4 Planstatus og forhold til annet lovverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4 Planstatus og forhold til annet lovverk"

Transkript

1 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Embretsfoss Kraftverk 1 Bakgrunn Beskrivelse av planområdet Eiendomsforhold Planstatus og forhold til annet lovverk Fremlegg til plan Konsekvenser av planforslaget Samordning og medvirkning... 6 Kilder Bakgrunn EB Kraftproduksjon AS planlegger å bygge nytt kraftverk i Embretsfossen ved Åmot i Modum kommune. Reguleringsplanen blir fremmet av SWECO på vegne av EB Kraftproduksjon med det formål å sikre området til bygging av nytt kraftverk med ny dam og bro, samt et opparbeidet friluftsområde med turvei. Det skal også oppføres et nytt klekkeri. Plankartet gir forslag til tillatt arealbruk i planområdet. Samtidig som reguleringsplanen blir behandlet i Modum kommune, krever tiltaket godkjenning fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 2 Beskrivelse av planområdet Embretsfoss kraftverk ligger i nedre del av Drammensvassdraget, på vestsiden av elven 27km fra munningen. Drammensvassdraget er sterkt påvirket av vannkraftreguleringer. Planområdet er ikke tidligere regulert. Den delen av planområdet som er avsatt til boligområde i kommuneplanen er tatt med i planen fordi det skal gjøres tiltak med Embretsfossveien forbi disse eiendommene. Det skal også gjøres tiltak på en støttemur nedenfor eiendom 52/151. Bergensbanen går gjennom planområdet, på østsiden av kraftstasjonen. Jernbanesporet vil ikke bli berørt av tiltaket. 3 Eiendomsforhold For liste over grunneiere vises det til grunneierliste sendt ut ved varsling av reguleringsplanarbeidets oppstart. Det opplyses om at EB har inngått avtale med Jernbaneverket om oppkjøp av deres tomt mot Bårud renseanlegg. 4 Planstatus og forhold til annet lovverk Planområdet er ikke tidligere regulert. Det er kommuneplanens arealdel for Modum kommune som angir tillatt arealbruk i området. Det aktuelle planområdet er i kommuneplanen for Modum lagt ut som erverv/næringsområde allmennyttige formål og friområde. Det finnes også tre eneboliger på østsiden av jernbanen som ligger som byggeområde i kommuneplanen.

2 Forskrift om Konsekvensutredning Tiltaket kommer ikke inn under tiltak som automatisk må konsekvensvurderes. Statlige eller regionale planer for området Det er ingen kjente statlige eller regionale planer som kommer i konflikt med det aktuelle planområdet. Vern/klausuleringsforespørsler etter annet lovverk enn Plan- og bygningsloven Ingen vern eller klausuleringsforespørsler etter annet lovverk enn Plan- og bygningsloven er funnet gjeldende i området. Kulturminneloven Søk i kulturminnebasen Askeladden viser at det ikke er registrert kulturminner innenfor planområdet. Naturvernloven Direktoratet for naturforvaltning har ikke registrert naturverdier av nasjonal, regional eller lokal verdi i planområdet. Det er ingen vernede områder innefor den foreslåtte reguleringsgrensen. Inngrepsfrie naturområder Gjennom Naturbase fra Direktoratet for Naturforvaltning (INON) er det ikke registrert inngrepsfrie naturområder innenfor planområdet. Områder båndlagt til drikkevannsformål Reguleringsplanen innvirker ikke på områder båndlagt til drikkevannsformål. Forhold til nærliggende verneområde Planområdet ligger ikke i nærheten av verneområder. Andre arealbruksinteresser Det er ikke kjent at tiltaket vil komme i konflikt med andre arealbruksinteresser. Andre tillatelser som er nødvendige for gjennomføring av tiltaket Konsesjon fra NVE er gitt. Det skal godkjennes miljøplan med arealbruksplan av NVE s miljøtilsyn før gjennomføring av tiltaket. 5 Fremlegg til plan Dagens kraftstasjon har ikke tilstrekkelig slukeevne til å utnytte vannmengden i Drammenselva optimalt. Ny kraftstasjon vil ha en installert ytelse på ca. 45 MW ved slukeevne 340 m³/s. Den nye kraftstasjonen bygges på det gamle fabrikkområdet på østsiden av elven. Eksisterende kraftstasjon Embretsfoss 3 (E3), rehabiliteres for varig drift. Produksjonen i E2 nedlegges når E4 står ferdig. Av sikkerhetsmessige årsaker vil dagens vei fra hovedvei, Rv. 287, på vestsiden av elven utbedres på kritiske punkter, og det bygges ny bro over elven. Det vil også bygges ny

3 kraftlinje, ca 2 km i luftlinje, som tilknyttes 66/132 kv linjen Flesaker Ringerike på vestsiden av elven. Spenningsnivå ny kraftlinje er 132 kv. NVE har gitt konsesjonsfritak til EB i forbindelse med bygging av Embretsfoss 4. 6 Konsekvenser av planforslaget Kulturminner og kulturmiljø Reguleringsplanen vil ikke komme i konflikt med registrerte kulturminner. Landskap Landskapet er i dag preget av eksisterende og tidligere bruk av området. Det er mange rester etter tidligere drift av vannkraftverk og papirfabrikk, og området fremstår som uryddig. Flere gamle bygninger vil bli revet. Den eksisterende dammen og broen skal også rives og erstattes med nye byggverk. Disse vil også flyttes noe i forhold til dagens plassering. Fjerning og oppsetting av nye byggverk vil gjøre at området fremstår som mer velholdt og ryddig. Vegetasjonen i området er i dag preget av løvskogkratt. Mye av vegetasjon vil måtte fjernes pga de store landskapsinngrepene som må gjøres. Verdifullt toppdekke må derimot tas vare på og mellomlagres for tilbakeføring til området når anleggsperioden er over. Den gamle industritomten der papirfabrikken stod, skal omgjøres til et parkmessig opparbeidet område. Dette vil medføre at området etter anleggsperiodens slutt vil fremstå som et grønt og allment tilgjengelig område. Vrakmasser/overskuddsmasser vil bli plassert i permanent deponi. Det gamle steinbruddet på vestsiden av elven er et av områdene som ønskes benyttet til dette. I tillegg ønskes også brukt et område like nord for Embretsfoss 3, der det ble tippet masser etter Embretsfoss 3- utbyggingen. Det må lages en oppfyllings/istandsettingsplan for all deponering. Denne skal fremlegges NVE og kommunen for godkjenning før eventuell deponering av masse kan starte. Biologisk mangfold Fiske SWECO Norge AS har laget en miljørapport som beskriver status for flora og fauna i Drammenselva i området rundt Embretsfoss. Drammenselva er infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, men er til tross for dette en av de beste lakseelvene i Norge (Jensen, Gregersen og Helland 2007). Det er også tilsynelatende god ørretbestand mellom Døvikfoss og Embretsfoss. Rett sør for Embretsfossen er det registrert to gytegroper for ørret. Elvebredden og elvebunnen tilrettelegges for nytt inntak i dammen. Dagens vannspeil skal beholdes. Utløpet fra dammen vil skjære igjennom et sideløp mellom øy og fastland, og dermed endre forholdene i sideløpet. Utformingen av utløpet er trolig avgjørende for strømningsbildet ved utløpskanalen, og er tilsvarende avgjørende for forholdene til fisken.

4 Under anleggsfasen vil fiskehabitatet mellom det nye utløpet og øya utenfor bli ødelagt. Derimot kan gyte- og oppvestområdene delvis reetableres etter utbygging. Dette arealet blir imidlertid mindre enn i dag. Det mest påvirkede området ligger rett nedstrøms dammen, samt i området ved den nye utløpskanalen. Forutsatt at vannstanden oppstrøms Embretsfoss ikke heves, vil ikke forholdene for fisk oppstrøms dammen bli vesentlig endret. Nedstrøms har det trolig liten betydning for fiskebestanden hvordan strømmen går i elven, men for fiskeinteressene kan det ha betydning. Dersom det foregår nedvandring av ørret fra områdene oppstrøms Embretsfoss, er det viktig at dette opprettholdes hvis den er avgjørende for fiskebestanden mellom Døvikfoss og Embretsfoss. Et avbøtende tiltak er strømstyring, dvs. styring av vannmassene slik at disse fremmer gode habitater for fisk. Rødlistet elvefauna (og flora) Det er observert elvemusling nedenfor Døviksfoss og over Embretsfoss, samt i Simoa som renner inn på vestsiden. Elvemuslingen er en rødlistet elvefauna. Det er gode oppvekstområder for ål nedenfor Embretsfoss, og det finnes en del ål i området Embretsfoss Gravfoss. Ål er rødlistet, og det er viktig å kartlegge områdets betydning for arten. Et avbøtende tiltak er å bygge terskler i det gamle elveløpet for oppvandring av ål. En renne fra toppen av dammen hvor det slippes vann ovenfra kan fremme oppvandring av ål. Vanntilførselen må kunne stenges dersom oppvandring av ål skal stanses. Det er også gjort observasjoner av dvergdykker og sangsvane i området. Dette er rødlistearter som har vinteropphold her, sammen med bl.a. fossekall, laksand, sildand og kvinand. Områdets betydning for vannfugl i regional og nasjonal sammenheng er ikke dokumentert (Miljørapport - Jensen, Gregersen og Helland 2007). Kultivering Settefiskanlegget til Hellefoss, Åmot kultiveringsanlegg (HÅK), må flyttes ved byggingen av E4. Nytt anlegg bygges på nedsiden av dagens anlegg. For å gjøre dette må det fylles ut masser i elven. Det benyttes sprengmasser fra utløpet til denne fyllingen. Utfylling av masser i elven medfører at et av gyteområdene for ørret forsvinner. Avbøtende tiltak er å etablere nye områder når anleggsperioden er over. Nytt gytesubstrat tilføres på egnede steder. Det utarbeides for tiden en miljøplan som vil beskrive avbøtende tiltak vedrørende biologisk mangfold. Miljøplanen skal følges opp gjennom reguleringsbestemmelsene. Vanngjennomstrømming/vannkvalitet Etter utbyggingen vil kraftstasjonen på Embretsfoss ha en samlet slukeevne på 475 m³/s. SWECO s miljørapport sier at vannkvaliteten er rapportert til å være god. Som avbøtende tiltak kan driften av flomkraftverket vurderes for å opprettholde vannføring i elveleiet fra kraftstasjonen. Vannstandsendringer Det er ikke antatt vesentlige vannstandsendringer. Rett nedstrøms dammen og uløpet kan det imidlertid oppstå lengre perioder med rolig vann, som kan påvirke gyteplasser og oppvekstområder for ørret. En påvirkning av området ved sedimentering kan være dødelig

5 for eventuell bestand av elvemusling. En betydelig massetransport i anleggsfasen kan føre til tilslamming av gytearealer og områder med elvemusling. Vannsprut fra fossen er trolig med på å prege vegetasjonen langs elven et stykke nedstrøms dammen. Dette skal kartlegges for å avkrefte/bekrefte om dette er en problemstilling som skal vurderes videre. Lokalklima Det antas at tåkeproblemet på Åmot vil bli redusert pga tiltaket, dette fordi vannføringen over dammen blir redusert (Miljørapport - Jensen, Gregersen og Helland 2007). Forurenset grunn Det lå tidligere en papirfabrikk på tomten til kraftverket, som har ført til forurensninger i grunnen. For utfyllende informasjon om forurenset grunn vises til rapporten Tiltaksplan Sanering av forurenset grunn Embretsfoss datert (vedlegg 6) Massedeponi Det er foreløpig anslått at det skal sprenges ut et volum fjell på ca m³. Så mye som mulig av dette volumet skal plasseres på egen tomt rundt den nye kraftstasjonen. Når E2 rives vil det trolig også kunne fylles en del masser her. Et gammelt steinbrudd på vestsiden av Drammenselven ønskes benyttes til massedeponi. Området søkes også benyttet til lagring av forurenset masse. I tillegg ønskes også brukt et område like nord for E3, der det ble tippet masser etter E3-utbyggingen. Masser fra industritomten skal kontrolleres for forurensning, og skal ikke benyttes til fylling før dette er avklart. Sprengmassene skal vurderes i forhold til type sprengstoff som benyttes, da enkelte typer sprengstoff kan gi forbindelser som er giftige for vannlevende organismer. Bebyggelse og bomiljø Enkelte boliger og fabrikkbygninger, samt jernbanen vil bli berørt av rystelser fra sprengningsarbeid og støy i anleggsperioden. Det vil bli satt krav til rystelser for utførelse av sprengningsarbeider. Arbeidsutførelse skal rette seg etter gjeldene lover og bestemmelser for arbeidstid, eventuelt søke dispensasjon for avvik. Sprengning skal også foregå etter enighet med Jernbaneverket og NSB i forhold til togtider, slik at sprengningsarbeidet ikke påvirker togtrafikken. Trafo for kraftverket kan avgi noe støy. Vannkraftverket i seg selv er svært støyende og vil overdøve lyden fra trafoen. Det er ikke forventet at trafostasjonen vil tilføre sjenerende støy til området. Den nye kraftstasjonen er arkitekttegnet. Stasjonen får en tilpasset utforming, og fasadene forblendes med teglstein. Utbyggingen av kraftverket med ny dam og bro med opparbeidelse av grøntområder rundt vil være et positivt løft for området. Friluftsliv og rekreasjon Området rundt kraftverket er i dag stengt med bom og gjerde. Etter at anlegget står ferdig skal det være åpent for allmenn ferdsel, men med stengsler og skilting ved fareområder. Det skal også tilrettelegges for tursti på begge sider av elven, og skal være et ledd i

6 gjennomføringen av Modum på langs. Utforming av dette vil gjøres i samarbeid med Modum kommune. Naturressurser Tiltaket medfører ikke vesentlige endringer i ressursgrunnlaget eller driftsforhold for driftsenheter innen jordbruk og skogbruk. 7 Samordning og medvirkning Igangsatt planarbeid med reguleringsplan for området ble varslet av SWECO i brev til berørte parter datert (vedlegg 2). Oppstart av planarbeidet ble også varslet med annonse i avisene Bygdeposten den og Drammens Tidende den Frist for høringsuttalelser i forbindelse med høringen var satt til NVE ble varslet og fikk egen høringsfrist til Grunnet kommunikasjonsog tolkningsfeil ble NVE beklageligvis ikke varslet samtidig med andre. Det ble arrangert eget møte hos EB og Modum kommune der NVE ble orientert om saken. Før varsel om oppstart har det vært tett dialog mellom EB Kraftproduksjon, Modum kommune og SWECO. Det har kommet inn tre merknader til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet (vedlegg 5). Innkomne merknader er tatt hensyn til i den grad det er funnet formålstjenelig. Merknadene er oppsummert under: Merknad I: Naturvernforbundet i Modum og Sigdal påpeker målet om å tilrettelegge for turstier langs Drammensvassdraget. De mener det må kreves av utbygger at det tas hensyn til allmenne interesser ved å tilrettelegge for gode tilrettelagte turstier langs begge bredder. Slik kan stien fra Geithus videreføres ned til Korketrekkeren. Naturvernforbundet er positive til opprustingen av kraftverket for å optimalisere kraftpotensialet, men mener at det må iverksettes bedre sikkerhetstiltak enn i dag for å sikre minstevannsføring, spesielt grunnet fiskekultiveringsanlegget. Tiltakshavers kommentar: Adkomst "Modum på langs" I møte med Modum Kommune har det fremkommet ønske om adkomst til følgende stier fra kraftverksområdet på Embretsfoss: 1. Sti langs elvens østside nordover. 2. Fremtidig sti langs elvens østside sydover mot Bårud renseanlegg 3. Merket sti / traktorveg langs elvens vestside nordover

7 Adkomsten til disse stiene vil bli vesentlig forbedret sammenlignet med dagens situasjon. Sikkerhetsmessig er det viktig at ny sti til Bårud etableres. I dag ferdes mange på jernbanesporet. Inne på kraftverksområdet vil det bli lagt til rette for biloppstilling og allmenn ferdsel på området. Sikkerhet kultiveringsanlegg EB har signert en avtale med HÅK som sikrer HÅK økonomi og rettigheter til å bygge et nytt kultiveringsanlegg. Dette vil bli bygget med sikkerhetsutstyr som sikrer anlegget vann hvis strøm eller overvann skulle bli borte. Merknad II: Beboere og eiere i gnr/bnr 52/114, 52/123 og 52/131 er nærmeste naboer til kraftstasjonen, rett sørøst for jernbanen. De viser til rullering av kommunedelplanen og ber om at utbygger/kommunen fortsatt opprettholder eiendommene som boligområde. De ønsker også at gnr/bnr 52/131 omreguleres fra friområde til boligområde i kommunedelplanen. Beboerne forventer at de tas hensyn til under anleggsperioden i forhold til støy, anleggstrafikk og arbeidstider. De anmoder om god dialog mellom utbygger og beboere i forhold til dette. Før anleggsperioden tar til ønsker de at utbygger besiktiger deres eiendommer med tanke på eventuell skade og annen forringelse på eiendommene som følge av anleggsarbeider. Embretsfossveien ned mot jernbanen og kraftstasjonen ønskes opprustet til god standard etter anleggsperioden. Beboerne krever at EB Kraftproduksjon, evt. Modum kommune tar permanent ansvar for vedlikehold, brøyting og strøing av veien. Det bør også settes opp gatelykter for skape et tryggere område. De ønsker at området blir godt skiltet fra motorveibroa (Rv.287 over mot Kongsfoss) for å hindre uønsket kjøring forbi eiendommene. I tillegg ønsker de en snumulighet for biler i bunnen av Embretsfossveien, før jernbaneovergangen. Beboerne påpeker en mangelfull informasjon fra utbygger så langt i prosessen, og forventer at dette bedres videre i prosessen. De stiller seg ellers positive til en opprusting av området. Tiltakshavers kommentar: Endring av vilkår for 52/131 er en sak for kommunen. EB har vært i møte med naboene. Vi vil hensynta deres ønsker etter beste evne. Vi har forståelse for bekymring for støy, anleggstrafikk og lignende. Rutiner for fremtidig kommunikasjon og informasjon er avtalt. EB eier i dag veistrekningen. Etter anleggsperioden vil jernbaneovergangen bli stengt. Dette er et av vilkårene fra kommunen. Etter dette er veien av liten betydning for kraftverket. Det må da finnes en løsning der kostnader til veivedlikehold deles etter bruk. Frem til ferdigstillelse av nytt kraftverk vil EB ivareta normalt veivedlikehold. Merknad III: NVE orienterer om forholdet til vassdragslovgivingen og konsesjonsvilkårene som gjelder for Embretsfoss. NVE poengterer at de vil gi innspill undervegs i planprosessen med sikte på at reguleringsplanene som kommunen vedtar også kan inngå som en del av planmaterialet

8 NVE kan legge til grunn for sin godkjenning av detaljplaner. Dette betinger nært samarbeid med Modum kommune, EB og NVE. Det oppfordres til at reguleringsplanen utarbeides som en flateregulering med overordnede føringer for utforming og istandsetting NVE er kritiske til en større utfylling av vassdraget umiddelbart nedstrøms utløpet til nytt kraftverk. Dette med tanke på utfordringene med å få til en god landskapsforming, naturverdiene og det ytterligere forbedringspotensialet av elvestrekningen. NVE påpeker at det er registrert elvemusling og gyteområde i området som planlegges oppfylt. Dersom settefiskanlegget er styrende for fyllingens størrelse ønsker NVE at det blir utredet en alternativ plassering som ikke betinger utfylling i elva. Dersom settefiskanlegget skal stå uten skader i en 200-års flom må flomnivå beregnes. Det må også fremlegges detaljerte tegninger av fyllingens utforming og høyde. Det bes om at en eventuell stabiliserende effekt som fyllingen kan ha for jernbanen dokumenteres ved geotekniske undersøkelser. Her bør også andre tiltak for å bedre sikkerheten vurderes. Yttergrenser for massedeponier må vises i kart og volumet for forventet deponert masse beregnes. I brev av har NVE lagt til grunn at vannstandsvariasjoner oppstrøms inntaksdam ikke skal endres. Det skal foretas målinger som verifiserer dette. Disse målingene er viktige for NVE og må foretas uten unødig opphold. Det vises ellers til brev fra NVE til EB av og med innspill til planleggingen. Tiltakshavers kommentar: EB tar med seg dette videre i prosessen og jobber for å samordne NVE's ønsker og arbeid i denne sammenheng. Vi vil søke å imøtekomme innspillene så godt det lar seg gjøre i forhold til de tekniske løsninger. Det utarbeides landskapsplaner og visualiseringer av ferdig anlegg som vil vise utfyllinger og deponier. Dette vil danne et godt bilde av hvordan området vil se ut etter ferdigstillelse og kan gjøre behandlingsprosess og vurdering lettere for myndighetene. Det utarbeides for tiden en miljøplan som detaljerer hvordan habitater kan erstattes og tilrettelegges slik at viktige arter i elva får gode forutsetninger for å overleve og reprodusere.

9 Vedlegg 1. 1 stk plankart i målestokk 1:1000 (4 deler, alle A1), 1 stk oversiktsplan i målestokk 1:2000 (A1) 2. 1 sett reguleringsbestemmelser 3. Kopi av varslingsbrev og varslingsannonse 4. Oversikt over grunneiere som saken vedkommer 5. Kopi av innkomne merknader i forbindelse med forhåndsvarslingen. 6. Tiltaksplan Sanering av forurenset grunn Embretsfoss 7. Miljørapport Embretsfoss

10 Kilder Skriftlige kilder Jensen, Gregersen og Helland. Embretsfoss Miljørapport. SWECO Grøner AS Jensen, Mørch. Tiltaksplan- Sanering av forurenset grunn Embretsfoss. SWECO Norge AS 2008 Kilder fra internett Direktoratet for Naturforvaltning, INON-basen Direktoratet for Naturforvaltning, naturbasen Riksantikvaren, Askeladden kulturminnedatabase Personlige meldinger Eken, Morten Spesialrådgiver, Modum kommune Lid Larsen, Øystein Arealplanlegger, Modum kommune Sollibråten, Tore Miljøtilsynet, NVE Øderud, Trygve Prosjektleder, EB kraftproduksjon

REGULERINGSPLAN FOR EMBRETSFOSS KRAFTVERK PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR EMBRETSFOSS KRAFTVERK PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR EMBRETSFOSS KRAFTVERK PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn... 2 2 Beskrivelse av planområdet... 2 3 Eiendomsforhold... 2 4 Planstatus og forhold til annet lovverk... 3 5 Fremlegg til plan...

Detaljer

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Godfarfoss kraftverk kraftverk Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Kraft AS Eiere: Hol kommune, Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Drift av laksetrappa ved Hellefoss i Drammenselva

Drift av laksetrappa ved Hellefoss i Drammenselva Vår dato: 15.01.2013 Vår referanse: 2012/1100 Arkivnr.: 542.0 Deres referanse: 22.05.2012 Saksbehandler: Erik Garnås Til Soya-Hellefoss Grunneierlag Åmot og Omegn Fiskerforening Buskerud Fylkeskommune

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S Oppeid, 8294 Hamarøy t: 75 76 50 00 f: 75 76 51 39 w: www.hamaroy.kommune.no org: 970 542 507 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18.05.2014 Planbeskrivelse Kleiva Masseuttak, 8146 Reipå Side 1 av 8 Reguleringsplan for felt: Kleiva

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

NYTT NORE I KRAFTVERK. Åpent informasjonsmøte Rødberghallen 25.02.2015

NYTT NORE I KRAFTVERK. Åpent informasjonsmøte Rødberghallen 25.02.2015 NYTT NORE I KRAFTVERK Åpent informasjonsmøte Rødberghallen 25.02.2015 Velkommen! Bakgrunn for utbyggingsplanene Fremdriftsplan Tillatelser Arealplaner, detaljplaner og anleggssteder Rødberg i anleggsperioden

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune Til berørte myndigheter og naboer VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN: Krydderveien 11 Fredrikstad kommune (PLAN ID 01061162) Datert: 17.07.17 Varsling Iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: 17/ Dato: DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅRETTA VED DOVREBANEN OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: 17/ Dato: DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅRETTA VED DOVREBANEN OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: 17/2060-1 Dato: 13.03.17 DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅRETTA VED DOVREBANEN OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING Vedlegg: 1. Plankart, datert 24.10.16

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/ R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/02835-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE. 30.05.2015 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for Lindesnes kommune. Formålet med

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 26 i pbl. E16 Vannutskiftning Steinsfjorden

REGULERINGSBESTEMMELSER 26 i pbl. E16 Vannutskiftning Steinsfjorden 1 PLANOMRÅDET Reguleringsplanen består av 1 reguleringskart og disse reguleringsbestemmelsene. Reguleringsplanen er datert 17.januar 2007. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. Innenfor

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

NOTAT utvidelse av planområde tilhørende PLANPROGRAM for Detaljregulering av Sokna Sokndal kommune

NOTAT utvidelse av planområde tilhørende PLANPROGRAM for Detaljregulering av Sokna Sokndal kommune NOTAT utvidelse av planområde tilhørende PLANPROGRAM for Detaljregulering av Sokna Sokndal kommune Datert: 04.04.2017 1 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for notatet Elva Sokna renner gjennom tettstedet Hauge

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS 31.08.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K3 - &13, K2 - S11 16/1603 Brufossen kraftverk - høringsuttalelse fra

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Mindre reguleringsendring HUMMELFJELL HYTTEGREND III i Os kommune Planid: R51 13.02.2012 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62

Detaljer

Ålerud gård gnr 89 bnr 1- Søknad om dispensasjon for en mindre terrengoppfylling i påvente av regulering

Ålerud gård gnr 89 bnr 1- Søknad om dispensasjon for en mindre terrengoppfylling i påvente av regulering Ås kommune Ålerud gård gnr 89 bnr 1- Søknad om dispensasjon for en mindre terrengoppfylling i påvente av regulering Saksbehandler: James Michael Greatorex Saksnr.: 15/00770-6 Behandlingsrekkefølge Møtedato

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 28.03.2017 PS 47/17 Innstilling Melhus kommune vedtar å fastsette planprogram

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3 14 OPPDRAG Deponi Tyristrand, Ringerike kommune OPPDRAGSNUMMER 12662001 OPPDRAGSLEDER Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV Frode Løset DATO TIL RINGERIKE KOMMUNE KOPI TIL KAI BAUGERØD Innhold INNLEDNING BAKGRUNN...

Detaljer

«RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i

«RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i 1 DETALJREGULERING FOR «RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i RANA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Overhalla den 24.07.14 Siv. ing. Jan Lian AS 2 Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Helgeland Avfallsforedling (HAF)

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.04.2015 Referanse: 10067/2015 Arkiv: L13 Vår saksbehandler: Alvar Verdugo Detaljregulering av Høgåsen massetak - 2. gangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg

Detaljer

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Gausdal kommune SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 Ark.: S11 Lnr.: 8472/09 Arkivsaksnr.: 08/8-7 Saksbehandler:

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

VEDTATT I KOMMUNESTYRET PLANBESKRIVELSE PLANENDRING REMESTØYLFLOTTI HYTTEGREND GNR/BNR 2/1/173- DETALJREGULERING, BYKLE KOMMUNE

VEDTATT I KOMMUNESTYRET PLANBESKRIVELSE PLANENDRING REMESTØYLFLOTTI HYTTEGREND GNR/BNR 2/1/173- DETALJREGULERING, BYKLE KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.11.17 PLANBESKRIVELSE PLANENDRING REMESTØYLFLOTTI HYTTEGREND GNR/BNR 2/1/173- DETALJREGULERING, BYKLE KOMMUNE ADRESSE COWI AS Tordenskjolds gate 9 4612 Kristiansand Norge TLF

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Beskrivelse av prosjektet og problemstillinger i forhold til miljø og samfunn

Beskrivelse av prosjektet og problemstillinger i forhold til miljø og samfunn 2 Beskrivelse av prosjektet og problemstillinger i forhold til miljø og samfunn Beliggenhet Eiendommen er på ca. 145 mål og ligger på østsiden av E16, knappe 2 km sør for tettstedet Sollihøgda. Nærliggende

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser

Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser Mottatte høringsuttalelser I forbindelse med høringsrunden knyttet til behandlingen av konsesjonssøknaden for Salvasskardelva kraftverk er det

Detaljer

EKSEMPLER PÅ KLIMATILPASNING I REGULERINGSPLANER VED ELV OG FJORD I TRONDHEIM.

EKSEMPLER PÅ KLIMATILPASNING I REGULERINGSPLANER VED ELV OG FJORD I TRONDHEIM. Til nettverkssamling om klimatilpasning, i Fredrikstad 31.8.2010 og 1.9.2010, ved Synøve Tangerud EKSEMPLER PÅ KLIMATILPASNING I REGULERINGSPLANER VED ELV OG FJORD I TRONDHEIM. nheim Trondheim kommunes

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11 TORSKEN KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV TORSKEN GÅRD, EIENDOMMENE 24/110, 11 MED FLERE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG.. 2. BAKGRUNN..... PLANSTATUS..

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 24/2016 Vevelstad formannskap /2016 Vevelstad kommunestyre

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 24/2016 Vevelstad formannskap /2016 Vevelstad kommunestyre Vevelstad kommune Arkiv: S01 Arkivsaksnr: 2015/2438-4 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand Saksfremlegg Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 24/2016 Vevelstad formannskap 16.03.2016 59/2016 Vevelstad kommunestyre 04.05.2016

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Tiltak i vassdrag. Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser. Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr

Tiltak i vassdrag. Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser. Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr Tiltak i vassdrag Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr. 2012 006 INNHOLD: 1.0 Bakgrunn 2.0 Planlagt tiltak / Gjennomføring 3.0 Vurdering av

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS Utvidet planområdet FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune.

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune. Deres brev: Deres ref: Dato: Berørte parter 23.11.2014 Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune. ar plan og landskap Storgata 8 3611

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 22.06.2017 94/17 Søknad om bygging av Jørstadelva og Strindelva kraftverk i Snåsa kommune i Nord-Trøndelag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/363 Privat detaljreguleringsplan - Pukkverk ved Holo Saksbehandler: Vidar Østenby Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 81/13 Plan- og miljøutvalget 03.12.2013

Detaljer

Forselva kraftverk - Vedlegg 4

Forselva kraftverk - Vedlegg 4 Forselva kraftverk - Vedlegg 4 Problemstilling Fra konsesjonssøknad for Forselva kraftverk I konsesjonssøknaden er fagtemaene mangelfullt beskrevet og verdien er ikke beskrevet for hvert tema. Konsekvensene

Detaljer

Statens vegvesen Region øst. E16 Øye - Eidsbru, reguleringsplan for massedeponi Vang kommune

Statens vegvesen Region øst. E16 Øye - Eidsbru, reguleringsplan for massedeponi Vang kommune Statens vegvesen Region øst E16 Øye - Eidsbru, reguleringsplan for massedeponi Vang kommune Liste over innkomne merknader ved varsel om oppstart Resymé av merknadene med kommentarer fra vegvesenet 4. juni

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer