Vegkonstruksjon. Dimensjonering av vegoverbygning. Vertikalt tilleggsspenning i en vegkonstruksjon under ei hjullast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegkonstruksjon. Dimensjonering av vegoverbygning. Vertikalt tilleggsspenning i en vegkonstruksjon under ei hjullast"

Transkript

1 ITE1579 Drift og vedlikehold av veger og gater Dimensjonering av vegoverbygning HB-018 Vegbygging kapittel 5 NB! Dere må ha HB-08 Vegbygging og bla i den ved gjennomgang av denne presentasjon 1 Vertikalt tilleggsspenning i en vegkonstruksjon under ei hjullast 2 Vegkonstruksjon 3

2 Lastfordelingskoeffisienter Materialene i overbygningen er gitt lastfordelingskoeffisienter etter deres relative lastfordelende evne. Enhetsmateriale er valgt forsterkningslagsgrus med lastfordelingskoeffisient a = 1,0 (E=100MPa). Se figur i HB.018 Vegbygging 4 Lastfordelingskoeffisienter Se figur i HB.018 Vegbygging 5 Materialbetegnelser Bindemiddel, penetrasjonsgrad, viskositetsklasse (V) Verdi, normal Verdi, krakelert Vegdekker Varmblandet asfalt unntatt Sta, Top, Ab, Agb, 35/50 3,5 drensasfalt Ska 50/70-160/220 >250/300 3,0 2,5 Drensasfalt Da Alle pen. grader 2,0 Mykasfalt Ma V>6000 V<6000 Myk drensasfalt Mda V Emulsjonsgrus, tett Egt Alle pen. grader V>6000 V<6000 Emulsjonsgrus Egd Alle pen. grader drenerende V Asfaltskumgrus Asg Alle pen. grader V>6000 V<6000 2,0 1,75 1,75 Oljegrus Og VO Enkel/dobbel overflatebehandling Eo/Do Alle pen. grader V Enkel/dobbel overflatebehandling med grus Eog/Dog V>6000 V<6000 Gjenbruksasfalt, kaldprodusert Gja Alle pen. grader V Se figur i HB.018 Vegbygging 1,75 6

3 Materialbetegnelser Bindemiddel, penetrasjonsgrad, viskositetsklasse (V) Verdi, normal Verdi, krakelert Bærelag Sementstab.matr. Cg, Cp 2,25 Asfaltert grus Ag 50/70-160/ / /430 3,0 2,75 Asfaltert sand As Alle pen. grader 2,0 Asfaltert pukk Ap Alle pen. grader 2,0 Penetrert pukk Pp Emulsjonspukk Ep Alle pen. grader V>6000 V<6000 Emulsjonsgrus/ Skumgrus 1,75 Verdi, vannømfintlig materiale Eg/Sg 2,0 1) 1,75 2) 3) Bitumenstabilisert Bg 1,75 2) grus 3) Gjenbruksasfalt, Gja Alle pen. grader 1,75 kaldprodusert V Knust betong Gjb2 1,35 Forkilt pukk Fp Knust fjell Fk 1,35 Knust asfalt Ak 1,35 0,75 0,5 Knust grus Gk 0,75 0,5 1) Indirekte strekkstyrke > 145 kpa eller E-modul > 860 MPa (v/25 o C) 2) Indirekte strekkstyrke > 100 kpa eller E-modul > 580 MPa (v/25 o C) 3) Indirekte strekkstyrke > 60 kpa eller E-modul > 360 MPa (v/25 o C) 7 Indirekte strekkstyrke a = 0.38 p 1/3 p - indirekte strekkstyrke ved 25 C Prøvekloss: diameter 100 mm høyde mm 8 Material- Bindemiddel, Verdi, Verdi, Verdi, vannømfintlig betegnelser penetrasjonsgrad, normal krakelert materiale viskositetsklasse (V) 9-15 % < 63µm >15 % < 63 µm Forsterkningslag Sand, grus, Cu<10 0,75 0,5 0,5 Sand, grus, Cu 10 1,0 0,75 0,5 Pukk, kult 1,1 0,75 0,5 Sprengt stein 1,0 0,75 0,5 0,75 4) 0,75 0,5 Knust betong 1,0 Gjb I Gjb II 0,9 4) Dersom dmaks > ½ lagtykkelse 9

4 Graderingstall Graderingstallet: Cu = d(10%)/d(60%) 10 Indeksverdi Indeksverdi (ekvivalentverdi) er lagtykkelse multiplisert med lastfordelingskoeffisient. Eksempel: Lagtykkelse 10 cm. Lastfordelingskoeffisient 2.0. Lagets indeksverdi: 10 cm x 2.0 = 20 cm Betegnes tykkelsene på de enkelte lag i overbygningen for h 1, h 2 osv. og tilsvarende lastfordelings-koeffisienter a 1, a 2 osv, er den ekvivalente overbygningstykkelse i enhetsmateriale h e for en flerlags-konstruksjon lik: h e = h 1 * a 1 + h 2 * a h n * a n, cm 11 Indeksverdi Se vedlegg 4 i HB.018 Vegbygging 12

5 Dekkeindeks (DI) Dekkeindeks (DI): summen av ekvivalentverdiene for alle lag regnet fra vegens overflate og nedover i til første lag i konstruksjonen med en lastfordelingskoeffisient < 2,5. 13 Bærelagsindeks (BI) Bærelagsindeks (BI): summen av ekvivalentverdiene for alle lag regnet fra vegens overflate og nedover i til første lag i konstruksjonen med en lastfordelingskoeffisient <. 14 Styrkeindeks (SI) Styrkeindeks (SI) er summen av ekvivalentverdiene for alle lag i vegoverbygningen ned til undergrunnen. Dersom det er vannømfintlige/telefarlige lag i eksisterende vegoverbygning skal en disse betraktes som undergrunn og det skal utføres alternative beregninger av eksisterende styrkeindeks og krav til styrkeindeks over de enkelte vannømfintlige/telefarlige lag. 15

6 Undergrunnen Undergrunnsmateriale og trafikkbelastning avgjørende for tykkelse av forsterkningslag Undergrunnen klassifiseres i 7 grupper etter materialets bæreevne og telefarlighet Dele opp strekningen i rasjonelle delstrekninger sikre rasjonell drift 10 % av strekningen kan ha dårligere undergrunn enn dimensjonerende korte ogsvært dårlige og partier behandles særskilt Se kapittel 510 i HB.018 Vegbygging 16 Telefarlighetsklassifisering Av material < 20 mm Telefarlighetsgruppe Material % < 2 µm < 20 µm < 200 µm Ikke telefarlig T1 < 3 Lite telefarlig T Middels telefarlig T3 > 12 < 50 1) Meget telefarlig T4 < 40 > 12 > 50 1) Også jordarter med mer enn 40% < 2 µm regnes som middels telefarlig T3. Bæreevneklassifisering av undergrunnen Undergrunn Bæreevnegruppe Fjellskjæring, steinfylling, T1 1 Grus, Cu 15, T1 2 Grus, Cu < 15, T1 3 Fjellskjæring, steinfylling, T2 3 Sand, Cu 15, T1 3 Sand, Cu < 15, T1 4 Grus, sand, morene, T2 4 Grus, sand, morene, T3 5 Leire, silt, morene T4 6 Myr 7 For lette fyllmasser, se figur Se figur i HB.018 Vegbygging 17 Telefarlighetsgrupper Se figur i HB.018 Vegbygging 18

7 Grunnundersøkelser Vegtype Antall profiler pr. km hvor det tas prøver Hovedveger 8 Samleveger og atkomstveger 4 Frekvens for prøvetaking I tillegg skal det minimum være 1 prøvetakingsprofil pr. homogen seksjon Se figur i HB.018 Vegbygging 19 Dimensjonering av veg med grusdekke Dimensjoneringsforutsetninger Atkomstveger (A) med ÅDT <300 Samleveger (S) med ÅDT <100 Dimensjoneringstabellen er basert på: 10 tonns helårs aksellast. Det stilles normalt bare krav til styrkeindeks, SI k. Grusdekke: 5 cm. Det skal normalt ikke brukes stabiliserte materialer i bærelaget. I de øverste 15 cm under grusdekket bør normalt materiale 0-32 mm benyttes. Dersom det i forsterkningslaget benyttes et åpent materiale, f.eks mm Fk, bør dette avrettes med et maksimalt 10 cm tykt lag, f.eks mm Fk. Se kapittel 511 i HB.018 Vegbygging 20 LAG Bæreevnegruppe Forsterkningslag VEGDEKKE Lagtykkelse (cm) Grusdekke, se kap VEGFUNDAMENT PÅ Fjellskjæring, steinfylling, T Grus Cu 10, T Grus Cu<10, T1, Sand Cu 10, T1 Fjellskjæring, steinfylling, T Grus, sand, morene, T2 Sand Cu<10, T ) Grus, sand, morene, T ) Silt, leire, T4, su 50 kpa ) 3) Silt, leire, T4, 37.5 su < 50 kpa ) 3) Silt, leire, T4, 25 su < 37,5 kpa ) 2) 3) Silt, leire, T4, su < 25 kpa ) 2) 3) 1) Tall med + foran er knyttet til anleggsfasen, se pkt ) Dersom det benyttes en to- eller tre-lagsløsning med spr.stein eller pukk i nedre lag skal øvre lag være 15 cm tykt. Filterkriteriene mellom lagene må da være oppfylt. 3) Lagtykkelser vil avhenge av største steinstørrelse hvis det brukes spr.stein i nedre lag, se figur Figur Dimensjonering av grusveg, lagtykkelser i cm 21

8 Dimensjoneringsforutsetninger for veger med bituminøst dekke Avhengig av kjennskap til belastninger (trafikk, klima) og materialene i overbygningen velges ett av følgende tre dimensjoneringsnivå: Nivå 1: System basert på indeksverdier og faste lastfordelingskoeffisienter. Nivå 2: System basert på indeksverdier og lastfordelingskoeffisienter som er bestemt etter felt- og laboratorieundersøkelser av de aktuelle materialer. Nivå 3: Mekanistisk dimensjonering. Dimensjonering foretas normalt etter nivå Dimensjoneringsnivå 1 Velges normalt Standardiserte materialer gitte materialkrav faste lastfordelingskoeffisienter Anbefalte trafikkmengder nedre ÅDT-grense økonomisk betinget 23 Dekke -typer 1) Nedre ÅDT-grense er økonomisk betinget, mens øvre ÅDT grense er satt av funksjonsmessige årsaker 2) Bør ikke brukes som selvstendig dekke 3) Brukes som midlertidig dekke 24

9 25 Bærelag Øvre og nedre bærelag Øvre bærelag bør utgjøre minst 50 % av indeksverdien for hele bærelaget Bør benytte stabiliserte eller åpne bærelag Bruk av knust grus bør begrenses Se kapittel i HB.018 Vegbygging 26 Forsterkningslag 1) Sand skal ikke brukes til øvre forsterkningslag. 2) Grus skal ikke brukes til øvre forsterkningslag på veger i trafikkgruppe E og F. 3) Sprengt stein skal ha et avrettingslag av pukk eller kult i tykkelse minimum 100 mm 27

10 Se figur i HB.018 Vegbygging Eksempel: ÅDT= % tunge kj.tøyer 20 års dim.periode 2 % trafikkøkning 10 t aksellast 2 kjørefelt 28 Antall 10-t ekvivalentaksllaster N=f*ÅDT-T*365* (((1,0p) n -1)/0,0p)*C*E hvor: f - fordelingsfaktor avhengig av antall kjørefelt: 1 felts veg: f= 1,0 2 felts veg: f= 0,5 4 felts veg: f= 0,4 ÅDT-T - gjennomsnittlig antall tunge kjøretøy pr. døgn i vegens åpningsår p - trafikkvekst for tunge kjøretøy i % n - dimensjoneringsperiode C - gjennomsnittlig antall aksler pr. tungt kjøretøy (2.4) E - gjennomsnittlig ekvivalensfaktor for akslene på tunge kjøretøy: E = 0,207 ved tillatt aksellast 8 tonn E = 0,301 ved tillatt aksellast 9 tonn E = 0,424 ved tillatt aksellast 10 tonn 29 Eksempel på beregning av N Eksempel: ÅDT= % tunge kj.tøyer 20 års dim.periode 2 % trafikkøkning 10 t aksellast 2 kjørefelt N=f*ÅDT-T*365* (((1,0p) n -1)/0,0p)*C*E N=0,5*(5000*0.15)*365* (((1,02) 20-1)/0,02)*2,4*0,424 N=3,4 mill. Se vedlegg 4 i HB.018 Vegbygging 30

11 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Dimensjoneringstabellen H/S/A DEKKE 8) DIMENSJONERINGSTABELL FOR HOVED-, SAMLE- OG ADKOMSTVEGER (lagtykkelser i cm) TRAFIKKGRUPPE (Antall ekvivalente 10 t aksler pr. felt i dimensjoneringsperioden, N, mill.) A B C D E F (< 0,5 ) ( 0,5-1 ) ( 1-2 ) ( 2-3,5 ) ( 3,5-10 ) ( > 10 ) Dekketype og tykkelse velges på grunnlag av ÅDT i åpningsåret, se kap / figur BÆRELAG Typiske materialer: Tykkelse (cm), bærelag Ag Ag over over over over over over over Ap Ag over Pp 4 over 10 5 over 10 6 over 10 7 over 10 8 over 10 9 over 10 Ag over Fk 5 over 10 6 over 10 7 over 10 7 over Ag over Gja 4) 6 over 5 6 over 7 6 over 9 6 over Sg, Eg, Gja over 6 over 12 8 over over Fk 4) Fk FORSTERKNINGSLAG PÅ Bæreevne Materialtype i grunnen: gruppe Tykkelse (cm), forsterkningslag med lastfordelingskoeffisient a = 1,0 For stamveger økes tykkelsen med 10 cm i forhold til tabellverdiene 7) Fjellskjæring, steinfylling, T ) 20 9) 20 9) 20 9) 20 9) 20 9) Grus Cu 15, T ) 20 9) 20 9) 20 9) Grus, Cu < 15, T1 Sand Cu 15, T1 Fjellskjæring, steinfylling T Sand Cu < 15, T1 5) Grus, sand, morene, T Grus, sand, morene, T Silt, leire, T4, su 50 kpa Silt, leire, T4, su: 37,5-50 kpa Silt, leire, T4, su: 25-37,5 kpa ) ) Silt, leire, T4, su < 25 kpa 2) ) ) ) 1) 1) 1) Se figur i HB.018 Vegbygging BÆRELAGSINDEKS BIk 6) 39 3) 45 3) 50 3) Tall med pluss foran er knyttet til anleggstekniske forhold. For undergrunn av leire med su<25 kpa skal forsterkningslagstykkelse og sikkerhet mot grunnbrudd vurderes spesielt. For N < 2 mill. kan kravet til bærelagsindeks reduseres som vist i figur ved bruk av myke massetyper i slitelaget. Tykkelsene forutsetter en lastfordelingskoeffisient på min. 1,75 for Sg, Eg og Gja. Sand med Cu < 5 skal vurderes særskilt. Definisjon av bærelagsindeks (BIk), se vedlegg 4. Styrkeindeks (SIk) = BIk + forsterkningslagets tykkelse (når a=1,0). For stamveger skal tykkelsen på forsterkningslaget økes med 10 cm i forhold til de tykkelser som er angitt i figuren. Det henvises til kap for dimensjonering av vegdekket. Type og tykkelse velges på grunnlag av ÅDT i åpningsåret. Dersom de øverste 20 cm av materialet i grunnen tilfredsstiller kravene til forsterkningslag, kan forsterkningslaget sløyfes. GRUNNFORSTERKNING: Nødvendig tykkelse av grunnforsterkningslag for at dette skal kunne betraktes som undergrunn ved dimensjonering av overbygning er vist i figur FROSTSIKRING: Om bæreevnemessig dimensjonering ved ulike typer frostsikring, se kap , kap og vedlegg 1. Dimensjoneringstabellen (1) TRAFIKKGRUPPE (Antall ekvivalente 10 t aksler pr. felt i dimensjoneringsperioden, N, mill.) A B C D E F (< 0,5 ) ( 0,5-1 ) ( 1-2 ) ( 2-3,5 ) ( 3,5-10 ) ( > 10 ) DEKKE 8) Dekketype og tykkelse velges på grunnlag av ÅDT i åpningsåret, se kap / figur Dekketype ÅDT (i åpningsåret) >5000 Agb 3 3,5 over 2,5 1) - - Ma Ab over Ab, Agb - 3,5over 2,5 1) 3,5 over 2,5 1) 4,5 over 3,5 Ska over Ab ,5 over 3,5 1) Slitelaget kan legges i ett lag dersom bærelaget er bituminøst. For øvrig legges slitelaget i to lag. Valg av dekke (slitelag og bindlag), lagtykkelser i cm 32 Dimensjoneringstabellen (2) Trafikkgruppe A B C D E F Antall ekvivalente 10 tonns aksler (mill) <0,5 0, ,5 3,5-10 >10 Bærelag Materialtype i Tykkelse (cm) bærelaget: Ag Ag over Ap 5 over 6 5 over 8 5 over 9 5 over 10 6 over 10 7 over 10 Ag over Pp 4 over 10 5 over 10 6 over 10 7 over 10 8 over 10 9 over 10 Ag over Fk 5 over 10 6 over 10 7 over 10 7 over Ag over Gja 4) 6 over 5 6 over 7 6 over 9 6 over 10 Sg, Eg, Gja over Fk 4) 6 over 12 8 over over Fk

12 Dimensjoneringstabellen (3) FORSTERKNINGSLAG PÅ Materialtype i grunnen: Bæreevne gruppe A (< 0,5 ) B ( 0,5-1 ) C ( 1-2 ) D ( 2-3,5 ) E ( 3,5-10 ) F ( > 10 ) Tykkelse (cm), forsterkningslag med lastfordelingskoeffisient a = 1,0 For stamveger økes tykkelsen med 10 cm i forhold til tabellverdiene 7) Fjellskjæring, steinfylling, T ) 20 9) 20 9) 20 9) 20 9) 20 9) Grus Cu 15, T ) 20 9) 20 9) 20 9) Grus, Cu < 15, T1 Sand Cu 15, T1 Fjellskjæring, steinfylling T Sand Cu < 15, T1 5) Grus, sand, morene, T Grus, sand, morene, T Silt, leire, T4, su 50 kpa Silt, leire, T4, su: 37,5-50 kpa Silt, leire, T4, su: 25-37,5 kpa ) ) Silt, leire, T4, su < 25 kpa 2) ) ) ) ) ) ) BÆRELAGSINDEKS BIk 6) 39 3) 45 3) 50 3) Se figur i HB.018 Vegbygging 34 Forsterkningslagstykkelse Dim.tabellen forutsetter a=1,0 for forsterkningslaget Benyttes materialer med annen lastfordelingskoeffisient må lagtykkelsen korrigeres Eksempel: Dim.tabellen gir krav til forsterkningslagstykkelse lik 70 cm. Ønsker å bruke pukk med a=1,1. Forsterkningslagtykkelsen kan reduseres til 64 cm. (1,1 x 64 70). 35 Eksempel Dimensjoner overbygningen for en veg med følgende forutsetninger: ÅDT= % tunge kj.tøyer 20 års dim.periode 1 % trafikkøkning 10 t aksellast 2 kjørefelt Grunnforhold: Delstrekning 1: Sand, Cu=8, T1 Delstrekning 2: Leire, s u = 34 kn/m2, 36

13 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Trafikkbelastning N=f*ÅDT-T*365* (((1,0p) n -1)/0,0p)*C*E N=0,5*(3000*0.10)*365* (((1,01) 20-1)/0,01)*2,4*0,424 N=1,22 mill. TRAFIKKGRUPPE C 37 For valg av dekke henvises det til figur H/S/A DEKKE 8) BÆRELAG Typiske materialer: DIMENSJONERINGSTABELL FOR HOVED-, SAMLE- OG ADKOMSTVEGER (lagtykkelser i cm) TRAFIKKGRUPPE (Antall ekvivalente 10 t aksler pr. felt i dimensjoneringsperioden, N, mill.) A B C D E F (< 0,5 ) ( 0,5-1 ) ( 1-2 ) ( 2-3,5 ) ( 3,5-10 ) ( > 10 ) Dekketype og tykkelse velges på grunnlag av ÅDT i åpningsåret, se kap / figur Tykkelse (cm), bærelag Ag Ag over over over over over over over Ap Ag over Pp 4 over 10 5 over 10 6 over 10 7 over 10 8 over 10 9 over 10 Ag over Fk 5 over 10 6 over 10 7 over 10 7 over Ag over Gja 4) 6 over 5 6 over 7 6 over 9 6 over Sg, Eg, Gja over 6 over 12 8 over over Fk 4) Fk FORSTERKNINGSLAG PÅ Bæreevne Materialtype i grunnen: gruppe Tykkelse (cm), forsterkningslag med lastfordelingskoeffisient a = 1,0 For stamveger økes tykkelsen med 10 cm i forhold til tabellverdiene 7) Fjellskjæring, steinfylling, T ) 20 9) 20 9) 20 9) 20 9) 20 9) Grus Cu 15, T ) 20 9) 20 9) 20 9) Grus, Cu < 15, T1 Sand Cu 15, T1 Fjellskjæring, steinfylling T Sand Cu < 15, T1 5) Grus, sand, morene, T Grus, sand, morene, T Silt, leire, T4, su 50 kpa Silt, leire, T4, su: 37,5-50 kpa Silt, leire, T4, su: 25-37,5 kpa ) ) Silt, leire, T4, su < 25 kpa 2) ) ) ) 1) 1) 1) BÆRELAGSINDEKS BIk 6) 39 3) 45 3) 50 3) Tall med pluss foran er knyttet til anleggstekniske forhold. For undergrunn av leire med su<25 kpa skal forsterkningslagstykkelse og sikkerhet mot grunnbrudd vurderes spesielt. For N < 2 mill. kan kravet til bærelagsindeks reduseres som vist i figur ved bruk av myke massetyper i slitelaget. Tykkelsene forutsetter en lastfordelingskoeffisient på min. 1,75 for Sg, Eg og Gja. Sand med Cu < 5 skal vurderes særskilt. Definisjon av bærelagsindeks (BIk), se vedlegg 4. Styrkeindeks (SIk) = BIk + forsterkningslagets tykkelse (når a=1,0). For stamveger skal tykkelsen på forsterkningslaget økes med 10 cm i forhold til de tykkelser som er angitt i figuren. Det henvises til kap for dimensjonering av vegdekket. Type og tykkelse velges på grunnlag av ÅDT i åpningsåret. Dersom de øverste 20 cm av materialet i grunnen tilfredsstiller kravene til forsterkningslag, kan forsterkningslaget sløyfes. GRUNNFORSTERKNING: Nødvendig tykkelse av grunnforsterkningslag for at dette skal kunne betraktes som undergrunn ved dimensjonering av overbygning er vist i figur FROSTSIKRING: Om bæreevnemessig dimensjonering ved ulike typer frostsikring, se kap , kap og vedlegg Dekketype ÅDT (i åpningsåret) >5000 Agb 3 3,5 over 2,5 1) - - Ma Ab over Ab, Agb - 3,5over 2,5 1) 3,5 over 2,5 1) 4,5 over 3,5 Ska over Ab ,5 over 3,5 1) Slitelaget kan legges i ett lag dersom bærelaget er bituminøst. For øvrig legges slitelaget i to lag. Valg av dekke (slitelag og bindlag), lagtykkelser i cm VELGER 3,5 cm Ab over 2,5 cm Agb 39

14 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) H/S/A DEKKE 8) DIMENSJONERINGSTABELL FOR HOVED-, SAMLE- OG ADKOMSTVEGER (lagtykkelser i cm) TRAFIKKGRUPPE (Antall ekvivalente 10 t aksler pr. felt i dimensjoneringsperioden, N, mill.) A B C D E F (< 0,5 ) ( 0,5-1 ) ( 1-2 ) ( 2-3,5 ) ( 3,5-10 ) ( > 10 ) Dekketype og tykkelse velges på grunnlag av ÅDT i åpningsåret, se kap / figur Valg av bærelag BÆRELAG Typiske materialer: Tykkelse (cm), bærelag Ag Ag over over over over over over over Ap Ag over Pp 4 over 10 5 over 10 6 over 10 7 over 10 8 over 10 9 over 10 Ag over Fk 5 over 10 6 over 10 7 over 10 7 over Ag over Gja 4) 6 over 5 6 over 7 6 over 9 6 over Sg, Eg, Gja over 6 over 12 8 over over Fk 4) Fk FORSTERKNINGSLAG PÅ Bæreevne Materialtype i grunnen: gruppe Tykkelse (cm), forsterkningslag med lastfordelingskoeffisient a = 1,0 For stamveger økes tykkelsen med 10 cm i forhold til tabellverdiene 7) Fjellskjæring, steinfylling, T ) 20 9) 20 9) 20 9) 20 9) 20 9) Grus Cu 15, T ) 20 9) 20 9) 20 9) Grus, Cu < 15, T1 Sand Cu 15, T1 Fjellskjæring, steinfylling T Sand Cu < 15, T1 5) Grus, sand, morene, T Grus, sand, morene, T Silt, leire, T4, su 50 kpa Silt, leire, T4, su: 37,5-50 kpa Silt, leire, T4, su: 25-37,5 kpa ) ) Silt, leire, T4, su < 25 kpa 2) ) ) ) 1) 1) 1) BÆRELAGSINDEKS BIk 6) 39 3) 45 3) 50 3) Tall med pluss foran er knyttet til anleggstekniske forhold. For undergrunn av leire med su<25 kpa skal forsterkningslagstykkelse og sikkerhet mot grunnbrudd vurderes spesielt. For N < 2 mill. kan kravet til bærelagsindeks reduseres som vist i figur ved bruk av myke massetyper i slitelaget. Tykkelsene forutsetter en lastfordelingskoeffisient på min. 1,75 for Sg, Eg og Gja. Sand med Cu < 5 skal vurderes særskilt. Definisjon av bærelagsindeks (BIk), se vedlegg 4. Styrkeindeks (SIk) = BIk + forsterkningslagets tykkelse (når a=1,0). For stamveger skal tykkelsen på forsterkningslaget økes med 10 cm i forhold til de tykkelser som er angitt i figuren. Det henvises til kap for dimensjonering av vegdekket. Type og tykkelse velges på grunnlag av ÅDT i åpningsåret. Dersom de øverste 20 cm av materialet i grunnen tilfredsstiller kravene til forsterkningslag, kan forsterkningslaget sløyfes. GRUNNFORSTERKNING: Nødvendig tykkelse av grunnforsterkningslag for at dette skal kunne betraktes som undergrunn ved dimensjonering av overbygning er vist i figur FROSTSIKRING: Om bæreevnemessig dimensjonering ved ulike typer frostsikring, se kap , kap og vedlegg 1. Bærelag Trafikkgruppe A B C D E F Antall ekvivalente 10 tonns aksler (mill) <0,5 0, ,5 3,5-10 >10 Bærelag Materialtype i Tykkelse (cm) bærelaget: Ag Ag over Ap 5 over 6 5 over 8 5 over 9 5 over 10 6 over 10 7 over 10 Ag over Pp 4 over 10 5 over 10 6 over 10 7 over 10 8 over 10 9 over 10 Ag over Fk 5 over 10 6 over 10 7 over 10 7 over Ag over Gja 4) 6 over 5 6 over 7 6 over 9 6 over 10 Sg, Eg, Gja over Fk 4) 6 over 12 8 over over Fk H/S/A DEKKE 8) DIMENSJONERINGSTABELL FOR HOVED-, SAMLE- OG ADKOMSTVEGER (lagtykkelser i cm) TRAFIKKGRUPPE (Antall ekvivalente 10 t aksler pr. felt i dimensjoneringsperioden, N, mill.) A B C D E F (< 0,5 ) ( 0,5-1 ) ( 1-2 ) ( 2-3,5 ) ( 3,5-10 ) ( > 10 ) Dekketype og tykkelse velges på grunnlag av ÅDT i åpningsåret, se kap / figur BÆRELAG Typiske materialer: Tykkelse (cm), bærelag Ag Ag over over over over over over over Ap Ag over Pp 4 over 10 5 over 10 6 over 10 7 over 10 8 over 10 9 over 10 Ag over Fk 5 over 10 6 over 10 7 over 10 7 over Ag over Gja 4) 6 over 5 6 over 7 6 over 9 6 over Sg, Eg, Gja over 6 over 12 8 over over Fk 4) Fk Valg av forsterkningslag FORSTERKNINGSLAG PÅ Bæreevne Materialtype i grunnen: gruppe Tykkelse (cm), forsterkningslag med lastfordelingskoeffisient a = 1,0 For stamveger økes tykkelsen med 10 cm i forhold til tabellverdiene 7) Fjellskjæring, steinfylling, T ) 20 9) 20 9) 20 9) 20 9) 20 9) Grus Cu 15, T ) 20 9) 20 9) 20 9) Grus, Cu < 15, T1 Sand Cu 15, T1 Fjellskjæring, steinfylling T Sand Cu < 15, T1 5) Grus, sand, morene, T Grus, sand, morene, T Silt, leire, T4, su 50 kpa Silt, leire, T4, su: 37,5-50 kpa Silt, leire, T4, su: 25-37,5 kpa ) ) Silt, leire, T4, su < 25 kpa 2) ) ) ) 1) 1) 1) BÆRELAGSINDEKS BIk 6) 39 3) 45 3) 50 3) Tall med pluss foran er knyttet til anleggstekniske forhold. For undergrunn av leire med su<25 kpa skal forsterkningslagstykkelse og sikkerhet mot grunnbrudd vurderes spesielt. For N < 2 mill. kan kravet til bærelagsindeks reduseres som vist i figur ved bruk av myke massetyper i slitelaget. Tykkelsene forutsetter en lastfordelingskoeffisient på min. 1,75 for Sg, Eg og Gja. Sand med Cu < 5 skal vurderes særskilt. Definisjon av bærelagsindeks (BIk), se vedlegg 4. Styrkeindeks (SIk) = BIk + forsterkningslagets tykkelse (når a=1,0). For stamveger skal tykkelsen på forsterkningslaget økes med 10 cm i forhold til de tykkelser som er angitt i figuren. Det henvises til kap for dimensjonering av vegdekket. Type og tykkelse velges på grunnlag av ÅDT i åpningsåret. Dersom de øverste 20 cm av materialet i grunnen tilfredsstiller kravene til forsterkningslag, kan forsterkningslaget sløyfes. GRUNNFORSTERKNING: Nødvendig tykkelse av grunnforsterkningslag for at dette skal kunne betraktes som undergrunn ved dimensjonering av overbygning er vist i figur FROSTSIKRING: Om bæreevnemessig dimensjonering ved ulike typer frostsikring, se kap , kap og vedlegg 1. 42

15 Forsterkninglag FORSTERKNINGSLAG PÅ Materialtype i grunnen: Bæreevne gruppe A (< 0,5 ) B ( 0,5-1 ) C ( 1-2 ) D ( 2-3,5 ) E ( 3,5-10 ) F ( > 10 ) Tykkelse (cm), forsterkningslag med lastfordelingskoeffisient a = 1,0 For stamveger økes tykkelsen med 10 cm i forhold til tabellverdiene 7) Fjellskjæring, steinfylling, T ) 20 9) 20 9) 20 9) 20 9) 20 9) Grus Cu 15, T ) 20 9) 20 9) 20 9) Grus, Cu < 15, T1 Sand Cu 15, T1 Fjellskjæring, steinfylling T Sand Cu < 15, T1 5) Grus, sand, morene, T Grus, sand, morene, T Silt, leire, T4, su 50 kpa Silt, leire, T4, su: 37,5-50 kpa Silt, leire, T4, su: 25-37,5 kpa ) ) Silt, leire, T4, su < 25 kpa 2) ) ) ) ) ) ) BÆRELAGSINDEKS BIk 6) 39 3) 45 3) 50 3) Eksempel Dekke: 3,5 cm Ab over 2,5 cm Agb: indeksverdi=6 x 3 = 18 Bærelag: 11 cm Ag: indeksverdi=11 x 3 = 33 Bærelagsindeks: = 51 Krav til bærelagsindeks = 50 dvs. OK Forsterkningslag delstrekning 1: 40 cm Forsterkningslag delstrekning 2: 70 cm 44

Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger

Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger Foto: Nils Uthus/Statens vegvesen Dimensjonering av veger Tema: Bruk av Håndbok N200 Vegbygging Dimensjonering for ulik trafikk, klima og undergrunn

Detaljer

Vegoverbygning - belastninger, nedbrytning og dimensjonering

Vegoverbygning - belastninger, nedbrytning og dimensjonering Vegoverbygning - belastninger, nedbrytning og dimensjonering Geir Berntsen Statens vegvesen, Region øst Dekkeprosjektet Innhold Intro og terminologi Belastninger fra klima og trafikk Dimensjoneringssystemer

Detaljer

Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger

Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger 04.11.2016 Marit Fladvad, Statens vegvesen Vegdirektoratet Foto: Nils Uthus/Statens vegvesen Dimensjonering av veger Tema: Bruk av Håndbok N200

Detaljer

Forsterkningsmetoder. Forsterkningsbehov. Drift og vedlikehold av veger og gater. Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN. Lav levetidsfaktor

Forsterkningsmetoder. Forsterkningsbehov. Drift og vedlikehold av veger og gater. Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN. Lav levetidsfaktor Forsterkningsmetoder Drift og vedlikehold av veger og gater Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN Lav levetidsfaktor Levetidsfaktor < 0,7 Levetidsfaktor > 0,7 Levetidsfaktor > 1 Forsterkningsbehov

Detaljer

FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG E K S A M E N. Faglærer Ephrem Taddesse. Kontakttelefon

FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG E K S A M E N. Faglærer Ephrem Taddesse. Kontakttelefon FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG E K S A M E N Emnekode: Emnenavn: BYG219 Vegbygging Dato: 12. Des 2016 Varighet: 09:00-13:00 Antall sider inkl. forside Antall vedlegg Tillatte hjelpemidler: 4 1 KALKULATOR,

Detaljer

Statens vegvesen. Ev6 Olsborg-Heia dimensjonering av overbygning ved utbedring av delstrekning 2 Olsborg-Solør

Statens vegvesen. Ev6 Olsborg-Heia dimensjonering av overbygning ved utbedring av delstrekning 2 Olsborg-Solør Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Marta Stalsberg Kårevik Per Otto Aursand Eirik Åsbakk, Andrews Omari Saksbehandler/innvalgsnr: Per Otto Aursand +47 75552842 Vår dato: 17.06.2016 Vår referanse: 15/201073-115

Detaljer

Statens vegvesen. dimensjonering av overbygning ved utbedring av delstrekning

Statens vegvesen. dimensjonering av overbygning ved utbedring av delstrekning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Marta Stalsberg Kårevik Per Otto Aursand Katrine Johannesen, Andrews Omari Saksbehandler/innvalgsnr: Per Otto Aursand +47 75552842 Vår dato: 24.06.2016 Vår referanse:

Detaljer

FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL

FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL KRAV OM UTBEDRING AV VEG DEKKEVEDLIKEHOLD, FORSTERKNING ELLER NY VEG? Hvilke tiltak er riktig på denne vegen,

Detaljer

7.1 Forelesning i Vegbygging VEGKROPPENS ELEMENTER. Opprinnelig terreng. Overbygning. 1 1:n n. Planum. 1:n. Underbygning OVERBYGNINGENS ELEMENTER

7.1 Forelesning i Vegbygging VEGKROPPENS ELEMENTER. Opprinnelig terreng. Overbygning. 1 1:n n. Planum. 1:n. Underbygning OVERBYGNINGENS ELEMENTER 7.1 Forelesning i Vegbygging Ta fram håndbok-n200(gamle-018) Vegbygging. MERK at i gamle oppgaver og håndbøker omtales vegstandardklassene Stamveg (S1-S9), som i dag tilsvarer nasjonale Hovedveger(H1-H9).

Detaljer

Frostsikring - Dimensjonering

Frostsikring - Dimensjonering Frostsikring - Dimensjonering Vegfaglig dag, NKF Quality hotel, Rosten 4/12-2013 v/ Ivar Horvli og Jan Erik Dahlhaug Teleproblemet Teleproblemet i samband med vegkonstruksjonar Ujamt telehiv Svekka bereevne

Detaljer

Krav til vegoverbygning og frostteknisk dimensjonering. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen

Krav til vegoverbygning og frostteknisk dimensjonering. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Krav til vegoverbygning og frostteknisk dimensjonering Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Overordnet krav til vegoverbygningen Overbygningen skal: Fordele laster fra trafikken til

Detaljer

Eksempel på dimensjonering etter indeksmetoden. Eksempel. Trafikkbelastning. N=0,65 mill. TRAFIKKGRUPPE B. 4 cm Ma 6 cm Eg 8 cm Gk,, T2

Eksempel på dimensjonering etter indeksmetoden. Eksempel. Trafikkbelastning. N=0,65 mill. TRAFIKKGRUPPE B. 4 cm Ma 6 cm Eg 8 cm Gk,, T2 Eksempel på dimensjonering etter indeksmetoden Eksempel 4 cm M cm Eg 8 cm Gk,, T2 cm grus, T1 Cu=20, godt drenerende Silt, T4 s u =44 kp ÅDT = 1200 Andel tunge kjøretøyer = 12 % Årlig trfikkvekst = 2 %

Detaljer

Aksellast, bæreevne, tele/frostproblematikk

Aksellast, bæreevne, tele/frostproblematikk Aksellast, bæreevne, tele/frostproblematikk Høgskolen i Ålesund 5. September 2011 Geir Berntsen Statens vegvesen Region øst 1 Aksellast Størrelse angitt i lover og regler Mengde varierer ut fra sted, tid,

Detaljer

Varige veger Teknologidagene

Varige veger Teknologidagene Varige veger Teknologidagene 7.10.2014 Ny forsterkningsveiledning Ragnar Evensen Status pr 7.10.2014 Del A: Planlegging og prosjektering Så godt som helt ferdig pr 1. oktober 2014 Noe korrektur og et par

Detaljer

!VEGFORSTERKNING!ASFALTDEKKER!GRUSDEKKER!(MÅLEMETODER)

!VEGFORSTERKNING!ASFALTDEKKER!GRUSDEKKER!(MÅLEMETODER) Kommunevegdagene Voss 2014!VEGFORSTERKNING!ASFALTDEKKER!GRUSDEKKER!(MÅLEMETODER) IVAR FAKSDAL VEGFORSTERKNING Forsterkning er aktuelt dersom man ønsker å:! Øke tillatt aksellast! Forlenge dekkelevetid!

Detaljer

Materialer i vegbygging

Materialer i vegbygging Granulære (ubundne) materialer; bruksområder, materialkrav, kvalitetskontroll Materialer i vegbygging 09.11.2017 Nils Uthus Statens vegvesen Vegdirektoratet Statens vegvesen Statens vegvesen er en stor

Detaljer

Asfalt består av. Bituminøse dekker og bærelag. Oppdatering av HB 018. Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN. Lastes ned på følgende link:

Asfalt består av. Bituminøse dekker og bærelag. Oppdatering av HB 018. Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN. Lastes ned på følgende link: Bituminøse dekker og bærelag Kilde:www.ncc.no Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN Oppdatering av HB 018 Lastes ned på følgende link: http://svvgw.vegvesen.no/http://svvbibsys01.ve gvesen.no/epublisher/document.asp?func=sho

Detaljer

Forsterkning. Vi ønsker å forsterke når. De nye vegnormalene (2005) sier:

Forsterkning. Vi ønsker å forsterke når. De nye vegnormalene (2005) sier: Forsterkning Geir Berntsen, HiN/Statens vegvesen Vi ønsker å forsterke når det er åpenbar økonomi i det - dekket holder i for kort tid! vi vil øke tillatt aksellast en grusveg skal dekke- legges (da er

Detaljer

Materialer i vegbygging

Materialer i vegbygging Granulære (ubundne) materialer; bruksområder, materialkrav, kvalitetskontroll Materialer i vegbygging 04.11.2016 Statens vegvesen Statens vegvesen er en stor byggherre med ansvar for nybygging og vedlikehold

Detaljer

Minimumskontroll for målekort teknisk kvalitet - stikkprøvekontroll

Minimumskontroll for målekort teknisk kvalitet - stikkprøvekontroll Minimumskontroll for målekort teknisk kvalitet - stikkprøvekontroll RAPPORT TeTe k n ote Nr. 2560 Dato: 2010-02-05 TEKNOLOGIRAPPORT nr. 2560 Tittel Vegdirektoratet Minimumskontroll for målekort teknisk

Detaljer

Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag. Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet

Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag. Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet Vegoverbygning Oppbygging av en vegkonstruksjon Materialkvalitet

Detaljer

EKSAMEN m/løsningsforslag i Drift og vedlikehold av veger og gater Fagkode: IST1589

EKSAMEN m/løsningsforslag i Drift og vedlikehold av veger og gater Fagkode: IST1589 HØGSKOLEN I NARVIK Institutt for bygnings-, drift- og konstruksjonsteknologi EKSAMEN m/løsningsforslag i Drift og vedlikehold av veger og gater Fagkode: IST1589 Den enkelte eksamenskandidat skal selv vurdere

Detaljer

Vegteknologi 2012 Dimensjonering, andre forutsetninger

Vegteknologi 2012 Dimensjonering, andre forutsetninger Vegteknologi 2012 Dimensjonering, andre forutsetninger Ragnar Evensen Dimensjonering, andre forutsetninger «Andre forutsetninger» er begrenset til : andre forutsetninger med hensyn til belastninger Mindre

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim 12. mars 2015 Telehiv og teleproblematikk. Geir Berntsen Statens vegvesen Region Øst Dekkeprosjektet Norsk vegbygging i media... Aftenposten

Detaljer

Grunnforhold og teleproblematikk

Grunnforhold og teleproblematikk Grunnforhold og teleproblematikk Undergrunnsmaterialer, grunnundersøkelser, telemekanismen, frostsikring Geir Berntsen, Dekkeprosjektet, Byggherreseksjon, SVV Rø 3. nov. 2016 Kurs i Vegteknologi Norsk

Detaljer

Norsk Belegningsstein Byggutengrenser Dimensjonering av industridekker

Norsk Belegningsstein Byggutengrenser Dimensjonering av industridekker Norsk Belegningsstein Byggutengrenser Dimensjonering av industridekker Ragnar Evensen Dimensjonering av industridekker Industridekker, terminalanlegg med aksellast opp til 100 tonn Veileder utgitt av Byggutengrenser

Detaljer

Dimensjonering Veileder

Dimensjonering Veileder Belegningsstein på tungt belastede industridekker Dimensjonering Veileder Ragnar Evensen, ViaNova Plan og Trafikk AS norsk Belegningsstein www.belegningsstein.info Innledning 05 Flyplassdekker 06 Belastninger

Detaljer

Utbedringer og forsterkningstiltak

Utbedringer og forsterkningstiltak Utbedringer og forsterkningstiltak Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim Gangen i forsterkningsarbeid Fastlegge et behov for forsterkning Innhenting av grunnlagsdata Bestemme

Detaljer

Sykkelveg med fortau og kollektivtiltak langs fv. 868 Jarleveien

Sykkelveg med fortau og kollektivtiltak langs fv. 868 Jarleveien FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP Institutt for bygg- og miljøteknikk Sykkelveg med fortau og kollektivtiltak langs fv. 868 Jarleveien Cyclelane with sidewalk and public initiatives along fv. 868 Jarleveien

Detaljer

Rv. 2 SLOMARKA KONGSVINGER Smal fire felts- motorveg med midtrekkverk og totalvegbredde på 16,5 m Frostsikring med lettklinker og skumglass med

Rv. 2 SLOMARKA KONGSVINGER Smal fire felts- motorveg med midtrekkverk og totalvegbredde på 16,5 m Frostsikring med lettklinker og skumglass med Rv. 2 SLOMARKA KONGSVINGER Smal fire felts- motorveg med midtrekkverk og totalvegbredde på 16,5 m Frostsikring med lettklinker og skumglass med tilhørende kostnader (Priser fra entreprisene 1 og 2 Slomarka

Detaljer

EKSAMEN m/ løsningsforslag i Drift og vedlikehold av veger og gater Fagkode: IST1589

EKSAMEN m/ løsningsforslag i Drift og vedlikehold av veger og gater Fagkode: IST1589 HØGSKOLEN I NARVIK Programområde: bygg og energi EKSAMEN m/ løsningsforslag i Drift og vedlikehold av veger og gater Fagkode: IST1589 Den enkelte eksamenskandidat skal selv vurdere (poengsette) sin egen

Detaljer

Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren

Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren Arctic Entrepreneur 2015 Pukk som byggeråstoff Statens vegvesen en pukkforbruker Statens vegvesen er en stor byggherre med ansvar

Detaljer

NADim-seminar 1. desember 2016 Svakheter i det norske dimensjoneringssystemet (en «ledende» tittel)

NADim-seminar 1. desember 2016 Svakheter i det norske dimensjoneringssystemet (en «ledende» tittel) NADim-seminar 1. desember 2016 Svakheter i det norske dimensjoneringssystemet (en «ledende» tittel) Ragnar Evensen Dimensjoneringsreglene i Håndbok N200 Bygger i det alt vesentlige på resultatene fra The

Detaljer

Notat. Dekkelevetid på riksveger Varige veger: Grunnlag for implementering. Innhold

Notat. Dekkelevetid på riksveger Varige veger: Grunnlag for implementering. Innhold Notat Dekkelevetid på riksveger Varige veger: Grunnlag for implementering Til: Leif Bakløkk, Vegdirektoratet Fra: Ragnar Evensen/Johnny M Johansen, ViaNova Plan og Trafikk AS Kopi: Dato: 2016-03-15 Rev.:

Detaljer

Grunnleggende prinsipper i den norske frostdimensjoneringsmetoden

Grunnleggende prinsipper i den norske frostdimensjoneringsmetoden NaDim 4. des. 2014 04.12.2014 Grunnleggende prinsipper i den norske frostdimensjoneringsmetoden og konsekvensen av nylig innførte endringer NaDim-seminar Geir Berntsen Statens vegvesen Region Øst Dekkeprosjektet

Detaljer

Vegteknologi. Forsterkningsrapport fv. 82 Forfjord - Risøyhamn Delstrekning E og F. Ressursavdelingen VEGT-03

Vegteknologi. Forsterkningsrapport fv. 82 Forfjord - Risøyhamn Delstrekning E og F. Ressursavdelingen VEGT-03 Region nord Ressursavdelingen Geo og lab 2017-04-04 Vegteknologi Forsterkningsrapport fv. 82 Forfjord - Risøyhamn Delstrekning E og F FV 82 hp 9-11, meter 13 962-345, Andøy kommune Ressursavdelingen 50815-VEGT-03

Detaljer

Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging?

Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging? Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging? Entreprenøren har yrkesstolthet Vil derfor levere fra seg et kvalitetsprodukt Å levere et kvalitetsprodukt i vegbygging er avhengig av mange faktorer

Detaljer

Forsterkningsveiledning. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, Vegteknologiseksjonen

Forsterkningsveiledning. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, Vegteknologiseksjonen Forsterkningsveiledning Jostein Aksnes Vegdirektoratet, Vegteknologiseksjonen Innhold Bakgrunn, introduksjon Grunnlagsdata Dimensjonering av forsterkningstiltak Valg av forsterkningstiltak/metode Forsterkningsveiledning

Detaljer

Forsterkningstiltak. Eksempel: Bæreevnebrudd. Eksempel: Vannfølsomt materiale

Forsterkningstiltak. Eksempel: Bæreevnebrudd. Eksempel: Vannfølsomt materiale Forsterkningstiltak Kurs i drift og vedlikehold Thon hotell Prinsen Trondheim, 19/11-2015 v/jan Erik Dahlhaug SVV, Region midt 1 Eksempel: Bæreevnebrudd 2 Eksempel: Vannfølsomt materiale 3 1 Hovedproblem

Detaljer

Finnsnes Fjernvarme AS Prosjekt: Fjernvarme- og VVA-arbeider Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Finnsnes Fjernvarme AS Prosjekt: Fjernvarme- og VVA-arbeider Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Fjernvarme- og VVA-arbeider Side 02-1 Kapittel: 02 Fjernvarme 02.1.17 FS2.333199122A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 500 Type lag: Bærelag av knust grus, gk

Detaljer

Vegteknologi. E8 Sørbotn - Laukslett, Østre trasé Dimensjoneringsrapport til reguleringsplan. Ressursavdelingen VEGT-1

Vegteknologi. E8 Sørbotn - Laukslett, Østre trasé Dimensjoneringsrapport til reguleringsplan. Ressursavdelingen VEGT-1 Region nord Ressursavdelingen Geo og lab 2017-02-06 Vegteknologi E8 Sørbotn - Laukslett, Østre trasé Dimensjoneringsrapport til reguleringsplan EV 8 hp 5 meter 17350 - hp 6 meter 4720, Tromsø kommune Ressursavdelingen

Detaljer

Forsterkningstiltak. Kurs i drift og vedlikehold Prinsen hotell Trondheim 12/ v/jan Erik Dahlhaug SVV, Region midt

Forsterkningstiltak. Kurs i drift og vedlikehold Prinsen hotell Trondheim 12/ v/jan Erik Dahlhaug SVV, Region midt Forsterkningstiltak Kurs i drift og vedlikehold Prinsen hotell Trondheim 12/3-2015 v/jan Erik Dahlhaug SVV, Region midt 1 Eksempel: Bæreevnebrudd 2 Eksempel: Vannfølsomt materiale 3 Hovedproblem For veger

Detaljer

Forsterkning i praksis

Forsterkning i praksis Forsterkning i praksis Eksempel fra Fv 82 Sortland -Risøyhamn Region nord Kai-Frode Solbakk, Geo- og lab seksjonen Teknologidagene 2013 24.10.13 Forsterkning i praksis Spesielle utfordringer Smale veger

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim 2. november 2016 Telehiv og teleproblematikk. Geir Berntsen Statens vegvesen Region Øst Dekkeprosjektet Norsk vegbygging i media...

Detaljer

Nye krav til vegoverbygningen etter telehivsaken. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen

Nye krav til vegoverbygningen etter telehivsaken. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Nye krav til vegoverbygningen etter telehivsaken Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Innhold Telemekanismen Telehivsaken Nye krav til vegoverbygningen Materialer i forsterkningslag

Detaljer

Rolf Johansen Byggherreseksjonen/Dekkeprosjektet Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen, Region øst

Rolf Johansen Byggherreseksjonen/Dekkeprosjektet Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen, Region øst Vegteknologivalg og konkurransegrunnlaget - bedre veger for pengene Hvor mye vegteknologi trenger man egentlig å kunne? (...og når er koket for gammelt?) Rolf Johansen Byggherreseksjonen/Dekkeprosjektet

Detaljer

Leggeanvisning for plastrør

Leggeanvisning for plastrør Leggeanvisning for plastrør Nordisk Plastrørgruppe Norge Leggeanvisning for plastrør Denne leggeanvisningen omfatter valg av masser og utførelse i ledningssonen for termoplastrør med ringstivhet SN 8 eller

Detaljer

VEILEDNING FOR PRODUKSJON AV VARMBLANDET ASFALTMASSE MED GJENBRUK (ASFALTGRANULAT)

VEILEDNING FOR PRODUKSJON AV VARMBLANDET ASFALTMASSE MED GJENBRUK (ASFALTGRANULAT) VEILEDNING FOR PRODUKSJON AV VARMBLANDET ASFALTMASSE MED GJENBRUK (ASFALTGRANULAT) Hensikten med denne veilederen er å gi informasjon til produsenter av asfalt om regelverk og bestemmelser som gjelder

Detaljer

Arctic Entrepreneur 2015 Vegbyggerdagen Nytt i håndbok N200 Vegbygging

Arctic Entrepreneur 2015 Vegbyggerdagen Nytt i håndbok N200 Vegbygging Arctic Entrepreneur 2015 Vegbyggerdagen Nytt i håndbok N200 Vegbygging Håndbøker fra Statens vegvesen Nytt nummersystem Fra 1. juni 2014 fikk alle håndbøker fra Statens vegvesen nytt nummer. For de fleste

Detaljer

Betydningen av god vegteknologi og god byggeskikk

Betydningen av god vegteknologi og god byggeskikk VEGTEKNOLOGIKURS Trondheim, 3. 4. oktober 2016 Betydningen av god vegteknologi og god byggeskikk Jostein Aksnes Vegdirektoratet Mål Lang dekkelevetid og lave årskostnader Varige veger Nytteberegning Første

Detaljer

Frostsikring -nye krav og bestemmelser. Jostein Aksnes Vegdirektoratet TMT, Vegteknologiseksjonen

Frostsikring -nye krav og bestemmelser. Jostein Aksnes Vegdirektoratet TMT, Vegteknologiseksjonen Frostsikring -nye krav og bestemmelser Jostein Aksnes Vegdirektoratet TMT, Vegteknologiseksjonen Aftenposten 01.10.12 Aftenposten 27.03.11 Når kreves frostsikring? Frostsikring ÅDT Ant. kjørefelt Telefarlighetsklasse

Detaljer

Entrepriseformer og erfaringer fra Norge

Entrepriseformer og erfaringer fra Norge Årsmøte NVF vegens konstruksjon, Kiruna 13.-14. juni 2013 Entrepriseformer og erfaringer fra Norge Definisjoner, erfaringer og konsekvenser for vegens konstruksjon Begrepene Entrepriseform («hvem prosjekterer»?),

Detaljer

Sikring mot frost og tele. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen

Sikring mot frost og tele. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Sikring mot frost og tele Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Litt om bakgrunn Ekspertgruppe Vintrene 2009/10 og 2010/11 ble det registrert frostskader og telehiv på flere nye vegstrekninger.

Detaljer

Per Helge Ollestad. Dimensjon Rådgivning AS

Per Helge Ollestad. Dimensjon Rådgivning AS Per Helge Ollestad Dimensjon Rådgivning AS Hva er konsulentens oppgave? Utarbeide robuste og kostnadseffektive planer for våre oppdragsgivere Må ha kjennskap til normer og bransjestandarder for å kjenne

Detaljer

del II: Prosjektering

del II: Prosjektering Belegningsstein og heller i betong teknikk del II: Prosjektering Basert på heftet «Belegningsstein og heller i betong en veiledning» utgitt av Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunalt planarbeid tilgjengelighet

Detaljer

Forsterkningsarbeider i Norge Strategi/eksempler fra Region nord

Forsterkningsarbeider i Norge Strategi/eksempler fra Region nord Forsterkningsarbeider i Norge Strategi/eksempler fra Region nord Overingeniør Per Otto Aursand Ressursavdelingen, Geo- og lab. Statens vegvesen Asfaltdagen 19.01.2012 Innhold Tilstanden på vegnettet i

Detaljer

Bussterminal; Del av Myrane, Birkeland Birkenes kommune PRO Geoteknikk grunnforhold, kjøreareal og stabilitet

Bussterminal; Del av Myrane, Birkeland Birkenes kommune PRO Geoteknikk grunnforhold, kjøreareal og stabilitet Notat 01 Bussterminal; Del av Myrane, Birkeland Birkenes kommune PRO Geoteknikk grunnforhold, kjøreareal og stabilitet Til: Stian Nordahl Sørli, Birkenes kommune Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse

Detaljer

EKSAMEN m/ løsningsforslag i Drift og vedlikehold av veger og gater Fagkode: ITE1589

EKSAMEN m/ løsningsforslag i Drift og vedlikehold av veger og gater Fagkode: ITE1589 HØGSKOLEN I NARVIK Institutt for bygnings-, drift- og konstruksjonsteknologi EKSAMEN m/ løsningsforslag i Drift og vedlikehold av veger og gater Fagkode: ITE1589 Den enkelte eksamenskandidat skal selv

Detaljer

Notat 01. Golvsengane Bustadsfelt Forslag veier, stabilitet skråninger, fundamentering. 0 Innledning og generelt

Notat 01. Golvsengane Bustadsfelt Forslag veier, stabilitet skråninger, fundamentering. 0 Innledning og generelt Notat 01 Golvsengane Bustadsfelt Forslag veier, stabilitet skråninger, fundamentering Til: Roger Holgersen, Nordplan AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS Kopi: Dato: 12-03-2009 Rev.: 0 Innledning

Detaljer

Vegkonstruksjon. Graveprøve i bussholdeplass ved Sandvikstorget. Oppdrag OPPDRAG. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr.

Vegkonstruksjon. Graveprøve i bussholdeplass ved Sandvikstorget. Oppdrag OPPDRAG. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. Vegkonstruksjon Graveprøve i bussholdeplass ved Sandvikstorget Oppdrag OPPDRAG Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2012017911-2 Region vest Ressursavdelingen Vegteknisk seksjon 2012-04-20 Oppdragsrapport

Detaljer

Telehiv på norske veger -hvorfor og hva kan gjøres for å unngå dette? Jostein Aksnes Statens vegvesen

Telehiv på norske veger -hvorfor og hva kan gjøres for å unngå dette? Jostein Aksnes Statens vegvesen Telehiv på norske veger -hvorfor og hva kan gjøres for å unngå dette? Jostein Aksnes Statens vegvesen Bakgrunn og nedsetting av ekspertgruppe I løpet av de to siste vintrene er det registrert frostskader

Detaljer

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017:

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017: Tverrsnitt Rv 834 med g/s-veg file://n:\teknisk\komtek\prosjekt\09-9608_hovedvannverk Nordsida\Planleggin... Page 1 of 1 08.07.2010 Hei - viser til møter! Husker ikke hva vi avtalte angående tilbakemelding

Detaljer

Forsterkning av kommunale veger i Vinje kommune

Forsterkning av kommunale veger i Vinje kommune Forsterkning av kommunale veger i Vinje kommune Innledning Vinje kommune har bedt Rambøll utarbeide et forslag til forsterkning av kommunale veger som ikke har anbefalt 10 tonn helårs aksellast sommer

Detaljer

Profesjonelt dekke 1 esjonelt dekke Prof

Profesjonelt dekke 1 esjonelt dekke Prof Profesjonelt dekke Profesjonelt dekke 1 2 Profesjonelt dekke På lag med proffene Her har vi samlet et utvalg av våre mest populære produkter til bruk på større arealer som parkeringsplasser, industriområder,

Detaljer

Geoteknikk. Fv 205 gs-veg Stenerud bru-bergerud Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Region øst

Geoteknikk. Fv 205 gs-veg Stenerud bru-bergerud Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Region øst Geoteknikk Fv 205 gs-veg Stenerud bru-bergerud Grunnundersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011118348-32 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk

Detaljer

Vedlikehold av grusveger

Vedlikehold av grusveger Vedlikehold av grusveger Kurs i drift og vedlikehold Scandic Nidelven Trondheim, 2.november 2016 Jan Erik Dahlhaug/I.Horvli Statens vegvesen Region midt Vedlikehold av grusveger Grusvegnettet i Norge Vegtilstand

Detaljer

Telehiv på norske veger -hvorfor og hva kan gjøres for å unngå dette? Jostein Aksnes Statens vegvesen

Telehiv på norske veger -hvorfor og hva kan gjøres for å unngå dette? Jostein Aksnes Statens vegvesen Telehiv på norske veger -hvorfor og hva kan gjøres for å unngå dette? Jostein Aksnes Statens vegvesen Bakgrunn og nedsetting av ekspertgruppe I løpet av de to siste vintrene er det registrert frostskader

Detaljer

52. Materialer og utførelse

52. Materialer og utførelse 52. Materialer og utførelse 520. Generelt 520.1 Kvalitetssikring 520.11 Generelt Entreprenøren skal for alle arbeider utarbeide en detaljert kvalitetsplan. Kvalitetsplanen skal være forelagt byggherren

Detaljer

Det norske vegnettet. Terje Lindland Statens Vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologiseksjonen

Det norske vegnettet. Terje Lindland Statens Vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologiseksjonen Det norske vegnettet Terje Lindland Statens Vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologiseksjonen Vegnett Riksveglengde Veglengder fra 2010: Riksveger: 10 500

Detaljer

NADim november. Den nye N200. Vegbygging. Terje Lindland Vegdirektoratet, Seksjon for drift, vedlikehold og vegteknologi

NADim november. Den nye N200. Vegbygging. Terje Lindland Vegdirektoratet, Seksjon for drift, vedlikehold og vegteknologi NADim 2017 30. november Den nye N200 Vegbygging Terje Lindland Vegdirektoratet, Seksjon for drift, vedlikehold og vegteknologi Gjeldende N200 Vegbygging Utgitt/revidert 1. juni 2014 520 sider Mye veiledningsstoff

Detaljer

NADim-seminar 3. desember 2015 Eksempler på forsterkning av veg

NADim-seminar 3. desember 2015 Eksempler på forsterkning av veg NADim-seminar 3. desember 2015 Eksempler på forsterkning av veg Ragnar Evensen Forsterkning av veg fire eksempler En enkel gjennomgang av fire forsterkningseksempler i lys av de forslag som er beskrevet

Detaljer

Vedlegg 5 Veiledning for bruk av tabeller og diagram

Vedlegg 5 Veiledning for bruk av tabeller og diagram Vedlegg 5 Veiledning for bruk av tabeller og diagram Sentrale tekniske og geometriske krav i Normaler for landbruksveier er presentert som tabeller og diagram for den enkelte veiklasse. Tallene som kan

Detaljer

Ny trafo Nytt tennskap Ny trekkekum Nettstasjon kiosk Fordelingsskap Ny veilysmast Ny SIS Ny armatur leskur Nytt skap lysstyring

Ny trafo Nytt tennskap Ny trekkekum Nettstasjon kiosk Fordelingsskap Ny veilysmast Ny SIS Ny armatur leskur Nytt skap lysstyring Ny fellsgrøft Eksist. mast flyttes Nytt skap lysstyring 2,5 3 ype I A ilførsel lys fra kommunens mast ype I A 10 10 Xref \\skien10\oppdrag\525073\07_egning_veg_prof\egning\09 Råbekken\_IN_08.dwg EGNFORKARING:

Detaljer

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Skjold leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og re-asfalteres.

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

3. Tekniske og geometriske krav til bilveier

3. Tekniske og geometriske krav til bilveier 3. Tekniske og geometriske krav til bilveier 3.1 Veiklasse 1 Veiklasse 1 er helårs bilvei som bygges i samarbeid med det offentlige slik at den senere kan inngå i det offentlige veinett. Krav til geometrisk

Detaljer

Vedlikehold av grusveger. Vedlikehold av grusveger. Vedlikehold av grusveger Grusvegnettet i Norge

Vedlikehold av grusveger. Vedlikehold av grusveger. Vedlikehold av grusveger Grusvegnettet i Norge Kurs i drift og vedlikehold 19.nov. 2015, Thon hotell Prinsen, Trondheim Jan Erik Dahlhaug/I.Horvli Statens vegvesen Region midt Grusvegnettet i Norge Vegtilstand Krav til grusveger Klimatilpassning Utfordringer

Detaljer

FROST Tekna-kurs Vegteknologi

FROST Tekna-kurs Vegteknologi FROST Tekna-kurs Vegteknologi Ivar Horvli Statens vegvesen Region midt FROST Teleproblemet Grunnleggende problemstillinger og dimensjoneringsprinsipper Når er frostsikring aktuelt? Grunnleggende dimensjoneringsprinsipper

Detaljer

3.4 Veiklasse 4 Sommerbilvei for tømmerbil

3.4 Veiklasse 4 Sommerbilvei for tømmerbil 3.4 Veiklasse 4 Sommerbilvei for tømmerbil med henger Veiklasse 4 er bilveier som bygges for transport av tømmer og andre landbruksprodukter i barmarksperioden (veien er fri for is og snø). Veiklassen

Detaljer

Bør vi bygge mer robuste veger? Varige veger, Teknologidagene oktober 2012

Bør vi bygge mer robuste veger? Varige veger, Teknologidagene oktober 2012 Bør vi bygge mer robuste veger? Varige veger, Teknologidagene 8. 11 oktober 2012 Ragnar Evensen Mer robuste veger, hva innebærer det? Problemstillingen er begrenset til vegoverbygningen Geometriske forhold,

Detaljer

Betydning av drenering for bæreevne på veg. Geir Berntsen, Statens vegvesen Region øst, Dekkeprosjektet

Betydning av drenering for bæreevne på veg. Geir Berntsen, Statens vegvesen Region øst, Dekkeprosjektet Betydning av drenering for bæreevne på veg Geir Berntsen, Statens vegvesen Region øst, Dekkeprosjektet Definisjoner Bæreevne: Bæreevne den aksellast vegen kan belastes med i dimensjoneringsperioden uten

Detaljer

4. Gyldig for: Avdeling for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører

4. Gyldig for: Avdeling for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 17.03.14 Side 1 av 6 1. Hensikt/sammendrag Bidra til tilfredsstillende standard for veg ved oppbygging av nye og rehabilitering av eksisterende veger. Dette gjelder

Detaljer

3.5 Veiklasse 5 Sommerbilvei for tømmerbil

3.5 Veiklasse 5 Sommerbilvei for tømmerbil 3.5 Veiklasse 5 Sommerbilvei for tømmerbil uten henger Veiklasse 5 er bilveier beregnet for tømmertransport med bil uten henger utelukkende i barmarksperioden. Veiklassen må bare bygges på steder der det

Detaljer

Geoteknikk. Fv 47 Narudvegen Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon

Geoteknikk. Fv 47 Narudvegen Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon Geoteknikk Fv 47 Narudvegen Grunnundersøkelser for gs-veg O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011170142-12 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

Kapittel 5 Vegfundament (arbeidsdok., oppdat. 10.06.2009, forslag/endringer i forhold til utgave januar 2005)

Kapittel 5 Vegfundament (arbeidsdok., oppdat. 10.06.2009, forslag/endringer i forhold til utgave januar 2005) RED. 10.06.2009: Fargekode. Rosa evt. grå bakgrunn: Ny/endret tekst (hovedsakelig forslag v/konsulent) Gul bakgrunn: Ny/endret tekst (stort sett interne forslag Vegdir./Teknologi, Nils+Øystein) Tekst med

Detaljer

Dimensjonering og forsterkning

Dimensjonering og forsterkning Kapittel 9 Dimensjonering og forsterkning Geir Refsdal, Statens vegvesen 9.1 Dimensjonering av ny veg... 2 9.1.1 Innledning... 2 9.1.2 Utviklingen av dimensjoneringssystemet... 5 9.1.3 Dimensjonering etter

Detaljer

Faktorer som har betydning for bæreevnen Utgangspunkt i SINTEF rapport SBF-IN A 10003

Faktorer som har betydning for bæreevnen Utgangspunkt i SINTEF rapport SBF-IN A 10003 Faktorer som har betydning for bæreevnen Utgangspunkt i SINTEF rapport SBF-IN A 10003 Nils Uthus Statens Vegvesen Vegdirektoratet TMT Vegteknologiseksjonen Faktorer som har betydning for bæreevnen Denne

Detaljer

Oppdragsgiver. Åfjord kommune v/magne Silseth. Rapporttype. Detaljplan forsterkning Åfjord kommune DETALJPLAN LAUVØYA

Oppdragsgiver. Åfjord kommune v/magne Silseth. Rapporttype. Detaljplan forsterkning Åfjord kommune DETALJPLAN LAUVØYA Oppdragsgiver Åfjord kommune v/magne Silseth Rapporttype Detaljplan forsterkning 2011-05-30 Åfjord kommune DETALJPLAN LAUVØYA DETALJPLAN LAUVØYA Oppdragsnr.: 6110270 Oppdragsnavn: Åfjord kommune detaljplan

Detaljer

EKSAMEN i Drift og vedlikehold av veger og gater Fagkode: IVA1352. Eksamen med løsningsforslag

EKSAMEN i Drift og vedlikehold av veger og gater Fagkode: IVA1352. Eksamen med løsningsforslag HØGSKOLEN I NARVIK Institutt for bygnings-, drift- og konstruksjonsteknologi EKSAMEN i Drift og vedlikehold av veger og gater Fagkode: IVA1352 Eksamen med løsningsforslag NB! Husk å svare kort, oversiktlig

Detaljer

KONTROLLPLAN for entreprenør

KONTROLLPLAN for entreprenør Statens vegvesen Region vest Prosjektnr: PROFn: Arkivref: KONTROLLPLAN for entreprenør PROSJEKT : Dok.dato: Rev.dato: Dok.ansvarlig: Kontroll av prosess Krav/Spesifikasjoner Kontrollfrekvens Ansvarlig

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

Datagrunnlag for målekort

Datagrunnlag for målekort Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø og teknologiavdelingen Tunnel og betong Februar 2014 Datagrunnlag for målekort Teknisk kvalitet Revisjon 3 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 274 Foto: Ivar Horvli,

Detaljer

Kvalitet og vegbygging Telehiv. Avdelingsdirektør Eirik Øvstedal Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Kvalitet og vegbygging Telehiv. Avdelingsdirektør Eirik Øvstedal Statens vegvesen, Vegdirektoratet Kvalitet og vegbygging Telehiv Avdelingsdirektør Eirik Øvstedal Statens vegvesen, Vegdirektoratet Aftenposten 26. mars 2011 Den nye parsellen av E18 i Østfold er splitter ny, men bare fire måneder etter

Detaljer

Vegutformingens betydning for bæreevne og skadeutvikling nær vegkant

Vegutformingens betydning for bæreevne og skadeutvikling nær vegkant Vegutformingens betydning for bæreevne og skadeutvikling nær vegkant Magnus Weydahl Teknologidagene Trondheim, 12.10.2011 Teknisk ukeblad, 09.07.2009: Aftenposten, 19.05.2011: Aftenposten, 14.07.2007:

Detaljer

Armering i vegkonstruksjoner

Armering i vegkonstruksjoner Armering i vegkonstruksjoner Stein H. Stokkebø, Siv.Ing. fagsjef avd. GEOPRO, Ahlsell Norge AS Avd. GEOPRO Veiarmering Generelt Prosjekt Øra Prosjekt Fv 228 Fræna Prosjekt Sandøy Armering i vegkonstruksjoner

Detaljer

Forsterkningstiltak. Kurs i drift og vedlikehold Prinsen hotell Trondheim 7/ v/jan Erik Dahlhaug SVV, Region midt

Forsterkningstiltak. Kurs i drift og vedlikehold Prinsen hotell Trondheim 7/ v/jan Erik Dahlhaug SVV, Region midt Forsterkningstiltak Kurs i drift og vedlikehold Prinsen hotell Trondheim 7/04-2016 v/jan Erik Dahlhaug SVV, Region midt 1 Eksempel: Bæreevnebrudd 2 Eksempel: Vannfølsomt materiale 3 Hovedproblem For veger

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

Det norske vegnettet noen utviklingstrekk. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen

Det norske vegnettet noen utviklingstrekk. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Det norske vegnettet noen utviklingstrekk Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Innhold Historisk tilbakeblikk Bæreevne Trafikkbelastninger, tungtrafikk Utfordringer 1960-tallet 1960:

Detaljer

FROST Tekna-kurs Vegteknologi

FROST Tekna-kurs Vegteknologi FROST Tekna-kurs Vegteknologi Ivar Horvli Statens vegvesen Region midt FROST Teleproblemet Grunnleggende problemstillinger og dimensjoneringsprinsipper Når er frostsikring aktuelt? Grunnleggende dimensjoneringsprinsipper

Detaljer

Oppdatering av Prosesskoden

Oppdatering av Prosesskoden Oppdatering av Prosesskoden Innlegg på MEF sin «Vegbyggerdag» Gardermoen, 23. januar 2013 Rolf Johansen Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen Formål med Prosesskoden Prosesskoden «gjør virkelighet av» Statens

Detaljer