Veiledning for a-meldingen - opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for a-meldingen - opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem"

Transkript

1 Veiledning for a-meldingen - opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 Hva er a-ordningen? Nye begreper... 8 Innsending av a-melding Tilbakemeldinger på innsendinger Tilbakemeldinger om feil Hvordan korrigere innsendte a-meldinger? Sende inn en ny a-melding Sende inn en erstatningsmelding Frister Roller og rettigheter i Altinn Arbeidsforhold Type arbeidsforhold Ordinært arbeidsforhold Maritimt arbeidsforhold Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm Pensjon eller andre ytelser uten ansettelsesforhold Ordinært arbeidsforhold - hva skal innrapporteres Maritimt arbeidsforhold - hva skal innrapporteres Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm - hva skal innrapporteres Pensjon og andre ytelser uten arbeidsforhold - hva skal innrapporteres Eksempel på innrapportering av et ordinært arbeidsforhold Innrapportering av flere arbeidsforhold hos samme virksomhet Startdato arbeidsforhold Sluttdato arbeidsforhold Yrke Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer Antall timer for timelønte Stillingsprosent Avlønningstype Arbeidstidsordning Siste lønnsendringsdato Lønnsansiennitet Lønnstrinn Fartøy Skipsregister Skipstype

2 Fartsområde Permisjoner PermisjonsID Startdato for permisjon Sluttdato for permisjon Permisjonsprosent Trekkplikt Trekkpliktige ytelser Trekk i ytelser som ikke er trekkpliktige Trekk i ytelser som ikke skal innrapporteres Trekk på naturalytelser Unntak for å gjennomføre trekk Arbeidsgiveravgift Forskjellige grunnlag for arbeidsgiveravgift Hva skal innrapporteres under - Arbeidsgiveravgift lønn og godtgjørelse Hva skal innrapporteres under - Arbeidsgiveravgift tilskudd og premie til pensjon Hva skal innrapporteres under - Arbeidsgiveravgift fradrag grunnlaget for sone Hva skal innrapporteres under - Arbeidsgiveravgift utenlandske med særskilt prosentsats (tidligere UTL1) Hva skal innrapporteres under - Arbeidsgiveravgift utenlandske med fast avgiftsbeløp(tidligere UTR1) 28 Hva skal innrapporteres under - Arbeidsgiveravgift grunnlaget for utenlandsk (tidligere UTL2) Hva skal innrapporteres under - Fribeløp Fribeløp er ikke brukt opp Fribeløp er brukt opp Hva skal innrapporteres under - Annen bagatellmessig støtte Hva skal innrapporteres under - Ambulerende virksomhet Hva skal innrapporteres under - Blandet virksomhet Hva skal innrapporteres under - Beløp under oppgaveplikt Beregningsmåte for arbeidsgiveravgift Generelle næringer (dagens beregningsmåte AA) Helseforetak og deler av statsforvaltningen (dagens beregningsmåte BB) Jord- og skogbruk og fiskeri (dagens beregningsmåte DD) Kun forskuddstrekk (dagens beregningsmåte EE) Svalbard (dagens beregningsmåte JJ) Stålprodukter og skipsverft (dagens beregningsmåte CC) Veitransport (dagens beregningsmåte GG) Soner Hvordan identifiseres den enkelte ytelsen i a-ordningen Kontantytelser lønn Kontantytelse Fastlønn Kontantytelse Timelønn Kontantytelse Faste tillegg Kontantytelse Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid Kontantytelse Helligdagstillegg

3 Kontantytelse Uregelmessige tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Kontantytelse Bonus Kontantytelse Overtidsgodtgjørelse Kontantytelse Styrehonorar og godtgjørelser i forbindelse med verv Kontantytelse Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse Kontantytelse Sluttvederlag Kontantytelse Feriepenger Kontantytelse Annet Kontantytelser lønn: Innrapportering Lønn, honorarer mv. (tidligere kode 111 og 129) Hyretillegg (tidligere kode 117 og 925) Utbetaling fra fond for idrettsutøvere (tidligere kode 122) Lønn ved konkurs statsgaranti mv. (tidligere kode 123) Bonus fra Forsvaret (tidligere kode 128) Opsjonsytelser - kontantytelser (tidligere kode 131) Lønn ved arbeidsmarkedstiltak (tidligere kode 141) Hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og selfangstfartøy (tidligere kode 144) Lønn og annen godtgjørelse annet (tidligere kode 149) Skattefri erstatning for tort og svie i forbindelse med opphør av arbeidsforhold (tidligere kode 911) 43 Betaling til fond for idrettsutøvere (tidligere kode 912) Skattefri arbeidsinntekt til barn under 13 år (tidligere kode 917) Kompensasjonstillegg bolig (tidligere kode 928) Arbeid i utlandet spesifisert etter type ytelse (tidligere kode 113) Styrehonorar mv. utlending (tidligere kode 114) Lønn mv. fra utenlandsk diplomatisk eller konsulær stasjon som ikke er skattepliktig i Norge (tidligere kode 115) Lønn og annen godtgjørelse opptjent på norsk kontinentalsokkel utlending (tidligere kode 124 og 149) Feriepenger og bonus opptjent i utlandet - tidligere år (tidligere kode 149) Utenlandske sjøfolk som er trygdet i Norge uten å være skattepliktige (tidligere kode 126) Lønn fra den norske stat opptjent i utlandet (tidligere kode 127) Lønn mv. til utenlandske artister (tidligere kode 915) Lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktig for person som er medlem av folketrygden (tidligere kode 927) Naturalytelser lønn: Innrapportering Skattepliktig del av visse typer forsikringspremier (tidligere kode 116) Fri bil - standardregel (tidligere kode 118, 136) Annen fri bil (tidligere kode 125) Fri bil utenfor standardregelen (tidligere kode 135)

4 Arbeid utført i utlandet, trekkpliktige naturalytelser, annet (tidligere kode 136) Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold (tidligere kode 120) Elektronisk kommunikasjon - naturalytelse (tidligere kode 130) Elektronisk kommunikasjon både naturalytelse/utgiftgodtgjørelse Skattefritt bunnbeløp for dekning av fellesfakturerte tjenester og tilleggstjenester Ansattes kjøp av aksjer/grunnfondsbevis til underkurs (tidligere kode 132) Opsjonsytelser (tidligere kode 133) Fri reise til og fra arbeidet (fri transport) (tidligere kode 518) Skattefri bedriftsbarnehageplass (tidligere kode 520) Skattefri tilskudd til barnehage som ikke er bedriftsbarnehage (tidligere kode 521) Bolig (tidligere kode 121) Bolig norsk pendler (tidligere kode 522) Bolig utenlandsk pendler (tidligere kode 526) Kost og losji (tidligere kode 110) Kostbesparelse i hjemmet for pendlere (tidligere kode 143) Kost til norsk pendler (tidligere kode 522) Losji til norsk pendler (tidligere kode 522) Kost til utenlandsk pendler (tidligere kode 525) Losji til utenlandsk pendler (tidligere kode 525) Kost - Sokkelarbeider (tidligere kode 119 og kode 527) Besøksreiser til hjemmet for pendlere (tidligere kode 723, 724) Trekkpliktige naturalytelser - uspesifisert (tidligere kode 112 og 137) Andre trekkfrie naturalytelser (tidligere kode 549) Utgiftgodtgjørelse lønn: Innrapportering Elektronisk kommunikasjon - utgiftsgodtgjørelse (tidligere kode 130) Elektronisk kommunikasjon både naturalytelse/utgiftgodtgjørelse Skattefritt bunnbeløp for dekning av fellesfakturerte tjenester og tilleggstjenester Smusstillegg (tidligere kode 151) Flyttegodtgjørelse mv. (tidligere kode 813) Skattefri godtgjørelse i henhold til særavtaler inngått av bl.a. Utenriksdepartementet (tidligere kode 824) Matpenger i forbindelse med overtid (tidligere kode 825) Trekkpliktig stipend (tidligere kode 161) Trekkfrie stipend (tidligere kode 818) Trekkpliktig bilgodtgjørelse (tidligere kode 153) Trekkpliktig fast bilgodtgjørelse (tidligere kode 153) Trekkfri bilgodtgjørelse, passasjertillegg mv. (tidligere kode 711, 712, 714) Trekkfri bilgodtgjørelse besøksreiser til hjemmet for pendlere (tidligere kode 721 og 725) Trekkpliktig bilgodtgjørelse - besøksreiser til hjemmet for utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge (tidligere kode 156) Trekkfri utgiftsgodtgjørelse besøksreiser til hjemmet for pendlere (tidligere kode 721, 725)

5 9.14 Trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse besøksreiser til hjemmet for utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge (tidligere kode 156) Trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse annet (tidligere kode 199) Trekkfrie utgiftsgodtgjørelser annet (tidligere kode 749 og 849) Trekkpliktig godtgjørelse til kost på tjenestereise (tidligere kode 155) Trekkpliktig annen godtgjørelse på tjenestereise (tidligere kode 155) Trekkpliktig godtgjørelse til losji til tjenestereise (tidligere kode 157) Trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise med overnatting (tidligere kode (610) Trekkfritt ulegitimert nattillegg på innenlandsreiser (tidligere kode 610) Trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting (tidligere kode 614) Trekkfri kontantgodtgjørelse ved administrativ forpleining på tjenestereiser og under pendleropphold (tidligere kode 619 og 620) Trekkfri kostgodtgjørelse ved arbeidsopphold utover 28 døgn (tidligere kode 613, 616) Trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting på hybel/brakke/privat eller pensjonat (tidligere kode 623, 627) Trekkfri kostgodtgjørelse for besøksreiser til hjemmet for arbeidstaker med fri kost på arbeidstedet (tidligere kode 649) Trekkpliktig godtgjørelse til kost til utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge (tidligere kode 156) Trekkpliktig godtgjørelse til losji til utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge (tidligere kode 156) Trekkfri godtgjørelse til losji egen brakke eller campingvogn (tidligere kode 624) Trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting langtransportsjåfør i utlandet (tidligere kode 626) Trekkfri godtgjørelse til kost til utenlandsk pendler (tidligere kode 628) Trekkfri godtgjørelse til losji til utenlandsk pendler (tidligere kode 628) Nettolønnsordning Innrapportering av nettolønnsordning arbeid utført i Norge Kontantytelse - nettolønn (tidligere kode 961) Beregnet skatt nettolønn (tidligere kode 961) Trekkpliktige naturalytelser nettolønn (tidligere kode 961) Trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser nettolønn (tidligere kode 961) Innrapportering av nettolønnsordning arbeid utført i utlandet Kontantytelse nettolønn (tidligere kode 971) Beregnet skatt nettolønn (tidligere kode 971) Trekkpliktige naturalytelser nettolønn (tidligere kode 971) Trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse nettolønn (tidligere kode 971) Kontantytelser - pensjon/trygd: Innrapportering Pensjon i og utenfor arbeidsforhold og livrenter i arbeidsforhold mv. (tidligere kode 211 og kode 212) 90 Etterlønn og etterpensjon etter dødsfall (tidligere kode 214 og kode 916) Pensjon i dødsmåneden (tidligere kode 215) Alderspensjon fra folketrygden (tidligere kode 217) Uførepensjon fra folketrygden (tidligere kode 218) Ektefelletillegg (tidligere kode 219 og kode 242)

6 Barnepensjon fra folketrygden (tidligere kode 220) Overgangsstønad til enslig mor eller far (tidligere kode 224) Overgangsstønad til gjenlevende ektefelle mv. (tidligere kode 226) Avtalefestet pensjon (tidligere kode 227 og kode 243) Barnepensjon fra andre enn folketrygden (tidligere kode 228) Introduksjonsstønad (tidligere kode 232) Supplerende stønad til personer med kort botid i Norge (tidligere kode 234) Kvalifiseringsstønad (tidligere kode 237) Nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) og livrenter tegnet som fortsettelsesforsikringer (tidligere kode 238) Krigspensjon (tidligere kode 240) Etterlattepensjon fra folketrygden (tidligere kode 241) Uførepensjon fra andre enn folketrygden (tidligere kode 247) Underholdsbidrag tidligere ektefelle (tidligere kode 248) Pensjon diverse (tidligere kode 249) Naturalytelser pensjon/trygd: Innrapportering Føderåd (tidligere kode 216) Naturalytelser i pensjonsforhold (tidligere kode 230 og kode 246) Kontantytelser - ytelser fra det offentlige: Innrapportering Foreldrepenger fra folketrygden (tidligere kode 138) Ventelønn (tidligere kode 142) Dagpenger ved arbeidsløshet (tidligere kode 147) Sykepenger fra folketrygden (tidligere kode 148) Underholdsbidrag til barn skattefritt (tidligere kode 229) Skattefrie tilleggsstønader (tidligere kode 235) Arbeidsavklaringspenger (tidligere kode 239) Svangerskapspenger (tidligere kode 244) Skattefri stønad til barnetilsyn fra folketrygden (tidligere kode 245) Dagpenger til fisker som bare har hyre (tidligere kode 145) Sykepenger til fisker som bare har hyre (tidligere kode 146) Ytelser til næringsdrivende: Innrapportering Betalinger til næringsdrivende (deler av tidligere kode 401) Dette gjelder kun honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt til opphavsmann til åndsverk Vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art skal ikke innrapporteres gjennom a-meldingen Kontantytelser næring Naturalytelser næring Dagpenger ved arbeidsløshet utbetalt til selvstendig næringsdrivende (tidligere kode 403) Godtgjørelse til dagmamma som passer barnet i dagmammaens hjem (tidligere kode 404) Kontantytelse vederlag Utgiftsgodtgjørelse vederlag Sykepenger til selvstendig næringsdrivende (tidligere kode 405)

7 14.5 Sykepenger mv til dagmamma (tidligere kode 444) Sykepenger utbetalt til jord- og skogbrukere (tidligere kode 445) Lott eller part (herunder minstelott) til fisker (tidligere kode 446) Dagpenger til fisker (tidligere kode 447) Sykepenger til fisker (tidligere kode 448) n Mayen/Svalbard: Innrapportering Svalbard (tidligere kode 913) n Mayen og bilandene i Antarktis (tidligere kode 914) Beløp fratrukket ved utbetalingen mv Fagforeningskontingent (tidligere kode 311) Premie til pensjonsordninger (tidligere kode 312) Premie til fond og trygd (tidligere kode 314) Brakkeleie (tidligere kode 315) Forskuddstrekk: Innrapportering Ordinært forskuddstrekk (tidligere kode 950) Forskuddstrekk på kildeskatt (tidligere kode 950) Forskuddstrekk til Svalbard (tidligere kode 950) n Mayen og bilandene i Antarktis (tidligere kode 914)

8 1 Hva er a-ordningen? Digital, samordnet innrapportering av inntekts- og arbeidsforhold og skattetrekksopplysninger fra opplysningspliktige (primært arbeidsgivere) til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Innrapportering skjer via en elektronisk a-melding. For arbeidsgivere/opplysningspliktige som bruker lønns- og personalsystemer vil innrapportering fortsatt skje gjennom disse systemene. For andre vil det være mulig å innrapportere i en annen form via Altinn. For de som ikke har mulighet for å innrapportere elektronisk vil det være mulig å søke om å sende inn på papir. 1.1 Nye begreper Opplysningspliktig Virksomhet Inntektsmottaker EFF Den du rapporterer for, eksempel arbeidsgiver. Den opplysningspliktige må identifiseres med en offisiell norsk identifikator. Juridiske personer = organisasjonsnummer fra Foretaksregisteret Fysiske personer = fødselsnummer eller D-nummer fra det sentrale folkeregisteret. Underenhet til opplysningspliktig som er registrert i Enhetsregisteret. I dag er virksomhet identifisert med bedriftsnummer i Enhetsregisteret. Bedriftsnummer er et organisasjonsnummer. Den som mottar lønn, pensjon, ytelser mv. Inntektsmottaker må oppgis med offisiell norsk identifikator som fødselsnummer eller D-nummer fra folkeregisteret. Etatenes FellesForvaltning 1.2 Innsending av a-melding Du kan sende inn en a-melding direkte via ditt lønns- og personalsystem dersom dette er integrert mot Altinn og tjenesten A02 a-melding innsending fra system. Du kan også bruke denne tjenesten selv om lønns- og personalsystemet du bruker ikke er fullintegrert med Altinn. Da logger du deg inn i Altinn og legger ved en fil i tjenesten A02 a-melding innsending fra system. Filen som du sender inn må være i henhold til godkjent filformat. 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger Etter at a-meldingen er mottatt av Etatenes Fellesforvaltning (EFF) får den opplysningspliktige en tilbakemelding, A03 a-melding tilbakemelding, i sin Meldingsboks i Altinn. Hvordan denne tilbakemeldingen behandles, vil avhenge av hva slags løsning den enkelte systemleverandøren har utviklet for sitt system. 8

9 Tilbakemeldingen inneholder blant annet betalingsinformasjon og opplysninger om resultatet av automatiske kontroller foretatt i EFF på alle opplysninger sendt inn for én kalendermåned. Dersom du sender inn flere a-meldinger for en kalendermåned, så vil kontrollen som utføres etter innsending sjekke alle de hittil innrapporterte opplysningene for måneden. Tilbakemeldingen vil inneholde resultatet for alle innsendingene samlet. Eksempel: 1. A-melding 1 sendes inn 3. juni 2016 gjelder for mai Inneholder opplysninger om inntektsmottakerne Per, Pål og Espen. 2. Tilbakemelding inneholder betalingsinformasjon og resultat av kontroller for a-melding A-melding 2 sendes inn 4. juni 2016 for mai Inneholder opplysninger om inntektsmottaker Prinsessa. 4. Tilbakemelding inneholder betalingsinformasjon og resultat av kontroller for a-melding 1 og a-melding 2 samlet Tilbakemeldinger om feil Det er viktig at du sjekker tilbakemeldingen for eventuelle feil som må rettes. På tilbakemeldingen er feil eller avvik kategorisert etter alvorlighetsgrad: Avvisning, øyeblikkelig eller retningslinje. Alvorlighetsgrad på feil Avvisning Øyeblikkelig Retningslinje Meldingen inneholder feil som anses så alvorlig at den avvises i EFF. Meldingen inneholder feil som må rettes. Feil som medfører avvisning må rettes umiddelbart og du må sende ny a-melding. Eksempel: Organisasjonsnummer til opplysningspliktige mangler, da vet ikke EFF hvem som prøver å levere. Eksempel: Inntektsmottaker er innmeldt med en startdato for arbeidsforholdet som er etter sluttdato for samme arbeidsforhold. Meldingen inneholder kanskje feil, og du må kontrollere og rette dette dersom det er feil. Er opplysningene på meldingen riktig, trenger du ikke å foreta deg noen rettinger. Eksempel: Måneden du rapporterer for er mer enn 6 måneder tilbake i tid. 1.4 Hvordan korrigere innsendte a-meldinger? Dersom du har oppdaget feil eller mangler på en a-melding du har sendt inn på tjenesten A02 a- melding innsending fra system, så kan du rette dette på følgende måter: Sende inn en ny a-melding Du kan sende en ny a-melding med opplysninger som korrigerer det som var feil eller det som mangler i en tidligere innsendt melding. Det er viktig å merke seg at EFF lager en oppsummering av alle meldinger for en kalendermåned. Det innebærer at den nye meldingen ikke vil erstatte den som er sendt inn tidligere, men legges til den allerede registrerte meldingen. 9

10 1.4.2 Sende inn en erstatningsmelding Du kan alternativt erstatte a-meldingen med feil med en erstatningsmelding. Erstatningsmeldingen må inneholde en referanse til den opprinnelige meldingen som du ønsker å erstatte. Det er viktig å merke seg at en erstatningsmelding erstatter en annen melding i sin helhet. En melding som er erstattet inngår ikke i en oppsummering for en kalendermåned. 1.5 Frister Fristen for å sende inn a-melding er senest den 5 i måneden etter at du foretok en utbetaling. Hvis den 5 er en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen første virkedag etter. I noen tilfeller vil fristen for innrapportering være avvikende. Dette gjelder startdato og sluttdato på et arbeidsforhold. Her er fristen senest fredag uken etter at arbeidsforholdet har startet eller er opphørt. Eksempel: Lønn utbetales den 10. mai. Utbetalingen gjelder lønn opptjent i april, dvs at den utbetales etterskuddsvis. Frist for innrapportering er senest den 5 i måneden etter at lønn ble utbetalt, dvs. i dette tilfelle den 5.juni. Etter a-ordningen skal den du som opplysningspliktig rapportere et sett med pliktige opplysninger om hver enkelt ansatt minst en gang i måneden. Innrapportering kan godt skje i tilknytning til lønnskjøring. Så lenge du ikke overskrider siste frist for innrapportering, kan du selv velge når du vil innrapportere. Du kan også selv velge hvor ofte du vil innrapportere så lenge du gjør det minst en gang i måneden. For eksempel hvis du har lønnsutbetaling hver 14 dag, kan du gjerne innrapportere hver gang du har lønnskjøring. 1.6 Roller og rettigheter i Altinn Skjema/tjenester i Altinn: A02 a-melding innsending fra system A03 a-melding tilbakemelding Rolle: Utfyller/innsender Utfyller/innsender 10

11 2 Arbeidsforhold Den som er arbeidsgiver plikter å rapportere om alle arbeidsforhold som gjelder sine arbeidstakere. Med arbeidstaker menes enhver som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse. For ansatte som er rapporteringspliktige via RF-1199 til Skattekontoret for utenlandssaker (SFU) skal det ikke innrapporteres om arbeidsforhold i a-meldingen. Disse arbeidsforholdene er ikke rapporteringspliktige til Aa-registeret. Når arbeidsgiver rapporterer om en arbeidstaker skal han samtidig opplyse om type arbeidsforhold for arbeidstakeren. Det skilles mellom fire typer arbeidsforhold: Ordinært arbeidsforhold Maritimt arbeidsforhold Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm Pensjon eller andre ytelser uten ansettelsesforhold. De aller fleste arbeidsforhold vil være et ordinært arbeidsforhold. Du finner en nærmere beskrivelse av de enkelte typer arbeidsforhold nedenfor. Avhengig av hvilken type arbeidsforhold som angis vil det være forskjellige krav til hvilke ytterligere opplysninger som må innrapporteres. Forskjellen i kravene til hva som skal innrapporteres skyldes at det er ikke alle typer arbeidsforhold som skal medføre registrering i Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret og dermed hvilke rettigheter og plikter som pålegges arbeidsgiver og arbeidstaker overfor Arbeids- og velferdsetaten. 2.1 Type arbeidsforhold Som nevnt ovenfor må arbeidsgiver gi opplysninger om type arbeidsforhold for hver enkelt arbeidstaker i a-meldingen. Feltet er obligatorisk å fylle ut på hver melding. Ved vurdering av "Type arbeidsforhold" skal arbeidsgiver gjøre den samme vurderingen som han har gjort i a-melding til Aa-registeret tidligere. Informasjonen benyttes til å knytte arbeidstaker til arbeidsgiver, kontrollere rapporteringspliktige arbeidsforhold samt danne grunnlag for hvilke rettigheter arbeidstaker har til ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten. Nedenfor finner du en nærmere beskrivelse av de enkelte typer arbeidsforhold Ordinært arbeidsforhold Med ordinært arbeidsforhold menes enhver som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse og arbeidet ikke er av maritimt karakter. Med maritim karakter menes at arbeidet utføres til sjøs, på fartøy eller flyttbar innretning, eksempelvis borerigg. Ordinært arbeidsforhold er rapporteringspliktig til Aa-registeret. Eksempel: 11

12 Ansattes representant i styre her er den ansatte i et ordinært arbeidsforhold og skal innrapporteres på ordinært arbeidsforhold Maritimt arbeidsforhold Med maritimt arbeidsforhold menes enhver som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse og arbeidet er av maritimt karakter. Med maritim karakter menes at arbeidet utføres til sjøs, på fartøy eller flyttbar innretning, eksempelvis borerigg Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm En frilanser, oppdragstaker mv. er enhver som utfører arbeid eller oppdrag for lønn eller annen godtgjørelse uten tjenesteforhold/arbeidsforhold, men uten å være selvstendig næringsdrivende, jfr. folketrygdloven 1-9. Eksempler: Frilansere, styremedlemmer, folkevalgte, personer som innehar tillitsverv, fosterforeldre, støttekontakter, avlastere og personer med omsorgslønn. Unntak: Ansattes representant i styre her er den ansatte i et ordinært/maritimt arbeidsforhold og skal innrapporteres på ordinært/maritimt arbeidsforhold Pensjon eller andre ytelser uten ansettelsesforhold Dette alternativet skal velges når du som opplysningspliktig utbetaler en pensjon eller annen ytelse/godtgjørelse til en person der ytelsen ikke knytter seg til en relasjon som betegnes som et arbeidsforhold etter folketrygdloven 1-8 og 1-9. Dette alternativet skal også benyttes når: Konkursbo som skal betale utestående lønn til ansatte i en virksomhet som har gått konkurs og for dekning fra lønnsgaranti ordning. Utbetalinger til personer som deltar i arbeidstreningstiltak for yrkeshemmede når lønnen er definert som mottak av oppmuntringspenger (eksempelvis varig tilrettelagt arbeid). Innrapportering vil ikke føre til registrering i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Derimot gir innrapporteringen opplysninger til Arbeids- og velferdsetaten om inntektsforhold som kan ha betydning for retten til ytelser. Videre vil innrapporteringen fungere som kontrollopplysning for om en person skulle være rapportert inn som arbeidstaker. Eksempel: Ansatt, men får også utbetalt delvis pensjon her er den ansatte i et ordinært/maritimt arbeidsforhold og skal innrapporteres på ordinært/ maritimt arbeidsforhold. 12

13 2.2 Ordinært arbeidsforhold - hva skal innrapporteres Her finner du en oversikt over hva slags opplysninger som skal innrapporteres på den enkelte arbeidstaker med et ordinært arbeidsforhold. Se kapittel 2.7 hvis arbeidstaker har flere arbeidsforhold i samme virksomhet. Beskrivelse av de forskjellige type opplysningene finner du i kapitlene Ordinært arbeidsforhold Avlønningstype Fastlønn Timelønn Akkord/provisjon/ honorar Arbeidsforholdsid (brukes når arbeidstaker har flere arbeidsforhold ved samme virksomhet) Startdato Må Må Må Sluttdato Kan Kan Kan Yrkeskode Må Må Må Antall timer pr uke som en full stilling Må Må Må tilsvarer Stillingsprosent Må Kan Kan Avlønningstype Må Må Må Arbeidstidsordning Må Må Må Siste lønnsendringsdato Må Må Må Lønnsansiennitet Kan Kan Kan Lønnstrinn Kan Kan Kan Fartøy Skipsregister Kan ikke Kan ikke Kan ikke Skipstype Kan ikke Kan ikke Kan ikke Fartsområde Kan ikke Kan ikke Kan ikke Permisjoner PerminsjonsID Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Startdato Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Sluttdato Kan Kan Kan Permisjonsprosent Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Se eksempel på innrapportering av arbeidsforhold under kapittel

14 2.3 Maritimt arbeidsforhold - hva skal innrapporteres Her finner du en oversikt over hva slags opplysninger som skal innrapporteres på den enkelte arbeidstaker med et maritimt arbeidsforhold. Beskrivelse av de forskjellige type opplysningene finner du i kapitlene Maritimt arbeidsforhold Avlønningstype Fastlønn Timelønn Akkord/provisjon/ honorar Arbeidsforholdsid (brukes når arbeidstaker har flere arbeidsforhold ved samme virksomhet) Startdato Må Må Må Sluttdato Kan Kan Kan Yrkeskode Må Må Kan Antall timer pr uke som en full Må Må Må stilling tilsvarer Stillingsprosent Må Kan Kan Avlønningstype Må Må Må Arbeidstidsordning Må Må Kan Siste lønnsendringsdato Må Må Må Lønnsansiennitet Kan ikke Kan ikke Kan ikke Lønnstrinn Kan ikke Kan ikke Kan ikke Fartøy Skipsregister Må Må Må Skipstype Må Må Må Fartsområde Må Må Må Permisjoner PerminsjonsID Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Startdato Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Sluttdato Kan Kan Kan Permisjonsprosent Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Hvis utfylt, må Se eksempel på innrapportering av arbeidsforhold under kapittel

15 2.4 Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm - hva skal innrapporteres Her finner du en oversikt over hva slags opplysninger som skal innrapporteres når mottaker er frilanser, oppdragstaker, honorar person, mm. Beskrivelse av de forskjellige type opplysningene finner du i kapitlene Frilanser, oppdragstaker, honorar personer, mm Arbeidsforholdsid (brukes når arbeidstaker har flere arbeidsforhold ved samme virksomhet) Startdato Sluttdato Yrkeskode Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer Stillingsprosent Avlønningstype Arbeidstidsordning Siste lønnsendringsdato Lønnsansiennitet Lønnstrinn Fartøy Skipsregister Skipstype Fartsområde Permisjoner PerminsjonsID Startdato Sluttdato Permisjonsprosent Må Kan Kan Kan Kan Må Kan Kan Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Se eksempel på innrapportering av arbeidsforhold under kapittel 2.6. Det er ikke noen plikt til å melde denne gruppen inn i Aa-registeret så meldinger kan sendes i forbindelse med utbetalinger eller som en del av den månedlige rapporteringen. Innrapportering vil ikke føre til registrering i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Derimot gir innrapporteringen opplysninger til Arbeids- og velferdsetaten om inntektsforhold som kan ha betydning for retten til ytelser. 15

16 2.5 Pensjon og andre ytelser uten arbeidsforhold - hva skal innrapporteres Her finner du en oversikt over hva slags opplysninger som skal innrapporteres når inntektsmottaker er mottaker av pensjon og andre ytelser uten arbeidsforhold. Beskrivelse av de forskjellige type opplysningene finner du i kapitlene Pensjon og andre ytelser uten arbeidsforhold Arbeidsforholdsid (brukes når arbeidstaker har flere arbeidsforhold ved samme virksomhet) Startdato Sluttdato Yrkeskode Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer Antall timer for timelønte Stillingsprosent Avlønningstype Arbeidstidsordning Siste lønnsendringsdato Lønnsansiennitet Lønnstrinn Fartøy Skipsregister Skipstype Fartsområde Permisjoner PerminsjonsID Startdato Sluttdato Permisjonsprosent Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Kan ikke Se eksempel på innrapportering av arbeidsforhold under kapittel

17 2.6 Eksempel på innrapportering av et ordinært arbeidsforhold Ordinært arbeidsforhold Arbeidsforholdsid Startdato Sluttdato Yrkeskode Antall timer per uke som en 37,5 37,5 37,5 fullstilling tilsvarer Antall timer for timelønte Kan ikke Stillingsprosent 80,00 0,00 20,00 Avlønningstype Fast Time Time Arbeidstidsordning ikkeskift ikkeskift ikkeskift Siste lønnsendringsdato Lønnsansiennitet Lønnstrinn Fartøy Skipsregister Skipstype Fartsområde Permisjoner PerminsjonsID Startdato Sluttdato Permisjonsprosent Tilleggsinformasjon ved innrapportering av utbetaling, jf kapittel 7.1 : antall (under inntekt - antall timer) Innrapportering av flere arbeidsforhold hos samme virksomhet Dersom en person har flere arbeidsforhold i en virksomhet, skal alle oppgis ved innrapporteringen. Hvert arbeidsforhold må ha sin egen unike arbeidsforholdsid og innrapporteres med de tilhørende opplysninger som beskriver hvert av dem. Kjennetegn på at det foreligger flere arbeidsforhold kan være: Det foreligger flere arbeidsavtaler Det er mulig å skille ut lønn, annen godtgjørelse, naturalytelser, arbeidstid og lignende på de forskjellige arbeidsforholdene Arbeidsforholdene har ulik yrkeskategori. Rent administrative og organisatoriske forhold internt i virksomheten, som at personen tilhører to forskjellige avdelinger, vil i utgangspunktet ikke være grunn nok alene til å rapportere som to ulike arbeidsforhold. 17

18 Eksempel på flere arbeidsforhold: Lærer og vaktmester: En person har to arbeidsforhold på en skole som skiller seg tydelig fra hverandre f eks lærer i 60 % stilling (arbeidsforholdsid 1) og vaktmester i 40 % stilling (arbeidsforholdsid 2). I dette tilfelle kan det være relevant å anse rollene som to separate arbeidsforhold. Dette basert på at arbeidsoppgavene som utføres er forskjellige fra hverandre og krever forskjellige egenskaper. Eksempel: En arbeidstaker har forskjellig avlønning knyttet til hvilke arbeidsoppgaver han utfører. Unntak fra flere arbeidsforhold: Lærer og rektor: En person har to forskjellige roller ved skolen. Personen bruker 60 % av tiden som rektor og 40 % av tiden som lærer. I dette tilfelle kan det være relevant å se rollene som to sider av samme arbeidsforhold. Dette baseres på at selv om arbeidsoppgavene er forskjellige, så der de av liknende art. Det bør her innrapporteres ett arbeidsforhold på 100 % med en arbeidsforholdsid. Det skal bare rapporteres slik som opplysningspliktig har organisert sin egen virksomhet. Oppdeling av arbeidsforhold for en inntektsmottaker innen samme virksomhet oppstår kun når dette er hensiktsmessig hos den opplysningspliktige og avtales mellom opplysningspliktige og inntektsmottaker. Oppdelingen benyttes av Arbeids- og velferdsetaten i behandlingen av ytelser og i oppfølgingsarbeidet for sykemeldte. Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret vil i større grad gjenspeile det faktiske forholdet i virksomheten. Opplysningspliktige som oppgir deling av arbeidsforhold i a-melding vil i større grad kunne unngå ytterligere dialog med Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med utbetalinger og refusjoner av ytelser. 2.8 Startdato arbeidsforhold Startdato er dato for når arbeidsforholdet formelt trer i kraft i henhold til arbeidsavtalen. Startdato kan meldes inn første gang før den er inntruffet, og skal deretter meldes inn på hver melding frem til arbeidsforholdets avsluttes. Startdato er ikke nødvendigvis den datoen arbeidstaker møter på jobb, men den dato som fremgår av arbeidsavtale eller annen overenskomst om når arbeidsavtalen trer i kraft. Startdato gjelder alltid fra og med den dato som oppgis i a-meldingen. Frist for innrapportering Opplysningspliktig må rapportere inn opplysning om startdato for et arbeidsforhold innen fredag uken etter arbeidsforholdet har startet. Unntak! For frilansere er det er tilstrekkelig å innrapportere startdato når det foretas en utbetaling eller mottar en godtgjørelse/ytelse. Startdato bestemmer når rettigheter eller plikter inntrer og opphører for både for opplysningspliktig og arbeidstaker både i forhold til Skatteetaten og Arbeids og velferdsetaten. I tillegg har den en stor betyning i SSBs statistikker. 18

19 2.9 Sluttdato arbeidsforhold Sluttdato er dato for når et arbeidsforhold formelt opphører. Sluttdato kan meldes inn første gang før den er inntruffet, og skal deretter meldes inn på hver melding frem til arbeidsforholdet avsluttes. Sluttdato er den dato som fremgår av arbeidsavtale eller annen overenskomst om når kontrakten avvikles. Det vil si den datoen arbeidsforholdet avsluttes og arbeidsplikten opphører. Sluttdato gjelder alltid til og med den oppgitte dato i a-meldingen. Frist for innrapportering Sluttdato skal innrapporteres senest fredag i uken etter opphøret av ordinære og maritime arbeidsforhold fant sted. Sluttdato bestemmer når rettigheter eller plikter inntrer og opphører for både for opplysningspliktig og arbeidstaker både i forhold til Skatteetaten og Arbeids og velferdsetaten. I tillegg har den en stor betyning i SSBs statistikker. Rapportering av sluttdato ved virksomhetsoverdragelse Når en virksomhet skal overføres fra en juridisk enhet til en annen skal tidligere opplysningspliktig melde sluttdato for arbeidsforholdet når arbeidsavtalen utgår. Denne datoen må være en tidligere dato enn dato for eierskifte registrert i Enhetsregisteret. Ny opplysningspliktig må melde ny startdato for arbeidsforholdet når ny arbeidsavtale trår i kraft. Denne dato må være den samme eller etter dato for eierskifte av virksomheten Yrke Yrkestittel angitt med en 7 sifret kode i henhold til yrkeskatalogen. Det er yrke på rapporteringstidspunktet som skal oppgis. Yrkeskatalogen finnes her: Yrkeskatalogen følger standard for yrkesklassifisering (STYRK) som angir yrke basert på arbeidsoppgaver og kompetansekrav. Eksempel: Kode der de 4 første sifrene sier at det gjelder yrke Rørleggere og VVS-montører, mens de 3 siste sifrene er et løpenummer som sier at det er bygningsrørlegger. 19

20 2.11 Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer Du skal innrapportere det avtalte antall arbeidstimer per uke som en fulltidsstilling i et tilsvarende arbeidsforhold i virksomheten utgjør. Ubetalt spisepause skal trekkes fra. Det skal ikke justeres for eventuell overtid, fravær, mertid, etc. Feltet benyttes for at etatene skal kunne beregne enten stillingsprosent for timelønte eller antall timer per uke for fastlønte. Eksempel: Hvis fulltidsstilling er 37,5 timer per uke, er dette som skal angis uansett om den ansatte jobber 80 eller 100 % stilling Antall timer for timelønte For timelønte skal antall timer som ligger til grunn for utbetalt timelønn rapporteres samtidig som du innrapporterer lønn. Det gjelder tilsvarende ved rapportering av overtidsgodtgjørelse. Feltet benyttes av etatene i kombinasjon med feltet «antall timer per uke som en full stilling tilsvarer» til å beregne stillingsprosenten for timelønte når denne ikke er innrapportert Stillingsprosent Med stillingsprosent menes hvor stor prosent arbeidsforholdet utgjør av en full stilling. Stillingsprosenten er forholdet mellom antall timer per uke i full stilling og antall timer per uke som arbeidsforholdet faktisk utgjør. Dersom stillingsprosenten ikke fremkommer direkte av arbeidsavtalen kan den beregnes slik: antall avtalte arbeidstimer pr. uke antall timer som utgjør fulltid per uke for denne type stilling x 100 = stillingsprosent Stillingsprosenten skal angis i hele tall uten desimaler. Antall avtalte arbeidstimer og antall timer som utgjør fulltid, skal være fratrukket ubetalt spisepause, men ikke justert for fravær etc. Stillingsprosenten har betydning for både SSB og Arbeids- og velferdsetaten. Arbeids- og velferdsetaten benytter opplysningene når de skal vurdere om en arbeidstaker har rett på ytelser og ved selve beregningen av ytelser. For timelønte som har en avtalt stillingsprosent (avtalt arbeidstid) oppgis den og følger kalendermåneden det rapporterer for, antall timer under lønnsinntekt følger timene som utbetales. Dersom arbeidstid ikke er avtalt, dvs at stillingsprosent ikke er kjent, skal stillingsprosent settes til 0. 20

Ansattregisteret skillekort Ansatt og Arbeidsforhold

Ansattregisteret skillekort Ansatt og Arbeidsforhold 22.01.2016 Ansattregisteret skillekort Ansatt og Arbeidsforhold Ansattregisteret A-ordningen... 1 Ansattregisteret... 2 Skillekortet Ansatt... 2 Skillekortet Arbeidsforhold 1... 4 Tilkallingsvikar ekstrahjelp...

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder mot a-ordningens beskrivelse av ytelser... 5 2 Kode 110-A Fri kost og losji... 5 3 Kode 111-A Lønn, honorarer mv.... 6 4 Kode 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

27.11.13 Pensjonskasseforeningen. A-ordningen

27.11.13 Pensjonskasseforeningen. A-ordningen 27.11.13 Pensjonskasseforeningen A-ordningen Stian Berglund EDAG / NAV - prosjektet a-opplysningsloven Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer A-ordningen A-meldingen

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 17.08.2016 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige

Detaljer

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene Overgangsveiledning Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler

Detaljer

INNHOLD I A-MELDINGEN

INNHOLD I A-MELDINGEN INNHOLD I A-MELDINGEN Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet 1 Virksomhet...n Inntektsmottaker A Inntektsmottaker...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Opplysningspliktig

Detaljer

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Hvem er vi Marthe Hauglin Rådgiver Spesifikasjon og utvikling i EDAG Prosjektet marthe.hauglin@skatteetaten.no Tlf.: 945 363 40 Karine Rikheim

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Tidligere lønns og trekkode Innrapportering i a meldingen og Visma Lønn Lto Navn Type fordel Lønnsbeskrivelse Trekkplikt Grunnlag aga A meldingsnummer 110A Fri

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen Feilmeldinger Forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen Her finner du en utdypende forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen. Avvik har tre alvorlighetsgrader, eller nivåer: er

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

VEILEDNING. Direkte registrering av a-melding i Altinn A01. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten

VEILEDNING. Direkte registrering av a-melding i Altinn A01. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten Sist oppdatert 20.06.2017 VEILEDNING Direkte registrering av a-melding i Altinn A01 A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten Innhold Hva du trenger å forberede før

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetsnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Faktisk inntekt - Nytt inntektsgrunnlag I dag beregnes bostøtte som hovedregel med siste ligning (2015) lagt til grunn for beregningen

Detaljer

Veiledning til terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, RF-1037

Veiledning til terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, RF-1037 Veiledning til terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, RF-1037 Sist oppdatert: 16.12.2011 Innledning Hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november skal arbeidsgiver

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir

Veiledning for a-melding på papir Veiledning for a-melding på papir Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Dette trenger du for å fylle ut A-meldingen: Juridisk

Detaljer

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå) A101 A-meldinga Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opp til 2 tilsette Det du treng for å fylle ut A-meldinga Juridisk organisasjonsnummer og verksemda sitt organisasjonsnummer. Du finn dei i Einingsregisteret:

Detaljer

Dato: Daldata er totalleverandør av IKT-produkter. Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Klargjøring til EDAG / A-ordningen

Dato: Daldata er totalleverandør av IKT-produkter. Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Klargjøring til EDAG / A-ordningen Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT-produkter og -tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Digitale tjenester for næringslivet

Digitale tjenester for næringslivet SKATTEETATENS ÅRSKONFERANSE FOR REGNSKAPSFØRERE, REVISORER OG RÅDGIVERE Digitale tjenester for næringslivet Agenda Modernisering av grunnlagsdata MAG-prosjektet Elektronisk skattekort eskattekort-prosjektet

Detaljer

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 01.01.2016 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og

Detaljer

Forberede a-ordningen. Lønn 5.0. Versjon Side 1

Forberede a-ordningen. Lønn 5.0. Versjon Side 1 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Side 1 Oppsett Person og Arbeidsforhold...3 Kontrollere opplysninger...3 Konvertere lønnsarter fra LT-koder til nytt kodeverk...8 Manuell koding av lønnsarter...10 Kodespeil for

Detaljer

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 18062015 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger...

Detaljer

Veiledning for a-meldingen - opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen - opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen - opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 Hva er a-ordningen?... 8 1.1 1.2 Nye begreper... 8 Innsending av a-melding... 8 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Tegning, litt flere detaljer, ingen realitetsendring. "avvik" (kun endret begrepsbruk - ikke innhold)

Tegning, litt flere detaljer, ingen realitetsendring. avvik (kun endret begrepsbruk - ikke innhold) Oppdatert pr. 04.06.2014 Forrige oppdatering: 18.12.2013 Nåværende kapittel Endring Ny tekst-beskrivelse av endring Merket alle ytelser som kun utbetales og innrapporteres av Arbeids- og Hele velferdsetaten

Detaljer

Introduksjon til a-ordningen. EDAG prosjektet, Mai 2014

Introduksjon til a-ordningen. EDAG prosjektet, Mai 2014 Introduksjon til a-ordningen EDAG prosjektet, Mai 2014 1 2 - prosjektet a-opplysningsloven Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer A-ordningen A-meldingen Etatenes

Detaljer

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 01.01.2017 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 8 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 8 3 Roller og

Detaljer

Brukerveiledning a-ordningen. Lønn 5.0. Versjon Side 1

Brukerveiledning a-ordningen. Lønn 5.0. Versjon Side 1 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Side 1 Oppsett Person og Arbeidsforhold...3 Kontrollere opplysninger...3 Konvertere lønnsarter fra LT-koder til nytt kodeverk...8 Manuell koding av lønnsarter...10 Kodespeil for

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT produkter

Daldata er totalleverandør av IKT produkter Daldata er totalleverandør av IKT produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT produkter og tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, desember 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

A-ordningen. Etatenes fellesforvaltning blir tjenesteeier i Altinn

A-ordningen. Etatenes fellesforvaltning blir tjenesteeier i Altinn Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere lønns og inntektsopplysninger gjennom a-ordningen. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Altinn.no/aordningen

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

A-ordningen. ikke a-melding som forventet hver måned og blir nå ilagt tvangsmulkt.

A-ordningen. ikke a-melding som forventet hver måned og blir nå ilagt tvangsmulkt. Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere inntektsog arbeidsforhold gjennom a-ordningen. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Altinn.no/a-ordningen

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Veiledning til terminoppgaven

Veiledning til terminoppgaven Veiledning til terminoppgaven RF-1037 Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk Gjelder fra 1. januar 2004. Innledning Eftas overvåkingsorgan ESA har slått fast at den differensierte arbeidsgiveravgiften

Detaljer

EDAG. konsekvenser for Lønn 5.0

EDAG. konsekvenser for Lønn 5.0 EDAG konseenser for Lønn 5.0 EDAG Hva er EDAG Elektronisk Dialog med ArbeidsGiver Ett kontaktpunkt for ansettelse, lønn og skatt SSB Lønn / trekk Altinn EDAG NAV SKD Arbeidsgiver Andre Oppgaver som erstattes

Detaljer

A-ordningen. Nå kommer selvangivelsen

A-ordningen. Nå kommer selvangivelsen Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere inntektsog arbeidsforhold gjennom a-ordningen. A-ordningen N Y H E T S B R E V 3 0. M A R S 2 0 1 6 A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk

Detaljer

Recordbeskrivelse for terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk RF-1037

Recordbeskrivelse for terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk RF-1037 Recordbeskrivelse for terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk RF-1037 gjelder fra 1. termin 2007 Forklaring til feltene: Alle numeriske felt skal høyrestilles med foranstilte nuller. feltene.

Detaljer

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10 Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10 Oslo, Desember 2017 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

A-ordningen. Nå tar Husbanken i bruk inntektsopplysningene fra a-ordningen

A-ordningen. Nå tar Husbanken i bruk inntektsopplysningene fra a-ordningen Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere inntektsog arbeidsforhold gjennom a-ordningen. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Altinn.no/a-ordningen

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT produkter

Daldata er totalleverandør av IKT produkter Daldata er totalleverandør av IKT produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT produkter og tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Feilmeldingar. Forklaring til nokre av feilmeldingane i tilbakemeldinga

Feilmeldingar. Forklaring til nokre av feilmeldingane i tilbakemeldinga Feilmeldingar Forklaring til nokre av feilmelding i tilbakemeldinga Her finn du ei utdjupande forklaring til nokre av feilmelding i tilbakemeldinga. Avvika har tre alvorsgrader, eller nivå: Meldinga er

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Utkast til forskrift om endring i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret Utkast til forskrift om endring i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret I forskrift 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret gjøres følgende endringer: 3 nr. 2

Detaljer

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis 19.07.2013 Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis Dette er utdrag fra Skattedirektoratets melding 27. februar 2013 For mer utfyllende informasjon se: http://www.skatteetaten.no/upload/pdfer/skdmeldinger/skd%20melding%204%202013.pdf?epslanguage=nb-no

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Korreksjoner i a-ordningen

Korreksjoner i a-ordningen Korreksjoner i a-ordningen 1 Utgangspunkt: Kontantprinsippet gjelder Iht til a-opplysningsforskriften 1-4 bokstav b skal det gis opplysninger om hvilken kalendermåned opplysningene gjelder. Selv om det

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY Agenda Ansettelser

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Myndighetenes rolle og erfaringer med utenlandsk arbeidskraft 20. oktober 2009 Lise Abelsnes Statistikk Registrerte utenlandske virksomheter med oppdrag i

Detaljer

Endret forretningsregler til automatiske kontroller - ingen. Mer detaljert beskrivelse av hvordan korrigeringer skal gjøres

Endret forretningsregler til automatiske kontroller - ingen. Mer detaljert beskrivelse av hvordan korrigeringer skal gjøres Oppdatert pr.04.11.14 Forrige oppdatering: 04.06.2014 Nåværende kapittel Endring Ny tekst-beskrivelse av endring Kap 1.1 Nytt bilde - ingen realitetsendring Kap 1.2 Kap 1.3.1 Nytt bilde - Justert tekst

Detaljer

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen Feilmelding Forklaring til no av feilmeldi i tilbakemelding H finn du utdypde forklaring til no av feilmeldi i tilbakemelding. Avvike har tre alvorlighetsgrad, ell nivå: Melding avvist. Du må rette avvike

Detaljer

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet 5. utgave Februar 2015 Rutiner 2 Forord Utgangspunktet er at Arbeids- og velferdsetaten og Skatteetaten har et felles ansvar for at det blir fastsatt trygdeavgift

Detaljer

Lag lønn En ansatt får i januar utbetalt kr. 750,-. Det blir slik i Lag lønn:

Lag lønn En ansatt får i januar utbetalt kr. 750,-. Det blir slik i Lag lønn: 12.05.2016 Under grense for rapporteringsplikt Eksempel 1: Honorar under og over grense Pjokken får utbetalt lønn/honorar under grense i januar. I februar får han utbetalt utgiftsgodtgjørelse under grense.

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Overtid 50% 6500 Overtidsgodtgjørelse 111A 10 5000 15

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå) A101 A-meldinga Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opp til 2 tilsette Det du treng for å fylle ut A-meldinga Juridisk organisasjonsnummer og verksemda sitt organisasjonsnummer. Du finn dei i Einingsregisteret:

Detaljer

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Frokostseminar Bergen 2015 Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Agenda Visma Lønn 10.0 (kommer slutten av november??) Nyheter i versjon 10.0 A-melding Halv skatt Visma.Net Absence A-ordningen

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Høringsuttalelse - endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelser etter folketrygloven mv.

Høringsuttalelse - endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelser etter folketrygloven mv. Arbeids- og sosialdepartementet postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/5547 SL JA/KR 19.02.2016 Høringsuttalelse - endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelser etter folketrygloven

Detaljer

Sist oppdatert 25. oktober 2013

Sist oppdatert 25. oktober 2013 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2013 15. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2013 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2014) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 17. juni 2010

Sist oppdatert 17. juni 2010 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2010 12. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2010 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2011) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

EDAG Løsning i Paga 2.0 Vedlegg til R1-14

EDAG Løsning i Paga 2.0 Vedlegg til R1-14 EDAG Løsning i Paga 2.0 Vedlegg til R1-14 Innholdsfortegnelse 1 EDAG... 3 1.1 Hva er EDAG?... 3 2 Løsning I Paga 2.0... 3 2.1 Generelt... 3 3 Endringer i Paga Klient... 4 3.1 Nytt kodeverk i arbeidsforholdsbilde...

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sarpsborg 05.02.2016 Svar på høring - forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene Infotjenester er en rådgivningsbedrift

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Innholdsfortegnelse Aktiver tjenesten... 2 Innstillinger... 3 Generelle innstillinger... 3 Legg til ansatte... 5 Ny ansatt... 5 Kjøre lønn... 7 Beskrivelse av

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Høring forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene etter folketrygdloven kapittel 8, 9 og 14 (sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgs-

Detaljer