Dette skulle få hjelpepleiarar, sjukepleiarar og andre som sjukehusa var avhengige av, til å bli verande på Ullevål og Aker. Ordninga var bra både

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette skulle få hjelpepleiarar, sjukepleiarar og andre som sjukehusa var avhengige av, til å bli verande på Ullevål og Aker. Ordninga var bra både"

Transkript

1 Dette skulle få hjelpepleiarar, sjukepleiarar og andre som sjukehusa var avhengige av, til å bli verande på Ullevål og Aker. Ordninga var bra både for sjukehusa og for helsearbeidarane. I tillegg fekk pasientane meir stabile forhold. Hausten 2000 starta ei gruppe investorar og byrådet i Oslo kvar sine sjukehusboligprosjekt. Investorane hadde eitt mål: Kjøpe billig og selje dyrt. Raskt inn og raskt ut. Byrådet ville privati sere leigegårdane og sikre ei stor ekstrainntekt til kommunen. Det tok ikkje lang tid før dei fann kvarandre. Byrådsleiar Erling Lae (H) og medhjelparane hans snekra i det stille eit opplegg som skulle vere bra for kommunen, og som samtidig kunne gi investorane akkurat det dei ville ha. Gjennomføringa 11

2 vart vanskeleg. Leigebuarane organiserte seg. Politikarar som ville hindre billigsalet, fagfolk i eigedomsbransjen, overvakingsorganet ESA og andre fatta mistanke. Fleire enn eg syntest det lukta råttent av heile opplegget. Vi gjorde felles sak, på tvers av motsette interesser og ulike synspunkt i andre samanhengar. Så sterke vart vi at både byrådet og dei som ville kjøpe, møtte veggen. For å kome vidare tydde ein eller fleire av dei til metodar ingen før hadde brukt i Oslo-politikken. Dette er ikkje ei forteljing om nokre få onde menneske. Eg meiner det først og fremst handlar om eit politisk system og eit rettssystem som er slik at personar som ranar fellesskapet, kan bli heltar i næringslivet. Dette er historia både om dei få som planla det hittil største ranet av befolkninga i Oslo, og om den breie alliansen som bestemte seg for å stoppe både ranslaget og dei gode hjelparane i Rådhuset. Det handlar om retten til å bu og om korleis politikarar streva i årevis for å gjere om rimelege husvære for mange til supergevinst for nokre få. 12

3 Eit slikt husvære skulle ikkje koste meir enn ein arbeidar- eller funksjonærfamilie kunne betale. Dei fleste familiane hadde berre ei inntekt. Arbeidarpartiet som hadde regjeringsmakta, hadde den gongen ein visjon om eit Norge der alle skulle ha råd til å bu bra. Finansminister Trygve Bratteli (Ap) sa det slik i 1951: «Jeg for mitt vedkommende godtar ikke som et område for privat næringsdrift det å eie andre menneskers hjem.» 1 Heller ikkje den gongen var det billig å bygge gode hus i eit kaldt land. Staten måtte dekke ein stor del av byggekostnadene. Elles ville ikkje folk med vanlege inntekter ha råd. Stor tinget oppretta i 1946 Den norske stats husbank. Ikkje ein vanleg bank, men i fleire tiår eit verkty for å finansiere rimelege husvære. 13

4 Husbanken skulle ikkje ha overskot. Langsiktige lån hadde ei rente på 2,5 prosent. Forventa brukstid bestemte nedbetalingstida for husbanklåna: 60 år for trehus, 100 år for murhus. Ein del av lånet var rente- og avdragsfritt, altså eit reint tilskot. 2 Boligbygging var i tillegg fritatt for moms. 3 Denne sosiale boligpolitikken på og 1960-talet var for alle som meinte at hus eller leilighet med husbankstandard var godt nok. 4 På landsbygda og i tettstadene vart det gjerne eitt husbankhus for kvar familie. Eit og anna rekkehus vart det òg. Husbanken finansierte blokker og burettslag i byane. Svært fort gjekk det ikkje, men hundretusentals nye husvære vart bygde. Arbeidar- og funksjonærfamiliar fekk eige hus eller eiga leilighet som dei elles ikkje hadde hatt råd til. Alle betalte mindre enn bygginga kosta. Staten tok resten av rekninga, gjennom tilskot, momsfritak, låge renter og lang avdragstid. Lovregulering skulle sørge for at ingen fekk selje med stor forteneste. Det fanst dermed ingen uregulert eller såkalla fri marknad for kjøp og sal av husbankboligar. 5 I 1972 meinte Stortinget framleis at husleige og lånekostnader for ei ny husbankleilighet på tre eller fire rom ikkje burde vere meir enn omtrent 20 prosent av ei vanleg industriarbeidarløn. 6 Så avvikla Stortinget denne sosiale boligpolitikken. Stille og steg for steg. Slik er det gjerne når Stortinget gjer slutt på ordningar som er bra for dei fleste. Frå tidleg på 1980-talet tok regjeringar frå Arbeidarpartiet og Høgre ansvaret for kvar sine etappar. 7 Snart skulle alle husvære kjøpast og seljast i ein fri marknad. Klarte du ikkje buutgiftene, fekk du gå til sosialkontoret og be om hjelp. Klientrolle og sosialhjelp til dei såkalla ressurs svake kom i staden for ein sosial boligpolitikk for alle. No har denne frie marknaden i mange år bestemt kva det skal koste å bu. Unge som kjøper leilighet i dag, betaler ofte meir enn byggekostnaden. Utbyggaren, banken og seljaren skal 14

5 ha forteneste. Investering i nye byggefelt kan gi høg avkastning. 8 Å dele opp ei eller fleire leiligheter i hyblar og leige ut til mange kan gi superprofitt. Oslo kommune bygde personalboligar ved Aker og Ullevål sjukehus i den tida da staten tok ein god del av rekninga. Kommunen betalte resten. Dei første blokkene ved Ullevål vart bygde for å skaffe losji til OL-deltakarane i Sjukehustilsette flytta inn etter OL. Dei siste personalboligane stod ferdige i Helse arbeidarar med låg løn hadde råd til å bu der. Ved hundreårsskiftet hadde dei kommunale Oslo-sjukehusa 1744 personalboligar. 9 Dei var ikkje til sals. Alle var gjeldfrie. Sjukehusa brukte rimeleg husleige for å rekruttere helsepersonell. Husleigene var likevel større enn utgiftene. Personalboligane var ein inntektspost i sjukehusbudsjetta. 10 Mange leigebuarar kritiserte sjukehusleiinga for å forsømme vedlikehaldet og gjere inntektsposten enda større. Befolkninga hadde betalt skatt og på den måten finans iert bygginga av både sjukehusa og boligane. Sjukehusa brukte leigegårdane til det dei var bygde for. Politikarane i Oslo la på 1990-talet vekt på nytte- og bruksverdien. Dei snakka ikkje om marknadsverdien, ikkje eingong i dei kommunale budsjett debattane. 11 Samtidig vart alle andre boligar dyrare for kvart år som gjekk. Færre enn før hadde råd til å bu i ei leilighet på tre eller fire rom. Å kjøpe ein leigegård nær sentrum og så selje små leiligheter enkeltvis, det var god butikk. Investorar med ledig kapital var tilfredse med at eit reint Høgre-byråd i 1997 tok grep om styr inga av Oslo, men dei mislikte at kommunen framleis heldt sjuke husboligane utafor den frie marknaden. Målet for dei var å få eigen kapital til å vekse, og helst vekse fortare enn det andre klarte å få til. Derfor var sjukehuboligane interessante. Dei smartaste og mest framsynte investorane såg formuen som var gjømt i personalboligane. Dei sentrumsnære leigegårdane var 15

6 ein milliardformue, som ville bli større og større. Investorar som kjenner både marknad og mulegheter, er alltid på leit etter eigedommar som kan gi ekstra høg gevinst. Fantastiske tal kom opp på skjermen når dei brukte kalkulatoren og rekna seg fram til kva dei 18 leigegårdane kunne vere verde om 10 eller 20 år. Sjukehusboligane var usynlege verdiar bak grå fasadar. Som ein diamant, djupt inne i grått fjell. Dei som kunne grave fram diamanten, ville bli rike. Problemet var at ingen hadde verktyet for å få det til. Ivrige investorar såg samtidig eit enda meir forlok kande alternativ. Dei kunne tene ekstra store pengar på sjukehusboligane, viss kommunen var villig til å selje under marknadsverdien. Verken Oslo-politikarar eller andre sa for femten år sia at det kunne bli aktuelt å gjere noko slikt med boligar som skatt ytarane hadde betalt. Det stille førearbeidet til sjukehusboligsaka starta hausten Heilt uventa for meg og mange andre vart sal av 18 leigegårdar ei hastesak i Oslo bystyre i mai Bystyret skulle seie ja eller nei til dei som ville hente ut meirverdien som var gjømt i sjukehusboligane. 16

7 Høgre og Fremskrittspartiet sørga for at det var solid fleirtal i Stortinget for det opplegget Arbeidarpartiet ville ha. Som nestleiar John Alvheim i Fremskrittspartiet uttrykte det: «Dette er bortimot en blåkopi av Fremskrittspartiets politikk. I store trekk kunne jeg ha skrevet dette selv». 12 Statleg overtaking kunne bli første etappe på vegen fram mot marknadsstyrte sjukehus. 13 Regjeringa sa samtidig at det offentlege framleis skulle eige både sjukehusbygningane og personalboligane. 14 Den 17

8 offent lege eigedomsretten skulle berre flyttast til staten. Ingen i stortingsfleirtalet snakka om at private skulle få kjøpe bygningar. Statleg overtaking av kommunale oppgåver eller kommunal eigedom blir gjerne ordna utan betaling. Det som vart kalla gratis overtaking, var i dette tilfellet heller ikkje så urimeleg. Sjukehusdrifta var ein utgiftspost for kommunen. Staten skulle no overta både eigedommane og utgiftene. Regjeringa kravde dessutan ikkje å få alt gratis. Inntil 2,3 milliardar kroner skulle fordelast til dei fylka som hadde minst gjeld knytt til eigedommane. 15 Sjukehusboligane var gjeldfrie. Oslo låg godt an til å få ein stor del av denne summen. Enkelt sagt: Den statlege overtakinga ville gi friske millionar i ei slunken bykasse. Og leigegårdane ville framleis vere personalboligar for sjukehusa. Ei regjering godtar ikkje at eit kjapt kommunestyrevedtak tar innersvingen på eit lovvedtak i Stortinget. Vi kan like dette eller mislike det. Eg misliker det ofte, men slik er det. Stortinget er det øvste organet og bruker makta si når fleirtalet i Stortinget vil. Kommunen er til sjuande og sist ein underordna del av statsapparatet. 16 På lovleg vis kan ein kommune gå på tvers av eit stortingsfleirtal berre når kommunen sin rett er fastsett i lov eller forskrift. Dette handlar ikkje om den politiske fargen på regje ring og kommunestyre. Våren 2001 var stortingsrepresentant John Alvheim (FrP) den rikspolitikaren som skarpast slo fast at det var slik, at dette var det normale. Han var leiar i sosialkomiteen på Stortinget og snakka og uttalte seg med ein viss autoritet når han presiserte at det ikkje kom på tale med eit unnatak i sjukehusboligsaka. I Oslo har bystyret delegert både makt og dagleg styring til byrådet. Eit reint Høgre-byråd tok i januar 1997 over styr inga av hovudstaden. Når eit parti har byrådsmakta aleine, kan leiinga i dette partiet planlegge nye prosjekt utan forstyrrande innblanding frå andre. Oslo Høgre hadde klare visjonar da par- 18

Kva skjer i Tromsø? eit notat om konsekvensane for Tromsø av dei første åra med høgrestyre. Foto: Wikimedia Commons/Manxruler

Kva skjer i Tromsø? eit notat om konsekvensane for Tromsø av dei første åra med høgrestyre. Foto: Wikimedia Commons/Manxruler Kva skjer i Tromsø? eit notat om konsekvensane for Tromsø av dei første åra med høgrestyre Foto: Wikimedia Commons/Manxruler Innleiing F or litt over tre år siden vann høgresida valet i Tromsø. Dei vann

Detaljer

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden.

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Innhald Oppsummering av dei viktigaste funna... s. 3 Politiske tilrådingar... s. 3

Detaljer

Sak nr. 2. Møte torsdag den 4. mars kl. 18. President: Jorunn Ringstad. (husleieloven) (Innst. O. nr. 43 (1998-99), jf. Ot.prp. nr.

Sak nr. 2. Møte torsdag den 4. mars kl. 18. President: Jorunn Ringstad. (husleieloven) (Innst. O. nr. 43 (1998-99), jf. Ot.prp. nr. 306 Em. 4. mars Husleieloven 1999 Møte torsdag den 4. mars kl. 18 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 18): 1. Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringer i lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon

Detaljer

Foto: Sigbjørn Linga. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Foto: Sigbjørn Linga. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Foto: Sigbjørn Linga Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Innhaldsliste 1. Nære eller lause ting?...3 2. Om budsjett og økonomiplan... 12 2.1 Hovudlinjer... 12 2.2 Budsjettarbeidet... 14 2.3 Risikomoment...

Detaljer

Møte tirsdag den 4. desember kl. 13.20. President: Å got Valle

Møte tirsdag den 4. desember kl. 13.20. President: Å got Valle 24 4. des. Endr. i rettsgebyrloven (diff. av rettsgebyret) 2001 Møte tirsdag den 4. desember kl. 13.20 President: Å got Valle Dagsorden (nr. 6): 1. nnstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov

Detaljer

Møte torsdag den 20. juni 2013 kl. 09 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte torsdag den 20. juni 2013 kl. 09 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 2013 20. juni Dagsorden 4775 Møte torsdag den 20. juni 2013 kl. 09 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 102): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 64 9. juni Lov om eigedomsregistrering

Forhandlinger i Odelstinget nr. 64 9. juni Lov om eigedomsregistrering 2005 Forhandlinger i Odelstinget nr. 64 9. juni Lov om eigedomsregistrering 959 Møte torsdag den 9. juni kl. 14.13. President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr. 39): 1. Innstilling fra energi-

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime 2520 7. mars Muntlig spørretime Møte onsdag den 7. mars kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 60): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Representanten

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Få av LOs krav til EØS-avtalen oppfylt

Få av LOs krav til EØS-avtalen oppfylt B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 3 2013 Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27, 0183 Oslo Foran LO-kongressen: Foto: Scanpix. Få av LOs krav til EØS-avtalen oppfylt Spillet om Kallerudlia: Illustrasjon:

Detaljer

FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP

FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP Dette er eit viktig spørsmål for mange av dei konsoliderte musea, og det er bra det blir sett på dagsorden. Det er ei problemstilling som i all hovudsak

Detaljer

Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002

Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002 Notat 8/2003 Inge Dyrhol Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002 Ekstern analyse med vekt på rekneskapsprinsipp Inge Dyrhol Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002

Detaljer

Hjelpemiddelbehov i framtida

Hjelpemiddelbehov i framtida Hjelpemiddelbehov i framtida Ei framskriving av talet på brukarar av hjelpemiddel fram mot 2060 Av Sigurd Gjerde Samandrag I denne artikkelen vil vi gå gjennom framskrivingar av talet på brukarar av hjelpemiddel

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001))

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001)) 540 29. mai Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 2001 Møte tysdag den 29. mai kl. 13.20 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 39): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

Svein Aam, Ragnvaldmarka 8, 6100 Volda ( tlf 90201232), Svein.Aam/Smp.no. Redaksjonsadresse: Sunnmørsposten, postboks 123, 6001 Ålesund, tlf 7012000.

Svein Aam, Ragnvaldmarka 8, 6100 Volda ( tlf 90201232), Svein.Aam/Smp.no. Redaksjonsadresse: Sunnmørsposten, postboks 123, 6001 Ålesund, tlf 7012000. METODERAPPORT SKUP 2011 ALLER NEDST PÅ GOLVET Journalistar som har gjort jobben: Svein Aam, Ragnvaldmarka 8, 6100 Volda ( tlf 90201232), Svein.Aam/Smp.no Kjetil Haanes, 6083 Gjerdsvika ( tlf 90201234)

Detaljer

Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift?

Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift? Ulshav AS Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift? 1 Innhald Bakgrunn... 3 Formål med rapporten... 3 Grunnlag og bakgrunn for utvikling... 3 Utbygging/ ombygging... 5 Delkonklusjon:... 5 Sentrumsavdeling...

Detaljer

13/2011. Kommunestruktur NOTAT. Inge Dyrhol. Nokre generelle kommentarar til utgreiing av økonomi. To kommentarar til Volda og Ørsta.

13/2011. Kommunestruktur NOTAT. Inge Dyrhol. Nokre generelle kommentarar til utgreiing av økonomi. To kommentarar til Volda og Ørsta. 13/2011 NOTAT Inge Dyrhol Kommunestruktur Nokre generelle kommentarar til utgreiing av økonomi. To kommentarar til Volda og Ørsta. Innhald Forord 2 Vurdering av økonomien til ein kommune 3 Økonomisk stilling

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin Skjemaveldet har blitt verre I den norske næringslivsjungelen har småbedriftene fortsatt utfordringer. Og kunnskapsnæringen har sine helt egne behov. Kunnskap er et aktivum som er vanskelig å synliggjøre

Detaljer

Innst. S. nr. 95. (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:141 (2001-2002)

Innst. S. nr. 95. (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Innst. S. nr. 95 (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå kommunalkomiteen Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Innstilling frå kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Jens Stoltenberg, Karl

Detaljer

år smelding & rekne sk ap 2011

år smelding & rekne sk ap 2011 år smelding & rekne sk ap 2011 innhald året 2011 3 4 6 20 26 28 31 33 35 43 89 92 94 96 Året 2011 Eigarstyring og selskapsleiing Styret si årsmelding 2011 Temasider Stadfesting frå styret og dagleg leiar

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no 1 Å vera med på kurset pedagogisk entreprenørskap, har vore mykje arbeid og tøff prioritering av fritida. Å starta elevbedrift samtidig som me driv

Detaljer

Møte torsdag den 3. desember kl. 14.10. President: G u n n a r S k a u g

Møte torsdag den 3. desember kl. 14.10. President: G u n n a r S k a u g 76 3. des. Skatteopplegget 1999 lovendringer 1998 Møte torsdag den 3. desember kl. 14.10 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 9): 1. Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov

Detaljer