Referat fra årskonferanse i Fafo Østforum: Tre år etter EU-utvidelsen - utfordringer for arbeidsinnvandringspolitikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra årskonferanse i Fafo Østforum: Tre år etter EU-utvidelsen - utfordringer for arbeidsinnvandringspolitikken"

Transkript

1 Referat fra årskonferanse i Fafo Østforum: Tre år etter EU-utvidelsen - utfordringer for arbeidsinnvandringspolitikken Tirsdag 5. juni 2007 kl Fafo konferansesenter, Borggata 2b, Oslo Referent: Johan Røed Steen Innledere Jon M. Hippe, daglig leder i Fafo Jon Erik Dølvik, forskningssjef i Fafo Roger Bjørnstad, forsker ved Gruppe for makroøkonomi ved Statistisk sentralbyrå Ottar Brox, forsker NIBR Olaf Thommessen, nestleder i Venstre Marek Okolski, professor ved Centre for Migration Research (CMR),Universitetet i Warsawa Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum Anne Mette Ødegård, forsker ved Fafo Guri Tyldum, forsker ved Fafo Jon Horgen Friberg, forsker ved Fafo Sjoerd Feenstra, Deputy head of unit 'Labour law', Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, European Commission Jan-Erik Støstad, statssekretær (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) Velkommen og åpning (12.00) Jon M. Hippe, daglig leder for Forskningsstiftelsen Fafo og instituttsjef for Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, ønsket deltakere og innledere velkommen. Han påpekte at Fafo Østforums arbeid har fått en stadig viktigere og mer sentral rolle siden EU-utvidelsen i organisasjoner/bedrifter er nå medlemmer, og Fafo Østforum har utviklet seg til et viktig utgangspunkt for ulike prosjekter. Sesjon 1: Betydningen av arbeidsvandring for mottaker- og avsenderlandene ( ) Sesjonsleder: Jon Erik Dølvik, Forskningssjef ved Fafo Jon Erik Dølvik åpnet sesjonen med å peke på at det her ville bli antatt et bredere og mer åpent perspektiv på arbeidsvandring enn en vanligvis har i debatten, ved å se på arbeidsvandringens samfunnsøkonomiske så vel som samfunnsmessige konsekvenser, både for mottakerland og avsenderland. Hva betyr polakkene for norsk økonomi? Roger Bjørnstad er forsker ved Gruppe for makroøkonomi ved Statistisk sentralbyrå (SSB) og spesialist på lønnsdannelse og makroøkonomi. Han presenterte

2 her statistikk fra SSB som viser sammenhengen mellom arbeidsinnvandringen og utviklingen i norsk økonomi, og presenterte funnene fra en modell utviklet for å se konsekvensene av arbeidsinnvandring både nå og i årene fremover. Statistikken viser at Norge etter EU-utvidelsen 1. mai 2004 har opplevd rekordsterk vekst i innvandringen, og i fjor (2006) opplevde vi den største økningen i den registrerte innvandrerbefolkningen noensinne personer. Den klart sterkeste veksten var innvandring fra Polen (7000). Også tjenesteimport (korttidsopphold) har økt kraftig, noe som kan sees ut fra en kraftig økning i arbeidstillatelser fra Utlendingsdirektoratet (UDI) i fjor. Bjørnstad presenterte så de viktigste virkningene av arbeidsinnvandringen for norsk økonomi: Økt arbeidstilbud Økt ledighet Reduserte byggekostnader Økt boligbygging Lavere lønnsvekst Lavere prisvekst Lavere rente Svakere kronekurs Bedret konkurranseevne Høyere eksport I følge Bjørnstad har bygging og oppussing av boliger og næringsbygg som følge av økt arbeidsinnvandring, bidratt til å drive oppgangen i norsk økonomi, og innvandringen er også en viktig faktor for at dagens høykonjuktur vil bli langvarig. Nedgangen i arbeidsledighet kom først i 2005, etter over to år med kraftig vekst i økonomien. Lav rente og moderat lønnsvekst har gitt rekordlave renter lenge, noe som har bidratt sterkt til veksten i norsk økonomi, og arbeidsinnvandring er en av årsakene til dette. Bjørnstad presenterte så sin modell - først forutsetningene for den og begrunnelsen for disse, deretter funnene modellen gir. Funnene viser i følge Bjørnstad at arbeidsinnvandringen kan bidra til å forklare viktige trekk i norsk økonomi de siste årene. De viktigste virkningene (i følge modellen) var i 2006: Økt arbeidstilbud (+0,7%) og høyere ledighet (+0,4 pp.) Lavere byggekostnader (-5%) og høyere boliginvesteringer (4,6%) Lavere lønnsvekst (-0,7%) og bedret konkurranseevne Økt sysselsetting (+0,3%), men lavere prisvekst Lavere renter (-0,5 pp.) og svakere kronekurs (2%) Uten arbeidsinnvandring ville renta ha vært på 5%, ikke 4,25%. Arbeidsledigheten ville vært redusert med opptil 0,4% og lønnsveksten ville vært noe høyere uten innvandring. Modellen predikerer at lønnsnivået vil ligge 2 % lavere i perioden enn uten innvandring. Avslutningsvis understreket Bjørnstad at økt innvandring må sees i sammenheng med veksten i norsk økonomi, som ikke ville vært like sterk uten arbeidsinnvandring fra Polen. Det finnes også negative konsekvenser: Den viktigste er noe høyere arbeidsledighet, og polskarbeids-kraft som erstatter norsk, kan ha bidratt til å presse marginale grupper ut av arbeidslivet. Når det gjelder utviklingen fremover tror SSB på fortsatt økning i arbeidsinnvandringen, men med mindre hastighet enn før da økonomien i Polen går veldig bra.

3 Olaf Thommesen (nestleder i Venstre) og Ottar Brox (forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) holdt deretter hvert sitt innlegg på i 5-10 minutter med utgangspunkt i Bjørnstads innledning. Karin Andersen (stortingsrepresentant, SV) skulle også deltatt, men var forhindret. Olaf Thommesen begynte sitt innlegg med å understreke at vi ikke kan utnytte lønns-forskjellene til evig tid. I følge Thommesen har arbeidsinnvandringen marginal negativ effekt, både for lønnsutvikling og ledighet. Den er god innvandring samfunnsøkonomisk sett da penger sendes hjem og ikke øker press på inflasjon og kronekurs, og han uttrykte blant annet: De kommer ikke til å ta jobbene våre og ødelegge norsk økonomi! Thommesen mente videre at argumentasjonen fra arbeidsinnvandringsmotstandere både på høyresiden og venstresiden i det siste har nærmet seg hverandre. Venstresidens argument om å hindre sosial dumping er i følge Thommesen vikarierende for beskyttelse av norske arbeidsplasser, mens høyresidens motvilje mot innvandring stort sett er populistisk ettersom et liberalistisk ståsted taler for økt innvandring. Thommesen ga uttrykk for at norske innvandringsrestriksjoner er for strenge sammenliknet med andre land i Europa. Han understreket samtidig at det var viktig å hindre de groveste tilfellene av sosial dumping. I følge Thommesen vil ikke Norges problem være for mye arbeidsinnvandring, men å finne nok innvandrere og ta vare på dem som er her. Neste innlegg var ved Ottar Brox, forsker ved NIBR. Han presenterte en oversikt over arbeidsinnvandringens konsekvenser for ulike aktører og for individuelle og kollektive interesser. Først listet han kort opp berørte individuelle interesser: Positivt: Migrantenes økonomi bedres på grunn av høyere lønn i importlandet enn eksportlandet. Bedriftene i importlandet får billigere arbeidskraft. Negativt:Visse lønnstakergrupper i mottakerlandet taper ved arbeidsinnvandring kan et yrke bli mindre attraktivt og sakke akterut og stagnere, som f.eks. byggsektoren i Storbritannia. Eksportbedrifter i eksportlandet kan stagnere på grunn av mangel på arbeidskraft i en sektor, noe som fører til at landet ikke får utnyttet sine komparative fortrinn, et eksempel er grønnsaksproduksjon i Polen. Deretter presenterte Brox berørte kollektive interesser: Positivt: Kan gi buffer -effekter (stabilisatorer) i importland, ved å være kilde til arbeidskraft under høykonjuktur, men dette forutsetter diskriminering i forhold til nasjonale arbeidstakere. Videre kan arbeidsmigrasjon gi stabilt stramt arbeidsmarked i eksportlandet. Negativt: Billigere arbeidskraft utenfra kan gjøre det vanskelig eller ulønnsomt å lære opp våre egne unge, og import av arbeidskraft skaper personellproblemer, f.eks i sykehjem ikke på grunn av innvandrerfrykt, men fordi yrket sakker akterut. Dermed kan innvandringen føre til en permanent avhengighet, noe som er vanskelig å godta. Videre kan migrasjon eliminere vekstmuligheter i eksportland.

4 Brox hovedpoeng med hensyn til debatten var at de negative kollektive konsekvensene har blitt oversett eller undervurdert: Forskningen har vært altfor opptatt av de individuelle konsekvensene, noe som fører til at politikere... har godtatt arbeidsinnvandring uten de nødvendige motforestillinger. Etter disse innleggene stilte sesjonsleder spørsmål og startet diskusjonen mellom Bjørnstad, Brox og Thommesen. På spørsmål om hvordan SSBs prognoser for arbeidstilbudet ser ut på lang sikt (med tanke på eldrebølgen og synkende befolkning) svarte Bjørnstad at arbeidsinnvandring vil være viktig når vi skal begynne å bruke oljepenger og får underskudd på arbeidskraft i en økonomi som går bra. Innvandring muliggjør økning i produksjonskapasitet uten å øke lønnsvekst og priser slik at konkurranseevnen går ned. Videre ble det påpekt at det er avgjørende om innvandrerne drar hjem igjen eller blir, og det ble stilt spørsmål om polakkene blir bedre integrert enn f.eks pakistanere som innvandret på 70-tallet, eller om en vil oppleve de samme problemene. Thommesen svarte at det blir de, men at dette ikke betyr at alt løser seg selv fordi de er fra Polen vi må etterhvert ut på fjernere arbeidsmarkeder og integrere alle bedre. Thommesen påpekte også at han ikke kjente seg igjen i Brox beskrivelse om manglende motforestillinger hos norske politikere. På spørsmål om hvilke politiske utfordringer en vil se dersom en ikke får økt tilbud av arbeidskraft ved innvandring, svarte Bjørnstad at innvandringen letter trykket på norsk økonomi og blant annet muliggjør økt bruk av oljepenger, et svar som fikk endel oppmerksomhet. Brox fremholdt på sin side at mangelen på arbeidskraft kan være et et viktig signal om hva som bør gjøres, og at arbeidsinnvandringen ikke kan fortsatte i samme tempo til evig tid. Thommesen svarte at det kan være riktig å ikke bare tette hullene når de popper opp, men at det er en realitet at vi lever i en globalisert verden og må forholde oss til det. Vi kommer til å ha mangel på arbeidskraft og bruk for innvandring lenge. Han argumenterte også for at en ikke vil bli oversvømt av innvandring uansett: Det er ikke naturlig å stå opp om morgenen og velge Norge! Ottar Brox la vekt på at det er et generelt problem å få marginale grupper som innvandrere inn på arbeidsmarkedet dersom en ønsker å holde fast ved den nordiske modellen med tariffbestemt lønn. Han påpekte også at innvandring derfor kan true opprettholdelsen av viktige sosiale strukturer i Norge, og føre til at mange nordmenn som kunne kommet seg tilbake i arbeidslivet aldri gjør det. Roger Bjørnstad sa seg enig i at det er viktig å ikke ha så høy innvandring at en legger press på sosiale ytelser, men fremholdt at det er mulig å øke sysselsettingen både hos innvandrere og andre marginale grupper. Thommesen ga uttrykk for at det er plass til både innvandrere og marginale grupper, og at en må huske på at mange av de som står utenfor arbeidslivet faktisk er syke, og at dette er tall det er viktig å få klarhet i.

5 Emigration of labour: Consequenses for the sending countries Marek Okolski, professor ved Centre for Migration Research (CMR), Universitetet i Warsawa Marek Okolski presenterte det han selv karakteriserte som the other side of the picture, altså konsekvensene arbeidsmigrasjonen har for senderlandene i Øst- Europa. Han tok først for seg det historiske perspektivet, oppdelt i to perioder (før 1989 og ) og så på forskjellige former for utvandring og konsekvensene for senderlandene i disse periodene. Hans konklusjon her er at migrasjon frem til 2004 ikke bidro vesentlig til reduksjon i arbeidskraftsoverskuddet og ikke fikk vesentlige strukturelle konsekvenser for de Øst-Europeiske landene. Incomplete migration (korttid, gjerne som falske turister) bidro til å binde emigrantene til hjemlandet og hindret modernisering og overgang til en effektiv markedsøkonomi. Den neste delen av presentasjonen omhandlet perioden etter 2004, og Okolski presenterte omfattende statistikk som blant annet viste at migrasjonen etter EUutvidelsen har vært kraftigere enn antatt, at profilen for den gjennomsnittlige emigrant er forandret og at det fortsatt finnes et stort potensiale for videre migrasjon. Han påpekte også at EU-8 emigranter og polakker er villige til å ta de lave lønningene de får, at de har høy produktivitet og at få havner i velferdsordninger. Deretter konsentrerte han seg om konsekvensene for avsenderlandene. Her viste han blant annet at migrasjon har hatt en viktig effekt i arbeidsmarkedene i Øst- Europa, der ledigheten nå har falt vesentlig som følge av emigrasjon. Det sendes også vesentlig mer penger tilbake til senderlandene enn før. Okolski mener at ubalanse i deler av arbeidsmarkedet og mangel på høyt kvalifisert arbeidskraft (brain-drain) samt mangel på arbeidskraft i bygg og anlegg og jordbruk er uttrykk for midlertidig friksjon, mens den viktigste langsiktige effekten er vedvarende økning i lønnsnivået. Okolski konkluderte dermed med å presentere sin hypotese: I enhver relativt tilbakeliggende økonomi er massiv utflytting (labour market pre-emption) en forutsetning for utvikling mot moderne og bærekraftig økonomisk vekst. Konklusjonen hans blir dermed at migrasjonen etter EU-utvidelsen har styrket de nye medlemslandenes prospekter for en vellykket labour market pre-emption som forutsetning for økt effektivitet i arbeidsmarkedet. Sesjon 2: Europeiske og norske reguleringer mot sosial dumping Sesjonsleder: Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum ( ) Polske erfaringer i Norge Adam og Jola Janikowski ble intervjuet av Anne Mette Ødegård, forsker i Fafo. Adam og Jola fortalte under intervjuet hvordan de kom til Norge, hvordan de opplever å bo og jobbe i Norge og om utfordringer ved det å være arbeidsinnvandrer. Fafo-forskerne Guri Tyldum, Jon Horgen Friberg og Line Eldring presenterte parallelt funn fra arbeids- og levekårsundersøkelsen blant polakker i Oslo-området og sammenliknet resultater herfra med det vi fikk høre av Adam og Jola.

6 Adam kom til Norge i 2003, og jobber i byggebransjen. Jola kom etter i 2005, og jobber nå som barnehageassistent. De forklarte at språket har vært et av de største problemene, og opplevde det som dypt urettferdig å måtte betale dyrt for å gå på norskkurs. Adam hadde i utgangspunktet ikke planlagt å bli boende i Norge. Dette er i følge Tyldum, Friberg og Eldring representativt, kun en av fem har bestemt seg for å bli boende i Norge, og de aller fleste svarer vet ikke på spørsmål om når de skal reise tilbake. Adam og Jola fortalte at den første tiden i Norge var vanskelig, både når det gjelder arbeidsforhold og for barna, men at dette har blitt bedre og at de nå liker seg i Norge. Levekårsundersøkelsen viser i følge Tyldum, Friberg og Eldring at gode arbeidsforhold er representativt for mange polakker i Norge, og at de aller fleste har fått det bedre her. Likevel finnes mange tilfeller av grov underbetaling, og polske arbeidstakere hindres ofte i å kreve rettigheter i Norge. Dette henger i stor grad sammen med legal status og tilknytningsform. De mange illegale polske arbeiderne opplever vesentlig verre forhold enn de legale, og legalt arbeid er for polakkene inngangsbiletten til oppholdstillatelse. Adam fortalte også om hvordan Fellesforbundet ble koblet inn i bedriften der han jobber, og at dette førte til store forbedringer. Levekårsundersøkelsen viste at hele 14 % av polakkene er fagorganiserte, noe som ble beskrevet som forbløffende høyt. Polakkenes forhold til fagforeninger beskrives som ganske positivt selv om mange vet lite. De fleste blir mer positive jo mer kunnskap de får. Service mobility and posting of workers - achieving the full benefits and potential: wishful thinking or reality? The 2007 Communication from the Commission on posting of workers Sjoerd Feenstra, Deputy head of unit 'Labour law', Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, European Commission Feenstra skulle ha presentert kommisjonens nye retningslinjer for hvordan medlemslandene skal forholde seg til utstasjoneringsdirektivet (direktiv 96/71/EC). Fremleggelsen av retningslinjene ble imidlertid utsatt til neste uke, og Feenstra innledet med å si at han derfor ikke kunne gå like spesifikt og detaljert til verks. Han begynte presentasjonen med en rask oversikt over historien og det juridiske rammeverket. Her la han særlig vekt på at utstasjoneringsdirektivets formål ikke er liberalisering av servicehandelen, men å etablere felles prinsipper for beskyttelse av utstasjonerte arbeidere og hindre sosial dumping. Feenstra poengterte videre at artikkel 49 i EF-traktaten krever fjerning av alle restriksjoner og diskriminering, for eksempel må bekyttelse av arbeidere gjelde for alle arbeidere, (ikke kun nasjonale arbeidstakere) og viste til EF-domstolens dom fra april 2005 som fastslo hvilke kontrollforanstaltninger (control measures) som benyttes av medlemslandene og hvilke som er i strid med EU-lovgivning. Han listet opp fem kontrollforanstaltninger: krav om representant for tjenesteyteren i vertsstaten, krav om forhåndstillatelse eller registrering hos vertsstaten, krav om forhåndserklæring til vertsstaten og krav om arbeidsrettslige dokumenter tilgjengelig i vertsstaten. De første to er fastslått å være i strid med EU-retten og kan ikke anvendes, og det argumenteres også fra

7 kommisjonens side at flere kan være uproporsjonale og urettferdige. Medlemsstatene har også blitt pålagt å håndheve reglene strengere, blant annet ved å straffe bedrifter som ikke følger opp. Feenstra ga videre en oversikt over kommisjonens konklusjoner om hvordan retningslinjene blir fulgt; de fleste medlemsstatene bruker minst en av de fem kontrollforanstaltningene, og mange baserer seg utelukkende på den nasjonale kontrollen. Han påpekte at det fortsatt er stort forbedringspotensiale for gjennomføringen av direktivet, og utelukker ikke at flere land kan bli trukket inn for EF-domstolen. Feenstra la vekt på behovet for økt administrativt samarbeid selv om direktivet ikke er veldig klart på hvordan dette skal oppnås, og han påpekte at jo bedre det administrative samarbeidet fungerer, jo mindre nasjonale kontrollforanstaltninger er nødvendige. Avslutningsvis understreket han at det ikke er aktuelt å endre utstasjoneringsdirektivet på vesentlige områder, særlig understreket han at artikkel 4 og 5 ikke vil bli endret. Kampen mot sosial dumping - i ferd med å lykkes? Jan-Erik Støstad, statssekretær (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) Støstad fremla i sin presentasjon først hvilke tiltak som er iverksatt etter at handlingsplanen mot sosial dumping ble vedtatt i mai 2006, ga deretter en oversikt over forslaget som nå er til behandling i Stortinget (Ot. Prp.nr.56) og ga til slutt en kort statusrapport for kampen mot sosial dumping og hvilke utfordringer en må takle fremover for at denne skal lykkes. Regjeringen er i følge Støstad godt i gang med å gjennomføre handlingsplanen, og har kommet langt: Arbeidstilsynets sanksjonsmidler har blitt styrket, blant annet gjennom mulighet for tvangsmulkt (iverksatt 1. desember), og etatens ressurser er også styrket. Forslagene i Ot.prop. 56 skal gi ryddigere forhold ved inn- og utleie av arbeidskraft og forbedre og effektivisere loven om allmenngjøring av tariffavtaler. Forskrift om krav om norke lønns- og arbeidsvilkår i kommunale anbudsprosesser er nå på høring. Byggherreansvar skal utvides, og ID-kort i byggenæringen tas i bruk til høsten. Statistikk og analysegrunnlaget er også utvidet, blant annet gjennom SSB og Fafo. Ot.prp.nr.56 inneholder i følge Støstad kraftige tiltak vi ikke ville fått dersom vi hadde fått Bondevik 3-forslagene er et resultat av at vi fikk en rødgrønn regjering. Særlig er innsynsrett for oppdragsgivers tillitsvalgte i lønns- og arbeidsvilkår og utvidet ansvar for oppdragsgiver for å påse at oppdragstakere følger kravene i allmenngjøringsforskrifter viktige tiltak. Også obligatorisk godkjenning av bemanningsbyråer og innstramming i reglene for utleie/innleie mellom produksjonsbedrifter ble trukket fram. Støstad påpekte at regjeringen ser fortsatt høy arbeidsinnvandring som noe positivt, men at en fortsatt ser for mange tilfeller av sosial dumping. Signalene fra Arbeidstilsynet skal være positive en ser færre alvorlige brudd på regelverket

8 (hovedsaklig lønn), nye sanksjoner virker, og det er få omgåelser ved enkeltmannsforetak. Når det gjelder utfordringer trakk Støstad frem bransjene som ikke er omfattet av allmenngjøringsvedtak, eksempelvis verftsindustiren, renhold, hotell/resturant og husholdningssektoren og sa at regjeringen ønsker et økt fokus på disse. Støstad fremholdt at det viktigste var å holde organisasjonsgraden høy, og mener at satsningen regjeringen gjør mot blant annet økonomisk kriminalitet og økt kontroll fra arbeidstilsynet vil kunne ha positiv effekt. Statssekretæren mener det ennå er for tidlig å avgjøre om kampen mot sosial dumping er i ferd med å lykkes. Han påpekte at praktisk gjennomføring, særlig fra Arbeidstilsynet, er sentralt, og at en må vurdere videre tiltak etter at handligsplanen er gjennomført. Han la også vekt på at informasjonsarbeidet fortsatt må styrkes. Støstad appellerte til arbeidsgivere om å ta klarere avstand fra sosial dumping og avsluttet med å si at det uansett vil bli en langvarig innsats som vil kreve samabeid mellom politiske myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Etter Støstads presentasjon ble det åpnet for spørsmål fra salen. Stein Evju (UiO) stilte spørsmål om opplysningsplikt for oppdragstaker og innsynsrett for tillitsvalgte og mente at regjeringens tiltak førte til opplysningsplikt for de samme forholdende ovenfor tre overordnede instanser, og stilte spørsmålstegn ved tiltakenes egnethet og proporsjonalitet. Støstad forsikret at tiltakene er både proporsjonale og egnede, men vedgikk at det kan vurderes om tre separate instanser er nødvendig. Han påpekte også at ordningen gir tillitsvalgte nye oppgaver og at det er viktig å få dette til å fungere. Evju stilte også spørsmål til Sjoerd Feenstra, blant annet om kravet om representanter for tjenesteyter i mottakerlandet, og fikk tydelig svar om at det av hensyn til effektiv tjenesteyting over landegrenser ikke kunne aksepteres. Det ble antydet fra salen at noen av regjeringens planlagte tiltak mot sosial dumping kunne tenkes å være i strid EØS-retten, uten at dette fikk noe entydig svar. NHOs representant benyttet anledningen til å presiserte at deres holdning var å ta klar avstand fra sosial dumping og utnyttelse av utenlands arbeidskraft. Representanten fra Arbeidsmandsforbundet presiserte at bygg og anlegg ikke er det samme, og at anleggsbransjen har egne regionale verneombud. Han kom også med en generell oppfordring: Hold kursen! Det å ikke finne løsninger i dag, er noe vi vil straffes for.

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Evaluering av tiltak mot sosial dumping Evaluering av tiltak mot sosial dumping -noen hovepunkter Line Eldring, Fafo Fafo Østforum 6.6.2013 Hovedspørsmål i evalueringen (2010-2011) Hvordan har tiltakene i handlingsplanene mot sosial dumping

Detaljer

Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Drivkrefter og konsekvenser. Line Eldring Fafo Østforums årkonferanse 1. juni 2006

Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Drivkrefter og konsekvenser. Line Eldring Fafo Østforums årkonferanse 1. juni 2006 Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Drivkrefter og konsekvenser Line Eldring Fafo Østforums årkonferanse 1. juni 2006 Tema Presentere hovedfunn fra ny undersøkelse om norske bedrifters bruk av

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen

Den norske arbeidslivsmodellen Den norske arbeidslivsmodellen Anne Mette Ødegård & Rolf K. Andersen, 20.04.16 www.fafo.no Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Studier av arbeidsliv, integrering, utdanning og velferd

Detaljer

Det var en gang. for 11 år siden

Det var en gang. for 11 år siden Det var en gang. for 11 år siden Ny Fafo-rapport: Grenseløst arbeidsliv? Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier etter EU-utvidelsen Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Friberg Horgen, Torunn

Detaljer

Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger. Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007

Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger. Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007 Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007 HOVEDPERSPEKTIV Fafo-prosjekter om EU-utvidelsen og arbeidsvandringer (2007): Internasjonalt/

Detaljer

Arbeidstakere som går tjenestevei

Arbeidstakere som går tjenestevei Arbeidstakere som går tjenestevei Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS Anne Mette Ødegård Fafo Østforum 20. januar 2005 Om prosjektet Oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 06/2001-2-AKL 21.03.2007 HØRING - TILTAK MOT SOSIAL DUMPING Det vises

Detaljer

Polonia i Oslo underveisrapportering. Line Eldring og Jon Horgen Friberg Fafo Østforum 26. oktober 2010

Polonia i Oslo underveisrapportering. Line Eldring og Jon Horgen Friberg Fafo Østforum 26. oktober 2010 Polonia i Oslo 2010 - underveisrapportering Line Eldring og Jon Horgen Friberg Fafo Østforum 26. oktober 2010 Om Polonia-undersøkelsen 2010 Oppfølger av tilsvarende undersøkelse i 2006 Del av prosjektet

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Line Eldring og Anne Mette Ødegård, Fafo Fafo Østforum 13.12.2011

Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Line Eldring og Anne Mette Ødegård, Fafo Fafo Østforum 13.12.2011 Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring og Anne Mette Ødegård, Fafo Fafo Østforum 13.12.2011 Hovedspørsmål i evalueringen Hvordan har tiltakene blitt gjennomført og fulgt opp? I hvilken grad

Detaljer

Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler på arbeidsmarkedets virkemåte og for lønnsdannelsen

Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler på arbeidsmarkedets virkemåte og for lønnsdannelsen Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler på arbeidsmarkedets virkemåte og for lønnsdannelsen Publiseringsseminar, 27. oktober 2015 Senter for lønnsdannelse (Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo) Statistisk

Detaljer

Bedriftenes motiver, erfaringer og oppfølging

Bedriftenes motiver, erfaringer og oppfølging Bedriftenes motiver, erfaringer og oppfølging Fafo Østforum-seminar, 27.10.09 Jon Horgen Friberg, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård Strategiske vurderinger rundt bruken av østeuropeisk arbeidskraft Har

Detaljer

Innvandring og sosial dumping. Liv Sannes Samfunnspolitisk avdeling

Innvandring og sosial dumping. Liv Sannes Samfunnspolitisk avdeling Innvandring og sosial dumping Liv Sannes Samfunnspolitisk avdeling Innvandring 555 000 innvandret siden 2004 (netto 315 000, hvorav 45% fra EU Øst) 2/3 av sysselsettingsøkningen fra 2004 120 000 sysselsatte

Detaljer

Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen

Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen Line Eldring, Fafo Ren Utviklingskonferansen, Fra skitten vask til ren idyll Oslo Konserthus, 26. januar 2011 To viktige spørsmål Hva kjennetegner

Detaljer

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Line Eldring, i samarbeid med Jon Erik Dølvik Avslutningskonferanse: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring 21. mai 2015 Nordisk modell i fare?

Detaljer

Allmenngjøring og kampen mot sosial dumping: Virkninger og alternativer

Allmenngjøring og kampen mot sosial dumping: Virkninger og alternativer Allmenngjøring og kampen mot sosial dumping: Virkninger og alternativer Line Eldring, Fafo Nasjonal konferanse om trepartssamarbeid og sosial dumping, 26. september 2012 Hva er sosial dumping? Etter regjeringens

Detaljer

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Fafo Østforums årskonferanse 2009 Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Frøydis Bakken, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsmarkedet 2004-2008 Årsskiftet 2003/2004: arbeidsmarkedet

Detaljer

Tjenestemarkedet større og gråere?

Tjenestemarkedet større og gråere? Tjenestemarkedet større og gråere? Seminar i Fafo Østforum 30. august 2005 Line Eldring, Fafo Tjenester fra øst: Tegn i tiden.. 2004: Underskudd på tjenestebalansen med Europa utenfor Norden for første

Detaljer

Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Hva er situasjonen fem år etter EU-utvidelsen. Rolf K. Andersen. Anne Mette Ødegård Fafo

Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Hva er situasjonen fem år etter EU-utvidelsen. Rolf K. Andersen. Anne Mette Ødegård Fafo Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Hva er situasjonen fem år etter EU-utvidelsen Rolf K. Andersen Anne Mette Ødegård Fafo Tema Presentere hovedfunn fra en ny undersøkelse om norske bedrifters

Detaljer

Det vises til brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 22. desember Høringssvaret er avgitt på vegne av NHO og NHOs landsforeninger.

Det vises til brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 22. desember Høringssvaret er avgitt på vegne av NHO og NHOs landsforeninger. Arbeids- og inkluderingsdepartementet Vår dato 22.03.2007 Postboks 8019 Dep Deres dato 22.12.2006 0030 Oslo Vår referanse 71784/nm Deres referanse 200607535-/EMJ Eli Mette Jarbo Høring handlingsplanen

Detaljer

Arbeidsinnvandringen til Norge: Omfang og drivkrefter siste 20 år

Arbeidsinnvandringen til Norge: Omfang og drivkrefter siste 20 år Arbeidsinnvandringen til Norge: Omfang og drivkrefter siste 20 år Bernt Bratsberg Trekker på samarbeid med Jon Erik Dølvik, Knut Røed og Oddbjørn Raaum Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring Avslutningskonferanse,

Detaljer

Individuell arbeidsinnvandring erfaringer og utfordringer to år etter EU-utvidelsen

Individuell arbeidsinnvandring erfaringer og utfordringer to år etter EU-utvidelsen Individuell arbeidsinnvandring erfaringer og utfordringer to år etter EU-utvidelsen Fafo Østforum seminar 7. mars 2006 Jon Horgen Friberg, forsker Fafo Revidert 17. mars Individuell arbeidsinnvandring

Detaljer

Sosial dumping. Erfaringer og utfordringer sett fra Arbeidstilsynet.

Sosial dumping. Erfaringer og utfordringer sett fra Arbeidstilsynet. Sosial dumping Erfaringer og utfordringer sett fra. Fafo Østforum 26.9.2006 i i Oslo VIKTIGE PRINSIPPER Utenlandske arbeidstakere skal ha samme arbeidsvilkår og arbeidsmiljøbetingelser som øvrige arbeidstakere

Detaljer

Aktuell kommentar. Kaj W. Halvorsen, Marie Norum Lerbak og Haakon Solheim, Økonomisk avdeling, Pengepolitisk område*

Aktuell kommentar. Kaj W. Halvorsen, Marie Norum Lerbak og Haakon Solheim, Økonomisk avdeling, Pengepolitisk område* Nr. 6 2009 Aktuell kommentar En foreløpig stopp i arbeidsinnvandringen? Kaj W. Halvorsen, Marie Norum Lerbak og Haakon Solheim, Økonomisk avdeling, Pengepolitisk område* *Synspunktene i denne kommentaren

Detaljer

Jon Erik Dølvik & Line Eldring Hva har skjedd?

Jon Erik Dølvik & Line Eldring Hva har skjedd? Jon Erik Dølvik & Line Eldring Hva har skjedd? Fafo Østforums tiårskonferanse 29. april 2014 Forhistorien på 1-2-3 1989: Berlinmurens fall 1994: Norge inn i EUs åpne marked 1999: Euroen innført 2004:

Detaljer

20 år med EØS-avtalen

20 år med EØS-avtalen 20 år med EØS-avtalen Påvirkning og utfordringer for norsk arbeidsliv Anne Mette Ødegård 09.01.14 Bakgrunn Internasjonalisering globalisering av økonomi og næringsliv Europeisering: EUs indre marked med

Detaljer

Hvordan har det gått med arbeidsinnvandrerne fra Øst-Europa?

Hvordan har det gått med arbeidsinnvandrerne fra Øst-Europa? Hvordan har det gått med arbeidsinnvandrerne fra Øst-Europa? Økonomisk integrasjon i arbeidslivet og velferdsstaten Jon Horgen Friberg Avslutningskonferanse: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring 21.

Detaljer

NFR, Strategisk Instituttprogram Fafo:

NFR, Strategisk Instituttprogram Fafo: Strategisk Instituttprogram Fafo: Arbeids- og bedriftsvandringer etter EU-utvidelsen: Konsekvenser for bedrifters arbeidskraftsstrategier, institusjonell regulering og tilpasning i arbeidsmarkedet. NFR,

Detaljer

DOBBELT SÅ MANGE? 1. Rekordhøy innvandring men hvor høy? 2. Usikkerhet i politikkutformingen. 3. Hva vil vi ha informasjon om?

DOBBELT SÅ MANGE? 1. Rekordhøy innvandring men hvor høy? 2. Usikkerhet i politikkutformingen. 3. Hva vil vi ha informasjon om? Nr 07/07 DOBBELT SÅ MANGE? 1. Rekordhøy innvandring men hvor høy? 2. Usikkerhet i politikkutformingen 3. Hva vil vi ha informasjon om? 4. Hva sier statistikken? 5. Hva tror vi? 6. Hva gjøres for å få bedre

Detaljer

arbeidskraft på norske byggeplasser

arbeidskraft på norske byggeplasser HMS-utfordringer ved bruk av østeuropeisk arbeidskraft på norske byggeplasser Anne Mette Ødegård, Fafo, 20.10.09 Dagens tema Hva er de viktigste HMS-utfordringene ved bruk av østeuropeisk arbeidskraft?

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Aktuell kommentar. Arbeidsinnvandring og lønn. Nr. 5 2013. Politikk og analyse. Einar W. Nordbø

Aktuell kommentar. Arbeidsinnvandring og lønn. Nr. 5 2013. Politikk og analyse. Einar W. Nordbø Nr. Aktuell kommentar Politikk og analyse Arbeidsinnvandring og lønn Einar W. Nordbø *Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatterens syn og kan ikke nødvendigvis tillegges Norges Bank 99 99

Detaljer

på petroleumsanlegg på land

på petroleumsanlegg på land Erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Fafo Østforum 23.10.2007. Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård Første undersøkelse blant østeuropeiske arbeidstakere på landanlegg Undersøkelsen

Detaljer

Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet. Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012

Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet. Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012 Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012 1 Todeling, dualisering, polarisering.. klassisk tema med mange vrier Norsk økonomi - preget

Detaljer

De nye arbeidsinnvandrernes fremtidsplaner i Norge

De nye arbeidsinnvandrernes fremtidsplaner i Norge De nye arbeidsinnvandrernes fremtidsplaner i Norge Seniorrådgiver Anders Fyhn Enhet for analyse og tilskudd, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 1 Rapporter på temaet arbeidsinnvandring i IMDis

Detaljer

Arbeidsinnvandring virkninger for Norge Knut Røed

Arbeidsinnvandring virkninger for Norge Knut Røed Arbeidsinnvandring virkninger for Norge Knut Røed Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar for Economic Research www.frisch.uio.no 0 10 20 30 40 50 Innvandring til Norge 1990-2010

Detaljer

Arbeidstilsynet. vår innsats mot sosial dumping. Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet. vår innsats mot sosial dumping. Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet og vår innsats mot sosial dumping FAFO-konferanse torsdag 1. februar 2007 Arbeidstilsynet Vaktbikkja trengs I dag møter vi mange utfordringer i norsk arbeidsliv: For mange er utenfor! Kvinner

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

Arbeids- og levekårsundersøkelsen blant polakker i Oslo. Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg

Arbeids- og levekårsundersøkelsen blant polakker i Oslo. Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg Arbeids- og levekårsundersøkelsen blant polakker i Oslo Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg Fafo Østforum 29.11 2007 En vanskelig tilgjengelig gruppe for forskning Finnes ingen utvalgsramme som kan brukes

Detaljer

Sosial dumping - en felles utfordring

Sosial dumping - en felles utfordring Sosial dumping - en felles utfordring 26.01.2010 1 Hvordan opplever Arbeidstilsynet bransjen? Erfaring fra kontroller og tanker om fremtidig samarbeid Ørnulf Halmrast regiondirektør Sosial dumping - en

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Bransjestudier hotell, verfts-, fiske- og kjøttindustrien. Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård, Fafo Østforum, 31.oktober 2011

Bransjestudier hotell, verfts-, fiske- og kjøttindustrien. Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård, Fafo Østforum, 31.oktober 2011 Bransjestudier hotell, verfts-, fiske- og kjøttindustrien Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård, Fafo Østforum, 31.oktober 2011 Problemstillinger Omfang og rekruttering av arbeidskraft fra de nye medlemslandene

Detaljer

EUs reviderte tjenestedirektiv -hva nå?

EUs reviderte tjenestedirektiv -hva nå? EUs reviderte tjenestedirektiv -hva nå? Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforum 8. november 2006 Hvorfor et tjenestedirektiv? Tjenestesektoren er den største sektoren i de europeiske

Detaljer

Polonia-undersøkelsene i 2006 og 2010

Polonia-undersøkelsene i 2006 og 2010 Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa etter 2004: Den største migrasjonsstrømmen til Norge noensinne Fri bevegelse, korte avstander, gode kommunikasjonsmuligheter gir muligheter for midlertidige,

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Representantforslag. S (2014-2015)

Representantforslag. S (2014-2015) Representantforslag. S (2014-2015) fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Lise Christoffersen, Fredric Holen Bjørdal, Helga Pedersen, Kari Henriksen og Arild Grande Dokument

Detaljer

Har vi fått et A- og B-lag i arbeidslivet?

Har vi fått et A- og B-lag i arbeidslivet? Jon Horgen Friberg Har vi fått et A- og B-lag i arbeidslivet? Arbeidsmigrasjon og sosial ulikhet ti år etter EU-utvidelsen Fafo Østforums tiårskonferanse 29. april 2014 Hvorfor risikerer nye arbeidsinnvandrere

Detaljer

Arbeidsmigrasjon og flyktningeintegrasjon: «Sannhetens øyeblikk» for nordiske modeller? Jon Erik Dølvik Fafo Østforum 03.12.2015

Arbeidsmigrasjon og flyktningeintegrasjon: «Sannhetens øyeblikk» for nordiske modeller? Jon Erik Dølvik Fafo Østforum 03.12.2015 Arbeidsmigrasjon og flyktningeintegrasjon: «Sannhetens øyeblikk» for nordiske modeller? Jon Erik Dølvik Fafo Østforum 03.12.2015 Kronikk, Klassekampen 4.10.2015 Kronikk, Klassekampen 4.10.2015 2 Innvandring

Detaljer

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety?

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Faglig landskonferanse Oslo, 4. april 2014 Roar Eilertsen De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Stor tilstrømning av utenlandsk

Detaljer

Stortingsmelding om. Sverre Try (AID) Torsdag 24. april 2008

Stortingsmelding om. Sverre Try (AID) Torsdag 24. april 2008 Stortingsmelding om arbeidsinnvandring Sverre Try (AID) Torsdag 24. april 2008 Økende arbeidsinnvandring de siste årene 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1990 1995 2000 2005 Arbeid Flukt Familie Utdanning

Detaljer

Seriøsitet i arbeidslivet

Seriøsitet i arbeidslivet 1 Seriøsitet i arbeidslivet Innstilling fra et felles utvalg mellom LO og NHO Innstillingen avgitt 8. mars 2006 2 1. INNLEDNING I forbindelse med mellomoppgjøret i 2005 ble NHO og LO enige om å forsøke

Detaljer

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo Sosial dumping Werner Dagsland Rådgiver, Oslo Hva er sosial dumping? Definisjon: Når utenlandske arbeidstakere utfører arbeid på vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, eller

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Utleie og useriøsitet

Utleie og useriøsitet Utleie og useriøsitet Historier fra bemanningsbransjen Fafo Østforum, 16.03.10 Anne Mette Ødegård Øyvind M. Berge 1 Om prosjektet Delprosjekt om inn- og utleie av arbeidskraft, finansiert av LO Målet var

Detaljer

Arbeidsinnvandring fra øst

Arbeidsinnvandring fra øst Arbeidsinnvandring fra øst - Trender og utfordringer Anne Mette Ødegård, Fafo VOX, 20.10.14 EU-utvidelsene i 2004 og 2007 10 østeuropeiske stater med i EU Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia,

Detaljer

International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition. Perspektiv på internasjonal migrasjon: SOPEMI 2006-utgave. Leder

International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition. Perspektiv på internasjonal migrasjon: SOPEMI 2006-utgave. Leder International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition Summary in Norwegian Perspektiv på internasjonal migrasjon: SOPEMI 2006-utgave Sammendrag på norsk Leder Migrasjonsstyring en vanskelig balansegang

Detaljer

Litt om virkninger av EU-utvidelsen på arbeidsmarkedet

Litt om virkninger av EU-utvidelsen på arbeidsmarkedet Nr. 04/06 Litt om virkninger av EU-utvidelsen på arbeidsmarkedet 1. Økt bevegelse 2. Flere til Norge enn til nabolandene 3. Flere blir her lenger 4. Mye useriøsitet 5. Bygg særlig utsatt; men ikke alene

Detaljer

VAR DET NOE I DET? ADVARSLENE OM SOSIAL DUMPING

VAR DET NOE I DET? ADVARSLENE OM SOSIAL DUMPING Nr. 06/07 VAR DET NOE I DET? ADVARSLENE OM SOSIAL DUMPING 1. Hva det dreier seg om 2. Når kontrakten mangler 3. Lønna først 4. Bo må man også 5. Holdninger sier kanskje også noe SEPTEMBER 2007 I forbindelse

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

EUs tjenestedirektiv prosess og innhold. Politisk rådgiver Annelene Svingen

EUs tjenestedirektiv prosess og innhold. Politisk rådgiver Annelene Svingen EUs tjenestedirektiv prosess og innhold Politisk rådgiver Annelene Svingen 27.mars 2007 Omstridt utgangspunkt Bolkestein-direktivet - januar 2004 Skapte stor debatt og var omstridt i europeisk fagbevegelse

Detaljer

Innvandring og arbeidsliv. Sylo Taraku rådgiver i Tankesmien Agenda

Innvandring og arbeidsliv. Sylo Taraku rådgiver i Tankesmien Agenda Innvandring og arbeidsliv Sylo Taraku rådgiver i Tankesmien Agenda Min klassereise Lier gartneri Trender Konjukturnedgang og økende arbeidsledighet Digitalisering. Stadig færre jobber til lavkvalifiserte.

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Integrering av arbeidsinnvandrere Noen spørsmål og utfordringer i kjølvannet av EU-utvidelsen

Jon Horgen Friberg. Integrering av arbeidsinnvandrere Noen spørsmål og utfordringer i kjølvannet av EU-utvidelsen Jon Horgen Friberg Integrering av arbeidsinnvandrere Noen spørsmål og utfordringer i kjølvannet av EU-utvidelsen Jon Horgen Friberg Integrering av arbeidsinnvandrere Noen spørsmål og utfordringer i kjølvannet

Detaljer

Arbeidsinnvandring virkninger for Norge Knut Røed

Arbeidsinnvandring virkninger for Norge Knut Røed Arbeidsinnvandring virkninger for Norge Knut Røed Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar for Economic Research www.frisch.uio.no Innvandring til Norge 1990-2010 A. Innvandrere

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Oslofjordkonferansen august 2008 Hvorfor solidaransvar Etter at tariffavtalen ble allmenngjort er det slutt på at det er lovlig å lønne østeuropeiske bygningsarbeidere

Detaljer

Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Er statens forhold til tariffavtaler endret?

Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Er statens forhold til tariffavtaler endret? Fafo Østforum, medlemsseminar 26. oktober 2004: Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Torgeir Aarvaag Stokke, Fafo: Er statens forhold til tariffavtaler endret? Hvordan staten som stat forholder seg

Detaljer

Tale Fafo Østforum konferanse 29. april

Tale Fafo Østforum konferanse 29. april "Betydningen av arbeidsinnvandring og det felles europeiske arbeidsmarkedet" ved Kristian Dahlberg Hauge, (FrP) statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Tale Fafo Østforum konferanse 29. april Kjære

Detaljer

Litt om innvandring til Norge

Litt om innvandring til Norge LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 7/16 Litt om innvandring til Norge 1. Fortsatt høy, men avtakende nettoinnvandring 2. en fra Øst-Europa avtar 3. en fra Sverige nær

Detaljer

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012 Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen NTL 27. september 2012 Hva er sosial dumping? En østeuropeer som jobber i Norge bør ikke ha norsk lønn. Dersom en østeuropeer skulle hatt lønn på

Detaljer

Tjenesteytende arbeidskraft: Omfang og omgåelser - regler og realiteter. Underdirektør Ivar Seljeskog Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Tjenesteytende arbeidskraft: Omfang og omgåelser - regler og realiteter. Underdirektør Ivar Seljeskog Sentralskattekontoret for utenlandssaker Tjenesteytende arbeidskraft: Omfang og omgåelser - regler og realiteter Underdirektør Ivar Seljeskog Sentralskattekontoret for utenlandssaker Fafo Østforum seminar 30.08.05 Kort presentasjon av Sentralskattekontoret

Detaljer

Høring NOU 2016: Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk ( Cappelen utvalget )

Høring NOU 2016: Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk ( Cappelen utvalget ) Deres ref: 16/3867-1 Vår ref:209.06 TEA HMJ Dato: 9.1.2016 Høring NOU 2016: Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk ( Cappelen utvalget ) Innledning Cappelen-utvalget har hatt som mandat

Detaljer

Norske bedrifters erfaringer med allmenngjøring av tariffavtaler. Line Eldring, Fafo Østforum 10. juni 2009

Norske bedrifters erfaringer med allmenngjøring av tariffavtaler. Line Eldring, Fafo Østforum 10. juni 2009 Norske bedrifters erfaringer med allmenngjøring av tariffavtaler Line Eldring, Fafo Østforum 10. juni 2009 Aktuelle problemstillinger om allmenngjøring Allmenngjøringsprosessen og arbeidsrettslige problemstillinger

Detaljer

Stabiliseringspolitikk hvorfor og hvordan?

Stabiliseringspolitikk hvorfor og hvordan? Stabiliseringspolitikk hvorfor og hvordan? Steinar Holden Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo http://folk.uio.no/sholden/ UiO, 3. januar Disposisjon Hva er stabiliseringspolitikk? Isolert sett ønskelig

Detaljer

Internasjonalt arbeidsmarked møter nasjonalt boligmarked. Susanne Søholt, NIBR Anne Mette Ødegård, Fafo Fafo-frokost 31. mai 2012

Internasjonalt arbeidsmarked møter nasjonalt boligmarked. Susanne Søholt, NIBR Anne Mette Ødegård, Fafo Fafo-frokost 31. mai 2012 Internasjonalt arbeidsmarked møter nasjonalt boligmarked Susanne Søholt, NIBR Anne Mette Ødegård, Fafo Fafo-frokost 31. mai 2012 Arbeidsinnvandring fra EU/EØS til hele Norge 1.1.2012: Gamle EU-land 126

Detaljer

Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom

Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet i anleggsbransjen Det viktigste for MEF og entreprenørene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. NOVEMBER OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på?

Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på? Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på? Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 8. oktober Tema for den neste halvtimen Arbeidsinnvandring

Detaljer

Krise i Europa og arbeidsmigrasjon til Norge

Krise i Europa og arbeidsmigrasjon til Norge Krise i Europa og arbeidsmigrasjon til Norge Utvikling, årsaker og konsekvenser Knut Thonstad, Samfunnspolitisk avdeling i LO, NOKUT 31. januar 2013 Krise i Europa og migrasjon til Norge - Europa i dyp

Detaljer

Hvorfor allmenngjøring i grønn sektor?

Hvorfor allmenngjøring i grønn sektor? Hvorfor allmenngjøring i grønn sektor? Førsteamanuensis Johan Fredrik Rye Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Seminar, Fafo Østforum, 10. juni 2009 Varsel om sosial dumping innen landbruket

Detaljer

Fagorganisering og arbeidsinnvandrere: Line Eldring

Fagorganisering og arbeidsinnvandrere: Line Eldring Fagorganisering og arbeidsinnvandrere: Resultater fra survey i Oslo-området Line Eldring Fafo Østforum 26. juni 2007 Organisasjonsgraden i EU og Norge Frankrike Spania Tyskland Nederland Portugal Storbritannia

Detaljer

Innst. O. nr. 5. ( ) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 92 ( )

Innst. O. nr. 5. ( ) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 92 ( ) Innst. O. nr. 5 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 92 (2005-2006) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i lov 4. juni 1993 nr. 58

Detaljer

Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo

Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo Dagens tekst Overordnet om arbeidslivskriminalitet To utsatte bransjer: Renhold

Detaljer

Arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene

Arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene Arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene En analyse av arbeidsmobilitet og virkninger på det norske arbeidsmarkedet Trine Engh Vattø Økonomisk institutt UNIVERSITETET I OSLO Aug 2008 ii iii Forord Å skrive

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

OM VIDEREFØRING AV OVERGANGSREGLENE OG MULIGHETER FOR EN STERKERE LOVGIVNING FOR Å MOTVIRKE SOSIAL DUMPING

OM VIDEREFØRING AV OVERGANGSREGLENE OG MULIGHETER FOR EN STERKERE LOVGIVNING FOR Å MOTVIRKE SOSIAL DUMPING OM VIDEREFØRING AV OVERGANGSREGLENE OG MULIGHETER FOR EN STERKERE LOVGIVNING FOR Å MOTVIRKE SOSIAL DUMPING Innledning Landsmøtet i Fellesforbundet i 2003 gikk inn for at Norge, som en overgangsordning,

Detaljer

FAFO 5. februar 2009. Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet

FAFO 5. februar 2009. Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet FAFO 5. februar 2009 Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet Markert omslag i arbeidsmarkedet 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000

Detaljer

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer?

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer? Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer? Status og planer for treparts bransjeprogram Gro Synnøve Færevåg Programleder, treparts bransjeprogram Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge - situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Allmenngjøring og minstelønn

Allmenngjøring og minstelønn Allmenngjøring og minstelønn - Norge og Europa Line Eldring Fafo Østforum, 27. januar 2015 Landbruk Verftsindustri Arbeidstilsynet A Likeverdige vilkår ESA Innsynsrett TransportA Informasjonsog påseplikt

Detaljer

Medfører produksjon i Polen eksport av den norske arbeidslivsmodellen?

Medfører produksjon i Polen eksport av den norske arbeidslivsmodellen? Medfører produksjon i Polen eksport av den norske arbeidslivsmodellen? Torunn Kvinge og Aleksandra Rezanow Ulrichsen Fafo Østforum seminar 10.11.06 Tema som blir tatt opp Norsk uteproduksjon i Polen kort

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 14

Løsningsforslag kapittel 14 Løsningsforslag kapittel 14 Oppgave 1 a) KU er en utvalgsundersøkelse, der en i løpet av hvert kvartal intervjuer et utvalg av befolkningen på 24 000 personer. I KU regnes folk som sysselsatte hvis de

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Hva skjer når EU truer velferdsstaten?

Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Tjenestedirektivet og EFdomstolen Situasjonen nå Torunn K. Husvik Nestleder Nei til EU Hvorfor er dette viktig? Det handler om å forsvare rettigheter vi har jobbet

Detaljer

EUs tjenestedirektiv. Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten

EUs tjenestedirektiv. Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten EUs tjenestedirektiv Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten Mest omstridte direktiv Mest omfattende motstand noen gang Bidro til å velte grunnlovs-avstemningen Sterk strid om opprinnelseslandsprinsippet

Detaljer