SMBs kompetanse for e-handel Fokus på mellom behovet for e-handelskompetanse og tilbudet for opplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMBs kompetanse for e-handel Fokus på g@pet mellom behovet for e-handelskompetanse og tilbudet for opplæring"

Transkript

1 Prosjektrapport nr. 49/2002 SMBs kompetanse for e-handel Fokus på mellom behovet for e-handelskompetanse og tilbudet for opplæring Hauge, Elisabet, Laderud, Øyvind & Braadland, Frode.

2 Tittel Forfattere SMBs kompetanse for e-handel. Fokus på gapet mellom behovet for e- handelskompetanse og tilbudet for opplæring. Hauge, Laderud & Braadland Rapport Prosjektrapport nr. 49/2002 ISSN-nummer Trykkeri Edgar Høgfeldt, 4626 Kristiansand Pris NOK 100, - Bestillingsinformasjon Utgiver Agderforskning Serviceboks 415, N-4604 Kristiansand Telefon Telefaks E-post Hjemmeside

3

4

5 Forord Denne rapporten presenterer de norske resultatene fra et større forskningsprosjekt om elektronisk handel 1. Prosjektet er finansiert av Leonardo da Vinci-programmet, EU-kommisjonen. Målet for prosjektet har vært å identifisere kritisk kompetanse for små- og mellomstore bedrifter (SMB) som gjør dem i stand til å drifte e-handel. Dette arbeidet er basert på teoretiske studier så vel som egen teoribygging og testing gjennom intervjuer, samt en kvantitativ undersøkelse rettet mot brukere av elektronisk handel i Norge, Finland og Spania. I prosjektet ble det også gjennomført en undersøkelse blant leverandører av opplæringsprogrammer innenfor ikt. Det ble her identifisert et gap mellom SMBs behov for kompetanse og den kompetanse som de gjennom investering i opplæring har tilgang til. Et av hovedfunnene var at spanske leverandører har vært mer orientert mot SMB som marked for opplæringstjenester enn sine kollegaer i Norge og Finland. Det kan være en av årsakene til at e-strategi blant SMB ser ut til å være mer suksesspreget i Spania, enn i de to andre landene. 1 Hauge, Eikebrokk, Olsen, Moe & Braadland (2002): SMEs competence for e-business success. exploring the gap between the needs for e-business competence and the training offered. Prosjektrapport 48/ Agderforskning. i

6

7 Innholdsfortegnelse FORORD...I INNHOLDSFORTEGNELSE...III TABELLOVERSIKT...IV FIGURLISTE...IV 1 INNLEDNING GJENNOMFØRING OG STUDIEBEDRIFTENE Metodisk tilnærming Studiebedriftene FORUTSETNINGER FOR E-HANDEL OG SUKSESS Forutsetninger for suksess ved e-handel Suksess ved e-handel OPPLÆRINGSTILBUDET Kompetansetilbudet KONKLUSJON Behovet for kompetanse og tilbudet Identifisering av gap iii

8 Tabelloversikt Tabell 1. Størrelsen på studiebedriftene fordelt på bransje...4 Tabell 2. Middelverdien for e-handelssuksess Tabell 3. Inntrykket av kunder Tabell 4. Tilbydernes kompetansetilbud Figurliste Figur 1. Studiebedriftenes erfaringer med e-handel (i prosent)...5 Figur 2. Bruk av e-handelsløsninger fordelt på bransje...5 Figur 3. Konseptuell modell...7 Figur 4. Kritiske faktorer for generell suksess i e-handels strategien...9 Figur 5. Tilbydernes kunder Figur 6. Evne til å investere i opplæringsprogrammer iv

9 1 Innledning Denne rapporten setter fokus på relasjonen mellom it-kompetanse 2 og verdiskapning. Målet har derfor vært å identifisere kritisk kompetanse som SMB har behov for i driften av elektronisk forretningsdrift. Elektronisk forretningsdrift defineres her som forretningsprosesser utført i digitale nettverk innen en virksomhet eller integrert i verdikjeden mellom flere virksomheter. Ofte blir begrepet elektronisk handel, eller e-handel, brukt. Dette inngår som en del av det noe videre begrepet elektronisk forretningsdrift. I prosjektet var det også et mål å identifisere et mulig antatt gap mellom hva SMB har behov for av kompetanse og hvilken kompetanse som tilbys. Målet for prosjektet har videre vært å utvikle et nettbasert instrument for SMB som ønsker å identifisere hvilken kompetanse de bør styrke for å være i stand til å fremme en effektiv elektronisk forretningsdrift. En lenke til instrumentet finnes på 2 Kunnskap og erfaringer samlet opp over tid. 1

10

11 2 Gjennomføring og studiebedriftene 2.1 Metodisk tilnærming Det ble gjennomført to kvantitative undersøkelser i prosjektet basert på litteratur- og pilotstudier. Mens den første undersøkelsen hadde fokus på SMBs erfaring og kompetanse innenfor implementering av e-handel, hadde den andre undersøkelsen fokus på tilbudet av e-handelsopplæring. Målet for den første undersøkelsen var å samle data fra 120 SMB i hvert av landene, altså til sammen 360 bedrifter. Informantene skulle være jevnt fordelt med 40 turistbedrifter, 40 transportbedrifter og 40 næringsmiddelbedrifter fra hvert av landene. Det lot det seg ikke gjøre, og det endelige datasettet består av data fra 339 SMB, hvorav 122 bedrifter er norske, 120 bedrifter er finske og 97 bedrifter er spanske. I undersøkelsen om opplæringstilbudet ble det samlet data fra 116 tilbydere, og 40 av disse var norske. Informantene responderte på et spørreskjema om deres bedrifts kompetanse innenfor elektronisk handel over telefon. Svaralternativene på spørsmålene var i begge undersøkelsene basert på en 1 til 7 punkts Likert skala. Respondentene ble altså bedt om å vekte svarene sine på en skala fra 1 til 7, der 1 var totalt negativ svar, og 7 var totalt positiv svar. 2.2 Studiebedriftene Alle studiebedriftene tilhørte servicesektoren, det vil si at de var orientert mot salg av produkter. Det hindret selvfølgelig ikke at enkelte av bedriftene, for eksempel næringsmiddelbedriftene, også drev med produksjon av produkter. Samtidig var alle bedriftene uavhengige enheter, altså ikke organisert som en enhet i et større konsern. En reiselivsbedrift kunne ikke være en del av et større konsern som for eksempel Rica, Radisson SAS og så videre. Kunderelasjonene for alle informantene var av typen B2B og B2C. Turistbedriftene i undersøkelsen var primært av typen hoteller, pensjonater, reisebyrå, fornøyelsesparker og så videre. Transportbedriftene bestod av aktører som driver med varetransport. Persontransport var altså utelukket i undersøkelsen. Transporten kunne være basert både på utleie av biler, containere, tilhengere og liknende, og forflytting av varer der firmaet utførte hele flyttejobben. Næringsmiddelsektoren bestod av bedrifter som drev med salg av mat- og drikkevarer innenfor varehandel, men utelukket som nevnt ikke at flere av bedriftene i undersøkelsen også drev med produksjon. 3

12 Tabell 1. Størrelsen på studiebedriftene fordelt på bransje Bransje Antall bedrifter Antall ansatte Gj.snitt størrelse Norge Turisme ,4 Transport ,0 Næringsmidler , ,4 Total Turisme ,4 Transport ,1 Næringsmidler , ,5 De 122 norske bedriftene i undersøkelsen hadde til sammen nesten 3000 ansatte (tabell 1). Gjennomsnittsstørrelsen for de norske bedriftene var 24,4 ansatte. Det er ca. 5 færre ansatte en gjennomsnittsstørrelsen for alle bedriftene som deltok i undersøkelsen. Transportbedriftene var de absolutt største bedriftene med rundt 15 flere ansatte enn turistbedriftene og næringsmiddelbedriftene. For å delta i undersøkelsen måtte bedriftene ha implementert ele k- troniske handelssystemer, minimum en nettside eller en e-postadresse. Figur 2 viser en oversikt over de norske bedriftenes erfaring med e-handel sammenliknet med de tre studielandene som helhet. Hovedtyngden av bedriftene hadde implementert relativt lite kompliserte e-handlesløsninger som nettside med informasjon om bedriften. En klar trend er at jo mer komplisert e-handelsløsningene er, jo færre bedrifter har tatt i bruk teknologien. Spesielt gjelder det løsninger som integrerer elektronisk forretningsdrift i øvrige styringsverktøy i bedriften. Figur 2 viser også at norske bedrifter følger trenden for bruk av ulike e-handelsløsninger i Spania og i Finland. Norske bedrifter skiller seg imidlertid ut ved at en ser en litt sterkere tendens til å ta kompliserte løsninger i bruk. 4

13 Figur 1. Studiebedriftenes erfaringer med e-handel (i prosent) Norway All Webside med info om produkter og service Webside med info til enkeltkunder Webside hvor Systemer for kunder kan gjøre elektronisk salg bestillinger EDI løsninger Informasjon til leverandører Integrert i verdikjeden Som figur 6 viser, kan erfaringer med e-handel illustrere forskjeller mellom de tre studerte bransjene. I kommende avsnitt og kapitler belyses forskjeller mellom bransjene nærmere. Figur 2. Bruk av e-handelsløsninger fordelt på bransje Turisme Transport Næringsmidler 20 0 Webside med info om produkter og service Webside med info til enkeltkunder Webside hvor kunder kan gjøre bestillinger Systemer for elektronisk salg EDI løsninger Informasjon til leverandører Integrert i verdikjeden Blant de studerte bedriftene i Norge, har turistbedriftene på flere områder kommet lengst i implementeringen av ulike e-handelsløsninger (figur 2). De 5

14 implementerte løsningene er imidlertid enkle. Nærmere 100 prosent av bedriftene har nettside med informasjon til individuelle kunder, og en stor del av bedriftene har nettsider der kunder kan gjøre bestillinger. Norske turistbedrifter har generelt kommet lenger i implementering av e-handel enn turistbedrifter i Spania og Finland (kommer ikke frem av figur 2). Nesten alle de norske transportbedriftene har en enkel nettside med informasjon om produkter og tjenester. Litt over 40 prosent av bedriftene har en implementert nettside der kunder kan gjøre bestillinger. Transportbedriftene har kommet lenger enn de øvrige sektorene i implementering av e- handelsløsninger som samordner informasjonsteknologi og salg, for eksempel systemer av elektronisk salg og EDI-løsninger. Bare litt over 60 prosent av de norske næringsmiddelbedriftene har nettsider med informasjon om produkter og tjenester, og 60 prosent av dem har nettside med informasjon rettet mot individuelle kunder. Næringsmiddelbedriftene skåret lavest av de norske studiebedriftene på bruk av kompliserte e- handelsløsninger. 6

15 3 Forutsetninger for e-handel og suksess 3.1 Forutsetninger for suksess ved e-handel Basert på litteraturstudien, pilotstudien og diskusjonene rundt ulike dimensjoner ved kompetanse, ble det laget en modell for forutsetninger som bedrifter må/ bør ha for å oppnå suksess ved elektronisk handel. Denne prosessen ledet frem til en konseptuell modell (figur 3) for kritisk kompetanse som kan lede til økt suksess i driften av e-handel. Figur 3 illustrerer en forventet sammenheng for ulike typer kompetanser som kan lede til e-handelssuksess. Figur 3. Konseptuell modell Outsourcing Strategi og visjon Prosessintegrasjon IT og forretning Suksessfull e-handel Samordning informasjonstekno logi og bedriftsstrategi IT ledelse System og infrastruktur Som figur 3 illustrerer, må bedriften for det første ha tilgang på kompetanse om strategi og visjon 3, prosessintegrasjon av it og øvrig forretningsdrift 4, itledelse, og system og infrastruktur 5. Dimensjonene outsourcing og samordning mellom informasjonsteknologi og bedriftsstrategi beskriver bedriftenes mulighet til å involvere og ta fordeler av kompetanse internt eller eksternt i 3 Beskriver bedriftens evne til å utnytte det strategiske potensialet for e-handel eller e-handelsteknologi i bedriftens markedsorientering. 4 Beskriver bedriftens evne til å omsette og implementere eksisterende prosesser med den nye teknologien. 5 Referer til bedriftens it-fundament ved data, nettverk og programvare. 7

16 bedriften for å utvikle og implementere strategier relatert til e-handel. Disse to dimensjonene kan påvirke dimensjonene strategi og visjon, integrering av it i andre bedriftsprosesser, it-ledelse og infrastrukturen. En korrelasjonsanalyse viste en signifikant sammenheng mellom tre av variablene i figuren og e-suksess (figur 4). Kritisk kompetanse er koblet til: strategi og visjon prosessintegrasjon mellom it og forretning system og infrastruktur. Analysen av den konseptuelle modellen for kritisk kompetanse viste altså at outsourcing og samordning mellom informasjonsteknologi og bedriftsstrategi har nærmest ingen innflytelse på bedrifters suksess i e-handel (figur 4). Likevel kan det ikke konkluderes med at disse kompetansene er uviktige. Det forventes at størrelse kan være en viktig faktor for om bedrifter outsourcer spesifikke aktiviteter. Forretninger med mindre enn 50 ansatte innenfor de studerte sektorene har ofte intet annet valg enn å skaffe seg tilgang til visse kompetanser gjennom å kjøpe dem eksternt og outsource slike oppgaver. Den samme forventinger er det for samordning, spesielt i små bedrifter der kommunikasjonen er mindre formell. Samordning mellom informasjonsteknologi og bedriftsstrategi kan gjøres enklere ved outsoursing. Bedrifter unngår da å måtte investere i denne type kompetanse. Analysene viste også at it-ledelse har mindre innflytelse på suksess ved e- handel. Årsakssammenhengen kan være at så lenge en ikke har kompetanse innenfor områdene strategi og visjon, prosessintegrasjon mellom it og forretning og system og infrastruktur som omfatter e-handel, vil det ikke være behov for å ha en it-ledelse i bedriften som skal ta seg av e-handelsoppgaver. I undersøkelsen ble det brukt en kontrollvariabel definert som en dominerende kunde dikterer våre e-handelsfordeler. Korrelasjonsanalyse viste at det var sterk sammenheng mellom kontrollvariabelen og suksess i e- handelsstrategi (figur 4). 8

17 Figur 4. Kritiske faktorer for generell suksess i e-handels strategien Strategi ogvisjon Prosessintegrasjon IT og forretning Stor innflytelse IT ledelse System og infrastruktur Moderat innflytelse Stor innflytelse E-handel generell suksess Samordning info.tek og bed.strategi Outsoursing Stor innflytelse Moderat innflytelse Kontroll -en dominerende kunde dikterer e-handelsfordeler Kontroll -e-handelssystem som tillater underleverandører å se informasjon om bedriftens produkter og service Av figur 4 kan man konkludere med at for å oppnå høyere suksess ved implementering av e-handel, må en sannsynligvis øke kompetansen innenfor strategi og visjon, prosessintegrering mellom it og forretning og system og infrastruktur. I den følgende delen av rapporten vil forskjellige drivere for e- handelssuksess (effektivitet, komplementaritet, innovasjon og kundelojalitet) bli belyst. 3.2 Suksess ved e-handel E-handelssuksess ble i undersøkelsen definert ut fra potensialet for verdiskapning i e-handel i fire relaterte dimensjoner; økt effektivitet, komplementaritet, kundelojalitet og innovasjon. Effektivitet relateres til muligheten for reduserte transaksjonskostnader. Komplementaritet relateres til muligheten til økt verdiskapning ved å kombinere produkter og service, teknologi og aktiviteter med forretningspartnere. Kundelojalitet beskriver potensialet for verdiskapning ved å motivere kunder og forretningspartnere til å gjenta, for- 9

18 bedre og repetere transaksjoner og relasjoner. Innovasjon beskriver nyskapning som et resultat av måten forretningen blir organisert på. Studiebedrifter ble bedt om å selv vurdere deres e-handelssuksess innenfor disse dimensjonene (tabell 2). Tabell 2. Middelverdien for e-handelssuksess Bransje E-handels suksess Effekter av e-handels suksess Økt effektivitet Bedret Kunde komple- lojalitet mentaritet Norge Turisme 4,49 3,26 3,54 2,70 2,77 Transport 3,91 3,61 3,13 2,92 3,30 Næringsmidler 3,41 3,39 3,27 2,72 2,58 Total Turisme 4,35 4,00 3,93 3,24 3,21 Transport 4,51 4,23 3,97 3,81 3,88 Næringsmidler 3,69 3,41 3,46 2,95 2,95 Total Alle bransjer 4,19 3,36 3,89 3,79 3,34 Innovasjon Tabell 2 viser at middelverdien for e-suksess for alle de 339 bedriftene er 4,19 på 1 til 7 punktsskalaen. I gjennomsnitt vurderte altså informantene suksessen av implementering av e-handel som moderat. En stor del av bedriftene oppnår altså ikke fullt potensiale og fordeler ved deres e-handelsstrategi. Dersom bedriftene skal oppnå økt suksess må de, som tidligere nevnt, sannsynligvis heve kompetansen innenfor strategi og visjon, it prosess integrasjon og infrastruktur. For å øke middelverdien for suksess, er det behov for mer opplæring blant SMB. Tabell 2 viser også at det meste av suksessen ved implementering av e-handelsløsninger kan føres tilbake til økt effektiv itet. Blant alle respondentene har transportbedriftene hatt absolutt størst suksess i deres e-handelsstrategi, mens næringsmiddelbedrifter heller har lykkes dårlig med implementering av e-handel. Norge følger ikke den samme trenden som ble beskrevet i hovedrapporten. De norske transportbedriftene lykkes absolutt dårligst blant alle transportbedriftene i hele utvalget. Norske næringsmiddelbedrifter lykkes dårligere enn sine kollegaer i Finland og Spania. Norske turistbedrifter lykkes derimot bedre med sin e-handelsstrategi enn sine kollegaer i Finland og Spania. Sammenhengen mellom hvorfor spesifikke sektorer lykkes bedre enn andre kan selvfølgelig kobles til næringsstruktur og politisk innflytelse i de enkelte landene. I Norge har det blant annet vært et relativt stort politisk og næringslivsmessig fokus på turisme de siste tiårene. Videre viser tabell 2 at i Norge har e-handel ført til noe økt effektivitet i transaksjoner spesielt blant transportbedriftene. Samtidig har også e-handel 10

19 ført til noe forbedrede komplementariteter. Ut fra tabellen kan det konkluderes med at elektronisk forretningsdrift ikke har ledet til økt kundelojalitet og innovasjon. ANTRA-undersøkelsen viser også en klar trend (som ikke fremkommer i tabellen), at spanske bedrifter, spesielt transportbedrifter, oppnår høyere suksess i implementering av e-løsninger, enn bedrifter i Norge og Finland. Det kan komme av at bedriftene i Spania har tilbud om offentlig støtte til opplæring innenfor elektronisk forretningsdrift. Ringvirkningen av slike ordninger kan være at flere aktører opererer som konsulenter for bedrifter som ikke selv evner å implementere elektronisk forretningsdrift. 11

20 4 Opplæringstilbudet Av de 40 norske leverandørene av opplæring relatert til elektronisk forretningsdrift, tilbød hele 37 bedrifter opplæring i kombinasjon med kjøp av programvare. Programvaren var da enten utviklet i leverandørbedriften eller basert på salg av eksisterende løsninger. Bare tre norske bedrifter var rene opplæringsbedrifter Tilbydernes kundesammensetning Som figur 5 viser, tenderer norske tilbydere av e-handelsopplæring til å satse mer på store bedrifter i kundesammensetningen enn deres kollegaer i Finland og Spania. De norske tilbyderne har flest kunder i størrelsen 31 til 100 ansatte. Figur 5. Tilbydernes kunder 6 Middelverdi ansatte 6-10 ansatte ansatte ansatte ansatte Norge Hele undersøk elsen Evne til å investere i opplæringsprogrammer kan være en kritisk ressurs for å implementere ulike e-handelsløsninger. Figur 6 kan forklare hvorfor flere norske tilbydere satser på SMB-kunder som har flere enn 31 ansatte. Ifølge tilbyderne har bedrifter av denne størrelsen større evne til å investere i opplæringsprogrammer enn det som mindre bedrifter har. Jo mindre bedriften blir jo færre resursser (tid og penger) har de, ifølge tilbyderne, å bruke på opplæringsprogrammer. 12

21 Figur 6. Evne til å investere i opplæringsprogrammer. 6,5 5,5 4,5 Hele undersøkelsen Norge 3,5 2,5 1-5 ansatte 6-10 ansatte ansatte ansatte ansatte Ifølge de norske tilbyderne av opplæring, har SMB generelt lite informasjon om opplæringstilbud, og de oppnår generelt liten suksess ved implementering av e-handelsløsninger (tabell 3). Denne oppfatningen er i tråd med det som ble funnet i datasettet for alle respondentene. En ser imidlertid en liten differanse i forhold til hvilken kunnskap SMB har om tilbydere. Her skårte de norske bedriftene litt lavere sammenliknet med resultatet for hele undersøkelsen. Tabell 3. Inntrykket av kunder Kunde Norge Hele undersøkelsen Informasjon om tilbydere 3,30 3,65 Suksess ved implementering 3,95 3, Kompetansetilbudet Tabell 4. Tilbydernes kompetansetilbud Tilbud om kompetanse Norge Hele undersøkelsen Strategi og visjon 4,82 4,82 Strategisk planlegging 4,08 4,45 Outsourcing 3,40 4,43 Samordning mellom informasjonsteknologi og 5,58 5,01 forretningsstrategi Forbedring av prosess 4,96 5,04 IT-styring 4,69 4,92 IT infrastruktur 4,93 5,21 13

22 Tabell 4 viser at norske leverandører av opplæring tilbyr mest kompetanse innenfor områder som samordning mellom informasjonsteknologi og forretningsstrategi, forbedring av prosesser i bedriften, og it-infrastruktur. Dette er områder som går inn i bedriftenes mer fysiske og tekniske bruk av e- handelsløsninger. Områder som er koblet til organisatorisk omstilling i forbindelse med innføring av ny teknologi, som for eksempel strategisk pla n- legging, outsourcing og endringsprosesser i ledelse er mindre berørt i Norge. Det kan være med på å forklare hvorfor de norske bedriftene generelt opplever mindre suksess ved implementering av e-handel, enn det som for eksempel bedrifter i Spania opplever. 14

23 5 Konklusjon Relatert til formålet med prosjektet, var samtlige av de norske bedriftene representert i Internettsammenheng med minimum en nettside eller e- postadresse. Beskrivelsen av norske brukere av e-handelsløsninger viste at de aller fleste bedriftene har implementert relativt enkle og lite kompliserte e-handelsløsninger som nettside for salgsfremmende tiltak. Jo mer komplisere løsningene blir, jo færre bedrifter benytter seg av løsningene. Noe av årsaken for denne trenden kan være at bedrifter mangler kompetanse innenfor bruk og forståelse av e-handelsteknologi. 5.1 Behovet for kompetanse og tilbudet Kritisk kompetanse for suksess i e-handel Som beskrevet i kapittel 3.1, er kritisk kompetanse for å oppnå suksess i e- handelsstragtegien koblet til: strategi og visjon prosessintegrasjon mellom it og forretning system og infrastruktur For å oppnå økt suksess innenfor e-handelsstrategi, er det sannsynlig at brukere av e-handelsløsninger bør øke kritisk kompetanse. Analysen av e- handelssuksess viste at om lag halvparten av bedriftene ikke har oppnådd fullt potensiale og fordeler ved deres e-handelsstrategi. Det kan tyde på at en stor gruppe av norske SMB mangler kompetanse innenfor muligheter og bruk av e-handelsteknologi. Suksess ved e-handel blant norske bedrifter kan forklares med økt effektiv i- tet og komplementaritet og mindre med kundelojalitet og innovasjon. I forhold til alle de 339 SMB som ble studert, skårer norske SMB svært likt på økt effektivitet ved e-handel. Men generelt har de norske bedriftene oppnådd dårligere komplementaritet, kundelojalitet og innovasjon i forhold til deres kollegaer i Spania og Finland Tilbudet av kompetanse Undersøkelser av tilbudet for opplæring viste at behovet for kompetanse er mer eller mindre dekket, samtidig som det er mer orientert i retning av at opplæring er koblet til teknisk bruk av e-handelssystemer og mindre orie n- 13

24 tert mot hvordan bedrifter skal bruke e-handel som et verktøy i øvrige bedriftsprosesser. 5.2 Identifisering av gap Undersøkelsen identifiserte et gap knyttet til behovet for kritisk kompetanse og tilbudet av e-handelsopplæring. Generelt er gapet knyttet til tilbudet av type kompetanse og SMBs informasjon om tilbudet og evne til å investere i opplæring. I kapittel 4 ble det blant annet avdekket at tilbydere av opplæringsprogrammer mente at en stor gruppe av norske SMB har hatt relativt liten suksess ved implementering av e-handel. Samtidig viste undersøkelsen at norske SMB mangler kritisk kompetanse for å oppnå større suksess ved implementering av e-handel. På samme tid er tilbudet for kritisk kompetanse mer eller mindre dekket av opplæringsinstitusjoner. Det viser seg at SMB likevel har problemer med å investere i opplæring. I kapittel 4 ble det illustrert hvordan evne til å investere i opplæringsprogrammer synker med synkende bedriftsstørrelse. Samtidig mente opplæringsaktører at SMB har lite informasjon om dem. Gapet er altså toveis, hvor tilbydere vektlegger kompetanse orientert mot koblingen mellom e-handel og øvrige bedriftsaktiviteter mindre enn teknisk bruk av opplæringsprogrammer. På den andre siden finner vi SMB som har lite informasjon om opplæringsinstitusjoner, og (spesielt små SMB) har begrenset evne til å investere i slike programmer. Samtidig har SMB behov for å øke kritisk kompetanse for å oppnå økt suksess ved implementering av e-handel og derav øke konkurransekraften på markedene. I Spania finnes det offentlige fond rettet mot å øke SMBs kompetanse innenfor e-handel. Det viser seg at spanske brukere av e-handel oppnår høyere suksess. Funn i undersøkelsen knyttet til gapet mellom behov for kompetanse og tilbudet om kompetanse reiser altså en del nye spørsmål. Et første spørsmål vil være orientert mot hvorfor noen bransjer opplever mer suksess enn andre i implementeringen av e-handel. Er det slik at en ved implementering av e- handel bygger seg opp et visst kompetansenivå over tid som på sikt vil føre til økt suksess ved e-handel? For å undersøke denne sammenhengen må denne undersøkelsen gjentas med jevne mellomrom. Et siste mer policy orientert spørsmål vil naturlig være: hvordan gjøre gapet mellom behovet for kompetanse innen e-handel og opplæring og kompetansetilbudet mindre. 14

25 FoU-informasjon Tittel SMBs kompetanse for e-handel fokus på gapet mellom behovet for e-handelskompetanse og tilbudet for opplæring. Prosjektnr Oppdragets tittel Prosjektleder Forfattere Oppdragsgiver Rapport type ANTRA nettbasert ikt-kompetanse, analyse og verktøy. Øyvind Lingen Laderud Hauge, Laderud & Braadland Leonardo da Vinci-programmet Prosjektrapport Rapport nr 49/ 2002 ISSN-nummer emneord SMB, e-handel, kompetanse, suksess Sammendrag Denne rapporten er et utdrag fra prosjektrapport 48/ 2002 (Agderforskning), og presenterer det norske resultatet av et større forskningsprosjekt om e-handel. Målet for prosjektet har vært å identifisere hvilken kompetanse som er kritisk for små- og mellomstore bedrifter (SMB) for å drifte e-handel. Dette arbeidet er basert på teoretiske studier så vel som egen teoribygging og testing gjennom intervjuer og en kvantitative undersøkelser i Norge, Finland og Spania. I prosjektet ble det også gjennomført en undersøkelse blant leverandører av opplæringsprogrammer innenfor ikt. Det ble altså identifisert et gap mellom SMBs behov for kompetanse og den kompetanse de blir tilbudt. Et av hovedfunnene er at spanske leverandører har et mer aktivt tilbud av kompetanse for SMB enn det vi finner blant norske og finske leverandører. Til et visst nivå kan det være med å forklare hvorfor e-strategi blant SMB ser ut til å være mer suksesspreget i Spania enn i de to andre landene. 15

Elektronisk forretningsdrift Hindringer og tiltak

Elektronisk forretningsdrift Hindringer og tiltak FoU-rapport nr. 11/2002 Elektronisk forretningsdrift Hindringer og tiltak Frode Braadland, Tom E. Eikebrokk, Elisabet S. Hauge, Øyvind L. Laderud, Carl Erik Moe, Dag H. Olsen Tittel Forfattere Elektronisk

Detaljer

Mellom kultur og forretning Et studie om forretningsmål, strategi og kompetanse blant virksomheter i kulturbaserte næringer i Kristiansand

Mellom kultur og forretning Et studie om forretningsmål, strategi og kompetanse blant virksomheter i kulturbaserte næringer i Kristiansand Prosjektrapport nr. 28/2004 Mellom kultur og forretning Et studie om forretningsmål, strategi og kompetanse blant virksomheter i kulturbaserte næringer i Kristiansand Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel

Detaljer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Prosjektrapport nr. 32/2002 Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Gjesten om gjenkjøp En rapport om Usus-gjesters refleksjoner fra kultur, opplevelse, og reiseliv.

Gjesten om gjenkjøp En rapport om Usus-gjesters refleksjoner fra kultur, opplevelse, og reiseliv. Prosjektrapport 6/ 2012 Gjesten om gjenkjøp En rapport om Usus-gjesters refleksjoner fra kultur, opplevelse, og reiseliv. Elisabet Sørfjorddal Hauge og Christine Svarstad Tittel Forfattere Gjesten om Gjenkjøp

Detaljer

Gjesten om gjenkjøp Usus-gjesters refleksjoner fra kultur, opplevelse, og reiseliv på Sørlandet.

Gjesten om gjenkjøp Usus-gjesters refleksjoner fra kultur, opplevelse, og reiseliv på Sørlandet. Prosjektrapport 6/ 2012 Gjesten om gjenkjøp Usus-gjesters refleksjoner fra kultur, opplevelse, og reiseliv på Sørlandet. Elisabet Sørfjorddal Hauge og Christine Svarstad Tittel Forfattere Gjesten om Gjenkjøp

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

Kritiske suksessfaktorer for ERP-systemer i offentlig sektor

Kritiske suksessfaktorer for ERP-systemer i offentlig sektor NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 15. mars 2006 Kritiske suksessfaktorer for ERP-systemer i offentlig sektor - en litteraturstudie - Av Halvor Kallevik Melbo Veileder: Professor, dr. oecon. Anna Mette Fuglseth

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG STEP RAPPORT 02-2003 TITTEL STEP - Senter for innovasjonsforskning Postadresse/Besøksadresse: Hammersborg torg 3, 0179 Oslo Telefon: 22 86 80 10 Telefaks: 22 86 80 49 Foretaksregisteret: NO 948 007 029

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby FoU-rapport nr. 2/2001 Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby James Karlsen og Anne Kirsti Ryntveit Tittel Forfattere

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

Strategisk bruk av sub-brands, et case-studie om Nissan.

Strategisk bruk av sub-brands, et case-studie om Nissan. 982770 982752 BCR3100 Bacheloroppgave Strategisk bruk av sub-brands, et case-studie om Nissan. Vår 2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Samfunnsansvar fra EU-politikk til praksis

Samfunnsansvar fra EU-politikk til praksis Lina Maria Alvestad Masteroppgave Samfunnsansvar fra EU-politikk til praksis CSR i Norge og Storbritannia NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det humanistiske fakultet Institutt for historie

Detaljer

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL?

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? Norut Tromsø Rapport nr.: 4/2010 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-226-6 VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? SAMHANDLINGEN MELLOM NÆRINGSLIV OG FOU-MILJØ I TROMS Geir Bye (red.) Trude Høgvold Olsen Didrik

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Rådgivning, kompetanse og verdiskaping

Norske regnskapsbyråer: Rådgivning, kompetanse og verdiskaping Norske regnskapsbyråer: Rådgivning, kompetanse og verdiskaping Odd Nordhaug Erik Døving Paul N. Gooderham 61)SURVMHNWQU NWYHUGLVNDSQLQJL60%VHNWRUHQ6W\UNLQJDYSnYLUNQLQJHQIUD DXWRULVHUWHUHJQVNDSVI UHUH 3URVMHNWHWHUILQDQVLHUWDY1RUJHVIRUVNQLQJVUnG1RUJHV$XWRULVHUWH5HJQVNDSVI

Detaljer

FoU rapport nr. 12/2009

FoU rapport nr. 12/2009 FoU rapport nr. 12/2009 Internasjonalisering av arbeidsmarkedet i Agder fylkene Omfang, strategier og migrasjonsløp Forfattere: Knut Hidle Winfried Ellingsen Arild Vangstad 1 Tittel Forfattere Internasjonalisering

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Driften av turistfiskebedrifter i Nord-Norge

Driften av turistfiskebedrifter i Nord-Norge Handelshøgskolen Driften av turistfiskebedrifter i Nord-Norge Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? Lars Ellingsen Masteroppgave (erfaringsbasert) i

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold. Rasmus Andersen. Hovedfagsoppgave

Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold. Rasmus Andersen. Hovedfagsoppgave UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold Rasmus Andersen Hovedfagsoppgave 8. februar 1999 Forord Denne hovedfagsoppgaven er

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer