Årsrapport 2004 for Idrett, samfunn og frivillig organisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2004 for Idrett, samfunn og frivillig organisering"

Transkript

1 1 Årsrapport 2004 for Idrett, samfunn og frivillig organisering Hjemmeside: Programperiode: Finansieringspartnere 2004: Kultur- og kirkedepartementet Disponibelt budsjett 2004: 6,4 mill kroner Forbruk: 10,2 mill kroner Mål for programmet Programmet skal bygge opp kompetanse og frambringe ny kunnskap om viktige trekk i samfunnsutviklingen som belyser forholdet mellom idrett, samfunn og frivillig organisering. Det overordnede målet er todelt: 1) å utvikle bedre kunnskap om idrettens omfang, betydning og betingelser i det norske samfunn, samt å bygge opp forskningsmiljøer med høy akademisk kompetanse på feltet 2) å benytte idretten som temaområde for å belyse generelle trekk ved samfunnsutviklingen med hensyn til endringer i det sivile samfunn og frivillig organisering i skjæringsfeltet mellom stat og marked, slik som profesjonalisering, kommersialisering, offentlig og privat tjenesteyting. Programstyret mener at programmet på en god måte bidrar til å oppfylle det første av disse overordnede målene. Fordi idretten utgjør en dominerende del av norsk frivillig sektor, vil kunnskap om idretten belyse generelle trekk ved samfunnsutviklingen når det gjelder frivillighet, profesjonalisering, kommersialisering m.v.. Det hadde imidlertid vært ønskelig å trekke inn også andre deler av frivillig sektor for komparasjon og derved tydeligere å få fram generelle utviklingstrekk. Fordi det ikke har lyktes å oppnå finansiering til programmet fra Barne- og familiedepartementet, (daværende) Sosial- og helsedepartementet og Miljøverndepartementet slik det opprinnelig var tenkt, har dette ikke vært mulig. Aktivitetsrapport Programmet har vært i gang sju år. Programstyret har fra 2003 bestått av fem medlemmer, tre forskerrepresentanter og to brukerrepresentanter. Programmet omfatter seks temaområder. I tabellen nedenfor framgår bevilgningene som i alt er tildelt temaområdene, og (herav) hva som ble tildelt i Alle beløp er i mill kroner: I alt Idrettens omfang, uttrykksformer og sosiokulturelle betydning 19,6 3,0 2. Det organiserte idrettslivet 11,2 1,4 3. Idrettens kommersielle og næringsmessige betydning 12,7 1,3 4. Idrettsanlegg og idrettsutøvelse 7,8 1,2 5. Idrettspolitikk 8,3 1,6 6. Anti-doping 5,1 0,6 Programstyret har hatt som mål å bidra til å bygge opp miljøer som kan ta et ansvar for forskningen også ut over programmets varighet. Som det framgår av oversikten ovenfor, er det gitt ulik prioritering til de forskjellige temaområdene. Dette skyldes dels at noen av temaområdene favner bredere enn andre, og dels

2 2 at det er ulik kapasitet i miljøene til å igangsette forskning på de ulike temaene. Nedenfor gis en kort oppsummering av status innen de seks temaområdene: Idrettens omfang, uttrykksformer og sosiokulturelle betydning er det temaområdet som favner videst og er også det som er gitt mest støtte. I alt 15 prosjekter er gitt støtte, og seks av disse er avsluttet, hvorav tre med doktorgrad som resultat. De fleste av de ni igangværende prosjektene er i sluttfasen, og det forventes ytterligere tre doktorgrader som resultat. Tretten av prosjektene er eller har vært knyttet til Norges idrettshøgskole. Prosjektene belyser en betydelig bredde av problemstillinger. Dette er både en følge av at temaområdet i seg selv er bredt og ønsket om å bygge opp kompetanse gjennom doktorgradsutdanning. Det organiserte idrettslivet har nå tyngdepunkt ved Institutt for samfunnsforskning. Tidligere i programmet var Norges idrettshøgskole sterkere involvert. Seks prosjekter har vært støttet, hvorav fire er avsluttet. Forskningen har foreløpig resultert i en doktorgrad og ytterligere en ventes. Forskningen har vært konsentrert om ulike aspekter ved frivillige idrettsorganisasjoner. Dette er forskning som programstyret antar departementet har hatt direkte nytte av i forvaltning og politikkutforming. Idrettens kommersielle og næringsmessige betydning er et tema programstyret opplever at relativt få norske forskningsmiljøer har vist interesse for. Selv om det er bevilget ikke ubetydelig støtte, har det vist seg vanskelig å bygge opp varig kompetanse på temaet. Programstyret har ikke i detalj analysert hvorfor det er slik, men det kan se ut til at idrett som tema ikke fenger innen de tyngste økonomimiljøene. Det er også mulig at de samme miljøene vurderer at idrett som studieobjekt ikke fremmer en akademisk karriere ved at det er vanskelig å oppnå publiseringer i de faglig mest prestisjetunge tidsskriftene med idrett som studieobjekt. Det er gitt støtte til fem prosjekter, hvorav to er avsluttet. Det er avlagt en doktorgrad, mens tre stipendiater fortsatt er under veis. Idrettsanlegg og idrettsutøvelse har sitt tyngdepunkt ved Høgskolen i Telemark, men det er i den seinere tid gitt støtte til også andre miljøer - og da med Høgskolen i Telemark som node i et nettverk. Seks prosjekter er gitt støtte, hvorav tre er avsluttet. En doktorgrad er avlagt. Forskningen var i første fase relativt teoretisk orientert, mens det i seinere fase er gitt støtte til mer empirisk orientert forskning. Idrettspolitikk er dominert av et omfattende forskningssamarbeid mellom Høgskolen i Telemark/Telemarksforsking-Bø og Rogalandsforskning. Det er gitt støtte til bare fire prosjekter, hvorav tre er avsluttet. En doktorgrad er nær ferdigstillelse. Forskningen har vært konsentrert om den organiserte idretten i Norge og ser på så vel det nasjonale som det lokale nivået. Et større oppfølgingsprosjekt ser på idrettspolitikken i et komparativt perspektiv. Anti-doping som tema kom til etter at programmet var startet som resultat av et samarbeid mellom programmet og NIF der NIF gikk inn med øremerkede midler. Innen dette temaområdet er det også gitt støtte til medisinsk forskning. Det er gitt støtte til fire prosjekter, hvorav tre er avsluttet. Prosjektet som ikke er avsluttet inneholder doktorgradsstudium. Det ble tidligere i programmet søkt igangsatt en større satsing på temaet, bl a på bakgrunn av en internasjonal forskerkonferanse som programstyret tok initiativet til. Fordi programstyret ikke fant det metodiske opplegget betryggende nok, ble forskningen ikke igangsatt.

3 3 Det finnes mer informasjon om prosjektene på programmets hjemmeside: Ut fra en vurdering av at samfunnsvitenskapelig og humanistisk idrettsforskning er relativt unge fagområder med behov for å bygge opp bedre akademisk kompetanse, ga programstyret de første årene betydelig støtte til doktorgradsutdanning. De seinere årene er det lagt større vekt på mer handlingsrettede prosjekter. Tolv miljøer har mottatt støtte til i alt atten prosjekter i I tillegg er det gitt støtte til kjernemiljøaktiviteter ved Høgskolen i Telemark/Telemarksforsking-Bø. Tre av institusjonene har i 2004 mottatt til sammen i overkant av 50 prosent av bevilgningene: Norges idrettshøgskole 1,61 mill kroner (tre prosjekter), Høgskolen i Telemark 1,60 mill kroner (tre prosjekter), Institutt for samfunnsforskning 1,45 mill kroner (to prosjekter). Ni av prosjektene er kategorisert som tverrfaglige, åtte prosjekter er basert på sosiologi som fagdisiplin og ett prosjekt tilhører økonomi. I fire av de atten prosjektene er det kvinnelig prosjektleder. Elleve stipendiater var tilknyttet programmet i 2004, hvorav tre kvinner. Det foregår internasjonalt forskersamarbeid på prosjektnivå innen alle de seks temaområdene som programstyret dekker. Dessuten har programstyret gitt kjernemiljøet i Telemark støtte til å engasjere en framtredende professor fra Loughborough University i en II-stilling. Det nevnes også at en av prosjektlederne fungerer som president for European Association for Sport Management og at en annen er leder for forskernettverket Sport and Society i forbindelse med den europeiske sosiologikongressen i Programstyret tok sommeren 2004 initiativ til å samle et utvalg forskere fra Danmark, Sveige og Norge for å drøfte mulig nordisk samarbeid. Et vellykket, uformelt arbeidsmøte desember 2004 med i underkant av 20 forskere fra de tre landene representerer forhåpentligvis starten på et forbedret nordisk forskningssamarbeid. Programstyret har i de siste årene vært proaktivt ved at hovedtyngden av midlene som forventes å stå til rådighet, allerede er disponert. Med utgangspunkt i drøftinger om hvilke områder som skal prioriteres med de begrensede ressursene som forventes tilgjengelig i gjenværende programperiode, inviterte programstyret mot slutten av året noen utvalgte miljøer til å fremme prosjekter innenfor to problemområder: Offentlige styringsvirkemidler overfor den frivillige idretten og Demokrati og makt i den frivillige idretten. Programstyret innledet i 2004 samarbeid med journalist Andreas Hompland med sikte på et større bokprosjekt mot slutten av programmet. Resultatrapport Programmet har som mål at minst ti personer skal forsvare doktorgrad. I 2004 forsvarte to personer doktorgrad, begge ved Norges idrettshøgskole. I alt har nå seks personer disputert, og programstyret er trygg på at målet om minst ti vil bli nådd. Programstyret har som mål at minst 30 artikler skal publiseres i vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering i løpet av programperioden. I 2004 ble det publisert seks slike artikler,

4 4 og målet for hele programperioden er allerede nådd. I tillegg er det publisert flere bøker og en rekke kapitler i bøker med utgangspunkt i programmet. Samlet vurdering av framdriften i programmet Programmet må sies å ha tilfredsstillende framdrift. Med de prosjekter som forventes støttet i begynnelsen av 2005, vil programstyret ha fordelt det alt vesentlige av samlet forventet ressursramme. Som det framgår foran, er programmet foran skjema med hensyn til vitenskapelig publisering og det ligger også meget tilfredsstillende an i forhold til målet om doktorgradsproduksjon. Når det gjelder institusjonspolitikk, satset programstyret i starten av programmet på særlig to kjernemiljøer. Som det er redegjort for i tidligere årsrapporter, har programstyret valgt å videreføre bare det ene av disse. Bakgrunnen for at det andre kjernemiljøet ikke videreføres har både vært kapasitetsproblemer ved den aktuelle institusjonen og at programstyret har vurdert at temaet for kjernemiljøfunksjon er så vidt heterogent at det har vært mindre egnet for å ivareta denne funksjonen. Planer for 2005 Programstyret vil tidlig på året ta stilling til hvilke prosjekter som skal igangsettes på grunnlag av ovennevnte rettede utlysning. Programstyret vil følge opp initiativet til nordisk samarbeid som er nevnt ovenfor, blant annet ved å bidra til å videreføre og videreutvikle en internettportal for formidling av idrettsforskning som er etablert ved Malmö högskola. Programstyret vil på forsommeren 2005 arrangere et brukerseminar. Seminaret var opprinnelig tenkt gjennomført i 2004, men ble utsatt for å kunne gjennomføres i forkant av en større ledersamling i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. Programstyret håper dette fører til større deltakelse fra sentrale beslutningstakere i den organiserte idretten enn det tidligere seminarer har hatt. Videre vil programstyret følge opp ovennevnte samarbeid med Andreas Hompland med sikte på et mer omfattende samarbeid om formidling av resultater fra programmet. Eksempler på resultater fra forskningen (I dette avsnittet gis det eksempler på resultater fra igangværende prosjekter. Det er valgt prosjekter som er nær avslutning. Tilsvarende er det i tidligere årsrapporter gitt eksempler fra andre prosjekter.) I et prosjekt om ungdom og idrett i et flerkulturelt samfunn diskuteres rådende forståelser av identitet med utgangspunkt i en studie av treningsvaner blant unge jenter med minoritetsbakgrunn. En konklusjon fra en artikkel er at nyere identitetsteorier som sterkt betoner individuelle valg har problemer med å fange alle sider ved de unges identitetsprosjekter, og at praksisorienterte perspektiver utfyller disse nyere identitetsteoriene.

5 5 (Kontakt Åse Strandbu, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring for mer informasjon: ) I et prosjekt som sammenlikner idrettspolitikken i ulike land er et sentralt funn den sterkere interne organiseringen av idrettens organisasjoner i Norge og Tyskland jamført med Canada og England. I Norge og Tyskland er idretten organisert under store paraplyorganisasjoner, mens den har en mer fragmentert og mindre koordinert struktur i de to sistnevnte landene. En mer samlet idrettsorganisasjon synes å skape tettere koblinger mellom idrett og stat i Norge og Tyskland. I den videre analysen undersøkes bl a hvilke implikasjoner dette har for idrettspolitikken - med hensyn til dens mål og ressursmessige prioriteringer. En hypotese som skal følges opp er om, og eventuelt hvordan og hvorfor, den tettere koblingen mellom idrett og stat resulterer i sterkere statlig støtte til den lokale masseidretten i land med relativt sterkere idrettsorganisering. (Kontakt Per Mangset, Høgskolen i Telemark for mer informasjon: ) I en artikkel fra et prosjekt om folks trening i det moderne samfunnet sammenliknes måten sosial integrasjon utvikles i henholdsvis idrettslag og treningssentre. Analysene indikerer at idrettslagene fortsatt er viktige integrasjonsarenaer, mens integrasjon på treningssentre i første rekke innebærer opprettholdelse av etablerte vennskap. Det uttrykkes bekymring for en mulig fremtid der fysisk aktivitet i større grad enn i dag gjennomføres utenfor de frivillige idrettslagene, og at den (organiserte idretten) dermed mister noe av sin integrerende funksjon. I en annen foreløpig upublisert artikkel fra samme prosjekt diskuteres i hvilken grad motivasjon for fysisk aktivitet (glede, fysisk form, mental rekreasjon, sosiale faktorer, prestasjon, ekspressivitet og utseende) påvirkes av kjønn og treningsarena (idrettslag og treningssenter). Hovedfunnet er at treningsarena er viktigere enn kjønn når slik motivasjon skal forklares. (Kontakt Anne-Lene Bakken Ulseth, Institutt for samfunnsforskning for mer informasjon: I et prosjekt om trenere i frivillige idrettslag er det kartlagt at 81 prosent av dem som har en trener, sier at det er en mann. Et av hovedfunnene er at det er en meget klar mannsdominans i forhold til alle grupper utøvere: 97 prosent av mannlige utøvere har en mannlig trener, 61 prosent av kvinner har mannlig trener. Videre er det slik at kvinner/jenter har yngre trenere, og at jo mer konkurranseorientert en utøver er, jo større er sjansen for at man har en mannlig trener. Prosjektet viser også hvilke roller en trener kan ha. Trenerne får i hovedsak høy score på sosial orientering, en relativt høy score på instruksjon/trening og en klart lavere score når det gjelder å la de aktive være med å bestemme. Kvinnelig trenere er mer sosialt orienterte enn mannlige trenere i forhold til kvinnelige utøverer. De to forholdene som betyr mest for å forklare forskjeller i trenerstiler er alder og konkurransenivå. Yngre utøverne og utøvere på høyt konkurransenivå får både den mest instruerende treningen og mest sosial støtte. Samtidig som dette på noen måter kan være vel og bra, antyder det at idretten i tillegg til den skjeve kjønnsammensetningen - har en utfordring når det gjelder trenerarbeidet i forhold til eldre utøvere og dem på et lavere konkurransenivå. (Kontakt Ørnulf Seippel, Institutt for samfunnsforskning for mer informasjon:

6 6 I Storbyprosjektet er målsettingen å engasjere uorganiserte og inaktive ungdommer. Et prosjekt som analyserer Storbyprosjektet viser at resultatene er tvetydige. På den ene siden er det en stor overlapping av de som deltar i tradisjonelle idrettstilbud og de som deltar i storbyaktiviteter. På den andre siden er det mange av de som har sluttet med tradisjonell idrett, som deltar i storbyaktiviteter. Dette kan indikere at tilbudet ikke er bortkastet. Preferansene ungdom oppgir for å delta i tradisjonell idrett versus storbyaktiviteter, er også tvetydige. På den ene side er mange av preferansene sammenfallende for å delta i de to kontekstene. På den annen side er det klart at preferanser som fleksibilitet med hensyn til oppmøte og medlemskap, mindre krav til utstyr og ferdigheter, selvbestemmelse og egenorganisering av aktivitet taler til fordel for storbyaktiviteter. (Kontakt Eivind Åsrum Skille, Norges idrettshøgskole for mer informasjon:

Årsrapport 2003 endelig.doc

Årsrapport 2003 endelig.doc 1 Årsrapport 2003 for Idrett, samfunn og frivillig organisering Hjemmeside: www. bi.no/nfr/isforg/ Programperiode: 1998 2007 Finansieringspartnere 2003: Kultur- og kirkedepartementet Disponibelt budsjett

Detaljer

Årsrapport 2002 for Idrett, samfunn og frivillig organisering Mål for programmet Aktivitetsrapport Tema Ant Disp. beløp Sum

Årsrapport 2002 for Idrett, samfunn og frivillig organisering Mål for programmet Aktivitetsrapport Tema Ant Disp. beløp Sum 1 for Idrett, samfunn og frivillig organisering Hjemmeside: www. bi.no/nfr/isforg/ Programperiode: 1998 2007 Finansieringspartnere 2002: Kultur- og kirkedepartementet Disponibelt budsjett 2002: 9,582 mill

Detaljer

Programmet har vært i gang åtte år. Programstyret har fra 2003 bestått av fem medlemmer, tre forskerrepresentanter og to brukerrepresentanter.

Programmet har vært i gang åtte år. Programstyret har fra 2003 bestått av fem medlemmer, tre forskerrepresentanter og to brukerrepresentanter. Årsrapport 2005 Innledning Navn på programmet: Idrett, samfunn og frivilllig organisering Programmets hovedmål: Programmet skal bygge opp kompetanse og frambringe ny kunnskap om viktige trekk i samfunnsutviklingen

Detaljer

Idrettens sosiale funksjoner: Fellesskap, glede, helse og kropp

Idrettens sosiale funksjoner: Fellesskap, glede, helse og kropp Idrettens sosiale funksjoner: Fellesskap, glede, helse og kropp Ørnulf Seippel Institutt for samfunnsforskning (ISF) ors@isaf.no Forskerseminar, NFR, Forskningsprogrammet Idrett, samfunn og frivillig organisering

Detaljer

Årsrapport Innledning. Økonomi. Aktiviteter. Navn på programmet: Idrett, samfunn og frivillig organisering

Årsrapport Innledning. Økonomi. Aktiviteter. Navn på programmet: Idrett, samfunn og frivillig organisering Årsrapport 2006 Innledning Navn på programmet: Idrett, samfunn og frivillig organisering Programmets hovedmål: Programmet skal bygge opp kompetanse og frambringe ny kunnskap om viktige trekk i samfunnsutviklingen

Detaljer

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018 Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018 Perspektiver Utfordringer for det norske velferdssamfunnets

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover Programrapport 2016 Programnavn/akronym FORSKSKOLE Programmets overordnede mål og formål Satsingen Nasjonale forskerskoler skal bidra til å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen i Norge gjennom nasjonalt

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller (2008 20012) Året 2008 Programplanen ble godkjent av divisjonsstyret for Vitenskap i juni 2008. Programmet har gitt en bevilgning til Nasjonalt

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsrapport for 2014 Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1. Innledning Doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap

Detaljer

Kva er klokka? Kva er klokka? Kva er klokka?

Kva er klokka? Kva er klokka? Kva er klokka? er to er eitt er tolv er fem er fire er tre er åtte er sju er seks er elleve er ti er ni halv to halv eitt halv tolv halv fem halv fire halv tre halv åtte halv sju halv seks halv elleve halv ti halv ni

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Evaluering OL og Paralympics Rio 2016

Evaluering OL og Paralympics Rio 2016 Evaluering OL og Paralympics Rio 2016 Hovedpunkter fra Olympiatoppens evaluering Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hensikten med evalueringen Vurdere Olympiatoppens rolle i forberedelsene

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

Årsrapport for 2002 - Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010)

Årsrapport for 2002 - Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Årsrapport for 2002 - Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) 1. Sammendrag Forskningsprogrammet har som målsetning å frembringe og gjøre tilgjengelig ny viten innenfor vitale deler av IKT- faget med sikte

Detaljer

Struktur og kvalitet erfaringer fra fusjonene AGNETE VABØ HIOA/NIFU UNIO KONFERANSE 5 APRIL 2017

Struktur og kvalitet erfaringer fra fusjonene AGNETE VABØ HIOA/NIFU UNIO KONFERANSE 5 APRIL 2017 Struktur og kvalitet erfaringer fra fusjonene AGNETE VABØ HIOA/NIFU UNIO KONFERANSE 5 APRIL 2017 Høyere utdanning - sosialt system Struktur, så kultur? Strukturelle betingelser for kvalitet Universitetet

Detaljer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Dag W. Aksnes www.nifustep.no Publiserings- og siteringsdata - indikatorer på resultater

Detaljer

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer?

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer? Forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet 2014 Kommunikasjonsplan- Hovedmålsetting Bringe forskningsbasert kunnskap og innsikt i dilemmaer inn i den offentlige samtalen fram mot grunnlovsjubileet: Synliggjøre

Detaljer

Vurderingskriterier i FRIPRO

Vurderingskriterier i FRIPRO Vurderingskriterier i FRIPRO I dette dokumentet finner du beskrivelser av vurderingskriteriene som benyttes for søknadstypene forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend i FRIPRO,

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar Programplan 2015-2024 1 Sammendrag Forskningsrådets dedikerte programmer innenfor og bedriftenes samfunnsansvar og ansvarlig teknologiutvikling

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet

Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet - Nasjonalt råds rolle Seniorrådgiver Karianne Solaas, Avdeling for helse 11. april 2011 Kort om programmet 2008: Nasjonalt råd foreslo

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Sluttrapport fra forskningsprogrammet "Idrett, samfunn og frivillig organisering" ( )

Sluttrapport fra forskningsprogrammet Idrett, samfunn og frivillig organisering ( ) Sluttrapport fra forskningsprogrammet "Idrett, samfunn og frivillig organisering" (1998 2007) Innhold: 1. Programmets hovedmål... 2 2. Organisering og styring av programmet... 2 3. Bakgrunnen for etablering

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

Sak nr.: Møte: 07.11.12

Sak nr.: Møte: 07.11.12 FORSKNINGSUTVALGET Universitetet i Bergen Forskningsutvalget Universitetet i Bergen Arkivkode: FU sak:20/12 Sak nr.: Møte: 07.11.12 KARRIEREVEILDNING FOR PH.D. KANDIDATER Bakgrunn Tallenes tale er klare.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 25.04.2008 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 25.04.2008 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov : 25.04.2008 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Årsrapport fra Young Active

Årsrapport fra Young Active Årsrapport fra Young Active Innhold Om Young Active... 1 Trenere og Kursing... 2 Promotering... 3 Aktiviteter og deltagere... 3 Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg... 5 Utfordringer og veien videre...

Detaljer

Utlysningsplaner BEDREHELSE og BEHANDLING. Lanseringsseminar

Utlysningsplaner BEDREHELSE og BEHANDLING. Lanseringsseminar Utlysningsplaner BEDREHELSE og BEHANDLING Lanseringsseminar 17.02.2016 Utlysningsplaner Bedre helse og livskvalitet (BEDREHELSE) God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering (BEHANDLING)

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Velkommen til høstmøte

Velkommen til høstmøte Velkommen til høstmøte For ISU er og særkretser i Oslo 4.november 2015 Agenda Utfordringer og muligheter for Norsk idrett Prioriterte oppgaver for det nye idrettsstyret - idrettspresident Tom Tvedt Arbeidet

Detaljer

Satsing på voksnes læring. Programstyreleder i UTDANNING2020, Kirsti Klette

Satsing på voksnes læring. Programstyreleder i UTDANNING2020, Kirsti Klette Satsing på voksnes læring Programstyreleder i UTDANNING2020, Kirsti Klette Om UTDANNING2020 Tiårig programsatsing om utdanning - fra barnehage til voksnes læring i skole, samfunns- og arbeidsliv Samlet

Detaljer

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Revidert mars 2003 1. Innledning Forskningsrådet startet forskningsprogrammet Grunnleggende IKT forskning (IKT- 2010) i år 2000. Programperioden er

Detaljer

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

Fagevalueringen oppfølging ved DMF. Fakultetsstyret

Fagevalueringen oppfølging ved DMF. Fakultetsstyret Fagevalueringen oppfølging ved DMF Fakultetsstyret 30.04.2014 Fagevalueringen - et verktøy for fakultetet i nå strategiske mål Heve kvaliteten på forskning og utdanning Rekruttering Karriereplaner Infrastruktur

Detaljer

Programstyret for FUGE

Programstyret for FUGE Programstyret for FUGE Dato: 28. oktober 2010, kl. 10-16. Sted: Radisson Blue Airport hotel, Oslo lufthavn, Gardermoen Til stede: Ole-Jan Iversen, Vincent Eijsink, Øystein Lie, Klara Stensvåg (på telefon)

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORWEGIAN SLED DOG RACING ASSOCIATION Til alle klubber tilsluttet Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund

Detaljer

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Bjørn Bjerkli, leder av programstyret for Samisk forskning II, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Program for

Detaljer

Medlemsorganisasjoner og tilknytningsformer

Medlemsorganisasjoner og tilknytningsformer Medlemsorganisasjoner og tilknytningsformer Presentasjon på Ledermøtet i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 13. mai, 2017 Karl Henrik Sivesind og Daniel Arnesen Utviklingen i det

Detaljer

Innhold. Del 1 POLITIKK OG ORGANISERING... 31

Innhold. Del 1 POLITIKK OG ORGANISERING... 31 Innhold Kapittel 1 Innledning... 13 Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu Hva mener vi med ungdom og idrett?... 15 Aktivitet... 16 Historie, nasjon og politikk... 23 Mål og mening... 24

Detaljer

Felles publisering HiB og UiB

Felles publisering HiB og UiB Felles publisering HiB og UiB 2012-2014 ved Susanne Mikki 1 og Eli Heldaas Seland 2 24.02.2016 1 Universitetsbiblioteket i Bergen 2 Biblioteket ved Høgskolen i Bergen 1 Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Strategi 2014-2017 VISJON Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis HSL-fakultetet skal ha synlige og aktuelle fagmiljø som gjør

Detaljer

5. Aktivitetsrapport < 100.000 100.000 299.999 300.000 499.999 > 499.999 1 1 2 2 2 3 6 4

5. Aktivitetsrapport < 100.000 100.000 299.999 300.000 499.999 > 499.999 1 1 2 2 2 3 6 4 Årsrapport for 2001 - Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) 1. Sammendrag Forskningsprogrammet har som målsetning å frembringe og gjøre tilgjengelig ny viten innenfor vitale deler av IKT- faget med sikte

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET

HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET 2016-2018 Hovedmål: Det medisinske fakultet skal være et internasjonalt ledende fakultet med en aktiv likestillingspolitikk for kjønnsbalanse

Detaljer

Nasjonalforeningens demensforskningsprogram

Nasjonalforeningens demensforskningsprogram Nasjonalforeningens demensforskningsprogram Anne Rita Øksengård Forskningsleder, Dr. med anok@nasjonalforeningen.no TV-aksjonen 2013 til inntekt for demenssaken - Fantastisk nasjonal dugnadsinnsats! -

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

STILLINGSPLAN FOR IMK

STILLINGSPLAN FOR IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet STILLINGSPLAN FOR IMK 2014-2018 I. INNLEDNING IMKs stillingsplan er vedtatt av IMKs styre 11.2.2014. Planen har vært behandlet i flere runder

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Utfordringer og muligheter for lærerutdanningene i lys av Forskningsrådets satsinger de siste ti årene. Forskningsrådets

Detaljer

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra Kommune: Telemark fylkeskommune Prosjekt: 700034 Frafall i videregående opplæring Prosjektplan Bestilling Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møte 05.11.14, jf. sak

Detaljer

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor

Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor Formål Bidra til brukerrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor temaer med stor betydning for

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

Forskningsrådets programsatsinger: Høgskolene - en viktig FoU- og innovasjonsaktør

Forskningsrådets programsatsinger: Høgskolene - en viktig FoU- og innovasjonsaktør Forskningsrådets programsatsinger: Høgskolene - en viktig FoU- og innovasjonsaktør Dialogmøte mellom høgskolene og Forskningsrådet 11.2.2013 Jesper W. Simonsen Dialogmøtet 2012 Etableringen av en egen

Detaljer

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Årsplan for 2012 Årsplanen for 2012 bygger videre på et kontinuerlig arbeid med videreutvikling av ARENA innenfor

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS 2016-2018 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets (STIK) er et organisasjonsledd som arbeider med oppgaver av felles interesse for alle idrettene i fylket. Det

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Bakgrunn Startet vinteren 2016 et arbeid med å utvikle felles mål og strategier for ishockeygruppa Elite og YA har samarbeidet om dette Hva skal være felles? Hva skal vi ha hver

Detaljer

Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident. Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011

Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident. Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011 Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011 NIFs hovedmål for idrettspolitikken i tingperioden 2007-2011: En åpen og inkluderende idrett

Detaljer

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA Fra Forskningsmelding til utlysning Forskningsmeldingen: Europa og rett og politikk som

Detaljer

Praksis, utdanning og forskning

Praksis, utdanning og forskning Praksis, utdanning og forskning i helse- og sosialfagene i Forskningsrådets programmer Seminar UHR-Forskningsrådet Gardermoen 11.1.2013 Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør for samfunn og helse Disposisjon

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

UiO: Open Access - status

UiO: Open Access - status Håvard Kolle Riis, UB UiO: Open Access - status 22.09.2017 2 UiO: Open Access Kartlegging og analyse Nordic Open Access Rector Symposium 2017 Nasjonale mål og retningslinjer Publiseringsfond 22.09.2017

Detaljer

Handlingsplan for NFE samisk

Handlingsplan for NFE samisk Handlingsplan for NFE samisk 2015- NFE-samisk ble konstituert 19. mars 2015, og det ble på møtet besluttet at leder, nestleder og sekretær legger fram et utkast til handlingsplan på neste møte. Planen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Spillemidler («Tippemidler»)

Spillemidler («Tippemidler») Bestemmelsene Spillemidler («Tippemidler») Hva betyr dette for oss? De aller fleste anleggene klubbene bruker er delvis finansiert av spillemidler Avgjørende for bygging og rehabilitering av anlegg Bestemte

Detaljer

Strategiutvalget for idrett

Strategiutvalget for idrett Strategiutvalget for idrett Fremleggelse av delrapport 1 8. juni 2016 Strategiutvalget for idrett Utvalgsmedlemmer: Jan Åge Fjørtoft (utvalgsleder) Aase-Kristin Homlong Abrahamsen Jorid Degerstrøm Anneli

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Sykefravær blant lærere. HMS-samarbeidsforum 25. november 2010 HMS-sjef Ruth Brudvik

Sykefravær blant lærere. HMS-samarbeidsforum 25. november 2010 HMS-sjef Ruth Brudvik Sykefravær blant lærere HMS-samarbeidsforum 25. november 2010 HMS-sjef Ruth Brudvik Fra ide til realitet Ide lansert vår 2009 Rask avklaring med Uni-Rokkan senteret Interne diskusjoner h-2009 Politisk

Detaljer

Trenerundersøkelsen 2013

Trenerundersøkelsen 2013 Jan Erik Ingebrigtsen Trenerundersøkelsen 2013 Rapport 2014 Senter for idrettsforskning Jan Erik Ingebrigtsen Trenerundersøkelsen 2013 Senter for idrettsforskning NTNU Samfunnsforskning AS TITTEL RAPPORT

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09)

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Året 2008 Oppnådde resultater og viktige hendelser i 2008: 1. Besøkstallene for de regionale vitensentrene har i 2008 økt med vel 100.000 til 520.000

Detaljer

Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT

Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT I det følgende beskrives krav for kompetanseprosjekter i FINNUT. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen.

Detaljer

Sámi dieđalaš áigečála. - samisk vitenskapelig tidsskrift. Solveig Joks. Hovedredaktør, Sámi allaskuvla Berit Nystad Eskonsipo

Sámi dieđalaš áigečála. - samisk vitenskapelig tidsskrift. Solveig Joks. Hovedredaktør, Sámi allaskuvla Berit Nystad Eskonsipo Sámi dieđalaš áigečála - samisk vitenskapelig tidsskrift Solveig Joks Hovedredaktør, Sámi allaskuvla Berit Nystad Eskonsipo Redaksjonssekretær, UiT Norges arktiske universitet Sámi dieđalaš áigečála (SDÁ)

Detaljer

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL Kommunikasjonsplan Kommunikasjonsplan SAMKUL Kommunikasjonsplanen er forankret i Forskningsrådets kommunikasjonsstrategi og SAMKULs programplan. SAMKUL

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Fokusområder og langtidsbudsjett

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Fokusområder og langtidsbudsjett 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: LOSAM Fra: Dekan Stig A. Slørdahl S-SAK 05-14 Fokusområder og langtidsbudsjett

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 Motivere syns og bevegelseshemmede deltagere i prosjektet til å drive fysisk

Detaljer

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL Kommunikasjonsplan 2014-2015 1 Kommunikasjonsplan SAMKUL Kommunikasjonsplanen er forankret i Forskningsrådets kommunikasjonsstrategi og SAMKULs programplan.

Detaljer

Norsk bibliotek og informasjonsvitenskapelig forskning: status og veivalg

Norsk bibliotek og informasjonsvitenskapelig forskning: status og veivalg Norsk bibliotek og informasjonsvitenskapelig forskning: status og veivalg Ragnar Audunson Bergen 7. mars 2008 Høgskolen i Oslo Er B&I-vitenskap (LIS) et forskningsfelt? Ja det er et institusjonalisert

Detaljer

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen!

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Sammen for fysisk aktivitet Trondheim 17.nov 2005 Maj-Kristin Nygård Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite Norges Idrettsforbunds arbeid

Detaljer

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 SHERPA http://www.sherpa.ac.uk/romeo Internasjonal database Drives av Centre for Research Communications ved University of Nottingham

Detaljer

Årsrapport 2009 Program for velferd, arbeid og migrasjon/vam ( )

Årsrapport 2009 Program for velferd, arbeid og migrasjon/vam ( ) Årsrapport 2009 Program for velferd, arbeid og migrasjon/vam (2009-2018) Året 2009 Programstyret ble oppnevnt i februar for fire år. Programplanen ble vedtatt av divisjonsstyret i november 2009. Planen

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer