Plan for avfallshåndtering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for avfallshåndtering"

Transkript

1 Plan for avfallshåndtering DOKUMENT FOR STYRING AV GJENVINNING, KILDESORTERING OG HÅNDTERING AV AVFALL Einar Olsen havnedirektør Side 1 av 19 Versjon 2.0

2 Endringskatalog Dato og verson 06/06-05 Versjon 1.0 Kapittel/Vedlegg Alle Endring Avfallsplanen revidert. Matavfall inkludert i planen Nytt versjon nr. 2.0 EB Ansvarlig 17/06-05 Versjon 2.0 Vedlegg 8 Definering av gebyrsatser NEI EB Side 2 av 19 Versjon 2.0

3 INNHOLD Endringskatalog... 2 INNHOLD... 3 Sammendrag og målsetting... 4 DEL 1. GENERELL DEL... 5 Formål og virkeområde... 5 Ansvar, organisering og plikter... 5 Rammebetingelser... 5 MARPOL og EU-direktiv...5 Forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip...5 Forurensningsloven m/forskrift om farlig avfall...5 Forskrift om forbud mot innførsel av matavfall fra transportmidler som opererer internasjonalt...6 Bransjeavtaler. Kildesortering...6 Spesielle lover, regler og bestemmelser for havner og skip...6 Vurdering av behov for og spesifikasjon av mottaksanlegg Dagens avfallsmengder og avfallsaktører...7 Fremtidens behov...7 Avfallsplaner...7 Utforming mottaksplasser og beliggenhet...7 Renovatørtjenester...7 Beskrivelse av gebyrsystemet... 8 Lastemateriale og lasterester... 8 Avvik. Prosedyre for innberetning av påstander om utilstrekkelige/mangelfulle mottaksanlegg... 9 Informasjon og rapportering... 9 Ved anløp til havnen... 9 Vidererapportering til andre havner og myndigheter... 9 Informasjon til havnebrukerne... 9 Opplæring... 9 Del 2. OPERATIV DEL Praktisk informasjonsflyt Vedlegg... Feil! Bokmerke er ikke definert. Vedlegg 1, Liste over avfall og lasterester/fraksjoner som vanligvis behandles Vedlegg 2, Mottaksanleggenes plassering og sammensetning Vedlegg 3, Beskrivelse av leveringsprosedyrer for skipsavfall i Drammen havn Vedlegg 4, Beskrivelse av håndteringsrutiner for skipsavfall i Drammen havn Vedlegg 5a, Ankomstmelding med generell opplysning om søppellevering Vedlegg 5b, Melde- /bestillingsskjema med spesifike opplysninger om avfallsfraksjoner Vedlegg 6, Deklarasjonsskjema for farlig avfall Vedlegg 7, Avviksskjema for påstand om utilstrekkelige mottaksforhold Vedlegg 8, Gebyrsystemet avregning og avgiftssatser Side 3 av 19 Versjon 2.0

4 Sammendrag og målsetting Plan for avfallshåndtering, Drammen havn Denne avfallsplanen er utarbeidet på bakgrunn av krav er utformet i forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip gjeldende fra Til grunn for utarbeidelsen er det tatt utgangspunkt i Rammeplan utarbeidet av NRF av Planen for Drammen havn er utarbeidet av Maritim avdeling i Drammen havn i samarbeid med Norsk Gjenvinning ved Ronny Langseth Avfallsplanen er et operativt verktøy for å ivareta Drammen havns mottaksplikt, skipsførerens leverings- og betalingsplikt, samt kommunikasjon mellom skip og havn vedr. dette. Målsettingen for denne avfallsplanen er: - økt innlevering av avfall fra skip gjennom en effektiv og fleksibel mottaksordning med egnet og tydelig merket utstyr. - et tilstrekkelig informasjonsopplegg. - et forståelig opplysningsskjema for vanlig avfall, farlig avfall og lasterester før anløp. - et forståelig og akseptabelt gebyrsystem. - oversiktlige og pålitelige rapporteringssystemer for brukere og tilsynsmyndigheter. Side 4 av 19 Versjon 2.0

5 DEL 1. GENERELL DEL Plan for avfallshåndtering, Drammen havn Formål og virkeområde Formålet med avfallsplanen er å tilfredsstille forskriftens hensikt med å verne det ytre miljø ved å sikre etablering og drift av tilfredsstillende mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip, og sørge for at avfall og lasterester fra skip blir viderelevert til godkjente behandlingsanlegg. Forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip gjelder: a) Alle norske og utenlandske skip, herunder fiskefartøy, fritidsbåter, krigsskip, militære hjelpefartøy eller andre skip som eies eller drives av den norske eller av en utenlandsk stat, som anløper norsk havn. b) Alle norske havner som normalt anløpes av skip som omfattes av bokstav a. c) Kapitel 3, 7 og 8, om melding og levering, gjelder for norske skip som anløper havn innenfor EØS-området. Ansvar, organisering og plikter Drammen havn plikter å sørge for at avfallet blir mottatt og viderehåndtert i henhold til en hensiktsmessig plan, som skal utarbeides i samråd med berørte parter og forelegges Fylkesmannen innen Skipsfører skal sørge for at avfall og lasterester fra skipet blir levert til mottaksordning i havn før avgang med mindre skipet har akseptabel lagringskapasitet for senere levering. Nærmere beskrivelse av ansvar og plikter er angitt i forskriften, se vedlegg 8. Rammebetingelser Det er en rekke rammebetingelser for håndtering av skipsavfall i tillegg til ovennevnte forskrift. Her gis det en oversikt over disse. MARPOL og EU-direktiv MARPOL 73/78 er en internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip med senere endringer som fastsetter hvilke former for avfall det er forbudt å slippe ut i havmiljø, og som krever at det foreligger tilstrekkelig mottaksanlegg i havner. EU har vedtatt et direktiv om mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip (Direktiv 2000/59/EC, av ). Hensikten er å hindre at avfall dumpes i sjøen, og for å unngå dette i størst mulig grad er det lagt opp til en ikke-spesifikk avgift ( no special fee ) for levering av avfall. Forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip Forskriften, som en implementering av ovenstående EU-direktiv, og med hjemmel i bl.a. forurensningsloven, ble vedtatt med gyldighet fra samme tidspunkt. Forurensningsloven m/forskrift om farlig avfall Forurensningsloven er vedtatt endret med virkning fra Frem til da har kommunene et ansvar for deler av avfallet som betegnes som forbruksavfall og som leveres i havnene. Etter lovendringen betegnes dette avfallet som næringsavfall og det vil ikke lenger være kommunene som har plikt for mottak og viderehåndtering av dette. Side 5 av 19 Versjon 2.0

6 Forskrift om farlig avfall er hjemlet i forurensningsloven og innebærer også at skip og Drammen havn må forholde seg til denne. Næringsavfallbesittere av farlig avfall skal deklarere mengde og type på eget skjema. Se vedlegg 6. Av praktiske og kompetansemessige årsaker vil farlig avfall på vegne av skipsfører, deklareres gjennom den som tar imot avfallet, dvs Norsk Gjenvinning for avfall levert fra Drammen havn. De mest vanlige farlig avfalls-typene, som tilsvarer farlig avfall fra husholdninger, kan leveres udeklarert til avlåste miljøstasjoner og at den videre deklarering av det farlige avfallet kan gjøres av innsamler/godkjent mottaker av avfallet. Forskrift om forbud mot innførsel av matavfall fra transportmidler som opererer internasjonalt Fastsatt av Landbruksdepartementet 24. oktober 2003 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven). Formålet med denne forskriften er å forebygge sykdommer samt overføring av smitte til dyr og mennesker ved innførsel av matavfall fra transportmidler som opererer internasjonalt. Det er forbudt å innføre matavfall fra transportmidler som opererer internasjonalt unntatt når vilkår i forskriften er oppfylt. Løsninger for avfallshåndteringen i Drammen havn er konferert med mattilsynet, og er i henhold til vilkår gitt i forskriften. Bransjeavtaler. Kildesortering For å gjenvinne visse andeler av emballasjeavfall er det mellom forskjellige bransjeselskaper og Miljøverndepartementet inngått avtaler. Bransjeselskapene forplikter seg til å arbeide for å materialgjenvinne/energigjenvinne deler av oppståtte mengder. Produsentansvar gjennom slike bransjeavtaler er inngått for bl.a: drikkekartong, kartong, papp, plast (folie, flasker/kanner samt EPS) og metallemballasje. Det er ikke noe pålegg å sørge for utsortering og levering til etablerte ordninger, men havnene kan gå i forhandlinger med bransjeselskapene om vilkår for kostnadsdekning av slike innsamlings-/leveringsløsninger. For elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) er det også et produsentansvar som er hjemlet i egen forskrift. Denne innebærer en plikt for de som omsetter slike produkter å ta disse imot uten særskilt betaling. Drammen havn må sørge for å kanalisere slike mottak til godkjente mottaksordninger. For KFKholdige kuldemøbler (kjøleskap, frysere) kan/skal mottakene ta betalt for mottak av slikt avfall fra næringsvirksomhet. Spesielle lover, regler og bestemmelser for havner og skip I det nedenstående er listet opp diverse lover og forskrifter som også regulerer forhold vedrørende avfallshåndtering i havner og på skip, uten at disse er gjengitt i vedlegg eller omtales nærmere: 4. Lov om havner og farvann 5. Lov om Statskontroll med Skibes Sjødyktighet m.v. 6. Forskrift om etablering av mottaksordninger for avfall fra skip 7. Forskrift om utslipp av kloakk m.m. fra skip i vassdrag og kystnære områder 8. Forskrift om lagring av olje og andre skadelige stoffer i skip 9. Forskrift om hindring av forurensninger ved skadelige, flytende stoffer som transporteres i bulk 10. Forskrift om forbud mot forbrenning til sjøs Side 6 av 19 Versjon 2.0

7 Vurdering av behov for og spesifikasjon av mottaksanlegg. Praksis i Drammen havn har vært at det er avfallscontainere på terminalene til skipenes disposisjon. Disse containerene har ikke gjort det mulig å sortere avfallet fra skipene, samt at det ikke har vært noen mottaksordning for verken farlig avfall eller lasterester. Ved å innføre kildesortering av avfallet fra skip, er det mulig for havnen å kartlegge hva slags avfall som blir levert. Drammen havn har valgt å utarbeide aktuelle løsninger i samarbeid med Norsk Gjenvinning AS, og på den måten benytte lokale leverandører innenfor de fleste ledd av gjenvinningsprossessene. Dagens avfallsmengder og avfallsaktører Alle renovasjonstjenestene i Drammen havn leveres av Norsk Gjenvinning AS, avd. Drammen. I 2003 leverte Drammen havn 37 tonn avfall. Ut i fra anslag, dette utgjorde skipsrelatert avfall ca 26 tonn. I 2004 var tallene henhodsvis 41,4 tonn og ca 28 tonn. Anslagene er basert på summering av de ulike containerenes plassering i havna, og hvilke som ble benyttet til skipsavfall. Fremtidens behov For å forbedre mottaksordningene er det en forutsetning at havnebrukerne melder inn sine behov til Drammen havn. Dette skal ivaretas gjennom den avviksbehandling som beskrives og Drammen havns behandling av avvikene. Avfallsplaner Avfallsplanens operative del revideres på bakgrunn av aksepterte behov og andre forhold og gjøres kjent på hjemmesider ved hver endring. Avfallsplanens generelle del endres ved endring i rammebetingelsene og revideres hvert år. Utforming mottaksplasser og beliggenhet Avhengig av skipstypemottak, bør estetisk utforming av mottaksplasser og container/beholdere være førende i tillegg til at disse skal være hensiktsmessig plassert. I havner hvor det er flere kaiområder bør mottaksplassene med angivelse av hva slags type avfall som mottas, angis på eget kart. Renovatørtjenester Drammen havn har valgt å videreutvikle samarbeidet med dagens leverandør av renovasjonstjenester etter å ha gjennomgått følgende punkter - forslag til oppstillingsplasser for returpunkt og containere - forslag til design og merking av returpunkt og containere - kravspesifikasjoner på alternative hensiktsmessige leveringsmåter av de enkelte avfallstyper på de forskjellige kaiområder, inkl. farlig avfall. - prissetting av de forskjellige utstyrs- og tjenesteleveranser, splittet opp på hver avfallstype hvor det skal fremgå hva slags viderebehandling som gjøres, salgsverdien av de materialgjenvinnbare fraksjonene og behandlingskostnaden ved levering til eksterne behandlingsanlegg. - anbyder må forplikte seg til å varsle oppdragsgiver dersom avfallsbehandlingen vil avvike i forhold til hva som er angitt i tilbudet. - rapporteringsrutiner i henhold til behov; mengde og type avfall pr. båttype og pr. tidsenhet, samlerapporter etc. - tilbud og alternative ordninger vedr. mottak, deklarering, transport og behandling av farlig avfall Side 7 av 19 Versjon 2.0

8 Drammen havn er pr. 1.juni 2005 registrert som Grønt Ansvar- kunde hos Norsk Gjenvinning. Havnen vil da få tilgang til detaljerte rapporter om hva som er levert inn av de ulike avfallsfrakjoner pr. mnd, kvartal, halvår og årlig. Beskrivelse av gebyrsystemet Gebyrsystemet vil være no special fee i hht forskriften, det vil si at fartøyene betaler et generelt gebyr uansett om de leverer avfall eller ikke. Innenfor dette gebyret dekkes ordinært avfall (søppel) inkludert matavfall, sortert avfall som trevirke, papp og papir, plast og glass. Mindre mengder farlig avfall leveres innenfor ordningen. Særskilt betaling kan skje dersom avfallsmengdene i vesentlig grad overskrider dimensjonerende avfallsmengder som no special fee er beregnet på grunnlag av. Det er også aktuelt å ta tilleggsavgift for særskilte forhold. Større mengder oljeavfall iberegnes ikke innenfor obligatorisk gebyr da dette ofte leveres i forbindelse med bunkring eller i spesiell avtale med havner. Leveransene for dette er kostbare, og det vil derfor være en stor kostnad å bære for de fartøyene som ikke leverer denne avfallstypen. Oljeavfallet faktureres derfor etter levert mengde. Kloakk hentes etter bestilling med tankbil. Her faktureres det også for levert mengde. Avfallsgebyret faktureres skipet i sammen med andre ordinære gebyrer, for avfallsfraksjoner som hentes utenom gebyrordningen sendes det direkte faktura fra renovatøren Norsk Gjenvinnig/Onyx. Mottaksordningene skal være selvfinansierende. Dette innebærer at alle særskilte omkostninger vedr administrasjon/informasjon, mottak, videre håndtering av avfall fra skip og faktureringskostnader forbundet med forskriften, skal dekkes av de skip som anløper havnen. Kostnader for ordningen beregnes ut i fra skipets bruttotonnasje, men for at det ikke skal forekomme urimelig subsidiering skipsgruppene imellom, er det innført en øvre grense på beregningsgrunnlaget. For detaljer vedrørende avfallsgebyret henvises det til vedtatt avfallsgebyr. Eventuelle overskudd kan brukes til å utjevne svingninger i inntekter Lastemateriale og lasterester Omfatter rester av lastemateriale i lasterom eller tanker etter at lossing og rengjøring er avsluttet, herunder restmengder og søl ved lasting/lossing. Omfatter også lasterester av olje og farlige stoffer, samt vaskevann fra tanker som har vært brukt til farlige flytende stoffer i bulk. For alle lasterester skal det betales særskilt etter mengde som leveres. Side 8 av 19 Versjon 2.0

9 Avvik. Prosedyre for innberetning av påstander om utilstrekkelige/mangelfulle mottaksanlegg For å ivareta havnens plikt ihht forskriften og for å høyne standarden på mottaksordningene skal det legges til rette for en avviksrapportering. I vedlegg 7 er det utarbeidet et avviksskjema for dette. Avviksskjemaet skal sendes Drammen havn som journalfører dette, og skal innen 3 uker gi tilbakemelding om hvordan avviket vil bli løst. Dersom avfallsbesitter ikke er fornøyd med tilbakemeldingen kan denne påklages til Fylkesmannen. Informasjon og rapportering Ved anløp til havnen Skipsføreren på alle skip underveis til en havn, unntatt rutegående skip, skal gi melding om levering av avfall og lasterester til Drammen havn. Agenten til fartøyet kan foreta denne innmeldingen på vegne av skipsføreren. I forskriften er det angitt et skjema for utfylling av skipsfører som skal meldes senest 24 timer før anløp, samme skjema skal benyttes som meldingsskjema til Drammen havn,, og omfatter også rapportering av farlig avfall. Se vedlegg 4. Vidererapportering til andre havner og myndigheter Dersom skipsfører velger å ta med seg avfall videre til annen havn innenfor reglene i forskriftens 8, kan det være grunn til å rapportere dette til neste havn. Dersom det er klare bevis for at et skip har forlatt havnen uten at kravene i første ledd er oppfylt, skal Havnemyndighetene melde fra om dette til Sjøfartsdirektoratet som igjen skal informere rette myndighet i neste anløpshavn. Havnemyndighetene plikter å journalføre diverse opplysninger om farlig avfall og oppbevare disse i minst 3 år. Opplysningene kan av Fylkesmannen bli pålagt å sendes videre. Informasjon til havnebrukerne Informasjon om de lokale mottaksordningene med aktuelle vedlegg,, vil bli tilgjengelig på Drammen havns hjemmesider Det utarbeides også informasjonsmateriell tilpasset forskjellige skipstyper i havnen. Avfallstyper som kan leveres, gebyrsystem og informasjon om plassering og utforming av stasjonene vil beskrives i informasjonsmateriellet. Årlig vil det gis ut en rapport som beskriver mottatte mengder av de forskjellige avfallstyper, gebyrinntekter, kostnader mm. I samarbeid med Norsk Gjenvinning AS er det utarbeidet et avtaleforslag som kan deles ut til agenter/redere i forbindelse med behov for andrer tjenester. Velges det å benytte denne avtalen ( som forøvrig brukes i Oslo ) vil havnen også få tilgang på mengder som leveres. Avtalen skulle være dekkende samt den gir også en provisjon til agent/reder dersom de velger denne løsningen. Opplæring Drammen havn vil i samarbeide med renovatør sørge for at det er opprettet rutiner eller retningslinjer for intern opplæring av det personell som ivaretar havnens plikter, også avfallsaktørene, slik at man sikrer riktig avfallshåndtering og -behandling etter lover og forskrifter, likebehandling, effektivitet og service overfor brukerne. I særlig grad gjelder dette farlig avfall. Informasjonsmateriellet vil i størst mulig grad utformes slik at det oppfordres til opplæring på skipene for korrekt håndtering og hensiktsmessig sortering.. Side 9 av 19 Versjon 2.0

10 Del 2. OPERATIV DEL Plan for avfallshåndtering, Drammen havn Praktisk informasjonsflyt Denne del består av en informasjonspakke, i hovedsak utarbeidet som vedlegg, til bruk for informasjonsflyt mellom skipsfører og Drammen havn. Vedleggene dateres i tråd med de endringer som etter hvert finner sted. Disse gjøres kjent på Drammen havns hjemmeside Vedlegg Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5a Vedlegg 5b Vedlegg 6 Vedlegg 7 Vedlegg 8 Liste over avfall og lasterester/fraksjoner som vanligvis behandles Mottaksanleggenes plassering og sammensetning Beskrivelse av leveringsprosedyrer for skipsavfall i Drammen havn Beskrivelse av håndteringsrutiner for skipsavfall i Drammen havn Ankomstmelding med generell opplysning om søppellevering Melde- /bestillingsskjema med spesifike opplysninger om avfallsfraksjoner Deklarasjonsskjema for farlig avfall Avviksskjema for påstand om utilstrekkelige mottaksforhold Gebyrsystemet avregning og avgiftssatser Side 10 av 19 Versjon 2.0

11 Egen betaling Egen betaling No Special fee Plan for avfallshåndtering, Drammen havn Vedlegg 1, Liste over avfall og lasterester/fraksjoner som vanligvis behandles (Tekst i kursiv angir farlig avfall) Avfallstype Omfatter Leverings-/Behandlingsmåte Oljeholdig avfall (fast) Absorbenter og filler Til miljøstasjon. Energigjenvinnes Plast, blandet Folie, rene flasker/kanner Leveres til merket container på returpunkt Restavfall, blandet Alle avfallsfraksjoner unntatt farlig avfall Leveres til merket container på returpunkt EE-avfall Elektriske og elektroniske Til miljøhus ved returpunkt. Til fraksjonering, produkter destruksjon og gjenvinning Miljøfarlige batterier, Farlig avfall (små lysstoffrør, maling/lim/lakk, Til miljøhus ved returpunkt. Til fraksjonering, mengder) 1 løsemidler, matavfall., destruksjon og gjenvinning trykkimpr.treverk Papir Alle typer papir, inkl. aviser Leveres til merket container returpunkt. og blader, ekskl. plastomslag Materialgjenvinnes Papp Ren bølgepapp og massiv Leveres til merket container returpunkt. brun kartong Materialgjenvinnes Plast-flasker/kanner Flasker og kanner uten Leveres til merket container returpunkt. innhold Materialgjenvinnes Aluminiumsbokser drikkeemballasje Til merket container returpunkt Glass og metall Rengjort emballasjeglass og Til merket container på returpunkt. hermetikkbokser Materialgjenvinnes Treverk Alt treverk inkl. paller, ekskl. Til merket container på returpunkt. impregnert virke Energigjenvinnes Lastemateriale/søl fra rom/tanker Olje- og kjemikalieholdig slam/vann Kloakk Farlig avfall (store mengder; malerester, bunnstoff med mer) Smøreolje Oljeholdig slam Oljeholdig lensevann Spesifikt for det enkelte anløp. Kan være farlig avfall Oljeholdig vann og annet forurenset vann, eks. vaskevann Pumpbar kloakk Spesifiseres og skal deklareres på særskilt skjema All brukt motor- og smøreolje Urent slam fra aggregatrom Urent vann fra renhold og vedlikehold i aggregatrom Særskilt avhenting. Til spesialbehandling Særskilt avhenting. Til spesialbehandling Særskilt avhenting. Til offentlig kloakknett og renseanlegg. Hentes særskilt Særskilt avhenting. Materialgjenvinnes Særskilt avhenting. Utskilles og energigjenvinnes Særskilt avhenting. Utskilles og energigjenvinnes 1 Små mengder farlig avfall defineres som følger: Miljøfarlige batterier: ubegrenset Lysstoffrør: < 20 stk Maling/lim/lakk: < 10 kg Løsemidler: < 5 liter Side 11 av 19 Versjon 2.0

12 Vedlegg 2, Mottaksanleggenes plassering og sammensetning Stasjon nr 3 Tangen Stasjon nr 2 Holmen Syd Bragernesløpet Stasjon nr 1 Risgarden Furuholmen Holmen Holmenkaia Strømsøløpet Mads Wiels Wieis pl. Tollbukaia Krankaia Risgarden Myra Langbrygga Tjømøkrankaia Tangen Tangen kan motta følgende fragmenter MERK. Treverk og plast sorteres under restavfall grunnet små mengder Risgarden & Holmen Syd kan motta følgende fragmenter Side 12 av 19 Versjon 2.0

13 Vedlegg 3, Beskrivelse av leveringsprosedyrer for skipsavfall i Drammen havn På selve anløpsskjemaet, som sendes til Drammen havn senest 24 timer før ankomst, skal det krysses av om fartøyer skal levere avfall eller ikke. Hvis ja på dette skjemaet, skal også meldingsskjema om skipsavfall sendes til Drammen havn samtidig. Fartøy som er fritatt for gebyr, har heller ikke anledning til å levere avfall, og skal derfor krysse av for at det ikke skal leveres noe, såfremt det skal leveres avfallsfraksjoner som ikke inngår i avfallsgebyret. Hvis det skal leveres fraksjoner som ikke inngår i mottaksordningen, vil dette bli en avtale mellom skip/agent og renovatør. Drammen havn skal allikevel ha melding av hvor mye avfall som leveres for å kunne føre statistikk. På Drammen havns hjemmesider finnes et forslag til avtaledokument/bestillingsskjema mellom agent/skip og Norsk Gjenvinning for levering av denne type avfall. Skipsfører og agent skal på forhånd ha gjort seg kjent med hvilke typer avfall som kan leveres i Drammen havn innenfor avfallsgebyret, leveringsmåte for avfallet, samt gebyrsystemet. Denne informasjonen er gitt i informasjonsbrosjyrer som finnes på Drammen havns hjemmeside eller som tilsendes på forespørsel. Skipsfører har klageadgang ved utilstrekkelige mottaksforhold. Havneansvarlig har plikt til å sørge for tilfredsstillende mottaksordninger og må ha tilstrekkelig kapasitet til å ta imot avfallet uten unødige forsinkelser for skipet. Det er utarbeidet eget skjema for slike klager. Alle skjemaer som skal benyttes i forbindelse med meldinger og leveranser av skipsavfall i Drammen havn finnes på Drammen havnns hjemmeside Side 13 av 19 Versjon 2.0

14 Vedlegg 4, Beskrivelse av håndteringsrutiner for skipsavfall i Drammen havn Generelt Det er opprettet 3 permanente miljøstasjoner (se kart) alle stasjonene har oppsamlingsutstyr for de typer avfall som inngår i kategorien no Spesial fee. Ved behov, kan Tangen miljøstasjon utvides for å dekke skipets behov. Miljøstasjonene består av lukkede og låsbare miljøhus med dører, samt egne containere for ulike fraksjoner. I miljøhuset plasseres det beholdere med lokk for oppsamling av matavfall, glass/metall, elektronikk, batterier, samt UN godkjente fat til farlig avfall. For annet avfall benyttes ulike oppsamlingsutstyr som for eksempel beholdere og egne avfallscontainere Alt utstyr i miljøhuset merkes med symboler samt fraksjonsnavn på engelsk og norsk. Håndtering Avfall sorteres om bord på båtene, og fraktes til nærmeste miljøstasjon. Drammen havn skal oppfordre fartøyer til å kildesortere, samt rettlede dem i dette arbeidet ved behov. Tømmerutiner Alle miljøstasjoner inspiseres daglig av havneoppsynet, og det bestilles tømming ved behov. Dette bestilles enten på telefon, eller internett via Drammen havns egen portal hos Norsk Gjenvinning Det benyttes komprimatorbil til restavfall, skapbil til farlig avfall og annet stykkgods. Farlig avfall deklareres av Norsk Gjenvinnings sjåfør. Ved behov for å håndtere større mengder rene fraksjoner benyttes det containere. Restavfall Komprimatorbil som tømmer restavfall skal være tett. Ved søl benyttes absorberende midler for å fjerne flytende væske fra restavfall. Brukte absorbenter legges i plastsekker som forbrennes sammen med resten av avfallet. Avvik Fartøy som ikke sortererer avfall, kan bli illagt en ekstraavgift for å dekke inn havnens utgifter ved håndtering av avfallet. Fartøy kan også bli nektet å levere avfall, men vil allikevel bli belastet for avfallsgebyr. Fartøy som mener mottaksforholdene i havna ikke er tilstrekklige, skal fra om melde dette til Drammen havn på eget avviksskjema. Se vedlegg 7 Innrapporterte feil og mangler vil bli behandlet i Drammen havns internkontrollrutiner og statestikkføring. Drammen havn rapporterer avvik vedrørende renovasjonstjenestene fra Norsk Gjenvinning til kundesenteret i Drammen, TLF eller Side 14 av 19 Versjon 2.0

15 ARRIVAL INFORMATION ISPS INFORMATION VESSEL INFORMATION Plan for avfallshåndtering, Drammen havn Vedlegg 5a, Ankomstmelding med generell opplysning om søppellevering Port of Drammen PO Box 636 N-3003 Drammen TLF: FAX: ARRIVAL REPORT TO DRAMMEN PORT AUTHORITY TO BE SEND TO FAX NR SHIPS NAME: IMO-NUMBER: INT. CALL SIGN: SHIPS NATIONALITY: HOME PORT GROSS TONNAGE: LENGTH OVER ALL: BREADTH EXTREME: MAX SUMMER DRAFT : SHIP-TYPE: METRIC TONNES METERS METERS METERS SHIP S COM. LINES: FAX TLF SHIP S SAFETY OFFICER (SSO): NAME RANK SHIP S SECURITY LEVEL: LAST PORT OF CALL; NEXT PORT OF CALL; CITY/PORT COUNTRY PORT SECURITY LEVEL CITY/PORT COUNTRY PORT SECURITY LEVEL CREWLIST MUST BE SENDT TO THE PORT AUTHORITY ETA PORT OF DRAMMEN: DATE (dd/mm-yyyy): / - TIME: ETD PORT OF DRAMMEN: DATE (dd/mm-yyyy): / - TIME: REQUESTED BERTH: NAME OF BERTH CARGO INFORMATION: WASTE /GARBAGE TO BE DELIVERED ASHORE YES NO VESSELS THAT REQUEST TO DELIVER SPECIAL-FRAGMENTS, CARGO WASTE, OR LARGE QUANTITIES OF SHIPS WASTE, IS REQUIRED TO FILL OUT A COMPLETE GARBAGE/WASTE FORM. THIS FORM CAN BE DOWNLOADED FROM OUR WEBSITE INVOICE FOR HARBOR DUE IN THE NAME OF: INVOICE FOR CARGO DUE IN THE NAME OF:_ PLACE: DATE: SIGN: Side 15 av 19 Versjon 2.0

16 SPECIAL FEE NO SPECIAL FEE Plan for avfallshåndtering, Drammen havn Vedlegg 5b, Melde- /bestillingsskjema med spesifike opplysninger om avfallsfraksjoner Port of Drammen PO Box 636 N-3003 Drammen TLF: FAX: GARBAGE REPORT TO DRAMMEN PORT AUTHORITY TO BE SEND TO FAX NR Garbage collection to be ordered 24 hrs. prior to arrival of vessel SHIPS NAME: GROSS TONNAGE: ETA PORT OF DRAMMEN: ETD PORT OF DRAMMEN: REQUESTED BERTH: ORDERED BY (ENVIORMENTAL OFFICER) NAME OF PORT AGENT INVOICE IN THE NAME OF Type Mixed waste Mixed crushed glass Crushed aluminium cans Crushed steel/tin cans Cardboard-Paper Plastic materials Pallets-wood waste Electronics and batteries Galley waste Paint, glue and varnish Liquid waste Sludge and oily waste Kg/m³ (amount) Litres/m³ (amount) Connection-Hose dim Grey and black water For delivery of Sludge and oily waste, Grey and black water, Cargorecidues, and substances not listet as No Special Fee, contact Onyx Industriservice, and make an agreement with them for collecting the waste. 24 hrs service TLF Side 16 av 19 Versjon 2.0

17 Vedlegg 6, Deklarasjonsskjema for farlig avfall MERK: Det benyttes orginalt skjema med gjennomslagspapir, som gir i alt 5 eksemplarer + rettledning for utfylling Side 17 av 19 Versjon 2.0

18 Vedlegg 7, Avviksskjema for påstand om utilstrekkelige mottaksforhold Port of Drammen PO Box 636 N-3003 Drammen TLF: FAX: REPORT OF INSUFFICIENT WASTE RECEPTION FACILITIES TO BE SEND TO FAX NR Vessel s name, Call signimo-number Nationality: Date and time for waste delivery: Date and time of arrival: Last port of call: Date and time for departure last port of call: Discription of the insufficient waste reception facilities: (Communication, consequenses and suggestions for improvements) Date and time: Signature master: This form is to be sent to Port of Drammen, PO Box 636, N-3003 Drammen, Norway, or faxed to The port will respond within 3 weeks with list of improvements. Side 18 av 19 Versjon 2.0

19 Vedlegg 8, Gebyrsystemet avregning og avgiftssatser Avfallsgebyr i Drammen havn I henhold til Forskrift om begrensning av forurensning (FOR nr 931), kapittel 20 har Drammen havn etablert mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip. Oljeavfall, lasterester og kloakk Skipets agent eller kaptein tar kontakt med firma som kan motta oljeavfall, For at disse avfallsfragmenter skal kunne mottas må fartøyet ha overholdt meldeplikten beskrevet i forskriftens 7. Gebyr for oljeavfall, lasterester og kloakk beregnes i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av type og mengde som leveres, samt leveringstidspunkt. Gebyret oppkreves av tjenesteleverandør. Søppel Søppel avleveres i avfallscontainere, som er plassert i havnen. Farlig avfall kan kun leveres ved spesielle mottaksstasjoner. Gebyr for søppel skal betales av alle fartøyer som anløper offentlig kai, uavhengig av om det leveres søppel fra skipet til avfallsordningen. For cruiseskip forutsettes at søppel leveres kildesortert. Gebyr for søppel beregnes på grunnlag av antall passasjerer som skipet har tillatelse til å transportere, eller på grunnlag av skipets bruttotonnasje. Fartøyer som betaler gebyr for hvert anløp: Cruiseskip, passasjerferger i utenriksfart og orlogsfartøyer: Andre fartøyer i ordinær trafikk: kr 5,00 pr. person kr 0,10 pr. BT (maks. beregningsgrunnlag = 5000 BT) Det kan kreves tilleggsgebyr dersom fartøyet ønsker å levere større mengder enn hva som anses rimelig i forhold til skipets størrelse, normale drift og seilingstid siden forrige anløpshavn. Det kan gis fradrag i eller bortfall av gebyr dersom det kan dokumenteres at avfall fra skipetleveres fast i en annen havn, eller andre særlige hensyn tilsier det. Gebyr for søppel oppkreves av Drammen havn, og faktureres sammen med anløps- og kaiavgift. Side 19 av 19 Versjon 2.0

Avfallsplan. Gamvik-Nordkyn Havn KF

Avfallsplan. Gamvik-Nordkyn Havn KF Avfallsplan Gamvik-Nordkyn Havn KF Vedtatt i havnestyret 01.02.2013 FORORD Krav om avfallsplan er utformet i forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip gjeldende fra 12.10.03. Da

Detaljer

Alta Havn KF. Avfallsplan. En tidsmessig mottaksordning for avfall fra skip

Alta Havn KF. Avfallsplan. En tidsmessig mottaksordning for avfall fra skip Alta Havn KF Avfallsplan En tidsmessig mottaksordning for avfall fra skip Vedtatt i havnestyret 25.5.2004 FORORD Avfallsplan for Alta Havn KF er utarbeidet i samsvar med VEFAS IKT, Finnmark Gjenvinning

Detaljer

Havneplan for Solund Verft AS SOLUND VERFT. Solund Verft AS

Havneplan for Solund Verft AS SOLUND VERFT. Solund Verft AS Solund Verft AS 1 SAMMENDRAG OG MÅLSETTING... DEL I. GENERELL DEL... 1. Formål og virkeområde... 2. Ansvar, organisering og plikter... 3. Rammebetingelser... 3.1 MARPOL og EU-direktiv... 3.2 Forskrift

Detaljer

Avfallsplan for Eigersund Havnevesen. Mottak av avfall og lasterester fra skip

Avfallsplan for Eigersund Havnevesen. Mottak av avfall og lasterester fra skip Avfallsplan for Eigersund Havnevesen Mottak av avfall og lasterester fra skip Tlf +47 51463280 Fax + 47 51463281 Mail : post@egersund.havn.no Endringskatalog Dato Kapittel/vedlegg Endring Ansvarlig 14.03.12

Detaljer

Avfallsplan For havner i Gamvik kommune Gamvik-Nordkyn Havn KF (GNH)

Avfallsplan For havner i Gamvik kommune Gamvik-Nordkyn Havn KF (GNH) Avfallsplan For havner i Gamvik kommune Gamvik-Nordkyn Havn KF (GNH) Vedtatt i havnestyret 01.02.2013. Revidert 28.10.2015. FORORD Gamvik-Nordkyn Havn KF (heretter GNH) er ansvarlig for avfallsplan i Gamvik

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR HAVNER I SAUDA

AVFALLSPLAN FOR HAVNER I SAUDA AVFALLSPLAN FOR HAVNER I SAUDA 10.11.2016 Innhold 1. Formål og ansvar... 2 1.1 Bakgrunn og virkeområde... 2 1.2 Formål med avfallsplanen... 2 1.3 Ansvar, organisering og plikter... 2 1.4 Utarbeidelse,

Detaljer

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING Grimstad kommune PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING GRIMSTAD KOMMUNE HAVN Foto: Johnny Foss Sign. Inger Aaseby Skorstad Grimstad havn, plan for avfallshåndtering revidert 8.2.2012 Side 1 av 8 Innledning: Grimstad

Detaljer

Plan for mottak og håndtering av avfall på kommunale kaianlegg i

Plan for mottak og håndtering av avfall på kommunale kaianlegg i Rissa kommune Avfallsplan for havner i Rissa kommune Utarbeidet første gang Dato: 6.07.2017 Sist revidert Dato: 6.07.2017 Sist godkjent Dato: 6.07.2017 Er det gjort endringer siden forrige godkjenning

Detaljer

Tromsø Havn KF. Miljøvennlig avfallshåndtering fra fartøy

Tromsø Havn KF. Miljøvennlig avfallshåndtering fra fartøy Tromsø Havn KF Miljøvennlig avfallshåndtering fra fartøy Innhold 1. Hvor og hvordan levere avfall... 1 1.1 Systembeskrivelse... 1 2. Meldeplikt... 1 3. Gebyr... 2 3.1 Gebyrsystem... 2 3.2 Fartøy som ikke

Detaljer

Øksnes Havnevesen KF

Øksnes Havnevesen KF Side 1 AVFALLSPLAN OVERSIKT OVER AVFALL SOM DET ER ETABLERT MOTTAKSORDNING FOR VED OFFENTLIGE TRAFIKKAIER I ØKSNES HAVNEDISTRIKT UNDERLAGT ØKSNES HAVNEVESEN KF Jfr. Forskrift om levering og mottak av avfall

Detaljer

Avfallsplan for Oslo Havn KF Mottak av avfall og lasterester fra skip

Avfallsplan for Oslo Havn KF Mottak av avfall og lasterester fra skip Avfallsplan for Oslo Havn KF Mottak av avfall og lasterester fra skip Versjon 2.1 Endringskatalog Dato Kapittel/vedlegg Endring Ansvarlig 30.11.04 Eksempel Vedlegget er tatt ut, håndteres i informasjonsmateriell

Detaljer

Avfallsplan for Kjøllefjord havn

Avfallsplan for Kjøllefjord havn Avfallsplan for Kjøllefjord havn Lebesby-Kjøllefjord havn KF Revidert og vedtatt xx.xx.xxxx i Lebesby havnestyre Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 1 Innledning...2 2 Formål og virkeområde...3

Detaljer

Avfallsplan DOKUMENT FOR KILDESORTERING, GJENVINNING, OG HÅNDTERING AV AVFALL. for

Avfallsplan DOKUMENT FOR KILDESORTERING, GJENVINNING, OG HÅNDTERING AV AVFALL. for _ Avfallsplan DOKUMENT FOR KILDESORTERING, GJENVINNING, OG HÅNDTERING AV AVFALL for småbåthavner Ausvikheia, Høllen, Solta og havner drevet av Søgne kommune i Søgne kommune 18.06.2008 Side 1 _ Forord Søgne

Detaljer

Felles avfallsplan for småbåthavner i Eide kommune

Felles avfallsplan for småbåthavner i Eide kommune Felles avfallsplan for småbåthavner i Eide kommune Utarbeidet første gang 25.06.2014 Sist revidert Sist godkjent [Dato] [Dato] Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? Endringskatalog Dato Kapittel/vedlegg

Detaljer

Avfallsplan. for småbåthavner eiet av. Kristiansand kommune v/kristiansand Eiendom DOKUMENT FOR KILDESORTERING, GJENVINNING, OG HÅNDTERING AV AVFALL

Avfallsplan. for småbåthavner eiet av. Kristiansand kommune v/kristiansand Eiendom DOKUMENT FOR KILDESORTERING, GJENVINNING, OG HÅNDTERING AV AVFALL Avfallsplan DOKUMENT FOR KILDESORTERING, GJENVINNING, OG HÅNDTERING AV AVFALL for småbåthavner eiet av Kristiansand kommune v/kristiansand Eiendom Side - 1 - Forord Kristiansand Eiendom har utarbeidet

Detaljer

Plan for mottak og håndtering av avfall i småbåthavner

Plan for mottak og håndtering av avfall i småbåthavner Felles avfallsplan for småbåthavner i Ørland kommune Utarbeidet første gang 01.07.2014 Sist revidert 1. versjon Sist godkjent ----- Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? 1.gangs godkjenning

Detaljer

Veileder avfallsplan for havner

Veileder avfallsplan for havner Rapport nr 4/2004 Norsk renholdsverks-forening I samarbeid med Norsk Havneforening og Norsk havneforbund Veileder avfallsplan for havner NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport

Detaljer

Avfallsplan for Indre Trondheimsfjord Havnevesen

Avfallsplan for Indre Trondheimsfjord Havnevesen Avfallsplan for Indre Trondheimsfjord Havnevesen Januar 2012 Innhold Avfallsplan for Indre Trondheimsfjord Havnevesen... 1 Forord... 3 Sammendrag og målsetning... 3 Vedlegg... 3 Del 1. Generell del...

Detaljer

F elles avfallsplan for småbåthavner i Ålesund kommune

F elles avfallsplan for småbåthavner i Ålesund kommune F elles avfallsplan for småbåthavner i Ålesund kommune Utarbeidet første gang 13.06.2014 Sist revidert Sist godkjent [Dato] [Dato] Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? [Nei/, evt. utdyp] Endringskatalog

Detaljer

ik\ fanplan for hanner

ik\ fanplan for hanner Fosnes kommune Fellesfunksjoner ik\ fanplan for hanner i I;OSneskommune 20-14 Fellesavfallsplanfor havneri Fosneskommune Utarbeidet første gang 30.06.2014 Sist revidert Sist godkjent Er det gjort endringer

Detaljer

FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Kapittel 20. Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip Fastsatt med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr.

Detaljer

Avfallsplan for Egersund Havn. Mottak av avfall og lasterester fra skip

Avfallsplan for Egersund Havn. Mottak av avfall og lasterester fra skip Avfallsplan for Egersund Havn Mottak av avfall og lasterester fra skip Tlf +47 51463280 Fax +47 51463281 E-post post@egersund.havn.no Endringskatalog Dato Kapittel/vedlegg Endring Ansvarlig 04.10.16 Kontaktpersoner

Detaljer

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Hvaler kommune Virksomhet havn Virksomhet teknisk drift PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Vedtatt av Hvaler kommunestyre 11.mars 2009 (sak 7/09) INNHOLD: Forord s.1 Fakta om Hvaler havn s.2

Detaljer

Organisasjonsnr (underenhet): Eies av (org.nr): Besøksadresse: Sætrevegen 2, 3950 Brevik Telefon:

Organisasjonsnr (underenhet): Eies av (org.nr): Besøksadresse: Sætrevegen 2, 3950 Brevik Telefon: Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Vår dato: 31.01.2012 Arkiv nr. 2011/4947 Deres ref: Jorunn Gundersen Saksbehandler:Anne-Lene Lundsett, 35586213 Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Norcem AS Brevik

Detaljer

Felles avfallsplan for småbåthavner i Bjugn kommune

Felles avfallsplan for småbåthavner i Bjugn kommune Felles avfallsplan for småbåthavner i Bjugn kommune Utarbeidet første gang Oktober 2014 Sist revidert Sist godkjent [Dato] [Dato] Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? [Nei/Ja, evt. utdyp]

Detaljer

Utarbeidet første gang

Utarbeidet første gang Foto: Stein Olav Sivertsen Utarbeidet første gang 23.03.2017 Sist revidert Sist godkjent Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? 7240 Hitra postmottak@hitra.kommune.no Side 1 av 8 Endringskatalog

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Innhold 1.1 Formål... 1 1.2 Avfallsplan, lover og forskrifter.... 2 1.3 Målet for oppdraget.... 2 2. Grunnlagsdata.... 2 2.1 Krav til containere og behandling... 3 2.2 Farlig

Detaljer

Avfallsplan for Oslo Havn KF Mottak av avfall og lasterester fra skip

Avfallsplan for Oslo Havn KF Mottak av avfall og lasterester fra skip Avfallsplan for Oslo Havn KF Mottak av avfall og lasterester fra skip Versjon 2.2 Endringskatalog Dato Kapittel/vedlegg Endring Ansvarlig 30.11.04 Eksempel Vedlegget er tatt ut, håndteres i informasjonsmateriell

Detaljer

Fra Fylkesmannen: Eva Boman Veronica Skjævestad Lillian Raudsandmoen

Fra Fylkesmannen: Eva Boman Veronica Skjævestad Lillian Raudsandmoen Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 05.07.12 12/2475/LRA Lillian Raudsandmoen Arkiv nr. Deres referanse 37 01 75 41 fmaalra@fylkesmannen.no Inspeksjonsrapport Oppfølging

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR NORDFJORD HAVN

AVFALLSPLAN FOR NORDFJORD HAVN AVFALLSPLAN FOR NORDFJORD HAVN www.nordfjordhavn.no 2 I N N L E D N I N G NORDFJORD HAVN IKS (NH IKS) utarbeidet og gjennomførte Avfallsplan for Nordfjord havnedistrikt, datert 10. desember 2004. NH IKS

Detaljer

Avfallsplan for havner i Grenland

Avfallsplan for havner i Grenland Avfallsplan for havner i Grenland Revisjon 02-04/26.2.2015 INNHOLD 1. Formål og ansvar... 5 1.1. Bakgrunn og virkeområde... 5 1.2. Formål med avfallsplanen... 5 1.3. Ansvar, organisering og plikter...

Detaljer

MOTTAK AV AVFALL FRA SKIP

MOTTAK AV AVFALL FRA SKIP 1 MOTTAK AV AVFALL FRA SKIP AVFALLSPLAN FOR NAMSOS HAVN Utarbeidet av Namsos Havnevesen Gjelder fra 01.01.2005. Revidert 2007 Revidert sept 2011 med reforhandlet avtale med Norsk Gjenvinning. 2 MILJØPLAN

Detaljer

Avfallsplan for havner i Grenland

Avfallsplan for havner i Grenland Avfallsplan for havner i Grenland Revisjon 2-3/5.1.212 INNHOLD 1. Formål og ansvar... 4 1.1. Bakgrunn og virkeområde... 4 1.2. Formål med avfallsplanen... 4 1.3. Ansvar, organisering og plikter... 4 1.4.

Detaljer

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF)

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Intensjon. TBF ønsker at havnen skal fremstå som ren og ryddig både på land og sjø. Havnen skal bære preg av at det er ordnede forhold Behandling av

Detaljer

Veileder til utarbeidelse og godkjenning av avfallsplaner i havner

Veileder til utarbeidelse og godkjenning av avfallsplaner i havner VEILEDER M-147/2014 Veileder til utarbeidelse og havner Utdypning av forurensningsforskriften kap.20 BIBLIOTEKSKJEMA Utførende institusjon Miljødirektoratet ISBN-nummer kan tas ut (Frivillig å bruke) [ISBN-nummer]

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 20. Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 20. Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 20. Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip Del 6. Forurensning til vassdrag og det marine miljø fra skipsfart

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg Henriette Givskud Kari Skogen Miljøarbeid i marinaer Indre Oslofjord Sted: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN

SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN Høringsnotat for foresla tte endringene av forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip og avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall SAMMENDRAG Forslaget

Detaljer

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato 16.09.2009 Deres dato 07.04.2009 Vår referanse 2009/10940-472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS Mjåvannsveien 68 4628 KRISTIANSAND

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR KOMMUNALE HAMNER I AURLAND KOMMUNE

AVFALLSPLAN FOR KOMMUNALE HAMNER I AURLAND KOMMUNE AVFALLSPLAN FOR KOMMUNALE HAMNER I AURLAND KOMMUNE INNLEIING Avfallsplan for kommunale hamner i Aurland kommune er utarbeidd som fylgje av krav i ureiningsforskrifta. Planen tek utgangspunkt i Norsk Renholdsverks-foreining

Detaljer

Oppfølging etter inspeksjon ved Felleskjøpet Agri, Kambo havneterminal

Oppfølging etter inspeksjon ved Felleskjøpet Agri, Kambo havneterminal Felleskjøpet Agri avd. Kambo Att. Kari Lundblad Møllebakken 50 1538 MOSS Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2007/4190 KAB Vår dato: 24.11.2011 Oppfølging etter inspeksjon ved Felleskjøpet Agri,

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Felles avfallsplan for småbåthavner i Agdenes kommune

Felles avfallsplan for småbåthavner i Agdenes kommune AGDENES KOMMUNE Felles avfallsplan for småbåthavner i Agdenes kommune Utarbeidet første gang: 01.03.2015 Sist revidert: 15.03.2017 Sist godkjent: Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? Endringskatalog

Detaljer

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje.

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje. FYLKESMANNEN I HORDALAND Sakshandsamar, innvalstelefon Miljøvernavdelinga Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap 5956 Vågseidet Vår dato Vår referanse 2003/7175-472

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 3 2.1 Avfallshåndtering 3 2.2 Vannforsyning 3 2.3 Avløpsvann 3

1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 3 2.1 Avfallshåndtering 3 2.2 Vannforsyning 3 2.3 Avløpsvann 3 WETO EIENDOM NORGE AS VURDERING AV MILJØFORHOLD KNYTTET TIL PLANOMRÅDET I DJUPVIKA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1496.01 2015.079.I.FMOA 2015/16091 20/8-2015. 47.642 - Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1496.01 2015.079.I.FMOA 2015/16091 20/8-2015. 47.642 - Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr Miljøvernavdelingen La-Sa Båt og Motor AS Postboks 59 Skøyen 0212 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR KOMMUNALE HAMNER I AURLAND KOMMUNE

AVFALLSPLAN FOR KOMMUNALE HAMNER I AURLAND KOMMUNE AVFALLSPLAN FOR KOMMUNALE HAMNER I AURLAND KOMMUNE INNLEIING Avfallsplan for kommunale hamner i Aurland kommune er utarbeidd som fylgje av krav i ureiningsforskrifta. Planen tek utgangspunkt i Norsk Renholdsverks-foreining

Detaljer

av felles avfallsplan for Småbåthavner i Oslo kommune

av felles avfallsplan for Småbåthavner i Oslo kommune /l ' vw /'\/ wlehq 1,/ Fylke5mannen Miljøvernavdelingen i OSIO og Akershus, Tordenskioldsgate 12 ' -` Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Oslo kommune

Detaljer

Avfall i småbåthavner og marinaer

Avfall i småbåthavner og marinaer Avfall i småbåthavner og marinaer Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen Kjersti Aastorp Hirth 27.08.2012 Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 20: Levering og mottak av avfall og lasterester

Detaljer

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan?

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Guro Kristine Milli og Mirja Emilia Ottesen 1 Avfallsplaner og kildesortering hvorfor? God planlegging

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Avfallsplan for havner i Grenland

Avfallsplan for havner i Grenland Avfallsplan for havner i Grenland Revisjon 02-04/26.2.2015 Avfallsplan for havner i Grenland INNHOLD 1. Formål og ansvar... 5 1.1. Bakgrunn og virkeområde... 5 1.2. Formål med avfallsplanen... 5 1.3. Ansvar,

Detaljer

Testing & tilpasning av Renomar 1.0 Utført av Vesterålen Fiskeripark

Testing & tilpasning av Renomar 1.0 Utført av Vesterålen Fiskeripark Prosjektrapport Testing & tilpasning av Renomar 1.0 Utført av Vesterålen Fiskeripark Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...2 2. Bakgrunn og mål...3 3. Resultater av testene utført i Norge og Færøyene...5

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av avfallsplaner i havner Utdyping av krav i forurensningsforskriften kapittel 20

Veileder til utarbeidelse av avfallsplaner i havner Utdyping av krav i forurensningsforskriften kapittel 20 M-714 2017 VEILEDER Veileder til utarbeidelse av avfallsplaner i havner Utdyping av krav i forurensningsforskriften kapittel 20 KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening

Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening Bakgrunn og hensikt Alle båtforeninger er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk, ref. forurensningsforskriften

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR KOMMUNALE HAMNER I AURLAND KOMMUNE

AVFALLSPLAN FOR KOMMUNALE HAMNER I AURLAND KOMMUNE AVFALLSPLAN FOR KOMMUNALE HAMNER I AURLAND KOMMUNE INNLEIING Avfallsplan for kommunale hamner i Aurland kommune er utarbeidd som fylgje av krav i ureiningsforskrifta. Planen tek utgangspunkt i miljø-direktoratet

Detaljer

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Effektive avfallsrom dimensjonering, beliggenhet og utstyr Morten Tønseth EnviroPac AS Hva er vi for hvem? Med utgangspunkt i ledende og

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /8-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /8-2015 Miljøvernavdelingen Lindøya Slipp AS Postboks 1700 Vika 0121 Oslo Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten.

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Saksnummer: 06/3195 Kontrolldato: 11.05.06 Informasjon om virksomheten Navn: Oppland Metall AS Organisasjonsnr.: 915 024 270 Adresse: Pb. 46,

Detaljer

Epost: Tidsrom for denne kontrollen : Tilstede fra bedriften

Epost: Tidsrom for denne kontrollen : Tilstede fra bedriften Inspeksjon ved Spillhaug avfallsdeponi, Aurskog Høland kommune. RAPPORT Nr. 59/2005 utkast FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS HOVEDKONTOR OG POSTADRESSE: TORDENSKIOLDSGT.12, POSTBOKS 8111 DEP. - 0032 OSLO

Detaljer

Utarbeidet av Torstein Jøleid på Bygg og renhold i Teknisk avdeling, Heidi Neilson på Forvaltning og miljø i Eiendomsavdelingen.

Utarbeidet av Torstein Jøleid på Bygg og renhold i Teknisk avdeling, Heidi Neilson på Forvaltning og miljø i Eiendomsavdelingen. Flyfoto fra 19. april 2016 Utarbeidet av Torstein Jøleid på Bygg og renhold i Teknisk avdeling, Heidi Neilson på Forvaltning og miljø i Eiendomsavdelingen. Sist endret 25. oktober 2016, av Heidi Neilson

Detaljer

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Analyse/stikkprøver av restavfall fra beholdere/sekker og containere Formål Plukkanalyse UiO, oktober 2014 o Kartlegge sammensetningen av

Detaljer

Og hva med brannsikring. Det har vært mange branner i avfallsanlegg i Rogaland.

Og hva med brannsikring. Det har vært mange branner i avfallsanlegg i Rogaland. file://\\fmroephweb03\pdfserverdocprocessing\ephorte\828125_fix.htm Side 1 av 3 23.04.2015 Hei. Da har vi tatt tilbakemeldingene deres til etterretning og gjort følgende. Vi har inngått avtale med Norsk

Detaljer

FOR nr 727: Forskrift om krav til melding og utfylling av kontrolliste ved fartøyers transport av farlig eller forurensende last.

FOR nr 727: Forskrift om krav til melding og utfylling av kontrolliste ved fartøyers transport av farlig eller forurensende last. FOR 1999-06-16 nr 727: Forskrift om krav til melding og utfylling av kontrolliste ved fartøyers transport av farlig eller forurensende last. DATO: FOR-1999-06-16-727 DEPARTEMENT: FKD (Fiskeri- og kystdepartementet)

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller Vår dato: 14.02.2013 Vår referanse: 2009/3728 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Geir Olav Bøe Saksbehandler: Håkon Dalen Hellik Teigen AS avd. Hokksund Postboks 2 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.029.I.FMTE Saksnummer: 2013/2930 Dato for kontroll:

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE Fastsatt av styre 21. november 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 1 Generelle bestemmelser 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 2014 ER Larvik Havn KF LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 www.larvik.havn.no ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN

AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN TRUST ARKTIKUGOL AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN 2013 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for avfallshåndteringen i Pyramiden... 3 3 Ansvar og organisering... 4 4 Avfallskilder... 4 5 Avfallsfraksjoner... 7 Farlig

Detaljer

Følgeskriv - Høring av endring av forurensningsforskriften kapittel 20 følger saken som vedlegg 1.

Følgeskriv - Høring av endring av forurensningsforskriften kapittel 20 følger saken som vedlegg 1. Byrådssak 1376 /13 Høring. Endring av forurensningsforskriften kapittel 20. Implementering av direktiv 2000/59/EF om mottaksanlegg i havner for avfall og lasterester i norsk rett. PEVI ESARK-03-201301526-177

Detaljer

Affald fra Skibe og Modtageordninger i Havne Hotel Føroyar, Tórshavn, Færøerne. Onsdag 6 November 2007 Aage Bjørn Andersen.

Affald fra Skibe og Modtageordninger i Havne Hotel Føroyar, Tórshavn, Færøerne. Onsdag 6 November 2007 Aage Bjørn Andersen. Affald fra Skibe og Modtageordninger i Havne Hotel Føroyar, Tórshavn, Færøerne Onsdag 6 November 2007 Aage Bjørn Andersen Mentum AS Håndtering av avfall om bord på fiskefartøyer og mindre fartøyer Nordisk

Detaljer

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS FYLKESMANNEN I TROMS ROMSSA FYLKKÁMANNI Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 09.05.2006 2006/2142-1 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Per Kristian Krogstad 77 64

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL

AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL 9. September 2014 Margareta Skog 1 Kilden til avfallskrav Forurensningsloven Avfallsforskriften Forurensningsforskriften Internkontrollforskriften

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 973 146 890 Eies av (org.nr): 980 250 571 Besøksadresse: Solfjellveien 1, 4900 Tvedestrand Telefon: 37 16 21 38 Bransjenr. (NACE-kode): 16.232

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Kommunalt Mottak av farlig avfall. Bedrifter gratispassasjerer i offentlig renovasjon?

Kommunalt Mottak av farlig avfall. Bedrifter gratispassasjerer i offentlig renovasjon? Kommunalt Mottak av farlig avfall Bedrifter gratispassasjerer i offentlig renovasjon? Daglig leder ; Arve Veglo 12000 tonn avfall pr.år Dekk/Glass/Farlig Avfall Distrikt Møre/Romsdal/Sør og Nord Trøndelag.

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Bakgrunn og hensikt Båtforeningene er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk. Denne planen kommer i tillegg til

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 Del 3. Prisliste Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 3.1 Generelt Dette heftet angir prisene i Harstad Havn KF. For informasjon rundt betingelsene for prisene og unntak, se Forretningsbetingelser.

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.003.I.FMTE Saksnummer: 2017/769 Dato for kontroll: 03.02.2017

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble De endringene som gir innholdsmessige forskjeller i forhold til eksisterende forskrifter er listet i tabellene nedenfor. Ettersom den nye forskriften erstatter

Detaljer