HARSTAD KOMMUNE. Redigert Møtebok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HARSTAD KOMMUNE. Redigert Møtebok"

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Redigert Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tidspunkt: 12:00 13:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 27 Til saksnr. 34 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 7 av 7 Følgende medlemmer/varamedlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Marianne Bremnes Ordfører AP Halvar Hansen Gruppeleder AP Hege S Fredheim-Kildal Gruppeleder H Astrid Nygård Gruppeleder SP Kjetil Bjørkelund Varamedlem AP Rolf Bendiksen Varamedlem FRP Roger Olav Søfting Varamedlem FRP Forfall: Espen Ludviksen Medlem FRP Hanne Simonsen Iversen Gruppeleder FRP Jan Fjellstad Medlem V Til stede fra administrasjonen: Hugo Thode Hansen Brynjulf S Hansen Henry Andersen Rådmann Ass rådm. Ass rådm. Diverse merknader: Side 2 Marianne K. Bremnes ordfører Aud Jorun Pedersen Sekretær Rolf Bendiksen Halvar Hansen 1

2 Ordføreren ønsket velkommen til møtet. Det skal behandles saker fra nr I tillegg skal Ref. sak nr. 12/3 behandles i lukket møte. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste: Det var ingen merknader. Valg av settevaraordfører: Hege Fredheim-Kildal, H, ble enstemmig valgt til settevaraordfører. Protokollunderskrift: Rolf Bendiksen, Frp., og Halvar Hansen, AP, ble enstemmig valgt å underskrive protokollen. Dokumenter lagt på bordet: Notat, datert , vedr. sak 12/27. Orientering: Hålogaland Ressursselskap HRS v/adm dir. Kirsti Heinn 2

3 Politiske saker PS 12/27 Presisering av kommunestyets vedtak om finansiering Harstadpakken Halvar Hansen, AP, fremmet følgende forslag: Nytt pkt. 2: Etter en gjennomgang gjort av prosjektledelsen for Harstadpakken og representanter for kommunen vedtar kommunestyret de opprinnelig 8 foreslåtte bomsnittene. Dette med bakgrunn i beskrevet måloppnåelse og ønsket om at innkrevingen skal dekke flest mulig brukere innen influensområdet. Protokoll fra K-sak 12/2 pkt. 9, 2. avsnitt er endret slik: Det søkes om pilotprosjekt for fergesambandet Bjørnerå-Stornes slik at betalte fergebilletter for sambandet samkjøres for betaling ved passering gjennom bomsnittene og at dette inngår i finansieringen av veipakken. Det åpnes for vurdering av at også Sør-Rollnes Stangnes inkluderes i pilotprosjektet. AP s forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens tilråding pkt. 9 med overnevnte endring ble enstemmig vedtatt. Rådmannens tilråding pkt. 10 ble enstemmig vedtatt. Saken ble enstemmig vedtatt. Harstad Kommunestyret viser til sakene 1-2 og 1-3 i styringsgruppen for Harstadpakken, og endrer sitt vedtak i punktene 2, 9 og 10 i sak 12/2 som følger: Punkt 2 Etter en gjennomgang gjort av prosjektledelsen for Harstadpakken og representanter for kommunen vedtar kommunestyret de opprinnelig 8 foreslåtte bomsnittene. Dette med bakgrunn i beskrevet måloppnåelse og ønsket om at innkrevingen skal dekke flest mulig brukere innen influensområdet. Punkt 9 Kommunestyret forutsetter at prosjektledelsen for Harstadpakken i nært samarbeid med rådmannen utreder parkering i sentrum nærmere. Det søkes om pilotprosjekt for fergesambandet Bjørnerå-Stornes slik at betalte fergebilletter for sambandet samkjøres for betaling ved passering gjennom bomsnittene og at dette inngår i finansieringen av veipakken. Det åpnes for vurdering av at også Sør-Rollnes Stangnes inkluderes i pilotprosjektet. Punkt 10 Kommunestyret ber rådmannen følge opp privat initiativ for å etablere parkeringsanlegg i fjell i tilknytning til gjennomkjøringstunnelen. Kommunestyret ser det som naturlig at et slikt prosjekt realiseres i et samarbeid mellom Harstad kommune og privat(e) aktør(er). Prosjektledelsen for Harstadpakken anmodes om å avklare muligheter for å etablere kryss i tunnelen og å levere en delrapport 3

4 med konklusjoner når dette er avklart. For øvrig anmodes prosjektledelsen for Harstadpakken om å bistå med informasjon til andre aktører. PS 12/28 Konseptvalgutredning E10/Rv.85, Evenes - Sortland - uttalelse 1. Harstad kommunestyre viser til konseptvalgutredning for E10/Rv.85, Evenes Sortland og gir sin tilslutning om valg av konsept 2 som grunnlag for videre planlegging. Dette gjøres ut fra at konsept 2 ansees som det beste for regionen ut fra en samlet vurdering av samfunnsøkonomi, besparelser i reisetid og andre ikke prissatte virkninger. 2. Kommunestyret anmoder statlige myndigheter om å prioritere en realisering av berørte tiltak i NTP PS 12/29 Samarbeidsavtale med Høgskoleni Harstad Harstad kommunestyre godkjenner avtale mellom Høgskolen i Harstad og Harstad kommune. PS 12/30 ICA Norge AS - søknad om ny salgsbevilling - ICA Nær Harstadbotn Leder refererte til den tilsendte Juvente Kontrollrapport 2011 Alkoholsalg til mindreårige. Representantene gjennomgikk rapporten. Vedtak Formannskapet : 1. ICA Nær Norge AS, org. nr MVA gis salgsbevilling for alkoholgruppe 1 for ICA Nær Harstadbotn i Landåsveien 11, 9407 Harstad i følgende salgslokaler: a. I butikklokalene som fremgår av oversendte plantegninger over butikklokalene i Landåsveien 11 i Harstad. b. Omsøkt salgsareal omfatter dog ikke ganger/trapper og andre bedriftsinterne rom som publikum ikke har adgang til. 4

5 2. Det gis salgsbevilling for alkoholgruppe 1 tidsrommet fra kl til kl på hverdager. På dager før søn- og helligdager (unntatt Kr. Himmelfartsdag) skal salget opphøre senest kl Alkoholholdige drikkevarer må være gjort fysisk utilgjengelige for butikkens kunder ved salgstidens slutt. Bevillingshaver er forpliktet til å innarbeide skriftlige prosedyre-beskrivelser som settes inn i internkontrollpermen for når og hvordan dette skal skje jf. pkt.6(f) nedenfor. 4. Kunder som har forsynt seg med alkoholholdige drikkevarer før salgstidens slutt kan kassaekspederes inntil 30 minutter etter utløpet av salgstiden. Butikkens kunder må på forsvarlig vis informeres om denne særregelen jf. F- sak 23/ Mona Eltoft f godkjennes som styrer for salgsbevillingen, med Bente Brenna f som stedfortreder. 6. For salgsbevillingen gjelder også følgende: a. Salgsbevillingen gis gyldighet t.o.m b. Bevillingsgebyr fastsettes i egen sak. c. Salg av alkohol med rabatt må ikke finne sted. d. All form for alkoholreklame utover lovlig opplysninger inne i salgslokalet om priser på de enkelte alkoholtyper, er forbudt. e. Salgsbevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Harstad kommunes Rusmiddelpolitisk Handlingsplan f. Utøvelse av salgsbevillingen forutsetter at salgslokalene er godkjent av Mattilsynet. g. Salgsbevillingen kan ikke utøves før Kunnskapsprøven for salgsbevilling er dokumenter avlagt og bestått av styrer og stedfortreder. h. Salg av alkoholholdig drikk kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. alkoholforskriften nr.538 av til 8-4 er etablert og utplassert i salgslokalet. i. Alkoholholdige drikkevarer må ikke plasseres slik at de kan forveksles med alkoholfri/alkoholsvake drikkevarer. j. Samtlige fast ansatte ved salgsvirksomheten skal innen seks måneder etter at salgsbevillingen ble tildelt, ha gjennomført kompetansekurset Ansvarlig Vertskap for salgsbevilling jf. F- sak 155/08. Etter fullført kurs skal salgsstedets inngangsparti merkes med Ansvarlig Vertskap og kursbevis settes i Intern-kontrollpermen. Bevillingshaver er forpliktet til fortløpende å tilmelde alle nye tilsatte til kurset Ansvarlig Vertskap. 7. Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven 1-7 jf. alkoholloven kap.3. PS 12/31 AS Hvedingsgt. 4 Søknad om Serverings- og skjenkebevilling Vedtak Formannskapet : 1. AS Hveding gt.4, org. nr , gis serverings- og skjenkebevilling i Hvedingsgate 4, 9482 Harstad med følgende rettigheter: 5

6 a. Alkoholgruppe 1, 2 og 3 i omsøkte skjenkelokaler som fremgår av innsendte plantegninger iht. vedlegg til dette saksfremlegget. 2. Det gis serverings- og skjenketid for servering av mat/drikke og skjenking av alkohol i tidsrommet fra kl til kl på dager før arbeidsdag, dvs. søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. 3. Det gis serverings- og skjenketid fra kl til kl på fredag, lørdag og dag før hellig-/høytidsdag samt: a. Mandag og tirsdag i påskeuken (etter palmesøndag) b. Under Festspillene i Nord-Norge c. I romjulen f.o.m. 1. juledag t.o.m. nyttårsaften uavhengig av ukedag. 4. Konsumtiden utløper 30 minutter etter endt skjenketid. 5. Kjell Solheim, f godkjennes som styrer for skjenkebevillingen med Anny Berntsen, f som stedfortreder. 6. For skjenkebevillingen gjelder også følgende: a. Skjenkebevillingen gis gyldighet t.o.m b. Bevillingsgebyr fastsettes i egen sak. c. Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Harstad kommunes Rusmiddelpolitisk Handlingsplan d. Utøvelse av skjenke- og serveringsbevillingen forutsetter at skjenkelokalene er meldt til Mattilsynet om at de er tatt i bruk til matservering/tilberedelse til Mattilsynet. e. Utøvelse av skjenke- og serveringsbevillingen forutsetter at skjenkelokalene oppfyller Plan- og bygningslovens krav til bruk for slik virksomhet, samt de til enhver tid gjeldende krav til godkjente brann og rømningsveier for skjenke-lokalet. f. Skjenkebevillingen kan ikke utøves før Kunnskapsprøven for skjenkebevilling er avlagt og bestått av styrer og stedfortreder. Styrer må i tillegg ha bestått Etablererprøven. g. Skjenking kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. alkoholforskriften nr.538 av til 8-4 er etablert og utplassert i skjenkelokalet. h. Samtlige fast ansatte ved skjenkevirksomheten skal innen seks måneder etter at skjenkebevillingen ble tildelt, ha gjennomført kompetansekurset Ansvarlig Vertskap jf. F- sak 155/08. Etter fullført kurs skal skjenkestedets inngangsparti merkes med Ansvarlig Vertskap og kursbevis settes i internkontrollpermen. Bevillingshaver er forpliktet til fortløpende å tilmelde alle nye tilsatte til kurset Ansvarlig Vertskap. 7. Ved overgangen mellom sommer og vintertid gjelder følgende: a. Når klokken stilles fram en time til kl ved overgang til sommertid på våren, må skjenkingen opphøre i dèt klokken stilles frem, dvs 1 time kortere skjenketid. b. Når klokken stilles tilbake en time til kl ved overgang fra sommertid til vintertid må skjenkingen opphøre første gang klokken blir tre. Skjenking kan ikke pågå en time ekstra. 6

7 8. Vedtaket er fattet i medhold av Alkoholloven 1-7 jf jf. kap.4 og Serveringsloven av jf PS 12/32 Midlertidig fratakelse av rett til å søke om bevilling for enkeltanledning - Sørvikmark Grendhus og Velforening Vedtak Formannskapet : 1. Sørvikmark Grendehus og Velforening, org , får ikke innvilget nye skjenkebevillinger for enkeltanledninger i en periode av tre måneder fra dette vedtaket er fattet. 2. Grunnlaget for denne sanksjonen er bruddene på alkohollovens forbud mot medbrakt alkohol i skjenkelokalet samt forbudet mot å ta med alkohol utenfor skjenkeområdet som ble konstatert på kontrollkvelden den Hjemmelen for sanksjoneringsvedtaket er alkoholloven nr.27 av , jf. 1-7a 4-7 jf. alkoholforskriften av 2005 nr og alkoholloven 1-1. PS 12/33 Rusmiddelpolitisk handlingsplan oppfølging av F-sak 12/8 Kjetil Bjørkelund, AP, fremmet flg. forslag: Pkt. 2: Harstad kommunestyre viser til Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt Gyldig legitimasjon Nytt kulepunkt Asylsøkerbevis Formannskapet fremmet flg. Omforent forslag: Pkt Første avsnitt. Alle under 25 år skal framvise gyldig legitimasjon ved kjøp av alkohol. For øvrig kan alle som kjøper alkohol påregne å måtte framvise gyldig legitimasjon. Pkt Første avsnitt. Her byttes alkohol ut med tobakksvarer. Pkt a og c endres tilsvarende. Kjetil Bjørkelunds forslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Harstad kommunestyre vedtar Rusmiddelpolitisk plan i samsvar med det framlagte plandokument med følgende tillegg/endringer: Pkt. 3.3 Krav til legitimasjonskontroll 7

8 a. Det skal kreves legitimasjon ved alt salg av øl og rusbrus. c. Det skal kreves legitimasjon ved salg av tobakk og snus. Pkt Første avsnitt: Alle under 25 år skal framvise gyldig legitimasjon ved kjøp av alkohol. For øvrig kan alle som kjøper alkohol påregne å måtte framvise gyldig legitimasjon. Pkt Første avsnitt: Alle under 25 år skal framvise gyldig legitimasjon ved kjøp av tobakksvarer. For øvrig kan alle som kjøper tobakksvarer påregne å måtte framvise gyldig legitimasjon. Pkt Gyldig legitimasjon Nytt kulepunkt: Asylsøkerbevis PS 12/34 Kjøp av ny bil til Arbeidslaget Harstad kommunestyre vedtar å opprette investeringsprosjekt Bil arbeidslaget med en total investeringsramme på kr ,-. Investeringen finansieres med bruk av reservefond investering. Årlige rente og avskrivningskostnader, kr ,- finansieres med økte inntekter på arbeidslaget. 8

9 Referatsaker RS 12/3 Eiendomsskatt - gnr 59/146 Skarveien 15 A 9

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen LOPPA KOMMUNE S entraladmini strasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.08.2014 201416rr-01 u63 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 29114 36114 Levekårsutvalget Kommunestyre

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.10.011 Tidspunkt: 1:00 13:45 Møtested: Rådhus IA, Formannskaspssalen Fra saksnr: 104 Til saksnr. 118 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING

INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING Forord Alle bevillingshavere skal ha skriftlige internkontrollrutiner for å sikre at utøvelsen av bevillingen skjer i lovlige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 30.04.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 30.04.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 21.05.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Loppa kommune. Navn: Funksjon Representerer. Møteinnkalling

Loppa kommune. Navn: Funksjon Representerer. Møteinnkalling Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Levekårsutvalget Kommunestyresal, Loppa Rådhus 25.rt.20t4 09:00 - Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg:

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Skriftlig behandling iht Forskrift om fjernmøter og saksbehandling 4 Dato: 09.07.2014 Tidspunkt: Skriftlig

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 12.10.2011 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 Andakt kl 18.15 SAKLISTE: FOLKETS SPØRRETIME: SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN MÅ

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/5111-8 67431/14 14.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

Loppa kommune. Møteinnkalling

Loppa kommune. Møteinnkalling Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Kommunestyre Kommunestyresal, Loppa rådhus 23.09.2014 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 05.09.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 114/12 Til saknr.: 131/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.04.2011 Tid : Kl. 16.00 17.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 12/13 13/142 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LENSVIK RESTAURANT KAJA

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 12/13 13/142 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LENSVIK RESTAURANT KAJA Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.04.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 24.11.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Formannskapet Rådmann, økonomisjef.

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840

Detaljer

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 4/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. Vedtatt av Bergen bystyre i møte 17.06.12 Kap. 1 Innledning 1.1 Bergen kommunes alkoholpolitikk

Detaljer