Markedskommentar, juni 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedskommentar, juni 2010"

Transkript

1 Markedskommentar, juni 2010 Svakere vekst enn ventet i USA Reviderte tall fra det amerikanske handelsdepartementet viser at veksten i økonomien første kvartal i år var lavere enn tidligere antatt. Tallene viser at veksten i økonomien var på 3 %, mens flere aktører i markedet forventet en vekst på nærmere 3,4 %. Månedens viktigste tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet skuffet også. Antall sysselsatte steg med forrige måned, mens det i følge Bloomberg var ventet en sysselsetningsvekst på Etter å ha steget siden september i fjor, falt detaljhandelen med 1,2 % i mai, mens det var ventet en oppgang på 0,2 %. Forbrukertilliten overrasket imidlertid på den positive siden. I følge tall fra Consumer Conference Board, steg den amerikanske forbrukertilliten fra 57,7 i april til 63,3 i mai, mens det i følge Bloomberg var ventet en indeksverdi på 58,5. Vi må mer enn to år tilbake i tid for å finne en høyere indeksverdi. Consumer Conference Board skriver også i en kommentar at forbrukernes forventninger har økt markert de siste månedene, og at det virker som om indeksen er på vei videre oppover. Industriproduksjonen stiger i Europa Tall fra Eurostat (EUs statistiske kontor) viser at industriproduksjonen i eurosonen overraskende steg med 0,8 % fra mars til april. Dette tilsvarer en årsvekst på 9,5 % og er langt bedre enn ventet i følge Bloomberg. Fortsatt er det Tyskland som leder an med en årsvekst på 13,3 %. Mye av oppgangen i Tyskland skyldes sterk vekst i eksporten til Kina. I løpet av det siste året har eksporten til Kina økt med 58 %. En svak euro har bidratt til å øke eksporten og gjøre europeiske varer billigere på verdensmarkedet. Likevel er hovedbildet som tegnes fortsatt dystert. I tillegg til den problematiske gjeldssituasjonen, viste også konjunkturbarometeret fra EU-kommisjonen at tilliten til den økonomiske utviklingen falt fra 100,6 i april til 98,4 i mai. Indeksverdi på under 100 indikerer fallende tillit. Arbeidsledigheten steg fra 10 % til 10,1 %, og ZEW indeksen som viser tyske analytikeres forventninger til økonomien falt fra 53 i april til 45,8 i mai. Den tyske innkjøpssjefsindeksen PMI falt fra 61,5 i april til 58,3 i mai. Begge indeksene falt langt mer enn ventet. På tross av de store utfordringene Europa står overfor, oppjusterte OECD sine vekstestimater for verdensøkonomien for inneværende år. I siste utgave av World Economic Outlook fra OECD oppjusteres veksten fra 3,4 % (prognose i november 2009) til 4,6 % for Mindre vekst i norsk økonomi Tall fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) viser at norsk økonomi nå vokser mindre enn siste del av fjoråret. Veksten i BNP (bruttonasjonalproduktet) for fastlandsøkonomien var på 0,1 % i første kvartal mot 0,4 % i fjerde kvartal i fjor. I Økonomiske analyser 3/2010 fra SSB tegnes et bilde av fortsatt konjunkturnedgang og ytterligere økning i arbeidsledigheten. Med utgangspunkt i utsikter til beskjeden vekst i norsk økonomi, forventer SSB at Norges Bank tar en lang pause i renteøkningene og ser for seg at pengemarkedsrenten holder seg omtrent uforandret ut første halvår SSB forventer også en lav lønns- og prisvekst. Kjerneinflasjonen (KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer) steg med 0,1 % i mai mot 0,2 % måneden før. På årsbasis steg kjerneinflasjonen med 1,5 %, ned fra 1,7 % måneden før. Tall fra SSB viser også at detaljhandelen er svakere enn ventet. 3 måneder har detaljhandelen falt med 0,7 % sammenlignet med perioden før. Varekonsumet falt med 0,2 % fra mars til april, og var 1,1 % lavere enn samme periode i fjor. Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) falt også fra 51,6 i april til 50,1 i mai. Aksjemarkedene Aksjene på verdens børser, uttrykt ved MSCI World Indeks, falt med 9,9 % i mai målt i dollar. I norske kroner ble denne nedgangen redusert til minus 1,06 % fordi dollaren i løpet av måneden styrket seg kraftig i forhold til norske kroner. Fondsindeksen på Oslo Børs falt med 11,9 % i mai, sterkt påvirket av gjeldssituasjonen i Europa og fall i oljeprisen i kjølevannet av katastrofen i Mexicogulfen. Høy volatilitet og stor usikkerhet har dermed preget aksjemarkedene i mai. Vi tror fortsatt usikkerhet og volatilitet vil prege markedet en tid fremover. Samtidig tror vi mye av det negative er tatt ut, og at det er gode muligheter for at aksjemarkedene på litt sikt vil overraske på den positive siden. Selv om vekstutsiktene er dempet som følge av innstramning i finanspolitikken ser vi også flere tegn til bedring. Sandnes Sparebank, 18. juni 2010

2 Modellportefølje Modellporteføljen reflekterer vårt markedssyn, og er ment for investorer som har en investeringshorisont på 5 år + og middels risikovilje. Investorer har selv ansvar for å vurdere om modellporteføljen passer egen økonomi og tilfredsstiller egne krav og forventninger til likviditet, tidshorisont, risikovilje og avkastningspotensiale. Referanseindeksens sammensetning reflekterer vår langsiktige overordnede strategi, og ligger fast. Aktivaklasse Referanseindeks Over-/undervekt Porteføljevekt Norske aksjer 12,50 % 0,00 % 12,50 % Globale aksjer 37,50 % - 10,00 % 27,50 % Alternative investeringer 15,00 % + 25,00 % 40,00 % Lange renter 15,00 % - 15,00 % 0,00 % Korte renter 20,00 % 0,00 % 20,00 % Oppsummering Modellporteføljen falt tilbake med 2,36 % i mai, mens referanseindeksen falt svakt med 0,27 % i samme periode. året har porteføljen gitt en avkastning på 12,92 % mot referanseindeks 13,08 %. Våre utvalgte forvaltere hadde en vanskelig oppgave med å holde tritt med urolige markeder siste måned, men i et lengre tidsperspektiv ser vi fortsatt at forvalterne i stor grad utkonkurrerer sine respektive referanseindekser. Vi understreker som vanlig at vi ser store fordeler av diversifisering i flere aktivaklasser og at vår balanserte portefølje også leverer som forventet i forhold til risiko. I et turbulent aksjemarked i mai, kom de positive bidragene fra Morgan Stanley Global Brands (+2,06 %) og Sandnes Sparebank Investeringskonto (+0,26 %). Strategiske hovedpunkter og taktiske anbefalinger (vedtatt i investeringskomité juni 2010) Vi opprettholder vår undervekt i aksjemarkedet (-10 %). Moderat økonomisk vekst og økt selskapsinntjening kombinert med lave renter, gjør at vi har fortsatt tro på god avkastning i aksjemarkedet på lang sikt. Som nevnt ovenfor, forventer vi imidlertid et volatilt aksjemarked i det korte bildet. Som følge av makrobildet i Norge samt relativt attraktiv verdsettelse av selskapene på Oslo Børs, forventer vi fortsatt at norske selskaper vil vise styrke, og har større tro på Oslo Børs enn verdens øvrige børser. Vi er fortsatt relativt overvektet i norske aksjer. Vi mener fortsatt at PE-markedet er interessant, og beholder vår eksponering på 7,50 %. Vi ser fortsatt stor oppside i forhold til verdivurderinger. Investeringer i noterte PE-selskaper er ikke perfekt korrelert til aksje- og rentemarkedet og vil bidra til økt diversifisering. Norske høyrenteobligasjoner vurderes fremdeles som en attraktiv investeringsklasse. Vi tror på fortsatt styrkede kurser, og beholder også her vektingen. Vi forblir nøytralt vektet i korte renter, mens lange obligasjoner forblir ute av porteføljen. Gjennom vår balanserte modellportefølje søker vi å oppnå en balansert og forutsigbar risikojustert avkastning. I volatile markeder søker vi å ta vare på / preservere kapital. Vår langsiktige strategi ligger fast, og ovennevnte taktiske justeringer må ses på som kortsiktige tilpasninger til markedet. Med alternative investeringer menes investeringer i hedgefond, aktivaallokeringsfond og høyrente-obligasjoner. Vi understreker at investeringer i hedgefond kun kan gjennomføres på forespørsel fra investor. Høyrenteobligasjoner er risikomessig på linje med aksjer, men har i perioder gitt bedre avkastning.

3 Avkastningshistorikk Avkastning siste 5 år 125 % 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % -25 % -50 % Investment Name Sandnes Sparebank Balansert Sandnes Sparebank Benchmark Balansert Oslo Børs Fondsindeks MSCI World Nøkkeltall (oppdatert 31. mai 2010) Produkt Hittil STDEV måned i år år 3 år* 5 år* 5 år**** Holberg Norge -10,58 % -6,65 % 20,39 % -6,82 % 10,78 % 24,04 % Fortis OBAM World -7,17 % -5,59 % 4,39 % -15,96 % 1,48 % 26,47 % Morgan Stanley Global Brands 2,06 % 5,85 % 21,16 % -2,83 % 3,84 % 13,19 % SEB Listed Private Equity -5,89 % 7,03 % Pareto Kreditt -0,45 % 6,63 % 27,50 % 0,06 % 11,47 % Alfred Berg Høyrente -0,11 % 5,09 % 20,96 % 3,84 % Multistrategi fond av hedgefond ** -1,43 % 1,95 % 8,62 % -0,20 % 3,49 % 5,11 % SEB Asset Selection -1,97 % 0,33 % 1,82 % 7,55 % Sandnes Sparebank Investeringskonto*** 0,26 % 1,27 % 2,87 % 4,25 % 3,67 % 0,44 % Sandnes Sparebank Balansert -2,36 % 1,88 % 12,92 % 1,61 % 7,36 % 8,41 % * Årlig gjennomsnittlig avkastning etter forvaltningskostnader målt i norske kroner. ** Multistrategi fond av hedgefond: Avkastningstall er basert på indikativ kurs pr. 31. mai *** Korte renter er av praktiske årsaker beregnet med utg. punkt i Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 0,25 frem til 16. juni **** Standardavviket for Fortis OBAM World er uttrykt i EUR. Pga. kort historikk uttrykkes standardavviket for Alfred Berg Høyrente og SEB Asset Selection for ett år, og for Pareto Kreditt tre år. Indeks måned Hittil i år år 3 år* 5 år* STDEV 5 år Oslo Børs Fondsindeks -11,10 % -6,76 % 20,52 % -12,28 % 4,96 % 28,32 % MSCI World -1,06 % 3,74 % 14,73 % -10,44 % -0,94 % 14,14 % CreditSuisse Tremont Hedge Fund Index** 6,82 % 13,20 % 20,16 % 3,38 % 6,28 % 8,90 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5,00 3,02 % 7,66 % 9,53 % 8,64 % 5,08 % 3,62 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 0,25 0,19 % 0,90 % 1,84 % 3,90 % 3,46 % 0,49 % Sandnes Sparebank Referanseindeks -0,27 % 3,93 % 13,08 % -2,31 % 3,29 % 8,16 % * Årlig gjennomsnittlig avkastning målt i norske kroner. ** Credit Suisse Tremont Hedge Fund Index: Avkastningtall er basert på indikativ kurs pr. 31. mai 2010.

4 Anbefalte produkter Aktivaklasse Norske aksjer Globale aksjer Alternative investeringer Korte renter Porteføljevekt Anbefalte produkter 12,50 % Holberg Norge 5,00 % Fortis OBAM 15,00 % Morgan Stanley Global Brands 7,50 % SEB Listed Private Equity 7,50 % Alfred Berg Høyrente 7,50 % Pareto Kreditt 10,00 % Multistrategi fond av hedgefond 15,00 % SEB Asset Selection 20,00 % Sandnes Sparebank Investeringskonto Holberg Norge I Holberg Norge får du gjennom solid håndverk basert på aktiv forvaltning, aksjeplukking, nysgjerrighet og store frihetsgrader tilgang til en spennende portefølje på Oslo Børs. Fondet forvaltes av Hogne I. Tyssøy, som har over 20 års erfaring fra det norske aksjemarkedet. Holberg Norge har toppkarakter fra både Morningstar og Wassum, og er rangert som et av de beste norske aksjefond av bladet Dine Penger. Fortis OBAM World Fortis OBAM World er et meget anerkjent globalt aksjefond med en bredt sammensatt portefølje og med stort fokus på valg av enkeltselskaper. Fondet har blitt forvaltet sammenhengende av Rolf Stout siden 1989, som ble kåret til Europas beste forvalter i sin fondsgruppe (av 321 globale aksjefond) av Citywire i april Morgan Stanley Global Brands Fondets historikk taler for seg selv. De siste 5 årene har fondet levert 3 ganger avkastningen til MSCI World Index, og fondet har holdt stand under kredittkrisen. Fondet ble nylig listet som nummer 3 av nesten 900 globale fondsforvaltere av Privata Affärer i Sverige, og har høyeste rating hos det Reuters eide fondsratingbyrået Lipper. SEB Listed Private Equity SEB gir oss tilgang til private equity-markedet gjennom dette UCITS III fondet som ble etablert i Normalt vil investeringer i PE være forbeholdt de største investorene og være låst i en periode på 5-10 år, men gjennom dette fondet er vi sikret daglig likviditet. Fondet har kort levetid, men SEB er en av verdens ledende PE-aktører med solid track-record og et enormt nettverk. Informasjonsflyten innen sektoren er så omfattende at SEB omtales som Bloomberg of PE. Alfred Berg Høyrente Alfred Bergs har levert sterke resultater fra sin høyrenteforvaltning. Alfred Bergs forvalterteam har lang erfaring med kredittanalyse i det norske markedet, og forvalter en veldiversifisert portefølje. De fokuserer blant annet på tett risikostyring og foretar grundige kredittanalyser. Alfred Bergs norske renteteam er velrenommerte, og har vunnet flere utmerkelser for sin renteforvaltning. Pareto Kreditt Fondet forvaltes av Pareto Forvaltning som har levert meget god risikojustert avkastning på sin høyrenteforvaltning. Forvalterteamet har mer enn 20 års erfaring fra kredittanalyse og renteforvaltning. Fondet består av en veldiversifisert portefølje på i underkant av NOK 1 milliard, og har en begrenset kredittrisiko mot enkeltpapirer. Teamet har vunnet flere priser blant annet fra Lipper for sin renteforvaltning. Multistrategi fond av hedgefond Kontakt din investeringsrådgiver dersom du ønsker å investere i hedgefond. Sandnes Sparebank vil, i tråd med gjeldende reguleringer, kun presentere hedgefond på forespørsel fra våre kunder. SEB Asset Selection Fondet investerer i renter, valuta, aksjer og råvarer, og ga i 2008 en avkastning på hele 24,5 %. Til sammenligning falt Oslo Børs med hele 54 % i samme periode. I konkurranse med ca fond, ble fondet blant annet kåret til Best Fund in all Categories av det svenske selskapet Fondmarknaden.se. Sandnes Sparebank Investeringskonto Sandnes Sparebank har som mål å være en foretrukket leverandør av spare- og investeringsprodukter, og tilbyr markedsledende betingelser på innskudd. Investeringskonto i Sandnes Sparebank er meget konkurransedyktig sammenlignet med våre konkurrenter, og i tillegg tilbyr vi også gode betingelser på fastrenteinnskudd.

5 Våre grunnpilarer I Sandnes Sparebank forholder vi oss til følgende grunnpilarer for valg av investeringsstrategi: Velg en plan for sparingen / investeringen din Vær lojal og se fremover (unngå markedstiming) Spre investeringene dine Benytt anerkjente og dyktige forvaltere Se opp for fristelser Husk at gevinsten ligger i planen din, og at våre grunnpilarer alltid gjelder! Kontaktinfo Sandnes Sparebank Formuesforvaltning Besøksadresse: Telefon: Telefax: E-post: Forus: Vestre Svanholmen Oslo: Haakon VII s gate Meddelelse Denne markedsrapporten er utarbeidet av Sandnes Sparebank. Vi legger vekt på å presentere både korrekt og oppdatert informasjon, men Sandnes Sparebank kan ikke garantere at informasjonen er riktig eller fullstendig. Sandnes Sparebank fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt tap som på annen måte oppstår som følge av anvendelse av de gitte opplysninger. Markedsrapporten baserer seg på forhold som var kjent for investeringskomitéen i Sandnes Sparebank ved siste møte. Hver investors situasjon er unik, og hensiktsmessige investeringer må vurderes på bakgrunn av den enkeltes økonomiske situasjon, preferanser, risikovilje og overordnede mål. Det understrekes at investeringer i kapitalspareprodukter er beheftet med risiko. Enhver investor må være forberedt på at en slik investering kan medføre tap. Enhver som investerer må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene som fremkommer er ájour og korrekte. Hvis man benytter dette dokumentet som underlag for kjøp av andeler på et senere tidspunkt, må man selv sørge for at all relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien av den enkelte andel i de ulike produkter kan både stige og falle i verdi. Ved utbetaling av investert beløp kan investor få tilbakebetalt et lavere beløp enn det som ble investert. Investeringer i fremmed valuta innebærer også muligheten for at endringer i valutakurser kan føre til at verdien av en plassering både kan gå opp og ned. Plassering i vekstmarkeder og utviklingsprosjekter er normalt forbundet med større risiko, og mulighetene for svingninger i de underliggende verdier er større enn i andre markeder. Opplysninger som fremkommer i markedsrapporten er kun ájour per dato for utarbeidelsen. Beregningen av avkastningstallene i modellporteføljen og den sammensatte referanseindeksen er basert på daglige rebalanseringer. Porteføljens faktiske oppstart er februar Før dette må avkastningstallene ses på som en simulering. Mulige investorer oppfordres til å gå gjennom de spesifikke produkter grundig. All dokumentasjon kan gjennomgås ved henvendelse til våre investeringsrådgivere. Kilder Alfred Berg, Bloomberg, Morningstar og Statistisk Sentralbyrå.

Markedskommentar, november 2009

Markedskommentar, november 2009 Markedskommentar, november 2009 Resesjonen over i USA Det amerikanske bruttonasjonalproduktet (BNP) steg med 3,5 % fra andre til tredje kvartal, målt i årlig vekstrate. Både eksporten og importen steg

Detaljer

Markedskommentar, oktober 2009

Markedskommentar, oktober 2009 Markedskommentar, oktober 2009 Asia går foran I følge IMF (Det internasjonale pengefondet) har Asia lagt krisen bak seg, og er med på å trekke verdensøkonomien ut av den verste resesjonen siden andre verdenskrig.

Detaljer

Markedskommentar, august 2009

Markedskommentar, august 2009 Markedskommentar, august 2009 Bunnen nådd? Veksten i Kina tiltar, og det er kommet overraskende klare tegn til at Japan er på vei mot ny vekst. Også i USA er det tegn på at bunnen kan være nådd, mens det

Detaljer

Markedskommentar, Mai 2009

Markedskommentar, Mai 2009 Markedskommentar, Mai 2009 Lys i tunnelen I USA falt BNP med 6,1 % i årlig rate mot et forventet fall på 4,7 % i første kvartal. Boliginvesteringer og næringslivets investeringer falt med 38 %. I følge

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10 N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2014

Månedsrapport. Februar 2014 Månedsrapport Februar 2014 «All time high» i USA De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i februar. Verdensindeksen (MSC I AC i norske kroner) steg 0,75 prosent i februar. Men det har dermed

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Vedlagt finner du analysen av Norsk Investorbarometer fra Danske Capital. Undersøkelsen er gjennomført av TNS-Gallup på oppdrag

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no 2014: Aksjer S&P500 steg 11,4% mens OSEBX la på seg drøye 5% Stabile markeder som USA (verdensindeksen) foretrekkes fremdeles fremover Emerging markets 2014: Diverse

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer