SMBs kompetanse for e-handel Fokus på mellom behovet for e-handelskompetanse og tilbudet for opplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMBs kompetanse for e-handel Fokus på g@pet mellom behovet for e-handelskompetanse og tilbudet for opplæring"

Transkript

1 Prosjektrapport nr. 49/2002 SMBs kompetanse for e-handel Fokus på mellom behovet for e-handelskompetanse og tilbudet for opplæring Hauge, Elisabet, Laderud, Øyvind & Braadland, Frode.

2 Tittel Forfattere SMBs kompetanse for e-handel. Fokus på gapet mellom behovet for e- handelskompetanse og tilbudet for opplæring. Hauge, Laderud & Braadland Rapport Prosjektrapport nr. 49/2002 ISSN-nummer Trykkeri Edgar Høgfeldt, 4626 Kristiansand Pris NOK 100, - Bestillingsinformasjon Utgiver Agderforskning Serviceboks 415, N-4604 Kristiansand Telefon Telefaks E-post Hjemmeside

3

4

5 Forord Denne rapporten presenterer de norske resultatene fra et større forskningsprosjekt om elektronisk handel 1. Prosjektet er finansiert av Leonardo da Vinci-programmet, EU-kommisjonen. Målet for prosjektet har vært å identifisere kritisk kompetanse for små- og mellomstore bedrifter (SMB) som gjør dem i stand til å drifte e-handel. Dette arbeidet er basert på teoretiske studier så vel som egen teoribygging og testing gjennom intervjuer, samt en kvantitativ undersøkelse rettet mot brukere av elektronisk handel i Norge, Finland og Spania. I prosjektet ble det også gjennomført en undersøkelse blant leverandører av opplæringsprogrammer innenfor ikt. Det ble her identifisert et gap mellom SMBs behov for kompetanse og den kompetanse som de gjennom investering i opplæring har tilgang til. Et av hovedfunnene var at spanske leverandører har vært mer orientert mot SMB som marked for opplæringstjenester enn sine kollegaer i Norge og Finland. Det kan være en av årsakene til at e-strategi blant SMB ser ut til å være mer suksesspreget i Spania, enn i de to andre landene. 1 Hauge, Eikebrokk, Olsen, Moe & Braadland (2002): SMEs competence for e-business success. exploring the gap between the needs for e-business competence and the training offered. Prosjektrapport 48/ Agderforskning. i

6

7 Innholdsfortegnelse FORORD...I INNHOLDSFORTEGNELSE...III TABELLOVERSIKT...IV FIGURLISTE...IV 1 INNLEDNING GJENNOMFØRING OG STUDIEBEDRIFTENE Metodisk tilnærming Studiebedriftene FORUTSETNINGER FOR E-HANDEL OG SUKSESS Forutsetninger for suksess ved e-handel Suksess ved e-handel OPPLÆRINGSTILBUDET Kompetansetilbudet KONKLUSJON Behovet for kompetanse og tilbudet Identifisering av gap iii

8 Tabelloversikt Tabell 1. Størrelsen på studiebedriftene fordelt på bransje...4 Tabell 2. Middelverdien for e-handelssuksess Tabell 3. Inntrykket av kunder Tabell 4. Tilbydernes kompetansetilbud Figurliste Figur 1. Studiebedriftenes erfaringer med e-handel (i prosent)...5 Figur 2. Bruk av e-handelsløsninger fordelt på bransje...5 Figur 3. Konseptuell modell...7 Figur 4. Kritiske faktorer for generell suksess i e-handels strategien...9 Figur 5. Tilbydernes kunder Figur 6. Evne til å investere i opplæringsprogrammer iv

9 1 Innledning Denne rapporten setter fokus på relasjonen mellom it-kompetanse 2 og verdiskapning. Målet har derfor vært å identifisere kritisk kompetanse som SMB har behov for i driften av elektronisk forretningsdrift. Elektronisk forretningsdrift defineres her som forretningsprosesser utført i digitale nettverk innen en virksomhet eller integrert i verdikjeden mellom flere virksomheter. Ofte blir begrepet elektronisk handel, eller e-handel, brukt. Dette inngår som en del av det noe videre begrepet elektronisk forretningsdrift. I prosjektet var det også et mål å identifisere et mulig antatt gap mellom hva SMB har behov for av kompetanse og hvilken kompetanse som tilbys. Målet for prosjektet har videre vært å utvikle et nettbasert instrument for SMB som ønsker å identifisere hvilken kompetanse de bør styrke for å være i stand til å fremme en effektiv elektronisk forretningsdrift. En lenke til instrumentet finnes på 2 Kunnskap og erfaringer samlet opp over tid. 1

10

11 2 Gjennomføring og studiebedriftene 2.1 Metodisk tilnærming Det ble gjennomført to kvantitative undersøkelser i prosjektet basert på litteratur- og pilotstudier. Mens den første undersøkelsen hadde fokus på SMBs erfaring og kompetanse innenfor implementering av e-handel, hadde den andre undersøkelsen fokus på tilbudet av e-handelsopplæring. Målet for den første undersøkelsen var å samle data fra 120 SMB i hvert av landene, altså til sammen 360 bedrifter. Informantene skulle være jevnt fordelt med 40 turistbedrifter, 40 transportbedrifter og 40 næringsmiddelbedrifter fra hvert av landene. Det lot det seg ikke gjøre, og det endelige datasettet består av data fra 339 SMB, hvorav 122 bedrifter er norske, 120 bedrifter er finske og 97 bedrifter er spanske. I undersøkelsen om opplæringstilbudet ble det samlet data fra 116 tilbydere, og 40 av disse var norske. Informantene responderte på et spørreskjema om deres bedrifts kompetanse innenfor elektronisk handel over telefon. Svaralternativene på spørsmålene var i begge undersøkelsene basert på en 1 til 7 punkts Likert skala. Respondentene ble altså bedt om å vekte svarene sine på en skala fra 1 til 7, der 1 var totalt negativ svar, og 7 var totalt positiv svar. 2.2 Studiebedriftene Alle studiebedriftene tilhørte servicesektoren, det vil si at de var orientert mot salg av produkter. Det hindret selvfølgelig ikke at enkelte av bedriftene, for eksempel næringsmiddelbedriftene, også drev med produksjon av produkter. Samtidig var alle bedriftene uavhengige enheter, altså ikke organisert som en enhet i et større konsern. En reiselivsbedrift kunne ikke være en del av et større konsern som for eksempel Rica, Radisson SAS og så videre. Kunderelasjonene for alle informantene var av typen B2B og B2C. Turistbedriftene i undersøkelsen var primært av typen hoteller, pensjonater, reisebyrå, fornøyelsesparker og så videre. Transportbedriftene bestod av aktører som driver med varetransport. Persontransport var altså utelukket i undersøkelsen. Transporten kunne være basert både på utleie av biler, containere, tilhengere og liknende, og forflytting av varer der firmaet utførte hele flyttejobben. Næringsmiddelsektoren bestod av bedrifter som drev med salg av mat- og drikkevarer innenfor varehandel, men utelukket som nevnt ikke at flere av bedriftene i undersøkelsen også drev med produksjon. 3

12 Tabell 1. Størrelsen på studiebedriftene fordelt på bransje Bransje Antall bedrifter Antall ansatte Gj.snitt størrelse Norge Turisme ,4 Transport ,0 Næringsmidler , ,4 Total Turisme ,4 Transport ,1 Næringsmidler , ,5 De 122 norske bedriftene i undersøkelsen hadde til sammen nesten 3000 ansatte (tabell 1). Gjennomsnittsstørrelsen for de norske bedriftene var 24,4 ansatte. Det er ca. 5 færre ansatte en gjennomsnittsstørrelsen for alle bedriftene som deltok i undersøkelsen. Transportbedriftene var de absolutt største bedriftene med rundt 15 flere ansatte enn turistbedriftene og næringsmiddelbedriftene. For å delta i undersøkelsen måtte bedriftene ha implementert ele k- troniske handelssystemer, minimum en nettside eller en e-postadresse. Figur 2 viser en oversikt over de norske bedriftenes erfaring med e-handel sammenliknet med de tre studielandene som helhet. Hovedtyngden av bedriftene hadde implementert relativt lite kompliserte e-handlesløsninger som nettside med informasjon om bedriften. En klar trend er at jo mer komplisert e-handelsløsningene er, jo færre bedrifter har tatt i bruk teknologien. Spesielt gjelder det løsninger som integrerer elektronisk forretningsdrift i øvrige styringsverktøy i bedriften. Figur 2 viser også at norske bedrifter følger trenden for bruk av ulike e-handelsløsninger i Spania og i Finland. Norske bedrifter skiller seg imidlertid ut ved at en ser en litt sterkere tendens til å ta kompliserte løsninger i bruk. 4

13 Figur 1. Studiebedriftenes erfaringer med e-handel (i prosent) Norway All Webside med info om produkter og service Webside med info til enkeltkunder Webside hvor Systemer for kunder kan gjøre elektronisk salg bestillinger EDI løsninger Informasjon til leverandører Integrert i verdikjeden Som figur 6 viser, kan erfaringer med e-handel illustrere forskjeller mellom de tre studerte bransjene. I kommende avsnitt og kapitler belyses forskjeller mellom bransjene nærmere. Figur 2. Bruk av e-handelsløsninger fordelt på bransje Turisme Transport Næringsmidler 20 0 Webside med info om produkter og service Webside med info til enkeltkunder Webside hvor kunder kan gjøre bestillinger Systemer for elektronisk salg EDI løsninger Informasjon til leverandører Integrert i verdikjeden Blant de studerte bedriftene i Norge, har turistbedriftene på flere områder kommet lengst i implementeringen av ulike e-handelsløsninger (figur 2). De 5

14 implementerte løsningene er imidlertid enkle. Nærmere 100 prosent av bedriftene har nettside med informasjon til individuelle kunder, og en stor del av bedriftene har nettsider der kunder kan gjøre bestillinger. Norske turistbedrifter har generelt kommet lenger i implementering av e-handel enn turistbedrifter i Spania og Finland (kommer ikke frem av figur 2). Nesten alle de norske transportbedriftene har en enkel nettside med informasjon om produkter og tjenester. Litt over 40 prosent av bedriftene har en implementert nettside der kunder kan gjøre bestillinger. Transportbedriftene har kommet lenger enn de øvrige sektorene i implementering av e- handelsløsninger som samordner informasjonsteknologi og salg, for eksempel systemer av elektronisk salg og EDI-løsninger. Bare litt over 60 prosent av de norske næringsmiddelbedriftene har nettsider med informasjon om produkter og tjenester, og 60 prosent av dem har nettside med informasjon rettet mot individuelle kunder. Næringsmiddelbedriftene skåret lavest av de norske studiebedriftene på bruk av kompliserte e- handelsløsninger. 6

15 3 Forutsetninger for e-handel og suksess 3.1 Forutsetninger for suksess ved e-handel Basert på litteraturstudien, pilotstudien og diskusjonene rundt ulike dimensjoner ved kompetanse, ble det laget en modell for forutsetninger som bedrifter må/ bør ha for å oppnå suksess ved elektronisk handel. Denne prosessen ledet frem til en konseptuell modell (figur 3) for kritisk kompetanse som kan lede til økt suksess i driften av e-handel. Figur 3 illustrerer en forventet sammenheng for ulike typer kompetanser som kan lede til e-handelssuksess. Figur 3. Konseptuell modell Outsourcing Strategi og visjon Prosessintegrasjon IT og forretning Suksessfull e-handel Samordning informasjonstekno logi og bedriftsstrategi IT ledelse System og infrastruktur Som figur 3 illustrerer, må bedriften for det første ha tilgang på kompetanse om strategi og visjon 3, prosessintegrasjon av it og øvrig forretningsdrift 4, itledelse, og system og infrastruktur 5. Dimensjonene outsourcing og samordning mellom informasjonsteknologi og bedriftsstrategi beskriver bedriftenes mulighet til å involvere og ta fordeler av kompetanse internt eller eksternt i 3 Beskriver bedriftens evne til å utnytte det strategiske potensialet for e-handel eller e-handelsteknologi i bedriftens markedsorientering. 4 Beskriver bedriftens evne til å omsette og implementere eksisterende prosesser med den nye teknologien. 5 Referer til bedriftens it-fundament ved data, nettverk og programvare. 7

16 bedriften for å utvikle og implementere strategier relatert til e-handel. Disse to dimensjonene kan påvirke dimensjonene strategi og visjon, integrering av it i andre bedriftsprosesser, it-ledelse og infrastrukturen. En korrelasjonsanalyse viste en signifikant sammenheng mellom tre av variablene i figuren og e-suksess (figur 4). Kritisk kompetanse er koblet til: strategi og visjon prosessintegrasjon mellom it og forretning system og infrastruktur. Analysen av den konseptuelle modellen for kritisk kompetanse viste altså at outsourcing og samordning mellom informasjonsteknologi og bedriftsstrategi har nærmest ingen innflytelse på bedrifters suksess i e-handel (figur 4). Likevel kan det ikke konkluderes med at disse kompetansene er uviktige. Det forventes at størrelse kan være en viktig faktor for om bedrifter outsourcer spesifikke aktiviteter. Forretninger med mindre enn 50 ansatte innenfor de studerte sektorene har ofte intet annet valg enn å skaffe seg tilgang til visse kompetanser gjennom å kjøpe dem eksternt og outsource slike oppgaver. Den samme forventinger er det for samordning, spesielt i små bedrifter der kommunikasjonen er mindre formell. Samordning mellom informasjonsteknologi og bedriftsstrategi kan gjøres enklere ved outsoursing. Bedrifter unngår da å måtte investere i denne type kompetanse. Analysene viste også at it-ledelse har mindre innflytelse på suksess ved e- handel. Årsakssammenhengen kan være at så lenge en ikke har kompetanse innenfor områdene strategi og visjon, prosessintegrasjon mellom it og forretning og system og infrastruktur som omfatter e-handel, vil det ikke være behov for å ha en it-ledelse i bedriften som skal ta seg av e-handelsoppgaver. I undersøkelsen ble det brukt en kontrollvariabel definert som en dominerende kunde dikterer våre e-handelsfordeler. Korrelasjonsanalyse viste at det var sterk sammenheng mellom kontrollvariabelen og suksess i e- handelsstrategi (figur 4). 8

17 Figur 4. Kritiske faktorer for generell suksess i e-handels strategien Strategi ogvisjon Prosessintegrasjon IT og forretning Stor innflytelse IT ledelse System og infrastruktur Moderat innflytelse Stor innflytelse E-handel generell suksess Samordning info.tek og bed.strategi Outsoursing Stor innflytelse Moderat innflytelse Kontroll -en dominerende kunde dikterer e-handelsfordeler Kontroll -e-handelssystem som tillater underleverandører å se informasjon om bedriftens produkter og service Av figur 4 kan man konkludere med at for å oppnå høyere suksess ved implementering av e-handel, må en sannsynligvis øke kompetansen innenfor strategi og visjon, prosessintegrering mellom it og forretning og system og infrastruktur. I den følgende delen av rapporten vil forskjellige drivere for e- handelssuksess (effektivitet, komplementaritet, innovasjon og kundelojalitet) bli belyst. 3.2 Suksess ved e-handel E-handelssuksess ble i undersøkelsen definert ut fra potensialet for verdiskapning i e-handel i fire relaterte dimensjoner; økt effektivitet, komplementaritet, kundelojalitet og innovasjon. Effektivitet relateres til muligheten for reduserte transaksjonskostnader. Komplementaritet relateres til muligheten til økt verdiskapning ved å kombinere produkter og service, teknologi og aktiviteter med forretningspartnere. Kundelojalitet beskriver potensialet for verdiskapning ved å motivere kunder og forretningspartnere til å gjenta, for- 9

18 bedre og repetere transaksjoner og relasjoner. Innovasjon beskriver nyskapning som et resultat av måten forretningen blir organisert på. Studiebedrifter ble bedt om å selv vurdere deres e-handelssuksess innenfor disse dimensjonene (tabell 2). Tabell 2. Middelverdien for e-handelssuksess Bransje E-handels suksess Effekter av e-handels suksess Økt effektivitet Bedret Kunde komple- lojalitet mentaritet Norge Turisme 4,49 3,26 3,54 2,70 2,77 Transport 3,91 3,61 3,13 2,92 3,30 Næringsmidler 3,41 3,39 3,27 2,72 2,58 Total Turisme 4,35 4,00 3,93 3,24 3,21 Transport 4,51 4,23 3,97 3,81 3,88 Næringsmidler 3,69 3,41 3,46 2,95 2,95 Total Alle bransjer 4,19 3,36 3,89 3,79 3,34 Innovasjon Tabell 2 viser at middelverdien for e-suksess for alle de 339 bedriftene er 4,19 på 1 til 7 punktsskalaen. I gjennomsnitt vurderte altså informantene suksessen av implementering av e-handel som moderat. En stor del av bedriftene oppnår altså ikke fullt potensiale og fordeler ved deres e-handelsstrategi. Dersom bedriftene skal oppnå økt suksess må de, som tidligere nevnt, sannsynligvis heve kompetansen innenfor strategi og visjon, it prosess integrasjon og infrastruktur. For å øke middelverdien for suksess, er det behov for mer opplæring blant SMB. Tabell 2 viser også at det meste av suksessen ved implementering av e-handelsløsninger kan føres tilbake til økt effektiv itet. Blant alle respondentene har transportbedriftene hatt absolutt størst suksess i deres e-handelsstrategi, mens næringsmiddelbedrifter heller har lykkes dårlig med implementering av e-handel. Norge følger ikke den samme trenden som ble beskrevet i hovedrapporten. De norske transportbedriftene lykkes absolutt dårligst blant alle transportbedriftene i hele utvalget. Norske næringsmiddelbedrifter lykkes dårligere enn sine kollegaer i Finland og Spania. Norske turistbedrifter lykkes derimot bedre med sin e-handelsstrategi enn sine kollegaer i Finland og Spania. Sammenhengen mellom hvorfor spesifikke sektorer lykkes bedre enn andre kan selvfølgelig kobles til næringsstruktur og politisk innflytelse i de enkelte landene. I Norge har det blant annet vært et relativt stort politisk og næringslivsmessig fokus på turisme de siste tiårene. Videre viser tabell 2 at i Norge har e-handel ført til noe økt effektivitet i transaksjoner spesielt blant transportbedriftene. Samtidig har også e-handel 10

19 ført til noe forbedrede komplementariteter. Ut fra tabellen kan det konkluderes med at elektronisk forretningsdrift ikke har ledet til økt kundelojalitet og innovasjon. ANTRA-undersøkelsen viser også en klar trend (som ikke fremkommer i tabellen), at spanske bedrifter, spesielt transportbedrifter, oppnår høyere suksess i implementering av e-løsninger, enn bedrifter i Norge og Finland. Det kan komme av at bedriftene i Spania har tilbud om offentlig støtte til opplæring innenfor elektronisk forretningsdrift. Ringvirkningen av slike ordninger kan være at flere aktører opererer som konsulenter for bedrifter som ikke selv evner å implementere elektronisk forretningsdrift. 11

20 4 Opplæringstilbudet Av de 40 norske leverandørene av opplæring relatert til elektronisk forretningsdrift, tilbød hele 37 bedrifter opplæring i kombinasjon med kjøp av programvare. Programvaren var da enten utviklet i leverandørbedriften eller basert på salg av eksisterende løsninger. Bare tre norske bedrifter var rene opplæringsbedrifter Tilbydernes kundesammensetning Som figur 5 viser, tenderer norske tilbydere av e-handelsopplæring til å satse mer på store bedrifter i kundesammensetningen enn deres kollegaer i Finland og Spania. De norske tilbyderne har flest kunder i størrelsen 31 til 100 ansatte. Figur 5. Tilbydernes kunder 6 Middelverdi ansatte 6-10 ansatte ansatte ansatte ansatte Norge Hele undersøk elsen Evne til å investere i opplæringsprogrammer kan være en kritisk ressurs for å implementere ulike e-handelsløsninger. Figur 6 kan forklare hvorfor flere norske tilbydere satser på SMB-kunder som har flere enn 31 ansatte. Ifølge tilbyderne har bedrifter av denne størrelsen større evne til å investere i opplæringsprogrammer enn det som mindre bedrifter har. Jo mindre bedriften blir jo færre resursser (tid og penger) har de, ifølge tilbyderne, å bruke på opplæringsprogrammer. 12

21 Figur 6. Evne til å investere i opplæringsprogrammer. 6,5 5,5 4,5 Hele undersøkelsen Norge 3,5 2,5 1-5 ansatte 6-10 ansatte ansatte ansatte ansatte Ifølge de norske tilbyderne av opplæring, har SMB generelt lite informasjon om opplæringstilbud, og de oppnår generelt liten suksess ved implementering av e-handelsløsninger (tabell 3). Denne oppfatningen er i tråd med det som ble funnet i datasettet for alle respondentene. En ser imidlertid en liten differanse i forhold til hvilken kunnskap SMB har om tilbydere. Her skårte de norske bedriftene litt lavere sammenliknet med resultatet for hele undersøkelsen. Tabell 3. Inntrykket av kunder Kunde Norge Hele undersøkelsen Informasjon om tilbydere 3,30 3,65 Suksess ved implementering 3,95 3, Kompetansetilbudet Tabell 4. Tilbydernes kompetansetilbud Tilbud om kompetanse Norge Hele undersøkelsen Strategi og visjon 4,82 4,82 Strategisk planlegging 4,08 4,45 Outsourcing 3,40 4,43 Samordning mellom informasjonsteknologi og 5,58 5,01 forretningsstrategi Forbedring av prosess 4,96 5,04 IT-styring 4,69 4,92 IT infrastruktur 4,93 5,21 13

22 Tabell 4 viser at norske leverandører av opplæring tilbyr mest kompetanse innenfor områder som samordning mellom informasjonsteknologi og forretningsstrategi, forbedring av prosesser i bedriften, og it-infrastruktur. Dette er områder som går inn i bedriftenes mer fysiske og tekniske bruk av e- handelsløsninger. Områder som er koblet til organisatorisk omstilling i forbindelse med innføring av ny teknologi, som for eksempel strategisk pla n- legging, outsourcing og endringsprosesser i ledelse er mindre berørt i Norge. Det kan være med på å forklare hvorfor de norske bedriftene generelt opplever mindre suksess ved implementering av e-handel, enn det som for eksempel bedrifter i Spania opplever. 14

23 5 Konklusjon Relatert til formålet med prosjektet, var samtlige av de norske bedriftene representert i Internettsammenheng med minimum en nettside eller e- postadresse. Beskrivelsen av norske brukere av e-handelsløsninger viste at de aller fleste bedriftene har implementert relativt enkle og lite kompliserte e-handelsløsninger som nettside for salgsfremmende tiltak. Jo mer komplisere løsningene blir, jo færre bedrifter benytter seg av løsningene. Noe av årsaken for denne trenden kan være at bedrifter mangler kompetanse innenfor bruk og forståelse av e-handelsteknologi. 5.1 Behovet for kompetanse og tilbudet Kritisk kompetanse for suksess i e-handel Som beskrevet i kapittel 3.1, er kritisk kompetanse for å oppnå suksess i e- handelsstragtegien koblet til: strategi og visjon prosessintegrasjon mellom it og forretning system og infrastruktur For å oppnå økt suksess innenfor e-handelsstrategi, er det sannsynlig at brukere av e-handelsløsninger bør øke kritisk kompetanse. Analysen av e- handelssuksess viste at om lag halvparten av bedriftene ikke har oppnådd fullt potensiale og fordeler ved deres e-handelsstrategi. Det kan tyde på at en stor gruppe av norske SMB mangler kompetanse innenfor muligheter og bruk av e-handelsteknologi. Suksess ved e-handel blant norske bedrifter kan forklares med økt effektiv i- tet og komplementaritet og mindre med kundelojalitet og innovasjon. I forhold til alle de 339 SMB som ble studert, skårer norske SMB svært likt på økt effektivitet ved e-handel. Men generelt har de norske bedriftene oppnådd dårligere komplementaritet, kundelojalitet og innovasjon i forhold til deres kollegaer i Spania og Finland Tilbudet av kompetanse Undersøkelser av tilbudet for opplæring viste at behovet for kompetanse er mer eller mindre dekket, samtidig som det er mer orientert i retning av at opplæring er koblet til teknisk bruk av e-handelssystemer og mindre orie n- 13

24 tert mot hvordan bedrifter skal bruke e-handel som et verktøy i øvrige bedriftsprosesser. 5.2 Identifisering av gap Undersøkelsen identifiserte et gap knyttet til behovet for kritisk kompetanse og tilbudet av e-handelsopplæring. Generelt er gapet knyttet til tilbudet av type kompetanse og SMBs informasjon om tilbudet og evne til å investere i opplæring. I kapittel 4 ble det blant annet avdekket at tilbydere av opplæringsprogrammer mente at en stor gruppe av norske SMB har hatt relativt liten suksess ved implementering av e-handel. Samtidig viste undersøkelsen at norske SMB mangler kritisk kompetanse for å oppnå større suksess ved implementering av e-handel. På samme tid er tilbudet for kritisk kompetanse mer eller mindre dekket av opplæringsinstitusjoner. Det viser seg at SMB likevel har problemer med å investere i opplæring. I kapittel 4 ble det illustrert hvordan evne til å investere i opplæringsprogrammer synker med synkende bedriftsstørrelse. Samtidig mente opplæringsaktører at SMB har lite informasjon om dem. Gapet er altså toveis, hvor tilbydere vektlegger kompetanse orientert mot koblingen mellom e-handel og øvrige bedriftsaktiviteter mindre enn teknisk bruk av opplæringsprogrammer. På den andre siden finner vi SMB som har lite informasjon om opplæringsinstitusjoner, og (spesielt små SMB) har begrenset evne til å investere i slike programmer. Samtidig har SMB behov for å øke kritisk kompetanse for å oppnå økt suksess ved implementering av e-handel og derav øke konkurransekraften på markedene. I Spania finnes det offentlige fond rettet mot å øke SMBs kompetanse innenfor e-handel. Det viser seg at spanske brukere av e-handel oppnår høyere suksess. Funn i undersøkelsen knyttet til gapet mellom behov for kompetanse og tilbudet om kompetanse reiser altså en del nye spørsmål. Et første spørsmål vil være orientert mot hvorfor noen bransjer opplever mer suksess enn andre i implementeringen av e-handel. Er det slik at en ved implementering av e- handel bygger seg opp et visst kompetansenivå over tid som på sikt vil føre til økt suksess ved e-handel? For å undersøke denne sammenhengen må denne undersøkelsen gjentas med jevne mellomrom. Et siste mer policy orientert spørsmål vil naturlig være: hvordan gjøre gapet mellom behovet for kompetanse innen e-handel og opplæring og kompetansetilbudet mindre. 14

25 FoU-informasjon Tittel SMBs kompetanse for e-handel fokus på gapet mellom behovet for e-handelskompetanse og tilbudet for opplæring. Prosjektnr Oppdragets tittel Prosjektleder Forfattere Oppdragsgiver Rapport type ANTRA nettbasert ikt-kompetanse, analyse og verktøy. Øyvind Lingen Laderud Hauge, Laderud & Braadland Leonardo da Vinci-programmet Prosjektrapport Rapport nr 49/ 2002 ISSN-nummer emneord SMB, e-handel, kompetanse, suksess Sammendrag Denne rapporten er et utdrag fra prosjektrapport 48/ 2002 (Agderforskning), og presenterer det norske resultatet av et større forskningsprosjekt om e-handel. Målet for prosjektet har vært å identifisere hvilken kompetanse som er kritisk for små- og mellomstore bedrifter (SMB) for å drifte e-handel. Dette arbeidet er basert på teoretiske studier så vel som egen teoribygging og testing gjennom intervjuer og en kvantitative undersøkelser i Norge, Finland og Spania. I prosjektet ble det også gjennomført en undersøkelse blant leverandører av opplæringsprogrammer innenfor ikt. Det ble altså identifisert et gap mellom SMBs behov for kompetanse og den kompetanse de blir tilbudt. Et av hovedfunnene er at spanske leverandører har et mer aktivt tilbud av kompetanse for SMB enn det vi finner blant norske og finske leverandører. Til et visst nivå kan det være med å forklare hvorfor e-strategi blant SMB ser ut til å være mer suksesspreget i Spania enn i de to andre landene. 15

Kompetansebehov i SMBer - i en digital hverdag. eforum, AgnesBeathe Steen Fosse (UFD, 25.11, 2003)

Kompetansebehov i SMBer - i en digital hverdag. eforum, AgnesBeathe Steen Fosse (UFD, 25.11, 2003) Kompetansebehov i SMBer - i en digital hverdag eforum, AgnesBeathe Steen Fosse (UFD, 25.11, 2003) Bedriftstukturer i Norge i 2003 440 000 bedrifter i Norge Flest innen jordbruk, forretningsmessig tjenesteyting,

Detaljer

IT I PRAKSIS 2010 STRATEGI, TRENDER OG ERFARINGER I NORGES 500 STØRSTE VIRKSOMHETER

IT I PRAKSIS 2010 STRATEGI, TRENDER OG ERFARINGER I NORGES 500 STØRSTE VIRKSOMHETER IT I PRAKSIS 2010 STRATEGI, TRENDER OG ERFARINGER I NORGES 500 STØRSTE VIRKSOMHETER MORTEN SKODBO RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING EDGAR VALDMANIS - MARKEDSDIREKTØR, DEN NORSKE DATAFORENING IT I PRAKSIS 2010

Detaljer

Evaluering av koordinatoropplæringen. kommune Opplæring gitt som et ledd i videreutvikling av koordinatorrollen

Evaluering av koordinatoropplæringen. kommune Opplæring gitt som et ledd i videreutvikling av koordinatorrollen Prosjektrapport nr. 7/2010 Evaluering av koordinatoropplæringen i Kristiansand kommune Opplæring gitt som et ledd i videreutvikling av koordinatorrollen Arild Vangstad Tittel Forfattere Evaluering av koordinatoropplæring

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Du bruker applikasjoner fra du våkner opp. Email på ipad, Facebook, Twitter, aviser, podcasts, snakker over Skype osv

Du bruker applikasjoner fra du våkner opp. Email på ipad, Facebook, Twitter, aviser, podcasts, snakker over Skype osv 18.09.2010 Du bruker applikasjoner fra du våkner opp. Email på ipad, Facebook, Twitter, aviser, podcasts, snakker over Skype osv Du bruker hele dagen på Internett, men ikke på web. En av de viktigste skiftene

Detaljer

Innlevering 3. IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859

Innlevering 3. IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859 Innlevering 3 IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859 Kai A. Olsen er professor i informatikk ved Høgskolen i Molde og ved Universitetet i Bergen, han er også professor ved universitetet i Pittsburgh. Per Sætre

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Prof. Dr Thomas Hoff, 11.06.12 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

Å lykkes med lean i SMB

Å lykkes med lean i SMB Å lykkes med lean i SMB Av Claus Toft Friis, Friis Management, Danmark. Lean kan gjennomføres med stor suksess i små og mellomstore bedrifter (SMB), hvis det brukes riktig. Lean er for lengst blitt implementert

Detaljer

Rapport it arena - kartleggingsprosjekt

Rapport it arena - kartleggingsprosjekt Rapport it arena - kartleggingsprosjekt It arena har gjennomført et kartleggingsprosjekt blant IKT bedrifter i Drammensregionen (Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik og Sande). Prosjektet søkte

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Innhold. 1 Grunnbok i markedsføring 15. 2 Mikromiljøet i bedriftene 47. Forord 11

Innhold. 1 Grunnbok i markedsføring 15. 2 Mikromiljøet i bedriftene 47. Forord 11 Innhold Forord 11 1 Grunnbok i markedsføring 15 Markedsføring i hverdagslivet 16 Forandringer i samfunnet påvirker markedsføringen 18 Perspektiver på markedsføring 21 Definisjoner 21 Forskjellige kunder

Detaljer

IT-Ledelse, 28.januar 2011

IT-Ledelse, 28.januar 2011 IT-Ledelse, 28.januar 2011 Dagens: 1. Kort oppsummering om standard forretningssystemer og aktuelle valgkriterier når bedrifter skal innføre ny løsning 2. Eksempel fra en virksomhet rundt valgprosessen

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015 Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Effektive og enkle elektroniske tjenester til alle, alltid Innhold HVA ER EN EKOMMUNE?... 2 INTERKOMMUNAL EKOMMUNESTRATEGI HENSIKT

Detaljer

Integrasjon en utfordring for SMB bedriftene! - Vi får bitene til å passe sammen!

Integrasjon en utfordring for SMB bedriftene! - Vi får bitene til å passe sammen! Integrasjon en utfordring for SMB bedriftene! Integrasjon er en utfordring! i alle fall å skrive riktig! Digi.no: Handel.no: Nortib.no: Oracle: og Digi.no igjen: Profitbase: IntegrasjonsPartner BITS AS?

Detaljer

Integrasjon av distribusjonskanaler

Integrasjon av distribusjonskanaler Integrasjon av distribusjonskanaler Foredrag på symposiet elandet Norge 19. oktober 2004 Peder Inge Furseth Dr. polit., førsteamanuensis Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI Sandvika

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark

Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Forord Evalueringen er gjennomført etter oppdrag fra fylkesopplæringssjefen i Telemark. Den berører alle karriereveiledningstiltakene

Detaljer

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Innhold Integrerte operasjoner Perspektivet IKT sikkerhet Hvordan ta høyde for det usannsynlige HMS i et IO perspektiv Hvordan kan IO

Detaljer

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Mål for dagens møte: Å gi en overordnet oversikt over instrumentet, og hvordan det kan brukes

Detaljer

IKT utvikling i samfunnet.

IKT utvikling i samfunnet. IKT utvikling i samfunnet. Hvordan påvirkes de med lav IKT-kunnskaper, av dagens IKT-bruk i samfunnet. Og hvordan påvirker det folk med lave IKT-kunnskaper av dagens utvikling av datasystemer? Forord Abstrakt

Detaljer

Lufthavner Norge, 2015

Lufthavner Norge, 2015 EPSI Rating om Lufthavner Norge, 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse som en ekstern revisor

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

IKT-revisjon som del av internrevisjonen

IKT-revisjon som del av internrevisjonen IKT-revisjon som del av internrevisjonen 26. oktober 2010 Kent M. E. Kvalvik, kent.kvalvik@bdo.no INNHOLD Litt bakgrunnsinformasjon Personalia 3 NIRFs nettverksgruppe for IT-revisjon 4 Hvorfor? Informasjonsteknologi

Detaljer

Elektronisk forretningsdrift og verdikjedesamarbeid

Elektronisk forretningsdrift og verdikjedesamarbeid Elektronisk forretningsdrift og verdikjedesamarbeid Et samarbeidsprosjekt mellom små- og mellomstore bedrifter tilsluttet Leverandørnett Ormen Lange Ivar Barlindhaug, davinci Consulting AS Bjørn Haukebø,

Detaljer

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av skadeforsikring i Norge presenteres under. Analysen av forsikringsbransjen i Norge baserer seg på 2500

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Prosjektrapport nr. 38/00 GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Rune Jamt Rapportens tittel: FoU-informasjon GJESTEELEV I NABOFYLKET

Detaljer

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com ENKLERE E-HANDEL symbrio.com Vi gjør det enklere Symbrio forenkler innkjøpene og effektiviserer fakturahåndteringen. Vi hjelper våre kunder med å senke sine kostnader og minske tiden til administrasjon.

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Kritiske Suksess Faktorer (KSF) for Mobiloperatører (MO) ved kjøp av Site Aquisition (SA) tjenester i Norge

Kritiske Suksess Faktorer (KSF) for Mobiloperatører (MO) ved kjøp av Site Aquisition (SA) tjenester i Norge Kritiske Suksess Faktorer (KSF) for Mobiloperatører (MO) ved kjøp av Site Aquisition (SA) tjenester i Norge Trondheim 19. september 2008/ Student: Asle Birkeland INNHOLD: Bakgrunn for Masteroppgaven Nøkkelantakelser

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

SNF ARBEIDSNOTAT NR. 80/02 LEDELSESUTVIKLING I NORSKE BEDRIFTER: HR-LEDERNES OG LINJELEDERNES SPRIKENDE OPPFATNINGER

SNF ARBEIDSNOTAT NR. 80/02 LEDELSESUTVIKLING I NORSKE BEDRIFTER: HR-LEDERNES OG LINJELEDERNES SPRIKENDE OPPFATNINGER SNF ARBEIDSNOTAT NR. 80/02 LEDELSESUTVIKLING I NORSKE BEDRIFTER: HR-LEDERNES OG LINJELEDERNES SPRIKENDE OPPFATNINGER Anne Cathrin Haueng Paul Gooderham Birthe Kåfjord Lange SNF-prosjekt 6480: "Lederutvikling

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

Rådgivning for næringsutvikling. Bjørnar Sæther. 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum

Rådgivning for næringsutvikling. Bjørnar Sæther. 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum Rådgivning for næringsutvikling Bjørnar Sæther 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum Premisser - temaer Premiss for foredraget: Er forankret i et innovasjonsperspektiv

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Paul Chaffey, Abelia Hva er et partiprogram? 50 til 120 sider tekst Partimessig gruppearbeid

Detaljer

Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1)

Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1) Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1) Kåre Hansen Økt satsing på markedsbasert produktutvikling vil være en viktig fremtidig strategi for økt verdiskaping i norsk

Detaljer

Opplæring i korrekt bruk og tilpasning av ørepropper

Opplæring i korrekt bruk og tilpasning av ørepropper Opplæring i korrekt bruk og tilpasning av ørepropper Innledning Støy er en den vanligste innrapporterte arbeidsbetingede skaden og utgjør et alvorlig problem for de som blir rammet. Hver dag bruker tusenvis

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenestetilbud til organisasjoner From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010)

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) Norge står overfor flere store undervisningsrelaterte utfordringer i de nærmeste årene, og noen av de kravene som må håndteres for å opprettholde vår kunnskapsbaserte

Detaljer

IT-Ledelse, 15.februar. Kritiske utfordringer i IT-ledelse. Kritiske utfordring: Forretningsrelasjoner. Faglærer : Tom Røise. IMT1321 IT-Ledelse

IT-Ledelse, 15.februar. Kritiske utfordringer i IT-ledelse. Kritiske utfordring: Forretningsrelasjoner. Faglærer : Tom Røise. IMT1321 IT-Ledelse IT-Ledelse, 15.februar Dagens: 1. Kort oppsum. av Ønsket Situasjon 2. Ser nøyere på metoden Kritiske utfordringer i IT-ledelse En kartleggingsmetode plassert under Dagens Situasjon, MEN den er høyst anvendelig

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

Ofte stilte spørsmål.

Ofte stilte spørsmål. Ofte stilte spørsmål. Spm.1 Hvordan kan det dokumenteres / bevises at de ansatte er kjent med visjon, formål og kvalitetspolitikk? SVAR.1 Dette kan vises gjennom samme type tilbakemeldinger fra hver av

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

GS1 Norway strategi og planer for 2009. GS1 Alliansepartner Konferanse 10. desember 2008 Knut Vala, GS1 Norway

GS1 Norway strategi og planer for 2009. GS1 Alliansepartner Konferanse 10. desember 2008 Knut Vala, GS1 Norway GS1 Norway strategi og planer for 2009 GS1 Alliansepartner Konferanse 10. desember 2008 Knut Vala, GS1 Norway GS1 Norway Hva skal vi gjøre i 2009? 2 Handlingsplan 2009 2009 vil ha følgende hovedsatsningområder:

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013

Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013 Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av bredbåndsleverandørene i Norge presenteres under. Studien av den norske bredbåndsbransjen baserer

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014

Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014 Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014 Agenda 1. Gjennomgangen av Difi 2. Våre hovedmål 3. Hva har vi oppnådd? 4. Utfordringer 5. Digitalisering 6. Ledelse og samordning

Detaljer

Elektronisk forretningsdrift Hindringer og tiltak

Elektronisk forretningsdrift Hindringer og tiltak FoU-rapport nr. 11/2002 Elektronisk forretningsdrift Hindringer og tiltak Frode Braadland, Tom E. Eikebrokk, Elisabet S. Hauge, Øyvind L. Laderud, Carl Erik Moe, Dag H. Olsen Tittel Forfattere Elektronisk

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Elektronisk bestilling til nøye eller besvær? Erfaringer med elektronisk bestilling og faktura

Elektronisk bestilling til nøye eller besvær? Erfaringer med elektronisk bestilling og faktura Elektronisk bestilling til nøye eller besvær? Erfaringer med elektronisk bestilling og faktura Heidi C. Dreyer, SINTEF/NTNU SMARTLOG seminar 26.-27. mai 2004 1 Elektroniske bestillinger - B2B Undersøkelse

Detaljer

European. ... dager. Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor. 2. Hva. Fordringens alder opp til 30 dagerr ... %

European. ... dager. Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor. 2. Hva. Fordringens alder opp til 30 dagerr ... % European Payment Index spørreskjema 2015 1. Hvilke standardd betalingsvilkår tilbyr dere kundene? Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor 2. Hva er gjennomsnittstiden kundene faktisk bruker

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Når forskning og bedriftutvikling gir suksess Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Et prosjekt med fremdrift og entusiasme Deltakere i LAP-prosjektet Brukerbedrifter: Forskningsinstitusjoner

Detaljer

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Er potensialet om merverdi i samsvar med partenes forventninger? Peter Thornér 20/10-2011 NMA - Development of sustainable and competitive value netwoks Vad

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Agnete Vabø 03/11 2014

Agnete Vabø 03/11 2014 Agnete Vabø 03/11 2014 «Robuste fagmiljø». Hva sier forskningen? Går veien til økt kvalitet i forskning og høyere utdanning via færre og større institusjoner? Forskningspolitisk konferanse, Oslo 3 November

Detaljer

Mal Gevinstplan Versjon (3.0)

Mal Gevinstplan Versjon (3.0) Gevinstplan . Generelt ved bruk av maler Det er mange fordeler med å bruke maler. Når du benytter en mal baserer du deg på arbeid som tidligere er utført, og du kan spare tid. Malene er utarbeidet med

Detaljer

Systemer for betalingstjenester Utfordringer innen Styring og Kontroll, Operationell Risiko og Organisatorisk Kompleksitet

Systemer for betalingstjenester Utfordringer innen Styring og Kontroll, Operationell Risiko og Organisatorisk Kompleksitet Systemer for betalingstjenester Utfordringer innen Styring og Kontroll, Operationell Risiko og Organisatorisk Kompleksitet Einar J. Lyford, Finanstilsynet Oslo 3. mai 2012 Bankers 3 strategiske dimensjoner

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer?

Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer? Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer? PULS Prosjektledersamling Gardermoen, 20. 21. april 2004 Dr. polit., førsteamanuensis Institutt

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

http://keyconet.eun.org

http://keyconet.eun.org Et europeisk politisk nettverk for nøkkelkompetanser i skolen http://keyconet.eun.org it her Health & Consumers Santé & Consommateurs Om KeyCoNet-prosjektet KeyCoNet (2012-14) er et europeisk nettverk

Detaljer

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt.

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Hver regional VRI-satsing må delta i minst to søknader til Forskningsrådet. Søknadene

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Gevinstrealisering i offentlige IT-prosjekter. Leif Skiftenes Flak, Ph.D Leder for institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder

Gevinstrealisering i offentlige IT-prosjekter. Leif Skiftenes Flak, Ph.D Leder for institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Gevinstrealisering i offentlige IT-prosjekter Leif Skiftenes Flak, Ph.D Leder for institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Innhold Bakgrunn for tema Hva er gevinstrealisering? Hva er (offentlige)

Detaljer

Entreprenørskap i små rurale. kapasiteter for konkurransekraft

Entreprenørskap i små rurale. kapasiteter for konkurransekraft Entreprenørskap i små rurale bedrifter: Viktige ressurserog kapasiteter for konkurransekraft Jorunn Grande Førsteamanuensis HiNT Kompetanselunsj 29.9.11 Forskningsdagene 2011 Utgangspunkt for studien Utfordringer

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter Erfaringsdokumentasjon fra gjennomførte e-handelsprosjekter Formålet med vårt samarbeid med Difi Dele erfaringer Øke forståelsen for omfanget av et e-handelsprosjekt Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

E xpa n d to N e w L e ve ls

E xpa n d to N e w L e ve ls WWW.EXLEVEL.NO E xpa n d to N e w L e ve ls Exlevel AS tilbyr kurs-og konsulenttjenester innen IT. Hovedfokus er kurs og konsulenttjenester for bedriftsmarkedet knytt til Microsoft Office programvare. Exlevel

Detaljer

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 FORORD I denne oppsummeringen fra alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL presenteres resultatene av en undersøkelse

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Digitalisering Direktoratet for forvaltning og IKT Hvorfor elektronisk handel? I avtaleperioden Presise bestillinger

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL YRKESSJÅFØRFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL YRKESSJÅFØRFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL YRKESSJÅFØRFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Planlegging og drift Hovedområdet omfatter hvordan en transportbedrift er organisert. Videre

Detaljer

Eksportlogistikk i små og mellomstore bedrifter

Eksportlogistikk i små og mellomstore bedrifter Sammendrag: TØI rapport 340/1996 Forfattere: Rolv Lea, Janne M. Hagen, Jan-Erik Lindjord, Torhild L. Barlaup, Knut Bøe Oslo 1996, 89 sider Eksportlogistikk i små og mellomstore bedrifter Små og mellomstore

Detaljer