Forsvar og styrk FKE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvar og styrk FKE!"

Transkript

1 Uttalelse Gode fagarbeidere LTK i Kristiansand mener det er store hull i det nye kunnskapsløftet. Denne bransjen har i lang tid kjempet for anerkjennelse og vern av elektrofagene. Styrken har vært at man har vært kompetent på hele fagfeltet. I dag ser vi tendenser til at det fra flere hold forsøkes å utvanne elektrofagene. EL & IT Forbundet må kreve at følgende punkter blir ivaretatt i det nye kunnskapsløftet: EL & IT Forbundet kan ikke akseptere at kravene for opplæring og fagprøve svekkes, disse må styrkes. EL & IT Forbundet skal aktivt sørge for at læreplanene blir enhetlige for hele landet. EL & IT Forbundet aksepterer ikke at økonomiske hensyn går foran kompetanse. EL & IT Forbundet krever at fagprøven som skal avlegges er etter nasjonale retningslinjer. Kandidatene må bestå en tverrfaglig eksamen (nasjonal standard) etter VG2. Uttalelse 2 Etterutdanning Fagforeningene har opp gjennom historien vært opptatt av å utvikle dyktige ansvarsfulle fagarbeidere. Vårt uomtvistelige engasjement i fagopplæring, elforskrifter og ikke minst etterutdanning, viser at vi stiller store krav til oss sjøl. Det skal ikke være tvil; våre medlemmer skal levere høy kvalitet og el-sikkerhet til samfunnet. Gjennom flere år har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine rapporter vist at vi har for mye feil i nyanlegg. Feilprosenten går heller ikke ned. Medlemmene våre ytrer også bekymring om at tidspress stresser oss. Dette går utover kvaliteten på anleggene, og i verste fall el-sikkerheten. Utviklingen går også utover evnen til skikkelig opplæring av lærlingene. De underliggende forhold til en slik utvikling er flere. Store endringer innen forskrifter og normer, stort arbeidspress med korte byggefrister, mangelfull system for etterutdanning/oppdatering, Etterutdanningen Vi krever en rettferdig fordeling av etterutdanningen i bedriftene. Avtaleverket må styrkes med henblikk på dette. Vi krever at arbeidslivet med statlig medvirkning bidrar til at etter- og videreutdanning blir realisert. Dette må skje via et trepartssamarbeid, mellom arbeidsgiverne, arbeidstakerne og staten.

2 Dette kan gjøres på ulike måter, eksempelvis gjennom skattefritak på utdanning, økt arbeidsgiveravgift og økt skatt på arbeidstaker øremerket til etterutdanning. Landstariffkonferansen ber forbundet snarest utforme en strategi for å få på plass gode finansieringsordninger. Uttalelse 3 Forsvar og styrk FKE! Forskriftene våre skal være et nasjonalt regelverk som skal sikre samfunnet mot skade på liv og eiendom. EL & IT Forbundet er tilhenger av en solid offentlig kontroll på elektriske installasjoner. En utvikling hvor FKE blir en rammeforskrift og elsikkerheten overlates til markedet, vil på sikt bety svekket kontroll og sanksjonsmuligheter. I revidering av FKE krever LTK at følgende punkter blir ivaretatt: EL & IT Forbundet aksepterer ikke at kravene i FKE svekkes. Kravene til godkjenning av installatør og fagarbeider må strammes inn. EL & IT Forbundet krever at FKE strammes opp vedrørende installatørregimet og at alle skal være ansatt hos installatør for å kunne utføre selvstendig arbeid på elektrisk anlegg. EL & IT Forbundet er bekymret for at direktiver fra regjering og myndigheter skal svekke FKE og overlatt til markedet å praktisere etter eget forgodtbefinnende. EL & IT Forbundet aksepterer ikke at økonomiske hensyn går foran hensynet til el-sikkerhet. EL & IT Forbundet må kreve at DSB faktisk driver tilsyn for å forsvare forskrifter og lover, og ikke være rådgivende for hvordan virksomheter skal unngå disse. DLE må tilføres ressurser slik at hyppigheten av inspeksjoner økes. EL & IT Forbundet må kreve at DSB sørger for at opplysninger om bedrifter som driver uten nødvendige kvalifikasjoner tilflyter både forbundet og fagforeningen. EL & IT Forbundet må kreve at registreringsforskriften endres til at det er DSB som skal godkjenne enhver virksomhet (med godkjent installatør) som skal kunne registreres. EL & IT Forbundet må kreve at FKE slår fast at det ved enhver satellitt skal være organisert som en annen elektroinstallatør bedrift med installatør og de nødvendige fasiliteter. EL & IT Forbundet må kreve at DSB styrkes faglig og økonomisk for å ivareta e- sikkerheten i landet. EL & IT Forbundet krever at DSB aktivt bruker sanksjonsmidler overfor bedrifter som bryter FKE. Slike sanksjonsmidler må inneholde rette til å frata en installatør retten til å forestå arbeid. Uttalelse 4

3 Tariffpolitisk uttalelse AFP Tariffoppgjøret 2008 vil bli preget av kampen for forsvar av AFP-ordningen. De tilpasninger som det skal forhandles om må utformes på en slik måte at de som ønsker å gå av ved 62 år ikke taper pensjon i forhold til dagens ordning. Dette er et ufravikelig krav fastslått både i vedtak på LO-kongress og forbundets landsmøte. EL & IT Forbundet har siden LO-kongressen 2005 stilt seg i front mht. at fagbevegelsen ikke har noe å gi i forbindelse med kongressens krav om at AFP skal videreføres minst på dagens nivå. Regjeringens og Stortingets intensjon med pensjonsforliket om at arbeidslinja skal prioriteres, må ikke gå på bekostning av en videreføring av AFP minst på dagens nivå. LTK tar derfor for gitt at LOs representanter i de pågående trepartsforhandlinger og i det etterfølgende tariffoppgjør, ikke anbefaler et AFP resultatet som er dårligere enn dagens nivå. Vi erfarer at FFs landsmøte har fattet vedtak som tilsvarer det forbundets vedtok på landsmøtet i november LTK tilslutter seg derfor kravene til Fellesforbundet som en plattform for den videre kampen om AFP. LTK vil utrykke følgende: AFP-ordningen etter tariffoppgjøret må garantere at de som går av med AFPpensjon etter 2010, hvert år skal ha en samlet pensjon som er minst like stor fra man går av med AFP og livet ut, som man ville hatt med dagens AFPordning. at AFP-tillegget skal heves når det er nødvendig for å kompensere for eventuelle framtidige levealderjusteringer. at de spesielle skattefordeler som AFP-pensjonister har i dag skal inngå som en del av statens samlede bidrag til AFP. at AFP skal kompensere den framtidige folketrygdens manglende lønnsregulering når det gjelder den del av pensjonen som tilsvarer minstepensjonen fram til ordinær pensjonsalder, i dag 67 år. Deltidsarbeidende og andre med gjennomsnittlig årslønn under 4,3 G i 40 år må sikres minst like gode muligheter til å benytte AFP som i dagens ordninger. En samla fagbevegelses felles kamp for AFP-ordningen må overordnes alle andre hensyn ved oppgjøret EL & IT Forbundet har vært en viktig del av denne kampen. Det må forbundet også være når det endelige slaget står. Vi oppfordrer til aksjonsdag 22. november 2007 for å nå ennå breiere ut med informasjon. Aksjonsdagen 22. november kan brukes til å spre informasjon, arrangere medlemsmøter/debattmøter, kort sagt drive folkeopplysning. Skal vi vinne kampen om AFP til våren, må det mobiliseres grundig.

4 Uttalelse 5 Framtidas lovfestede pensjonsordninger Forliket mellom de fleste partiene på Stortinget om en ny folketrygdordning framstilles som om ingen skal tape på reformen. Samtidig er det et faktum at reformen innebærer en økonomisk innsparing for staten, og at reformen for svært mange av medlemmene betyr en svekket folketrygd. Det er vedtatt en lovfestet rett til tjenestepensjon (OTP), som har fått en innretning i de fleste bedriftene som gjør pensjonsutbetalingene avhengig av utviklingen på aksjemarkedet. Samtidig ser vi at forsikringsselskapene i forvaltningen av OTP sitter igjen med en stor del av pensjonsinnbetalingene. Landstariffkonferansen LOK mener at forbundet etter tariffoppgjøret 2008 må utvikle en strategi for det videre arbeidet med pensjonsreformen og OTP. Uttalelse 6 Arbeidstakerne krever større andel av verdiskapingen LO og LOs medlemmer har gjennom de siste 20 årene vist moderasjon ved tariffoppgjørene. Forutsetningen har vært at også eiere og direktører skulle vise moderasjon. Men så har ikke skjedd. Utviklingen de siste ti årene viser at eierinntektene har økt med 170 prosent, mens lønningene til arbeiderne bare har økt med 70 prosent. I mange tilfeller tar direktørene ut bonuser og opsjoner som overstiger det en vanlig arbeidstaker tjener på et helt yrkesliv. Det er jo ikke bare direktørene som skaper verdier i bedriftene. Grådigheten tar stadig nye former. Bråket rundt opsjonene i Hydro kan nevnes som eksempel. Denne utvikling har gått alt for langt og må snus. Derfor må skattene økes for de rike, og lederbonuser må ned på et anstendig nivå. Regjeringen har gjennom sin eierskapsmelding vist initiativ til å stoppe grådigheten fremover. Men det er ikke nok. Inngåtte opsjonsavtaler må reforhandles. Og hvor er NHO? Når arbeidsfolk reiser krav, rasler de med sabelen. Når direktørene tar ut sine opsjoner, sitter de musestille. Vi kan ikke lengre være den eneste parten som står for moderasjon. Nå får arbeidsgiversiden gå foran og vise moderasjon i praksis. Vi må si klart i fra at vi ikke

5 aksepterer større forskjeller når lederlønninger skal fastsettes. Vi må bruke tariffoppgjørene til å ta ut vår andel av verdiskapingen. Medlemmene må mobiliseres. Uttalelse 7 Vi må ta vare på jordkloden Konsekvensene av globale klimaendringer blir bare tydeligere, og det er få som bestrider at disse er skapt av mennesket. Derfor kreves det handling raskt og effektivt. Norges troverdighet i miljødebatten avhenger av i hvor stor grad vi klarer å gjennomføre reduksjoner i utslipp av klimagasser her hjemme. Dette vil bli avgjørende for den internasjonale kampen mot klimaendringene Landstariffkonferansen for Landsoverenskomsten i Kristiansand 2007 uttaler følgende: Elektrifisering av sokkelen 24 prosent av Norges klimautslipp kommer fra olje- og gassvirksomheten (statistisk sentralbyrå). Elektrifisering av sokkelen vil derfor kunne redusere utslippene betydelig. Staten må i samarbeid med oljeselskapene legge forholdene til rette for at plattformene elektrifiseres. Uten denne omleggingen er det tvilsomt om Norge kan innfri sine folkerettslige forpliktelser. Oppgradering og effektivisering av utstyr og nett Norske vannkraftanlegg kan øke produksjonen med 10 TWh ved teknologisk modernisering. Dette tilsvarer nærmere 10 prosent av energiforbruket fra elkraft. Eksisterende vannkraftproduksjon og overføringsnett må oppgraderes og effektiviseres. Dette er et viktig tilskudd til energiforsyningen i god balanse med naturen. Regjeringen har i det framlagte statsbudsjett foreslått å subsidiere oppgradering av eldre kraftanlegg med fire øre KWh. Kraftverkeierne må snarest vise samfunnsansvar og iverksette oppgraderinger. Ved planlegging av nye overføringsnett, må en utrede kabling på lik linje med luftlinjer, og legge helse- og miljømessige hensyn til grunn ved valg av løsning. Vi har et større ansvar for miljøet enn det som kan måles i økonomi. Avskrivningsregler for tekniske installasjoner i bygg En gjennomsnittlig storby kan halvere sitt energiforbruk ved å benytte moderne teknologi. Man regner med at kun én prosent av den eksisterende bygningsmassen skiftes ut årlig. Derfor er det svært viktig både å tenke langsiktig i form av at nybygg skal være så energieffektive som mulig, og kortsiktig i form av å gi incentiver til energisparing hos forbruker. I dag blir tekniske installasjoner i forretningsbygg avskrevet sammen med bygget, to prosent saldoavskriving (ca 50 år) når det gjelder forretningsbygg og fire prosent for andre bygg.

6 Tekniske installasjoner har langt kortere levetid enn selve bygningskroppen faktisk levetid på 5-15 år før de må byttes. Ved eksisterende ordning lønner det seg å investere i gammel teknologi. Målet må være at det skal lønne seg å investere i ny og moderne teknologi (kilde NELFO). Forbundets egne aktiviteter Landstariffkonferansen oppfordrer forbundsstyret til å legge opp til en diskusjon i hele forbundet med henblikk på å bidra til reduserte utslipp. EL & IT Forbundet bør være i front i disse spørsmålene. Det er derfor viktig at vi skaper oss troverdighet gjennom å begynne hos oss sjøl. Vi oppfordrer derfor til at vi tar en gjennomgang av egne aktiviteter som møter, kurs og konferanser og reiser, både lokalt og sentralt. Uttalelse 8 Rente- og finanspolitikk Vi er inne i en tid hvor renten er på vei oppover igjen fra et historisk lavt nivå. Nå er det viktig at renten ikke stiger så mye at folk må gå fra hus og hjem og norsk eksportindustri rives overende. Det trengs politisk styring, og inflasjonsmålet på 2,25 prosent er ikke et tilstrekkelig middel på lengre sikt. En boliglånsrente på 5-6 prosent kan være et vel så godt mål. Nå virker det som om renten settes opp fordi inflasjonen er for lav, blant annet grunnet billig import av varer fra Kina og bruk av billig arbeidskraft fra Øst-Europa. Rente- og finanspolitikken må ha som mål arbeid til alle, rettferdig fordeling og satsing på velferdsordningene. Vi trenger en politikk som kan bidra til stabilitet over lengre tid, og som skaper den riktige balanse mellom kapital og bidrag til fellesskapet. Hensynet til bærekraftig utvikling må også vektlegges. Samtidig må finansakrobatene tøyles. En stabil rente og valutareguleringer kan hjelpe til i riktig retning. Vi kan ikke akseptere at enkelte rikinger gjør seg enda rikere på at rentene og valutaen svinger som en jojo. Svart økonomi stjeler også fra fellesskapet, men kan motvirkes ved større kontroll og holdningsbygging. Vi trenger systemer som kan stabilisere svingningene og motvirke markedskrefter som ikke tar noe hensyn til dem som rammes. Vi krever: Større politisk styring av finansmarkedet Tobinskatt på valutatransaksjoner Økte ressurser mot økonomisk kriminalitet Mer rettferdig skattesystem for sikring av fellesskapsløsninger

7 Uttalelse 9 Styrk retten til dagpenger ved arbeidsledighet Selv om det nå er et høyt aktivitetsnivå i arbeidslivet, vet vi av erfaring at dette svinger. Vi trenger et permitteringsregime som kan håndtere slike svingninger, og som gjør det mulig at den enkelte kan opprettholde sitt ansettelsesforhold over tid. Vi trenger også skikkelige ordninger for dem som skal inn igjen i arbeidet etter arbeidsledighet, skade eller sykdom. Ordningene må heller forbedres enn strammes inn. Regjeringen har nylig foreslått å redusere den maksimale perioden med dagpenger ved permittering fra 34 til 30 uker. Argumentet for dette er at situasjonen på arbeidsmarkedet viser et stort behov for arbeidskraft. Videre foreslås det å redusere perioden med attføringspenger fra seks til tre måneder etter avsluttet attføring mens man søker arbeid. Det er feil strategi å frata dem som rammes av arbeidsledighet sine rettigheter for å fremme høyere sysselsetting. Vi har tro på at arbeidsledige og folk på attføring ønsker å komme tilbake i arbeid. Regjeringas forslag vil kun ramme dem som står bakerst i arbeidsledighetskøen. Landstariffkonferansen krever: Lengden på maksimal permitteringstid må utvides til 52 uker heller enn innskrenkes Lønnspliktperioden ved permittering reduseres til tre dager Det må innføres rett til rullerende permitteringer Det må fortsatt kunne gis stønad seks måneder etter attføringsperiode Lengden på maksimal arbeidsledighetstrygd på tre år må gjeninnføres Satsen for arbeidsledighetstrygd må gradvis økes opp mot 90 prosent av lønn Det må gis 12 prosent feriepenger av trygdeytelser ved arbeidsledighet Uttalelse 10 Uttalelse arbeidstidsordninger/rotasjonsordninger EL & IT Forbundets medlemmer som har arbeid med nattkvarter utenfor eget hjem har alltid vært, og er, opptatt av å bedre forholdene for den tiden arbeidstakerne er i arbeid, dette for å kunne få mer tid hjemme med familien. Det har vært tatt i bruk ulike midler (markeringer, aksjoner m.m.) for å bedre forholdene, noe som har kostet våre medlemmer dyrt. EL & IT Forbundet har vært pådrivere ovenfor andre forbund og LO for å få til bedre ordninger. I 1980-årene gikk vi fra 10-4 rotasjon (10 dager på arbeid og 4 dager hjemme med familien) over til 12-9 rotasjon på land der fem forbund fikk en

8 begrenset godkjenningsrett fra LO om å forvalte innstillingsretten i Arbeidsmiljøloven. I 1990-årene ble det kjempet fram bedre ordninger med for eksempel offshorerotasjoner og rotasjoner. Fra 2000 og framover til i dag har det kommet prøveordninger på land med ulike varianter av rotasjoner, samt at Forbundet for Industri og Energi (IE) har forhandlet og fått innført rotasjon med full kompensasjon på permanent basis offshore for ansatte i operatør/rederiselskapene. Videre er avtalen mellom nå seks LO-forbund revidert en rekke ganger når det gjelder retningslinjer og kriterier for godkjenning av arbeidstidsordninger på land som avhjelper presset noe på klubbene i bedriftene. Kravene om redusert gjennomsnittlig arbeidstid for reisepersonell med nattkvarter utenfor eget hjem har vært et høyt prioritert krav ved de siste tariffoppgjør, men vi innser at ikke alle forventninger fra miljøet er ivaretatt ved at en slik bestemmelse er inntatt i tariffavtalen. Kravet er også innlemmet i den tariffpolitiske uttalelsen vedtatt på landsmøtet november 2006 og inntatt i EL & IT Forbundets handlingsprogram for perioden EL & IT Forbundet og reisemiljøet møter stor motstand i arbeidet fra flere hold. Det arbeides hardt fra arbeidsgiverne (les NHO) for å torpedere avtalen mellom de seks LO-forbundene. EL & IT Forbundet kan ikke akseptere å bli avslått av TELFO på bakgrunn av økonomi, da det går så det suser i bransjen, og en har rekordordrer innen elektrofagene. EL & IT Forbundet kan ikke akseptere at forskningsmiljøet kun ser på ulempene rundt lange arbeidsdager, men samtidig ikke vil forske på hvilke ulemper det medfører å være på jobb mer enn hjemme med familien. (Der er ikke forsket på ulempene ved 12-9!) EL & IT Forbundet kan ikke ha beskyldninger over seg om sosial dumping offshore på bakgrunn av dårligere rotasjonsordninger, hvor en i tillegg ikke har harmonisert lønn. LTK i Kristiansand mener derfor at EL & IT Forbundet må iverksette følgende tiltak for å følge opp landsmøtets vedtatte handlingsprogram om redusert gjennomsnittlig arbeidstid for reisepersonell med nattkvarter utenfor hjemmet: Sørge for at ulempene med dårlige ordninger synliggjøres Sørge for å gjøre kjent forskjellene med de ulike ordningene Sørge for at andre forbund innen LO overholder inngåtte samarbeidsavtaler Sørge for at kriterier for godkjenning av rotasjonsordninger tas inn i tariffavtalen Sørge for, i samarbeid med bl.a. TELFO, at useriøs virksomhet ikke får konkurrere fritt i elektrobransjen, blant annet for å motvirke sosial dumping. Sørge for å redusere gjennomsnittlig arbeidstid for reisepersonell land (LOK 9) Sørge for å redusere gjennomsnittlig arbeidstid for offshorepersonell (offshore)

9 Uttalelse 11 Tariffpolitisk uttalelse Norsk økonomi er i en historisk høykonjunktur. Næringslivet går så det suser og i mange bransjer er det betydelig mangel på arbeidskraft. På tross av dette ser vi at mange grupper sliter på arbeidsmarkedet. Det er fortsatt arbeidsledighet, spesielt blant innvandrere og undersysselsatte kvinner. Altfor mange støtes ut i uførhet og andre ordninger på grunn av dårlig tilrettelagte arbeidsplasser og et brutalisert arbeidsliv. Et betydelig arbeidskraftpotensial kan utløses gjennom bedre inkludering og integrering. Myndighetenes ønske om en lengre arbeidskarriere for den enkelte og næringslivets behov for kompetent arbeidskraft kan nås ved en systematisk satsing på bedre arbeidsmiljø, en tydelig strategi for inkludering, redusert deltid og en aktiv seniorpolitikk. Hovedstrategien for å løse arbeidskraftmangel har i mange bransjer hittil vært økt arbeidsinnvandring. Slik arbeidsinnvandring er nødvendig og uten arbeidsinnvandrere ville det vært umulig å løse mange store samfunnsoppgaver. Men denne strategien må ikke baseres på braindrain fra fattige land og sosial dumping. Kampen mot sosial dumping og for norske lønns og arbeidsvilkår er en av de viktigste kampene for forsvar av velferdsstaten og for opparbeidede rettigheter. Et viktig virkemiddel mot sosial dumping er å sikre arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår gjennom verving av medlemmer og opprettelse av tariffavtaler innenfor tariffavtalens overenskomstområde, samt kamp mot useriøse aktører. EL & IT Forbundet vil forsterke innsatsen på disse områdene, samtidig som det fortløpende må vurderes ytterligere krav om allmenngjøring av tariffavtaler. Kampen mot sosial dumping må føres på den politiske arena og gjennom forbedringer i tariffavtalene. Kjønnsbaserte lønnsforskjeller er tydelige i norsk arbeidsliv. Tross mange års kamp for likelønn er ikke målene nådd. Likelønn er en viktig del av kampen for likestilling. Denne kampen henger nøye sammen med kampen mot lav lønn og for rett til heltid. En betydelig del av lønnsveksten avtales gjennom lokale forhandlinger. For EL & IT Forbundet er det et mål å styrke de tillitsvalgtes posisjon ved slike forhandlinger, både ved rett til sanksjonsmidler og forbedra tvistebestemmelser. Konkurranse mellom ulike tariffavtaler i samme bransjer skaper press på lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende vilkår, så som sosiale vilkår, reise- og stasjoneringsvilkår i de ulike avtalene, må harmoniseres ytterligere.

10 Uttalelse 12 Sosial dumping Sosial dumping får et stadig større omfang, og er i dag utbredt i store deler av det norske arbeidsmarkedet. Det finnes i dag ikke tilstrekkelige virkemidler for å bekjempe sosial dumping, noe som medfører uverdige lønns- og arbeidsvilkår for våre utenlandske venner. Det norske arbeidslivet, med den høykonjunkturen vi er inne i, er avhengig av denne arbeidskraften. En skulle da tro at en kunne behandle disse arbeidstakerne på en verdig måte. Oppdragsgivere og hovedentreprenører gir i dag ut underentrepriser og leier inn arbeidskraft til priser som en må vite at det ikke går an å gi arbeidstakerne verdige lønns- og arbeidsvilkår med. Slike uverdige forhold må en få slutt på. Vi ønsker våre utenlandske venner velkommen til å arbeide i Norge, men vi kan ikke akseptere at de arbeider på vilkår og under forhold som er med på å undergrave det som er kjempet fram og avtalefestet i gjeldende tariffavtaler. En må få likeverdige lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakere i Norge. Vi krever sterkere midler i denne kampen: Sikre tillitsvalgte full innsynsrett. Hovedentreprenør/oppdragsgiver må gjøres ansvarlig for at alle underentreprenører betaler skatter, avgifter og følger eksisterende lov- og avtaleverk (solidaransvar). ILO-konvesjonen nr. 94 gjøres gjeldende i norsk lov. Privat arbeidsformidling og vikarbyråers rolle innskjerpes betydelig, det innføres strenge regler og autorisasjonsordninger. Det må innføres sanksjonsmuligheter/straffer mot hovedoppdragsgiver og innleier ved brudd på arbeidsmiljølov og skattelov. En forutsetning for dette er økte ressurser til Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Skatteetaten og Politiet. Dette er i tråd med intensjonene i Soria Moria-erklæringen. Dette vanskeliggjør hverdagen for bedrifter som på det groveste utnytter utenlandsk arbeidskraft. Vi kan ikke lenger se på at naive politikere stilltiende godtar utnyttelsen av utenlandske arbeidstakere i Norge!

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Forsvar dagens AFP. Uttalelse vedtatt av landstariffkonferansen IKT/Spekter

Forsvar dagens AFP. Uttalelse vedtatt av landstariffkonferansen IKT/Spekter Forsvar dagens AFP Stortinget har vedtatt ny pensjonsreform. Den nye modellen for folketrygd innebærer en kraftig reduksjon i folketrygdens ytelser for de som har et langt yrkesaktivt liv og som velger

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 1 Forord På bakgrunn av utviklingen innen tariffområdet Landsoverenskomsten for elektrofagene tok installasjonsutvalget initiativet til en

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 17: Intensjonen i forslaget tiltres. Forslaget er ivaretatt i kompetansebestemmelsen i tariffavtalene.

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 17: Intensjonen i forslaget tiltres. Forslaget er ivaretatt i kompetansebestemmelsen i tariffavtalene. Forslag nr. 35: Avd. 72 Rakkestad foreslår: At NNN jobber inn mot videregående skoler for å få rekruttert lærlinger til NNN sine bedrifter. Og gir klubbene beskjed om hvilke lærlinger som er aktuelle for

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår.

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Hvilke verktøy har vi? Advokat Thomas Kollerød, MEF Utfordringer i dag og fremover Arbeidsmarkedet er i endring - globalisering Lov og tariffavtaler

Detaljer

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE DALANE FAGFORENING. - FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE (generelt tillegg/kjøpekraft, generelle krav vedr. arbeidstid, velferdspermisjoner, helligdagsbetaling, betaling for 1. og 17. mai, sluttvederlag,

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for miljøbedrifter i Norge

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for miljøbedrifter i Norge MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-007 og 2006-009 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen

Den norske arbeidslivsmodellen Den norske arbeidslivsmodellen Anne Mette Ødegård & Rolf K. Andersen, 20.04.16 www.fafo.no Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Studier av arbeidsliv, integrering, utdanning og velferd

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-070 mellom NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND på den ene side og OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Oljeserviceavtalen

Detaljer

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet 2 3 4 5 6 Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv? 7 Noen forutsetninger:

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag nr. 10 Forslagsstiller: Jørgen Foss Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag: Vi skal ta på alvor utviklingen vi ser i arbeidslivet. Høy arbeidsledighet, redusert sysselsetting

Detaljer

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE Ledelse Lederne er en fag- og interesseorganisasjon for ledere og betrodde ansatte som kan ha ansvar for medarbeidere, økonomiske

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI 2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Hovedstyremøte 15. mai 2017 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Organisasjonsretten

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014 INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014 Innledning YS anser at det er rom for reallønnsøkning i 2012. Norsk økonomi går fremdeles godt, men krisen i internasjonal økonomi gjør situasjonen usikker. Konkurranseutsatt

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon

Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon Individuelle eller solidariske løsninger Privat ansvar Ikke samfunnet til byrde

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 14

Løsningsforslag kapittel 14 Løsningsforslag kapittel 14 Oppgave 1 a) KU er en utvalgsundersøkelse, der en i løpet av hvert kvartal intervjuer et utvalg av befolkningen på 24 000 personer. I KU regnes folk som sysselsatte hvis de

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Trondheimskonferansen Eystein Garberg

Trondheimskonferansen Eystein Garberg Trondheimskonferansen 2016 Eystein Garberg Hvorfor engasjere oss for pensjon? Gjelder alle Stor mangel på kompetanse Svært alvorlig situasjon for dagens unge Tvers igjennom urettferdighet satt i system

Detaljer

Tariffpolitisk plattform for Parat i staten

Tariffpolitisk plattform for Parat i staten Tariffpolitisk plattform for Parat i staten Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon, som gjennom YS-stat vil arbeide for å styrke og bedre lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 06/2001-2-AKL 21.03.2007 HØRING - TILTAK MOT SOSIAL DUMPING Det vises

Detaljer

Info nr.: 9/ oktober OKTOBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 9/ oktober OKTOBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 9/2015 30. oktober 2015 OKTOBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år ? VISSTE DU AT Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år Siden 1977 har vi stått fremst i kampen for lønn, rettigheter og velferd for oljearbeiderne. Vi har

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 s regionkontorer Nord-Norge Alta Tromsø Sortland Regionkontor Finnsnes Bodø Mosjøen Definisjon sosial dumping «Etter regjeringens vurdering er det sosial dumping både

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom

Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet i anleggsbransjen Det viktigste for MEF og entreprenørene

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet 12. april 2012 I forbindelse med tariffoppgjøret 2012 vil Norsk Teknologi fremme følgende krav

Detaljer

Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet

Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet 1 Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet 2 «Alle arbeidstakere i Norge skal ha trygge og sikre arbeidsplasser og lovlige lønns-

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-005, 2006-008, 2006-012 og 2006-013 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Evaluering av tiltak mot sosial dumping Evaluering av tiltak mot sosial dumping -noen hovepunkter Line Eldring, Fafo Fafo Østforum 6.6.2013 Hovedspørsmål i evalueringen (2010-2011) Hvordan har tiltakene i handlingsplanene mot sosial dumping

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11 0181 OSLO Høring - Forslag om effektivisering av allmenngjøringsordningen

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

11Jeg i arbeidslivet

11Jeg i arbeidslivet 11Jeg i arbeidslivet Arbeidsmarkedet Arbeidsmarkedet er stadig i utvikling. En kan forvente å måtte skifte yrke flere ganger i løpet av en arbeidskarriere. Arbeidsmarkedet blir mer internasjonalt. Flest

Detaljer

TARIFFNEMNDA PROTOKOLL 3/2016 TARIFFNEMNDAS VEDTAK 23. SEPTEMBER 2016 OM FORTSATT DELVIS ALLMENNGJØRING AV LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

TARIFFNEMNDA PROTOKOLL 3/2016 TARIFFNEMNDAS VEDTAK 23. SEPTEMBER 2016 OM FORTSATT DELVIS ALLMENNGJØRING AV LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE TARIFFNEMNDA PROTOKOLL 3/2016 TARIFFNEMNDAS VEDTAK 23. SEPTEMBER 2016 OM FORTSATT DELVIS ALLMENNGJØRING AV LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE Innledning Saken gjelder videreføring av allmenngjøring

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Grunnlag for mellomoppgjøret 2017

Grunnlag for mellomoppgjøret 2017 Grunnlag for mellomoppgjøret 2017 NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2015-2018 En lønn å leve av Lik lønn for likt eller likeverdig arbeid Likelønn Lønn skal utjevne forskjeller, ikke forsterke Tariffesting

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

PROGNOSER 2014 Tariffkonferansen 2014

PROGNOSER 2014 Tariffkonferansen 2014 PROGNOSER 2014 Tariffkonferansen 2014 Ass. generalsekretær Ole Jakob Knudsen Internasjonal økonomi Veksten i verdensøkonomien tok seg opp siste halvdel av 2013, men veksten er fortsatt lav i mange markeder.

Detaljer

Høringssvar 26.oktober.2010

Høringssvar 26.oktober.2010 Høringssvar 26.oktober.2010 Gjennomføring av vikarbyrådirektivet i norsk rett EL & IT Forbundet har mottatt LOs høringsbrev av 20. september 2010. Vi har behandlet saken og vil her gi våre merknader og

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Ulike måter å tenke på Rett til arbeid eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller

Detaljer

Pensjonskampen fram mot uravstemning Konferanse om AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor, 18. november 2008 Gudrun Høverstad

Pensjonskampen fram mot uravstemning Konferanse om AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor, 18. november 2008 Gudrun Høverstad Pensjonskampen fram mot uravstemning 2009 Konferanse om AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor, 18. november 2008 Gudrun Høverstad Noen viktige spørsmål... Hva handler dette om? Hvilke krav må reises

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen

Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen Line Eldring, Fafo Ren Utviklingskonferansen, Fra skitten vask til ren idyll Oslo Konserthus, 26. januar 2011 To viktige spørsmål Hva kjennetegner

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Så til hovedsaken for representantskapets møte i dag: Mellomoppgjøret 2017.

Så til hovedsaken for representantskapets møte i dag: Mellomoppgjøret 2017. LOs representantskap 21. februar Gerd Kristiansen MELLOMOPPGJØRET Så til hovedsaken for representantskapets møte i dag: Mellomoppgjøret 2017. Årets oppgjør er et samordnet oppgjør i privat sektor, som

Detaljer

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo Sosial dumping Werner Dagsland Rådgiver, Oslo Hva er sosial dumping? Definisjon: Når utenlandske arbeidstakere utfører arbeid på vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, eller

Detaljer

MEKLINGSMANNENS FORSLAG

MEKLINGSMANNENS FORSLAG MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-057 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND på den ene side og MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Pakkeriavtalen Økonomi:

Detaljer

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Gruppe 1 Yrkesveiledning/Rekruttering Gruppe 2 Internasjonalisering Gruppe 3 Tilbudsstruktur /dimensjonering Gruppe 4 Elenergi/ kuldefaget Gruppe

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Sjekkliste Offshoreavtalen EL & IT Forbundet

Sjekkliste Offshoreavtalen EL & IT Forbundet Sjekkliste Offshoreavtalen EL & IT Forbundet INNHOLD: Side: 1. Bakgrunn for sjekklisten Side 3 2. Spørreundersøkelsen offshore - resultatet av denne (hovedpunktene) Side 3 3. Avtaler om rotasjoner (med

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Fra hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Torsdag 8. april 2010 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 1. Økonomisk ramme 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping Del 2 - Leders opplæring, verneombud, BHT 1195: Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid?

Detaljer

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Om lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF N O P E F på flyteriggene Faktafolder fra NOPEF NOPEF - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for

Detaljer

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden St.meld. nr. 5 (2006 2007) 20. oktober 2006 Svakheter ved dagens pensjonssystem Lite lønnsomt å arbeide Null opptjening for lave inntekter og inntekter

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2009

Inntektspolitisk uttalelse 2009 Inntektspolitisk uttalelse 2009 Mellomoppgjøret 2009 gjennomføres i en tid med stor usikkerhet og lav økonomisk vekst både internasjonalt og i Norge. Dette må ikke påvirke de langsiktige utfordringene

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Stiftelseserklæring.

Stiftelseserklæring. 1 Stiftelseserklæring. I dag, 28.februar 2008, ble Fagforbundet Trondheim stiftet. Fire fagforeninger går sammen til en. De fire er Trondhjem kommunale tjenestemenns Forening, som ble stiftet i 1918, Trondhjem

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer