SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS"

Transkript

1 SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

2 KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene under. Birgitte Marie Formo mobil: e-post: Hadrian Eiendom AS Postboks 1242 Vika 0110 Oslo Olav Vs. gate 1, Oslo, 7. etasje Telefon:

3 INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSIKT... 4 EIENDOMMEN... 5 YTTERLIGERE INFORMASJON... 7 SALGSSTRUKTUR - AVGIVELSE AV BUD... 7 VEDLEGG

4 OVERSIKT MANDAT Hadrian Eiendom AS har et eksklusivt mandat til å forberede og forestå salg av eiendommen - Gnr 1051 bnr 699 i Sarpsborg kommune Hadrian Eiendom AS har ikke anledning til, på egenhånd, å føre forhandlinger eller på annen måte føre samtaler som er forpliktende for oppdragsgiver. Selger står fritt til på ethvert tidspunkt å anta eller forkaste ethvert bud. Selger forbeholder seg videre retten til å endre tidsplanen for salget eller salgsprosedyren. SALGSOBJEKTET Selger: Tomteutvikling Norge AS, org.nr Hjemmelshaver: Tomteutvikling Norge AS, org.nr Salgsobjektet: Gnr 1051 bnr 699 i Sarpsborg kommune. Grunnbokutskrift, vedlegg 1. 4

5 EIENDOMMEN BELIGGENHET/OMRÅDE/OFFENTLIG KOMMUNIKASJON Eiendommen ligger ca. 4,5 km sydøst for Sarpsborg sentrum. Barnehager, Borgen barneskole, Borg videregående skole med idrettsanlegg og treningssenter ligger i gangavstand fra eiendommen. Bussholdeplass i umiddelbar nærhet i Rådhusveien. Kort vei til dagligvare, treningssenter, apotek og postkontor. Sydøst for eiendommen ligger Kala travpark. ADKOMST Fra Sarpsborg sentrum kjør østover på riksvei 118, kjør rett igjennom de to første rundkjøringene og i tredje rundkjøring til høyre ut på Skjebergveien. Etter 1,3 km til vestre inn på Rådhusveien. Etter 350 meter ligger eiendommen på høyre side med felles regulert adkomst med Rådhusveien 7. OMRÅDET Eiendommen grenser til boligbebyggelse i nord og utviklingseiendom i syd. I øst grenser eiendommen til skogområde regulert til offentlig bygg og forsamlingslokale. Naboeiendommen i syd er nylig detaljregulert til formålene bolig/forretning/kontor. Reguleringen åpner for ombygging av eksisterende bygg og utvikling av et tilbygg i syd/sydvest. Det legges til rette for kontor, service og maksimalt 44 boenheter innenfor reguleringen. Km Km Barnehage 0,6 Buss 0,05 Barneskole 0,1 Dagligvare 0,7 Ungdomsskole 2,7 Posten 0,4 Videregående skole 0,7 Nærsenter 0,4 5

6 TOMT Tomten er eiet, med totalt areal på 7 141,5 m2. Tomten er relativ flat, og store deler av tomten består av skog. Matrikkelrapport, vedlegg 3. KOMMUNEPLANENS AREALDEL / REGULERING Eiendommen er i kommunens arealdel for avsatt til fremtidig boligbebyggelse. I plankartet er eiendommen markert med gul farge og området har felt betegnelsen B-5.9. Se utdrag av plankart under. Videre er eiendommen omfattet av en eldre reguleringsplan for Skjebergsentret av Reguleringsplanen angir formålene kontorog forretningsbebyggelse for eiendommen. Eiendommen er som nevnt over avsatt til fremtidig boligbebyggelse i arealplanen, og bygningsmyndighetene vil kreve en detaljregulering av eiendommen for utvikling til boligformål. Arealplanen bemerker at eiendommen er støyutsatt og er berørt av høyspent. Dette må hensyntas ved utvikling av eiendommen. Videre angir arealplanen at opparbeidelse av vann og avløp for området er planlagt i Adkomst til eiendommen fra Rådhusveien er regulert som felles adkomst med eiendommen i syd. Adkomsten er asfaltert. For arealplankart og reguleringskart med bestemmelser, se vedlegg 2. BOLIGBYGGEPROGRAM I henhold til kommuneplanens boligbyggeprogram, er området avsatt til utbygging av inntil 24 enheter i BEVARING Selger er ikke kjent med bevaringsverdige forhold på eiendommen. GRUNNFORHOLD/FORURENSNING Selger er ikke kjent med noe forurensning på eiendommen. EIERKOSTNADER/OFFENTLIGE AVGIFTER/ SKATTETAKST/LIGNINGSVERDI/FORSIKRING Det er innført eiendomsskatt i Sarpsborg kommune. For denne eiendommen er det p.t ikke utarbeidet skattetakst, derav tilstås det ingen eiendomsskatt for Det er p.t ingen kommunale avgifter for eiendommen. Skatteetaten har opplyst om at det ikke er fastsatt likningsverdi for eiendommen. Kilde: Utdrag fra kommunens plankart 6

7 YTTERLIGERE INFORMASJON HEFTELSER Det forutsettes at kjøper setter seg inn i eiendommens heftelsesbilde. Utskrift av grunnboksblad følger som vedlegg 1. Kjøper overtar eiendommen med de heftelser som foreligger med unntak av de tinglyste obligasjoner som gjelder nåværende eiers låneopptak dersom disse forutsettes innfridd ifm. overtakelse. Interessenter oppfordres til å gjøre egen undersøkelse man finner nødvendig knyttet til heftelser/rettigheter forbundet med eiendommen. Selger fraskriver seg ansvaret for innholdet i servitutter påheftet eiendommen. TINGLYSTE SERVITUTTER Det foreligger ingen tinglyste servitutter på eiendommen. KONSESJON Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, jf. Konsesjonsloven 4. SALGSSTRUKTUR - AVGIVELSE AV BUD PRISANTYDNING/OMKOSTNINGER Gi bud. Ved eiendomsoverdragelse påløper følgende kostnader for kjøper: Dokumentavgift til staten: 2,5 % av kjøpesum Tinglysingsgebyr skjøte: NOK 525,- Tinglysingsgebyr pantobl. NOK 607,- pr. stk. inkl pantattest Evt. andre gebyrer herunder konsesjonsgebyr, eierskiftegebyr sameie. BUD Potensielle kjøpere inviteres til inngivelse av bud med basis i dette salgsprospektet med vedlegg og de forutsetninger som legges til grunn her, herunder spesielt kontraktsutkast. Det forutsettes at kjøper har satt seg inn i dokumentasjonen. Dersom bud avgis med andre forhold/forbehold må dette i budet beskrives eksplisitt. Det legges opp til en åpen budgivning. Bud skal kun avgis skriftlig til megler. Finansiering må dokumenteres som vedlegg til budet. Muntlig bud aksepteres ikke. Budet skal signeres av en person som har prokura eller signaturrett. Kopi av firmaattest og legitimasjon vedlegges. Dokumentasjon som underbygger tilliten til budgivers betalings- og gjennomføringsevne og/ eller manglende forespurt dokumentasjon vil bli tillagt vekt. Bud med forbehold vil under ellers like forhold blir rangert lavere enn bud uten forbehold. Det opplyses at selger kan gå i forhandlinger og/ eller akseptere bud når som helst, uten å måtte opplyse om dette til evt. andre budgivere og/ eller interessenter. Selger forbeholder seg retten til å forkaste samtlige bud, herunder evt. velge å ikke gjennomføre et salg. ANSVAR FOR AVGITT INFORMASJON Informasjonen i dette prospekt er hentet fra selger og fra offentlige kilder. Informasjonen er bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Hadrian Eiendom AS fraskriver seg ansvaret for ethvert tap som følger av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investeringer i eiendommen. 7

8 SALGSFORUTSETNINGER Kjøper oppfordres til å befare eiendommen og gjøre tekniske, juridiske og økonomiske vurderinger ved hjelp av fagfolk før avgivelse av bud. Informasjonen i dette salgsprospekt er fremskaffet fra kilder som av selger og Hadrian Eiendom AS anses tilforlatelige. Selger svarer kun for de evt. garantier, inneståelser eller lignende som er uttrykkelig avgitt i kjøpekontrakt. De angitte arealer er avgitt etter beste skjønn. Selger er ikke ansvarlig for de angitte arealtall og kjøper vil bli gitt tilgang for å foreta egne målinger før avgivelse av bud om ønskelig. Ovennevnte forhold forutsettes hensyntatt ved avgivelse av bud. FORHOLDET TIL AVHENDINGSLOVEN Eiendommen og dets tilbehør selges as is dvs. at avhendingsloven 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for evt. skjulte feil. Kjøper skal også bære det fulle ansvar for eventuell forurensing som eksisterer på eiendommen. Heller ikke forhold som angitt i avhendingsloven 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig. MELDING Bedrifter og andre næringsdrivende har plikt til å melde fra til konkurransetilsynet om fusjoner, oppkjøp og avtaler som fører til kontroll i andre selskaper. I den nye konkurranseloven kalles slike fusjoner, oppkjøp og avtaler for foretakssammenslutninger. I utgangspunktet er det plikt til å melde foretaks sammenslutninger hvis de involverte foretakene til sammen omsetter for over 50 millioner kroner i Norge årlig. Det er likevel ikke meldeplikt hvis bare ett av foretakene har over 20 millioner i årlig omsetning i Norge. Dersom erverv av eiendommen medfører at det oppstår meldepliktig foretakssammenslutning skal kjøper besørge slik melding. DOKUMENTASJON VEDLAGT 1. Grunnbokutskrift, datert Arealplankart og reguleringskart med bestemmelser 3. Matrikkelrapport, datert Kjøpekontrakt Videre fravikes avhendingsloven 3-2 i det kjøper bærer ansvaret for at den påtenkte bruk er egnet i eiendommen og kan tillates. Herunder er det kjøpers ansvar å for egen del verifisere/vurdere evt. potensial knyttet til eventuell videreutvikling av eiendommen. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også slik at reklamasjon (dvs. dersom selger hevder at kjøper har opptrådt svikaktig) senest kan finne sted 1 år etter overtakelse. 8

9 Grunnbokutskrift, datert BILAG 1 GRUNNBOKUTSKRIFT, DATERT

10 Utskrift fra EDR foretatt :21 Sist oppdatert :20 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 1 Navn: Saksbehandler: Hadrian Eiendom AS HADRIAN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 1051, Bruksnummer 699 i 0105 SARPSBORG kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Annet TOMTEUTVIKLING NORGE AS ORG.NR: PENGEHEFTELSER PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: NORDEA BANK NORGE ASA ORG.NR: SERVITUTTER GRUNNDATA FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Ingen servitutter registrert REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 0105 / 1051 / 292 / /

11 Arealplankart og reguleringskart med bestemmelser 2BILAG 2 AREALPLANKART OG REGULERINGSKART MED BESTEMMELSER

12 12

13

14

15 Skjebergsenteret REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SKJEBERGSENTERET REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM ER VIST MED REGULERINGSGRENSE PÅ PLANKARTET Planområdet er regulert med følgende formål: Byggeområder Trafikkområder Friområder Fellesområder Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fylkesmannen i Østfold Reguleringsbestemmelsene er datert: Revidert: , Side 1 av 5

16 Skjebergsenteret Område for offentlig bebyggelse. a). I området O 1 kan bebyggelsen oppføres i inntil 3 etasjer. I områdene O 2 - O 4 og O 6 kan bebyggelsen oppføres i inntil 2 etasjer. I området O 3 kan gesimshøyden være inntil 9m og mønehøyden inntil 10 m. b). Der terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, kan det tillates at sokkeletasje innredes i samsvar med bestemmelsene i byggeforskriftene. c). Før behandling av søknad om byggetillatelse skal det for områdene O 1 - O 4 foreligge detaljert illustrasjonsplan godkjent av bygningsrådet. d). I område O 3 skal det være et vegetasjonsbelte som vist på plankartet. e). Område O 2 skal dekke sitt parkeringsbehov på område T 3. f). Område O 4 skal dekke sitt parkeringsbehov på område T 2. g). For område O 5 gjelder bestemmelsene i 2, b) og c). h) Området O 6 skal dekke sitt parkeringsbehov på området T Blandingsområdet friområde og område for offentlig bebyggelse. a). b). c). d). Kulturhuset kan ha saltak. Bebyggelsen kan være høyere enn 9m. Endelig høyde fastsettes av bygningsrådet ved behandlingen av den enkelte byggesøknad. Før behandling av søknad om byggetillatelse skal det for området foreligge detaljert illustrasjonsplan godkjent av bygningsrådet. Området skal planlegges på slik måte at det bevarer sitt grønne preg. 3. Område for kontor- og forretningsbebyggelse. a). Område K 2 skal benyttes til lege- og fysioterapeutsenter. Dersom denne virksomheten opphører, skal reguleringsformålet gå over til område for offentlig bebyggelse; lege- og fysioterapeutsenter. b). Område K 2 skal ha adkomst over områdene T 2 og O 1, men skal dekke sitt parkeringsbehov på område T 2. c). Område K 1 skal ha adkomst over område T 1. Side 2 av 5

17 Skjebergsenteret d). e). f). Forretningsbygg kan oppføres innenfor viste byggelinjer og i inntil 2 etasjer. Bygningsrådet kan tillate at 2 etasje innredes til boligformål i område K 1. For øvrig kan ikke boliger oppføres i hverken K 1 eller K 2. Hver bedrift skal på egen grunn ha plass for parkering, samt på- og avlessing, nødvendig for eiendommens bruk etter bygningsrådets skjønn. Bygningsrådet kan forby virksomhet som etter rådets skjønn er sjenerende for området eller til ulempe for den offentlige ferdsel. 4. Område for industri, forretningsbebyggelse og serviceanlegg. a). Bebyggelsens eller anleggets art, utforming og plassering skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av bygningsrådet. b). Maksimal utnyttingsgrad er fastsatt til u = 0,5. c). d). Bebyggelsen skal ha saltak. Bebyggelsen kan oppføres i inntil 2 etasjer med mønehøyde inntil 10,5m. Bygningsrådet kan kreve utarbeidet situasjonsplan med høydeoppriss for området i sin helhet eller deler av det før byggesøknad for et enkelt bygg behandles. e). f). I industriområdet tillates ikke oppført boligbygg. Bygningsrådet kan gjøre unntak for vaktmesterleilighet o.l. dersom helserådet samtykker. Bygningsrådet kan tillate at deler av en forretningsbygning med unntak av grunnplanet kan innredes til boligformål. g). Forretningsbebyggelse bør ha oppstillingsplass på egen tomt for 1 bil pr. 50 m 2 gulvflate i bebyggelsen. Hertil kommer lasteareal for vare- og lastebiler. Forøvrig skal hver bedrift på egen grunn ha plass for parkering, samt av- og pålessing, nødvendig for eiendommens bruk etter bygningsrådets skjønn. 5. Område for boligbebyggelse. a). b). Bygningenes grunnflate, inklusive garasje må ikke overstige 35 % av tomtens nettoareal. Garasjer og uthus kan bare oppføres i 1 etasje og skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplanen som følger byggesøknaden for bolighuset, selv om den ikke skal oppføres samtidig med denne. Side 3 av 5

18 Skjebergsenteret I tillegg til garasje skal det være oppstilling på egen grunn for 1 bil. 6. Friområder. a). I friområder kan bygningsrådet tillate oppført bygninger som har naturlig tilknytning til friområdene, når dette etter rådets skjønn ikke er til hinder for områdenes bruk som friområde. Side 4 av 5

19 Skjebergsenteret Område for veiformål. a). I området mellom frisiktlinjen og veiformål (frisiktsonen) skal det ved kryss, avkjørsler være fri sikt i en høyde av 0,5m over tilstøtende veiers planum. 8. Fellesbestemmelser. a). b). c). d). e). Bygningsrådet skal ved behandlingen av byggesøknader påse at bebyggelsen får en god form og materialbehandling, og at bygninger i samme byggeflukt eller gruppe får en harmonisk utforming. Gjerders utførelse og høyde skal godkjennes av bygningsrådet. Eksisterende vegetasjon bør søkes bevart. Ingen tomt på beplantes med trær eller busker som etter bygningsrådets skjønn kan virke sjenerende for den offentlige ferdsel. De ubebygde områder må gis en tiltalende form og behandling. Unntak fra disse reguleringsbestemmelser kan tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningslovgivningen og bygningsvedtektene for kommunen, der hvor særlige grunner taler for det. Gjelder reguleringsendring for del av Rådhusveien a) Bygningsrådet skal ved behandling av byggemeldingen ha for øyet at bebyggelsen får en god form og materialbehandling og at bygninger i samme byggefelt får en harmonisk utforming. b) Gjerders utførelse skal godkjennes av bygningsrådet. c) Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter bygningsrådets skjønn kan være sjenerende for den offentlige ferdsel. De ubebygde områder må gis en tiltalende form og behandling. d) Mindre vesentlige unntak fra disse reguleringsbestemmelser kan hvor særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningslovgivningen og bygningsvedtektene for Sarpsborg kommune. Side 5 av 5

20 Matrikkelrapport, datert BILAG 3 MATRIKKELRAPPORT, DATERT

21 Matrikkelrapport MAT0001 Samlet rapport for matrikkelenhet For matrikkelenhet: Kommune: SARPSBORG Gårdsnummer: Bruksnummer: Utskriftsdato/klokkeslett: kl. 10:33 Produsert av: Frank Schander Side 1 av 5

22 Matrikkelenhet Matrikkelenhetstype: Grunneiendom Bruksnavn: Etableringsdato: Skyld: 0 Er tinglyst: Ja Har festegrunner: Nei Er seksjonert: Nei Arealrapport Tekst Areal (m2) Kommentar Beregna areal for 1051 / ,5 Eierforhold Tinglyste eierforhold Rolle Status Føds.d./org.nr Navn Bruksenhet Adresse Andel Hjemmelshaver c/o Nordea Bank Norge ASA Att: Customer Projects Postboks 1166 Sentrum 1 / 1 Forretninger Forretningstype Årsak til feilretting Tinglysingsstatus Tinglysingsstatusdato Forretningsdato Matrikkelføringsdato Signatur Annen forretningstype bem Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver 1051/699 0 Kartforretning bem Kart- og delingsforretning Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver 1051/ Mottaker 1051/ bem Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver 1051/ ,5 Mottaker 1051/ , Side 2 av 5

23 N Oversiktskart for 1051 / 699 Målestokk 1:2 000 EUREF89 UTM Sone 32 Side 3 av 5

24 N Teig 1 (Hovedteig) 1051 / 699 Målestokk 1:1 000 EUREF89 UTM Sone 32 Side 4 av 5

25 Areal og koordinater Areal: 7 141,5 Arealmerknad: Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32 Nord: Øst: Grensepunkt / Grenselinje Ytre avgrensing Grensemerke nedsatt i / Lengde Grensepunkttype / Hjelpelinjetype Målemetode Radius Løpenr Nord Øst Nøyaktighet 10 Terrengmålt , ,77 Ikke spesifisert 20, , ,03 Jord 59, , ,38 Jord 30, , ,09 Ikke spesifisert 50, , ,61 Ikke spesifisert 30, , ,20 Jord 69, , ,84 Jord 14, , ,92 Ikke spesifisert 38, , ,30 Ikke spesifisert 12, , ,10 Ikke spesifisert 25,98 Geometrisk hjelpepunkt Ikke hjelpelinje Offentlig godkjent grensemerke Ikke hjelpelinje Offentlig godkjent grensemerke Ikke hjelpelinje Geometrisk hjelpepunkt Ikke hjelpelinje Ukjent Ikke hjelpelinje Offentlig godkjent grensemerke Ikke hjelpelinje Offentlig godkjent grensemerke Ikke hjelpelinje Ukjent Ikke hjelpelinje Ukjent Ikke hjelpelinje Ukjent Ikke hjelpelinje 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) ,00 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) Terrengmålt Terrengmålt Terrengmålt GPS kinematisk (Real time kinematic) Terrengmålt Terrengmålt Terrengmålt Side 5 av 5

26 BILAG 4 4KJØPEKONTRAKT Kjøpekontrakt

27 KJØPEKONTRAKT mellom Tomteutvikling Norge AS og XX vedrørende salg av Rådhusveien gnr bnr. 699 i Sarpsborg kommune

28 1. SALGSGJENSTAND Tomteutvikling Norge AS org.nr ( Selger ) er eier av eiendommen gnr bnr. 699 i Sarpsborg kommune ( Eiendommen ). Selger og [..] AS org.nr. [..], ( Kjøper ) er enige om at Eiendommen skal overdras fra Selger til Kjøper på de vilkår som beskrevet i denne kontrakt. 2. KJØPESUMMEN OG OPPGJØRET 2.1 Kjøpesummen Kjøpesummen for Eiendommen er NOK [..] ("Kjøpesummen"). Kjøpesummen betales innen Overtakelse, jf. punkt 6 og ellers i samsvar med punkt Omkostninger/dokumentavgift I tillegg til Kjøpesummen skal Kjøper betale dokumentavgift og tinglysingsgebyr for skjøtet. Disse omkostninger skal betales uoppfordret sammen med Kjøpesummen i samsvar med punkt 2.1, 2.3 og 2.4. Meglerprovisjon og utlegg i hht. oppdrag betales av oppdragsgiver/selger og forfaller til betaling ved kontraktens underskrift. Selger og Kjøper gir megler fullmakt til å heve meglerprovisjon og utlegg av den første innbetaling fra Kjøper. 2.3 Forsinkelsesrente Ved forsinket betaling gjelder lov om forsinket betaling. 2.4 Oppgjør, herunder selskapsrettslige disposisjoner Oppgjøret mellom partene skal foretas av Hadrian Eiendom AS ( Megler ). Oppgjør ansees rettidig innkommet bare når det er satt inn på Meglers klientkonto i Pareto Bank AS, Oslo før kl Overtakelsesdato. Kjøper kan ikke pålegge Megler å holde tilbake hele eller deler av Kjøpesummen overfor Selger som følge av krav Kjøper mener å ha mot Selger i kontraktsforholdet. Skjøtet blir ved underskrift av denne kontrakt undertegnet av Selger og oppbevart hos Megler inntil tinglysing finner sted. Tinglysing finner sted når fullt oppgjør inkl. omkostninger skjer. Ved kontraktens underskrift utsteder Selger en kombinert sikringsobligasjon/ urådighetserklæring til Hadrian Eiendom AS, som lyder på hele kjøpesummen, og som blir å tinglyse på Eiendommen. Obligasjonen tjener som sikkerhet for den til enhver tid utbetalte del av salgssummen. Megler skal vederlagsfritt kvittere obligasjonen til avlysning og besørge denne slettet når oppgjør mellom partene er avsluttet og skjøtet er godtatt til tinglysning.

29 Selger og hjemmelshaver forplikter seg til å undertegne ugjenkallelig fullmakt til Megler der Megler på hjemmelshavers vegne gis fullmakt til å samtykke i kjøperens nødvendige pantsettelse av Eiendommen. 3. SELGERS MANGELSANSVAR Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt, dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven 3-7, eller dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper. For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven 3-7 og 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommenes arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav. Reguleringen i denne paragraf er av partene hensyntatt ved fastsettelse av Kjøpesummen. 4. SELGERS GARANTIER Selger garanterer at følgende vil gjelde Eiendommen per Overtakelse, likevel slik at garantiene i bokstav (c) til og med (d) gjelder ved kontraktssigneringen: (a) (b) (c) (d) At Selger er eier og hjemmelshaver til Eiendommen. At Eiendommens heftelsesbilde vil være som angitt i bilag 2, dette dog slik at pantobligasjoner merket x i bilag 2, skal slettes i forbindelse med oppgjøret. At Selger ikke er kjent med at det foreligger skriftlige pålegg mv. fra offentlige myndigheter som gjelder Eiendommen som ikke er utført, betalt eller lignende. At Selger er ikke kjent med krav eller rettigheter som begrenser Eiendommens bruk eller utnyttelse, utover det som fremgår av Eiendommens grunnboksblad og gjeldende offentlige planer, herunder kommunedelplan, reguleringsplan med reguleringsvedtekter for Eiendommen.

30 (e) At Eiendommen i perioden fra signering av denne kontrakt til Overtakelse drives på sedvanlig måte, herunder at ingen vesentlige avtaler inngås, heves, endres eller sies opp, og at det i samme periode ikke treffes andre for Eiendommen vesentlige avgjørelser uten Kjøpers skriftlige samtykke. 5. BEGRENSNINGER I MANGELS- OG GARANTIANSVARET Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger, herunder garantikrav etter punkt 4, tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen før signering av denne kontrakt. Kjøper taper retten til å gjøre avtalebrudd (herunder garantibrudd etter punkt 4) gjeldende dersom Kjøper ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gir Selger melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i. Eventuell reklamasjon eller andre former for krav overfor Selger kan av Kjøper uansett senest finne sted 1 år etter Overtakelse, dog slik at fristen utvides fra 1 år til 3 år for garantibrudd som omfattes av punkt 4(a). Selger kan av Kjøper ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap (jf. prinsippene i avhendingsloven 7-1 (2)). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning eller prisavslag er begrenset oppad til 10 % av Kjøpesummen. Denne ansvarsbegrensningen gjelder ikke ved brudd på garantiene i punkt 4(a). Kjøper kan ikke fremme krav mot Selger med mindre det samlede krav om prisavslag og erstatning overstiger 3 % av Kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under NOK Dersom det samlede krav overstiger minstebeløpet, skal kravene likevel dekkes fra første krone. Kjøpers krav skal beregnes netto etter fradrag for eventuelle skatte- og avgiftsbesparelser som Kjøper vil kunne nyttiggjøre seg. Reguleringen i dette punkt 5 medfører ingen begrensning i Kjøpers hevingsrett etter den alminnelige bakgrunnsretten. 6. OVERTAKELSE Eiendommen overtas av Kjøper kl den [..] ("Overtakelse"). Selger tar forbehold om at Selgers hevingsrett står ved lag i de tilfeller som er regulert i avhendingsloven 5-3 (4). 7. EIENDOMMENS AVKASTNING OG KOSTNADER Selger har rett til den eventuelle avkastning Eiendommen gir til det tidspunkt Kjøper overtar Eiendommen. Til samme tid svarer Selger for eventuelle kostnader ved Eiendommen. Senest innen 1 måned etter Overtakelse skal Selger og Kjøper direkte seg i mellom, hvis aktuelt, foreta pro & contra oppgjør for inntekter og utgifter knyttet til Eiendommen per Overtakelse.

31 8. OFFENTLIGE TILLATELSER Kjøper har risikoen tilknyttet alle eventuelle offentligrettslige krav tilknyttet gjennomføring av transaksjonen, herunder eventuelle konsesjonskrav. 9. MEDDELELSER Enhver meddelelse i forbindelse med denne kontrakt skal foretas per rekommandert brev, telefaks eller e-post til følgende adresser: For Selger: [..] For Kjøper: [..] 10. LOVVALG OG TVISTELØSNING Alle forhold tilknyttet denne kontrakt reguleres av norsk rett. Enhver tvist som måtte oppstå med tilknytning til denne kontrakt, skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom partene ikke kan løse tvisten i minnelighet gjennom forhandlinger, skal tvisten bringes inn for de alminnelige domstoler med Oslo Tingrett som avtalt verneting. 11. BILAG Vedlagt følger: 1. Firmaattest Selger Firmaattest Kjøper 2. Grunnboksutskrift 3. Prospekt 12. UNDERSKRIFT Denne kontrakt er i dag underskrevet i tre eksemplarer, hvorav partene og Hadrian Eiendom AS beholder ett hver. [Sted], den [dato] for [Selgeren] for [Kjøperen] Navn: Navn:

32 Hadrian Eiendom AS ble etablert i 1996 og har i dag 7 ansatte. Våre kontorer ligger sentralt i Oslo sentrum. Vårt forretningsområde er næringsmegling og vi tilbyr tjenester innen transaksjon, rådgivning, verdivurdering og utleie av næringseiendom. Hadrian har med tiden opparbeidet omfattende erfaring som rådgiver og megler ved eiendomstransaksjoner. Vi jobber tett med våre oppdragsgivere for å få den beste verdiutviklingen. Vår spisskompetanse er rådgivning og salg av utviklingseiendommer som er opparbeidet gjennom langsiktighet, fokusert og systematisk arbeid. Vårt team har variert bakgrunn og relevant faglig utdannelse samt lang yrkesmessig fartstid Internett: Telefon: Besøksadresse: Olav Vs gate 1, 7. etg. Postadresse: Postboks 1242 Vika, 0110 Oslo

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg Selges ved Hadrian Eiendom AS MANDAT Hadrian Eiendom AS har et eksklusivt mandat til å forberede og forestå salg av eiendommen med gnr 2047

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T Boligutviklingseiendom selges Grenseveien 91 Ensjø/Helsfyr S A L G S P R O S P E K T Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personen under. Under

Detaljer

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Delebukta 53, 1390 Vollen Adresse: Delebukta 53, 1390 Vollen Type eiendom: Fritidshus/enebolig Areal bygninger: Anslått ca. 156 m 2 BRA Tomteareal: Ca.

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,-

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,- MØLNMYRA/MISVÆR PRISANTYDNING: KR 1670000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Mølnmyra Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - kontorbygg, verksted, og lager EIENDOMMEN

Detaljer

Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen

Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen - SALG/UTLEIE - Utviklingspotensiale Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Camilla Haugerudbråten

Detaljer

SUNDLAND - STOKKE. www.smartmegling.no

SUNDLAND - STOKKE. www.smartmegling.no SUNDLAND - STOKKE Næringstomt sundland - Stokke kommuen. Prisant.: Åpent for bud Adresse: Sundland Tomteareal: 150 000 kvm Oppdragsnr: 2130059 Adresse Sundland 3160 Stokke Sundland har en fordelaktig beliggenhet,

Detaljer

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1200000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Eiterå Kort sagt - Garasje, oppholdsrom og sandlager - Ca 35 km fra Mo i Rana - Gode eksponeringsmuligheter rett ved

Detaljer

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: -- Formidlingsnummer: Dato: KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk.

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk. Oppdragsnr: 60140707 BRYNE Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE Prisant. kr 4 490 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 4 535 006 * P-rom/bra ca. 129/138 kvm. Tomt ca. 415 kvm * Dokumentavgift av tomteverdi Bryne

Detaljer

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg

Detaljer

Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier

Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges største

Detaljer

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG.

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. TOMT HALHJEMSMARKA 3 11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. HALHJEM 3, TRINN 1, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra. kr. 900.000,- + 2,5% dok.avg. Tomteareal: Fra ca. 600-1000m² Prospekt på SMS:

Detaljer

Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim

Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim Adresse: Kanalhølen, 7327 Svorkmo Inneholder: To gapahuker med utedo Totalt areal: 130 660 kvm Prisa 3 50 nt. 00 + om 00 k. Kanalhølen,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen bakgrunnsrett Mellom: Elverum Eiendomselskap

Detaljer

NANSET - LARVIK. www.smartmegling.no

NANSET - LARVIK. www.smartmegling.no NANSET - LARVIK Stor utleiebolig på Nanset - Larvik, med et mulig utviklingspotensial! Prisant.: 3 990 000,- Adresse: Jerpeveien 13 BRA/P-rom: 487/385 kvm Tomteareal: 785 kvm Oppdragsnr: 2150014 www.smartmegling.no

Detaljer

BRYNE. Prosjektert enebolig. Nøkkelferdig bolig fra Rogalandshus. Beliggenhet like ved stadion og nært til sentrum. 2 stuer og 2 bad.

BRYNE. Prosjektert enebolig. Nøkkelferdig bolig fra Rogalandshus. Beliggenhet like ved stadion og nært til sentrum. 2 stuer og 2 bad. Oppdragsnr: 60130685 BRYNE Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE Prisantydning kr. 4.490.000,- + omk. Adresse Hognestadvegen 48 B Postnr/sted 4340 Bryne Bra ca 139 kvm. Prosjektert enebolig. Nøkkelferdig bolig

Detaljer

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT OPPDAL/NYHAUGEN Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT NYHAUGEN 17 INNHOLD 5. 6. 8. 10. 14. 16. 18. 20. 21. 23. 68. 69. 70. Fakta om eiendommen Nabolaget

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted»

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted» «Oppdragsnummer» Oppdr. Nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Veifor AS, org.nr.: 995 152 568 Adresse: c/o Veidekke

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Skogeiendom til salgs. Lamoskogen. Målselv kommune

Skogeiendom til salgs. Lamoskogen. Målselv kommune Skogeiendom til salgs Lamoskogen Målselv kommune Side 2 av 7 Eiendom Eier Salgsansvarlig Lamoskogen gnr. 59 bnr. 14 i Målselv kommune Statskog SF Knut Røst, tlf: 970 08 125, e-post: knut.rost@statskog.no

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Salgsoppgave. Selger står fritt til å slette eller gjøre endringer i tinglyste servitutter.

Salgsoppgave. Selger står fritt til å slette eller gjøre endringer i tinglyste servitutter. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Malmøgata 5-7, 0553 Oslo. Endelig adresse tildeles på et senere tidspunkt. Eiendom med gnr. 227, bnr. 308 og bnr. 383 i Oslo kommune. Eiendommen etableres som ett

Detaljer