015 Innhald 1 Innleiing...1 Arbeidsform...1 Bruk av funksjonskategoriar...2 Bevaringsvurdering...3

Detaljer

Klima i areal- og transportplanlegging: Kvifor er god planlegging av næringsareal viktig?

Klima i areal- og transportplanlegging: Kvifor er god planlegging av næringsareal viktig? Næringsareal -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Arealtilbud og arealbehov mot 2040 -Fortettingspotensial 2040 -Potensiale for nye større regionale næringsområder nær hovudveg Klima i areal- og

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4. SELSKAPSAVTALE Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.10 1 Namn Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS er ei interkommunal

Detaljer

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Næringsbarometeret for Hordaland, mai 2015 Utvikling i samla forventingsindeks i ulike delar av fylket frå mai 2014 til mai 2015 Oljenedturen

Detaljer

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 14.11.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS Styresak 102/05 B Styremøte 23.11.

Detaljer

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter Bustønad 2008 Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter 2 Denne brosjyren gir eit oversyn over bustønadskontoret. Brosjyren byggjer på gjeldande reglar per 1. januar 2008. Vi gjer

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Rekruttering til naturbruk i vidaregåande skule

Rekruttering til naturbruk i vidaregåande skule Rekruttering til naturbruk i vidaregåande skule Spørjeundersøking Juni 2010 AUD- rapport nr. 5-2010 Innhald: Samandrag... 3 Bakgrunn... 5 Metode... 5 Val av skule... 7 Informasjon om skulen... 15 Val av

Detaljer

Stadionparken. Utleie Prospekt

Stadionparken. Utleie Prospekt Stadionparken Utleie Prospekt LEIETAKEROVERSIKT BYSENTER MED SJARM Fordeling basert på omsetning 2010 -stadionparken 5% Klær, sko og reiseffekter 21% Spesialbutikker 62% Mat og drikke 7% Hus og hjem 3%

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet Varehandelsrapporten 2015 Rogaland Haugalandet Landet Detaljvarehandelen vokste noe mer 2014 enn snittet for 2008-2014. Internett igjen den klare vinneren, med en vekst på 14,8 % fra 2013 til 2014, klart

Detaljer

Stadionparken. Utleie Prospekt

Stadionparken. Utleie Prospekt Stadionparken Utleie Prospekt LEIETAKEROVERSIKT BYSENTER MED SJARM -stadionparken Fordeling basert på omsetning 2011 20% Spesialbutikker Service og tjenester 5% Servering 59% Mat og drikke 7% Klær, sko

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

Tannhelsetenesta i Hordaland klinikkstrukturplan... 4 1.0.Plangrunnlag... 4

Tannhelsetenesta i Hordaland klinikkstrukturplan... 4 1.0.Plangrunnlag... 4 1 Tannhelsetenesta i Hordaland klinikkstrukturplan... 4 1.0.Plangrunnlag... 4 1.1.Mandatet... 4 1.2. Lovgrunnlaget... 4 1.3. Arbeidsmetode... 5 1.4. Organisering av tannhelsetenesta... 5 1.5.Klinikkstrukturplan

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Tal på sokn Bergen domprosti 10 Bergen kirkelige fellesråd Bergen domkirke Fridalen Laksevåg Landås Loddefjord Løvstakksiden Nygård Olsvik Sandviken

Detaljer

Hordaland i tal. Nr. 2 2014. Næring, innovasjon og kompetanse. Foto: Business Region Bergen

Hordaland i tal. Nr. 2 2014. Næring, innovasjon og kompetanse. Foto: Business Region Bergen Hordaland i tal Næring, innovasjon og kompetanse Nr. 2 2014 Foto: Business Region Bergen Hordaland i tal Nr. 2-2014 3 Forord Økonomisk vekst er langt på veg avhengig av innovasjon og kompetanse i alle

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2014

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2014 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/19571-68 Saksbehandlar: Marianne Ose Askvik, Tone Stedal Haugland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.10.2014 Den kulturelle

Detaljer

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006).

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006). Avtale om etablering og drift av nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, kommunene i Helse Bergen foretaksområde, Kreftforeningen Seksjon Vest

Detaljer