AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED)"

Transkript

1 AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) KAMPEN OM MATEN BOKSMIA 2004 Utgitt i samarbeid med Utviklingsfondet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

2 Omslagsfoto Aksel Nærstad/Utviklingsfondet Grafisk utforming Olav Randen Kopirett Boksmia og forfattarane Boka kan kjøpast frå: Boksmia, Vats, 3570 Ål, tlf , faks , e-post Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo, tlf , e-post Utviklingsfondet, Grensen 9 B, 0159 Oslo, tlf , e-post ISBN

3 AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) KAMPEN OM MATEN BOKSMIA 2004 Utgitt i samarbeid med Utviklingsfondet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 3

4 INNHALD Forord: Det viktigaste spørsmålet 9 DEL 1. MÅLET: BEREKRAFTIG UTVIKLING OG MAT TIL ALLE 12 Aksel Nærstad: NY POLITIKK MOT SULT OG FOR BÆREKRAFTIG MATPRODUKSJON 12 Hvorfor en ny politikk? 3 Hovedstolper i en ny politikk 4 Olav Randen: INNANFOR NATURENS RAMMER 30 Vår vesle klode 30 Vårt tynne og spreidde matjordlag 32 Når vatnet blir borte 33 Når kloden blir varmare 35 Kunnskapar og bønder som blir borte 37 Lærdommar 39 Øystein Dahle: ET BÆREKRAFTIG OG SOLIDARISK NORSK LANDBRUK ER DET MULIG? 40 Mat er et knapphetsprodukt 41 Eksemplet Kina 41 Vann, vær og fisk 42 Et program for vann 43 Kortreist mat 44 Trygve Berg: BIOLOGISK MANGFOLD OG FRAMTIDIG MATSIKKERHET 45 Sivilisasjonenes historie: En saga om begrensningene og mulighetene i den plantegenetiske rikdommen 45 Moderne jordbruk og genetisk fattigdom 48 Ressursbevaringens hvorfor 48 Ressursbevaringens hvordan 49 Ressursbevaringens politikk 50 Ivar Hellesnes og Eystein Skjerve: EI VERD UTAN GRENSER FOR SJUKDOMMAR OG SMITTESTOFF? 51 Eit gammalt problem og enkle, effektive tiltak 52 Prionar 53 Variant-Creutzfeldt Jakobs 54 Kjøttbeinmjøl til fôr er forbode 55 Kva skal vi gjera her i landet? 55 Nye smittestoff og artar 56 Vaknar politikarane? 57 DEL 2: DAGENS SITUASJON, GLOBALT John Madeley: MAT OG HANDEL 60 Handelen aukar 61 Dei som fastset reglane 62 4

5 Liberalisering og mattryggleik 63 Ministerfiaskoar 65 Transnasjonale selskap 66 Vegar framover 67 Helene Bank: INTERNASJONAL HANDEL MED MAT 71 Handel med mat: to perspektiver 71 Gammel kunnskap fortsatt gyldig 73 Internasjonale handelsregler 76 Jordbruksforhandlingene i WTO 80 Matsikkerhet og økologi 83 Veien framover og mulig rolle for Norge 84 Veien framover rollen for frivillige organisasjoner 86 Aase Lømo: SKAPER LANDBRUKSEKSPORT UTVIKLING I SØR? 89 Betydningen av å bearbeide varene selv 91 Ønske om markedsadgang: Hvem sine interesser? 93 Selektiv handel 94 Hva sier empirien? 95 Hvilke alternativer har disse landene? 99 Ian Bryceson: FISKEN I HAVET VIKTIG OG KONFLIKTFYLT 100 Fisk som mat og handelsvare 00 Fiskefangst og trender i globalproduksjon 02 Fiskeoppdrett er av økende betydning globalt 04 Fisk trenger gunstige økologiske forhold i havet og i ferskvann 108 Fiskeressurser: dumping og ulovlig fangst 09 Mot bedre kunnskap og forvaltning 0 Devinder Sharma: GENMODIFISERTE PLANTER OG DEN TREDJE VERDA 112 Bioteknologi mot svolt? 2 Sterile frø 7 Gyllen bløff 9 Vandana Shiva: BIOTEKNOLOGI OG GENMODIFISERTE ORGANISMER LØSNINGER ELLER NYE PROBLEMER? 121 GMOer vil øke sult, underernæring og fattigdom 1 Nye teknologier, nye risikoer 3 Trusselen mot offentlig vitenskap og forskere 5 Kunnskapsmonopoler og immaterielle rettigheter 7 Olav Randen: KVEN BESTEMMER KVA VI ET? 130 McDonald s 30 Marknadsføring 31 Dilemmaet kjøp meir og et mindre 32 Profitt mot kontroll 34 Norske forhold 35 Individuell fridom eller samfunnsmessig kontroll? 36 5

6 DEL 3: DAGENS SITUASJON, NORGE Hildegunn Gjengedal og Per Skorge: MATEN VI ET KVEN PRODUSERER DEN OG KORLEIS ER DEN? 140 Kven produserer maten vi et i Noreg? 40 Kva kjenneteiknar det norske landbruket og den norske bonden? 141 Korleis er maten? 42 Olav Randen: NORSK LANDBRUK MELLOM NASJONAL MATFORSYNING OG GLOBALISERING 145 Eit godt landbruksland, men ikkje for agroindustri 45 Færre bønder og billigare mat 47 Sårbar sjølvforsyning 48 Fem hovudomsyn 50 Idear som står i vegen 51 Mat og miljø som rettesnor 54 Gunnar Album: EN FISKERIPOLITIKK TIL REVISJON 156 Overinvesteringer og overkapasitet 57 Den robuste kystflåten 59 Lønnsomhet og ressursforvaltning 60 Demokrati 61 Bente Aasjord og Arne Langset: GI OSS I DAG VÅRT DAGLIGE BRØD 163 Mat som menneskerett 65 Norsk matpolitikk med dobbel agenda 66 Norsk proteinimperialisme - kampen om fôret 67 To grunnleggende perspektiver på matpolitikk - oppsummering 168 Er det solidarisk å legge ned norsk landbruk? 69 Tron Soot-Ryen: DET VI HELST IKKE VIL VITE OM MATEN VI SPISER 171 Med liten skrift 71 Tilsetningsstoffer 72 Stoffer en bør unngå eller begrense bruken av, spesielt til barn: 174 Andre tilsetninger 76 Forurensingen av maten 77 Naturens egne gifter 78 Ikke farlig å spise 78 DEL 4: VEGAR FRAMOVER, NASJONALT OG GLOBALT Paul Nicholson og Nico Verhagen: MATSUVERENITET ER VIKTIGAST WTO UT AV MAT OG LANDBRUK 180 Matsuverenitet er ein menneskerett 80 Matsuverenitet, ikkje dumping 81 Svaret er ikkje meir liberalisering 83 Fri handel med mat er til skade 84 Politikken må ta ei anna vending 85 6

7 Hildegunn Gjengedal og Harald Milli: NORSK LANDBRUK ELLER FATTIGBØNDER I U-LAND MÅ VI VELJE? 188 Felles skjebne 88 Vi dumpar ikkje landbruksvarer i u-landa 89 Lite overlappande produksjon 90 Vi kan importere meir om vi vil 91 Kven er vinnaren om norsk landbruk taper? 91 Konklusjon 93 Helge Christie: HVA BØR NORGE MENE OM JORDBRUK I WTO? 194 Jordbruksforslagene utviklingsland avviste 94 Allianse men med hvem? 96 Åtte jordbruksargumenter Norge bør bruke 97 Thomas Vermes: HAR VI BLITT FARGEBLINDE I WTO? 200 Konkurranseuavhengig millionstøtte? 00 Gul og blå støtte 01 Støtte til dumping 02 Matsuverenitet som alternativ 03 Norges posisjoner 04 Aina Bartmann: KORTREIST MAT 206 Mat er kultur 06 Hvorfor kortreist mat er fornuftig 07 Kortreist mat som brekkstang for forandring 08 DEL 5: ARBEID MOT SVOLT OG FOR MATSIKKERHEIT Cathrine Amundsen og Rosalba Ortiz: JORD OG MATSIKKERHET BLANT SMÅBØNDER I HONDURAS 210 Har Honduras kommet seg ut av fattigdommen etter Mitch? 210 Regjeringens politikk 1 ADROH som organisasjon og Lenka-kulturen 3 ADROHs kamp for å bedre småbønders matsikkerhet 4 Jon Magne Holten: ØKOLOGISK LANDBRUK FOR ØKT MATSIKKERHET PÅ SRI LANKA 216 Økologiske landbruk 7 Skoghager 8 Tradisjonell kunnskap, kem og bevaring av agrobiodiversiteten 220 Christoffer Ringnes Klyve: MATSIKKERHET I TØRRE OMRÅDER, ETIOPIA SOM EKSEMPEL 221 Fortsatt utfordringer 1 Vann er liv 3 Tegn til håp 3 Tiltak mot avskoging 4 Inntektsskapende tiltak 6 7

8 Aksel Nærstad: RETTFERDIG JORDOKKUPASJON I BRASIL 228 Escola Zumbi dos Palmares 8 Et levende bondesamfunn 31 De jordløses bevegelse - MST 32 Okkupér, produsér, stå i mot! 32 Kamp på tre nivåer 2 34 Verdensomspennende betydning 35 DEL 6: FAKTA OM MAT OG MATPRODUKSJON 237 Vi blir fleire 2 37 Folk flest bur i bygder og er bønder 39 Kløfta mellom fattige og rike aukar 40 Det biologiske mangfaldet minkar 41 Kloden blir varmare 43 Svolten varar ved 2 44 Mattilgangen blir meir usikker 47 Auka internasjonal handel 49 Mathandelen over landegrensene 250 Norge både kjøper og sel mykje mat 53 Færre bønder i Norge 54 Noen nyttige internettsteder om mat, landbruk og handel 255 Merknader 260 8

9 Forord Det er vanskeleg for oss i rike Nord å førestelle oss kva svolt er. Men svolt er meir enn den gnagande og vedvarande smerta som den som manglar mat, kjenner i kroppen. Svolt er spedbarn som græt nettene igjennom, drøymande småbarn framfor utstillingsvindauga i matbutikkar og restaurantar og barn og vaksne i kamp seg imellom og med rotter og rovfuglar om matrestane på søppeldynger. Svolt er stadige konfliktar i familie og lokalsamfunn om fordeling av maten. Svolt er dei vanskelege vala, om familien skal gi maten til dei medlemmene som er hardast ramma eller til dei som har størst sjanse til å overleve, om foreldra skal sende åtte- eller tiåringen på skole eller ut i byen som skopussar eller barneprostituert for å skaffe mat til dei mindre ungane. Svolt er uvisse om framtida. Svolt er stadige abortar, svake spedbarn fordi mødrene ikkje fekk nok næring i graviditeten og døde barn, søsken og venner. Svolt er mødrer og fedrar som ser at barna ikkje veks opp til sunne og friske ungdommar og vaksne, men i staden er langt meir sårbare for allslags smittesjukdommar enn dei som alltid har fått ete seg mette. Svolt er nedbryting av motstandsapparatet og livsenergien til barna, slik at dei seinare, livet gjennnom, er meir utsette for sjukdommar av mange slag. A-vitaminmangel kan føre til at barn blir blinde. Einsidig kost og mangel på fysisk aktivitet som gjerne følgjer fordi dei ikkje har energi til det gjer dei det gjeld, meir utsette for kreft, hjarte- og karsjukdommar og diabetes. Jodmangel kan bremse eller stoppe mental utvikling. Svolt er folk på vandring, folk som må forlate sine kjære og den staden og det landet der dei helst vil bu, i ei ofte fortvila von om ei betre framtid andre stader. Miljøøydelegging, krigar og svolt er dei største problema menneskeheita slit med. Svært ofte er svolt årsak til andre problem, til sjukdomsspreiing, miljønedbryting, krig og terror. FN-organisasjonar seier såleis at den mest effektive metoden for å stoppe spreiinga av aids, er å gi innbyggjarane i land som blir råka, mattryggleik. For matmangel pressar folk på vandring og til desperate handlingar. På liknande vis er det med terror, at den einaste metoden for varige resultat i kampen mot terror er å sikre at alle innbyggjarane på kloden får menneskeverdige liv. Viss 11. september 2001 var ein gjennomsnittsdag når det gjeld svolt, døydde menneske, av dei stordelen barn, av svolt og feilernæring. I tillegg miste menneske livet i terroråtaka i USA. Etter vårt syn er svolten også det av dei store problema som er enklast å løyse. Den målsetjinga Verdas matkonferanse stilte i 1974 og gløymde like etterpå at om ti år skal ingen behøve gå svolten til sengs, lèt seg realisere. Med dei ressursane kloden har og det innsynet menneska har i landbruk, fiske, biologi, teknikk og samfunnsorganisering, er det fullt mogeleg å byggje ei framtid der alle 9

10 får nok mat og der maten blir produsert på berekraftig vis. Viss det skjer, vil også dei andre problema få mindre omfang. Det er endåtil økonomisk lønsamt. FAO har rekna ut at det kostar verdssamfunnet 24 milliardar årleg å halvere svolten og at verda ville spare 120 milliardar årleg på det. Ei årleg fortenest på 500 % altså. Altså er det å nedkjempe svolten ikkje berre til nytte for dei 842 millionane kronisk underernærte. Det vil gi oss alle ei betre og tryggare verd å leve i. Det globale krafttaket som må til for å nedkjempe svolten, handlar sjølvsagt om hjelpetiltak. Men meir enn det handlar det om at samfunn og nasjonar må ha rett til å produsere mat til sine eigne og på vilkår dei sjølve fastset. Mange av skribentane i denne boka går inn på dette. Er dei landbruks- og patentavtalane som no blir forhandla fram i Verdas handelsorganisasjon (WTO), i samsvar med interessene til fattigfolk og underernærte i den tredje verda, spør dei. Eller er det i staden slik at kløfta mellom fattig og rik, mellom svolten og mett, aukar med desse ordningane? Viss svaret er ja på det siste spørsmålet, kan vi også frykte meir sjukdomsspreiing, fleire og bitrare krigar og meir terror. Både vi redaktørar og organisasjonane vi representerer, Utviklingsfondet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har som utgangspunkt at matproduksjonen må vere berekraftig. Vårt politiske og økonomiske handlerom er innanfor dei grensene naturen set. Vi må ikkje ta frå framtidige generasjonar sjansen til å leve sunne og gode liv. Mange av skribentane tek opp ulike aspekt knytte til dette, frå landbruk og fiske i Norge til bruk av genmodifiserte organismar i verdas matproduksjon. Dei 28 skribentane i boka kjem frå ulike yrke, professorar, forskarar, småbrukarar, organisasjonsaktivistar, informasjonsarbeidarar, hjelpearbeidarar. Dei er busette ulike stader, Oslo, Østerdalen, Hallingdal, Trondheim, Nesna, Steigen, Reading i England, Hamburg, spansk Baskarland, New Dehli. Boka er eit samarbeid mellom Utviklingsfondet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Arbeidet er støtta av midlar til informasjonsarbeid om Nord/Sørspørsmål frå Utanriksdepartementet til dei to organisasjonane. Vi som har redigert boka, ønsker å takke alle hjelparar i dette dugnadsarbeidet, både skribentane og dei mange andre som har kome med råd og innspel og oppmuntring og gjort at arbeidet har gått lett. Asker/Ål i mai 2004 Aksel Nærstad Olav Randen 10

11 DEL 1 ON OG MAT TIL ALLE JMÅLET: BEREKRAFTIG PRODUKS 11

12 Aksel Nærstad: NY POLITIKK MOT SULT OG FOR BÆREKRAFTIG MATPRODUKSJON Aksel Nærstad (født 1952) arbeider som informasjonsansvarlig i Utviklingsfondet, er nestleder i styret for ForUM for utvikling og miljø, medlem av styret for Globaliseringskonferansen og av koordineringsutvalget for Handelskampanjen. Han har bl.a. skrevet utredningen Norge som miljøsamfunn og bidratt med artikler i flere bøker om mat og matsikkerhet. Gården til Belay, Muiu og de seks ungene gir ikke mat til familien i mer enn firefem måneder i året. Det er et tørt og goldt landskap med skrinn jord i Tigray i Nord-Etiopia. I Arbeid for mat-programmet får de 3 kg korn og 120 gram matolje per arbeidsdag. Banedy treffer jeg i risåkeren utenfor landsbyen Pak Pa nord i Laos. Hun er også fattig, men har nok å spise. Jorda er fruktbar og landskapet frodig. Mesteparten av risen i området er lokale sorter som dyrkes uten kunstig vanning. Genmodifisert ris og Monsanto har hun ikke hørt om. Alt salg av overskuddet foregår på det lokale markedet. Hva det vil bety at Laos blir med i Verdens handelsorganisasjon, kan ikke en gang folk høyt opp i landbruksdepartementet si noe om. Kystfiskerne i Sierra Leone fortalte meg hvordan de koreanske og japanske trålerne tok fisken før den kom inn til kysten, at deres fangster var blitt stadig mindre og at de måtte dra lengre ut på havet med sine små båter. Naboen min sluttet med melkeproduksjon i Nå bygger han ridebane på en del av jordet og leier ut mesteparten av den nye driftsbygningen til lager. Gården som i mange generasjoner har gitt et bra utkomme, kan ikke lenger forsørge en familie på vanlig gårdsdrift. Jeg spurte Marcio som har en økologisk gård i fjellene i Nicaragua, om hvor mange ulike planter han dyrker. Han lo og sa at han ikke visste, men begynte å regne opp. Da han var kommet til 40, ble vi avsporet av en nabo som kom innom. Noen uker seinere kjørte jeg i flere timer gjennom kornåkrer i USA. Kilometer etter kilometer med én sort, kanskje også en eier. De fleste småbøndene i Opatoro i Honduras dyrker bare mais og bønner, men den lille gården til Helena og Juan er som en blomstrende hage med grønnsaker, 12

13 frukttrær, medisinplanter og kaffe i tillegg. Kostholdet er blitt mye bedre etter at de ble med i den lokale bondeorganisasjonen ADROH, men de 6-7 dekarene gir ikke mye overskudd til salg. Annerledes er det for familien Martinez Ariega, som eier 90 prosent av jorda i kommunen. Tusen andre familier deler på resten. Er det i det hele tatt mulig å snakke om felles politikk når det er så store forskjeller i naturgitte, økonomiske, kulturelle og politiske forhold for matproduksjon i verden? Vi skal være forsiktige med å forenkle en komplisert virkelighet, men jeg mener det er mulig å trekke opp noen felles hovedlinjer. Hvorfor en ny politikk? Mitt utgangspunkt er at det er behov for grunnleggende endringer i politikken som angår landbruk og fiske i verden, fordi: SULT: 842 millioner mennesker sulter eller er kronisk underernærte til tross for at det produseres nok mat i verden til at alle kan få nok og sunn mat. Ca mennesker dør hver dag av sult eller sultrelaterte årsaker. De fleste som sulter, bor på landsbygda og er knyttet til landbruket. I 1974 vedtok FNs Verdens matkonferanse å gjøre slutt på all sult i verden i løpet av ti år. 26 år seinere, i år 2000, vedtok FN de såkalte tusenårsmålene. Ett av dem var å halvere andelen (NB ikke antallet) mennesker i verden som sulter innen Om målet nås, vil det fortsatt være over 500 millioner som sulter, men lite tyder på at målet vil nås. Nå øker sulten i verden igjen. Det er fullstendig uakseptabelt at mennesker sulter. Verdens ledere har ikke løst den viktigste oppgaven av alle. ROVDRIFT PÅ NATUR: Det drives rovdrift på de begrensede ressurser jorda har for matproduksjon. Forurensning av jord, vann og luft ødelegger livet for millioner av mennesker i dag og truer hele eksistensgrunnlaget for framtidige generasjoner. Dyrkbare arealer reduseres mange steder gjennom utbygging av veier, industri og boligområder. Store mengder matjord går tapt hvert år på grunn av erosjon som kunne vært forhindret. Matjord blir mindre produktiv på grunn av utpining og bruk av store mengder kunstgjødsel og pesticider. Nedhogging av regnskog utrydder tusenvis av dyre- og plantearter og forvandler økosystemer med høy matproduksjon til lavproduktive beitemarker. Overfiske utrydde arter. Menneskeskapte klimaendringer fører til at enorme landområder legges under vann og gjør områdene mer sårbare for andre naturkatastrofer. Havstrømmer kan endre retning, og hele økosystemer bli ødelagt pga klimaendringene. Vi kan gjøre som den franske solkongen, Ludvig XVI, som sa at etter oss kommer syndefloden, og dermed er det ingen grunn til å endre på noe nå. Men hvis vi mener at framtidige generasjoner skal ha samme rett og muligheter som oss til å leve, så må vi endre den politikken som fører til rovdrift på naturen. 13

14 FATTIGDOM: Halvparten av verdens befolkning lever i fattigdom. Tre firedeler av dem bor på landsbygda og er direkte eller indirekte avhengig av landbruket. Landbruket står for mer enn 50 prosent av brutto nasjonalproduktet i de minst utviklede landene, og 26 prosent for utviklingslandene samlet. Situasjonen for flertallet av bønder og kystfiskere i verden er blitt vanskeligere de siste årene. Millioner av mennesker drar fra landsbygda til byene, der de fleste møter arbeidsløshet og slum. For å bekjempe fattigdommen og sikre menneskeverdige kår for det store flertallet i verden er det helt nødvendig med en annen utvikling av landbruket og landsbygda enn vi har sett de fleste stedene i verden de siste årene. GAMBLING MED LIV: Det medfører risiko å sette ut genmodifiserte organismer i naturen og å bruke dem i mat. Om det går galt, kan skadevirkningene være irreversible. Men det er ikke vitenskaplige fakta og føre-var-holdninger som bestemmer utviklingen på dette området. Vi overlater til de multinasjonale selskapene innen bioteknologi å bestemme over verdens biologiske mangfold, helse og framtidige matsikkerhet. Hvis ikke må den rådende politikken endres. HVEM SKAL FÅ SPISE I FRAMTIDA? Det er et spørsmål om makt, kontroll over hva som produseres, hvor produksjonen skjer, hvor mye som produseres og om hva vi spiser. De rike og mektige sulter ikke selv om det er matmangel. Irland, Storbritannias kornkammer som landet ble kalt på 1800-tallet, produserte dobbelt så mye mat som de selv trengte da mellom en og halvannen million irer sultet i hel etter potetpesten midt på 1800-talet. Flertallet av dem som sulter i dag, bor i likhet med 1800-tallets irer i land med matoverskudd En økende befolkning i verden vil ha behov for mer mat, men det er også et spørsmål om hva vi skal spise. WorldWatch Institute har ut fra forventet matproduksjon beregnet at jorda i 2020 kan fø en befolkning på ca 11 milliarder mennesker med et kosthold som i India (tilstrekkelig mat, men sammensetning av kosten som i India). Dersom alle skal spise som gjennomsnittet i USA, vil jorda bare kunne fø ca 2, 75 milliarder mennesker under halvparten av dagens befolkning. Gapet mellom de fattigste og rikeste i verden har økt raskt de siste tiårene. Samtidig har det skjedd en maktkonsentrasjon der noen få multinasjonale selskaper dominerer økonomien. En trenger ingen krystallkule for å slå fast at det er nødvendig med store endringer i den rådende politikken om ikke forskjellene i verden skal øke og om ikke en liten del av verdens befolkning skal leve på bekostning av resten. Hovedstolper i en ny politikk Vi som vil fram til en nasjonal og global politikk som sikrer alle mat og en bærekraftig matproduksjon, må så langt råd utvikle en felles forståelse av virkeligheten og en del felles prinsipper og mål for arbeidet.. I resten av artikkelen legger jeg fram de momentene jeg nå ser som viktigst for den nye politikken. 14

15 Med evigheten som rammeverk Det første kornet sår jeg alltid for hånd, og jeg tar av meg lua for å vise ærbødighet for jorda, fortalte en bonde i Asker meg. Han fulgte den gode tradisjonen blant norske bønder om at gården skal overleveres i bedre stand til neste generasjon enn da han overtok. Disse trærne vil bli fine for barnebarna dine, sa bestefar til meg da vi hentet juletre. Det var ikke det fineste juletreet som ble tatt. Bestefar var mer opptatt av å gi bra med plass og lys til trærne som sto igjen enn av utseende på det vi hogde. Som guttunge syntes jeg det var rart at han snakket om mine barnebarn som han ikke en gang visste om kom til å eksistere. Disse to historiene illustrerer et hovedpoeng i en bærekraftig og framtidsrettet politikk. Naturen og verdens ressurser må bli sett på med ærbødighet, vist respekt og satt pris på som grunnleggende og unike. Evigheten må være rammeverket for politikken, ikke noen få tiår eller år, som ser ut til å være de fleste politikeres tidsramme. Ressursene for matproduksjon kan fornyes, men også ødelegges. Jordene på de tre bondegårdene rett ved barndomshjemmet mitt er det ikke noe igjen av. Matproduserende områder er lagt under betong og asfalt. Det er et lite, lokalt eksempel. Vi kan fylle på med tall og fakte i global målestokk, som at regnskogen forsvinner i et omfang som arealet av halve Norge per år. Alle som ikke lukker øynene for virkeligheten, vet om det. Politikerne i maktposisjoner kan ikke unnskyldes. Med full bevissthet raner de ressursene fra framtidas generasjoner og de blir ikke stilt til rette for sine forbrytelser. Vi kan ikke lenger la det fortsette. Det er helt nødvendig å slåss fram en annen politikk der utgangspunktet er at naturressursene skal forvaltes i evighetens perspektiv, der bærekraft er noe annet enn et begrep som tas fram i passende anledninger. Verdier som utgangspunkt Av og til er det nødvendig å slå inn åpne dører. De menneskene som hver eneste dag dør av sult, ville ha greidd seg om de hadde hatt penger. Da ville de ha greidd seg. Om de jordløse landarbeiderne på storgodsene i Brasil hadde hatt sin egen jord og penger til de nødvendigste investeringene, ville fem millioner familier hatt et liv uten sult og fattigdom. Om lønningene hadde vært høyere og arbeidsdagen kortere i frisonene i utviklingsland der våre klær blir sydd, kunne millioner av mennesker hatt muligheter til mer enn å overleve. Det er tull og vrøvl fra de rike å si at penger ikke betyr noe. Men alle, selv den mest pengegriske børshai og den fattigste slumbeboer, vil si at livet er mer enn penger. Kjærlighet, vennskap, gleden ved å se ut over havet eller gå på ei fjellvidde Hvorfor bruke plass til å slå inn åpne dører? Fordi det er nødvendig. Fordi det er nødvendig å gjennomføre en politikk der alle har ressurser til å leve menneskeverdige liv. Men også fordi det er brennende nødvendig å få et viktigere utgangspunkt for politikk enn penger. 15

16 Kanskje mer enn på noe annet område er det nødvendig med et verdimessig og ikke et snevert økonomisk utgangspunkt når en skal legge opp en politikk mot sult og fattigdom og for en bærekraftig matproduksjon. Det kan ikke være et spørsmål om det er mer lønnsomt å la 15 millioner mennesker dø hvert år av sult enn å sikre at de får nok mat. Økonomiske beregninger som viser at det er mer lønnsomt å ødelegge naturressurser og investere i produksjon av våpen eller sigaretter enn å ta vare på ressursene, må forkastes som et grunnlag for politiske avgjørelser. Selvsagt. Men sulten i verden øker, og naturressurser ødelegges i stor skala. Retten til nok, sunn og kulturelt akseptabel mat er en menneskerett, og det er uakseptabelt at den ikke oppfylles for alle. Men når jeg har skrevet at mat og menneskeverd er viktigere enn hva som lønner seg økonomisk, må det også nevnes at det lønner seg å nedkjempe sulten. FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) har anslått at det vil koste 23,8 milliarder dollar per år å halvere sulten i verden innen I de samme beregningene sier FAO at verden vil tjene 120 milliarder dollar hvert år på å halvere sulten. Det burde jo være en drømmeinvestering. Alle investorer vil være misunnelige på en slik avkastning 500 prosent per år! Er det da slik at det ikke finnes nok penger å investere? To dager etter terrorangrepet i USA 11. september 2001 bevilget den amerikanske kongressen 80 milliarder dollar til kampen mot terror. Mye mer er bevilget etter det. Terrorangrepet drepte mennesker. Mer enn ti ganger så mange blir hver dag, år ut og år inn, drept av en annen terror sulten. Det finnes penger, og det vil være uhyre økonomisk lønnsomt for verden å utrydde sulten. Men det skjer ikke. Styring ut fra behov Forkjemperne for en markedsliberalistisk politikk framstiller motstanderne som fundamentalister som er imot frie markeder. De prøver å gjøre det enkelt for seg selv i diskusjoner, men det er selvsagt ikke et spørsmål om å være for eller imot at markedskrefter skal få virke. Spørsmålet er på hvilke områder det er fornuftig å la markedskreftene få virke, og innenfor hvilke rammer. Det frie markedet eksisterer kun i lærebøker. Rett til å velge mellom varer er utmerket på noen områder. Konkurranse mellom ulike produsenter av en del varer er sunt og bidrar til å drive fram både en teknologisk utvikling og bedre produkter, det kan hindre monopolpriser og det gir oss muligheter til å velge ut fra smak og behag. Det er ingen grunn til å gå imot at vi skal kunne velge mellom å kjøpe potetene fra Berger gård eller Sem i Asker, eller kunne velge om vi vil kjøpe bil fra Toyota eller Ford. Men det er ingen grunn til at jeg skal kunne velge mellom å kjøpe poteter dyrket i bygda der jeg bor, på Kypros, i Israel eller i Italia. Noe av utgangspunktet for den frie konkurransen i supermarkedene mellom poteter fra ulike land er at miljøskadene som transporten fører til, ikke regnes med. 16

17 Om jeg skal ta toget eller kjøre bil de 20 kilometerne hjemmefra og til jobben, er styrt av mange hensyn; hva som er billigst for meg, hva som tar kortest tid, mulighetene for å få parkert og min egen miljøbevissthet. Det er politisk bestemte rammer for den frie konkurransen mellom tog og bil; hva samfunnet dekker gjennom bevilgninger og hva som skal dekkes inn gjennom prisen på billetter og bensin, mulighetene til og prisen for å parkere i Oslo, og hvor stor vekt det legges på å få ned utslippet av klimagasser. Hvorfor koster ikke bensinen 20 kroner per liter og toget halvparten av hva det gjør i dag? Det er et politisk valg. Det er fri konkurranse mellom sukker fra Danmark og Mosambik, men det danske sukkeret er høyt subsidiert. Er da konkurransen reelt sett fri? Selvsagt ikke. Også de mest ekstreme markedsliberalistene vil ha styring og rammer som markedet skal operere innenfor. Spørsmålet er hvilke verdier og hensyn som legges til grunn for styringen, hvor strenge rammene er, og hvordan de blir laget. Utgangspunktet for politisk styring må være hensynet til mennesker, natur og samfunn. Det er selvsagt ulike syn på hva som er riktig og bra, men uansett får vi et helt annet utgangspunkt for diskusjon om vi er enige om at det er disse hensynene som må ligge til grunn for politikk og tiltak, enn om en mener at hensynet til markedet, konkurranseevnen, mulighetene for noen til å tjene mye el. l. skal ligge til grunn. Vi er inne i en periode der det over hele verden foregår harde kamper om fellesgoder og ressurser. Storselskaper og sterke politiske krefter arbeider for å ta over samfunnets fellesgoder som vann- og vannforsyning, energiproduksjon og energiforsyning. Selskapene øyner enorme profitter om disse fellesressursene blir inkludert i en tradisjonell markedsøkonomi. Kampen om å bevare fellesgodene under offentlig og demokratisk kontroll er en av de aller viktigste kampene i vår tid. Norske politikere har valgt å støtte en handelsavtale for landbruket i Verdens handelsorganisasjon (WTO) som ikke skiller mellom produksjon for eksport og produksjon for nasjonalt konsum, og valgt å støtte tvungen import også av varer vi er selvforsynt med. Et viktig krav fra mange utviklingsland er å fjerne direkte og indirekte eksportsubsidier i de rike landene. Det bør Norge støtte. Kravet er viktig fordi det i dag ikke er konkurranse på like vilkår i verdensmarkedet, fordi varer fra rike land er høyt subsidiert, som dansk sukker i Norge. Fattige bønder i utviklingsland blir til og med utkonkurrert på sine egne hjemmemarkeder av varer fra rike land som blir dumpet til priser langt under produksjonskostnadene. Men ikke alle landbruksvarer på verdensmarkedet blir subsidiert. Kaffe er et godt eksempel på at det ikke er nok å fjerne alle former for subsidier. Over halvparten av kaffen i verden kommer fra småbønder med mindre enn 50 dekar for kaffeproduksjon. De siste årene har områdene for kaffedyrking blitt kraftig utvidet. Vietnam har satset stort på kaffe og i løpet av få år blitt verdens nest 17

18 største kaffeeksportør. Kaffe har vært en god inntektskilde for mange småbønder, i Honduras, Brasil, Kenya, Etiopia og mange andre land. De har selv ivret for å utvide produksjonen for å tjene mer. Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet har i tillegg stimulert til økt produksjon. Resultatet er blitt en kraftig økning i produksjonen og dermed et fall i prisene på over 40 prosent. En god inntektskilde for mange småbønder er blitt et problem. De klarer ikke en gang dekke investeringsutgiftene. Det er nødvendig med regulering av markedene, ikke bare å ha like konkurransevilkår. Det er nødvendig både med regulering av priser og produksjon. Norge har en slik regulering av store deler av matproduksjonen. Tidligere fantes det også internasjonale avtaler bl.a. for kaffe. I dag er det vel bare for olje det er en styrt regulering av pris og produksjon på verdensbasis. Respekt for mangfoldet i natur, kultur og samfunn Mangfold er avgjørende for retten til å velge og for muligheten til å velge det beste. Det gjelder politisk mangfold, nødvendigheten av at ulike syn og meninger fritt brytes mot hverandre. Det gjelder kulturelt mangfold, at utvikling skjer og nye uttrykk skapes i møtet mellom de mange kulturer. Det gjelder mangfold i kunnskaper og samfunnsorganisering, at kunnskap og metoder som er viktige og kanskje avgjørende ikke alltid befinner seg ved våre universiteter eller forskningsinstitusjoner, men kanskje hos urbefolkninger i Brasil eller Sabmi. Og det gjelder mangfoldet i naturen, at alle organismer og ulike økosamfunn er viktige og må tas vare på. Mangfold har en verdi i seg selv og er en forutsetning for en sunn utvikling. Innenfor landbruket har synet om at monokulturer er de mest produktive, vært framherskende siden Den grønne revolusjonen på 1960-tallet, men sto sterkt også før det. Potetpesten i Irland midt på 1800 tallet og sultkatastrofen den førte til viser både at monokulturer ikke er noe nytt, og de store konsekvensene de kan få. Betydningen av biologisk mangfold tas grundig opp i en annen artikkel i denne boka (Se artikkelen av Trygve Berg). Utgangspunktet og motivene for mye av den ensrettingen vi har sett innenfor landbruk, kultur og samfunn, har i mange tilfeller vært bra og edle nok. Politiske bevegelser har slåss mot undertrykkelse. Landbruksplanleggere og bønder har ønsket størst mulige avlinger og mest mulig effektiv drift. Men frihetskjempende politiske bevegelser har gang på gang endt opp som nye undertrykkende regimer. De effektive monokulturene i matproduksjonen har gått tilbake i produktivitet, og baksiden av medaljen i form av erosjon, forgiftning og forsalting av jorda, overforbruk av grunnvann m.m., blir mer og mer tydelig. Kulturer og kulturuttrykk som har vokst fram ved siden av og ofte i kontrast til den dominerende kulturen, er blitt dominerende og har ofte mistet sin spenst og kraft. Politisk, kulturelt og biologisk mangfold henger sammen, og respekten for det må være en grunnpilar for en bærekraftig utvikling. 18

19 Demokrati er nødvendig Det trengs mer enn ei bok til å definere, utdype og drøfte demokrati. Ordet brukes om svært ulike fenomen, tiltak og samfunn, fra at alle voksne hvert fjerde eller femte år får velge nasjonalforsamling til aktiv deltakelse av hele befolkningen i planlegging og beslutninger, enkel og lik tilgang til å utrykke sine meninger, reell medbestemmelse og folkelig kontroll over bedrifter og institusjoner, respekt for og støtte til minoriteter osv. Det er ikke plass her til en utdyping av dette, men jeg mener det er viktig å slå fast at demokrati i vid forstand sannsynligvis er en forutsetning for en bærekraftig utvikling og utrydding av sult. Nobelprisvinneren Amartya Sen hevder at det ikke har vært hungerkatastrofer i land som kan kalles demokratier. Han har fått motbør bl.a. fra Vandana Shiva, som har skrevet et av kapitlene i denne boka. Jeg mener også at Sens argumenter og eksempler ikke holder, men at han likevel er inne på noe grunnleggende riktig. Dersom ikke ulike meninger fritt kan brytes mot hverandre, vil kunnskapsutvikling stagnere og makthavernes tanker ha en nærmest total dominans. Før eller senere vil ensrettede regimer uvilkårlig komme til å innta gale standpunkter og gjennomføre gal politikk. Dersom det ikke er åpenhet og muligheter for å informere om virkningene av myndighetenes politikk og for å protestere mot den, vil feil og mangler bli dekket over og holdt skjult. Det vi kjenner som demokratier, er unge samfunnsformer. De fleste statsledere og politikere framstiller demokratier som noe absolutt, vel definert og mer eller mindre ferdigutviklet. Jeg tror mer på at menneskeheten har tatt de første få stegene på en lang og vanskelig vei mot frihet, likhet og aktiv deltakelse. Det har vært mange tilbakeslag. Foran oss ligger det sannsynligvis enda større problemer, men jeg mener vi ikke har noe valg om vi ønsker en verden der alle mennesker skal få verdige forhold og naturen skal tas vare på. Da må vi slåss for demokrati og en stadig utvidelse av begrepet og hva det omfatter i virkelighetens verden. Økologisk bærekraftig produksjon Bønder over hele verden produserer god og sunn mat i et bærekraftig landbruk. Men store deler av landbruksproduksjonen er ikke bærekraftig. Intensiv drift med massiv bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler har forurenset og utarmet jorda i store områder. Elver og grunnvann er forurenset og grunnvannstanden dramatisk redusert mange steder på grunn av omfattende kunstig vanning. Hele landbruksproduksjonen er avhengig av jordas tynne og spredte lag med matjord. Det bygges gradvis opp gjennom naturlig forråtningsprosesser av organisk materiale, men tapet av matjord overstiger langt oppbyggingen. De siste 20 årene har fruktbart land på størrelse med det oppdyrkede arealet i USA gått tapt. En landbruksproduksjon som legger jorda åpen for erosjon og utpining, er ikke bærekraftig. Ensidig dyrking av samme vekster på store områder og industriell drift er den viktigste årsaken til erosjonen. Men også jorder til småbønder i utviklingsland er utsatt for erosjon, fordi driften ikke er tilpasset behovet for å beskytte jorda. 19

20 Den omfattende bruken av kunstgjødsel og sprøytemidler økte landbruksproduksjonen kraftig gjennom flere tiår. Det kan diskuteres om det hadde vært mulig å få den samme økningen med økologiske metoder, men det er viktigere å se framover ut fra dagens situasjon og utviklingen de senere årene. Veksten i produksjon per arealenhet har stagnert i de fleste høyproduktive områdene, og går tilbake i store områder. Det nytter ikke lenger å øke gjødselmengden for å øke produksjonen. Det er nødvendig med grunnleggende endringer. Det vil ikke være mulig å opprettholde en høy matproduksjon i framtida med intensivt industrilandbruk basert på store mengder kunstgjødsel og sprøytemidler. Heldigvis finnes det alternativer. Forbedrede økologiske metoder, samplanting, nye vanningssystemer og forbedrede plantesorter tilpasset lokale forhold har ført til imponerende produksjonsvekst. Ren økologisk produksjon uten bruk av kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler kan vise til imponerende resultater. Flertallet av bønder i utviklingslandene driver uten eller med minimal bruk av kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler. Jeg har mange steder i verden sett hva økt kunnskap og forbedrede økologiske metoder har ført til. Blomstrende hager av sunn mat med langt større produksjon enn tidligere. Jeg ser en satsing på økologisk landbruk som noe av det viktigste for en bærekraftig framtidsrettet landbruksproduksjon. Likevel vil jeg ikke avvise enhver form for bruk av kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler. Mine landbruksfaglige kunnskaper er begrenset, men for meg ser det ikke ut til å være et spørsmål om enten økologisk landbruk eller ødelegging av naturen, men et spørsmål om å sikre at bruken av kunstgjødsel og sprøytemidler skjer innenfor naturens tåleevne, altså gjennomføre en økologisering av landbruket i Norge og på globalt plan. Prioritet til familiebruk og samarbeid Både økonomiske drivkrefter og framtidsvisjonene for industrisamfunnet har bidratt til at store gårder og industriell drift er blitt framstilt som det moderne og framtidsrettede i landbruket. Bildene fra USA der et titalls skurtreskere kjører side ved side over endeløse jorder, er blitt framstilt som det moderne landbruket som er nødvendig for å fø en voksende verdensbefolkning. I land som har kalt seg sosialistiske, har den samme modellen vært målet, med statsdrevne storgårder med industriell drift som det øverste steget på utviklingsstigen, og selveiende småbønder som det nederste. Det er ikke bare som idealer synet på hva som er effektivt og bra preger utviklingen. Støtten til bønder i de industrialiserte landene er skjevt fordelt til fordel for de største gårdene. I USA får f.eks. de små gårdene i gjennomsnitt 14 dollar i subsidier per acre (4,046 da), mens de største gårdene i gjennomsnitt får 57 dollar per acre. En framtidsrettet landbrukspolitikk må ha andre visjoner og prioriteringer enn det som har rådd grunnen de siste tiårene, også når det gjelder størrelsen på gårdene og type drift. 20

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

Hvor mange bønder trenger vi?

Hvor mange bønder trenger vi? Hvor mange bønder trenger vi? ET DISKUSJONSNOTAT OM LANDBRUK, FATTIGDOM OG UTVIKLINGSPOLITIKK 1 Utgitt av Utviklingsfondet November 2014 Ansvarlig redaktør: Kari Helene Partapuoli Redaksjon: Siv Helén

Detaljer

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit?

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? utviklingsfondets Sultrapport 2011 Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? Et diskusjonsnotat ULT 2011 Hungersnød oppstår som et resultat av Romerrikets fall og oppløsning av visigoteren Alaric

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk INNHOLDSFORTEGNELSE HVA ER RIO + 20...SIDE 2 RIO-KONFERANSEN 1992...SIDE 3 BÆREKRAFTIG UTVIKLING...SIDE 4 HVA ER GRØNN ØKONOMI?...SIDE 5 UTFORDRINGER FOR RIO+20...SIDE 6 BÆREKRAFTIGE FALLGRUVER...SIDE

Detaljer

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Tore Linné Eriksen: FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Hva kan vi vite om fattigdom og ulikhet, hvor skal vi hente kunnskap og hva skal vi tro på? FN-sambandet Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 INNHOLD Del I:

Detaljer

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Johan Nordgaard Hermstad 10/12/2014 Denne rapporten er skrevet

Detaljer

BISTAND OG UTVIKLING

BISTAND OG UTVIKLING BISTAND OG UTVIKLING Skrevet av AUF i Rogaland Skrevet av: Rebecca Hjelmervik, Andreas Tharaldsen, Caroline Marie Enoksen, Tiril Marie Espeland, Eirik Nøstvold, Christine Iversen og Eline Bruntveit Innholdsfortegnelse

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

vi har noe _å 1111[311d[C om eec og sosialpolitikken SA IMAM Mål% EINA

vi har noe _å 1111[311d[C om eec og sosialpolitikken SA IMAM Mål% EINA vi har noe _å SA IMAM Mål% EINA 1111[311d[C om eec og sosialpolitikken Utgitt av: Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid. Nr.3 i Arbeiderkomiteens hefte-serie om EEC. Kr. 1,- INNHOLD: Innledning s. 3 Norge:

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE Dette heftet er et sammendrag av Compendium of the Social Doctrine of the Church utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred. Den katolske kirkes sosiallære Dette

Detaljer

Næringsliv og natursyn. En visjon om et næringsliv basert på dypøkologiske verdier.

Næringsliv og natursyn. En visjon om et næringsliv basert på dypøkologiske verdier. hehabstract. Menneskenes natursyn har endra seg gjennom tidene. Vårt syn på naturen preger selvsagt våre handlinger overfor den. Denne utredninga fokuserer på hvordan mennesker som jobber i næringslivet,

Detaljer

vendingen den fjerde VERDEN 2031

vendingen den fjerde VERDEN 2031 SE DE NYE POLITISKE TRENDENE Tverrpolitisk enighet om at miljø- og fordelingsspørsmålene må håndteres. Utfordringene har tvunget oss til handling. Vi kan ikke overlate framtiden til tilfeldighetene, uttaler

Detaljer

et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted

et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted nr. 1-2012 Av Ragnhild Olaussen Vennskap Nord/Sør Mulighetenes sted Betrakter vi menneskene på lang nok avstand

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

St.meld. nr. 15. Interesser, ansvar og muligheter. Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk (2008 2009)

St.meld. nr. 15. Interesser, ansvar og muligheter. Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk (2008 2009) St.meld. nr. 15 (2008 2009) Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk St.meld. nr. 15 (2008 2009) Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk Innhold Innledning............................ 7 5 Nordområdene vil fortsatt

Detaljer

investering for utvikling investering for Utvikling1

investering for utvikling investering for Utvikling1 Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland investering for utvikling investering for Utvikling1 Innhold Forord Vekst i privat sektor er fremdeles en av utviklingslandenes hovedutfordring

Detaljer

Blir norsk landbruk bærekraftig?

Blir norsk landbruk bærekraftig? NR. 8/92 Blir norsk landbruk bærekraftig? Et arbeidshefte for en helhetlig landbrukspolitikk ISBN 82-7478-065-5 ISSN 0807-0946 Blir norsk landbruk bærekraftig? Et arbeidshefte for en helhetlig landbrukspolitikk.

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Veier ut av fattigdom

Veier ut av fattigdom Niger: En nasjonal bevegelse mot fattigdom Tanzania: Kvinnelige gründere ser etter nye markeder Norge: Fra kornkamre til sparebanker Kara Bara: Spare- og lånegruppen forandret landsbyen nr. 2 2011 tema:

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

MARGRIT KENNEDY. DET NYE PENGESYSTEMET Veiviser til en økonomi uten renter og inflasjon

MARGRIT KENNEDY. DET NYE PENGESYSTEMET Veiviser til en økonomi uten renter og inflasjon MARGRIT KENNEDY DET NYE PENGESYSTEMET Veiviser til en økonomi uten renter og inflasjon DET NYE PENGESYSTEMET Margrit Kennedy DET NYE PENGE SYSTEMET Oversatt av MARGUNN BJØRNHOLT J.W. CAPPELENS FORLAG

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

På vei mot det gode samfunn?

På vei mot det gode samfunn? 64 Statistiske analyser Statistical Analyses Anders Barstad og Ottar Hellevik På vei mot det gode samfunn? Om forholdet mellom ønsket og faktisk samfunnsutvikling Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer