Veiledning for a-meldingen - opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for a-meldingen - opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem"

Transkript

1 Veiledning for a-meldingen - opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 Hva er a-ordningen? Nye begreper... 8 Innsending av a-melding Tilbakemeldinger på innsendinger Tilbakemeldinger om feil Hvordan korrigere innsendte a-meldinger? Sende inn en ny a-melding Sende inn en erstatningsmelding Frister Roller og rettigheter i Altinn Arbeidsforhold Type arbeidsforhold Ordinært arbeidsforhold Maritimt arbeidsforhold Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm Pensjon eller andre ytelser uten ansettelsesforhold Ordinært arbeidsforhold - hva skal innrapporteres Maritimt arbeidsforhold - hva skal innrapporteres Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm - hva skal innrapporteres Pensjon og andre ytelser uten arbeidsforhold - hva skal innrapporteres Eksempel på innrapportering av et ordinært arbeidsforhold Innrapportering av flere arbeidsforhold hos samme virksomhet Startdato arbeidsforhold Sluttdato arbeidsforhold Yrke Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer Antall timer for timelønte Stillingsprosent Avlønningstype Arbeidstidsordning Siste lønnsendringsdato Lønnsansiennitet Lønnstrinn Fartøy Skipsregister Skipstype

2 Fartsområde Permisjoner PermisjonsID Startdato for permisjon Sluttdato for permisjon Permisjonsprosent Trekkplikt Trekkpliktige ytelser Trekk i ytelser som ikke er trekkpliktige Trekk i ytelser som ikke skal innrapporteres Trekk på naturalytelser Unntak for å gjennomføre trekk Arbeidsgiveravgift Forskjellige grunnlag for arbeidsgiveravgift Hva skal innrapporteres under - Arbeidsgiveravgift lønn og godtgjørelse Hva skal innrapporteres under - Arbeidsgiveravgift tilskudd og premie til pensjon Hva skal innrapporteres under - Arbeidsgiveravgift fradrag grunnlaget for sone Hva skal innrapporteres under - Arbeidsgiveravgift utenlandske med særskilt prosentsats (tidligere UTL1) Hva skal innrapporteres under - Arbeidsgiveravgift utenlandske med fast avgiftsbeløp(tidligere UTR1) 28 Hva skal innrapporteres under - Arbeidsgiveravgift grunnlaget for utenlandsk (tidligere UTL2) Hva skal innrapporteres under - Fribeløp Fribeløp er ikke brukt opp Fribeløp er brukt opp Hva skal innrapporteres under - Annen bagatellmessig støtte Hva skal innrapporteres under - Ambulerende virksomhet Hva skal innrapporteres under - Blandet virksomhet Hva skal innrapporteres under - Beløp under oppgaveplikt Beregningsmåte for arbeidsgiveravgift Generelle næringer (dagens beregningsmåte AA) Helseforetak og deler av statsforvaltningen (dagens beregningsmåte BB) Jord- og skogbruk og fiskeri (dagens beregningsmåte DD) Kun forskuddstrekk (dagens beregningsmåte EE) Svalbard (dagens beregningsmåte JJ) Stålprodukter og skipsverft (dagens beregningsmåte CC) Veitransport (dagens beregningsmåte GG) Soner Hvordan identifiseres den enkelte ytelsen i a-ordningen Kontantytelser lønn Kontantytelse Fastlønn Kontantytelse Timelønn Kontantytelse Faste tillegg Kontantytelse Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid Kontantytelse Helligdagstillegg

3 Kontantytelse Uregelmessige tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Kontantytelse Bonus Kontantytelse Overtidsgodtgjørelse Kontantytelse Styrehonorar og godtgjørelser i forbindelse med verv Kontantytelse Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse Kontantytelse Sluttvederlag Kontantytelse Feriepenger Kontantytelse Annet Kontantytelser lønn: Innrapportering Lønn, honorarer mv. (tidligere kode 111 og 129) Hyretillegg (tidligere kode 117 og 925) Utbetaling fra fond for idrettsutøvere (tidligere kode 122) Lønn ved konkurs statsgaranti mv. (tidligere kode 123) Bonus fra Forsvaret (tidligere kode 128) Opsjonsytelser - kontantytelser (tidligere kode 131) Lønn ved arbeidsmarkedstiltak (tidligere kode 141) Hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og selfangstfartøy (tidligere kode 144) Lønn og annen godtgjørelse annet (tidligere kode 149) Skattefri erstatning for tort og svie i forbindelse med opphør av arbeidsforhold (tidligere kode 911) 43 Betaling til fond for idrettsutøvere (tidligere kode 912) Skattefri arbeidsinntekt til barn under 13 år (tidligere kode 917) Kompensasjonstillegg bolig (tidligere kode 928) Arbeid i utlandet spesifisert etter type ytelse (tidligere kode 113) Styrehonorar mv. utlending (tidligere kode 114) Lønn mv. fra utenlandsk diplomatisk eller konsulær stasjon som ikke er skattepliktig i Norge (tidligere kode 115) Lønn og annen godtgjørelse opptjent på norsk kontinentalsokkel utlending (tidligere kode 124 og 149) Feriepenger og bonus opptjent i utlandet - tidligere år (tidligere kode 149) Utenlandske sjøfolk som er trygdet i Norge uten å være skattepliktige (tidligere kode 126) Lønn fra den norske stat opptjent i utlandet (tidligere kode 127) Lønn mv. til utenlandske artister (tidligere kode 915) Lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktig for person som er medlem av folketrygden (tidligere kode 927) Naturalytelser lønn: Innrapportering Skattepliktig del av visse typer forsikringspremier (tidligere kode 116) Fri bil - standardregel (tidligere kode 118, 136) Annen fri bil (tidligere kode 125) Fri bil utenfor standardregelen (tidligere kode 135)

4 Arbeid utført i utlandet, trekkpliktige naturalytelser, annet (tidligere kode 136) Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold (tidligere kode 120) Elektronisk kommunikasjon - naturalytelse (tidligere kode 130) Elektronisk kommunikasjon både naturalytelse/utgiftgodtgjørelse Skattefritt bunnbeløp for dekning av fellesfakturerte tjenester og tilleggstjenester Ansattes kjøp av aksjer/grunnfondsbevis til underkurs (tidligere kode 132) Opsjonsytelser (tidligere kode 133) Fri reise til og fra arbeidet (fri transport) (tidligere kode 518) Skattefri bedriftsbarnehageplass (tidligere kode 520) Skattefri tilskudd til barnehage som ikke er bedriftsbarnehage (tidligere kode 521) Bolig (tidligere kode 121) Bolig norsk pendler (tidligere kode 522) Bolig utenlandsk pendler (tidligere kode 526) Kost og losji (tidligere kode 110) Kostbesparelse i hjemmet for pendlere (tidligere kode 143) Kost til norsk pendler (tidligere kode 522) Losji til norsk pendler (tidligere kode 522) Kost til utenlandsk pendler (tidligere kode 525) Losji til utenlandsk pendler (tidligere kode 525) Kost - Sokkelarbeider (tidligere kode 119 og kode 527) Besøksreiser til hjemmet for pendlere (tidligere kode 723, 724) Trekkpliktige naturalytelser - uspesifisert (tidligere kode 112 og 137) Andre trekkfrie naturalytelser (tidligere kode 549) Utgiftgodtgjørelse lønn: Innrapportering Elektronisk kommunikasjon - utgiftsgodtgjørelse (tidligere kode 130) Elektronisk kommunikasjon både naturalytelse/utgiftgodtgjørelse Skattefritt bunnbeløp for dekning av fellesfakturerte tjenester og tilleggstjenester Smusstillegg (tidligere kode 151) Flyttegodtgjørelse mv. (tidligere kode 813) Skattefri godtgjørelse i henhold til særavtaler inngått av bl.a. Utenriksdepartementet (tidligere kode 824) Matpenger i forbindelse med overtid (tidligere kode 825) Trekkpliktig stipend (tidligere kode 161) Trekkfrie stipend (tidligere kode 818) Trekkpliktig bilgodtgjørelse (tidligere kode 153) Trekkpliktig fast bilgodtgjørelse (tidligere kode 153) Trekkfri bilgodtgjørelse, passasjertillegg mv. (tidligere kode 711, 712, 714) Trekkfri bilgodtgjørelse besøksreiser til hjemmet for pendlere (tidligere kode 721 og 725) Trekkpliktig bilgodtgjørelse - besøksreiser til hjemmet for utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge (tidligere kode 156) Trekkfri utgiftsgodtgjørelse besøksreiser til hjemmet for pendlere (tidligere kode 721, 725)

5 9.14 Trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse besøksreiser til hjemmet for utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge (tidligere kode 156) Trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse annet (tidligere kode 199) Trekkfrie utgiftsgodtgjørelser annet (tidligere kode 749 og 849) Trekkpliktig godtgjørelse til kost på tjenestereise (tidligere kode 155) Trekkpliktig annen godtgjørelse på tjenestereise (tidligere kode 155) Trekkpliktig godtgjørelse til losji til tjenestereise (tidligere kode 157) Trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise med overnatting (tidligere kode (610) Trekkfritt ulegitimert nattillegg på innenlandsreiser (tidligere kode 610) Trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting (tidligere kode 614) Trekkfri kontantgodtgjørelse ved administrativ forpleining på tjenestereiser og under pendleropphold (tidligere kode 619 og 620) Trekkfri kostgodtgjørelse ved arbeidsopphold utover 28 døgn (tidligere kode 613, 616) Trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting på hybel/brakke/privat eller pensjonat (tidligere kode 623, 627) Trekkfri kostgodtgjørelse for besøksreiser til hjemmet for arbeidstaker med fri kost på arbeidstedet (tidligere kode 649) Trekkpliktig godtgjørelse til kost til utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge (tidligere kode 156) Trekkpliktig godtgjørelse til losji til utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge (tidligere kode 156) Trekkfri godtgjørelse til losji egen brakke eller campingvogn (tidligere kode 624) Trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting langtransportsjåfør i utlandet (tidligere kode 626) Trekkfri godtgjørelse til kost til utenlandsk pendler (tidligere kode 628) Trekkfri godtgjørelse til losji til utenlandsk pendler (tidligere kode 628) Nettolønnsordning Innrapportering av nettolønnsordning arbeid utført i Norge Kontantytelse - nettolønn (tidligere kode 961) Beregnet skatt nettolønn (tidligere kode 961) Trekkpliktige naturalytelser nettolønn (tidligere kode 961) Trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser nettolønn (tidligere kode 961) Innrapportering av nettolønnsordning arbeid utført i utlandet Kontantytelse nettolønn (tidligere kode 971) Beregnet skatt nettolønn (tidligere kode 971) Trekkpliktige naturalytelser nettolønn (tidligere kode 971) Trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse nettolønn (tidligere kode 971) Kontantytelser - pensjon/trygd: Innrapportering Pensjon i og utenfor arbeidsforhold og livrenter i arbeidsforhold mv. (tidligere kode 211 og kode 212) 90 Etterlønn og etterpensjon etter dødsfall (tidligere kode 214 og kode 916) Pensjon i dødsmåneden (tidligere kode 215) Alderspensjon fra folketrygden (tidligere kode 217) Uførepensjon fra folketrygden (tidligere kode 218) Ektefelletillegg (tidligere kode 219 og kode 242)

6 Barnepensjon fra folketrygden (tidligere kode 220) Overgangsstønad til enslig mor eller far (tidligere kode 224) Overgangsstønad til gjenlevende ektefelle mv. (tidligere kode 226) Avtalefestet pensjon (tidligere kode 227 og kode 243) Barnepensjon fra andre enn folketrygden (tidligere kode 228) Introduksjonsstønad (tidligere kode 232) Supplerende stønad til personer med kort botid i Norge (tidligere kode 234) Kvalifiseringsstønad (tidligere kode 237) Nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) og livrenter tegnet som fortsettelsesforsikringer (tidligere kode 238) Krigspensjon (tidligere kode 240) Etterlattepensjon fra folketrygden (tidligere kode 241) Uførepensjon fra andre enn folketrygden (tidligere kode 247) Underholdsbidrag tidligere ektefelle (tidligere kode 248) Pensjon diverse (tidligere kode 249) Naturalytelser pensjon/trygd: Innrapportering Føderåd (tidligere kode 216) Naturalytelser i pensjonsforhold (tidligere kode 230 og kode 246) Kontantytelser - ytelser fra det offentlige: Innrapportering Foreldrepenger fra folketrygden (tidligere kode 138) Ventelønn (tidligere kode 142) Dagpenger ved arbeidsløshet (tidligere kode 147) Sykepenger fra folketrygden (tidligere kode 148) Underholdsbidrag til barn skattefritt (tidligere kode 229) Skattefrie tilleggsstønader (tidligere kode 235) Arbeidsavklaringspenger (tidligere kode 239) Svangerskapspenger (tidligere kode 244) Skattefri stønad til barnetilsyn fra folketrygden (tidligere kode 245) Dagpenger til fisker som bare har hyre (tidligere kode 145) Sykepenger til fisker som bare har hyre (tidligere kode 146) Ytelser til næringsdrivende: Innrapportering Betalinger til næringsdrivende (deler av tidligere kode 401) Dette gjelder kun honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt til opphavsmann til åndsverk Vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art skal ikke innrapporteres gjennom a-meldingen Kontantytelser næring Naturalytelser næring Dagpenger ved arbeidsløshet utbetalt til selvstendig næringsdrivende (tidligere kode 403) Godtgjørelse til dagmamma som passer barnet i dagmammaens hjem (tidligere kode 404) Kontantytelse vederlag Utgiftsgodtgjørelse vederlag Sykepenger til selvstendig næringsdrivende (tidligere kode 405)

7 14.5 Sykepenger mv til dagmamma (tidligere kode 444) Sykepenger utbetalt til jord- og skogbrukere (tidligere kode 445) Lott eller part (herunder minstelott) til fisker (tidligere kode 446) Dagpenger til fisker (tidligere kode 447) Sykepenger til fisker (tidligere kode 448) n Mayen/Svalbard: Innrapportering Svalbard (tidligere kode 913) n Mayen og bilandene i Antarktis (tidligere kode 914) Beløp fratrukket ved utbetalingen mv Fagforeningskontingent (tidligere kode 311) Premie til pensjonsordninger (tidligere kode 312) Premie til fond og trygd (tidligere kode 314) Brakkeleie (tidligere kode 315) Forskuddstrekk: Innrapportering Ordinært forskuddstrekk (tidligere kode 950) Forskuddstrekk på kildeskatt (tidligere kode 950) Forskuddstrekk til Svalbard (tidligere kode 950) n Mayen og bilandene i Antarktis (tidligere kode 914)

8 1 Hva er a-ordningen? Digital, samordnet innrapportering av inntekts- og arbeidsforhold og skattetrekksopplysninger fra opplysningspliktige (primært arbeidsgivere) til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Innrapportering skjer via en elektronisk a-melding. For arbeidsgivere/opplysningspliktige som bruker lønns- og personalsystemer vil innrapportering fortsatt skje gjennom disse systemene. For andre vil det være mulig å innrapportere i en annen form via Altinn. For de som ikke har mulighet for å innrapportere elektronisk vil det være mulig å søke om å sende inn på papir. 1.1 Nye begreper Opplysningspliktig Virksomhet Inntektsmottaker EFF Den du rapporterer for, eksempel arbeidsgiver. Den opplysningspliktige må identifiseres med en offisiell norsk identifikator. Juridiske personer = organisasjonsnummer fra Foretaksregisteret Fysiske personer = fødselsnummer eller D-nummer fra det sentrale folkeregisteret. Underenhet til opplysningspliktig som er registrert i Enhetsregisteret. I dag er virksomhet identifisert med bedriftsnummer i Enhetsregisteret. Bedriftsnummer er et organisasjonsnummer. Den som mottar lønn, pensjon, ytelser mv. Inntektsmottaker må oppgis med offisiell norsk identifikator som fødselsnummer eller D-nummer fra folkeregisteret. Etatenes FellesForvaltning 1.2 Innsending av a-melding Du kan sende inn en a-melding direkte via ditt lønns- og personalsystem dersom dette er integrert mot Altinn og tjenesten A02 a-melding innsending fra system. Du kan også bruke denne tjenesten selv om lønns- og personalsystemet du bruker ikke er fullintegrert med Altinn. Da logger du deg inn i Altinn og legger ved en fil i tjenesten A02 a-melding innsending fra system. Filen som du sender inn må være i henhold til godkjent filformat. 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger Etter at a-meldingen er mottatt av Etatenes Fellesforvaltning (EFF) får den opplysningspliktige en tilbakemelding, A03 a-melding tilbakemelding, i sin Meldingsboks i Altinn. Hvordan denne tilbakemeldingen behandles, vil avhenge av hva slags løsning den enkelte systemleverandøren har utviklet for sitt system. 8

9 Tilbakemeldingen inneholder blant annet betalingsinformasjon og opplysninger om resultatet av automatiske kontroller foretatt i EFF på alle opplysninger sendt inn for én kalendermåned. Dersom du sender inn flere a-meldinger for en kalendermåned, så vil kontrollen som utføres etter innsending sjekke alle de hittil innrapporterte opplysningene for måneden. Tilbakemeldingen vil inneholde resultatet for alle innsendingene samlet. Eksempel: 1. A-melding 1 sendes inn 3. juni 2016 gjelder for mai Inneholder opplysninger om inntektsmottakerne Per, Pål og Espen. 2. Tilbakemelding inneholder betalingsinformasjon og resultat av kontroller for a-melding A-melding 2 sendes inn 4. juni 2016 for mai Inneholder opplysninger om inntektsmottaker Prinsessa. 4. Tilbakemelding inneholder betalingsinformasjon og resultat av kontroller for a-melding 1 og a-melding 2 samlet Tilbakemeldinger om feil Det er viktig at du sjekker tilbakemeldingen for eventuelle feil som må rettes. På tilbakemeldingen er feil eller avvik kategorisert etter alvorlighetsgrad: Avvisning, øyeblikkelig eller retningslinje. Alvorlighetsgrad på feil Avvisning Øyeblikkelig Retningslinje Meldingen inneholder feil som anses så alvorlig at den avvises i EFF. Meldingen inneholder feil som må rettes. Feil som medfører avvisning må rettes umiddelbart og du må sende ny a-melding. Eksempel: Organisasjonsnummer til opplysningspliktige mangler, da vet ikke EFF hvem som prøver å levere. Eksempel: Inntektsmottaker er innmeldt med en startdato for arbeidsforholdet som er etter sluttdato for samme arbeidsforhold. Meldingen inneholder kanskje feil, og du må kontrollere og rette dette dersom det er feil. Er opplysningene på meldingen riktig, trenger du ikke å foreta deg noen rettinger. Eksempel: Måneden du rapporterer for er mer enn 6 måneder tilbake i tid. 1.4 Hvordan korrigere innsendte a-meldinger? Dersom du har oppdaget feil eller mangler på en a-melding du har sendt inn på tjenesten A02 a- melding innsending fra system, så kan du rette dette på følgende måter: Sende inn en ny a-melding Du kan sende en ny a-melding med opplysninger som korrigerer det som var feil eller det som mangler i en tidligere innsendt melding. Det er viktig å merke seg at EFF lager en oppsummering av alle meldinger for en kalendermåned. Det innebærer at den nye meldingen ikke vil erstatte den som er sendt inn tidligere, men legges til den allerede registrerte meldingen. 9

10 1.4.2 Sende inn en erstatningsmelding Du kan alternativt erstatte a-meldingen med feil med en erstatningsmelding. Erstatningsmeldingen må inneholde en referanse til den opprinnelige meldingen som du ønsker å erstatte. Det er viktig å merke seg at en erstatningsmelding erstatter en annen melding i sin helhet. En melding som er erstattet inngår ikke i en oppsummering for en kalendermåned. 1.5 Frister Fristen for å sende inn a-melding er senest den 5 i måneden etter at du foretok en utbetaling. Hvis den 5 er en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen første virkedag etter. I noen tilfeller vil fristen for innrapportering være avvikende. Dette gjelder startdato og sluttdato på et arbeidsforhold. Her er fristen senest fredag uken etter at arbeidsforholdet har startet eller er opphørt. Eksempel: Lønn utbetales den 10. mai. Utbetalingen gjelder lønn opptjent i april, dvs at den utbetales etterskuddsvis. Frist for innrapportering er senest den 5 i måneden etter at lønn ble utbetalt, dvs. i dette tilfelle den 5.juni. Etter a-ordningen skal den du som opplysningspliktig rapportere et sett med pliktige opplysninger om hver enkelt ansatt minst en gang i måneden. Innrapportering kan godt skje i tilknytning til lønnskjøring. Så lenge du ikke overskrider siste frist for innrapportering, kan du selv velge når du vil innrapportere. Du kan også selv velge hvor ofte du vil innrapportere så lenge du gjør det minst en gang i måneden. For eksempel hvis du har lønnsutbetaling hver 14 dag, kan du gjerne innrapportere hver gang du har lønnskjøring. 1.6 Roller og rettigheter i Altinn Skjema/tjenester i Altinn: A02 a-melding innsending fra system A03 a-melding tilbakemelding Rolle: Utfyller/innsender Utfyller/innsender 10

11 2 Arbeidsforhold Den som er arbeidsgiver plikter å rapportere om alle arbeidsforhold som gjelder sine arbeidstakere. Med arbeidstaker menes enhver som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse. For ansatte som er rapporteringspliktige via RF-1199 til Skattekontoret for utenlandssaker (SFU) skal det ikke innrapporteres om arbeidsforhold i a-meldingen. Disse arbeidsforholdene er ikke rapporteringspliktige til Aa-registeret. Når arbeidsgiver rapporterer om en arbeidstaker skal han samtidig opplyse om type arbeidsforhold for arbeidstakeren. Det skilles mellom fire typer arbeidsforhold: Ordinært arbeidsforhold Maritimt arbeidsforhold Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm Pensjon eller andre ytelser uten ansettelsesforhold. De aller fleste arbeidsforhold vil være et ordinært arbeidsforhold. Du finner en nærmere beskrivelse av de enkelte typer arbeidsforhold nedenfor. Avhengig av hvilken type arbeidsforhold som angis vil det være forskjellige krav til hvilke ytterligere opplysninger som må innrapporteres. Forskjellen i kravene til hva som skal innrapporteres skyldes at det er ikke alle typer arbeidsforhold som skal medføre registrering i Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret og dermed hvilke rettigheter og plikter som pålegges arbeidsgiver og arbeidstaker overfor Arbeids- og velferdsetaten. 2.1 Type arbeidsforhold Som nevnt ovenfor må arbeidsgiver gi opplysninger om type arbeidsforhold for hver enkelt arbeidstaker i a-meldingen. Feltet er obligatorisk å fylle ut på hver melding. Ved vurdering av "Type arbeidsforhold" skal arbeidsgiver gjøre den samme vurderingen som han har gjort i a-melding til Aa-registeret tidligere. Informasjonen benyttes til å knytte arbeidstaker til arbeidsgiver, kontrollere rapporteringspliktige arbeidsforhold samt danne grunnlag for hvilke rettigheter arbeidstaker har til ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten. Nedenfor finner du en nærmere beskrivelse av de enkelte typer arbeidsforhold Ordinært arbeidsforhold Med ordinært arbeidsforhold menes enhver som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse og arbeidet ikke er av maritimt karakter. Med maritim karakter menes at arbeidet utføres til sjøs, på fartøy eller flyttbar innretning, eksempelvis borerigg. Ordinært arbeidsforhold er rapporteringspliktig til Aa-registeret. Eksempel: 11

12 Ansattes representant i styre her er den ansatte i et ordinært arbeidsforhold og skal innrapporteres på ordinært arbeidsforhold Maritimt arbeidsforhold Med maritimt arbeidsforhold menes enhver som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse og arbeidet er av maritimt karakter. Med maritim karakter menes at arbeidet utføres til sjøs, på fartøy eller flyttbar innretning, eksempelvis borerigg Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm En frilanser, oppdragstaker mv. er enhver som utfører arbeid eller oppdrag for lønn eller annen godtgjørelse uten tjenesteforhold/arbeidsforhold, men uten å være selvstendig næringsdrivende, jfr. folketrygdloven 1-9. Eksempler: Frilansere, styremedlemmer, folkevalgte, personer som innehar tillitsverv, fosterforeldre, støttekontakter, avlastere og personer med omsorgslønn. Unntak: Ansattes representant i styre her er den ansatte i et ordinært/maritimt arbeidsforhold og skal innrapporteres på ordinært/maritimt arbeidsforhold Pensjon eller andre ytelser uten ansettelsesforhold Dette alternativet skal velges når du som opplysningspliktig utbetaler en pensjon eller annen ytelse/godtgjørelse til en person der ytelsen ikke knytter seg til en relasjon som betegnes som et arbeidsforhold etter folketrygdloven 1-8 og 1-9. Dette alternativet skal også benyttes når: Konkursbo som skal betale utestående lønn til ansatte i en virksomhet som har gått konkurs og for dekning fra lønnsgaranti ordning. Utbetalinger til personer som deltar i arbeidstreningstiltak for yrkeshemmede når lønnen er definert som mottak av oppmuntringspenger (eksempelvis varig tilrettelagt arbeid). Innrapportering vil ikke føre til registrering i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Derimot gir innrapporteringen opplysninger til Arbeids- og velferdsetaten om inntektsforhold som kan ha betydning for retten til ytelser. Videre vil innrapporteringen fungere som kontrollopplysning for om en person skulle være rapportert inn som arbeidstaker. Eksempel: Ansatt, men får også utbetalt delvis pensjon her er den ansatte i et ordinært/maritimt arbeidsforhold og skal innrapporteres på ordinært/ maritimt arbeidsforhold. 12

13 2.2 Ordinært arbeidsforhold - hva skal innrapporteres Her finner du en oversikt over hva slags opplysninger som skal innrapporteres på den enkelte arbeidstaker med et ordinært arbeidsforhold. Se kapittel 2.7 hvis arbeidstaker har flere arbeidsforhold i samme virksomhet. Beskrivelse av de forskjellige type opplysningene finner du i kapitlene Ordinært arbeidsforhold Avlønningstype Fastlønn Timelønn Akkord/provisjon/ honorar Arbeidsforholdsid (brukes når arbeidstaker har flere arbeidsforhold ved samme virksomhet) Startdato Må Må Må Sluttdato Kan Kan Kan Yrkeskode Må Må Må Antall timer pr uke som en full stilling Må Må Må tilsvarer Stillingsprosent Må Kan Kan Avlønningstype Må Må Må Arbeidstidsordning Må Må Må Siste lønnsendringsdato Må Må Må Lønnsansiennitet Kan Kan Kan Lønnstrinn Kan Kan Kan Fartøy Skipsregister Kan ikke Kan ikke Kan ikke Skipstype Kan ikke Kan ikke Kan ikke Fartsområde Kan ikke Kan ikke Kan ikke Permisjoner PerminsjonsID Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Startdato Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Sluttdato Kan Kan Kan Permisjonsprosent Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Se eksempel på innrapportering av arbeidsforhold under kapittel

14 2.3 Maritimt arbeidsforhold - hva skal innrapporteres Her finner du en oversikt over hva slags opplysninger som skal innrapporteres på den enkelte arbeidstaker med et maritimt arbeidsforhold. Beskrivelse av de forskjellige type opplysningene finner du i kapitlene Maritimt arbeidsforhold Avlønningstype Fastlønn Timelønn Akkord/provisjon/ honorar Arbeidsforholdsid (brukes når arbeidstaker har flere arbeidsforhold ved samme virksomhet) Startdato Må Må Må Sluttdato Kan Kan Kan Yrkeskode Må Må Kan Antall timer pr uke som en full Må Må Må stilling tilsvarer Stillingsprosent Må Kan Kan Avlønningstype Må Må Må Arbeidstidsordning Må Må Kan Siste lønnsendringsdato Må Må Må Lønnsansiennitet Kan ikke Kan ikke Kan ikke Lønnstrinn Kan ikke Kan ikke Kan ikke Fartøy Skipsregister Må Må Må Skipstype Må Må Må Fartsområde Må Må Må Permisjoner PerminsjonsID Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Startdato Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Sluttdato Kan Kan Kan Permisjonsprosent Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Se eksempel på innrapportering av arbeidsforhold under kapittel

15 2.4 Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm - hva skal innrapporteres Her finner du en oversikt over hva slags opplysninger som skal innrapporteres når mottaker er frilanser, oppdragstaker, honorar person, mm. Beskrivelse av de forskjellige type opplysningene finner du i kapitlene Frilanser, oppdragstaker, honorar personer, mm Arbeidsforholdsid (brukes når arbeidstaker har flere arbeidsforhold ved samme virksomhet) Startdato Sluttdato Yrkeskode Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer Stillingsprosent Avlønningstype Arbeidstidsordning Siste lønnsendringsdato Lønnsansiennitet Lønnstrinn Fartøy Skipsregister Skipstype Fartsområde Permisjoner PerminsjonsID Startdato Sluttdato Permisjonsprosent Må Kan Kan Kan Kan Må Kan Kan Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Se eksempel på innrapportering av arbeidsforhold under kapittel 2.6. Det er ikke noen plikt til å melde denne gruppen inn i Aa-registeret så meldinger kan sendes i forbindelse med utbetalinger eller som en del av den månedlige rapporteringen. Innrapportering vil ikke føre til registrering i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Derimot gir innrapporteringen opplysninger til Arbeids- og velferdsetaten om inntektsforhold som kan ha betydning for retten til ytelser. 15

16 2.5 Pensjon og andre ytelser uten arbeidsforhold - hva skal innrapporteres Her finner du en oversikt over hva slags opplysninger som skal innrapporteres når inntektsmottaker er mottaker av pensjon og andre ytelser uten arbeidsforhold. Beskrivelse av de forskjellige type opplysningene finner du i kapitlene Pensjon og andre ytelser uten arbeidsforhold Arbeidsforholdsid (brukes når arbeidstaker har flere arbeidsforhold ved samme virksomhet) Startdato Sluttdato Yrkeskode Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer Antall timer for timelønte Stillingsprosent Avlønningstype Arbeidstidsordning Siste lønnsendringsdato Lønnsansiennitet Lønnstrinn Fartøy Skipsregister Skipstype Fartsområde Permisjoner PerminsjonsID Startdato Sluttdato Permisjonsprosent Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Se eksempel på innrapportering av arbeidsforhold under kapittel

17 2.6 Eksempel på innrapportering av et ordinært arbeidsforhold Ordinært arbeidsforhold Arbeidsforholdsid Startdato Sluttdato Yrkeskode Antall timer per uke som en 37,5 37,5 37,5 fullstilling tilsvarer Antall timer for timelønte Kan ikke Stillingsprosent 80,00 0,00 20,00 Avlønningstype Fast Time Time Arbeidstidsordning ikkeskift ikkeskift ikkeskift Siste lønnsendringsdato Lønnsansiennitet Lønnstrinn Fartøy Skipsregister Skipstype Fartsområde Permisjoner PerminsjonsID Startdato Sluttdato Permisjonsprosent Tilleggsinformasjon ved innrapportering av utbetaling, jf kapittel 7.1 : antall (under inntekt - antall timer) Innrapportering av flere arbeidsforhold hos samme virksomhet Dersom en person har flere arbeidsforhold i en virksomhet, skal alle oppgis ved innrapporteringen. Hvert arbeidsforhold må ha sin egen unike arbeidsforholdsid og innrapporteres med de tilhørende opplysninger som beskriver hvert av dem. Kjennetegn på at det foreligger flere arbeidsforhold kan være: Det foreligger flere arbeidsavtaler Det er mulig å skille ut lønn, annen godtgjørelse, naturalytelser, arbeidstid og lignende på de forskjellige arbeidsforholdene Arbeidsforholdene har ulik yrkeskategori. Rent administrative og organisatoriske forhold internt i virksomheten, som at personen tilhører to forskjellige avdelinger, vil i utgangspunktet ikke være grunn nok alene til å rapportere som to ulike arbeidsforhold. 17

18 Eksempel på flere arbeidsforhold: Lærer og vaktmester: En person har to arbeidsforhold på en skole som skiller seg tydelig fra hverandre f eks lærer i 60 % stilling (arbeidsforholdsid 1) og vaktmester i 40 % stilling (arbeidsforholdsid 2). I dette tilfelle kan det være relevant å anse rollene som to separate arbeidsforhold. Dette basert på at arbeidsoppgavene som utføres er forskjellige fra hverandre og krever forskjellige egenskaper. Eksempel: En arbeidstaker har forskjellig avlønning knyttet til hvilke arbeidsoppgaver han utfører. Unntak fra flere arbeidsforhold: Lærer og rektor: En person har to forskjellige roller ved skolen. Personen bruker 60 % av tiden som rektor og 40 % av tiden som lærer. I dette tilfelle kan det være relevant å se rollene som to sider av samme arbeidsforhold. Dette baseres på at selv om arbeidsoppgavene er forskjellige, så der de av liknende art. Det bør her innrapporteres ett arbeidsforhold på 100 % med en arbeidsforholdsid. Det skal bare rapporteres slik som opplysningspliktig har organisert sin egen virksomhet. Oppdeling av arbeidsforhold for en inntektsmottaker innen samme virksomhet oppstår kun når dette er hensiktsmessig hos den opplysningspliktige og avtales mellom opplysningspliktige og inntektsmottaker. Oppdelingen benyttes av Arbeids- og velferdsetaten i behandlingen av ytelser og i oppfølgingsarbeidet for sykemeldte. Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret vil i større grad gjenspeile det faktiske forholdet i virksomheten. Opplysningspliktige som oppgir deling av arbeidsforhold i a-melding vil i større grad kunne unngå ytterligere dialog med Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med utbetalinger og refusjoner av ytelser. 2.8 Startdato arbeidsforhold Startdato er dato for når arbeidsforholdet formelt trer i kraft i henhold til arbeidsavtalen. Startdato kan meldes inn første gang før den er inntruffet, og skal deretter meldes inn på hver melding frem til arbeidsforholdets avsluttes. Startdato er ikke nødvendigvis den datoen arbeidstaker møter på jobb, men den dato som fremgår av arbeidsavtale eller annen overenskomst om når arbeidsavtalen trer i kraft. Startdato gjelder alltid fra og med den dato som oppgis i a-meldingen. Frist for innrapportering Opplysningspliktig må rapportere inn opplysning om startdato for et arbeidsforhold innen fredag uken etter arbeidsforholdet har startet. Unntak! For frilansere er det er tilstrekkelig å innrapportere startdato når det foretas en utbetaling eller mottar en godtgjørelse/ytelse. Startdato bestemmer når rettigheter eller plikter inntrer og opphører for både for opplysningspliktig og arbeidstaker både i forhold til Skatteetaten og Arbeids og velferdsetaten. I tillegg har den en stor betyning i SSBs statistikker. 18

19 2.9 Sluttdato arbeidsforhold Sluttdato er dato for når et arbeidsforhold formelt opphører. Sluttdato kan meldes inn første gang før den er inntruffet, og skal deretter meldes inn på hver melding frem til arbeidsforholdet avsluttes. Sluttdato er den dato som fremgår av arbeidsavtale eller annen overenskomst om når kontrakten avvikles. Det vil si den datoen arbeidsforholdet avsluttes og arbeidsplikten opphører. Sluttdato gjelder alltid til og med den oppgitte dato i a-meldingen. Frist for innrapportering Sluttdato skal innrapporteres senest fredag i uken etter opphøret av ordinære og maritime arbeidsforhold fant sted. Sluttdato bestemmer når rettigheter eller plikter inntrer og opphører for både for opplysningspliktig og arbeidstaker både i forhold til Skatteetaten og Arbeids og velferdsetaten. I tillegg har den en stor betyning i SSBs statistikker. Rapportering av sluttdato ved virksomhetsoverdragelse Når en virksomhet skal overføres fra en juridisk enhet til en annen skal tidligere opplysningspliktig melde sluttdato for arbeidsforholdet når arbeidsavtalen utgår. Denne datoen må være en tidligere dato enn dato for eierskifte registrert i Enhetsregisteret. Ny opplysningspliktig må melde ny startdato for arbeidsforholdet når ny arbeidsavtale trår i kraft. Denne dato må være den samme eller etter dato for eierskifte av virksomheten Yrke Yrkestittel angitt med en 7 sifret kode i henhold til yrkeskatalogen. Det er yrke på rapporteringstidspunktet som skal oppgis. Yrkeskatalogen finnes her: Yrkeskatalogen følger standard for yrkesklassifisering (STYRK) som angir yrke basert på arbeidsoppgaver og kompetansekrav. Eksempel: Kode der de 4 første sifrene sier at det gjelder yrke Rørleggere og VVS-montører, mens de 3 siste sifrene er et løpenummer som sier at det er bygningsrørlegger. 19

20 2.11 Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer Du skal innrapportere det avtalte antall arbeidstimer per uke som en fulltidsstilling i et tilsvarende arbeidsforhold i virksomheten utgjør. Ubetalt spisepause skal trekkes fra. Det skal ikke justeres for eventuell overtid, fravær, mertid, etc. Feltet benyttes for at etatene skal kunne beregne enten stillingsprosent for timelønte eller antall timer per uke for fastlønte. Eksempel: Hvis fulltidsstilling er 37,5 timer per uke, er dette som skal angis uansett om den ansatte jobber 80 eller 100 % stilling Antall timer for timelønte For timelønte skal antall timer som ligger til grunn for utbetalt timelønn rapporteres samtidig som du innrapporterer lønn. Det gjelder tilsvarende ved rapportering av overtidsgodtgjørelse. Feltet benyttes av etatene i kombinasjon med feltet «antall timer per uke som en full stilling tilsvarer» til å beregne stillingsprosenten for timelønte når denne ikke er innrapportert Stillingsprosent Med stillingsprosent menes hvor stor prosent arbeidsforholdet utgjør av en full stilling. Stillingsprosenten er forholdet mellom antall timer per uke i full stilling og antall timer per uke som arbeidsforholdet faktisk utgjør. Dersom stillingsprosenten ikke fremkommer direkte av arbeidsavtalen kan den beregnes slik: antall avtalte arbeidstimer pr. uke antall timer som utgjør fulltid per uke for denne type stilling x 100 = stillingsprosent Stillingsprosenten skal angis i hele tall uten desimaler. Antall avtalte arbeidstimer og antall timer som utgjør fulltid, skal være fratrukket ubetalt spisepause, men ikke justert for fravær etc. Stillingsprosenten har betydning for både SSB og Arbeids- og velferdsetaten. Arbeids- og velferdsetaten benytter opplysningene når de skal vurdere om en arbeidstaker har rett på ytelser og ved selve beregningen av ytelser. For timelønte som har en avtalt stillingsprosent (avtalt arbeidstid) oppgis den og følger kalendermåneden det rapporterer for, antall timer under lønnsinntekt følger timene som utbetales. Dersom arbeidstid ikke er avtalt, dvs at stillingsprosent ikke er kjent, skal stillingsprosent settes til 0. 20

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir

Veiledning for a-melding på papir Veiledning for a-melding på papir Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Dette trenger du for å fylle ut A-meldingen: Juridisk

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

Sist oppdatert: 23. juli 2014

Sist oppdatert: 23. juli 2014 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 16. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2015) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert:

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 30. juni 2009

Sist oppdatert 30. juni 2009 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2009 11. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2009 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2010) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave Lønns-ABC 2010 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010 13. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Sist oppdatert 3. desember 2012

Sist oppdatert 3. desember 2012 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 14. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og

Detaljer

Lønns-ABC 2007. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007. 10. utgave

Lønns-ABC 2007. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007. 10. utgave Lønns-ABC 2007 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007 10. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave Lønns-ABC 2006 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006 9. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Ingen endring ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL 1.3 Samboere Innhold: Uttrykket

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Leveringsfrist 30. april 2014 Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Viktig nytt på lønnsområdet

Viktig nytt på lønnsområdet Viktig nytt på lønnsområdet 2012 Agenda Endringene på lønnsområdet i 2012 Reisegodtgjørelser skattemessig frikobling fra statens særavtaler Utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser og arbeidsopphold endringer

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer