Kjøp av veterinærvakttjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjøp av veterinærvakttjenester"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: (2018)

2 Innhold 1 Innledning Innbydelse Om oppdragsgiver Orientering om anskaffelsens formål Konkurransegrunnlaget Konkurranseregler Regler for konkurransen Kunngjøring Tilleggsopplysninger og oppdragsgivers kontaktperson Oppdragsgivers forbehold Tilbakekalling eller endring Behandling av tilbud Tilbudet Tilbudets struktur Språk Rett til å inngi flere tilbud og krav til å oppgi navngitt veterinær Alternative tilbud Format og kopier Innleveringsfrist Innleveringssted Forbehold og avvik Vedståelsesfrist Tilbudsåpning Kvalifikasjonskrav Organisatorisk og juridisk stilling Leverandørenes Tekniske og faglige kvalifikasjoner Kravspesifikasjon Beskrivelse av vaktordningen Overholdelse av krav i oppdragsbeskrivelse Tildelingskriterier Oppdragsforståelse Side 2 av 30

3 7 Kontraktsbestemmelser ALMINNELIGE BESTEMMELSER DOKUMENTRANG LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER Spesielle krav til veterinæren KVALITETSSIKRING HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ENDRING LEVERANDØRS PERSONELL FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER FORSINKET BETALING REISEKOSTNADER RAPPORTERING TIL OFFENTLIGE MYNDIGHETER MØTER KONTRAKTSBRUDD FORSIKRING SKADESLØSHOLDELSE KONFIDENSIALITET FORCE MAJEURE OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN LOVVALG OG VERNETING Aksept av kontraktsbestemmelser Vedlegg Firmaopplysninger og underskrift Signering ved avtaleinngåelse Side 3 av 30

4 1 Innledning 1.1 Innbydelse Landbrukskontoret i innbyr med dette til konkurranse med forhandlinger for kjøp av veterinærvakttjenester. 1.2 Om oppdragsgiver Oppdragsgiver er Landbrukskontoret for, Stavanger og Kvitsøy. De har det faglige ansvaret for landbruksforvaltningen (jord og skog) i alle 3 ne. Landbrukskontoret har også ansvar for organiseringen av klinisk veterinærvakt for vaktområdene og Stavanger. For mer informasjon, se: Generell informasjon ligger sentralt plassert som knutepunkt på Nord-Jæren og er Norges 9. største med mer enn innbyggere. er Norges 8. største by. For mer informasjon, se 1.3 Orientering om anskaffelsens formål Beskrivelse av anskaffelsen Oppdragsgiver har det formelle ansvaret for at det tilbys klinisk veterinærvakt. Ansvaret omfatter alle dyr, men ordningen er i hovedsak og historisk begrunnet i landbruket/husdyrhold. Ordningen med veterinærvakter skal sikre at det i kommunal/interkommunal regi blir etablert klinisk vakt for veterinærer i alle deler av landet slik at nødvendig veterinærhjelp kan skaffes utenom ordinær arbeidstid. Veterinærvakten er en nødvendig del av beredskapen mot alvorlig smittsomme dyresykdommer og viktig for å opprettholde god dyrevelferd. Ordningen med veterinærvakter er etablert i henhold til lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinær og annet dyrehelse-personell 3 a. Side 4 av 30

5 Denne anskaffelsen gjelder levering av veterinærvakttjenester i vaktområde og Stavanger vaktområde. Vaktområdet omfatter. Vaktområdet Stavanger omfatter Stavanger, Sola, Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy r. For å dekke opp behovet for veterinærer i vaktordningen, vil det bli inngått 5 avtaler per vaktområde i denne konkurransen. Nærmere beskrivelse av antall avtaler som inngås og krav til samarbeid mellom veterinærene er beskrevet i punkt 5 nedenfor. Dersom det ikke kommer inn tilbud fra minimum 5 kvalifiserte tilbydere, vil vaktområdet gjennomføre en suppleringskonkurranse i kontraktsperioden Godtgjørelse Prisen for vakttjenestene er fast, se vedlegg 3. Det skal derfor ikke inngis tilbud på pris og prisen er heller ikke gjenstand for forhandlinger. Se for øvrig for nærmere informasjon. Se vedlegg Utforming av kontrakten Kontraktsbestemmelser følger av kapittel 7. Bindende avtale er sluttet når kontraktsdokumentene er signert av begge parter. Følgende dokumenter er kontraktsdokumenter: 1. Spesielle skriftlig avtalte kontraktsvilkår 2. Konkurransegrunnlag med bilag 3. Tilbudet fra leverandør Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge Kontraktsperiode Kontraktsperioden er to år fra signering av kontrakt med forventet oppstart i løpet av uke en Oppdragsgiver skal ha opsjon på å forlenge avtalen i ytterligere 2 år i henhold til de vilkår som er avtalt i kontrakt. Side 5 av 30

6 1.3.5 Oppdragsgivers organisering Oppdragsgiver: Landbrukskontoret i Besøksadresse: St. Olavsgt. 2, 2 etg Postadresse: Postboks 583, 4305 Telefon: Avtaleansvarlig: (representant) Landbrukskontoret i Daniela Dobbert, landbrukssjef Telefon: / E-post: 1.4 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av: Dette dokument med vedlegg i henhold til kapittel 8. Eventuelle tilleggsopplysninger eller tilleggsdokumenter til konkurransegrunnlaget. Side 6 av 30

7 2 Konkurranseregler 2.1 Regler for konkurransen Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr Denne anskaffelsen følger prosedyren konkurranse med forhandlinger i ett trinn. Anskaffelsesprosedyren tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud og forhandlinger er tillatt. Prosedyren gjennomføres i samsvar med forskrift om offentlige anskaffelser del I og II, samt de bestemmelser som framgår av dette konkurransegrunnlaget. Forhandlingene vil primært bli gjennomført for å oppklare uklarheter i tilbudet og til å klarlegge samarbeidsevne og erfaring i henhold til tildelingskriteriet i punkt 6. Idet konkurransen gjennomføres som en fastpriskonkurranse, (det konkurreres ikke om hvilket pristilbud leverandørene gir), vil det ikke bli forhandlet på pris. Forhandlingene vil bli gjennomført i uke 51 med de aktuelle kvalifiserte tilbyderne. Det bes derfor om at tilbyder er tilgjengelig for forhandlinger i denne uken. 2.2 Kunngjøring Konkurransen er kunngjort i DOFFIN (Database for offentlige innkjøp) Se Side 7 av 30

8 2.3 Tilleggsopplysninger og oppdragsgivers kontaktperson Dersom tilbyder finner at konkurransegrunnlaget inneholder uklarheter, mangelfull informasjon eller ikke gir tilstrekkelig veiledning, bes han ta kontakt med oppdragsgiver, slik at oppdragsgiver får mulighet til å vurdere om konkurransegrunnlaget bør presiseres, utdypes eller justeres. Skriftlig forespørsel skal sendes til: Navn: Ronny Pettersen Postadresse: Postboks 583, 4305 Telefon: Mobiltelefon: E-post: Forespørsel skal fremsettes i god tid før tilbudsfristens utløp, og senest innen en uke før innleveringsfristen. Dersom det lar seg gjøre før tilbudsfristens utløp, vil oppdragsgiver sende ut skriftlig meddelelse til samtlige interessenter hvor spørsmål og svar angis. Det vil ikke bli angitt hvem som har stilt spørsmålet. Meddelelsen er en del av konkurransegrunnlaget. Dersom meddelelsen gis kort tid før tilbudsfristens utløp, vil oppdragsgiver vurdere om tilbudsfristen skal forlenges. 2.4 Oppdragsgivers forbehold Oppdragsgiver tar forbehold om: 1. Å avvise leverandører som ikke leverer et komplett signert tilbud og oppfyller de krav som er skissert i dette konkurransegrunnlaget og i forskrift om offentlige anskaffelser. 2. Å avlyse konkurransen og forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn til det. 3. Endringer i volum som følge av endrede økonomiske rammevilkår, organisatoriske endringer og kommunal aktivitet. 4. Å gjennomføre konkurranse utenom rammeavtalene dersom oppdragets faglige innhold krever spesialkompetanse. Side 8 av 30

9 2.5 Tilbakekalling eller endring Innleverte tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekall av tilbud skal skje skriftlig. Endringer av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud, og skal utformes i samsvar med kapittel 3 Tilbudet. Oppdragsgiver har rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Enhver supplering, endring eller rettelse vil umiddelbart bli sendt til samtlige tilbydere som er invitert til å delta i konkurransen. Dersom rettelser, suppleringer eller endringer kommer så sent at det er vanskelig for tilbyderne å ta hensyn til det i tilbudet, vil oppdragsgiver fastsette en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. 2.6 Behandling av tilbud Rettidige tilbud vil bli vurdert og sammenlignet av representanter fra oppdragsgiver. Først vurderes hvilke leverandører som er kvalifisert til å delta i selve konkurransen. Deretter vurderes tilbudene fra de kvalifiserte leverandørene. Alle leverandører vil motta en begrunnet meddelelse om hvilket tilbud som er valgt. Det vil bli satt en karenstid. Når karenstiden er utløpt har oppdragsgiver til hensikt å inngå kontrakt. Side 9 av 30

10 3 Tilbudet 3.1 Tilbudets struktur Leverandør skal ved utarbeidelsen av sitt tilbud organisere innholdet i henhold til følgende struktur: Besvarelse og dokumentasjon i henhold til konkurransegrunnlag Besvarelse Alle poster angitt i konkurransegrunnlaget skal besvares. Tilbudet skal systematiseres og presenteres i overensstemmelse med systematikken i konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlaget skal ikke redigeres, kun original eller kopi av originaldokumentet skal benyttes og returneres. Tilbyder må i hvert enkelt tilbud spesifisere hvilken navngitt veterinær som tilbys til å utføre vakttjenesten. Tilbud utarbeides for leverandørens egen kostnad og vil ikke bli returnert. Firmaopplysninger skal fylles inn iht. kapittel Dokumentasjon Som vedlegg til utfylt og signert konkurransegrunnlag skal tilbyder levere den dokumentasjon som er etterspurt i tabeller i konkurransegrunnlaget. Dokumentasjon til konkurransegrunnlag nummereres fortløpende i samsvar med nummer som leverandør oppgir i tabeller i konkurransegrunnlaget. Dokumentasjonen som skal leveres skal være på norsk, jf. pkt Tilbydere med originaldokumentasjon utstedt av offentlig myndighet eller offentlige registre i andre land skal ved siden av originaldokumentasjonen vedlegge autorisert oversettelse. Dersom det ikke foreligger autorisert oversettelse anses ikke dokumentasjonskravet for å være oppfylt og tilbudet vil bli avvist. Eventuelle fullmakter eller andre dokumenter som inneholder utsagn som har til hensikt å binde avgiver rettslig, skal foreligge i original utgave på norsk med signatur. 3.2 Språk Tilbud med tilhørende dokumenter og kommunikasjon skal utformes på norsk. Alle henvendelser vedrørende konkurransen skal være på norsk. Side 10 av 30

11 3.3 Rett til å inngi flere tilbud og krav til å oppgi navngitt veterinær Dersom Tilbyder har flere veterinærer som ønskes inn i ordningen, kan man inngi flere tilbud, hvert med en navngitt veterinær oppgitt. Tilbyder må i hvert enkelt tilbud spesifisere hvilken navngitt veterinær som tilbys til å utføre vakttjenesten. Hvert enkelt tilbud vil bli vurdert som et selvstendig tilbud og bli vurdert opp mot alle øvrige tilbud som kommer inn i konkurransen. Det vises for øvrig til kapittel 4 vedrørende krav til organisatorisk og juridisk stilling. 3.4 Alternative tilbud Alternativt tilbud aksepteres ikke. 3.5 Format og kopier Tilbudet skal innleveres slik: 1. Ett orginaleksemplar i papir. Orginaltilbudet skal hulles og settes i ringperm. Det skal være skille ark mellom hvert vedlegg nummer. Vedlegg knyttet til dokumentasjonskrav skal vedlegges og nummereres i henhold til vedleggsnummerering tilbyder oppgir i tabeller i konkurransegrunnlaget. 2. En elektronisk versjon av hele tilbudet usladdet. Format: CD, USB-minnebrikke eller annen fysisk lagringsenhet. 3. En versjon i papir hvor taushetsbelagte opplysninger er sladdet. Dette gjelder tilbudsskjema og evt. andre dokumenter som skal unntas. Ved motstrid vil orginaleksemplar i papir gå foran elektronisk versjon. Leverandør bærer risikoen for eventuelle avvik mellom papirbasert og elektronisk versjon. Side 11 av 30

12 3.6 Innleveringsfrist Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende, d.v.s. kommet frem til angitt besøksadresse eller postadresse, innen følgende frist: kl. 13:00. Tilbud som må avvises som følge av oversittelse av tilbudsfristen vil bli returnert uåpnet. Hvis ikke nødvendige opplysninger om avsender fremgår av tilbudskonvolutt eller -pakke, vil likevel tilbudet bli åpnet før tilbakesendelse. 3.7 Innleveringssted Adresse for levering av tilbud med bud besøksadresse: v/ronny Pettersen Jærveien Adresse for levering av tilbud pr. post postadresse: v/ronny Pettersen Postboks Oppdragsgiver ønsker primært tilbud innlevert på angitt besøksadresse Tilbudskonvolutt eller pakke Tilbudet skal legges i lukket (gjenklistret eller forseglet på annen måte) konvolutt eller pakke. En lukket forsendelse skal det ikke være mulig å få tilgang til uten at forseglingen brytes, slik at det lar seg konstatere uten videre om forsendelsen har vært åpnet før tilbudsåpning. Tilbud sendt elektronisk eller på telefaks aksepteres ikke (Dette gjelder også for eventuell ekstra kopi av tilbudet). Konvolutten eller pakken skal merkes på følgende måte: Tilbud: v/ronny Pettersen. Side 12 av 30

13 3.8 Forbehold og avvik Det skal redegjøres presist og entydig for ethvert forbehold eller avvik mot konkurransegrunnlaget med vedlegg, slik at det ikke kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene. Det tillates likevel en spesifikk henvisning til slik redegjørelse inntatt i et av de øvrige tilbudsdokumentene. Forbehold eller avvik må referere til relevant punkt i konkurransegrunnlaget. Forbehold eller avvik som ikke er beskrevet på slik måte vil ikke bli hensyntatt, med mindre det er åpenbart at tilbyder har ment å ta et forbehold eller gjøre et avvik, og dette blir oppdaget av oppdragsgiver ved gjennomgangen av tilbudet. Vesentlige forbehold eller vesentlige avvik vil føre til avvisning. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at også ikke vesentlige forbehold eller avvik kan føre til at oppdragsgiver avviser tilbudet, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. 3.9 Vedståelsesfrist Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til og med Tilbudsåpning Det vil ikke finne sted offentlig åpning av de innkomne tilbud. Tilbudene er planlagt åpnet hos advokaten kl. 14:00. Minst 2 representanter fra oppdragsgiver vil være tilstede Vaktområde det inngis tilbud på Kryss av hvilket vaktområde det gis tilbud på. Hvilket vaktområde gis det tilbud på KRYSS AV Stavanger Side 13 av 30

14 4 Kvalifikasjonskrav Leverandørene må dokumentere at de har de kvalifikasjoner som oppdragsgiver etterspør for å kunne delta i konkurransen. Oppfyllelse av kvalifikasjonskravene er minimumskrav for å kunne delta i konkurransen, og skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene. Det legges til grunn at vilkårene i kvalifikasjonskravene er oppfylt i avtaleperioden. Tilbudet skal bestå utfylt og signert konkurransegrunnlag og de vedlegg som leverandør fortløpende nummerer i kolonne C i etterfølgende tabeller, jf. kapittel 3 om tilbudet. 4.1 Organisatorisk og juridisk stilling Attest for merverdiavgift A: Krav B: Dokumentasjon C: Del av tilbudsvedlegg nr. Leverandør skal ikke ha vesentlige restanser for merverdiavgift eller det skal foreligge en godkjent nedbetalingsplan. Norske leverandører skal framlegge skatteattest for merverdiavgift fra skattefogden/fylkesskattekontoret (Skjema RF-1244) der leverandør har sitt hovedkontor. Attest skal foreligge innen tilbudsfristens utløp, og skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp Attest for skatt og trygdeavgifter A: Krav B: Dokumentasjon C: Del av tilbudsvedlegg nr. Leverandør skal ikke ha vesentlige restanser for skatt og trygdeavgifter eller det skal foreligge en godkjent nedbetalingsplan. Norske leverandører skal framlegge attest for skatt og trygdeavgifter fra kemner/kasserer i n der leverandøren har sitt hovedkontor. Attestene skal foreligge innen tilbudsfristens utløp, og skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Side 14 av 30

15 4.1.3 Firmaattest A: Krav B: Dokumentasjon C: Del av tilbuds- vedlegg nr. Foretaket skal være lovlig registrert. Norske firma: Firmaattest fra Foretaksregisteret i Brønnøysund Utenlandske firma: Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert HMS-egenerklæring A: Krav B: Dokumentasjon C: Del av tilbudsvedlegg nr. Foretaket skal oppfylle lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Utfylt og undertegnet HMS-egenerklæring i samsvar med vedlegg 2 til forskrift om offentlige anskaffelser. Benytte vedlagt mal - vedlegg 1, eller se Lovdata for mal. 4.2 Leverandørenes Tekniske og faglige kvalifikasjoner A: Krav B: Dokumentasjon C: Del av tilbudsvedlegg nr. Dersom leverandør er et enkeltmannsforetak skal innehaveren av enkeltmannsforetaket være autorisert veterinær. Som dokumentasjon skal leverandør vedlegge autorisasjon som viser at den er autorisert veterinær. Dersom leverandør er et foretak, skal den veterinær som skal utføre vaktene på vegene av selskapet være autorisert veterinær. Side 15 av 30

16 5 Kravspesifikasjon Følgende beskrivelse av oppdraget skal overholdes og legges til grunn for tilbudet. 5.1 Beskrivelse av vaktordningen Den veterinærvaktordning det her søkes veterinær til, er en fortsettelse av tilsvarende vaktordning som har eksistert etter avtale mellom NVF og KS Beskrivelse av tjenesten som skal ytes Veterinærene i vaktordningen plikter å utføre tjenesten i tråd med de krav som er stilt til veterinær i lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven). Deltaker i veterinærvakten som har vakt, skal være tilgjengelig, være beredt til og sørge for uten ugrunnet opphold: a) å oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonelloven 14, b) å yte veterinærhjelp som bør ytes innen det området vakten omfatter før neste hverdag av dyrehelse-, dyrevern- eller næringsmessige hensyn, og c) å ivareta offentlige interesser, herunder utføre frivillige eller pålagte enkelttjenester for det offentlige mot avtalt godtgjørelse. Deltaker i veterinærvakten som ikke har vakt og som ikke tar oppdraget selv, skal sikre at henvendelser blir henvist til vakthavende veterinær. Deltaker i veterinærvakten som ikke har vakt, er på lik linje med andre veterinærer underlagt bestemmelsene om nødhjelp i dyrehelsepersonelloven 14. Deltaker i veterinærvakten skal varsle n dersom han/hun ikke lenger fyller vilkårene for deltakelse. Side 16 av 30

17 5.1.2 Beskrivelse av ordningen og krav til veterinæren Veterinærvakten organiseres i to vaktområder, og Stavangerregionen. Veterinærvakten omfatter alle tider av døgnet unntatt hverdager (mandag fredag) kl Hvert vaktområde skal være bemannet med en veterinær Vaktperioder, vaktbemanning og bytte av vakter Ved avtalens inngåelse etableres følgende veiledende vaktperioder og bemanning av disse som er lagt til grunn for beregning av ressursfordelingen: 1. Hverdag, kveld: kl Hverdag, morgen: kl Lørdag, søndag, hellig- og høytidsdag, dag og kveld: kl Alle dager, natt: kl Normalt skal vaktområdene være bemannet med én veterinær på vakt i hvert vaktområde i periodene 1-3, mens redusert bemanning kan skje i periode 4. Fordeling av vakter fastsettes etter bestemmelsene i kap. 7. Veterinærene i vaktordningen skal selv sørge for vikar, dersom de ikke har mulighet til å ta den vakten de er satt opp med. Ordningen forutsetter et godt samarbeid mellom veterinærene. Det vises her til kontraktens krav til samarbeid og konsekvenser av manglende samarbeid Krav til utstyr og bil Leverandør må selv disponere utstyr som er nødvendig for å utøve tjenesten som beskrevet i konkurransegrunnlaget. Leverandør må selv disponere bil som er egnet for tjenesten. Tilbudet skal inneholde en erklæring om at utstyr og bil som omtalt foran er disponibelt på tidspunktet for kontraktssignering. Side 17 av 30

18 5.1.5 Krav til utrykningstid For at veterinærvaktordningen skal kunne gjennomføres forsvarlig, kreves det at veterinæren oppholder seg i eller i nærheten av vaktområdet i perioden. Leverandør må oppgi utrykningstid fra den adresse som de oppholder seg i under vakten til vaktområdet. Utrykningstiden må ikke overstige 30 minutter regnet ut fra en fart på 60 km i timen. Må i løpet av angitt tid kommet inn i vaktområdet. *Kravet gjelder ikke i forhold til Kvitsøy. I forhold til Stavanger vaktområde gjelder utrykningstiden i forhold til Stavanger, Randaberg, Rennesøy og Sola Krav til språk Veterinæren må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig på en tilfredsstillende måte Mottak av offentlig støtte Oppdragsgiver må samle og registrere opplysninger om tildeling av støtte til veterinærene etter denne ordningen. Støttemottaker (veterinær) må derfor levere inn en erklæring for hvilken støtte som er mottatt. Se vedlegg Overholdelse av krav i oppdragsbeskrivelse Besvar i tabell under: A: Spørsmål B: Svar C: Del av tilbud: Hvis nei, se pkt Ja Nei Kan leverandør overholde kravene i kapittel 5? Side 18 av 30

19 6 Tildelingskriterier Tildeling av kontrakt vil skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige ut fra de kriterier som fremgår av etterfølgende tabell: A: Kriterier B: Prosentpoeng C: Del-kriterier D: Grunnlag Oppdragsforståelse 100 Tilbudt veterinærs erfaring fra lignende vaktordning og samarbeidsevne. Pkt Oppdragsforståelse Tilbyder skal oppgi navn, CV og relevante referanseoppdrag fra lignende vaktordninger Tilbudt veterinær A: Del-kriterie: B: Krav til hva tilbudet skal inneholde: C: Del av tilbud vedl. nr.: Veterinærs erfaring og utdanning. Navn og CV. CV-en skal inneholde opplysninger om relevant utdanning, kurs og erfaring. I tillegg skal det gis en kort presentasjon av utvalgte referanseoppdrag, uavhengig av om erfaring er tilegnet hos nåværende arbeidsgiver eller tidligere. For hvert referanseoppdrag skal det opplyses om følgende: a) Beskrivelse av oppdraget b) Navn på oppdragsgiver og tidspunkt for utførelse c) Veterinærs rolle i oppdraget Tilbyder har et selvstendig ansvar for at hans tilbud inneholder relevant dokumentasjon knyttet til tildelingskriteriet. Det minnes her om at også nyere kurs/tilleggsutdanning og praksis må tas med. Dersom flere innkomne tilbud skårer likt ved evalueringen, vil utvelgelsen skje ved loddtrekning. Side 19 av 30

20 7 Kontraktsbestemmelser 7.1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER GENERELT Disse generelle betingelser gjelder for alle leveranser til oppdragsgiver. Leverandør har ved inngåelse av kontrakten, godtatt foreliggende betingelser. Eventuelle avvikende betingelser er uten virkning for partene med mindre oppdragsgiver skriftlig har godtatt disse. Leverandørs egne betingelser som eventuelt vedlegges følgedokumenter, ordrebekreftelser eller fakturaer, aksepteres ikke, i den grad de avviker fra disse generelle vilkår for kjøp av tjenester PARTENES KONTAKTPERSON Hver av Partene skal oppnevne en kontaktperson som skal være bemyndiget til å opptre på vegne av parten i alle saker som angår gjennomføringen av Kontrakten KOMMUNIKASJON Kommunikasjon vedrørende Kontrakten skal rettes til Partenes kontaktpersoner. Henvendelser skal besvares uten unødig opphold. 7.2 DOKUMENTRANG Dersom avtaledokumenter inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i denne rekkefølge: 1. Spesielle skriftlig avtalte kontraktsvilkår 2. Konkurransegrunnlag / kontrakt 3. Tilbudet fra leverandør 4. Den enkelte ordre og ordrebekreftelse Dersom det er avvik mellom punkter i konkurransegrunnlag / kontrakt og tilbudet, gjelder de avvikende bestemmelser i tilbudet bare i den grad de er gjentatt skriftlig eller henvist til i de spesielle kontraktsvilkårene som partene evt. avtaler. 7.3 LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER Leverandør skal utføre Tjenesten med den grad av faglig dyktighet som kan forventes av anerkjente leverandører innenfor tilsvarende eller liknende bransje. Tjenesten skal være i overensstemmelse med kravene i Kontrakten, være av god kvalitet og egnet for det tiltenkte formål. Side 20 av 30

21 Tjenestene skal utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Leverandør skal innhente og opprettholde alle nødvendige tillatelser i forbindelse med utførelsen av Tjenesten, og skal på oppdragsgivers anmodning legge frem dokumentasjon på at nødvendige tillatelser foreligger. Leverandør skal ikke overlate deler av Tjenesten til underleverandører uten oppdragsgivers skriftlige samtykke. Slikt samtykke fritar ikke Leverandør for noen plikter etter Kontrakten. Oppdragsgiver skal ikke anses som arbeidsgiver for Leverandørs personell selv om slikt personell utfører Tjenesten eller deler av denne i samarbeid med oppdragsgiver. Dersom Kontrakten utpeker nøkkelpersonell hos Leverandør, skal utskifting av slikt personell godkjennes av oppdragsgiver. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Opplæring av nytt personell skal bekostes av Leverandør. Leverandør skal på egen bekostning sørge for øyeblikkelig utskifting av personell som opptrer på en klanderverdig måte eller som anses uegnet til å utføre tjenester omfattet av Kontrakten. Dersom utførelsen av Tjenesten ikke er i henhold til Kontraktens krav, skal oppdragsgiver så raskt som mulig skriftlig varsle Leverandør om at Tjenesten ikke er akseptert, samt årsaken til dette. 7.4 Spesielle krav til veterinæren Veterinærens ytelse. Veterinæren plikter å yte veterinærtjenester i tråd med kravene i denne avtale og lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell, (dyrehelsepersonelloven). Tjenesten skal ytes i henhold til oppsatt vaktplan. Dersom veterinæren ikke kan dekke egen vakt, plikter veterinæren selv å sørge for at en annen av veterinærene som omfattes av ordningen overtar vakten Veterinærens plikt til å ha utstyr og bil tilgjengelig Veterinæren plikter å ha nødvendig utstyr og egnet bil tilgjengelig i hele avtaleperioden Krav til samarbeid mellom veterinærene Veterinærene i vaktordningen plikter å samarbeide, slik det sikres kontinuitet og at alle i vaktordningen kan utføre sitt oppdrag på en faglig god måte. Med samarbeid menes her blant annet samarbeid knyttet til byttet av vakter, felles bruk av utstyr og Side 21 av 30

22 informasjon mellom veterinærer, der dette er veterinærfaglig viktig. Også samarbeid mot kunder er viktig og faller inn under samarbeid etter denne bestemmelsen. Gjentatte brudd på samarbeidsplikten anses som vesentlig mislighold av kontrakten Deltakelse i samarbeidsmøter Veterinærene i vaktordningen plikter å delta på samarbeidsmøter arrangert av n. Det ytes ikke ekstra betaling for møtedeltakelsen Utbetaling av vaktgodtgjøring Deltaker i veterinærvakten skal sende inn vaktrapport (regning) senest to uker etter utløpet av hver kalendermåned. Rapporten sendes inn på det skjemaet vaktområdet til enhver tid fastsetter Plikt til å sette opp vaktliste Veterinærene plikter i samarbeid å sørge for at det er satt opp vaktliste minimum en måned før vaktene skal utføres. Denne skal sendes inn til oppdragsgiver Bruk av vikarer som ikke omfattes av vaktordningen En veterinær kan søke om permisjon fra vaktordningen i inntil ett år. I denne perioden kan det, etter samtykke fra n, settes inn vikar som ikke omfattes av ordningen. Vikaren skal tilfredsstille kvalifikasjonskravene i denne konkurransen og ha erfaring med produksjonsdyr og hest. 7.5 KVALITETSSIKRING Leverandør skal ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem som er tilpasset Tjenesten. På forespørsel skal Leverandør dokumentere systemet for oppdragsgiver. Leverandør skal på anmodning utarbeide en kvalitetsplan særskilt tilpasset utførelsen av Tjenesten. Oppdragsgiver skal ha rett til å gjennomføre revisjon av Leverandør og eventuelle underleverandører. Leverandør plikter å bidra ved gjennomføringen av slik revisjon. Side 22 av 30

23 Dersom revisjon avdekker avvik, plikter Leverandør uten ugrunnet opphold å iverksette korrigerende tiltak. Oppdragsgiver kan fastsette en rimelig frist for gjennomføring. Unnlatelse av å iverksette korrigerende tiltak utgjør vesentlig mislighold. Oppdragsgiver plikter å legge til rette for at Leverandør får tilgang til relevante kvalitetsdokumenter som er aktuelle for utførelse av Tjenesten. 7.6 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Leverandør skal oppfylle alle lovpålagte krav til HMS, samt oppdragsgivers særlige HMS krav. Leverandør plikter å informere personell omfattet av Kontrakten om oppdragsgivers til en hver tid gjeldende HMS krav og retningslinjer, og sikre at disse etterleves. 7.7 ENDRING Innenfor det Partene med rimelighet kunne forvente da Kontrakten ble inngått, kan Oppdragsgiver kreve kvalitetsmessige endringer i Tjenesten samt endringer i fremdriftsplanen. Har Leverandør forslag til endringer, skal Oppdragsgiver varsles skriftlig om dette så snart dette blir klart for Leverandør. Vederlag for endringer skal være i samsvar med Kontraktens opprinnelige enhetspriser og prisnivå. Dersom endringer medfører kostnadsøkning eller besparelser skal Partene forhandle særskilt om dette, men enhetsprisene skal legges til grunn. 7.8 LEVERANDØRS PERSONELL Leverandør er ansvarlig for at avgitt fagpersonell har de offentlige godkjenninger, fagbrev e.l. som er nødvendig for utførelsen av Tjenesten. Oppdragsgiver har på anmodning rett til å kontrollere slike opplysninger Arbeidstillatelse Leverandøren skal påse at alt personell som utfører arbeid under denne Kontrakt innehar gyldige arbeidstillatelser Arbeidstid Leverandøren plikter å påse at lovbestemte krav til arbeidstid og overtid overholdes Lønns- og arbeidsvilkår Leverandøren og eventuelle underleverandører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også arbeid som skal utføres i utlandet. Side 23 av 30

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Generelle vilkår for kjøp av tjenester Side 1 av 7 INNHOLD GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester mellom Post og teletilsynet og xxxxx om bedriftshelsetjenester Kontrakt - Bedriftshelsetjenester Side 2 av 9 Kontrakt om bedriftshelsetjenester er inngått mellom:

Detaljer

VBalsfjord kommune. -forframtida. Standard kontrakt: for kjøpav. StedsutviklingNordkjosbotnog Storsteinnes FOR LEVERING TIL BALSFJORD KOMMUNE

VBalsfjord kommune. -forframtida. Standard kontrakt: for kjøpav. StedsutviklingNordkjosbotnog Storsteinnes FOR LEVERING TIL BALSFJORD KOMMUNE Balsfjord kommune KONTRAKT: Stedsutvikling Nordkjosbotn og Storsteinnes for frawfda Side 1 av 10 -forframtida VBalsfjord kommune Standard kontrakt: for kjøpav StedsutviklingNordkjosbotnog Storsteinnes

Detaljer

Avtaledokument. Stølsheimen verneområdestyre Olav Turvoll

Avtaledokument. Stølsheimen verneområdestyre Olav Turvoll Avtaledokument. Det er inngått avtale om kjøp av tenester for skjøtsel i Stølsheimen landskapsvernområde for perioden 2017 2019 mellom Stølsheimen landskapsvernområde og Leverandør. Innhald i avtale om

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV DESIGN- OG TRYKKERITJENESTER

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV DESIGN- OG TRYKKERITJENESTER RAMMEAVTALE OM LEVERING AV DESIGN- OG TRYKKERITJENESTER Avtalen er inngått mellom: Leverandøren (heretter kalt Leverandøren) adresse Org.nr: Og Nasjonalbiblioteket (heretter kalt Kjøper) Henrik Ibsens

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DEL II GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

DEL II GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR ANSKAFFELSESNR.: K-00185 Post- og budtjenester til NSB Side 1 av 12 DEL II GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR ANSKAFFELSESNR.: K-00185 Post- og budtjenester til NSB Side 2 av 12 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 8 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Rammeavtale kjøp av konsulenttjenester

Rammeavtale kjøp av konsulenttjenester Generelle vilkår for kjøp av tjenester Side 1 av 13 Rammeavtale kjøp av konsulenttjenester mellom Post og teletilsynet og xxxxx om konsulenttjenester Generelle vilkår for kjøp av tjenester Side 2 av 13

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. (navn på oppdragsgiver)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. (navn på oppdragsgiver) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til (navn på oppdragsgiver) Tilbudsfrist: Dato:.. Klokken: 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. Overhalla kommune. På vegne av vaktområdene

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. Overhalla kommune. På vegne av vaktområdene KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til Overhalla kommune På vegne av vaktområdene Overhalla / Høylandet Namsos / Fosnes Anbud Veterinærvakt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til Kongsvinger kommune Vertskommune for interkommunal veterinærvaktordning VAKTDISTRIKT: Eidskog, Kongsvinger,

Detaljer

GRUNNLAG. for kjøp av klinisk veterinærvakttjeneste. for levering til. Trondheim kommune på vegne av. vaktdistrikt Malvik, Klæbu og Trondheim

GRUNNLAG. for kjøp av klinisk veterinærvakttjeneste. for levering til. Trondheim kommune på vegne av. vaktdistrikt Malvik, Klæbu og Trondheim GRUNNLAG for kjøp av klinisk veterinærvakttjeneste for levering til Trondheim kommune på vegne av vaktdistrikt Malvik, Klæbu og Trondheim Tilbudsfrist: 05.12.2014 Sak 14/.. Side -1- Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR kjøp av lyskilder og småelektrisk materiell

RAMMEAVTALE FOR kjøp av lyskilder og småelektrisk materiell Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 8 RAMMEAVTALE FOR kjøp av lyskilder og småelektrisk materiell Tidsramme for avtalen: 01.05.2013-01.05.2015 Denne rammeavtalen er inngått mellom: xxxxxx og xxxxxx

Detaljer

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014 VA-rehabilitering Bleikeråsen Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel Asker mai 2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT1303 VA-rehabilitering Bleikeråsen Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hamar Løten Stange KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling

Hamar Løten Stange KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling Hamar Løten Stange KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til Hamar, Stange og Løten kommuner Tilbudsfrist: Dato: Fredag 24.10.2014 Klokken: 12.00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

KONTRAKT. Vedlegg 2. Leveranse konsulenttjenester Temaplan Indre Sentrumsring. og: Valgte leverandør

KONTRAKT. Vedlegg 2. Leveranse konsulenttjenester Temaplan Indre Sentrumsring. og: Valgte leverandør Side 1 av 11 Vedlegg 2 KONTRAKT Avtale om: Leveranse konsulenttjenester Temaplan Indre Sentrumsring er inngått mellom: Fredrikstad kommune og: Valgte leverandør Avtaleperiode: Engangsleveranse Side 2 av

Detaljer

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE Konkurransegrunnlag Del I Anskaffelse av lekeplassutstyr til Harøy skule INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober Tokt nr: fly

Konkurransegrunnlag. Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober Tokt nr: fly Konkurransegrunnlag Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober 2007 Tokt nr: 2007 805 fly Tilbudsfrist 10. august 2007 kl. 1430 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering om oppdragsgiver:

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag.

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag. KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I Brannvarslingsanlegg - Tunet Konkurransegrunnlag For levering til KARLSØY KOMMUNE Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG OFFENTLIG ANSKAFFELSE TOALETTFASILITETER I RANDABERG ARENA

KONKURRANSEGRUNNLAG OFFENTLIG ANSKAFFELSE TOALETTFASILITETER I RANDABERG ARENA KONKURRANSEGRUNNLAG OFFENTLIG ANSKAFFELSE AV TOALETTFASILITETER I RANDABERG ARENA 1. Innledning 3 2. Frister, leveringssted og tidsplan for konkurransen 4 3. Gjennomføring av konkurransen 4 4. Krav til

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling FOLLDAL KOMMUNE Teknisk, Landbruk og Utvikling KONKURRANSEGRUNNLAG _ Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjeneste med tidsavgrenset avtale om veterinærvakt perioden 01.01.2015 31.12.2015

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren)

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren) Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO 894 166 762 MVA (senere kalt Helseforetaket) og (senere kalt Leverandøren) For Vestre Viken HF Drammen den... den. Arkiv 15/02727 1 Denne kontrakten

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester i vaktdistrikt Østfold Sør. til

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester i vaktdistrikt Østfold Sør. til KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester i vaktdistrikt Østfold Sør til Kommunene Sarpsborg, Halden og Aremark SAK 13/07454 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager Tilbudsforespørsel: Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN 3.1 Krav til tilbudet 3.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Prosjekt Ramstad barnehage

Prosjekt Ramstad barnehage Konkurransegrunnlagets del 1 Tilbudsinnbydelse og konkurranseregler Prosjekt Ramstad barnehage Anskaffelse av Sanitær- og varmeinstallasjon NS8406 Innholdsfortegnelse 1 Innledning generelt... 4 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. konkurranse med forhandling. totalentreprise for bygging av Servicebygg Rønvika Havn og Marina. Generell del

KONKURRANSEGRUNNLAG. konkurranse med forhandling. totalentreprise for bygging av Servicebygg Rønvika Havn og Marina. Generell del KONKURRANSEGRUNNLAG konkurranse med forhandling totalentreprise for bygging av Servicebygg Rønvika Havn og Marina Generell del INNHOLD INNHOLD... 2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet.

Konkurransegrunnlag. Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet. Konkurransegrunnlag Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet Tokt nr: 2007 831 Tilbudsfrist 2. februar 2007 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

Helsehuset IØMK - Legevakt

Helsehuset IØMK - Legevakt Askim Rådhus AS Helsehuset IØMK - Legevakt Konkurransegrunnlag, BOK 0 DEL I, Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse S 1 Generelt...3 1.1 Innbydelse...3 1.2 Konkurranseform...3 1.3 Konkurransegrunnlaget...3

Detaljer

UTSKIFTING AV DØRER OG VINDUER VED SANDEID SKULE

UTSKIFTING AV DØRER OG VINDUER VED SANDEID SKULE SIDE NR.: 1 av 9 TILBUDSFORESPØRSEL MED KONKURRANSEREGLER - ENTREPRISE UTSKIFTING AV DØRER OG VINDUER VED SANDEID SKULE TILBUDSFRIST: 6.5.2016 KL. 12.00 SIDE NR.: 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Utredning av markedspotensialet knyttet til viderebruk av offentlige data

Utredning av markedspotensialet knyttet til viderebruk av offentlige data Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Utredning av markedspotensialet knyttet

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2)

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) Konkurransegrunnlag Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. 3 Vaskemaskiner med opsjon på serviceavtale

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. 3 Vaskemaskiner med opsjon på serviceavtale Namsos kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I 3 Vaskemaskiner med opsjon på serviceavtale Konkurransegrunnlag For levering til Namsos kommune v/ Sykeheim Innleveringsfrist:

Detaljer

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og..

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. Vedlegg 3 Untatt i henhold til Off.lovens 23 Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. AS Org nr (senere

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse for opptak av lån

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse for opptak av lån KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse for opptak av lån 1 INNHOLD Tilbyder må kontrollere at det mottatte konkurransegrunnlaget inneholder alle tekstsider, bilag og øvrige dokumenter som

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale konsulentbistand PKI og eid. Saksnr

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale konsulentbistand PKI og eid. Saksnr Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale konsulentbistand PKI og eid Saksnr. 201300259 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 ANSKAFFELSENS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING 1. GENERELL BESKRIVELSE 1.1. Oppdragsgiver Lillehammer videregående skole er en moderne skole i et historisk miljø. Skolen har nesten 700 elever og ansatte

Detaljer

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.:

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: Kontrakt varekjøp Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: 942 110 464 Telefonnr: Postnr.: 7004 E-post: Poststed: TRONDHEIM Kontaktperson: og Navn på leverandør (Leverandør)

Detaljer

Avtale på trekkrettigheter for Lyse konsernet. 31.10.2010-30.10.2015 (alt. 2013) Konkurransegrunnlag

Avtale på trekkrettigheter for Lyse konsernet. 31.10.2010-30.10.2015 (alt. 2013) Konkurransegrunnlag Avtale på trekkrettigheter for Lyse konsernet 31.10.2010-30.10.2015 (alt. 2013) Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: 21.06.2010 1. KONKURRANSEREGLER Konkurransen gjelder Lyse Energi AS, org. nr. 980 001 482

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for kjøp av hydraulikk og maskinerings tjenester. Copyright tilhører Innkjøpsservice Advokatfirma AS

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for kjøp av hydraulikk og maskinerings tjenester. Copyright tilhører Innkjøpsservice Advokatfirma AS Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse for kjøp av hydraulikk og maskinerings tjenester 1.Innledning generell informasjon 4 1.1. Kort om anskaffelsen og konkurranseform... 4 1.2. Administrasjon av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av ett autolinefartøy til merkeforsøk på blåkveite i mai 2008. Tokt nr: 2008 836

Konkurransegrunnlag. Leie av ett autolinefartøy til merkeforsøk på blåkveite i mai 2008. Tokt nr: 2008 836 Konkurransegrunnlag Leie av ett autolinefartøy til merkeforsøk på blåkveite i mai 2008. Tokt nr: 2008 836 Tilbudsfrist 4. april 2008 kl. 1430 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering om oppdragsgiver: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET:

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG Oslo kommune Utdanningsetaten KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Blindern vgs 01-Blindern-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Grunnforsterkning i Verlebukta

Grunnforsterkning i Verlebukta Moss Havn KF Grunnforsterkning i Verlebukta Vertikaldrenering Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-01-29 Oppdragsnr.: 5125291 00 29.01.2016 Konkurransebeskrivelse BF SS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II for kjøp av varebil med kjøleaggregat Oppdragsgiver: Tilbudsfrist : 10.6.2014, kl 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer