Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 PRECISIO CS 70 EB CS 70 E _002 Bedienungsanleitung 6-11 Operating Instructions Mode d emploi Instrucciones de servicio Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Käyttöohje Driftsvejledning Bruksanvisning Instruções de uso Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi Kezelési utasítás Ïäçãßá ëåéôïõñãßáò Festool GmbH Wertstr. 20 D Wendlingen ( 07024/804-0

2

3

4

5

6

7

8 Innhold 1 Tekniske data 2 Formålstjenlig bruk 3 Sikkerhetshenvisninger 4 Installasjon av sagen 5 Prinsipielt til arbeidsteknikken 6 Elektrisk tilkopling og igangsetting 7 Elektronikk 8 Innstilling av sagen 9 Vinkelenhet 10 Støvavsuging 11 Skjulte snitt 12 Utskifting av sagblad 13 Vedlikehold og stell 14 Tilbehørprogram 15 Annet (garanti) De bildene det vises til finner du foran i brukerveiledningen. 1 Tekniske data Skjærehøyde ved 90 -posisjon 0-70 mm Skjærehøyde ved 45 -posisjon 0-48 mm Skråstilling -2 til 47 Maks. trekklengde 330 mm Sagblad 225 x 30 x 2,5 mm Tomgangsturtall: CS 70 EB, regulerbart min -1 CS 70 E min -1 Inngangseffekt (nominell effekt) W Nominell spenning 230 V~ Frekvens Hz Nominell strøm 10,5 A Beskyttelsesklasse ifølge EN for motor (kun CS 70 EB) og bryter IP5X Borddimensjoner l x b mm Bordhøyde med sammenleggbare bein 900 mm Bordhøyde uten sammenleggbare bein 375 mm Vekt med sammenleggbare bein 34 kg 2 Formålstjenlig bruk PRECISIO er som transportabelt elektro-verktøy bestemt for å sage tre, kunststoffer, platematerialer av tre og trelignende materialer. Hvis sagen utstyres med Festool sagbladet kan den også benyttes for å sage aluminium. Det må bare bearbeides materialer som kan legges på og styres sikkert. For støvemisjonen gjelder punkt 10. i denne bruksanvisningen. Det er ikke tillatt å bearbeide asbestholdige materialer fordi det her må tas hensyn til spesielle krav for avsugingen. Enhver annen bruk av maskinen utover dette gjelder som ikke formålstjenlig og er derfor ikke tillatt Sikkerhetshenvisninger Ÿ Les bruksanvisningen oppmerksomt og fullstendig før du setter maskinen i gang. Ÿ Når sagen benyttes yrkesmessig må brukeren bli instruert av en kvalifisert person før den tas i bruk for første gang. Ÿ Før du setter maskinen i gang, kontrollér at sagbladet sitter fast, og at det kjører feilfritt. Ÿ Sagblader med riss i eller slike som har forandret formen sin må ikke benyttes. Ÿ Det er ikke tillatt å benytte sagblad av høylegert hurtigarbeidsstål (HSS-sirkelsagblad). Ÿ Sagbladene må ikke bremses ved å trykke mot bladet fra siden etter at sagen er slått av. Ÿ Rundtømmer må være sikret mot vridning når det kappes på begge sider av sagbladet. Ÿ For å sage ved må man benytte en tilførselsinnretning. Ÿ Støpslet må alltid trekkes ut av stikkontakten før verktøyet skiftes ut og når det fjernes feil som f.eks. når fastklemte fliser fjernes. Ÿ Det er ikke tillatt å benytte maskiner med skadet kabel. Ÿ Det må bare benyttes verktøy som tilsvarer EN Ÿ Et skadet bordinnlegg (1.4) må skiftes ut med et nytt (bestillings-nr ). Ÿ Maskinen og spesielt filteroverflaten (3.2) må rengjøres regelmessig. Ÿ Styringene for de bevegelige delene må holdes rene. Ÿ Slik at arbeidsstykkene ikke må holdes med hånden i nærheten av sagbladet må man benytte en skyvestokk ved disse arbeidene (6.1) Ÿ Når en annen person arbeider på PRECISIO for å fjerne kappede arbeidsstykker må maskinen være utstyrt med en plateforlengelse, og den andre personen må ikke stå på en annen plass enn direkte ved plateforlengelsen. Ÿ Med PRECISIO må man ikke utføre innsettingssnitt. Ÿ OBS: Den øvre beskyttelseshetten må ikke benyttes som håndtak for transport! Ÿ Still beskyttelseshetten inn slik at den ligger opp på arbeidsstykket og klem den fast med dreieknappen (1.11) i denne stillingen. 3.1 Informasjon om støy Støymålingene ble utført etter angivelsene i EN Angivelsene gjelder både for drift som underbordtrekksag (punkt 5.1) og for drift som bordsirkelsag (punkt 5.2) Lydtrykknivå Lydeffekt - tomgang 91 db(a) Lydeffekt - bearbeidelse 103 db(a) Tillegg for usikkerhet ved måling K = 4 db

9 3.1.2 Arbeidsplassrelaterte emisjonsverdier AP-emisjon - tomgang 77 db(a) AP-emisjon - bearbeidelse 90 db(a) Ÿ Lydtrykknivået på arbeidsplassen kan overskride 85 db(a), i dette tilfellet er det nødvendig med lyddempende tiltak (hørselvern) for brukeren. Ÿ De angitte verdiene er emisjonsverdier og må ikke samtidig være sikre arbeidsplassverdier. Selv om det fins en korrelasjon mellom emisjonsog immisjonsnivåer kan man ikke konkludere om det er nødvendig med ekstra forsiktighetsforanstaltninger eller ikke. Faktorer som kan påvirke immisjonsnivået på arbeidsplassen omfatter påvirkningenes varighet, arbeidsrommets særegenheter, andre støykilder osv., f.eks. antall maskiner og andre prosesser i nærheten. Denne informasjonen skal imidlertid hjelpe brukeren for bedre å kunne bedømme farer og risiko. 3.2 Resterende risikoer Selv om alle relevante byggeforskrifter overholdes kan det oppstå farer når PRECISIO benyttes, f.eks. på grunn av Ÿ at deler av arbeidsstykket slenges bort Ÿ at deler av arbeidsstykket slenges bort ved skadde verktøy Ÿ trestøvemisjon Ÿ støyemisjon 4 Installasjon av sagen Ÿ Etter at maskinen er tatt ut av transportemballasjen slås de sammenleggbare bein (1.1) opp og skrus fast med grepknappene på leddene. Sett nå maskinen på et plant, fast gulv. Ÿ Med en venstredreining dreies grepknappen (2.6) som er løst vedlagt leveranseprogrammet inn i trekkstangen. OBS! Venstregjenge. Ÿ Ved leveringen er sagen låst i hvilesstilling. Ved å dreie knappen (2.6) mot venstre løsnes forriglingen og sagen kan trekkes fremover. Ÿ Ved å trykke ned på låsearmen (1.7) låses sagen fast i fremste posisjon (innrettingsposisjon) og stilles på maksimal skjærehøyde med veiv (1.8) ved å dreie mot høyre. Ÿ Den innebygde spaltekilen (1.6) er innstilllbar i høyden og har henholdsvis en posisjon oppe og en nede hvor den kan låses fast. Ÿ Posisjonen nede (leveringstilstand) er nødvendig for skjulte snitt. Ved alle andre sagarbeider må spaltekilen være i posisjonen oppe. Spaltekilen må derfor trekkes kraftig oppover (7.2) for å få den i posisjonen oppe. I denne posisjonen skrus den medleverte øvre bladbeskytteren med skruen fast på spaltekilen. 62 Ÿ Ved å dreie mot venstre på knapp (2.6) løsnes sagforriglingen, sagen glir nå automatisk i hvilestillingen. Ÿ Ved å forandre dempingen på stillskruen (3.5) kan tilbakeløpshastigheten forandres. Ÿ Ved å dreie dekkappen (1.9) kan fothøyden foran til høyre forandres for å oppnå at sagen står støtt og sikkert. 5 Prinsipielt til arbeidsteknikken Med sagen kan det arbeides på to forskjellige måter: Ÿ Drift som underbordtrekksag (punkt 5.1), derved er arbeidsstykket ubevegelig mens sagen beveges under sagprosessen. Ÿ Drift som bordsirkelsag (punkt 5.2), derved er sagen fast og arbeidsstykket beveges. 5.1 Drift som underbordtrekksag Ÿ Med en venstredreining på knappen (2.6) løsnes sagens forrigling, og sagen kan trekkes fremover på denne knappen. Sagen kan låses fast i fremre posisjon ved å trykke ned på låsearmen (1.7) slik at betjeningselementene for innstillinger på sagen (skjærehøyde, skråstilling, turtall) er lett tilgjengelig. Ved å dreie mot venstre på knappen (2.6) løsnes forriglingen igjen. Ÿ Tverranlegget (punkt 9) må monteres tilsvarende (bilde 1) på bordet slik at arbeidsstykket kan holdes sikkert på sagbordet. 5.2 Drift som bordsirkelsag Sagen trekkes først helt fremover. La den nå langsomt gli bakover. Allerede etter noen få mm kan låsearmen (1.7) trykkes nedover. Mens den glir videre bakover låses låsearmen fast i trekkstangen og fikserer sagen i bordmidten (bordsagposisjon). 6 Elektrisk tilkopling og igangsetting PRECISIO er en maskin i beskyttelsesklasse II. Nettspenningen må stemme overens med spenningen som er angitt på navneplaten. Vi anbefaler å benytte en 16 A sikring fordi motoren kan overbelastes sterkt. Når maskinen ikke benyttes eller når den transporteres kan forbindelseskabelen vikles opp på holdeklammerne (1.3) slik at den er sikkert oppbevart. Ved å trykke den grønne knappen (1.2) slås maskinen på. Den rød knappen er AV~knappen. Bryteren er utstyrt med et nullspenningsrelé. Etter et strømbrudd starter maskinen ikke automatisk når strømmen kommer tilbake.

10 Den grønne PÅ-knappen må trykkes en gang til. For å forhindre at uvedkommende kopler inn maskinen tilbys i tilbehørprogrammet en låsbar innkoplingssperre (bestillings-nr ). 7 Elektronikk Sagen er utstyrt med en elektronikk med følgende funksjoner: 7.1 Myk start Den elektronisk regulerte myke starten sørger for at maskinen starter opp uten rykk - ingen startstrømstøt. 7.2 Turtallsregulering (kun CS 70 EB) På stillehjulet (2.1) kan sagbladturtallet innstilles trinnløst mellom 2000 min -1 (stilling 1) og 4200 min -1 (stilling 6). Det fins følgende sagbladturtall: Stilling min -1 Stilling min -1 Stilling min -1 Stilling min -1 Stilling min -1 Stilling min Overlastsikring (strømovervåking) Ekstrem overbelastning (lengdesnitt, sløvt sagblad...) kan forårsake et strømforbruk som ikke er tillatt. I dette tilfellet utkoples motoren ved en «elektronisk sikkerhetskopling. Etter avlasting starter motoren opp igjen med en gang. 7.4 Overlastsikring - temperaturovervåking Kontinuerlig overbelastning av sagen fører til en sterk motoroppvarming. For å beskytte motoren mot overheting (gjennombrenning) er en elektronisk temperaturovervåking innebygd. Sikkerhetselektronikken slår av motoren før den kritiske motortemperaturen er nådd. Etter en avkjølingstid på ca. 3-5 minutter er maskinen igjen driftsklar og kan belastes fullt. Blir maskinen avlastet (tomgang) kjører den videre med lavere turtall (hvileturtall). Avkjølingstiden reduseres derved vesentlig. 7.5 Hurtigbremse (kun CS 70 EB) Når AV~knappen trykkes innleder elektronikken en bremseprosess. Sagbladet stanses innen 3 sekunder. 8 Innstilling 8.1 Innstilling av skjærehøyden Som allerede beskrevet under punkt 3 og 4.1 forrigles sagen i fremste posisjon (innrettingsstilling). Ved å dreie veiven (1.8) kan skjærehøyden innstilles trinnløst fra 0-70 mm. Det oppnås et rent sagsnitt når den innstilte skjærehøyden er 2-5 mm større enn arbeidsstykkets tykkelse Innstilling av skråsnitt Ÿ Sagen forrigles i innrettingsstilling (fremste posisjon). Etter at fastspenningen (2.4) er løsnet kan sagen svinges på dreiehåndtaket (2.3) med 0-45 tilsvarende indikering på skalaen. Ÿ Ved nøyaktige tilpasningsarbeider må spesielt kantene støte eksakt mot hverandre. For å oppnå dette må støtflatene underskjæres lett. Dertil trykkes knapp (2.2) ned, derved oppheves anleggene ved 0 og 45 - posisjonene og sagen kan dreies videre med 2. Ÿ Når knappen (2.2) slippes settes 0 hhv anleggene i funksjon igjen. Ÿ Etter at den ønskede skråposisjonen er innstilt skrus dreiehåndtaket (2.4) fast igjen. 9 Vinkelenhet Et riktig innstilt anlegg er en viktig forutsetning for et sikkert arbeid på maskinen. Vinkelenheten som leveres med kan monteres på et hvilket som helst sted på sagbordets klemkant og kan på grunn av de mange mulige innstillinger benyttes for alle sagarbeider som tverr- og lengdeanlegg. Før anlegget monteres må en passe på at monteringsflatene ikke er tilsmusset fordi vinkelen ellers ikke blir nøyaktig. Anvendelse som tverranlegg (bilde 1). Anvendelse som lengdeanlegg (bilde 6). På vinkelanlegget er følgende omstillinger mulig: 9.1 Fastgjøring på sagbordet På håndtakknappen (4.4) åpnes klembakkene via et vektarmsystem. Anlegg med styrelist (4.5) legges ovenfra på den omløpende klemlisten. Klemsegmentet klemmes fast med håndtakknappen. 9.2 Anlegg på klemsegmentet forskyves Dreieknapp (1.5) løsnes, anlegg på klemsegment forskyves og klemmes fast. 9.3 Anleggslinjal forskyves Dreieknapp (4.1) løsnes, anleggslinjal forskyves tilsvarende og klemmes fast igjen. 9.4 Vinkelomstilling Styreflaten kan dreies med maks Ÿ Dreieknapp (4.2) løsnes og fikseringsstift (4.3) løftes opp. De vanlige vinkelinnstillingene kan låses med fikseringstift (4.3). Dreieknapp (4.2) skrus fast igjen etter ny innstilt vinkelposisjon. 9.5 Omsetting av anleggsprofilen Ÿ Anlegget må ifølge forskriftene, alt etter arbeidsstykke, ha en høy eller en lav styreflate for arbeidsstykket.

11 Ÿ Ved å løsne dreieknappen (4.1) kan styrelinjalen tas av og monteres i igjen i styrenoten (bilde 4) vridd med 90. Aluminium-profilens mål er valgt slik at det fins både en høy styreflate såvel som en lav styreflate som kreves for flate arbeidsstykker. 9.6 Anleggslinjalen Anleggslinjalen er på en side 8 mm. Med denne styrelisten kan tverranlegget for å understøtte arbeidsstykket føres inn til sagsnittet uten at den øvre bladbeskytteren må tas av. 9.7 Lengdeanlegg For lengdesnitt stilles anleggslinjalen parallelt til sagsnittet. For å skyve gjennom smale arbeidsstyker må derved skyvestokken (6.1) benyttes. Slik at anlegget derved kan inntilles etter anleggslinjalen på bordkanten er de to skalaene på sagbladets høyre hhv. venstre skjærekant innstilt på null fra fabrikkens side (7.1). 10 Støvavsuging PRECISIO med innebygd sugesett (bestillingsnr ; ved CS 70 EB med i leveringen) er støvkontrollert i.hht. EN I nærheten av maskinen overholdes permanent sikkert en trestøvkonsentrasjon på 2 mg/m 3 dersom et sugeapparat med følgende karakteristikk er tilkoplet: Ÿ Sugeapparat tilsvarende EN , støvklasse M; Ÿ Tilkoplingsstuss Ø 50 mm; Ÿ Volumstrøm minst 142 m 3 /h; Ÿ Undertrykk ca Pa. Anmerkning: Festool-sugeapparater CTM 22 E CTM 55 E oppfyller disse kravene Montering av sugesettet Ÿ Sugeslange Ø 27 mm (3.7) tilkoples øvre beskyttelseshette. For føring av sugeslangen må slangeholderen (3.6) stikkes på sagbordes klemlist. Ÿ Sugeslange Ø 36 mm (3.3) tilkoples nedre beskyttelseshette. Ÿ Begge sugeslangene føres sammen på Y- forbindelsesstykket (3.4), og tilkoples et sugeapparat med tilkoplingsstuss Ø 50 mm Generelle henvisninger Når trefliser som faller ned stopper til avsugningskanalen på den nedre bladbeskytteren kan tilstoppingen fjernes ved å åpne klaffen (5.6) med en spalte på ca. 8 mm ved å løsne dreieknappen (5.8). 64 Ved sterk tilstopping eller hvis sagsegmentene klemmes fast kan låsene (5.7) løsnes med den medleverte sekskanthakenøkkelen slik at klaffen (5.6) kan åpnes helt. Sekskanthakenøkkelen er festet på sagbladbeskytteren direkte ovenfor klaffen (5.6). OBS: Trekk støpslet ut av stikkontakten før låsene skrus opp. Etter at tilstoppingen er fjernet må klaffen lukkes riktig igjen med låsene. 11 Skjulte snitt Ÿ Som allerede beskrevet under punkt 4 er spaltekilen innstillbar i høyden uten verktøy i to låsestillingen. For å utføre skjulte snitt må den øvre bladbeskytteren tas av og spaltekilen føres i den nedre låsestillingen ved å trykke den kraftig (7.1). Når det utføres skjulte snitt må det passes spesielt på at arbeidsstykket føres godt, derved må arbeidsstykket presses fast mot bordet. Snittenes rekkefølge må velges slik at den siden av arbeidsstykket som er skåret ut ikke er anleggssiden. Ÿ Etter at de skjulte snittene er utført må spaltekilen føres i den øvre posisjonen igjen (7.2) og bladbeskytteren monteres. 12 Utskifting av sagblad Før sagbladet skiftes ut må støpslet trekkes ut av stikkontakten. Sett bare inn sagblad med følgende dimensjoner: Utvendig diameter mm Borddiameter 30 mm Tykkelse stamblad 1,8 mm Skjærebredde 2-2,5 mm Sagen låses i fremste posisjon (innrettingsposisjon) og innstilles på største skråstilling og maks. skjærehøyde. Med dreieknapp (5.1) løsnes innleggets fastklemming, klo skyves fremover, bordinnlegg (1.4) løftes ved å gripe under det bak og tas av fra bordet bakover. Fjern beskyttelseshetten og sving dekselet (5.10) bakover. Sekskanthakenøkkel (5.3) tas ut av holdeinnretningen og stikkes i sagblad-festeskruen. Spindelstopp (5.2 - bak sagbladet) trykkes og sagakselen dreies så langt med sekskanthakenøkkelen til knapp (5.2) låses og blokkerer sagakselen. OBS: Sagblad-festeskruen har venstregjenge. Spennskruen løsnes ved å dreie den kraftig mot høyre (med urviseren) og spennflens og sagblad tas av. Legg inn nytt sagblad. OBS! Pass på dreieretningen (sagtennenes skjærekant i dreieretning (5.4))!

12 Sagblad og flens skrus fast på sagakselen med spennskrue. Lukk dekselet (5.10) og øvre beskyttelseshette monteres igjen. OBS: Sikre at dekselet (5.10) griper inn i brakettene (5.9) mens det lukkes. Sekskanthakenøkkel. legges i holdeinnretningen igjen og bordinnlegget legges inn i bordet igjen. Derved stikkes innlegget først inn i bordrammen foran med fjærplaten som står ut (5.5). Innlegget settes inn og skrus fast med klo og dreieknapp. 13 Vedlikehold og pleie 13.1 Fjerning av støvbelegg Vanlige støvbelegg må av og til suges vekk. Spesielt anbefales: a) Rengjøring av tannhjulene bak dreiehåndtaket (2.3) b) Rengjøring av begge styrestengene etter at sagen er vippet over på siden Filterrengjøring (kun CS 70 EB) Når temperaturovervåkingens utkoplingssykluser ifølge punkt 6.4 uten ekstrem overbelastning blir kortere må luftinnsugingsfilteret (3.2) rengjøres. Dertil løsnes dreieknapp (3.1), filterinnsatsen trekkes ut og støvet bankes av ved å støte mot frontsiden eller filteroverflaten avsuges. Filteret settes inn igjen. Et skadd filter erstattes med en ny filterpatron (best. nr ) 13.3 Inspeksjon og vedlikehold Apparatet er utstyrt med spesialkull som koples ut automatisk. Når disse er slitt opp skjer det et automatisk strømbrudd, og apparatet stopper. Når dette skjer bør apparatet gis til et Festoolserviceverksted eller til et fagverksted for å skifte ut kullene og for en generell inspeksjon. Fagverkstedet kan få tilsendt en reparasjonsveiledning fra Festool under bestillingsnr for å utføre følgende enkle reparasjoner: skifting av kull, skifting av remmer, utskifting av elektronikken, rengjøring av avstrykerne på føringen, skifting av tilkoplingskabelen, utskifting av motoren, utskifting av bryteren. Alle vedlikeholds- og reparasjons-arbeider som krever at drevenheten og det elektriske anlegget åpnes må kun gjennomføres av et Festoolserviceverksted eller et fagverksted. 14 Program for tilbehørdeler 14.1 Bordutvidelse For en sikker og nøyaktig saging i bredden (med anlegg) kan Bordutvidelsen CS 70 VB (best.-nr ) for en skjærebredde på 680 mm monteres på standardbordet PRECISIO Bordforlengelse For en sikker saging av lange arbeidsstykker tilbys Bordforlengelsen CS 70 VL (best.-nr ) for montering på standardboret Lengdeanlegg For at lengdeskjæringen skal kunne utføres sikkert og nøyaktig er lengdeanlegget CS 70 LA (best.-nr ) uunnværlig Bryterdeksel Ved å montere Bryterdekselet CS 70 SA (best.nr ) kan det med et hengelås forhindres at uvedkommende innkopler maskinen Transportruller For en enkel og komfortabel transport av PRECISIO kan Transportrullene CS 70 TR (best.-nr ) monteres på sagens sammenleggbare bein Skyvebord For saging av plater opp til en skjærelengde på 920 mm kan Skyvebordet CS 70 ST (best.-nr ) monteres på PRECISIO. For saging av plater opp til en skjærelengde på 650 mm kan Skyvebordet CS 70 ST 650 (best.-nr ) monteres på PRECISIO Sagblad HM Ø 225 x 2,5 x Ø 30 Universal HW / 32 Best.-nr Feinzahn HW / 48 Best.-nr Panther PHW / 18 Best.-nr Spezial HTF / 68 Best.-nr Montering flisvern Flisvernet SP-CS 70 (bestillingsnr , ved CS 70 EB med i leveringen) forhindrer ved loddrette snitt (sagblad i 0 -stilling) utrivninger på arbeidsstykkets nedre skjærekant. OBS: Skråsnitt med flisvern er ikke mulig! Flisvernet bør derfor demonteres igjen med en gang etter bruk. 65

13 Ÿ Trekk støpslet ut av stikkontakten! Ÿ Med dreieknapp (5.1) løsnes innleggets fastklemming, klo skyves fremover. Ÿ Løft bordinnlegget (1.4) bak og ta det av. Ÿ Still sagbladet inn på minimal skjærehøyde. Ÿ Skyv flisvernet (8.1) inn til anslaget til siden på holdeinnretningen (8.2). Ÿ Monter bordinnlegget igjen og sett i støpslet. Ÿ Kople inn maskinen og beveg sagbladet langsomt oppover til maksimal skjærehøyde derved blir flisvernet saget inn. For optimal funksjon bør flisvernets forhøyede del (8.4) stikke litt (ca. 0,3 mm) frem over bordoverflaten. Holdeinnretningen (8.3) kan dertil justeres i høyden ved å åpne de to skruene (8.1) Skrutvinge plasseres Skrutvingen (bestillingsnummer ) kan føres inn i sporet (1.10). Med skrutvingen kan man klemme fast arbeidsstykker. 15 Annet Ansvar for mangler For våre apparater er vi ansvarlig for material- eller produksjonsfeil i samsvar med gjeldende nasjonale bestemmelser, i minst 12 måneder. Denne tiden 24 måneder innenfor EU-stater (bevises med regning eller følgeseddel). Skader som spesielt skyldes slitasje, overbelastning, ufagmessig håndtering, eller skader forårsaket av brukeren eller annen bruk i strid med bruksanvisningen, eller skader som var kjent ved kjøp av apparatet omfattes ikke av dette ansvaret. Reklamasjoner kan bare godtas hvis apparatet ikke ble demontert og returneres til leverandøren eller et autorisert Festool-serviceverksted. Ta godt vare på bruksanvisningen, sikkerhetsforskrifter, reservedelsliste og kvittering. Dessuten gjelder produsentens aktuelle betingelser for ansvar ved mangler. Anmerkning På grunn av kontinuerlige forsknings- og utviklingsarbeid tas det forbehold om endringer av de tekniske spesifikasjonene i dette dokumentet. 66

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

Vinkelsliper V2 2000W

Vinkelsliper V2 2000W Bruksanvisning for Vinkelsliper V2 2000W S1M-KZ3-230 ORIGINAL INSTRUCTIONS ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES,59712 LILLE CEDEX9,FRANCE Generell Sikkerhets Advarsel For Elektroverktøy N ADVARSEL! For å

Detaljer

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker.

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker. N SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY Vi flytter mennesker. Innholdsfortegnelse Forord... 4 Generelle sikkerhetsanvisninger... 5 Juridiske bestemmelser... 8 Høyfrekvent

Detaljer

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER L XL PROGRAMMERING AV PORTÅPNER O G T I L B E H Ø R ADVARSEL Vennligst les manualen nøye før installasjon og bruk. Installasjonen av denne portåpner må kun bli utført av teknisk kvalifisert personell eller

Detaljer

KMR 1700 B/LPG 1.186-106 1.186-524. www.karcher.com 5.959-114 A2006519 10/03

KMR 1700 B/LPG 1.186-106 1.186-524. www.karcher.com 5.959-114 A2006519 10/03 KMR 1700 B/LPG 1.186-106 1.186-524 www.karcher.com 5.959-114 A2006519 10/03 KMR 1700 B/LPG Betriebsanleitung 3 Ersatzteilliste 319 Operating Instructions 27 Spare Parts List 319 Notice d'utilisation 51

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07 ETVC 16/20 05.99- Bruksanvisning N 50052740 12.07 Viktige henvisninger for transport og montering av løftestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter

Detaljer

ICC 1 S B / D 1.142-114 1.142-104. www.kaercher.com 5.959-170 A2009665 11/04

ICC 1 S B / D 1.142-114 1.142-104. www.kaercher.com 5.959-170 A2009665 11/04 ICC 1 S B / D 1.142-114 1.142-104 www.kaercher.com 5.959-170 A2009665 11/04 ICC 1 S B/D Betriebsanleitung 3 Ersatzteilliste 424 Operating instructions 26 Spare Parts List 424 Notice d'utilisation 48 Liste

Detaljer

Leica CM1850UV. Kryostat

Leica CM1850UV. Kryostat Leica CM1850UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1850 UV, V1.2 Norsk 10/2006 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les den nøye før du tar apparatet i bruk! INFORMASJON Informasjonen,

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA....3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER :...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

Bruksanvisning for betongblander

Bruksanvisning for betongblander Bruksanvisning for betongblander Symbolenes betydning OBS! Les bruksanvisningen før bruk! Trekk nettstøpslet ut av stikkontakten før huset åpnes! Betongblanderen skal kun brukes når deksler og plater er

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU ED230610 http://no.yourpdfguides.com/dref/3544039

Din bruksanvisning GAGGENAU ED230610 http://no.yourpdfguides.com/dref/3544039 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Brukerhåndbok Leica CM3050 S Kryostat Norsk V1.3 03/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av maskinen. Les nøye gjennom håndboken før maskinen tas i bruk. Serienr.:...

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere PT-32EH Plasmarc skjærebrennere Instruksjonshåndbok (NO) 0558004746 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører.

Detaljer