4 Planstatus og forhold til annet lovverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4 Planstatus og forhold til annet lovverk"

Transkript

1 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Embretsfoss Kraftverk 1 Bakgrunn Beskrivelse av planområdet Eiendomsforhold Planstatus og forhold til annet lovverk Fremlegg til plan Konsekvenser av planforslaget Samordning og medvirkning... 6 Kilder Bakgrunn EB Kraftproduksjon AS planlegger å bygge nytt kraftverk i Embretsfossen ved Åmot i Modum kommune. Reguleringsplanen blir fremmet av SWECO på vegne av EB Kraftproduksjon med det formål å sikre området til bygging av nytt kraftverk med ny dam og bro, samt et opparbeidet friluftsområde med turvei. Det skal også oppføres et nytt klekkeri. Plankartet gir forslag til tillatt arealbruk i planområdet. Samtidig som reguleringsplanen blir behandlet i Modum kommune, krever tiltaket godkjenning fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 2 Beskrivelse av planområdet Embretsfoss kraftverk ligger i nedre del av Drammensvassdraget, på vestsiden av elven 27km fra munningen. Drammensvassdraget er sterkt påvirket av vannkraftreguleringer. Planområdet er ikke tidligere regulert. Den delen av planområdet som er avsatt til boligområde i kommuneplanen er tatt med i planen fordi det skal gjøres tiltak med Embretsfossveien forbi disse eiendommene. Det skal også gjøres tiltak på en støttemur nedenfor eiendom 52/151. Bergensbanen går gjennom planområdet, på østsiden av kraftstasjonen. Jernbanesporet vil ikke bli berørt av tiltaket. 3 Eiendomsforhold For liste over grunneiere vises det til grunneierliste sendt ut ved varsling av reguleringsplanarbeidets oppstart. Det opplyses om at EB har inngått avtale med Jernbaneverket om oppkjøp av deres tomt mot Bårud renseanlegg. 4 Planstatus og forhold til annet lovverk Planområdet er ikke tidligere regulert. Det er kommuneplanens arealdel for Modum kommune som angir tillatt arealbruk i området. Det aktuelle planområdet er i kommuneplanen for Modum lagt ut som erverv/næringsområde allmennyttige formål og friområde. Det finnes også tre eneboliger på østsiden av jernbanen som ligger som byggeområde i kommuneplanen.

2 Forskrift om Konsekvensutredning Tiltaket kommer ikke inn under tiltak som automatisk må konsekvensvurderes. Statlige eller regionale planer for området Det er ingen kjente statlige eller regionale planer som kommer i konflikt med det aktuelle planområdet. Vern/klausuleringsforespørsler etter annet lovverk enn Plan- og bygningsloven Ingen vern eller klausuleringsforespørsler etter annet lovverk enn Plan- og bygningsloven er funnet gjeldende i området. Kulturminneloven Søk i kulturminnebasen Askeladden viser at det ikke er registrert kulturminner innenfor planområdet. Naturvernloven Direktoratet for naturforvaltning har ikke registrert naturverdier av nasjonal, regional eller lokal verdi i planområdet. Det er ingen vernede områder innefor den foreslåtte reguleringsgrensen. Inngrepsfrie naturområder Gjennom Naturbase fra Direktoratet for Naturforvaltning (INON) er det ikke registrert inngrepsfrie naturområder innenfor planområdet. Områder båndlagt til drikkevannsformål Reguleringsplanen innvirker ikke på områder båndlagt til drikkevannsformål. Forhold til nærliggende verneområde Planområdet ligger ikke i nærheten av verneområder. Andre arealbruksinteresser Det er ikke kjent at tiltaket vil komme i konflikt med andre arealbruksinteresser. Andre tillatelser som er nødvendige for gjennomføring av tiltaket Konsesjon fra NVE er gitt. Det skal godkjennes miljøplan med arealbruksplan av NVE s miljøtilsyn før gjennomføring av tiltaket. 5 Fremlegg til plan Dagens kraftstasjon har ikke tilstrekkelig slukeevne til å utnytte vannmengden i Drammenselva optimalt. Ny kraftstasjon vil ha en installert ytelse på ca. 45 MW ved slukeevne 340 m³/s. Den nye kraftstasjonen bygges på det gamle fabrikkområdet på østsiden av elven. Eksisterende kraftstasjon Embretsfoss 3 (E3), rehabiliteres for varig drift. Produksjonen i E2 nedlegges når E4 står ferdig. Av sikkerhetsmessige årsaker vil dagens vei fra hovedvei, Rv. 287, på vestsiden av elven utbedres på kritiske punkter, og det bygges ny bro over elven. Det vil også bygges ny

3 kraftlinje, ca 2 km i luftlinje, som tilknyttes 66/132 kv linjen Flesaker Ringerike på vestsiden av elven. Spenningsnivå ny kraftlinje er 132 kv. NVE har gitt konsesjonsfritak til EB i forbindelse med bygging av Embretsfoss 4. 6 Konsekvenser av planforslaget Kulturminner og kulturmiljø Reguleringsplanen vil ikke komme i konflikt med registrerte kulturminner. Landskap Landskapet er i dag preget av eksisterende og tidligere bruk av området. Det er mange rester etter tidligere drift av vannkraftverk og papirfabrikk, og området fremstår som uryddig. Flere gamle bygninger vil bli revet. Den eksisterende dammen og broen skal også rives og erstattes med nye byggverk. Disse vil også flyttes noe i forhold til dagens plassering. Fjerning og oppsetting av nye byggverk vil gjøre at området fremstår som mer velholdt og ryddig. Vegetasjonen i området er i dag preget av løvskogkratt. Mye av vegetasjon vil måtte fjernes pga de store landskapsinngrepene som må gjøres. Verdifullt toppdekke må derimot tas vare på og mellomlagres for tilbakeføring til området når anleggsperioden er over. Den gamle industritomten der papirfabrikken stod, skal omgjøres til et parkmessig opparbeidet område. Dette vil medføre at området etter anleggsperiodens slutt vil fremstå som et grønt og allment tilgjengelig område. Vrakmasser/overskuddsmasser vil bli plassert i permanent deponi. Det gamle steinbruddet på vestsiden av elven er et av områdene som ønskes benyttet til dette. I tillegg ønskes også brukt et område like nord for Embretsfoss 3, der det ble tippet masser etter Embretsfoss 3- utbyggingen. Det må lages en oppfyllings/istandsettingsplan for all deponering. Denne skal fremlegges NVE og kommunen for godkjenning før eventuell deponering av masse kan starte. Biologisk mangfold Fiske SWECO Norge AS har laget en miljørapport som beskriver status for flora og fauna i Drammenselva i området rundt Embretsfoss. Drammenselva er infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, men er til tross for dette en av de beste lakseelvene i Norge (Jensen, Gregersen og Helland 2007). Det er også tilsynelatende god ørretbestand mellom Døvikfoss og Embretsfoss. Rett sør for Embretsfossen er det registrert to gytegroper for ørret. Elvebredden og elvebunnen tilrettelegges for nytt inntak i dammen. Dagens vannspeil skal beholdes. Utløpet fra dammen vil skjære igjennom et sideløp mellom øy og fastland, og dermed endre forholdene i sideløpet. Utformingen av utløpet er trolig avgjørende for strømningsbildet ved utløpskanalen, og er tilsvarende avgjørende for forholdene til fisken.

4 Under anleggsfasen vil fiskehabitatet mellom det nye utløpet og øya utenfor bli ødelagt. Derimot kan gyte- og oppvestområdene delvis reetableres etter utbygging. Dette arealet blir imidlertid mindre enn i dag. Det mest påvirkede området ligger rett nedstrøms dammen, samt i området ved den nye utløpskanalen. Forutsatt at vannstanden oppstrøms Embretsfoss ikke heves, vil ikke forholdene for fisk oppstrøms dammen bli vesentlig endret. Nedstrøms har det trolig liten betydning for fiskebestanden hvordan strømmen går i elven, men for fiskeinteressene kan det ha betydning. Dersom det foregår nedvandring av ørret fra områdene oppstrøms Embretsfoss, er det viktig at dette opprettholdes hvis den er avgjørende for fiskebestanden mellom Døvikfoss og Embretsfoss. Et avbøtende tiltak er strømstyring, dvs. styring av vannmassene slik at disse fremmer gode habitater for fisk. Rødlistet elvefauna (og flora) Det er observert elvemusling nedenfor Døviksfoss og over Embretsfoss, samt i Simoa som renner inn på vestsiden. Elvemuslingen er en rødlistet elvefauna. Det er gode oppvekstområder for ål nedenfor Embretsfoss, og det finnes en del ål i området Embretsfoss Gravfoss. Ål er rødlistet, og det er viktig å kartlegge områdets betydning for arten. Et avbøtende tiltak er å bygge terskler i det gamle elveløpet for oppvandring av ål. En renne fra toppen av dammen hvor det slippes vann ovenfra kan fremme oppvandring av ål. Vanntilførselen må kunne stenges dersom oppvandring av ål skal stanses. Det er også gjort observasjoner av dvergdykker og sangsvane i området. Dette er rødlistearter som har vinteropphold her, sammen med bl.a. fossekall, laksand, sildand og kvinand. Områdets betydning for vannfugl i regional og nasjonal sammenheng er ikke dokumentert (Miljørapport - Jensen, Gregersen og Helland 2007). Kultivering Settefiskanlegget til Hellefoss, Åmot kultiveringsanlegg (HÅK), må flyttes ved byggingen av E4. Nytt anlegg bygges på nedsiden av dagens anlegg. For å gjøre dette må det fylles ut masser i elven. Det benyttes sprengmasser fra utløpet til denne fyllingen. Utfylling av masser i elven medfører at et av gyteområdene for ørret forsvinner. Avbøtende tiltak er å etablere nye områder når anleggsperioden er over. Nytt gytesubstrat tilføres på egnede steder. Det utarbeides for tiden en miljøplan som vil beskrive avbøtende tiltak vedrørende biologisk mangfold. Miljøplanen skal følges opp gjennom reguleringsbestemmelsene. Vanngjennomstrømming/vannkvalitet Etter utbyggingen vil kraftstasjonen på Embretsfoss ha en samlet slukeevne på 475 m³/s. SWECO s miljørapport sier at vannkvaliteten er rapportert til å være god. Som avbøtende tiltak kan driften av flomkraftverket vurderes for å opprettholde vannføring i elveleiet fra kraftstasjonen. Vannstandsendringer Det er ikke antatt vesentlige vannstandsendringer. Rett nedstrøms dammen og uløpet kan det imidlertid oppstå lengre perioder med rolig vann, som kan påvirke gyteplasser og oppvekstområder for ørret. En påvirkning av området ved sedimentering kan være dødelig

5 for eventuell bestand av elvemusling. En betydelig massetransport i anleggsfasen kan føre til tilslamming av gytearealer og områder med elvemusling. Vannsprut fra fossen er trolig med på å prege vegetasjonen langs elven et stykke nedstrøms dammen. Dette skal kartlegges for å avkrefte/bekrefte om dette er en problemstilling som skal vurderes videre. Lokalklima Det antas at tåkeproblemet på Åmot vil bli redusert pga tiltaket, dette fordi vannføringen over dammen blir redusert (Miljørapport - Jensen, Gregersen og Helland 2007). Forurenset grunn Det lå tidligere en papirfabrikk på tomten til kraftverket, som har ført til forurensninger i grunnen. For utfyllende informasjon om forurenset grunn vises til rapporten Tiltaksplan Sanering av forurenset grunn Embretsfoss datert (vedlegg 6) Massedeponi Det er foreløpig anslått at det skal sprenges ut et volum fjell på ca m³. Så mye som mulig av dette volumet skal plasseres på egen tomt rundt den nye kraftstasjonen. Når E2 rives vil det trolig også kunne fylles en del masser her. Et gammelt steinbrudd på vestsiden av Drammenselven ønskes benyttes til massedeponi. Området søkes også benyttet til lagring av forurenset masse. I tillegg ønskes også brukt et område like nord for E3, der det ble tippet masser etter E3-utbyggingen. Masser fra industritomten skal kontrolleres for forurensning, og skal ikke benyttes til fylling før dette er avklart. Sprengmassene skal vurderes i forhold til type sprengstoff som benyttes, da enkelte typer sprengstoff kan gi forbindelser som er giftige for vannlevende organismer. Bebyggelse og bomiljø Enkelte boliger og fabrikkbygninger, samt jernbanen vil bli berørt av rystelser fra sprengningsarbeid og støy i anleggsperioden. Det vil bli satt krav til rystelser for utførelse av sprengningsarbeider. Arbeidsutførelse skal rette seg etter gjeldene lover og bestemmelser for arbeidstid, eventuelt søke dispensasjon for avvik. Sprengning skal også foregå etter enighet med Jernbaneverket og NSB i forhold til togtider, slik at sprengningsarbeidet ikke påvirker togtrafikken. Trafo for kraftverket kan avgi noe støy. Vannkraftverket i seg selv er svært støyende og vil overdøve lyden fra trafoen. Det er ikke forventet at trafostasjonen vil tilføre sjenerende støy til området. Den nye kraftstasjonen er arkitekttegnet. Stasjonen får en tilpasset utforming, og fasadene forblendes med teglstein. Utbyggingen av kraftverket med ny dam og bro med opparbeidelse av grøntområder rundt vil være et positivt løft for området. Friluftsliv og rekreasjon Området rundt kraftverket er i dag stengt med bom og gjerde. Etter at anlegget står ferdig skal det være åpent for allmenn ferdsel, men med stengsler og skilting ved fareområder. Det skal også tilrettelegges for tursti på begge sider av elven, og skal være et ledd i

6 gjennomføringen av Modum på langs. Utforming av dette vil gjøres i samarbeid med Modum kommune. Naturressurser Tiltaket medfører ikke vesentlige endringer i ressursgrunnlaget eller driftsforhold for driftsenheter innen jordbruk og skogbruk. 7 Samordning og medvirkning Igangsatt planarbeid med reguleringsplan for området ble varslet av SWECO i brev til berørte parter datert (vedlegg 2). Oppstart av planarbeidet ble også varslet med annonse i avisene Bygdeposten den og Drammens Tidende den Frist for høringsuttalelser i forbindelse med høringen var satt til NVE ble varslet og fikk egen høringsfrist til Grunnet kommunikasjonsog tolkningsfeil ble NVE beklageligvis ikke varslet samtidig med andre. Det ble arrangert eget møte hos EB og Modum kommune der NVE ble orientert om saken. Før varsel om oppstart har det vært tett dialog mellom EB Kraftproduksjon, Modum kommune og SWECO. Det har kommet inn tre merknader til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet (vedlegg 5). Innkomne merknader er tatt hensyn til i den grad det er funnet formålstjenelig. Merknadene er oppsummert under: Merknad I: Naturvernforbundet i Modum og Sigdal påpeker målet om å tilrettelegge for turstier langs Drammensvassdraget. De mener det må kreves av utbygger at det tas hensyn til allmenne interesser ved å tilrettelegge for gode tilrettelagte turstier langs begge bredder. Slik kan stien fra Geithus videreføres ned til Korketrekkeren. Naturvernforbundet er positive til opprustingen av kraftverket for å optimalisere kraftpotensialet, men mener at det må iverksettes bedre sikkerhetstiltak enn i dag for å sikre minstevannsføring, spesielt grunnet fiskekultiveringsanlegget. Tiltakshavers kommentar: Adkomst "Modum på langs" I møte med Modum Kommune har det fremkommet ønske om adkomst til følgende stier fra kraftverksområdet på Embretsfoss: 1. Sti langs elvens østside nordover. 2. Fremtidig sti langs elvens østside sydover mot Bårud renseanlegg 3. Merket sti / traktorveg langs elvens vestside nordover

7 Adkomsten til disse stiene vil bli vesentlig forbedret sammenlignet med dagens situasjon. Sikkerhetsmessig er det viktig at ny sti til Bårud etableres. I dag ferdes mange på jernbanesporet. Inne på kraftverksområdet vil det bli lagt til rette for biloppstilling og allmenn ferdsel på området. Sikkerhet kultiveringsanlegg EB har signert en avtale med HÅK som sikrer HÅK økonomi og rettigheter til å bygge et nytt kultiveringsanlegg. Dette vil bli bygget med sikkerhetsutstyr som sikrer anlegget vann hvis strøm eller overvann skulle bli borte. Merknad II: Beboere og eiere i gnr/bnr 52/114, 52/123 og 52/131 er nærmeste naboer til kraftstasjonen, rett sørøst for jernbanen. De viser til rullering av kommunedelplanen og ber om at utbygger/kommunen fortsatt opprettholder eiendommene som boligområde. De ønsker også at gnr/bnr 52/131 omreguleres fra friområde til boligområde i kommunedelplanen. Beboerne forventer at de tas hensyn til under anleggsperioden i forhold til støy, anleggstrafikk og arbeidstider. De anmoder om god dialog mellom utbygger og beboere i forhold til dette. Før anleggsperioden tar til ønsker de at utbygger besiktiger deres eiendommer med tanke på eventuell skade og annen forringelse på eiendommene som følge av anleggsarbeider. Embretsfossveien ned mot jernbanen og kraftstasjonen ønskes opprustet til god standard etter anleggsperioden. Beboerne krever at EB Kraftproduksjon, evt. Modum kommune tar permanent ansvar for vedlikehold, brøyting og strøing av veien. Det bør også settes opp gatelykter for skape et tryggere område. De ønsker at området blir godt skiltet fra motorveibroa (Rv.287 over mot Kongsfoss) for å hindre uønsket kjøring forbi eiendommene. I tillegg ønsker de en snumulighet for biler i bunnen av Embretsfossveien, før jernbaneovergangen. Beboerne påpeker en mangelfull informasjon fra utbygger så langt i prosessen, og forventer at dette bedres videre i prosessen. De stiller seg ellers positive til en opprusting av området. Tiltakshavers kommentar: Endring av vilkår for 52/131 er en sak for kommunen. EB har vært i møte med naboene. Vi vil hensynta deres ønsker etter beste evne. Vi har forståelse for bekymring for støy, anleggstrafikk og lignende. Rutiner for fremtidig kommunikasjon og informasjon er avtalt. EB eier i dag veistrekningen. Etter anleggsperioden vil jernbaneovergangen bli stengt. Dette er et av vilkårene fra kommunen. Etter dette er veien av liten betydning for kraftverket. Det må da finnes en løsning der kostnader til veivedlikehold deles etter bruk. Frem til ferdigstillelse av nytt kraftverk vil EB ivareta normalt veivedlikehold. Merknad III: NVE orienterer om forholdet til vassdragslovgivingen og konsesjonsvilkårene som gjelder for Embretsfoss. NVE poengterer at de vil gi innspill undervegs i planprosessen med sikte på at reguleringsplanene som kommunen vedtar også kan inngå som en del av planmaterialet

8 NVE kan legge til grunn for sin godkjenning av detaljplaner. Dette betinger nært samarbeid med Modum kommune, EB og NVE. Det oppfordres til at reguleringsplanen utarbeides som en flateregulering med overordnede føringer for utforming og istandsetting NVE er kritiske til en større utfylling av vassdraget umiddelbart nedstrøms utløpet til nytt kraftverk. Dette med tanke på utfordringene med å få til en god landskapsforming, naturverdiene og det ytterligere forbedringspotensialet av elvestrekningen. NVE påpeker at det er registrert elvemusling og gyteområde i området som planlegges oppfylt. Dersom settefiskanlegget er styrende for fyllingens størrelse ønsker NVE at det blir utredet en alternativ plassering som ikke betinger utfylling i elva. Dersom settefiskanlegget skal stå uten skader i en 200-års flom må flomnivå beregnes. Det må også fremlegges detaljerte tegninger av fyllingens utforming og høyde. Det bes om at en eventuell stabiliserende effekt som fyllingen kan ha for jernbanen dokumenteres ved geotekniske undersøkelser. Her bør også andre tiltak for å bedre sikkerheten vurderes. Yttergrenser for massedeponier må vises i kart og volumet for forventet deponert masse beregnes. I brev av har NVE lagt til grunn at vannstandsvariasjoner oppstrøms inntaksdam ikke skal endres. Det skal foretas målinger som verifiserer dette. Disse målingene er viktige for NVE og må foretas uten unødig opphold. Det vises ellers til brev fra NVE til EB av og med innspill til planleggingen. Tiltakshavers kommentar: EB tar med seg dette videre i prosessen og jobber for å samordne NVE's ønsker og arbeid i denne sammenheng. Vi vil søke å imøtekomme innspillene så godt det lar seg gjøre i forhold til de tekniske løsninger. Det utarbeides landskapsplaner og visualiseringer av ferdig anlegg som vil vise utfyllinger og deponier. Dette vil danne et godt bilde av hvordan området vil se ut etter ferdigstillelse og kan gjøre behandlingsprosess og vurdering lettere for myndighetene. Det utarbeides for tiden en miljøplan som detaljerer hvordan habitater kan erstattes og tilrettelegges slik at viktige arter i elva får gode forutsetninger for å overleve og reprodusere.

9 Vedlegg 1. 1 stk plankart i målestokk 1:1000 (4 deler, alle A1), 1 stk oversiktsplan i målestokk 1:2000 (A1) 2. 1 sett reguleringsbestemmelser 3. Kopi av varslingsbrev og varslingsannonse 4. Oversikt over grunneiere som saken vedkommer 5. Kopi av innkomne merknader i forbindelse med forhåndsvarslingen. 6. Tiltaksplan Sanering av forurenset grunn Embretsfoss 7. Miljørapport Embretsfoss

10 Kilder Skriftlige kilder Jensen, Gregersen og Helland. Embretsfoss Miljørapport. SWECO Grøner AS Jensen, Mørch. Tiltaksplan- Sanering av forurenset grunn Embretsfoss. SWECO Norge AS 2008 Kilder fra internett Direktoratet for Naturforvaltning, INON-basen Direktoratet for Naturforvaltning, naturbasen Riksantikvaren, Askeladden kulturminnedatabase Personlige meldinger Eken, Morten Spesialrådgiver, Modum kommune Lid Larsen, Øystein Arealplanlegger, Modum kommune Sollibråten, Tore Miljøtilsynet, NVE Øderud, Trygve Prosjektleder, EB kraftproduksjon

REGULERINGSPLAN FOR EMBRETSFOSS KRAFTVERK PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR EMBRETSFOSS KRAFTVERK PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR EMBRETSFOSS KRAFTVERK PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn... 2 2 Beskrivelse av planområdet... 2 3 Eiendomsforhold... 2 4 Planstatus og forhold til annet lovverk... 3 5 Fremlegg til plan...

Detaljer

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Godfarfoss kraftverk kraftverk Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Kraft AS Eiere: Hol kommune, Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Drift av laksetrappa ved Hellefoss i Drammenselva

Drift av laksetrappa ved Hellefoss i Drammenselva Vår dato: 15.01.2013 Vår referanse: 2012/1100 Arkivnr.: 542.0 Deres referanse: 22.05.2012 Saksbehandler: Erik Garnås Til Soya-Hellefoss Grunneierlag Åmot og Omegn Fiskerforening Buskerud Fylkeskommune

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

NYTT NORE I KRAFTVERK. Åpent informasjonsmøte Rødberghallen 25.02.2015

NYTT NORE I KRAFTVERK. Åpent informasjonsmøte Rødberghallen 25.02.2015 NYTT NORE I KRAFTVERK Åpent informasjonsmøte Rødberghallen 25.02.2015 Velkommen! Bakgrunn for utbyggingsplanene Fremdriftsplan Tillatelser Arealplaner, detaljplaner og anleggssteder Rødberg i anleggsperioden

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Mindre reguleringsendring HUMMELFJELL HYTTEGREND III i Os kommune Planid: R51 13.02.2012 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Gausdal kommune SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 Ark.: S11 Lnr.: 8472/09 Arkivsaksnr.: 08/8-7 Saksbehandler:

Detaljer

EKSEMPLER PÅ KLIMATILPASNING I REGULERINGSPLANER VED ELV OG FJORD I TRONDHEIM.

EKSEMPLER PÅ KLIMATILPASNING I REGULERINGSPLANER VED ELV OG FJORD I TRONDHEIM. Til nettverkssamling om klimatilpasning, i Fredrikstad 31.8.2010 og 1.9.2010, ved Synøve Tangerud EKSEMPLER PÅ KLIMATILPASNING I REGULERINGSPLANER VED ELV OG FJORD I TRONDHEIM. nheim Trondheim kommunes

Detaljer

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune.

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune. Deres brev: Deres ref: Dato: Berørte parter 23.11.2014 Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune. ar plan og landskap Storgata 8 3611

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3 14 OPPDRAG Deponi Tyristrand, Ringerike kommune OPPDRAGSNUMMER 12662001 OPPDRAGSLEDER Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV Frode Løset DATO TIL RINGERIKE KOMMUNE KOPI TIL KAI BAUGERØD Innhold INNLEDNING BAKGRUNN...

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS 31.08.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K3 - &13, K2 - S11 16/1603 Brufossen kraftverk - høringsuttalelse fra

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11 TORSKEN KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV TORSKEN GÅRD, EIENDOMMENE 24/110, 11 MED FLERE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG.. 2. BAKGRUNN..... PLANSTATUS..

Detaljer

«RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i

«RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i 1 DETALJREGULERING FOR «RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i RANA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Overhalla den 24.07.14 Siv. ing. Jan Lian AS 2 Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Helgeland Avfallsforedling (HAF)

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU Nasjonal arealplan-id: 20252012001 BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU Detaljreguleringen ble vedtatt av Tana kommune i møte. den 2013. Detaljreguleringen legger til rette for etablering

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Tiltak i vassdrag. Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser. Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr

Tiltak i vassdrag. Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser. Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr Tiltak i vassdrag Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr. 2012 006 INNHOLD: 1.0 Bakgrunn 2.0 Planlagt tiltak / Gjennomføring 3.0 Vurdering av

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad

Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad Tiltakshaver: Levanger Næringsselskap As Konsulent: Selberg Arkitektkontor As 29.06.2010 1 Bakgrunn Planforslaget er innsendt 29.06.2010 av Levanger Næringsselskap

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som ønskes regulert ligger i lia nedenfor Joplassen boligfelt på Orkanger. Terrenget er

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Veiledning for utarbeidelse av detaljplan for landskap og miljø for anlegg med vassdragskonsesjon

Veiledning for utarbeidelse av detaljplan for landskap og miljø for anlegg med vassdragskonsesjon Revidert 23. februar 2010 Revidert 31. mars 2012 (tittel) Veiledning for utarbeidelse av detaljplan for landskap og miljø for anlegg med vassdragskonsesjon 1. Innledning... 2 1. Innledning... 2 1.1 Om

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 20.04.2009 Arkiv : S11 Saksmappe : 2009/224 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Forslag til konsekvensutredningsprogram for Godfarfoss kraftverk i Nore

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

OMBYGGING AV DAM ROPPTJERN - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

OMBYGGING AV DAM ROPPTJERN - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Ark.: GNR 238/1 Lnr.: 851/12 Arkivsaksnr.: 12/70-5 Saksbehandler: Gudmund Forseth OMBYGGING AV DAM ROPPTJERN - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedlegg: 1. Kopi av søknad datert 12. januar

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å

Detaljer

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune MERKNADSBEHANDLING Frank Martin Ingilæ Detaljregulering Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš Tana kommune Planforslag til politisk behandling. Nasjonal arealplan-id: 20252013001

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Reguleringsplan "Øvre Sandøra" - Hokksund Båt og Camping egengodkjenning. Saksordfører: Bente Skårdal Kleven

Reguleringsplan Øvre Sandøra - Hokksund Båt og Camping egengodkjenning. Saksordfører: Bente Skårdal Kleven ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2009/4908-1736/2013 Arkiv: 0635 Reguleringsplan "Øvre Sandøra" - Hokksund Båt og Camping egengodkjenning. Saksordfører: Bente Skårdal Kleven Utvalgssaksnr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM Plan id: Trondheim kommune: r20130015 Planforslaget er datert: 10.09.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6866-27 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616.

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2263-4414/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Utv.saksnr

Detaljer

VARSLING AV IGANGSATT REGULERINGSPLANARBEID OG FORHANDLING AV UTBYGGINGSAVTALE FOR MYRVOLD SØR, SMESTAD, RÆLINGEN KOMMUNE. DEL AV gnr/bnr 96/7 m.fl.

VARSLING AV IGANGSATT REGULERINGSPLANARBEID OG FORHANDLING AV UTBYGGINGSAVTALE FOR MYRVOLD SØR, SMESTAD, RÆLINGEN KOMMUNE. DEL AV gnr/bnr 96/7 m.fl. Til varslingsmottakere Oslo 21. juni 2016 VARSLING AV IGANGSATT REGULERINGSPLANARBEID OG FORHANDLING AV UTBYGGINGSAVTALE FOR MYRVOLD SØR, SMESTAD, RÆLINGEN KOMMUNE. DEL AV gnr/bnr 96/7 m.fl. Innledning

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE 2011 Planområde Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Sør-Tjyvsøya Kommune: Røst

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode 12/161-30 PLID 2012002 DETALJREGULERING FOR SOKN KAI, PLANID: 2012002 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Innstilling til 1. gangs behandling:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune. Planid: 01201204

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune. Planid: 01201204 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune Planid: 01201204 Dato: 05.04.13 Sist revidert (dato): 25.02.14 Egengodkjent i kommunestyret 11.09.2014, sak 42/14 Tilhørende

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for naust og parkeringsplasser m.m. på eiendommene gnr/bnr 289/9, 290/2 m.fl. i Orkdal kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for naust og parkeringsplasser m.m. på eiendommene gnr/bnr 289/9, 290/2 m.fl. i Orkdal kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for naust og parkeringsplasser m.m. på eiendommene gnr/bnr 289/9, 290/2 m.fl. i Orkdal kommune. Tiltakshaver: Kjørabukta Båtforening. Vedlegg til reguleringsplan dat. 29.05.2015,

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Gjengedal kraftverk - høringsinnspill

Konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Gjengedal kraftverk - høringsinnspill NVE nve@nve.no Vår ref: Deres ref: Hvalstad, den: 27.05.14 Konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Gjengedal kraftverk - høringsinnspill Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), NJFF-Sogn og Fjordane

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLO- TUNNELEN PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLO- TUNNELEN PLANBESKRIVELSE Beregnet til Vestby kommune Dokument type Planbeskrivelse Dato 2016.07.01 Framlagt for kommunestyret: REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLO- TUNNELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE Revis jon [xx] Dato 2016/06/16

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer