Plan for avfallshåndtering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for avfallshåndtering"

Transkript

1 Plan for avfallshåndtering DOKUMENT FOR STYRING AV GJENVINNING, KILDESORTERING OG HÅNDTERING AV AVFALL Einar Olsen havnedirektør Side 1 av 19 Versjon 2.0

2 Endringskatalog Dato og verson 06/06-05 Versjon 1.0 Kapittel/Vedlegg Alle Endring Avfallsplanen revidert. Matavfall inkludert i planen Nytt versjon nr. 2.0 EB Ansvarlig 17/06-05 Versjon 2.0 Vedlegg 8 Definering av gebyrsatser NEI EB Side 2 av 19 Versjon 2.0

3 INNHOLD Endringskatalog... 2 INNHOLD... 3 Sammendrag og målsetting... 4 DEL 1. GENERELL DEL... 5 Formål og virkeområde... 5 Ansvar, organisering og plikter... 5 Rammebetingelser... 5 MARPOL og EU-direktiv...5 Forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip...5 Forurensningsloven m/forskrift om farlig avfall...5 Forskrift om forbud mot innførsel av matavfall fra transportmidler som opererer internasjonalt...6 Bransjeavtaler. Kildesortering...6 Spesielle lover, regler og bestemmelser for havner og skip...6 Vurdering av behov for og spesifikasjon av mottaksanlegg Dagens avfallsmengder og avfallsaktører...7 Fremtidens behov...7 Avfallsplaner...7 Utforming mottaksplasser og beliggenhet...7 Renovatørtjenester...7 Beskrivelse av gebyrsystemet... 8 Lastemateriale og lasterester... 8 Avvik. Prosedyre for innberetning av påstander om utilstrekkelige/mangelfulle mottaksanlegg... 9 Informasjon og rapportering... 9 Ved anløp til havnen... 9 Vidererapportering til andre havner og myndigheter... 9 Informasjon til havnebrukerne... 9 Opplæring... 9 Del 2. OPERATIV DEL Praktisk informasjonsflyt Vedlegg... Feil! Bokmerke er ikke definert. Vedlegg 1, Liste over avfall og lasterester/fraksjoner som vanligvis behandles Vedlegg 2, Mottaksanleggenes plassering og sammensetning Vedlegg 3, Beskrivelse av leveringsprosedyrer for skipsavfall i Drammen havn Vedlegg 4, Beskrivelse av håndteringsrutiner for skipsavfall i Drammen havn Vedlegg 5a, Ankomstmelding med generell opplysning om søppellevering Vedlegg 5b, Melde- /bestillingsskjema med spesifike opplysninger om avfallsfraksjoner Vedlegg 6, Deklarasjonsskjema for farlig avfall Vedlegg 7, Avviksskjema for påstand om utilstrekkelige mottaksforhold Vedlegg 8, Gebyrsystemet avregning og avgiftssatser Side 3 av 19 Versjon 2.0

4 Sammendrag og målsetting Plan for avfallshåndtering, Drammen havn Denne avfallsplanen er utarbeidet på bakgrunn av krav er utformet i forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip gjeldende fra Til grunn for utarbeidelsen er det tatt utgangspunkt i Rammeplan utarbeidet av NRF av Planen for Drammen havn er utarbeidet av Maritim avdeling i Drammen havn i samarbeid med Norsk Gjenvinning ved Ronny Langseth Avfallsplanen er et operativt verktøy for å ivareta Drammen havns mottaksplikt, skipsførerens leverings- og betalingsplikt, samt kommunikasjon mellom skip og havn vedr. dette. Målsettingen for denne avfallsplanen er: - økt innlevering av avfall fra skip gjennom en effektiv og fleksibel mottaksordning med egnet og tydelig merket utstyr. - et tilstrekkelig informasjonsopplegg. - et forståelig opplysningsskjema for vanlig avfall, farlig avfall og lasterester før anløp. - et forståelig og akseptabelt gebyrsystem. - oversiktlige og pålitelige rapporteringssystemer for brukere og tilsynsmyndigheter. Side 4 av 19 Versjon 2.0

5 DEL 1. GENERELL DEL Plan for avfallshåndtering, Drammen havn Formål og virkeområde Formålet med avfallsplanen er å tilfredsstille forskriftens hensikt med å verne det ytre miljø ved å sikre etablering og drift av tilfredsstillende mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip, og sørge for at avfall og lasterester fra skip blir viderelevert til godkjente behandlingsanlegg. Forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip gjelder: a) Alle norske og utenlandske skip, herunder fiskefartøy, fritidsbåter, krigsskip, militære hjelpefartøy eller andre skip som eies eller drives av den norske eller av en utenlandsk stat, som anløper norsk havn. b) Alle norske havner som normalt anløpes av skip som omfattes av bokstav a. c) Kapitel 3, 7 og 8, om melding og levering, gjelder for norske skip som anløper havn innenfor EØS-området. Ansvar, organisering og plikter Drammen havn plikter å sørge for at avfallet blir mottatt og viderehåndtert i henhold til en hensiktsmessig plan, som skal utarbeides i samråd med berørte parter og forelegges Fylkesmannen innen Skipsfører skal sørge for at avfall og lasterester fra skipet blir levert til mottaksordning i havn før avgang med mindre skipet har akseptabel lagringskapasitet for senere levering. Nærmere beskrivelse av ansvar og plikter er angitt i forskriften, se vedlegg 8. Rammebetingelser Det er en rekke rammebetingelser for håndtering av skipsavfall i tillegg til ovennevnte forskrift. Her gis det en oversikt over disse. MARPOL og EU-direktiv MARPOL 73/78 er en internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip med senere endringer som fastsetter hvilke former for avfall det er forbudt å slippe ut i havmiljø, og som krever at det foreligger tilstrekkelig mottaksanlegg i havner. EU har vedtatt et direktiv om mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip (Direktiv 2000/59/EC, av ). Hensikten er å hindre at avfall dumpes i sjøen, og for å unngå dette i størst mulig grad er det lagt opp til en ikke-spesifikk avgift ( no special fee ) for levering av avfall. Forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip Forskriften, som en implementering av ovenstående EU-direktiv, og med hjemmel i bl.a. forurensningsloven, ble vedtatt med gyldighet fra samme tidspunkt. Forurensningsloven m/forskrift om farlig avfall Forurensningsloven er vedtatt endret med virkning fra Frem til da har kommunene et ansvar for deler av avfallet som betegnes som forbruksavfall og som leveres i havnene. Etter lovendringen betegnes dette avfallet som næringsavfall og det vil ikke lenger være kommunene som har plikt for mottak og viderehåndtering av dette. Side 5 av 19 Versjon 2.0

6 Forskrift om farlig avfall er hjemlet i forurensningsloven og innebærer også at skip og Drammen havn må forholde seg til denne. Næringsavfallbesittere av farlig avfall skal deklarere mengde og type på eget skjema. Se vedlegg 6. Av praktiske og kompetansemessige årsaker vil farlig avfall på vegne av skipsfører, deklareres gjennom den som tar imot avfallet, dvs Norsk Gjenvinning for avfall levert fra Drammen havn. De mest vanlige farlig avfalls-typene, som tilsvarer farlig avfall fra husholdninger, kan leveres udeklarert til avlåste miljøstasjoner og at den videre deklarering av det farlige avfallet kan gjøres av innsamler/godkjent mottaker av avfallet. Forskrift om forbud mot innførsel av matavfall fra transportmidler som opererer internasjonalt Fastsatt av Landbruksdepartementet 24. oktober 2003 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven). Formålet med denne forskriften er å forebygge sykdommer samt overføring av smitte til dyr og mennesker ved innførsel av matavfall fra transportmidler som opererer internasjonalt. Det er forbudt å innføre matavfall fra transportmidler som opererer internasjonalt unntatt når vilkår i forskriften er oppfylt. Løsninger for avfallshåndteringen i Drammen havn er konferert med mattilsynet, og er i henhold til vilkår gitt i forskriften. Bransjeavtaler. Kildesortering For å gjenvinne visse andeler av emballasjeavfall er det mellom forskjellige bransjeselskaper og Miljøverndepartementet inngått avtaler. Bransjeselskapene forplikter seg til å arbeide for å materialgjenvinne/energigjenvinne deler av oppståtte mengder. Produsentansvar gjennom slike bransjeavtaler er inngått for bl.a: drikkekartong, kartong, papp, plast (folie, flasker/kanner samt EPS) og metallemballasje. Det er ikke noe pålegg å sørge for utsortering og levering til etablerte ordninger, men havnene kan gå i forhandlinger med bransjeselskapene om vilkår for kostnadsdekning av slike innsamlings-/leveringsløsninger. For elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) er det også et produsentansvar som er hjemlet i egen forskrift. Denne innebærer en plikt for de som omsetter slike produkter å ta disse imot uten særskilt betaling. Drammen havn må sørge for å kanalisere slike mottak til godkjente mottaksordninger. For KFKholdige kuldemøbler (kjøleskap, frysere) kan/skal mottakene ta betalt for mottak av slikt avfall fra næringsvirksomhet. Spesielle lover, regler og bestemmelser for havner og skip I det nedenstående er listet opp diverse lover og forskrifter som også regulerer forhold vedrørende avfallshåndtering i havner og på skip, uten at disse er gjengitt i vedlegg eller omtales nærmere: 4. Lov om havner og farvann 5. Lov om Statskontroll med Skibes Sjødyktighet m.v. 6. Forskrift om etablering av mottaksordninger for avfall fra skip 7. Forskrift om utslipp av kloakk m.m. fra skip i vassdrag og kystnære områder 8. Forskrift om lagring av olje og andre skadelige stoffer i skip 9. Forskrift om hindring av forurensninger ved skadelige, flytende stoffer som transporteres i bulk 10. Forskrift om forbud mot forbrenning til sjøs Side 6 av 19 Versjon 2.0

7 Vurdering av behov for og spesifikasjon av mottaksanlegg. Praksis i Drammen havn har vært at det er avfallscontainere på terminalene til skipenes disposisjon. Disse containerene har ikke gjort det mulig å sortere avfallet fra skipene, samt at det ikke har vært noen mottaksordning for verken farlig avfall eller lasterester. Ved å innføre kildesortering av avfallet fra skip, er det mulig for havnen å kartlegge hva slags avfall som blir levert. Drammen havn har valgt å utarbeide aktuelle løsninger i samarbeid med Norsk Gjenvinning AS, og på den måten benytte lokale leverandører innenfor de fleste ledd av gjenvinningsprossessene. Dagens avfallsmengder og avfallsaktører Alle renovasjonstjenestene i Drammen havn leveres av Norsk Gjenvinning AS, avd. Drammen. I 2003 leverte Drammen havn 37 tonn avfall. Ut i fra anslag, dette utgjorde skipsrelatert avfall ca 26 tonn. I 2004 var tallene henhodsvis 41,4 tonn og ca 28 tonn. Anslagene er basert på summering av de ulike containerenes plassering i havna, og hvilke som ble benyttet til skipsavfall. Fremtidens behov For å forbedre mottaksordningene er det en forutsetning at havnebrukerne melder inn sine behov til Drammen havn. Dette skal ivaretas gjennom den avviksbehandling som beskrives og Drammen havns behandling av avvikene. Avfallsplaner Avfallsplanens operative del revideres på bakgrunn av aksepterte behov og andre forhold og gjøres kjent på hjemmesider ved hver endring. Avfallsplanens generelle del endres ved endring i rammebetingelsene og revideres hvert år. Utforming mottaksplasser og beliggenhet Avhengig av skipstypemottak, bør estetisk utforming av mottaksplasser og container/beholdere være førende i tillegg til at disse skal være hensiktsmessig plassert. I havner hvor det er flere kaiområder bør mottaksplassene med angivelse av hva slags type avfall som mottas, angis på eget kart. Renovatørtjenester Drammen havn har valgt å videreutvikle samarbeidet med dagens leverandør av renovasjonstjenester etter å ha gjennomgått følgende punkter - forslag til oppstillingsplasser for returpunkt og containere - forslag til design og merking av returpunkt og containere - kravspesifikasjoner på alternative hensiktsmessige leveringsmåter av de enkelte avfallstyper på de forskjellige kaiområder, inkl. farlig avfall. - prissetting av de forskjellige utstyrs- og tjenesteleveranser, splittet opp på hver avfallstype hvor det skal fremgå hva slags viderebehandling som gjøres, salgsverdien av de materialgjenvinnbare fraksjonene og behandlingskostnaden ved levering til eksterne behandlingsanlegg. - anbyder må forplikte seg til å varsle oppdragsgiver dersom avfallsbehandlingen vil avvike i forhold til hva som er angitt i tilbudet. - rapporteringsrutiner i henhold til behov; mengde og type avfall pr. båttype og pr. tidsenhet, samlerapporter etc. - tilbud og alternative ordninger vedr. mottak, deklarering, transport og behandling av farlig avfall Side 7 av 19 Versjon 2.0

8 Drammen havn er pr. 1.juni 2005 registrert som Grønt Ansvar- kunde hos Norsk Gjenvinning. Havnen vil da få tilgang til detaljerte rapporter om hva som er levert inn av de ulike avfallsfrakjoner pr. mnd, kvartal, halvår og årlig. Beskrivelse av gebyrsystemet Gebyrsystemet vil være no special fee i hht forskriften, det vil si at fartøyene betaler et generelt gebyr uansett om de leverer avfall eller ikke. Innenfor dette gebyret dekkes ordinært avfall (søppel) inkludert matavfall, sortert avfall som trevirke, papp og papir, plast og glass. Mindre mengder farlig avfall leveres innenfor ordningen. Særskilt betaling kan skje dersom avfallsmengdene i vesentlig grad overskrider dimensjonerende avfallsmengder som no special fee er beregnet på grunnlag av. Det er også aktuelt å ta tilleggsavgift for særskilte forhold. Større mengder oljeavfall iberegnes ikke innenfor obligatorisk gebyr da dette ofte leveres i forbindelse med bunkring eller i spesiell avtale med havner. Leveransene for dette er kostbare, og det vil derfor være en stor kostnad å bære for de fartøyene som ikke leverer denne avfallstypen. Oljeavfallet faktureres derfor etter levert mengde. Kloakk hentes etter bestilling med tankbil. Her faktureres det også for levert mengde. Avfallsgebyret faktureres skipet i sammen med andre ordinære gebyrer, for avfallsfraksjoner som hentes utenom gebyrordningen sendes det direkte faktura fra renovatøren Norsk Gjenvinnig/Onyx. Mottaksordningene skal være selvfinansierende. Dette innebærer at alle særskilte omkostninger vedr administrasjon/informasjon, mottak, videre håndtering av avfall fra skip og faktureringskostnader forbundet med forskriften, skal dekkes av de skip som anløper havnen. Kostnader for ordningen beregnes ut i fra skipets bruttotonnasje, men for at det ikke skal forekomme urimelig subsidiering skipsgruppene imellom, er det innført en øvre grense på beregningsgrunnlaget. For detaljer vedrørende avfallsgebyret henvises det til vedtatt avfallsgebyr. Eventuelle overskudd kan brukes til å utjevne svingninger i inntekter Lastemateriale og lasterester Omfatter rester av lastemateriale i lasterom eller tanker etter at lossing og rengjøring er avsluttet, herunder restmengder og søl ved lasting/lossing. Omfatter også lasterester av olje og farlige stoffer, samt vaskevann fra tanker som har vært brukt til farlige flytende stoffer i bulk. For alle lasterester skal det betales særskilt etter mengde som leveres. Side 8 av 19 Versjon 2.0

9 Avvik. Prosedyre for innberetning av påstander om utilstrekkelige/mangelfulle mottaksanlegg For å ivareta havnens plikt ihht forskriften og for å høyne standarden på mottaksordningene skal det legges til rette for en avviksrapportering. I vedlegg 7 er det utarbeidet et avviksskjema for dette. Avviksskjemaet skal sendes Drammen havn som journalfører dette, og skal innen 3 uker gi tilbakemelding om hvordan avviket vil bli løst. Dersom avfallsbesitter ikke er fornøyd med tilbakemeldingen kan denne påklages til Fylkesmannen. Informasjon og rapportering Ved anløp til havnen Skipsføreren på alle skip underveis til en havn, unntatt rutegående skip, skal gi melding om levering av avfall og lasterester til Drammen havn. Agenten til fartøyet kan foreta denne innmeldingen på vegne av skipsføreren. I forskriften er det angitt et skjema for utfylling av skipsfører som skal meldes senest 24 timer før anløp, samme skjema skal benyttes som meldingsskjema til Drammen havn,, og omfatter også rapportering av farlig avfall. Se vedlegg 4. Vidererapportering til andre havner og myndigheter Dersom skipsfører velger å ta med seg avfall videre til annen havn innenfor reglene i forskriftens 8, kan det være grunn til å rapportere dette til neste havn. Dersom det er klare bevis for at et skip har forlatt havnen uten at kravene i første ledd er oppfylt, skal Havnemyndighetene melde fra om dette til Sjøfartsdirektoratet som igjen skal informere rette myndighet i neste anløpshavn. Havnemyndighetene plikter å journalføre diverse opplysninger om farlig avfall og oppbevare disse i minst 3 år. Opplysningene kan av Fylkesmannen bli pålagt å sendes videre. Informasjon til havnebrukerne Informasjon om de lokale mottaksordningene med aktuelle vedlegg,, vil bli tilgjengelig på Drammen havns hjemmesider Det utarbeides også informasjonsmateriell tilpasset forskjellige skipstyper i havnen. Avfallstyper som kan leveres, gebyrsystem og informasjon om plassering og utforming av stasjonene vil beskrives i informasjonsmateriellet. Årlig vil det gis ut en rapport som beskriver mottatte mengder av de forskjellige avfallstyper, gebyrinntekter, kostnader mm. I samarbeid med Norsk Gjenvinning AS er det utarbeidet et avtaleforslag som kan deles ut til agenter/redere i forbindelse med behov for andrer tjenester. Velges det å benytte denne avtalen ( som forøvrig brukes i Oslo ) vil havnen også få tilgang på mengder som leveres. Avtalen skulle være dekkende samt den gir også en provisjon til agent/reder dersom de velger denne løsningen. Opplæring Drammen havn vil i samarbeide med renovatør sørge for at det er opprettet rutiner eller retningslinjer for intern opplæring av det personell som ivaretar havnens plikter, også avfallsaktørene, slik at man sikrer riktig avfallshåndtering og -behandling etter lover og forskrifter, likebehandling, effektivitet og service overfor brukerne. I særlig grad gjelder dette farlig avfall. Informasjonsmateriellet vil i størst mulig grad utformes slik at det oppfordres til opplæring på skipene for korrekt håndtering og hensiktsmessig sortering.. Side 9 av 19 Versjon 2.0

10 Del 2. OPERATIV DEL Plan for avfallshåndtering, Drammen havn Praktisk informasjonsflyt Denne del består av en informasjonspakke, i hovedsak utarbeidet som vedlegg, til bruk for informasjonsflyt mellom skipsfører og Drammen havn. Vedleggene dateres i tråd med de endringer som etter hvert finner sted. Disse gjøres kjent på Drammen havns hjemmeside Vedlegg Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5a Vedlegg 5b Vedlegg 6 Vedlegg 7 Vedlegg 8 Liste over avfall og lasterester/fraksjoner som vanligvis behandles Mottaksanleggenes plassering og sammensetning Beskrivelse av leveringsprosedyrer for skipsavfall i Drammen havn Beskrivelse av håndteringsrutiner for skipsavfall i Drammen havn Ankomstmelding med generell opplysning om søppellevering Melde- /bestillingsskjema med spesifike opplysninger om avfallsfraksjoner Deklarasjonsskjema for farlig avfall Avviksskjema for påstand om utilstrekkelige mottaksforhold Gebyrsystemet avregning og avgiftssatser Side 10 av 19 Versjon 2.0

11 Egen betaling Egen betaling No Special fee Plan for avfallshåndtering, Drammen havn Vedlegg 1, Liste over avfall og lasterester/fraksjoner som vanligvis behandles (Tekst i kursiv angir farlig avfall) Avfallstype Omfatter Leverings-/Behandlingsmåte Oljeholdig avfall (fast) Absorbenter og filler Til miljøstasjon. Energigjenvinnes Plast, blandet Folie, rene flasker/kanner Leveres til merket container på returpunkt Restavfall, blandet Alle avfallsfraksjoner unntatt farlig avfall Leveres til merket container på returpunkt EE-avfall Elektriske og elektroniske Til miljøhus ved returpunkt. Til fraksjonering, produkter destruksjon og gjenvinning Miljøfarlige batterier, Farlig avfall (små lysstoffrør, maling/lim/lakk, Til miljøhus ved returpunkt. Til fraksjonering, mengder) 1 løsemidler, matavfall., destruksjon og gjenvinning trykkimpr.treverk Papir Alle typer papir, inkl. aviser Leveres til merket container returpunkt. og blader, ekskl. plastomslag Materialgjenvinnes Papp Ren bølgepapp og massiv Leveres til merket container returpunkt. brun kartong Materialgjenvinnes Plast-flasker/kanner Flasker og kanner uten Leveres til merket container returpunkt. innhold Materialgjenvinnes Aluminiumsbokser drikkeemballasje Til merket container returpunkt Glass og metall Rengjort emballasjeglass og Til merket container på returpunkt. hermetikkbokser Materialgjenvinnes Treverk Alt treverk inkl. paller, ekskl. Til merket container på returpunkt. impregnert virke Energigjenvinnes Lastemateriale/søl fra rom/tanker Olje- og kjemikalieholdig slam/vann Kloakk Farlig avfall (store mengder; malerester, bunnstoff med mer) Smøreolje Oljeholdig slam Oljeholdig lensevann Spesifikt for det enkelte anløp. Kan være farlig avfall Oljeholdig vann og annet forurenset vann, eks. vaskevann Pumpbar kloakk Spesifiseres og skal deklareres på særskilt skjema All brukt motor- og smøreolje Urent slam fra aggregatrom Urent vann fra renhold og vedlikehold i aggregatrom Særskilt avhenting. Til spesialbehandling Særskilt avhenting. Til spesialbehandling Særskilt avhenting. Til offentlig kloakknett og renseanlegg. Hentes særskilt Særskilt avhenting. Materialgjenvinnes Særskilt avhenting. Utskilles og energigjenvinnes Særskilt avhenting. Utskilles og energigjenvinnes 1 Små mengder farlig avfall defineres som følger: Miljøfarlige batterier: ubegrenset Lysstoffrør: < 20 stk Maling/lim/lakk: < 10 kg Løsemidler: < 5 liter Side 11 av 19 Versjon 2.0

12 Vedlegg 2, Mottaksanleggenes plassering og sammensetning Stasjon nr 3 Tangen Stasjon nr 2 Holmen Syd Bragernesløpet Stasjon nr 1 Risgarden Furuholmen Holmen Holmenkaia Strømsøløpet Mads Wiels Wieis pl. Tollbukaia Krankaia Risgarden Myra Langbrygga Tjømøkrankaia Tangen Tangen kan motta følgende fragmenter MERK. Treverk og plast sorteres under restavfall grunnet små mengder Risgarden & Holmen Syd kan motta følgende fragmenter Side 12 av 19 Versjon 2.0

13 Vedlegg 3, Beskrivelse av leveringsprosedyrer for skipsavfall i Drammen havn På selve anløpsskjemaet, som sendes til Drammen havn senest 24 timer før ankomst, skal det krysses av om fartøyer skal levere avfall eller ikke. Hvis ja på dette skjemaet, skal også meldingsskjema om skipsavfall sendes til Drammen havn samtidig. Fartøy som er fritatt for gebyr, har heller ikke anledning til å levere avfall, og skal derfor krysse av for at det ikke skal leveres noe, såfremt det skal leveres avfallsfraksjoner som ikke inngår i avfallsgebyret. Hvis det skal leveres fraksjoner som ikke inngår i mottaksordningen, vil dette bli en avtale mellom skip/agent og renovatør. Drammen havn skal allikevel ha melding av hvor mye avfall som leveres for å kunne føre statistikk. På Drammen havns hjemmesider finnes et forslag til avtaledokument/bestillingsskjema mellom agent/skip og Norsk Gjenvinning for levering av denne type avfall. Skipsfører og agent skal på forhånd ha gjort seg kjent med hvilke typer avfall som kan leveres i Drammen havn innenfor avfallsgebyret, leveringsmåte for avfallet, samt gebyrsystemet. Denne informasjonen er gitt i informasjonsbrosjyrer som finnes på Drammen havns hjemmeside eller som tilsendes på forespørsel. Skipsfører har klageadgang ved utilstrekkelige mottaksforhold. Havneansvarlig har plikt til å sørge for tilfredsstillende mottaksordninger og må ha tilstrekkelig kapasitet til å ta imot avfallet uten unødige forsinkelser for skipet. Det er utarbeidet eget skjema for slike klager. Alle skjemaer som skal benyttes i forbindelse med meldinger og leveranser av skipsavfall i Drammen havn finnes på Drammen havnns hjemmeside Side 13 av 19 Versjon 2.0

14 Vedlegg 4, Beskrivelse av håndteringsrutiner for skipsavfall i Drammen havn Generelt Det er opprettet 3 permanente miljøstasjoner (se kart) alle stasjonene har oppsamlingsutstyr for de typer avfall som inngår i kategorien no Spesial fee. Ved behov, kan Tangen miljøstasjon utvides for å dekke skipets behov. Miljøstasjonene består av lukkede og låsbare miljøhus med dører, samt egne containere for ulike fraksjoner. I miljøhuset plasseres det beholdere med lokk for oppsamling av matavfall, glass/metall, elektronikk, batterier, samt UN godkjente fat til farlig avfall. For annet avfall benyttes ulike oppsamlingsutstyr som for eksempel beholdere og egne avfallscontainere Alt utstyr i miljøhuset merkes med symboler samt fraksjonsnavn på engelsk og norsk. Håndtering Avfall sorteres om bord på båtene, og fraktes til nærmeste miljøstasjon. Drammen havn skal oppfordre fartøyer til å kildesortere, samt rettlede dem i dette arbeidet ved behov. Tømmerutiner Alle miljøstasjoner inspiseres daglig av havneoppsynet, og det bestilles tømming ved behov. Dette bestilles enten på telefon, eller internett via Drammen havns egen portal hos Norsk Gjenvinning Det benyttes komprimatorbil til restavfall, skapbil til farlig avfall og annet stykkgods. Farlig avfall deklareres av Norsk Gjenvinnings sjåfør. Ved behov for å håndtere større mengder rene fraksjoner benyttes det containere. Restavfall Komprimatorbil som tømmer restavfall skal være tett. Ved søl benyttes absorberende midler for å fjerne flytende væske fra restavfall. Brukte absorbenter legges i plastsekker som forbrennes sammen med resten av avfallet. Avvik Fartøy som ikke sortererer avfall, kan bli illagt en ekstraavgift for å dekke inn havnens utgifter ved håndtering av avfallet. Fartøy kan også bli nektet å levere avfall, men vil allikevel bli belastet for avfallsgebyr. Fartøy som mener mottaksforholdene i havna ikke er tilstrekklige, skal fra om melde dette til Drammen havn på eget avviksskjema. Se vedlegg 7 Innrapporterte feil og mangler vil bli behandlet i Drammen havns internkontrollrutiner og statestikkføring. Drammen havn rapporterer avvik vedrørende renovasjonstjenestene fra Norsk Gjenvinning til kundesenteret i Drammen, TLF eller Side 14 av 19 Versjon 2.0

15 ARRIVAL INFORMATION ISPS INFORMATION VESSEL INFORMATION Plan for avfallshåndtering, Drammen havn Vedlegg 5a, Ankomstmelding med generell opplysning om søppellevering Port of Drammen PO Box 636 N-3003 Drammen TLF: FAX: ARRIVAL REPORT TO DRAMMEN PORT AUTHORITY TO BE SEND TO FAX NR SHIPS NAME: IMO-NUMBER: INT. CALL SIGN: SHIPS NATIONALITY: HOME PORT GROSS TONNAGE: LENGTH OVER ALL: BREADTH EXTREME: MAX SUMMER DRAFT : SHIP-TYPE: METRIC TONNES METERS METERS METERS SHIP S COM. LINES: FAX TLF SHIP S SAFETY OFFICER (SSO): NAME RANK SHIP S SECURITY LEVEL: LAST PORT OF CALL; NEXT PORT OF CALL; CITY/PORT COUNTRY PORT SECURITY LEVEL CITY/PORT COUNTRY PORT SECURITY LEVEL CREWLIST MUST BE SENDT TO THE PORT AUTHORITY ETA PORT OF DRAMMEN: DATE (dd/mm-yyyy): / - TIME: ETD PORT OF DRAMMEN: DATE (dd/mm-yyyy): / - TIME: REQUESTED BERTH: NAME OF BERTH CARGO INFORMATION: WASTE /GARBAGE TO BE DELIVERED ASHORE YES NO VESSELS THAT REQUEST TO DELIVER SPECIAL-FRAGMENTS, CARGO WASTE, OR LARGE QUANTITIES OF SHIPS WASTE, IS REQUIRED TO FILL OUT A COMPLETE GARBAGE/WASTE FORM. THIS FORM CAN BE DOWNLOADED FROM OUR WEBSITE INVOICE FOR HARBOR DUE IN THE NAME OF: INVOICE FOR CARGO DUE IN THE NAME OF:_ PLACE: DATE: SIGN: Side 15 av 19 Versjon 2.0

16 SPECIAL FEE NO SPECIAL FEE Plan for avfallshåndtering, Drammen havn Vedlegg 5b, Melde- /bestillingsskjema med spesifike opplysninger om avfallsfraksjoner Port of Drammen PO Box 636 N-3003 Drammen TLF: FAX: GARBAGE REPORT TO DRAMMEN PORT AUTHORITY TO BE SEND TO FAX NR Garbage collection to be ordered 24 hrs. prior to arrival of vessel SHIPS NAME: GROSS TONNAGE: ETA PORT OF DRAMMEN: ETD PORT OF DRAMMEN: REQUESTED BERTH: ORDERED BY (ENVIORMENTAL OFFICER) NAME OF PORT AGENT INVOICE IN THE NAME OF Type Mixed waste Mixed crushed glass Crushed aluminium cans Crushed steel/tin cans Cardboard-Paper Plastic materials Pallets-wood waste Electronics and batteries Galley waste Paint, glue and varnish Liquid waste Sludge and oily waste Kg/m³ (amount) Litres/m³ (amount) Connection-Hose dim Grey and black water For delivery of Sludge and oily waste, Grey and black water, Cargorecidues, and substances not listet as No Special Fee, contact Onyx Industriservice, and make an agreement with them for collecting the waste. 24 hrs service TLF Side 16 av 19 Versjon 2.0

17 Vedlegg 6, Deklarasjonsskjema for farlig avfall MERK: Det benyttes orginalt skjema med gjennomslagspapir, som gir i alt 5 eksemplarer + rettledning for utfylling Side 17 av 19 Versjon 2.0

18 Vedlegg 7, Avviksskjema for påstand om utilstrekkelige mottaksforhold Port of Drammen PO Box 636 N-3003 Drammen TLF: FAX: REPORT OF INSUFFICIENT WASTE RECEPTION FACILITIES TO BE SEND TO FAX NR Vessel s name, Call signimo-number Nationality: Date and time for waste delivery: Date and time of arrival: Last port of call: Date and time for departure last port of call: Discription of the insufficient waste reception facilities: (Communication, consequenses and suggestions for improvements) Date and time: Signature master: This form is to be sent to Port of Drammen, PO Box 636, N-3003 Drammen, Norway, or faxed to The port will respond within 3 weeks with list of improvements. Side 18 av 19 Versjon 2.0

19 Vedlegg 8, Gebyrsystemet avregning og avgiftssatser Avfallsgebyr i Drammen havn I henhold til Forskrift om begrensning av forurensning (FOR nr 931), kapittel 20 har Drammen havn etablert mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip. Oljeavfall, lasterester og kloakk Skipets agent eller kaptein tar kontakt med firma som kan motta oljeavfall, For at disse avfallsfragmenter skal kunne mottas må fartøyet ha overholdt meldeplikten beskrevet i forskriftens 7. Gebyr for oljeavfall, lasterester og kloakk beregnes i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av type og mengde som leveres, samt leveringstidspunkt. Gebyret oppkreves av tjenesteleverandør. Søppel Søppel avleveres i avfallscontainere, som er plassert i havnen. Farlig avfall kan kun leveres ved spesielle mottaksstasjoner. Gebyr for søppel skal betales av alle fartøyer som anløper offentlig kai, uavhengig av om det leveres søppel fra skipet til avfallsordningen. For cruiseskip forutsettes at søppel leveres kildesortert. Gebyr for søppel beregnes på grunnlag av antall passasjerer som skipet har tillatelse til å transportere, eller på grunnlag av skipets bruttotonnasje. Fartøyer som betaler gebyr for hvert anløp: Cruiseskip, passasjerferger i utenriksfart og orlogsfartøyer: Andre fartøyer i ordinær trafikk: kr 5,00 pr. person kr 0,10 pr. BT (maks. beregningsgrunnlag = 5000 BT) Det kan kreves tilleggsgebyr dersom fartøyet ønsker å levere større mengder enn hva som anses rimelig i forhold til skipets størrelse, normale drift og seilingstid siden forrige anløpshavn. Det kan gis fradrag i eller bortfall av gebyr dersom det kan dokumenteres at avfall fra skipetleveres fast i en annen havn, eller andre særlige hensyn tilsier det. Gebyr for søppel oppkreves av Drammen havn, og faktureres sammen med anløps- og kaiavgift. Side 19 av 19 Versjon 2.0

Alta Havn KF. Avfallsplan. En tidsmessig mottaksordning for avfall fra skip

Alta Havn KF. Avfallsplan. En tidsmessig mottaksordning for avfall fra skip Alta Havn KF Avfallsplan En tidsmessig mottaksordning for avfall fra skip Vedtatt i havnestyret 25.5.2004 FORORD Avfallsplan for Alta Havn KF er utarbeidet i samsvar med VEFAS IKT, Finnmark Gjenvinning

Detaljer

Avfallsplan for Kjøllefjord havn

Avfallsplan for Kjøllefjord havn Avfallsplan for Kjøllefjord havn Lebesby-Kjøllefjord havn KF Revidert og vedtatt xx.xx.xxxx i Lebesby havnestyre Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 1 Innledning...2 2 Formål og virkeområde...3

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12/mob 957 73 644 VHF Kanal 12/16 E-post E-post havnevakt Hjemmeside harstadhavn@harstad.kommune.no havnevakta@harstad.kommune.no

Detaljer

5/92 SKIPSAVFALL. Problembeskrivelse og forslag til løsning

5/92 SKIPSAVFALL. Problembeskrivelse og forslag til løsning 5/92 SKIPSAVFALL Problembeskrivelse og forslag til løsning Norges Rederiforbund Norges Naturvernforbund FORORD Norge har en lang og sårbar kyst. Et rikt liv trues stadig av ulike typer forurensing. Både

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. 1 HAF og selskapets eierkommuner har som målsetting å redusere avfallsproblemene som oppstår, redusere

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2011 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no Versjon 4 (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene

Detaljer

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Tromsø havnestyre i møte 31.10.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige vilkår... 1 1.1 Pris, tilbud, betaling og panterett...

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 16.10.2014 kl. 16:00 OBS! OBS! Det serveres et enkelt måltid varmmat i kantinen i første etasje, skur 38 i perioden

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 24.10.2013 kl. 16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i administrasjonsbygget fra kl. 15.30 Forfall

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2010 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER 1 FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Denne forskriften er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt avfallsplan for de tre kommunene. Forskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 04.05.98

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2009 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Håndbok 211 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Avfallshåndtering Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbok serie, en samling

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

FORRETNINGSBETINGELSER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER 2014 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Foto: Petter Solheim Side 1 av 12 INNHOLD Vilkår for bruk av BOHs infrastruktur og tjenestetilbud

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN Gjeldende fra 01.01.08 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1. GENERELLE BESTEMMELSER 5 1.1 Hjemmel 5 1.2 Formål 5 1.3 Avgiftsområdet 5 1.4 Avgiftsarter 6 1.5 Tjenester og vederlag

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15

Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15 M-258 2014 VEILEDER Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15 KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Publisert/revidert Publisert 24. november 2014 Revidert

Detaljer

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 Forretningsvilkår Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 Forretningsvilkår Trondheim Havn IKS 1. Alminnelige vilkår Disse fellesregler gjelder med mindre annet er fastsatt

Detaljer

FORSLAG www.drammenhavn.no

FORSLAG www.drammenhavn.no Priser og forretningsvilkår for Drammen havn fra 1. januar 2014 FORSLAG www.drammenhavn.no 1 Drammen havn Drammen havn er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Godsknutepunktet Drammen

Detaljer