Kåfjord Hyttegrend. 30 solrike hyttetomter i sjøkanten.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kåfjord Hyttegrend. 30 solrike hyttetomter i sjøkanten. www.kaafjord-hyttegrend.com"

Transkript

1 Hyttegrend 30 solrike hyttetomter i sjøkanten

2 Beliggenhet vannet H5 H4 H3 H2 H1 H13 H12 H11 H24 H25 H26 H23 V W N S EØ H20 H21 H22 Gjesteparkering H19 H6 H18 H7 H17 H8 H9 H15 H10 H27 H28 H29 H30 H16 H14 ligger idyllisk til mellom Mandal og Lindesnes, lunt med hele sørlandsskjærgården rett utenfor. Med bil bruker man ca 5 minutter til Vigeland, under 20 minutter til Mandal og under 30 minutter til Lyngdal. Med en litt rask båt er man i Mandal på ca 15 minutter. Salgstrinn 1 Teknisk Lekeplass og bod aktivitetsområde 2 3

3 Mandal/Lindesnesskjærgården Solrik og lun beliggenhet mellom ferskvann og sjø. Flott utsikt fra de fleste tomtene. Rett til kjøp/leie av båtplass like nedenfor tomtene. Det opparbeides flott bryggeanlegg og strand, samt badeplass i vannet like ved. Tomtene selges som råtomter med vei, strøm, vann og avløp til tomtegrensen Hillesund 4 5

4 Tomteområdet på er planlagt for at du og din familie skal trives. Her kan dere tilbringe lange sommerdager på terrassen ved hytta, badeplassen ved sjøen, i ferskvannet bakerst i feltet eller ganske enkelt nyte en båttur i den flotte skjærgården like utenfor døra. Alt ligger til rette for at dere kan bruke tiden på dere selv og familien, og virkelig nyte dagene langs kysten. H13 H23 H12 H24 H11 H25 H26 H20 P H6 H5 H19 H4 H7 H18 H3 H8 H17 H2 H9 H16 H1 H10 H15 H27 H14 Teknisk bod H29 H28 H30 Lekeplass og aktivitetsområde Strand Båtplass H21 H22 Illustrasjon 6 7

5 Fakta om Adresse: 4520 Lindesnes Kontaktperson Plussmegleren Mandal AS: ved Eiendomsmegler MNEF Audun Remesvik e-post: Selger: Hyttegrend AS Type eiendom: Tomtefeltet består av totalt 30 hyttetomter. Se vedlagt prisliste med tomtenummer Tomtenes plassering/beliggenhet i feltet fremgår av vedlagte situasjonskart med nummerering. Matrikkel: Tomtene fradeles Gnr. 46 Bnr. 3 i Lindesnes kommune. Hver tomt får eget bruksnummer ved fradeling og tinglysing av matrikkelbrev. Hovedvei inn i feltet og felles parkeringsplass vil bli gruset. Felles parkeringsplass er beregnet for gjester, hytteeiere parkerer ved egen hytte. ved sjøen og i vannet vil bli påbegynt våren/sommeren Det vil også bli etablert leke/aktivitetsplass som vist på kart. Hytteforeningen kan etter enighet med utbygger anskaffe og sette ut benker, lekeapparater etc på fellesområder. Tekniske anlegg; vei, vann, kloakk, strøm: Tomtene tilknyttes privat vei, vann og avløp. Det leveres tilstrekkelig med borehull for vann og renseanlegg for kloakk etter dagens retningslinjer og krav. Hytteveien inn i feltet vil bli gruset. Parkering: Det skal anlegges parkeringsplass inne på hver enkelt tomt. Videre blir det felles gjesteparkeringsplass iht. reguleringskart. Båtplasser: De første 8 som bygger hytte i feltet får mulighet til å leie i eksisterende havn/molo frem til feltets egen båthavn blir etablert. Disse båtplassene er bak eksisterende molo ca 100 m fra ny båthavn (ref kart). Priser for leie av båtplass i dette anlegget fremgår av prislisten for tomtene. Så snart det eksisterende anlegget er fullt, vil arbeidet med etablering av ny båthavn starte. Det er p.t ikke utarbeidet endelige planer for hvordan ny båthavn skal opparbeides og fremstå. Dette vil bli avklart på et senere tidspunkt. Kjøper av tomt i hyttegrend vil få tilbud om kjøp eller leie av båtplass i ny båthavn. Eie- eller leieform er ikke avklart. «Gnr. Bnr. har utleieplikt iht. den enhver tid gjeldende forståelse av næringsbegrepet for denne type eiendommer. Miljøverndepartementet har i brev av til Fylkesmannen i Buskerud uttalt at «utleieplikten» bør være på minst 9 mnd. pr år. Erklæringen kan kun slettes av Lindesnes kommune.» Klausuler/utforming av hytter Tomtene selges uten byggeklausul. Dette innebærer at kjøper fritt kan velge leverandør til sin fritidsbolig eller bygge selv. Det er imidlertid klausul på grunnarbeid for Maskin. For å sikre helheten i hyttefeltet med tanke på trivsel, miljø, utsikt og annenhåndsverdi har utbyggerne valgt å legge noen enkle føringer på bygging av hyttene ut over det som ligger i reguleringsplanen. Alle hyttene skal ha saltak For alle hyttene gjelder fargevalg innenfor jordfarget. Oppdragsnummer: /13 Adkomst: I rundkjøringen på Vigeland (med fyret) følger man veien sørover mot Tjøm. Kjør så ca 3 km og ta til venstre mot. Følg denne veien ca 2 km og du vil se feltet på venstre hånd. Feltet er merket med byggeskilt fra Plussmegleren. Tomt / grunnarbeid/fellesområder Tomtene leveres som råtomter med vei, vann, avløp og strøm til tomtegrensen. Tomtene er ikke oppmålt av kommunen. Arealer som fremgår på reguleringskart og prisliste er digitale beregninger av areal på kart, og kjøper må dermed akseptere at endelig areal kan avvike fra dette ved oppmåling og utstedelse av matrikkelbrev. Tekniske anlegg og infrastruktur i feltet bygges ut av selger/entreprenør,som også vil stå som eier av disse områdene og anlegget etter at feltet er utbygd. Tekniske anlegg skal eies og driftes av Hyttegrend AS. I den forbindelse betaler hytteeierne en årlig vann-, avløpog strømavgift på kr 5000,- som hvert år justeres etter konsumprisindeks. Andre justeringer av årlig avgift bestemmes på årsmøte etter normale regler Teknisk bod (for renseanlegg og vann) vil bli plassert i området rundt leke-/ aktivitetsplass. Det tas forbehold om endelig plassering av leke-/ aktivitetsplass og teknisk bod. Reguleringsplan/formål: Tomtene ligger under reguleringsplan for Feriesenter datert og har reguleringsformålet herberge/ bevertningssted/hytte. Dette innebærer at hytteeierne må stille hytten til disposisjon for utleie i visse deler av året Det er inngått avtale med Norgesferie AS som skal organisere og drifte utleien, evt vaktmestertjeneste, båtutleie og andre tjenester. Kopi av leieavtale kan fås ved henvendelse til megler. Det oppfordres til nøye gjennomgang av reguleringskart og reguleringsbestemmelser. I forbindelse med reguleringsformålet vil Lindesnes kommune tinglyse følgende klausul (med evt. mindre endringer) på tomtene: Alle hyttene skal i størst mulig grad tilpasses prosjektet og oppført bebyggelse, blant annet for å sikre optimale utsiktsforhold. For tomt 14, 15 og 16 skal mønehøyden være maksimalt 4,5 meter. Tomt 14 og 15 skal ha en planert høyde på cote 8, mens tomt 16 skal ligge på cote 9. Disse restriksjonene er satt for å sikre utsiktsforhold for omkringliggende hytter. For øvrige tomter gjelder bestemmelser gitt i reguleringsplanen og ovennevnte punkter. Ferdigstillelse og overtakelse: Oppstart av anleggsarbeider igangsettes så snart det er solgt 5 tomter. Tomtene overtas av kjøper så snart tinglyst matrikkelbrev foreligger. Teknisk anlegg og vei påbegynnes ca 1 kvartal Dette er imidlertid 8 9

6 avhengig av at forhåndssalget er innfridd, værforhold m.m. Endelig overtakelsesdato fastsettes av selger ca.1 mnd. før tomten er klar for overtakelse. Etter at forhåndssalget er innfridd vil selger stille nødvendig sikkerhet for fellesområder som hyttevei, renseanlegg og borehull. Byggemelding : Kjøperen er selv ansvarlig for å byggeanmelde samt å fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før eventuelle byggearbeider igangsettes. Kostnader i forbindelse med byggeanmeldelse, tilknytningsgebyr, m.m. påhviler kjøperen. Hytteforening Det skal etableres en hytteforening i området, og det vil være pliktig medlemskap for tomtekjøperne. Velforeningen plikter bl.a. å vedlikeholde lekeapparater og lekeplasser, fellesområder, vei, brøyting etc. Midler til dette hentes inn gjennom årlig medlemsavgift. Velavgiften fastsettes på første årsmøte. Hytteforeningen skal etableres så snart minimum 5 tomter er bebygd. Ligningsverdi: Ikke fastsatt. Fastsettes normalt ved fradeling og bebyggelse. Div. opplysninger: Tomtene selges som de er, jf. avhendingsloven 3-9. Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven. Eiendommen har en mangel, jf. avhendingsloven 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven 3-7 eller 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig. Selger/grunneier er ikke ansvarlig for eventuelle fremtidige lovendringer, pålegg fra offentlige myndigheter etc Grafisk fremstilling på flyfoto i prospektet er kun ment som en illustrasjon av plassering av feltet. Bildet er ikke nøyaktig satt opp med tanke på tomtegrenser m.m, samt vil virke noe misvisende med tanke på størrelser på den enkelte tomt grunnet vinkel på flyfotoet. Vedlagte tomtedelingskart viser planlagt oppdeling og plassering. Fotografier som synliggjør utsikt fra feltet er kun av illustrativ karakter, og hensyntar ikke høydeendringer som kan skje i forbindelse med opparbeidingen av tomtene. Da tomtene overskjøtes som ubebygde tomter plikter kjøper å signere egenerklæringsskjema vedrørende konsesjonsfrihet. Det er en betingelse for konsesjonsfrihet at tomten bebygges innen 5 år. Megler har rett til å avvise bud gitt på SMS og e-post. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budskjemaet. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert kjøpetilbud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere tomter til samme kjøper. Selger trenger ikke grunngi sin avgjørelse. Kjøper plikter å stille finansieringsbekreftelse fra bank på kjøpesummen og omkostninger senest innen signatur av kjøpekontrakt. Selger tar forbehold om 5 solgte tomter i første salgstrinn før grunnarbeider igangsettes. Frem til det er solgt 5 tomter må kjøpere forvente at stipulert overtakelse/ferdigstillelse forskyves tilsvarende. Kjøp av tomt reguleres av standard kjøpekontrakt ubebygd tomt etter avhendingsloven utformet av Plussmegleren Mandal AS. Kopi av kontraktsmal kan fås ved henvendelse til megler. Tomtepriser og arealer: Priser på hver enkelt tomt, og omtrentlige arealer pr tomt fremgår av prisliste i prospektet. Be megler om oppdatert solgtliste, da denne vil endre seg underveis. Rettigheter/servitutter: For all fast eiendom har kommunen legalpanterett (ikke tinglyst) i eiendommen som sikkerhet for skyldige kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt. Slike panteretter vil alltid følge eiendommen. Andre rettigheter : Fra hovedbølet, som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter og forpliktelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Økonomi og avgifter: Hyttenrenovasjon: kr ,- pr år. Statlige omkostninger ved kjøp av tomt + 2,5 % i dokumentavgift til staten + tinglysingsgebyr skjøte (kr 1.060,-) + tinglysing pantobligasjon (kr 1.232,-) + pantattest (kr 172,-) Kjøper man tomt til kr ,- utgjør disse omkostningene kr ,- Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer Andre omkostninger: Oppmålingsgebyr : Fra ca til ca avhengig av tomtestørrelse og iht. Lindesnes kommunes gjeldende satser. Tinglysning av matrikkelbrev: Kr 1060,- Lindesnes kommune har innført eiendomsskatt for 2013, denne skal opp til ny behandling for Eiendomsskatten beregnes i dag av tomteverdien og er p.t på 5 promille. Tomtene selges til fast pris i prisliste. Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre på priser og betingelser for usolgte tomter Se også for mer og oppdatert informasjon

7

8 2 2 Norgesferie NorgesFerie AS ble opprettet som selskap i Norgesferie AS er et selskap lokalisert på Vigeland i Lindesnes kommune. Vi formidler leie av feriehus, hytter, leiligheter og båter i store deler av Norge. Hva kan Norgesferie AS tilby utleier? - Markedsføring og booking - Kontakt med utenlandske agenter og byråer. - Online bookingsystem. - Egenbooking/bruk fra eiere. - Eier logginn i bookingsystem, for oversikt på utleie/ utbetalinger. - Utleie av båter - Rengjøring/ettersyn av utleieobjekt - Vaktmesterfunksjoner, plenklipping, rydding og tilsyn av utleieobjekter. - Kontaktperson for gjestene, nøkkelutlevering, service og informasjon. - Kontaktperson i forhold til myndigheter. Utleieobjektene må driftes som en enhet og må også markedsføres slik. Vårt bookingsystem er internettbasert og online og tilgjengelig for bookinger 24 timer i døgnet. Norgesferie tilbyr kvalitetsbevisste ferierende de beste muligheter for et behagelig opphold. NorgesFerie har fokus på utleie av leiligheter og hytter med kvalitet og særlig god beliggenhet i forhold til stedets særegenhet og tilbud. Anleggene og hyttene holder alle en svært god standard og regelmessige inspeksjoner sørger for at standard holdes, -også i de mest hektiske ferieperioder. Regelmessig vedlikehold av anleggene sikrer mot overraskelser under oppholdet. Våre kunder fortjener forutsigbar kvalitet på sin ferie. Ferier er er en dyrebar tid. Norgesferie garanterer for kvaliteten, de gode opplevelser til glede for alle våre gjester. Når du planlegger ferie, blir NorgesFerie det naturlige valg. Vår nettadresse med er for å gi deg en direkte adgang til våre feriesentre på Sørlandet. Med ønske om et vellykket opphold. NorgesFerie A/S Hestehaven Industriområde 4520 Sør-Audnedal tlf fax: vannet H13 N V W EØ H12 H5 H4 H3 H2 H1 H11 H24 H25 H26 H23 S H20 H21 H22 Gjesteparkering H19 H6 H18 H7 H17 H8 H9 H15 H10 H27 H28 H29 H30 H16 H14 Salgstrinn 1 Teknisk Lekeplass og bod aktivitetsområde

9 Design/produksjon/3d: LYNGDAL VIGELAND MANDAL LINDESNES Hyttegrend Selger: Hyttegrend AS Plussmegleren Mandal T: Audun Remesvik Eiendomsmegler MNEF T:

Nytt. Like ved Slettebrotan i Øvrebø

Nytt. Like ved Slettebrotan i Øvrebø Nytt TOMTEfelt Like ved Slettebrotan i Øvrebø Fra Hommelia tar det bare 20 køfrie minutter til Kristiansand. Bygg drømmehuset på Hommelia! Like ved det populære boligfeltet Slettebrotan, på Homstean i

Detaljer

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker.

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. Reise Li esand 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. MEGLERS KOMMENTAR Store fine selveiertomter med unik sjønær beliggenhet i Reise Terrasse.

Detaljer

Oppdragsnummer: 74120002. Lyngdal - Byggeklare hyttetomter

Oppdragsnummer: 74120002. Lyngdal - Byggeklare hyttetomter Oppdragsnummer: 74120002 Lyngdal - Byggeklare hyttetomter Hyttetomter på Lyngdals solside. - Utsikt over fjorden - Gangavstand til planlagt bryggeanlegg m/båtplasser, sandstrand og Sørlandsbadet. - Sykkelavstand

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Torvikbukt Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Innhold 04 Kort om eiendommen 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre opplysninger

Detaljer

SØGNE. Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod

SØGNE. Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod SØGNE Indre Rivenes Panorama - sjønære tomter, 4640 SØGNE Prisant. kr 3 200 000 + omk. Totalpris inkl.

Detaljer

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN Bo i byen lev i skjærgården Sentrumsnære leiligheter på landfast øy i Farsund, like ved badeplass og båthavn. Moderne leiligheter, for de som ønsker en enkel livsstil,

Detaljer

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av KBBL prosjekt AS, Lønnheim Eiendom AS og Plan AS. SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter med vei, vann, avløp og strøm. Stølshøgda, 3550 GOL. Pris fra kr 850 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter med vei, vann, avløp og strøm. Stølshøgda, 3550 GOL. Pris fra kr 850 000 + omk. Oppdragsnr: 7313033 GOLSFJELLET VEST Stølshøgda, 3550 GOL Pris fra kr 850 000 + omk. Totalpris inkl. omk. fra kr 873 600,- Tomteareal fra ca. 1000 kvm. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter

Detaljer

SULDAL. Marvik - Fantastisk beliggende hyttetomer med mulighet for båtplass. Marvik - flotte hyttetomter, 4235 HEBNES. Pris fra. kr 490.000 + omk.

SULDAL. Marvik - Fantastisk beliggende hyttetomer med mulighet for båtplass. Marvik - flotte hyttetomter, 4235 HEBNES. Pris fra. kr 490.000 + omk. Oppdragsnr: 70130730 SULDAL Marvik - flotte hyttetomter, 4235 HEBNES Pris fra. kr 490.000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 504.576,- Tomt fra ca 419 - ca 869 kvm. Marvik - Fantastisk beliggende hyttetomer

Detaljer

NJERVESANDEN TOMTER TIL SALGS MED PANORAMA UTSIKT! Njervesanden. 3 tomter med panoramautsikt og meget gode solforhold.

NJERVESANDEN TOMTER TIL SALGS MED PANORAMA UTSIKT! Njervesanden. 3 tomter med panoramautsikt og meget gode solforhold. TOMTER TIL SALGS MED PANORAMA UTSIKT! NJERVESANDEN 3 tomter med panoramautsikt og meget gode solforhold. Njervesanden Priser: Kr.2.700.000,- + omkostninger 1 MeGLers KOMMeNTar Nå har vi for salg 3 innregulerte

Detaljer

Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser

Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser Oppdragsnummer: 85110030 Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser Hyttetomter uten byggeklausul - totalløsning med hytte kan leveres Adresse: Nisser Hyttegrend, Treungen Tomt: Eiertomter fra ca.

Detaljer

BåtPlasser lindesnes

BåtPlasser lindesnes BåtPlasser lindesnes Båtplasser Lindesnes - - Oppdrag: 65312023 Prisantydning: 88.000,- Godt beliggende båtplasser på Båly. 2-6 meters bredde. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Ålen HYTTETOMTER - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Adresse: Ålen Hyttegrend Areal: Eiendomsgrunn på ca. 1.000 kvm. Prisantydning: Kr. 250.000,- + omk. pr.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDVIKEN REKKEHUS II (B6) PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 17.07.15 Rekke -hus BRA P-ROM Balk/platting (cirka) Stipulerte felleskost Omkost Pris Total pris inkl omkost Opsjon loftsstue

Detaljer

KOSELIG HYTTE EVJE/HORNNES. Monen Hyttegrend. på solfylt og usjenert tomt. Koselig hytte med solfylt og usjenert beliggenhet i etablert hyttefelt

KOSELIG HYTTE EVJE/HORNNES. Monen Hyttegrend. på solfylt og usjenert tomt. Koselig hytte med solfylt og usjenert beliggenhet i etablert hyttefelt KOSELIG HYTTE på solfylt og usjenert tomt EVJE/HORNNES Koselig hytte med solfylt og usjenert beliggenhet i etablert hyttefelt Monen Hyttegrend Prisantydning: Kr. 440 000,- + omkostninger 1 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk. Oppdragsnr: 7314039 GOLSFJELLET VEST Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL Pris fra kr 725 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 744 342 Tomt fra ca. 1000-1100 kvm. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! INNHOLD

Detaljer

SALGSOPPGAVE. 11.100.000,- ledig 2. 27 m2 10.900.000,- ledig 2. 73 m. 280 m. 119 m. 331 m2. 81 m2. 278 m. 193 m2. 68 m. 29 m. 68 m. 165 m.

SALGSOPPGAVE. 11.100.000,- ledig 2. 27 m2 10.900.000,- ledig 2. 73 m. 280 m. 119 m. 331 m2. 81 m2. 278 m. 193 m2. 68 m. 29 m. 68 m. 165 m. SALGSOPPGAVE HUS 9 HUS 1 HUS 7 HUS 8 HUS 6 HUS HUS 5 HUS 3 HUS 4 Bolig areal BRA plan 1 plan plan 3 hage pris status 1 19 m 119 m 73 m 7 m 80 m 11.100.000,- ledig 31 m 13 m 81 m 7 m 319 m 10.900.000,-

Detaljer

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no LEKVEN II Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler

Detaljer

RØROS. Tre tomter tilgjengelig i nytt hyttefelt - beliggende i Galåen med fin utsikt. Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS

RØROS. Tre tomter tilgjengelig i nytt hyttefelt - beliggende i Galåen med fin utsikt. Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS Oppdragsnr: 46130033 RØROS Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS Prisant.fra kr 350 000 til 450 000 + omk. Totalpris inkl. omk. fra kr 379 800 til kr 481 250 Tomt ca. 1 000 kvm. Tre tomter tilgjengelig i nytt

Detaljer

Prisantydning: kr. 250 000,- Yama Meskinyar 415 49 765. Holtålen Tomter - fritid fjellet. Ålen hyttegrend

Prisantydning: kr. 250 000,- Yama Meskinyar 415 49 765. Holtålen Tomter - fritid fjellet. Ålen hyttegrend Prisantydning: kr. 250 000,- Yama Meskinyar 415 49 765 Holtålen Tomter - fritid fjellet Ålen hyttegrend Ålen hyttegrend OBJEKTTYPE: Tomter - fritid fjellet EIEFORM: Fast Eiendom PRISANTYDNING: 250 000,-

Detaljer

HJELLEMARKA SØFTELAND

HJELLEMARKA SØFTELAND NYBYGG HJELLEMARKA SØFTELAND 18 leiligheter med heis og garasje. DNB Eiendom dnbeiendom.no HJELLEMARKA II - 18 EIERLEILIGHETER Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter Dato: 11.11.14 Nøkkelferdige leiligheter 1. ETASJE Leil. nr. Ca. BRA Ca. Areal terrasse i tre Soverom i lukket P-anlegg inkl. omkostninger STATUS H0101 68 26,1 2

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

Dato: 26.01.15 PROSJEKT: Asheimtunet B17, B19 og B20 Livsstils-boliger

Dato: 26.01.15 PROSJEKT: Asheimtunet B17, B19 og B20 Livsstils-boliger Dato: 26.01.15 PROSJEKT: Asheimtunet B17, B19 og B20 Livsstils-boliger Nøkkelferdige leiligheter og rekkehus. B17 Ca. BRA Ca. Areal terrasse/ Hage Soverom Parkering i lukket P-anlegg inkl. omkostninger

Detaljer

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter ILSENG Lageråa Boligfelt, byggetrinn I Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter Bra: Ca 76 kvm Mnd. fellesutg.: Kr. 300-500,- (antatt) Byggeår: 2007-2008

Detaljer

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Oppdragsnummer: 159065 Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Byggeklare høystandardtomter med helårsvei, vann/kloakk, strøm og tlf/bredbånd. Adresse: Damtjednlie Hyttegrend Tomt: Ca. 800 til 2350 kvm selveier

Detaljer

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD Prisantydning: Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad Kr. 290 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Tomten er planert og opparbeidet

Detaljer