nr 40/ NO årgang 96 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 40/06-2006.10.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 40/ NO årgang 96 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /06 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...45 Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede, ikke fornyede og slettede internasjonale varemerkeregistreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Merkeordningen beskyttede betegnelser Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /06 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ROUTE 47 Peak Telecom AS, Strandvejen 186F, 2920 CHARLOTTENLUND, DK Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Telekommunikasjonsapparater og instrumenter (inklusiv modemer), nettverk, programvare og strømkretser; telefonapparater; tilbehør for telefoner; adaptere til bruk med telefoner; batteriladere til bruk med telefoner; mobiltelefoner; enheter montert på pult eller i bil bestående av en høytaler som tillater bruk av telefon "hands-free"; telefonetuier; datakommunikasjonsapparater og instrumenter; radiokommunikasjonsapparater og instrumenter; kort (ikke opptatt i andre klasser) inklusiv betalingskort, kredittkort, debetkort, telefonkort, transaksjonskort, kort som inkorporerer elektromagnetisk opptaksmedia, optisk opptaksmedia, databrikker og/eller integrerte kretser, og andre oppdaterbare minnekort; elektronisk apparater og instrumenter for administrasjon, overvåking og analyse av yteevne til telekommunikasjons- og datakommunikasjonsnettverk og -kretser; optisk og elektrooptisk apparater og utstyr for sending, overføring og/eller mottakelse av data, informasjon, bilder eller lyd; satellittsendere og - mottagere; apparater, instrumenter og programvare for kommunikasjon med, eller via, datanettverk (f.eks. verdensveven); nedlastbar digitalmusikk ordnet via en database eller internet; apparater for kryptering og dekryptering av signaler eller data; databasert personlige dagplanleggere; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; elektronisk kommunikasjonsvirksomhet; telefon-, mobiltelefon-, trådløs telefon-, facsimile-, telex-, talelagring og fordelings-, personsøkings-, tale- og dataoverføringsvirksomhet; lokale, langdistanse, tilbakeringing, internasjonal og mobil telefonvirksomhet; satellittkommunikasjonsvirksomhet; internettilgangsvirksomhet; overvåking, behandling, kringkasting og mottak av signaler og data behandlet av datamaskiner eller av telekommunikasjonsapparater og instrumenter; videomeldingsformidlingsvirksomhet; videokonferansevirksomhet; videotelefonvirksomhet; telekommunikasjonsadministrasjon; assistanse i operasjon og overvåking av telekommunikasjonsnettverk; konsulentvirksomhet i området telekommunikasjon; utleie av telekommunikasjonsapparater og installasjoner; levering av digitalmusikk via telekommunikasjon; telekommunikasjon av informasjon (inklusiv hjemmesider), dataprogrammer og annet data; overføring av informasjon vedrørende nyheter og aktuelt; telekommunikasjonsportalvirksomhet; nettverksvirksomhet; tilveiebringelse av fasiliteter for elektronisk eller on-line interaktive diskusjoner og samtaler; informasjon og teknisk råd i området telekommunikasjon; leasing av tilgangstid til databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Geneva Laboratories Ltd, Beaufort House, Box 438, Road Town, tortola BRITISKE JOMFRUØYER, VG Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk. 3

4 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Norsk rikskringkasting AS, Juridisk avdeling, Bjørnstjerne Bjørnsons Plass 1, 0340 OSLO, NO 9 CD, video/dvd, CD-rom spill, dataspill, refleks, refleksvest. 16 Bøker, aktivitetsbøker, postkort, skrive- /tegneblokk, brevark, konvolutter, strikkeoppskrifter, klistremerker. 21 Kopp, skål, asjett, tallerken i porselen; kopp, skål, asjett i plast (melanin), matboks i blikk/stål, termos i stål. 24 Sengesett, ullpledd. 25 Klær, lue, votter, genser, sokker, strømpebukse, såler, nikkers, pologenser, skisko. 28 Puslespill, bildelotto, leketøy, ski, bindinger, staver, skismøring, spark, kjelke. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogram og distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-tv, mobilt internett og andre digitale medier. 41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobilt internett og andre digitale medier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VISION COMPLETED Vision Completed NUF, Brugata 50, 2321 HAMAR, NO 41 Fototjenester, nemlig det å tilby visuelle opplevelser for ulike bransjer, basert på unik kompetanse innen fjernstyrte kamerasystemer, fototekniske løsninger og digitale presentasjonsverktøy, herunder visuelle presentasjoner på Internett og fotodokumentasjon av anlegg og bygninger. 42 Utvikling av nye produkter, nemlig utvikling av visuelle opplevelser for ulike bransjer, basert på unik kompetanse innen fjernstyrte kamerasystemer, fototekniske løsninger og digitale presentasjonsverktøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ESSURE Conceptus Inc, 331 East Evelyn Avenue, CA94041 MOUNTAIN VIEW, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 10 Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter, befruktningshindrende midler (ikke kjemiske), fødselsregulerende innretninger, herunder en permanent fødselsregulerende innretning for kvinner i form av et myk og fleksibel mikroinnsats for plassering i hver eggleder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet MY MACBOOK Apple Computer Inc, 1 Infinite Loop, CA95014 CUPERTINO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Computere, bærbare computere (notebook computere), computer hardware, computer software, computer periferiutstyr. 4

5 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: S-MAX INDIVIDUAL Ford Motor Co, One American Road, MI48126 DEARBORN, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 12 Landkjøretøyer; deler og tilbehør til landkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CASTROL GARDEN Castrol Ltd, Wakefield House, Pipers Way, SN31RE SWINDON, WILTSHIRE, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; smøreoljer og smørefett; brensel og drivstoff; ikkekjemiske tilsetninger for brensel, drivstoff, smøremidler og fett; støvbindemidler; belysningsstoffer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SILMERIA Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), , Yoyogi, Shibuya-ku TOKYO, JP Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 9 Datamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger; audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater som inneholder musikk; forhåndsinnspilte videodisker som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; styrespaker (joysticker); kontroller til videospill; nedlastbare bakgrunnsbilder for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare skjermsparere (bakgrunnsmønstre) for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare videoopptak; nedlastbare lyd- og musikkopptak; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; elektroniske publikasjoner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og generell underholdning. 16 Strategihåndbøker for datamaskinspill; strategihåndbøker for videospill; bøker som inneholder fiksjons- og/eller fantasyfortellinger; grafikkbøker; sangbøker; notehefter; tegneseriehefter; magasiner som hovedsakelig omhandler videospill og/eller tegneserier og tegnefilmer; plakater; klistremerker; papirfaner; kalendere; postkort; penner; blyanter; blyanthetter; pennaler; tegnelinjaler; gummistempler; notisbøker, samlekort; byttekort; fotografier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IMAGINE BY SCA SCA Packaging Marketing, Culliganlaan 1D, 1831 DIEGEM, BE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 42 Produktdesigntjenester, designtjenester relatert til emballasje, grafisk design for emballasje. 5

6 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CAN YOU HANDLE THE TASTE Cadbury Ireland Ltd, Malahide Road COOLOCK, DUBLIN 5, IE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STILLA Pipelife Norge AS, 6650 SURNADAL, NO Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO 17 Fleksible rør, ikke av metall, rørforbindelser, ikke av metall. 19 Rør og rørdeler av plast, spesielt for avløpssystem i bygninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LENNETH Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), , Yoyogi, Shibuya-ku TOKYO, JP Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 9 Datamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger; audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater som inneholder musikk; forhåndsinnspilte videodisker som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; styrespaker (joysticker); kontroller til videospill; nedlastbare bakgrunnsbilder for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare skjermsparere (bakgrunnsmønstre) for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare videoopptak; nedlastbare lyd- og musikkopptak; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; elektroniske publikasjoner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og generell underholdning. 16 Strategihåndbøker for datamaskinspill; strategihåndbøker for videospill; bøker som inneholder fiksjons- og/eller fantasyfortellinger; grafikkbøker; sangbøker; notehefter; tegneseriehefter; magasiner som hovedsakelig omhandler videospill og/eller tegneserier og tegnefilmer; plakater; klistremerker; papirfaner; kalendere; postkort; penner; blyanter; blyanthetter; pennaler; tegnelinjaler; gummistempler; notisbøker, samlekort; byttekort; fotografier. 6

7 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JUST A FLING Jørgen Keiserud, Schøningsgate 34, 0362 OSLO, NO 14 Amuletter, etuier, fyrstikkholdere av edelmetall, halskjeder, kjedepynt, klokker, medaljonger, nøkkelringer, smykker, snusdåser av edelmetall, øreringer, pins. 16 Brikker for ølglass, bøker, kalendere, kulepenner, kontorrekvisita, plakater, stempler, trykkerityper, trykksaker, ølbrikker, klistremerker. 25 Badebukser, bandanas, belter, bukser, fottøy, gensere, hansker, hetter, hodebånd, hodeplagg, jakker, luer, lueskygger, pullover, skjorter, sokker, truser, t- skjorter, undertrøyer, undertøy, svettearmbånd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PRO-AGE Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Såper; vaskemidler; blekemidler; rengjøringsmidler; parfymevarer, velduftene toalettvann; etterbarberingsvann; cologne; eteriske oljer; aromaterapiprodukter; massage-produkter; deodoranter; antiperspiranter; preparater til behandling av hodebunn og hår; shampoer og balsam; hårfargemidler; hår-stylingprodukter; tannpasta; munnskyllemidler; preparater for munnpleie og tannpleie; ikke-medisinerte toalettpreparater; bade og dusj-preparater; hudpleie-produkter; oljer, kremer og losjoner for huden; produkter til bruk ved barbering; produkter til bruk før og etter barbering; hårfjerningsmidler; solbrunings- og solbeskyttende produkter; kosmetikk; make-up og make-upfjerningsprodukter; vaselin; leppe-pleiende-produkter; talkum pudder; bomull; bomullspinner; våtservietter og andre puter (pads) og engangsservietter inneholdende sminkefjerningsmidler eller rensekrem; kosmetiske ansiktsbehandlingspreparater solgt i pakninger med gjenlukkbart lokk. Hypnosesenteret Kari Skjelstad, Ildervegen 4, 2406 ELVERUM, NO 41 Kurs og undervisning. 7

8 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MARINE STRIP Dilumelt, 6 Rue Charles de Gaulle, BONDOUFLE, FR Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, preparater og midler for herding og lodding, bindemidler til industrielle formål, oppløsningsmidler for ferniss. 2 Maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks, fortynningsmidler for maling og fernisser, aluminiumsmålinger og aluminiumspulver for maling, fikseringsmidler for akvareller, stivelse (kjemiske preparater), rusthemmende preparater (til konservering), antikorrosjonsmaling, bakteriedrepende maling, belegningsmidler for tre (maling), oljer for konservering av tre, trebeis, treimpregneringsmidler, trefarger, fargetre, blyhvitt, fargestoffer, bindemidler for maling, bindemidler for fargestoffer, tykningsmidler for fargestoffer, forgyldningsmidler, emaljer, fiksativer, glasur, maling, brannsikringspreparater, kitt, mønje, midler for fjerning av tapeter, harpiks, fargestoffer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UNISORB-BETTER SAFE THAN SORRY Unisorb Miljöteknik AB, Box 50, VÄNERSBORG, SE Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 OSLO, NO 35 Markedsføring av produkter og tjenester for miljøteknikk; kundeinformasjon ved salg av miljøteknikkutstyr; detaljhandelstjenester knyttet til miljøteknikkutstyr. 42 Miljøteknikkonsultasjoner; miljøteknisk forskning; informasjon om miljøteknikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, rensemidler, rengjøringsoljer, midler for fjerning av maling og fernisser, alle disse varer til annen bruk enn kroppspleie. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Everyday-Hero, Løkebergveien 127, 1344 HASLUM, NO 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialene, vesker. 25 Klær, fottøy, hodeplagg, undertøy, boksershorts, belter. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. Lena Malinovsky Finnanger, Gamle Bygdevei 150, 1284 OSLO, NO Lucie Fossum Ihlen, Dalsveien 78, 0775 OSLO, NO 9 Cd. 16 Instruksjons- og undervisningsmateriell, klebemerker, kontorrekvisita, skrivesaker, papirvarer, fotografier. 28 Spill og leketøy. 8

9 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Sigmund Lyngøy, Leiknes, 5915 HJELMÅS, NO 30 Konfekt, sjokolade. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KEMIFAM Bayer Aktiengesellschaft LEVERKUSEN-BAYERWERK, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Ugressdrepende preparater og preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; insekticider, herbicider, fungicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Bayer Aktiengesellschaft LEVERKUSEN-BAYERWERK, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Ugressdrepende preparater og preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; insekticider, herbicider, fungicider. Arne Blystad AS, Postboks 1468, Vika, 0116 OSLO, NO Advokatfirmaet Nordia DA, Postboks 1807, Vika, 0123 OSLO, NO 36 Investering og forvaltning av verdipapirer, aksjer og andre finansielle instrumenter, forretninger med fast eiendom. 39 Rederivirksomhet, inkludert utleie av skip samt skipsmeglervirksomhet. Transport av alle typer varer. 42 Utleie og drift av oljerigger og oljeboringsutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SONGA Arne Blystad AS, Postboks 1468, Vika, 0116 OSLO, NO Advokatfirmaet Nordia DA, Postboks 1807, Vika, 0123 OSLO, NO 36 Investering og forvaltning av verdipapirer, aksjer og andre finansielle instrumenter, forretninger med fast eiendom. 39 Rederivirksomhet, inkludert utleie av skip samt skipsmeglervirksomhet. Transport av alle typer varer. 42 Utleie og drift av oljerigger og oljeboringsutstyr. 9

10 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/790,336 HR Newfrey LLC, 1207 Drummond Plaza, DE19711 NEWARK, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 6 Metallblindnagler for industrielle konstruksjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/714,478 FINESTOS Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Doshomachi 4- chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av diabetiske og/eller kardiovaskulære sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FOTBALL GULL Kraft Foods AS, Johan Throne Holsts plass 1, 0566 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 29 Snacksprodukter og potetchips. 30 Snacksprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GIGANT Diplom-Is AS, Brennaveien 10, 1483 SKYTTA, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 30 Spiseis, fløteis, iskrem og spiseisprodukter. Assa Abloy AB, Box 70340, STOCKHOLM, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 6 Låser og nøkler; låssylindere; deler til forannevnte varer 9 Elektriske, elektroniske og elektromekaniske låser og låssylindere, elektroniske nøkler; enheter for programmering av forannevnte låser, sylindere og nøkler; deler til de forannevnte varer 10

11 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/714,476 CORIENTA Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Doshomachi 4- chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av diabetiske og/eller kardiovaskulære sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/714,486 FUSINTRA Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Doshomachi 4- chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av diabetiske og/eller kardiovaskulære sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/712,901 PLIANACT Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Doshomachi 4- chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av diabetiske og/eller kardiovaskulære sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/714,482 FUSINACT Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Doshomachi 4- chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av diabetiske og/eller kardiovaskulære sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/712,856 LIBRANTOS Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Doshomachi 4- chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av diabetiske og/eller kardiovaskulære sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GEVALIA Kraft Foods AS, Johan Throne Holsts plass 1, 0566 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 30 Kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatning, kaffedrikker, kakaodrikker og sjokoladedrikker og preparater for slike drikker, te. 11

12 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: A-B FLYTTEBYRÅ Odd Magne Lie, Smibakken 3, 7750 NAMDALSEID, NO 39 Transportviksomhet, lagring og innpakning av varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VERNISSAGE Oenoforos AB, Kungsholms Strand 135 B, 9 tr, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Uniconcept Asia Ltd, Flat/Room 2, 11/F, Fullerton Centre, 19 Hung To Road HONG KONG, CN Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 9 Bagger, harde og myke etuier/esker tilpasset elektroniske forbrukerprodukter, herunder personlige digitalhjelpere (PDA), digitalkameraer og mobiltelefoner og datamaskiner; elektriske omformere, datakabler, elektriske kabler tilpasset kobling av datamaskiner, personlige digitalhjelpere (PDA) og mobiltelefoner; skjermbeskyttende belegg for elektroniske forbrukerprodukter, herunder for personlige digitalhjelpere (PDA), digitalkameraer, mobiltelefoner, dataskjermer og monitorer. 18 Poser og etuier/esker; sekker; sammenleggbare dokumentmapper; skuldervesker; håndkofferter og bagger; håndvesker, ryggsekker; kortbeholdere; nøkkelbeholdere; lommebøker, ikke av edel metall; visittkortmapper; toalettvesker, ikke spesielt tilpasset. 28 Bagger, harde og myke etuier tilpasset bærbare spill, elektriske omformere, kabler, elektriske kabler tilpasset bærbare spill, skjermbeskyttende belegg for bærbare spill. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet FR VAPTIMUM sanofi-aventis, 174, avenue de France, PARIS, FR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Farmasøytiske produkter. 12

13 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US SCOOBA Irobot Corp, 63 South Avenue, MA BURLINGTON, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 7 Automatiske maskiner til bruk ved innvendig husholdningsvedlikehold. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet JP KK Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc), , Minami-Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Audiovisuelle kabler; forsterkere; automatiske funksjonsprogrammer for elektroniske musikkinstrumenter; batteriladere; uinnspilte optiske disker; elektriske ledninger; biladaptere; kontrollenheter spesielt konstruert for CD-opptakere; kontrollenheter spesielt konstruert for DVD-spillere; kontrollenheter spesielt konstruert for DVD-opptakere; kontrollenheter spesielt konstruert for DVD-videoopptakere; kontrollenheter spesielt konstruert for DVD-ROM spillere; digitale stillbildekameraer; nedlastbare elektroniske publikasjoner; displayer; elektroniske tagger for elektronisk intelligens (discernment); optiske skannere; FM-sendere; globale posisjoneringssystemer (GPS); harddiskopptakere; harddiskdrivere; tastaturer; tastaturer for bruk med videospill med fjernsyn bare for personlig bruk; storskala integrerte kretser for bildebearbeidelse; halvledermikrochips; flytende krystalldisplayer; flytende krystallmonitorer; høyttalere; minnekort; mikrofoner; modemer; muser for computere; engangskameraer med ueksponert film; optiske diskspillere med kontrollenheter; optiske diskopptakere med kontrollenheter; optiske fiberkabler; bærbare digitale audiospillere; programmer for håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; tunere for mottak av satellittfjernsynskringkasting; tunere for mottak av terrestrisk digital kringkasting; oppladbare batterier; innspilte optiske disker med computerprogrammer; fjernkontroller for bruk med håndholdte spill bare med flytende krystalldisplayer; fjernstyrte kontrollenheter spesielt konstruert for CDspillere; fjernstyrte kontrollenheter spesielt konstruert for DVD-spillere; fjernstyrte kontrollenheter for bruk med computere; fjernstyrte kontrollenheter bare for bruk med bærbare audiovisuelle spillere; fjernkontroller bare for bruk med bærbare digitale audiospillere; fjernkontroller for bruk med videospill bare med fjernsyn for personlig bruk; rutere for nettverkskommunikasjon; compactdisker med lydopptak; magnetiske kort, ark og tape med lydopptak; tunere for fjernsynsmottakere; optiske disker med videoopptak; optiske magnetiske disker med videoopptak. 14 Vekkerur; bilur; slukkeinnretninger for stearinlys og lysestaker av edelt metall; ur- og klokkevisere; minneplaketter; urskiver og klokkeskiver; øreringer; slipsnåler; hengende ornamenter; brosjer; juvelervarer; kjedepynt (smykker, ringer); armbånd; blomstervarer og boller av edelmetall; smykkeskrin av edelmetall; nøkkelringer; nåleesker av edelmetall; nøtteknekkere av edelmetall; pepperbøsser av edelmetall; sukkerskåler av edelmetall; saltkar av edelmetall; eggbeger av edelmetall; håndkleholdere av edelmetall; serviettringer av edelmetall; brett av edelmetall; tannpirkerholdere av edelmetall; andre deler og tilbehør til ur og klokker; pendler; lommeur; pudderdåser av edelmetall; edle metaller og deres legeringer; punger og lommebøker av edelmetall; skoornamenter av edelmetall; artikler for røkere av edelmetall; stoppeklokker; bordur; troféer; ubearbeidet og halvt bearbeidede edle steiner og deres imitasjoner; veggur; klokkekasser og urkasser; fjærer for 13

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 28/06-2006.07.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 22/08-2008.05.26 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/06-2006.08.21 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 34/06-2006.08.21 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 34/06-2006.08.21 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 42/07-2007.10.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/09-2009.12.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 51/09-2009.12.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 51/09-2009.12.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.07.12-29/04 nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48/09-2009.11.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 48/09-2009.11.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 48/09-2009.11.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 03/08-2008.01.14 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/11-2011.05.16 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 20/11-2011.05.16 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 20/11-2011.05.16 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 09/08-2008.02.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer