Litt om direktekrav og back-to-back

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Litt om direktekrav og back-to-back"

Transkript

1 Litt om direktekrav og back-to-back Foredrag for Entrepriseforeningen i Bergen 6. februar 2010 ved advokat/partner dr. juris Amund Bjøranger Tørum

2 DEL 1: DIREKTEKRAV

3 DIREKTEKRAV HVA ER DET? Uttrykket har tradisjonelt blitt brukt om mangelskrav mot tidligere salgsledd Kan eksempelvis den som har kjøpt en 1 år gammel bruktbil kreve at forhandleren som solgte bilen som ny, utbedrer mangler? Kan den som har fått oppført en enebolig kreve at underentreprenøren utbedrer mangler ved sitt arbeid? Direktekrav kan også bygges på andre rettslige grunnlag, eksempelvis partsdisposisjoner Cesjon Tredjemannsavtale Garanti

4 DIREKTEKRAV PÅ GRUNNLAG AV KONTRAKTSRETTSLIGE BAKGRUNNSREGLER I det følgende behandles bare direktekrav på grunnlag av kontraktsrettslige bakgrunnsregler Slike direktekrav er bare aktuelt i kontraktskjeder (vs. deliktskrav) Enkleste partsforhold: Underentreprenøren (A) -> hovedentreprenøren (B) -> byggherren (C) Kan byggherren (C) kreve at rørleggeren (A) utbedrer avløpet? Direktekrav i flere ledd : A -> B -> C -> D -> E Kan den som har kjøpt en 2 år gammel enebolig (E) hvor vinduene har pongtert, kreve at underentreprenørens (Bs) underleverandør av vinduer (A) setter inn nye vindu? Direktekravsregler har siden vedtagelsen av kjøpsloven 84 fått stor utbredelse i kontraktslovgivningen Kjøpsloven, håndverkertjenesteloven, avhendingsloven, bustadoppføringsloven etc.

5 BEGRUNNELSEN FOR SLIKE DIREKTEKRAVSREGLER Startet som et tiltak for å styrke forbrukervernet; kjl. 49a fra 1974 Gjennom vedtagelsen i 1988 av kjøpsloven 84 ble det oppstilt en generell adgang til å fremme direkte mangelskrav mot tidligere salgsledd Direktekravsreglene fikk da en mer prinsipiell begrunnelse Behov for direktekrav dersom medkontrahenten (B) er insolvent eller vanskelig tilgjengelig Enkel og effektiv oppgjørsform ; ansvaret bør allerede i første omgang plasseres der det hører hjemme Direktekravsdebitor (A) har ingen legitim grunn til å motsette seg direktekrav dersom direktekravet begrenses til det kravet han kunne ha blitt møtt med fra sin egen kontraktspart (B)

6 DIREKTEKRAVSMODELLER Subrogasjonsmodellen Stikkord for direktekravsregler basert på inntreden : C overtar Bs mangelskrav mot A Noe forenklet kan man si at resultatet blir omtrent som om mangelskravet hadde fulgt med på kjøpet ; direktekravet er betinget av at B har et mangelskrav mot A, og omfanget av direktekravet begrenses til det kravet som B kunne ha fremmet mot A Det var slik Ørsted konstruerte direktekrav ved avhendelse av fast eiendom ( tilbehør ) Kjøpsloven 84 bygger på slik subrohasjon, og det er nokså bred enighet om at avhendingsloven 4-16 skal tolkes på samme måte Dobbeltbegrensningsmodellen ( springende regress ) Her må i tillegg C ha et eget mangelskrav mot B; det må altså foreligge en mangel i to ledd Eks: B har kjøpt eiendommen ny, mens C har kjøpt den som den er Omfanget av mangelskravet som C kunne ha fremmet mot B, setter samtidig en grense for Cs direktekrav mot A

7 DIREKTEKRAV PÅ GRUNNLAG AV BUSTADOPPFØRINGSLOVEN 37 Forbrukaren kan gjere sitt krav som følgje av mangel gjeldande mot ein tidlegare avtalepart som har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd, i same mon som mangelen kan gjerast gjeldande av entreprenøren eller annan avtalepart Hvem? Bare forbrukere som omfattes av virkeområdet for buofl. Næringsentrepriser; NS 3430 pkt. 38 og NS 8405 pkt. 37 Sitt krav og same mon = dobbeltbegrensningsmodellen Avhendingsloven 4-16 (3); forbrukeren kan velge mellom buofl. 37 og avhl (subrogasjon) tidlegare avtalepart som har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd Avtalen mellom A og B må være inngått som ledd i næringsverksemd Tidlegare avtalepart favner betydelig videre enn kjl. 84 ( tidligere salgsledd ) Eks: Underentreprenør, håndverkere, materialleverandører, arkitekt, rådgivende ingeniør osv. Direktekrav i flere ledd; tilstrekkelig at D har et mangelskrav mot C, og at B har et mangelskrav mot A (C må ikke ha et mangelskrav mot B)

8 DIREKTEKRAV OG AVTALESENSUR: BETYDNINGEN AV INNHOLDET I AVTALEN MELLOM A OG B Det er et grunnleggende utgangspunkt at direktekrav skal være begrenset til det kravet som man kunne ha blitt møtt med fra sin egen kontraktspart Den som fremmet et direktekrav (C) må derfor som et klart utgangspunkt, respektere As ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrensninger overfor B Dette må ses på bakgunn av at en bærende begrunnelse for direktekrav i norsk rett, er at direktekravsdebitor ikke har noen legitim grunn til å motsette seg direktekrav som er begrenset til det kravet som han uansett må finne seg i fra sin egen kontraktspart Utenfor forbrukerforhold gjelder dette unntaksfritt Bustadoppføringsloven 37 andre ledd fraviker dette utgangspunktet Avtale som innskrenkar det kravet entreprenøren eller ein annan avtalepart har, kan ikkje gjerast gjeldande mot forbrukaren i større mon enn det som kunne ha vore avtalt mellom forbrukaren og entreprenøren Formålet er å effektivisere adgangen til å fremme direktekrav og dermed styrke forbrukervernet

9 DIREKTEKRAV OG AVTALESENSUR - HVA INNEBÆRER SENSURREGELEN I BUOFL. 37 (2)? Rammer visse bestemmelser i avtalen mellom A og B Innholdet i den kommersielle avtalen mellom A og B, eksempelvis hovedentreprenøren og underentreprenøren, sensureres i henhold til bustadoppføringsloven Det spiller ingen rolle at avtalen mellom A og B er en omforent standardkontrakt, og det spiller ingen rolle at avtalen mellom A og B ikke omfattes av bustadoppføringsloven Avtalen mellom A og B kan eksempelvis være regulert av kjøpsloven Hypotetisk vurdering: Bestemmelser i avtalen mellom A og B settes til side i den ustrekning de ifølge bustadoppføringslovens preseptoriske regler ikke kunne ha vært avtalt mellom A og C Slik sensur er imidlertid ikke så praktisk som man kanskje skulle tro Bustadoppføringslovens mangelsystem bygger på de tradisjonelle standardkontraktene for næringsentrepriser; den primære mangelsbeføyelsen er retting Bare unntaksvis aktuelt med erstatning for mangler, og indirekte tap (fortjenestap) er jo uansett ikke aktuelt for forbrukere Se likevel buofl. 6 (2): Ein entreprenør kan ikkje fråskrive seg ansvar for tap utanfor næring som forbrukaren lir på grunn av tingskade. Sensuren rammer også en voldgiftsklausul mellom A og B, jf. buofl. 64 (2)

10 SENSUR AV (KORTE) REKLAMASJONSFRISTER I AVTALEN MELLOM A OG B Sensur av (korte) reklamasjonsfrister i avtalen mellom A og B er særskilt regulert i bustadoppføringsloven 37 tredje ledd Buofl. 37 (3): Ved krav mot tidlegare avtalepart gjeld føresegnene om reklamasjon i 30 tilsvarande for tilhøvet mellom forbrukaren og den tidlegare avtaleparten Reklamasjonsregelen i buofl. 30 (1): Forbrukaren mistar retten til å gjere ein mangel gjeldande dersom det ikkje er gjeve melding til entreprenøren om at mangelen blir gjord gjeldande innan rimeleg tid etter at forbrukaren oppdaga eller burde ha oppdaga mangelen. Ein mangel kan ikkje gjerast gjeldande seinare enn fem år etter overtakinga. Entreprenøren kan likevel ha teke på seg å svare for manglar i lengre tid Forbrukeren (C) som fremmer direktekrav mot A kan dermed forholde seg til reklamasjonsreglene i bustadoppføringsloven 30 uavhengig av hvilke reklamasjonsfrister som er avtalt mellom A og B Forbrukeren (C) må imidlertid i tillegg få tid til først å gå på sin kontraktspart (B) Men; dette betyr selvsagt ikke at det nødvendigvis gjelder en fem års reklamasjonsfrist, eksempelvis overfor malemesteren Foreldelsesreglene gjelder derimot som vanlig Bs mangelskrav mot A kan derfor være foreldet idet C fremmer direktekrav mot A

11 SÆRSKILTE REKLAMASJONSREGLER I REGRESSOMGANGEN Bakgrunnen for bestemmelsen; entreprenørklemmen Mens (hoved)entreprenøren gjerne må finne seg i at byggherren krever fem års garanti eller reklamasjonsfrist for mangler, hender det ofte at (hoved)entreprenøren ikke klarer å oppnå tilsvarende vilkår overfor sine underentreprenører og underleverandører Bestemmelsen i buofl. 37 (4) innebærer at mangelskrav kan gjøres gjeldende i regressomgangen selv om reklamasjonsfristen er utløpt Eksempel: I stedet for å fremme et direktekrav mot rørleggeren (A), velger forbrukeren å holde hovedentreprenøren (B) ansvarlig for mangelen. På dette tidspunktet er imidlertid Bs reklamasjonsfrist overfor A utløpt. Buofl. 37 (4) bestemmer her at: I den mon forbrukaren gjer gjeldande krav mot entreprenøren som òg kunne ha vore gjort gjeldande mot ein tidlegare avtalepart, gjeld reklamasjonsfristen i 30 første ledd andre punktum for vidare mangelskrav frå entreprenøren mot den tidlegare avtaleparten Bestemmelsen begrenser seg imidlertid ikke til der forbrukeren (C) har valgt å holde entreprenøren (B) ansvarlig for mangelen. Den gjelder også eksempelvis der E har fremmet direktekrav mot C, men hvor C kunne ha fremmet et direktekrav mot A. Her kan C gjøre reklamasjonsfristen i 30 første ledd gjeldende overfor både B og A. Bestemmelsen er imidlertid fravikelig og gjelder ikke dersom eksempelvis B har fraskrevet seg overfor A retten til å gjøre den gjeldende

12 KORT OM INNSIGELSER OG MOTKRAV Problemstillingen Forbrukeren (C) oppfyller vilkårene i buofl. 37 for å fremme direktekrav mot eksempelvis underentreprenøren (A) Underentreprenøren (A) har imidlertid ikke fått oppgjør fra hovedentreprenøren (B) Kan her A motregne i Cs direktekrav med motkrav mot B? Mest aktuelt der B er insolvent Vanskelig å skille mellom As motkrav og innsigelser (tilbakeholdsrett) dersom A ikke har fått oppgjør fra B Urimelig om underentreprenøren (A) som ikke har fått oppgjør, skal måtte finne seg i krav om prisavslag eller hevning (tilbakebetaling) fra forbrukeren (C) Ved retting er uansett ikke kravet om komputabilitet oppfylt Konklusjon Bare adgang til å motregne med motkrav fra samme rettsforhold ( konnekse krav)?

13 DEL 2: BACK-TO-BACK

14 FORMÅLET MED BACK-TO-BACK Back-to-back Et innarbeidet stikkord for at partene i en kontraktskjede i større eller mindre grad ser seg tjent med å samkjøre kontraktsvilkårene ( underkontraktene samkjøres med hovedkontrakten ) Back-to-back av hva? Kontraktsvilkårene og/eller scope of work? Mest rigid gjennomført i visse offshore-prosjekter; det er eksempler på at oljeselskap som en del av kontrakten med EPC-leverandøren, har betinget seg retten til å bestemme hvilke kontraktsvilkår som skal benyttes nedover i kontraktskjeden Noen sentrale formål Å begrense entreprenøreklemmen gjennom å sørge for reklamasjonsfrister som gjør det mulig å viderebringe byggherrens mangelskrav til underentreprenørene og/eller underleverandørene Praksisen med at ansvarsbegrensninger og dagmulkt beregnes av kontraktssummen gjør det imidlertid ofte vanskelig å speile vilkårene Muliggjøre samordnet tvisteløsning; domstolsbehandling vs. voldgift Store prosjekter Mange store sideentrepriser; sikre oversikt og transparens og effektiv koordinering Offshore; sikre step in right og forutsigbarhet om innholdet i kontraktsvilkårene

15 HVORDAN OPPNÅ BACK-TO-BACK? KONTRAKTSTEKNIKKER Betydningen av et realistisk ambisjonsnivå Knapt mulig å gardere seg slik at man kan videreføre ethvert krav, selv om dette har vært forsøkt i de store OPS-prosjektene for veiutbygginger Formell back-to-back Det nærmeste man kommer full symmetri i kontraktskjeden; hovedkontrakten benyttes som utgangspunkt også for underkontrakten Sikrer stor grad av symmetri, men kan være overkill og byråkratisk overfor mindre aktører (les: avanserte varslings- og endringsregler) Åpenbare fordeler ved samkjøring av scope of work i flere ledd, særlig der scope of work i hovedkontrakten er funksjonelt beskrevet Her krangles det mye fordi advokatene og ingeniørene ikke snakket godt nok sammen da kontrakten ble utformet selv små nyanser kan koste hovedentreprenøren dyrt Reell back-to-back Man forsøker å ta inn de viktigste bestemmelsene fra hovedkontrakten i underkontrakten(e) Vil ofte innebære en betydelig forenkling der hovedkontrakten er omfattende og komplisert, men ofte vanskelig å skille ut de viktigste bestemmelsene

16 BACK-TO-BACK : EN LITEN HUSKELISTE Reklamasjonsfrister Ansvarsbegrensninger Endringsregler Endringsadgangen i underkontraktene må være minst like vid som i hovedkontrakten Hevning og step in rights En bestemmelse om at C skal kunne tre inn i underkontraktene dersom han hever hovedkontrakten med B, vil være lite verdt hvis ikke en slik rett er reflektert i Bs underkontrakter Tvisteløsningsmekanismer For å unngå søksmål i flere ledd og i verste fall motstridende dommer, vil gjerne hovedentreprenøren ha muligheten for å forene slike tvister Sakene lar seg ikke forene til felles behandling dersom hovedkontrakten er underlagt domstolsbehandling, mens underkontrakten(e) er underlagt voldgift Representasjon og vetorett i tvister; der det er en nær sammenheng mellom tvisten i hovedkontrakten og underkontrakten, kan det være vanskelig å forlike bare én av tvistene ***

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2010-16. årgang. Tema Entreprise

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2010-16. årgang. Tema Entreprise EUROJURIS INFORMERER Nr. 3/2010-16. årgang Tema Entreprise Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 9 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

BACK-TO-BACK AVTALER. Utforming og praktiske problemer. Nils-Henrik Pettersson Holmsbu, 4. september 2009. www.schjodt.no

BACK-TO-BACK AVTALER. Utforming og praktiske problemer. Nils-Henrik Pettersson Holmsbu, 4. september 2009. www.schjodt.no BACK-TO-BACK AVTALER Utforming og praktiske problemer Nils-Henrik Pettersson Holmsbu, 4. september 2009 www.schjodt.no Back-to-back situasjonen Byggherre Hovedkontrakt Hovedentreprenør Underentreprenør

Detaljer

Reklamasjon og foreldelse i forbrukerkjøp etter mislykket utbedring

Reklamasjon og foreldelse i forbrukerkjøp etter mislykket utbedring Det juridiske fakultet Reklamasjon og foreldelse i forbrukerkjøp etter mislykket utbedring I lys av Rt. 2013 s. 865 Kristoffer Johansen Liten masteroppgave i rettsvitenskap vår 2014 INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2015-21. årgang. Entrepriserett

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2015-21. årgang. Entrepriserett EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2015-21. årgang Entrepriserett Eurojuris Informerer Innhold Gjennom utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske

Detaljer

Avhendingslova 3-9 annet punktum. av Erik Sverdrup Mår

Avhendingslova 3-9 annet punktum. av Erik Sverdrup Mår Avhendingslova 3-9 annet punktum av Erik Sverdrup Mår Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 1 1 INNLEDNING... 4 1.1 Tema og problemstilling...

Detaljer

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter Innhold Generell innføring i Norsk entrepriserett... 2 1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter... 2 2 Forholdet til lovgivning. Avtalerett... 3 3. Generelt om Norsk Standards kontrakter (NS- kontrakter)...

Detaljer

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen?

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Bruk av klausulen som han er i avtalen. Kandidatnr: 149817 Leveringsfrist: 17.desember 2007 Til sammen 12079 ord 16.12.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

Viktig informasjon til kjøper av bolig og fritidsbolig under oppføring

Viktig informasjon til kjøper av bolig og fritidsbolig under oppføring Rettigheter og forpliktelser ved kjøp av bolig og fritidsbolig under oppføring På de neste sidene skal vi se nærmere på hva som gjelder når du kjøper bolig eller fritidsbolig under oppføring. Hvilke rettigheter

Detaljer

Fristforlengelse i entrepriseretten; særlig om kontrollansvaret i NS 8405

Fristforlengelse i entrepriseretten; særlig om kontrollansvaret i NS 8405 Fristforlengelse i entrepriseretten; særlig om kontrollansvaret i NS 8405 Av Heidi Nergård og Britt Nergård JUR- 3902 Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT A r b e i d s n o t a t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 54 ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT Lov om forbrukerkjøp av 21.06.2002 nr. 34 (forbrukerkjøpsloven) En ny lov som forenkler og klargjør

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 6. Tilstandsrapport ved salg av bolig

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 6. Tilstandsrapport ved salg av bolig NOU Norges offentlige utredninger 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Individ og integritet.

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008)

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) Skjema 1: Januar 2013 AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) TIL FIRMA: PROSJEKT: AVVIK MELDT AV: VARSEL NUMMER: 1. VARSEL OM AVVIK: Varsel om endring - Irregulær endringsordre (pkt. 23) Oppdragsgiver

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Bygging og leie av FPSOer Kontraktuelle og regulatoriske utfordringer i trekanten verft-eier-leietaer

Bygging og leie av FPSOer Kontraktuelle og regulatoriske utfordringer i trekanten verft-eier-leietaer Bygging og leie av FPSOer Kontraktuelle og regulatoriske utfordringer i trekanten verft-eier-leietaer Petroleumsjuridisk klubb, Stavanger 21.11.2012 Advokat dr. juris Amund Bjøranger Tørum Page 2 DEL 1:

Detaljer

Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene. Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23.

Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene. Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23. Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23. november 2011 Tyttebærsti-dommen kommunens ansvar ved forsømt vedlikehold Høyesteretts

Detaljer

Selgers advokatutgifter under eierskifteforsikring

Selgers advokatutgifter under eierskifteforsikring Selgers advokatutgifter under eierskifteforsikring Ved advokat Elisabeth Berthelsen Eierskifteforsikringen er en ansvarsforsikring som dekker selgers mulige ansvar for mangler etter salg av fast eiendom.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, I. Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø til prøve) mot AmTrust

Detaljer

VEIRETT. Begrepets innhold, med vekt på Høyesteretts forståelse. Masteroppgave ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen Vår 2012

VEIRETT. Begrepets innhold, med vekt på Høyesteretts forståelse. Masteroppgave ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen Vår 2012 VEIRETT Begrepets innhold, med vekt på Høyesteretts forståelse Studnr: 156134 Veileder: Ingunn Elise Myklebust Masteroppgave ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen Vår 2012 Antall ord: 12 242 Side

Detaljer

Aksjelovens utdelingsbegrep;

Aksjelovens utdelingsbegrep; Aksjelovens utdelingsbegrep; Særlig om maskert utbytte og utdeling ved bruk av finansiell rådgiver. Kandidatnummer: 186689 Veileder: Filip Truyen Antall ord:14981 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

Besl. O. nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 67 Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) Kapittel

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger OMSTØTELSE VED KONKURS ETTER DEKNINGSLOVEN 5-5: Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger Kandidatnr: 173109 Veileder: Rune Sæbø Leveringsfrist: 10.12.2010 Til sammen

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 4

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 4 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 4 Lovregulering av strømavtaler sluttet med forbrukere Utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet 5. desember 2002. Avgitt til Justisdepartementet

Detaljer