E-handel på stedet hvil; venter på topplederne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-handel på stedet hvil; venter på topplederne"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2009 Fredag 3. april 1. E-handel på stedet hvil; venter på topplederne 2. Positivt førsteinntrykk i Bergen 3. Kjempa for å få innsyn i totalprisen og vann 4. Legemidler, kjemikalier og klager 5. Ti tiltak for mer effektive innkjøp 6. Viktige grensedragninger i EFTA-klagesaker 7. Treng god marknadsdialog for å gjere gode innkjøp 8. Vil ha utredet sosial dumping-tiltak E-handel på stedet hvil; venter på topplederne Det virker som om det offentliges bruk av e-handel og andre elektroniske verktøy i innkjøpsvirksomhetene er inne i en situasjon hvor man ikke kommer videre før noen trykker på en knapp. Eksekutøren må være den enkelte virksomhets toppleder. Men hvorfor har ikke han eller hun trykket på denne knappen for lengst? Det har PwC nå undersøkt på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Oppdraget omfattet også å søke hovedårsakene til status for utbredelse og bruk. Sekundært skulle undersøkelsen gi innspill til stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser og elektronisk handel, som er varslet i vårsesjonen I tillegg vil arbeidet med å fremskaffe ny e-handelsplattform til ehandel.no ville kunne ha nytte av resultatene fra PwC-undersøkelsen, som er presentert i en egen rapport, Spørreundersøkelse om Ehandel.no. Direktoratet for forvaltning og IKT (februar 2009). Oppmerksomheten ble rettet mot ordrehåndtering, bruk av et verktøy for gjennomføring av konkurranser (konkurransegjennomføringsverktøyet KGV) og bruk av e-faktura. Ti offentlige virksomheter som benyttet Ehandel.no i stort omfang, ti som benyttet Ehandel.no i lite omfang og ti som ikke benytter Ehandel.no, var utvalget på oppdragsgiversiden. Leverandørene representerte de fleste produktområder som er aktuelle for offentlige kunder. Så vel statlige som kommunale virksomheter var med i undersøkelsen. Ordrehåndtering Elektronisk ordrehåndtering har i flere år vært et tilbud på Ehandel.no. Av ca offentlige virksomheter er det om lag 60 som benytter seg av tilbudet. Storbrukerne

2 begynner nå å se gevinstene ved å investere i elektronisk handel, ifølge undersøkelsesresultatene. Det er stort sett bestilling av katalogbaserte varer til driften som foretas over Ehandel.no. Undersøkelsesresultatene viser at det er stor tilbakeholdenhet når det gjelder kjøp av tjenester og fritekstbaserte bestillinger. De fleste, uansett omfang av bruk, mener elektronisk håndtering av innkjøp er en riktig vei å gå, og de som benytter Ehandel.no i liten grad, har ambisjoner om økt bruk fremover. Disse resultatene samstemmer svært godt med undersøkelser gjort i andre land, der de aller fleste problemene med å innføre elektronisk handel i offentlig sektor er knyttet til: 1. Innkjøperen ser ikke nytten av å ta systemløsningen i bruk 2. Leverandøren ser ikke nytten av å ta systemløsningen i bruk 3. Ledelsen har ikke avsatt nok oppmerksomhet og ressurser til forbedring av innkjøpene 4. Manglende standarder vanskeliggjør teknisk integrasjon Konkurransegjennomføringsverktøy Også bruken av konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV) ble undersøkt, men det er såpass nytt at bare et fåtall er i gang med bruken og kjennskapen til det blant leverandørene er svært begrenset. Imidlertid mener flere at de vil begynne å bruke dette verktøyet når ordrehåndteringsfunksjonen er tatt i bruk og fungerer tilfredsstillende. Dette standpunktet avspeiler nok en investeringsstrategi vi investerer ikke i noe nytt før vi vet at det vi har, fungerer etter hensikten. For det er ikke noen teknisk sammenheng mellom et verktøy som skal hjelpe med selve prosessen fram til en avtale, og et system som skal tas i bruk først etter at en avtale er på plass. Konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV) Positivt førsteinntrykk i Bergen Bergen kommunes første erfaringer med bruken av ett av de konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) som tilbys over ehandel.no, er positive. Foreløpig er det ikke gjort noen gjennomgripende evaluering, men en første oppsummering er unnagjort. Etter å ha kunngjort to store og en liten konkurranse konstaterer kommunens operatører at det er forholdsvis enkelt å legge inn konkurranser i verktøyet. Bergen kommune har valgt Mercell som leverandør av elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). - Dette betyr at vi vil publisere mange av våre anbudskonkurranser gjennom dette verktøyet den kommende tiden. Halve innkjøpsavdelingen har nå vært i gjennom todagers opplæring i verktøyet, og vi har allerede rukket å kunngjøre to EØS-anskaffelser og en minikonkurranse gjennom verktøyet. Resten av innkjøpsavdelingen skal på kurs i slutten av april. Deretter ser vi for oss et implementeringsløp for andre innkjøpere i kommunen, sier rådgiver Mariann Nødtvedt i innkjøpsavdelingen i Bergen kommune. Erfaringene som kommunen har så langt, er at det er relativt enkelt og intuitivt å legge inn en konkurranse i verktøyet: - Det er langt raskere å publisere konkurransen enn prosessen vi må igjennom i Doffin, fremholder hun. Integrasjonen med Doffin er ikke implementert ennå, og medfører nok Side 2

3 en del manuelt merarbeid for supportavdelingen hos leverandørene. Vi ser frem til at denne integrasjonen kommer på plass. Leverandørene Hun understreker at samarbeidet med leverandørene om eventuelle endringer og forbedringer fungerer bra. Kommunens innkjøpsavdeling har fått tilgang til endringssystemet hos leverandørene, slik at de selv har mulighet til å legge inn endringsforslag og følge med på fremdriften av disse. - En av hovedutfordringene i verktøyet er å få på plass et pris- og produktark som er så fleksibelt at vi kan definere kolonner selv, påpeker rådgiver Nødtvedt. Dette vil være med på å effektivisere evalueringsprosessen betraktelig, særlig om vi også får mulighet til å knytte de enkelte kolonnene i pris- og produktarket opp mot ulike tildelingskriterier. Foreløpig har de ikke gjennomført evaluering av tilbud gjennom verktøyet. De anskaffelsene som er ute nå, har tilbudsfrist i løpet av april måned. To leverandører For drøyt ett år siden ble Mercell Holding AS godkjent som leverandør av verktøy for konkurransegjennomføring (KGV) på ehandel.no. Visma Unique ble godkjent en måneds tid tidligere. Offentlige virksomheter har derved tilgang til to alternative verktøy som understøtter prosedyrer for gjennomføring av anskaffelser og som kan bidra til at virksomhetene gjør bedre, enklere og sikrere innkjøp. Ansvaret for å forvalte avtalene ligger hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). For at den enkelte offentlige virksomhet skal få tilgang til tjenestetilbudet, må det tegnes en abonnentavtale med én av de to operatørene. Dette skal gjøres ved å sende forespørsel til begge operatørene og gjennomføre en minikonkurranse mellom disse for å avgjøre hvilket av de som best tilfredsstiller den enkelte virksomhets behov. Difi har utarbeidet enkle maler med veiledning for å gjennomføre en slik minikonkurranse, i tillegg til ferdig avtalesett som skal benyttes. På denne måten er det tilrettelagt for at offentlige virksomheter for enkel og rimelig tilgang til gode, kvalitetssikrede verktøy. Det er også lagt vekt på at det skal være enkelt for de to leverandørene å gjøre avtaler med offentlige virksomheter. Kjempa for å få innsyn i totalprisen og vann To leverandørar i den same tevlinga leverte tilbod på det same produktet. Den eine vann, og den andre klaga til KOFA (Klagenemnda for offentlege innkjøp). Han som tapte, ville sjå totalprisen til vinnaren. Det fekk han ikkje av oppdragsgjevaren, men klagenemnda gav klagaren medhald. Nemnda kunne ikkje sjå at det var kome opp argument som kunne stå i vegen for det, og såleis hadde oppdragsgjevaren gjort brot på reglane om innsyn i opplysningar som ein klagar har rett til å få. I denne saka (KOFA-sak 2008/148) var det Den norske Opera & Ballett som for eitt år sidan skipa til ei open tilbodstevling fordi dei skulle kjøpe eit scenegolv, etter alt å døme til utandørs bruk. Tre tilbydarar leverte bod. Vinnaren av tevlinga og han som klaga avgjerda inn for Side 3

4 klagenemnda, kom med tilbod på det same produktet. Han som klaga, bad oppdragsgjevaren om å få innsyn i tilbodet frå vinnaren både den tekniske løysinga og totalprisen. Oppdragsgjevaren gav han innsyn i den tekniske løysninga, men i tilsvaret var totalprisen sladda. Spørsmålet for nemnda var då om det var i samsvar med reglane å hemmeleghalde totalprisen. KOFA skriv at det leverandørane har krav på informasjon om, er grunndraga i det tilbodet som vert valt, og dei relative føremonene som dette tilbodet har. I saka om scenegolvet var det totalprisane som vart det som avgjorde tevlinga. Tidlegare har klagenemnda sagt at ein som hovudregel ikkje kan sjå at totalprisen er ei opplysning som krev hemmeleghald av forretningsomsyn. Må godtgjere Men unntak kan det vere. Då må oppdragsgjevaren godtgjere det. I den konkrete saka, der to tilbydarar hadde kome med like produkt, var spørsmålet om oppdragsgjevaren kunne seiast å ha godtgjort at det var prispåslaget på det produktet som vart tilbode, som var det viktigaste tevlingselementet her. Oppdragsgjevaren hadde peika på ei rekkje moment utan å overtyde klagenemnda. Ho fann ikkje nokon av argumenta gode nok, og etter ei heilskapleg vurdering kom nemnda til at reglane om å gje opplysningar var brotne i dette tilfellet. Oppdragsgjevaren peika på at leveransen inneheldt få element, at totalprisen var om lag lik prisen for scenegolvet, at dei produkta som vart tilbodne, kunne samanliknast og var kjende for alle tilbydarane i marknaden, og at den leverandøren som vart vald, tydeleg hadde motsett seg utlevering av totalprisen. Ikkje godt nok Oppdragsgjevaren peika òg på at dersom totalprisen til den valde leverandøren vart kjend for dei andre leverandørane, ville dette gje kunnskap om hans prispolitikk og - kalkylar som dei kunne misbruke i ei seinare tevling. Endeleg understreka oppdragsgjevaren at det ville vere særleg skadeleg å opplyse om totalprisen til den leverandøren som klaga, ettersom han kom med tilbod på det same produktet som han som fekk kontrakt. Nemnda meinte at det som oppdragsgjevaren trekte fram, ikkje var godt nok til å godtgjere at opplysning om totalprisen ville ha noko å seie for tevlingstilhøva seinare, eller at prispåslaget var det viktigaste tevlingselementet. Heller ikkje vart det vist korleis kunnskapen om totalprisen kunne nyttast i seinare tevlingar, eller at det var mogeleg at det kom liknande tevlingar i nær framtid. Legemidler, kjemikalier og klager Oslo kommune gjør legemiddelavtale på vegne av 94 offentlige virksomheter, en veiledning i kjøp av vann og avløp-kjemikalier foreligger, og NIMA holder kurs i offentlige innkjøp. Dette er noen av de meldingene vi har registrert i det siste når det gjelder offentlige innkjøp. Dessuten: En svensk undersøkelse viser at om lag halvparten av klageavgjørelsene gjøres om etter anke, britene har gjennomgått innkjøpspraksis i en rekke departementer og HSH vil ha mer OPS her hjemme. Side 4

5 Legemiddel-avtale for 94 oppdragsgivere Oslo kommune har gjennomført en åpen anbudskonkurranse på legemidler og multidose på vegne av 94 kommuner og private sykehjem over hele landet, fremgår det av en melding på nettstedet til Utviklingsog kompetanseetaten i kommunen. Den forestående avtalen legger opp til én, felles totalleverandør av legemidler til alle de 94 samarbeidende oppdragsgiverne. Det gjør avtalen til en av landets mest attraktive legemiddelkontrakter, med en samlet estimert verdi på godt over 120 millioner kroner i året. Avtalen skal etter planen implementeres i løpet av sommeren 2009, med oppstart fra 1. august i de aller fleste kommunene. Veiledning for kjemikalie-kjøp Norsk Vann har utgitt en veiledning, Veiledning for kjøp av VA-kjemikalier, som er et hjelpemiddel for anleggseiere ved utarbeidelse av kravspesifikasjoner og vurdering av tilbud på VA-kjemikalier. Innkjøp av VA-kjemikalier skal følge regelverket for offentlige anskaffelser, og tildelingskriteriene og vektingen av disse skal listes opp i konkurransegrunnlaget, heter det i omtalen. Eksempler på vurdering av både pris og andre kriterier er beskrevet. Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vann- og avløpssektoren (VA-sektoren), og eies av norske kommuner, kommunalt eide VA-selskaper, kommunenes driftsassistanser for VA og noen private andelsvannverk. NIMA-kurs i offentlige innkjøp NIMA arrangerer kurset Innkjøp i offentlig sektor april. Kursdeltakerne skal etter gjennomført kurs kunne gjennomføre offentlige anskaffelser på en korrekt måte fra behov via spesifisering, evaluering og valg av leverandør til utfasing og evaluering av kontrakter. I tillegg skal de kunne ivareta virksomhetens økonomi på en best mulig måte, samtidig som lover og forskrifter overholdes, heter det. Blant temaene er behov og behovsverifisering, hvordan utarbeide en god kravspesifikasjon, hvordan sikre tilbud fra aktuelle leverandører og innkjøpsvirkemidler man har for ulike typer kjøp i offentlig sektor? Halvparten av klageavgjørelsene omgjøres En undersøkelse som Stockholms universitet har gjort, viser at mer enn halvparten av de avgjørelsene som blir tatt i det første steget i den svenske klageordningen, länsrätten, bli omgjort dersom det klages til neste steg kammarrätten. Det er alle 129 innkjøpssakene som var i kammarrättene i som er undersøkt. Størst andel endringer står kammarrätten i Stockholm, for, der nesten to av tre avgjørelser i første klageinstans blir gjort om. Undersøkelsen berører ikke spørsmålet om hvorfor endringene er gjort. I Sverige er det 21 länsrätter og fem kammarrättar. De behandler en lang rekke ulike typer saker. De svenske offentlige innkjøperne vedtok på sitt nylig gjennomførte årsmøte at de vil ha færre länsrättar til håndtere innkjøpsklager. Vil ha flere OPS-prosjekter - Det bør også åpnes for flere OPS-prosjekter, særlig på strekninger med stort trafikkvolum der det er samfunnsøkonomiske gevinster ved å gjennomføre prosjekter tidlig, skriver HSH i en uttalelse til Stortinget om Nasjonal Transportplan for I stortingsmeldingen signaliserer regjeringen at den ikke vil ta initiativ til flere prosjekter Side 5

6 av typen offentlig-privat samarbeid (OPS). Bak beslutningen ligger bl.a. en evaluering av erfaringer fra de tre prøveprosjekter med OPS på Europaveier. Gjennomgang av innkjøpspraksis Den britiske regjeringens kontor for offentlig handel har nå publisert del fire og fem av sine rapporter med oversikt over ulike departementers håndtering av sine innkjøp. I rapportene beskrives funn som kontoret har gjort målt opp mot viktige målsettinger, og i tillegg kommer man med anbefalinger til hvorledes forbedringer kan gjøres. I tillegg inneholder rapportene hvert departements konkretisering av de anbefalte oppfølgingene. Arbeidet med denne typen rapporter tok til for et par år siden. Ti tiltak for mer effektive innkjøp To av ti tiltak hentet fra offentlige innkjøp er blant de aller viktigste når man skal forbedre den samlede konkurransesituasjonen i Sverige. Det fremgår av en rapport som Konkurrensverket nå har fremlagt. I tillegg til de to toppprioriterte innkjøpstiltakene, listes det i rapporten opp ytterligere åtte tiltak som nødvendige for å få mer effektive innkjøp i det offentlige. Det gjelder bl.a. økt fart i innføring av e-handel, lettere for leverandørene å levere tilbud, mer effektiv klageordning, innføring av sanksjoner og enklere regelverk. I et 330-siders dokument presenterer og begrunner de svenske konkurransemyndighetene forslag til tiltak for å bedre konkurransen. Oppdraget kom fra regjeringen, og det er fem hovedområder søkelyset er rettet mot, blant disse offentlige innkjøp. De andre gjelder reduksjon av konkurransevridninger, økte muligheter for bedrifter til å få tilgang til markeder, bedre muligheter for konsumentene til å velge, og bedre tilsyn og regler. To innkjøpstiltak blant det viktigste Når Konkurrensverket lister opp de aller, aller viktigste tiltakene, finner vi at to av de ti er hjemmehørende på området offentlige anskaffelser. Det ene er å forenkle regelverket og forbedre tilsynsmulighetene. Med det siste menes dels at Konkurrensverket får anledning til å trekke virksomheter inn for domstolene dersom virksomhetene bryter eller ikke følger regelverket, dels at det må etableres former for sanksjoner. Det andre hovedpoenget fra det offentlige innkjøpsområdet er å forenkle den statlige innkjøpssamordningen. Sverige her en ordning der en statsvirksomhet kan inngå rammeavtaler på vegne av flere. Elleve slike virksomheter har fullmakt til å gjøre det. Ordningen finansieres ved at leverandørene betaler en avgift basert på verdien av myndighetens kjøp. Det eksisterer 424 slike rammeavtaler for tiden. Konkurrensverket vil i stedet for dette systemet ha etablert en sentral virksomhet som bare har som oppgave å inngå avtaler om kjøp av varer og tjenester for statsforvaltningen. I tillegg bør man, heter det, vurdere å endre finansieringsmåten dit hen at de kjøpende myndighetene svarer en avgift til innkjøpssamordningen for å bidra til mer effektiv avtaleforvaltning og inngåelse. Side 6

7 Åtte effektiviseringstiltak for innkjøp Disse to forslagene er selvsagt også blant de tiltakene som konkurransemyndigheten anbefaler for å effektivisere offentlige innkjøp. De øvrige er: La færre klageorgan ta seg av innkjøpssaker. I dag er det 21 länsrättar og fem kammarrättar som håndterer slike saker med ulikt resultat, slik at det er vanskelig å se hva som for eksempel er gjeldende rett. Gi utenlandske leverandører bedret tilgang til informasjon om offentlige anskaffelser i Sverige Gjøre det enklere for leverandørene å levere tilbud Lovregulere prosedyren for kontrakter som er tjenestekonsesjoner Gjøre klagetiden i innkjøpssaker lengre og tydeligere Identifiser i selskapsformen hvilke selskap som skal følge de offentlige anskaffelsesreglene Få opp farten i innføringen av elektronisk handel Lag tydeligere retningslinjer for krav om miljøhensyn og sosiale hensyn Viktige grensedragninger i EFTA-klagesaker Selv om saksmengden er betydelig redusert, håndterer fremdeles EFTAs overvåkingsorgan ESA saker av sentral betydning for offentlige innkjøp. Fem nye saker ble åpnet i 2008, men et tilsvarende antall ble avsluttet, viser en oversikt doffin-nyhetene har fått. Rett nok er en av de avsluttede sakene å regne for en midlertidig avslutning, og det gjelder norske myndigheters søknad om at oljebransjen kan unntas fra forsyningsdirektivet. Grensedragningsspørsmål står ellers sentralt i ESA-sakene: Hører telekom-sektoren fortsatt inn under det offentlige innkjøpsregelverket og hva er forsvarskjøp enn si egenregi? Før Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) ble etablert, var ESA (EFTAs overvåkingsorgan) en benyttet klageinstans for norske leverandører som mente seg feilaktig behandlet av offentlige oppdragsgivere. Da var også slike klagesaker viet bred omtale i årsberetningene fra overvåkingsorganet. I siste årsberetning, fra 2008, var offentlige innkjøp bare i mindre grad viet oppmerksomhet. Derfor tok doffin-nyhetene kontakt med overvåkingsorganet for å få en oversikt over hvilke offentlige innkjøpssaker som man arbeidet med i foregående år. Telekom Oversikten viser at det slett ikke er slutt med klagebehandling i ESA. Fem saker ble åpnet i fjor, hvorav en lukket tidlig i Det var én sak mot Island som klageorganet selv hadde tatt initiativet til, og som gjaldt innføring av aktuelle terskelverdier. En annen sak mot Island er imidlertid fortsatt i gang, og den gjelder hvorvidt kontrakter i telekom- Side 7

8 sektoren fremdeles hører inn under reglene for offentlige innkjøp. Saken som reiser problemstillingen, gjelder en kontrakt i forbindelse med legging av fiberkabel mellom Island og det europeiske fastlandet. I en sak mot Norge reises spørsmålet om kjøp av medisinske produkter for offentlige sykehus skal kunngjøres etter innkjøpsreglene, eller om kjøpet bare kan gjøres fra offentlige virksomheter (sykehusapotek) uten kunngjøring. I sistnevnte tilfelle må det dreie seg om egenregi, og det er det ESA nå ser nærmere på. En annen tvilssak gjelder et forsvarskjøp, der Norge også er part. Det gjelder et spesielt u-båtutstyr, og spørsmålet er om kjøpet hører med blant unntakene i det offentlige innkjøpsregelverket. Unntaket er begrunnet i spesielle hensyn til for eksempel nasjonal sikkerhet. Klageren har bragt saken inn for ESA fordi vedkommende mener at en lokal tilbyder er favorisert. God nok informasjon? NAV Drift og Utvikling skulle kjøpe løfteplattformer og trappeheis, og refererte da i konkurransegrunnlagets kapittel om verdi og omfang til historiske data, produkter og tjenester knyttet til tidligere kjøp. Spørsmålet som ESA skal ta stilling til, er om slike referanser er nok, ifølge regelverket, til å etterleve kravene til informasjon på dette punkt, EFTAs overvåkingsorgan lukket også fem saker i fjor, hvorav en gjaldt en henvendelse fra norske myndigheter om å unnta oljesektoren fra forsyningsdirektivet. Etter ESAs oppfatning manglet henvendelsen viktige opplysninger, slik at overvåkingsorganet ikke kunne fullføre sin behandling av saken. Derfor trakk de norske myndighetene søknaden, men ESA regner med at ny, fyldestgjørende henvendelse snart kommer tilbake. Så gjaldt det bruk av produktnavn. Sykehuset Innlandet HF hadde brukt navn på konkrete produkter i forbindelse med kjøp av transporttjenester. Her mente overvåkingsorganet at norske myndigheter ikke hadde godtgjort at det var behov for det. I ettertid erklærte også de norske myndighetene at dette ikke hadde vært nødvendig. Det ville i stedet vært mulig å spesifisere funksjonskrav til de håndholdte enhetene, heter det. Ettersom enighet mellom overvåkingsorganet og norske myndigheter ble oppnådd, avsluttet ESA saken. Treng god marknadsdialog for å gjere gode innkjøp Dersom det offentlege skal gjere eit godt kjøp, trengst god kunnskap om marknaden. Dersom ein innkjøpar ikkje har den naudsynte innsikt i kva det er han treng, og dessutan har eit omtrentleg inntrykk av kva det er marknaden kan tilby, vert tevlingsunderlaget så som så. Og då vert òg tilboda som kjem, så som så. Dette er røynslene frå ein av medarbeidarane som har vore tilsett i den finske rådgjevingseininga for offentlege innkjøp, og han held fram: Redsla for ikkje-diskrimineringsprinsippet har gjort dei offentlege innkjøparane ikkje får i gang den marknadsdialogen som dei treng. I Finland har dei ei sentral rådgjevingseining som innkjøparar, leverandørar og andre som har spørsmål om offentlege innkjøp, kan ta kontakt med. I samband med at ein av medarbeidarane der, Carl-Johan Nordberg, slutta for ei tid sidan, skreiv han om røynslene sine i ein artikkel i nyhendebrevet som eininga gjev ut. Side 8

9 Han peikar på at den offentlege innkjøpsprosessen er ei temmeleg krevjande kunstgrein, og nemner særskilt at det har teke mange år før utviklinga i marknadene for offentlege innkjøp verkeleg kom i gang. Framleis leitar mange oppdragsgjevarar i det offentlege etter strategiar for korleis ein skal te seg i marknadene. Marknaden Rett nok, skriv han, er det viktig å kjenne reglane og gjennomføre innkjøpsprosessen korrekt, men det trengst meir dersom ein skal gjere gode innkjøp. Her står marknadskunnskap og innhenting av marknadsinformasjon sentralt. Ein dugande innkjøpar kartlegg marknaden og veit kva den kan tilby. Så samanliknar innkjøparen tilbodet i marknaden med det han sjølv treng, og etter det tevlingsutset han på ein måte som gjer det mogeleg for leverandørane å kome med tilbod som møter etterspurnaden. - Dei fleste innkjøpsproblema som kom inn til rådgjevingseininga, galdt førebuing som ikkje var god nok eller der marknadsinformasjon mangla, held Nordberg fram. Dersom ein innkjøpar ikkje har den naudsynte innsikt i kva det er han treng, og dessutan har eit omtrentleg inntrykk av kva det er marknaden kan tilby, vert tevlingsunderlaget så som så. Og då vert òg tilboda som kjem, så som så. Ikkje-diskriminering Han skriv at redsla for ikkje-diskrimineringsprinsippet har gjort at dei offentlege innkjøparane ikkje får i gang den marknadsdialogen som dei treng. Ikkjediskrimineringsprinsippet har fått for mykje å seie, og frå tid til anna er det òg feiltolka, poengterer han. Dette har i verste fall ført til at innkjøparar er redde for å kontakte mogelege leverandørar, og det har gjort at det oppdragsgjevaren treng og det marknaden kan tilby, ikkje har vore kopla. Då er det ein stor fare for at innkjøpet held fram i eit klageorgan. I artikkelen sin skriv Nordberg òg at innkjøparane har ei utmaning i å utvikle marknadene. Innanfor fleire bransjar verkar ikkje marknaden godt nok, og heiter det særskilt dei store offentlege oppdragsgjevarane må ta eit ansvar for å utvikle marknadene, slik at dei får dei produkta dei ønskjer seg. Tydelege og langsiktige teneste- og innkjøpsstrategiar som støttar utviklinga i marknadene, og ei konsekvent innkjøpsverksemd som verkeleggjer strategiane, er sentrale reiskapar for å utvikle marknadene, skriv den tidlegare medarbeidarane i den finske rådgjevingseininga for offentlege innkjøp, Carl-Johan Nordberg. Vil ha utredet sosial dumping-tiltak EF-domstolen har trukket grenser for hva den enkelte stat kan foreta seg for å hindre sosial dumping. Nå vil Konkurrensverket ha utredet hva EF-domstolens signaler betyr for hvilke krav mot sosial dumping det er lov å stille i anbudskonkurranser. Konsekvensene for arbeidsmarkedet er allerede til utredning i Sverige, men tilsynsmyndigheten savner i den forbindelse klargjøring av ulike spørsmål i forbindelse med offentlige innkjøp. Det gjelder ikke minst hvorledes krav om kollektive avtaler for lønns- og arbeidsvilkår skal håndteres. Side 9

10 Det er Arbetsmarknadsdepartementet som har satt i gang en utredning av konsekvensene av den såkalte Laval-dommen. I forbindelse med at utredningens forslag nå er ute på høring, har Konkurrensverket reagert. De har ikke fått utredningen på høring, men melder synspunkter fordi de er tilsynsmyndighet for offentlige innkjøp. Bakgrunnen er at Laval, et selskap fra Latvia, vant en anbudskonkurranse som svenske Vaxholm kommune i sin tid gjennomførte. Kontrakten gjaldt byggearbeider på en skole. Svensk fagbevegelse satte i gang en blokade for å tvinge selskapet til å inngå svensk tariffavtale. Det nektet selskapet, som i stedet inngikk kollektiv tariffavtale med tilsvarende forening i hjemlandet. Ingen av arbeidstakerne var organisert i svensk fagforening, men 65 prosent av dem var organisert i en latvisk. Etter en stunds blokade ble selskapet slått konkurs og arbeiderne reiste hjem til Latvia. EF-domstolen Saken havnet deretter i det svenske rettssystemet. EF-domstolen ble bedt om å uttale seg, og fastslo at det er grenser for hva myndigheter og fagforeninger kan gjøre for å hindre sosial dumping. For at virkemidler som for eksempel en blokade skal kunne forsvares, må de være nødvendige for å beskytte utenlandske arbeidstakere. I utgangspunktet innebærer nemlig slike tiltak en begrensning av den frie utveksling av tjenesteytelser, og er derfor ulovlige. Men det kan altså foreligge så sterke allmenne hensyn for beskyttelse av arbeidstakerne at det rettferdiggjør bruk av tiltak, selv om den frie bevegelse hemmes. I Vaxholm-saken var det imidlertid ingen slike forhold, fastslår domstolen. EF-domstolen har senere også avsagt dom i den såkalte Rüffert-saken, som har sitt utspring i Tyskland. Domstolen tok der stilling til om en offentlig myndighet som krav i forbindelse med innkjøp kan forutsette at lokale tariffavtaler blir overholdt. Konklusjonen ble at den loven i den tyske delstaten Niedersachsen, som var sakens kjerne, og som begrunner krav om å følge lokale tariffavtaler, er klart i strid med EUtraktatens artikkel 49 om fri bevegelse av tjenesteytelser og EUs utstasjoneringsdirektiv. Konsekvenser - Gjennom Rüffert-dommen, skriver Konkurrensverket, fastslår EF-domstolen at de bestemmelsene som fins i utstasjoneringsdirektivet når det gjelder muligheten til å fastsette minimumslønn for utenlandske arbeidstakere i forbindelse med offentlige innkjøp, bare kan skje på de vilkår som direktivet knesetter. Det betyr bl.a. at disse vilkårene skal gjelde på samme måte for alle selskap i samme bransje i hele landet. Det kan ikke tolkes annerledes enn at det er umulig å ha mer vidtfavnende krav eller lokale tilpasninger. På dette grunnlag ber Konkurrensverket om også å få utredet konsekvensene av Lavaldommen for offentlige anskaffelser: - Hvorledes oppdragsgivere skal forholde seg til utstasjoneringsdirektivet og på hvilken måte dette vil bestemme forutsetningene for å stille krav om kollektive avtaler ved offentlige innkjøp, bør belyses, heter det. Etter hva Konkurrensverket erfarer, forekommer det ved offentlige anskaffelser at oppdragsgiveren stiller krav eller kontraktvilkår om at tilbyderne må ha eller inngå kollektiv avtale. Det forekommer også krav som berører arbeidsrettslige spørsmål utenfor hva som er regulert i kollektive avtaler. Side 10

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger:

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger: Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 33/2008 Fredag 10. oktober 1. E-handelhjelp med rot i praktisk erfaring 2. Gunstig tidspunkt

Detaljer

Haster med samordningsenhet for innkjøp

Haster med samordningsenhet for innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 4/2014 Fredag 31. januar 1. Haster med samordningsenhet for innkjøp 2. Oftere KOFA-medhold

Detaljer

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

Strakshjelp for korrekt regelbruk

Strakshjelp for korrekt regelbruk Nyhetsbrev nr. 19/2008 Fredag 16. mai 1. Strakshjelp for korrekt regelbruk 2. Stans i byggeprosjekt hva skjer så? 3. Fem gode råd for bedre regeletterlevelse 4. På barrikadene etter avfallsdom 5. Lederkurs,

Detaljer

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2010 Fredag 18. juni 1. Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift 2. Smartere

Detaljer

Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp

Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp Nyhetsbrev nr. 16/2008 Fredag 25. april 1. Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp 2. Riksrevisjonen har tru på e-handel og e-verktøy 3. Vil trygge anbudsunntak for de ideelle 4. Tiltak for høy

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2010 Fredag 3. september 1. Smartere innkjøp gir bedre bygg 2. Vil skjerpe kontroll

Detaljer

Kompetent innkjøpermakt nøkkel til innovasjon

Kompetent innkjøpermakt nøkkel til innovasjon Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 26/2011 Fredag 19. august 1. Kompetent innkjøpermakt nøkkel til innovasjon 2. Høster ros

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 44/2012 Fredag 14. desember 1. Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 2. Vil ha

Detaljer

Milliardverdier for samfunnet med e-faktura

Milliardverdier for samfunnet med e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 1/2012 Fredag 6. januar 1. Milliardverdier for samfunnet med e-faktura 2. Skaper problemer

Detaljer

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd.

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 11/2009 Fredag 20. mars 1. Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. 2. Satser på nettbasert

Detaljer

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 25/2008 Fredag 27. juni 1. Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform 2. Bergen kommune

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2011 Fredag 18. november 1. Regjeringen med nye våpen mot regelbrudd 2. Gradvis øker

Detaljer

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 30. oktober 1. Ventar ei klar betring i regeletterlevinga 2. Buss-kostnader

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 18/2011 Fredag 13. mai 1. E-verktøy åpner grensene følg med! 2. Tett markedsdialog skal

Detaljer

Kraftig vekst i bruken av e-faktura

Kraftig vekst i bruken av e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2013 Fredag 23. august 1. Kraftig vekst i bruken av e-faktura 2. Må pålegges ved lov

Detaljer

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 24/2011 Fredag 24.juni 1. Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp 2. Ble nektet

Detaljer

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 43/2011 Fredag 16. desember 1. KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse 2. Offentlig

Detaljer

Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid

Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 40/2012 Fredag 16. november 1. Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid 2. Måtte gi innsyn

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2014 Fredag 4. april 1. Finansiering for å fremme innovative kjøp 2. Til felts mot

Detaljer

Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle

Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 20/2013 Fredag 24. mai 1. Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle 2. Får kritikk

Detaljer

Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år

Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 19/2010 Fredag 21. mai 1. Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år 2. Sosial dumping, prestisjekontrakt

Detaljer

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 6/2012 Fredag 10. februar 1. Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket 2. Doblet

Detaljer

Kommunene pålegges e-faktura fra 2015

Kommunene pålegges e-faktura fra 2015 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 15/2013 Fredag 19. april 1. Kommunene pålegges e-faktura fra 2015 2. Best med anbud overfor

Detaljer

Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer

Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2014 Fredag 7. mars 1. Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer 2. Ny strategiplan

Detaljer

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2013 Fredag 29. november 1. Åpner for mer konkurranse i helsesektoren 2. Omsorgskvalitet

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 17/2012 Fredag 4. mai 1. Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse 2. Gransker

Detaljer