SMBs kompetanse for e-handel Fokus på mellom behovet for e-handelskompetanse og tilbudet for opplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMBs kompetanse for e-handel Fokus på g@pet mellom behovet for e-handelskompetanse og tilbudet for opplæring"

Transkript

1 Prosjektrapport nr. 49/2002 SMBs kompetanse for e-handel Fokus på mellom behovet for e-handelskompetanse og tilbudet for opplæring Hauge, Elisabet, Laderud, Øyvind & Braadland, Frode.

2 Tittel Forfattere SMBs kompetanse for e-handel. Fokus på gapet mellom behovet for e- handelskompetanse og tilbudet for opplæring. Hauge, Laderud & Braadland Rapport Prosjektrapport nr. 49/2002 ISSN-nummer Trykkeri Edgar Høgfeldt, 4626 Kristiansand Pris NOK 100, - Bestillingsinformasjon Utgiver Agderforskning Serviceboks 415, N-4604 Kristiansand Telefon Telefaks E-post Hjemmeside

3

4

5 Forord Denne rapporten presenterer de norske resultatene fra et større forskningsprosjekt om elektronisk handel 1. Prosjektet er finansiert av Leonardo da Vinci-programmet, EU-kommisjonen. Målet for prosjektet har vært å identifisere kritisk kompetanse for små- og mellomstore bedrifter (SMB) som gjør dem i stand til å drifte e-handel. Dette arbeidet er basert på teoretiske studier så vel som egen teoribygging og testing gjennom intervjuer, samt en kvantitativ undersøkelse rettet mot brukere av elektronisk handel i Norge, Finland og Spania. I prosjektet ble det også gjennomført en undersøkelse blant leverandører av opplæringsprogrammer innenfor ikt. Det ble her identifisert et gap mellom SMBs behov for kompetanse og den kompetanse som de gjennom investering i opplæring har tilgang til. Et av hovedfunnene var at spanske leverandører har vært mer orientert mot SMB som marked for opplæringstjenester enn sine kollegaer i Norge og Finland. Det kan være en av årsakene til at e-strategi blant SMB ser ut til å være mer suksesspreget i Spania, enn i de to andre landene. 1 Hauge, Eikebrokk, Olsen, Moe & Braadland (2002): SMEs competence for e-business success. exploring the gap between the needs for e-business competence and the training offered. Prosjektrapport 48/ Agderforskning. i

6

7 Innholdsfortegnelse FORORD...I INNHOLDSFORTEGNELSE...III TABELLOVERSIKT...IV FIGURLISTE...IV 1 INNLEDNING GJENNOMFØRING OG STUDIEBEDRIFTENE Metodisk tilnærming Studiebedriftene FORUTSETNINGER FOR E-HANDEL OG SUKSESS Forutsetninger for suksess ved e-handel Suksess ved e-handel OPPLÆRINGSTILBUDET Kompetansetilbudet KONKLUSJON Behovet for kompetanse og tilbudet Identifisering av gap iii

8 Tabelloversikt Tabell 1. Størrelsen på studiebedriftene fordelt på bransje...4 Tabell 2. Middelverdien for e-handelssuksess Tabell 3. Inntrykket av kunder Tabell 4. Tilbydernes kompetansetilbud Figurliste Figur 1. Studiebedriftenes erfaringer med e-handel (i prosent)...5 Figur 2. Bruk av e-handelsløsninger fordelt på bransje...5 Figur 3. Konseptuell modell...7 Figur 4. Kritiske faktorer for generell suksess i e-handels strategien...9 Figur 5. Tilbydernes kunder Figur 6. Evne til å investere i opplæringsprogrammer iv

9 1 Innledning Denne rapporten setter fokus på relasjonen mellom it-kompetanse 2 og verdiskapning. Målet har derfor vært å identifisere kritisk kompetanse som SMB har behov for i driften av elektronisk forretningsdrift. Elektronisk forretningsdrift defineres her som forretningsprosesser utført i digitale nettverk innen en virksomhet eller integrert i verdikjeden mellom flere virksomheter. Ofte blir begrepet elektronisk handel, eller e-handel, brukt. Dette inngår som en del av det noe videre begrepet elektronisk forretningsdrift. I prosjektet var det også et mål å identifisere et mulig antatt gap mellom hva SMB har behov for av kompetanse og hvilken kompetanse som tilbys. Målet for prosjektet har videre vært å utvikle et nettbasert instrument for SMB som ønsker å identifisere hvilken kompetanse de bør styrke for å være i stand til å fremme en effektiv elektronisk forretningsdrift. En lenke til instrumentet finnes på 2 Kunnskap og erfaringer samlet opp over tid. 1

10

11 2 Gjennomføring og studiebedriftene 2.1 Metodisk tilnærming Det ble gjennomført to kvantitative undersøkelser i prosjektet basert på litteratur- og pilotstudier. Mens den første undersøkelsen hadde fokus på SMBs erfaring og kompetanse innenfor implementering av e-handel, hadde den andre undersøkelsen fokus på tilbudet av e-handelsopplæring. Målet for den første undersøkelsen var å samle data fra 120 SMB i hvert av landene, altså til sammen 360 bedrifter. Informantene skulle være jevnt fordelt med 40 turistbedrifter, 40 transportbedrifter og 40 næringsmiddelbedrifter fra hvert av landene. Det lot det seg ikke gjøre, og det endelige datasettet består av data fra 339 SMB, hvorav 122 bedrifter er norske, 120 bedrifter er finske og 97 bedrifter er spanske. I undersøkelsen om opplæringstilbudet ble det samlet data fra 116 tilbydere, og 40 av disse var norske. Informantene responderte på et spørreskjema om deres bedrifts kompetanse innenfor elektronisk handel over telefon. Svaralternativene på spørsmålene var i begge undersøkelsene basert på en 1 til 7 punkts Likert skala. Respondentene ble altså bedt om å vekte svarene sine på en skala fra 1 til 7, der 1 var totalt negativ svar, og 7 var totalt positiv svar. 2.2 Studiebedriftene Alle studiebedriftene tilhørte servicesektoren, det vil si at de var orientert mot salg av produkter. Det hindret selvfølgelig ikke at enkelte av bedriftene, for eksempel næringsmiddelbedriftene, også drev med produksjon av produkter. Samtidig var alle bedriftene uavhengige enheter, altså ikke organisert som en enhet i et større konsern. En reiselivsbedrift kunne ikke være en del av et større konsern som for eksempel Rica, Radisson SAS og så videre. Kunderelasjonene for alle informantene var av typen B2B og B2C. Turistbedriftene i undersøkelsen var primært av typen hoteller, pensjonater, reisebyrå, fornøyelsesparker og så videre. Transportbedriftene bestod av aktører som driver med varetransport. Persontransport var altså utelukket i undersøkelsen. Transporten kunne være basert både på utleie av biler, containere, tilhengere og liknende, og forflytting av varer der firmaet utførte hele flyttejobben. Næringsmiddelsektoren bestod av bedrifter som drev med salg av mat- og drikkevarer innenfor varehandel, men utelukket som nevnt ikke at flere av bedriftene i undersøkelsen også drev med produksjon. 3

12 Tabell 1. Størrelsen på studiebedriftene fordelt på bransje Bransje Antall bedrifter Antall ansatte Gj.snitt størrelse Norge Turisme ,4 Transport ,0 Næringsmidler , ,4 Total Turisme ,4 Transport ,1 Næringsmidler , ,5 De 122 norske bedriftene i undersøkelsen hadde til sammen nesten 3000 ansatte (tabell 1). Gjennomsnittsstørrelsen for de norske bedriftene var 24,4 ansatte. Det er ca. 5 færre ansatte en gjennomsnittsstørrelsen for alle bedriftene som deltok i undersøkelsen. Transportbedriftene var de absolutt største bedriftene med rundt 15 flere ansatte enn turistbedriftene og næringsmiddelbedriftene. For å delta i undersøkelsen måtte bedriftene ha implementert ele k- troniske handelssystemer, minimum en nettside eller en e-postadresse. Figur 2 viser en oversikt over de norske bedriftenes erfaring med e-handel sammenliknet med de tre studielandene som helhet. Hovedtyngden av bedriftene hadde implementert relativt lite kompliserte e-handlesløsninger som nettside med informasjon om bedriften. En klar trend er at jo mer komplisert e-handelsløsningene er, jo færre bedrifter har tatt i bruk teknologien. Spesielt gjelder det løsninger som integrerer elektronisk forretningsdrift i øvrige styringsverktøy i bedriften. Figur 2 viser også at norske bedrifter følger trenden for bruk av ulike e-handelsløsninger i Spania og i Finland. Norske bedrifter skiller seg imidlertid ut ved at en ser en litt sterkere tendens til å ta kompliserte løsninger i bruk. 4

13 Figur 1. Studiebedriftenes erfaringer med e-handel (i prosent) Norway All Webside med info om produkter og service Webside med info til enkeltkunder Webside hvor Systemer for kunder kan gjøre elektronisk salg bestillinger EDI løsninger Informasjon til leverandører Integrert i verdikjeden Som figur 6 viser, kan erfaringer med e-handel illustrere forskjeller mellom de tre studerte bransjene. I kommende avsnitt og kapitler belyses forskjeller mellom bransjene nærmere. Figur 2. Bruk av e-handelsløsninger fordelt på bransje Turisme Transport Næringsmidler 20 0 Webside med info om produkter og service Webside med info til enkeltkunder Webside hvor kunder kan gjøre bestillinger Systemer for elektronisk salg EDI løsninger Informasjon til leverandører Integrert i verdikjeden Blant de studerte bedriftene i Norge, har turistbedriftene på flere områder kommet lengst i implementeringen av ulike e-handelsløsninger (figur 2). De 5

14 implementerte løsningene er imidlertid enkle. Nærmere 100 prosent av bedriftene har nettside med informasjon til individuelle kunder, og en stor del av bedriftene har nettsider der kunder kan gjøre bestillinger. Norske turistbedrifter har generelt kommet lenger i implementering av e-handel enn turistbedrifter i Spania og Finland (kommer ikke frem av figur 2). Nesten alle de norske transportbedriftene har en enkel nettside med informasjon om produkter og tjenester. Litt over 40 prosent av bedriftene har en implementert nettside der kunder kan gjøre bestillinger. Transportbedriftene har kommet lenger enn de øvrige sektorene i implementering av e- handelsløsninger som samordner informasjonsteknologi og salg, for eksempel systemer av elektronisk salg og EDI-løsninger. Bare litt over 60 prosent av de norske næringsmiddelbedriftene har nettsider med informasjon om produkter og tjenester, og 60 prosent av dem har nettside med informasjon rettet mot individuelle kunder. Næringsmiddelbedriftene skåret lavest av de norske studiebedriftene på bruk av kompliserte e- handelsløsninger. 6

15 3 Forutsetninger for e-handel og suksess 3.1 Forutsetninger for suksess ved e-handel Basert på litteraturstudien, pilotstudien og diskusjonene rundt ulike dimensjoner ved kompetanse, ble det laget en modell for forutsetninger som bedrifter må/ bør ha for å oppnå suksess ved elektronisk handel. Denne prosessen ledet frem til en konseptuell modell (figur 3) for kritisk kompetanse som kan lede til økt suksess i driften av e-handel. Figur 3 illustrerer en forventet sammenheng for ulike typer kompetanser som kan lede til e-handelssuksess. Figur 3. Konseptuell modell Outsourcing Strategi og visjon Prosessintegrasjon IT og forretning Suksessfull e-handel Samordning informasjonstekno logi og bedriftsstrategi IT ledelse System og infrastruktur Som figur 3 illustrerer, må bedriften for det første ha tilgang på kompetanse om strategi og visjon 3, prosessintegrasjon av it og øvrig forretningsdrift 4, itledelse, og system og infrastruktur 5. Dimensjonene outsourcing og samordning mellom informasjonsteknologi og bedriftsstrategi beskriver bedriftenes mulighet til å involvere og ta fordeler av kompetanse internt eller eksternt i 3 Beskriver bedriftens evne til å utnytte det strategiske potensialet for e-handel eller e-handelsteknologi i bedriftens markedsorientering. 4 Beskriver bedriftens evne til å omsette og implementere eksisterende prosesser med den nye teknologien. 5 Referer til bedriftens it-fundament ved data, nettverk og programvare. 7

16 bedriften for å utvikle og implementere strategier relatert til e-handel. Disse to dimensjonene kan påvirke dimensjonene strategi og visjon, integrering av it i andre bedriftsprosesser, it-ledelse og infrastrukturen. En korrelasjonsanalyse viste en signifikant sammenheng mellom tre av variablene i figuren og e-suksess (figur 4). Kritisk kompetanse er koblet til: strategi og visjon prosessintegrasjon mellom it og forretning system og infrastruktur. Analysen av den konseptuelle modellen for kritisk kompetanse viste altså at outsourcing og samordning mellom informasjonsteknologi og bedriftsstrategi har nærmest ingen innflytelse på bedrifters suksess i e-handel (figur 4). Likevel kan det ikke konkluderes med at disse kompetansene er uviktige. Det forventes at størrelse kan være en viktig faktor for om bedrifter outsourcer spesifikke aktiviteter. Forretninger med mindre enn 50 ansatte innenfor de studerte sektorene har ofte intet annet valg enn å skaffe seg tilgang til visse kompetanser gjennom å kjøpe dem eksternt og outsource slike oppgaver. Den samme forventinger er det for samordning, spesielt i små bedrifter der kommunikasjonen er mindre formell. Samordning mellom informasjonsteknologi og bedriftsstrategi kan gjøres enklere ved outsoursing. Bedrifter unngår da å måtte investere i denne type kompetanse. Analysene viste også at it-ledelse har mindre innflytelse på suksess ved e- handel. Årsakssammenhengen kan være at så lenge en ikke har kompetanse innenfor områdene strategi og visjon, prosessintegrasjon mellom it og forretning og system og infrastruktur som omfatter e-handel, vil det ikke være behov for å ha en it-ledelse i bedriften som skal ta seg av e-handelsoppgaver. I undersøkelsen ble det brukt en kontrollvariabel definert som en dominerende kunde dikterer våre e-handelsfordeler. Korrelasjonsanalyse viste at det var sterk sammenheng mellom kontrollvariabelen og suksess i e- handelsstrategi (figur 4). 8

17 Figur 4. Kritiske faktorer for generell suksess i e-handels strategien Strategi ogvisjon Prosessintegrasjon IT og forretning Stor innflytelse IT ledelse System og infrastruktur Moderat innflytelse Stor innflytelse E-handel generell suksess Samordning info.tek og bed.strategi Outsoursing Stor innflytelse Moderat innflytelse Kontroll -en dominerende kunde dikterer e-handelsfordeler Kontroll -e-handelssystem som tillater underleverandører å se informasjon om bedriftens produkter og service Av figur 4 kan man konkludere med at for å oppnå høyere suksess ved implementering av e-handel, må en sannsynligvis øke kompetansen innenfor strategi og visjon, prosessintegrering mellom it og forretning og system og infrastruktur. I den følgende delen av rapporten vil forskjellige drivere for e- handelssuksess (effektivitet, komplementaritet, innovasjon og kundelojalitet) bli belyst. 3.2 Suksess ved e-handel E-handelssuksess ble i undersøkelsen definert ut fra potensialet for verdiskapning i e-handel i fire relaterte dimensjoner; økt effektivitet, komplementaritet, kundelojalitet og innovasjon. Effektivitet relateres til muligheten for reduserte transaksjonskostnader. Komplementaritet relateres til muligheten til økt verdiskapning ved å kombinere produkter og service, teknologi og aktiviteter med forretningspartnere. Kundelojalitet beskriver potensialet for verdiskapning ved å motivere kunder og forretningspartnere til å gjenta, for- 9

18 bedre og repetere transaksjoner og relasjoner. Innovasjon beskriver nyskapning som et resultat av måten forretningen blir organisert på. Studiebedrifter ble bedt om å selv vurdere deres e-handelssuksess innenfor disse dimensjonene (tabell 2). Tabell 2. Middelverdien for e-handelssuksess Bransje E-handels suksess Effekter av e-handels suksess Økt effektivitet Bedret Kunde komple- lojalitet mentaritet Norge Turisme 4,49 3,26 3,54 2,70 2,77 Transport 3,91 3,61 3,13 2,92 3,30 Næringsmidler 3,41 3,39 3,27 2,72 2,58 Total Turisme 4,35 4,00 3,93 3,24 3,21 Transport 4,51 4,23 3,97 3,81 3,88 Næringsmidler 3,69 3,41 3,46 2,95 2,95 Total Alle bransjer 4,19 3,36 3,89 3,79 3,34 Innovasjon Tabell 2 viser at middelverdien for e-suksess for alle de 339 bedriftene er 4,19 på 1 til 7 punktsskalaen. I gjennomsnitt vurderte altså informantene suksessen av implementering av e-handel som moderat. En stor del av bedriftene oppnår altså ikke fullt potensiale og fordeler ved deres e-handelsstrategi. Dersom bedriftene skal oppnå økt suksess må de, som tidligere nevnt, sannsynligvis heve kompetansen innenfor strategi og visjon, it prosess integrasjon og infrastruktur. For å øke middelverdien for suksess, er det behov for mer opplæring blant SMB. Tabell 2 viser også at det meste av suksessen ved implementering av e-handelsløsninger kan føres tilbake til økt effektiv itet. Blant alle respondentene har transportbedriftene hatt absolutt størst suksess i deres e-handelsstrategi, mens næringsmiddelbedrifter heller har lykkes dårlig med implementering av e-handel. Norge følger ikke den samme trenden som ble beskrevet i hovedrapporten. De norske transportbedriftene lykkes absolutt dårligst blant alle transportbedriftene i hele utvalget. Norske næringsmiddelbedrifter lykkes dårligere enn sine kollegaer i Finland og Spania. Norske turistbedrifter lykkes derimot bedre med sin e-handelsstrategi enn sine kollegaer i Finland og Spania. Sammenhengen mellom hvorfor spesifikke sektorer lykkes bedre enn andre kan selvfølgelig kobles til næringsstruktur og politisk innflytelse i de enkelte landene. I Norge har det blant annet vært et relativt stort politisk og næringslivsmessig fokus på turisme de siste tiårene. Videre viser tabell 2 at i Norge har e-handel ført til noe økt effektivitet i transaksjoner spesielt blant transportbedriftene. Samtidig har også e-handel 10

19 ført til noe forbedrede komplementariteter. Ut fra tabellen kan det konkluderes med at elektronisk forretningsdrift ikke har ledet til økt kundelojalitet og innovasjon. ANTRA-undersøkelsen viser også en klar trend (som ikke fremkommer i tabellen), at spanske bedrifter, spesielt transportbedrifter, oppnår høyere suksess i implementering av e-løsninger, enn bedrifter i Norge og Finland. Det kan komme av at bedriftene i Spania har tilbud om offentlig støtte til opplæring innenfor elektronisk forretningsdrift. Ringvirkningen av slike ordninger kan være at flere aktører opererer som konsulenter for bedrifter som ikke selv evner å implementere elektronisk forretningsdrift. 11

20 4 Opplæringstilbudet Av de 40 norske leverandørene av opplæring relatert til elektronisk forretningsdrift, tilbød hele 37 bedrifter opplæring i kombinasjon med kjøp av programvare. Programvaren var da enten utviklet i leverandørbedriften eller basert på salg av eksisterende løsninger. Bare tre norske bedrifter var rene opplæringsbedrifter Tilbydernes kundesammensetning Som figur 5 viser, tenderer norske tilbydere av e-handelsopplæring til å satse mer på store bedrifter i kundesammensetningen enn deres kollegaer i Finland og Spania. De norske tilbyderne har flest kunder i størrelsen 31 til 100 ansatte. Figur 5. Tilbydernes kunder 6 Middelverdi ansatte 6-10 ansatte ansatte ansatte ansatte Norge Hele undersøk elsen Evne til å investere i opplæringsprogrammer kan være en kritisk ressurs for å implementere ulike e-handelsløsninger. Figur 6 kan forklare hvorfor flere norske tilbydere satser på SMB-kunder som har flere enn 31 ansatte. Ifølge tilbyderne har bedrifter av denne størrelsen større evne til å investere i opplæringsprogrammer enn det som mindre bedrifter har. Jo mindre bedriften blir jo færre resursser (tid og penger) har de, ifølge tilbyderne, å bruke på opplæringsprogrammer. 12

21 Figur 6. Evne til å investere i opplæringsprogrammer. 6,5 5,5 4,5 Hele undersøkelsen Norge 3,5 2,5 1-5 ansatte 6-10 ansatte ansatte ansatte ansatte Ifølge de norske tilbyderne av opplæring, har SMB generelt lite informasjon om opplæringstilbud, og de oppnår generelt liten suksess ved implementering av e-handelsløsninger (tabell 3). Denne oppfatningen er i tråd med det som ble funnet i datasettet for alle respondentene. En ser imidlertid en liten differanse i forhold til hvilken kunnskap SMB har om tilbydere. Her skårte de norske bedriftene litt lavere sammenliknet med resultatet for hele undersøkelsen. Tabell 3. Inntrykket av kunder Kunde Norge Hele undersøkelsen Informasjon om tilbydere 3,30 3,65 Suksess ved implementering 3,95 3, Kompetansetilbudet Tabell 4. Tilbydernes kompetansetilbud Tilbud om kompetanse Norge Hele undersøkelsen Strategi og visjon 4,82 4,82 Strategisk planlegging 4,08 4,45 Outsourcing 3,40 4,43 Samordning mellom informasjonsteknologi og 5,58 5,01 forretningsstrategi Forbedring av prosess 4,96 5,04 IT-styring 4,69 4,92 IT infrastruktur 4,93 5,21 13

22 Tabell 4 viser at norske leverandører av opplæring tilbyr mest kompetanse innenfor områder som samordning mellom informasjonsteknologi og forretningsstrategi, forbedring av prosesser i bedriften, og it-infrastruktur. Dette er områder som går inn i bedriftenes mer fysiske og tekniske bruk av e- handelsløsninger. Områder som er koblet til organisatorisk omstilling i forbindelse med innføring av ny teknologi, som for eksempel strategisk pla n- legging, outsourcing og endringsprosesser i ledelse er mindre berørt i Norge. Det kan være med på å forklare hvorfor de norske bedriftene generelt opplever mindre suksess ved implementering av e-handel, enn det som for eksempel bedrifter i Spania opplever. 14

23 5 Konklusjon Relatert til formålet med prosjektet, var samtlige av de norske bedriftene representert i Internettsammenheng med minimum en nettside eller e- postadresse. Beskrivelsen av norske brukere av e-handelsløsninger viste at de aller fleste bedriftene har implementert relativt enkle og lite kompliserte e-handelsløsninger som nettside for salgsfremmende tiltak. Jo mer komplisere løsningene blir, jo færre bedrifter benytter seg av løsningene. Noe av årsaken for denne trenden kan være at bedrifter mangler kompetanse innenfor bruk og forståelse av e-handelsteknologi. 5.1 Behovet for kompetanse og tilbudet Kritisk kompetanse for suksess i e-handel Som beskrevet i kapittel 3.1, er kritisk kompetanse for å oppnå suksess i e- handelsstragtegien koblet til: strategi og visjon prosessintegrasjon mellom it og forretning system og infrastruktur For å oppnå økt suksess innenfor e-handelsstrategi, er det sannsynlig at brukere av e-handelsløsninger bør øke kritisk kompetanse. Analysen av e- handelssuksess viste at om lag halvparten av bedriftene ikke har oppnådd fullt potensiale og fordeler ved deres e-handelsstrategi. Det kan tyde på at en stor gruppe av norske SMB mangler kompetanse innenfor muligheter og bruk av e-handelsteknologi. Suksess ved e-handel blant norske bedrifter kan forklares med økt effektiv i- tet og komplementaritet og mindre med kundelojalitet og innovasjon. I forhold til alle de 339 SMB som ble studert, skårer norske SMB svært likt på økt effektivitet ved e-handel. Men generelt har de norske bedriftene oppnådd dårligere komplementaritet, kundelojalitet og innovasjon i forhold til deres kollegaer i Spania og Finland Tilbudet av kompetanse Undersøkelser av tilbudet for opplæring viste at behovet for kompetanse er mer eller mindre dekket, samtidig som det er mer orientert i retning av at opplæring er koblet til teknisk bruk av e-handelssystemer og mindre orie n- 13

24 tert mot hvordan bedrifter skal bruke e-handel som et verktøy i øvrige bedriftsprosesser. 5.2 Identifisering av gap Undersøkelsen identifiserte et gap knyttet til behovet for kritisk kompetanse og tilbudet av e-handelsopplæring. Generelt er gapet knyttet til tilbudet av type kompetanse og SMBs informasjon om tilbudet og evne til å investere i opplæring. I kapittel 4 ble det blant annet avdekket at tilbydere av opplæringsprogrammer mente at en stor gruppe av norske SMB har hatt relativt liten suksess ved implementering av e-handel. Samtidig viste undersøkelsen at norske SMB mangler kritisk kompetanse for å oppnå større suksess ved implementering av e-handel. På samme tid er tilbudet for kritisk kompetanse mer eller mindre dekket av opplæringsinstitusjoner. Det viser seg at SMB likevel har problemer med å investere i opplæring. I kapittel 4 ble det illustrert hvordan evne til å investere i opplæringsprogrammer synker med synkende bedriftsstørrelse. Samtidig mente opplæringsaktører at SMB har lite informasjon om dem. Gapet er altså toveis, hvor tilbydere vektlegger kompetanse orientert mot koblingen mellom e-handel og øvrige bedriftsaktiviteter mindre enn teknisk bruk av opplæringsprogrammer. På den andre siden finner vi SMB som har lite informasjon om opplæringsinstitusjoner, og (spesielt små SMB) har begrenset evne til å investere i slike programmer. Samtidig har SMB behov for å øke kritisk kompetanse for å oppnå økt suksess ved implementering av e-handel og derav øke konkurransekraften på markedene. I Spania finnes det offentlige fond rettet mot å øke SMBs kompetanse innenfor e-handel. Det viser seg at spanske brukere av e-handel oppnår høyere suksess. Funn i undersøkelsen knyttet til gapet mellom behov for kompetanse og tilbudet om kompetanse reiser altså en del nye spørsmål. Et første spørsmål vil være orientert mot hvorfor noen bransjer opplever mer suksess enn andre i implementeringen av e-handel. Er det slik at en ved implementering av e- handel bygger seg opp et visst kompetansenivå over tid som på sikt vil føre til økt suksess ved e-handel? For å undersøke denne sammenhengen må denne undersøkelsen gjentas med jevne mellomrom. Et siste mer policy orientert spørsmål vil naturlig være: hvordan gjøre gapet mellom behovet for kompetanse innen e-handel og opplæring og kompetansetilbudet mindre. 14

25 FoU-informasjon Tittel SMBs kompetanse for e-handel fokus på gapet mellom behovet for e-handelskompetanse og tilbudet for opplæring. Prosjektnr Oppdragets tittel Prosjektleder Forfattere Oppdragsgiver Rapport type ANTRA nettbasert ikt-kompetanse, analyse og verktøy. Øyvind Lingen Laderud Hauge, Laderud & Braadland Leonardo da Vinci-programmet Prosjektrapport Rapport nr 49/ 2002 ISSN-nummer emneord SMB, e-handel, kompetanse, suksess Sammendrag Denne rapporten er et utdrag fra prosjektrapport 48/ 2002 (Agderforskning), og presenterer det norske resultatet av et større forskningsprosjekt om e-handel. Målet for prosjektet har vært å identifisere hvilken kompetanse som er kritisk for små- og mellomstore bedrifter (SMB) for å drifte e-handel. Dette arbeidet er basert på teoretiske studier så vel som egen teoribygging og testing gjennom intervjuer og en kvantitative undersøkelser i Norge, Finland og Spania. I prosjektet ble det også gjennomført en undersøkelse blant leverandører av opplæringsprogrammer innenfor ikt. Det ble altså identifisert et gap mellom SMBs behov for kompetanse og den kompetanse de blir tilbudt. Et av hovedfunnene er at spanske leverandører har et mer aktivt tilbud av kompetanse for SMB enn det vi finner blant norske og finske leverandører. Til et visst nivå kan det være med å forklare hvorfor e-strategi blant SMB ser ut til å være mer suksesspreget i Spania enn i de to andre landene. 15

Kompetansebehov i SMBer - i en digital hverdag. eforum, AgnesBeathe Steen Fosse (UFD, 25.11, 2003)

Kompetansebehov i SMBer - i en digital hverdag. eforum, AgnesBeathe Steen Fosse (UFD, 25.11, 2003) Kompetansebehov i SMBer - i en digital hverdag eforum, AgnesBeathe Steen Fosse (UFD, 25.11, 2003) Bedriftstukturer i Norge i 2003 440 000 bedrifter i Norge Flest innen jordbruk, forretningsmessig tjenesteyting,

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Lufthavner Norge, 2015

Lufthavner Norge, 2015 EPSI Rating om Lufthavner Norge, 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse som en ekstern revisor

Detaljer

IT I PRAKSIS 2010 STRATEGI, TRENDER OG ERFARINGER I NORGES 500 STØRSTE VIRKSOMHETER

IT I PRAKSIS 2010 STRATEGI, TRENDER OG ERFARINGER I NORGES 500 STØRSTE VIRKSOMHETER IT I PRAKSIS 2010 STRATEGI, TRENDER OG ERFARINGER I NORGES 500 STØRSTE VIRKSOMHETER MORTEN SKODBO RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING EDGAR VALDMANIS - MARKEDSDIREKTØR, DEN NORSKE DATAFORENING IT I PRAKSIS 2010

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Evaluering av koordinatoropplæringen. kommune Opplæring gitt som et ledd i videreutvikling av koordinatorrollen

Evaluering av koordinatoropplæringen. kommune Opplæring gitt som et ledd i videreutvikling av koordinatorrollen Prosjektrapport nr. 7/2010 Evaluering av koordinatoropplæringen i Kristiansand kommune Opplæring gitt som et ledd i videreutvikling av koordinatorrollen Arild Vangstad Tittel Forfattere Evaluering av koordinatoropplæring

Detaljer

Integrasjon en utfordring for SMB bedriftene! - Vi får bitene til å passe sammen!

Integrasjon en utfordring for SMB bedriftene! - Vi får bitene til å passe sammen! Integrasjon en utfordring for SMB bedriftene! Integrasjon er en utfordring! i alle fall å skrive riktig! Digi.no: Handel.no: Nortib.no: Oracle: og Digi.no igjen: Profitbase: IntegrasjonsPartner BITS AS?

Detaljer

Elektronisk forretningsdrift og verdikjedesamarbeid

Elektronisk forretningsdrift og verdikjedesamarbeid Elektronisk forretningsdrift og verdikjedesamarbeid Et samarbeidsprosjekt mellom små- og mellomstore bedrifter tilsluttet Leverandørnett Ormen Lange Ivar Barlindhaug, davinci Consulting AS Bjørn Haukebø,

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

IKT-revisjon som del av internrevisjonen

IKT-revisjon som del av internrevisjonen IKT-revisjon som del av internrevisjonen 26. oktober 2010 Kent M. E. Kvalvik, kent.kvalvik@bdo.no INNHOLD Litt bakgrunnsinformasjon Personalia 3 NIRFs nettverksgruppe for IT-revisjon 4 Hvorfor? Informasjonsteknologi

Detaljer

Rendyrking av kjernevirksomhet En vei mot mer effektiv drift?

Rendyrking av kjernevirksomhet En vei mot mer effektiv drift? www.pwc.com Rendyrking av kjernevirksomhet En vei mot mer effektiv drift? Agenda Rendyrking Drivere, trender og suksessfaktorer Case eksempel: Lean i ekspedisjon 2 Rendyrking hvilke drivere er for/imot?

Detaljer

Du bruker applikasjoner fra du våkner opp. Email på ipad, Facebook, Twitter, aviser, podcasts, snakker over Skype osv

Du bruker applikasjoner fra du våkner opp. Email på ipad, Facebook, Twitter, aviser, podcasts, snakker over Skype osv 18.09.2010 Du bruker applikasjoner fra du våkner opp. Email på ipad, Facebook, Twitter, aviser, podcasts, snakker over Skype osv Du bruker hele dagen på Internett, men ikke på web. En av de viktigste skiftene

Detaljer

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av skadeforsikring i Norge presenteres under. Analysen av forsikringsbransjen i Norge baserer seg på 2500

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Kundetilfredsheten blant bankene i Norge

Kundetilfredsheten blant bankene i Norge Kundetilfredsheten blant bankene i Norge Hovedresultater fra EPSI sin studie av bankene i Norge presenteres under. Analysen av den norske bankbransjen baserer seg på over 30 dybdeintervjuer per telefon

Detaljer

Entreprenørskap i små rurale. kapasiteter for konkurransekraft

Entreprenørskap i små rurale. kapasiteter for konkurransekraft Entreprenørskap i små rurale bedrifter: Viktige ressurserog kapasiteter for konkurransekraft Jorunn Grande Førsteamanuensis HiNT Kompetanselunsj 29.9.11 Forskningsdagene 2011 Utgangspunkt for studien Utfordringer

Detaljer

Integrasjon av distribusjonskanaler

Integrasjon av distribusjonskanaler Integrasjon av distribusjonskanaler Foredrag på symposiet elandet Norge 19. oktober 2004 Peder Inge Furseth Dr. polit., førsteamanuensis Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI Sandvika

Detaljer

10. Virkninger av IKT

10. Virkninger av IKT Mads Hansen-Møllerud 10. Statistikken om informasjonssamfunnet inneholder etter hvert mye informasjon om bruk og tilgang til IKT. Hvilke virkninger bruk av IKT har på henholdsvis privat næringsliv og offentlig

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Innhold Integrerte operasjoner Perspektivet IKT sikkerhet Hvordan ta høyde for det usannsynlige HMS i et IO perspektiv Hvordan kan IO

Detaljer

Rapport it arena - kartleggingsprosjekt

Rapport it arena - kartleggingsprosjekt Rapport it arena - kartleggingsprosjekt It arena har gjennomført et kartleggingsprosjekt blant IKT bedrifter i Drammensregionen (Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik og Sande). Prosjektet søkte

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL YRKESSJÅFØRFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL YRKESSJÅFØRFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL YRKESSJÅFØRFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Planlegging og drift Hovedområdet omfatter hvordan en transportbedrift er organisert. Videre

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Strategisk plan. Perioden

Strategisk plan. Perioden Strategisk plan Perioden 2008-2011 FORRETNINGSIDÉ: UNINETT FAS skal være UH-sektorens prosjektorganisasjon ved utredning, valg, innføring, drift, videreutvikling og utskifting av felles administrative

Detaljer

Innhold. 1 Grunnbok i markedsføring 15. 2 Mikromiljøet i bedriftene 47. Forord 11

Innhold. 1 Grunnbok i markedsføring 15. 2 Mikromiljøet i bedriftene 47. Forord 11 Innhold Forord 11 1 Grunnbok i markedsføring 15 Markedsføring i hverdagslivet 16 Forandringer i samfunnet påvirker markedsføringen 18 Perspektiver på markedsføring 21 Definisjoner 21 Forskjellige kunder

Detaljer

Å lykkes med lean i SMB

Å lykkes med lean i SMB Å lykkes med lean i SMB Av Claus Toft Friis, Friis Management, Danmark. Lean kan gjennomføres med stor suksess i små og mellomstore bedrifter (SMB), hvis det brukes riktig. Lean er for lengst blitt implementert

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS

Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Prof. Dr Thomas Hoff, 11.06.12 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2

Detaljer

Innlevering 3. IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859

Innlevering 3. IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859 Innlevering 3 IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859 Kai A. Olsen er professor i informatikk ved Høgskolen i Molde og ved Universitetet i Bergen, han er også professor ved universitetet i Pittsburgh. Per Sætre

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter Erfaringsdokumentasjon fra gjennomførte e-handelsprosjekter Formålet med vårt samarbeid med Difi Dele erfaringer Øke forståelsen for omfanget av et e-handelsprosjekt Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

10. Virkninger av IKT

10. Virkninger av IKT Ole-Petter Kordahl, Annette Kalvøy og Per Erik Gjedtjernet 10. Statistikken om informasjonssamfunnet inneholder mye informasjon om bruk og tilgang til IKT. Hvilke virkninger bruk av IKT har på henholdsvis

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013

Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013 Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av bredbåndsleverandørene i Norge presenteres under. Studien av den norske bredbåndsbransjen baserer

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer?

Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer? Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer? PULS Prosjektledersamling Gardermoen, 20. 21. april 2004 Dr. polit., førsteamanuensis Institutt

Detaljer

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015 Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Effektive og enkle elektroniske tjenester til alle, alltid Innhold HVA ER EN EKOMMUNE?... 2 INTERKOMMUNAL EKOMMUNESTRATEGI HENSIKT

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Mål for dagens møte: Å gi en overordnet oversikt over instrumentet, og hvordan det kan brukes

Detaljer

IT-Ledelse, 28.januar 2011

IT-Ledelse, 28.januar 2011 IT-Ledelse, 28.januar 2011 Dagens: 1. Kort oppsummering om standard forretningssystemer og aktuelle valgkriterier når bedrifter skal innføre ny løsning 2. Eksempel fra en virksomhet rundt valgprosessen

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258. Hvorfor er innovasjoner viktige? Hva er en innovasjon (II) Forslag?

Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258. Hvorfor er innovasjoner viktige? Hva er en innovasjon (II) Forslag? 1 2 Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258 Forslag? Ola Edvin Vie Førsteamanuensis NTNU 3 Hva er en innovasjon (II) Nye produkter Nye tjenester Nye prosesser og rutiner Nye ideer Nye markeder

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Levekår og arbeidsmarked i Lister

Levekår og arbeidsmarked i Lister Prosjektrapport nr. 3/2012 Levekår og arbeidsmarked i Lister Helge Røed Tittel Forfatter Levekår og arbeidsmarked i Lister Helge Røed Rapport Prosjektrapport nr. 3/2012 ISSN-nummer 0808-5544 Trykkeri Kai

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

Elektronisk bestilling til nøye eller besvær? Erfaringer med elektronisk bestilling og faktura

Elektronisk bestilling til nøye eller besvær? Erfaringer med elektronisk bestilling og faktura Elektronisk bestilling til nøye eller besvær? Erfaringer med elektronisk bestilling og faktura Heidi C. Dreyer, SINTEF/NTNU SMARTLOG seminar 26.-27. mai 2004 1 Elektroniske bestillinger - B2B Undersøkelse

Detaljer

Gevinstrealisering. Hva er det? Passer det for offentlige (helse)virksomheter?

Gevinstrealisering. Hva er det? Passer det for offentlige (helse)virksomheter? Gevinstrealisering Hva er det? Passer det for offentlige (helse)virksomheter? Leif Skiftenes Flak, Ph.D Leder for institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Hva er det egentlig vi ønsker?

Detaljer

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Digitalisering Direktoratet for forvaltning og IKT Hvorfor elektronisk handel? I avtaleperioden Presise bestillinger

Detaljer

Klynger og Norsk Næringsliv

Klynger og Norsk Næringsliv Klynger og Norsk Næringsliv En gjennomgang av ulike teoretiske tilnærminger, med praktiske eksempler fra landsdelen Jan Terje Henriksen Krister Salamonsen Jan Oddvar Sørnes UiN-rapport nr. 12-2012 VRI

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com ENKLERE E-HANDEL symbrio.com Vi gjør det enklere Symbrio forenkler innkjøpene og effektiviserer fakturahåndteringen. Vi hjelper våre kunder med å senke sine kostnader og minske tiden til administrasjon.

Detaljer

Mal Gevinstplan Versjon (3.0)

Mal Gevinstplan Versjon (3.0) Gevinstplan . Generelt ved bruk av maler Det er mange fordeler med å bruke maler. Når du benytter en mal baserer du deg på arbeid som tidligere er utført, og du kan spare tid. Malene er utarbeidet med

Detaljer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Norge Country Payment Report 216: NORGE Country Payment Report er utarbeidet av Intrum Justitia. Intrum Justitia innhenter data fra tusenvis av selskaper i Europa for å få innsikt

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Rådgivning for næringsutvikling. Bjørnar Sæther. 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum

Rådgivning for næringsutvikling. Bjørnar Sæther. 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum Rådgivning for næringsutvikling Bjørnar Sæther 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum Premisser - temaer Premiss for foredraget: Er forankret i et innovasjonsperspektiv

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Retningslinjer for identifisering og håndtering av interessekonflikter i Sbanken ASA

Retningslinjer for identifisering og håndtering av interessekonflikter i Sbanken ASA Intern 1/ 5 Retningslinjer for identifisering og håndtering av interessekonflikter i Sbanken ASA Besluttet av Daglig leder Dato for beslutning 02.06.2016 Frekvens beslutning Årlig Erstatter Nytt dokument

Detaljer

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Når forskning og bedriftutvikling gir suksess Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Et prosjekt med fremdrift og entusiasme Deltakere i LAP-prosjektet Brukerbedrifter: Forskningsinstitusjoner

Detaljer

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Paul Chaffey, Abelia Hva er et partiprogram? 50 til 120 sider tekst Partimessig gruppearbeid

Detaljer

Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid?

Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? Masteroppgave (erfaringsbasert) i Strategisk ledelse og økonomi - desember 2014 Lars Ellingsen 1 Hvem er Lars Ellingsen?

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

IT-Ledelse, 25.februar

IT-Ledelse, 25.februar IT-Ledelse, 25.februar Dagens: 1. Vise utkast til IT-strategi for Stabburet Ferskvare anno 1995 2. Bedrifters verdikonfigurasjoner (pensum Kap 4). En kartleggingsmetode som øker forståelsen for virksomhetens

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenestetilbud til organisasjoner From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår

Detaljer

SAP Driftsmodeller. Hva mener vi i denne presentasjonen med SAP Driftsmodeller?

SAP Driftsmodeller. Hva mener vi i denne presentasjonen med SAP Driftsmodeller? Hva mener vi i denne presentasjonen med SAP Driftsmodeller? I denne presentasjonen: kun teknisk drift av SAP, og som vi har klassifisert i 3 kategorier: SAP drift i egen regi SAP drift i en fjerndriftsmodell

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

HOVEDFUNN OG SAMMENDRAG

HOVEDFUNN OG SAMMENDRAG HOVEDFUNN OG SAMMENDRAG Hovedfunn Bruken av erfaringer fra Effektiviseringsnettverkene er generelt høy i kommunene. Informasjon og erfaringer fra nettverkene blir i stor grad nyttiggjort i kommunenes beslutningsproses-ser.

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer

Strategi for Puls-programmet Kortversjon

Strategi for Puls-programmet Kortversjon Strategi for Puls-programmet 2003-2005 Kortversjon Sist oppdatert 3. juli 2003 Se også egen lysark-presentasjon Innhold 1. Bakgrunn 2 2. Visjon 3 3. Mål 3 4. Målgrupper 3 5. Relasjoner til andre programmer

Detaljer

Bruk av engelsk i industri og byggeog anleggsvirksomhet. TNS jwn:

Bruk av engelsk i industri og byggeog anleggsvirksomhet. TNS jwn: Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Metode og utvalg 6 3 4 Tillitsvalgte og ledere om bruk av engelsk i industri og bygge- og 5 Vedlegg 31 25 Tillitsvalgte: bruk av engelsk i industri og bygge- og 11 2 1 Hovedfunn

Detaljer

Hovedresultater fra PISA 2015

Hovedresultater fra PISA 2015 Hovedresultater fra PISA 21 Pressekonferanse 6. desember 216 Hva er PISA? PISA (Programme for International Student Assessment) måler 1-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Undersøkelsen

Detaljer

IT I PRAKSIS 2011 STATUS OG UTVIKLING INNEN BRUK AV MOBILE ENHETER - MULIGHETER OG UTFORDRINGER

IT I PRAKSIS 2011 STATUS OG UTVIKLING INNEN BRUK AV MOBILE ENHETER - MULIGHETER OG UTFORDRINGER IT I PRAKSIS 2011 STATUS OG UTVIKLING INNEN BRUK AV MOBILE ENHETER - MULIGHETER OG UTFORDRINGER IT I PRAKSIS 2011 IT i praksis kartlegger utviklingen innenfor digital virksomhetsutvikling og innovasjon,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

IT-Ledelse, 2.februar

IT-Ledelse, 2.februar IT-Ledelse, 2.februar Dagens: 1. IT-strategi og bruk av Y-modellen Trinn 1. Analyse av Dagens situasjon og gjennomgang av 12 ulike metoder for å kartlegge nåsituasjonen. 2. Informasjon om prosjektarbeidet

Detaljer

Lønn og belønning i en resultat- og kvalitetsorientert kommunal organisasjon

Lønn og belønning i en resultat- og kvalitetsorientert kommunal organisasjon Lønn og belønning i en resultat- og kvalitetsorientert kommunal organisasjon Tilrettelegging og utvikling av verktøy for fast og variabel resultat- og prestasjonslønn i kommunal sektor OPPSUMMERING Hay

Detaljer

Anskaffelse av rammeavtaler IKT konsulenttjenester - strategi. Saksnummer: 13/ Bilag 1 Kundens krav til leveranser

Anskaffelse av rammeavtaler IKT konsulenttjenester - strategi. Saksnummer: 13/ Bilag 1 Kundens krav til leveranser Saksnummer: 13/00341 Bilag 1 Kundens krav til leveranser Innhold 1.1 Etterspurt kompetanse... 3 1.2 Redegjørelse for etterspurt kompetanse... 3 1.3 Metodikk for kompetanseoverføring... 3 1.4 CV-er... 3

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Kritiske Suksess Faktorer (KSF) for Mobiloperatører (MO) ved kjøp av Site Aquisition (SA) tjenester i Norge

Kritiske Suksess Faktorer (KSF) for Mobiloperatører (MO) ved kjøp av Site Aquisition (SA) tjenester i Norge Kritiske Suksess Faktorer (KSF) for Mobiloperatører (MO) ved kjøp av Site Aquisition (SA) tjenester i Norge Trondheim 19. september 2008/ Student: Asle Birkeland INNHOLD: Bakgrunn for Masteroppgaven Nøkkelantakelser

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Agenda Samhandlingsarena 19.9 Innovasjon i offentlig sektor er det mulig?

Agenda Samhandlingsarena 19.9 Innovasjon i offentlig sektor er det mulig? Agenda Samhandlingsarena 19.9 Innovasjon i offentlig sektor er det mulig? Innledende foredrag fra 10 til 12. Møteleder Frode Ettesvoll, More AS Orientering om Semicolon II v/ daglig leder Karde og prosjektleder

Detaljer

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen Felles gevinstmetodikk i SuksIT Kongsbergregionen Alle IKT-prosjekter i Kongsbergregionen skal benytte felles gevinstmetodikk m/ følgende maler: 1. Mal for prosjektvurdering (vurdere om prosjektet skal

Detaljer

European. ... dager. Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor. 2. Hva. Fordringens alder opp til 30 dagerr ... %

European. ... dager. Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor. 2. Hva. Fordringens alder opp til 30 dagerr ... % European Payment Index spørreskjema 2015 1. Hvilke standardd betalingsvilkår tilbyr dere kundene? Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor 2. Hva er gjennomsnittstiden kundene faktisk bruker

Detaljer

IT-Ledelse, 18.februar

IT-Ledelse, 18.februar IT-Ledelse, 18.februar Dagens: 1. Kritiske utfordringer i IT-ledelse (pensum Kap 5). En kartleggingsmetode som Gottschalk plasserer under analyse av av Dagens Situasjon (metode nr. 12), MEN som også fokuserer

Detaljer

Outsourcing. Finans Norge og Finansforbundet 28. januar Professor Petter Gottschalk Handelshøyskolen BI

Outsourcing. Finans Norge og Finansforbundet 28. januar Professor Petter Gottschalk Handelshøyskolen BI Outsourcing Finans Norge og Finansforbundet 28. januar 2016 Professor Petter Gottschalk Handelshøyskolen BI Sourcing av IT-tjenester Intern sourcing Ekstern sourcing Hierarki Marked Hierarki Marked Sentral

Detaljer

Gevinstrealisering i offentlige IT-prosjekter. Leif Skiftenes Flak, Ph.D Leder for institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder

Gevinstrealisering i offentlige IT-prosjekter. Leif Skiftenes Flak, Ph.D Leder for institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Gevinstrealisering i offentlige IT-prosjekter Leif Skiftenes Flak, Ph.D Leder for institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Innhold Bakgrunn for tema Hva er gevinstrealisering? Hva er (offentlige)

Detaljer