Kjøp av veterinærvakttjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjøp av veterinærvakttjenester"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: (2018)

2 Innhold 1 Innledning Innbydelse Om oppdragsgiver Orientering om anskaffelsens formål Konkurransegrunnlaget Konkurranseregler Regler for konkurransen Kunngjøring Tilleggsopplysninger og oppdragsgivers kontaktperson Oppdragsgivers forbehold Tilbakekalling eller endring Behandling av tilbud Tilbudet Tilbudets struktur Språk Rett til å inngi flere tilbud og krav til å oppgi navngitt veterinær Alternative tilbud Format og kopier Innleveringsfrist Innleveringssted Forbehold og avvik Vedståelsesfrist Tilbudsåpning Kvalifikasjonskrav Organisatorisk og juridisk stilling Leverandørenes Tekniske og faglige kvalifikasjoner Kravspesifikasjon Beskrivelse av vaktordningen Overholdelse av krav i oppdragsbeskrivelse Tildelingskriterier Oppdragsforståelse Side 2 av 30

3 7 Kontraktsbestemmelser ALMINNELIGE BESTEMMELSER DOKUMENTRANG LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER Spesielle krav til veterinæren KVALITETSSIKRING HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ENDRING LEVERANDØRS PERSONELL FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER FORSINKET BETALING REISEKOSTNADER RAPPORTERING TIL OFFENTLIGE MYNDIGHETER MØTER KONTRAKTSBRUDD FORSIKRING SKADESLØSHOLDELSE KONFIDENSIALITET FORCE MAJEURE OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN LOVVALG OG VERNETING Aksept av kontraktsbestemmelser Vedlegg Firmaopplysninger og underskrift Signering ved avtaleinngåelse Side 3 av 30

4 1 Innledning 1.1 Innbydelse Landbrukskontoret i innbyr med dette til konkurranse med forhandlinger for kjøp av veterinærvakttjenester. 1.2 Om oppdragsgiver Oppdragsgiver er Landbrukskontoret for, Stavanger og Kvitsøy. De har det faglige ansvaret for landbruksforvaltningen (jord og skog) i alle 3 ne. Landbrukskontoret har også ansvar for organiseringen av klinisk veterinærvakt for vaktområdene og Stavanger. For mer informasjon, se: Generell informasjon ligger sentralt plassert som knutepunkt på Nord-Jæren og er Norges 9. største med mer enn innbyggere. er Norges 8. største by. For mer informasjon, se 1.3 Orientering om anskaffelsens formål Beskrivelse av anskaffelsen Oppdragsgiver har det formelle ansvaret for at det tilbys klinisk veterinærvakt. Ansvaret omfatter alle dyr, men ordningen er i hovedsak og historisk begrunnet i landbruket/husdyrhold. Ordningen med veterinærvakter skal sikre at det i kommunal/interkommunal regi blir etablert klinisk vakt for veterinærer i alle deler av landet slik at nødvendig veterinærhjelp kan skaffes utenom ordinær arbeidstid. Veterinærvakten er en nødvendig del av beredskapen mot alvorlig smittsomme dyresykdommer og viktig for å opprettholde god dyrevelferd. Ordningen med veterinærvakter er etablert i henhold til lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinær og annet dyrehelse-personell 3 a. Side 4 av 30

5 Denne anskaffelsen gjelder levering av veterinærvakttjenester i vaktområde og Stavanger vaktområde. Vaktområdet omfatter. Vaktområdet Stavanger omfatter Stavanger, Sola, Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy r. For å dekke opp behovet for veterinærer i vaktordningen, vil det bli inngått 5 avtaler per vaktområde i denne konkurransen. Nærmere beskrivelse av antall avtaler som inngås og krav til samarbeid mellom veterinærene er beskrevet i punkt 5 nedenfor. Dersom det ikke kommer inn tilbud fra minimum 5 kvalifiserte tilbydere, vil vaktområdet gjennomføre en suppleringskonkurranse i kontraktsperioden Godtgjørelse Prisen for vakttjenestene er fast, se vedlegg 3. Det skal derfor ikke inngis tilbud på pris og prisen er heller ikke gjenstand for forhandlinger. Se for øvrig for nærmere informasjon. Se vedlegg Utforming av kontrakten Kontraktsbestemmelser følger av kapittel 7. Bindende avtale er sluttet når kontraktsdokumentene er signert av begge parter. Følgende dokumenter er kontraktsdokumenter: 1. Spesielle skriftlig avtalte kontraktsvilkår 2. Konkurransegrunnlag med bilag 3. Tilbudet fra leverandør Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge Kontraktsperiode Kontraktsperioden er to år fra signering av kontrakt med forventet oppstart i løpet av uke en Oppdragsgiver skal ha opsjon på å forlenge avtalen i ytterligere 2 år i henhold til de vilkår som er avtalt i kontrakt. Side 5 av 30

6 1.3.5 Oppdragsgivers organisering Oppdragsgiver: Landbrukskontoret i Besøksadresse: St. Olavsgt. 2, 2 etg Postadresse: Postboks 583, 4305 Telefon: Avtaleansvarlig: (representant) Landbrukskontoret i Daniela Dobbert, landbrukssjef Telefon: / E-post: 1.4 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av: Dette dokument med vedlegg i henhold til kapittel 8. Eventuelle tilleggsopplysninger eller tilleggsdokumenter til konkurransegrunnlaget. Side 6 av 30

7 2 Konkurranseregler 2.1 Regler for konkurransen Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr Denne anskaffelsen følger prosedyren konkurranse med forhandlinger i ett trinn. Anskaffelsesprosedyren tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud og forhandlinger er tillatt. Prosedyren gjennomføres i samsvar med forskrift om offentlige anskaffelser del I og II, samt de bestemmelser som framgår av dette konkurransegrunnlaget. Forhandlingene vil primært bli gjennomført for å oppklare uklarheter i tilbudet og til å klarlegge samarbeidsevne og erfaring i henhold til tildelingskriteriet i punkt 6. Idet konkurransen gjennomføres som en fastpriskonkurranse, (det konkurreres ikke om hvilket pristilbud leverandørene gir), vil det ikke bli forhandlet på pris. Forhandlingene vil bli gjennomført i uke 51 med de aktuelle kvalifiserte tilbyderne. Det bes derfor om at tilbyder er tilgjengelig for forhandlinger i denne uken. 2.2 Kunngjøring Konkurransen er kunngjort i DOFFIN (Database for offentlige innkjøp) Se Side 7 av 30

8 2.3 Tilleggsopplysninger og oppdragsgivers kontaktperson Dersom tilbyder finner at konkurransegrunnlaget inneholder uklarheter, mangelfull informasjon eller ikke gir tilstrekkelig veiledning, bes han ta kontakt med oppdragsgiver, slik at oppdragsgiver får mulighet til å vurdere om konkurransegrunnlaget bør presiseres, utdypes eller justeres. Skriftlig forespørsel skal sendes til: Navn: Ronny Pettersen Postadresse: Postboks 583, 4305 Telefon: Mobiltelefon: E-post: Forespørsel skal fremsettes i god tid før tilbudsfristens utløp, og senest innen en uke før innleveringsfristen. Dersom det lar seg gjøre før tilbudsfristens utløp, vil oppdragsgiver sende ut skriftlig meddelelse til samtlige interessenter hvor spørsmål og svar angis. Det vil ikke bli angitt hvem som har stilt spørsmålet. Meddelelsen er en del av konkurransegrunnlaget. Dersom meddelelsen gis kort tid før tilbudsfristens utløp, vil oppdragsgiver vurdere om tilbudsfristen skal forlenges. 2.4 Oppdragsgivers forbehold Oppdragsgiver tar forbehold om: 1. Å avvise leverandører som ikke leverer et komplett signert tilbud og oppfyller de krav som er skissert i dette konkurransegrunnlaget og i forskrift om offentlige anskaffelser. 2. Å avlyse konkurransen og forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn til det. 3. Endringer i volum som følge av endrede økonomiske rammevilkår, organisatoriske endringer og kommunal aktivitet. 4. Å gjennomføre konkurranse utenom rammeavtalene dersom oppdragets faglige innhold krever spesialkompetanse. Side 8 av 30

9 2.5 Tilbakekalling eller endring Innleverte tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekall av tilbud skal skje skriftlig. Endringer av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud, og skal utformes i samsvar med kapittel 3 Tilbudet. Oppdragsgiver har rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Enhver supplering, endring eller rettelse vil umiddelbart bli sendt til samtlige tilbydere som er invitert til å delta i konkurransen. Dersom rettelser, suppleringer eller endringer kommer så sent at det er vanskelig for tilbyderne å ta hensyn til det i tilbudet, vil oppdragsgiver fastsette en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. 2.6 Behandling av tilbud Rettidige tilbud vil bli vurdert og sammenlignet av representanter fra oppdragsgiver. Først vurderes hvilke leverandører som er kvalifisert til å delta i selve konkurransen. Deretter vurderes tilbudene fra de kvalifiserte leverandørene. Alle leverandører vil motta en begrunnet meddelelse om hvilket tilbud som er valgt. Det vil bli satt en karenstid. Når karenstiden er utløpt har oppdragsgiver til hensikt å inngå kontrakt. Side 9 av 30

10 3 Tilbudet 3.1 Tilbudets struktur Leverandør skal ved utarbeidelsen av sitt tilbud organisere innholdet i henhold til følgende struktur: Besvarelse og dokumentasjon i henhold til konkurransegrunnlag Besvarelse Alle poster angitt i konkurransegrunnlaget skal besvares. Tilbudet skal systematiseres og presenteres i overensstemmelse med systematikken i konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlaget skal ikke redigeres, kun original eller kopi av originaldokumentet skal benyttes og returneres. Tilbyder må i hvert enkelt tilbud spesifisere hvilken navngitt veterinær som tilbys til å utføre vakttjenesten. Tilbud utarbeides for leverandørens egen kostnad og vil ikke bli returnert. Firmaopplysninger skal fylles inn iht. kapittel Dokumentasjon Som vedlegg til utfylt og signert konkurransegrunnlag skal tilbyder levere den dokumentasjon som er etterspurt i tabeller i konkurransegrunnlaget. Dokumentasjon til konkurransegrunnlag nummereres fortløpende i samsvar med nummer som leverandør oppgir i tabeller i konkurransegrunnlaget. Dokumentasjonen som skal leveres skal være på norsk, jf. pkt Tilbydere med originaldokumentasjon utstedt av offentlig myndighet eller offentlige registre i andre land skal ved siden av originaldokumentasjonen vedlegge autorisert oversettelse. Dersom det ikke foreligger autorisert oversettelse anses ikke dokumentasjonskravet for å være oppfylt og tilbudet vil bli avvist. Eventuelle fullmakter eller andre dokumenter som inneholder utsagn som har til hensikt å binde avgiver rettslig, skal foreligge i original utgave på norsk med signatur. 3.2 Språk Tilbud med tilhørende dokumenter og kommunikasjon skal utformes på norsk. Alle henvendelser vedrørende konkurransen skal være på norsk. Side 10 av 30

11 3.3 Rett til å inngi flere tilbud og krav til å oppgi navngitt veterinær Dersom Tilbyder har flere veterinærer som ønskes inn i ordningen, kan man inngi flere tilbud, hvert med en navngitt veterinær oppgitt. Tilbyder må i hvert enkelt tilbud spesifisere hvilken navngitt veterinær som tilbys til å utføre vakttjenesten. Hvert enkelt tilbud vil bli vurdert som et selvstendig tilbud og bli vurdert opp mot alle øvrige tilbud som kommer inn i konkurransen. Det vises for øvrig til kapittel 4 vedrørende krav til organisatorisk og juridisk stilling. 3.4 Alternative tilbud Alternativt tilbud aksepteres ikke. 3.5 Format og kopier Tilbudet skal innleveres slik: 1. Ett orginaleksemplar i papir. Orginaltilbudet skal hulles og settes i ringperm. Det skal være skille ark mellom hvert vedlegg nummer. Vedlegg knyttet til dokumentasjonskrav skal vedlegges og nummereres i henhold til vedleggsnummerering tilbyder oppgir i tabeller i konkurransegrunnlaget. 2. En elektronisk versjon av hele tilbudet usladdet. Format: CD, USB-minnebrikke eller annen fysisk lagringsenhet. 3. En versjon i papir hvor taushetsbelagte opplysninger er sladdet. Dette gjelder tilbudsskjema og evt. andre dokumenter som skal unntas. Ved motstrid vil orginaleksemplar i papir gå foran elektronisk versjon. Leverandør bærer risikoen for eventuelle avvik mellom papirbasert og elektronisk versjon. Side 11 av 30

12 3.6 Innleveringsfrist Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende, d.v.s. kommet frem til angitt besøksadresse eller postadresse, innen følgende frist: kl. 13:00. Tilbud som må avvises som følge av oversittelse av tilbudsfristen vil bli returnert uåpnet. Hvis ikke nødvendige opplysninger om avsender fremgår av tilbudskonvolutt eller -pakke, vil likevel tilbudet bli åpnet før tilbakesendelse. 3.7 Innleveringssted Adresse for levering av tilbud med bud besøksadresse: v/ronny Pettersen Jærveien Adresse for levering av tilbud pr. post postadresse: v/ronny Pettersen Postboks Oppdragsgiver ønsker primært tilbud innlevert på angitt besøksadresse Tilbudskonvolutt eller pakke Tilbudet skal legges i lukket (gjenklistret eller forseglet på annen måte) konvolutt eller pakke. En lukket forsendelse skal det ikke være mulig å få tilgang til uten at forseglingen brytes, slik at det lar seg konstatere uten videre om forsendelsen har vært åpnet før tilbudsåpning. Tilbud sendt elektronisk eller på telefaks aksepteres ikke (Dette gjelder også for eventuell ekstra kopi av tilbudet). Konvolutten eller pakken skal merkes på følgende måte: Tilbud: v/ronny Pettersen. Side 12 av 30

13 3.8 Forbehold og avvik Det skal redegjøres presist og entydig for ethvert forbehold eller avvik mot konkurransegrunnlaget med vedlegg, slik at det ikke kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene. Det tillates likevel en spesifikk henvisning til slik redegjørelse inntatt i et av de øvrige tilbudsdokumentene. Forbehold eller avvik må referere til relevant punkt i konkurransegrunnlaget. Forbehold eller avvik som ikke er beskrevet på slik måte vil ikke bli hensyntatt, med mindre det er åpenbart at tilbyder har ment å ta et forbehold eller gjøre et avvik, og dette blir oppdaget av oppdragsgiver ved gjennomgangen av tilbudet. Vesentlige forbehold eller vesentlige avvik vil føre til avvisning. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at også ikke vesentlige forbehold eller avvik kan føre til at oppdragsgiver avviser tilbudet, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. 3.9 Vedståelsesfrist Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til og med Tilbudsåpning Det vil ikke finne sted offentlig åpning av de innkomne tilbud. Tilbudene er planlagt åpnet hos advokaten kl. 14:00. Minst 2 representanter fra oppdragsgiver vil være tilstede Vaktområde det inngis tilbud på Kryss av hvilket vaktområde det gis tilbud på. Hvilket vaktområde gis det tilbud på KRYSS AV Stavanger Side 13 av 30

14 4 Kvalifikasjonskrav Leverandørene må dokumentere at de har de kvalifikasjoner som oppdragsgiver etterspør for å kunne delta i konkurransen. Oppfyllelse av kvalifikasjonskravene er minimumskrav for å kunne delta i konkurransen, og skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene. Det legges til grunn at vilkårene i kvalifikasjonskravene er oppfylt i avtaleperioden. Tilbudet skal bestå utfylt og signert konkurransegrunnlag og de vedlegg som leverandør fortløpende nummerer i kolonne C i etterfølgende tabeller, jf. kapittel 3 om tilbudet. 4.1 Organisatorisk og juridisk stilling Attest for merverdiavgift A: Krav B: Dokumentasjon C: Del av tilbudsvedlegg nr. Leverandør skal ikke ha vesentlige restanser for merverdiavgift eller det skal foreligge en godkjent nedbetalingsplan. Norske leverandører skal framlegge skatteattest for merverdiavgift fra skattefogden/fylkesskattekontoret (Skjema RF-1244) der leverandør har sitt hovedkontor. Attest skal foreligge innen tilbudsfristens utløp, og skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp Attest for skatt og trygdeavgifter A: Krav B: Dokumentasjon C: Del av tilbudsvedlegg nr. Leverandør skal ikke ha vesentlige restanser for skatt og trygdeavgifter eller det skal foreligge en godkjent nedbetalingsplan. Norske leverandører skal framlegge attest for skatt og trygdeavgifter fra kemner/kasserer i n der leverandøren har sitt hovedkontor. Attestene skal foreligge innen tilbudsfristens utløp, og skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Side 14 av 30

15 4.1.3 Firmaattest A: Krav B: Dokumentasjon C: Del av tilbuds- vedlegg nr. Foretaket skal være lovlig registrert. Norske firma: Firmaattest fra Foretaksregisteret i Brønnøysund Utenlandske firma: Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert HMS-egenerklæring A: Krav B: Dokumentasjon C: Del av tilbudsvedlegg nr. Foretaket skal oppfylle lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Utfylt og undertegnet HMS-egenerklæring i samsvar med vedlegg 2 til forskrift om offentlige anskaffelser. Benytte vedlagt mal - vedlegg 1, eller se Lovdata for mal. 4.2 Leverandørenes Tekniske og faglige kvalifikasjoner A: Krav B: Dokumentasjon C: Del av tilbudsvedlegg nr. Dersom leverandør er et enkeltmannsforetak skal innehaveren av enkeltmannsforetaket være autorisert veterinær. Som dokumentasjon skal leverandør vedlegge autorisasjon som viser at den er autorisert veterinær. Dersom leverandør er et foretak, skal den veterinær som skal utføre vaktene på vegene av selskapet være autorisert veterinær. Side 15 av 30

16 5 Kravspesifikasjon Følgende beskrivelse av oppdraget skal overholdes og legges til grunn for tilbudet. 5.1 Beskrivelse av vaktordningen Den veterinærvaktordning det her søkes veterinær til, er en fortsettelse av tilsvarende vaktordning som har eksistert etter avtale mellom NVF og KS Beskrivelse av tjenesten som skal ytes Veterinærene i vaktordningen plikter å utføre tjenesten i tråd med de krav som er stilt til veterinær i lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven). Deltaker i veterinærvakten som har vakt, skal være tilgjengelig, være beredt til og sørge for uten ugrunnet opphold: a) å oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonelloven 14, b) å yte veterinærhjelp som bør ytes innen det området vakten omfatter før neste hverdag av dyrehelse-, dyrevern- eller næringsmessige hensyn, og c) å ivareta offentlige interesser, herunder utføre frivillige eller pålagte enkelttjenester for det offentlige mot avtalt godtgjørelse. Deltaker i veterinærvakten som ikke har vakt og som ikke tar oppdraget selv, skal sikre at henvendelser blir henvist til vakthavende veterinær. Deltaker i veterinærvakten som ikke har vakt, er på lik linje med andre veterinærer underlagt bestemmelsene om nødhjelp i dyrehelsepersonelloven 14. Deltaker i veterinærvakten skal varsle n dersom han/hun ikke lenger fyller vilkårene for deltakelse. Side 16 av 30

17 5.1.2 Beskrivelse av ordningen og krav til veterinæren Veterinærvakten organiseres i to vaktområder, og Stavangerregionen. Veterinærvakten omfatter alle tider av døgnet unntatt hverdager (mandag fredag) kl Hvert vaktområde skal være bemannet med en veterinær Vaktperioder, vaktbemanning og bytte av vakter Ved avtalens inngåelse etableres følgende veiledende vaktperioder og bemanning av disse som er lagt til grunn for beregning av ressursfordelingen: 1. Hverdag, kveld: kl Hverdag, morgen: kl Lørdag, søndag, hellig- og høytidsdag, dag og kveld: kl Alle dager, natt: kl Normalt skal vaktområdene være bemannet med én veterinær på vakt i hvert vaktområde i periodene 1-3, mens redusert bemanning kan skje i periode 4. Fordeling av vakter fastsettes etter bestemmelsene i kap. 7. Veterinærene i vaktordningen skal selv sørge for vikar, dersom de ikke har mulighet til å ta den vakten de er satt opp med. Ordningen forutsetter et godt samarbeid mellom veterinærene. Det vises her til kontraktens krav til samarbeid og konsekvenser av manglende samarbeid Krav til utstyr og bil Leverandør må selv disponere utstyr som er nødvendig for å utøve tjenesten som beskrevet i konkurransegrunnlaget. Leverandør må selv disponere bil som er egnet for tjenesten. Tilbudet skal inneholde en erklæring om at utstyr og bil som omtalt foran er disponibelt på tidspunktet for kontraktssignering. Side 17 av 30

18 5.1.5 Krav til utrykningstid For at veterinærvaktordningen skal kunne gjennomføres forsvarlig, kreves det at veterinæren oppholder seg i eller i nærheten av vaktområdet i perioden. Leverandør må oppgi utrykningstid fra den adresse som de oppholder seg i under vakten til vaktområdet. Utrykningstiden må ikke overstige 30 minutter regnet ut fra en fart på 60 km i timen. Må i løpet av angitt tid kommet inn i vaktområdet. *Kravet gjelder ikke i forhold til Kvitsøy. I forhold til Stavanger vaktområde gjelder utrykningstiden i forhold til Stavanger, Randaberg, Rennesøy og Sola Krav til språk Veterinæren må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig på en tilfredsstillende måte Mottak av offentlig støtte Oppdragsgiver må samle og registrere opplysninger om tildeling av støtte til veterinærene etter denne ordningen. Støttemottaker (veterinær) må derfor levere inn en erklæring for hvilken støtte som er mottatt. Se vedlegg Overholdelse av krav i oppdragsbeskrivelse Besvar i tabell under: A: Spørsmål B: Svar C: Del av tilbud: Hvis nei, se pkt Ja Nei Kan leverandør overholde kravene i kapittel 5? Side 18 av 30

19 6 Tildelingskriterier Tildeling av kontrakt vil skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige ut fra de kriterier som fremgår av etterfølgende tabell: A: Kriterier B: Prosentpoeng C: Del-kriterier D: Grunnlag Oppdragsforståelse 100 Tilbudt veterinærs erfaring fra lignende vaktordning og samarbeidsevne. Pkt Oppdragsforståelse Tilbyder skal oppgi navn, CV og relevante referanseoppdrag fra lignende vaktordninger Tilbudt veterinær A: Del-kriterie: B: Krav til hva tilbudet skal inneholde: C: Del av tilbud vedl. nr.: Veterinærs erfaring og utdanning. Navn og CV. CV-en skal inneholde opplysninger om relevant utdanning, kurs og erfaring. I tillegg skal det gis en kort presentasjon av utvalgte referanseoppdrag, uavhengig av om erfaring er tilegnet hos nåværende arbeidsgiver eller tidligere. For hvert referanseoppdrag skal det opplyses om følgende: a) Beskrivelse av oppdraget b) Navn på oppdragsgiver og tidspunkt for utførelse c) Veterinærs rolle i oppdraget Tilbyder har et selvstendig ansvar for at hans tilbud inneholder relevant dokumentasjon knyttet til tildelingskriteriet. Det minnes her om at også nyere kurs/tilleggsutdanning og praksis må tas med. Dersom flere innkomne tilbud skårer likt ved evalueringen, vil utvelgelsen skje ved loddtrekning. Side 19 av 30

20 7 Kontraktsbestemmelser 7.1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER GENERELT Disse generelle betingelser gjelder for alle leveranser til oppdragsgiver. Leverandør har ved inngåelse av kontrakten, godtatt foreliggende betingelser. Eventuelle avvikende betingelser er uten virkning for partene med mindre oppdragsgiver skriftlig har godtatt disse. Leverandørs egne betingelser som eventuelt vedlegges følgedokumenter, ordrebekreftelser eller fakturaer, aksepteres ikke, i den grad de avviker fra disse generelle vilkår for kjøp av tjenester PARTENES KONTAKTPERSON Hver av Partene skal oppnevne en kontaktperson som skal være bemyndiget til å opptre på vegne av parten i alle saker som angår gjennomføringen av Kontrakten KOMMUNIKASJON Kommunikasjon vedrørende Kontrakten skal rettes til Partenes kontaktpersoner. Henvendelser skal besvares uten unødig opphold. 7.2 DOKUMENTRANG Dersom avtaledokumenter inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i denne rekkefølge: 1. Spesielle skriftlig avtalte kontraktsvilkår 2. Konkurransegrunnlag / kontrakt 3. Tilbudet fra leverandør 4. Den enkelte ordre og ordrebekreftelse Dersom det er avvik mellom punkter i konkurransegrunnlag / kontrakt og tilbudet, gjelder de avvikende bestemmelser i tilbudet bare i den grad de er gjentatt skriftlig eller henvist til i de spesielle kontraktsvilkårene som partene evt. avtaler. 7.3 LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER Leverandør skal utføre Tjenesten med den grad av faglig dyktighet som kan forventes av anerkjente leverandører innenfor tilsvarende eller liknende bransje. Tjenesten skal være i overensstemmelse med kravene i Kontrakten, være av god kvalitet og egnet for det tiltenkte formål. Side 20 av 30

21 Tjenestene skal utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Leverandør skal innhente og opprettholde alle nødvendige tillatelser i forbindelse med utførelsen av Tjenesten, og skal på oppdragsgivers anmodning legge frem dokumentasjon på at nødvendige tillatelser foreligger. Leverandør skal ikke overlate deler av Tjenesten til underleverandører uten oppdragsgivers skriftlige samtykke. Slikt samtykke fritar ikke Leverandør for noen plikter etter Kontrakten. Oppdragsgiver skal ikke anses som arbeidsgiver for Leverandørs personell selv om slikt personell utfører Tjenesten eller deler av denne i samarbeid med oppdragsgiver. Dersom Kontrakten utpeker nøkkelpersonell hos Leverandør, skal utskifting av slikt personell godkjennes av oppdragsgiver. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Opplæring av nytt personell skal bekostes av Leverandør. Leverandør skal på egen bekostning sørge for øyeblikkelig utskifting av personell som opptrer på en klanderverdig måte eller som anses uegnet til å utføre tjenester omfattet av Kontrakten. Dersom utførelsen av Tjenesten ikke er i henhold til Kontraktens krav, skal oppdragsgiver så raskt som mulig skriftlig varsle Leverandør om at Tjenesten ikke er akseptert, samt årsaken til dette. 7.4 Spesielle krav til veterinæren Veterinærens ytelse. Veterinæren plikter å yte veterinærtjenester i tråd med kravene i denne avtale og lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell, (dyrehelsepersonelloven). Tjenesten skal ytes i henhold til oppsatt vaktplan. Dersom veterinæren ikke kan dekke egen vakt, plikter veterinæren selv å sørge for at en annen av veterinærene som omfattes av ordningen overtar vakten Veterinærens plikt til å ha utstyr og bil tilgjengelig Veterinæren plikter å ha nødvendig utstyr og egnet bil tilgjengelig i hele avtaleperioden Krav til samarbeid mellom veterinærene Veterinærene i vaktordningen plikter å samarbeide, slik det sikres kontinuitet og at alle i vaktordningen kan utføre sitt oppdrag på en faglig god måte. Med samarbeid menes her blant annet samarbeid knyttet til byttet av vakter, felles bruk av utstyr og Side 21 av 30

22 informasjon mellom veterinærer, der dette er veterinærfaglig viktig. Også samarbeid mot kunder er viktig og faller inn under samarbeid etter denne bestemmelsen. Gjentatte brudd på samarbeidsplikten anses som vesentlig mislighold av kontrakten Deltakelse i samarbeidsmøter Veterinærene i vaktordningen plikter å delta på samarbeidsmøter arrangert av n. Det ytes ikke ekstra betaling for møtedeltakelsen Utbetaling av vaktgodtgjøring Deltaker i veterinærvakten skal sende inn vaktrapport (regning) senest to uker etter utløpet av hver kalendermåned. Rapporten sendes inn på det skjemaet vaktområdet til enhver tid fastsetter Plikt til å sette opp vaktliste Veterinærene plikter i samarbeid å sørge for at det er satt opp vaktliste minimum en måned før vaktene skal utføres. Denne skal sendes inn til oppdragsgiver Bruk av vikarer som ikke omfattes av vaktordningen En veterinær kan søke om permisjon fra vaktordningen i inntil ett år. I denne perioden kan det, etter samtykke fra n, settes inn vikar som ikke omfattes av ordningen. Vikaren skal tilfredsstille kvalifikasjonskravene i denne konkurransen og ha erfaring med produksjonsdyr og hest. 7.5 KVALITETSSIKRING Leverandør skal ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem som er tilpasset Tjenesten. På forespørsel skal Leverandør dokumentere systemet for oppdragsgiver. Leverandør skal på anmodning utarbeide en kvalitetsplan særskilt tilpasset utførelsen av Tjenesten. Oppdragsgiver skal ha rett til å gjennomføre revisjon av Leverandør og eventuelle underleverandører. Leverandør plikter å bidra ved gjennomføringen av slik revisjon. Side 22 av 30

23 Dersom revisjon avdekker avvik, plikter Leverandør uten ugrunnet opphold å iverksette korrigerende tiltak. Oppdragsgiver kan fastsette en rimelig frist for gjennomføring. Unnlatelse av å iverksette korrigerende tiltak utgjør vesentlig mislighold. Oppdragsgiver plikter å legge til rette for at Leverandør får tilgang til relevante kvalitetsdokumenter som er aktuelle for utførelse av Tjenesten. 7.6 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Leverandør skal oppfylle alle lovpålagte krav til HMS, samt oppdragsgivers særlige HMS krav. Leverandør plikter å informere personell omfattet av Kontrakten om oppdragsgivers til en hver tid gjeldende HMS krav og retningslinjer, og sikre at disse etterleves. 7.7 ENDRING Innenfor det Partene med rimelighet kunne forvente da Kontrakten ble inngått, kan Oppdragsgiver kreve kvalitetsmessige endringer i Tjenesten samt endringer i fremdriftsplanen. Har Leverandør forslag til endringer, skal Oppdragsgiver varsles skriftlig om dette så snart dette blir klart for Leverandør. Vederlag for endringer skal være i samsvar med Kontraktens opprinnelige enhetspriser og prisnivå. Dersom endringer medfører kostnadsøkning eller besparelser skal Partene forhandle særskilt om dette, men enhetsprisene skal legges til grunn. 7.8 LEVERANDØRS PERSONELL Leverandør er ansvarlig for at avgitt fagpersonell har de offentlige godkjenninger, fagbrev e.l. som er nødvendig for utførelsen av Tjenesten. Oppdragsgiver har på anmodning rett til å kontrollere slike opplysninger Arbeidstillatelse Leverandøren skal påse at alt personell som utfører arbeid under denne Kontrakt innehar gyldige arbeidstillatelser Arbeidstid Leverandøren plikter å påse at lovbestemte krav til arbeidstid og overtid overholdes Lønns- og arbeidsvilkår Leverandøren og eventuelle underleverandører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også arbeid som skal utføres i utlandet. Side 23 av 30

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-109. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse KONTOR- OG SKOLEMATERIELL TIL KOMMUNENE PÅ ØVRE ROMERIKE

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-109. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse KONTOR- OG SKOLEMATERIELL TIL KOMMUNENE PÅ ØVRE ROMERIKE Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-109 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse KONTOR- OG SKOLEMATERIELL TIL KOMMUNENE PÅ ØVRE ROMERIKE For 2 år med opsjonsmuligheter for 1 + 1 år Doffin id: 116118

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved:

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved: Bedriftsnavn: Havforskningsinstituttet Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse ved: Leie av tre kombinerte ringnot/trålfartøy til mengdeestimering av Norsk vårgytende sild under gyteinnsiget i 2015.

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester 3 1. Utførelse av tjenesten 3 2. Kvalitetssikring 4 3. Rettigheter til

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4.

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. Konkurransegrunnlag for kjøp av Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. For levering til Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ole Vig videregående skole. Saksnummer: 12/15659 Tilbudsfrist: 03.01.2013, kl.1400.

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 0.3.1 ANBUDSSKJEMA BRØYTING... 3 0.3.2 ANTALL RODER... 4 0.3.3 SAMARBEIDSPARTNER... 4 0.3.4 FIRMAOPPLYSNINGER...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Forside med logo og referanse Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Invitasjon Deres firma inviteres til å gi tilbud på skogbruksplanlegging i. (område)... Kommune imøteser deres tilbud innen tilbudsfristen.

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer