Referat fra årskonferanse i Fafo Østforum: Tre år etter EU-utvidelsen - utfordringer for arbeidsinnvandringspolitikken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra årskonferanse i Fafo Østforum: Tre år etter EU-utvidelsen - utfordringer for arbeidsinnvandringspolitikken"

Transkript

1 Referat fra årskonferanse i Fafo Østforum: Tre år etter EU-utvidelsen - utfordringer for arbeidsinnvandringspolitikken Tirsdag 5. juni 2007 kl Fafo konferansesenter, Borggata 2b, Oslo Referent: Johan Røed Steen Innledere Jon M. Hippe, daglig leder i Fafo Jon Erik Dølvik, forskningssjef i Fafo Roger Bjørnstad, forsker ved Gruppe for makroøkonomi ved Statistisk sentralbyrå Ottar Brox, forsker NIBR Olaf Thommessen, nestleder i Venstre Marek Okolski, professor ved Centre for Migration Research (CMR),Universitetet i Warsawa Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum Anne Mette Ødegård, forsker ved Fafo Guri Tyldum, forsker ved Fafo Jon Horgen Friberg, forsker ved Fafo Sjoerd Feenstra, Deputy head of unit 'Labour law', Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, European Commission Jan-Erik Støstad, statssekretær (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) Velkommen og åpning (12.00) Jon M. Hippe, daglig leder for Forskningsstiftelsen Fafo og instituttsjef for Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, ønsket deltakere og innledere velkommen. Han påpekte at Fafo Østforums arbeid har fått en stadig viktigere og mer sentral rolle siden EU-utvidelsen i organisasjoner/bedrifter er nå medlemmer, og Fafo Østforum har utviklet seg til et viktig utgangspunkt for ulike prosjekter. Sesjon 1: Betydningen av arbeidsvandring for mottaker- og avsenderlandene ( ) Sesjonsleder: Jon Erik Dølvik, Forskningssjef ved Fafo Jon Erik Dølvik åpnet sesjonen med å peke på at det her ville bli antatt et bredere og mer åpent perspektiv på arbeidsvandring enn en vanligvis har i debatten, ved å se på arbeidsvandringens samfunnsøkonomiske så vel som samfunnsmessige konsekvenser, både for mottakerland og avsenderland. Hva betyr polakkene for norsk økonomi? Roger Bjørnstad er forsker ved Gruppe for makroøkonomi ved Statistisk sentralbyrå (SSB) og spesialist på lønnsdannelse og makroøkonomi. Han presenterte

2 her statistikk fra SSB som viser sammenhengen mellom arbeidsinnvandringen og utviklingen i norsk økonomi, og presenterte funnene fra en modell utviklet for å se konsekvensene av arbeidsinnvandring både nå og i årene fremover. Statistikken viser at Norge etter EU-utvidelsen 1. mai 2004 har opplevd rekordsterk vekst i innvandringen, og i fjor (2006) opplevde vi den største økningen i den registrerte innvandrerbefolkningen noensinne personer. Den klart sterkeste veksten var innvandring fra Polen (7000). Også tjenesteimport (korttidsopphold) har økt kraftig, noe som kan sees ut fra en kraftig økning i arbeidstillatelser fra Utlendingsdirektoratet (UDI) i fjor. Bjørnstad presenterte så de viktigste virkningene av arbeidsinnvandringen for norsk økonomi: Økt arbeidstilbud Økt ledighet Reduserte byggekostnader Økt boligbygging Lavere lønnsvekst Lavere prisvekst Lavere rente Svakere kronekurs Bedret konkurranseevne Høyere eksport I følge Bjørnstad har bygging og oppussing av boliger og næringsbygg som følge av økt arbeidsinnvandring, bidratt til å drive oppgangen i norsk økonomi, og innvandringen er også en viktig faktor for at dagens høykonjuktur vil bli langvarig. Nedgangen i arbeidsledighet kom først i 2005, etter over to år med kraftig vekst i økonomien. Lav rente og moderat lønnsvekst har gitt rekordlave renter lenge, noe som har bidratt sterkt til veksten i norsk økonomi, og arbeidsinnvandring er en av årsakene til dette. Bjørnstad presenterte så sin modell - først forutsetningene for den og begrunnelsen for disse, deretter funnene modellen gir. Funnene viser i følge Bjørnstad at arbeidsinnvandringen kan bidra til å forklare viktige trekk i norsk økonomi de siste årene. De viktigste virkningene (i følge modellen) var i 2006: Økt arbeidstilbud (+0,7%) og høyere ledighet (+0,4 pp.) Lavere byggekostnader (-5%) og høyere boliginvesteringer (4,6%) Lavere lønnsvekst (-0,7%) og bedret konkurranseevne Økt sysselsetting (+0,3%), men lavere prisvekst Lavere renter (-0,5 pp.) og svakere kronekurs (2%) Uten arbeidsinnvandring ville renta ha vært på 5%, ikke 4,25%. Arbeidsledigheten ville vært redusert med opptil 0,4% og lønnsveksten ville vært noe høyere uten innvandring. Modellen predikerer at lønnsnivået vil ligge 2 % lavere i perioden enn uten innvandring. Avslutningsvis understreket Bjørnstad at økt innvandring må sees i sammenheng med veksten i norsk økonomi, som ikke ville vært like sterk uten arbeidsinnvandring fra Polen. Det finnes også negative konsekvenser: Den viktigste er noe høyere arbeidsledighet, og polskarbeids-kraft som erstatter norsk, kan ha bidratt til å presse marginale grupper ut av arbeidslivet. Når det gjelder utviklingen fremover tror SSB på fortsatt økning i arbeidsinnvandringen, men med mindre hastighet enn før da økonomien i Polen går veldig bra.

3 Olaf Thommesen (nestleder i Venstre) og Ottar Brox (forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) holdt deretter hvert sitt innlegg på i 5-10 minutter med utgangspunkt i Bjørnstads innledning. Karin Andersen (stortingsrepresentant, SV) skulle også deltatt, men var forhindret. Olaf Thommesen begynte sitt innlegg med å understreke at vi ikke kan utnytte lønns-forskjellene til evig tid. I følge Thommesen har arbeidsinnvandringen marginal negativ effekt, både for lønnsutvikling og ledighet. Den er god innvandring samfunnsøkonomisk sett da penger sendes hjem og ikke øker press på inflasjon og kronekurs, og han uttrykte blant annet: De kommer ikke til å ta jobbene våre og ødelegge norsk økonomi! Thommesen mente videre at argumentasjonen fra arbeidsinnvandringsmotstandere både på høyresiden og venstresiden i det siste har nærmet seg hverandre. Venstresidens argument om å hindre sosial dumping er i følge Thommesen vikarierende for beskyttelse av norske arbeidsplasser, mens høyresidens motvilje mot innvandring stort sett er populistisk ettersom et liberalistisk ståsted taler for økt innvandring. Thommesen ga uttrykk for at norske innvandringsrestriksjoner er for strenge sammenliknet med andre land i Europa. Han understreket samtidig at det var viktig å hindre de groveste tilfellene av sosial dumping. I følge Thommesen vil ikke Norges problem være for mye arbeidsinnvandring, men å finne nok innvandrere og ta vare på dem som er her. Neste innlegg var ved Ottar Brox, forsker ved NIBR. Han presenterte en oversikt over arbeidsinnvandringens konsekvenser for ulike aktører og for individuelle og kollektive interesser. Først listet han kort opp berørte individuelle interesser: Positivt: Migrantenes økonomi bedres på grunn av høyere lønn i importlandet enn eksportlandet. Bedriftene i importlandet får billigere arbeidskraft. Negativt:Visse lønnstakergrupper i mottakerlandet taper ved arbeidsinnvandring kan et yrke bli mindre attraktivt og sakke akterut og stagnere, som f.eks. byggsektoren i Storbritannia. Eksportbedrifter i eksportlandet kan stagnere på grunn av mangel på arbeidskraft i en sektor, noe som fører til at landet ikke får utnyttet sine komparative fortrinn, et eksempel er grønnsaksproduksjon i Polen. Deretter presenterte Brox berørte kollektive interesser: Positivt: Kan gi buffer -effekter (stabilisatorer) i importland, ved å være kilde til arbeidskraft under høykonjuktur, men dette forutsetter diskriminering i forhold til nasjonale arbeidstakere. Videre kan arbeidsmigrasjon gi stabilt stramt arbeidsmarked i eksportlandet. Negativt: Billigere arbeidskraft utenfra kan gjøre det vanskelig eller ulønnsomt å lære opp våre egne unge, og import av arbeidskraft skaper personellproblemer, f.eks i sykehjem ikke på grunn av innvandrerfrykt, men fordi yrket sakker akterut. Dermed kan innvandringen føre til en permanent avhengighet, noe som er vanskelig å godta. Videre kan migrasjon eliminere vekstmuligheter i eksportland.

4 Brox hovedpoeng med hensyn til debatten var at de negative kollektive konsekvensene har blitt oversett eller undervurdert: Forskningen har vært altfor opptatt av de individuelle konsekvensene, noe som fører til at politikere... har godtatt arbeidsinnvandring uten de nødvendige motforestillinger. Etter disse innleggene stilte sesjonsleder spørsmål og startet diskusjonen mellom Bjørnstad, Brox og Thommesen. På spørsmål om hvordan SSBs prognoser for arbeidstilbudet ser ut på lang sikt (med tanke på eldrebølgen og synkende befolkning) svarte Bjørnstad at arbeidsinnvandring vil være viktig når vi skal begynne å bruke oljepenger og får underskudd på arbeidskraft i en økonomi som går bra. Innvandring muliggjør økning i produksjonskapasitet uten å øke lønnsvekst og priser slik at konkurranseevnen går ned. Videre ble det påpekt at det er avgjørende om innvandrerne drar hjem igjen eller blir, og det ble stilt spørsmål om polakkene blir bedre integrert enn f.eks pakistanere som innvandret på 70-tallet, eller om en vil oppleve de samme problemene. Thommesen svarte at det blir de, men at dette ikke betyr at alt løser seg selv fordi de er fra Polen vi må etterhvert ut på fjernere arbeidsmarkeder og integrere alle bedre. Thommesen påpekte også at han ikke kjente seg igjen i Brox beskrivelse om manglende motforestillinger hos norske politikere. På spørsmål om hvilke politiske utfordringer en vil se dersom en ikke får økt tilbud av arbeidskraft ved innvandring, svarte Bjørnstad at innvandringen letter trykket på norsk økonomi og blant annet muliggjør økt bruk av oljepenger, et svar som fikk endel oppmerksomhet. Brox fremholdt på sin side at mangelen på arbeidskraft kan være et et viktig signal om hva som bør gjøres, og at arbeidsinnvandringen ikke kan fortsatte i samme tempo til evig tid. Thommesen svarte at det kan være riktig å ikke bare tette hullene når de popper opp, men at det er en realitet at vi lever i en globalisert verden og må forholde oss til det. Vi kommer til å ha mangel på arbeidskraft og bruk for innvandring lenge. Han argumenterte også for at en ikke vil bli oversvømt av innvandring uansett: Det er ikke naturlig å stå opp om morgenen og velge Norge! Ottar Brox la vekt på at det er et generelt problem å få marginale grupper som innvandrere inn på arbeidsmarkedet dersom en ønsker å holde fast ved den nordiske modellen med tariffbestemt lønn. Han påpekte også at innvandring derfor kan true opprettholdelsen av viktige sosiale strukturer i Norge, og føre til at mange nordmenn som kunne kommet seg tilbake i arbeidslivet aldri gjør det. Roger Bjørnstad sa seg enig i at det er viktig å ikke ha så høy innvandring at en legger press på sosiale ytelser, men fremholdt at det er mulig å øke sysselsettingen både hos innvandrere og andre marginale grupper. Thommesen ga uttrykk for at det er plass til både innvandrere og marginale grupper, og at en må huske på at mange av de som står utenfor arbeidslivet faktisk er syke, og at dette er tall det er viktig å få klarhet i.

5 Emigration of labour: Consequenses for the sending countries Marek Okolski, professor ved Centre for Migration Research (CMR), Universitetet i Warsawa Marek Okolski presenterte det han selv karakteriserte som the other side of the picture, altså konsekvensene arbeidsmigrasjonen har for senderlandene i Øst- Europa. Han tok først for seg det historiske perspektivet, oppdelt i to perioder (før 1989 og ) og så på forskjellige former for utvandring og konsekvensene for senderlandene i disse periodene. Hans konklusjon her er at migrasjon frem til 2004 ikke bidro vesentlig til reduksjon i arbeidskraftsoverskuddet og ikke fikk vesentlige strukturelle konsekvenser for de Øst-Europeiske landene. Incomplete migration (korttid, gjerne som falske turister) bidro til å binde emigrantene til hjemlandet og hindret modernisering og overgang til en effektiv markedsøkonomi. Den neste delen av presentasjonen omhandlet perioden etter 2004, og Okolski presenterte omfattende statistikk som blant annet viste at migrasjonen etter EUutvidelsen har vært kraftigere enn antatt, at profilen for den gjennomsnittlige emigrant er forandret og at det fortsatt finnes et stort potensiale for videre migrasjon. Han påpekte også at EU-8 emigranter og polakker er villige til å ta de lave lønningene de får, at de har høy produktivitet og at få havner i velferdsordninger. Deretter konsentrerte han seg om konsekvensene for avsenderlandene. Her viste han blant annet at migrasjon har hatt en viktig effekt i arbeidsmarkedene i Øst- Europa, der ledigheten nå har falt vesentlig som følge av emigrasjon. Det sendes også vesentlig mer penger tilbake til senderlandene enn før. Okolski mener at ubalanse i deler av arbeidsmarkedet og mangel på høyt kvalifisert arbeidskraft (brain-drain) samt mangel på arbeidskraft i bygg og anlegg og jordbruk er uttrykk for midlertidig friksjon, mens den viktigste langsiktige effekten er vedvarende økning i lønnsnivået. Okolski konkluderte dermed med å presentere sin hypotese: I enhver relativt tilbakeliggende økonomi er massiv utflytting (labour market pre-emption) en forutsetning for utvikling mot moderne og bærekraftig økonomisk vekst. Konklusjonen hans blir dermed at migrasjonen etter EU-utvidelsen har styrket de nye medlemslandenes prospekter for en vellykket labour market pre-emption som forutsetning for økt effektivitet i arbeidsmarkedet. Sesjon 2: Europeiske og norske reguleringer mot sosial dumping Sesjonsleder: Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum ( ) Polske erfaringer i Norge Adam og Jola Janikowski ble intervjuet av Anne Mette Ødegård, forsker i Fafo. Adam og Jola fortalte under intervjuet hvordan de kom til Norge, hvordan de opplever å bo og jobbe i Norge og om utfordringer ved det å være arbeidsinnvandrer. Fafo-forskerne Guri Tyldum, Jon Horgen Friberg og Line Eldring presenterte parallelt funn fra arbeids- og levekårsundersøkelsen blant polakker i Oslo-området og sammenliknet resultater herfra med det vi fikk høre av Adam og Jola.

6 Adam kom til Norge i 2003, og jobber i byggebransjen. Jola kom etter i 2005, og jobber nå som barnehageassistent. De forklarte at språket har vært et av de største problemene, og opplevde det som dypt urettferdig å måtte betale dyrt for å gå på norskkurs. Adam hadde i utgangspunktet ikke planlagt å bli boende i Norge. Dette er i følge Tyldum, Friberg og Eldring representativt, kun en av fem har bestemt seg for å bli boende i Norge, og de aller fleste svarer vet ikke på spørsmål om når de skal reise tilbake. Adam og Jola fortalte at den første tiden i Norge var vanskelig, både når det gjelder arbeidsforhold og for barna, men at dette har blitt bedre og at de nå liker seg i Norge. Levekårsundersøkelsen viser i følge Tyldum, Friberg og Eldring at gode arbeidsforhold er representativt for mange polakker i Norge, og at de aller fleste har fått det bedre her. Likevel finnes mange tilfeller av grov underbetaling, og polske arbeidstakere hindres ofte i å kreve rettigheter i Norge. Dette henger i stor grad sammen med legal status og tilknytningsform. De mange illegale polske arbeiderne opplever vesentlig verre forhold enn de legale, og legalt arbeid er for polakkene inngangsbiletten til oppholdstillatelse. Adam fortalte også om hvordan Fellesforbundet ble koblet inn i bedriften der han jobber, og at dette førte til store forbedringer. Levekårsundersøkelsen viste at hele 14 % av polakkene er fagorganiserte, noe som ble beskrevet som forbløffende høyt. Polakkenes forhold til fagforeninger beskrives som ganske positivt selv om mange vet lite. De fleste blir mer positive jo mer kunnskap de får. Service mobility and posting of workers - achieving the full benefits and potential: wishful thinking or reality? The 2007 Communication from the Commission on posting of workers Sjoerd Feenstra, Deputy head of unit 'Labour law', Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, European Commission Feenstra skulle ha presentert kommisjonens nye retningslinjer for hvordan medlemslandene skal forholde seg til utstasjoneringsdirektivet (direktiv 96/71/EC). Fremleggelsen av retningslinjene ble imidlertid utsatt til neste uke, og Feenstra innledet med å si at han derfor ikke kunne gå like spesifikt og detaljert til verks. Han begynte presentasjonen med en rask oversikt over historien og det juridiske rammeverket. Her la han særlig vekt på at utstasjoneringsdirektivets formål ikke er liberalisering av servicehandelen, men å etablere felles prinsipper for beskyttelse av utstasjonerte arbeidere og hindre sosial dumping. Feenstra poengterte videre at artikkel 49 i EF-traktaten krever fjerning av alle restriksjoner og diskriminering, for eksempel må bekyttelse av arbeidere gjelde for alle arbeidere, (ikke kun nasjonale arbeidstakere) og viste til EF-domstolens dom fra april 2005 som fastslo hvilke kontrollforanstaltninger (control measures) som benyttes av medlemslandene og hvilke som er i strid med EU-lovgivning. Han listet opp fem kontrollforanstaltninger: krav om representant for tjenesteyteren i vertsstaten, krav om forhåndstillatelse eller registrering hos vertsstaten, krav om forhåndserklæring til vertsstaten og krav om arbeidsrettslige dokumenter tilgjengelig i vertsstaten. De første to er fastslått å være i strid med EU-retten og kan ikke anvendes, og det argumenteres også fra

7 kommisjonens side at flere kan være uproporsjonale og urettferdige. Medlemsstatene har også blitt pålagt å håndheve reglene strengere, blant annet ved å straffe bedrifter som ikke følger opp. Feenstra ga videre en oversikt over kommisjonens konklusjoner om hvordan retningslinjene blir fulgt; de fleste medlemsstatene bruker minst en av de fem kontrollforanstaltningene, og mange baserer seg utelukkende på den nasjonale kontrollen. Han påpekte at det fortsatt er stort forbedringspotensiale for gjennomføringen av direktivet, og utelukker ikke at flere land kan bli trukket inn for EF-domstolen. Feenstra la vekt på behovet for økt administrativt samarbeid selv om direktivet ikke er veldig klart på hvordan dette skal oppnås, og han påpekte at jo bedre det administrative samarbeidet fungerer, jo mindre nasjonale kontrollforanstaltninger er nødvendige. Avslutningsvis understreket han at det ikke er aktuelt å endre utstasjoneringsdirektivet på vesentlige områder, særlig understreket han at artikkel 4 og 5 ikke vil bli endret. Kampen mot sosial dumping - i ferd med å lykkes? Jan-Erik Støstad, statssekretær (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) Støstad fremla i sin presentasjon først hvilke tiltak som er iverksatt etter at handlingsplanen mot sosial dumping ble vedtatt i mai 2006, ga deretter en oversikt over forslaget som nå er til behandling i Stortinget (Ot. Prp.nr.56) og ga til slutt en kort statusrapport for kampen mot sosial dumping og hvilke utfordringer en må takle fremover for at denne skal lykkes. Regjeringen er i følge Støstad godt i gang med å gjennomføre handlingsplanen, og har kommet langt: Arbeidstilsynets sanksjonsmidler har blitt styrket, blant annet gjennom mulighet for tvangsmulkt (iverksatt 1. desember), og etatens ressurser er også styrket. Forslagene i Ot.prop. 56 skal gi ryddigere forhold ved inn- og utleie av arbeidskraft og forbedre og effektivisere loven om allmenngjøring av tariffavtaler. Forskrift om krav om norke lønns- og arbeidsvilkår i kommunale anbudsprosesser er nå på høring. Byggherreansvar skal utvides, og ID-kort i byggenæringen tas i bruk til høsten. Statistikk og analysegrunnlaget er også utvidet, blant annet gjennom SSB og Fafo. Ot.prp.nr.56 inneholder i følge Støstad kraftige tiltak vi ikke ville fått dersom vi hadde fått Bondevik 3-forslagene er et resultat av at vi fikk en rødgrønn regjering. Særlig er innsynsrett for oppdragsgivers tillitsvalgte i lønns- og arbeidsvilkår og utvidet ansvar for oppdragsgiver for å påse at oppdragstakere følger kravene i allmenngjøringsforskrifter viktige tiltak. Også obligatorisk godkjenning av bemanningsbyråer og innstramming i reglene for utleie/innleie mellom produksjonsbedrifter ble trukket fram. Støstad påpekte at regjeringen ser fortsatt høy arbeidsinnvandring som noe positivt, men at en fortsatt ser for mange tilfeller av sosial dumping. Signalene fra Arbeidstilsynet skal være positive en ser færre alvorlige brudd på regelverket

8 (hovedsaklig lønn), nye sanksjoner virker, og det er få omgåelser ved enkeltmannsforetak. Når det gjelder utfordringer trakk Støstad frem bransjene som ikke er omfattet av allmenngjøringsvedtak, eksempelvis verftsindustiren, renhold, hotell/resturant og husholdningssektoren og sa at regjeringen ønsker et økt fokus på disse. Støstad fremholdt at det viktigste var å holde organisasjonsgraden høy, og mener at satsningen regjeringen gjør mot blant annet økonomisk kriminalitet og økt kontroll fra arbeidstilsynet vil kunne ha positiv effekt. Statssekretæren mener det ennå er for tidlig å avgjøre om kampen mot sosial dumping er i ferd med å lykkes. Han påpekte at praktisk gjennomføring, særlig fra Arbeidstilsynet, er sentralt, og at en må vurdere videre tiltak etter at handligsplanen er gjennomført. Han la også vekt på at informasjonsarbeidet fortsatt må styrkes. Støstad appellerte til arbeidsgivere om å ta klarere avstand fra sosial dumping og avsluttet med å si at det uansett vil bli en langvarig innsats som vil kreve samabeid mellom politiske myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Etter Støstads presentasjon ble det åpnet for spørsmål fra salen. Stein Evju (UiO) stilte spørsmål om opplysningsplikt for oppdragstaker og innsynsrett for tillitsvalgte og mente at regjeringens tiltak førte til opplysningsplikt for de samme forholdende ovenfor tre overordnede instanser, og stilte spørsmålstegn ved tiltakenes egnethet og proporsjonalitet. Støstad forsikret at tiltakene er både proporsjonale og egnede, men vedgikk at det kan vurderes om tre separate instanser er nødvendig. Han påpekte også at ordningen gir tillitsvalgte nye oppgaver og at det er viktig å få dette til å fungere. Evju stilte også spørsmål til Sjoerd Feenstra, blant annet om kravet om representanter for tjenesteyter i mottakerlandet, og fikk tydelig svar om at det av hensyn til effektiv tjenesteyting over landegrenser ikke kunne aksepteres. Det ble antydet fra salen at noen av regjeringens planlagte tiltak mot sosial dumping kunne tenkes å være i strid EØS-retten, uten at dette fikk noe entydig svar. NHOs representant benyttet anledningen til å presiserte at deres holdning var å ta klar avstand fra sosial dumping og utnyttelse av utenlands arbeidskraft. Representanten fra Arbeidsmandsforbundet presiserte at bygg og anlegg ikke er det samme, og at anleggsbransjen har egne regionale verneombud. Han kom også med en generell oppfordring: Hold kursen! Det å ikke finne løsninger i dag, er noe vi vil straffes for.

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET 13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET Innholdsfortegnelse Forord... 3 1.0. Innledning... 4 2.0. Allmenngjøringsordningen... 4 2.1. Bakgrunn og

Detaljer

Arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene

Arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene Arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene En analyse av arbeidsmobilitet og virkninger på det norske arbeidsmarkedet Trine Engh Vattø Økonomisk institutt UNIVERSITETET I OSLO Aug 2008 ii iii Forord Å skrive

Detaljer

Tittel. Fri bevegelighet for personer innen EØS, nasjonale tiltak mot sosial dumping. Grethe Selven

Tittel. Fri bevegelighet for personer innen EØS, nasjonale tiltak mot sosial dumping. Grethe Selven Tittel Fri bevegelighet for personer innen EØS, nasjonale tiltak mot sosial dumping Av Grethe Selven Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2007 Veileder:

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

Den nye arbeidsinnvandringen

Den nye arbeidsinnvandringen Den nye arbeidsinnvandringen Drivkrefter, utviklingstrekk og arbeidslivspolitiske konsekvenser Jon Erik Dølvik og Jon Horgen Friberg Norges forskningsråd 2008 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Fafo-notat 2010:05

Detaljer

Fagbevegelsen og arbeidsinnvandring: Strategier og resultater i Norge og Danmark

Fagbevegelsen og arbeidsinnvandring: Strategier og resultater i Norge og Danmark Line Eldring og Jens Arnholtz Hansen Fagbevegelsen og arbeidsinnvandring: Strategier og resultater i Norge og Danmark Norge og Danmark har mottatt langt flere arbeidsinnvandrere enn de andre nordiske landene

Detaljer

Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Anstendig arbeid

Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Anstendig arbeid Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Anstendig arbeid Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Anstendig arbeid Fafo-rapport 2013:03 Fafo 2013 ISBN 978-82-7422-972-3

Detaljer

Seriøsitet i arbeidslivet

Seriøsitet i arbeidslivet 1 Seriøsitet i arbeidslivet Innstilling fra et felles utvalg mellom LO og NHO Innstillingen avgitt 8. mars 2006 2 1. INNLEDNING I forbindelse med mellomoppgjøret i 2005 ble NHO og LO enige om å forsøke

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad. De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge

Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad. De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel

Detaljer

Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red.

Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red. Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red. Med bidrag av Line Eldring, Joanna Napierala og Paulina Trevena Polonia i Oslo En studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet Jon Horgen Friberg

Detaljer

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten,

Detaljer

Polonia i Oslo 2010. Jon Horgen Friberg og Line Eldring. Polonia i Oslo 2010. Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstaden

Polonia i Oslo 2010. Jon Horgen Friberg og Line Eldring. Polonia i Oslo 2010. Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstaden Polske arbeidsinnvandrere har etter EU-utvidelsen i 2004 blitt den største innvandrergruppen i Norge. Likevel har kunnskapen om hvordan disse arbeidstakerne har det i Norge vært svært begrenset. I 2006

Detaljer

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge Øyvind Berge, Anne Britt Djuve & Kristian Rose Tronstad Forskningsstiftelsen Fafo Rapporten

Detaljer

De perfekte gjestearbeidere? Arbeidsinnvandrere i økonomiske nedgangstider

De perfekte gjestearbeidere? Arbeidsinnvandrere i økonomiske nedgangstider Marko Valenta De perfekte gjestearbeidere? Arbeidsinnvandrere i økonomiske nedgangstider Formålet med denne artikkelen er å synliggjøre problemstillingene knyttet til arbeidsinnvandring fra de nye medlemslandene

Detaljer

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten

Detaljer

Møte torsdag den 21. mars 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 21. mars 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2013 21. mars Dagsorden 2743 Møte torsdag den 21. mars 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 63): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om en helhetlig

Detaljer

Bakgrunnsnotat - Arbeidsministermøte Nordisk Ministerråd 21-22.september 2004 EU-utvidelsen: Økt arbeids og tjenestemobilitet til de nordiske land?

Bakgrunnsnotat - Arbeidsministermøte Nordisk Ministerråd 21-22.september 2004 EU-utvidelsen: Økt arbeids og tjenestemobilitet til de nordiske land? Bakgrunnsnotat - Arbeidsministermøte Nordisk Ministerråd 21-22.september 2004 EU-utvidelsen: Økt arbeids og tjenestemobilitet til de nordiske land? Sammendrag: Ut fra det korte tidsrom og spinkle statistikkgrunnlaget

Detaljer

Abonnement koster kr. 300,- pr. år. Ved bestilling av mer enn 10 eksemplarer er prisen kr. 250,- pr. årsabonnement.

Abonnement koster kr. 300,- pr. år. Ved bestilling av mer enn 10 eksemplarer er prisen kr. 250,- pr. årsabonnement. Søkelys på arbeidslivet 2/2007 årgang 24 ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media Utgis med støtte fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Norges forskningsråd, tre ganger i året, av Institutt

Detaljer

Line Eldring. Fagforeninger som krysser landegrensene En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet

Line Eldring. Fagforeninger som krysser landegrensene En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet Line Eldring Fagforeninger som krysser landegrensene En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet Line Eldring Fagforeninger som krysser landegrensene

Detaljer

Integreringskart 2009

Integreringskart 2009 IMDi-rapport 7-2009 Integreringskart 2009 Integrering i økonomiske nedgangstider Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Tekst intervju: Lasse Lønnebotn Bilder: Wayne Conradi,

Detaljer

RAPPORT 2: 2013. Roar Eilertsen. EU og arbeidslivet. Hva vil Håndhevingsdirektivet bety?

RAPPORT 2: 2013. Roar Eilertsen. EU og arbeidslivet. Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? RAPPORT 2: 2013 Roar Eilertsen EU og arbeidslivet Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? Forbund, fagforeninger og klubber som har støttet utredning. En stor takk til alle: Forbundet Industri&Energi, El og

Detaljer

Privatmarkedet i byggenæringen

Privatmarkedet i byggenæringen Hovedtemaet i denne rapporten er svart arbeid, HMS-utfordringer og arbeidsvilkår i privatmarkedet i byggenæringen. For samfunnet og byggenæringen er det knapt mulig å peke på noen fordeler med useriøs

Detaljer

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 EØS-rettslig vurdering... 3 1.2.1 Utgangspunkt... 3 1.2.2 Godkjenningsordningen...

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING Bilag i midten: Hva kan vi gjøre? NORSK TJENESTEMANNSLAG SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING OFFENTLIG SEKTORS ROLLE 1 INNHOLD FORORD 3 UNDERGRAVES DEN NORSKE MODELLEN? 4 NETTVERK MOT SVART ØKONOMI 5 KREVENDE

Detaljer

Arbeidsforhold i utelivsbransjen

Arbeidsforhold i utelivsbransjen Utelivsbransjen er mangslungen. Den rommer alt fra tradisjonsrike spisesteder, gourmetrestauranter og kafeer til barer, nattklubber og puber. Bransjen er med på å gi byer og tettsteder liv og identitet,

Detaljer