E-handel på stedet hvil; venter på topplederne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-handel på stedet hvil; venter på topplederne"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2009 Fredag 3. april 1. E-handel på stedet hvil; venter på topplederne 2. Positivt førsteinntrykk i Bergen 3. Kjempa for å få innsyn i totalprisen og vann 4. Legemidler, kjemikalier og klager 5. Ti tiltak for mer effektive innkjøp 6. Viktige grensedragninger i EFTA-klagesaker 7. Treng god marknadsdialog for å gjere gode innkjøp 8. Vil ha utredet sosial dumping-tiltak E-handel på stedet hvil; venter på topplederne Det virker som om det offentliges bruk av e-handel og andre elektroniske verktøy i innkjøpsvirksomhetene er inne i en situasjon hvor man ikke kommer videre før noen trykker på en knapp. Eksekutøren må være den enkelte virksomhets toppleder. Men hvorfor har ikke han eller hun trykket på denne knappen for lengst? Det har PwC nå undersøkt på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Oppdraget omfattet også å søke hovedårsakene til status for utbredelse og bruk. Sekundært skulle undersøkelsen gi innspill til stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser og elektronisk handel, som er varslet i vårsesjonen I tillegg vil arbeidet med å fremskaffe ny e-handelsplattform til ehandel.no ville kunne ha nytte av resultatene fra PwC-undersøkelsen, som er presentert i en egen rapport, Spørreundersøkelse om Ehandel.no. Direktoratet for forvaltning og IKT (februar 2009). Oppmerksomheten ble rettet mot ordrehåndtering, bruk av et verktøy for gjennomføring av konkurranser (konkurransegjennomføringsverktøyet KGV) og bruk av e-faktura. Ti offentlige virksomheter som benyttet Ehandel.no i stort omfang, ti som benyttet Ehandel.no i lite omfang og ti som ikke benytter Ehandel.no, var utvalget på oppdragsgiversiden. Leverandørene representerte de fleste produktområder som er aktuelle for offentlige kunder. Så vel statlige som kommunale virksomheter var med i undersøkelsen. Ordrehåndtering Elektronisk ordrehåndtering har i flere år vært et tilbud på Ehandel.no. Av ca offentlige virksomheter er det om lag 60 som benytter seg av tilbudet. Storbrukerne

2 begynner nå å se gevinstene ved å investere i elektronisk handel, ifølge undersøkelsesresultatene. Det er stort sett bestilling av katalogbaserte varer til driften som foretas over Ehandel.no. Undersøkelsesresultatene viser at det er stor tilbakeholdenhet når det gjelder kjøp av tjenester og fritekstbaserte bestillinger. De fleste, uansett omfang av bruk, mener elektronisk håndtering av innkjøp er en riktig vei å gå, og de som benytter Ehandel.no i liten grad, har ambisjoner om økt bruk fremover. Disse resultatene samstemmer svært godt med undersøkelser gjort i andre land, der de aller fleste problemene med å innføre elektronisk handel i offentlig sektor er knyttet til: 1. Innkjøperen ser ikke nytten av å ta systemløsningen i bruk 2. Leverandøren ser ikke nytten av å ta systemløsningen i bruk 3. Ledelsen har ikke avsatt nok oppmerksomhet og ressurser til forbedring av innkjøpene 4. Manglende standarder vanskeliggjør teknisk integrasjon Konkurransegjennomføringsverktøy Også bruken av konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV) ble undersøkt, men det er såpass nytt at bare et fåtall er i gang med bruken og kjennskapen til det blant leverandørene er svært begrenset. Imidlertid mener flere at de vil begynne å bruke dette verktøyet når ordrehåndteringsfunksjonen er tatt i bruk og fungerer tilfredsstillende. Dette standpunktet avspeiler nok en investeringsstrategi vi investerer ikke i noe nytt før vi vet at det vi har, fungerer etter hensikten. For det er ikke noen teknisk sammenheng mellom et verktøy som skal hjelpe med selve prosessen fram til en avtale, og et system som skal tas i bruk først etter at en avtale er på plass. Konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV) Positivt førsteinntrykk i Bergen Bergen kommunes første erfaringer med bruken av ett av de konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) som tilbys over ehandel.no, er positive. Foreløpig er det ikke gjort noen gjennomgripende evaluering, men en første oppsummering er unnagjort. Etter å ha kunngjort to store og en liten konkurranse konstaterer kommunens operatører at det er forholdsvis enkelt å legge inn konkurranser i verktøyet. Bergen kommune har valgt Mercell som leverandør av elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). - Dette betyr at vi vil publisere mange av våre anbudskonkurranser gjennom dette verktøyet den kommende tiden. Halve innkjøpsavdelingen har nå vært i gjennom todagers opplæring i verktøyet, og vi har allerede rukket å kunngjøre to EØS-anskaffelser og en minikonkurranse gjennom verktøyet. Resten av innkjøpsavdelingen skal på kurs i slutten av april. Deretter ser vi for oss et implementeringsløp for andre innkjøpere i kommunen, sier rådgiver Mariann Nødtvedt i innkjøpsavdelingen i Bergen kommune. Erfaringene som kommunen har så langt, er at det er relativt enkelt og intuitivt å legge inn en konkurranse i verktøyet: - Det er langt raskere å publisere konkurransen enn prosessen vi må igjennom i Doffin, fremholder hun. Integrasjonen med Doffin er ikke implementert ennå, og medfører nok Side 2

3 en del manuelt merarbeid for supportavdelingen hos leverandørene. Vi ser frem til at denne integrasjonen kommer på plass. Leverandørene Hun understreker at samarbeidet med leverandørene om eventuelle endringer og forbedringer fungerer bra. Kommunens innkjøpsavdeling har fått tilgang til endringssystemet hos leverandørene, slik at de selv har mulighet til å legge inn endringsforslag og følge med på fremdriften av disse. - En av hovedutfordringene i verktøyet er å få på plass et pris- og produktark som er så fleksibelt at vi kan definere kolonner selv, påpeker rådgiver Nødtvedt. Dette vil være med på å effektivisere evalueringsprosessen betraktelig, særlig om vi også får mulighet til å knytte de enkelte kolonnene i pris- og produktarket opp mot ulike tildelingskriterier. Foreløpig har de ikke gjennomført evaluering av tilbud gjennom verktøyet. De anskaffelsene som er ute nå, har tilbudsfrist i løpet av april måned. To leverandører For drøyt ett år siden ble Mercell Holding AS godkjent som leverandør av verktøy for konkurransegjennomføring (KGV) på ehandel.no. Visma Unique ble godkjent en måneds tid tidligere. Offentlige virksomheter har derved tilgang til to alternative verktøy som understøtter prosedyrer for gjennomføring av anskaffelser og som kan bidra til at virksomhetene gjør bedre, enklere og sikrere innkjøp. Ansvaret for å forvalte avtalene ligger hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). For at den enkelte offentlige virksomhet skal få tilgang til tjenestetilbudet, må det tegnes en abonnentavtale med én av de to operatørene. Dette skal gjøres ved å sende forespørsel til begge operatørene og gjennomføre en minikonkurranse mellom disse for å avgjøre hvilket av de som best tilfredsstiller den enkelte virksomhets behov. Difi har utarbeidet enkle maler med veiledning for å gjennomføre en slik minikonkurranse, i tillegg til ferdig avtalesett som skal benyttes. På denne måten er det tilrettelagt for at offentlige virksomheter for enkel og rimelig tilgang til gode, kvalitetssikrede verktøy. Det er også lagt vekt på at det skal være enkelt for de to leverandørene å gjøre avtaler med offentlige virksomheter. Kjempa for å få innsyn i totalprisen og vann To leverandørar i den same tevlinga leverte tilbod på det same produktet. Den eine vann, og den andre klaga til KOFA (Klagenemnda for offentlege innkjøp). Han som tapte, ville sjå totalprisen til vinnaren. Det fekk han ikkje av oppdragsgjevaren, men klagenemnda gav klagaren medhald. Nemnda kunne ikkje sjå at det var kome opp argument som kunne stå i vegen for det, og såleis hadde oppdragsgjevaren gjort brot på reglane om innsyn i opplysningar som ein klagar har rett til å få. I denne saka (KOFA-sak 2008/148) var det Den norske Opera & Ballett som for eitt år sidan skipa til ei open tilbodstevling fordi dei skulle kjøpe eit scenegolv, etter alt å døme til utandørs bruk. Tre tilbydarar leverte bod. Vinnaren av tevlinga og han som klaga avgjerda inn for Side 3

4 klagenemnda, kom med tilbod på det same produktet. Han som klaga, bad oppdragsgjevaren om å få innsyn i tilbodet frå vinnaren både den tekniske løysinga og totalprisen. Oppdragsgjevaren gav han innsyn i den tekniske løysninga, men i tilsvaret var totalprisen sladda. Spørsmålet for nemnda var då om det var i samsvar med reglane å hemmeleghalde totalprisen. KOFA skriv at det leverandørane har krav på informasjon om, er grunndraga i det tilbodet som vert valt, og dei relative føremonene som dette tilbodet har. I saka om scenegolvet var det totalprisane som vart det som avgjorde tevlinga. Tidlegare har klagenemnda sagt at ein som hovudregel ikkje kan sjå at totalprisen er ei opplysning som krev hemmeleghald av forretningsomsyn. Må godtgjere Men unntak kan det vere. Då må oppdragsgjevaren godtgjere det. I den konkrete saka, der to tilbydarar hadde kome med like produkt, var spørsmålet om oppdragsgjevaren kunne seiast å ha godtgjort at det var prispåslaget på det produktet som vart tilbode, som var det viktigaste tevlingselementet her. Oppdragsgjevaren hadde peika på ei rekkje moment utan å overtyde klagenemnda. Ho fann ikkje nokon av argumenta gode nok, og etter ei heilskapleg vurdering kom nemnda til at reglane om å gje opplysningar var brotne i dette tilfellet. Oppdragsgjevaren peika på at leveransen inneheldt få element, at totalprisen var om lag lik prisen for scenegolvet, at dei produkta som vart tilbodne, kunne samanliknast og var kjende for alle tilbydarane i marknaden, og at den leverandøren som vart vald, tydeleg hadde motsett seg utlevering av totalprisen. Ikkje godt nok Oppdragsgjevaren peika òg på at dersom totalprisen til den valde leverandøren vart kjend for dei andre leverandørane, ville dette gje kunnskap om hans prispolitikk og - kalkylar som dei kunne misbruke i ei seinare tevling. Endeleg understreka oppdragsgjevaren at det ville vere særleg skadeleg å opplyse om totalprisen til den leverandøren som klaga, ettersom han kom med tilbod på det same produktet som han som fekk kontrakt. Nemnda meinte at det som oppdragsgjevaren trekte fram, ikkje var godt nok til å godtgjere at opplysning om totalprisen ville ha noko å seie for tevlingstilhøva seinare, eller at prispåslaget var det viktigaste tevlingselementet. Heller ikkje vart det vist korleis kunnskapen om totalprisen kunne nyttast i seinare tevlingar, eller at det var mogeleg at det kom liknande tevlingar i nær framtid. Legemidler, kjemikalier og klager Oslo kommune gjør legemiddelavtale på vegne av 94 offentlige virksomheter, en veiledning i kjøp av vann og avløp-kjemikalier foreligger, og NIMA holder kurs i offentlige innkjøp. Dette er noen av de meldingene vi har registrert i det siste når det gjelder offentlige innkjøp. Dessuten: En svensk undersøkelse viser at om lag halvparten av klageavgjørelsene gjøres om etter anke, britene har gjennomgått innkjøpspraksis i en rekke departementer og HSH vil ha mer OPS her hjemme. Side 4

5 Legemiddel-avtale for 94 oppdragsgivere Oslo kommune har gjennomført en åpen anbudskonkurranse på legemidler og multidose på vegne av 94 kommuner og private sykehjem over hele landet, fremgår det av en melding på nettstedet til Utviklingsog kompetanseetaten i kommunen. Den forestående avtalen legger opp til én, felles totalleverandør av legemidler til alle de 94 samarbeidende oppdragsgiverne. Det gjør avtalen til en av landets mest attraktive legemiddelkontrakter, med en samlet estimert verdi på godt over 120 millioner kroner i året. Avtalen skal etter planen implementeres i løpet av sommeren 2009, med oppstart fra 1. august i de aller fleste kommunene. Veiledning for kjemikalie-kjøp Norsk Vann har utgitt en veiledning, Veiledning for kjøp av VA-kjemikalier, som er et hjelpemiddel for anleggseiere ved utarbeidelse av kravspesifikasjoner og vurdering av tilbud på VA-kjemikalier. Innkjøp av VA-kjemikalier skal følge regelverket for offentlige anskaffelser, og tildelingskriteriene og vektingen av disse skal listes opp i konkurransegrunnlaget, heter det i omtalen. Eksempler på vurdering av både pris og andre kriterier er beskrevet. Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vann- og avløpssektoren (VA-sektoren), og eies av norske kommuner, kommunalt eide VA-selskaper, kommunenes driftsassistanser for VA og noen private andelsvannverk. NIMA-kurs i offentlige innkjøp NIMA arrangerer kurset Innkjøp i offentlig sektor april. Kursdeltakerne skal etter gjennomført kurs kunne gjennomføre offentlige anskaffelser på en korrekt måte fra behov via spesifisering, evaluering og valg av leverandør til utfasing og evaluering av kontrakter. I tillegg skal de kunne ivareta virksomhetens økonomi på en best mulig måte, samtidig som lover og forskrifter overholdes, heter det. Blant temaene er behov og behovsverifisering, hvordan utarbeide en god kravspesifikasjon, hvordan sikre tilbud fra aktuelle leverandører og innkjøpsvirkemidler man har for ulike typer kjøp i offentlig sektor? Halvparten av klageavgjørelsene omgjøres En undersøkelse som Stockholms universitet har gjort, viser at mer enn halvparten av de avgjørelsene som blir tatt i det første steget i den svenske klageordningen, länsrätten, bli omgjort dersom det klages til neste steg kammarrätten. Det er alle 129 innkjøpssakene som var i kammarrättene i som er undersøkt. Størst andel endringer står kammarrätten i Stockholm, for, der nesten to av tre avgjørelser i første klageinstans blir gjort om. Undersøkelsen berører ikke spørsmålet om hvorfor endringene er gjort. I Sverige er det 21 länsrätter og fem kammarrättar. De behandler en lang rekke ulike typer saker. De svenske offentlige innkjøperne vedtok på sitt nylig gjennomførte årsmøte at de vil ha færre länsrättar til håndtere innkjøpsklager. Vil ha flere OPS-prosjekter - Det bør også åpnes for flere OPS-prosjekter, særlig på strekninger med stort trafikkvolum der det er samfunnsøkonomiske gevinster ved å gjennomføre prosjekter tidlig, skriver HSH i en uttalelse til Stortinget om Nasjonal Transportplan for I stortingsmeldingen signaliserer regjeringen at den ikke vil ta initiativ til flere prosjekter Side 5

6 av typen offentlig-privat samarbeid (OPS). Bak beslutningen ligger bl.a. en evaluering av erfaringer fra de tre prøveprosjekter med OPS på Europaveier. Gjennomgang av innkjøpspraksis Den britiske regjeringens kontor for offentlig handel har nå publisert del fire og fem av sine rapporter med oversikt over ulike departementers håndtering av sine innkjøp. I rapportene beskrives funn som kontoret har gjort målt opp mot viktige målsettinger, og i tillegg kommer man med anbefalinger til hvorledes forbedringer kan gjøres. I tillegg inneholder rapportene hvert departements konkretisering av de anbefalte oppfølgingene. Arbeidet med denne typen rapporter tok til for et par år siden. Ti tiltak for mer effektive innkjøp To av ti tiltak hentet fra offentlige innkjøp er blant de aller viktigste når man skal forbedre den samlede konkurransesituasjonen i Sverige. Det fremgår av en rapport som Konkurrensverket nå har fremlagt. I tillegg til de to toppprioriterte innkjøpstiltakene, listes det i rapporten opp ytterligere åtte tiltak som nødvendige for å få mer effektive innkjøp i det offentlige. Det gjelder bl.a. økt fart i innføring av e-handel, lettere for leverandørene å levere tilbud, mer effektiv klageordning, innføring av sanksjoner og enklere regelverk. I et 330-siders dokument presenterer og begrunner de svenske konkurransemyndighetene forslag til tiltak for å bedre konkurransen. Oppdraget kom fra regjeringen, og det er fem hovedområder søkelyset er rettet mot, blant disse offentlige innkjøp. De andre gjelder reduksjon av konkurransevridninger, økte muligheter for bedrifter til å få tilgang til markeder, bedre muligheter for konsumentene til å velge, og bedre tilsyn og regler. To innkjøpstiltak blant det viktigste Når Konkurrensverket lister opp de aller, aller viktigste tiltakene, finner vi at to av de ti er hjemmehørende på området offentlige anskaffelser. Det ene er å forenkle regelverket og forbedre tilsynsmulighetene. Med det siste menes dels at Konkurrensverket får anledning til å trekke virksomheter inn for domstolene dersom virksomhetene bryter eller ikke følger regelverket, dels at det må etableres former for sanksjoner. Det andre hovedpoenget fra det offentlige innkjøpsområdet er å forenkle den statlige innkjøpssamordningen. Sverige her en ordning der en statsvirksomhet kan inngå rammeavtaler på vegne av flere. Elleve slike virksomheter har fullmakt til å gjøre det. Ordningen finansieres ved at leverandørene betaler en avgift basert på verdien av myndighetens kjøp. Det eksisterer 424 slike rammeavtaler for tiden. Konkurrensverket vil i stedet for dette systemet ha etablert en sentral virksomhet som bare har som oppgave å inngå avtaler om kjøp av varer og tjenester for statsforvaltningen. I tillegg bør man, heter det, vurdere å endre finansieringsmåten dit hen at de kjøpende myndighetene svarer en avgift til innkjøpssamordningen for å bidra til mer effektiv avtaleforvaltning og inngåelse. Side 6

7 Åtte effektiviseringstiltak for innkjøp Disse to forslagene er selvsagt også blant de tiltakene som konkurransemyndigheten anbefaler for å effektivisere offentlige innkjøp. De øvrige er: La færre klageorgan ta seg av innkjøpssaker. I dag er det 21 länsrättar og fem kammarrättar som håndterer slike saker med ulikt resultat, slik at det er vanskelig å se hva som for eksempel er gjeldende rett. Gi utenlandske leverandører bedret tilgang til informasjon om offentlige anskaffelser i Sverige Gjøre det enklere for leverandørene å levere tilbud Lovregulere prosedyren for kontrakter som er tjenestekonsesjoner Gjøre klagetiden i innkjøpssaker lengre og tydeligere Identifiser i selskapsformen hvilke selskap som skal følge de offentlige anskaffelsesreglene Få opp farten i innføringen av elektronisk handel Lag tydeligere retningslinjer for krav om miljøhensyn og sosiale hensyn Viktige grensedragninger i EFTA-klagesaker Selv om saksmengden er betydelig redusert, håndterer fremdeles EFTAs overvåkingsorgan ESA saker av sentral betydning for offentlige innkjøp. Fem nye saker ble åpnet i 2008, men et tilsvarende antall ble avsluttet, viser en oversikt doffin-nyhetene har fått. Rett nok er en av de avsluttede sakene å regne for en midlertidig avslutning, og det gjelder norske myndigheters søknad om at oljebransjen kan unntas fra forsyningsdirektivet. Grensedragningsspørsmål står ellers sentralt i ESA-sakene: Hører telekom-sektoren fortsatt inn under det offentlige innkjøpsregelverket og hva er forsvarskjøp enn si egenregi? Før Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) ble etablert, var ESA (EFTAs overvåkingsorgan) en benyttet klageinstans for norske leverandører som mente seg feilaktig behandlet av offentlige oppdragsgivere. Da var også slike klagesaker viet bred omtale i årsberetningene fra overvåkingsorganet. I siste årsberetning, fra 2008, var offentlige innkjøp bare i mindre grad viet oppmerksomhet. Derfor tok doffin-nyhetene kontakt med overvåkingsorganet for å få en oversikt over hvilke offentlige innkjøpssaker som man arbeidet med i foregående år. Telekom Oversikten viser at det slett ikke er slutt med klagebehandling i ESA. Fem saker ble åpnet i fjor, hvorav en lukket tidlig i Det var én sak mot Island som klageorganet selv hadde tatt initiativet til, og som gjaldt innføring av aktuelle terskelverdier. En annen sak mot Island er imidlertid fortsatt i gang, og den gjelder hvorvidt kontrakter i telekom- Side 7

8 sektoren fremdeles hører inn under reglene for offentlige innkjøp. Saken som reiser problemstillingen, gjelder en kontrakt i forbindelse med legging av fiberkabel mellom Island og det europeiske fastlandet. I en sak mot Norge reises spørsmålet om kjøp av medisinske produkter for offentlige sykehus skal kunngjøres etter innkjøpsreglene, eller om kjøpet bare kan gjøres fra offentlige virksomheter (sykehusapotek) uten kunngjøring. I sistnevnte tilfelle må det dreie seg om egenregi, og det er det ESA nå ser nærmere på. En annen tvilssak gjelder et forsvarskjøp, der Norge også er part. Det gjelder et spesielt u-båtutstyr, og spørsmålet er om kjøpet hører med blant unntakene i det offentlige innkjøpsregelverket. Unntaket er begrunnet i spesielle hensyn til for eksempel nasjonal sikkerhet. Klageren har bragt saken inn for ESA fordi vedkommende mener at en lokal tilbyder er favorisert. God nok informasjon? NAV Drift og Utvikling skulle kjøpe løfteplattformer og trappeheis, og refererte da i konkurransegrunnlagets kapittel om verdi og omfang til historiske data, produkter og tjenester knyttet til tidligere kjøp. Spørsmålet som ESA skal ta stilling til, er om slike referanser er nok, ifølge regelverket, til å etterleve kravene til informasjon på dette punkt, EFTAs overvåkingsorgan lukket også fem saker i fjor, hvorav en gjaldt en henvendelse fra norske myndigheter om å unnta oljesektoren fra forsyningsdirektivet. Etter ESAs oppfatning manglet henvendelsen viktige opplysninger, slik at overvåkingsorganet ikke kunne fullføre sin behandling av saken. Derfor trakk de norske myndighetene søknaden, men ESA regner med at ny, fyldestgjørende henvendelse snart kommer tilbake. Så gjaldt det bruk av produktnavn. Sykehuset Innlandet HF hadde brukt navn på konkrete produkter i forbindelse med kjøp av transporttjenester. Her mente overvåkingsorganet at norske myndigheter ikke hadde godtgjort at det var behov for det. I ettertid erklærte også de norske myndighetene at dette ikke hadde vært nødvendig. Det ville i stedet vært mulig å spesifisere funksjonskrav til de håndholdte enhetene, heter det. Ettersom enighet mellom overvåkingsorganet og norske myndigheter ble oppnådd, avsluttet ESA saken. Treng god marknadsdialog for å gjere gode innkjøp Dersom det offentlege skal gjere eit godt kjøp, trengst god kunnskap om marknaden. Dersom ein innkjøpar ikkje har den naudsynte innsikt i kva det er han treng, og dessutan har eit omtrentleg inntrykk av kva det er marknaden kan tilby, vert tevlingsunderlaget så som så. Og då vert òg tilboda som kjem, så som så. Dette er røynslene frå ein av medarbeidarane som har vore tilsett i den finske rådgjevingseininga for offentlege innkjøp, og han held fram: Redsla for ikkje-diskrimineringsprinsippet har gjort dei offentlege innkjøparane ikkje får i gang den marknadsdialogen som dei treng. I Finland har dei ei sentral rådgjevingseining som innkjøparar, leverandørar og andre som har spørsmål om offentlege innkjøp, kan ta kontakt med. I samband med at ein av medarbeidarane der, Carl-Johan Nordberg, slutta for ei tid sidan, skreiv han om røynslene sine i ein artikkel i nyhendebrevet som eininga gjev ut. Side 8

9 Han peikar på at den offentlege innkjøpsprosessen er ei temmeleg krevjande kunstgrein, og nemner særskilt at det har teke mange år før utviklinga i marknadene for offentlege innkjøp verkeleg kom i gang. Framleis leitar mange oppdragsgjevarar i det offentlege etter strategiar for korleis ein skal te seg i marknadene. Marknaden Rett nok, skriv han, er det viktig å kjenne reglane og gjennomføre innkjøpsprosessen korrekt, men det trengst meir dersom ein skal gjere gode innkjøp. Her står marknadskunnskap og innhenting av marknadsinformasjon sentralt. Ein dugande innkjøpar kartlegg marknaden og veit kva den kan tilby. Så samanliknar innkjøparen tilbodet i marknaden med det han sjølv treng, og etter det tevlingsutset han på ein måte som gjer det mogeleg for leverandørane å kome med tilbod som møter etterspurnaden. - Dei fleste innkjøpsproblema som kom inn til rådgjevingseininga, galdt førebuing som ikkje var god nok eller der marknadsinformasjon mangla, held Nordberg fram. Dersom ein innkjøpar ikkje har den naudsynte innsikt i kva det er han treng, og dessutan har eit omtrentleg inntrykk av kva det er marknaden kan tilby, vert tevlingsunderlaget så som så. Og då vert òg tilboda som kjem, så som så. Ikkje-diskriminering Han skriv at redsla for ikkje-diskrimineringsprinsippet har gjort at dei offentlege innkjøparane ikkje får i gang den marknadsdialogen som dei treng. Ikkjediskrimineringsprinsippet har fått for mykje å seie, og frå tid til anna er det òg feiltolka, poengterer han. Dette har i verste fall ført til at innkjøparar er redde for å kontakte mogelege leverandørar, og det har gjort at det oppdragsgjevaren treng og det marknaden kan tilby, ikkje har vore kopla. Då er det ein stor fare for at innkjøpet held fram i eit klageorgan. I artikkelen sin skriv Nordberg òg at innkjøparane har ei utmaning i å utvikle marknadene. Innanfor fleire bransjar verkar ikkje marknaden godt nok, og heiter det særskilt dei store offentlege oppdragsgjevarane må ta eit ansvar for å utvikle marknadene, slik at dei får dei produkta dei ønskjer seg. Tydelege og langsiktige teneste- og innkjøpsstrategiar som støttar utviklinga i marknadene, og ei konsekvent innkjøpsverksemd som verkeleggjer strategiane, er sentrale reiskapar for å utvikle marknadene, skriv den tidlegare medarbeidarane i den finske rådgjevingseininga for offentlege innkjøp, Carl-Johan Nordberg. Vil ha utredet sosial dumping-tiltak EF-domstolen har trukket grenser for hva den enkelte stat kan foreta seg for å hindre sosial dumping. Nå vil Konkurrensverket ha utredet hva EF-domstolens signaler betyr for hvilke krav mot sosial dumping det er lov å stille i anbudskonkurranser. Konsekvensene for arbeidsmarkedet er allerede til utredning i Sverige, men tilsynsmyndigheten savner i den forbindelse klargjøring av ulike spørsmål i forbindelse med offentlige innkjøp. Det gjelder ikke minst hvorledes krav om kollektive avtaler for lønns- og arbeidsvilkår skal håndteres. Side 9

10 Det er Arbetsmarknadsdepartementet som har satt i gang en utredning av konsekvensene av den såkalte Laval-dommen. I forbindelse med at utredningens forslag nå er ute på høring, har Konkurrensverket reagert. De har ikke fått utredningen på høring, men melder synspunkter fordi de er tilsynsmyndighet for offentlige innkjøp. Bakgrunnen er at Laval, et selskap fra Latvia, vant en anbudskonkurranse som svenske Vaxholm kommune i sin tid gjennomførte. Kontrakten gjaldt byggearbeider på en skole. Svensk fagbevegelse satte i gang en blokade for å tvinge selskapet til å inngå svensk tariffavtale. Det nektet selskapet, som i stedet inngikk kollektiv tariffavtale med tilsvarende forening i hjemlandet. Ingen av arbeidstakerne var organisert i svensk fagforening, men 65 prosent av dem var organisert i en latvisk. Etter en stunds blokade ble selskapet slått konkurs og arbeiderne reiste hjem til Latvia. EF-domstolen Saken havnet deretter i det svenske rettssystemet. EF-domstolen ble bedt om å uttale seg, og fastslo at det er grenser for hva myndigheter og fagforeninger kan gjøre for å hindre sosial dumping. For at virkemidler som for eksempel en blokade skal kunne forsvares, må de være nødvendige for å beskytte utenlandske arbeidstakere. I utgangspunktet innebærer nemlig slike tiltak en begrensning av den frie utveksling av tjenesteytelser, og er derfor ulovlige. Men det kan altså foreligge så sterke allmenne hensyn for beskyttelse av arbeidstakerne at det rettferdiggjør bruk av tiltak, selv om den frie bevegelse hemmes. I Vaxholm-saken var det imidlertid ingen slike forhold, fastslår domstolen. EF-domstolen har senere også avsagt dom i den såkalte Rüffert-saken, som har sitt utspring i Tyskland. Domstolen tok der stilling til om en offentlig myndighet som krav i forbindelse med innkjøp kan forutsette at lokale tariffavtaler blir overholdt. Konklusjonen ble at den loven i den tyske delstaten Niedersachsen, som var sakens kjerne, og som begrunner krav om å følge lokale tariffavtaler, er klart i strid med EUtraktatens artikkel 49 om fri bevegelse av tjenesteytelser og EUs utstasjoneringsdirektiv. Konsekvenser - Gjennom Rüffert-dommen, skriver Konkurrensverket, fastslår EF-domstolen at de bestemmelsene som fins i utstasjoneringsdirektivet når det gjelder muligheten til å fastsette minimumslønn for utenlandske arbeidstakere i forbindelse med offentlige innkjøp, bare kan skje på de vilkår som direktivet knesetter. Det betyr bl.a. at disse vilkårene skal gjelde på samme måte for alle selskap i samme bransje i hele landet. Det kan ikke tolkes annerledes enn at det er umulig å ha mer vidtfavnende krav eller lokale tilpasninger. På dette grunnlag ber Konkurrensverket om også å få utredet konsekvensene av Lavaldommen for offentlige anskaffelser: - Hvorledes oppdragsgivere skal forholde seg til utstasjoneringsdirektivet og på hvilken måte dette vil bestemme forutsetningene for å stille krav om kollektive avtaler ved offentlige innkjøp, bør belyses, heter det. Etter hva Konkurrensverket erfarer, forekommer det ved offentlige anskaffelser at oppdragsgiveren stiller krav eller kontraktvilkår om at tilbyderne må ha eller inngå kollektiv avtale. Det forekommer også krav som berører arbeidsrettslige spørsmål utenfor hva som er regulert i kollektive avtaler. Side 10

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 www.offentligeanskaffelser.no www.innkjøpsforum.no KURSOVERSIKT kjøp Internasjonale KR, kjøp Internasjonale Alle kurs: Bygg- og anleggsanskaffelser Bygg- og anleggsanskaffelser

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda:

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda: ÅRSRAPPORT 2008 1. Miljøinformasjonslova og klagenemnda for miljøinformasjon Miljøinformasjonslova 1 tok til å gjelde 1. januar 2004. Lova gjev alle rett til å få miljøinformasjon om tilhøve ved offentlege

Detaljer

Hva skjer når EU truer velferdsstaten?

Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Tjenestedirektivet og EFdomstolen Situasjonen nå Torunn K. Husvik Nestleder Nei til EU Hvorfor er dette viktig? Det handler om å forsvare rettigheter vi har jobbet

Detaljer

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter»

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» «Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» Elektronisk tilbudsinnlevering, egenerklæringsskjema og anskaffelsesattest Jostein Engen Seniorrådgiver, Difi Digitalisering av anskaffelser En forutsetning

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Ressursklinikken AS Storgata 25b 2000 LILLESTRØM Deres referanse Vår referanse Dato 2010/139 25.06.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Lanserer nye miljøkriterier

Lanserer nye miljøkriterier Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 5/2009 Fredag 5. februar 1. Lanserer nye miljøkriterier 2. Får ny, felles kompetanseenhet

Detaljer

Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp

Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2009 Fredag 19.juni 1. Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp 2. Satser på

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Kluge Advokatfirma DA Att: Advokat Steinulf Tungesvik Postboks 394 Sentrum 5805 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2011/103 11.07.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE 1 Oversyn Deloitte gjennomførte ein forvaltningsrevisjon av innkjøp i Kvinnherad kommune i november 2015. Med grunnlag i rapporten frå revisjonen, har Kvinnherad

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektering av rundkøyring Holstad FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

Innkjøpsprofesjonen skal og må styrkes

Innkjøpsprofesjonen skal og må styrkes Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 15/2009 Fredag 24. april 1. Innkjøpsprofesjonen skal og må styrkes 2. Forventningene hos

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for rådgivende ingeniørtjenester og landskapsarkitekttjenester.

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane:

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane: V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune på vegne av kommunane: Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Ulvik og Voss Open anbodskonkurranse: Lærebøker til kommunane i Hardanger og Voss

Detaljer

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 8/2009 Fredag 27. februar 1. Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen 2. Unntaksregel

Detaljer

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 27. april 2017 Vår ref: Anita Sundal/ 17-12196 VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hovedorganisasjonen

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

Norge kritiserer EUs innkjøpsregler

Norge kritiserer EUs innkjøpsregler Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 33/2010 Fredag 1. oktober 1. Norge kritiserer EUs innkjøpsregler 2. Mest effektiv regelhåndheving

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

HFK-13-0026 Digitale ordbøker Svar på spørsmål til konkurransen

HFK-13-0026 Digitale ordbøker Svar på spørsmål til konkurransen HFK-13-0026 Digitale ordbøker Svar på spørsmål til konkurransen Innhald 1. Innleiing... 2 2. Spørsmål mottekne per 16.4.2013... 2 3. Spørsmål mottekne per 21.4.2013... 3 1. Innleiing Vi viser til kunngjeringa

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mercell Holding AS Karihaugveien 89 1081 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0091-10 17.02.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Evaluering av vareleveranse

Evaluering av vareleveranse Evaluering av vareleveranse 1. Opplysninger om vareleveransen (fylles ut av avtaleansvarlig hos oppdragsgiver) Oppdragsgivers organisasjon 1.1 Oppdragsgivers navn 1.2 Organisasjonsnummer 1.3 Oppdragsgivers

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Utbetring av Hamnavegen FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 30. 25. august 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 30. 25. august 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 30 25. august 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: En rekke forhold ved selve tilbudet kan føre til avvisning, og i så fall skal oppdragsgiveren snarest mulig gi skriftlig

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap)

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 64 Departement Barne, likestillings

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

HØST Vi håper endringene gjør at vi vi blir enda bedre til å gi deg den kursopplevelsen du ønsker.

HØST Vi håper endringene gjør at vi vi blir enda bedre til å gi deg den kursopplevelsen du ønsker. KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER HØST 2009 Fra høsten 2009 innfører vi en sertifiseringsordning for våre kursdeltakere. Når du deltar på kurs hos oss, blir du sertifisert fra og med første kurs. Hvert kurs

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Oslofjordkonferansen august 2008 Hvorfor solidaransvar Etter at tariffavtalen ble allmenngjort er det slutt på at det er lovlig å lønne østeuropeiske bygningsarbeidere

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/2036 16/00128 20.12.2016 Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser Ansvarlig myndighet: Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Seminar i Difi 24. januar 2017 seksjonssjef Bente Hagelien Hvilke regler er nye? Regelverk som omfattes: Lov om offentlige anskaffelser (endres) Forskrift om

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nyhetsbrev fra KOFA Det er nå ett år siden endringene i anskaffelsesregelverket trådte i kraft. Gebyrmyndigheten ble overført til domstolene og klagegebyret økte

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Kjøp av strøm direkte frå strømleverandør må kunngjerast

Kjøp av strøm direkte frå strømleverandør må kunngjerast Nyhetsbrev nr. 1.2014 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Hei alle saman, Då er våren endeleg komen og det er klart for året sitt første nyheitsbrev fra oss. I dette nyheitsbrevet kan du lese litt

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

16/ /

16/ / Den norske legeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4596 16/1813-03.11.2016 Innsyn i tvangsprotokoller og pasientjournaler Helse- og omsorgsdepartementet viser til deres brev

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Hordaland fylkeskommune v/ingrid Kristine Holm Svendsen. Advokatfirmaet Thommessen v/lars Kokkin Christiansen

Hordaland fylkeskommune v/ingrid Kristine Holm Svendsen. Advokatfirmaet Thommessen v/lars Kokkin Christiansen NOTAT Til Hordaland fylkeskommune v/ingrid Kristine Holm Svendsen Kopi til Fra Advokatfirmaet Thommessen v/lars Kokkin Christiansen Dato 9. april 2017 Ansvarlig advokat: Lars Kokkin Christiansen VURDERING

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa:

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa: Rådmannen Moderniseringsdep. Postboks 8004 dep 0030 OSLO Etne, 01.07.2005 Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Sakshandsamar: 200404123 2005000527/2005003043 N-038.02 BIH HØRINGSBREV - ENDRINGER I REGELVERKET

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høringsnotat NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. INNLEDNING Et nytt regelverk om offentlige anskaffelser er vedtatt av Stortinget og Nærings- og fiskeridepartementet.

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER VI MÅ SAMHANDLE SMARTERE Offentlig sektor skal gå foran

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer