Bruksanvisning - modul 3425

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning - modul 3425"

Transkript

1 ASIO OMPUTER O., LT. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan 3425 Modu Nr Norsk Brukermanua 5 E Bi kjent med uret Gratuerer med nytt ur! u får størst utbytte av uret hvis du eser manuaen grundig. Ta vare på denne manuaen for seinere bruk. Utsett uret for direkte soys Eektrisiteten som soceene produserer agres i urets oppadbare batteri. Hvis uret er i et område som ikke Lys utsettes for ys, vi batteriet bi tappet for strøm. La uret være utsatt for ys så mye som muig. La uret igge rettet mot en yskide når du ikke bruker Socee pane det. u bør normat gå med uret utenfor ermet så mye som muig. Ladestyrken reduseres betrakteig hvis bare deer av uret er udekket. N-1 Uret fortsetter å fungere sev om det ikke utsettes for ys. Men hvis uret bir enge nok i mørke, vi batteriet ti sutt bi fatt og det vi føre ti at enkete funksjoner ikke vi fungere. Hvis batteriet bir fatt, må du foreta urinsstiingene på nytt når det er adet opp igjen. Så for at uret ska fungere er det best å utsette det for så mye ys som muig. Batteri ading i ys. Batteri tapping i mørke. Soar pane Bright Light (onverts ight to Eectrica eectrica power.) energy På hvike nivå noen av funksjonene er deaktivert, avhenger av urmodeen. Husk å ese avsnittet Batterier (side N-40) for viktig informasjon om å utsette uret for sterkt ys. Hvis dispayet er bankt... Hvis dispayet er bankt, betyr det at urets hviemodus er aktivt. Se Energisparefunksjonen (side N-53) for mer informasjon. Om bruksanvisningen LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 harge LEVEL 4 A functions enabed ischarge LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 Some or a functions disabed N-2 Rechargeabe battery N-3 Urets knapper nevnes i denne bruksanvisningen med bokstaver som vist i iustrasjonene. Hvert hovedavsnitt i denne bruksanvisningen tar for seg et av urets modus. Ytterigere teknisk informasjon finnes i avsnittet "Referanser". For best muig utbytte og vedikehod av dette uret bør du ese denne manuaen grundig. N-4 Innhod Genere Guide...N-8 Tidvisning...N-11 Stoppekokke...N-17 Gjenka Modus...N-22 Nedteing...N-26 Verdenstid...N-30 Aarmer...N-33 Lys...N-38 Strøm...N-40 Referanse...N-48 Spesifikasjoner...N-57 Forhodsreger ved bruk...n-59 Vedikehod...N-69 N-5 Referanseiste over funksjoner et føgende er en praktisk referanseiste for ae operasjoner som denne bruksanvisningen innehoder. Å gå ut av emo Modus...N-10 Innstiing av tid og dato...n-12 Sommertid-innstiinger...N-16 Måing av tid med stoppekokken...n-18 Posisjonen for rundetid og meomtid i dispayet...n-20 Tibakeka stoppekokke-data...n-22 Setting av en ogg...n-24 Å sette ae oggene...n-25 Innstiing av nedteeren...n-27 Bruk av nedteeren...n-29 N-6 Hvordan se tiden i en annen by...n-31 Skift meom vanig tid og sommertid for en bykode...n-32 Innstiing av aarm-tid...n-34 Testing av aarmen...n-35 Så av og på en aarm...n-36 Så av og på timesignaet...n-37 Å yse opp dispayet manuet...n-38 Veg ysvarighet...n-39 Hvordan så av og på knappetonen...n-52 Avsutt hviemodus...n-54 Så av og på hviemodus...n-54 N-7

2 Genere guide Trykk for å skifte fra modus ti modus. Trykk L for å yse opp dispayet. emo Modus Stoppekokke Modus Tibakekaings Modus Nedteings Modus Tidvisnings Modus Aarm Modus Verdenstid Modus N-8 N-9 Stå i Tidvisnings Modus og hod inne i ca. 3 sekunder for å gå ti emo Modus. I emo Modus vi skjermen skifte meom vanig tidvisning, stoppekokke og verdenstid dispay i 5-sekunders interva. Tidvisning Bruk tidvisning-modus for å innstie og se tidvisning og dato. Å gå ut av emo Modus Trykk på en av urets knapper. PM indikator Ukedag Time: Minutter Sekunder År måned dag Read This Before You Set the Time and ate! Uret har et anta bykoder agret, som hver representerer tiden for den gjedende by. Når du stier tiden er det viktig at riktig bykode for din hjemby bir vagt. (Med hjemby menes den byen som du normat vi bruke kokken i.) Hvis din bykode ikke er agret i uret, veger du den bykoden som har samme tidssone som din hjemby. Husk at der er sammenheng meom bykoder i Verdenstid Modus og den bykoden du har vagt i vanig Tidvisnings Modus. N-10 N-11 Innstiing av tid og dato 1. Hod nede A i Tidvisnings Modus ti bykoden er kar ti å sties (binker). 2. Benytt og B ti å vege bykode. Husk å stie inn riktig bykode før du stier andre ting. For mer informasjon om bykoder, se bykodetabeen bak i bruksanvisningen. 3. Trykk for å fytte binkingen i sekvensen som er vist nedenfor. ity ode Power Saving ST Iumination uration 12/24-Hour Format Seconds Button Operation Tone ay Hour Month Minutes Year Trinnene nedenfor viser hvordan man stier tidvisning. 4. Når dataene som ønskes å redigeres binker, trykk eer B for å endre dataene som vist nedenfor. ispay For å gjøre dette: Gjør dette: Endre bykode Bruk (øst) og B (vest). Bytt meom sommer tid ( ) og vanig Trykk. tid ( ) Skifte meom 12-timer ( ) og 24-timer( Trykk. ) tidvisning Nustie sekundene Trykk. Skifte timer eer minutter Bruk (+) og B (-). N-12 N-13 ispay For å gjøre dette: Gjør dette: / Skift år, måned eer dag Veg trykker tone enten (på) og Bruk (+) og B (-). Trykk. (av) Sti inn ysvarigheten på enten (ca. Trykk. 1.5 sekunder) eer (ca. 3 sekunder). Veg meom Strømsparing på ( ) og Trykk. av ( ) 12-timer og 24-timers tidvisning Ved bruk av 12-timersformatet vi en P indikere PM og være i dispayet fra 12 på formiddagen ti om kveden. AM indikeres ved fraværet av indikator i dispayet. Ved vag av 24-timersformatet er det ingen indikator i dispayet. Timeformatet (12/24) som veges i tidvisning vi gjede i ae modus. Sommertid (ST) Sommertid er en time frem fra norma tidvisning. Husk at ikke ae and opererer med sommertid. 5. Press A når du er ferdig. Ukedag vises automatisk i forhod ti datoinnstiingen. N-14 N-15

3 Sommertid-innstiinger ST indikator 1. Hod nede A i Tidvisnings Modus ti bykoden er kar ti å sties (binker). 2. Trykk for å få frem dispayet for innstiing av sommertid (ST ayigh Saving Time). 3. Bruk for å ba gjennom sommertid-innstiingene som vist i sekvensen nedenfor. 4. Trykk A når du er ferdig. ST indikatoren vises i dispayet når sommertid er aktivert. Stoppekokke Gjenstående minne Grafikk Område Meomtid enne 1/100-sekund stoppekokken kan måe forøpt tid og runde/meomtider. Stoppekokke tider er agret i minne. Stoppekokke-måinger fortsetter sev om uret skifter ti et annet modus. Skiftes modus mens en rundetid eer meomtid er i dispayet, vi denne ikke bi agret, men stoppekokken vi fortsette internt. Ae operasjonene i dette avsnittet utføres i Stoppekokke Modus, som uret kommer i ved at du trykker (side N-8). Merk Se side N-50 for informasjon om hvike type data som agres i urets minne når du bruker stoppekokken. Bruk Tibakeka Modus (side N-22) for å se data som er agret i minnet. N-16 N-17 Måing av tid med stoppekokken Runde/meomtid indikator Forøpt tid B Start Stop Runde/meomtider Meomtid Start Runde/meomtid indikator Runde/ meomtid B B Fortsett Stop Nusti B B Neste Runde/ meomtid Stop Nusti Merk Trykkes når en utfører en runde/meomtids måing, gjør at tiden i dispayet fryses i ca. 8 sekunder. Runde/meomtiden vi stå i dispayet i åtte sekunder, deretter kommer måingen tibake i dispayet. Under en stoppekokkemåing vi gjedende runde/meomtid nummer vises øverst i dispayet, og rundetid og meomtid vises i midten og nederst i dispayet. u kan endre posisjonene for visninga av rundetid og meomtid ved å trykk A når stoppekokken går eer når den er stoppet. For detajer, se "Posisjonen for rundetid og meomtid i dispayet" (side N-20). N-18 N-19 Posisjonen for rundetid og meomtid i dispayet Trykk A for å ba gjennom de forskjeige innstiingene vist i sekvensen nedenfor. u kan utføre operasjonen over når stoppekokken går eer er stoppet. En grafisk animasjon kan sees i dispayet når stoppekokken er i gang. u kan så animasjonen på og av ved å hode inne A når stoppekokken er nustit. Gjenstående minne Grafikk Område Meomtid Meomtid Mer enn 10 timer A A A Meomtid Timer Sekunder Minutter Timer Sekunder Minutter Når den måte tiden overstiger 10 timer, vi måingen endres fra 1/100-sekund enheter ti 1-sekunds enheter. A N-20 N-21 Tibakekaings Modus Opprettet dato (Måned - ag) Logg nummer Måing var utført Loggtitte dispay N-22 Benytt Tibakeka Modus for å tibakekae og sette agrede data i Stoppekokke Modus. Stoppekokke-data er agret i "ogger" som opprettes automatisk av uret. Se "Minnestyring" på side N-48 for mer informasjon. Titte-dispayet ti den nyeste oggen kommer først frem når uret går ti Tibakeka Modus. Loggnummer er automatisk gitt og begynner fra 01. Ae operasjonene i dette avsnittet utføres i Tibakeka Modus, som uret kommer i ved at du trykker (side N-9). Å tibakekae stoppekokke data I Tibakeka Modus brukes A ti å ba gjennom oggtiter, starter fra den nyeste, som vist nedenfor. Når titteen på den ønskede ogg er i dispayet, benytt (+) og B ( ) ti å ba gjennom dataene i oggen. A A Loggtitte dispay B Skjerm for atasett for stoppekokke Runde/meomtid nr Meomtid B B Skjerm for beste rundetid BEST indikator N-23

4 Passeringen av runde/meomtider i dispayet (i midten eer nedre de av dispayet) i stoppekokkens datasett-dispay bestemmes av dispayformatet som sist be vagt i Stoppekokke Modus. BEST-indikatoren identifiserer datasettet som innehoder den beste rundetiden i oggen. Hvis beste rundetid settes automatisk når oggen er fu, vi ikke BEST-indikatoren overføres ti den nest beste rundetiden. Se "Minnestyring" på side N-48 for mer informasjon om automatisk setting av data. Setting av en ogg 1. Få frem tittedispayet ti oggen som ønskes settet. 2. Når du hoder inne B, hod også inne i ca 2 sekunder ti uret piper. LR vi binke i dispayet i 2 sekunder og så vi uret pipe. Sipp B og nå. u kan ikke sette oggen for en pågående måing av medgått tid. Å sette ae oggene Når du hoder inne B, hod også inne i ca 5 sekunder ti uret piper en gang og så en gang ti. LR vi binke i dispayet i 2 sekunder og så vi uret pipe en gang. Fortsatt hod inne B og og ALL vi binke i dispayet i 3 sekunder, og så vi kokken pipe igjen. ette indikerer at ae oggene er settet. u kan ikke sette en ogg når måing for medgått tid pågår. N-24 N-25 Nedteings Timer obbe nedteing kan sties inn med 2 forskjeige starttider. Uret kan konfigureres sik at de 2 nedteings tidene Anta repetisjoner starter etter hverandre, så når den første nedteingen kommer ti nu, vi den andre nedteingstiden starte. u kan spesifisere en "anta repetisjoner" verdi som kontroerer hvor mange ganger "dobbe nedteing" operasjonen er utført (1=En gang, 2= 2 ganger etc.). Start-tiden for hver nedteing kan sties inn med 5-sekunders steg, opp ti 99 minutter og 55 sekunder. u kan spesifisere opp ti 10 repetisjoner. Uret vi gi fra seg et kort pip når en av nedteerne kommer ti nu under Sekunder en pågående nedteings operasjon. Uret vi gi fra seg Minutter Nedteing 1 et 5-sekunders pip når den totae nedteingen er ferdig. (Spesifisert ved anta repetisjoner). Suttsigna Suttsignaet yder når nedteingen er kommet ti nu. Pipingen stopper etter 5 sekunder eer ved å trykke på en knapp. N-26 Innstiing av nedteeren 1. Når nedteerens starttid er i dispayet i Nedteings Modus, hod nede A ti starttiden er kar ti å sties (binker). Hvis nedteerens starttid ikke vises i dispayet, se "Bruk av nedteingen" (side N-29) for hvordan man får det frem i dispayet. 2. Trykk for å fytte binkingen i sekvensen som er vist nedenfor. Nedteer 1 Minutter Nedteer 1 Sekunder Nedteer 2 Minutter Anta repetisjoner Nedteer 2 Sekunder N Når dataene som ønskes å redigeres binker, trykk eer B for å forandre dataene som viste nedenfor. Innstiinger Minutter, Sekunder Anta repetisjoner ispay Bruk av urets knapper Benytt (+) og B ( ) ti å skifte innstiingen. Benytt (+) og B ( ) ti å skifte innstiingen. Bruk av nedteeren Teer for gjedende repetisjon Tid for gjedende nedteer Gjedende tid Forhåndsinnstit anta repetisjoner (Nusti) Nedteer 1 eer 2 For å deaktivere en av nedteerne, sett 00'00" som nedteerens start-tid. 4. Press A når du er ferdig. N-28 (Start/Stop) Trykk i nedteer-modus for å starte nedteeren. Nedteingen er utført ved å vekse meom Timer 1 og Timer to. En kort pipeyd høres for å signaisere en overgang fra én tidtaker ti den andre. Trykk for å pause nedteingen. Trykk igjen for å fortsette nedteingen. Trykker du B mens nedteeren er stoppet, bir den tibakestit ti start-tiden. Uret vi gi fra seg et 5-sekunders pip når den totae nedteingen er ferdig. (Spesifisert ved anta repetisjoner). Sev om du går ut av Nedteings Modus, vi nedteingen fortsette og uret vi pipe etter behov. N-29 Verdenstid Bykode Gjedende tid i den vagte by Verdenstid viser tiden i 48 byer (31 tidssoner). Tidvisningen i verdenstid Mode beregnes med utgangspunkt i innstiingen av okatid i tidvisningmodus. Hvis du tror det er en fei på tiden i verdenstid Modus, sjekk da at du har vagt riktig bykode for din hjemby. Sjekk også at tiden i Tidvisnings Mode er korrekt. Veg en bykode i Verdenstid Modus for å få frem nåværende tid for en av jordens tidssoner. Se "Bykode tabeen" for info. om hvike UT offset som støttes. Ae operasjonene i dette avsnittet utføres i Verdenstid Modus, som uret kommer i ved at du trykker (side N-9). Hvordan se tiden i en annen by Stå i Verdenstid Modus og trykk (østover) og B (vestover) for å ba gjennom bykodene (tidssonene). Trykk og B samtidig for å gå ti UT tidssone. N-30 N-31

5 Skift meom vanig tid og sommertid for en bykode 1. I Verdenstid Modus benytter du og B for å få frem den ønskede bykoden (tidssonene). 2. Hod nede A for å skifte meom sommertid (ST i dispayet) og vanig tid. ST-indikatoren vises i dispayet i Verdentid Modus når sommertid er aktivert. Husk at sommertidsinnstiingen kun gjeder for den bykoden som vises i dispayet. e andre bykodene forbir uforandret. ST indikator Vær oppmerksom på at du ikke kan skifte meom vanig tidvisning og sommertid hvis GMT er vagt som bykode. Aarmer Aarm nummer Innstiing av aarm-tid Aarm tid (Time: Minutter) Aarm Modus innehoder 5 dagige aarmer, hvor en også har snooze-funksjon. Også timesignaet aktiveres i Aarm Modus.(SIG) på og av. Snooze aarmen indikeres med SNZ, mens de andre aarmene er nummerert fra AL1 ti AL4. ispayet for timesignaet indikeres med SIG. Ae operasjonene i dette avsnittet utføres i Aarm Modus, som uret kommer i ved at du trykker (side N-9). N-32 N Trykk i Aarm Modus for å vege en aarm. Hvis du vi angi en aarm tid, få frem den aktuee aarmskjermen (AL1 tial4, eer SNZ). Snooze-aarmen repeterer hvert femte minutt. 2. Veg en aarm og hod nede A ti timetaene er kar ti å sties (binker). enne operasjonen aktiverer aarmen automatisk. 3. Trykk for å fytte binkingen meom timer og minutter. 4. Når en innstiing binker, bruk (+) og B ( ) ti å forandre innstiingen. Benyttes 12-formatet er det viktig at man veger riktig: Enten am eer pm (P indikator). 5. Press A når du er ferdig. Aarm-operasjoner Aarmen yder i ti sekunder uansett hviket modus uret er i. Snooze-aarmen vi gå på hvert femte minutt opp ti sju ganger eer ti den bir sått av (side N-36). Aarmer og timesignaer føger tiden som vises i vanig tidvisnings modus. Trykk en av urets knapper for å stoppe aarmen. Forhodene nedenfor avyser 5-minutterintervaene ti snooze-funksjonen. Hvis uret står i endrings modus for tidvisning (side N-12) Viser aarm SNZinnstiings skjerm (side N-34) Testing av aarmen Hod nede i aarm-modus. N-34 N-35 Så av og på en aarm Aarm på indikator Snooze aarm indikator 1. Veg en aarm i Aarm Modus ved å trykke på. 2. Trykk B for å skifte meom av og på. Å så på en aarm (AL1, AL2, AL3, AL4 eer SNZ) viser aarm på-indikator i aarmens Aarm Modus dispay. I ae modus vi aarmenes på-indikator vise for ae aarmer som er aktivert. På-indikatoren ti aarmen binker mens aarmen yder. Indikatoren for snooze-aarmen binker når aarmen går samt under 5-minutters intervaene meom aarmene. Så av og på timesignaet Timesigna på indikator 1. I Aarm Modus brukes ti å vege timesigna. (SIG). 2. Trykk B for å skifte meom av og på. Timesigna-indikatoren vises i dispayet i ae modus når den er aktivert. Aarm på/av : Aarm på : Aarm av N-36 N-37 Lys-funksjonen En ysdiode (LE) yser opp urets dispay, sik at det er enket å se tiden i mørke omgiveser. Lys - forhåndsreger et kan være vanskeig å se om ys-funksjonen fungerer, om uret er utsatt for soys. Lyset går av om en aarm yder. Unngå unødvendig bruk av ys-funksjonen, da det gjør batteriene svake. Veg ysvarighet 1. I vanig tidvisnings modus, hod inne A ti innhodet i dispayet begynner å binke. ette er innstiingsdispayet. 2. Trykk 10 ganger ti innstiing for ys-varighet ( eer ) vises. 3. Trykk for å vege meom (ca. 1.5 sekunder) og (ca. 3 sekunder). 4. Press A når du er ferdig. Oppysning av dispayet manuet Uansett mode, Trykk L for ys i dispayet. u kan benytte fremgangsmåten som vises under ti å yse opp dispayet i enten 1,5 eer 3 sekunder. Når du trykker L, vi yset forbi på i ca. 1,5 eer 3 sekunder, avhengig av den gjedende innstiingen. N-38 N-39

6 Strøm Uret er utstyrt med soceer og et oppadbart batteri som ades av energien som produseres av soceen. Bidet nedenfor viser hvordan uret bør passeres i forhod ti yskiden som benyttes. Eksempe: Vend uret mot en yskide. Soceepane Iustrasjonen viser hvordan man ska passere ur med resin reim. Vær oppmerksom på at adingseffekten bir mindre hvis deer av soceepaneet dekkes ti. u bør normat gå med uret utenfor ermet så mye som muig. Ladestyrken reduseres betrakteig hvis bare deer av uret er udekket. Viktig! Lagres uret på et mørkt sted, eer brukes det på en sik måte at det sjedent eer adri bir eksponert for ys, vi batteriet ikke ades opp og uret sutter å fungere. Passer uret sik at dispayet er rettet mot en yskide når dette er muig. ette uret benytter et oppadbart batteri for å agre strømmen som produseres av soceene, så derfor er det ikke nødvendig å skifte batteriet som ved vanige batteridrevne ur. Men etter ang tids bruk vi også det oppadbare batteriet miste kraften. Ta kontakt med din casio forhander hvis du mener at batteriet ikke ades het opp. Forsøk ikke å skifte det oppadbare batteriet sev. Bruk av feit batteri kan skade uret. Ae data som er agret i minne bir settet og tiden samt ae andre innstiinger bir tibakestit ti fabrikk innstiing hvis batterinivået faer ti Leve 5 (side N-42 og N-43) og når batteriet bir skiftet. Hvis uret ska agres i engre tid bør energisparingsfunksjonen (side N-53) sås på og uret agres på et yst sted. ette vi få det oppadbare batteriet ti å hode seg bedre. N-40 N-41 Batteri-indikator Batteri-indikatoren i dispayet viser gjedende status for det oppadbare batteriet. Batteriindikator Nivå Batteri-nivåindikator Funksjonsstatus Ae funksjoner aktivisert Ae funksjoner aktivisert Lys, og aarm deaktivert. Bortsett for tidvisning og HG (ade)batteri-indikator er ae funksjoner og indikaterer deaktivert. Ae funksjoner deaktivert. Hvis indikatorene L og LOW binker på Leve 3 betyr det at batterinivået er vedig avt, og at uret snarest må bi utsatt for sterkt ys (ikke varme), sik at batteriene kan ades opp. Ved Leve 5 stopper ae funksjoner og innstiingene går tibake ti standardinnstiingene som be foretatt på fabrikken. Når batteriet kommer ti Leve 2 etter å ha fat ti Leve 5, må uret sties på nytt (tid, dato osv.). Urets hjemby kode settes automatisk ti TYO (Tokyo) når batteriet faer ti Leve 5. Indikatorene kommer tibake i dispayet så snart batteriet ades opp fra Leve 5 ti Leve 2. Hvis uret er utsatt for direkte soys eer andre sterke yskider, kan dette føre ti at batteri-indikatoren midertidig viser et høyere batterinivå enn hva som faktisk er tifeet. et riktige nivået bør komme tibake igjen etter noen minutter. N-42 N-43 Tifriskningsindikator Ved å bruke yset eer en aarm operasjon i en kort periode, kan føre ti at (recover) vises i dispayet. Etter en tid, når batteriet er bitt adet, vi (recover) forsvinne fra dispayet og de nevnte funksjonene over vi igjen fungere. Hvis (recover) vises ofte i dispayet, er det mest sannsynig fordi batteriet er svakt. La uret igge på et yst sted for oppadning. Forhodsreger ved oppading av batteri Noen adeforhod kan resutere i at uret bir vedig varmt. Unngå å egge uret på steder som beskrevet nedenfor når batteriet ska ades. Hvis uret bir vedig varmt, kan dette også føre ti at dispayet bir sort. ette bør forsvinne når uret bir kjøigere. Advarse! Vær oppmerksom på at uret kan bi meget varmt hvis det igger nær en sterk yskide over enger tid. Vær forsiktig så du ikke brenner deg på uret. Uret bir særig varmt hvis det utsettes for de føgende forhodene over ang tid: På dashbordet på bi som er parkert i direkte soys I nærheten av en gødeampe I direkte soys N-44 N-45 Ladeguide Tabeen nedenfor viser hvor enge uret må være eksponert for ys hver dag for å få nok energi ti å utføre de dagige operasjonene. Beysningsnivå (ysstyrke) Soys utendørs ( ux) Soys gjennom vindu ( ux) agsys gjennom vindu på en overskyet dag (5000 ux) Fuorescerende ys innendørs (500 ux) N-46 a. eksponeringstid 5 minutter 24 minutter 48 minutter 8 timer For mer informasjon om operasjonstider og dagige operasjonsforhod, se Strømforbruk under avsnittet Spesifikasjoner (side N-58). Ved å ade opp batteriet ofte vi urets funksjoner bi mer stabie. Ladetider Nedenfor er en iste som viser hvor meget uret må utsettes for ys for at batteriene ska nå de forskjeige nivåene (Leve). Beysningsnivå a. eksponeringstid (ysstyrke) Leve 5 Leve 4 Leve 3 Leve 2 Leve 1 Soys utendørs ( timer 23 timer 7 timer ux) Soys gjennom vindu 9 timer 115 timer 31 timer ( ux) agsys gjennom vindu 17 timer 234 timer 63 timer på en overskyet dag (5000 ux) Fuorescerende ys innendørs (500 ux) 202 timer Eksponeringstidene som er vist i tabeen ovenfor, er kun for referanse. Nøyaktige ta er avhengig av ysforhodene. N-47

7 TEKNISKE REFERANSER ette avsnittet innehoder mer detajert og teknisk informasjon om urets operasjoner. et innehoder dessuten informasjon om viktige forhodsreger om de forskjeige funksjonene. Stoppekokke u kan bruke rundetid måing for å måe hvor ang tid det tar å fuføre en spesifikk de (som en enket runde) av et race. u kan bruke meomtid måing for å måe hvor ang tid det tar fra start ti et spesifikk punkt i et race. Minnestyring Hver gang stoppekokken starter ved trykk på i Stoppekokke Modus (side N-17) vi uret automatisk opprette en ogg i minnet. Loggen er åpen for data ti den ukkes for godt ved å trykke B for å nustie stoppekokken. Uret har minne ti 121 datasett. Hver ogg-titte skjerm (start dato og tid) og runde/ meomtid bruker ett datasett. En ogg-titte skjerm identifiserer en enke medgått tid-måing, fra starten og ti det punktet stoppekokken bir nustit. atasettet for en runde/meomtid måing er agret under en ogg-titte skjerm hver gang du utfører en runde/meomtid operasjon. Eksempe 1Enke medgått tid måing Logg-titte skjerm runde måinger = 121 datasett Eksempe 2 Mutippe medgått tid måinger Måing 1 Logg-titte skjerm + 60 runde måinger = 61 datasett Måing 2 ogg-titte skjerm + 59 rundemåinger = 60 datasett Bruk Tibakeka Modus for å se stoppekokkens datasett (side N-22). Hvis minnet aerede er fut når det utføres en stoppekokke-operasjon som oppretter en ny ogg, vi den edste agrede oggen og at dens innhod bi settet. Hvis det egges inn data ti den eneste oggen i uret og denne oggen er fu, vi de edste data i oggen settes for å gi rom ti de nyeste dataene. N-48 N-49 Hvis det egges inn data i en og og det er mange ogger i minnet og minnet er fut, vi den edste oggen automatisk settes for å gi rom ti den nyeste. Hvordan stoppekokke-data er agret Tabeen nedenfor viser hvordan data er agret når du utfører de forskjeige knappe operasjonene som beskrevet på side N-18. Trykker operasjon for ata agring operasjon stoppekokke Start (fra nu) Opprette ny ogg for gjedende dato. (Loggen oppdateres under måing) B Stop Måing stopper, uten å agre data i minne.. Fortsett Måing re-starter, uten å agre data i minne.. Runde/meomtid Lager nytt datasett: viste runde-/meomtider B Nusti Lager nytt datasett: viste runde-/meomtider (Stoppekokken er nustit.) N-50 Knappetone Mute indikator Knappetonen yder hver gang du trykker på en av urets knapper. Knappetonen kan sås av og på. Sev om du sår av knappetonen, vi tone for aarm, timesigna og nedteer være aktivert. N-51 Hvordan så av og på knappetonen 1. Hod nede A i Tidvisnings Modus ti bykoden er kar ti å sties (binker). 2. Trykk 9 ganger ti innstiing for knappetone ( eer ) vises. 3. Trykk for å vege meom (knappetone på) og (knappetone av). 4. Press A når du er ferdig. Når knappetonen er sått av, vi dette vises av en mute indikator i ae modus. N-52 Strømsparings funksjon Energisparingsfunksjonen, når den er aktivert, vi sette Energisparing indikator uret i hviemodus om uret har vært i et mørkt område en stund. Tabeen nedenfor viser hvordan urets funksjoner påvirkes av hviemodus. Forøpt tid i mørke 60 ti 70 minutter 6 eer 7 dager ispay Bank, med energisparings indikator binker Bank, energisparings indikator binker ikke Funksjon Ae funksjoner aktivert, bortsett fra dispayene Pipetone, ys, dispay og knapper er deaktivert. Hvis et jakkeerme dekker for yset, kan dette føre ti at uret går over i hvie modus. N-53 Uret vi ikke gå i hvie modus meom k og 21:59:00. Men hvis uret aerede er i hviemodus når kokken bir 06.00, vi det fortsette med å være det. Avsutt hviemodus Utfør en av de føgende operasjonene. Fytt uret ti et yst område. Trykk på en av urets knapper. Så av og på hviemodus 1. Hod nede A i Tidvisnings Modus ti bykoden er kar ti å sties (binker). 2. Trykk 11 ganger ti strømsparings dispayet kommer ti syne. 3. Trykk for å så strømsparing på ( ) eer av ( ). 4. Press A når du er ferdig. Strømisparings indikatoren er i dispayet i ae modus mens strømsparing er aktivert. Auto retur Hvis du ikke utfører noen operasjoner i øpet av to eer tre minutter mens kokken er i innstiings modus (binker), vi uret avsutte innstiings modus automatisk. Finne frem ti data Knappene B og benyttes ti å ba gjennom data som er i dispayet. I de feste tifeene vi baingen gå hurtigere hvis knappene hodes inne. Første dispay i hver modus Når uret kommer inn i aarm modus eer verdenstid modus, vi data som var fremme siste gang uret gikk ut av det gjedende modus, være det som først kommer frem. På/Av status N-54 N-55

8 Tidvisning Å nustie sekundene ti 00 når sekundene er meom 30 og 59 vi minuttvisningen øke med 1 minutt. Iintervaet fra 00 ti 29, nusties sekundene ti 00 uten å endre minuttene. Årsta kan sties i tidsperioden 2000 ti Urets kaender regner automatisk ut skuddår og måneders engde. Når uret først er innstit, bør det ikke være nødvendig å stie det på nytt før ved skifte av batterier. Tidvisningen for ae bykoder i Tidvisnings Modus og Verdenstid Modus er kakuert på bakgrunn av tidsforskjeen meom oordinated Universa Time (UT) og hver enket by, sett i reasjon ti den bykode du har vagt som okatid. Verdenstid Sekundvisningen i verdenstid er synkronisert med sekundene i vanig Tidvisnings Modus. N-56 Spesifikasjoner Nøyaktighet ved normatemperatur: ±30 sekunder pr måned Tidvisning: Timer, minutter, sekunder, p.m. (P), år, måned, dato, ukedag Tids Format: 12-timer og 24-timer Kaendersystem: Fu autokaender forhåndsprogrammert for perioden 2000 ti Annet: By kode; sommertid/standard tid Stoppekokke: Tids måinger Måeenhet: 1/100 for de første 10 timer, og så 1 sekund etter 10 timer Måekapasitet: 99:59 59 Måe nøyaktighet: ±0.0012% Måings typer: Forøpt tid, rund/meomtider Minne kapasitet: 121 datasett (brukt på datasett for rund/meomtid og ogg-titte skjermer) Nedteer: Anta timere: 2 (ett sett) Innstiingsenhet: 5 sekunder Område: 99 minutter 55 sekunder hver nedteing Nedteingsenher: 1 sekund Anta repetisjoner: 1 ti 10 Annet: 5-sekund time up aarm N-57 Verdenstid: 48 byer (31 tids soner) Annet: Vanig tid/sommertid Aarmer: 5 dagige aarmer (hvor av en snooze aarm), Time Signa Lys-funksjonen: LE (ight-emitting diode); vagbar ys varighet Annet: Knappetone på/av Strøm: Soceer og et oppadbart batteri Et fuadet batteris ca. operasjonstid: 11 måneder (fra fuadet ti Nivå 4) under føgende forutsetninger: Uret er ikke utsatt for ys Intern tidvisning ispayet er på 18 timer i døgnet og av ("sovende") i 6 timer pr. døgn Bruk av ys en gang om døgnet (1,5 sekunder) Aarmen yder 10 sekunder pr. døgn Bykodetabeen Unngå unødvendig bruk av ys-funksjonen, da det forbruker meget strøm og kan gjøre batteriene svake. N-58 L-1 Bykodetabeen Bykode By UT forskje/ GMT differanse PPG Pago Pago -11 HNL Honouu -10 AN Anchorage -9 YVR Vancouver SFO San Francisco -8 LAX Los Angees EN enver -7 MEX Mexico ity HI hicago -6 MIA Miami NY New York -5 S* aracas -4 YYT St. Johns -3,5 RIO Rio e Janeiro -3 RAI Praia -1 Bykode By UT forskje/ GMT differanse LIS Lisbon LON London 0 BN Barceona PAR Paris MIL Mian +1 ROM Rome BER Berin ATH Athen JNB Johannesburg IST Istanbu +2 AI airo JRS Jerusaem MOW Moscow JE Jeddah +3 THR Tehran +3,5 Bykode By UT forskje/ GMT differanse XB ubai +4 KBL Kabu +4,5 KHI Karachi MLE Mae +5 EL ehi +5,5 A haka +6 RGN Yangon +6,5 BKK Bangkok +7 SIN Singapore HKG Hong Kong +8 BJS Beijing SEL Seou TYO Tokyo +9 AL Adeaide +9,5 Bykode By UT forskje/ GMT differanse GUM Guam +10 SY Sydney NOU Noumea +11 WLG Weington +12 Basert på data fra desember Regene for kontro av gobae tider (GMT-forskjeer og UT differanser) i forhod ti sommertid bestemmes av det enkete and. * I esember 2007, Venezuea endret sin forskje fra 4 to 4.5. Merk at dette uret viser en forskje på 4 (gamme forskje) for S (aracas, Venezuea) by kode. L-2 L-3

Bruksanvisning - modul xxxx

Bruksanvisning - modul xxxx Modul Nr. 3427 Norsk Brukermanual 5 E Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3419

Bruksanvisning - modul 3419 Gratulerer med nytt ur! Bluetooth er et registrert varemerke eller et varemerke for Bluetooth SIG, Inc. i USA. N-1 Mobil Link Funksjon ette produktet inkluderer funksjoner som gjør det mulig å kommunisere

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 Følgende gjelder KUN for STR-200 modellene: (Mellom de svarte strekene) Utsett uret for sterkt lys for å lade batteriet før uret brukes. Uret

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 619K. ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 619K. ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K RÅD OG VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Dipomat D 619K ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K Vi har skrevet denne bruksanvisningen for at du ska bi kjent med den nye komfyren så

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll Skipper på egen skute Praktisk informasjon ti astmatikere med vekt på egenkontro Innhodsfortegnese Skipper på egen skute 1. VELKOMMEN TIL ASTMAPOLIKLINIKKEN 4 1.1 Fra ydighet ti sevstendighet 4 2. ORGANISERING

Detaljer

Indesit Company Norge AS Jerikoveien 20 1067 Oslo Norge Tel: +47 23 17 56 00 Fax: +47 23 17 56 22

Indesit Company Norge AS Jerikoveien 20 1067 Oslo Norge Tel: +47 23 17 56 00 Fax: +47 23 17 56 22 Indesit Company Norge S Jerikoveien 0 0 Oso Norge Te: +4 00 Fax: +4 Indesit Company S.p.. Internationa usiness sa Centro Gerre 000 - Via Pobiette CH- 98 Manno (Lugano) Switzerand Te: +4 9 9900 Fax: +4

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTVEILEDNING

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTVEILEDNING Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTVEILEDNING Din feksibe arbeidspartner. Idee som renovasjonsbi og ti evering av kjøevarer. Eer med pan og kran, samt ett aneggskjøring. Vovo FE ever definitivt

Detaljer

Innbyggingsprodukter 2008

Innbyggingsprodukter 2008 Innbyggingsprodukter 2008 Oppev det nye kjøkkenet Bosch åpner en het ny kjøkkenverden med bedre funksjoner, topp moderne teknikk og høy kvaitet som gir deg et mer praktisk og triveig kjøkken. Et kjøkken

Detaljer

HVALKJØTT pr. November 2007

HVALKJØTT pr. November 2007 BEHANDLING AV HVALKJØTT pr. November 2007 Partering av hva ombord Renskjæring av unser Fin hvabiff INNHOLD {0} {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} FORORD PROSESSFLYT FRA FANGST AV HVAL TIL LEVERING

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

Vantage Pro2 Konsollmanual. For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner

Vantage Pro2 Konsollmanual. For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner Vantage Pro2 Konsollmanual For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner 1 Vantage Pro2 Konsollfunksjoner 1. Kompassrose 2. Graf og høy/lav indikator 3. Værvarsel ikon 4. Månefase indikator 5. Tid/Tid

Detaljer

fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning

fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning Nr fx-cg10 fx- CG20 Ma sk inva re Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com Andre firma og produktnavn som blir brukt i denne manualen, kan være registerte varemerker eller varemerker

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning Klemvekt med sortering fra Bruksanvisning Innledning Velkommen som kunde hos Knarrhult! Gratulerer med ditt kjøp av sorteringsanlegg fra! Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen nøye

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze

Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze Introduksjon Takk for at du valgte denne trådløse værstasjonen som er et eksempel på inovativt design. Den gir deg radiokontrollert klokke og

Detaljer

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning Magellan explorist 500 Betjeningsveiledning Innholdsfortegnelse i explorist 500 GPS-mottaker 1 Egenskaper for Magellan explorist GPS-mottaker 1 Knappbeskrivelse 2 Installering og lading av batteri 4 Installering

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer