Kjøp av veterinærvakttjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjøp av veterinærvakttjenester"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: (2018)

2 Innhold 1 Innledning Innbydelse Om oppdragsgiver Orientering om anskaffelsens formål Konkurransegrunnlaget Konkurranseregler Regler for konkurransen Kunngjøring Tilleggsopplysninger og oppdragsgivers kontaktperson Oppdragsgivers forbehold Tilbakekalling eller endring Behandling av tilbud Tilbudet Tilbudets struktur Språk Rett til å inngi flere tilbud og krav til å oppgi navngitt veterinær Alternative tilbud Format og kopier Innleveringsfrist Innleveringssted Forbehold og avvik Vedståelsesfrist Tilbudsåpning Kvalifikasjonskrav Organisatorisk og juridisk stilling Leverandørenes Tekniske og faglige kvalifikasjoner Kravspesifikasjon Beskrivelse av vaktordningen Overholdelse av krav i oppdragsbeskrivelse Tildelingskriterier Oppdragsforståelse Side 2 av 30

3 7 Kontraktsbestemmelser ALMINNELIGE BESTEMMELSER DOKUMENTRANG LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER Spesielle krav til veterinæren KVALITETSSIKRING HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ENDRING LEVERANDØRS PERSONELL FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER FORSINKET BETALING REISEKOSTNADER RAPPORTERING TIL OFFENTLIGE MYNDIGHETER MØTER KONTRAKTSBRUDD FORSIKRING SKADESLØSHOLDELSE KONFIDENSIALITET FORCE MAJEURE OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN LOVVALG OG VERNETING Aksept av kontraktsbestemmelser Vedlegg Firmaopplysninger og underskrift Signering ved avtaleinngåelse Side 3 av 30

4 1 Innledning 1.1 Innbydelse Landbrukskontoret i innbyr med dette til konkurranse med forhandlinger for kjøp av veterinærvakttjenester. 1.2 Om oppdragsgiver Oppdragsgiver er Landbrukskontoret for, Stavanger og Kvitsøy. De har det faglige ansvaret for landbruksforvaltningen (jord og skog) i alle 3 ne. Landbrukskontoret har også ansvar for organiseringen av klinisk veterinærvakt for vaktområdene og Stavanger. For mer informasjon, se: Generell informasjon ligger sentralt plassert som knutepunkt på Nord-Jæren og er Norges 9. største med mer enn innbyggere. er Norges 8. største by. For mer informasjon, se 1.3 Orientering om anskaffelsens formål Beskrivelse av anskaffelsen Oppdragsgiver har det formelle ansvaret for at det tilbys klinisk veterinærvakt. Ansvaret omfatter alle dyr, men ordningen er i hovedsak og historisk begrunnet i landbruket/husdyrhold. Ordningen med veterinærvakter skal sikre at det i kommunal/interkommunal regi blir etablert klinisk vakt for veterinærer i alle deler av landet slik at nødvendig veterinærhjelp kan skaffes utenom ordinær arbeidstid. Veterinærvakten er en nødvendig del av beredskapen mot alvorlig smittsomme dyresykdommer og viktig for å opprettholde god dyrevelferd. Ordningen med veterinærvakter er etablert i henhold til lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinær og annet dyrehelse-personell 3 a. Side 4 av 30

5 Denne anskaffelsen gjelder levering av veterinærvakttjenester i vaktområde og Stavanger vaktområde. Vaktområdet omfatter. Vaktområdet Stavanger omfatter Stavanger, Sola, Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy r. For å dekke opp behovet for veterinærer i vaktordningen, vil det bli inngått 5 avtaler per vaktområde i denne konkurransen. Nærmere beskrivelse av antall avtaler som inngås og krav til samarbeid mellom veterinærene er beskrevet i punkt 5 nedenfor. Dersom det ikke kommer inn tilbud fra minimum 5 kvalifiserte tilbydere, vil vaktområdet gjennomføre en suppleringskonkurranse i kontraktsperioden Godtgjørelse Prisen for vakttjenestene er fast, se vedlegg 3. Det skal derfor ikke inngis tilbud på pris og prisen er heller ikke gjenstand for forhandlinger. Se for øvrig for nærmere informasjon. Se vedlegg Utforming av kontrakten Kontraktsbestemmelser følger av kapittel 7. Bindende avtale er sluttet når kontraktsdokumentene er signert av begge parter. Følgende dokumenter er kontraktsdokumenter: 1. Spesielle skriftlig avtalte kontraktsvilkår 2. Konkurransegrunnlag med bilag 3. Tilbudet fra leverandør Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge Kontraktsperiode Kontraktsperioden er to år fra signering av kontrakt med forventet oppstart i løpet av uke en Oppdragsgiver skal ha opsjon på å forlenge avtalen i ytterligere 2 år i henhold til de vilkår som er avtalt i kontrakt. Side 5 av 30

6 1.3.5 Oppdragsgivers organisering Oppdragsgiver: Landbrukskontoret i Besøksadresse: St. Olavsgt. 2, 2 etg Postadresse: Postboks 583, 4305 Telefon: Avtaleansvarlig: (representant) Landbrukskontoret i Daniela Dobbert, landbrukssjef Telefon: / E-post: 1.4 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av: Dette dokument med vedlegg i henhold til kapittel 8. Eventuelle tilleggsopplysninger eller tilleggsdokumenter til konkurransegrunnlaget. Side 6 av 30

7 2 Konkurranseregler 2.1 Regler for konkurransen Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr Denne anskaffelsen følger prosedyren konkurranse med forhandlinger i ett trinn. Anskaffelsesprosedyren tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud og forhandlinger er tillatt. Prosedyren gjennomføres i samsvar med forskrift om offentlige anskaffelser del I og II, samt de bestemmelser som framgår av dette konkurransegrunnlaget. Forhandlingene vil primært bli gjennomført for å oppklare uklarheter i tilbudet og til å klarlegge samarbeidsevne og erfaring i henhold til tildelingskriteriet i punkt 6. Idet konkurransen gjennomføres som en fastpriskonkurranse, (det konkurreres ikke om hvilket pristilbud leverandørene gir), vil det ikke bli forhandlet på pris. Forhandlingene vil bli gjennomført i uke 51 med de aktuelle kvalifiserte tilbyderne. Det bes derfor om at tilbyder er tilgjengelig for forhandlinger i denne uken. 2.2 Kunngjøring Konkurransen er kunngjort i DOFFIN (Database for offentlige innkjøp) Se Side 7 av 30

8 2.3 Tilleggsopplysninger og oppdragsgivers kontaktperson Dersom tilbyder finner at konkurransegrunnlaget inneholder uklarheter, mangelfull informasjon eller ikke gir tilstrekkelig veiledning, bes han ta kontakt med oppdragsgiver, slik at oppdragsgiver får mulighet til å vurdere om konkurransegrunnlaget bør presiseres, utdypes eller justeres. Skriftlig forespørsel skal sendes til: Navn: Ronny Pettersen Postadresse: Postboks 583, 4305 Telefon: Mobiltelefon: E-post: Forespørsel skal fremsettes i god tid før tilbudsfristens utløp, og senest innen en uke før innleveringsfristen. Dersom det lar seg gjøre før tilbudsfristens utløp, vil oppdragsgiver sende ut skriftlig meddelelse til samtlige interessenter hvor spørsmål og svar angis. Det vil ikke bli angitt hvem som har stilt spørsmålet. Meddelelsen er en del av konkurransegrunnlaget. Dersom meddelelsen gis kort tid før tilbudsfristens utløp, vil oppdragsgiver vurdere om tilbudsfristen skal forlenges. 2.4 Oppdragsgivers forbehold Oppdragsgiver tar forbehold om: 1. Å avvise leverandører som ikke leverer et komplett signert tilbud og oppfyller de krav som er skissert i dette konkurransegrunnlaget og i forskrift om offentlige anskaffelser. 2. Å avlyse konkurransen og forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn til det. 3. Endringer i volum som følge av endrede økonomiske rammevilkår, organisatoriske endringer og kommunal aktivitet. 4. Å gjennomføre konkurranse utenom rammeavtalene dersom oppdragets faglige innhold krever spesialkompetanse. Side 8 av 30

9 2.5 Tilbakekalling eller endring Innleverte tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekall av tilbud skal skje skriftlig. Endringer av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud, og skal utformes i samsvar med kapittel 3 Tilbudet. Oppdragsgiver har rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Enhver supplering, endring eller rettelse vil umiddelbart bli sendt til samtlige tilbydere som er invitert til å delta i konkurransen. Dersom rettelser, suppleringer eller endringer kommer så sent at det er vanskelig for tilbyderne å ta hensyn til det i tilbudet, vil oppdragsgiver fastsette en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. 2.6 Behandling av tilbud Rettidige tilbud vil bli vurdert og sammenlignet av representanter fra oppdragsgiver. Først vurderes hvilke leverandører som er kvalifisert til å delta i selve konkurransen. Deretter vurderes tilbudene fra de kvalifiserte leverandørene. Alle leverandører vil motta en begrunnet meddelelse om hvilket tilbud som er valgt. Det vil bli satt en karenstid. Når karenstiden er utløpt har oppdragsgiver til hensikt å inngå kontrakt. Side 9 av 30

10 3 Tilbudet 3.1 Tilbudets struktur Leverandør skal ved utarbeidelsen av sitt tilbud organisere innholdet i henhold til følgende struktur: Besvarelse og dokumentasjon i henhold til konkurransegrunnlag Besvarelse Alle poster angitt i konkurransegrunnlaget skal besvares. Tilbudet skal systematiseres og presenteres i overensstemmelse med systematikken i konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlaget skal ikke redigeres, kun original eller kopi av originaldokumentet skal benyttes og returneres. Tilbyder må i hvert enkelt tilbud spesifisere hvilken navngitt veterinær som tilbys til å utføre vakttjenesten. Tilbud utarbeides for leverandørens egen kostnad og vil ikke bli returnert. Firmaopplysninger skal fylles inn iht. kapittel Dokumentasjon Som vedlegg til utfylt og signert konkurransegrunnlag skal tilbyder levere den dokumentasjon som er etterspurt i tabeller i konkurransegrunnlaget. Dokumentasjon til konkurransegrunnlag nummereres fortløpende i samsvar med nummer som leverandør oppgir i tabeller i konkurransegrunnlaget. Dokumentasjonen som skal leveres skal være på norsk, jf. pkt Tilbydere med originaldokumentasjon utstedt av offentlig myndighet eller offentlige registre i andre land skal ved siden av originaldokumentasjonen vedlegge autorisert oversettelse. Dersom det ikke foreligger autorisert oversettelse anses ikke dokumentasjonskravet for å være oppfylt og tilbudet vil bli avvist. Eventuelle fullmakter eller andre dokumenter som inneholder utsagn som har til hensikt å binde avgiver rettslig, skal foreligge i original utgave på norsk med signatur. 3.2 Språk Tilbud med tilhørende dokumenter og kommunikasjon skal utformes på norsk. Alle henvendelser vedrørende konkurransen skal være på norsk. Side 10 av 30

11 3.3 Rett til å inngi flere tilbud og krav til å oppgi navngitt veterinær Dersom Tilbyder har flere veterinærer som ønskes inn i ordningen, kan man inngi flere tilbud, hvert med en navngitt veterinær oppgitt. Tilbyder må i hvert enkelt tilbud spesifisere hvilken navngitt veterinær som tilbys til å utføre vakttjenesten. Hvert enkelt tilbud vil bli vurdert som et selvstendig tilbud og bli vurdert opp mot alle øvrige tilbud som kommer inn i konkurransen. Det vises for øvrig til kapittel 4 vedrørende krav til organisatorisk og juridisk stilling. 3.4 Alternative tilbud Alternativt tilbud aksepteres ikke. 3.5 Format og kopier Tilbudet skal innleveres slik: 1. Ett orginaleksemplar i papir. Orginaltilbudet skal hulles og settes i ringperm. Det skal være skille ark mellom hvert vedlegg nummer. Vedlegg knyttet til dokumentasjonskrav skal vedlegges og nummereres i henhold til vedleggsnummerering tilbyder oppgir i tabeller i konkurransegrunnlaget. 2. En elektronisk versjon av hele tilbudet usladdet. Format: CD, USB-minnebrikke eller annen fysisk lagringsenhet. 3. En versjon i papir hvor taushetsbelagte opplysninger er sladdet. Dette gjelder tilbudsskjema og evt. andre dokumenter som skal unntas. Ved motstrid vil orginaleksemplar i papir gå foran elektronisk versjon. Leverandør bærer risikoen for eventuelle avvik mellom papirbasert og elektronisk versjon. Side 11 av 30

12 3.6 Innleveringsfrist Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende, d.v.s. kommet frem til angitt besøksadresse eller postadresse, innen følgende frist: kl. 13:00. Tilbud som må avvises som følge av oversittelse av tilbudsfristen vil bli returnert uåpnet. Hvis ikke nødvendige opplysninger om avsender fremgår av tilbudskonvolutt eller -pakke, vil likevel tilbudet bli åpnet før tilbakesendelse. 3.7 Innleveringssted Adresse for levering av tilbud med bud besøksadresse: v/ronny Pettersen Jærveien Adresse for levering av tilbud pr. post postadresse: v/ronny Pettersen Postboks Oppdragsgiver ønsker primært tilbud innlevert på angitt besøksadresse Tilbudskonvolutt eller pakke Tilbudet skal legges i lukket (gjenklistret eller forseglet på annen måte) konvolutt eller pakke. En lukket forsendelse skal det ikke være mulig å få tilgang til uten at forseglingen brytes, slik at det lar seg konstatere uten videre om forsendelsen har vært åpnet før tilbudsåpning. Tilbud sendt elektronisk eller på telefaks aksepteres ikke (Dette gjelder også for eventuell ekstra kopi av tilbudet). Konvolutten eller pakken skal merkes på følgende måte: Tilbud: v/ronny Pettersen. Side 12 av 30

13 3.8 Forbehold og avvik Det skal redegjøres presist og entydig for ethvert forbehold eller avvik mot konkurransegrunnlaget med vedlegg, slik at det ikke kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene. Det tillates likevel en spesifikk henvisning til slik redegjørelse inntatt i et av de øvrige tilbudsdokumentene. Forbehold eller avvik må referere til relevant punkt i konkurransegrunnlaget. Forbehold eller avvik som ikke er beskrevet på slik måte vil ikke bli hensyntatt, med mindre det er åpenbart at tilbyder har ment å ta et forbehold eller gjøre et avvik, og dette blir oppdaget av oppdragsgiver ved gjennomgangen av tilbudet. Vesentlige forbehold eller vesentlige avvik vil føre til avvisning. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at også ikke vesentlige forbehold eller avvik kan føre til at oppdragsgiver avviser tilbudet, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. 3.9 Vedståelsesfrist Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til og med Tilbudsåpning Det vil ikke finne sted offentlig åpning av de innkomne tilbud. Tilbudene er planlagt åpnet hos advokaten kl. 14:00. Minst 2 representanter fra oppdragsgiver vil være tilstede Vaktområde det inngis tilbud på Kryss av hvilket vaktområde det gis tilbud på. Hvilket vaktområde gis det tilbud på KRYSS AV Stavanger Side 13 av 30

14 4 Kvalifikasjonskrav Leverandørene må dokumentere at de har de kvalifikasjoner som oppdragsgiver etterspør for å kunne delta i konkurransen. Oppfyllelse av kvalifikasjonskravene er minimumskrav for å kunne delta i konkurransen, og skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene. Det legges til grunn at vilkårene i kvalifikasjonskravene er oppfylt i avtaleperioden. Tilbudet skal bestå utfylt og signert konkurransegrunnlag og de vedlegg som leverandør fortløpende nummerer i kolonne C i etterfølgende tabeller, jf. kapittel 3 om tilbudet. 4.1 Organisatorisk og juridisk stilling Attest for merverdiavgift A: Krav B: Dokumentasjon C: Del av tilbudsvedlegg nr. Leverandør skal ikke ha vesentlige restanser for merverdiavgift eller det skal foreligge en godkjent nedbetalingsplan. Norske leverandører skal framlegge skatteattest for merverdiavgift fra skattefogden/fylkesskattekontoret (Skjema RF-1244) der leverandør har sitt hovedkontor. Attest skal foreligge innen tilbudsfristens utløp, og skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp Attest for skatt og trygdeavgifter A: Krav B: Dokumentasjon C: Del av tilbudsvedlegg nr. Leverandør skal ikke ha vesentlige restanser for skatt og trygdeavgifter eller det skal foreligge en godkjent nedbetalingsplan. Norske leverandører skal framlegge attest for skatt og trygdeavgifter fra kemner/kasserer i n der leverandøren har sitt hovedkontor. Attestene skal foreligge innen tilbudsfristens utløp, og skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Side 14 av 30

15 4.1.3 Firmaattest A: Krav B: Dokumentasjon C: Del av tilbuds- vedlegg nr. Foretaket skal være lovlig registrert. Norske firma: Firmaattest fra Foretaksregisteret i Brønnøysund Utenlandske firma: Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert HMS-egenerklæring A: Krav B: Dokumentasjon C: Del av tilbudsvedlegg nr. Foretaket skal oppfylle lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Utfylt og undertegnet HMS-egenerklæring i samsvar med vedlegg 2 til forskrift om offentlige anskaffelser. Benytte vedlagt mal - vedlegg 1, eller se Lovdata for mal. 4.2 Leverandørenes Tekniske og faglige kvalifikasjoner A: Krav B: Dokumentasjon C: Del av tilbudsvedlegg nr. Dersom leverandør er et enkeltmannsforetak skal innehaveren av enkeltmannsforetaket være autorisert veterinær. Som dokumentasjon skal leverandør vedlegge autorisasjon som viser at den er autorisert veterinær. Dersom leverandør er et foretak, skal den veterinær som skal utføre vaktene på vegene av selskapet være autorisert veterinær. Side 15 av 30

16 5 Kravspesifikasjon Følgende beskrivelse av oppdraget skal overholdes og legges til grunn for tilbudet. 5.1 Beskrivelse av vaktordningen Den veterinærvaktordning det her søkes veterinær til, er en fortsettelse av tilsvarende vaktordning som har eksistert etter avtale mellom NVF og KS Beskrivelse av tjenesten som skal ytes Veterinærene i vaktordningen plikter å utføre tjenesten i tråd med de krav som er stilt til veterinær i lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven). Deltaker i veterinærvakten som har vakt, skal være tilgjengelig, være beredt til og sørge for uten ugrunnet opphold: a) å oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonelloven 14, b) å yte veterinærhjelp som bør ytes innen det området vakten omfatter før neste hverdag av dyrehelse-, dyrevern- eller næringsmessige hensyn, og c) å ivareta offentlige interesser, herunder utføre frivillige eller pålagte enkelttjenester for det offentlige mot avtalt godtgjørelse. Deltaker i veterinærvakten som ikke har vakt og som ikke tar oppdraget selv, skal sikre at henvendelser blir henvist til vakthavende veterinær. Deltaker i veterinærvakten som ikke har vakt, er på lik linje med andre veterinærer underlagt bestemmelsene om nødhjelp i dyrehelsepersonelloven 14. Deltaker i veterinærvakten skal varsle n dersom han/hun ikke lenger fyller vilkårene for deltakelse. Side 16 av 30

17 5.1.2 Beskrivelse av ordningen og krav til veterinæren Veterinærvakten organiseres i to vaktområder, og Stavangerregionen. Veterinærvakten omfatter alle tider av døgnet unntatt hverdager (mandag fredag) kl Hvert vaktområde skal være bemannet med en veterinær Vaktperioder, vaktbemanning og bytte av vakter Ved avtalens inngåelse etableres følgende veiledende vaktperioder og bemanning av disse som er lagt til grunn for beregning av ressursfordelingen: 1. Hverdag, kveld: kl Hverdag, morgen: kl Lørdag, søndag, hellig- og høytidsdag, dag og kveld: kl Alle dager, natt: kl Normalt skal vaktområdene være bemannet med én veterinær på vakt i hvert vaktområde i periodene 1-3, mens redusert bemanning kan skje i periode 4. Fordeling av vakter fastsettes etter bestemmelsene i kap. 7. Veterinærene i vaktordningen skal selv sørge for vikar, dersom de ikke har mulighet til å ta den vakten de er satt opp med. Ordningen forutsetter et godt samarbeid mellom veterinærene. Det vises her til kontraktens krav til samarbeid og konsekvenser av manglende samarbeid Krav til utstyr og bil Leverandør må selv disponere utstyr som er nødvendig for å utøve tjenesten som beskrevet i konkurransegrunnlaget. Leverandør må selv disponere bil som er egnet for tjenesten. Tilbudet skal inneholde en erklæring om at utstyr og bil som omtalt foran er disponibelt på tidspunktet for kontraktssignering. Side 17 av 30

18 5.1.5 Krav til utrykningstid For at veterinærvaktordningen skal kunne gjennomføres forsvarlig, kreves det at veterinæren oppholder seg i eller i nærheten av vaktområdet i perioden. Leverandør må oppgi utrykningstid fra den adresse som de oppholder seg i under vakten til vaktområdet. Utrykningstiden må ikke overstige 30 minutter regnet ut fra en fart på 60 km i timen. Må i løpet av angitt tid kommet inn i vaktområdet. *Kravet gjelder ikke i forhold til Kvitsøy. I forhold til Stavanger vaktområde gjelder utrykningstiden i forhold til Stavanger, Randaberg, Rennesøy og Sola Krav til språk Veterinæren må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig på en tilfredsstillende måte Mottak av offentlig støtte Oppdragsgiver må samle og registrere opplysninger om tildeling av støtte til veterinærene etter denne ordningen. Støttemottaker (veterinær) må derfor levere inn en erklæring for hvilken støtte som er mottatt. Se vedlegg Overholdelse av krav i oppdragsbeskrivelse Besvar i tabell under: A: Spørsmål B: Svar C: Del av tilbud: Hvis nei, se pkt Ja Nei Kan leverandør overholde kravene i kapittel 5? Side 18 av 30

19 6 Tildelingskriterier Tildeling av kontrakt vil skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige ut fra de kriterier som fremgår av etterfølgende tabell: A: Kriterier B: Prosentpoeng C: Del-kriterier D: Grunnlag Oppdragsforståelse 100 Tilbudt veterinærs erfaring fra lignende vaktordning og samarbeidsevne. Pkt Oppdragsforståelse Tilbyder skal oppgi navn, CV og relevante referanseoppdrag fra lignende vaktordninger Tilbudt veterinær A: Del-kriterie: B: Krav til hva tilbudet skal inneholde: C: Del av tilbud vedl. nr.: Veterinærs erfaring og utdanning. Navn og CV. CV-en skal inneholde opplysninger om relevant utdanning, kurs og erfaring. I tillegg skal det gis en kort presentasjon av utvalgte referanseoppdrag, uavhengig av om erfaring er tilegnet hos nåværende arbeidsgiver eller tidligere. For hvert referanseoppdrag skal det opplyses om følgende: a) Beskrivelse av oppdraget b) Navn på oppdragsgiver og tidspunkt for utførelse c) Veterinærs rolle i oppdraget Tilbyder har et selvstendig ansvar for at hans tilbud inneholder relevant dokumentasjon knyttet til tildelingskriteriet. Det minnes her om at også nyere kurs/tilleggsutdanning og praksis må tas med. Dersom flere innkomne tilbud skårer likt ved evalueringen, vil utvelgelsen skje ved loddtrekning. Side 19 av 30

20 7 Kontraktsbestemmelser 7.1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER GENERELT Disse generelle betingelser gjelder for alle leveranser til oppdragsgiver. Leverandør har ved inngåelse av kontrakten, godtatt foreliggende betingelser. Eventuelle avvikende betingelser er uten virkning for partene med mindre oppdragsgiver skriftlig har godtatt disse. Leverandørs egne betingelser som eventuelt vedlegges følgedokumenter, ordrebekreftelser eller fakturaer, aksepteres ikke, i den grad de avviker fra disse generelle vilkår for kjøp av tjenester PARTENES KONTAKTPERSON Hver av Partene skal oppnevne en kontaktperson som skal være bemyndiget til å opptre på vegne av parten i alle saker som angår gjennomføringen av Kontrakten KOMMUNIKASJON Kommunikasjon vedrørende Kontrakten skal rettes til Partenes kontaktpersoner. Henvendelser skal besvares uten unødig opphold. 7.2 DOKUMENTRANG Dersom avtaledokumenter inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i denne rekkefølge: 1. Spesielle skriftlig avtalte kontraktsvilkår 2. Konkurransegrunnlag / kontrakt 3. Tilbudet fra leverandør 4. Den enkelte ordre og ordrebekreftelse Dersom det er avvik mellom punkter i konkurransegrunnlag / kontrakt og tilbudet, gjelder de avvikende bestemmelser i tilbudet bare i den grad de er gjentatt skriftlig eller henvist til i de spesielle kontraktsvilkårene som partene evt. avtaler. 7.3 LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER Leverandør skal utføre Tjenesten med den grad av faglig dyktighet som kan forventes av anerkjente leverandører innenfor tilsvarende eller liknende bransje. Tjenesten skal være i overensstemmelse med kravene i Kontrakten, være av god kvalitet og egnet for det tiltenkte formål. Side 20 av 30

21 Tjenestene skal utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Leverandør skal innhente og opprettholde alle nødvendige tillatelser i forbindelse med utførelsen av Tjenesten, og skal på oppdragsgivers anmodning legge frem dokumentasjon på at nødvendige tillatelser foreligger. Leverandør skal ikke overlate deler av Tjenesten til underleverandører uten oppdragsgivers skriftlige samtykke. Slikt samtykke fritar ikke Leverandør for noen plikter etter Kontrakten. Oppdragsgiver skal ikke anses som arbeidsgiver for Leverandørs personell selv om slikt personell utfører Tjenesten eller deler av denne i samarbeid med oppdragsgiver. Dersom Kontrakten utpeker nøkkelpersonell hos Leverandør, skal utskifting av slikt personell godkjennes av oppdragsgiver. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Opplæring av nytt personell skal bekostes av Leverandør. Leverandør skal på egen bekostning sørge for øyeblikkelig utskifting av personell som opptrer på en klanderverdig måte eller som anses uegnet til å utføre tjenester omfattet av Kontrakten. Dersom utførelsen av Tjenesten ikke er i henhold til Kontraktens krav, skal oppdragsgiver så raskt som mulig skriftlig varsle Leverandør om at Tjenesten ikke er akseptert, samt årsaken til dette. 7.4 Spesielle krav til veterinæren Veterinærens ytelse. Veterinæren plikter å yte veterinærtjenester i tråd med kravene i denne avtale og lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell, (dyrehelsepersonelloven). Tjenesten skal ytes i henhold til oppsatt vaktplan. Dersom veterinæren ikke kan dekke egen vakt, plikter veterinæren selv å sørge for at en annen av veterinærene som omfattes av ordningen overtar vakten Veterinærens plikt til å ha utstyr og bil tilgjengelig Veterinæren plikter å ha nødvendig utstyr og egnet bil tilgjengelig i hele avtaleperioden Krav til samarbeid mellom veterinærene Veterinærene i vaktordningen plikter å samarbeide, slik det sikres kontinuitet og at alle i vaktordningen kan utføre sitt oppdrag på en faglig god måte. Med samarbeid menes her blant annet samarbeid knyttet til byttet av vakter, felles bruk av utstyr og Side 21 av 30

22 informasjon mellom veterinærer, der dette er veterinærfaglig viktig. Også samarbeid mot kunder er viktig og faller inn under samarbeid etter denne bestemmelsen. Gjentatte brudd på samarbeidsplikten anses som vesentlig mislighold av kontrakten Deltakelse i samarbeidsmøter Veterinærene i vaktordningen plikter å delta på samarbeidsmøter arrangert av n. Det ytes ikke ekstra betaling for møtedeltakelsen Utbetaling av vaktgodtgjøring Deltaker i veterinærvakten skal sende inn vaktrapport (regning) senest to uker etter utløpet av hver kalendermåned. Rapporten sendes inn på det skjemaet vaktområdet til enhver tid fastsetter Plikt til å sette opp vaktliste Veterinærene plikter i samarbeid å sørge for at det er satt opp vaktliste minimum en måned før vaktene skal utføres. Denne skal sendes inn til oppdragsgiver Bruk av vikarer som ikke omfattes av vaktordningen En veterinær kan søke om permisjon fra vaktordningen i inntil ett år. I denne perioden kan det, etter samtykke fra n, settes inn vikar som ikke omfattes av ordningen. Vikaren skal tilfredsstille kvalifikasjonskravene i denne konkurransen og ha erfaring med produksjonsdyr og hest. 7.5 KVALITETSSIKRING Leverandør skal ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem som er tilpasset Tjenesten. På forespørsel skal Leverandør dokumentere systemet for oppdragsgiver. Leverandør skal på anmodning utarbeide en kvalitetsplan særskilt tilpasset utførelsen av Tjenesten. Oppdragsgiver skal ha rett til å gjennomføre revisjon av Leverandør og eventuelle underleverandører. Leverandør plikter å bidra ved gjennomføringen av slik revisjon. Side 22 av 30

23 Dersom revisjon avdekker avvik, plikter Leverandør uten ugrunnet opphold å iverksette korrigerende tiltak. Oppdragsgiver kan fastsette en rimelig frist for gjennomføring. Unnlatelse av å iverksette korrigerende tiltak utgjør vesentlig mislighold. Oppdragsgiver plikter å legge til rette for at Leverandør får tilgang til relevante kvalitetsdokumenter som er aktuelle for utførelse av Tjenesten. 7.6 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Leverandør skal oppfylle alle lovpålagte krav til HMS, samt oppdragsgivers særlige HMS krav. Leverandør plikter å informere personell omfattet av Kontrakten om oppdragsgivers til en hver tid gjeldende HMS krav og retningslinjer, og sikre at disse etterleves. 7.7 ENDRING Innenfor det Partene med rimelighet kunne forvente da Kontrakten ble inngått, kan Oppdragsgiver kreve kvalitetsmessige endringer i Tjenesten samt endringer i fremdriftsplanen. Har Leverandør forslag til endringer, skal Oppdragsgiver varsles skriftlig om dette så snart dette blir klart for Leverandør. Vederlag for endringer skal være i samsvar med Kontraktens opprinnelige enhetspriser og prisnivå. Dersom endringer medfører kostnadsøkning eller besparelser skal Partene forhandle særskilt om dette, men enhetsprisene skal legges til grunn. 7.8 LEVERANDØRS PERSONELL Leverandør er ansvarlig for at avgitt fagpersonell har de offentlige godkjenninger, fagbrev e.l. som er nødvendig for utførelsen av Tjenesten. Oppdragsgiver har på anmodning rett til å kontrollere slike opplysninger Arbeidstillatelse Leverandøren skal påse at alt personell som utfører arbeid under denne Kontrakt innehar gyldige arbeidstillatelser Arbeidstid Leverandøren plikter å påse at lovbestemte krav til arbeidstid og overtid overholdes Lønns- og arbeidsvilkår Leverandøren og eventuelle underleverandører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også arbeid som skal utføres i utlandet. Side 23 av 30

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Generelle vilkår for kjøp av tjenester Side 1 av 7 INNHOLD GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester mellom Post og teletilsynet og xxxxx om bedriftshelsetjenester Kontrakt - Bedriftshelsetjenester Side 2 av 9 Kontrakt om bedriftshelsetjenester er inngått mellom:

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av tjenester Side 1 av 8 INNHOLD GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER RAMMEAVTALE 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd

Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd Sak 13/00623 er inngått mellom: (heretter kalt Kunde) og (heretter kalt Leverandør) Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd GENERELLE

Detaljer

VBalsfjord kommune. -forframtida. Standard kontrakt: for kjøpav. StedsutviklingNordkjosbotnog Storsteinnes FOR LEVERING TIL BALSFJORD KOMMUNE

VBalsfjord kommune. -forframtida. Standard kontrakt: for kjøpav. StedsutviklingNordkjosbotnog Storsteinnes FOR LEVERING TIL BALSFJORD KOMMUNE Balsfjord kommune KONTRAKT: Stedsutvikling Nordkjosbotn og Storsteinnes for frawfda Side 1 av 10 -forframtida VBalsfjord kommune Standard kontrakt: for kjøpav StedsutviklingNordkjosbotnog Storsteinnes

Detaljer

Avtaledokument. Stølsheimen verneområdestyre Olav Turvoll

Avtaledokument. Stølsheimen verneområdestyre Olav Turvoll Avtaledokument. Det er inngått avtale om kjøp av tenester for skjøtsel i Stølsheimen landskapsvernområde for perioden 2017 2019 mellom Stølsheimen landskapsvernområde og Leverandør. Innhald i avtale om

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Generelle vilkår for kjøp av tjenester Side 1 av 8 INNHOLD GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...2 1.1 Definisjoner...2 1.2 Motstrid...2 1.3 Generelt...2 1.4 Partenes kontaktpersoner...2

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV DESIGN- OG TRYKKERITJENESTER

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV DESIGN- OG TRYKKERITJENESTER RAMMEAVTALE OM LEVERING AV DESIGN- OG TRYKKERITJENESTER Avtalen er inngått mellom: Leverandøren (heretter kalt Leverandøren) adresse Org.nr: Og Nasjonalbiblioteket (heretter kalt Kjøper) Henrik Ibsens

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Side: 1 av 9 Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Tjenesten... 2 1.3 Kontraktens vedlegg... 2 1.4 Tolkning prioritet ved

Detaljer

DEL II GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

DEL II GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR ANSKAFFELSESNR.: K-00185 Post- og budtjenester til NSB Side 1 av 12 DEL II GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR ANSKAFFELSESNR.: K-00185 Post- og budtjenester til NSB Side 2 av 12 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Tilbud skogtakst Pasvik KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL II KONTRAKTBESTEMMELSER

Tilbud skogtakst Pasvik KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL II KONTRAKTBESTEMMELSER Tilbud skogtakst Pasvik KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL II KONTRAKTBESTEMMELSER 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Utarbeidet av: Tittel: 0 Konkurransegrunnlag, Del II Finnmarkseiendommen

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 8 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE KONTRAKT OM KJØP AV TJENESTER. Arkivsak:

BÆRUM KOMMUNE KONTRAKT OM KJØP AV TJENESTER. Arkivsak: BÆRUM KOMMUNE KONTRAKT OM KJØP AV TJENESTER Arkivsak: 2012015804 Kontrakt om brukerrelatert drift av Hundsund bad er inngått mellom: Bærum kommune (heretter kalt Leverandøren) (organisasjonsnummer/personnummer)

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. Nesna kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. Nesna kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til Nesna kommune Tilbudsfrist: Dato: 15.1.2018 Klokken: 12.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 2 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Vedlegg 3 RENNESØY KOMMUNE. Standard kontraktsvilkår for Rennesøy kommunes kjøp av tjenester

Vedlegg 3 RENNESØY KOMMUNE. Standard kontraktsvilkår for Rennesøy kommunes kjøp av tjenester Vedlegg 3 RENNESØY KOMMUNE Standard kontraktsvilkår for Rennesøy kommunes kjøp av tjenester 1 Innhold Anvendelse... 3 Definisjoner... 3 1.1 Total kontraktssum... 3 1.2 Hverdager... 3 Partenes samarbeid

Detaljer

ETT-TRINNS KONKURRANSE MED FORHANDLINGER TILBUDSFORESPØRSEL MED KONKURRANSEREGLER

ETT-TRINNS KONKURRANSE MED FORHANDLINGER TILBUDSFORESPØRSEL MED KONKURRANSEREGLER Ett-trinns konkurranse med forhandlinger - GJELDER FRA: REV.NR.: 3.00 SIDE 1 av 14 ETT-TRINNS KONKURRANSE MED FORHANDLINGER TILBUDSFORESPØRSEL MED KONKURRANSEREGLER 501578 RYKKINN SKOLE AVD. BERGER JURIDISK

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Rammeavtale kjøp av konsulenttjenester

Rammeavtale kjøp av konsulenttjenester Generelle vilkår for kjøp av tjenester Side 1 av 13 Rammeavtale kjøp av konsulenttjenester mellom Post og teletilsynet og xxxxx om konsulenttjenester Generelle vilkår for kjøp av tjenester Side 2 av 13

Detaljer

Kontrakt. for. Massasjetilbud for medarbeiderne i Petrolemstilsynet og Oljedirektoratet. er inngått mellom. xxx xxx xxx. (heretter kalt Leverandør)

Kontrakt. for. Massasjetilbud for medarbeiderne i Petrolemstilsynet og Oljedirektoratet. er inngått mellom. xxx xxx xxx. (heretter kalt Leverandør) Kontrakt for Massasjetilbud for medarbeiderne i Petrolemstilsynet og Oljedirektoratet er inngått mellom (heretter kalt Leverandør) og Petroleumstilsynet (Ptil) (heretter kalt Kunden) Petroleumstilsynet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. (navn på oppdragsgiver)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. (navn på oppdragsgiver) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til (navn på oppdragsgiver) Tilbudsfrist: Dato:.. Klokken: 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere Trykking av plakater, hefter og foldere Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets omfang... 3 1.3 Frister for anbudsgjennomføring... 3 1.4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. Overhalla kommune. På vegne av vaktområdene

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. Overhalla kommune. På vegne av vaktområdene KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til Overhalla kommune På vegne av vaktområdene Overhalla / Høylandet Namsos / Fosnes Anbud Veterinærvakt

Detaljer

Avtaledokumentet Rammeavtale service på ventilasjonsanlegg og avtrekk

Avtaledokumentet Rammeavtale service på ventilasjonsanlegg og avtrekk Avtaledokumentet Avtaledokumentet Rammeavtale service på ventilasjonsanlegg og avtrekk mellom NIFES Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (heretter kalt Kunde) og Firma AS (heretter kalt

Detaljer

RAMMEAVTALE GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

RAMMEAVTALE GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg c) Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 RAMMEAVTALE GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt...

Detaljer

Kontrakt kjøp av tjenester

Kontrakt kjøp av tjenester Generelle vilkår for kjøp av tjenester Side 1 av 10 Kontrakt kjøp av tjenester mellom Post- og teletilsynet og xxxxx om kjøp av tjenester Generelle vilkår for kjøp av tjenester Side 2 av 10 Kontrakt om

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV VARER/MATERIELL OG TJENESTER

KONTRAKT FOR KJØP AV VARER/MATERIELL OG TJENESTER Kontrakt for kjøp av materiell og tjenester Side 1 av 10 KONTRAKT FOR KJØP AV VARER/MATERIELL OG TJENESTER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II. K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise Forneburingen Barnehage

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II. K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise Forneburingen Barnehage KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I BÆRUM KOMMUNE EIENDOM ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise 1000027 Forneburingen Barnehage TILBUDSFORESPØRSEL

Detaljer

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014 VA-rehabilitering Bleikeråsen Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel Asker mai 2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT1303 VA-rehabilitering Bleikeråsen Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

Rammeavtale Kjøp av tjenester

Rammeavtale Kjøp av tjenester Rammeavtale Kjøp av tjenester Rammeavtale - Kjøp av tjenester Avtale om Konsulentbistand innenfor området organisasjonsutvikling er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Petroleumstilsynet (heretter

Detaljer

GRUNNLAG. for kjøp av klinisk veterinærvakttjeneste. for levering til. Trondheim kommune på vegne av. vaktdistrikt Malvik, Klæbu og Trondheim

GRUNNLAG. for kjøp av klinisk veterinærvakttjeneste. for levering til. Trondheim kommune på vegne av. vaktdistrikt Malvik, Klæbu og Trondheim GRUNNLAG for kjøp av klinisk veterinærvakttjeneste for levering til Trondheim kommune på vegne av vaktdistrikt Malvik, Klæbu og Trondheim Tilbudsfrist: 05.12.2014 Sak 14/.. Side -1- Innhold 1 GENERELL

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR kjøp av lyskilder og småelektrisk materiell

RAMMEAVTALE FOR kjøp av lyskilder og småelektrisk materiell Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 8 RAMMEAVTALE FOR kjøp av lyskilder og småelektrisk materiell Tidsramme for avtalen: 01.05.2013-01.05.2015 Denne rammeavtalen er inngått mellom: xxxxxx og xxxxxx

Detaljer

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF).

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). Dashboard Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING BÆRUM KOMMUNE EIENDOM PROSJEKT - ANLEGG TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER 100070 RÅDHUSBROEN - REHABILITERING Del I: Regler for konkurransen Kartutsnitt av området ved Rådhusbroen (Sandvika bru) i Sandvika.

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til Kongsvinger kommune Vertskommune for interkommunal veterinærvaktordning VAKTDISTRIKT: Eidskog, Kongsvinger,

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISER

TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISER Drenering Jar, Hosle og Skui skole Tilbudsforespørsel - entrepriser GJELDER FRA: 04.02.2009 SIDE NR.: 1 av 111 TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISER 10/3084 Drenering Jar, Hosle og Skui skole April 2010 Bærum

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Dokumentets dato: 18.04.12 Saksnummer: 2012048013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV TJENESTER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2. LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER

VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV TJENESTER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2. LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER Side 1 av 5 VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV TJENESTER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 Definisjoner Avtalen betyr avtaledokument signert av Partene, disse Generelle vilkår for kjøp av tjenester,

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Side 1 av 10. (kort beskrivelse av bistanden) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Sted og dato:

Side 1 av 10. (kort beskrivelse av bistanden) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Side 1 av 10 Avtale om Avtale om (kort beskrivelse av bistanden) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens navn) Kundens underskrift

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

KONTRAKT. Vedlegg 2. Leveranse konsulenttjenester Temaplan Indre Sentrumsring. og: Valgte leverandør

KONTRAKT. Vedlegg 2. Leveranse konsulenttjenester Temaplan Indre Sentrumsring. og: Valgte leverandør Side 1 av 11 Vedlegg 2 KONTRAKT Avtale om: Leveranse konsulenttjenester Temaplan Indre Sentrumsring er inngått mellom: Fredrikstad kommune og: Valgte leverandør Avtaleperiode: Engangsleveranse Side 2 av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Hamar Løten Stange KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling

Hamar Løten Stange KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling Hamar Løten Stange KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til Hamar, Stange og Løten kommuner Tilbudsfrist: Dato: Fredag 24.10.2014 Klokken: 12.00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av tjenester

Generelle vilkår for kjøp av tjenester : 15/2080 Side: 1 av 14 Generelle vilkår for kjøp av tjenester Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Definisjoner... 3 1.2 ens vedlegg... 3 1.3 Prioritet ved motstrid...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE Konkurransegrunnlag Del I Anskaffelse av lekeplassutstyr til Harøy skule INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober Tokt nr: fly

Konkurransegrunnlag. Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober Tokt nr: fly Konkurransegrunnlag Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober 2007 Tokt nr: 2007 805 fly Tilbudsfrist 10. august 2007 kl. 1430 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering om oppdragsgiver:

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Tilbygg og rehabilitering Tofte skole

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Konkurransegrunnlagets del I Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Konkurranseform...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER RAMMEAVTALE Side 1 av 11 INNHOLD GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER RAMMEAVTALE 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 1.1 Definisjoner... 3 1.2 Motstrid... 3 1.3 Generelt... 3 1.4 Partenes kontaktpersoner... 3 1.5

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale støy juni 2012 desember 2013 Dokumentets dato: 23. mars 2012 Saksnummer: 2012011998 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER TILBUDSINNBYDELSE RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 OM RANDABERG KOMMUNE... 3 2 ANSKAFFELSEN... 3 2.1 FORMÅL OG OMFANG... 3 2.2 AVTALENS VARIGHET... 3 2.3 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK)

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Dokumentets dato: 22 juni 2012 Saksnummer: 2012067214

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG OFFENTLIG ANSKAFFELSE TOALETTFASILITETER I RANDABERG ARENA

KONKURRANSEGRUNNLAG OFFENTLIG ANSKAFFELSE TOALETTFASILITETER I RANDABERG ARENA KONKURRANSEGRUNNLAG OFFENTLIG ANSKAFFELSE AV TOALETTFASILITETER I RANDABERG ARENA 1. Innledning 3 2. Frister, leveringssted og tidsplan for konkurransen 4 3. Gjennomføring av konkurransen 4 4. Krav til

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Grunnarbeider - kunstgressbaner i Eigersund

Grunnarbeider - kunstgressbaner i Eigersund Konkurransegrunnlag - Åpen anbudskonkurranse Grunnarbeider - kunstgressbaner i Eigersund Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Transport og logistikktjenester 201200061 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...3

Detaljer

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG BILAG D VEDLEGG Innhold D.1 Vedlegg... 3 D.1.1 HMS-egenerklæring... 3 D.1.2 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter... 4 D.1.3 Forpliktelseserklæring... 5 Side 2 av 5 D.1 VEDLEGG

Detaljer

Avtale om kjøp av. Verditransport og kontanthåndtering. mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) (senere kalt Leverandøren)

Avtale om kjøp av. Verditransport og kontanthåndtering. mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) (senere kalt Leverandøren) Avtale om kjøp av Verditransport og kontanthåndtering mellom Vestre Viken HF (senere kalt Oppdragsgiver) og.. (senere kalt Leverandøren) For Vestre Viken HF Drammen den.. For Leverandør. den. 1. Kontraktens

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere...

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere... KVALIFIKASJONSGRUNNLAG OPPFØRING AV FORBRENNINGSANLEGG FOR RESTAVFALL ENTREPRISE B03-06 Maler og belegg 15.10.2008 Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Oppdragsgiver... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag.

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag. KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I Brannvarslingsanlegg - Tunet Konkurransegrunnlag For levering til KARLSØY KOMMUNE Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kjøp av rådgiving og prosjekteringstjenester innen fagområdet elektrotekniske anlegg. Rammeavtale for Statens vegvesen Region midt Dokumentets dato: 5.10.2010

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer